Sie sind auf Seite 1von 24

seminar on shloka

PARPATI PATANI…..
(R.R.S.11/25)

by

Dr.Amit mane

Tuesday, April 28, 2009 Dept of Rasashastra 1


Shloka

mÉmÉïOûÏ mÉÉOûlÉÏ pÉåSÏ


SìÉuÉÏ qÉsÉMüÉUÏ iÉjÉÉ |
AlkÉMüÉUÏ iÉjÉÉ kuÉÉlYzÉÏ
ÌuÉalÉårÉÉ: xÉmiÉ MülcÉÑMüÉ: |
U.U.xÉ.11/25

Tuesday, April 28, 2009 2


• There are seven types of kanchuka
doshas or oupadika doshas –
2.Parpati
3.Patani
4.Bhedi
5.Dravi
6.Malakari
7.Andhakari
8.Dhwankshi
Tuesday, April 28, 2009 3
• Parpati-causing roughness of skin
• Patani-Causing rupture in flesh
• Bhedi-Causing holes in to body
• Dravi-causing decomposition of body
• Malakari-causing vitiation of three
doshas
• Andhakari-causing blindness
• Dhwankshi-causing darkness of the
skin
Tuesday, April 28, 2009 4
Kanchuka dosha utpatti

LuÉqpÉÔiÉxrÉ xÉÔiÉxrÉ
qÉirÉïqÉÚirÉÑaÉSÎcNûSèÈ|
mÉëpÉÉuÉÉlqÉÉlÉÑwÉÉ eÉÉiÉÉ
SåuÉiÉÑsrÉÉoÉsÉÉrÉÑwÉÈ|
iÉÉlSÛ¹uÉÉprÉÍjÉïiÉÉå ÃSìÈ zÉ¢åühÉç
iÉSlÉliÉUqÉç|
SÉåwÉæ¶Éç MülcÉÑÌMüÍpɶÉç
UxÉUÉeÉÉå ÌlÉrÉÉåÎeÉiÉÈ|
iÉSmÉëpÉÚÌiÉ xÉÔiÉÉåÅxÉÉæ lÉæuÉ
Tuesday, April 28, 2009 5
Three doshas of Parada
• Naisargika dosha( natural Impurities)
• Yougika dosha/ vyaparika dosha(
Artificial impurities)
• Kanchuka dosha/oupadika
dosha(Covering /chemical impurities)

Tuesday, April 28, 2009 6


Naisargika dosha
• It means doshas those which comes
from natural sources. Parada is a
khanija. It is found in sahaja,
swatantra, mukta and mishrita form.
Parada have swabhavika guna ie.
Mixes with other khanijas in
bhugarbha, this is called naisargika
dosha.
• There are three in no-
3.Visha
4.Vanhi
Tuesday, April 28, 2009 7
Yougika dosha
• Yougika doshas are those which have
been mixed in mercury from out side
the mines by the traders for
commercial point of veiw. They
commonly use lead & tin. They use
this to increase weight of parada.
• These are two in no
3.Naga
4.Vanga
Tuesday, April 28, 2009 8
Kanchuka dosha
• What is kanchuka means?
- Covering or outer layer.
- Acc to literature -pÉÉåÌaÉlÉÈ
MülcÉÑMü ÌuɹÈ
There is covering on snake skin.
This is called as kanchuka. Ancient
authors observed these and given
kanchuka name to doshas which are
externally occurs on parada. These
are seven parpati,patini….etc
Tuesday, April 28, 2009 9
• Kanchuka dosha means these form a
covering on parada like a layer.
These doshas comes in mercury
either from bhumi(earth),
giri(mountain), or from the metallic
ores which are found associated with
mines. The lead & tin ores are
commonest to form kanchuka like
impurities in parada.

• As per RPS, copper & iron ores are


also contribute such impurities
Tuesday, April 28, 2009 10
Naisargik Yougika (2) Kanchuka(7
a(3)
)
Visha
Naga
Vanh
Vanga
i
Mala

Parpati Patani Bhedi Dravi Malakari


Andhakari Dhwakshi

Bhumija Girija Varija Nagaja


Vangaja
Tuesday, April 28, 2009 11
• So mercury posseses 12 doshas
which either come from nature,
mixed artificially or produced due to
some chemical reactions taking place
either inside earth or outside
atmosphere. These impurities likely
to produce some toxic effects or
diseases in body-

Tuesday, April 28, 2009 12


Toxic effects
Sl.N Dosha Sources Toxic Effects
o.
01 Parpati Bhumija (Earth) Kushta

02 Patani Girija Jadyata


(Mountains)
03 Bhedi Jalaja (Water) Khalithya, palitya

04 Dravi Nagaja (Kapali) Dadru

05 Malakari Nagaja (Kalika) Sweat kusta, udara, pandu,


kamala
06 Andhaka Vangaja Veeryahani
ri (Shyama)
07 Dhwank Vangaja Marmacheda, bastivedana
shi (Kapalika)
Tuesday, April 28, 2009 13
Opinion of diff authors
• Number of kanchuka doshas are 7
• All authors accepted it, but there is
difference in naming.
• In some texts like RPS, two doshas
are added ie, Shulbaja (copper) &
Ayas (iron) apart from naga & vanga.
• Acc to Anandakanda &
Rasakamadhenu indicates diff
colours like Rakta, Pingala, Kapota,
Shyama etc.
• These colours indicates diff films of
oxidation forms on surface of
Tuesday, April 28, 2009 14
• Acc to Pandit Shrimadashubod
vidyabhushan and Shrimannityaboda
vidyaratna in RRS BODHINI TEEKA –

• iÉ§É mÉmÉïOûÏxÉSìÖwÉç
zÉÉåwÉMüiuÉÉimÉmÉïOûÏ mÉmÉïOûÏ rÉjÉÉ
zÉÉåÌwÉlÉÏ aÉëÉWûÏÌlÉ cÉ|
mÉÉUSxrÉ mÉmÉïšÉZrÉÉMülcÉÔMüÉåÌmÉ
lÉUSåWåû iÉi¢üÏrÉÉeÉlÉlÉÏ|
ÌuÉSÉUMüiuÉÉimÉÉÌOûlÉÏ| qÉsÉpÉåSMüiuÉÉSè
pÉåSÏ|
zÉUÏUkÉÉiÉÔlÉÉqÉç SìuÉiuÉxÉqmÉÉSlÉÉSè
SìÉuÉÏ|
SÉåwÉuÉkÉïMüiuÉÉiÉç qÉsÉMüÉUÏ|
AlkÉiuÉeÉlÉlÉÉiÉç AlkÉMüÉUÏ|
Tuesday, April 28, 2009 15
Kanchuka dosha
Grantha Sankh Kanchuka Vikruti
ya
R.Ra. , A.P. 1 Bhumija Kusta
2 Girija Jadyata
3 Varija Vataroga
4 Nagaja Doshavrudh
5 Nagaja ,,
6 Vangaja ,,
7 Vangaja ,,

Anandaka 1 Kalika Krishnavarnata


nd 2 Girija Jadyata
3 Salomi Vamana
4 Raktakanchuka Vispota
5 Malini Malasangraha
6 Pingali Netra rupaghna
7 Kapoti Swarasada

Tuesday, April 28, 2009 16


R.Chu. 1 Bhu Kusta
2 Shaila Jadya
3 Jala Vatadosha
4 Tamra Daha
5 Ayas Avruta kanthata
6 Naga Unmada
7 Vanga Mahashula

RPS 1 Mrita Same like R.Chu.


2 Shaila
3 Jalaja
4 Shulbam
5 Ayas
6 Naga
7 Vanga

Tuesday, April 28, 2009 17


RKD 1 Manmaya Kusta
2 Pashana Jadyata
3 Jalaja Khalitya, Palitya
4 Kapalika Dadru, Gajacharma
5 Shyama Kamala, pandu
6 Kalika Udara, prameha
7 Kapali bastivedana

RRS 1 Parpati Shoshini, grahini


2 Patani Vidarakatwa
3 Bhedi Malabhedana
4 Dravi Dehadhatunam dravatwa
5 Malakari sampadana
6 Andhakari Doshavardhaka
7 Dhwankshi Andhatwa
Swara parusha

Tuesday, April 28, 2009 18


Modern view
 Why these doshas form layer
externally??

• Specific gravity of Parada is 13.59. It


is 14 times more than water and
other dhatus. Hence the impurities
which are mixes with Parad they
floats only external layer.
• Due to oxidation of diff dhatus it
forms diff layaers of various shape,
nature, colour etc.
Tuesday, April 28, 2009 19
Contd…
• Kanchuka doshas of Parada are the
result of chemical reaction taking
place in between mercury & other
associated metallic ores inside or
outside the earth.
• Even trace element present in
mercury are sufficient to produce
chemical reaction.
• Hence it is seen that if mercury is
kept open for some time in
atmosphere a thin blackish layer
Tuesday, April 28, 2009 20
Contd…
• Acc to Chemistry of H.E.Roscoe &
Scholemmer-
• Impure mercury when shaken with air
yields a black powder caused by the
oxidation of the metallic impurities
and the film of oxide incloses a small
globule of the liquid metal.

Tuesday, April 28, 2009 21


Discussion

• 1) Why these doshas are only 7 in


number or it consider as a
Saptakanchuka
• 2) In R.R.S. text there is explation
about Bhumija,Girija,Varija,2 Nagaja
& 2 Vangaja like 7 doshas. But it is
unclear that why again R.R.S.
different 7 kanchukas hav been
described ?
Tuesday, April 28, 2009 22
References
• Rasaratna samucchaya
• R.R.S. Pratham bhag-Dattatraya
Kulakarni
• Parada Samhita
• Parada vignan
• Rasendra sara sangraha-
Dr.Gopalkrishna
• Alchemy and metallic medicine in
ayurveda-Dr.Bhagwan dash
• Text book of Rasashastra-
1)Dr.Himasagar Chandramurthy
Tuesday, April 28, 2009 23
Thank
you…
Tuesday, April 28, 2009 24