Sie sind auf Seite 1von 11

Ujian Matematik Tahun 5( Bulan Jun) Nama : ___________________ Kelas : 5 ( ) Markah :___________%

Bahagian A A Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul sahaja. (75%) A,B.C D 75% 1. Apakah nilai bagi digit 8 dalam nombor 418975? 418975 8 A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

2. Tukarkan 3 kepada bentuk tak wajar. 3 A. 12


4 B. 13 4 C. 4 12 D. 13 12

3. Dalam nombor 14.726 digit 6 terletak pada nilai tempat. 14.726 6 A. Sa B. B. persepuluhan
4.

C. Perseratusan D. Perseribuan

Tukar 3 ke bentuk peratus.


5

3
5

A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 80%

5. RM1284.60 x 2 = 3 A. RM876.60 B. RM826.60 6. 126 x 7 14 = C. RM864.40 D. RM856.40

HBEF3203

A. 63 baki 6

B. 83

C. 63baki 6

D. 78

7.

81
1000

24 1000

A. 9.105

B. 9.321

C. 9.834

D. 10.05

8. 476000 + 3745 + 960 = A. 481705 B. 480705 9. 25% daripada 140 140 25% A. 25 B. 35 10. A. B.

C. 48805

D. 48705

C. 45

D. 55

C.

D.

11. Dalam satu Bandar, ada 197559 orang penduduk. Jika 89057 orang daripadanya iaah penduduk lelaki, berapakah orang penduduk perempuan? 197559 89057 A. B. C. D. 109205 108502 34128 25502

12. Seorang nelayan telah menjaring 4kg ikan dan udang. Berapakah jumlah berat bagi tangkapan nelayan itu? 4kg 12 kg A. B. C. D.

HBEF3203

13. Wei Wei meyimpan 50sen dalam tabung simpanannya setiap hari. Tentukan jumlah simpanannya selepas 5 minggu. 50sen A. B. C. D. RM15.50 RM16.50 RM17.50 RM18.50

14. Sebuah buku mempunyai 1200 muka surat. Didapati 80% daripada buku itu telah dibaca oleh Rashid, berapaah muka surat yang belum dibaca oleh Rashid? 1200 80% A. 120 960 B. 240 C. 540 D.

15. Pekerja itu membahagikan 9.84kg cili sos kepada 30 botol. Berapakah kilogram cili sos dalam setiap botol? 9.84kg 30 kg A. B. C. D. 0.308 0.328 3.08 3.28

HBEF3203

Bahagian B Jawab semua soalan. Semua kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas pada ruangan kosong yang disediakan. (25%) 1.Bundarkan 879609 kepada puluh ribu yang hampir. 879609

(2%)

2. Sebuah kilang telah menjual 27800 tin biskut pada bulan Jun. Bilangan biskut yang dijual pada bulan Julai adalah 3 kali ganda bilangan biskut yang dijual pada bulan Jun, berapakah jumlah jualan dalam kedua-dua bulan tersebut? 27800

(6%) 3. Harga sekilogram daging ayam ialah RM4.50, manakala harga sekilogram daging lembu ialah RM8.00. Puan Ani telah membeli 10 kilogram daging ayam dan 8kg daging lembu, berapakah yang diperlukan dibayar olehnya? RM4.50 RM8.00 10 8kg

(6%)
5

HBEF3203

4. Mak Lijah menjual 0.7 daripada sejumlah 420bungkus nasi lemak. Berapakah bilangan nasi lemak yang telah dijual olehnya? 420 0.7

(3%) 5. Jenis wang Bilangan

RM50 9

RM10 6

RM5 7

50 sen 8

20 sen 3

Kirakan nilai wang yang diperolehi oleh setiap orang apabila jumlah wang di atas dibahagikan kepada 8 orang.

(8%)

HBEF3203

Jadual Penentuan Ujian Matematik Tahun 5 Bahagian A


Sukatan Pelajaran 1.Nombor Bulat Tajuk Nombor bulat hingga 1 000 000 Tambah Dalam Lingkungan 1 000 000 Tolak Dalam Lingkungan 1 000 000 Darab Dalam Lingkungan 1 000 000 Bahagi Dalam Lingkungan 1 000 000 Operasi Bercampur Pecahan Tidak Wajar Pecahan Campuran Pecahan Tambah Pecahan Tolak Pecahan Darab Perpuluhan Perpuluhan Tambah Perpuluhan Tolak Perpuluhan Darab Perpuluhan Bahagi Peratus Penukaran Perpuluhan kepada Peratus Penukaran Peratus kepada Perpuluhan Wang Dalam Lingkungan RM1 000 000 Tambah Dalam Lingkungan RM1 000 000 Tolak Dalam Lingkungan RM1 000 000 Darab Dalam Lingkungan RM1 000 000 Bahagi Dalam Lingkungan RM1 000 000 Operasi Bercampur Objektif Pengajaran (Bahagian A) Pemberatan I II III Bilangan Peratus Soalan M P S M P S M P S soalan 1 4 20% 8 11

6 2 12 10 14 3 7 2 10% 5 25%

2. Pecahan

3.Perpuluhan

4.Peratus

15 9

10%

5.Wang

2 13

10%

Jumlah Soalan
5

15

75%

HBEF3203

Peratusan I : Pengetahuan M : Mudah P S : Pertengahan : Sukar

II : Pemahaman dan Aplikasi III : Analisis, Sintesis dan Penilaian

HBEF3203

Jadual Penentuan Ujian Matematik Tahun 5 Bahagian B


Objektif Pengajaran Sukatan Pelajaran 1.Nombor Bulat Nombor bulat hingga 1 000 000 Tambah Dalam Lingkungan 1 000 000 Tolak Dalam Lingkungan 1 000 000 Darab Dalam Lingkungan 1 000 000 Bahagi Dalam Lingkungan 1 000 000 Operasi Bercampur Pecahan Tidak Wajar Pecahan Campuran Pecahan Tambah Pecahan Tolak Pecahan Darab Perpuluhan Perpuluhan Tambah Perpuluhan Tolak Perpuluhan Darab Perpuluhan Bahagi Peratus Penukaran Perpuluhan kepada Peratus Penukaran Peratus kepada Perpuluhan Wang Dalam Lingkungan RM1 000 000 Tambah Dalam Lingkungan RM1 000 000 Tolak Dalam Lingkungan RM1 000 000 Darab Dalam Lingkungan RM1 000 000 Bahagi Dalam Tajuk Pemberatan Peratus Soalan 10% (Bahagian B) I II III Bilangan M P S M P S M P S soalan 1 2

2. Pecahan

3.Perpuluhan

1 4

5%

4.Peratus

5.Wang

10%

HBEF3203

Lingkungan RM1 000 000 Operasi Bercampur Jumlah Soalan Peratusan I I : Pengetahuan M : Mudah P S II : Pemahaman dan Aplikasi III : Analisis, Sintesis dan Penilaian

5 5 25%

: Pertengahan : Sukar

Skema Pemarkahan Bahagian A : Soalan Objektif Bil. 1. 2. 3. Jawapan C B D Bil 6. 7. 8. Jawapan A A B Bil. 11. 12. 13. Jawapan B A C
9

HBEF3203

4. 5.

C D

9. 10.

B C

14. 15.

B B

Pemarkahan: 5 % x 15 soalan = 75%

Skema Pemarkahan Bahagian B: Subjektif N0. Kerja Mengira 1. 2. 880 000 3 x 27800 =83400 27800 + 83400 = 111200 Pemberatan 2% 2% 2% 2% Jumlah Markah Setiap Soalan 2% 6%

10

HBEF3203

3. 4 5

10 x RM4.50=RM45 8 x RM8=RM68 RM45 +RM68=RM113 0.7 x 420 = 294 9 x RM50 = RM450 6 x RM10 = RM60 7 x RM5 = RM35 8 x RM0.50 = RM4 3 x RM0.20 = RM0.60 RM450+RM60+RM35+RM4+RM0.60 =RM549.60 RM549.60 8 =RM68.70 Jumlah Markah

2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

6% 3% 8%

25%

11