Sie sind auf Seite 1von 5

1

(a)

(b)

ung kch thu.o.c 3 3;


H`nh 7.4: (a) Ma.t na. du.o..c su. du.ng de tnh Gx ta.i tam cua v`
(b) Ma.t na. du.o..c su. du.ng de tnh Gy ta.i diem n`ay. Cac ma.t na. n`ay thu.`o.ng go.i l`a cac
toan tu. Sobel.
1

H`nh 7.5: Cac toan tu. Prewitt v`ong kieu 1.


`an su.
Ch
u y
ra` ng, vo.i toan tu. Prewitt kieu 2 v`a toan tu. Sobel, ch
ung ta ch c
ung vo.i nh
u.ng ma.t na. c`on la.i.
du.ng bon ma.t na. d`au tien do tnh doi x
u.ng cua ch
- ap u
D
.ng R(x, y) v`a goc (x, y) tu.o.ng u
.ng cac ma.t na. v`ong tren xac di.nh bo.i
R(x, y) :=

7
X

Ri (x, y),

i=0


Ri (x, y)
(x, y) := max{tan
, i = 0, 1, . . . , 7},
R0 (x, y)
.ng cua ma.t na. th
u. i vo.i anh.
trong do Ri (x, y), i = 0, 1, . . . , 7, l`a dap u
1

To
an tu. Laplace
Toan tu. Laplace cua f (x, y) xac di.nh bo.i
f := fxx + fyy .
200

H`nh 7.6: Cac toan tu. Prewitt v`ong kieu 2.

H`nh 7.7: Cac toan tu. Sobel v`ong.

H`nh 7.8: Cac toan tu. Kirsh v`ong.

201

Trong tru.`o.ng ho..p r`o.i ra.c, co the tnh f ba` ng cach tnh dap u
.ng cua anh vo.i mo.t
ma.t na. Laplace, chang ha.n cac ma.t na. trong H`nh 7.9.

(a)

(b)

H`nh 7.9: Cac ma.t na. du.o..c su. du.ng de tnh Laplace.
Ma.c d`
u toan tu. Laplace xac di.nh su.. thay doi cu.`o.ng do. sang, no van t du.o..c
`eu l
y do: da.o h`am ba.c hai nha.y vo.i
su. du.ng trong thu..c te de tach du.`o.ng bien v` nhi
nhieu; ho.n n
u.a toan tu. Laplace ta.o cac du.`o.ng bien kep gay kho khan trong vie.c xac
di.nh hu.o.ng cua bien. V` cac l
y do n`ay m`a toan tu. Laplace thu.`o.ng dong vai tr`o th
u.
yeu trong vie.c tach bien, v`a ch de xac d.inh pixel o. pha toi hay sang phan cach bo.i
`an 7.3.5).
du.`o.ng bien (xem Ph
Du.o.i day ta nghien c
u.u toan tu. LOG (Laplacian of the Gaussian) nh`a m phat
hie.n bien v`a giam nhieu toi thieu ba` ng cach l`am tro.n anh tru.o.c khi l`am noi bien.
Toan tu. LOG thu..c hie.n l`am tro.n anh thong qua tch cha.p anh vo.i ma.t na. Gauss, sau
do ap du.ng toan tu. Laplace tren anh d`au ra. Chnh xac ho.n anh f (x, y) du.o..c l`am
noi bien xac d.inh bo.i
g(x, y) := [f (x, y) h(x, y)],
trong do h(x, y) l`a h`am Gauss hai bien vo.i phu.o.ng sai chuan :
 2

x + y2
1
exp
.
h(x, y) :=
2 2
2 2
De d`ang ch
u.ng minh r`a ng,
g(x, y) = [h(x, y)] f (x, y).
Ch
uy1 r2 2 2
r2
[h(x, y)] =
exp 2 ,
4 2 2
2

p
trong do r := x2 + y 2. H`nh 7.10 l`a nhat cat ngang cua d`o thi. h`am [h(x, y)]. Ch
u
.
.
.
.
.
.
y
tnh tro n cua h`am, cheo khong cua no ta.i r = , v`a du o ng (tu o ng u
ng, am) trong
202

h
....
.......
....
...
....
.
.
....
........ ....
... ... ...
... ... ...
.. .. ..
... ... ...
.... ... ....
... .... ...
.. .. ..
.. ... ...
.. ... ..
.... .... ....
... .. ..
.. ... ..
.. .. ..
.. .. ..
... ... ...
..
..
...
...
...
...
..
..
....
..
..
...
...
...
...
...
...
....
..
..
..
...
...
...
..
...
..
....
...
..
...
.
.
.
.
.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
....
.
.
..
.
..
........................................
.
..................
.
.
.
.............
.
........................
.. ....
.........
... ...
....
............
.......
........
..
.
.. ...
.
.
......
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
.
... ..
....
...
... ...
....
.. ...
...
...
..
... .
...
...
...
.. ..
... ....
...
...
...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
.
....
..
...
...
.....
...
...
..
....
....
....
.
..
..
........ ...........
........................
.....
...
...
.
.
....
....

H`nh 7.10: Nhat cat ngang cua h.

H`nh 7.11: Ma.t na. tu.o.ng u


.ng [h(x, y)].
(tu.o.ng u
.ng, ngo`ai) h`nh tr`on ban knh . Du..a tren h`nh da.ng n`ay, ta du.a den ma.t na.
(H`nh 7.11) tu.o.ng u
.ng [h(x, y)] trong tru.`o.ng ho..p r`o.i ra.c.
Co the ch
u.ng minh r`a ng gia tri. trung b`nh cua toan tu. Laplace [h(x, y)] b`a ng
khong v`a do do gia tri. trung b`nh cua g(x, y) = [h(x, y)] f (x, y) c
ung ba` ng khong.
u.c
Nha.n xet r`a ng tch cha.p anh f (x, y) vo.i h`am [h(x, y)] l`am nho`e anh, vo.i m
ung ta thu.`o.ng
do. nho`e t le. vo.i . Ma.c d`
u tnh chat n`ay giam nhieu trong anh ra, ch
quan tam den tnh cheo khong cua [h(x, y)]. Bang 7.1 cho thay su.. phu. thuo.c cua
kch thu.o.c ma.t na. cua toan tu. LOG v`ao phu.o.ng sai .
Nh
a.n x
et 7.1.2 Vie.c phat hie.n bien ba` ng cac toan tu. gradient thu..c hie.n tot trong
tru.`o.ng ho..p du.`o.ng bien ro net v`a nhieu tu.o.ng doi t. Khi du.`o.ng bien nho`e hoa.c co
`eu nhieu xuat hie.n, ta co the su. du.ng da.c tru.ng cheo khong cua toan tu. Laplace.
nhi
Tnh chat cheo khong cho phep xac di.nh bien mo.t cach dang tin ca.y v`a tnh tro.n cua
203

Kch thu.o.c ma.t na.

0.5

55

99

17 17

26 26

34 34

43 43

Bang 7.1: Bang cac gia tri. v`a kch thu.o.c ma.t na. tu.o.ng u
.ng.
`eu ho.n.
[h(x, y)] l`am giam nhieu. Phu.o.ng phap n`ay d`oi hoi tnh toan nhi

7.1.4

T
ach t
o ho..p

`eu ma.t na. c`


`an cua
Su. du.ng nhi
ung l
uc co the xac di.nh mo.t pixel l`a co la.p hoa.c mo.t ph
d`ong hay bien. Chang ha.n, xet cac ma.t na. trong H`nh 7.12 du.o..c du.a ra bo.i W. Frei
.ng vo.i cac
v`a C. C. Chen. De d`ang thay r`a ng, cac vector wi , i = 1, 2, . . . , 9, tu.o.ng u
ma.t na. tren l`a tru..c giao v`a ta.o th`anh mo.t co. so. cua khong gian vector R9. Cac ma.t
na. W1 , W2 , W3, W4 thch ho..p cho vie.c phat hie.n bien; W5 , W6, W7 , W8 thch ho..p cho
vie.c phat hie.n d`ong; W9 (du.o..c them de ta.o th`anh co. so.) t le. vo.i trung b`nh cua cac
gia tri. xam trong v`
ung m`a ma.t na. da.t trong anh.
Xet v`
ung 33 du.o..c bieu dien bo.i vector z R9, v`a v i := wi /kwi k, i = 1, 2, . . . , 9.
- a.t
D

v
u 4
uX
pe := t hv i , zi2 ,
i=1

v
u 8
uX
pl := t hv i , zi2,

pa := khv 9 , zik.

i=5

`eu d`ai tu.o.ng u


Ta co pe , pl , pa l`a chi
.ng cua h`nh chieu cua vector z len cac khong gian
con bien, d`ong v`a trung b`nh.
Goc gi
u.a vector z v`a cac khong gian bien, d`ong v`a trung b`nh tu.o.ng u
.ng xac
di.nh bo.i


pe
pl
pa
1
1
1
, l := cos
, a := cos
.
e := cos
kzk
kzk
kzk
`an vo.i da.c tru.ng bien (tu.o.ng u
.ng,
Ta noi v`
ung du.o..c bieu dien bo.i vector z g
204