You are on page 1of 87

ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

MONUMENTA TURCICA
HISTORIAM SLAVO RUM MERIDIONALIUM ILLUSTRANTIA
Tomus undecimus
Serija V
SlOŽILI
Knjiga l
Recenzenti:
Lamija ž ć
Fehim Nametak
Odgovorni urednik:
Behija Zlatar
Glavni urednik:
Aladin ć
č urednik:
Amina ć
Lektor:
Sadžida Č ć
DTP:
Narcis Pozderac, TOP d.o.o, Sarajevo
Štampa:
Sabah print d.o.o.
Za štampariju:
Š ć ć
Izdavanje ovog izvora ć je Fondacija za izdavaštvo/nakladništvo
Federacije Bosne i Hercegovine
ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU
SIDŽIL TEŠANJSKOG KADILUKA
(1740-1752)
Prijevod i obrada:
HATIDŽA Č
Sarajevo, 2005.
PREDGOVOR
Sidžil Tešanjskog kadiluka đ je u okviru plana i programa Orijentalnog
instituta, kao radni zadatak saradnice Instituta mr. Hatidže Č prije
agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine. Ratna dešavanja prekinula su
sve dalje planove pa i rad na ovome sidžilu kao i đ kraju toga procesa
do njegovog publikovanja. Sam prijevod cjelokupnog sidžila bio je završen i
sve drugo stalo je na mjestu do kojeg se stiglo u vrijeme izbijanja agresije na
Bosnu i Hercegovinu.
U maju te godine Orijentalni institut je zapaljen i s kompletnim fondovima
i zbirkama Instituta uništen je i sidžil č prijevod se objavljuje. Kako nije
č reprodukcija u vidu mikrofilma, fotokopija i sl., tako je i ovaj sidžil
trajno izgubljen. đ od navedenog č su č i nepotpu-
ni ispisi iz izvornika koje je u to vrijeme č č prevoditeljica.
Sticajem sretnih okolnosti, prijevod je u cijelosti č kod autora i na taj
č barem č ublažena ta tragedija.
Prvobitni cilj da se prijevodom ovaj izvor č dostupnim širem krugu na-
č i č radnika i svima onima kojima bi mogao poslužiti u ž č
ke svrhe tako je doveden pod znak pitanja. Njegovo dalje č u formi ka-
kvoj je "preživio" predstavljalo bi ć č javnosti za dragocjena
saznanja iz jednog perioda prošlosti Bosne i Hercegovine, posebno č
Tešnja i okoline, a naša historiografija siromašnija za jedan veoma dragocjen
historijski izvor. Stoga se nametala potreba da se taj posao koliko je ć
ipak dovede do svoga kraja i č prijevod objavi. ć u vidu obilje
i raznovrsnost historijske đ koju sadrži kao i navedene okolnosti, ovaj
projekt kandidiran je za publikovanje.
Na svu ć prepoznata je potreba afirmiranja naše kulturne baštine, pro-
đ su sredstva i otklonjena još jedna u nizu prepreka koje č stoje u
ovakvim zahvatima, nakon č se moglo ć č te ideje. Namjera
je njegovim objavljivanjem spasiti ono što se od ovog izvora spasiti moglo.
Publikovanje je najbolji č za to.
No nedostatak izvornika otežavao je pripremu za publikovanje. Pored toga
što nismo u ć objaviti faksimile ili pak tekst u nekoj drugoj vari-
janti, znatno su reducirane i ć uvida u nekim č gdje su
postojale dileme što je u izvorniku trebalo dodatno konsultirati. Stoga su se
intervencije svodile tek na ona mjesta gdje je bilo č da se radilo o
eventualnim nedostacima, posebno kod nekih geografskih pojmova, kao npr.
:•
VI
umjesto Č treba Č "Piri Doi•; - Pridjel i č Bilo je to ć
ć naprijed spomenutim č ispisima č rukom.
U pripremi je poštovan i autorov p'fincip da ,se .za neke č pojmove
umjesto izrade č termina daju pownjenja u podnožnim napomenama.
Sredstva za publikovanje Sidžila Tešanj skog kadiluka obezbijedila je Fon-
dacija za izdavaštvo/nakladništvo Federacije Bosne i Hercegovine. Zahva-
ć njihovom razumijevanju u ć smo našoj č i č
javnosti ovaj dragocjeni izvor ipak staviti na raspolaganje i korištenje u onoj
formi u kojoj je č i barem na taj č č J).adoknaditi njegov
gubitak.
A. ć
UVOD
Šerijatski sidžili (kadijski sidžili ili kadijski defteri)! su protokoli odluka
i zapisa kadije đ teritorijalno-upravne oblasti u kojoj je kadija imao
pravne ingerencije. Sve do Tanzimata kadija je u okviru osmanskog društve-
nog sistema imao široke kompetencije, a za svoju djelatnost bio je neposredno
odgovoran sultanu, odnosno, njegovom zastupniku. Sultan, kao najviši autori-
tet svjetovne i duhovne vlasti, po konceptu islamskog prava sprovodio je ideju
č direktno ili posredstvom ovlaštenih organa. Sudsku vlast povjeravao
je sudskim službenicima koji su u svom radu bili nezavisni od upravnih službe-
nika. Za č šerijatskog prava najviši autoritet bio je šejhul-islam, a niže
instance č su: kazasker, mula, kadija i naib, a svaka od ovih kategorija bila
je u svom djelokrugu neovisna i odgovorna neposredno sultanu.
Osim pravnih, kadija je obavljao i druge aktivnosti. U nedostatku organa
ć nadležnosti dostavljao je odgovornim službenicima naredbe centralne
i lokalne administracije i nadzirao njihovu realizaciju. Time je sticao odre-
đ ingerencije u domenu uprave. Sve naredbe i instrukcije koje su stizale
na kadijinu adresu prepisivane su u sidžile, pa su, ć tome, brojni
dokumenti č i do danas. Kao pravosudno lice kadija je bio zadužen
za kontrolu rada u esnafskim organizacijama, za kontrolu vakufskih prihoda
i rashoda, kao i za tržnu inspekciju. Sve te aktivnosti đ su u sidži-
lima. Zbog širokog obima kadijine djelatnosti šerijatski sidžili predstavljaju
prvorazredne historijske izvore za č ekonomske, pravne, č
društvene i kulturne historije đ č kao i Osmanske države u ci-
jelosti. Osmanska društvena zajednica bila je sastavljena od č naroda
sa svojim religijskim i kulturnim č pa dokumenti zabilježeni u
sidžilima predstavljaju važne izvore za č njihovih osobenosti i nji-
hovog statusa u Osmanskoj državi.
Osnovne izvore šerijatskog prava predstavljaju Kur'an i sunnet. Ona ži-
votna pitanja koja ovim izvorima nisu bila regulisana dopunjavana su sultanovim
odredbama, sankcionisanim od najviših pravnih autoriteta. Takve odredbe dobija-
le su snagu zakona i u principu nisu mogle biti u koliziji sa Šerijatom. Nazivane su
kanun-name i njima su regulisana đ pitanja iz oblasti zemljišnih odnosa,
ratnog prava ili novonastalih stanja koja je bilo nužno pravno sankcionisati.
U izgradnji osmanskog pravnog sistema č doprinos dalo je č
pravo, koje je egzistiralo kao dopunski pravni izvor. Osmanski pravni sistem
uvažavao je neke lokalne č bizantijskog i slavenskog prava, sadržanog
u regulativima zemljišnih odnosa, poreza i č statusa (baština, monopol,
polj arina, vojnuci, vlasi i č
1
Više o sidžilima vidjeti kodAkgunduza, koji je napisao opširnu studiju o sidžilima,
Ahmed Akgunduz, Seriyye Sicilleri, Mahiyeti, Toplu Katalogu ve Sevme Hliku-
mler, I Cild, Istanbul, 1988.
VIII
Pripadnici drugih konfesija u sastavu Osmanske pitanja iz dome.na
porodi i nasljednog prava !ješa vali su u skladu s u okv1ru
svojih konfesionalnih zajednica, ili su se mogh za to. obra(! h sudu ..
č i zaštitnik Šerijata i kanuna bio je kadiJa. Sve kad!J!lle
hronološki su zapisivane u sidžile, tako da sidžil ž
ran broju obavljenih aktivnosti. Ima č da Je u !Sh akhvnosl! blljezJlo
nekoliko kadija, đ č š ć je sadržaJ jednog ž pred-
stavljao i aktivnost đ kadije za period od je.dne, dVIJe 1h v:se godma ..
šerijatski sidžili imaju primaran č .za nadleznosl! kadiJe u
pravnom sistemu Osmanske države, za lzucavanJe prava u
skom društvenom sistemu i njegove pnmjene na pnpadmke drug1h konfes!O-
nalnih zajednica u Osmanskoj državi. . . . . .
Iz sudskih odluka zapisanih u sidžilima saznaJemo kako su funkcmmsale msl!-
tucije č braka, prava i dužnosti supružnika prema. drugom, kako
je primjenjivana pravo razvoda, prava .1 dužnosti rod1te\]a p;ema djeCI! obrnuto.
Šerijatski sidžili sadrže veoma b1tne za JzucavanJe .ekonomskog
stanja đ regija, kao i ekonomskog sistema Osmanske drzave u
sti. Pošto je kadija po svojoj dužnosti vršio kontro!u esnafa, vakufa l trzmca J
sve to zavodio u sidžile, na osnovu podataka sadrzamh u OVIm
možemo č strukturu proizvodnje tog vremena,.vrste
nosti i zakonitosti na tržištu. Iz sultanskih fermana, kOJI su shzah na kad!JIDU
adresu a odnosili se na zabranu uvoza ili izvoza đ prehrambenih pro-
izvod; i trgovinskih artikala, saznajemo šta su bili pred!Tieti lokalnog
i đ č Prilikom ratnih operaCIJa kad!Jama su upucJVanl fer-
mani ili bujuruldije sa specifikacijom potraživanja prehrambemh p;mzvoda
za vojsku, koji su otkupljivani od đ č kao
i tovarne životinje. Pri tome je za svak! prOizvod naznacavana 1 novcana vn-
jednost. Na bazi tih podataka mogu se pratiti đ
i ekonomsko stanje u đ oblasti. đ se mogu pral!l! l novcana
kretanja, vrste novca u opticaju, njegova deflacija i inflacija.. . .
šerijatski su sidžili važna historijska č za trgovme,
č etike i morala. ž srroko trgo-
č č č CJrkulacJJa mtellZ!vno se odv!J.ala od Afii-
ke, Italije, južne Evrope i zapadnih evropskih zemalja. BroJne zab!ljeskeu s trrn
mogu se ć u fermanima, bujuruldijama ili hudžetimazavedemm u sJdzJhma.
I u č agrarnih odnosa i njihove evoluCIJe u osmanskom Sistemu
sidžili predstavljaju č izvor. Iz njih se može struktura
odnosi na timaru, zatim tapijski odnosi koji su uspostavljani s novim uzJvao-
cima uz znanje vlasnika zemlje (države) i uživaoca timara. Uspostava takv1h
odnosa redovno je registrovana u sidžilima u vidu kupopr?dajnih ...
Vakuf se, đ pojavljivao na sudu kao subjekt.. Kako
po svojoj dužnosti bio nadzornik nad vakufima, SVI pnhod1 l rashodi: ka? l
sve promjene koje su nastajale u poslovanJU vakufa, redovno su zap!sJvam u
sidžile. Posredstvom vakufa đ su institucije od prosvjetnog,
i humanitarnog č i sve druge institucije koje su iziskivale potrebe Jedne
urbane sredine, što je, đ zapisivano u sidžilima, te su ovi izvan nezao-
Uvod IX
bilazni za č urbane strukture đ naselja, kao i za č
urbanih naselja u Osmanskoj državi u cjelini. U sidžilima su zabilježeni nazivi
đ lokaliteta, gradskih stambenih č • mahala, prosvjetnih obje-
kata, imena muderisa, mualima i drugih službenika ovih institucija, tako da
se prosvjeta, kulturno-socijalni i humani profil osmanskog društva ne mogu
konsekventno č bez š ć ovih izvora.
Šerijatski sidžili sadrže podatke relevantne za č č prilika
u Osmanskoj državi, a, đ i na đ pozornici. U č rata
kadije su dobijale fermane s informacijama gdje i protiv koga se vodi ratni
pohod, koliko vojnika treba pripremiti za aktivno č š ć u đ kadi-
lucima, gdje i na koji č obezbijediti ishranu i smještaj vojsci i konjima.
Ukratko, na bazi đ koju sadrže sidžili može se č kompletna histo-
rija Osmanske države i provincija koje su ulazile u njen sastav.
Sadržaj sidžila bio je ovisan o vremenu u kome je sidžil nastajao. U vrije-
me dok je kadija imao apsolutne sudske ingerencije, ove su knjige obilovale
raznovrsnim podacima, a dokumenti koje su sadržavali generalno se mogu
podijeliti na dvije cjeline:
Prvu cjelinu predstavljaju sve vrste dokumenata nastale u sudnici pred ka-
dijom i porotom (šuhudul-hal). Tu spadaju ć vrste dokumenata:
- kupoprodajni ugovori,
- ostavinske rasprave,
- vakufname,
- dokumenti o đ iz ropstva,
- inspekcija vakufskih prihoda,
- maksimiranje cijena (narh),
- dokumenti o zastupništvu,
- dokumenti o naimenovanju staratelja za maloljetnu djecu ili stare osobe,
- vj en ugovori,
- brakorazvodne parnice,
- potraživanje duga,
- pritužbe na uzurpaciju imovine i č
Drugu cjelinu naredbe i ć koja č od sultana, beglerbega
i drugih visokih predstavnika osmanske administracije, ć administra-
tivnim službenicima, redovno i kadi jama, koji su nadzirali njihovu realizaciju.
Sve vrste takvih dokumenata prepisivane su u sidžile. To su prijepisi fermana
sa raznovrsnom tematikom mirnodopske i č prirode i bera ti, do-
kumenti o postavljenju na đ dužnost sa materijalnom nadoknadom.
Nakon Tanzimata, kada su intencijom zapadnoevropskih država izvršene
reforme u cjelokupnom osmanskom društvu, došlo je do č promjena i
u pravnom sistemu. Po ugledu na evropske pravne sisteme, č je osnova bilo
rimsko pravo, uvodi se svjetovno pravo koje je obuhvatalo sporove č
i đ prava svih podanika države. Kompetencije šerijatskih sudova
svodile su se nakon toga na č i nasljedno pravo muslimana, a konse-
kventno tome i na vakufske poslove. đ i pored postojanja svjetovnih
sudova đ se da su se i nemuslimani u privatno-pravnim sporovima
ć šerijatskom sudu, što govori o generacijski č povjerenju u
X
odluke šerijatskih sudova, bez obzira na konfesionalnu pripadnost onih koji
su na šerijatskim sudovima tražili zadovoljenje pravde.
Uspostavom svjetovnog pravnog sistema sadržaj šerijatskih sidžila biva
osiromašen. đ i sa reduciranim sadržajem oni predstavljaju dragocjene
izvore za č raznih oblasti života u pojedinim geografskim regijama.
Iako su šerijatski sidžili uredno i redovno zapisivani u svakom kadiluku,
do naših dana č su u veoma č broju usljed ratova, koji su
tokom dvadesetog ć pustošili Bosnu i Hercegovinu. đ broj do-
kumenata stradao je zbog neodgovornog odnosa rukovodnih pojedinaca pre-
ma kulturnom blagu ovih prostora.
Iako sidžili sadrže relevantne podatke za historiju Bosne i Hercegovine, nji-
hovoj obradi i publikovanju nije ć dužna pažnja. Razlog tome je, prije
svega, sadržan u š ć koje prate obradu ovakve vrste izvora. Sidžili su
ispisivani rukom. Korektnost i č pisanog teksta ovisila je o obrazovnom
nivou pisara. đ č teksta morao je poznavati arapski, turski i perzijski jezik i
institucije osmanskog društvenog sistema. Da obrada ovih izvora nije nimalo jed-
nostavna, govori č da je do sada objavljen samo jedan sidžil.
2
đ
neki č radnici dali su č doprinos č ovih dokumenata.
3
Do agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) sidžil Tešanjskog kadi-
luka', č prijevod ovdje donosimo, č je sastavni dio fonda arhivske gra-
2
ć Muhamed, Sidžil mostarskog kadije iz 1632-1634. godine, Mostar, 1987.
3
Truhelka Ć "Pabirci iz jednog č sidžila", Glasnik Zemaljskog muzeja u
Sarajevu (dalje: GZM) XXX, Sarajevo, 1918, 157-175; ć O. A., "Tešanj
prije tri ć Narodna uzdanica- Kalendar za godinu 1942, X, Sarajevo, 1941,
166-176. U ovom radu autor je dao prikaz Tešanj skog sidžila iz 1639-1642. godine,
koji je bio vlasništvo Balkanološkog instituta pri Zemaljskom muzeju u Sarajevu;
ć Alija, "Sarajlija Abdulah Dmišlija i njegov zbornik bosanskih memorijala",
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (dalje: ANUBiH), Radovi, knj.
LX, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 19, Sarajevo, 1977, 201-141; Boškov č
"Zum diplomatischen Aspect der Sigillurkunden", Zeitschrijl der Deutschen Mor-
genliidischen Gesellschaft, Wisbaden, 1977, 116-121; Spaho Dž. Fehim, "Sidžil
blagajskog kadije iz druge polovine 18 st.", Poseban otisak "Tribunia" 3, Trebi-
nje, 1977, 195-210; Č Hatidža, "Sidžil Tešanjskog kadiluka iz 1740-1746.
kao istorijski izvor", Naše starine XVI-XVII, Sarajevo, 1984, 119-126; Č H.,
"Zbirka sidžila Gazi Husrev-begove biblioteke", Anali Gazi Husrev-begove biblioteke
(dalje: Anali GHB), XJII-X!V, Sarajevo, 1987, 53-64; Č H., "Sidžil č
kadiluka (1755-181 O) kao istorijski imor", Prilozi za orijentalnu filologiju (dalje: POF)
38/1988, Sarajevo, 1989, 253-265; ć Šaban, "Sidžil mostarskog kadije iz 1787-
88. godine", POF 44-45, Sarajevo, 1996, 405-412; Jalimarn Salih, "Sidžil č
naiba kao imor za historiju Zenice", POF 47-48, Sarajevo, 1999, 127-139. U kolek-
ciji prevedenih dokumenata koji su se č u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine, a sada se nalaze u Orijentalnom institutu u Sarajevu, nalazi se nekoliko
prijevoda sidžila koje je uradio Abdulah Polimac. Bilo bi nužno i korisno ove sidžile
pripremiti za štampu i objaviti, da bi se njima mogli koristiti č radnici.
4
Tešanj ski kadiluk osnovan je u periodu đ 1560-1584. godine. Do 1560. god.
pripadao je Brodskom kadiluku, a 1584. godine spominje se kao kadiluk kome su
Uvod
XI
đ Orijentalnog instituta u Sarajevu. Kada su bosanski pravoslavci 17. maja
1992. zapalili Institut sa namjerom da se unište pisani tra-
po:tojanja na tlu Bosne i Hercegovine, izgorio je i
zaj':dno sa j OS 61 ejelovttlm 1 27 fragmentarnih sidžila iz Kolekcije
šcnjatskth stdztla ovog Instituta. ć č da je prijevod ranije
đ 1 da se nije nalazio u Institutu u ć smo ga sada ponuditi na-
č i č č javnosti.
U ovom sidžilu zapisana su 424 dokumenta č sadržaja. đ nji-
ma se nalazi:
. -. 7

Mahmuda I (1730-1754) koji se odnose na č predmete
l pojave. Tn fermana odnose se na prikupljanje ratnog doprinosa, jedan govori
o kategonzaciji obveznika džizje i č njenog prikupljanja u Osmanskoj
državi, jedan sadrži uputstva o hvatanju hajduka na č Bosanskog eja-
leta,jedan o odnosima posadnika đ u Banjoj Luci, a
posljednji o natmenovanju Sulejman-paše za bosanskog namjesnika i Ahmeda
ž ć za muteselima;
- 22 bujuruldije
6
bosanskih namjesnika: Gazi Mehmed-paše
7
, Jegen Meh-
med-paše', Hekim-oglu Ali-paše' i Sulejman-paše
10
o raznovrsnim predmeti-
ma 1 pojavama: o prikupljanju mirnodopskog i ratnog doprinosa (imdad-i ha-
zarije i imdad-i seferije) izdano je 15 bujuruldija, o drugim vrstama poreza 16,
o popravci dvora u Travniku, o popravci đ u Tešanj skom kadiluku 17, o
pripadale nahije: Maglaj, Doboj, Ž č Usora, Ozren i Trebetin. Vidjeti: Šabano-
ć Hazim, Bosanski pašaluk. Postanak i upravna podjela, č društvo NR
Bosne i Hercegovine, Djela, knj. XIV, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, knj.
10, Sarajevo, 1959, 184,233.
5
Ferman je sultanski dokument, izdavan zbog č potreba u vidu instrukci-
ja, naredbi ili informacija. Više o tome vidjeti: ć Madžida, "Ferman -
diploma č osvrt", POF 26, Sarajevo, 1978, 115-131.
6
Bujuruldija je dokument koji su izdavali lokalni namjesnici.
7
Aj vaz Gazi Mehmed-paša bio je 1741. god. namjesnik u Bosni. Vidjeti: š ć
ž š ć Safvet-beg, Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine, Sarajevo,
1900, 181; ć V. Mijo, "Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini" (dalje:
Djelovanje franjevaca), Zagreb, 1887, 73.
" Jegen Mehmed-paša bio je namjesnik u Bosni od 1742-1744. godine. U jednom
dokumentu u ovom sidžilu zabilježeno je da je 15.2.1744. godine naimenovan za
bosanskog namjesnika, što č da nije u navedenom periodu obavljao kontinuira-
no ovu dužnost. š ć navodi da je bio namjesnik u Bosni 1742, nav. djelo, 181,
a ć da je krajem oktobra za namjesnika u Bosnu došao Hekim-oglu Ali-paša,
Djelovanje franjevaca, sv. III, 75.
9
Hekim-oglu Ali-paša bio je tri puta namjesnik u Bosni: 1730-40, 1745. i 1747. go-
dine, vidjeti ž ć Adem, "Bosanski namjesnik Hekim-oglu Ali-paša", POF V,
Sarajevo, 1955, 135-181. U ovom sidžilu ima nekoliko prepisa bujuruldija Hekim-
oglu Ali-paše iz kojih se može vidjeti da je bio namjesnik u Bosni do septembra
1745, kada gaje zamijenio Sulejman-paša.
10
U ovom se sidžilu nalazi prepis fermana kojim se Sulejman-paša imenuje za bosan-
skog namjesnika od č septembra 1745. godine.
XII
hvatanju hajduka i razbojnika 6, o uzurpacijama posjeda ll, o zabrani mejha-
na, prav ljenja i prodaji alkoholnih ć 4, dok preostale 22 bujuruldije
trebraJu č raznovrsne predmete.
- 37 arzuhala (predstavki) č sadržaja, koje je stanovništvo Tešanj-
skog kadiluka podnijelo predstavnicima centralne administracije,
- 210 č ugovora, koji predstavljaju najbrojniju vrstu dokumenata u
ovom sidžilu. Svi su pisani na arapskom jeziku. Ni u jednom č žena se
ne na sudu prilikom sklapanja braka, ć se pojavljuje njen opuno-
dok mladoženja, ili dolazi č ili ga zastupa njegov ć
mk. Na kraju svakog dokumenta upisana je suma koju suprug poklanja svojoj
supruzt, a koJom ona samostalno raspolaže u č razvoda ili muževljeve
smrtt (melm-muedžel)'';
- l kefilema" stanovnika Nove Palanke (Palanka-i Džedid). Stanovnici
Nove Palanke uzajamno su č jedan za drugog i obavezali se da svakog
pnJestupmka, se đ njima pojavi, uhvatiti i dovesti na sud. Ovoj kefilemi
ne prethodt bujuruldua, te se ne zna zbog č je tražena od stanovnika.
- tužbe zbog povrede prava posjedovanja, dokumenti o ć č
sporovi i č privatno-pravna potraživanja. '
Navedeni dokumenti sadrže đ za č lokalnih prilika u urba-
nom, društvenom, upravnom, ekonomskom, vojnom i č životu u Te-
šanjskom kadiluku. Dokumenti sidžila sadrže podatke za č urbanite-
ta i nivoa razvoja naselja u Tešanj skom kadi luku. Najviši stepen u klasifikaciji
u Osmanskoj državi- šeher- nije imalo nijedno naselje u Tešanj skom
kadtluku, dok su status srednje razvijenih naselja- kasaba imali Tešanj Ž č
Maglaj i Doboj. ' '
U sidžilu se č spomen i nekim mahalama. U Tešnju se spominju ma-
hale: Dobro Polje, Tabhana, Mahala Ferhad-bega i Trasica, a u kasabi Maglaj
Suhopolje i ć i. č je spomen i nekim arhitektonskim objektima,
kao t podact o njihovim graditeljima, č održavanja i obnovi. U kasabi
Tešanj spominju se ć džamije: Tabhana
13
i Ferhad-begova14, a u Dobo-
11 Više o tome vidjeti š ć A., č i nasljedno pravo Muslimana Islamska
č štamparija u Sarajevu, Sarajevo, 1926,23. '
12
Krifi!ema predstavlja pravni instrument koji je Osmanska država primjenjivala u
CilJu postizanJa pravne sigurnosti u đ naselju. Više o tome vidjeti: Kre-
š ć Hamdija, Ć sarajevskih š ć iz 1788. godine", POF III-
IV/1952-53, 1953, 137-195.
13
Ovu džamiju podigli majstori koji su se bavili obradom kože- tabaci, koji su kao
zana th] e Imah važnu ulogu u razvoju urbanog i pri vrednog života u Tešnju.
14
Ferhad-beg, sin Iskenderov, bio je sin sestre sultana Sulejmana. Bio je u rodu sa
Gazi Husrev-begom, koji ga je uzeo za svog vojvodu. Ferhad-beg je bio vojno-
upravni službenik u Tešanj skoj nahiji, a istovremeno i nadzornik prihoda Gazi Hu-
vakufa u Tešnju. Kao spahija se spominje 1528. godine. Džamiju je
dao sagraditi u đ Tešanjske đ oko koje se razvilo gradsko naselje.
Ova džamija ostala je č džamija u Tešnju, a njen č smatra se
č kasabe Tešanj. Umro je u navedenom gradu 29. januara 1568. go-
dme. VIdjeh: ž ć Adem, Studije o Bosni, historijski prilozi iz osmansko-turs-
Uvod XIII
ju džamija, đ u ime sultana Selima I (1512-1520). U dokumentima
sidžila nalaze se i podaci za č gradskih naselja, koja nisu pripadala
Tešanj skom kadiluku: Banje Luke, Travnika i Dervente.
Posebnu vrstu naselja, nastalu kao specifikum vojnog đ Osman-
ske države, predstavljaju đ palanke, kule i č Svoju pravu ulogu
pokazale su u ratovima koje je Osmanska država vodila od kraja 17. i u 18.
ć sa državama Zapadne Evrope i Rusijom. ć broj ovih đ po-
dignut je u tom periodu. Brojne bilješke i dokumenti daju podatke iz kojih je
ć ustanoviti datume gradnje i popravaka đ i kula, imena osoba koje
su obavljale dužnosti zapovjednika đ dizdara, kapetana i drugih vojnih
zapovjednika. Sidžil pruža podatke i o stradanju đ ovoga kadiluka nakon
bitke pod Banjom Lukom 1737. godine. Nakon uspjeha bosanske vojske u ovoj
bici, okupacija Bosne od Austrije đ je za duži vremenski period.
U toku rata s austrijskom vojskom 1737. godine stradala je i tešanjska tvr-
đ Na molbu stanovništva Tešnja i okolnih sela bosanski namjesnik izdao
je naredbu tešanj skom kadiji da se navedena đ popravi novcem i rad-
nom snagom posade đ i stanovnika Tešanjske nahije." Pošto je Osman-
ska država u ovo vrijeme vodila teške ratove, bila je ekonomski iscrpljena,
pa je pribjegavala ovakvim mjerama. Osim toga, č posade bili su
obavezni pružiti smještaj službenicima koji su dolazili po službenom nalogu
viših instanci. To je dodatno ć lokalno stanovništvo.
Za đ u Maglaju Tešanj ski sidžil daje ć podatke: kapetan tvr-
đ bio je Mahmud-aga, a dizdar Sulejman, sin Abdulatifa, koji je uživao
timar u selu Prokulica. Interesantnih podataka ima i za đ Dobor, koju
š ć u Kapetanijama ne spominje." đ Dobor pripadala je
č kapetaniji. Evakuisana je poslije bitke kod Varada" 1716. godi-
ne. Posada je premještena u Novu Palanku, a age u palanku Brod. Bosanski
namjesnik Mehmed-paša dostavio je bujuruldiju 1742. godine i izdao nared-
bu tešanj skom kadiji, bosanskim defterdarima i kapetanima đ Vranduk,
kog perioda, Organisation of the Islamic Conference (OIC), Research For
Islamic History, Art and Culture (IRCICA), Istanbul, 1994, 173, 174; ć
Muhamed, "Vakufnama Ferhad-bega, sina Iskenderovog iz 1559.", Vakufname iz
Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek), Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo,
1985, 137-139; ć Mehmed, "Konzervacija nadgrobnog spomenika Fe-
rhada, sina Skenderova u Tešnju", Naše starine VI, Sarajevo, 1959, 247-249.
15
Natpis o obnovi đ nalazi se iznad glavnog ulaza u đ Njena obnova
izvršena je po đ bosanskih namjesnika: Ali-paše i Sulejman-paše 1745. i
1746. godine. Vidjeti: ć Mehmed, Islamska epigrafika Bosne i Hercego-
vine (dalje: JE), knj. II- č i centralna Bosna, lP "Veselin Masleša", Sarajevo,
1977,257.
16
š ć Hamdija, Kapetanije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1954. (dalje:
Kapetanije).
11
Vidjeti: Mehmed Halifa Bošnjak, Ljetopis 1650.-1665., (dalje: Ljetopis), preveo
Fehim Nametak, Sarajevo, 2002, 100-103; Trako Salih, "Pjesnik Ishak ć iz
Livna i njegov tarih o osvojenju Varada", POF 46, Sarajevo, 1997, l 03-115.
XIV
Tešanj, Maglaj, Doboj i č da se, umjesto gradnje đ u Staroj
Derven!l (Derbend-t Ahk), tzvrši popravak đ u Doboru, radnom sna-
gom posade č kapetanije i stanovnika okolnih kadiluka. Za obnovu
đ Dobor sultanova blagajna odobrila je ć majstorima, kao i željeznu
Tešanj ski je kadiluk za tu svrhu bio dužan obezbijediti: za transport
matenJala dvadeset kola sa po dva para volova, šest osoba za paljenje č
e i 2.859 groša. '
Za obnovu đ u Banjoj Luci koja je stradala u ratu sa austrijskom
VOJskom 1737. godme Tešanj ski kadiluk bio je u obavezi poslati na mjesto
gradnje 60.000 tovara kamena i 30 kola sa volovima za transport materijala.
Za đ u Vranduku nalazi se podatak da je kapetan bio Mustafa Hu-
seju-aga, sin Hadži Hasan-age. On je držao pod zakupom tešanjske i maglaj-
ske sultanove prihode i cigansku džizju Bosanskog ejaleta.
O gradnji đ u Derventi ovaj sidžil sadrži sedam dokumenata. Za iz-
gradnju đ u Staroj Derventi Tešanj ski je kadiluk trebao obezbijediti 20
kola sa volovima za prijevoz đ materijala u trajanju od dva mjese-
ca, kao i šest osoba za paljenje č
Zbog gradnje ove đ stanovništvo je bilo jako ć pa je bo-
sanskom .namjesniku uputilo žalbu. U sidžilu ne nalazimo rješenje ovog pro-
blema, ah ć 25. februara 1743. godine imamo ponovo bujuruldiju da se ova
đ č graditi. Za njenu gradnju č su bile dužne obezbijediti po
160 tovara č
Tešanjska kapetanija sa 12 č Maglajska kapetanija sa 6 č
Dobojska kapetanija sa 3 č i Kobaška kapetanija sa 2 č Iste go:
dm e ponovo Je U JUn u tzdana naredba da se ispita lokacija za gradnju navedene
đ koja se još n!je č graditi zbog neslaganja odgovornih ljudi.
Posada đ u č bila je đ č nameta, kao i posa-
da đ š i Nove jer su imali obavezu davati smještaj držav-
mm sluzbemctma kOJ! su sluzbeno putovali kroz ove krajeve.
U sid_žilu se nalazi nekoliko dokumenata o Novoj Palanci, koja se nalazila
č i Tešnja. Ulazila je u sastav Tešanjske kapetanije. đ je za-
btlJezen podatak da su posadu ove palanke č mustahfizi, njih 30. U sidžilu
se spominju i dvije kule: Bijela kula u Tešnju i Kula Velika u Derventskom
kadiluku. ·
o poštanskim stanicama, koje pruža Tešanj ski sidžil, zanimljivi su
::;a htstonJu PC:štanske službe u našim krajevima, kao i u cijeloj Osmanskoj dr-
:avt, Jer Je P?stanska služba č č organizovana u cijeloj zemlji. Po-
s tanske stamce b!le su orgamzovane na đ razmacima i nalazile su se
na važnim komunikacijama. U ovom su sidžilu zabilježene poštanske stanice
na putu od Travnika do Dervente i od Dervente do Sarajeva. One su se nalazile
u ć kadilucima: u č m kadi luku: u Zenici i Polju Orahovica u
š kadiluku: u Doboju, Maglaju i Ž č u č č kadiluku
u hdiluku š ć u Tuzlanskom kadiluku u Živinicama, u
kadtluku u Olovu, u Sarajevskom kadiluku: u Rakovici i Sarajevu, u Dervent-
skom kadiluku u Velikoj Kuli.
Uvod
xv
đ ć podatke o seoskim naseljima u okviru š kadiluka sa
ć stanjem ć je utvrditi da su neka seoska nasdja tz tog peneda
prerasla status sela, kao naprimjer ć dok su neka nestala
i spomen
0
njima č je u ovim dokumenhma, kao sto Je slucaJ sa nase-
ljem č . . . .
N a osnovU podataka sadržanih u sidžilu može se ustanovth kako Je neko
naselje nastalo. Naselje Detlak, danas situirane na č ć Derventa,
formirao je hadži Hasan, otac detventskog kapetana Husejn-age. .
Podaci iz Tešanjskog sidžila predstavljaju bogatu đ za č
socijalne strukture stanovništva u š kadiluku, kao i
drugih oblika života stanovništva ove regtje. Gradsko su
predstavnici sudske i upravne vlas!!: kadtJe: kapetam, age, pnpadmct
uleme: imami hatibi vaizt, muahmt, mujeZtm, za!lm zanathje 1 trgovct, te pn-
padnici raznih,uslužn,ih djelatnosti. U sidžilu se spominju kao filuridžijsko
stanovništvo zatim č slojevi vlaškog stanovništva koJ! su obavljah neke
službe u korist države, zbog č su bivali đ đ poreza.
č su i podaci o demografskom stanovništva. U
l ć broj muslimanskog stanovništva č Je naglo opadati u
ratovima i epidemija zaraznih bolesti su bile pra!loct
pohoda. 18 Bošnjaci muslimani č su u operactJama koje
je vodila Osmanska država. Stradanja su btla naroctto broJna u ratovtma.v?-
đ tokom 18. ć U ratovima đ u prvOJ polovmt .1 ·.
poginulo je preko dvadeset Bošnjaka:''. U stdztla na!la-
zimo na udovice, č su mužcvt pogmuh u btct kod OztJe ..
O naseljavanju vlaškog stanovništva u nenaselJe.na mJ_esta ka:
di luka zabilježen je jedan dokument. Poznato Je da Je vl asko stanovmstvo
od same uspostave osmanske vlasti na ovim prost?rima š ć kolom-
zacioni i poluvojni element, zbog je uživalo 1 đ Stabt-
lizacijom osmanske vlasti na đ č njihov je č gub10 na
važnosti, pa je tokom 16. ć ć dio v laškog stanovništva bio sveden
k t
'"tv 20
na status đ č seos og s anovms a. . _ . . .
Za privrednu historiju č TešanJ skog o
zanatima kojima se bavilo gradsko stanovništvo. SpommJU se sljedect. zana:
ti: č č berberski, kožarski, samardžijski, pekarski, č
i nalbentski č konja). Zanatstvo je bilo, kao i u drugtm dtjel?vtma
Osmanske države organizovano u esnafske organizacije. U dokumen!lma se
spominje usta - glavni majstor i_ č Država je. anga-
žovala majstore đ struke tz Tesanjskog sto o do:
broj osposobljenosti graditelja ovog č O razvtJenos!l trgovme govon
" U jednom dokumentu sidžila navodi se je stanovništ:'o Tešanjskog, De';entskog
i č č kadiluka đ p lacan Ja Jednog dtJela taks1ta zbog teske sJtua-
cije, nastale zbog suše, nerodice i epidemije kuge. . ..
" š ć S., Kratka uputa, 94; ž ć A., Bosanski namjesnik, 144-146; Cene Sa-
lim, Muslimani srpsko-hrvatskog jezika, "Svjetlost", SaraJevo, 1968,101, 102.
20 Istorija naroda Jugoslavije, knj. Il, Beograd, 1960, 85, 86.
XVI
bujuruldija ć tešanjskom kadiji da zabrani izvoz meda, masla i drugih
prehrambenih proizoda zbog njihove nestašice u Bosanskom
Ekonomske prilike nastale poslije rata 173 7-1739. btle su 1 u Tesan jskom ka-
diluku izuzetno teške. Zavladale su nestašica i glad, pa su lokalne vlast! morale
intervenisati i zabranjivati izvoz prehrambenih proizvoda u krajeve ...
Zbog epidemije kuge 1743. godine trgovcimajebilo u
Austriju pamuk, krzno, vunu i druge č prmzvode, sto Je pogorsavalo
privredne prilike. , . , . . .
Za historiju privrede sela ovog podrucJa vazm su podac1 o vrstama agnkul-
tura sijanih na ovom prostoru. Podaci ovog sidžila ž da su u š
kadi luku uzga jani: č pšenica, proso, kukuruz, htjeli 1 crvem luk, kao l druge
vrste kultura koje se i danas u ovom č uzgajaju. Ima podataka.! o razvtJe-
nom č a oni se odnose na uzgoj konja, ovaca, krava: volova 1 .
što se č poreza koje je stanovništvo Tešanjskog kadtluka davalo drzavt
i timamiku, ovaj sidžil sadrži neke zanimljive podatke. sta-
novništvo Bosanskog ejaleta ć je džizju u tri rate 1 to po katego-
riji, u iznosu od 2,5 groša i l O para. Od džizje Bosanskog e pl eta
1743. godine davala se č u đ Bosne, Beograda l Vtdt-
na. Ciganska džizja Bosanskog ejaleta davana je pod zakup. Godme 1744.
je u zakupu Husejn-age, č Ststemom pnkuplJam
su i drugi državni prihodi. Husejn-aga, vranduckl Je osnovu
berata pod zakupom i druge državne prihode: filunju,}aptjSke pnstojbe, van-
redne divanske namete i druge poreze narntjenJene drzavt.. . .
Stanovništvo Tešanj skog kadiluka bilo je ć .. ! nektm vanredmm
nametima. Bilo je u obavezi obezbijediti pasti!e za vahJme.konJe l mazge l
hranu i smještaj za pastire i stoku. Povremeno Je opterec!Vano
za poštanske konje i poštanske stam ce. Interesantan Je podatak da su l
hfizi đ davali neke vanredne državne poreze. đ ostalog, davah su l
konje za poštansku službu. Davanje poreza za š službu (menzil č
si) nije bila stalna obaveza š š kadtluka. u jednoj
predstavci bosanskom Divanu stanovmstvo tsllce da om msu placah
ovu službu č ni onda kada je Temišvar bio u sastavu Osmanske drzave l
kada su njihove krajeve prolazili brojni, kuriri i drugi putnici. Oni č
da ih ovim porezom žele opteretiti kapetan č i age MaglaJa. Na njth,ovu
žalbu Mehmed-paša je uputio bujuruldiju i strogo naredw da se stanovmstvo
ne ć ovim porezom. . . , .
Stanovnici sela Globarice bili su đ vanredmh drzavmh nameta,
jer su u korist države obavljali veslarsku službu. Kada je bosanski
htio od njih naplatiti ovaj porez, oni su uputili predstavku Mehmed-past, koJ!
je zabranio da se č takva zloupotreba. . . . . . , . . .
Pored č obaveza u vrijeme dugth 1 tscrplJUJUcth ratova koje Je
Osmanska država vodila u 18. ć na brojnim ratištima, stanovništvo je
bilo dodatno ć brojnim lokalnih ž Usljed
toga seljaci su, bez obzira na konfeswnalnu svoje
de i bježali u druge krajeve. Muslimansko stanovmstvo ctfthka KuzmadanJe
Uvod
XVII
i Zag_ora" zbog prekomjemog ć nameta od strane č kape-
zahlo se bo.sanskmn Hckim-oglu Ali-paša uputio je naredbu
tesanjskom kadtjl sa tznctllm đ da se stanovništvo ne ć
namellma više nego je to č Bježalo je i stanovništvo sultanovih ha-
sova .. Pošto su njihove obaveze preuzimali stanovnici ostali na posjedima,
dolaztlo Je do nezadovoljstva i nemira.
Zbog č pritužbi stanovništva Tešanj skog kadiluka na zloupotrebe lo-
službemka od Bosanskog Divana izdavane su adaletname. U ovom je si-
dz!lu zaptsana Je jedna adaletnarna izdana u cilju zaštite stanovništva od zloupo-
treba '\)ana 1 mutesehrna, koji su samovoljno uzimali od stanovništva poreze.
. Ovaj sidžil sadrži č broj dokumenata koji se odnose na prikupljanje
rntmodopskog poreza (irndad-i hazarije), ustanovljenog u prvoj polovini 18.
st., u na!llJesnika pokrajine i upravnika sandžaka, zatim ratnog poreza
sefenJe), kojt se davao u vrijeme rata.
22
Ovaj je porez prikupljan
u dvtje rate: (saJfiJe) 1 ztrnskoJ (šitaije). Na ime jedne rate Tešanj ski
kadli uk davao 1.430 groša. đ ova je suma bila ć dodat-
mm adrnmtstrattvmrn troškovima u korist kadije, rnubašira, rnuhzira i drugih
ž zbog č je taj iznos neprestano rastao. Tešanj ski je ka-
dtluk na trne ztrnske .rate trebao č l OO šinika
23
pšenice po otkupnoj
C!Jem l ,5 groš, 300 š mika č po otkupnoj cijeni 30 para i 300 šinika zobi
po cijeni 15 para. Kada je ovu ratu trebalo pokupiti, stanovništvo
se pobumlo, pa Je bosanski namjesnik Jegen Mehmed-paša uputio naredbu
teš?njsk_?rn kadiji da pohvata pobunjenike, a navedeni iznos da pokupi i što
pnJe posa!Je.
Godine.l743. izdanje ferman da se iz Bosanskog ejaleta pokupi na ime im-
dad-t sefenJe tznos od 115.863 groša. Tešanj ski kadiluk trebao je platiti sumu
od 1.950 groša. đ taj iznos, ć troškovima u korist lokalne
administracije, iznosio je 2.553 groša. Zbog epidemije kuge, gladi i nerodne
godine stanovništvo nije bilo u stanju platiti navedenu sumu te je jednog di-
jela bilo đ '
Zbog rata koji je 1746. godine đ sa Perzijom đ je da se u Bo-
sanskom na ime imdad-i seferije pokupi iznos od 50.000 groša. Tešanj-
sk! Je kad!luk trebao prikupiti sumu od 5.752 groša. Prilikom razreza u kadi-
taj ć raznim administrativnim troškovima, iznosio je 6.157
grosa. Pnhkom kupljenJa takstta lokalne su vlasti vršile razne zloupotrebe u
smislu ć naplata, pa je, na pritužbe stanovništva, Bosanski Divan
21
To su nazivi za oblasti koje su pripadale vakufu Gazi Husrev-bega. Č Kuz-
madanje je 1570. godine obuhvatao prostor od dvadeset seoskih naselja. O samom
č č Kuzmadanje vidjeti kod ž ć A., "Einige kulturgeschichliche Be-
sonderheiten der N ahi ye Tešanj im XVI JH", POF 30, Sarajevo, 1980, 205-207.
22
Više o tome vidjeti: ć Avdo, "Promjene u sistemu izvanrednog oporezivanja
u Turskoj u XVII vijeku i pojava nameta tekalif-i šakka'; (dalje: "Promjene"), POF
X-XI, 1960/61, Sarajevo, 1961, 75-112; Isti, "Taksi!", Separat iz Godišnjaka Prav-
nog fakulteta u Sarajevu VIli, Sarajevo, 1960.
23
Šin ik je mjera za žito č vrijednost nije uvijek bila ista.
XVIII
sto izdavao đ da se prihodi taksita ne miješaju sa drugim troškovima
i da se od naroda ne uzimaju prihodi ć nego je to đ
Pojava č u Tešanjskom kadiluku koja je narušavala red i mir, a
službenicima vlasti i stanovništvu č č probleme, zabilježena je u
nekoliko dokumenata. Ponekad je č uzimala takve razmjere da su u
njenom suzbijanju bili angažovani predstavnici vlasti na širem prostoru Bo-
sanskog ejaleta. U jednoj bujuruldiji đ se kadijama Tešnja, Dervente,
č Tuzle, Zvornika i okolnih kadiluka da pohvataju hajduke, a ako
to ne uspiju, bit ć smijenjeni sa svojih dužnosti. Zanimljiv je podatak da su
štetu i krvarinu koju su č hajduci morali nadoknaditi sandžak-bezi,
ajani i policija kadiluka. I suzbijanje č bilo je povod da lokalna admi-
nistracija uzima od stanovništva dodatne namete, zbog č se ono Izravno
žalile sultanu. U jednom fermanu u ovom sidžilu zapisano je: "Neka to ne
bude povod da podanicima uzimate novac." Da bi se ć djelovanje
j ataka, koji su hajducima bili velika podrška, i da bi se zaštitilo mjesno sta-
novništvo od njihovog č kao preventivna mjera uzimanaje kefilema
od stanovnika, tj. pismena garancija od svakog pojedinca, koja je važila kao
mjera sigurnosti u đ naselju.
Za č odnosa Osmanske države sa susjednom Austrijom sidžil
pruža nekoliko zanimljivih dokumenata. Kada je č general
Bosanski Divan da su neki razbojnici napali njihovu stražarniCU na gramc11 da
su ubili stražara, zatim napali na mlin u blizini granice i stanovnike natjerali
da plate po sto forinti, Bosanski Divan uputio je bujuruldiju da se sve te ak-
tivnosti, koje su suprotne odredbama mira, ć a prijestupnici uhvate
i strogo kazne. Na žalbu č generala Bosanski je Divan svim kapetani-
ma i zabitima izdao đ da na osnovu uzvišene sultanove ahdname sve
austrijske vojnike koji prebjegnu na osmanski teritorij moraju vratiti natrag u
Austriju.
Iz straha od epidemije kuge č je general zamolio Bosanski Divan da
se za vijeme dok traje u Bosni epidemija kuge obustavi izvoz u smjeru Austri-
je, da se zatvore lazareti u Mitrovici i Gradišci i da trgovci ostaju u karantinu
u Brodu sedam dana. Bosanski je Divan izdao naredbu svim kadijama duž
obale rijeke Save, od Zvornika do Gradiške, da se strogo pridržavaju predu-
zetih mjera.
24
Osmanska je država strogo zabranjivala proizvodnju i konzumiranje alko-
holnih ć No, i pored toga, stanovništvo je kradom proizvodilo i konzumi-
ralo alkohol. U ovom sidžilu zabilježena su dva dokumenta o zabrani proda-
je alkoholnih ć i zatvaranju mejhana. Strogo je đ da se alkohol
oduzme, a oni koji ga prave i prodaju da se kazne.
U Tešanj skom sidžilu zabilježena su naimenovanja nekih važnijih pokra-
jinskih službenika. Sultanovim fermanom od 15. 2. 1744. godine za bosan-
skog namjesnika naimenovan je Jegen Mehmed-paša. Sulejman-paša, bivši
muhafiz Hotina, naimenovan je sultanovim fermanom za bosanskog namje-
" Č Hatidža, "Jedna bujuruldija Bosanskog namjesnika Jegen Mehmed-paše iz
1743. godine", POF 27/1977, Sarajevo, 1979, 283-286.
Uvod XIX
snika 1745. godine. Istim fermanom naimenovan je Ahmed Đ ć za mu-
teselima, s tim da poslove namjesnika obavlja dok Sulejman-paša ne đ u
Bosanski ejalet.
U vrijeme slabljenja centralne osmanske vlasti uzurpacija imovinskih pra-
va nije bila rijetka pojava. Na bespravno ometanje uživanja posjeda upravnih
službenika žalili su se, ne samo seljaci ć i državni službenici, pa č i va-
kuli. Mehmed, mutevelija Gazi Husrev-begova vakufa, uputio je tešanj skom
kadiji žalbu, u kojoj je izložio daje otac derventskog kapetana uzurpirao neka
vakufska imanja i prihode sa njih. Mustafa se žalio da je njegov č koji je
naslijedio od oca, a za koji posjeduje zemljišne isprave (tapu-namu), uzurpi-
rao Mustafa, aga iz palanke Derventa. Ilija je uputio žalbu tešanj skom kadiji
da se zaštiti njegovo pravo na baštinu od Mehmeda koji mu je od baštine uzeo
pet njiva.
Navedeni podaci govore o bogatstvu đ koju pruža ovaj sidžil. Stoga
on predstavlja nezaobilazan izvor za č historije Tešnja i njegove
okoline u prvoj polovini 18. ć
SIDŽIL TEŠANJSKOG KADILUKA
(1740-1752)
Tešanj
L la/dl:
Suprug: Alija, sin Ibrahimov, iz kasabe Tešanj.' Njegov je ć
otac Ibrahim, č je ć đ na osnovu č hadži Alije,
imama, i Hasana, odabaše
2
Supruga: Aiša, ć šejha Mehmeda, iz spomenute kasabe. Njen je opuno-
ć Mustafa, odabaša, sin Redžepov. ć je đ svjedo-
č Husejna, sina Hasanova, i Alije, sina Mustafina.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela
3
: 3.000 č
Godine 1158. (1745).
L la/d2:
Suprug: Hadži Hasan, kethoda', sin Husejnov, iz kasabe Tešanj. Njegov je
ć Alija, sin Hasanov. ć je đ č
Hasan-efendije, sina Mehmed-age, iz Tešnja i Ahmeda, odabaše, sina Jusufo-
va, iz Tešnja.
Supruga: Umihana, ć Hasanova. Njen je ć Osman, sin Ha-
sanov. ć je đ č berbera Ahmeda i Ibrahima,
sina Mustafina.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 2.000 č
Godine 1745. (1158).
Svjedoci č
Ahmed-aga iz Trebinja, Alija, poslužitelj, Husejn, sudski pozivar.
1
Tešanj je ušao u sastav Osmanske države oko 1512. godine. đ đ
je na brežuljku. Gornji dio grada nastao je u srednjem vijeku, a donji je đ u
vrijeme osmanske vladavine. š ć H., "Stari bosanski gradovi", 21.
2
Oda baša je zapovjednik manje vojne formacije, do desetak č
3
Pod pojmom mehri-muedžel podrazumijeva se materijalna obaveza koju suprug
preuzima prema svojoj supruzi prilikom stupanja u brak. Ta materijalna obaveza
izražava se u novcu, a može se odnositi i na neki drugi vid darovanja supruge i to
se, đ izražava u č ekvivalentu. Taj iznos nije fiksiran i đ u
sporazumu đ supružnika, a u skladu sa njegovim materijalnim ć
Ta se obaveza podmiruje prema sporazumu odmah, ili, što je č š ć prilikom
razvoda ili smrti supruga. Više o tome vidjeti: š ć A., č i nasljedno
pravo muslimana, 23-32.
4
Kethoda kao termin č zamjenika glavnog i odgovornog vršioca đ
službe, zamjenika ili ć nekog upravnog službenika ili vojnog zapovjedni-
ka. U ovom se č najvjerovatnije radi o zamjeniku dizdara tešanjske đ
4
L 1a/d3:
Suprug: Ebu Bekir, sin Hasanov, iz kasabe Tešanj. Njegov je opunomo-
ć Mustafa-aga, sin Ibrahimov. ć je đ č
Ibrahima alemdara
5
, sina Alijina, iz Tešnja i Omera, sina Husejnova.
Supruga: Emina, ć Mustafina, iz Tešnja. Njen je ć Omer,
sin Mustafin. ć je đ č Hasana, sina Omerova,
i Mehmeda, sina Sulejmanova.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 4.000 č
Zapisano: 29. zul-hidždžeta 1158. (22.1.1746) godine.
Svjedoci č
Ahmed-aga iz Trebinja, Alija, poslužitelj, Husejn, sudski pozivar.
L la/d4:
_ Suprug: Ahmed, sin Salihov. Njegov je ć mula Hasan Š ć
(Sejh-zade ), sin Ibrahimov.
Supruga: Emina, ć Mustafina. Njen je ć Husejn, sin Hasa-
nov. ć je đ č Mehmeda, sina Ibrahimova, i
Mustafe, sina Husejnova.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
L 1a/d5:
Suprug: Sulejman, sin Ibrahimov, iz č Njegov je ć
otac. ć je đ č Husejna i Mehmeda, sinova
Ahmedovih.
Supruga: Ha va, ć Mustafina, iz sela Ravna'. Njen je ć Ab-
dulmumin. ć je đ č Omera, sina Alijina, i
Ahmeda, sina Hasanova.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 2.000 č
Zapisano: muharrema 1159. Uanuara 1746) godine.
Svjedoci č
Mehmed-aga iz đ Maglaj i Husejn, sudski pozivar.
L 1a/d6:
Suprug: Alija, sin Hasanov. Njegov je ć otac Hasan.
Supruga: Fatima, ć Redžepova. Njen je ć otac Redžep. Pu-
ć je đ č Osmana, sina Mahmudova, i Ibrahim-
baše, sina Hasanova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000 č
5
A/emdar č osobu koja u vojsci nosi zastavu.
6
Naselje č nalazi se u ć Tešanj.
7
Naselje Ravna nalazi se kod Maglaja.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 5
L 1a/d7:
Suprug: Hasan, sin Sulejmanov. Njegov je ć Hasan, sin Ša-
banov.
Supruga: Šadija, ć Ahmedova. Njenje ć Kadrija, sin Ahme-
dov. ć je đ č Mustafe, sina Šabanova i Saliha,
sina Husejnova, iz sela Stenjaka
8
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
L 1a/d8:
Suprug: Ibrahim, sin Ahmedov. Njegov je ć Husejn, sin Mu-
minov.
Supruga: Kerima, ć Abdulmuminova. Njen je ć Ramadan,
sin Salihov.
ć je đ č Husejna, sina Osmanova, i Hasa-
na, sina Muminova.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
L la/d9:
Suprug: Osman, sinAbduhnuminov. Njegov je ć Ali-aga, sin
šejha Alije, iz Tešnja. . .
Supruga: Hatidža, ć Abdulmuminova. Njenje ć Hasan, sm
č Abdulmumin-hodža, sin Ibrahimov, i derviš Alija, sin Mustafin, sta-
novnik sela Miljanovci
9

č zavedena: 22. muharrema 1159. (14.2.1746) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
L la/diO:
Suprug: Alija, sin Osmanov, stanovnik sela Novo Selo
10
• Njegov je opuno-
ć njegov brat Mustafa, sin Osmanov. . .
Supruga: Saliha, ć Alijina, stanovnica sela č Njen Je opunomo-
ć Ismail, sin Alijin. ć je đ č Mehmeda
Ž ć sina Mustafina, i Mustafe, sina Ismail ova, iz spomenutog sela.
Ugovor je registrovao: 13. muharrema 1159. (11.2.1746) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
L la/d11:
Suprug: Ebu Bekir, sin Mustafin, stanovnik sela Omanjska". Njegov je
ć derviš Alija, sin Mustafin.
Supruga: Fatima, ć Salihova. Njen je ć ho-
dža, sin Ibrahimov. ć je đ č Sabana, sma Ju-
sufova, i Hasana, sina Mustafina, stanovnika sela Omanjska.
8
Naselje Stenjak danas pripada ć ć
9
Naselje Miljanovci pripada ć Tešanj.
10
Naselje Novo Selo pripada ć Tešanj.
11
Naselje Omanjska pripada ć Tešanj.
6
Ugovor je registrovan: 13. muharrema 1159. (11.2.1746) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
L 2/dl:
Suprug: Hasan, sin Ibrahimov. Njegov je ć Mustafa Hali! sin
Ibrahimov. ć je đ č Alije, sina i
Omera, sina Abdulahova.
Supruga: Saliha, udovica. Njenje ć Ahmed, sin Salihov. Pu-
ć je đ č Ibrahima, sina Husejnova, i Alije, sina
Jusufova.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Registrovano: 3. safera 1157. (18.3.1744) godine.
L 2/d2:
Suprug: Osman, sin Mahmudov. Njegov je ć Mustafa, sin
Hasanov. ć je đ č Hasana, sina Osmanova, i
Mustafe, sina Rarnadanova.
Supruga: Dudija, ć Bajramova. Njen je ć Ibrahim sin Hu-
sejnov. ć je đ č Mustafe, sina š i
Mustafe, sina Alijina.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: 5. safera 1157. (20.3.1744) godine.
L 2/d3:
Suprug: Šaban, sin Osmanov. Njegov je ć Salih, sin Sulej-
manov. ć đ č Mustafe, sina Muharemova i
Alije, sina Osmanova. '
Zulkada, udovica, ć Abdulkaribova. Njen je ć
sm Mehmedov. đ č Ahmeda, sina Dervišova,
i Sabana, sina Hasanova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.500 č
Registrovano: 5. safera 1157. (20.3.1744) godine.
L 2/d4:
Suprug: Mustafa, sin Velijin. Došao č
. Supruga: Saliha, udovica, ć Jusufova. Njen je ć Mustafa,
sm Hasan ov, a prema č Ibrahima, sina Mehmedova, i Mustafe, sina
Mehmedova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: 4. safera 1157. (19.3.1744) godine.
L 2/d5:
Suprug: Ahmed, sin Osmanov. Njegov je ć Alija, sin Rama-
danov. ć đ č Mustafe, sina Alijina, i Mehme-
da, sina Sulejmanova.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 7
Supruga: Zulkada, ć Sadikova. ć je njen brat Redžep, sin
Sadikov, a prema č Husejna, sina Ahmedova, i Hasana, sina Abdul-
kerimova.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Registrovano: 5. safera 1157. (20.3.1744) godine.
L2/d6:
Suprug: Alija, sin Ibrahimov. Njegov je ć njegov brat Ma-
hmud. ć je đ č Šabana, sina Osmanova, i Ha-
sana, sina Ramadanova.
Supruga: Saliha, ć Sulejmanova. Njenje ć njen brat Omer,
sin Sulejmanov. ć je đ č Sadika, sina Musta-
fina, i Hasana, sina Zulfikarova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: 7. safera 1157. (22.3.1744) godine.
L2/d7:
Suprug: Ibrahim, sin Osman ov, iz sela č
12
Njegov je ć
Omer, sin Alijin. ć je đ č Hasana, sina Osma-
nova, i drugog Hasana, sina Mustafina.
Supruga: Aiša, ć Alijina, stanovnica istog sela. Njen je ć
Osman, sin Alijin, a prema č Omera, sina Ahmedova, i Sahbaza,
sina Mahmudova.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Zapisano: ll. safera 1157. (26.3.1744) godine.
L 2/d8:
Suprug: Salih, sin Hasanov. Njegov je ć Sulejman-efendija,
sin Redžepov, a prema č Ismaila, sina Selmanova, i Ibrahima, sina
Hasanova.
Supruga: Aiša, ć Mehmedova. ć je njen otac. ć
stvo je đ č Hasana, sina Salihova, i Alije alemdara, sina
Alije, odabaše.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Registrovano: 20. safera 1157. (6.4.1744) godine.
L 2/d9:
Suprug: Hasan, sin Omerov. Njegov je ć Alija, alemdar, sin
Alijin. ć đ č Ishaka, sina Alijina, i Alije, sina
Ahmeda, spahije.
Supruga: Bava, ć Ramadanova. Njen je ć njen brat Jusuf,
sin Ramadanov. ć je đ č Halila, sina Omero-
va, i Hasana, sina Osmanova.
12
Naselje č pripada ć Ž č
8
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Registrovano: 20. safera 1157. (6.4.1744) godine.
L 2/dlO:
Suprug: Ahmed, sin Mustafin. Došao č
Supruga: Aiša, ć Ibrahimova. Njen je ć Mustafa-hodža, sin
Ramadanov. ć je đ č Hasana, sina Sulejma-
nova, i drugog Hasana, sina Mehmedova, iz sela Lepenice.
13
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 1.500 č
Registrovano: rebiul-evvela 1157. (aprila 1744) godine.
Svjedoci č
Husejn, sudski pozivar, Mumin hodža, iz Lepenice.
L2/d11:
Suprug: Husejn, sin Abdulmuminov. Došao č
Supruga: Aiša, ć Ramadanova. Njen je ć Mustafa, sin
Ahmedov. ć je đ č Ahmeda, sina Hasanova, i
Alije, sina Hasanova.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000 č
Registrovano: rebiul-evvela 1157. (aprila 1744) godine.
Svjedoci č
Omer, samardžija, Alija, samardžija.
L 2a/dl:
Suprug: Muharem, sin Hasanov. Došao č
Supruga: Hatidža, ć Mehmedova. Njen je ć Šaban, sin Ibra-
himov. ć je đ č Mustafe, sinaAbduzahirova, i
Alije, sina spahije Mustafe.
Mehri-muedžel iznosi: 1.500 č
Registrovano: 19. rebiul-ahira 1156. (14.6.1743) godine.
L 2a/d2:
Suprug: Salih, sin Ahmedov. Njegov je ć Ibrahim, sinAhme-
dov. ć đ č Muharema, sina Hasanova, i Mu-
stafe, sina Selimova.
. Supruga: Merjem, ć Osmanova, udovica. Njen ć je Alija,
sm Osmanov. ć je đ č Husejna, sina Ahmedo-
va, i Jusufa, sina Redžepova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: 19. rebiul-ahira 1156. (14.6.1743) godine ..
13
Selo Lepenica nalazi se kod Tešnja.
Sidzil Tešanjskog kadiluka
9
L 2a/d3:
Suprug: Mehmed, sin Husejnov. Njegov je ć sin Su:
lejmanov. ć je đ č Omera, sma Sahbazova, l
Mustafe, sina Ramadanova. . .
Supruga: Aiša, ć Mahmudova, stanovnica sela Jelah". NjenJe opunomo-
ć Alija, sin Š a banov. ć je đ č Omera, sma
Mahmudova i Heraka, sina Abdulahova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.500 č
Registrovano: 23. rebiul-ahira 1156. (18.6.1743) godine.
L2a/d4:
Suprug: Mehmed, sin Sulejmanov. Njegov je ć sin
Sulejmanov, a prema č Alije, sina Hasanova, 1 Ibrah1ma, sma Su-
lejmanova. .
Supruga: Umihana, ć Sadikova. Njen ć sinHusej-
nov, a prema č Ibrahima, sina Sahhova, 1 drugog Ibrahima, Sadikova.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000 č
Registrovano: 23. rebiul-ahira 1156. (18.6.1743) godine.
L 2a/d5:
Suprug: Mustafa, sin Šabanov, iz sela Stenjak. Njegov je ć
Hasan, sin Osmanov, a prema č Mustafe, sma Nesuhova, l Ibrahi-
ma, sina Nezirovog. .
Supruga: Fatima, ć Nezirova. Njen je ć sm
Ibrahim-age, a prema č Alije, odabaše, sma Hasanova, 1 Sabana,
sina Nesuhova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.500 č
Registrovano: 23. rebiul-ahira 1156. (18.6.1743) godine.
L 2a/d6:
Suprug: Derviš, sin Alijin, iz sela Lepenice: Njegov je ć
Ismail, sin Alijin, a prema č Hasana, sma SuleJmanova, 1 Ahmeda,
sina Hasanova. .
Supruga: Fatima, ć Osmanova. Njen je ć
Mehmedov. ć je đ č Mustafe, sma Ahjtna, l
Ibrahima, sina Osmanova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: 23. rebiul-ahira 1156. (18.6.1743) godine.
L 2a/d7:
Suprug: Abdulkerim, sin Ismailov, stanovnik vakufs.kog sela č
Njegov je ć Abdulmumin hodža, sm Ibrah1mov. Punomocstvo
14 Naselje Jelah nalazi se kod Tešnja.
" Naselje č pripada ć Tešanj.
lO
đ č Ismaila, sina Pervizova, i Hasana, sina Abdulmumi-
nova.
Supruga: Selima, ć Mahmudova. Njen je ć Abduzahir sin
Alijin. ć je đ č Mahmuda sina Š i
. ' '
nJenog oca Abdulkerima, sina Beširova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: 23. rebiul-ahira 1156. (18.6.1743) godine.
L 2a/d8:
Suprug: Mustafa, sinAhmedov, iz kasabe Tešanj. Njegov je ć
alemdar Alija, sin Alijin. ć je đ č Ahmeda
sina Hasanova, i Husejna Mehmedova. '
Supruga: Merjem, ć Husejnova. ć je brat Murtezija, sin
HuseJnov. ć j e đ č Ibrahima, sina Muharemo-
va i Abdulmumin-hodže, sina Ibrahimova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: 23. rebiul-ahira 1156. (18.6.1743) godine.
L2a/d9:
.. Suprug: f.Iasan: sin Mehmedov. Njegov je ć Ismail, sin Ali-
pn. Punomocstvo Je đ č Derviša, sina Alijina, i Ibrahima,
sma Sulejmanova.
Supruga: Emina, ć Alijina, udovica. Njen ć je Hasan, sin
Su!eJmanov. ć je đ č Mustafe sina Alijina i
Ibrahima, sina Osmanova. ' '
Mehri-muedžel iznosi: 1.500 č
Registrovano: 23. rebiul-ahira 1156. (18.6.1743) godine.
L 2aldl0:
sin Sinanov. Njegov je ć Hasan, sin Alijin.
Punomocstvo Je đ č Ibrahima, sina Husejnova, i Sinana,
sma Kastmovog.
. Supn:ga: Hatidža, udovica, ć Hasanova. Njenje ć Ibrahim,
sm Musm. ć je đ č Mustafe, sina Velijina i
Hasana, sma Mustafina.
Mehri-muedžel iznosi: 1.200 č
Registrovano: 25. rebiul-ahira 1156. (20.6.1743) godine.
L2aldl1:
Suprug: Omer, sin Ramadanov. Došao č
_ Supruga: Abdulkerima, ć Salihova. Njen je ć Mehmed, sin
Sabanov. ć je đ č Hasana sina Beširova i
Mehmeda, sina Muharemova. ' '
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: 25. rebiul-ahira 1156. (20.6.1743) godine.
Sidžil Tešanjskog kadiluka ll
L 2a/dl2:
Suprug: Derviš, sin Hasanov. Došao č
Supruga: Umihana, udovica, ć Hasanova. Njen je ć Ha-
Iii, sin Alijin. ć đ č Husejna, sina Alijina, i
Mehmeda, sina Mustafina.
Mehri-muedžel iznosi: 1.500 č
Registrovano: 26. rebiul-ahira 1156. (21.6.1743) godine.
L 3/dl:
Suprug: Husejn, sin Mehmedov. Njegov je ć Mustafa.
Supruga: Aiša, ć Alije, Ciganina. Njen je ć Hasan, sin
Ahmedov. ć je đ č Duraka, sina Husejnova, i
Ibrahima, sina Mustafina.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 3.000 č
č se dogodilo: zul-kade 1156. (decembra 1743) godine.
Svjedoci č
Ali-aga, kapetan, Hasan-efendija.
L 3/d2:
Predmet: "Kao ć Merjeme, ć Ibrahimove, stanovnice ka-
sabe Tešanj i njene djece Hasana, Husejna i Emine, kao i u svoje ime, izjav-
ljujem da je Muslihudin uzeo uz priznanicu iznos od 6.300 č č nov-
ca.16 Pošto je priznanicu na spomenutu sumu izgubio, č na sudu da
je novac predao i da gaje navedena žena primila." Zbog pravosnažnosti to je na
ovom mjestu zavedena. Ako se priznanica pojavi, neka se smatra ž ć
Zapisano: šabana 1154. (oktobra 1741) godine.
Svjedoci č
Džafer-beg, č vakufskih prihoda, Ibrahim-aga, Husejn, kethoda,
Hasan-baša, Uzun Alija, Sulejman-dede iz Maglaja.
L 3/d3:
Suprug: Hali! Ciganin. Došao č
Supruga: Fatima Ciganka, ć Mustafina.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: hiljadu č
16
Kada djetetu umru jedan ili oba roditelja, sud stavlja dijete pod starateljstvo sve do
njegove punoljetnosti. U skladu sa sudskom odredbom staratelj raspolaže i č
nasljedstvom, od č izdržava dijete, a novac koji je u nasljedstvu može dati na
pozajmicu uz jake jemce, sa namjerom da ć sredstva unaprijedi. Staratelj
je dužan sudu svake godine položiti č o ć imanju sa specifikacijom
prihoda i rashoda. Ukoliko staratelj ošteti svog š ć a to ne nadoknadi prije
svoje smrti, onda š ć ima pravo to nadoknaditi iz njegove zaostavštine. Više o
tome vidjeti š ć A., ć i nasljedno pravo muslimana, 110-112.
12
L 3/d4:
Stanovnici Nove Palanke" (Palanka-i Džedid) garantuju za: imama Ju-
suf-efendiju, Aliju, spahiju, Ahmeda, kethodu, Mustafu, kethodu, Sulejmana,
odabašu, Vejza Mehmed-agu, Aliju, č š Husejna, sina kadijinog, Ahmeda,
sina Husejnova, Ismaila, kethodu, dizdara, Ahmeda, č Osmana, sina
Mehmedova, Ahmeda, sina Husejnova, Mustafu, sina Kahrimanova, Mustafu,
sina Redžepova, Aliju, sina Ramadanova, Hasana, odabašu, sina Sulejmano-
va, Mehmeda, sina Sahbazova, Husejna, sina Mustafina, Šabana, sina Šaba-
nova, Husejna, sina Mustafina, Hasana, sina Bajram ova, Osmana, sina Abdu-
lahova, Mustafu i njegovog brata Omera, Ahmeda, sina Abdulahova, Ismaila,
vratara, Hasana, č š Aliju, sina Sulejmanova, č djece bezgriješne,
Ismail-efendiju, sina Mehmedova, Husejna, sina Mustafina, Avdi-bašu, sina
Mehmedova, imama efendiju, za stanovnike drugih mahala: Abdulmumina,
Ibrahima, sina Abdulah ova, Osmana, sina Mehmedova, kao i za druge. "Ako
se razbojnik pojavi, uhvatit ć ga i dovesti na sud, prema sporazumu na
koji smo se obavezali".
Zapisano: 12. rebiul-ahira ll55. (16.6.1742) godine.
L 3/d5:
Pismom koje je naslovljeno na nas, a poslano po mubaširu" naš efendi
baša traži ostatak prihoda od sela Husrev-begova vakufa u kadiluku Tešanj.
Prema defteru ostatak iznosi dvadeset i tri oke pšenice. To je predano muha-
širu Sulejman-agi.
Zavedeno u sidžil: 12. rebiul-ahira ll55. (16.6.1742) godine.
L 3/d6:
Muharem, sin Abdulahov. Njegov je ć Husejn, ket-
hoda, sm Mustafin. ć je đ č Ibrahima, sina
Hasanova, i Mehmeda, sina Ahmedova.
Supruga: Rava, ć Ibrahimova. Njen je ć Alija alemdar, sin
Mehmedov. ć đ č Mahmuda, sina Alijina, i
Mehmeda, sina Muharemova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: ll. redžepa 1156. (2.9.1743) godine.
L 3/d7:
Suprug: Jusuf, sin Mustafin. Njegov je ć njegov brat Omer.
ć je đ č Mustafe, sina Velijina, i Hasana, sina
Mustafina.
17
Naselje Nova Palanka danas se naziva Novi Šeher. Palanka je napuštena u prvoj
polovini 19. ć Vidjeti: ć Alija, "Prosvjetne prilike u Novom Šeheru
polovicom 18. ć El-Hidaje VII, 1943, 4, 5, 132-135; š ć H.,
Kapetanije, 169.
18
Mubašir č službeno lice, izaslanika ureda bosanskog namjesnika. Izvrša-
vao je razne zadatke po nalogu Bosanskog Divana.

Sidžil Tešanjskog kadiluka
13
Supruga: Fatima, ć Alijina. Njen je ć Alija,. sin Durak?v.
ć je đ č nJenog brata Mustafe 1 Hasana, sma
Mustafina. .
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 2.000 č
Zapisano: l157. (1744) godine.
Svjedoci č
Ahmed, poslužitelj, Mehmed, spahija.
L 3/d8:
Suprug: Mustafa, sin Selimov. Njegov je ć alemdar Alija, sin
Alijin. ć je đ č Ebu Bekira, sma HuseJnova, J
H use jna, sina hadži Muharem ova. . . . "
Supruga: Saliha, ć Alijina. Njen Je Mustafa,
sin Hasanov. ć je đ č HuseJna, sma AhJma, 1
Ahmeda, sina Alijinog.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000 č
Registrovano: 13. šabana/l157/
19
(21.9./1744/) godine.
L 3a!dl:
Predmet: č prihoda Gazi Husrev-begova vakufa, Džafer-beg,
Ibrahim-aga i Ali-beg izjavili su na sudu da su (pnhode! uzeh u zakup od re-
biul-ahira l150. do rebiul-ahira l153. (od Jula 1737. do JUDa 1740) godme,.po
principu đ diobe. Ali-beg je uzeo pšenicu i slamu, a druga
zakupnika kukuruz, č i bad1havu u sv1m selnnaos1m V1tkovaca ":
Poreze, ba diha vu i sve ono što se odnosi na selo V1tkovci u IZnosu od 43.0, akc1
uzeo je Ali-beg, a što mu pripada. Jedan drugom pomst1h su
dugove i da bi to č dah su obJaŠnJenJe na ovom mJestu.
Svjedoci č ·
Hasan-efendija, imam, Hasan, kethoda, Sulejman, odabaša, č Uzun
Alija.
L 3a/d2:
Predmet: Neka se iz maglaj skog zatvora oslobodi pet j ataka za koje je ga-
rant Sulejman-aga.
Svjedoci č
Dizdar Husejn-aga, Husejn, sudski pozivar.
t9 Godina je u tekstu ispuštena, ali prema hronologiji zapisa može se sasvim opravda-
no staviti gore navedena godina.
20 Naselje Vitkovci danas pripada ć Tešanj.
14
L 3a/d3:
Predmet: U vakufskom selu Prislon
21
prije šest dana đ je izgubljena
crna kobila. Radivoju, zimiji koji ju je doveo, č je da se da l OO č
Džafer-beg, č vakufskih prihoda, zahtijevao je da se, dok se vlasnik
ne pojavi, konju daje dnevno hrane u vrijednosti 2 pare.
Zavedena: 15. safera 1156. (12.4.1743) godine.
Svjedoci č
Hasan, kethoda, Ali-beg.
L 3ald4:
Predmet: Stanovnik kasabe Tešanj, Ismail-beg, sin Isin, došao je č na
sud i izjavio: "Do sada sam bio odan ć i poznat po prijestupima. U utorak,
12. zul-hidždžeta kajem se č pokajanjem i odustajem od pijenja ć i
svih prijestupa. Ukoliko mi se to odsada dogodi, zalog je moje uho i prihod
sela Cerovac
22
."
Registrovano: spomenutog mjeseca 1154. (februara 1741) godine.
Svjedoci č
Tešanj ski kapetan Ali-aga, Džafer-beg, č prihoda Gazi Husrev-be-
gova vakufa, dizdar Husejn-aga, imam mula Alija, Hasan-efendija, imam,
Mehmed, nalbent č konja), Hasan, kethoda, javuz Sulejman, odabaša
iz Maglaja.
L 3a/d5:
ć se: 28. redžepa, 1154. (29.9.1741) godine pojavila se nova ljubi-
č Blagoslov veliki Uzvišenog Allaha.
L 3a/d6:
ć se: Mula Murat, mula Sulejman i drugi prijatelji č su
prirediti zabavu (halvu), odmah poslije petka osmog ramazana 1154. godine
(17.11.1741), što je ovdje i zavedeno.
đ i Hasan ef. zbog primitka nasljedstva, a za dobrobit đ za-
bavu (halvu), što je ovdje zavedeno.
L 3a/d7:
Predmet: Juro, sin Gavrin, iz sela Bežlja
23
istukao je i psovao Ali-bega.
L 4/dl:
Ovjereno č Gazi Mehmed-paše.
Poznavaocima Šerijata- kadijama Zvornika, Tešnja, Dervente, neka im se
ć vrlina, ponosimo vršnjaka i č džizjedarima spomenutih kadiluka,
neka im se ć snaga, ć se:
21
Naselje Prislon pripada ć Tešanj.
22
Naselje Cerovac pripada ć Tešanj.
23
Naselje Režija danas zaselak kod ć
Sidžil Tešanjskog kadiluka 15
ć č Visoke Porte koji se nalaze u đ Bosne, Beograda i
Vidina daju se iz š ć džizje
24
Bosanskog ejaleta za 1156. (1743) godi-
nu. Uzrok pisanju ove bujuruldije je da đ službenici (havaledžije) što
prije preuzmu od džizjedara (sumu) i predaju je. lzdataje i sultanova zapovjed
da vi, koji ste džizjedari spomenutih kadiluka, što prije pošaljete i predate prvu
ratu š ć džizje kadiluka koji su pod vašim zakupom. Drugu i ć ratu
što prije pokupite. U vezi s tim Bosanski Divan napisao je i poslao bujuruldi-
ju. A kada đ potrebno je, kako je gore navedeno, što prije poslati prvu ratu
džizje kadiluka koji se nalaze pod vašim zakupom. Neka spomenuti džizjedar
č sumu. Prema izdatim i napisanim naredbama plate navedenim osobama
bez zakašnjenja i odlaganja č i predajte! Ako ne izvršite kako je navedeno,
ć se ć opravdati! Dobro zapamtite! Što prije č i predajte!
đ 7. rebiul-evvela 1156. (1.5.1743) godine.
L 4/d2:
Uzrok pisanju dokumenta ć je:
U gradu Sarajevu postoje dobra koja je uvakufio umrli Gazi Husrev-beg.
Neki č njegova vakufa, koji se nalaze u kadiluku Tešanj, pripadaju Kuz-
madanju i Zagori. Desetina, prihodi (ljetina), tapijske pristojbe i ostalo, ra-
č ć od č žetve ove 1156. (1743) do č žetve 1157. (1744)
godine, dati su nam od vakufa u zakup. Na osnovu toga prihodi, tapije i re-
smovi navedene godine ustupljeni su i prepušteni tešanj skom kapetanu Ali-agi
i Ahmed-agi š ć - nosiocima ovog dokumenta u zamjenu za zakup
po principu serbestijeta, a na osnovu potvrde sa potpisom i č Ova
spomenuta dvojica, nakon što su ovo prihvatili i usvojili na izloženi č u
potpunosti su nam predali novac od zakupa o kojem je govoreno, a kao što je
bilo i dogovoreno. Ovaj je dokument u vezi s tim kao potvrda napisan i njima
č Oni ć uzeti i prihvatiti žetvu koja ć ako Bog da, biti ostvarena u
spomenutoj godini, kao i resmove i sa njima ć raspolagati u skladu sa prin-
cipima serbestijeta. U ovo njihovo slobodno raspolaganje niko se ne smije
miješati.
Napisano navedenog datuma.
Smjerni Ahmed, zakupnik u Tešanj skom kadiluku
L4/d3:
Suprug: Mustafa, sin Hasan ov. Njegov je ć Ahmed, sin Jusu-
fov. ć đ č Husejna, kethode, sina Mustafina, i
Hasana, sina Muharemova.
Supruga: Hatidža, ć Osmanova. Njen je ć Ibrahim, sin
Mehmedov. ć je đ č Husejna, kethode, sina
Mustafina, i Hasana, sina Muharemova.
24
Džizja ili č porez je koji su nemuslimanski podanici Osmanske države ć
za š ć š jer nisu imali obavezu da idu u rat. Više o tome vidjeti: Hadži ć
Hamid, Glavarina u Osmanskoj državi, Orijentalni institut u Sarajevu (dalje: OIS),
Posebna izdanja IV, Sarajevo, 1966.
16
Mchri-muedžel iznosi: 1.500 č
Rcgistrovano: 4. džumadel-ahira 1156. (26.7.1743) godine.
L4/d4:
Suprug: ć sin Osmanov, stanovnik Nove Palanke. Došao č
Supruga: Merjema, ć Muharemova, iz Ž č Njen je ć
Mehmed, sin Alijin. ć đ č mula Halila, sina
Mehmedova, i Ibrahima, sina Husejnova. Oni su izjavili: "Prvi muž spome-
nute Merjeme, ć Muharemove, bio je Jusuf, sin Ismail-age. Zajedno sa
nama zarobljen je u bici kod Ozije
25
• Spomenuti je u toku godinu dana, a po
volji Božijoj umro. Bili smo na njegovoj dženazi." Nakon ove izjave na sudu,
č je dozvoljeno potpunim svjedo9enjem Ibrahima, sina Husejnova, iz
Ž č mula Ismaila, sina Osmanova, iz č što je i zavedena.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Dana 8. džumadel-ahira 1156. (1.8.1743) godine.
L4/d5:
Suprug: Mustafa, sin Ramadanov. Njegov je ć Ibrahim, sin
Abdulahov. ć je đ č Abdulaha, sina Omera va,
i Husejna, sina Ibrahimova.
Supruga: Merjema, ć Mehmedova. ć je njen brat Hu-
seju, sin Mehmedov. ć je đ č Mustafe, sina
Mehmedova, i Husejna, sina Ibrahimova.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000 č
Zavedena: 13. redžepa 1156. (2.9.1743) godine.
L 4/d6:
Suprug: Mehmed, sin Sulejmanov. Njegov je ć Ibrahim-aga,
sin Husejnov. ć je đ č Ibrahima, sina Muha-
remova, i Muharema, sina Sulejmanova.
Supruga: Ha va, ć Hasanova. Njen je ć Ibrahim, sin Husej-
nov, iz č ć je đ č Muharema, sina Sulej-
manova, i Ibrahima, sina Muharemova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.500 č
Registrovano: 8. šabana 1156. (27.9.1743) godine.
25
To je poznata bitka kod č u kojoj su poginuli mnogi bosanski vojnici. Boš-
njaci su č u svim ratovima koje je vodila Osmanska država, pa su i njiho-
va stradanja bila brojna. Ta su stradanja bila č evidentna tokom 18. ć
U bici za č (Ozija) 1737. godine pod zapovjedništvom bosanskog beglerbega
ć š Č ć č je 20.930 Bošnjaka. Veliki je broj poginuo, a u
ropstvo je odvedeno 7.743 vojnika. Nakon dvije godine iz ropstva se vratilo 1.340
vojnika, dok su preostali stradali u tamnici. Više o tome vidjeti: š ć S.,
uputa, 94; Olesnicki A., "Bosanska vojska pod zapovjedništvom ć š Cengi-
ć u rusko-turskom ratu godine 1737." Rad JAZU, knj. 269 (121), Zagreb, 1940.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 17
L 4/d7:
Suprug: Mehmed, sin Muratov. Njegov je ć Hasan, sin Hu-
sejnov. ć je đ č Kudretalije, sina č i
Ibrahima, sina Šabanova.
Supruga: Saliha, ć Husejnova, iz č Njen je ć Mu-
stafa, odabaša, sin Jusufov. ć je đ č Kudreta-
lije, sina č i Ibrahima, sina Sabanova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000 č
Registrovano: 13. šabana 1156. (3.10.1743) godine.
L4/d8:
Suprug: Ismail, sin Ibrahimov. Njegov je ć č Mustafa,
sin Ibrahimov. ć je đ č mula Hasana, sina
Mehmedova, i Mahmuda, sina Osmanova.
Supruga: Saliha, ć Hasanova. ć je mula Hasan, sin Mu-
stalin. ć je đ č Elfaza, sina hadži Mustafe, i
Šahbaza, sina Muratova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000 č
Registrovano: 7. muharrema 1156. (1.3.1743) godine.
L4a/dl:
Ovjereno velikim č Gazi Mehmed-paše.
Poznavaocu Šerijata, gospodinu tešanjskom kadiji, neka mu se ć vr-
lina, uzoru č i vršnjaka vilajetskim ajanima
27
i saradnicima, neka im se
ć ć ć se:
Sultanovom naredbom đ je da se namjesnicima Bosne daje taksit
28
u dvije rate, ljetnoj i zimskoj. Odredbom Božijom prošla je zima i došlo pro-
ć sa sretnim znacima ljeta. Prošlo je i pola godine kako to trebamo uživati.
Sada je 1156. godina (1743) ć i č nove godine, paje potrebno da
se prema starom č u spomenutom kadiluku izvrši razrez i pokupi ljetna
rata taksita. U našoj bujuruldiji koja je ć izdana i poslana, jasno je č
da ne miješate novac taksita sa prihodima vilajetskih nameta i ostalih nameta.
Ljetnu ratu taksita, koji se šalje u skladu sa defterom, a posredstvom suda i
26
Naselje č neubicirano.
27
Ajani su predstavljali lokalne organe vlasti u pokrajini i potjecali su iz uglednih
begovskih porodica. Više o tome vidjeti: ć Avdo, Ajani -prilog č
lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka, Sarajevo, 1965.
28
Taksit je porez koji se davao bosanskom namjesniku u dvije rate (taksi!): ljetnoj i
zimskoj. U č taj porez nije bio veliki, ali je vremenom ć van zbog nara-
slih administrativnih potreba koje su se ć zajedno sa taksitom. Č su
administrativni izdaci i po nekoliko puta prevazilazili fiksnu sumu taksita. Obilje
materijala o tome pružaju sarajevski sidžili iz 18. i 19. ć koji se nalaze u
Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Više o tome vidjeti u radu: ć A., "Taksi!",
Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarnjevu (GPF) VIII, Sarajevo, 1960.
18
mubašira što prije pokupite, uberite i pošaljite po povjerljivom č U
vezi s tim Bosanski je Divan napisao, izdao i poslao ovu bujuruldiju.
A kada đ potrebno je u spomenutom kadiluku, u skladu sa specifikaci-
jom, po starom č na navedeni č što prije izvršiti razrez i prikuplja-
nje ljetne rate taksita za navedenu godinu. Po navedenom mubaširu i vašem
povjerljivom č novac poslati i dopremiti. Prilikom razrezivanja vodite
č o pravednosti. Naprimjer, da nekim ć ljudima snizile obaveze,
a da siromašinima č nepravde i nasilje. To u potpunosti izbjegavajte. Č
nite i postupajte u skladu sa bujuruldijom. Strogo vodite č da ne č
suprotno.
Zavedena: l. safera 1156. (27.3.1743) godine.
Kadiluk Tešanj:
iznos ljetne rate taksita
iznos troškova (hardž-i bab)
L4a/d2:
1.300 groša
130
1.430 hiljadu č stotine trideset groša
Iz spomenutog kadiluka gore navedeni iznos ljetne rate taksita potrebno je
što prije pokupiti i poslati blagajni plemenitog valije. Pri tome strogo paziti.
· L4a/d3:
Predmet: Stanovnici kasabe Tešanj došli su na sud i izjavili da č spo-
menute kasabe smatraju da je potrebno da svako stado ima a što je i
uzrok pisanju ovog dokumenta.
Izjavili su da su izabrali i odredili (za č Ibrahima, sina Alijinog, i
Ibrahima, sina Omerovog, iz mahale Dobro Polje, i to do mjeseca novembra,
sa platom od 80 č za svaku životinju, kao i hranu sa ć Spomenuta
dvojica prihvatila su dužnost i obavezali se obavljati potrebne dužnosti.
Zavedena u sidžil: 15. rebiul-evvela 1156. (9.5.1743) godine.
L4a/d4:
Bujuruldija njegove ekselencije Gazi Mehmed-paše.
Poznavaocu Šerijata, tešanjskom gospodinu kadiji, ponosima č i vrš-
njaka, vilajetskim aj anima i saradnicima, neka im se ć ć ć se:
Došlo je vrijeme ispaše, pa po č mazge i konji koji se nalaze u na-
šim štalama trebaju se napasati. Zbog toga je potrebno poslati č A kada
đ potrebno je, po č obezbijedi ti i č Zbog toga je Bosanski Di-
van napisao, izdao i poslao bujuruldiju. A kada đ potrebno je na navedeni
č da se po starom č konji i mazge odvode na ispasišta. Treba da se
napasaju na starim mjestima. Potrebno je odrediti č da narodu ne bude
štete i gubitka. O ovome voditi č Postupajte u skladu sa bujuruldijom.
Tako je đ
Sidžil Tešanjskog kadiluka
Zaveden o: 10. rebiul-evvela 1156. ( 4.5.1743) godine.
94 ergele konja, mazge:
dnevna potreba č
dnevna potreba trave:
glavno gumno:
štala:
za njih potrebna hrana:
46
460
420
ll osoba
4 osobe
4 oke
53
mesa
4 oke geršla
16 oka brašna za hljeb
L4a/d5:
19
. Č gospodi kadijama: Ž č Maglaja, Tešnja, nakon pozdrava saop-
cava se:
. Pošto je došlo za ispašu konja i mazgi koji pripadaju gospodinu
paši: a koj,a se po č napasaju na pašnjacima, poslani su po
cuvanma 1 drugim sluzbemc1ma. Kada đ u vaš kadiluk, potrebno je da im
date Is pašu, č i izdržavanje osoblju, kako je gore č pa je u vezi
s tun napisana !Izdana ova potvrda. Potvrda je potpisana i ovjerena č
poštovanog gospodina paše.
Zavedeno: 13. rebiul-evvela 1156. (7.5.1743) godine.
L4a/d6:
U selu Jdanska
30
,koje pripada Gazi Husrev-begovom vakufu, đ je iz-
gubljen konJ Predat je Džafer-begu, sakup č vakufsk:ih prihoda. đ
mu je dnevno izdržavanje u iznosu od 30 para.
L4a/d7:
Suprug: Ibrahim, sin Mustafin. ć je njegov otac Mustafa.
ć Husejnova .. Njen je ć Hasan, kethoda.
Punomocstvo je đ č uste - berbera i Alije sina Hasana
kethode. ' '
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Registrovano: 8. muharrema 1155. (15.3.1742) godine.
Svjedoci č
Omer, sudski pozivar, Husejn, sudski pozivar, Salih, Husejn, sin Abdula-
hov. ·
29
Oka je iznosila l ,282 kilograma.
54
Naselje Jelanska se nalazi u ć Doboj.
20
L4a/d8:
č š slave, osloncu Šerijata, gospodinu tešanjskom kadiji Ahmedu
ć (Defterdar-zade), nakon pozdrava, se:
Prvog dana č mjeseca zul-hidždžeta 1154. (7.2.1741) godine vašoj
ekselenciji bit dato ovlaštenje nad kancelari jom za vojne raspodjele uspo-
menutom kadiluku. Potrebno je da od navedenog datuma izvršite popis, da
utvrdite i nasljednicima raspodijelite zaostavštinu poginulih vojnika u nave-
denom kadiluku, a u skladu sa nasljednim pravom.
Ahmed Nejli đ kazasker Rumelije
L4ald9:
Suprug: Šaban, sin Husejnov. Njegov ć je Hasan-baša, ber-
ber, sin Ahmed ov.
Supruga: Re j hana, ć Mahmudova, udovica. Njen ć je Alija,
sin Hasanov. ć je đ č Mahmuda, sina Redže-
pova, i Mustafe, sina Osmanova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.500 ć č
Registrovano: 15. muharrema 1155. (22.3.1742) godine.
Svjedoci č
Jusuf, odabaša iz Tešnja, Husejn, sin Ishakov, iz Tešnja, Ahmed-aga, ć
azap, iz Tešnja.
Bivši muž prije godinu dana umro u ovoj đ O tome su svjedo-
č Alija, sin Hasanov, iz sela Jelovac" i Mustafa, sin Osmanov, iz spomenu-
tog sela, što je zavedena na ovom mjestu.
L4a/dl0:
Suprug: Alija, sin Ramadanov. Njegov ć je Mustafa, sin
Mehmed-efendije.
Supruga: Emina, ć Alijina. Njen ć je drugi Mustafa, sin
č ć je đ č Halila, sina Omerova, i Ali-
je, sina Alijina.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Registrovano: 22. muharrema 1155. (29.3.1742) godine.
Svjedoci č
Ali-aga, tešanj ski kapetan, Džefer-beg, č vakufskih prihoda, Ha-
san-efendija, berber, Hasan č i drugi.
L4ald11:
Suprug: Mustafa, sin Husejnov. Njegov je ć Husejn, sin Alijin.
Supruga: Fatima, ć Sadikova. Njen je ć njen otac. Puno-
ć je đ č Osmana, sina Mehmedova, i Mustafe, sina
Ahmedova.
31
Naselje Jelovac danas zaselak kod Maglaja.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 3.000 č
Registrovano: 22. muharrema 1155. (29.3.1742) godine.
Svjedoci č
21
Ali-aga, tešanjski kapetan, Džafer-beg, č vakufskih prihoda, Ha-
san ef., berber Hasan č i drugi.
L4aldl2:
Suprug: Hasan, sin Šahbazov. ć Mehmed, odabaša, sin Ha-
sanov.
Supruga: Aiša, ć Mehmedova, udovica. ć Mehmed č
bija, sin hadži Mahmudov. ć je đ č Selima,
č š sina Ibrahimova i Mehmeda, sina Husejnova.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 2.000 č
Registrovano: 9. safera 1155. (15.4.1742) godine.
Svjedoci č
Ahmed-aga, ć azap iz Tešnja, Ali-beg, č š Mustafa-aga, Husejn, sud-
ski pozivar.
L4aldl3:
Suprug: Omer, sinAhmedov. ć je njegov otac.
Supruga: Saliha, ć Husejnova, udovica. ć je Mustafa, sin
Jusufov. ć đ č Husejna, sina Mustafina, i Ali-
je, sina Ramadanova.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 1.000 č
Ugovor sklopljen: ll. safera 1155. (17.4.1742) godine.

Svjedoci č
Ahmed-aga, ć azap, Jusuf-aga iz qbboja, Salih, alemdar iz Doboja,
Ahmed-beg, Husejn, sudski pozivar i drugi!
.l
L4b/dl: ''
Ovjereno č velikog vezira, ekselencije Mehmed-paše, muhafiza Bo-
sanskog ej a/eta.
Poznavaocu Šerijata, gospodinu tešanjskom kadiji, neka mu se ć vrli-
na, ponosim a vršnjaka i jednakih- kapetanu, vilajetskim aj anima i saradnici-
ma, neka im se ć rang, ć se:
Potrebno je da se službenicima moje svite odrede namirnice. Po starom
č iz kadiluka Bosanskog ejaleta daju se potrebne namirnice prema teku-
ć otkupnim cijenama i (dostavljaju se) u skladu s defterom i specifikacijom,
a posredstvom zakona i ostalih (službenih lica). Potrebno je da u spomenutom
kadiluku izvršite razrez i da ih što prije pokupite i dostavite službeniku odre-
đ za preuzimanje. U vezi s tim Bosanski Divan je napisao, izdao i poslao
ovu bujuruldiju. A kada đ potrebno je đ č namimica, kako
22
je gore navedeno, posredstvom zakona, mubašira i svih ostalih dostaviti u
skladu sa specifikacijom i defterom. U navedenom kadiluku, što prije, izvršiti
razrez, pokupiti po maksimiranim cijenama i predati đ službeniku.
Radite pažljivo i u skladu s bujuruldijom.
Dana: 25. muharrema 1155. (2.4.1742) godine.
Kasaba Tešanj:
200 šinika pšenice
300 šinika č
300 šinika zobi
L4b/d2:
Kako je navedeno ljetna č namimica za 1155. (1742) godinu iznosi:
200 šinika pšenice, 300 šinika č i 300 šinika zobi. Potrebno je što
prije izvršiti razrez namirnica u spomenutom kadiluku i posredstvom zakona
i ostalih službenih lica, pokupiti ih i poslati nadležnom službeniku. Pri tome
pažljivo i precizno postupati.
Dana: 25. muharrema 1155. (2.4.1742) godine.
L 4b/d3:
U skladu sa š ć da se smanji č (namimica) potrebno je po-
kupiti:
150 šinika pšenice (sto pedeset)
250 š č (dvjesta pedeset)
250 šinika zobi (dvjesta pedeset)
Dana: 25. muharrema 1155. (2.4.1743) godine.
L 4b/d4:
đ je č bujuruldijom da se za 1155. (1743) godinu nakon
smanjenja izvrši razrez namimica i to: 150 šinika pšenice, 250 šinika č
i 250 šinika zobi, a u skladu sa specifikacijom i defterom. To izvršiti posred-
stvom mubašira Mustafe-age, sa č su se složili kapetan, vilajetski ajani
i saradnici. Po č je posredstvom zakona izvršen razrez i raspodjela u
spomenutom kadiluku. Za predaju nadležnom službeniku u Travniku đ
je rok od 15 dana.
Spomenute namirnice podrobno su u defteru č i đ na
tri nahije.
Registrovano: 29. muharrema 1155. (6.4.1742) godine.
N ahija Maglaj:
37,5 šinika pšenice
62,5 šinika č
62,5 šinika zobi
Sidžil Tešanjskog kadiluka
Odbjegli Kotorskog i č


l šinik pšenice
2 šinika č i zobi
N ahija Ž č
25 šinika pšenice
42,5 šinika č
41,5 šinika zobi
Odbjegli Kotorskog i č
3 rub pšenice - % šinika pšenice
č šinika č
č šinika zobi
Sela sultanovog hasa u nahiji Tešanj:
43,5 šinika l č pšenice
72,5 šinika 2,5 č č
72,5 šinika 2,5 č zobi
Odbjegli iz Kotorskog i č
l šinik pšenice
l šinik č
l šinik zobi
Sela Gazi Husrev-begova vakufa u nahiji Tešanj:
12 šinika i 7 č pšenice
24 šinika i l č č
24 šinika i l č zobi
Odbjegli iz Kotorskog i č
2 č šinika pšenice
2 č šinika č
2 č šinika zobi
Č č nahije Tešanj:
28 šinika pšenice
45 šinika i l č šinika č
45 šinika, l č šinika zobi
23
Na osnovu deftera napisao kadija Tešanj skog kadiluka, smjerni Ahmed Said
ć (Defterdar-zade ), koji traži sklonište kod Boga uzvišenog.
L4b/d5:
Jedan crni konj
Dnevna opskrba i rad u vezi s tim- 30.
32
Naselja Kotorska i č nalaze se u ć Doboj.
24
U selu Palanka, koje pripada selima umrlog Gazi Husrev-bega, đ
je jedan konj. Onje povjeren džabiji Džafer-begu (dok se ne đ nJegov
vlasnik).
L 5/dl:
Ovjereno velikim č plemenitog vezira Mehmed-paše, muhafiza Bosne.
Poznavaocu Šerijata, tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se ć vr-
lina, ponos ima č i vršnjaka, vilajetskim ajanima i saradnicima, neka Lm
se ć rang, ć se:
Pošto je prispjelo vrijeme prikupljanja ljetne rate taksita za 1155. (1742)
godinu izdanje uzvišeni ferman. Potrebno je u spomenutom kadiluku,
starom č pokupiti ljetnu ratu taksita u skladu sa specifikaciJOm 1 defte-
rom. Posredstvom zakona i uz saglasnost svih ostalih izvršite razrez, što pnje
pokupite i predajte nadležnom službeniku. U vezi s tim je
napisao, izdao i uputio ovu bujuruldiju. Kada đ potrebno na navedem
č za č godinu izvršiti razrez u spomenutom kad1luku posred-
stvom zakona, navedenog mubašira i svih ostalih. A zatim, što prije pokupltl,
po povjerljivom č iz kadiluka poslati i predati nadležnom službemku.
Strogo voditi č požurili i obratiti pažnju! Postupajte u skladu s bu-
juruldijom.
Dana: prvog safera 1155. (7.4.1742) godine.
L 5/d2:
Kasaba Tešanj:
rata taksi ta 1.300 groša
troškovi 130 "
Svega: 1.430 groša (hiljadu stotine i trideset groša).
Ljetna rata taksita za 1155. (1742) godinu iznosi 1.300 groša, š
(hardž-i bab) 130 groša, svega 1.430 groša. Posredstvom zakona,_ mubas1ra 1
svih ostalih u spomenutom kadiluku, izvršite razrez, što prije ubente, pokupi-
te, otpremite i predajte nadležnom službeniku. Vodite č o tome i obratite
pažnju.
Dana: l. safera 1155. (7.4.1742) godine. ..
Smjerni Ebu Bekir, kethoda bosanskog val!je
L 5/d3:
U vezi s prikupljanjem ljetne rate taksita za 1155. (1742) godinu izdana je
bujuruldija i poslana po mubaširu Mahmud-agi. Potrebno je u š ka-
diluku izvršiti razrez taksi ta i salijane
33
posredstvom aJana, sluzbemka 1 suda,
a u skladu sa specifikacijom i defterom.
Registrovano: 8. safera 1155. (14.4.1742) godine.
33 Sa/ijana je č državni porez koji je država uzimala jednom godišnje o.d
podanika. To je bila taksa na proizvodnju žitarica, vina i drugih poljopnvredmh
proizvoda.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
ljetna rata taksita:
troškovi (hardž-i bab)
taksa za mubašira
dunosiocu bujuruldije Mehmed-agi
troškovi smještaja
troškovi suda
sudskom pozivam
po š taru
1.300 groša
130 "
300 "
60 "
70,5 "
100 "
33 "
2 "
25
1.965,5 groša -hiljadu devet stotina
šezdeset pet i po groša-
nabija Tešanj: 1.125,5 -hiljadu sto dvadeset i pet i po groša-
nabija Maglaj: 505,5- pet stotina pet i po groša-
nabija č 337 -trista trideset i sedam groša-
č č sela: 341 - trista č i jedan groš -
sela Gazi Husrev-begova vakufa: 191,5- sto devedeset ijedan groš-
odbjegli: 5
sultanov has:
odbjegli sa hasa
196,5
574
14,5
588,5
L 5/d4:
U Tešanj skom kadiluku posredstvom zakona, mubašira Mustafa-age, koji
je imenovan bujuruldijom, i na zahtjev spomenutih ljudi, a na č
jeni č izvršen je razrez č zobi, pšenice, takse za mubašira, troškova
smještaja, suda i drugih troškova za 1155. (1742) godinu. Oni su đ
na stanovništvo spomenutog kadiluka i zavedeni na ć č
nabija č iznos 40
60 groša
odbjegli: 1,5 groša
nabija Maglaj: IZnOS 60
90 groša
odbjegli: 2
sela Gazi Husrev-begova vakufa: 1znos
odbjegli:
č č sela: IZnOS 46
63 groša
24
30 groša
l groš
26
sultanov has:
odbjegli Kotorskog i č
105 groša
2,5 groša
L Sa/dl:
Ata, sin Abdullah-paše
Ovjereno č plemenitog vezira Mehmed-paše, va/ije Bosne
U skladu sa izvještajem, neka se spomenute osobe ne ugnjetavaju i neka im
se ne nasilje traženjem nameta koji su u suprotnosti sa starim č
Dana: 10. safera 1155. (16.4.1742) godine.
L 5a/d2:
Predstavka smjernih je ć
Podnosioci predstavke i spomenuto stanovništvo od davnina nisu davali
namete na zemlju koju sami đ što je đ izjavama Mustafe
Ismaila i drugih vojnika veterana. Vojnici doborske đ dodijeljeni su spo:
menutoJ Palanci i davali su konje, ć š i hranu putnicima koji su tuda
prolazili po državnom nalogu. Doborske age, po nalogu uzvišenog fermana,
evakmsam su u palanku Brod. Ostao je samo stari odred vojnika ( džemat ne-
fera). Spomenuti stanovnici odbili su da daju konje, srr\ieštaj i druge usluge.
Nameti se traže od odreda (džemat), što je suprotno starom č Moli se
da bude kako je bilo i ranije.
Registrovano: 5. safera 1155. (11.4.1742) godine.
L 5ald3:
Ovjereno č plemenitog vezira Mehmed-paše, muhafiza Bosanskog
ej a/eta.
Neka gospodin tešanjski kadija u prisustvu ljudi kadiluka ispita da li su
po č davali namete po potrebi i da li su uživaoci zemlje. Do-
stavite mformac!JU prema č i č č stanju. Tako je đ
Registrovano: posljednjeg dana muharrema 1155. (7.4.1742) godine.
L 5ald4:
Neka je hvala ć milostivom mom sultanu!
Predstavka smjernih podanika je ć
. , Trideset vojnika (mustahfiza) Nove Palanke, koja se nalazi đ Tešnja
l č u Tešanj skom kadiluku i č kapetaniji potrebno je da daju
smještaj i ć š mubaširima koji prolaze po službenom nalogu. Pošto
su oni od u sultanovoj službi poput vojnika Ž č i Tešnja,
đ su nameta, dok ljudi zaduženi za poštansku službu (men-
Zildz!Je) okohm daJU nešto nameta. Vojnici doborske đ koja
Je evakmsana poslije varadinske bitke, dodijeljeni su našoj Palanci. Svi naši
34
Doborsku đ zauzeo je Husrev-beg 1536. godine. U grad je smještena posada
od 40 vojnika č redova. U toku rata sa Austrijom, Dobor je 1716. god. dos-
pio pod austrijsku upravu, đ nakon mirovnih pregovora u Požarevcu ostao
je u sastavu Osmanske države, alije izgubio nekadašnji č Posada u njemu nije
Sidžil Tešanjskog kadiluka 27
službenici koji su bili zaduženi za održavanje poštanske službe postali su voj-
nici. Podjednako smo snosili sve namete koji su im bili pripadali. Na osnovu
· odredbi fermana, age iz Dobora dodijeljeni su Brodu, pa sada mi, smjerni
podanici, dajemo i smještaj i ć š i namete, što nikako nismo u stanju.
Nadamo se da ć Vaša milost i plemenitost odrediti da ovih trideset vojnika
ć biti uznemiravani nametima kojima je ć raj insko stanovništvo,
ć da ć kao i vojnici u đ Tešnja i Ž č koji se nalaze u našoj
okolini davati smještaj i ć š U vezi s tim neka se tešanjskom kadiji i
našim kapetanima uputi ferman. Pažnju i milost mole vojnici Nove Palanke,
koja pripada č
L 5ald5:
Ovjereno velikim č plemenitog vezira hadži Mehmed-paše, muhafi-
za Bosanskog ejaleta:
Gospodinu tešanjskom kadiji i maglajskom kapetanu:
Neka se u spomenutom kadiluku posredstvom naimenovanog mubašira i
suda izvide i ispitaju sva mjesta u kojima bi se mogli nalaziti spomenuti raz-
bojnici. Uhvatiti ih, po svaku cijenu, zajedno sa jatacima i izvršiti sudski pro-
ces. Odrediti im zakonski kaznu koju zaslužuju. O tome obavijestiti Bosanski
Divan. Tako je đ
Dana: 21. safera 1155. (27.4.1742) godine.
L 5ald6:
Neka je hvala ć milostivom, uzvišenom, mom sultanu!
Predstavka smjernih je ć
Ovi smjerni podanici su stanovnici sela č koje pripada Maglaj skoj
nahiji, Tešanjskom kadiluku. ć u ponedjeljak č zimija č sta-
novnik sela Dobro Polje
36
, koje pripada istoj nahiji, napao mije ć ubili su
sina mi Marka, a drugog sina i đ T odora ranili. Od Vaše se uzviše-
ne milosti č da imenujete mubašira i da spomenutog č i njegove
drugove uhvate i pravedno kazne. O tome obavijestite fermanom milostivog
mog sultana, gospodina tešanj skog kadiju i zabita Maglajske nahije.
Smjerni Ilija, zirnija
L5ald7:
Ovjereno velikim č visosti Mehmed-paše, plemenitog vezira, valij e
Bosanskog ej a/eta.
Gospodinu tešanjskom kadiji i kapetanu:
Ako nije prošlo deset godina otkako je raja sela sultanovog hasa prešla
i odbjegla u druga mjesta, posredstvom mubašira naimenovanog od strane
više boravila, dok je njegovu ulogu preuzela đ u Derventi. š ć H.,
"Stari bosanski gradovi", 21, 22.
" Naselje č neubicirano.
" Naselje Dobro Polje nalazi se kod Tešnja.
28
suda, a prema starom zakonu, natjerati je da se vrati i naseli u ranija prebiva-
lišta, u bilo kojem selu i nahiji se nalazila.
đ je da se postupa u skladu sa bujuruldijom.
L 5a!d8:
Neka je hvala njegovoj visosti, ć milostivom, mom sultanu!
Predstavka smjernog je ć
Ovaj smjerni podanik kapetan je tešanjske đ Iz sela sultanovog hasa
pobjegli su Mustafa, Ibrahim, Hasan, zimija Mimica, Mihat i Ilija u druge na-
hije. Pošto je to uzrok razdora i ž stanovništva sa hasa, od
Vaše uzvišene milosti č se da th posredstvom mubastra natjerale da se
nasele u ranija prebivališta, ma u kojoj nahiji i ma u kojem se selu nalazili. U
vezi s tim moli se č naredba ć
Smjerni Alija, kapetan iz Tešnja
L 6/dl:
Uzrok pisanju dokumenta je ć . . . • ..
Na osnovu berata naša je obaveza i zakup kuplJenJe Ciganske dziZJe
odsjekom na č Bosanskog ej al eta, č od _l. muharrema adu
sto pedeset i pete (1742) godine. Samo grupe C1gana podrueJU TesanJ-
skog i Derventskog ?ŽIZJU Omeru, 1
gu Uvejsu, kethodi, Tesnp. nasoJ
potvrdi potrebno je da grupe C1gana poput ov1h, dziZJU odsjeko:r'.
Trebaju dati i č globe za prekršaje, novac za nestale, globe 1 sve ono sto
prema principima serbestijeta pripada državnoj blagajni. Novac za sultanovu
blagajnu ubrati i prikupiti prema odredbama i uzvišenog berata. Neka
se niko sa strane ne miješa.
Husejn-aga, kapetan Vranduka
L6/d2:
Ovjereno č plemenitog vezira, hadži Mehmed-paše, muhafiza Bo-
sanskog ejaleta.
Tešanjskom kadiji i kapetanu: . . .
Posredstvom suda i mubašira spomenute uhapsite 1 doved1te na sud. Spro-
vedite sudsku parnicu, utvrdite istinu i izvršite kaznu koju zaslužuju. Izvije-
stite Bosanski Divan.
Dana: 12. rebiul-evvela ll55. (17.5.1742) godine.
L 6/d3:
Neka je hvala njegovoj visosti, ć milostivom mom sultanu!
Predstavka smjernog podanika je ć
Ovaj smjerni podanik je iz sela ć u Tešanjs_koj_ nahiji. Prije
dana došli su iz sela ć

da napasaju i hrane ovce: z1m1Ja Janko SvmJarevlc,
37
Naselje ć jugozapadno od ć
Sidžil Tešanjskog kadiluka 29
Cvitko č ć zimija Savo, sin Marjanov, zimija Vukailo, zimija Vukosav i
njegov sin knez Jovan. Da bih spasio glavu od njih dao sam 15 dukata i dvije
puške. Vašeg smjernog podanika potpuno su upropastili. Od Vaše uzvišene
milosti č razumijevanje za ovaj moj č U vezi s tim molim da
tešanj skom kadiji i kapetanu pošaljete č ferman, da imenuj ete rnubašira,
č ć posredovanjem spomenute zimije biti privedene sudu i u č ć se
prisustvu održati sudska parnica.
Njegovom č mom sultanu, pripada č pravo naredbe!
Smjerni Mustafa, iz nahije Tešanj
L 6/d4:
Ovjereno velikim č blistavog, uzornog vezira hadži Mehmed-paše,
muhafiza Bosanskog ejaleta.
Poznavaocima šerijatskog prava, gospodi kadijama kadiluka: Tešnja,
Dervente, č Tuzle, Zvornika i Bjeljine, neka im se ć vrlina, po-
nosima č i vršnjaka, muteselimima
38
, vojvodama, kapetanima, agama,
oficirima, vilajetskim ajanima i saradnicima, neka im se ć rang, ć
va se ć
Bogu uzvišenom hvala, pojavili su se znaci č sretnog ć Drve-
ć je olistalo i približava se vrijeme kada sve u planinama postati skriveno.
U zasjedama se pojavljivati odmetnici i hajduci, prokletnici i napasnici. Si-
gurno je da stanovništvu i putnicima nepravdu nanositi i ubijati ih. Dužnost
je i obaveza valij e i sudaca da hajduke i razbojnike traže, a one koji im do-
padnu ruke kazne. Raji, stanovništvu i putnicima neka (obezbijede) sigurnost
i mir. Istražite i ispitajte brda i doline u vašim kadilucima gdje se pojavljuju
i đ odmetnici i hajduci koji su se usudili nanositi štetu raji, stanovništvu
i putnicima. Č saznate, svi krenite na njih. Žive, ili mrtve, uhvatite ih. Da
bi im se sudilo, privedite ih Bosanskom Divanu. Žurno i brižljivo č
te krajeve od zlodjela i šteta hajduka i odmetnika. (Obezbijedite) sigurnost
zemlji i mir stanovništvu. U vezi s tim napisana je, izdana i poslana ova bu-
juruldija. A kada đ na svim mjestima gdje bi se mogli pojaviti hajduci i
izdajnici izvršite istraživanja i ispitivanja. Složno krenite, po bilo koju cijenu
uhvatite ih žive, ili mrtve, obavijestite i privedite ih Bosanskom Divanu. U
vezi s tim neka se svako od vas angažuje u ć mjeri. Ako se, pak, zbog
vaše nemarnosti hajduci i odmetnici pojave, trebate znati da ć biti ukoreni i
prognani. Budno pazite, ali neka ovo ne bude prilika, suprotno č zako-
nu, da nepravdu i da đ siromašnu raju koja nije č prestup i
grijeh. Strogo vodite č Postupajte u skladu s bujuruldijom!
Dana: 14. rebiul-evvela 1155. (19.5.1742) godine.
38
Muteselim je vojno-upravni službenik u pokrajinama. Muteselim je najprije obav-
ljao dužnost vojvode ili subaše, a vremenom je ta funkcija postala jedna od najzna-
č u lokalnoj upravi. Vidjeti: š ć H., "Muteselimi i njihov djelo-
krug", Radovi, knj. ll, Sarajevo, 1954; ć A., "Mjesto muteselima u lokalnoj
upravi do Tanzimata (Prilog č lokalne uprave u našim zemljama za vrije-
me Turaka)", GPF, VII, Sarajevo, 1959, 295-315.
30
L 6a/dl:
Ovjereno č kethode bosanskog va/ije.
Slavnom, milostivom gospodinu tešanjskom kadiji, slavnom kapetan-agi,
nakon pozdrava ć se:
Pošto se po starom č mazge i konji milostivog, plemenitog gospodi-
na valij e napasaju i č u Tešanj skom kadiluku, potrebno je da spomenuti
kadiluk obezbijedi iz sela č stoke koji ć je i štititi. U vezi s tim
napisano je i poslano ovo pismo. A kada đ potrebno je odrediti za svaki
dan č koji ć na pašnjacima spomenutog kadiluka mazge i konje.
Obazrivo i sa pažnjom i štitite!
Dana: 13. rebiul-evvela 1155. (18.5.1742) godine.
Smjerni Ebu Bekir, kethoda bosanskog valij e
L6a/d2:
Ovjereno velikim č Mehmed-paše, plemenitog vezira, bosanskog
valij e.
Potrebno je posredstvom mubašira naimenovanog na sudu, a prema za-
konskom nalogu tešanjskog gospodina kadije i u skladu sa č fetvom,
izvršiti sudsku raspravu. Ako tamo ne možete· ostvariti vaše pravo, đ u
Bosanski Divan.
Dana: 17. rebiul-evvela 1155. (22.5.1742) godine.
L 6a/d3:
Neka je hvala, ć milostivom mom sultanu!
Predstavka smjerne podan ice glasi:
Ismail, sin Mehmedov iz sela č

u Tešanj skom kadiluku devet mje-
seci prije datuma u knjizi razveo se ·ad ove smjerne podani ce. U tom periodu
ona je sa mužem ostala u drugom stanju i porodila se. Potrebno je da mi se po-
sredstvom suda odredi izdržavanje i stan i da mi se dostavi zakonska odluka.
Spomenuti Ismail, mjesec dana nakon što je dijete došlo na svijet, nije sebri-
nuo ni o meni, ni o č Pošto je to nepravda, od Vaše milosti č
da ga posredstvom mubašira, a na osnovu fetve i zakonskog dokumenta
koji posjedujem, ukoliko mi ne da moje pravo, pozovete na Bosanski Divan i
izvolite mu narediti. Moli se da se vašem mubaširu izda č ferman. Njego-
va visost, moj sultan ima stalno pravo naredbe.
Smjerna podanica Rahima
L 6a/d4:
Suprug: Mehmed, kethoda, sin Hajrulahov, iz Dobara. Njegov opunomo-
ć je Husejn-aga, sin Durmuš-age, iz tešanjske đ
Supruga: Umihana, ć Ramadanova. Njen ć Mehmed oda-
baša, sin Hasanov. ć je đ č imama Abdulah-
efendije, sina Izulahovog, i Osmana, sina Mustafinog.
39
Naselje č kod Tešnja.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 7.000 č
č se dogodilo: 26. rebiul-evvela 1155. (1.6.1742) godine.
Svjedoci č
31
kapetan tešanjske đ Džafer-beg, č vakufskih priho-
da, UveJS kethoda, Ahmed beg, Hasan-efendija, ponos imama, Husejn, sudski
pozivar, i drugi.
L 6a/d5:
Suprug: Hasan, sin Alijin. Njegov ć je Osman.
Umihana, ć Muharemova, udovica. Njen ć je
HuseJn, stn Mustafin. ć je đ č Husejna, sina
Omerovog, i Mustafe, sina Husejnovog.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000 č
Zavedena: 8. rebiul-ahira 1155. (12.6.1742) godine.
Svjedoci č
Husejn, sudski pozivar, Salih i Ibrahim.
L 7/dl:
Ovjereno č plemenitog vezira hadži Mehmed-paše, bosanskog valij e.
. . Posredstvom mu baš ira naimenovanog od strane gospodina tešanj skog ka-
d!Je neka se na sudu utvrdi izjava podnosioca predstavke. Posredstvom na-
imenovanog mubašira i stanovnika spomenutog sela neka se izvrši sudska
rasprava, neka se ispita i ustanovi č č stanje. Ako je spomenuta žena
rodila č dijete, potrebno je da se đ njen ljubavnik. Neka se đ
oni kojima je odlazila. Sa sudskim nalogom neka se privedu Bosanskom Di-
vanu. Tako je đ
Dana: 25. rebiul-evvela 1155. (30.5.1742) godine.
L 7/d2:
Neka je hvala njegovoj visosti, ć milostivom, mom sultanu!
Predstavka smjernog podanika iz sela Vukovo
40
u Tešanjskom kadiluka je
ć
:'Pošto nisam živio lijepo sa ženom Rahimom, rastali smo se prije 10 mje-
sec!. Stanovmcu spomenutog sela zaveli su i naveli je na blud. Nekoliko mje-
seci boravila je po njihovim ć i nakon č gadosti ostala je u
drugom stanju i donijela na svijet č dijete. Kasnije su ženi rekli: 'To
je dijete tvog muža Ismaila! Onje odgovoran. Neka nas Bog č od njega!'
Podstakh su spomenutu ženu protiv mene i protiv mene uzeli mubašira. Pošto
je č velika nepravda, od Vaše visoke milosti se č da se posred-
stvom mu baš ira, naimenovanog od strane suda, utvrdi č č stanje, j er su
stanovi:l!Cl spomenutog sela uzrok što je č dijete došlo na svijet. O
tome znaju ljudi u kadiluku, kao i to da su vašeg smjernog podanika potvorili
40
Naselje Vukova se nalazi u opštini Tešanj.
32
i ć mog sultana, č je naredba č molim da se u vezi
sa hm Izda casm ferman."
Smjerni Ismail, stanovnik sela č u nahiji Tešanj
L 7/d3:
Ovjereno č kethode bosanskog va/ije.
Slavnom, "vrlom gospodinu tešanjskom kadijl; Ali-agi kapetanu, nakon po-
zdrava saopstava se:
Našem ć dobrotvoru, njegovoj visosti potreban je ka-
tran za Post_? Je potrebno pripremiti u Tešanj skom kadiluku, a to je u
skladu sa stanm obiCaJem, 250 oka katrana, predajte to serban-baši. Sakupite
u 250 oka katrana i što prije ih pošaljite po serban-baši.
Obratite paznJU 1 pozunte!
Dana: 28. rebiul-evvela ll55. (3.6.1742) godine.
L 7/d4:
Ostaci iskaz!lni u Tešanj skoj nahiji:
nabija č 27 oka zobi i č
č č sela: 6 oka zobi i č
33
Slavnom, vrlom gospodinu tešanj skom kadiji, nakon pozdrava ć se:
Kako Je č stanovnici spomenutih sela treba da dopreme dio
I da Ih uruce nadležnom službeniku. U vezi sa tim napisano je ovo
pismo I poslano po Nalband-baši. Dobrotom Božjom kada đ neka sta-
no-::mci.spomenutih sela što prije dopreme namirnice { preda;u ih ž
sluzbemku. '
Postupajte pažljivo i požurite!
Dana: 7. rebiul-ahira ll55. (11.6.1742) godine.
Ehu Bekir, kethoda bosanskog valij e
L 7/d5:
Suprug: Ahmed, sin Hajdarov.
Supruga: Emina, ć Ejubova, udovica.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
Ugovor sklopljen: rebiul-ahira ll55. Quna I 742).
Svjedoci č
Ahmed-beg, hadži Murteza-efendije, iz Rogatice, Ali-beg, Abdulehad
TesllJa, Ahmed-aga š ć iz Tešnja Husejn sudski po-
, ,
L ?a/dl:
Suprug: Ali-aga, harman-baša. Njegov ć je Ali-aga sin had"'
Ibrahim serban-baše. ' ZI
Sidžil Tešanjskog kadiluka 33
Supruga: Hava, ć Mehmed-age, udovica. Njen ć je hadži
Alija, sin Ahmedov. ć je đ č Mustafe, sina
Ibrahim-age, i drugog Mustafe, sina Mehmed-age.
Mehri-muedžel iznosi: 6.000 č
Ugovor i brak sklopljeni: 13. rebiul-ahira 1155. (17.6.1742) godine.
Svjedoci č
Ahmed-aga, ć azap iz Tešnja, Ali-beg ć mula Ibrahim, Salt
Ibrahim-aga, Ahmed-beg č Husejn, sudski pozivar, i drugi.
L 7a/d2:
Ovjereno velikim č visosti Mehmed-paše, bosanskog val ije.
Tuzlanskom gospodinu kadiji:
Spomenute, posredstvom naimenovanog mubašira, privedite u Tešanjski
kadiluk. Ti, koji si tešanj ski kadija, č da se đ na mjesto spora, da se
posredstvom naimenovanog mubašira izvrši sudska rasprava i utvrdi č č
no stanje. Ukoliko nije ć izvršiti sudsku raspravu i utvrditi č č
stanje, obje stranke sa dokumentima privedite Bosanskom divanu.
Dana: 15. rebiul-ahira ll55. (19.6.1742) godine.
L 7a/d3:
Uzrok pisanju dokumenta, ć Vratima ć i pravednosti, ć je:
ć Mehmed-aga, jedan od aga maglajske đ koja pripada Te-
šanj skom kadiluku, podnio je žalbu č svijetlom sudu, stjecištu vjere,
visokom č š Omer spahija, Đ Velija i njihovi sinovi uživaju timar
u Tuzlanskom kadiluku. Moj posjed, poznat po imenu Gorina, u Maglaj skoj
nahiji ometaju i miješaju se, što je zabranjeno. Kako je zabranjeno remetiti
uživanje posjeda, podnio sam žalbu sudu u cilju izvršenja sudskog spora. Onaj
ko nije stanovnik Tešanj skog kadiluka ne može biti pozvan na sud, ukoliko se
kadiji ne pošalje č bujuruldija. Kada je na gore izloženi č udovoljeno
i kada je vašem smjernom podaniku data ć presuda, o istoj stva-
ri iz kadiluka č bujuruldijom đ je da đ Na tom
mjestu izvršena je sudska rasprava, o č je izdano sudsko rješenje. Ovaj
smjerni podanik moli da bujuruldijom izvolite narediti da se to rješenje poša-
lje č strankama.
Ovaj smjerni podanik želi Vašem uzvišenom gospodstvu trajni život!
Zavedena: 26. zu!-hidždžeta 1154. (2.3.1742) godine.
Ahmed Said, kadija kadiluka Tešanj
L 7a/d4:
Amina i Aiša, ć Ibrahimove, odredile su za apsolutnog ć
nika č Mustafa-bašu, sina Mustafinog, iz sela č

da bi kao
nasljednice umrlog oca dobile novac koji im duguju ljudi. To je đ
41
Naselje č neubicirano.
34
č Uvejsa, sina Muharemovog, i Omera, sina Ahmedovog. Zave-
deno na ovom mjestu.
L 7a/d5:
Suprug: Mustafa, sin Mustafin. Njegov ć je Hasan, sin Mu-
stafin.
Supruga: Mela, ć Zulfikarova, udovica. Njen ć je Mustafa,
sin Hasanov. ć je đ č Ibrahima, sina Ramada-
novog, i Džafera, sina Husejnovog.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 1.500 -hiljadu petsto č
Ugovor i č registrovani: 22. rebiul-ahira 1155. (26.6.1742) godine.
Svjedoci č
Ahmed-beg č Uvejs, kethoda iz Tešnja, Hasan-efendija iz Tešnja,
Husejn, sudski pozivar, i drugi.
L 8/dl:
Ovjereno velikim č plemenitog vezira Mehmed-paše, bosanskog
va/ije.
Gospodinu tešanjskom kadiji:
Potrebno je da č puta obezbijedite, uz punu saglasnost stanovniš-
tva kadiluka, smještaj, a što stalno daju vojnici, č kadilucima u vašoj
blizini. Pri tome, vojnicima siromasima ne č nepravdu!
Dana: 16 rebiul-ahira 1155. (20.6.1742) godine.
L 8/d2:
Ovjereno č plemenitog vezira, visosti hadži Mehmed-paše, muhafi-
za Bosanskog ejaleta.
Gospodinu tešanjskom kadiji.
Neka se posredstvom naimenovanog mubašira, a prema dokumentima koje
posjeduje, ispita na sudu. Neka se izvrši sudska rasprava i utvrdi č č
stanje predmeta koje se nalazi u kopiji. Izdajte sudski poziv.
Dana: 28. rebiul-ahira 1155. (3.7.1742) godine.
L 8/d3:
Nekaj e hvala njegovoj visosti, ć milostivom, mom sultanu!
Predstavka smjernog podanika z im ije je ć
ć su dvadeset i dvije godine kako sam uz posredništvo kupio i kako uži-
vam dvije baštine u selu Vasil
42
u Maglaj skoj nahiji, koja pripada Tešanj skom
kadiluku. Pet njiva koje su unutar spomenute zemlje stanovnici maglajske
kasabe Mehmed i njegov brat Mahmud silom su uzeli i to registrovali na sudu.
ć 22 godine uživam tih sedam njiva, a izdan je sudski dokument koji je u
suprotnosti sa (ranijim) sudskim dokumentima i bujuruldijom, č je Vašem
42
Naselje Vasil neubicirano.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 35
smjernom podaniku č velika nepravda i nasilje. Od Vaše uzvišene mi-
losti moli se ć da uvidom u dokumente koje posjedujem posredstvom
vašeg mubašira spomenutu dvojicu privedete na Bosanski Divan, da u prisu-
stvu obje č strane, i u toku sudske rasprave, a na osnovu dokumenata
koje posjedujem, ustanovite moje pravo i č č stanje. U vezi s ovim
molbu podnosim sultanu mom, č je naredba č
Smjerni Ilija
L 8/d4:
Ovjereno č vezira visosti hadži Mehmed-paše.
Prikupljanje ć se obaviti u skladu sa mojim ilamom; 3. džumadel-evvela
1155. (6.7.1742) godine.
Predstavka dobroželjitelja države je:
Ove zime potrebno je izvršiti nekoliko opravki dvora njegove visosti, do-
brotvora u Travniku. Po č se angažuju majstori đ struke iz
kadiluka Akhisar'
3
, Jajca i Tešnja. Majstori đ struke bit ć ć
i angažovani posredstvom suda i vojvode. đ je 616 dnevnica po lO
para, što iznosi 154 groša. Svaki od tri spomenuta kadiluka treba skupiti po
51 groš i 80 č U vezi s tim izdana je bujuruldija i ferman njegove visosti
ć mog sultana.
Posljednjeg dana mjeseca re bi ul-ahira 1155. (3. 7.1742) godine.
Smjerni dobroželjitelj visokog vašeg gospodstva Ahmed,
kadija u gradu Bosna Brod
L 8/d5:
Suprug: Šaban, sin Husejnov. Njegov je ć Sulejman-hodža.
Supruga: Emina, ć Osmanova, udovica. Njen ć je Ahmed,
sin Jusufov. ć je đ č Saliha, sina Husejnovog,
i Šabana, č š sina Alijina g.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 2.000 č
Zavedena: 29. rebiul-evvela 1155. (3.6.1742) godine.
S vj edo ci č
Ahmed-beg č iz Rogati ce, Mustafa, sin Abdulahov, Ibrahim
Salt-aga, Husejn, sin Mustafin, iz mahale Tabhana
44

Sa prethodnim se mužem Mehmedom razvela. To su č Husejn,
sin Šabanov, Mustafa-aga i Mehmed-aga.
43
Akhisar je današnje naselje Prusac. U 16. ć Akhisar je postao kasaba, koja je
u 17. ć predstavljala č duhovni i kulturni centar u Kliškorn sandžaku.
Kao samostalan kadilukjavlja se krajem 16. ć Vidjeti: Š ć H., Bosan-
ski pašaluk, 204.
44
Ova mahala nalazila se u kasabi Tešanj i dobila je ime po zanatskoj djelatnosti
obrade kože.
36
L 8aldl:
Ovjereno velikim č plemenitog vezira hadži Mehmed-paše, bosan-
skog va/ije.
Gospodinu kadiji spomenutoga kadiluka:
Posredstvom naimenovanog mubašira i suda pozvati spomenute na sud i
utvrditi stvarno stanje. Ukoliko se budu protivili prikupljanju koje je u skladu
s defterom, pošaljite ih na Bosanski Divan.
Dana: l. džumadel-evvela 1155. (4.7.1742) godine.
L 8a/d2:
Neka je hvala njegovoj visosti, ć milostivom mom sultanu!
Predstavka smjernog podanika, stanovnika nahije Travnik, ć je:
"U skladu s defterom trebam uzeti preko 50 groša od osoba po imenu
Ahmed ć Ahmed-aga, Slatina Hasan i njegove ć Osmana i Mustafe,
stanovnika Tešanj skog kadiluka. Pošto je to moje pravo, nekoliko puta poku-
šao sam ga ostvariti, ali oni su se protivili da plate. Od Vaše visoke milosti
moli se da ih posredstvom mubašira privedete sudu, ukoliko se prilikom pri-
kupljanja i dalje budu protivili. U vezi sa ovim moli se da imenujete mubašira
i pošaljete ferman. Sultan moj ima pravo stalnog đ
Smjerni Ehu Bekir-paša, smjerni Tahir iz Č

L 8a/d3:
Na ime službe agi kapidžibaši (glavnom vrataru), koji je došao pokupiti
ljetnu ratu mirnodopskog doprinosa iz Bosanskog ejaleta i kethodi kapidžije
velikog vezira, koji je došao dati amnestiju i pomilovanje, uz znanje i sagla-
snost svih ajana i ljudi Bosne, neka se pripremi u svakom kadiluku dio koji se
traži na ime službe.
Dana: 10. džumadel-evvela 1155. (13.7.1742) godine.
kadiluk Tešanj:
kadiluk Derven ta:
kadiluk č
Ukupno:
650 - šeststo pedeset groša
67 - šezdeset sedam groša
130- sto trideset groša
84 7 - osam stotina sedam groša
L 8a/d4:
Na gore izložen č neka se uz znanje i saglasnost svih ljudi i ajana Bo-
sne pripremi 847 groša na ime službe agi kapidžibaši koji je došao pokupiti
ljetnu ratu mirnodopskog doprinosa iz Bosanskog ejaleta i agi kethodi kapid-
žije velikog vezira koji je došao dati amnestiju i pomilovanje. Za sumu koja
se odnosi na spomenute kadi1uke daje se ova potvrda.
Dana: 10. džumadel-evvela 1155. (13.7.1742) godine.
45
Naselje Č nalazi se č od Travnika.
Sidžil Te.ianjskog kadiluka 37
L 8a/d5:
Ovjereno č visosti hadži Mehmed-paše, plemenitog vezira, muhafi-
za Bosanskog ejaleta.
Tešanjskom kadiji i kapetanu.
U skladu sa odlukom ne uznemiravajte đ novina!
Dana: 29. rebiul-ahira 1155. (4.7.1742) godine.
L 8a/d6:
Pred,tavka smjernih dobroželjitelja države ć je:
Stanovnici Tešnja: č dobri ljudi, kapetan, age i drugi pripadnici
Muhamedova umeta i podanici nemuslimani, svi su došli na č sud koji
treba poštovati i izjavili: "Kapetan Ž č i maglajske age opteretili su samo-
voljno, nikom ne rekavši, stanovništvo našeg kadiluka nametima za poštanske
konje, što je u suprotnosti sa starim zakonima. Lukavstvom i obmanom uputili
sn našem ć gospodinu predstavku da se (u vezi s tim) izda ferman,
rekavši da su svi sa tim saglasni. Ali, u vezi sa spomenutim predmetom niko,
njih, nije saglasan. Njihova predstavka je u suprotnosti s obavještenjem.
Cak ni ranije, kada su Temišvar i druga mjesta bili u islamskim rukama i
dok su mnogobrojni kuriri prolazili kroz naš kadiluk, nismo bili ć
nametima za poštu. Molimo za milost koja nam je potrebna, a u ime uzviše-
nog Boga i duše Njegovog uzvišenog Poslanika, da njegova visost, milostivi
naš gospodar, zajedno sa pravednim Divanom izda izvještaj o pravom stanju,
kako ne bismo bili uznemiravani đ spomenutih nameta za poštu.
Stvarno stanje, kako je gore izloženo, molimo da se dalje ne đ Na ovaj
č molimo da se izda fennan.
Dana: 29. rebiul-ahira 1155. (2.8.1742) godine.
Smjerni dobroželjitelj Ahmed Said, kadija u Tešanj skom kadiluku
L9/dl:
Neka se u kadiluku posredstvom suda i uz saglasnost svih razreže navede-
na suma:
agi kapidžibaši koji je došao da pokupi ljetnu ratu ratnog doprinosa (im-
dad-i seferije) za 1155. (1742) godinu
agi kethodi kapidžije visosti velikog vezira koji je došao dati amnestiju i
pomilovanje -šesto pedeset groša
- Hasanu š - dvadeset groša
- tesarima koji ć ove zime biti angažovani na popravci dvora njegove
uzvišenosti u Travniku - pedeset dva groša i osamdeset para
- mubaširu hadži Mehmed-agi - trideset groša
- troškovi boravka i drugo - dvadeset groša
- troškovi za menzilhanu u skladu sa bujuruldijom- trista groša
Troškovi su đ kako je dolje navedeno i zavedena na dan: 13.
džumadel-evvela 1155. (16.7.1742) na ć č
38
sultanov has u nahiji Tešanj:
troškovi menzila:
Svega:
266,5 groša
182,5
449 groša
mubaširu hadži Mehmed-agi:30 groša
za troškove boravka: 18 groša
Hasanu č š 20 groša
za katran: 73 oke
sela Husrev-begova vakufa:
sela vakufa:
dodati:
za odbjegle:
katrana:
č č sela:
dodati:
za odbjegle:
katrana:
nabija č
dodati:
za odbjegle:
katrana:
nabija Maglaj:
za odbjegle:
katrana:
88 groša
63,5 groša
3 groša i 15 para
24 oka
148,5 groša
109,5 groša
6 groša
48 oka
152,5 groša
104
4,5 groša
41,5 oka
228,5 groša
6
62,5 oka
L 9/d2:
Ovjereno velikim č plemenitog vezira hadži Mehmed-paše, muhafi-
za Bosanskog ejaleta.
Poznavaocu šerijatskog prava gospodinu tešanjskom kadiji, neka mu se
ć vrlina, ponosima č i jednakih vilajetskim aj anima i saradnicima,
neka im se ć rang, ć se:
đ Stara Derventa
46
, koja je u islamskom svijetu ć brana, treba se
ponovo izgraditi od kamena. Ove sretne godine u skladu sa uzvišenim fennanom
koji je izdan, zatim u skladu sa č i specifikacijom, potrebno je organi-
zirati i nabaviti kola iz okolnih kadiluka za prevoz kamena, pijeska i č
46
Naselje Derventa dobila je ime po derbendu - prolazu, jer je ona upravo đ
na jednom takvom lokalitetu u cilju zaštite stanovništva od upada razbojnika i da
trgovcima obezbijedi prohod. O nastanku Dervente vidjeti: ž ć A., "Postanak i
razvitak Dervente u 16. ć Prilozi Instituta za istoriju, 10/2, Sarajevo, 1974,
111-122.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 39
Fermanom se izvoljelo narediti da u spomenutom kadiluku pripremite, uz
znanje suda i uz saglasnost svih, kola sa po dva para volova u trajanju dva
mjeseca, što iznosi 20 kola sa po dva para volova. Potrebno je poslati ih što
prije u đ Stara Derventa i predati ih nadležnom službeniku. U vezi s
ovim Bosanski Divan napisao je bujuruldiju i poslao je po mubaširu, uzoru
č i vršnjaka, agi hadži Hasanu. A kada đ na izloženi č saglasno
uzvišenom fermanu pripremite, uz znanje suda, spomenutog mubašira i uz
saglasnost svih, toliko kola sa volovima koliko je potrebno da se dva mjeseca
prevozi kamen, pijesak i č potreban za navedenu đ što prije ih upu-
tite na mjesto gradnje i predajte nadležnom službeniku.
Vodite č i strogo posvetite pažnju. Postupajte u skladu sa uzvišenom
š ć Uzdržavajte se i č postupaka koji su u suprotnosti (s ovim
naredbama)!
Dana: 12. džumadel-evvela 1155. (15.7.1742) godine.
L 9/d3:
ć se:
Abduselam, č š sin Mustafin, požalio se na Bilu, sina Novakova, u nje-
govom prisustvu i izjavio:
"Godinu dana prije datuma u sidžilu spomenuti nevjernik mije u prisustvu
muslimana rekao da sam pas i hajduk. Obratio mi se i s drugim sramnim rije-
č Moja je molba da se izvrši zakonska presuda."
Sudska je rasprava izvršena uz č Mehmed-age, sina Mustafinog,
prvog azapa i Abdulmumin-age. Oni su dobrovoljno č
Registrovano.
Svjedoci č
Mula Sulejman, sin Abdulatif-age, iz Maglaja, Sulejman-aga, iz Maglaja,
Ahmed-beg, sin hadži Murteze, iz Rogatice, sudski pozivar, i drugi.
L 9a/dl:
Ovjereno velikim č hadži Mehmed-paše.
Gospodinu kadiji u Tešnju i kapetanu:
U skladu sa uzvišenim fennanom potrebno je da iz vašeg kadiluka paša-
Ijete šest osoba koje ć paliti č za spomenutu đ č to uz znanje
mubašira i bosanskog defterdara.
Dana: 12. džumadel-evvela 1155. (15.7.1742) godine.
L 9a/d2:
Predstavka smjernog podanika ć je:
đ je sultanovom naredbom da se ove sretne godine ponovo sa-
gradi đ Stara Derventa. Neophodno je i važno za državu da se nameti
daju svaki mjesec, pod ranije č uslovom. Da bi odgovorni bili na
č dužnostima i vršili službu i da bi sud u potpunosti rukovodio sla-
njem i otpremanjem, požurivao i vodio kompletnu brigu, neka se izvoli poslati
40
gospodinu š kadiji, kapetanu i vašem dobrožeijiteiju bujuruldija i
ferman mocnog, m1los!ivog, mog sultana.
Smjerni hadži Osman, deftcrdar Bosne
L 9a/ d3:
Tužilac ć žalio se na zimiju T odora, sina Pavlovog:
.. DV!Je g adme pnJe datuma u sidžilu spomenuti je danju zapalio 50 tovara
SIJena. Nakon što je upitan, negirao je. Na zahtjev su č Lazo sin Juri-
cm, 1z sela Smrdine" i Stanislav, sin Stankov, iz spomenutog sela. '
Zavedena.
Svjedoci č
č mula Sulejman, sin Abdulatif-age, Alija č sin
Mustafe celeb!Je, Abdulmumin-aga iz Maglaja, mula Mahmud, sudski pazi-
var, 1 drug1.
L 9a/d4:
. Suprug: odabaša, sin Hasanov, iz č Njegov je ć
mk Mustafa, caus, sm Ibrah1mov, !Z spomenutog mjesta.
. š ć iz džemata Ferhad-bega.48 Njenje opunomo-
cemk corbadz!Ja Omer, sm Jusufov. ć je đ č
Mehmed-age, sma Mustafe-age, i Alije č sina Mustafinog, iz spome-
nutog mJesta.
Sporazu?Jllo su dogovorili mehri-muedžel: č hiljade č
Ugovor Je sklopljen: 24. džumadel-evvela 1155. (27.7.1742) godine.
Svjedoci č
. Ahmed-beg iz Rogatice, Husejn, sudski pozivar Mustafa poslužiteij Sa-
bh, poslužitelj, i drugi. ' ' '
Njen bivši ž Alija_ spahija, poginuo je kao šehid u bici kod Ozije. O
tome su SVJedoc!h zarobljemcl Ahmed, sin Ibrahimov, iz č i Hasan, sin
Ahmedov, 1z spomenutog mjesta.
Zavedena: 24. džumadel-evvela 1155. (27.7.1742) godine.
L 9a/d5:
Nakon š želja ć mom cijenjenom bratu Džafer-begu i na-
kon mteres1ranJa za zdravlje ć se ć
47
Naselje Smrdine neubicirano.
48
Ferhad-beg, lskenderov, dao je 1559. god. sagraditi u Tešnju č džamiju, a
za nJeno orn;zavanJe uvakufio je han, 32 ć 30.000 srebrenih dirhema č
ć Po njemu je glavna mahala u Tešnju dobila ime. Vidjeti: Ždra-
lovlC M., Vakufnama Ferhad-bega, sina Iskenderovog", Vakufoame iz Bosne i Her-
cegovine (XV i XVI vijek), Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 1985, 137-140.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 41
Vakufska sela u Tešanjskom kadiluku data su vama (u zakup) za 1155.
(1742) godinu, a pošto ste tražili da vam se dodijeli jedan ć nosilac
ovog dokumenta, Ali-beg ć đ postavlja se za vašeg po-
ć Zajedno u slozi, a na ć zadovoljstvo, obavljat ć posao.
Smjerni Mehmed, upravitelj Husrev-begova vakufa
L 10/d1:
Ovjereno velikim č plemenitog vezira, poštovanog hadži Mehmed-
paše. muhafiza Bosanskog ejaleta.
Poznavaocima Šerijata, kadijama: Tešnja, Tuzle, č i Dervente,
neka im se ć vrijednost, ć se:
Da bi se č put kojim se može prebaciti top obalom rijeke Save u
Staru Derventu, đ se, a u skladu sa š ć č fermana, da se
iznova sagradi kamena đ te da se č sa prikupljanjem đ
skog materijala. Pošto nije ispitan teren u Staroj Derventi i teren spomenute
đ potrebno je da se ispita i provjeri Stara Derven ta, kao i mj esto g dj e
ć se graditi đ a uz posredstvo suda, mubašira i svih drugih. Vi koji ste
kadija i kapetan, trebate ć na spomenuto mjesto, ispitati i provjeriti teren
Stare Dervente i mjesto gdje bi se trebala graditi đ O najpodesnijem
mjestu obavijestite Bosanski Divan. Ova bujuruldija napisana je i ć
uzoru slavnih, aj anima, kapidžijama, kethodama, a poslana je po mubaširu
Omer-agi, neka mu se ć slava. Kada stigne, neka predstavnik suda, spo-
menuti mubašir i ostali đ na spomenuto mjesto. Neka se provjeri i ispita
ć izgradnje spomenute đ Neka se obavijesti Bosanski Divan
o najpogodnijem mjestu i neka se postupa u skladu sa datom š ć
Zavedena: 29. džumadel-evvela 1155. (2.8.1742) godine.
L 10/d2:
Ovjereno č plemenitog vezira, poštovanog hadži Mehmed-paše,
muhafiza Bosanskog ejaleta.
Poznavaocima šerijatskog prava, gospodi kadijama: Zvornika, Bijeljine,
Loznice, Krupe, Tuzle, č Tešnja, Dervente, Banje Luke i Kostajnice,
neka im se ć č ponosu č i vršnjaka, kapetanima, muselimi-
ma, agama, oficirima đ i palanki Zvornika, Tuzle, č Tešnja,
Dervente, Kobaša, Duboštice, Gradiške, Banje Luke i Dubice, neka im se po-
ć rang, ć se:
č general uputio je pismo Bosanskom Divanu ć š
Odmetnici po imenu Hasan-beg iz sela Dumne
49
, Đ ć ć iz
Novoga Grada, Stipan š ć Ć iz Duboštice š č

i Luka ć
uhvatili su austrijskog popa Andriju Veli ć dok je nosio alkohol đ sela
Gornji Svilaj
51
i Brusnica", koji se nalaze uz austrijsku granicu. Nakon što su ga
49
Naselje Dumna neubicirano.
50
Naselje po imenu č nalazi se na nekoliko lokaliteta u Bosni i Hercegovini.
51
Naselje Gornji Svilaj nalazi se kod Odžaka.
52
Naselje Brusnica nalazi se kod Bosanskog Broda.
42
pretukli i ranili, uzeli su mu 500 forinti i pustili ga na slobodu. Osim toga, od-
metnici iz sela Pritoka
53
, koje se nalazi na islamskoj granici: harambaša Bano
ć Đ Arnaut, Ilija, sin č ć iz sela č Simo, sin Blaža
iz Vukova", ć musliman, Juro, sin Hristin iz sela č


Đ sin Simunov, Mitar, sin Glavaša, Matko č ć iz Dugog Polja
57
, Božo
ć Petar iz Tople, Mitar, sin Tutomirov napali su karaulu koja se nalazi
u mjestu Dolina" na austrijskoj granici. Ranili su Augustina, sina Antonovog
iz sela Kajarije
59
, koji je drugi dan umro. Od Jovana ć iz sela Doline oteli
su 95 forinti, a od Mate ć 27 forinti. Osim toga, neki stanovnik ć

koja se nalazi na islamskoj granici sa nekoliko odmetnika i prijatelja č
su se prevezli na konjima u Novograd
61
i napali mlin koji se nalazi u blizini
austrijske granice. Napali su i vezali one koji su bili u mlinu, a ostalima su
odredili po l OO forinti. Natjerali su ih da polože zakletvu i da se oba vežu da
ć donijeti 500 forinti. Rekli su: "Ako spomenuti novac ne donesete, uhvati-
ć vaše žene i poslugu, polomiti im ruke i noge, i poslati ć Tako su
porobili i č sedam ć Tako je napisao o č šteti. Tražio je da
se navedeni odmetnici uhvate i kazne, a oduzete stvari vrate njihovim vlasni-
cima. Prema tome, posredstvom suda, mubašira i svih vas, neka se navedeni
odmetnici po svaku cijenu đ i pohvataju, a zatim pošalju na Bosanski
Divan. Ako spomenuti buntovnici izazovu sukob, žive ili mrtve ih pohvatajte.
Od sada, ako se neko odvaži da č č što je protivno uslovima mira,
uhapsite ga i pošaljite na Bosanski Divan. Neka se nikome ne dopusti da dje-
luje suprotno uslovima prijateljstva i susjedstva. Posvetite pažnju i ozbiljnost
hapšenju i vezivanju harambaša koji se nalaze u kadilucima pod vašom inge-
rencijom. O tome odmah obavijestite Bosanski Divan. U vezi sa tim napisana
je ova bujuruldija i poslana po uzoru vršnjaka i č aga, kapidžija, bulju-
kbaša, hadži Hasan-agi, neka mu se ć snaga. Kada stigne potrebno je da
se uradi kako je navedeno. Posredstvom suda, mubašira, a uz č dogo-
vor, neka se navedeni buntovnici živi ili mrtvi pohvataju i pošalju na Bosanski
Divan. Ako se, ć neko odvaži da uradi č što je u suprotnosti sa
uslovima mira, neka se uhapsi i o tome obavijesti Bosanski Divan. Nikome
neka se ne dopusti da se ponaša suprotno uslovima prijateljstva i komšiluka.
Neka se posveti pažnja i ozbiljnost hapšenju odmetnika u vašim kadilucima.
Neka se vodi č i da se postupa u skladu s ovom bujuruldijom.
53
Naselje Pritoka nalazi se kod ć
54
Naselje č danas nije poznato, ali ga treba tražiti u širem č č
sjeverozapadno od Odžaka.
55
Naselje Vukova kod Tešnja.
56
Naselje č neubicirano.
57
Naselje Dugo Polje nalazi se kod č
58
Naselje Dolina vjerovatno na lijevoj obali Save u Republici Hrvatskoj, u blizini
Bosanske Gradiške.
59
Naselje Kajarije neubicirano.
60
Naselje ć neubicirano.
61
Naselje Novi Grad kod Odžaka.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
43
Registrovano: 16. džumadel-evvela 1155. (19.7.1742) godine.
L !Oa!dl:
Ovjereno velikim č plemenitog vezira, poštovanog hadži Mehmed-
paše, bosanskog va/ije. . ...
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodmu kad!] l, neka mu se
ć č ponosu vršnjaka i č gosp5'dinu defterdan:,
kapetanima Vranduka, Tešnja, Maglaja, Gradacca 1 Doboja, neka lm se uveca
rang, ć se ć . . ..
u skladu sa uzvišenim ferman om, izdamm u vezi sa restauraCIJOm kamene
đ Stara Derventa ustanovljeno je:
- da ć biti potreban veliki iznos, . , . . .
_ da suma novca koju treba č državna blagaJna nece br !i
_ š ć u pogledu prenošenja kamena neophodnog matenJala
potrebnog za njeno dovršenje veoma rzrazene. . . . .
U č kapetaniji nalaze se zrdovr đ Dobor .. Kapetam l
stanovnici smatraju da ju je lahko obnoviti. IZ okol 1 ostah
ni ljudi u Bosni smatraju to podesnim, pa u vezr s !im potrebno Je rsprtatl l dati
procjenu posredstvom suda, bosanskih i uz svrh. Potrebno
je u defter unijeti mjesto gdje ć se vršitr 1 g;adnJ.a đ Restau-
racija spomenute đ izvršit ć s.e č pomocr
menute kapetanije i stanovništva susjedmh kadiluka, a rz brt
ć ć ć zidarima i željezna. 1 uz ucesce svrh
ispitati, u defter unijeti i o Bos
1
anskr Drvan ...
U vezi s tim napisana Je, rzdana 1 poslana ova bujuruldrja. A kada
kako je č potrebno je za restauraciju spom.enute ?bezbrje-
diti radnu snagu vojnika (nefera) i stanovništva kadiluka. Drzavna blagaJna
obezbijedi! ć dnevnice majstorima đ željeznu .u
potrebnoj č i novac. Izvršite procjenu! sagla!taost svrh
i uz posredništvo odgovornih i upoznajte s tlm Drvan.
Registrovano: 6. džumadel-ahira 1155. (8.8.1742) godme.
L Ilid!:
Ovjereno velikim č ekselencije hadži Mehmed-paše, muh(!Jiza Bo-
sanskog ej a/eta. · . .. .
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodmu kad!]!, neka mu se
ć č po nosu č i vršnjaka, bosanskom kapetan.'ma:
Vranduka, Tešnja, č Maglaja, Doboja, agama 1 zablllma, neka lm se
ć rang, ć se ć ..
Da bi se presjekao kolski put koji odranije ide bosanskom obalom njeke
Save, izdan je č ferman da se obnovi đ Na osno-
vu č fermana č je projekt za Na
osnovu č ispostavilo se da br finansijski troskovr koJf Je drzava tre-
bala dati bili veliki, a javile su se š ć u sa '.dru-
gog neophodnog materijala, đ specrfikacij'6m. U
. t
44
petaniji postoji đ Dobor. Kapetani Tešnja, č Maglaja, Dobara
i drugi odgovorni ljudi u Bosni izvijestili su da je podesnije popraviti zidine,
kule i kapiju spomenute đ kao i neka druga mjesta. Lakše je izvršiti sve
popravke na ovoj đ i od nje napraviti č i sigurnu đ nego od
Stare Dervente. Da bi se pristupilo gradnji i restauraciji spomenute đ a
na osnovu mišljenja najodgovornijih, potrebno je da se č projekt. U vezi s
tim izdana je i poslana ova bujuruldija. A kada đ shodno ranije izloženom,
i shodno najpodesnijem mišljenju, potrebno je spomenutu đ obnoviti i
č sa izgradnjom đ mjesta. Postupati u skladu sa bujuruldijom
i ne č suprotno!
Zavedena: 6. džumadel-ahira ll55. (8.8.1742) godine.
L ll/d2:
Ovjereno velikim č visosti hadži Mehmed-paše, va/ije bosanskog.
Tešanjskom gospodinu kadiji:
Posredstvom naimenovanog mubašira i suda pozovite spomenute na sud!
Izvršite sudsku raspravu i utvrdite č č stanje. Obavijestite o tome Bo-
sanski Divan.
Dana: 7. džumadel-ahira ll55. (9.8.1742) godine.
L llld3:
Neka je hvala njegovoj visosti, ć milostivom, mom sultanu!
Predstavka smjernog podanika ć je:
Ovaj smjerni podanik stanovnik je sela Šnjegotine
62
u Tešanj skom kadi-
luku. Jusuf i Mumin ranije su me oštetili za l O šinika kukuruza, a kasnije su
mi opet uzeli jedan tovar kukuruza. Pošto je Vašem podaniku č velika
nepravda od Vaše uzvišene milosti, molim da posredstvom vašeg mubašira
ustanovite moje pravo i o tome izdate č ferman.
č je naredba njegove visosti, mog sultana.
Smjerni Selim, havadže
L ll/d4:
Suprug: Ibrahim, sin Ebu Bekirov, iz Viteza. Njegov je ć
Ahmed, sin Mustafin, iz Tešnja.
Supruga: Fatima, ć Husejnova, udovica. Njen je ć Alija,
sirt Husejnov, njen brat. ć je đ č Alije, sina
Mehmedovog, i Osmana, sina Alijin og.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: šest hiljada č
Ugovor i brak sklopljeni: 17. džumadel-ahira ll55. (19.8.1742) godine.
Svjedoci č
Salih, sin Ahmedov, iz Tešnja, Ahmed beg, sin Murtezin, Mustafa beg, sin
Ismail-bega, Hasan, Husejn, sudski pozivar, i drugi.
62
Danas Donja i Gornja Šnjegotina kod ć
Sidžil Tešanjskog kadiluka 45
Njen bivši muž Ismail-beg poginuo je kao šehid u bici kod Ozije. Musli-
mani zarobljenici Hasan baša, sin Ahmedov, i Ahmed, sin Ibrahimov, svjedo-
č su da su ga oni pokopali vlastitim rukama.
Zavedena.
L ll a/dl:
Suprug: Alija, sin Omerov. Njegov je ć Hasan, sin spomenu-
tog Omera.
Supruga: Rabija, ć Ibrahimova iz Doboja. Njen ć je Hu-
seju-baša, sin Murselov. ć je đ č Duraka, sina
Jakubovog, i Hasana, sina Omerovog.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: tri hiljade č
Ugovor sklopljen: 18. džumadel-ahira ll55. (20.8.1742) godine.
Svjedoci č
Ali-aga, tešanj ski kapetan, Abdulatif-aga iz Maglaja, Ahmed-beg č
Osman-baša iz Travnika, Uvejs, kethoda, iz Tešnja i drugi prisutni.
Njen bivši muž Mehmed, sin ć poginuo je kao šehid u bici kod Ozi-
je. Muslimani zarobljenici č Hasan, sin Murse lov, i Hasan baša, sin Ahme-
dov, č su. Imena sudskih svjedoka gore su navedena i spomenuta.
L lla/d2:
Ovjereno velikim č visosti Mehmed-paše, bosanskog va/ije.
Poznavaocu šerijatskog prava, gospodinu tešanjskom kadiji, neka mu se
ć č ć se:
Da bi se napravio vezirov dvor u Travniku i staja za mazge u Karauli
63
,
potrebno je iz č kadiluka obezbijediti đ materijal i č
hora, iz č nahije željezni materijal, iz kadiluka Prusac i Jajce šindru,
dasku sa žljebovima i nekoliko tesara; odrediti i osloboditi službe 15 tesara 1z
Tešanjskog kadiluka do završetka gradnje i rekonstrukcije spomenutih mje-
sta. Poslati ih u Travnik, što prije, sve do završetka izgradnje i rekonstrukcije
spomenutih mjesta.
Od Bosanskog Divana napisana je, izdana i poslana ova bujuruldija. A
kada đ potrebno je, kako je gore izloženo, posredstvom suda i m':'bašira:a
prema č i specifikaciji, odrediti i službe osloboditi 15 tesara 1 što pnJe
poslati u Travnik. Tamo trebaju ostati do š izgradnje objekata.
Postupajte u skladu sa bujuruldijom! Cuvajte se suprotnih postupaka!
Dana: 10. džumadel-ahira 1155. (12.8.1742) godine.
L lla/d3:
Za restauraciju dvora njegove visosti i dobrotvora valij e u Travniku, kao i · '
staje za mazge u Karauli potrebno je pripremiti:
- iz č kadiluka: komoru, č i drvenu đ
63
Karaula je naselje u blizini Travnika.
46
-iz č nahije -željezni materijal;
-iz kadiluka Prusca i Jajca: šindru, daske sa žljebovima, nekoliko tesara;
- iz Tešanj skog kadiluka potrebno je odrediti i osloboditi službe 15 tesara,
a u skladu sa č bujuruldijom, o č je dato objašnjenje.
Dana: l. džumadel-ahira 1155. (3.8.1742) godine.
Napisao smjerni Ahmed, kadija u kadiluku Bosna Brod
L llald4:
Suprug: Hasan, sin Abdulahov. Njegov je ć Jusuf, sin Alijin.
Supruga: Aiša, ć Dervišova. Njen je ć Mustafa-beg, zvani
Kantamiri. ć je đ č Mustafe, sina Alijinog, i
Mustafe, sina Abdulmuminovog.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Ugovor i brak sklopljen: 4. redžepa 1155. (4.9.1742) godine.
Svjedoci č
Ahmed-beg č Osman, poslužitelj, Ibrahim, poslužitelj, Salih, Hu-
seju, sudski pozivar, njegov sin Alija i drugi.
L Ila/dS:
Uz saglasnost kapetana Ali-age, Abdulmumin-age, Mehmed-baše iz Žep-
č Džabi-age i drugih ajana i službenika iz Tešanjskog kadiluka, rnahalskih
i seoskih baša i stanovništva, a posredstvom suda izvršen je razrez. Predan je
(novac) č š Osman-baši, koji je bujuruldijom ovlašten da angažuje
tesare, da podijeli plate majstorima đ struke, kao i za druge poslove
u kadiluku.
Zapisano: 24. redžepa 1155. (24.9.1742) godine.
nabija Maglaj:
nabija Ž č
sultanov has u nahiji Tešanj:
č č posjedi:
Husrev-begov vakuf:
Ukupno:
29 groša
18 groša
34 groša, suma 30
22 groša, suma 200
ll groša, suma 200
116 groša, suma 30
L 12/dl:
Smjerni hadži Mehmed, valij a Bosne:
Ne postoji ć za restauraciju spomenute đ i njeno dovršenje
zbog velikih finansijskih i č ć Stanovništvo drugih kadiluka
bi se razbježala, a finansijska ć državne blagajne ne bi bila dovoljna.
Potpuno je jasno da zbog velikih finansijskih izdataka za 4-5 godina izgradnja
đ u Staroj Derventi ne bi bila dovršena. đ na obali rijeke Bosne
u č kapetaniji na č i š ć mjestu nalazi se đ Do-
bor. Neki su njeni dijelovi porušeni, pa bi ih trebalo popraviti. Umjesto izgrad-
nje spomenute đ dio finansijskih sredstava bit ć dovoljan za popravak
Sidžil Tešanjskog kadiluka 47
dijelova ove đ č mjesta koja treba popraviti na spomenutoj tvr-
đ a za šta su molili kapetani č Tešnja, Doboja i Maglaja neka
se utvrdi pod rukovodstvom spomenutih kapetana, naimenovanog mubašira:
suda i uz saglasnost svih. Državna blagajna obezbijedi! razne vrste eksera 1
drugi potreban materijal u vrijednosti 415 groša, zatim č pijesak, kamen i
dmgi potreban materijal. č ć pružit ć stanovništvo spomenutoga
kadiluka, kapetani i vojnici (neferi). .
Da bi se pristupilo gradnji i popravci, a na osnovu č na moJa
Vrata ć ć je predstavka sa informacijom. U vezi s ovim na mojim
Vratima ć nalazi se č ferman.
L 12/d2:
Na osnovu č bujuruldije koja je poslana ove 1155. (1742) godine po
mubaširu hadži Husejn-agi, kao i na osnovu naredbe fermana bilo je potrebno
da se pošalje iz Tešanj skog kadiluka 20 kola sa po dva para volova, šest osoba
za paljenje č komorske konje i Da bi š u skla-
du sa č bujuruldijom, došli su u Ninkovo Sehste
64
1 SusnJare nalme-
novane osobe: kethoda kapidžija Omer-aga, kapetani i naibi Tešnja, Doboja,
č tuzlanski naib i vojnici sa svojim zapovjednicima. Trebalo je izvr-
šiti procjenu za obnovu doborske đ i o tome podnijeti izvještaj. Nakon
izvršene procjene svi spomenuti kapetani, kao i kapetan Vranduka HuseJn,
zatim Maglaja hadži Mahmud potpisali su izvještaj i poslali ga po mubaš1ru
hadži Husejn-agi. Na osnovu izvršene procjene i u skladu sa č buju-
ruldijom, posredstvom mubašira Hasana č š izvršen je razrez po starom
č Suma je izražena u č i na ć č prikazana.
Zapisano: 9. redžepa 1155. (9.9.1742) godine.
-nabija Maglaj: 669 groša i 112 groša za menzil= 781 groš
-nabija č 446 groša i 8 groša za odbjegle= 454 groša .
-sultanov has- zimije nahije Tešanj: 820 groša 1 18 groša za odbjegle
= 835 groša
- č č sela: 503 groša
-vakuf (Gazi Hnsrev-begov): 273,5 groša i 6 groša za odbjegle
= 279,5 groša
L 12/d3:
Suprug: Selim, sin Ramadanov, iz Tešnja. Njegov je ć Ibra-
him, sinAhrnedov.
Supruga: Hatidža, ć Ishakova. Njen je ć Ibrahim, sin Ra-
madanov. ć je đ č Hasana, sina Ahmedovog,
i Jusufa, sina Ramadanovog.
Sporazumno su odredili da mehri-muedžel iznosi: 3.000 ć č
Dana: l. šaban 1155. (1.10.1742) godine.
64
Ninkovo Selište neubicirano.
65 Danas Šušnjari, selo kod Dervente.
48
Svjedoci č
Ali-beg ć sin Abdulehad-efendije, mula Ismail, sin Mehmed-age
iz Nove Palanke, Osman, sin Ismaila č Husejn, sudski pozivar, i drugi.
L 12/d4:
. Suprug: Hasan, sin Mustafin. Njegov je ć Mustafa, sin Ibra-
h!mov.
Supruga: Šahbaza, ć Ahmedova, iz Tešnja, udovica. Njen je opunomo-
ć Ali-beg, sin Hasanov. ć je đ č Osmana,
č sina Mehmedova, i Ali-bega, sina Ibrahimovog.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000 č
Dana: l. šaban ll55. (1.10.1742) godine.
Svjedoci č
Husejn-aga iz Doboja, Hasan-efendija, imam džamije Tabhana, Ahmed-
beg, sin hadži Murteze, Osman, sin Ismailov, iz Rogatice, Husejn, sudski po-
zivar, Ibrahim, poslužitelj, Mustafa, sin Abdulahov, i drugi.
L 12aldl:
Uzvišenoj instanci pravde, č brani, znaku ć milostivom
vladaru pod Božijom zaštitom u gradu Sarajevu, prijestonici Bosanskog san-
džaka:
Stanovnici đ Tešnja, Doboja, Maglaja, Ž č i č č
dobri ljudi, imami, hatibi, kapetani, age, oficiri i vojnici, zaimi, uživaoci tima-
ra i drugi pripadnici Muhammedova umeta, zatim drugi podanici dostavili su
predstavku, č sadržaj odgovara stvarnosti:
"Stanovnik palanke Derventa, koja se nalazi u našoj blizini i našem su-
sjedstvu, Halep Hasan-aga", poznat je po ružnim postupcima. Ima tome ć
10 godina kako sa po nekoliko intriga odlazi u Istanbul. Nakon smrti kapeta-
na hadži Hasana postao je izvršilac poslova njegova sina Husejna kapetana.
ć se na svoju finansijsku ć ismijavao je predstavke Muhamme-
dovih sljedbenika, a stanovništvo spomenutoga grada đ i omalovaža-
vao. Mnogo je prestupa i intriga č Mijenjao je imena siromaha vojnika,
a veoma mnogo nepravde č je stanovništvu Gazi Husrev-begova vaku-
fa, kao i drugima u našoj pokrajini. To je jedna omražena osoba, tipa sarudža,
ni za vjeru, ni za sramotu ne zna. Sklon je laži i kleveti, a stalan č mu je
smutnja i intriga. š ć i prevarom izgradio je lažni moral. Iako na rijeci
Bosni postoje č š ć đ i naseljene đ Vranduk i Ž č kao
1 palanke Nova Palanka, Derventa, Duboštica i Brod, on radi na svoju ruku.
Od ć Mehmed-paše, ranijeg bosanskog valije, na osnovu neistinitog
66
Hasan Halep, sin Mehmedov, bio je aga azapa u Derventi. Mehmed-paša Kukavica
naimenovao gaje 1756. godine za kapetana obnovljene Brodske kapetanije. Budu-
ć da je naimenovanje izdejstvovano na nezakonit č pobunili su se kapetani i
age okolnih kapetanija, pa je ono poništeno. š ć H., Kapetanije, 167-
168.)
Sidžil Tešanjskog kadiluka 49
podneska, dobio je pismenu dozvolu da se sagradi jedna nova đ u op-
segu 1.300 lakata na č Husejna kapetana, pod imenom Stara
Ne postoji nikakva potreba da se ona gradi, jer na glavnom putu ne postOJI
nikakav znak ni trag, ni prijatelja č ni neprijatelja vjere. Spomenuta
đ treba se na osnovu č ć bosanske sirotinje, zatim
na osnovu vlastite finansijske ć i na osnovu državne ć koju treba
dati bosanski defterdar u iznosu od 2.943,5 groša. đ pošto se raja
zbog gradnje razbježala, da državnoj blagajni ne bi bila č velika šteta,
č bujuruldijom je đ da kadije Tešnja, Tuzle 1 č
Omer-aga, kethoda kapidžija, u ime države, đ na Q1Jesto gradnJ.e 1 1zvrse
đ Trebalo je izvršiti detaljnu procjenu u saradnJI sa kapetamma, aga-
ma i veteranima. Spomenuta kapetanija savjetovala je da se izvrše popravke
na kamenoj đ Dobor, na obali rijeke Bosne. Izdata je da se
na osnovu projekta izvrši restauracija. Dok su kapetan HuseJll 1 kapetan! IZ
okoline potpisali projekt, spomenuti kapetan nije htio, ć se na spo-
menutog Halep Hasan-agu. U spomenutoj đ stanje je ostalo isto. Zbog
đ novina, što je u suprotnosti sa starim zakonima, za mnogo novca
je oštetio vojnike, raju i sirotinju. Novac podanika od malikana
67
trošio je za
svoje privatne stvari. Jasnije od sunca bilo je da se miješa mnogi!fla u
i malikane, da je vjernicima i dobroj sirotinji č štetu. Da b1 se č
šteta a za dobrobit svih nas, potrebno gaje ukloniti. Umjesto kamene đ
koju Je trebalo iznova sagraditi, a koja je prema ranije izdanoj č nare.dbi
č i da bi se ispitala doborska đ i pristuplio nJenoJ 1
gradnji, spomenuti vezir uputio je Parti svoju uzvišenu predstavku 1z đ
i brige prema sirotinji. đ od postupaka i č spomenutog razbojmka
niko na putu nije siguran. đ smo do dna duše. Pošto· se on nalaz1 u
sretnom Istanbulu, u ime Boga uzvišenog i duše Njegova uzvišenog Poslani-
ka a na osnovu istine i pravde, č i zabranile đ novina. Obusta-
vi;e svako izdavanje uzvišenog fermana i upoznajte Visoku Partu sa stvarnim
stanjem. Ma gdje da se nalazio, uhvatite ga i pošaljite Bosanskom
Podnesen je izvještaj Visokoj Parti- mjestu gdje se treba mohll- 1 trazena
je milost na osnovu naše iskrenosti.
Ova predstavka, nakon što je č ovjerena, ć je Vratima Pra-
vednosti, č uzvišenoj naredbi, sa svim molbama 1 zahtjevom. U 1stom
obliku č je i zavedena u ovom sidžilu.
Zavedena: 4. šaban 1155. (4.10.1742) godine.
67 Malikana kao pravni termin č zemljišna dobra ili neke državne prihode
koje je država za đ č sumu prodavala u doživotan zakup. Ova usta-
nova javlja se krajem 17. ć u vrijeme kada je Osmanska država, nakon č
kog rata, finansijski bila krajnje iscrpljena. Da bi privremeno otklomla finanSIJske
š ć država je č prodavati svoje posjede u doživotni zakup. Uskoro su se
javile negativne posljedice takve prakse što je dovelo do slabljenja osnovnih po luga
države. Više o toj ustanovi vidjeti: ć A., "Malikana - doživotni zakup držav-
nih dobara u Osmanskoj državi", POF VIII-IX/1958-59, Sarajevo, 1980, 111-142.
so
L 12a/d2:
Suprug: Mustafa, sin Ramadanov. Njegov je ć Ibrahim, sin
Husejnov.
Supruga: Emina, ć Salihova. ć je njezin otac Salih, sin Alijin.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 2.000 ć č
Njeno je ć đ č Osmana, sina Hasanovog, i
Ahmeda, sina Mahmudovog.
Ugovor sklopljen: 28. šabana ll SS. (28.10.1742) godine.
Svjedoci č
Kapetan Ali-aga, Džafer-beg, džabija, imam mula Ibrahim, Hasan-efendi,
Ahmed, sin ......... ? i drugi.
L 13/dl:
Prvoga presvijetloga mjeseca muharrema, hiljadu sto pedeset i šeste
(25.2.1743) godine.
O Allahu, Ti, Koji opskrbljuješ, Ti, Koji pružaš svoje blagodati, Ti, koji
pomažeš da se želje ostvare, Ti, Koji si putokaz ka dobru!
Ponos ima č i jednakih, kapetanima Tešnja, Doboja i Ko baša, zapo-
vjednicima vojnika i oficirima, neka im se ć č ć se:
Ranije su izdavane č naredbe, a ovog puta je izdan ferman da se za
izgradnju đ Derventa obezbijede: palj eni č za zidove i radna snaga
vojnika susjednih kadiluka. Prema tome, pošto se približilo vrijeme gradnje,
palj eni č i ostali potreban materijal što prije (pripremiti):
Tešanjska kapetanija:
Maglajska kapetanija:
Dobojska kapetanija:
Ko baška kapetanija:
12 č
6 č
3 č
2 č
Svaka č treba pripremiti 160 tovara č Neferi vaših kapetanija
trebaju, što prije, ć i na mjestu koje je blizu spomenute đ potpaliti
č Uz dogovor svih da se to što prije završi. Svako od vas neka posebno
obavijesti Bosanski Divan.
U vezi sa tim napisana je ova bujuruldija i poslana po uzoru č i vrš-
njaka Ibrahim-agi, jednom od aga sultanova dvora. A kada đ potrebno je,
u skladu sa uzvišenim zapovjestima, koje su dostojne č da potpalite odre-
đ č č radnom snagom vojnika vaših kapetanija. O tome obavi-
jestite. Ako se neko protivi uzvišenoj zapovijesti, što je suprotno sa ovim, poi-
č obavijestite Bosanski Divan. Postupajte u skladu sa bujuruldijom.
Dana: l. muharrema 11S6. (2S.2.1743) godine.
L 13/d2:
Č bujuruldija ovjerena je velikim č visosti Gazi Mehmed-
paše.
Sidžil Tešanjskog kadiluka Sl
Sa zadovoljstvom ć razmotriti potraživanja na osnovu izvještaja u
novcu i radnoj snazi, potrebnu č č za izgradnju spomenute đ
ve, kao i druge izdatke u vezi s tim. Na taj č data je dozvola i odobrenje
za č gradnje.
Dana: 19. muharrema 1156. (13.3.1743) godine.
L 13/d3:
Predstavka smjernog dobroželjitelja ć je:
Stanovnici Tešanjskog kadiluka, č dobri ljudi, imami, propovjed-
nici, kapetan, age, vojnici i stanovnici kasabe došli su na sud i izjavili: "Zidi-
ne tešanjske đ koja se nalazi u našoj kasabi porušene su na nekoliko
mjesta, č prvi zid starog bedema, gdje se nalazi veliki top. Tabija, od
Bijele kule, koja je povezana sa spomenutom tabijom, sve do druge kapije, u
ruševnom je stanju. Neka unutrašnja mjesta treba popraviti, a neka iznova na-
praviti. Stari zid kod ć kapije nagnuo se na dva mjesta i pošto ć skoro, da
se sruši, treba ga popraviti i izgraditi. Kuli kod č kapije, č je gradnja
č i su temelji stavljeni za vrijeme bitke kod Banje Luke, a đ
su i svodovi, č zid nije đ zbog đ i sukoba zanatlija i tesara.
Kiše i snijeg uništili su neka mjesta unutar svodova. Bivšem bosanskom valij i,
veziru svijetla srca, hadži Mehmed-paši, pismeno smo ć da nemamo
dovoljnu č č za izgradnju i popravak i da nam pruži ć
Predstavku uputili ć milostivom, plemenitom dobrotvoru, našem
gospodaru. č je naredba Njegova!
Napisano: 28. zul-hidždžeta ll55. (23.2.1743) godine.
Smjerni hadži Mehmed, kadija Tešanjskog kadiluka, oprošteno mu bilo!
L 13/d4:
Suprug: Mehmed, sin Ahmedov. Njegov je ć Mustafa, sin
Ibrahimov.
Supruga: Fatima, ć Muslijina, iz sela Vukova". Njen je ć
njen otac. ć je đ č Mustafe, sina Ali j inog, i
Omera, sina Hasanovog, iz spomenutog sela.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000 č
Svjedoci č
Hasan Šesta iz Tešnja, Zulfikar iz Tešnja, Husejn, sin Šahinov, Husejn,
sudski pozivar, i drugi.
68
U ratu 1737. godine đ Osmanske države i Austrije aktivno su č
đ Tešanjskog kadiluka. Nakon poraza austrijske vojske u bici kod Banje Luke
austrijska vojska se povukla iz Bosne. U tom ratu stradale su i neke đ Tešanj-
skog kadiluka, o neke podatke pruža i ovaj sidžil. O toj bici vidjeti: Pelidija
Enes, č boj iz 1737- uzroci i posljedice, "El-Kalem", Sarajevo, 2003.
69
Naselje Vukova kod Tešnja.
52
L 13/d5:
Suprug: Alija, sin Mustafin. Došao č
Supruga: Saliha, ć Osmanova. Njen je ć Ismail, sin Šaba-
nov. ć đ č Ibrahima, sina Osmanovog, i Ibra-
ln ma, sma Huscjnovog.
Mchri-muedžcl iznosi: 3.000 č
Dana: 17. rebiul-ahira 1156. (13.6.1743) godine.
L 13a/dl:
Č bztjuru!d[ja m:jerena pec";atom visosti Gazi Mehmed-paše.
Te,,anjskom gospodinu kadiji:
Ako sc od stanovnika spomenutog sela traže vanredni nameti, neka ne
budu uznemiravani dok sc ne izvrši sudska rasprava u mom prisustvu.
đ 26. muhmTcma 1156. (21.2.1743) godine.
L 13a/d2:
Nekaj e hvala visosti plemenitom, moi·nom, mom sultanu!
Preds!avka smjernih podanika ć
. "?vi su siromašni podanici iz vakufskog sela Globaricc
70
u nahiji Maglaj
I Tesanjskom kadrluku. Ova sirotinja su skelcdžijc. Mi smo filuridžije i od
davnma ne placamo vanredne namete. Nedavno je od defterdara dolazio Uzun
Mehmed i od nas tražio vanredne namete. đ sada sc od ove sirotinje
uzi1na 10 groša na imc ć šta. Sada Mehmed-aga i Abdulmumin-aua tak-
su za ć š žele pretvoriti u vanredne namete. Ovo je naša drug; pred-
stavka, za ljubav Božiju, a nikakav odgovor nismo dobili. Ukoliko sc od nas
ž vanrc.dni n.ameti, molimo da sc obavi sudska rasprava u Vašem prisustvu.
Mo h mo mtlost 1 fcn11an. Samo sultan ima pravo stalne naredbe!
Spomenuta smjerna sirotinja
L 13a/d3:
Razrez ljct?e rate mirnodopskog doprinosa, izvršen u skladu sa bujmuldijom:
- nahrJa Tesanr 834 groša
-nabija Jy!aglaj: 357,5 groša
- nabija č 238 groša
Uz saglasnost svih, novac je razrezan na ć č
- nahija Maglaj - dio: 486 groša -
- nabija č - dio: 324 groša
- sultanov has - dio: 567 groša
- Husrcv-begov vakuf- dio: 188 groša
- č č sela- dio: 317 groša
70
Naselje Globarlce pripada ć Maglaj.
S'idiil Tdm!jskog kadiluka 53
L 13a/d4:
Suprug: Ahmed-aga, sin Mustafin. Njegov je ć Hasan-ba.ša,
sin Ahmedov. ć je đ č Ahmeda, odabaše, s ma
Sali hovog, i ć sina Husejnovog. .
Supruga: Aiša, ć Ahmed-age. Njen ć je Ibrahim-aga, sm
Mehmed-age. ć stvo je đ č Ahmeda odabaše, sma
Salihovog i ć sina Husejnovog.
ž iznosi: 20.000 č
Mchri-muedžcl đ 1156. (! 743) godine.
Svjedoci č
najponosniji tne(tu š kapetan Ali-aga, ponos i.mama, Hasan-
efendija u džamiji Tab hana, Ali-beg ć zabit sultanovih basova.
L 13a/d5:
Suprug: Husejn-baša, sin Osmanov. Njegov je ć A Dugi,
sin Ahmedov. ć je đ č mula Hasana Seh1ca,
sina šcjh 1brahim-efcndijc, i El kaza, sina Mustafinog. . . _ .
Supruga: Fatima, ć Hasanova, iz mahale č ea. Njen Je
Sulejman, odabaša. ć je utvrdeno č mula Hasana 1
El kaza.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000 č
Dana: 14. redžepa 1156. (6.9.1743) godine.
L 13a/d6:
Suprug: Mustafa, sin Sulcjmanov, iz ž ć

sela Husrev-begova vaku-
fa. Njegov je ć mula Hasan, sin šejha Ibrah.ima. Je
đ č Husejna, sina hadži Muharcma, 1 dru-?og HuseJna.,
Supruga: Aiša, ć Hasanova, iz mahale Ferhad-bega. NJ.cn
nikje Hasan-aga, sin Durmušov. ć je đ č Ah-
bega, sina Ahmedovog, i drugog Alije, sina Ahmedovog.
Mehri-mucdžcl iznosi: 2.000 č
Dana: 24. redžepa 1156. (14.9.1743) godine.
L 14/dl:
Neka Bog olakša nama i svoj našoj ć koja se m?li .za dobro i ć
svim vjernicima i vjernicama, živim i mrtvim, stalnom 1 č molitvom
-nema Boga osim Allaha! Ove 1153. godine u subotu, 28. dana č rama-
zana (17 .12.1740), tri dana prije ljute zime pojavila se č Vidjelo ju je
stotine (ljudi). Iste godine, neka sc zna, 15. dana sretnog mjeseca zul-hidždže-
ta (2.3.1741) narod juje pobrao. U gnijezdu crne vrane vidjeli su njeno č
Na sudu su izjavili, pa je na ovom mjestu i zavedena.
71
Naselje ž ć pripada Tešnju.
1[
)tl
--------------------------------------
L 14/d2:
Mehmed i Ahmed tražili su 10 dirhema u zajam 1154. (1741) godine, 31
dan prije datuma u dokumentu. Pošto je prošlo vrijeme da sc dug vrati, kada
je zatražen, oni su poricali. Osobe po imenu Mustafa, sin Salihov, i Mehmed,
sin Hasanov, došli su na č šcrijatski sud i dali izjavu da su oni posudi li l O
zdravih dirhcma i da su to trebali vratiti nakon trideset i jedan dan.
L 14/d3:
č sretnog mjeseca muhaiTema, u nedjelju č vidio sc mladi
mjesec. Vidjeli smo ga vlastitim č Bilo je to navedenog sretnog mjeseca
1154. (19.3.1741) godine. Na ovom mjestu dato objašnjenje.
Nakon pozdrava, Huscjn-cfendija, Huscjn ć (Bajram-oglu)
L 14/d4:
ć sc: Godine 1153. (1740) mula Husejn, sin Ismailov, zvani Ć
đ iz č

našao je prije dvije godine kod Mmjana doratastog konja.
Dana: 17. rcbiul-ahira (12.7).
Svjedoci č
Kapetan Ali-aga, imam mula Hasan, č Sulejman.
L 14/d5:
Tužilac: Husejn, sin Bajramov, iz sela ž ć


Tuženi: Nikola, sin Đ
"Tražio sam da mi spomenuti zimija vrati 600 č Spomenuti zimija to
je poricao. Svjedoci su bili stanovnici sela ž ć Mehmed, sin Jusin, i
Bajram, sin Muratov.
L 14a/dl:
Ovjereno č visosti, svijetlog Mehmed-paše, koji ima č sa
Asefom.
Vi, koji ste tešanjski go.1podin kadija, ajan i službenici:
U vezi sa predstavkom, spomenutu sirotinju ne uznemirava j te! Sve što nije
neophodno za menzilhanu u Ž č uklonite! đ je novac za nabavku
konja. Ne uznemirava j te sirotinju mnogobrojnim nametima za menzilhanu.
1155. (1742) godine.
Ovo je prepis č bujuruldije izdane u vezi sa predstavkom iz Zenice
(Bosna Brod).
L 14a/d2:
Prema onome što je do bij eno u vakufskom selu ć

zavedcno je
19,5 š č
72
Naselje č neubicirano.
73
Naselje ž ć kod ć
74
Naselje ć kod Novog Šehera.
Sidžil Tdanjskog kacH/uka 55
Jz sela č

dobijcno je 19,5 ši nika zobi.
L 14a/d3:
Suprug: Ibrahim, sin Mehmedov. č je došao.. . , .
Supruga: Fatima, ć Alijina. Njen JC opunomocemk Redzcp, s;n
dov. ć je đ č SuleJmana, s ma Redzepovog 1
Ismaila, sina Osmanovog.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Dana: 25. rebiul-cvvela 1156. (20.5.1743) godine.
L 14a/d4:
Supruga Ibrahima oda baše iz Ž č došla je na sud i izjavila:. .. .
"Mog supruga Ibrahima, odabašu, nepnptelJ Je uhvallo u t kod OzrJe I
odveden je u ropstvo. Moj suprug, spomenuh Ibrahnn odabasa, tamo se raz-
bolio i umro. Tako su mc obavijestili oni koji su potpuno upoznati. Molnn
dopuštenje za moju drugu udaju." . . ....
Mustafa-baša sin Mustafin, iz sela Bile Vode
76
u č nahiJI 1 Omer
baša, sin Sabito; iz istog sela došli su na sud i č "Hasan, sm Tcma-
mov, iz tešanjskc kasabe koji je ranije umro sc pored spomenutog
Ibrahima odabašc, kada je on umirao. Tako smo cuh od spomenutog 1 tako
č . , . . · d , ..
Ismail-baša, sin Osmanov, iz kasabc Zemca dosao JC na sud 1 SVJC oc1o.
"Spomenuti odabaša koji je poginuo kao šehid,bio je moj odabaša. U toku
borbe pogodio ga je metak i poginuo JC kao šeh rd. Tako u svOJOJ IZJaVI SVJe-
č
č su ć i rcgistrovana. .
Dana: 25. rebiul-evvcla 1156. (19.5.1743) godme.
Svjedoci č .
Džafcr-aga, kapetan Doboja, tešanj ski imam Hasan-efendija, sm
Hamzin, Jusuf-aga, sin Mehmed-age, Hasan č š sin Ahmedov, rz TesnJ3.
L 14a/d5:
Izjava i zastupništvo Fatime, ć iz Doboj.a đ su
osnovu č Ibšira, sina Ishakovog, 1 Mehmeda, sma Ishakovog, rz
spomenute kasabc. Mustafa, sin Jusufov, brat spomenute Fatime IZJaVIO Je na
sin Abdulahov, koji je u bici kod Ozije poginuo kao, š chi d, je
muž spomenute Fatime, koja je moja š ć Sp,omenuta moJa sllcemca ze h
sc udati za drugog, jer je potpuno obaviještena. ZelJa nu Je da sc na osnovu
ć mojoj š ć izda sudsko dopuštenje."
7-" Naselje č u širem č Maglaja i Tešnja danas nije poznato.
76
Danas Bijela Voda kod Zenice.
ll
l
/1
:il.
ll
56
Došli su na sud i č Abdulah, sin Om erov, iz sela Velika
77
i Ahmed,
sin Salihov, iz mahale Suhopolje u Maglajskoj nahiji. Oni su izjavili: "Spo-
menuti Abdulah, muž spomenute Fatime, u našem je prisustvu poginuo kao
šehid. Pao je u boju, juriša ć na prezrena g neprijatelja. U vezi s ovim pisme-
no č
Svjedoci č
Džafer-aga, kapetan Doboja, tešanj ski imam Hasan-efendija, Mahmud, sin
Hamzin, iz Doboja, Jusuf-aga, sin Mehmed-age, Hasan, sin Ahmedov, iz Tešnja.
L 14a!d6:
Suprug: Mehmed, sin Husejnov. Došao je č
Supruga: Fatima, ć Mustafina. Njen je ć Mustafa odaba-
ša. đ č Mehmeda, sina Muharemovog, i Mehmeda, sina
Murtezinog.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000.
Dana: 26. rebiul-evvela IJ56. (21.5.1743) godine.
L 14a/d7:
Suprug: Hasan, sin Husejnov, iz Tuzle. Došao je č
Supruga: Ismihana, ć Hasanova. Njen je ć Merdan, sin
Ahmedov. đ č Alije, sina Ibrahimovog, i Ibrahima, sina
Alijinog, iz Poratice
78
u spomenutoj kasabi.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L 15/dl:
Ovjereno č plemenitog vezira, visosti Mehmed-paše, muhafiza Bo-
sanskog ejaleta.
Tešanjskom gospodinu kadiji:
Potrebno je da posredstvom suda i naimenovanog mubašira spomenute
pozovete na sud. Na sudskoj raspravi utvrdite č č stanje i o tome pod-
nesite izvještaj.
Dana: 19. muharrema IJ54. (6.4.1741) godine.
L 15/d2
Nekaj e hvala njegovoj visosti, ć milostivom, mom sultanu!
Ovo je predstavka smjernog podanika iz sela ć

u n ahiji Tešanj.
"Ja sam zastupnik gospode Muhibe. Zimiji Blagoju š ć iz sela Šnje-
gotine u spomenutom kadiluku dala je pod zakup 20 ovaca. Zakup traje ć
8 godina, a dao je samo 8 komada masla. Ostao je dužan ostatak zakupa s
ovcama. Nekoliko je puta traženo da da, ali je odbio to č
77
Naselje Velika nalazi se kod Dervente.
78
Naselje Parati ce neubicirano.
79
Naselje ć pripada Tešnju.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 57
Od Vaše visosti molim milost i č razumijevanje za moju situaciju,
kao i da spomenutog što prije pozovete i privedete."
č je naredba mog sultana!
Smjerni Ibrahim
L 15/d3:
Ovjereno č plemenitog vezira, visosti Mehmed-paše, va/ije Bosan-
skog ejaleta.
Tešanjskom gospodinu kadiji:
Posredstvom suda i naimenovanog mubašira, spomenutog privedi te na sud
i na sudskoj raspravi utvrdite stvarno stanje. Podnesite izvještaj!
Zavedena: IJ54. (1741) godine.
L 15/d4:
Predstavka smjernog podanika ć je:
Abduselam, č š iz Maglaja, koji se nalazi u kadiluku Tešanj podnio je
tužbu sudu protiv Bile iz sela ć

u Maglaj skoj nahiji, zbog jakih uvre-
da. Kada je sud uputio sudski poziv i tužbu, spomenuti nije došao. Pošto je
vidljivo odsustvo poslušnosti, neka Vaša visost izvoli narediti.
č je naredba i zapovjed na Vratima Pravde!
Zapisano: 28. ševvala IJ54. (9.1.1742) godine.
Derviš Ebu Bekir, kadija u kadiluku Tešanj
L 15/d5:
Suprug: Hasan, sinMustafin, izPlanja
81
• Njegov je ć Mehmed,
sin Hasanov.
Supruga: Fatima, ć Salihova, iz Planja, udovica. Njen je ć
nik Ahmed, sin Nesuhov. đ č Alije, sina Mahmudova, i
Ahmeda, sina Jusufova.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 1.000 č
Ugovor i brak sklopljeni: l. muharrema IJ55. (3.8.1742) godine.
Svjedoci č
Ali-aga, kapetan Tešnja, Džafer-beg, č vakufskih prihoda (džabija),
Ibrišim-aga, Hasan-efendija, Ibrahim Halep-aga i drugi.
Njenje bivši muž Osman, sin Sulejmanov, umro. č Džafer-beg
i Ibrišim-aga.
L 15/d6:
Suprug: Alija, sin Mehmed-baše Šako, iz sela Raduše
82
• Njegov je opuno-
ć Alija, sin Ramadanov.
80
Naselje ć kod Maglaja.
81
Naselje Gornje i Donje Planje kod ć
82
Naselje Raduša pripada Tešnju.
58
Supruga: Umikulsum, ć Ramadanova. Njen je ć Alija, sin
Mehmedov. đ č Alije, sina Mahmudova, i Sinana, sina
Mehmedova.
Sporazumno su odredili iznos mehri-mucdžela: 3.000 č
Svjedoci č
Ali-aga, Hasan-efendija, Ahmed-beg č Ismail Halcp, Osman i drugi.
L 15/d7:
Suprug: Ibrahim, sin Muharemov. Njegov je ć Mustafa, kct-
hoda, sin Ibrahimov.
Supruga: Hatidža, ć Hasanova. Njen je ć Ramadan, sin
č ć je đ č Ahmeda, sina Nesuhova, i
S abana, sina N esuhova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Zapisano: 3. muhancma 1155. (10.3.1742) godine.
Svjedoci č
Ali-aga, kapetan Tešnja, Uvejs, kcthoda, Hasan, kethoda, džabija Ahmed-
beg i ostali.
L !Sa/dl:
Suprug: Mustafa, sin Jusufov, iz Tešnja. ć je Mustafa, sin
BaJram ov.
. Supruga: Saliha, ć Durakova, iz Tešnja. Njen je ć Ahmed,
sm Ibrahimov. đ č Husejna, sina Ishakovog, i Osmana,
sina Ibrahimovog.
Mehri-muedžcl iznosi: 4.000.
Svjedoci č
Ali-aga, tešanj ski kapetan, Abdulmumin-aga iz Maglaja, Spaho, sin Šah-
manov, iz Kotor-Varoši, Hasan-efendija, Uvejs, kethoda, Ahmed-beg č
i drugi.
L 15a/d2:
Suprug: Mustafa, sin Mahmudov. Njegov je ć Mustafa aga
novih azapa. '
Supruga: Emina, ć Mustafina. Njen je ć Alija, sin Mehme-
dov. ć je đ č Ibrahima, sina Alijina, i Ahme-
da, sina Haj darova.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000.
Svjedoci č
Ahmed-beg č Jusuf, odabaša, Husejn, sudski pozivar, i dr.
Sidžil Tdanjskog kadiluka 59
L 15a/d3:
'
Ovjereno velikim č plemenitog, č vezira Mehmed-paše, mu-
hafiza Bosanskog ej a/eta.
Na osnovu izvještaja tcšanjskog gospodina kadije, a posredstvom suda
i naitncnovanog mubašira, spomenute privedite i posredstvom spomenutog
mubašira ispitajte i utvrdite stvarno stanje. Ako su sc usudili javno poro-
ke koji su zabranjeni, i ako sc nisu odazvali sudskom pozivu, neka se, posred-
stvom spomenutog mubašira, dovedu na Bosanski Divan. Na osnovu sudskog
izvještaja zakonski ć im biti đ kazna koju zaslužuju.
ć neka sc posredstvom spomenutog mubašira svi upozore, zatim
da sc zabrane i č loši postupci.
Zavedena: l. muharrcma 1155. (8.3.1742) godine.
L 15a/d4:
Pred,tavka smjernog dobrože/jitelja Visoke Porte ć
Uzrok pisanju ovog izvještaja jeste: Na svadbi spahije Hasana, sina Isa-
bega, oholo su sc ponašali u dvorištu spomenutog: Omer, ccribaša Cigana, njegov
brat Ramadan, Mcluncd ć Ahmed i dmgi. Svirali su nekoliko dana. Mu-
stafa, sin Ibrahim-age, Mustafa, sin Hasanov, i dmgi igrali su sa ženama kako su
izmiješano sa djevojkama i udovicama, grlili sc i mnoge zabranjene poroke
č Najbliži komšija Hasana spahije 1-lalil-ctcndija, najbolji đ najboljima,
smjcmi dobrožcljitelj došao je na sud požaliti se i obrazložiti stanje:
"Ispod prozora ovog siromaha ć mnogo dana ovakve zabranjene postup-
ke i poroke mnoge č ć mc da č uzvišeni Kur'an i da se
molim Bogu. Nemam dmgog izlaza osim da oclsclim iz ove kasabc. Tražim da
sc sudskim putem izvrši zabrana." -rekao je.
Kada je ovaj smjerni dobrožcljitclj poslao pismo i zamolio da se putem
sudskog raspisa, ć od svijetlog suda, ć i č požurilo
sc s tim. Cigani su sc razišli, što je potrajalo jedan sat. Ponovo su se vratili u
dvorište spomenutog Hasana i poroke koje su ranije č još su više č
a gospodu imame đ Ako ovako nastave, u tešanj skoj kasabi ć ostati
mjesta za muslimane. Potrebno je č spomenute neposlušnike i njiho-
ve prijatelje. Da bi se sa njima č neophodno je prisustvo jednog
č mubašira. Uzvišenoj Parti poslan je izvještaj o tome. Ako ć
milostivi, moj sultan pomogne da sc kazne, nema sumnje da ć obilno biti
đ od velikog Boga.
Poštovana je i č naredba onoga koji ima pravo naredbe!
Pisano: 14. zul-hidždžeta 1154. (20.2.1742) godine.
Ahmed, kadija u Tešnju
Stiglo do nas i zavedena: 4. muharrema 1155. (22.3.1742) godine.
L 16/dl:
Ovjereno č po§ tovanog hadži Mehmed-paše, muhajiza Bosne.
Volovi podnosioca predstavke koji su ukradeni u spomenutoj nahiji, neka
sc posredstvom tešanj skog gospodina kadije, kapetana i naimcnovanog mu-
60
bašira potraže. Kod koga god se đ neka sc, zajedno s volovima, dovede na
Bosanski Divan i neka se u mom prisustvu izvrši sudska rasprava.
Dana: 23. džumadcl-ahira 1155. (25.8.1742) godine.
L 16/d2:
Neka je hvala J?jegovoj visosti, ć milostivom, mom sultanu!
Predstavka smjernog podanika ć
"Prije 20 dana sa pašnjaka u Travniku ukradeno mi je 15 volova. Jedan od
njih pojavio se kod Gavre č iz sela Ljeskoviea
83
, u nahiji Ž č Kada
sam tražio da mi ga vrati, kazao je da ga je kupio od Mehmeda Koje i njegova
brata Saliha iz sela č Gora
84
u blizini Travnika. č milost od Vaše
visosti. Uz ferman, a posredstvom mubašira, neka sc spomenuti č privede
na Bosanski Divan i neka se u vašem prisustvu izvrši sudska rasprava. Neka
sc utvrdi č č stanje i neka mi sc što prije vrate volovi. U vezi s ovim
moli sc č ferman.
č je naredba našeg sultana!
Smjerni: On1cr, Mehmed, Osman, Mustafa, Hasan,
drugi Osman, Ibrahim i Huscjn
L 16/d3:
Poznavaocima .\:erijatskog prava, gospodi kadijama: Td nj a, Tuzle i Gra-
č neka im se uvei·a č ć se:
Stanovnici sela č u Tuzlanskom kadiluku đ su posjed od
tri i po baštine u Maglajskoj nahiji, u Tešanjskom kadiluku. Stanovnici sela
Turija Suju
86
u Tuzlanskom kadiluku đ su toliki posjed. Stanovnici
sela Mirosavci
87
u istom kadiluku đ su, otprilike posjed od 18 baština.
Stanovnici č č kadiluka isto toliko. Poznato je da su u spomenutoj
nahiji đ posjed od toliko baština i koristili sc njime.
Stanovništvo spomenuta dva kadiluka, zajedno sa stanovništvom spome-
nute nahije, usprotivilo sc i odbilo davati đ namete, a koje su dužni
dati, srazmjerno posjedu koji đ To je uzrok, te sc raja spomenute na-
hije razbježala. I raja spomenuta dva kadiluka odbila je davati namete, koje
je dužna dati u skladu s č posjeda koje đ Bosanskom Divanu
poslan je izvještaj, prema kome je poslan mu baš ir da od stanovništva spome-
nutih sela pokupi namete i troškove prema vilajetskom defteru.
Ti, koji si tcšanjski gospodin kadija, neka ti se ć č - zakonski
utvrdi da li seljaci spomenuta dva kadiluka đ zemlju u spomenutoj
nahiji. Popiši namete koje su dužni dati u skladu sa zemljištem koje đ
i obavijesti!
83
Naselje Ljeskovica kod Ž č
84
Naselje č Gora pripada č ć
85
Naselje č pripada ć ć
R
6
Naselje Turija nalazi se kod Lukavca.
87
Naselje Mirosavci nalazi se kod Lopara u okolini Tuzle.
Sidi H Te.l:w!i'lk.og kadiluka 61
Vi, koji ste gospoda kadije u spomenuta dva kadiluka, neka vam sc ć
č popišite namete koji padaju u dio seljacima u Maglaj skoj nahiji pre-
ma obradivoj površini i obavijestite! Posredstvom suda i mubašira natjerati
seljake spomenutih sela da daju (namete, onako, kako je đ
U vezi s tim Bosanski Divan je napisao, izdao i poslao ovu bujumldiju. A
kada đ potrebno je na izložen č zakonski ispitati na licu mjesta da li
seljaci spomenuta dva kadiluka đ zemlju u spomenutoj nahiji. Upisati
namete koji im padaju u dio, srazmjcmo zemlji koju đ i o tome izvi-
jestiti! Prikupiti, posredstvom spomenutog mubašira, dio koji na njih otpada i
primorati stanovništvo spomenute nahije da č i preda (dio nameta). Ako sc
i tada neko bude protivio i odbijao da da, dovedite ih na Bosanski Divan.
Zavedena: 21. džumadcl-ahira 1155. (23.8.1742) godine.
L 16a/dl:
Ovjereno pec'atom pa.itovanog hadži Mehmed-paše. mu hafiza Bosne.
Tdanjskom gospodinu kadiji:
Da stranke jedna drugoj ne bi nanosilc štetu, đ na lice mjesta i odredi-
tc granice. Na žalbe izdajte rješenje!
Zavcdcno: 7. rcbiul-ahira 1155. (11.6.1742) godine.
L 16a/d2:
Neka je hvala l?jegovoj visosti, ć milostivom, mom sultanu!
Predstavka smjernog podanika ć
Selo Brusnica" u Doborskoj nahiji, Dcrventskom kadiluku, na islamskoj
granici, uspostavljenoj nakon novih osvajanja, č je mojih djedova, mog
oca i ovog Vašeg smjemog podanika. Sada je ovaj Vaš smjerni podanik vla-
snik zemlje u spomenutom selu i od defterdara je uzeo zemljišnu potvrdu.
Nema osnova da se drugi miješa u moj posjed.
Mustafa-aga iz doborske palanke oholo i bez osnova htio je prisvojiti moj
posjed. Od sultana molim da na spomenuto mjesto pošalje tešanj skog kadiju i
da nam odredi granice. Spomenutom, koji sc bez ikakva osnova miješa, da se
to zakonski zabrani i č i da se o tome obavijesti Bosanski Divan. U vezi
s tim da tešanjskom gospodinu kadiji uputite Vaš č ferman.
č je naredba i zapovjed njegove visosti, mog sultana!
Smjerni Mustafa
L 16a/d3:
Ovjereno č poštovana g hadži Mehmed-paše, mu hafiza Bosne.
Tešanjslwm gospodinu kadiji:
Na licu mjesta zakonski ispitajte da li je zemlja spomenutog zeameta zbog
izlijevanja rijeke u starim granicama. Obavijestite! Tako je đ l 155.
( 1742) godine.
Danas Velika i Mala Brusnica kod Bosanskog Broda.
62
L 16a/d4:
Neka je hvala njegovoj visosti, ć pravednom, milostivom, mom sul-
tanu!
Predstavka smjernog podanika ć je:
Zemlje sela Grabska
89
i Pranjkovci
90
u č č kadiluku sela su te-
šanjskog zeameta i dobra su za obradu. Od vlasnika zemlje ovaj Vaš smjerni
podanik uzeo je zemljišnu potvrdu za ovo zemljište. Zbog izlijevanja rije-
ke Bosne u spomenutim selima posjed je razdvojen tokom spomenute rijeke.
Mnoga mjesta ostala su na drugoj strani. Spomenuta mjesta navedenih sela
našla su sc izvan starih granica. Želja mi je da se (sela) sa druge strane vrate
unutar posjeda, pa od Vaše visosti č milost: da se posredstvom suda
na licu mjesta ispitaju zemlje navedenog zeameta u navedenim selima i da se
o tome podnese izvještaj. U vezi s tim moli sc da se tešanj skom kadiji pošalje
č ferman.
č je naredba njegove visosti, ć mog sultana!
Smjemi Džafer-aga, kapetan dobojske đ
L 16a/d5:
Ovjereno malim č hadži Mehmed-paše, muhafiza Bosne.
Predstavka smjernih je:
Na osnovu projekta koji je č prema sultanovoj pismenoj naredbi u
palanci Derventa u č kapetaniji i Bosanskom ejaletn, trebalo je da
se sagradi nova kamena đ umjesto Stare Dervente. Izložen je projekt sa
specifikacijom na zahtjev nekih kapetana i oficira iz okoline, a uz posredstvo
suda i bosanskih ncimara. Izgradnja je trebalo da se realizuje č aktiv-
š ć stanovništva i vojnika spomenutoga kadiluka. Od države se tražilo da
da eksere i platn majstorima đ stmke u iznosu 2.943,5 groša. O
svemu tome č je projekt sa specifikacijom. Gradnja je trebala č
uz znanje bosanskog defterdara i đ ljudi. O tome je na moja Vrata
ć poslan izvještaj. Ali, javile su sc š ć u vezi sa transportom pijeska
i č ...
/Naredni list nedostaje/
L 17/dl:
/Usljed nedostatka lista dokument nepotpuni
... Postnpitc u skladu s mojom naredbom koja je izdana u vezi s tim. Iz
sela Tešanjske nahije: Plane", č

i Ć

pokupite pristojbe u skladu
89
Naselje Grabska sjeverno od Doboja.
90
Naselje Pranjkovci kod Doboja.
91
Danas Orašje Planje kod Tešnja.
91
Naselje č sjeverozapadno od Doboja.
93
Naselje Ć današnja Pojezovina, sjeverozapadno od Doboja.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 63
s defterom, a što iznosi 5.795 č A isto tako i iz dmgih mjesta. U skladu sa
sultanovim defterom, neka sc u to ne miješa spomenuti emin. Ne odlažite to,
što je u suprotnosti sa sultanovim đ jem. Tako da znate, na moj č
znak da se oslonite!
Zapisano: rebiul-evvcla 1153. (27.5. 1740) godine.
L 17/d2:
č gospodinu tuzi anskom kadiji, /uz/anskom kapetanu i svima koji se
nalaze od 1lizle do Travnika, slavnoj gospodi kadijama, vi/aje/skim ajan ima i
službenicima, ć se:
Pošto je za valij inu svitu potrebno l .000 oka soli, ti, koji si tuzlanski kape-
tan, i vi, vilajetskc age, potrebno je da za transport pripremite l O konja. Tome
pokloniti pažnju i ozbiljnost.
Godine: 1154. (1741142).
L l7/d3:
Ovjereno velikim č poštovanog Mehmed-paše, va/ije Bosne.
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponos ima č i vršnjaka vilajetskim ajanima i službenici-
ma, neka im se ć znanje, ć se:
Izdana je sultanova naredba da sc pokupi ljetna rata taksita prema novim
uslovima za 1154. (1741142) godinu. Kako je ć č u spomenutom
kadiluku pokupiti ljetnu ratu taksita i poslati ga. Izvršiti razrez u skladu sa
specifikacijom i defterom. Posredstvom suda i svih ostalih što prije pokupiti
i predati nadležnom službeniku. U vezi s tim Bosanski Divan napisao je ovu
bujuruldiju i poslao je po mubašim, uzoru č i jednakih. A kada đ po-
trebno je na izložen č izvršiti razrez ljetne rate taksita u" spomenutom ka-
di luku, a posredstvom suda, mubašira i uz saglasnost svih. Sto prije pokupiti,
po povjerljivim ljudima iz kadiluka poslati i predati nadležnom službeniku.
Budite obazrivi i vodite č Postupajte u skladu sa bujumldijom.
Dana: 8. safera 1154. (21.12.1741) godine.
ć kethoda valij e Bosne
Ll7/d4:
Posredstvom zakona, mubašira i uz saglasnost svih neka se izvrši razrez
ljetne rate taksita za 1154. (1741142) godinu. Neka se što prije preda i č
nadležnom službeniku. Posvetite pažnju i budite precizni!
Kadiluk Tešanj
1.300 groša
130 groša
1.430 groša- hiljadu č stotine trideset- ljetna rata taksita
Zavedena: 8. safera 1154. (21.12. 1741) godine.
64
L 17/d5:
đ iz Tešanj,;kog kadiluka nisu došli na svoja mjesta, trebaju se
. grosa za angazovanje đ IZ Tuzle kapetanu č O
pdotvrda Izdaje da se č onima koji ć ć iz Tešanj skog davparsee
aJu novac. ' -
Seid Mehmed-aga, službenik za đ granica
L 17/d6:
Prema obavijvesti koju je potvrdio poštovani Mehmed-paša izdata ·e o-
72 grosa za plate č Pokupiti u spomenutom kactiL:U i
Dana: 8. safera 1154. (21.12.1741) godine.
L 17/d7:
. đ je da se za đ na Savi iz kadiluka Gom·a i Don·a Tuzi v
Iju 64 vojmka po zamjeniku tuzlanskog kapetana hadži bsman J D ct··"
đ č i Tešanj skog kadiluka nisu na vrijeme
usluge ka:o je đ fermanom, Tešanj ski ć kadi luk platiti
d : allJS om adiluku pokupiti novac za plate spomenutim ljudim ·
pre ah uv ruke kapetanu č o č se izdaje ova potvrda a I
lzvjes!aj je podnesen sretnoj, uzvišenoj Porti. ·
Al
. b . d Smjemi Derviš Ebu Bekir, kadija u Gomjoj i DonJ·
0
; Tuzli
I- egjepre ao 115groša. '
L 17a/dl:
. Sadržaj je u skladu s onim što je napisano i navedeno O . . .
hkom._tpokoran, Jusuf š č kadija Tešnja i Dervente
opros em. '
k
Sadrkžaj je u skladu s onim što je napisano i navedeno. Ovjerio Bogu Veli
om po oran Abdurahman kadi; a s · N k ' -
V k . , . '. ' arajeva. e a mu grijesi budu oprošteni l
tso a mstavnca je, posredstvom č Ibrahim-age naredbu.
fennana koji se nalazi kod Mchmed-efendij; upravnik:
š Zago;·a nalaze u
selo č D T . -b . . . . ' sporno mjesto u
lb h. · os
1
su. nat kojeg je natmenovao sarajevski kadija Ć
ra tm-aga, zashlpmk banjaluckog kapetana, aga, ova· siromah rv ,
uglcdmh stanh stanovnika Tešnja hadži Mehmed sin haJdži H . a
aga, sm Mustafin, hodža Sulejman i Mahmud Šahb usejna, Ime -
Na
1
, azov.
osnovu su tanove hududname" koja se nalazi k d
nika od đ · · · . '
0
spomenutog uprav-
' re em su I jasno t staknuti znakovi _ od rijeke Velike Uk . . . k
Lubnicom do kamenog mosta, a odatle glavnim drumom do nne riJe om
llavt. Na uzvišenom skupu koji je održan zbog granica, uz
94 u kojem su precizirao e č đ . .
dVIJe drzave, th granice đ č posjeda. e gramce đ
Sidžil Tešanjskog kadiluka 65
njenje spomenutog predstavnika, nisam ustanovio na koji su č vlasnici
mali kane uzeli spomenuto selo.
"Na osnovu odluke đ je daje selo č koje se nalazi u granicama
spomenutog vakufa, ć scclam godina naš odžak luk." Na imc filurijc č
se godišnje uzimalo po osam groša od strane kobaškc mukale. Posjedujem
dcfter koji to đ izjavio je.
Kada je defter dostavljen i preglcdlm, u njemu nije đ selo č niti
zapis o njemu. Fil urija koja je uzimana od kobaškc mukale bespravna je i u
suprotnosti s onim što je č Bilo je sasvim jasno da je spomenutom va-
kufu č šteta. Na osnovu sultanova deftera i uzvišenog fennana prihodi
i pristojbe spomenutog sela pripadaju vakufu. To treba izuzeti iz malikanc i
dosuditi vakufu, a uporedo s tim druge ć da sc u to miješaju, što je
protivno Šcrijatu i zakonu.
Sve što sc dogodilo na zahtjev je zapisano i č zainteresiranim stra-
natna.
Dogodilo se i zapisano: u posljednjoj dekadi mjeseca safcra 1154. (8-
16.5.1741) godine.
Svjedoci č
ponos vojske Mehmed-aga, sin hadži Osman-age, nadzornik vakufa, Halil-
cfendija, šejh č Kur'ana, Džafcr-beg, sin Osmanov, č vakufskih
prihoda, Fazlulah, sin Džafer-bega, hadži Hasan iz Tešnja, Ibrahim-aga iz
Tešnja, Sulejman, č š iz Tešnja, Ramadan iz Detlaka
96
, drugi Ramadan iz Sl-
atine97, Hasan, sin Zulfikarov, iz Slatine, Hasan, sin Ejubov, Mehmed-efendija,
Osman, sin Ibrahimov, iz Sarajeva i drugi.
'}
5
Odžakluci su nasljedna dobra muslimanskih begova. Nasljedno pravo na ove posje-
de ozakonjene je sultanovom naredbom od 1593, nakon velikog stradanja bosanske
vojske u bici za Sisak 1593. godine. Više o tome vidjeti: ć N., "Odžakluk
timari u Bosni i Hercegovini", POF V, Sarajevo, 1955, 251-275; ć A., č
nosti i razlike đ odžakluk timara i odžakluk kapetana i ostalih č u
Bosanskom pašaluku", Godišnjak Pravnog fakulteta (GPF) XX, Sarajevo, 1972,
357-364; lsti, "O đ odžakluk timara u Bosni i Hercegovini", GPF XV,
Sarajevo, 1967, 503-516. l kada je Osmanska država č ukinula postojanje
timarskog sistema i timar kao platu za vojne i administrativne službenike, on je u
izmijenjenom obliku ostao na snazi i Bosni, sve do kraja osmanske vlasti u njoj.
O tome vidjeti: Smaji(Ramiza, "Zakon o timarima iz 1869. godine" Hercegovina
11-12, Mostar, 2000, 99-105; Č H., "Remmants of the Timar System in the
Bosnian Vilayet in the Second Half ofNineteenth Century", Ottoman Bosnia, Pu-
blication of the Center of Turkish Studies The University of Wisconsin, 171-174.
96
U opštini Derventa postoje naselja·Donji i Gornji Detlak. Gornji Detlak formirao
je u prvoj polovini 18. ć hadži Hasan, kapetan Dervente. Kupio je zemljište
i naselio ga č stanovništvom- Vlasima, koji su ć fil uriju. Kasnije je
to naselje dobilo naziv Gornji Detlak, za razliku od ć ć naselja, koje se
potom nazvalo Donji Detlak.
97
Naselje Slatina nalazi se kod ć
l l
l ,'ll
l l
!
1,1
l!
l l
ll
l
l l
l l
l',
66
L 17a/d2:
Tekst vjeran originalu. Ovjerio, Bogu uzvišenom smjeran, Jusuf, kadija
Tešnja i Dervente, neka mu grijesi budu oprošteni!
U skladu s bujuruldijom, ć posredstvom č Ibrahim-age i
u skladu sa hududnamom, novim sultanovim defterom i uzvišenim fermanom
koji sc nalaze kod Mehmed-efendije, upravnika Gazi Husrev-bcgova vakufa,
neka mu grijesi budu oprošteni, č se zemlje Kuzmadanje i Zagora nalaze u
Tešanj skom kadiluku, a zadužbine u Sarajevu, u prisustvu Ibrahim-age Ć
zakonskog zastupnika č kapetana, ovog siromaha č uglednih
stanovnika tešanjske kasabe: hadži Mehmeda, sina hadži Husejnova, Ahmed-
age, sina Mustafe-age, hodže Sulejmana i Mahmuda, sina Šahbazovog, odre-
đ su granice spomenutog vakufa: - od č Velike Ukrine, tokom Lub-
nice do mjesta koje se zove Kameni Most, glavnim drumom, tokom Have do
mosta, odatle širokim drumom dolinom Have do granice. Na osnovu novog
sultanovog deftera i izjave spomenutih svjedoka ustanovljeno je da se Donji
Detlak nalazi u okviru granica gore navedenog vakufa.
Ali, hadži Hasan, otac dcrventskog kapetana Husejn-age, koji nije prisu-
tan na sudu, kupio je od zakupnika ko baške mukale nenaseljene zemljište,
nastanio ga rajom i dao mn ime Detlak. Na taj č prešao je granicu. Kada je
spomenuti Ibrahim, zastupnik upitan, odgovorio je da uzimaju od sela na ime
filurije po dva groša godišnje. Spomenuti upravnik vakufa upitao je: "Na osnovu
kojeg dokumenta ste to uzimali?" - odgovorio je: "Nemam nikakav dokument!"
Potpuno je jasno da je fil urija uzi mana bez zakonske osnove i da je vakufu
č velika šteta.
Spomenuto selo izuzeti iz malikane i odžakluka, a spomenuto zemljište
dosuditi vakufu. Zastupniku Ibrahim-agi i Husejn-agi ne dopustiti da se su-
protstavljaju i miješaju. Na zahtjev zapisano ono što se dogodilo i č
zainteresiranim stranama.
Dogodilo se i zapisano: zadnjeg dana safera 1154. (16.5.1741) godine.
Svjedoci č
Halil-efendija, šejh č Kur'ana, Mehmed-aga, nadzornik vakufa, had-
ži Hasan iz Tešnja, Ibrahim-aga iz Tešnja, Hasan, sin Zulfikarov, iz Slatine,
Ramadan iz Detlaka, Džafcr beg, sin Osmanov, Mustafa iz Sarajeva, Hasan,
sin E jubov, Sarajlija, Osman, sin Ibrahimov, Sarajlija,
Fazlulah, sin Džafer-bega, i dmgi.
L 17a/d3:
Supmg: Osman-efendija, sin Saferov, iz sela Plan je. Njegov je opunomo-
ć mula Mustafa-efendija, sin Mehmedov. đ č Husej-
na, odabaše, sina Šabanovog, i Mustafe, sina Alij inog.
Supruga: Emina, ć Alijina. Njenje ć Mustafa, sin Nesuhov.
đ č Hasana, sina Mustafina, i Alije, sina Hasanova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000.
Dana: 9. rcbiul-evvela 1156. (3.5.1743) godine.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
67
L 17a/d4:
Suprug: Mahmud iz Maglaja. Došao č , . " .
Supruga: Emina, ć Ali-bega. Njen JC opunomocemk Hasan-basa, sm
Ahmedov. đ č Hasana, sma Ahmedova 1 J ah je, sma Hu-
scjnova.
Mehri-muedžcl iznosi: 6.000.
Registrovano: 9. rebiul-evvcla 1156. (3.5.1743) godine.
L 17a/d5:
Suprug: Mehmed, sin Šabanov. Njegov je ć Ibrahim, sin Ebu
Bekirov. đ č Ibrahima, sina Husejnova, 1 Mustafe, sma
Husejnova. .
Supruga: Saliha, ć Hasanova. Njenje ć Mustafa, sin Husej-
nov. đ č Alije, sina Alijina i Alije, sma Husejnova.
Mehri-muedžcl iznosi: 2.000.
Dana: 17. rebiul-evvcla 1156. (11.5.1743) godine.
L 18/dl:
Umro je Huscjn, pekar, sin Ibrahimov, mahale u
Tcšnju. Njegova je nasljednica sestra po maJCI, Ha va, k cr ah Ibrahrma.
Da bi primila ostavštinu umrlog, koji je spomenut, dosh su opuno-
ć mula Salih Č sin hadži Mustafin, rz Tesan). To su
č hadži Nesuh, Ali-efendija, imam u džamiji, sin Sabanov, i Hasan-
baša, berber, sin Ahmedov, iz spomenute kasabe. .
Zavedcno u sidžil: 17. rebiul-evvcla 1156. ( 11.5.1743) godme.
L 18/d2:
Prepis uvaženog fermana glasi:
Ponos ima kadija, rudniku vrline i č kadijama i naibima u
skom ejaletu, na i bu Sarajeva, neka im se ć č
i č vilajetskim ajanima, neka im se ć rang, kada sttgne uzvtsem
sultanov znak neka se zna ć
Neophodno je i važno da se za ovu, kao i za prethodne a uputom
Božijom _ na nekim granicama đ obezbijeclc sa mnogo vojske. Odre:
đ je da se naimcnuje i uputi na dužnost, sa C!Jelorn pratnJo;n,.plememh
ministar, veliki maršal, ponosan, poštovan, poredak svrJe!a, sadasnJI bosanski
valij a, moj bivši veliki vezir Mehmed-paša,. neka ucrm traJnom njegovu
slavu. Potrebno je za ratne troškove pnkuprl!, kao sto sc pnkuplja rz ejaleta
i liva cijele moje š ć države, koja je Bogom č sam moJU
zapovijed da se za 1156. (1743) godinu u Bosanskom ejalett: sto pnJe
ratni doprinos. U vezi s tim izdana je i poslana ova moJa casna zap?vrJest.
Prema tome, kada đ vi koji ste navedeni, izvršite razrez, 1 po kadrlucrma
pokupite što prije ratni doprinos za navedenu godinu. U sa
seferije predajte je spomenutom veztm. odugovlacenJe t zakas-
njenje. U vezi s tim izdanje moj č ferman kOJim đ da, kada đ
slijedite fcnnan koji je dostojan poštovanja i postupate prema sadržaju koji
treba slijediti. Tako da znate. Na moj č znak da sc oslonite!
U Bogom č Kostantiniji.
Tekst koji odgovara originalu ovjerio Hafiz Mehmed, kadija u kadiluku
Bosna Brod, pokoran Bogu uzvišenom.
L 18/d3:
Ovjereno velikim č njegove visosti, Gazi Mehmed-pa/;e.
Poznavaocu šerUatskog prava, tešanjskom go!lpodinu kadiji, neka mu se
ć č uzoru ć i jedna/dh, ajan ima i službenicima, neka im se
ć rang, ć se:
U Bosanskom cjalctu prikuplja se za namjesnika provincije mirnodopski
doprinos (imdad-i hazarije) u tri rate, č kao i ratni doprinos. Izdan je
fennan da se za ovu 1156. ( 1743) godinu u Bosanskom cjaletu pokupi ratni
doprinos u iznosu od 115.863 groša (sto petnaest hiljada osamsto šezdeset
tri groša). Poslan je po kapidžibaši Mehmed-agi, kethodi kapidžija njegove
visosti ranijeg vezira. Što prije pokupiti i poslati nam prema uslovima ratnog
doprinosa u tri dijela, kao što je ranije objašnjeno.
Naši prcdhodnici, plemeniti veziri, Abdulah-paša i Ali-paša, spomenuti rat-
ni doprinos uzimali su u tri rate, pri č su jednu i po ratu uzimali odjednom.
Izdan je ferman da sc za navedenu godinu u Bosanskom ejalctu skupe i
pošalju dvije rate ratnog doprinosa. đ pošto ć biti veoma teško sada
pokupiti dvije rate odjednom, zbog teške situacije, gladi i ć uz znanje
svih, a iz obzira prema sirotinji, smatramo podcsnim da sc sada pokupi jedna
rata, a druga kada bude nova žetva. Na taj je č udovoljeno molbi. U skladu
sa specifikacijom i deftcrom što prije izvršite razrez u spomenutom kadiluku
posredstvom zakona, mubašira i uz znanje svih, zatim pokupite i predajte. U
vezi s tim izdani su i poslani prepis visoke naredbe i ova bujuruldija. Prema
tmne, kada đ potrebno je na izložen č posredstvom zakona, n1ubašira
i uz znanje svih izvršiti razrez samo jedne rate ratnog doprinosa, što prije po-
kupiti i poslati po povjerljivim ljudima. Požurite i ozbiljno se posvetite poslu.
Novac ove rate ne miješajte sa drugim troškovima! Na imc kancclarijskih
troškova, a koji su prema kadi l ue ima podijeljeni u tri kategorije, ne uzimajte
više od 20, 30 i 50 groša! Izbjegavajte č i zakašnjenje!
Dana: 19. rcbiul-evvcla godine 1156. (13.5.1743) godine.
Specifikacija iz Tešanj skog kadiluka
rata:
troškovi (hardž-i bab):
Mehmed-agi, kcthodi kapidžija:
Svega:
1.300 groša
130 groša
520 groša
1.950- hiljadu devet stotina pedeset groša
Sidžil Tdm!jskog kadiluka 69
L 18/d4:
Ovjereno:
tcšanjskog gospodina kadije, kapetana i mubašira natjerati
dužnike da u skladu sa uzvišenim fc1manom pokupe i predaju mušahcdc ak-
č za spomenutu mukatu.
Tako je đ
Dana: 4. rebiul-ahira 1156. (28.5.1743) godine.
L 18/d5:
Nekaj e hvala moi:nom, plemenitom, milostivom mom sultanu!
Predstavka smijernog podanika je ć
Tešanjska je mukala u našem zakupu, a u skladu s ugovorom to je naš od-
žakluk. Sultan je u vezi s tim izdao berat maglaj skoj sirotinji, a na osnovu ko-
jeg su oni ubirali (mušahede č Tešanj skim je a gama mušahcda godišnje
iznosila 40 groša. Zbog prkosa i neprijateljstva ovim smjernim podanicima
mušahedu nisu davali ć tri godine, što iznosi 120 groša, a č je ovim po-
danicima č velika šteta. Od Vaše visosti č milost, tc da sc od
tešanj skih aga pokupi i što prije uzme 120 groša mušahcdc prema sultanovom
fennanu. U vezi s tim podnosim molbu i molim za č zapovijed.
č je naredba ć mog sultana!
Smjerni Huscjn, kapetan Vranduka
L 18/d6
Ratni doprinos u Tešanj skom kadiluku
rata:
troškovi (hardž-i bab):
Mahmud-agi, kethodi kapidžija:
za usluge blagajni:
za usluge mubaširu:
za smještaj mubaširu:
za službu mahalskim bašama:
kancelarijski troškovi:
troškovi za razne usluge:
za pobjegle iz Kotorskog:
Svega:
1.300 groša
130 groša
530 groša
1.950 groša
300 groša
60 groša
28 groša
8 groša
2.346 groša
120 groša
20 groša
67 groša
2.553 groša
Na navedeni č prikazan je iznos č su razrez izvršile baše u svim ma-
halama nabija spomenutoga kadiluka.
Zavedena: 25. rcbiul-evvcla 1156. (19.5.1743) godine.
70
Tešanj: 1.489
Maglaj: 645,5
Ž č 425,5
Ferman
L. 18a/dl
Plemenitim ministhma, ponosnim marša/ima, poretku svijeta, onima koji
sa ispravnim zamislima upravljaju narodnim poslovima, koji rje§avaju na-
rodne probleme na najbolji č onima koji podižu zidove sultanata i ć
č ć stubove slave i ć obasuti raznim milositma uzvišenog vladara,
a nalaze se desno, lijevo i u sredi.štu Rumelije; velikim vezirima, neka Bog
č trajnom njihovu slavu; plemen i Nm komandant ima, ponos ima velikana,
uzoru poštovm?fa, nosiocima slave i c--:asti, obdaren im obiljem naklonosti nqj-
višeg vladara, plemenitim mirimiranima, neka potraje njihova srei·a; najpra-
vednijim đ muslimanskim kadijama, najpravednijem đ pravovjerni-
cima, rudnicima vrline i uvjerenja, onima što nose zastave Šerijata i vjere,
nasljednicima nauke vjerovjesnika i Božijih poslanika, ć
uzvišenog vladara, velikoj gospodi, neka im se ć č ponos ima
ja i rudnicima vrline i č neka im se ć č ponos ima č i
jednakih muteselimima, ny·esnim ć č uživao-
cima mali kana, vojvodama, oficirima (zabitima) hasova i vakufa, ljudima spo-
sobnim za rat i borbu, vilajetskim aj anima i službenicima, neka im se ć
rang, kada stigne uzvišeni sultanov znak, neka se zna ć
Radi mira i sigurnosti u gradovima i naseljima i radi putnika u mojim zašti-
ć zemljama treba potpuno ukloniti i uništiti razbojnike. Svako u Sultana-
tu neka č i štiti svoje mjesto i neka pomno istražuje razbojnike. Gdje god
da sc pojave hajduci, drumski razbojnici i druge grupe što prcsrctaju na pntu,
č imovinu i nanose štetu ljudima, a što im je stalan č đ buna
uhvatiti, uzeti im konja, č novac, stvari i poslati ih mom sultanov01n
dvom. Kadije, zabiti, ajani i ljudi sposobni za rat i borbu gdje god da ih đ
neka ih potjeraju i napadnu, Dobro je ako ih uhvatite u svojim granicama, ali
ako đ na drugo č ne ostavljajte ih č "Prešli su moju grani-
cu!" Dogovarajte se sa upravnicima i zabitima č u koja đ Uhvatite
ih po svaku cijenu, izvršite zakonski ć presude, a č glave
pošaljite mojim Vratima ć Ako i poslije toga, u okviru bilo č granica,
razbojnici nanesu štetn, ili bespravno nekog ubiju, štetu i krvarinu nadoknadit
ć upravnici sandžaka, zabiti kadiluka i ajani, Kaznu za nemarnost u poslu
izvršite bez oklijevanja, Da bi spomen n ta naredba koja je dostojna č i koja
je izdana na moju uzvišenu zapovijed, postala obrazac po kojem ć sc raditi,
njen je sadržaj objavljen u svim oblastima Anadolije i Rumelije i dostavljen
kadijama da se zavede u sudske protokole. Odmah č postupati u skladu
sa spomenutom naredbom.
Sada su blizu prvi tragovi sretnog ć ć ć na planinama o listati
i č ć se pojaviti razbojnici i hulje. Iz svojih skrivenih skloništa
na svakom mjestu pojavit ć sc hajduci, dmmski razbojnici, mjesni dnnnski
71
razbojnici, nezaposleni i druge grupe. Putnici i stanovnici Sultanata ranije su
iskusili da sc oni đ č štetu i nasilje, pa neka svako č državu od
razbojnika. lako su od č moje vladavine slane instrukcije da sc uklone
razbojnici u Rumcliji i Anadoliji, i ovog puta je poslana i izdana moja č
naredba. đ naredba koja je izdana o zaštiti protiv razbojnika i koja
je detaljno gore izložena, ne može se đ sa sadržajem ranije izdatih
mojih naredbi. Jako je napisana spomenuta naredba, č odredbe stupaju na
snagu i važe u svakom momentu, ponovo sve upozoriti na opreznost i bud-
nost. Ova moja č naredba izdana je kao dodatak ranijim naredbama. Šalje
sc po Aliji, uzoru č i jednakih, neka mu se ć rang.
Prema tome, pošto sam ja odgovoran za bezbjcdnost i sigurnost Sultanata,
uništite razbojnike i druge hulje zajedno sa njihovim č
Vi, koji ste veziri, i ostali navedeni, č i štitite č pod vašom
š ć i koja pripadaju vašim kadilucima, č da istražujete i pronalazi tc
grupe razbojnika unutar vaših granica. Hajduci, drumski razbojnici i druge
gmpc koje presijecaju put, otimaju imovinu i đ sc č štetu, bilo gdje
da se pojave, u skladu sa spomenutim naredbama koje su izdane, uhvatite ih,
uzmite im konja, imovinu, a č glave, bez oklijevanja, pošaljite mom
uzvišenom prijestolu. Ako ih ne uhvatite u vašim granicama i ako đ u
dm ga č ne ostavljajte ih rekavši: "Prešli su moje granice'" Usrdno ih
slijedite u dogovoru sa upravnicima sandžaka i č na koja đ Nei-
zostavno ih uhvatite! Posredstvom zakona sprovedite i izvršite ć
kazne, a č glave pošaljite na moja Vrata ć Ako sc dogodi da
razbojnici č štetu ili bespravno nekoga ubiju, u skladu sa odredbama spo-
menute naredbe, nastalu štetu i krvarimr nadoknadit ć upravnik sandžaka,
zabiti i ajani kadiluka, Shodno tome ć budnost i angažujtc sc da se
naredba izvršava! Ali, neka to ne bude povod da sc podanicima uzima novac i
č Izbjegavajte č nepravdu i nasilje nevinima i mubaširu đ
od vilajeta da obavlja neke narodne i druge važne poslove, Ne miješajte sc
u č zakon! U vezi s tim izdaje sc moj č fcnnan. đ da, kada
đ postupate u skladu sa fermanom koji je vrijedan poštovanja i koji treba
slijediti! Č sc i izbjegavajte suprotno! Tako da znate! Na moj č znak
da se oslonite!
Dana: 15. rcbiul-ahira 1155. ( 19.6.1742) godine
L 19/dl:
Ovjereno velikim č Gazi ,legen Mehmed-pa,,e. Č bujuruldija
napisana na osnovu fermana.
Poznavaocima Jerfjatskog prava, gospodi kadijama Zvornika, Loznice,
Bijeljine, Tuzle, Grac-:anice, TešJ?ja i Dervente, neka im se ć uc-;enost; po-
nos ima č (jednakih, kapetanima, agama, qficirima, ajan ima i.flmkcione-
rima, neka im se ć rang, ć se:
Sultanova je želja da se u zemljama Osmanske države, koja je š ć
unište i uklone svi razbojnici i odmetnici i da sc ona obezbijedi. Pomno istra-
žite u vašim kadilucitna đ stanovnicima sela i kasaba sve hajduke i drum-
l
l
il
l
ll
72
skc razbojnike. Prema ranije izdatoj naredbi oduzmite im konja i imovinu. a
njihove č glave pošaljite. Uhvatite ih po svaku cijenu! Kažnjavanje
izvršite u skladu sa zakonom.
U vezi s ovim, a prema kopiji uzvišene naredbe koja je dostojna uvažava-
nja, Bosanski Divan je napisao, izdao i poslao ovu bujuruldiju. Prema tome,
kada đ potrebno je, a u skladu s datim objašnjenjem, da pomno istražujete
i pronalazite hajduke i drumske razbojnike đ stanovnicima sela i kasaba.
Po svaku cijenu ih uhvatite. Zajedno se angažujtc i požurite da razbojnike
uništite i uklonite. Postupajte u skladu sa sadržajem uzvišene naredbe i buju-
ruldije. Izbjegavajte i strogo sc č postupaka suprotnih naredbi!
Dana: 8. džumadel-evvela 1156. (30.6.1743) godine.
L 19/d2:
Ovjereno velikim č gore navedenog.
Poznavaocima šeriiatskog prava, go.1podi kadiiama kadiluka Bosanskog
sandžaka, neka im se ć č ponos ima č i jednakih, muteselimi-
ma, vojvodama, ciganskim džizjedarima, vilajetskim ajan ima i službenicima,
neka im se ć rang, ć se:
Ciganske grupe ovih dana prolaze kroz polja sa č o č je obavi-
ješten Bosanski Divan. U grupama putuju po kadilucima iz sela u selo. U mje-
stima gdje odsjedaju č usjeve i njive stanovništva. Ne samo da č
razne štete i đ ć onima koji ih žele č u tome pale ć i štale. I
još mnogo č šteta č
Prema tome, vi koji ste gospoda kadije, neka vam se ć č mu-
selimi, vojvode, džizjedari, vilajetski ajani, neka vam se ć rang, ispitaj-
te spomenute grupe i kontrolišite ih posredstvom suda i sudskog izvršitelja.
Neka nikome ne nanose štetu i gubitak i bez dozvole neka ne putuju kroz sela.
Neka se ne đ đ i č pojave. Svako neka đ jamca. Sudskom
izvršitelju predati izvještaj s imenima onih koji nemaju jamca. Zbog sigumo-
sti stanovništva dovesti ih Bosanskom Divanu i suditi im.
U vezi s ovim napisana je bujuruldija, izdana i poslana po uzoru č
i jednakih Mehmed-agi, neka mu se ć rang. A kada đ potrebno je
posredstvom suda i spomenutog sudskog izvršitelja, na izložen č izvršiti
ispitivanje i kontrolu. Neka na propisan č uzmu jamce. Zabranile i spri-
č da nanose štetu usjevima i da č druge štete, zatim da bez dozvole i
jamaca ne putuju poljima, pasištima i selima. One koji nemaju jamce predati
sa izvještajem izvršitelju i uputiti ih Bosanskom Divanu radi zakonskog su-
đ To je potrebno izvršiti u cilju sigurnosti zemlje. Postupajte u skladu s
bujuruldijom
1
Izbjegavajte suprotne postupke' Tako je đ
Dana: 7. rebiul-ahira 1156. (31.5.1743) godine.
L l9/d3:
Poznavaocima .feriiatskog prava, gospodi kadiiama od Travnika do Der-
vente, od Dervente do Sarajeva, neka im se ć č ponos ima č
Sidžil Tcšw!jskog kadiluka 73
i jednakih, vilqjetskim aj anima i jimkcionerima, neka im se uvei·a vrijednost,
ć se:
I ranije su stizale sultanove naredbe u vezi sa izgradnjom kmncnc đ
u Staroj Derventi. Zbog nesloge i razmirja ljudi sa Krajine u vezi sa izgrad-
njom javila sc i razložna i bezrazložna sumnja. Trebalo je č ć ispitati,
vidjeti i sa č podacima Parti podnijeti izvještaj. Na osnovu sultanove
uzvišene naredbe, s tim u vezi, a uz Božiju ć treba krenuti u ponedjeljak
13. rcdžepa i ć u đ Uzvišenom naredbom đ je da sc č
izvrši đ pa je potrebno popisati i sve menzi lc'" u koje ć sc za vrijeme
puta ć koji je č na č od Travnika do Dervente, a odatle
do Sarajeva. Na osnovu č popisa potrebno je pripremiti namirnice i
komoru od l OO konja. Mjesta kroz koja ć sc prolaziti, a koja su đ i
porušena, potrebno je popraviti, a putove č Bosanski je Divan u vezi s
tim napisao i izdao ovu bujuruldiju, tc je šalje po Mustafa-agi, jednom našem
č A kada đ potrebno je na izložen č da sc svako od vas anga-
žuje za navedene radnje, a prema sultanovoj naredbi. Pripremite, bez ikakvih
nedostataka, spomenute namirnice, komore sa konjima i č putove. Pa-
zite da sc težina namirnica ne umanji, a đ i cijene. Postupajte u skladu
s bujuruldijom.
Dana: 5. rebiul-ahira 1156. (29.4.1743) godine.
L 19/d4:
Ovjereno velikim č
Na osnovu č č đ sc da se za svaki menzil pripre-
mi komora od l OO konja i dnevna č potrebnih namimica:
hljeba 350 oka,
p ŠeOl CC
č mesa
masla
riže
brašna
č meda
graha
soli
ć
250 oka,
220 oka,
60,
10,
8,
8,
2,5,
5,
2,
98
Menzi/i, ili menzi/hane, poštanske stanice su, u kojima su se službenici, koji su
putovali po državnom nalogu, odmarali nakon dugog puta, uzimali odmorne konje
i nastavljali putovanje. Usluge ovih stanica koristili su i drugi putnici. Nadzor nad
kompletnim poslovanjem menzilhane vodio je menzildžija, koji se nakon isteka
jedne godine mijenjao. Troškove ovih institucija podmirivale su nahije. O ovoj ins-
tituciji brojne podatke sadrže sidžili Sarajevskog kadiluka, koji se nalaze u Gazi
Husrev-begovoj biblioteci: br. 3, 21, 35, 37, 38 i drugi. Više o menzilhanama u
Osmanskoj državi vidjeti rad: Heywood C., The Ottoman menzi/hane und ulak sy-
stem in Rume/i in the eighteenth centwy; In: Okyar. O. and lnalcik H., (eds.): Social
and economic His/OJ)' of Turkey (l 071-1920), Ankara, 1980, 179-186.
1.
l
Ć
luka
ć
uljanih ć
voštanih ć
č
trave
tovara drva
karika za č
č za potpalu
l OO komora konja.
80,
22,
12,
3 oke,
2 oke,
45 šinika,
5.000,
50,
1.000,
200,
Menzi li na putu od Travnika do Dervente:
menzil u kadi luku Travnik- Zenica
menzil u kadiluku Travnik .. Polje Orahovica
menzil u Tešanj skom kadi luku- Ž č
menzil u Tešanj skom kadi luku- Doboj
menzil u Tešanj skom kadi luku- Maglaj
menzil u Derventskom kadiluku - đ Velika
Menzil na putu od Dervente do Sarajeva:
menzil u č č kadi luku
menzil u Tešanj skom kadiluku- Doboj
menzil u Tešanj skom kadi luku- Duboštica
menzil u Tuzlanskom kadiluku -Živinice
menzil u Kladan jskom kadiluku- Olovo
menzil u Sarajevskom kadiluku - Rakovica
menzil u Sarajevskom kadiluku - Sarajevo
L 19a/dl:
Bujuruldija ovjerena velikim č
Poznavaocima šerijotskog prava, gospodi kadijama od Sarajeva do Der-
vente, im se ć č ponos ima č i jednakih vi/aje/skim aja-
mrna 1 s!uzbenzcuna- neka im se ć rang, ć se:
Na osnovu visoke sultanove naredbe koja je izdana da se ispita lokacija za
đ u StaroJ Derventi potrebno je pripremiti: nadležnog za materijal, ar-
hrtckte, menzile u kojima ć se odsjedali za vrijeme putovanja, a stanovništvo
treba pripremiti potrebnu č hrane za ljude i stoku. U vezi s tim Bosan-
ski Divan napisao je, izdao i poslao ovu A kada đ potrebno
JC da stanovmštvo po kadilucima obezbijedi po starom č hranu za ljude
1 stoku u potrebnoj č Postupajte u skladu s bujuruldijom! Č se
suprotnih postupaka!
Zavedena: 25. rebiul-ahira 1156. (18.6.1743) godine.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 75
L l9a/d2:
Prcpis bujuruldijc sa č njegove ekselencije Gazi Jegen Mehmed-
paše.
č gospodinu sarajevskom naibu, poznavaocima šerijatskog prava,
gospodi kadijama duž obale Save od Zvornika do Gradiške, neka im se ć
č ponosu sebi ravnih i jednakih, zabitima, em inima i trgovcima na ske-
lama na obali Save, neka im se ć vrijednost, ć se ć
č general pisao je i upozorio Bosanski Divan, zamolivši da se, zbog
straha od kuge, odredi:
- da se trgovci odvode u lazaret" koji se nalazi u đ Brod,
-da sc zatvore lazareti u Mitrovici i Gradiškoj,
- da trgovci idu samo preko Broda i da tamo ostaju po sedam sedmica,
- da se, dok traje epidemija, ne uvozi pamuk, vuna, krzno i č roba,
-da se trgovci upoznaju o tome i da se upozore na to.
Prema tome, ti, koji si naib u Sarajevu, upoznaj i upozori na to sarajevske
trgovce; vi koji ste kadije uz obalu Save upozorite na to i skrenule pažnju
trgovcima, cminima skela i oficirima koji se nalaze pod vašom upravom. Ova
je bujuruldija napisana i izdana da o tome upoznate trgovce i da ih obavijestite
o lazaretu, kako je zamolio spomenuti general, te da se u Austriju ne uvozi kr-
zno, pamuk, vuna i č roba, da trgovci ne idu preko Mitrovice i Gradiške,
nego da idu pravo u lazaret u đ Brod i da tamo provedu sedam sedmica.
U vezi s tim za mubašira je đ jedan od mojih č Huscjn. Kada
đ nužno je prema molbi spomenutog generala, kako je gore izloženo, da
upozorite sve trgovce da sada ne uvoze u Austriju vunu, pamuk, krzno i č
nu robu, da ne idu preko Mitrovice i Gradiške, što je zabranjeno, ć prema
Brodu.
Postupajte u skladu s bujuruldijom i o svemu obavijestite Bosanski Divan
Zapisano: 3. šabana 1156. (22.9.1743) godine.
Ll9a/d3:
Bujuruldija sa velikim č
Poznavaocima šerijatskog prava od Zvornika do Gradiške, gospodi ka-
dijama duž obale Save, neka im se ć vrlina, ponosu sebi ravnih i vršnjaka
kapetanima, agama i drugim qficirima, neka im se ć snaga, ć se:
99
Lazareti su smještajni prostori u kojima su u č epidemija zaraznih bolesti
putnici imali obavezu provesti đ vrijeme. Izolacija je č trajala
dvadeset i jedan dan, a nekad više i od č dana, što je bilo ovisno o stepenu
razvoja epidemije. U najtežim č granica se potpuno zatvarala za promet.
Lazareti su imali, ne samo funkciju izolacionih stanica ć su, shodno prilikama,
predstavljali živu č prometnicu. Više o lazaretima vidjeti: ć Seid, "Tr-
govina Bosne i Hercegovine sa lukama Dalmacije i Dubrovnika u XVII i XVIII
ć Pomorski zbornik povodom 20. godišnjice Dana momarice i pomorstva
Jugoslavije, Zagreb, MCML XII, 343-369; Č H., "Jedna bujuru1dija bosanskog
namjesnika Jegen Mehmed-paše", 283-285.
76
U uzvišenoj sultanovoj naredbi č je da su austrijski vojnici koji su
prebjegli ovamo na našu teritoriju uzrok pobuni i drugih vojnika, tc da sc takvi
vojnici ne primaju, nego da se u skladu s uvjetima ahdname ć natrag.
ć ranije su svi upozoreni da im se ne daje dozvola za boravak. ć da
je č general pisao Bosanskom Divanu da kapetani i oficiri sa obale i
granice ne vode o tome č vi koji ste kapetani i oficiri, odsada, austrij-
ske vojnike koji kao bjegunci đ da ostanu, ć primati, nego ć ih
odmah ć natrag. Nemojte braniti onima koji su u statusu raje da dolaze
po vlastitoj želji, a žele ostati i primiti sultanovo podaništva. Takvima neka se
odredi mjesto i neka se o tome s njihovim imenima obavijesti Bosanski Divan.
U vezi s tim napisana je i izdata ova bujuruldija, tc sc šalje po mom č
Husejnu. Kada stigne, nužno je da sc vojnici austrijske vojske koji pobjegnu
na našu stranu ne primaju, nego da sc ć natrag i da se shodno uslovima
ahdname i sadržine uzvišene sultanove naredbe održava i č mir.
Ako neko bude postupao suprotno ahdnami i uslovima ugovora, neka do-
bro zna da ć biti kažnjen. Ali, neka se raja ne č da dolazi. Kada raja
stigne, neka im se odredi mjesto i neka sc o tome obavijesti Bosanski Divan,
pošto je svakome poznato, a i starije č da raja s obje strane može dolaziti
i odlaziti. Neka se ne dopusti č suprotno miru i č O tome obavije-
stite i sve upozorite!
L 19a/d4:
Ovjereno č ekselencije Jegen Mehmed-paše.
Njegova ekselencija naredi/aje prikupljanje zimske rate i namirnica.
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć vrlina, ponosu ravnih i jednakih, vilajetskim aj anima i službenicima,
neka im se ć rang, ć se ć
Vrijeme je da se prikuplja zimska rata mog mirnodopskog doprinosa (im-
dad-i hazarije) za 1156. (1743) godinu, a što je sultanovim fermanom odre-
đ za bosanske namjesnike. Po starom č potrebno je izvršiti razrez u
kadilucima, kao i razrez namimica potrebnih za moju svitu. Zimsku ratu po
kadilucima pokupiti posredstvom suda, mubašira i dtugih. U skladu sa speci-
fikacijom potrebno je u vašem kadiluku pokupiti i što prije dostaviti:
l OO šinika pšenice,
300 šinika č
300 šinika zobi.
Dostaviti prema cijenama č u specifikaciji. Dostaviti bez ikakve
manjkavosti novac zimske rate po povjerljivom č
U vezi s tim Bosanski Divan napisao je, izdao i poslao ovu bujuruldiju.
Kada stigne, potrebno je prema gore izloženom, na osnovu specifikacije i def-
tera, za navedenu godinu izvršiti razrez posredstvom kadije, mubašira i svih
ostalih. đ izvršiti razrez namirnica sa zaostalim dijelom prema cijena-
ma č u specifikaciji. Ne kasnile sa slanjem namirnica! Požurite i
'l.
Sidžil Tešaniskog kadiluka
77
predajte nadležnom službeniku. Postupajte u skladu s bujuruldijom. Izbjega-
vajte suprotne postupke!
Dana: l. šabana 1156. (20.9.1743) godine.
L 20/d1
Zimska rata i namirnice iz Tešanj skog kadiluka za 1156. (1743) godinu:
zimska rata l. 3 OO
troškovi (hardž-i bab) 130
namirnice u novcu 525
1.955
100 šinika pšenice po 1,5 groš, svaki šinik po 80 oka 150,
300 šinika č l šinik 60 oka, vrijednost 250,
300 šinika zobi, vrijednost 150.
U spomenutom kadi1uku što prije izvršiti razre:z; novca za zimsku ratu i na-
mirnice. Namirnice uzeti po otkupnoj vrijednosti. Sto prije ih č i predat!.
Zaostali dio rate i namirnica treba predati nadležnom službeniku.
L 20/d2:
Ovjereno velikim č ekselencije Gazi Jegen-paše. ..
Bujuruldija o požurivanju izvještaja sa imenima i opisom onih koji su se
pobunili.
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponos ima č i jednakih vilajetskim aj anima i službenici-
ma, neka im se ć rang, ć se:
Kako je ć č u spomenutom kadiluku trebalo je izvršiti razrez
i č s prikupljanjem rate, a i namimica po cijenama. Zajedno ratom
trebalo je izvršiti razrez i prikupljanje, a uz saglasnost sv1h, 1 neke troskovc za
kadiluk. Neki su samovoljno i bez povoda izazvali nered đ stanovništvom,
što je uzrok obustavljanju prikupljanja. Da bi sc izvršila presuda naruš1oc1ma
reda i njihovim jatacima, dostavite izvještaj sa njihovim imenima i op1som.
Izvršite razrez zimske rate, namirnica i troškova za kad!luk, uz saglasnost sv1h
i pokupite odjednom, što prije. Požurite! U vezi s tim izdana je i poslana ova
bujumldija. Kada đ potrebno je, na izložen č izvršiti razrez, pokup1tl
i dostaviti zajedno sa izvještajem, imenima i opisom č nc1mra l nJ l-
hovih j ataka.
Postupajte u skladu s bujuruldijom i izbjegavajte suprotno!
Posljednjeg dana šabana 1156. ( 18.10.1743) godine.
L 20/d3:
Ovjereno.
Gospodinu tešanjskom kadiji i maglajskom kapetanu:
78
Uz saglasnost svih, a prema starom č posredstvom spomenutog mu-
bašira č da spomenuti po svaku cijenu uberu i predaju dio koji na njih
otpada. Ne č suprotno!
Dana: 28. šabana 1156. (17.10.1743) godine.
L 20/d4:
Neka je hvala ć milostivom, mom sultanu!
Ovi su smjerni podanici kapetani i oficiri Tešnja, č Doboja i Ma-
glaja. Prošle godine imali smo uz č dogovor neke troškove u vezi s
č pitanjima. Svi u našem agaluku dali su troškove koji su se na njih
odnosili. Samo age maglaj sk e đ Abdulatif i njegov bratAbdulmumin ne
daju svoj dio u iznosu od 190 groša, nalaze izgovor i suprotstavljaju se. Od
Vaše uzvišene milosti č da spomenutima naredite da pokupe spome-
nutu sumu i da č ferman uputite tešanj skom gospodinu kadiji i č
prihoda spomenutog kadiluka, kao i maglaj skom kapetanu.
č je naredba njegove visosti, mog sultana!
Smjerni kapetani i oficiri spomenutih đ
L 20/d5:
Suprug: Husejn, sin Ahmedov. Njegov je ć Mehmed, sm
Ahmedov, a svjedoci Sulejman, sin Ahmedov, i Alija, sin Mehmedov.
Supruga: Aiša, ć Hasana. Njen je ć Mehmed, sin Hasana, a
svjedoci Mustafa, sin č i Hasan, sin Mehmeda
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Dana: 27. šabana 1156. (16.10.1743) godine.
L 20/d6:
Suprug: Husejn, sin Huscjna. Njegov je ć hadži Hasan, sin
hadži Omera, a svjedoci berber Hasan-baša, sin Ahmeda, i Selim, sin Murata.
Supruga: Aiša, ć Mustafe, iz č mahale. Njen je ć
nik Ibrahim, sin Ahmeda, a svjedoci odabaša Alija, sin Ahmeda, i č š Selim,
sin Murata.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000.
Dana: 3. ševvala 1156. (20. ll.l743) godine.
L 20/d7:
Supmg: Husejn, sin Šabana. Njegov je ć Saltaga Ibrahim, sin
Husejna, a svjedoci Mehmed, sin Ahmeda, i Husejn, sin Ibrahima.
Supmga: Aiša, ć Saliha. Njen je ć Ibrahim, sin Mehmeda,
a svjedoci Husejn, sin Alije, i Mehmed, sin Ahmeda.
Mchri-muedžel iznosi: 3.000.
Dana: 6. ševvala 1156. (23.ll.l743) godine.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 79
L 20 a/dl:
Ferman:
Plemenitom, velikom veziru, poštovanom i uvaženom marša/u, poretku
svijeta, upravitelju naroda, koji sa pravi/nim mišljenjem 1ješava narodne po-
slove, graditelju zidova Sultanata i ć koji č š ć stubove ć i sla-
ve, obdaren milostima ć vladara, sadašnjem bosanskom valiji, mom
bivšem velikom veziru, Mehmed-pa.§ i, neka Bog č trajnom njegovu ć
ponos ima kadija, rudnicima vrlina i č sarajevskom naibu i kadijama
u spomenutom ejaletu, neka im se ć č ponos ima č i jednakih
oficirima i vi/aje/skim ajanima, neka im se ć rang, kada đ uzvišeni
sultanov znak, neka se zna ć
Ti, koji si, gore spomenuti vezir u sretnoj Bosni, đ si da, kao i druge
valij e, ideš u Iran u rat. Ranije sam izdao i poslao moju č naredbu da sc
ove godine požuri sa prikupljanjem i slanjem ratnog doprinosa iz Bosne. Ali
na moja Vrata ć stiglo je pismo da je stanje stanovništva u Bosni vrlo teško
zbog sušne neradne godine i kuge i daje bilo ć sakupiti samo jedan dio.
Tražili ste da se stanovništvo zaštiti i da im se oprosti ostatak. Zbog toga je
izdana i poslana ova moja č naredba da se da oprost i da sc ne traži više
od onog što je sakupljeno. Kada đ upoznajte sve da je na vaše traženje
ostatak doprinosa oprošten. Obilje ljubavi, poštovanja i blagoslova neka mi
bude naklonjena i od nasilnika i neprijatelja. U vezi sa tim izdaje sc moja č
sna naredba kojom đ
Slijediti sadržaj fermana dostojan č a odnosi se na ono što je gore izlo-
ženo!
Postupajte u skladu sa sadržajem koji se mora slijediti!
Tako da znate, na moj č znak da se oslonite!
Zavedena: u dmgoj dekadi šabana 1156. (30.9-9.10. 1743) godine.
U š ć Kostantiniji.
L20a/d2:
Bujuruldija na osnovu visoke naredbe, ovjerena velikim č
Poznavaocima .ferijatskog prava, gospodi kadijama Tešnja, Dervente i
č neka im se ć č ponos ima č i jednakih, vilajetskim
ajan ima i službenicima. neka im se ć rang- ć se:
Ranije je stigla uzvišena naredba da sc iz Bosanskog ejaleta za 1156. (1743)
godinu, a po starom č ubere i nama u cijelosti preda ratni doprinos.
Zbog toga što je u spomenutom cjaletu ovih dana stanje stanovništva veoma
teško zbog gladne godine i kuge, pokupit ć se samo jedna rata. Ostatak se
oprašta. S tim u vezi izdana je visoka sultanova naredba, pa nije potrebno da
se pišu molbe za posredovanje. Da bi se svi upoznali sa sadržajem visoke sul-
tanove naredbe, koja je dostojna č a koja je ć izdana i poslana, sada je
ova bujumldija na osnovu sadržaja sultanove naredbe izdana i poslana. Kada
đ potrebno je sve upoznati sa sadržajem sultanove naredbe i bujumldije.
Njihove sadržaje zapisati u sudske protokole! Stalno molite da sultanova vlast
č a neprijatelj eva slabi!
80
Troškove koji su navedeni u sultanovoj naredbi sakupite uz saglasnost svih
i na osnovu naloga pokupite po kadilucima. Predajte nadležnom službeniku.
Poslu posvetite pažnju i vodite č Postupajte u skladu sa bujuruldijom!
Dana: 18. šabana 1156. (7.10.1743) godine.
L 20a/d3:
Za izdavanje fennana o oprostu ratnog doprinosa Tešanj ski kadiluk treba
platiti 260 groša. Posredstvom suda, a uz saglasnost svih, potrebno je iz spo-
menutog kadiluka što prije pokupiti iznos od 260 groša, kao dio troškova za
sultanov ferman o oprostu ratnog doprinosa za 1156. (1743) godinu. Predati
novac nadležnom službeniku. Posvetiti pažnju i voditi č
L 20a/d4:
Suprug: Mehmed, sin Ibrahimov. Njegov je ć Mustafa-aga,
sin Ibrahim-age, a svjedoci Hasan, č š sin Omerov, i Hasan, sin Ishakov.
Supmga: Saliha, ć Mustafina. Njen je ć Hasan, sin Musta-
fin, a svjedoci Mehmed, sin Hasanov, i Husejn, sin Muharemov.
Mchri-muedžel iznosi: 4.000.
Zapisano: 13. rcbiul-evvela 1156. (7.5.1743) godine.
L 21/dl:
Ovjereno velikim č
Gospodinu kadiji spomenutog kadiluka:
Ostatak namimica koje treba pokupiti i predati, odmah poslati i predati
nadležnom službeniku. Posredstvom naimenovanog mubašira što prije poku-
piti, dopremiti i predati nadležnom službeniku. Ukoliko se neko bude protivio,
odmah obavijestite! Tako je đ
Dana: 17. ševvala 1156. (4.12.1743) godine.
Ostatak pšenice, č i zobi u Tešanjskoj nahiji:
Na dan: 16. ševvala 1156. (3.12.1743) godine.
sela sultanovo g hasa:
č č sela:
nabija Maglaj:
nabija Ž č
pšenica
260
o oo
o oo
o oo
260
zob
05
04
05
24
38
č
05
04
05
24
38
Ostatak u spomenutoj nahiji iznosi 20 oka i 3 šinika pšenice, 76 šinika zobi
i č
Svaki šinik pšenice iznosi po 80 oka
Svaki š č iznosi po 60 oka
Svaki šinik zobi iznosi po 40 oka
Sidžil Tešanjskog kadiluka 81
L 21/d2:
Tešanjskom gospodinu kadiji:
Potrebno je da spomenuti iznos o kojem ste obaviješteni pokupite i preda-
te posredstvom sudskog izvršitelja. Ako se neko bude protivio, pozovite ga.
Tako je đ
Dana: 15. ševvala 1156. (2.12.1743) godine.
L 21/d3:
Pres/avka smjernog dobroželjiteljaje ć
Predstavku je napisao Abdulmumin-aga, stanovnik kasabe Maglaj, koja
pripada Tešanj skom kadiluku. đ je da se da:
na imc pristojbe za poštanske stanice 88 č za hadži Hasan-agu, kapid-
žiju bivšeg valije, vezira svijetla srca,
za pronalaženje hajduka 78 groša,
za sudske troškove gospodinu kadiji 100 groša,
za ratni doprinos u Iranu kapidžibaši .'PO (dvjesta sedamdeset) groša,
a što ukupno iznosi 541 (petsto č jedan) groš. Spomenuti iznos
razrezan je u navedenoj nahiji uz posrhdstvo svih. Iz spomenute nahije
iznos od 180 groša nisu dali č Marjan i Vujin. Dovedeni su na sud.
Kada su ih pitali, izjavili su da su sumu u potpunosti predali imamu Ma-
hmudu kada je bio razrez. Spomenuti imam Mahmud nije priznao da je
prilikom kupljenja novac uzeo. Takav je č
Od Vaše visosti molimo izvještaj i da nas pozovete.
Dana: ll. ramazana l J 56. (29.10.1743) godine.
L 21/d4:
Suprug: Hasan, sin Mustafe, iz sela Plan je. Došao č
Supmga: Fatima, ć Ramadana. Njen je ć Osman-efendija,
sin Sefer-baše, a svjedoci Ibrahim-baša, sin Mustafe, i Šaban, sin Nesuha.
Mchri-muedžel iznosi: 1.000.
Dana: 28. ševvala 1156. (15.12.1743) godine.
L 21/d5:
Gospodinu kadiji spomenutog kadiluka, ajan ima, zabitima i službenicima:
Niste slijedili č zakon i naredbu. Suprotno zakonu javile su se pobune.
đ ih po svaku cijenu posredstvom naimenovanog mubašira, koji je
spomenut i na kojeg sc možete osloniti. Neka se đ uhvate i dovedu
Bosanskom Divanu!
Dana: 6. rebiul-evvcla 1156. (30.4.1743) godine.
L 21/d6:
Predstavka smjernog dobroželjitelja ć Visokom Prijestolju glasi:
Karadžu, stanovnika Doboja, koji pripada Tešanj skom kadiluku, puškom
je napao i ranio č iz sela Pridjel
100
iz spomenutog kadiluka. Napisao
100
Naselje Pridjel nalazi se kod Doboja
j'
l
l'
l
1
',:
il
I
l
82
sam tužbu. Na sudski poziv nije došao, pa je bez istrage izvršeno pomirenje.
Ponovo sam napravio tužbu. Sud je ponovo poslalo poziv da đ Sudu se
nije odazvao. Predstavku sam podnio sultanu. č je naredba Visosti mog
sultana.
Dana: 21. ševvala 1156. (8.12.1743)godine.
L 21/d7:
Supmg: Ismail, sin Abdulmuminov. Njegov je ć Husejn, sin
Husejnov, a svjedoci Mustafa, sin Mchmcdov, i Omer, sin ć
Supruga: Rabija, ć Mustafina. Njen je ć Husejn-aga, sin
Dunnušov, a svjedoci Salih, sin Husejnov, i Omer, sin ć
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
Dana: 15. rebiul-ahira 1156. (8.6.1743) godine.
L 21/d8:
Suprug: Hasan, sin Dursunov. Došao č
Supmga: Hatidža, ć Ahmeda. Njen je ć Sulejman, sin Hu-
sejnov, a svjedoci Alija, sin Mustafin, i Osman, sin Alijin.
Mchri-muedžel iznosi: 2.400
Dana: 17. rebiul-ahira 1156. (l 0.6.1743) godine.
L 21/d9:
Supmg: Alija, sin Alijin. Njegov je ć Mustafa, sin Huscjnov,
a svjedoci Omer, sin Derviša, i Hasan, sin Alijin.
Supmga: Emina, ć Mehmedova. Njen je ć Mustafa, 'sin
Ibrahimov, a svjedoci Husejn, sin Mehmedov, i Alija, sin Mustafin.
Mehri-muedžcl iznosi: 2.400
Dana: 17. rebiul-ahira 1156. ( 10.6.1743) godine.
L2la/dl:
Najpravedniiem đ muslimanskim kadijama, najistaknutijem đ
upraviteljima pravovjernika, rudniku vrline i đ nosiocu zastava Še-
rijala i vjere, nasljedniku nauke vjerovjesnika i poslanika, oda braniku obilja
milosti vladara koji pruža ć gospodinu sarajevskom kadiji, neka mu
se ć vrline; uzoru slavnih i velikih. bosanskom džizjedaru, neka mu se
ć rang, kada đ uzvišeni sultanov znak, neka se zna ć

Kada se ll 02. ( 1690) godine č prikupljati džizja od zimija, podani-
ka u mojim č padišahovim zemljama, č su podijeljene liste
razvrstane u tri klase. Od najviše klase uzimala su se č nova šerifi dukata u
iznosn od devet groša, kao ekvivalent od 48 dirhema srebra, pošto je šcrifi
dukat imao prometnu vrijednost 90 para, od srednje klase dva komada u iznosu
od č i po groša, kao ekvivalent od 24 dirhema č srebra, a od najniže
klase jedan groš u iznosu od 2 i v, kao ekvivalent 12 dirhema č srebra.
101
Prijevod ovog dokumenta objavio je ž ć H., "Džizja ili č POF lli-IV,
Sarajevo, 1953, 117-120.
Đ Tešanjskog kadiluka 83
Poslije toga kovani su 1108. (1696) godine novi cšrefi dukati sa mojom
sultanskom tu grom, č je prometna vrijednost iznosila 300 č Od 1109-
1132. (1697-1719) godine od najviše klase uzimalo sc deset groša, od srednje
klase dva komada u iznosu od pet groša, a od najniže jedan komad ešrafi
dukata u vrijednosti od dva i po groša. Poslije toga osnovna vrijednost mu se
izmijenila i 1132. (1719) godine vrijednost cšrcfi dukata iznosila je pet para.
đ je da se od podanika ne traži samo ešrefi dukat, nego da sc uzima
novac koji budu imali. Od najviše klase deset, od srednje pet, a od najniže dva
i po groša. Na taj č uzimano je sve do 1147. (1734) godine od svih poda-
nika zimija. Spomenute godine od podanika iz oblasti Erzurum, Dijarbekir,
Mardin, Mosul, Sirija, Jcmsalim, Tripoli i Saida traženje zer-i mahbub, č
ć svaki komad po liO para. Bilo ga je teško nabaviti, pa sam fem1anom
naredio da se uzimaju i dmge vrste novca, č ć svaki dukat po 330 č
Od navedene godine džizja podanika navedenih oblasti uzimana je na izloženi
č a džizja ostalih na č iz 1132. (1719) godine. Tako je upisano u def-
tcrima moje sultanske riznice. Sada je u mom š ć carstvu prometna
vrijednost zlatnika zer-i mah buba i egipatskog đ dukata ll O para.
Džizja od zimija podanika treba se kupiti i ubirati prema zer-i mahbubu. Ali,
ubiranje džizje prema zer-i mahbubu samo u gore navedenim oblastima dove-
la bi do situacije da sc džizja ubire na č č Pošto sc džizja ne može
prikupljati na č č ć u vidu prikupljanje u tri klase, ć
sc ć praviti izuzetak ni u jednoj džizijskoj oblasti koje pripadaju Rumeliji
i Anadoliji. Da bi se kod ubiranja postigla jednoobraznost kao ranijih godina
kada se od nemuslimanskih podanika tražio dukat po prometnoj vrijednosti
šerifi i cšrefi dukata, izdao sam moju sultansku naredbu da se od č 1157.
(1744) godine od podanika zimija u Anadoliji i Rumeliji traži zer-i mahbub,
č ć ga po prometnoj vrijednosti od ll O para. Uzeti zer-i mah bub od
onih koji ga mogu dati, a od onih koji imaju š ć u nabavljanju zer-i ma-
hbuba uzimati, č ć prema zer-i mahbubu, od najviše klase ll groša, od
srednje pet i po groša, a od najniže dva groša i tri č groša. Prema tome,
ti koji si džizjedar, kada stigne ova moja visoka naredba, č ć za 1157.
(1744) godinu, pokupi džizju u Bosanskom ejaletu i krajevima koji mu pri-
padaju po najnižoj stopi. Podanicima zimijama u kadilucima cjalcta i njemu
ć krajevima podijeli po zakonu džizjanske liste i traži po l zer-i
mahbub. Od onih koji nisu u stanju nabaviti zer-i mahbub pokupi po najnižoj
klasi po dva i po groša i lO para, č ć prema zer-i muhbubu. Ne pravi
pritisak na sirotinju, ž ć samo zer-i mahbub. Uzimaj i druge vrste novca,
č ć prema zer-i mahbubu, a novac blagajni, č ć ga prema zer-i
mahbubu. Najviša moja sul tanska želja je č i štititi sirote podanike koji
se nalaze pod okriljem moje milosti od svake nepravde i nasilja. Osim toga,
sakupljanje i ubiranje džizje prema zer-i mahbubu džizjcdarima ne smije biti
povod da podanicima č nasilje i nepravdu, ž ć više nego što mogu pod-
nijeti. Neka ovo ne bude prilika za sticanje novca i materijalne koristi. Strogo
izbjegavaj da ovom prilikom sirotinji podanicima nanosiš nasilje i nepravdu.
i
l
li
l

,,

1:
(!
'
Ti, gore navedeni gospodine, na osnovu moje sultanske naredbe pokupi i
uberi novac za državnu blagajnu prema zer-i mahbubu. Ne dopusti ni jednom
podaniku da se ovome suprotstavi. U v.ezi s tim izdana je moja visoka sultan-
ska naredba kojom đ da kada đ postupaš na izloženi č u skla-
du sa uzvišenom naredbom koja je dostojna č koja sc mora slijediti i po
č se sadržaju treba upravljati. Izbjegavaj i kloni se suprotnih postupaka.
Napisano: u š ć Kostantiniji, 6. zul-hidždžeta 1156. (21.1.1744) go-
dine.
Prepis uzvišenog fermana odgovara originalu.
Napisao, ć ponizan, Mustafa,
kadija u Sarajevu, neka mu grijesi budu oprošteni!
Raja ć porez
L 22/dl:
Bujuruldija izdata prema visokoj naredbi, ovjerena velikim č
Gospodi kadijama Tešnja i Dervente, neka im se ć č uzoru č
nih i jednakih, službenicima za kupljenje džizje u navedenim kadi/ue ima, neka
im se ć rang, ć se ć
U š ć zemljama dukati zer-i mahbub i zendžerekli dukat imaju pro-
metnu vrijednost po ll O para. Ranijim ferman om bilo je đ da se za
džizju od podanika u Erzemmu, Dijarbakm i dmgim oblastima, koje su spo-
menute u visokoj naredbi, uzima zer-i mahbub, ili bijele č č ć ih
prema njemu. Ovo nije bilo č samo na spomenute oblasti, pošto je
izdana č sultanova naredba da se u svim š ć zemljama ubiranje
vrši na ovaj č
Sidžil Tešanjskog kadiluka 85
Uzor slavnih i jednakih, koji je na sebe preuzeo prikupljanje džizje u Bo-
sanskom ejalctu za 1157. (1744) godinu, pošto se džizja u Bosni č po
najnižoj skali, neka uzme, nakon što po zakonu podijeli liste, po jedan zer-i
mahbub. Od onih koji imaju š ć pri nabavljanju zer-i mahbuba neka uzme
po ll O para, č ć prema zer-i mah bubu. Džizju, č ć prema zer-I
mahbubu neka preda blagajni. Treba se truditi i voditi č da se džrzp,
kako je đ pokupi prema zer-i mahbubu. Strogo izbjegavati i voditi
č da sc podanicima ne č nasilje i nepravda i da to ne bude pnhka za
sticanje vlastite materijalne koristi. U vezi s tim gospodinu saraJevskom muh 1
navedenom džizjcdam dostavlja sc jedan p rep is visoke naredbe, koja je ovom
prilikom napisana i poslana. Na osnovu nje Bosanski je Divan izdao ovu bu-
juruldiju koja je poslana po /ime je izostavljeno/. A kada strgne, potrebno Je
da se na izložen č pokupi i ubere džizja po najnižoj skali, a prema listama
za džizju koje su podijeljene zimijama podanicima u spomenutim kadilucima,
i to po ll O para, č ć prema zer-i mah bubu. Nikome ne dopustite da sc
ovome protivi i suprotstavlja. Č se i izbjegavajte da pod ovnu Izgovo-
rom č nasilje i nepravdu sirotinji podanicima. Radite i postupajte u skladu
sa sadržajem visoke naredbe i bujuruldije. Izbjegavajte i č sc svega što
je ovome suprotno.
Dana: 4. rcbiul-ahira 1156. (28.5.1744) godine.
L 22/d2:
Plemenitom i velikom ministru, ponosnom i poštovanom marša/u, poretku
svijeta, koji s ispravnim mišljenjem upravlja narodnim poslovima, koji rješa-
va narodna pila17ia s djelotvornim miš/jenjem, koji pred5/avlja stubove države
i ć koji podiže stubove blagostanja i č obdaren obiljem milosti
ć vladara, bivšem velikom veziru, sadašnjem mom veziru, bosanskom
valij i, neka Bog č trajnom !7iegovu č ponosu kadija, izvoru vr:ina
i č kadiji Banje Luke, neka mu se ć č kada st1gne uzv1sem
sultanov znak, neka se zna ć
Vojnici koji č č đ ć Parti uputili su predstavk;r:
Ranije nam je na ime godišnje plate kao odžakluk dodiJeljena kobaska
muka ta. Godine 1153. ( 1740) potrebna provjera spomenute muka tc obustav-
ljena je, što je zavedena u otpremnici, nakon č je spomenuta otpremnica
dodijeljena kao odžakluk posadnicima maglajske đ u Bosanskom san-
džaku. Godine 1153. (1740) l. mart pada na dan 24. zul-hidžžcta, a završava
se 4. muharrcma 1155. godine. U 1154. godini mar1a skoro da i nema, te za
54. godinu nije bilo plate. Blagajnik spomenute đ po imenu lime
navedeno/ na ime provjere obustave plata za 1154. godmu uzeo Je 460 grosa.
ć su da im je č velika šteta. Spomenuti, koji je uzeo na
ime obustavljanja provjere, što je u suprotnosti sa fermanom, neka ga vrati na-
trag. U vezi s tim tražili su moju č naredbu da se ne č nasilje i nepravda,
što je u suprotnosti sa č zakonom. Pošto je izvršena kontrola u deftcnma
ureda za velike đ koji se č u mojoj strltanskoj riznici, ustanovrlo
sc da je mjesec mart u rumskimmjesecima stalan i da nisu dozvoljene izmje-
1
'.
ll
il
l
l'
l
86
ne. U arapskim mjesecima prenosi se iz perioda u period i ako je mjesec mart
stalan, on ulazi u č godine. I nakon kmžcnja mjesec mart u 1153.
godini je 24. zul-hidždžeta, a završava se 4. m uharrema 1155. godine. Pošto 4.
muharrem 1155. godine ulazi u č 1154. godinu, nema marta. U vezi
s tim na ivici je napisana zabilješka. Da bi sc postupilo u skladu s onim što
je zapisano, izdao sam moju naredbu kojom đ da kada stigne moja
č naredba, izdana u vezi s tim, postupajte prema njoj. Uzimanje iznosa u
č na imc obustavljene provjere za spomenutu godinu, jer sc prema izlo-
ženom mart i muharrcm 1154. godine miješaju, predstavlja nanošenje štete.
Navedene godine na ime obustavljanja provjere uzeta je đ č
no:ea .. Ako je time č šteta, što je suprotno fermanu, ne uznemirava j tc
trazenJcm novca. Tako da znaš, na moj č znak da se osloniš!
U š ć Kostantiniji, 6. rebiul-cvvela 1156. (30.4.1743) godine.
Zavedena uz č Ali-bega, sina Abdulehadovog i Mustafa-age.
L 22a/dl:
Gospodinu kadiji spomenutog kadiluka.
Prema visokoj naredbi potrebno je posredstvom naimenovanog službenika
spomenuti novac pokupiti, vratiti i predati onima koji su ga zaslužili.
Zapisano: 27. rebiul-ahira 1156. (20.6.1743) godine.
L 22a/d2:
Neka je hvala ć milostivom, 1110111 sultanu!
Od kobaškog zakupa koji je, prema uzvišenom beratu naš odžakluk obu-
stavljeno je prema provjeri 460 groša za godine 1153, 54. i 55. (29.3.'1740-
25.2.1743). Posada maglajske đ obustavila je trogodišnja primanja na-
š odžakluka, o č posjedujemo dokumenta i objašnjenje koje smo pri-
lozlh. Iznos zakupa za mart 1154. godine nije se mogao uzeti za tu godinu.
VIsokoJ Pm11 upul!h smo predstavku da nam se vrati 460 groša koje nismo
dobih za mart 1154. godine, a što je trebalo da dobijemo od našeg zakupa. U
vcz1 s tun plemenitu visost molimo da izda visoku naredbu da je 460 groša
koje su obustavili za 1154. godinu naše pravo. Da nam se to na osnovu visoke
naredbe, a posredstvom sudskog službenika vrati i dodijeli. Neka to naredi i
zapovjedi njegova visost, ć 1110j sultan!
Smjcmi posadnici č đ
L22a/d3:
Ovjereno velikim č va/ije Jegen Mehmed-paše.
Ponos ima č i jednakih kapetanima i agam a Tešnja, Maglaja, Ko baša
i Dobara, neka im se ć rang, ć se ć
Sultanova milost dodijelila mi je od č m uharrema 1157. ( 15.2.1744)
Bosanski eJalct. Vi, koji ste đ da č granicu i ratujete u skladu sa
naredbom o č potrebno je da istra jete u strogoj i potpunoj disciplini
u đ 1 palankama. Kako je stari č da se valijama daju dnevnice,
predaJte 1h nadležnom službeniku. Da bi se to izvršilo, Bosanski Divan napi-
Sidžil Tešanjskog kadiluka 87
sao je i izdao ovu bujuruldiju i šalje je po uzom č i jednakih našem č
kadaru Salih-agi, neka mu se ć rang. Kada stigne, potrebno je na izloženi
č da vi, koji ste nadležni za č nastavite vašu službu, da uspostavite
punu disciplinu đ vojnicima i da strogo vodite č da se ne č nešto,
suprotno miru i primirju. Ne č nepravdu podanicima. Brižno i sa strogom
š ć štitite i č Da bi ste predali navedenu dnevnicu, č
od davnina, vi, koji ste kapetani, neka vam se ć rang, postavite na vaša
mjesta zamjenika i na vrijeme đ na Bosanski Divan sa jednim ili sa dvo-
jicom aga! Postupajte u skladu s bujuruldijom! Izbjegavajte č suprotno!
Dana: l. rebiul-evvela 1156. (25.4.1743) godine.
L 22a/d4:
Ovjereno velikim č valij e Mehmed-paše.
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponos ima č i jednakih vilajetskim aj anima i službenici-
ma, neka im se ć rang, ć se ć
U ovo vrijeme pojavila sc prodaja alkoholnih ć vina i rakije. Ponovo su
se pojavile i mejhane, što je uzrok č neredima. Pošto situacija iziskuje
da sc ovo i č zabrani, č proizvodnju i uništite ć proizvedeno.
Posredstvom zakona i sudskog izvršitelja zatvorite mejhane po kadilucima.
Izvršite pretragu i đ prodavce vina (alkohola). Oduzmite ga, a njima
po zakonu sudite. O tome obavijestite Bosanski Divan. U vezi s tim napisana
je i izdana ova bujumldija, te se šalje po /ime izostavljeno/. Kada stigne, po-
trebno je da na izloženi č posredstvom zakona i sudskog izvršitelja, ispi-
tate i pretražite sve mej hane koje se nalaze u kadiluku. Dostavite imena i opis
onih koji prodaju vino i rakiju, a mejhane zatvorite. A kasnije, ako izazovu
spletke i nešto č bez odlaganja ih kazni te i obavijestite Bosanski Divan.
Postupajte u skladu s bujuruldijom.
Zavedena: 19. rebiul-ahira 1156. (12.6.1743) godine.
L 22a/d5:
Poznavaocu šerijatskog prava, te.fanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponos ima č i jednakih vilajetskim aj anima i službenici-
ma, neka im se ć rang, ć se ć
Zimije podanici u spomenutom kadi luku, bez visoke naredbe, proširili su
bogomolje u kojima obavljaju vjerske obrede. Pošto je to u suprotnosti sa
č zakonom, ispitajte posredstvom zakona i sudskog izvršitelja, kontro-
lišite, đ i č se uvjerite o č č stanju. O tome obavijestite
Bosanski Divan. U vezi s tim napisana je i izdana ova bujumldija, te se šalje
po /ime izostavljeno/. A kada stigne, potrebno je na izložen č pretražiti i
ispitati bogomolje u kojima zimijc podanici spomenutog kadiluka obavljaju
vjerske obrede. Posredstvom zakona izvršite inspekciju i č se uvjerite da li
su dogradili, izgradili i obnovili više nego što je ranije bilo. O tome obavijesti-
te Bosanski Divan. Postupajte u skladu sa bujumldijom. Izbjegavajte i strogo
se č č suprotno!
l
l!
il
'l
l.
l
!
ll,
i j
l
88
Zapisano: 18. rebiul-ahira 1156. (11.6.1743) godine.
L 22a/d6:
Povod pisanju dokumenta ć je:
Na osnovu sultanovog berata tešanjska mukala je naš zakup za 1157.
(1744) godinu. Nama pripada kupljenje filurije, pristojbe na ime zemljišnih
tapija, vanrednih divanskih nameta i badihave. Shodno tome, dokument o pra-
vu ubiranja filurije, pristojbe za zemljišne tapije, vanrednih divanskih nameta,
badihave i svega onog što tome pripada, a odnosi sc na Tešanjsku nabiju,
ustupam Ali-agi, kapetanu i mula Ibrahimu. To pravo ustupam za 1.000 esedi
groša. U ovo se niko drugi ne može miješati. Njima je ustupljeno.
Smjerni Husejn, kapetan Vranduka
L22ald7:
Povod pisanju dokumenta ć je:
Ciganska džizja Bosanskog ejaleta za 1157. (1744) godinu moj je zakup, o
č posjedujem sultanov berat. Vlasnik ovog dokumenta prenio je to pravo
na Omera, odabašu, i Ahmed-agu, stanovnike Tešnja, i to za džizju ciganskih
grupa nastanjenih u Tešanj skom i Derventskom kadiluku. Na osnovu č
skih lista i našeg dokumenta potrebno je pokupiti odsjekom džizje ciganskih
grupa, zatim i pristojbe za kazne, novac za nestale, badihavu i sve ono što
tome pripada, shodno principima serbestijeta.
Prema uvjetima č visokog berata niko se u to ne smije miješati.
Smjerni Husejn-aga, kapetan Vranduka
L 23/dl:
Povod pisanju dokumenta ć je:
Zakonska desetina č Kuzmadanje i Zagora u Tešanj skom kadiluku,
koji pripadaju vakufu umrlog Gazi Husrev-bega, neka mu grijesi budu opro-
šteni, a č se zadužbine nalaze u Sarajevu, daje se svake godine, od davnina,
u zakup.
Sadašnji nadzornik vakufa, č milostivi, plemeniti vezir Mehmed-paša
izdao je naredbu da se prihodi spomenutih č za jednu godinu, č
ć od č muharrema do kraja zul-hidždžeta 1157. (15.2.1744-3.2.1745)
godine daju posredstvom telala na licitaciju. ć naredbu, posredstvom
te lala i suda i zainteresiranih izvršena je licitacija. Za 1.200 groša dato je no-
siocima dokumenta Osman-baši, Džafer-begu, Mehmed-agi, Fazli-agi i Ibri-
šim-agi. Prema visokoj naredbi novac treba dati u tri rate -jednu ratu unapri-
jed. Kada je vakufu predano 400 groša, napisan je ovaj dokument navedenima
kao potvrda. Ostale dvije rate u iznosu od 800 groša, kako je dogovoreno, u
cijelosti su predane.
Sa spomenutih č ubira! ć desetinu, pristojbu za odbjegle i nestale,
fiskus (bejtul-mal), pristojbu za zemljišne tapije i sve ono što č ili
potpuno pripada vakufu, u skladu s principima serbestijeta. Raja nastanjena
Sidžil Tešanjskog kadiluka 89
na č neka spomenute smatra zabitima i neka im se ć za sve pro-
bleme vezane za vakuf.
Smjerni Mehmed,
upravnik Gazi Husrev-begova vakufa
L 23/d2:
Ovjerio č Gazi Mehmed-paša.
Tešanjskom gospodinu kadiji:
Izvršite đ u prisustvu č strana i podnesite izvještaj na osnovu
č č stanja.
Dana: 8. muharrema 1156. (4.3.1743) godine.
L 23/d3:
Nekaj e hvala ć milostivom, mom sultanu! _
Podnosioci predstavke posadnici su đ Tešnja, č i Maglaja.
Još od sultanovog osvojenja zemlje selo Brusnica
102
sultanov je has. Po-
sadnici ove tri đ dobili su ga u odžakluk i malikanu. I dok jedno vrijeme
nije bila č timar, spahija sela Brusne
103
po imenu Hamza, č š se na
nepravedan postupak, dobio je bez deftera i selo Brusni cu koje je naša malika-
na. Suprotno ć od stanovnika sela uzeo je i pokupio desetinu. Pošto
je ovim smjernim podanicima oštetio ć i č potpunu nepravdu, od
vaše uzvišene milosti molimo:
- kada izvolite pogledati prepis deftera koji posjedujemo i ustanovite od
kada je selo Brusnica sultanov has, odžakluk i malikana ovih smjernih poda-
nika i kada ustanovite č č stanje, da naredite Bosanskom Divanu da
pozove spomenutog Hamzu i da mu sudi;
-da tešanj skom gospodinu kadiji uputite č ferman.
č je naredba našeg sultana. , .
Smjerni podanici, posadnici đ Tešanj, č i MaglaJ
L 23/d4:
Ovjereno velikim č
Bujuruldija za ljetnu ratu mirnodopskog doprinosa.
Poznavaocu šerijatskog prava tešanjskom gospodinu kadiji; ponosimo
č i jednakih vilajetskim, aj anima i službenicima, neka im se ć rang,
ć se:
Od davnina je č a na osnovu sultanove naredbe đ da sc
valijama u Bosanskom ejaletu ubire i daje mirnodopski doprinos u dvije rate.
Došlo je vrijeme da se izvrši razrez i č prikupljati ljetna rata doprinosa
za 1157. (1744) godinu. Potrebno je da u vašem kadiluku izvršite razrez ljetne
rate u skladu sa dcfterom, a posredstvom zakona, sudskog izvršitelja i uz zna-
102 Naselje Brusnica nalazi se sjeverno od Maglaja.
103
Naselje pod imenom Brusna nekada je postojalo u nahiji Maglaj. Kako se iz jednog
kasnijeg dokumenta u ovom sidžilu, vidi Brusnica i Brusna bila su dva susjedna
naselja.
90
nje svih i da što prije predate nadležnom službeniku. U vezi s tim Bosanski je
Dr van napr sao !Izdao ovu bujuruldiju, te se šalje po (ime izostavljeno). Kada
đ potrebno je na izložen č poslati iznos ljetne rate doprinosa iz spo-
kadiluka. Posredstvom zakona i spomenutog sudskog izvršitelja i uz
znanJe svrh, a na osnovu naredbe izvršite razrez, što prije u berite i pokupite te
po povjerljivim ljudima. Predajte nadležnom službeniku!
vajte 1 cuvajte se vehkog zakašnjenja. Postupajte u skladu sa bujuruldijom.
PosljednJeg dana muharrcma 1157. (15.3. 1744) godine.
L 23/d5:
Ljetna rata iz Tešanj skog kadiluka
Ljetna rata: 1.300
troškovi (hardž-i bab) 130
Ukupno: 1.430
Posredstvom zakona što prije izvršiti razrez, ubrati, pokupiti i predati nad-
ležnom službeniku ljetnu ratu mirnodopskog doprinosa u navedenom kadiluku.
L 23/d6:
Supmg: Husejn, sin Husejnov, iz Tcšnja. Njegov je ć Hasan-
baša, a svjedoci Osman, sin Mehmedov, i Ibrahim, sin Hasanov.
Supmga: Fatima, ć Alijina. Njen je ć Sulejman, sin Ahme-
dov, a svjedoci Alija, sin Ahmedov, i Ishak, sin Alijin.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000.
Rebiul-evvela 1157. (14.4-14.5. 1744) godine.
L 23/d7:
Supmg: Omer, sin Mehmcdov, iz Tešnja. Njegov je ć hadži
Mehmed, sin hadži lbrahimov.
Supmga. Fatima, ć Murtezina. ć je Hasan, sin M usta fin a
svjedoci Mustafa, sin Hasanov, i Husejn, sin Ibrahimov. '
Mehri-muedžel iznosi: 4.000.
Ugovor sklopljen: 3. rebiul-evvela 1157. (16.4. 1744) godine.
L 23a/ dl:
Povod pisanju dokumenta ć je:
Maglajska je nabija naša malikana, a njeni smo uživaoci na osnovu sul-
tanovog berata. To smo predali i ustupili Mahmud-agi, kapetanu maglajske
đ godmu dana od č marta 1157. ( 1744) godine. U spomenutoj
nahiJI, os1m u sehma Petrovo
104
i ć

ubirat ć film·iju, vanredne
drvanske namete, zemljišnu tapiju i sve ono što mi po zakonu č ili u
CIJelosl! pn pada. Ova je potvrda data u mke spomenutom kapetan-agi.
Smjerni Husejn, kapetan Vranduka
104
Naselje Petrovo neubicirano.
105
Naselje ć nalazi se kod Maglaja.
Sidžil Te.fanjskog kadiluka 91
L 23a/d2:
Ovjerio bosanski valij a, vezir svijetla srca, Gazi Mehmed-paša.
Spomenutog Hamzu privedite i po zakonu ispitajte, a na osnovu izvještaja
i posredstvom naimenovanog sudskog izvršitelja. Izvršite sudsku raspravu.
Kada utvrdite č č stanje, obavijestite Bosanski Divan.
Dana: 9. safera 1157. (24.3.1744) godine.
L 23a/d3:
Pres tavka smjernih dobrožitelja ć je:
Uzrok pisanju predstavke i podnosioci predstavke posadnici su Tešnja,
Ž č i Maglaja.
Još od sultanovog osvojenja selo Bmsnica sultanov je has. Postalo je od-
žakluk i malikana posadnika spomenutih đ lako se niko u to ne smije
miješati, spahija Hamza, suprotno ć izjavio je:
"Na osnovu ranijeg kadijinog izvještaja i č sultanovog berata uži-
valac sam sela Bmsnice. Granice spomenutog sela miješaju se sa č
Bmsne, koja je moj timar." Pošto se on umiješao, ovi smjerni dobroželjitelji
uputili su Bosanskom Divanu predstavku sa željom da se u prisustvu č
nih strana utvrdi č č stanje i o tome obavijesti Bosanski Divan. Kada
je stigla naredba i zavedena u sidžil, zakupnik sultanovog hasa, Abdulmumin,
pozvao je spomenutog Hamzu na sud da, na osnovu sultanove naredbe, do-
stavljene dobrotvom valij i, da izjavu. Kada je izvršen uvid u sultanov
ferman i kopiju deftera sa hrgrom, ustanovilo sc da je selo Bmsnica sultanov
has, a selo Bmsna spahijin timar. Pošto je na osnovu deftera jasno da je to
jedno od sela sultanovog hasa, zabranjeno je spomenutom spahiji Hamzi da se
miješa u selo Bmsnicu, a što je u skladu sa sultanovim fermanom i defterom.
Spomenuti spahija Hamza odgovorio je: "l ja posjedujem zakonska doku-
menta!" Kada se zatražilo da pokaže dokumente, odgovorio je: "Zbog ranijeg
sudskog spora nalaze se u Travniku."Nije pokazao dokumenta. Ponovo se na
raspravi nije pojavio. Izvještaj je poslan Visokoj Parti na osnovu č č
stanja.
Napisano: l. safera 1157. (16.3.1744) godine.
L 23a/d4:
Bujuruldija ovjerena velikim č
Poznavaocima šerijatsko g prava, kadijama Visokog, Fojnice, Tešnja, Der-
vente, Kostajnice, Kamengrada, Novosela, Jajca, Golhisara (Jezero), neka im
se ć č ponosim a č i jednakih vilajetskim aj anima i fimkcio-
nerima, neka im se ć rang, ć se:
Sultanovom naredbom đ je da se valij ama u Bosanskom ejaletu
daje mimodopski doprinos. đ je da se za ovu 1157. (1744) godinu
izvrši razrez ljetne rate u kadilucima. Iz nekih kadiluka prihod našeg dopri-
nosa stigao je i predat je u blagajnu. Iz navedenih kadiluka zbog lijenosti i
č rata još nije prispjela, pa požurite. U vezi s tim Bosanski Di-
van napisao je i izdao ovu bujuruldiju, te se šalje po (ime izostavljeno). Kada
92
. l b .
shgne, potre no Je na izložen č izvršiti razrez jedne ljetne rate doprinosa
po kadJ!ucJma na osnovu specifikacije i deftera, posredstvom cijelog stanov-
ništva, .naših sudskih š i zakona. Što prije ubrati, pokupiti, dopremiti
po 1 predali nadležnom službeniku. Požurite! Cuvajte se i
IZbjegavajte č i zakašnjenje. Postupajte u skladu sa bujuruldijom!
Dana: 22. safera 1157. ( 6.4.17 44) godine.
L 23a/d5:
Ovjereno velikim č bosanskog va/ije, č Gazi Mehmed-paše.
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponos ima č i jednakih vilajetskim aj anima i funkcioneri-
ma, neka im se ć rang, ć se:
Da bi se pristupilo obnovi i gradnji č đ prema naredbi i fer-
manu, ako Bog da, ove sretne godine, stanovništvo kadiluka koji se nalaze u
š i okolini spomenute đ pružit svoju č ć kako je
to uobJcaJeno. Za prevoz kamena potrebno je u vašem kadiluku pripremiti 30
kola, kako je đ visokom sultanovom naredbom i projektom. Što prije
zakona mobilizirajte navedena kola, a uz znanje svih i na vrije-
me posaljJte u BanJU Luku. Posredstvom uzora č i jednakih, č
kapetana, neka mu se ć rang, na mjesto gradnje prevesti 60 hiljada tovara
kamena. Za drugu svrhu ih ne upotrebljavajte. U vezi s tim Bosanski Divan
napisao je i izdao ovu bujuruldiju, te je šalje po (ime izostavljeno). Kada sti-
gne, potrebno je, na izložen č prevesti na mjesto gradnje 60 hiljada tovara
kamena, a volove predati navedenom povjerljivom (službeniku). Posredstvom
zakona i saglasnost svih mobilizirati 30 kola i na vrijeme ih poslati u Banju
Luku. Pnhkom prevoza kamena potrebno je da nmogo vodite č i ukažete
pažnju. Postupajte u skladu s bujuruldijom.
Zavedeno: 18. safera 1157. (2.4.1744) godine.
L 24/dl:
č kola koja za Banju Luku trebaju dati č č posjedi u nahiji
Tesan], a sto Je u skladu s v1sokom naredbom, dvoja je uzeo u zakup Mehmed,
sm Smanov, a dvoJa druga č sin Mahmudov, iz sela Pridjel.
L 24/d2:
Prema visokoj naredbi za obnovu č đ na sela Husrev-bego-
va vakufa otpada dvop kola. Uzeli su ih u zakup Vukila, sin Jokmanov iz sela
š ć

Vid, sin Domana, iz sela Vladišta
1
07. '
Zavedeno.
L 24/d3:
Prema visokoj naredbi za obnovu č đ na sela sultanovog
hasa otpadaJU šest kola. Uzeli su ih u zakup: troja kola - Stefan, sin Ilijin, iz
106
Naselje š ć nalazi se kod Tešnja.
107
Naselje pod imenom Vladište neubicirano.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 93
sela ć

i Savo, sin Stana, a druga troja č sin Vuko la, i Stipan, sin
Stanoja, iz spomenutog sela.
Zaveden o.
L 24/d4:
U selu Ostružnja
109
, koje pripada Gazi Husrev-begovom vakufu, đ je
izgubljen konj. Data je dozvola da se on uzme iz spomenutog vakufa.
Zapisano: 15. safera 1157. (30.3.1744) godine.
L 24/d5:
Prema visokoj naredbi za obnovu č đ na nabiju Maglaj ot-
padaju petera kola. Uzeli su ih u zakup Osman, odabaša, iz Nove Palanke u
nahiji Ž č i njegov sin Otlu Mustafa.
Zavedeno: 29. rebiul-evvela 1157. (12.5.1744) godine.
L 24/d6:
Za obnovu č đ prema visokoj naredbi na nabiju Ž č ot-
padaju troja kola. U zakup su ih uzeli Stipan, sin Mitrov, iz sela Komušna
110
i
Pero, sin Miha j lov.
Zavedeno: 3. rebiul-ahira 1157. (16.5.1744) godine.
Stranice 24a i 25 prazne
L 25a/dl:
Ti, koji daruješ blaga, sretnog života Pokrovitelj, blagostanja Zastupnik, o
Hrani č Bože milostivi!
Bogu hvala što č istinit zakon naukom i pisanom č i uvede red u
svijetu pisanim dokumentima i knj iženj ima. Blagoslov i spas onome koji je sa
znanjem i š ć poslan kao dar svjetovima, njegovoj porodici i ashabima,
koji najbolje i najuzvišenije posreduju.
Dogodilo se u vrijeme smjernog Arslana, sina Mustafe, sina Mehmedovog,
kadije Tešnja. Godine 1158, rebiul-ahira č 3.4.1745. godine). Neka gri-
jesi budu oprošteni njemu i njegovim roditeljima!
Bože moj, olakšaj dobrotom i ć sve sljedbenike Muhammedove, da-
ruj im spas i blagoslov! Ti, Koji praštaš i daruješ blagostanja, Ti Koji otvaraš
vrata, otvori nam najbolja vrata! O č o Plemeniti, Ti Koji daruješ kišu
onima što zovu u ć uputi nas istini i Pravom putu!
L 26/dl:
Ovjereno velikim č Gazi Ali-paše.
Gospodinu kadiji spomenutog kadiluka, tešanjskom kapetanu i agama po-
sadnika:
108
Naselje ć nalazi se kod ć
109
Danas Gornja i Donja Ostružnja kod Doboja.
11
°Kod ć postoje naselja Donja i Gornja Komušna.
')'l __________________________ _
Potrebno je izvršiti neke popravke na spomenutoj đ novcem svih po-
sadnika u spomenutoj nahiji i raje, kao i njihovom č ć Tako je
đ
Dana: 17. rebiul-evvela 1158. ( 19.4.1745) godine.
L 26/d2:
Neka je hvala ć plemenitom dobrotvoru sa c-:asnim namjerama,
mom sultanu!
Predstavka ispravnog sadržaja glasi:
Stražarnica na zidu tešanjskc đ od prve kapije do Bijele kule skoro
je srušena, a neka su mjesta potpuno porušena. Situacija je ista od spomenute
kule do druge kapije, a ispod ć kapije zid sc skoro sntšio, još od bitke kod
Banje Luke. Naš č ć gospodin fcrmanom je naredio da se č sa
izgradnjom, ali bedemi kule nisu dovršeni. Zbog sadašnje situacije đ
je da se na granicama ć budnost, pa ovi smjerni podanici i raja naše
nahije mole da im se dodijeli ć da bi izvršili gradnju svojim sredstvima
i radnom snagom, te da se izda naredba o tome. Smatramo da je potrebni-
je obnoviti spomenuta mjesta nego ponovo graditi stare zidine, pa od Vaše
plemenite milosti molimo i nadamo sc da našoj situaciji poklonite blagost,
pažnju, đ i velikodušje, te da fermanom naredite da se poprave
(navedena mjesta) novcem i radnom snagom ovih smjernih posadnika i raje
naše nahije.
č je naredba milostivog, plemenitog, našeg sultana!
L 26a/dl:
Ovjereno velikim č Gazi Ali-paše.
Poznavaocu šerijatskog prava tešanjskom gospodinu kadiji- neka mu se
ć č ponos ima č i jednakih, kapelanu, agama, vilajetskim aja-
nima i službenicima, neka im se ć rang, ć se:
Bosanski Divan obaviješten je da su kradljivci iz kasabc Tešanj upali u
ć Ahmed-age Galijaša, stanovnika kasabe, i pokrali stvari u vrijednosti
600 groša. Kradljivci koji su č ovu vrstu štete oslanjali su sc na neke
osobe u spomenutoj kasabi. Za skrivanje i č ć su im novac. Kako
postoji nepobitan dokaz da su kradljivci bili u dogovoru, da su ih č i
štitili, izvršite pretres i kontrolu posredstvom zakona, naimenovanog sudskog
izvršitelja i uz saglasnost svih. Lopove i jatake po svaku cijenu uhvatiti i pri-
vesti radi izvršenja presude. U vezi s tim Bosanski Divan napisao je i izdao
bujuruldiju. Kada stigne, potrebno je da u vezi s navedenim predmetom de-
taljno izvršite istragu. Izvršite inspekciju i sve pretražite posredstvom zakona,
sudskog izvršitelja i uz saglasnost svih. đ lopove i pohvatajte ih. U
cilju izvršenja presude dovedite ih na Bosanski Divan. Postupajte u skladu s
bujumldijom. Č se i izbjegavajte da ih č i štitite!
Dana: 12. safera 1158. (16.3.1745) godine.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
L 26a/d2:
Ovjereno č Gazi Ali-paše.
Tešanj skom gospodinu kadiji:
95
Ispitajte stanovništvo na koji je č vršcn razrez i na_ koji je č vršeno
ć nameta (tekalif) koje od davnina daju nahije č i Maglaj. Pod-
nesite o tome izvještaj.
Dana: 26. rebiul-evvela 1158. (28.4.1745) godine.
L: 26a/d3:
Saglasno ilamu i starom č neka daju po pola.
Dana: 24. rebiul-ahira 1158. (26.5.1745) godine.
L. 26a/d4:
Neka je hvala mom sultanu, ć milostivom i plemenitom! Predstav-
ka smjernih podanika ć je:
Maglaj i Ž č koje pripadaju Tešanj skom kadiluku, imale su isti
broj i jednakog su imovinskog stanja, te su stalno podjednako davale
č namete. Ranije nisu bile dozvoljene izmjene i promjene, pa ipak
je stanovništvu Ž č umanjen jedan dio, kojim je ova sirotinja - podanici
ć Na osnovu č fermana i naredbe č Abdulatif-pašc, po-
sredstvom zakona i sudskog inspektora izvršen je popis sela i imovinskog
stanja u ove dvije nahije. Ustanovilo sc da imaju jednak broj sela i da su
pod jednakog imovinskog stanja, pa su nameti davani podjednako po pola. Na
ć č ustanovljenje raspored, a mi smo izgubili dokumente koje
smo posjedovali, pa su od našeg č plemenitog gospodma ponovo ov1
siroti podanici ć još jednim dijelom. Sasvim je izvjesno da ć sc
zbog štete i nepravde ć i razbježati, pa od Vaše pravednosti č da
iz Božijeg ć prema našem stanju č da se ponovo izvrši popis,
da do novog ustanovljenja rasporeda nameta dajemo po pola, kako Je 1 ramJc
bilo. Usudili smo sc dostaviti predstavku sa molbom da tešanj skom gospodinu
kadiji pošaljete č ferman u vezi s tim.
č je naredba Pravednog!
Smjcmi stanovnici Maglaja
L 26a/d5:
Predstavka dobrožcljitclja Porte ć je:
Na osnovu fcnnana ugledni stanovnici Tešnja pozvani su na sud.
Na koji su č nahije Ž č i Maglaj od davnina davali namete - pitali
su ih .. Još od davnina davali su po pola- odgovorili su.· Samo 1145. (1732)
godine nahija Maglaj ć je jednim dijelom. Od tada je č da
sc Maglaju doda jedan dio. Na osnovu č zabilježeno. Zapisano 1
č u sidžilu.
96
L 27/dl:
Ovjereno č Gazi Ali-paše.
Tešanjskom kadiji:
Ispitajte na koji je č spomenuti vakuf od davnina davao namete. Ne uzne-
mirava j te ga ć nameta koji su u suprotnosti sa starim č
L 27/d2:
Da poživi njegova visost, ć plemeniti sultan!
Predstavka smjernog podanika ć je:
Raja koja je nastanjena u Kuzmadanju i Zagori, č sela Gazi Hu-
srev-begova vakufa, u Tešanj skom kadiluku daje namete sa vakufskim, sulta-
novim i č č selima. Ranije su (nameti) posebno đ za vakufska
sela, posebno za sela sultanovog hasa, a posebno za č č sela. Sela sul-
tanovog hasa davala su tri dijela, vakufska sela jedan dio, a č č sela dva
dijela. Na ovaj č od davnina je vršena raspodjela. Sada su zbog č
interesa č kapetan i neke age uzeli od gospodina kadije dokument da
(namete) sela sultanovog hasa umanje na č ć vakufskih sela.
Pošto sirotinja vakufskih sela zbog spomenutog gazije želi ć i ć od
vaše milosti č
Spomenuti je vakuf pod vašim nazorom i potrebno je da ga stalno č
pa je potrebno na Porti izložiti njegovo teško stanje i da se spomenuti nameti,
koji se od davnina daju, ostave po starome.
Neka se ne umanjuju nameti sela sultanovog hasa i neka se ne ć
vakufska sela, a što je suprotno starim č
L 27/d3:
Ovjereno č Gazi Ali-paše.
Kadiji spomenutog kadiluka:
Konji za poštu (menzil) dostavljani su iz Tešnja i č prema ranijem ras-
poredu. Sirotinju Nove Palanke, koja se nalazi đ njih, ne uznemiravajte
traženjem konja za poštu.
Dana: lO. rebiul-evvela 1158. (12.4.1745) godine.
L 27/d4:
Kadiji spomenutog kadiluka:
Da se ne bi č nepravda ni č vakufu, ni sultanovom hasu, prili-
kom svake salij ane izvršite popis ć posredstvom zakona, svih stanovnika
kadiluka i nadležnih ljudi. Ispitajte imovinsko stanje i namete za svaku ć
Da se ni jednoj strani ne bi č nepravda, niti protekcija, izvršite podjed-
nako razrez.
Dana: 26. rebiul-evvela 1158. (28.4.1745) godine.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 97
L27/d5:
Mehmed, sin Mustafin, iz kasabe Tešanj uzeo je od Grubata hiljadu de-
vet stotina groša. Omer, sin Č iz sela ž ć

potvrdio je spomenuti
iznos. Novac nije dao. To je trebalo utvrditi, pa su stanovnici spomenutog sela
Husejn, sin Bajramov, i Hasan, sin č č č je spor č
Strana 2 7 a prazna
L 28/dl:
Sulejman-aga, sin Abdulatif-age, dizdar đ Maglaj - Tešanj ski kadi-
luk- došao je na uvaženi sud koji treba poštovati i izjavio:
"Prema č uzvišenom beratu uživalac sam !imara koji je đ sta-
novnicima i komšijama poznat po imenu Prokulica. Posjed poznat po imenu
Prokulica izdao je u zakup Ali-hodža, što je č u sultanskom defteru
koji posjedujem i đ je resm po 40 č ušura. Po zakonu nije dozvo-
ljeno miješanje u moj timar i izmjene zakonskog ušura koji se treba davati sa
obradivih površina. Bez ikakvih ž ć dokumenata stanovnici kasabe Ma-
glaj: Mahmud-efendija, sin Mehmeda č Abdurahman, sin Ibrahimov,
Mahmud, kethoda, Osman, sin Mehmedov, Imrulah, sin Alijin, Mustafa, sin
Osmanov, Hasan, sin Sulejmanov, Mahmud, sin Ahmedov i Mehmed, sin Hu-
sejnov, tvrdili su da su oni uživaoci posjeda koji je dat u zakup. Samovoljno
su, umjesto mene, uzeli zakonsku desetinu. Zbog njihove samovolje uputio
sam predstavku bivšem bosanskom valiji Jegen Mehmed-paši sa obavješte-
njima originalnog sultanovog deftera sa tugrom, koji posjedujem. Tešanj skom
gospodinu kadiji đ je da prema sultanovom defteru, koji se kod njeg
nalazi, utvrdi č č stanje. Isto tako fermanom je bilo đ bivšem
tešanj skom kadiji Ajni-efendiji da se u njegovom prisustvu izvrši sudski spor
i da se na osnovu sultanovog deftera sa tugrom donese presuda, zatim da se
izvrši zakonska opomena zbog uzurpacije zakonske desetine. Zbog toga što
su prihod u mog timara č veliku štetu navedeni nisu bili ni upozoreni, niti
okrivljeni. Molim da se to na licu mjesta ispita i izvrši sudska rasprava."
Na raspravi, održanoj u prisustvu osoba zapisanih u dodatku dokumenta,
pozvane su č strane. Spomenuti tužitelj Sulejman upitao je uz č
nje stanovnika iste kasabe Mehmeda, odabaše, njegovog brata Sulejmana, alem-
dara, i Husejna, sina Fazlulah-havadže: "Osim mog !imara poznatog po imenu
Prokulica, a sam ja uživalac na osnovu berata, postoji li u njegovim granica-
ma drugi takav posjed?" U pitani su bez prisile odgovorili da ne postoji.
Kada se pogledala kopija sultanskog deftera koju posjeduje Sulejman-aga,
pisalo je da je resm za zemin Ali-havadže hatiba, poznat po imenu Prokulica
đ 40 č Prema izjavi optuženih, a saglasno dodatnom dokumentu,
zemin je u zakupu koji uživaju samo tri posadnika. Prema zakonu i sultan-
skom defteru za posjed koji uživaju trebaju dati zakonske desetine. đ
je na sudu da spomenutom Sulejman-agi trebaju dati zakonsku dese-
111
Danas Donji i Gornji ž ć kod ć
98
tinu. U cilju donošenja presude i upozorenja napisan je ovaj budžet. Kopija se
č u sidžilu.
Dogodilo se i zapisano: 9. zul-hidždžeta 1158. (2.1.1746) godine.
Svjedoci č
Omer spahija ć Ć iz sela Kopice
112
, Mehmed-aga Galija-
š ć iz Tešnja, ponos vršnjaka Abdulmumin-aga iz Maglaja.
L28a/dl:
Ovjereno velikim č Gazi Ali-paše.
Gospodinu tešanjskom kadiji, poznavaocu šerijatskog prava, neka mu se
ć č ponos ima č i jednakih- tešanjskom kapetanu, vilajetskim
aj anima i službenicima, ć se:
đ je č fermanom da se u Bosanskom ejaletu pokupi ratni
doprinos za ovu hiljadu sto pedeset osmu (1745) godinu. U izdatoj nared-
bi đ je da se č raji olakšice uz saglasnost i znanje zakona i svih
ostalih. Došlo je vrijeme prikupljanja ratnog doprinosa, pa je potrebno što
prije izvršiti razrez i prikupljanje ratnog doprinosa koji je nama đ Po-
sredstvom sudskog inspektora i uz saglasnost svih ostalih doprinos što prije
predati nadležnom službeniku. U vezi s tim Bosanski Divan napisao je i izdao
bujuruldiju. Kada đ potrebno je na osnovu đ dopisa izvršiti ra-
zrez, pokupiti, poslati i predati nadležnom službeniku. Požurite! Postupajte u
skladu s bujuruldijom. Cuvajte se i strogo izbjegavajte suprotne postupke!
Zavedena: 20. rebiul-ahira 1158. (22.5.1745) godine.
L 28a/d2:
Kadi/uk Tešanj:
Ovjereno č kethode.
Sultanovim fermanom traži se ratni doprinos iz Bosanskog ejaleta.
Stanovništvu vašeg kadiluka oprošten je jedan dio. Pošto je vrijeme (pri-
kupljanja), potrebno je izvršiti razrez i pokupiti odjednom l. 733 groša, što ot-
pada na stanovništvo vašeg kadiluka. To je đ za valiju, a prema ranije
izdatoj potvrdi. Prema starom č i na ranije č č neka vaš ka-
diluk pošalje mubaširiju i hardž-i bab i neka to preda nadležnom službeniku.
1733 groša za valiju
173,5 groša trošak (hardž-i bab)
1906,5 groša
L 28a/d3:
Tešanj skom kadiji, kapetanima Tešnja, Maglaja i Ž č ajanima i muha-
širima:
Za dovršenje gradnje neka se iz vašeg kadiluka angažuje 20 majstora gra-
đ struke.
111
Naselje Kopice kod Maglaja.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
Dana: 15. šabana 1158. (2.9.1746) godine.
Sultanov has:
č č sela:
vakuf:
Maglaj:
Ž č
L 28a/d4:
4,5 šinika
3 šinika
1,5 šinika
3 šinika
3 šinika
15 šinika
L 28/d5:
99
Suprug: Alija, sin Durakov. Njegov je ć njegov otac. .
Supruga: Fatima, ć Ishakova. Njen je ć Mustafa-aga, sm
Ibrahim-age, svjedoci Hasan, sin Omerov, i Abdulah, sin Mehmedov.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L 28a/d6:
Suprug: Hasan, sin Mustafin. Njegov je ć njegov brat Alija ..
Supruga: Hatidža, ć Husejnova. Njenje ć Osman, smAh-
jin, a svjedoci Ismail, sin Husejnov, i Alija, sin Durakov, iz č
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
L 28a/d7:
Suprug: Ismail, sin Selmanov. ć je Mustafa, sin Selmanov ..
Supruga: Đ ć Husejnova. Njen je ć Murtezan, sm
Husejnov, a svjedoci Alija, sin Hasanov, i Ahmed, sin Hasanov.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
L 29/dl:
Suprug: Mustafa, sin Hasan ov. Došao č . .. . . .
Supruga: Fatima, ć Adilova. Opunomocemk Hasan, s m Ahjm, a svjedoci
Osman, sin Mustafin, i Mustafa, sin Omerov.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Svjedoci č
Mula Ibrahim, sin Ahmedov, i Mustafa, sin Ismail-bega.
L 29/d2:
Suprug: Mehmed, sin Ahmedov, iz Tešnja. ć Ahmed, sin
Supruga: udovica Merjem, ć Mustafina. ć Mehmed, sm
Hasanov. ć je đ č Husejna, sina Ali-havadže,
i Alije, sina Ahmedova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
100
Svjedoci č
Mula Ibrahim, sin Ahmedov, Huscjn, sudski pozivar.
L 29/d3:
Suprug: Hasan, sin Mustafin, iz Tunjice
113
Došao č
Supruga: Asija, ć ć ć Mumin iz Devetina
114
, a svjedo-
ci Sulejman, sin Sulejmanov, iz đ

i Durmuš, sin Hasanov, iz Tunjice.
Mehri-mucdžel iznosi: 1.500
Svjedoci č
Kethoda Bajram, Ahmed ć (Bulgur oglu), Džafer, poslužitelj,
Husejn, sudski pozivar.
L 29/d4:
Suprug: Habib, sin Velijin. Njegov je ć Mustafa.
Supruga: Udovica Rabija, ć Ibrahimova. Njenje ć Durmuš,
sin Salih ov, a svjedoci Ismail, sin Mum i nov, i Mustafa, sin Alijin.
Mehri-muedžel iznosi: 1.500.
Svjedoci č
Ahmed Bulgur, Abdulah-efendija, Husejn, sudski pozivar.
L 29/d5:
Suprug: Abdulah, sin Ibrahimov. ć je Mustafa-aga, sin Ibra-
himov, iz Tešnja.
Supruga: Sakina, ć Haj darova. ć je Mehmed, sin Hasan ov.
ć je đ č Mehmeda, odabaše, sina Ibrahimova,
i Mehmeda, odabaše, sina Ibrahim-age.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Svjedoci č
Mustafa-beg, sin Ismail-bega, poslužitelj Džafer, Husejn, sudski pozivar,
i Mehmed-baša.
L29/d6:
Suprug: Mustafa, sin Mehmed ov. ć je Ibrahim, njegov brat,
iz š ć
Supruga: Zulkada, ć Sinanova. Njenje ć sinAhmc-
dov. ć je đ č Husejna, sin Hasanova, i Musta-
fe, sin Derviša.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Dana: 25. džumadel-ahira ll58. (25.7.1745) godine.
113
Naselje Tunjica danas zaselak u ć Maglaj.
114
Danas zaselak kod Maglaja.
115
Naselje đ neubicirano.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
lO l
Svjedoci č
Abdulah, sin Mustafin, mula Mehmed, sudski pozivar Husejn.
L 29/d7:
l
Suprug: Hasan, sin Salih ov. ć je Hasan-efendija.
Supruga: Aiša, ć mula Mehmedova. Njenje ć Alija, odaba-
ša, a svjedoci Ibrahim-baša, sin Ahmeda v, i H use jn, oda baša.
Mehri-muedžel iznosi: l 0.000.
Svjedoci č
Šejh đ Husejn, sudski pozivar, Džafer.
L 29a/dl:
Suprug: Sulejman, sin Huscjnov. Njegov je ć Hasan-baša iz
Tešnja.
Supruga: Emina, ć Mustafina iz sela Lepenica
116
. Njen je ć
Hasan, a svjedoci Salih, sin Hasanov, i drugi Salih, sin Ramadanov.
Dana: 5. ševvala ll58. (3l.l0.1745) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L 29a/d2:
Suprug: Ahmed, sin Alijin. ć je njegov brat Mustafa. .
Supruga: Umihana, ć Omerova. ć je njen otac, a svjedoci
Mustafa, sin Velijin, i Mahmud, sin Durmišov.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
L 29a/d3:
Suprug: Hasan, sin Huscjnov. ć je Mehmed, sin Hasan ov.
Supruga: Hatidža, ć Ibrahimova. Njenje ć Husejn alemdar,
sin Muminov, a svjedoci Ahmed, sin Ibrahimov, i Alija, sin Hasanov.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
L 29a/d4:
Suprug: Sulejman-havadže, sin Redžepov, iz sela č
Supruga: Maksuma, ć Mehmedova. Njen je ć Hasan, sin
Salihov, a svjedoci Alija, sin Jusufov, i Ismail, sin lbrahimov.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L 29ald5:
Suprug: Alija, sin Pervizov. Njegov je ć Šaban.
Supruga: Hatidža, ć Alijina. Njenje ć Ibrahim, sin Mehme-
da v, a svjedoci Hasan, sin Omerov, i Mustafa, sin Muharemov, iz š ć
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
116
Naselje Lepenica nalazi se kod Tešnja.
102
L 29a/d6:
Suprug: Ibrahim, sin Osmanov, iz sela Planje. ć mu je otac
Osman.
Supruga: Fatima, ć Hasanova, iz sela Planje. Njen je ć
Mustafa, sin Salihov. ć je đ č Omera, sina
Mehmeda Kamenice, iz istog sela i Alije, sina Sejfulahovog, iz istog sela.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Ugovor sklopljen dana: 16 .... ? 1158. (1745) godine.
L 29a!d7:
Suprug: Mustafa, sin Selimov, iz sela Komušine, zaselak Kamenica
117

ć mu je otac.
Supruga: Rahima, ć Šabanova. Njen je ć Hasan, sin Ra-
madanov. ć je đ č Jusufa, sina Ibrahimova, i
Hajdara, sina Salihova, iz istog sela.
Ugovor sklopljen: 16. zul-kade 1158. (l 0.12.1745) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 1.200
L 29a/d8:
Suprug: Hasan, sin Husejnov, iz Tešnja. Njegov je ć Alija,
sin Ibrahimov.
Supruga: Emina, ć Mehmedova. Njen je ć Mehmed,. sin
Salihov. ć je đ č berbera Ahmeda, sina Ibra-
himova, i č Ahmeda, sina Salih ova, iz Tešnj a.
Dogodilo se: 26. zul-kade 1158. (20.12.1745) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L 29a/d9:
Suprug: Mustafa, sin Alijin. Njegov je ć je Mehmed, sm
Ibrahimov, iz Jablanice'"·
Supruga: Hajra, ć Mehmedova. Njen je ć Ibrahim-hodža,
sin Mehmedov. ć je đ č Ahmeda, sina Dur-
mušova, i Ahmeda, sina Mehmedova, iz š ć
Dana: l. muharrema 1159. (24.1.1746) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
L 29a/dl0:
Suprug: Osman, sin Mehmedov.
Supruga: Begzada, ć Salihova. Njenje ć Hasan, sin Salihov,
a svjedoci Alija, sin Mehmedov, i Ibrahim, sin Muharemov, iz Raduše
119
.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
m Naselje Kamenica nalazi se kod Maglaja.
118
Naselje pod imenom Jablanica nalazi se kod Maglaja i kod ć
119
Naselje Raduša kod Tešnja.
Sidžil Tešaniskog kadiluka 103
L 30/dl:
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponosi ma č i jednakih - tešanjskom kapetanu, agama i
oficirima, vilajetskim ajan ima i službenicima, neka im se ć rang, saop-
ć se:
Neke grupe koje su stalno nastanjene i borave u vašem kadiluku proširuju
i prave crkve, zatim č druge zabranjene radnje kao što su kazani za proi-
zvodnju rakije i drugih alkoholnih ć U spomenutom kadiluku i u selima
otvaraju mejhanc i prodaju alkohol. Bosanski je Divan upozoren da su se nck1
time usudili unositi nemir, zatim da neki proširuju crkve više nego je to ranije
bilo, pa je potrebno izvršiti inspekciju posredstvom naimenovanog inspektora
i svih vas. Mejhane pozatvarati, pohapsiti one koji prodaju alkohol i u cilju
presude dovesti ih na Bosanski Divan. Mjesta koja su u crkvama proširena i
dodala porušiti. U vezi s ovim Bosanski Divan napisao je i izdao ovu bujurul-
diju. Kada đ potrebno je na izložen č izvršiti inspekciju posredstvom
naimcnovanog inspektora. Kazane i mej hane pozatvarati, a mjesta koja su u
crkvama proširena i dodala porušiti. Postupajte u skladu s bujuruldijom!
L 30a/dl:
Tešanjskom kadiji, kapetanima đ u navedenom kadiluku, agama tvr-
đ posadnika:
Podnesite izvještaj o tome ko je, prema uvjetima odžakluka, upravu. Utvr-
dite č č stanje.
Dana: 14. rebiul-ahira 1158. (16.5.1745) godine.
L 30 a/d2:
Neka je hvala njegovoj visosti, ć plemenitom, mom su/tamti
Moj brat Mehmed, koji je ranije bio aga džemata novih konjanika u maglaj-
skoj đ u Bosanskom sandžaku umro je bez potomstva. Njegov posjed
(agal uk), tretiran kao odžakluk, ostao je ovom smjemom podaniku. Bivši va-
lija, ć Jegcn Mehmed-paša, ovom smjemom podaniku dao je berat,
na osnovu kojeg je on postao uživalac agaluka. Iako nije dopušteno miješanje,
Husejn se umiješao u moj agaluk i želi ga preotcti. Kako je ovom smjenom
podaniku č nepravda, od Vaše plemenite milosti molim ć
- da sc na licu mjesta posredstvom zakona ispitaju oni koji su dobro upo-
znati sa situacijom,
- da se ispitaju ugledni stanovnici, zatim da se na osnovu njihovih izjava,
ma kakve bile, pošalje izvještaj Bosanskom Divanu,
- da sc u vezi s tim uputi č fe1man tešanj skom kadiji, maglaj skom ka-
petanu i agama.
č je naredba mog sultana!
Smjerni Sulejman
104
L 30 a/d3:
Poznavaocu šerijatskog prava tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponosimo č i jednakih, vilajetskim aj anima, neka im se
ć rang i službenicima, ć se:
Vrijeme je da se izvrši razrez zimskih namimica, što je ć č pa
je potrebno odrediti cijene prema specifikaciji i defteru koji su dostavljeni.
U našem kadiluku šinik pšenice iznosi 1,5 groš, jedan šinik č 30 para,
jedan šinik zobi 15 para. Nadležni službenik vlasnicima treba isplatiti žito po
đ cijenama. č da se na ovaj č izvrši ubiranje, raspodjela i
slanje. U vezi s tim Bosanski Divan napisao je i izdao bujuruldiju. Kada đ
potrebno je da na izložen č izvršite u vašem kadiluku razrez i ubiranje.
Nadležni službenik treba vlasnicima isplatiti po đ cijenama. Na ovaj
č neka se izvrši ubiranje, raspodjela i predaja.
Postupajte u skladu s bujuruldijom!
Dana: 4. redžepa ll58. (2.8.1745) godine.
L 30a/d4:
Vrste namimica koje se traže iz Tešanj skog kadiluka za hiljadu sto pedeset
osmu (1745) godinu. Razrez je izvršen prema defteru.
Kadiluk Tešanj:
150 šinika pšenice po 1,5 groš
300 šinika č po 30 para
300 šinika zobi po 15 para
Nabija Maglaj:
ll šinika pšenice
44 šinika č
22 šinika zobi
N ahija č
ll šinika pšenice
44 šinika č
22 šinika zobi
Č
7,5 šinika pšenice
34 šinika č
17 šinika zobi
Vakuf (Gazi Husrev-bega):
5 šinika pšenice
20 šinika č
l O šinika zobi
Sela sultanova hasa:
15 šinika pšenice
60 šinika č
30 šinika zobi
Sidžil Tešanjskog kadiluka 105
L31/dl:
Tužitelj Mustafa, sin Nesuhov, poveo je parnicu protiv stanovnika sela
Orašje
120
i pri tome je izjavio: "U navedenom selu posjedujem livadu odakle
nabavljam hranu za stoku. Tražim da mi se vrati." Nakon što su upitani, negi-
rali su. Na tužbu tužitelja izvršeno je đ sravnjenje.
Raspodjela novca u č
- za gostoprimstvo službenika Divana 150
- č 50
- za Osmana č 2
-za adalet bujuruldiju 30
- troškovi za nabavku 40
- za menzildžiju 2
-za Hasan-bašu, nosioca dopisa u Travnik 15
-za mahzar 5
-kancelarijski troškovi 15
- troškovi ilama 4
- troškovi č 50
- troškovi kadiluka l O
Svega: 415
Od toga (otpada) na:
Nabija Maglaj
N ahi j a Ž č
Č
Sultanov has
Vakuf
87,5
87,5
66,5
122,5
40,5
L 31/d2:
Suprug: Salih, sin Hasanov, iz kasabe Ž č Njegov je ć
spahija Mustafa, sin Ibrahimov.
Supruga: Udovica Hava, ć Alijina. Njen je ć Ahmed, sin
Salihov, iz kasabe Tešanj. ć je đ č Osmana,
sina Ahmedova, i Mehmeda, sina Mustafina, iz kasabeTešanj.
Ugovor sklopljen: l. zul-kade 1158. (25.11.1745) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
L 31/d3:
Supmg: Mustafa, sin č iz kasabe Tešanj. Njegov je ć
Sadik.
120
Danas Orašje Planje kod Tešnja.
106
Supruga: Umihana, ć Šabanova. Njenje ć Durak a svjedo-
ci Ibrahim, sin Salihov, i Šahir, sin Muratov, iz kasabe Tešanj. '
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L 31/d4:
Suprug: Šaban, sin Ahmedov, a ć Mahmud, sin Šaban ov.
Supruga: Merjem, ć Muminova. Njen je ć Tahir, sin Alijin,
a svjedoci Mahmud, sin Ibrahimov, i Hasan, sin Ramadanov, iz Miljanovaca"'·
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L 31/d5:
Suprug: Mustafa, sin Ferhadov. ć Tahir, sin Alijin.
Supruga: Hatidža, ć Hamzina. ć je njen otac, a svjedoci
Hah!, sm Omerov, i Mehmed, sin Salihov, iz ž ć
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L 31/d6:
Suprug: Omer, sin Alijin. Njegov ć je Mehmed.
Hatidža, ć Muharemova. ć joj je otac, a svjedoci
Hasan, sm Mustafin, i Hasan, sin N ezirov, iz Plan ja.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L 31/d7:
Suprug: Salih, sin Ismailov. Njegov je ć Mustafa-hodža, sin
Derviša Mehmeda, iz Tešnja.
Supruga: Hatidža, ć Salihova. Njen je ć mula Husejn, sin
Ahmedov. ć je đ č Durmuša, sina Salihova
iz Tešnja i Ahmeda, sina Mustafina, iz sela č '
Ugovor sklopljen: 18. zul-hidždžeta 1158. (11.1.1746) godine.
L 31/d8:
Suprug: Salih, sin Alijin, iz sela Jelah. ć mu je otac spome-
nuti Alija. '
Supruga: Mumina, ć Ibrahimova. ć je njen otac Ibrahim, a
svjedoci Mustafa, sin Ramadan-hodže, i Ismail, sin Abdulahov, iz Jelaha.
Ugovor sklopljen: 18. zul-hidždžeta 1158. (11.1.1746) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L3la/dl:
Prepis ada/et bujunt!dije.
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponos ima č i jednakih- vilajetskim aj anima i službenici-
ma, neka im se rang ć
"' Naselje Miljanovci kod Tešnja.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 107
Zemlje koje su pod pokroviteljstvom mog Sultanata trajno su organizirane
i đ ć moja želja i posljednja moja nada su da svom stanov-
ništvu, č skronmim i siromašnim podanicima, ispunim želje i usmjerim
ih ka dobrim djelima. I dok je moja trajna briga zaštita podanika, ajani i mu-
teselimi nekih kadiluka ponašaju se samovoljno. Obaviješten sam da siromaš-
nim podanicima č nepravdu i nasilje, ć namete odsjekom, a bez
ilama i bujuruldije. Osim toga, štetu su nanosili ć ć svrgnute kadije
i naibe i ć od njih lažne potpise. A kao autoritativna pravna lica uklo-
nili su predstavke i inspektore. Č stalno štetu postao im je č Kako
je važna vjerska dužnost i potreba da se u skladu sa principima vjere osigura
mir i bezbjednost, neophodno je zabraniti i č ovakve postupke. I kada
bude trebalo da se vrši razrez u kadiluku, neka taj razrez ne bude nepoznat.
Neka se posredstvom zakona i uz saglasnost svih č specifikacija i izvje-
štaj sa potpisom i č Neka se bez bujuruldije ne vrši razrez i neka se ne
dopuste nepravilnosti poput poništenja predstavki ili otpuštanje inspektora od
svrgnutih kadija, valij a i mutesarifa liva. Neka se žalbe u skladu sa č
fetvom zakonski ispitaju i neka se zakonski utvrdi da li su objektivne. Ukoliko
se pojavi bujuruldija ili inspektor bez znanja suda, neka mu se ne daju troškovi
i neka se vrati uz izvještaj o stvarnoj situaciji. Ne dopustiti da se podanicima
na bilo koji č č nepravda i nasilje i neka se ne uznemiravaju č
radnjama. Treba ih č i štititi. U vezi s tim Bosanski Divan napisao je ovu
bujuruldiju. Kada stigne, potrebno je na izložen č raditi i postupati. Strogo
voditi č i postupati u skladu sa bujuruldijom.
Izbjegavajte i č se suprotnih postupaka!
Dana: 8. redžepa 1158. (6.8.1745) godine.
L 3lald2:
Prepis bujuruldije Ahmed-age kajmekama Bosne:
Poznavaocu šerijatskog prava tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponos ima č i jednakih, kapetanu, vilajetskim aj anima i
funkcionerima, neka im se ć rang.
Obaviješteni smo da u selima i kasabama postoje mej hane sa rakijom, vi-
nom i drugim alkoholnim ć a što je zabranjeno. U vezi s tim poslan je
inspektor Ibrahim-aga, neka mu se ć rang. Kada đ potrebno je da se
posredstvom zakona, navedenog inspektora i uz saglasnost svih izvrši detaljna
inspekcija mej hana, vina, rakije i drugih alkoholnih ć po kasabama i seli-
ma. č i zabranile, a tamo gdje đ predajte inspektoru. Zajedno sa
izvještajem nama pošaljite. Postupajte u skladu sa bujuruldijom.
Smjerni Ahmed, kajmekam Bosne
Zapisano: 2. ševvala 1158. (28.10.1745) godine.
108
L32/dl:
Ferman bosanskom valij i ć Sulejman-pašU"
Najpravednijem đ muslimanskim kadijama, najpravednijem đ
upraviteljima pravovjernih, rudniku vrlina i istinskog vjerovanja, nosiocu za-
stave šerijatske vjere, nasljedniku znanja vjerovjesnika i Božijih poslanika,
obdarenom obiljem milosti, vladaru koji pomaže, sarajevskom kadiji, neka mu
se ć č ponosimo kadija, rudniku vrlina i govorništva, kadijama i
naibirna u Bosanskom ejaletu, neka im se ć č kada stigne uzvišeni
sultanov znak, neka se zna ć
Moja visoka milost dodjeljuje i daruje Bosanski ejalet mom veziru Sulej-
man-paši, plemenitom ministru, ponosnom maršalu, poretku svijeta, bivšem
muhafizu H otina. Dok ne stupi na dužnost, zemljom upravljati Ahmed Dže-
ć uzor slavnih i ajana, neka mu se ć slava, a koji je u spomenutom
ejaletu naimenovan za mutcsclima, o č je obavijestio njegov ć po-
nos slavnih i postojanih, Abdija, neka mu potraje slava. U vezi s tim izdao sam
moj č fennan. Kada stigne, đ da se postupa u skladu sa mojim
č fermanom, a koji sam izdao u vezi s tim. Dok navedeni ne stupi na
dužnost, neka njime upravlja gore spomenuti. U poslove upravljanja neka sc
niko drugi ne miješa. Postupajte u skladu sa sadržajem naredbe. Tako da
znate. Na č moj znak da se oslonite.
Napisano: u š ć Kostantiniji, sredinom šabana 1158. (1.10-
10.10.1745) godine.
L 32/d2:
Suprug: Abdulmumin, sin Redžepov. Došao č
Supruga: Udovica Aiša, ć Hasanova. Njenje ć Mustafa, sin
Sinanov, a svjedoci Mustafa, sin Ramadanov, i Zulfikar, sin Ibrahimov.
Dogodilo se: 4. rcbiul-evvela 1158. (6.4.1745) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Svjedoci č
Jusuf-aga, dizdar Palanke, Ahmed, kethoda Palanke, mula Ismail.
L 32/d3:
Suprug: Mustafa, sin Mehmedov. ć je njegov otac.
Supruga: Fatima, ć Mehmedova. Njen je ć Mehmed č
bija, sin Mahmudov, uz č đ ć mula Ismaila,
sina hadži Ibrahimova, i Alije, odabaše, sin Ahmedova.
Mehri-mucdžel iznosi: 5 .000.
122
Sulejman-paša, bivši namjesnik Hotina, naimenovan je za bosanskog namjesni-
ka č oktobra 1745. godine. Zbog teških ekonomskih i č prilika u
kojima se država nalazila ni on nije uspio povratiti autoritet vlasti, niti uspostaviti
u Bosni stabilniju i povoljniju ekonomsku situaciju. Zbog toga je ubrzo bio smije-
njen. Njega je po ć put naslijedio Hekimoglu Ali-paša, koji je ponovo stigao u
Bosnu da uvede red đ upravnicima i podanicima.
Sidžil Tdanjskog kadiluka
109
Svjedoci č
Ibrahim-aga, aga dobrovoljaca, Mustafa-aga ć đ
L 32/d4:
Suprug: Husejn, sin Mehmedov. Njegov je ć Alija, sin Ahmedov.
Supruga: Kadira, ć Alijina. ć je njen otac, a svjedoci Alija,
sin Mustafin, i Ahmed, sin Salihov.
Mehri-mucdžel iznosi: 4.000.
L 32a/dl:
Suprug: Mehmed, sin Šabanov. ć je Omer, sin Mustafin.
Supruga: Begzada, ć Mustafina. Svjedoci su Jusuf, sin Husejnov, i Ibra-
him, sin Ramadanov.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000.
Svjedoci č
Ali-aga kapetan, hadži Hasan-efendija, Ahmed-efendija.
L 32a/d2:
Suprug: Mehmed, sin Husejnov, iz Moševca.
123
Njegov je ć
Mustafa, sin Husejnov.
Supruga: Fatima, ć Osmanova. ć je njen otac, spomenuti
Osman. ć je đ č Hasana, sina Alijina, i Der-
viša, sina Mustafina.
Ugovor sklopljen: 5. muharrema 1159. (28.1.1746) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 3 .000.
L 33/dl:
Bujuruldija kajmekamova.
Tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se ć č ponosimo č
i jednakih, aj anima, oficirima i drugim službenicima, neka im se ć rang.
Stanovnici sela Rakovac
124
u nahiji Maglaj, navedeni kadiluk, uputili su
predstavku i naveli da su im uJ<:ali: • .
Mitru dvije kobile, Mustafi ć kobilu, Sahbazujcdnu kravu 1
Juri pet komada košnica. Neka se stanovnici sela koja se nalaze u navedenom
kadiluku: Bmsniea, ć Hrastovac
126
, Rakovac, Bukovica
127
, Bakoti-
ć Jošavac
129
, Bilo Polje
130
na ovom mjestu ispitaju i kontrolišu. U vezi s tim
"'Naselje Moševac nalazi se kod Maglaja.
124 Danas u ć Maglaj postoje naselja Donji i Gornji Rakovac.
125
Naselje ć neubicirano.
126 Naselje Hrastovac neubicirano. Možda je č o današnjem selu Rastovcu kod
Maglaja.
121 Danas Gornja i Donja Bukovica kod Maglaja.
""Naselje kod Maglaja.
129
Naselje Joša vac kod Maglaja.
"
0
Naselje Bilo Polje, danas Bijelo Polje, kod Maglaja.
ll o
napisana je ova bujuruldija i šalje se po đ inspektoru. Kada stigne,
potrebno je na izložen č posredstvom suda i naimenovanog inspektora,
nakon detaljne kontrole i inspekcije kradljivce pohvatati i predati navedenom
inspektoru, a zatim ih dovesti i nama predati. Ne č im nikakav popust i
olakšice. Ako se ovakvi kod vas pojave, uzmite im imena i opis i sa izvješta-
jem nama ih pošaljite. Ne č č Postupajte u skladu sa bujuruldi-
jom. Č se i izbjegavajte suprotne postupke.
Dana: 24. ševvala 1158. (9.11.1745) godine.
L 33a/dl:
Ovjereno velikim č visosti Sulejman-paše.
Poznavaocima šerijatskog prava, gospodi kadi} ama Banje Luke, Tešnja,
Dervente, č Tuzle, Zvornika, Višegrada i Rogatice Č Pazara),
neka im se ć č ponos ima č i jednakih- muteselimu, kapetani-
ma, agama, oficirima, vilajetskim aj anima i drugim službenicima, neka im se
ć rang, ć se:
Sada se u Bosanskom ejaletu u izvjesnoj mjeri pojavila nestašica ulja, meda
i drugih namimica. Namirnice koje se proizvode u Bosanskom ejaletu neka
se ne izvoze u druga mjesta, jer ono što se tamo proizvede, hvala Bogu, bit
ć dovoljno. Svima je poznato da neki trgovci gomilaju i skladište ulje, med i
druge namirnice i izvoze ih iz navedenog ejaleta u druga mjesta, i kako ih na
trgovima nema, namjeravaju ih prodati. Pošto je ovakva situacija uzrok narod-
nom nezadovoljstvu, kethoda sarajevskih esnafa tražio je da se zabrani izvoz
namimica, o č je sarajevski gospodin kadija obavijestio Bosanski Divan.
Od danas je izvoz ovih namimica u druge krajeve zabranjen. Posredstvom
zakona i svih vas u vašem kadiluku ć se izdavati propisane putne dozvole.
Da bi se sudilo onima koji to ne poštuju dostavite nam izvještaj.
U vezi s tim Bosanski Divan izdao je bujuruldiju, te je šalje po Mehmed-
agi č ponosu jednakih, koji je naimenovan za inspektora. Potrebno je
da od danas postupate na izložen č Zabranile posredstvom zakona i svih
vas izvoz raznovrsnih namimica u druge krajeve. Ne izdajite putne isprave.
Ukoliko se neko suprotstavi ovom đ dostavite izvještaj Bosanskom
Divanu. Ukoliko se pojave prekršaji, znajte da ć biti kažnjeni. Neka se
niko u ovo ne miješa. Č se suprotnih postupaka. Postupajte u skladu sa
bujuruldijom.
Dana: 26. muharrema 1158. (28.2.1745) godine.
L 34/dl:
Ovjereno č visosti Sulejman-paše.
Poznavaocu šerijatskog prava tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponos ima č i jednakih agama, vilajetskim ajanima i dru-
gim službenicima, neka im se ć rang, ć se:
Kako nije ć nabaviti u dovoljnoj č namirnice za svakodnev-
no izdržavanje moje svite, neophodno je da se zimske namirnice nabave u
okolnim kadilucima. Prema starom č a prema specifikaciji i defteru,
Sidžil Tešanjskog kadiluka
111
spomenutu č i vrste namimica razrežite u vašem kadiluku po ć
cijenama. Razrez izvršite uz posredstvo zakona i svih vas, što prije ih uberite i
pošaljite po povjerljivom č zatim predajte nadležnom službeniku. Po-
žurite i o tome strogo vodite č
U vezi s tim Bosanski je Divan napisao, izdao i poslao bujuruldiju. A kada
đ potrebno je da u vašim kadilucima izvršite razrez namimica prema te-
ć cijenama na osnovu specifikacije i deftera, a uz posredstvo zakona,
spomenutog inspektora i svih vas. Što prije izvršite prikupljanje, pošaljite po
povjerljivim ljudima i predajte nadležnom službeniku. Strogo izbjegavajte
č zakašnjenje i suprotne postupke.
Postupajte u skladu s bujuruldijom.
Dana: 17 .... ? 1158. (1745) godine.
Tešanj ski kadiluk:
200 šinika pšenice
300 š č
300 šinika zobi
L 34/d2:
č je da vaš kadiluk daje navedene namirnice kao zimsku ratu.
Potrebno je da na osnovu bujuruldije njegove visosti i dobrotvora izvršite ra-
zrez navedenih namimica, posredstvom zakona, inspektora i svih vas, da ih
što prije pokupite, pošaljete i predate nadležnom službeniku. U vezi s tim na
ovom mjestu dato je objašnjenje.
Dana: 17 .... ? 1158. (1745) godine.
L 34/d3:
Suprug: Hasan, sin Ibrahimov, iz kasabeTešanj. ć je njegov
brat Muharem.
Supruga: Udovica Hatidža, ć Alijina, iz Karadža Daga
131
• Njen je opuno-
ć Alija, sin Alijin. ć je đ č Ibrahima,
sina Ebu Bekirova, i Ahmeda, sina Hasanova.
Ugovor sklopljen: 6. muharrema 1159. (29.1.1746) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000.
L 34/d4:
Suprug: Ismail, sin Mustafin, iz sela Jablanica. Njegov je ć
Osman, sin Mustafin.
Supruga: Saliha, ć Salihova. Njen je ć Mustafa, sin
himov. ć je đ č Omera, sina Mehmedova l
Saliha, sina Mustafina.
Ugovor sklopljen: 6. muharrema 1159. (29.1.1746) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 2.400
131
Danas Karadaglije u ć Tešanj.
112
L 34/d5:
Suprug: Mustafa, sin Husejnov. ć je Mustafa, sin Ramada-
nov.
Supruga: Fatima, ć Osmanova. Njen je ć Rezak, sin Abdu-
lahov. ć je đ č Mehmeda, sina Mustafina, i
Ahmeda, sina Osmanova.
Ugovor sklopljen: 6. muharrema 1159. (29.1.1746) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000.
L 34/d6:
Izjava spahije Hamze.
"Na osnovu kadijine odluke, izvještaja i bujuruldije koje posjedujem, dru-
gima je zabranjeno miješanje u č obradivo zemljište Brusna, pašnjak
Kozla, Dugoš i Zaravnica."
Dana: 19. džumadel-ahira 1158. (19. 7.1745) godine.
L 34a/dl:
Uzrok pisanju dokumenta ć je:
č je da se svake godine daje u zakup desetina prihoda č
Kuzmadanje i Zagora u Tešanj skom kadiluku, koji pripadaju vakufu umrlog
Gazi Husrev-bega, neka mu grijesi budu oprošteni, a č se zadužbine nalaze
u Sarajevu. Ove 1159. godine od prvog muharrema do kraja zul-hidždžeta
(24.1.1746-12.1.1747) jednogodišnji prihod zakonske desetine, č pri-
stojbi, jave, bejtul-mala, pristojbe za nestale, zemljišnih pristojbi i sve ono što
u, skladu sa sultanovom mulknamom
132
, sultanskim defterom i principima ser-
bestijeta pripada u cijelosti, ili č vakufu, dato je na licitaciji u zakup
nosiocu dokumenta tešanj skom kapetanu Ali-agi i Ibrahim-agi ž ć za
81 O groša. Pošto su na izložen č prihvatili zakup, vakufu su predali 81 O
groša, o č je napisana i izdana ova potvrda. Oni ć za navedenu godinu
ubirati zakonsku desetinu i ostale pristojbe navedenih č Raja spome-
nute smatrati vlasnicima i ć im se za sve probleme.
Napisano: l. muharrema 1159. (24.1.1746) godine.
Smjerni Mehmed, upravnik spomenutog vakufa
L 34a/d2:
Ovjereno č bosanskog valij e, visosti hadži Mehmed-paše.
Tešanjskom gospodinu kadiji:
Ako se č nepravda, kako je javljeno, a što je u suprotnosti i sa Šerijatom
i sa zakonom, zabrani te i č
Dana: 27 .... ? 1159. (1746) godine.
132
Mulknama je sultanski dokument koji je dodjeljivan pojedicima kao potvrda da
punopravno uživaju đ zemljišne dijelove, sa kojima su mogli raspolagati
prema vlastitom đ Više o tome vidjeti: Spaho M., "Mukarer-nama Hu-
srev-begove mulk-uame", POF 10-11, Sarajevo, 1961, 206.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 113
L 34a/d3:
Neka je hvala ć plemenitom, mom sultanu!
Ovi smjerni podanici stanovnici su sela ć

u Maglaj skoj nahiji. Po
starom č onaj ko ima svinje zakupniku je davao jedanput godišnje pri-
stojbu za žir. Odnedavno Maglajlija Abdulmumin-aga, postavljen za zaku-
pnika za pedeset osmu (1745) godinu, uzima i pristojbu za č što je
suprotno č Jednom uzima pristojbu za žir, za sve svinje, a kada donesu
mlade, uzima ponovo pristojbu za žir i time ovu sirotinju uznemirava. S time .
nije saglasan vlasnik malikane, a ni naš gospodin kadija nije dao saglasnost.
đ spomenuti Abdulmumin-aga nije upozoren, pa i dalje time uznemi-
rava ovu sirotinju. Od Vaše visosti č da se Abdulmumin-agi zabrani
i ne dopusti č nepravdu ovoj sirotinji traženjem pristojbe na žir. Molimo
da se u vezi s tim izda naredba!
č je naredba sultanova!
Smjerne zimije sela ć u Maglaj skoj nahiji
L 35/dl:
Ovjereno č hadži Sulejman-paše.
Ukoliko je izvještaj č na osnovu č stanja, namete sela sul-
tanovog hasa, a koji iznose tri i pol dijela, umanjile samo za polovinu, a ostat-
kom opteretile sva sela u Tešanjskom kadiluku uz znanje i saglasnost svih.
L 35/d2:
Predstavka smjernog dobroželjitelja Porte ć je:
Stanovnici tešanjske đ č ugledni stanovnici, kapetan, age,
raja i drugi došli su na sud i požalili se:
"Nameti koje daju nahije Tešanj skog kadiluka razrezani su u 12 dijelova,
a č je da se daje i salij ana. Od toga, sela sultanovog hasa daju tri i
po dijela. Ranijih godina, kako su se pojavili suša i glad, raja se razbježala i
razišla i više od polovine prešlo je u druge kadiluke. Onima koji su ostali pri-
pala su još dva dijela nameta i sirotinji je postalo još teže. Zbog teškog stanja
u spomenutim selima, molimo da se umanji jedan dio i raspodijeli na sva sela
nabija Tešanj skog kadiluka. U ime Boga velikog i duše Njegova Poslanika,
molimo da se tako naredi", jednoglasno su izjavili.
Uistinu, sela sultanovog hasa nisu u stanju davati tri i po dijela. S obzirom
na situaciju, a u ime milosti i brige prema spomenutima, molimo da se od tri i
po dijela umanji jedan dio i raspodijeli na odbjegle u Tešanj skom kadiluku. Na
osnovu istinitog izvještaja i stvarnog stanja molimo da se izda č ferman,
kojim ć se narediti da se sirotinji č ć i milost. Milostivom gospo-
dinu, njegovoj visosti želimo da dobije velike nagrade. Njegova je naredba
posljednja.
Dobroželjitelj Visokoj Parti Mustafa, kadija Tešnja
Dana: 18. zul-hidždžeta 1158. (11.1.1746) godine.
133
Naselje ć nalazi se kod ć
114
L 35a/dl:
Poznavaocu šerijatskog prava, tešanjskom gospodinu kadiji, neka mu se
ć č ponosimo č i jednakih vilajetskim ajanima i drugim služ-
benicima, neka im se ć rang, ć se:
U vojni pohod trebaju krenti dva krila sultanove vojske iz Karzai 'Erzeru-
ma. U vezi s tim izdan je ferman da se u Bosanskom ejaletu za 1159. (1745)
godinu izvrši razrez ratnog doprinosa, kao što je č Za vojnike koje
je država popisala potrebno je izvršiti razrez ratnog doprinosa u iznosu od
50.000 groša. U vezi s tim izdan je sultanov ferman i poslan po kapidžibaši,
uzoru slavnih i postojanih, č Husejn-agi. Što prije izvršiti razrez dijela
koji se odnosi na vaš kadiluk od spomenutog ratnog doprinosa u iznosu od
50.000 groša, a u skladu sa specifikacijom i defterom, posredstvom suda i uz
saglasnost svih vas. Što prije predati nadležnom službeniku. U vezi s tim, a
prema fermanu, Bosanski je Divan napisao i poslao bujmuldiju.
Kada đ potrebno je na izložen č izvršiti razrez ratnog doprinosa koji
se odnosi na vaš kadi luk u skladu sa specifikacijom i deftetom, a posredstvom
suda i uz saglasnost svih. Što prije pokupiti i predati nadležnom službeniku.
Ne kasnite i tome posvetite ozbiljnu pažnju. Iznos ratnog doprinosa koji se
odnosi na zaime, timamike i vlasnike č što prije pokupiti i predati. Ako
neko od njih zanemari davanje te sume, nikako se ć ć opravdati. Postu-
pajte u skladu s bujuruldijom!
Dana: 10. muharrema 1159. (2.2.1746) godine.
L36/d2
Poštovanom veziru, velikom zapovjedniku, poretku svijeta, onome koji ru-
kovodi narodnim poslovima sa pravi/nim shvatanjem, koji obavlja sve važne
poslove sa ispravnim stanovištem, koji č š ć đ države i ć
stubove slave i č obasut obiljem milosti ć vladara, sadašnjem
bosanskom veziru Sulejman-paši, neka Bog č trajnom njegovu č i
slavu; najpravednijem đ muslimanskim kadijama, najistaknutijem đ
upraviteljima pravovjernih, izvoru vrline i istine, nasljedniku č Božijih
poslanika i vjerovjesnika, obdareniku osobite milosti vladara, Husejn-agi,
neka bude trajna njegova slava; ponosu kadija, izvoru dobrote i č ka-
dijama Bosanskog ejaleta, neka im se ć č ponosu č i jednakih
vilajetskim ajanima, neka im se ć rang, kada stigne uzvišeni sultanov
znak, neka se zna ć
ć godine u sretni ratni pohod krenut ć iz Karza i Erzeruma dva
odreda. Zbog toga vilajeti i ejaleti u Anadoliji i Rumeliji trebaju za pedeset
devetu (1746) godinu odrediti ratni doprinos. Za ratni pohod đ su
odredi sultanove vojske koje treba pripremiti. Na isti č treba odrediti i u
sandžacima i opremiti ih opremom potrebnom za ratni pohod. U vezi s tim i u
Bosanskom ejaletu potrebno je izvršiti razrez i prikupljanje. Ti, gom spomenu-
ti vezir, što prije pošalji po mubaširu u državnu blagajnu pedeset hiljada groša
koje su odredene kao i prošli put. U vezi s tim izdanje ovaj ferman, pa se šalje
po (ime nije navedeno). Sada, Ti, koji si gore spomenuti vezir, i vi ostali, koji
Sidžil Tešanjskog kadiluka 115
ste gore spomenuti, odmah izvršite razrez l. muharrema, kada č dospijeva
vrijeme i mirnodopskog i ratnog doprinosa, što prije pokupite i pošaljite, č
ć kao jednu ratu. Iz spomenutog ejaleta državnoj blagajni prema odredbama
ratnog doprinosa što prije pošaljite za navedenu godinu 50.000 groša. Ti, koji si
spomenuti vezir, poduzmi sve mjere da ne bude kašnjenja, a i svi vi posvetite tome
ozbiljnu pažnju. Svi posvetite pažnju da ne đ do radnji suprotnih odredbama
sultanovog fermana. U vezi s tim napisan je moj č ferman. Kada đ shod-
no izloženome, postupajte u skladu s odredbama fermana, č sadržaj treba
uvažavati i poštovati. Tako da znate, na moj č znak se oslonite!
Napisano: U zadnjoj dekadi ševvala 1158. (17-27.11.1745) godine.
L 36/d3:
Ratni doprinos iz Tešanj skog kadiluka:
ratni doprinos 5.037,5
troškovi boravka i mubaširija kapidžiagi 715
Svega: 5.752,5 -pet hiljada sedam
stotina pedeset
dva i po groša.
Na ime ratnog doprinosa iz Bosanskog ejaleta za 1159. (1746) godinu sul-
tanovim fermanom je zatraženo 50.000 groša. Na Tešanj ski kadiluk otpada
5. 752,5 groša. Spomenuti novac poslat se plemenitom valij i, kojem po obi-
č pripada mirnodopski doprinos. Tu je č i ratni doprinos koji ć se
posredstvom suda, inspektora i uz saglasnost svih ostalih što prije pokupiti i
predati nadležnom službeniku.
U vezi s tim napisan je i ovaj dopis.
Zapisano: 10. muharrema 1159. (2.2.1746) godine.
L 36a/d1:
Uzrok pisanju potvrde ć je:
Na osnovu sultanovog berata uživalac sam malikane Osojnica u Tešanj skoj
nahiji i pripadaju mi: filurija, vanredni divanski nameti, pristojba na zemljišne
tapije, badihava, taksa za kazne i drugo. Od č marta do marta sljede-
ć godine ovo smo ustupili tešanj skom kapetanu Ali-agi i Šabanu č iz
Travnika za l 065 groša. Umjesto mene oni ć ubirati prihode i niko se drugi
u to ne smije miješati.
Napisao 1159. (1746) godine kapetan Vranduka.
L 36a/d2:.
Od ratnog doprinosa zatraženog iz Bosanskog ejaleta za 1159. (1746) go-
dinu, na Tešanj ski kadiluk otpada:
ratni doprinos
troškovi puta i boravka kapidžibaše
Mehmed-agi za jednodnevnu inspekciju
gospodinu koji je došao iz Divana
5.037,5
715
45
140
116
mubašim hadži Ismail-agi
troškovi boravka mubašira
donosiocu murasele
troškov pisanja deftera
usluge
nabija Maglaj:
nabija Ž č
sultanov has:
č č sela:
Husrev-begov vakuf:
Palanka:
L 37/dl:
60
40
5
120
5
6.157,5
1.411,5
1.362
1.700
1.070
594
20
6.157,5- šest hiljada sto pede-
set sedam i po groša
Gospodi kadijama kadiluka u Bosni, Klisu i Zvorniku, neka im se ć
č ponos ima č i jednakih kapetanima, vojvodama, serdarima, vila-
jetskim ajanima i drugim službenicima, neka im se ć rang, ć se:
š ć i Jevreji u vašim kadilucima obnavljaju, proširuju i grade mana-
stire, crkve i sinagoge bez sultanove dozvole. Bosanski Divan obaviješten je
da u njima proizvode rakiju i dmga alkoholna ć prodaju ih i raznose, a što
je u islamskim zemljama zabranjeno. Takav promet uzrok je razdorima i ne-
redima. Sada, posredstvom zakona, naimenovanog inspektora i uz znanje svih
vas izvršite inspekciju manastira, crkava i sinagoga u vašim kadilucima. Sve
što je bez sultanovog odobrenja obnovljeno, prošireno, ili nanovo đ
a to utvrdite u toku inspekcije, vratite kako je bilo ranije, a đ
objekte srušite. U vezi s tim Bosanski Đ napisao bujumldiju, te je šalje
po izvršitelju, uzoru č i jednakih Osman-agi, neka mu se ć rang. A
kada đ na izložen č izvršite inspekciju manastira, crkava i sinagoga
i pretražite kazane u kojima prave rakiju i dmga alkoholna ć Kada nakon
inspekcije utvrdite koja su mjesta restaurirana i proširena bez dozvole, vratite
ih u ranije stanje, .a đ objekte porušite. One koji se budu suprot-
stavljali otkrivanju istine pohvatajte i sa izvještajem pošaljite. Svako od vas
neka se ozbiljno posveti poslu. Postupajte u skladu sa naredbom.
Zadnjeg dana džumadel-evvela 1159. (22.6.1746) godine.
L37a/dl:
Ovjereno č njegove ekselencije hadži Sulejman-paše, va/ije Bosne.
Kadiji navedenog kadiluka:
Koliko se dana potražuje od navedenog vakufa? Prilikom raspodjele prema
navedenom vakufu pokazan je slab interes. Ako postoji izlaz, koji je to? Ko je
sve u nadzoru vakufa? Ko je potpuno informisan o izboru? Neka cijeli džemat
izvrši kontrolu i o tome donese istinit izvještaj!
Sidžil Tešanjskog kadiluka
117
L37a/d2:
Neka je zdrav milostivi, plemeniti, moj sultan!
U đ Dobor, koja se nalazi na granici islamske države, nalazi se dža-
mija koju je podigao sultan Selim-han, neka mu Bog oprosti grijehe.
vremena ona je postala ruina. Smjerni siromasi muslimam ne obavlph
molitvu, a džamija nema vakufa da izvrši popravku. Zbog toga ?'o hm o milo-
stivog, plemenitog sultana da uputi veziru naredbu ov da se
ona obnovi i izgradi. Ako Bog da, uz sultanovu podrsku 1 drzavnu pomoc, kop
bi se sastojala od ć majstorima đ struke i novca ekser:
bismo obnoviti džamiju. č i mohmo za milost. Nefen b1pruz1h svo-
ju radnu snagu. Od njega č milost i podršku. U vez1 s tlm napisana
je ova predstavka. č je naredba plemenitog sultana.
Smjerni Džafer, kapetan đ Dobor
L 38/dl:
Prema popisu mesara za hiljadu sto pedeset i devetu (1746) godinu u kasa-
bi Ž č prodavat na pijaci:
-u subotu i nedjelju: Redžepi njegov sin Hamza,
- u ponedjeljak i utorak: Mustafa i Mehmed,
-u srijeda i č Hasan i drugi Hasan,
- u petak Ahmed, odabaša.
Dana: 5. džumadel-ahira 1159. (25.6.1746) godine.
L 38/d2:
Suprug: Mustafa, sin Ramadanov. Njegov je ć Mustafa, sin
Husejnov.
Supruga: Umihana, ć Alijina. Njen je ć njen brat Osman,
sin Alijin, a svjedoci Haj dar, sin Mehmedov, i Ibrahim, sin Ahmedov.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
L 38/d3:
Supmg: Salih, sin lbrahimov, iz đ Doboj. Njegov je ć
njegov brat Mustafa.
Supruga: Udovica Emina, ć Ahmedova. Došla č
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Bivši Eminin muž Salih-baša poginuo je u bici kod Ozije. To su potvrdili
Husejn ž ć sin Mahmudov, iz č i Ahmed, sin Salihov, iz đ
Doboj, a uz č Saliha koji je umrlog vidio.
Zapisano: 28. muharrema 1159. (20.2.1746) godine.
Svjedoci č
Alija, sin Alijin, iz Lepenice, hadži Alija iz Prusca, sin Ali-bega iz Prusca,
mula Ahmed, sin spahije Mustafe, iz ć mujezin hadži Mehmed, sm
hadži Ibrahimov, imam džamije hadži Alija, sin Sabanov.
1
3
4
Naselje ć pripada ć Tešanj:
118
L 38/d4:
Ahmed-aga koji je dolazio u Ž č zbog inspekcije bio je gost. Troškovi
inspekcije zaboravljeni su prilikom vršenja razreza. Ako Bog da, kada bude
vršen razrez nameta, neka se zavede, a neka se, đ ne zaboravi ć
Marašli Alimed-baši.
L 38a/d1:
Suprug: Hasan, sin lbrahimov, iz Kamenice.
135
Njegov je ć
njegov brat Mustafa.
Supruga: Hatidža, ć Šabanova. Njen je ć Hajdar, sin Sali-
hov, a svjedoci Jusuf, sin Ibrahimovi Hasan, sin Durakov.
Sporazunmo su utvrdili iznos mehri-muedžela: 1.200 č
č se dogodilo u šabanu 1152. (3.11-1.12.1739) godine.
Svjedoci č
Ali, sin Osmanov, iz Doboja, Malimud i Džafer, Husejnov.
L 38a/d2:
Suprug: Alija, sin Osman ov, iz Plan ja. ć mu je Hasan-hodža,
sin Alijin.
Supmga: Udovica đ ć Mnharemova. Njen je ć
Mehmed, sin Muharemov. ć je đ č Selima,
sina Ibrahimova, i Hasana, sina Osmanova.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 1.000 č
Svjedoci č
Imam Hasan-efendija, Ahmed-aga, kapetan Husejn, Kara Mustafa,
Mehmed, Husejn.
L 38a/d3:
Supmg: Mustafa-beg, sin Ismailov. Njegov je ć Džafer-aga.
Supmga: Fatima, ć Hasanova. ć je Ibrahim, sin Ahmed ov,
a svjedoci Husejn, odabaša, i Selim, sin Abdulahov.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 8.000.
č sc dogodilo: l. ramazana 1153. (20.11.1740) godine.
Svjedoci č
Glavni majstor č Salih, Mehmed, Huscjn, sudski pozivar.
L 38a/d4:
Suprug: Alija, sin Alijin, iz sela ž ć Došao č
Supruga: Kadira, ć Huscjnova, iz spomenutog sela. ć je
Hasan, sin Omerov, iz spomenutog sela. ć je đ svjedo-
135
Naselje Kamenica nalazi se kod Maglaja.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 119
č Mehmeda, sina Mahmudova, i Ahmeda, sina Ali-Mehmeda, iz istog
sela.
Sporazumno su utvrdili iznos mchri-mucdžela: 1.000.
č se dogodilo u č mjesecu ramazanu 1153. (20.11-
19.12.1740) godine.
Svjedoci č
Husejn, sudski pozivar.
L 38a/d5:
Supmg: Hasan, sin Jusufov, iz Kamenice. Njegov je ć Mu-
stafa, sin Jusufov.
Supruga: U mi hana, ć Ibrahimova. Njen je ć Haj dar, sin Sa-
lihov, a svjedoci Mustafa, sin lbrahimov, i Mustafa, sin Durakov.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 1.200.
Svjedoci č
Usta Mehmed, nalbant č konja), mula Mustafa.
L 38a/d6:
Suprug: Ismail, sin Mustafin, iz Jablanice. ć mu je otac.
Supmga: Maks uma, ć Durakova. Njen je ć Alija, sin Hasa-
nov, a svjedoci Mehmed, sin Ibrahimov, i njegov brat Mustafa.
Sporazumno su odredili iznos melui-mucdžela: 1.000.
Svjedoci č
Mula Hasan-efendija, Ali-beg, sin Sulcjmanov, Ramadan.
L 38a/d7:
Suprug: Ibrahim, sin Ahmedov, iz Usore.
136
Njegov je ć Ab-
dulmumin. f
Supmga Emina, ć Adilova, iz spomenutog sela. Njen je ć
Redžep, sin Ramadanov, a svjedoci Husejn, sin Šabanov, i Kanber, sin Ka-
nberov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 2.000.
Č ramazana 1153. (20.11-19.12.1740) godine.
Svjedoci č
Mula Alija, Husejn, sudski poziv ar.
L 38a/d8
Supmg: Ismail, sin Hasanov, iz kasabe Tešanj. ć mu je brat
Ibrahim.
136
Naselje Usora kod ć
120
Supruga: Saliha, ć Muslihova, iz Planja. Njenje ć Mehmed,
sin Mahmudov, iz istog sela, a svjedoci Hasan, sin Osmanov, i Hasan, sin Mu-
stafin.
Sporazulll11o su odredili iznos mehri-muedžela: 4.000.
č sc dogodilo u č mjesecu ramazanu 1153. (20.11-
19.12.1740) godine.
Svjedoci č
Mula Ibrahim iz Tešnja, mula Mustafa, sudski poslužitelj.
L 38a/d9:
Suprug: Hasan, sin č iz ž ć ć mu je brat Red-
žep.
Supruga: Rabija, ć Hajdarova. Njen je ć Ibrahim, sin Ali-
jin, a svjedok Koro, sin Durakov.
Sporazulll11o su odredili iznos mehri-muedžela: 2.000.
č se dogodilo: u ramazanu 1153. (20.11-19.12.1740).
Svjedoci č
Kapetan Ali-aga, Hasan, kethoda.
L 38a/d10
Suprug: Ahmed, sin Mustafe, iz Jelaha. Njegov je ć Hasan,
sin Sulejmana.
Supruga: Saliha, ć Mahmudova. Njenje ć Mehmed, sin Ma-
hmudov. ć je đ č Omera, sina Mustafinog.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000.
č se dogodilo u č mjesecu ramazanu 1153. (20.11-
19.12.1740).
Svjedoci č
Husejn, sin Ahmeda, iz Tešnja, Hasan, Saliha, Husejn, sudski pozivar.
L 38a/d11:
Suprug: Ibrahim, sin Mustafin, iz Plan ja. Njegov je ć Ahmed,
sin Seferov.
Supruga: Saliha, ć Mehmedova, iz istog sela. ć je njen
otac. ć je đ č Mehmeda, sina Durakova, i
Alije, sina Mustafina.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000.
Godine: 1153. (1740/41).
Svjedoci č
Mula Alija, sin hadži Alije, Husejn, sudski pozivar.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 121
L 39/dl:
Suprug: Hasan, sin Džaferov, iz Kraševa.
131
Njegov je ć
Ismail.
Supruga: Kumra, ć Hasanova. Njen je ć Ahmed, sin Jusu-
fov, iz Ripne
138
, a svjedoci Mehmed, sin Ahmedov, i Hasan, sin Mehmedov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000.
Zul-hidždžeta 1153. (17.2-18.3.1741) godine.
Svjedoci č
Hasan, kethoda, sufija Husejn.
L 39/d2:
Suprug: Hasan, sm Isa-begov. Njegov je ć Mustafa, sm
Mehmedov.
Supruga: Fatima, ć Ahmeda, kethode. Njen je ć Hasan, sin
Husejn-efendije, a svjedoci Mehmed, sin Mahmudov, i Mustafa, sin Alijin.
Mehri-muedžel iznosi: 5.000 dirhema.
č se dogodilo: u zul-hidždžetu 1153. (17.2-18.3.1741) godine.
Svjedoci č
Mahmud i Mustafa.
L 39/d3:
Suprug: Džafer, sin Osmanov, iz č Njegov je ć
Alija, sin Osmanov.
Supruga: Insana, ć Hasanova, iz spomenutog sela. Njenje ć
Alija, sin Hasanov, a svjedoci Mehmed, sin Alijin, i Mustafa, sin Osmanov.
Sporazulll11o su odredili iznos mehri-muedžela: 2.000.
č zabilježeno u muharremu 1154. (19.3-17.4.1741) godine.
Svjedoci č
Hasan-beg, H use jn, sudski izvršitelj.
L 39/d4:
Suprug: Jusuf, sin Ibrahim ov, iz Crva
139
• Njegov je ć Ahmed-
beg, sin Mustafa-age.
Supruga: Ha va, ć Omerova, iz sela Ravna
140
• Njenje ć Omer,
sin Abdulmuminov, a svjedoci Mehmed, sin Alijin, i Mehmed, sin Hasanov.
Sporazulll11o su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000.
č se dogodilo u muharremu 1154. (19.3-17.4.1741) godine.
137
Naselje Kraševa nalazi se kod Tešnja.
138
Naselje Ripna nalazi se u ć Tešanj.
139
Naselje pod ovim imenom neubicirano.
140
Naselje Ravna nalazi se kod Maglaja.
122
Svjedoci č
Kapetan Ali-aga, imam Hasan-efendija, Husejn, sudski izvršitelj.
L 39/d5:
Suprug: Ibrahim, sin Redžepov, iz sela č Njegov je opunomo-
ć Mustafa, sin Redžepov, iz istog sela.
Supruga: Saliha, ć Ibrahimova, iz sela Gomjenica
141
• Njen je opunomo-
ć Osman, sin Ibrahimov, a svjedoci Šaban, sin Kanberov, i Salih, sin Ra-
madanov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 2.400.
č se dogodilo u muharremu 1154. (19.3-17.4.1741) godine.
Svjedoci č
Prethodni.
L 39/d6:
Suprug: Mustafa-aga, sin Mehmed-age. Njegov je ć Hasan,
oda baša.
Supruga: Tahuna, ć Salihova. Njen je ć mula Husejn, sin
Ishakov, a svjedoci Mustafa, sin hadži Mahmudov, i Hasan, sin Ahmedov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: l 0.000.
č se dogodilo u muharremu 1154. (19.3-17.4.1741) godine.
Svjedoci č
Ali-beg, Širi-beg, Nuh-dede.
L 39/d7:
Suprug: Alija, sin Alijin, iz ć

• Njegov je ć Hasan,
sin Mustafin, iz Tešnja.
Supruga: Fatima, ć Abdulahova. Njen je ć Mehmed, oda-
baša, sin Hasanov. ć je đ č Selima, sina
Ibrahimova, i Ahmeda, sina Hasanova.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 4.000.
č se dogodilo u drugoj dekadi rebiul-ahira 1154. (26.6-6.7.1741)
godine.
Svjedoci č
Husejn-baša, berber, Ibrahim.
L39/d8:
Suprug: Ibrahim, sin Mustafin, iz Rajševa
143
• ć mu je brat
Osman.
141
Naselje Gomjenica nalazi se kod ć
142
Naselje ć pripada Tešnju.
143
Naselje Rajševo u okolini Doboja.
Sidžil Tešanjskag kadiluka 123
Supruga: Atija, ć spahije Mehmeda. Njen je ć njen otac, a
svjedoci brat Džaferi Mustafa, sin Alijin.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 6.000.
č i ugovor sklopljeni su: u džumadel-ahiru 1154. (14.8-11.9.1741)
godine.
Svjedoci č
ć (Mehmed-oglu) Ahmed, Mustafa, sudski poslužitelj, Derviš
Husejn, brat mula efendije.
L 39/d9:
Suprug: Alija, sin Selimov, iz kasabe Tešanj. Njegov je ć
alemdar Hasan, sin Abdulahov.
Supruga: Umihana, ć Šabanova, iz spomenutog mjesta. Njen je opuno-
ć Hasan-baša, sin Ahmedov, a svjedoci Šaban, sin Alijin, i Hasan, sin
Abmedov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 4.000.
Ugovor sklopljen: u šabanu 1154. (12.10-9.11.1741) godine.
Svjedoci č
Husejn, sudski pozivar.
L 39/dlO:
Suprug: Osman, sin Alijin, iz š ć Njegov je ć Ahmed,
sin Mehmedov, iz istog sela.
Supruga: Tahuna, ć Alijina, iz istog sela. ć je njen brat
Derviš, sin Alijin, a svjedoci Ahmed, sin Šabanov, i Ahmed, sin Mehmedov.
Sporazunmo su odredili iznos mehri-muedžela: 1.500.
Svjedoci č
Mula Alija, Husejn, sudski pozivar.
L 39/d11:
Suprug: Mustafa, sin Mehmedov, iz Doboja. Njegov je ć
alemdar Ahmed, sin Omerov.
Supruga: Hatidža, ć Ibrahimova, iz Tešnja. Njen je ć
Mehmed, sin Salihov, a svjedoci Mehmed, sin Jusufov, i Alija, sin Hasanov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 4.000.
č se dogodilo: u šabanu 1154. (12.10-9.11.1741) godine.
Svjedoci č
Ismail i Jusuf-aga.
124
L 39/dl2:
Suprug: Alija, sin Husejnov, iz kasabe Tešanj. Njegov je ć
Ahmed-beg, sin Mustafa-age, iz spomenutog mjesta.
Supruga: Umihana, ć Ishaka, iz spomenute kasabe. Njen je ć
nik alemdar Hasan, sin Ishakov, iz spomenute kasabe. ć je utvr-
đ č odabaše Alije, sina Ahmedova, i alemdara Alije, sina Hu-
sejnova, iz spomenute kasabe.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 5.000.
Ugovor se dogodio: u šabanu 1154. (12.10-9.11.1741) godine.
Svjedoci č
Husejn, sudski pozivar, Husejn.
L 39/dl3:
Suprug: Mehmed, sin Mehmedov, iz mahale č Njegov je opu-
ć Mustafa, sin Ibrahimov.
Supruga: Aiša, ć Halila va. Njen je ć Ibrahim, sin Ramada-
nov, a svjedoci Hasan, sin Salihov, i Alija, sin Ibrahimov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: č hiljade.
č se dogodilo: u šabanu 1154. (12.10-9.11.1741) godine.
Svjedoci č
Ponos uglednih kapetan Ali-aga, Mustafa, sudski poslužitelj.
L 39aldl:
Suprug: Hasan, sin Mustafin, iz Tešnja. Njegov je ć Hali!, sin
Hasanov, iz spomenutog mjesta.
Supruga: Hava, ć Alijina, iz Tešnja. Njen je ć Husejn, sin
Mustafin. ć je đ č Alije, sina Ibrina, i đ
na, sina Mehmedova, i Mustafe, sina Velijina.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 10.000.
Ugovor sklopljen: u šabanu.
L 39a/d2:
Suprug: Alija, sin Mustafin. Njegov je ć Bajram, sin Musta-
fin, iz Tešnja. Supruga: Udovica Rahima, ć Abdulah ova. Njen je opunomo-
ć Alija, sin Hasanov, iz spomenutog mjesta. ć je đ
č Šabana, sin Hasanova, i Saliha, sina Ramadanova.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 1.000.
č se dogodilo: u šabanu.
Svjedoci č
Sudski pozivar Husejn, Salih, Ciganin.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 125
L 39ald3:
Suprug: Husejn, sin Dervišov, iz sela Ravna
144
• Njegov je ć
njegov brat Mustafa. . .
Supruga: Udovica Umihana, ć Osmanova, iz spomenutog sela. Njen Je
ć H use jn, sin Mustafin, iz č ć je đ
no č Ibrahima, sina Mustafina, i Omera, sin Alijina.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 1.000.
č se dogodilo u mjesecu šabanu.
Svjedoci č
Hali!, sudski pozivar, i Salih Ciganin.
L 39ald4:
Suprug: Husejn, sin Sulejmanov, iz ć Njegov je ć
Mehmed, sin Husejnov.
Supruga: Hatidža, ć Hasanova, iz Tešnja. Njen je ć njen
brat. ć je đ č Mustafe, sinaAlijinog, i Sinana,
sina Mehmedovog.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 4.000.
č se dogodilo u ramazanu 1154. ( 10.11-9.12.1741) godine.
Svjedoci č
Hasan, kethoda, Mustafa, Husejn, sudski pozivar.
L 39ald5:
Suprug: Osman, sin Abdulahov. Njegov je ć alemdar Hasan.
Supruga: udovica Hatidža, ć Abdulahova. Njenje ć Hasan,
sin.Jusufov. ć je đ č Ibrahima, sina Osmano-
va, i njegovog brata.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 1.000.
U ramazanu 1154. (10.11-9.12.1741) godine.
Svjedoci č
Hasan-efendija, Husejn, sin Ahmedov.
L 39ald6:
Suprug: Ahmed, sin Alijin. Njegov je ć Mehmed, kapidžija.
Supruga: Aiša, ć Husejnova, iz Tešnja. Njen je ć Mustafa,
sin Redžepov. ć je đ č Mehmeda, sina hadži
Ibrahimova, i Mehmeda, sina Mustafina.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 4.000.
144
Naselje Ravna kod Maglaja.
145
Naselje ć kod ć
126
č se dogodilo u mjesecurarnazanu 1154. (l 0.11-9.12.1741)
godine.
Svjedoci č
Ibrahim, Husejn.
L 39a/d7:
Suprug: Hasan, sin Husejnov, iz Milajca
146
• Njegov je ć nje-
gov otac Husejn.
Supruga: Insana, ć Ramadana, iz Č

• Njen je ć
Ahmed, sin Husejnov, a svjedoci Mehmed, sin Durakov, i Ibrahim, sin Mu-
haremov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000.
č se dogodilo u 1154. (10.11-9.12.1741)
godine.
Svjedoci č
Mula Alija, mula Husejn.
L 39a/d8:
Suprug: Ibrahim, sin Muharemov, iz š ć Njegov je ć
njegov brat Mustafa.
Supruga: Zulkada, ć Husejnova, iz Maglaja. Njen je ć Ha-
san, sin č a svjedoci Husejn, sin Kasimov, i Hasan, sin Husejnov.
Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 3.000.
č č 1154. (10.11-9.12.1741)
godine.
Svjedoci č
Hasan, sin Osmanov, Džafer, kethoda.
L 39a/d9:
Suprug: Alija, sin Ahrnedov, iz Vukova
148
• Njegov je ć je
Mehmed, sin Ahmedov.
Supruga: Emina, ć Mustafina, iz Vukova. Njen je ć njen
otac, a svjedoci Mustafa, sin Ahmedov, i Mustafa, sin Mustafin.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000.
U mjesecu ramazanu 1154. (10.11-9.12.1741) godine.
Svjedoci č
Mula Mehmed, Husejn, sudski pozivar.
146
Naselje Milajci neubicirano.
147
Naselje Č kod Tešnja.
148
Naselje Vukova pripada Tešnju.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
127
L 39a/dl0:
Suprug: Husejn, sin Mustafin, iz ć Njegov je ć
Ramadan, sin Mehmedov.
Supruga: Umihana, ć Dervišova. Njen je ć Mustafa, sin
Hasanov, iz Jablanice, a svjedoci Husejn, sin Mehmedov, 1 Ibrah1m, sm Red-
žepov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 2.000.
č se dogodilo u mjesecuramazanu 1154. (l 0.11-9.12.1741)
godine.
Svjedoci č
Husejn-aga, dizdar Tešnja, Omer-baša iz Travnika.
L40/dl:
Suprug: Husejn, sin Mustafin, iz Tešnja. Njegov je ć Alija,
sin Abdulmuminov.
Supmga: Emina, ć Jusufova. Njen je ć Hasan, sin Alijin.
ć je đ č Ibrah1ma, sma Sahhova, l Hasana,
sina Ahmedova.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 4.000.
č se dogodilo u mjesecu ramazanu 1154. (10.11-9.12.1741) go-
dine.
Svjedoci č
Sulejman, odabaša, č Ibrahim, sin berbera, Sulejman, spahija.
L 40/d2:
Suprug: Jusuf, sin Mehmedov, iz Jablanice. Njegov je ć Hu-
seju, sin Alijin iz Moševca. .
Supruga: Aiša, ć Hasanova, iz sela Ripne
149
• Njenje ć Mu-
stafa, sin Ibrahimov, iz Jablanice. ć je đ SVJedocenJem
Husejna, sina Hasanova, i Husejna, sina Mehmedova.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000.
č se dogodilo u mjesecu ramazanu.
Svjedoci č
Mustafa-beg, Hasan-baša, berber.
L40/d3:
Suprug: Sadik, sin Mustafin, iz sela Osojnice
150
• Njegov je ć
Kasim, sin Redžepov.
149
Naselje Ripna kod Tešnja.
150
Naselje Osojnica pripada Maglaju.
128
Supruga: Mc1jem, ć Durakova. Njen je ć Salih, sin Sulej-
manov. ć JC đ č Jusufa, sina Hasanova i Ha-
sana, sina Zukanova. '
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 2.000.
č se dogodilo u mjesecu ramazanu.
Svjedoci č
Hasan, kethoda, Salih Ciganin.
L 40/d4:
Suprug: Mustafa, sin Husejnov, iz Tešnja. Njegov je ć mula
Ibrahim, sin Alunedov.
. Supruga: Fatima, ć Muharema, odabaše. Njenje ć Melill1ed,
sm Sahhov, a SVJedoeJ Husejn, sin Alijin, i Alija, sin Ahmedov.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 6.000.
č se dogodilo 1154. ( 1741142) godine.
Svjedoci č
H use jn, sin Muharcmov, Mustafa.
L 40/d5:
Suprug: Osman, sin Alijin. Njegov je ć brat Hasan, sin Alijin,
a SVJedocJ Ramadan, sin Derviša i Mustafa.
Supruga: Ha va, ć Mehmedova. Njen je ć Abdulmumin sin
Ahmedov. ć je đ č Jusufa sina i
Sadika, sina Dm·akova. ' '
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000.
Godine: 1154. (1741/42).
Svjedoci č
Mehmed-aga Babaja?, Halil-efendija.
L 40/d6:
Suprug: Bajram, sin Alijin. Njegov je ć Ibrahim sin Ahme-
dov, a svjedoci odabaša Husejn, sin Šabana, i Hasan, sin
Supmga: Zemana, ć Ahmedova. Njen je ć Mehmed, sin
Husejnov. ć je đ č Mustafa-havadže sina Ra-
madanova, i Hasana, sina Sulejtnanova. '
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 1.000.
Mjeseca ramazana 1157. (8.1 0-6.11.1744) godine.
Svjedoci č
Mustafa-aga, sin Mehmeda.
Sidžil Tdanjskog kadiluka 129
L40/d7:
Suprug: Ibrahim, sin Hasanov. Njegov je opunomc cenik Ibrahim-baša.
Supruga: Emina, ć Huscjnova. Njen je ć Mehmed-beg, sin
Mustafa-age, a svjedoci Hasan-aga, sin Ali-kapetana, i Husejn, sin Alijin.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
L 40/dS:
Suprug: Salih, sin Mahmudov. ć je njegov otac Mahmud.
Supruga: Katiba, ć Alijina. Njenje ć Ibrahim, sin Mehme-
dov, a svjedoci Salih, sin Ramadanov, i Hasan, sin Mehmedov.
Mchri-mucdžel iznosi: 2.000.
L40/d9:
Suprug: Hasan, sin Ahmcdov. Njegov je ć otac Ahmed.
Supruga: Ismihana, ć Husejnova. Njen je ć Đ sin Ab-
dulahov, a svjedoci Mehmed, sin Mustafin, i Hasan, sin Abdulahov, iz /nepro-
č
Mehri-mucdžel iznosi: 4.000.
L40a/dl:
Bože, Ti Koji osvajaš i daruje§ sve!
Po.ftovanom, plemenitom gospodinu Dervi.fu Ebu Bekiru, nakon pozdrava
ć se:
Od prvog šcvvala ove 1154. (l 0.12.1741) Vi ste naimenovani i za vršenje
sudskih poslova, kao i poslova, vojnog kasama u kadi luku Tešanj. Od č
navedenog mjeseca izvršavat ć sve ć poslove u skladu sa Šerijatom.
Popisivat ć zaostavštinu umrlih vojnih lica i u skladu sa Šerijatom vršiti
raspodjelu đ nasljednicima. Pozdrav. Napisano spomenutog datuma na-
vedene godine.
Smjerni Jusuf, kadija Tešanj skog kadiluka
L 40a/d2:
Suprug: Mehmed, sin Mehmedov. Njegov je ć mula Ibrahim
iz Tešnja.
Supruga: Rabija, ć Sulejmanova. Njen je ć Ibrahim, sin
Ahmedov, iz Tešnja. ć je đ č Husejna, sina
Mehmedova, iz kasabe Tešanj i Mehmeda, sina Alijina, iz sela Raduša.
Mchri-muedžel iznosi: 1.500
Zapisano: 7. ševvala 1154. (16.12.1741) godine.
Svjedoci č
ć đ Alija iz Tešnja, Mustafa-beg, Hasan, sin berberov.
.i
l l!
.i
1
.,
' l
l
l il
..
l,''
! !;l
,,1
l,.
'
'l
l
l
li
·l
·il
l
i!
130
L 40a/d3:
Suprug: Ibrahim, sin Salihov, iz kasabc Tešanj. Njegov je ć
Mehmed, sin Salihov.
Supnrga: Hatidža, ć Šabanova, iz navedenog mjesta. Njen je opunomo-
ć Salih, sin Huscjnov. ć je đ č Husejna,
sina č i Husejna, sina Šabanova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Zapisano dana: 8. ševvala J 154. ( 17. 12.1 7 41) godine.
Svjedoci č
Mustafa, poslužitelj, Husejn, poslužitelj, i ostali.
L 40a/d4:
Supmg: Salih, sin Murtehanov. Njegov je ć Alija, alemdar iz
Tešnja.
Supruga: Halima, ć Ebu Bckirova, iz sela ž ć Njen je opunomo-
ć njen brat. ć je potvnicno č Alije iz ž ć i
Hasana iz ć

Sporazumno su utvrdili iznos mehri-muedžela: 3.000.
Zapisano: 8. ševvala 1154. (17.12.1741) godine.
Svjedoci č
Alija iz sela Miškovei
150
, Hasan-havadže, imam džamije Tabhana.
L 40a/d5:
Suprug: Ismail, sin Huscjnov iz sela č Njegov je ć
otac.
Supruga: Kumra, ć Zukanova, iz ć Zastupa je Husejn, spahija
iz ć ć je đ č Alije, sina Hasanova, iz
č i Šahbaza, sina Muratova.
Sporazumno su utvrdili iznos mchri-muedžcla: 4.000.
Zapisano: 9. šcvva1a 1154. (18.12.1741) godine.
Svjedoci č
Ahmed, aga dobrovoljaca, havadže Hasan.
L 40a/d6:
Supmg: Mustafa, sin Hasan-age. Njegov je ć brat Mustafa iz
kasabe Tešanj.
Supruga: Zulka, ć Jašar-bega, iz Tešnja. Njen je ć Salih,
sin Osmana berbera. ć je đ č Mustafe, sina
Ibrahimova, i Mehmeda, sina Ibrahimova, iz kasabe Tešanj.
Sporazumno su odredili iznos mchri-muedžela: 6.000.
151
Naselje ć kod Tešnja.

Naselje Miškovci nalazi se kod Dervente.
Sidžil Tdanjskog kadiluka 131
Zapisano: ll. ševvala 1154. (20.12.1741) godine.
Svjedoci č
Alija, kapetan Tešnja, Uvejs, kethoda, odabaša Ibrahim.
L 40a/d7:
Suprug: Mehmed, sin Redžepov, iz kasabe Tešanj. Njegov je ć
nik otac Redžep.
Supruga: Đ ć Mehmeda, odabaše. Njen je ć Ibra-
him, sin berberov. ć je đ č odabaše Husejna,
sina Šabanova, i Osmana, sina Mehmedova.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 4.000.
Zapisano: 12. ševvala 1154. (21.I2.1741) godine.
Svjedoci č
Alija efendi, B udo, Hasan-havadže.
L 41/dl:
Supmg: Mehmed-beg, sin Kantamiri-bega, iz Tešnja. Njegov je opunomo-
ć Hasan-efendija, sin Husejn-efendijc.
Supmga: Emina, ć Mehmeda, kethode. Njen je ć Musli-
hudin, sin Mustafin. ć je đ č Ali-bega, sina
Abdulehadova, i mula Hasana, sina hadži Salihova, iz spomenute kasabe.
Mehri-muedžel iznosi: 10.000 č
Zapisano: 7. šcvvala 1154. (16.10.1741) godine.
Svjedoci č
Uvejs, kethoda, Husejn-baša, kethoda kule, Mustafa, poslužitelj, Hali!, po-
služitelj.
L 41/d2:
Supmg: Mehmed, sin Redžepov, iz š ć Njegov je ć
brat Mustafa.
Supruga: Hurija, ć Sulcjmanova, iz navedenog mjesta. Njenje opunomo-
ć Hasan, odabaša, sin Mustafin. ć je đ č
Ahmeda, sina Ahmedova, i Husejna, sina Sulejmanova.
Mchri-muedžel iznosi: 2.000 č
Svjedoci č
Halil-efendija, Mustafa-efendija, hadži Ibrahim, Džafer-aga, mula Sulej-
man-hodža, Mustafa-beg.
L 41/d3:
Suprug: Salih, sin Alije, rz Je!aha. Njegov je ć odabaša
Osman, sin Ahmeda.
ll:
l,
l
l
' l'
l' ,,l
l .. l·
l l
lli
l
,,
l,
132
Supruga: Kumra, ć Ahmeda, iz ć

Njenje ć Ahmed,
sin Hasana. ć je đ č Alije, sina Alijina, i dru-
gog Alije, sina Šabanova.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Zapisano: 13. ševvala 1154. (22.12.1741) godine.
Svjedoci č
Halil-efendija, Alija, poslužitelj, Mustafa, poslužitelj, Hasan, poslužitelj,
i ostali.
L 41/d4:
Suprug: Salih, sin Hasanov, iz spomenutog. Njegov je ć
Ismail, sin Mehmedov.
Supruga: Kumra, ć Mustafina. Njen je ć Husejn, sin Mu-
stafin. ć je đ č Abdulhalila, sina Mustafina,
i Hasana, sina Sulejmanova.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
č registrovano navedenog datuma.
L 41/d5:
Suprug: Mustafa, sin Alijin, iz ć Njegov je ć Ali-
ja, sin Mustafin.
Supruga: Saliha, ć Hasanova. Njen je ć Alija, sin Koro Ali-
je. ć je đ č Redžepa, sina Osmanova, i Hu-
sejna, sina Husejnova.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
Registrovano: spomenutog datuma iste godine.
L 41/d6:
Suprug: Husejn, sin Sulejmanov, iz Lepenice. Njegov je ć
Abdulah, sin Abdulahov.
Supruga: Emina, ć Husejnova. Njenje ć Hasan, sin Osma-
nov. ć je đ č drugog Hasana, sina Sulejma-
nova, i Mustafe, sina Redžepova.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000 č
Registrovano: spomenutog datuma iste godine.
Svjedoci č
Ali-aga, Ahmed-efendija, Hasan-efendija, Mustafa, poslužitelj, Husejn,
poslužitelj.
L41/d7:
Suprug: Ibrahim, sin Muharemov, iz Raduše. Njegov je ć
Mustafa, sin Hasanov.
153
Ovo naselje može se č kao ć ć Ljesik, ali pod tim imenima nije
poznato.
Sidžil Tešanjskog kadiluka
133
Supruga: Emina, ć Alijina, iz Kapica. Njen je ć Šaban, sin
Omerov, a svjedoci Jusuf, sin Ramadanov, 1 HuseJn, sm Mustafin.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Zapisano: 16. ševvala 1154. (25.12.1741) godine.
Svjedoci č
Ahmed-efendija, hadži Ibrahim, Ibrahim-aga, Mustafa-aga, Ahmed, ketho-
da, Husejn, poslužitelj.
L 41/d8:
Suprug: Ibrahim, sin Alijin, iz š ć Njegov je ć nje-
gov otac. . . . . .. . . .
Supruga: Ha va, ć Salihova. NJenJe opunomocemk Ahja JZ Plan Ja, a svje-
doci Mustafa, sin Muratov, i Hasan, sin HuseJnov.
Mehri-muedžel iznosi: 2.400.
č zabilježeno: 16. ševvala 1154. (25.12.1741) godine.
L 41/d9:
Suprug: Ibrahim, sin odabaše Alije, iz kasabe Tešanj. Njegov je opunomo-
ć njegov amidža Mehmed. . " . . .
Supruga: Amina, ć Ramadanova, JZ sela Raduse. Je _opunomoce-
nik Mustafa, sin Ahmedov, iz spomenutog sela. Punomocstvo Je đ
č Mustafe, sina Hasanova, i drugog Mustafe, sma Hasanova, IZ
kasabe Tešanj.
Sporazunmo su odredili iznos mehfi-muedžela: 3 .000.
Zapisano: ševvala 1154. (10.12-7.1.1741) godme.
Svjedoci č
Ahmed-aga, Alija Mustafin iz Palanke, mula Ismail.
L 4la/dl:
Poštovanom gospodinu tešanjskom kadiji, vilajetskim ajanima, nakon po-
zdrava ć se: . ". . . " .
Iz sela vašeg kadiluka zaostao je dio z1mske rate od 8,5 s1mka Jecma l
zobi. Izvršite razrez spomenutog zaostatka hrane u skladu sa defterom, a po-
sredstvom suda, mubašira i svih vas. Što prije pokupite i predajte nadležnom
službeniku. Požurite i budite oprezni.
Zapisano: ll. ševvala 1154. (20.12.1741) godine.
L 4la/d2:
Milostivom, plemenitom mom sultanu, neka poživi njegovo č
Predstavka smjernog ć je:
Ovaj smjerni podanik stanovnik je sela č

u Derventa. Jed-
ne ć dok sam bio na spavanju, upali su lopovi. Lopovi su b1h poznati. Spa-
1
54
Naselje č nalazi se kod Dervente.
134
menute ć ukrali su mi dva para volova i sedam komada košnica. Spomenuti
lopovi su Bilje ć (Biljeg-oglu) Ibrahim, ć (Paro-og lu) Alija, zimija
Stojan, Hefto i Miloš iz sela Drijen
155
i drugi Hefto iz Donjeg Dctlaka. Mene
su napali nožem i ranili. Vašu plemenitu visost molim da tešanjskom kadiji i
kapetanu uputite inspektora sa pismom, tc da se posredstvom suda ispita č
č stanje. č je naredba milostivog sultana.
Smjerni podanik Hasan
4la/d3:
U skladu sa izvještajem, a posredstvom suda i inspektora utvrdite č
č stanje.
Godine 1154. (1741).
L4la/d4:
Predstavka smjernog dobrožitelja ć je:
Hasan halifa, sin Ahmed-age, iz Nove Palanke u Tešanj skom kadi luku do-
šao je na č sud i izjavio:
"Tužim Hasana, sina Mehmedova, koji stanuje u istoj kasabi. U blizini
spomenute kasabe na rijeci Usori č smo sagradili mlin. Brana spo-
menutog mlina se srušila i trebalo ju je popraviti. đ č đ
donio sam od svoje ć I dok sam se o svemu tome brinuo, spomenuti mc je
tužio i izjavio da je sagradio branu spomenutom mlinu. Molim da se na sudu
utvrdi č č stanje, a uz č i izjavu mula Ahmed-efendije i mula
Ismail-hodže, stanovnika spomenute kasabc.
č je sultanova naredba!"
Napisano: šcvvala 1154. (10.12-7.1.1741) godine.
Derviš Ebu Bekir, kadija Tešanj skog kadiluka
L4la/d5:
Suprug: Mustafa, sin Mehmcdov, iz kasabeTešnja. Njegov je ć
nik Hasan-hodža, imam.
Supmga: Emina, ć Mustafina, iz kasabe Tešanj. Njen je ć
nik Alija, odabaša. ć je đ č Osmana, sina
Mehmedova, iz Tešnja i Mehmeda, sina Ibrahimova, iz kasabe Tešanj.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžcla: 4.000.
Zapisano: 19. ševvala 1154. (28.12.1741) godine.
Svjedoci č
Ali-beg ć đ Džafer-beg, Derviš, kethoda.
L 4la/d6:
Supmg: Osman, sin Alijin, iz č Njegov je ć Ibrahim,
sin Alijin.
155
Naselje Drijen nalazi se kod Dervente.
,.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 135
Supruga: Umilmna, ć Alijina, iz ć Njen je ć
Ahmed, sin Mustafin. ć je đ č Mustafe, sina
Alijina, i Hasana, sina Alijina.
Mehri-mucdžel iznosi: 3.000 č
Zapisano: 19. ševvala 1154. (28.12.1741) godine.
Svjedoci č
Prethodni.
L42/dl:
Suprug: Mustafa, sin Mchmcdov, iz mahale Ferhad-bega. Njegov je opu-
ć Mustafa, sin lbrahimov.
Supruga: Aiša, ć Hasanova, iz mahale č ć Njen je ć
Alija, sin Mehmeda, odabaše. ć je đ č Mu-
stafe, sina Jusufa, i Elkaza, sina hadži Mustafina.
Mehri-muedžel iznosi: 4.000.
Zabilježeno: navedenog datuma spomenute godine.
Svjedoci č
Prethodni.
L42/d2:
Suprug: mula Hasan, sin odabaše Ahmeda, iz kasabe Tešanj. Njegov je
ć brat Osman.
Supmga: Aiša, ć Mustafina, iz Tešnja. Njen je ć Salih, sin
Ahmedov. ć je đ č Mehmeda, sina Mustafi-
na, i Mustafe, sina Abduzahirova, iz ka sabe Tešanj.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 4.000.
Zapisano: 20. ševvala 1154. (29.12.1741) godine.
Svjedoci č
Sulejman-aga, č
L 42/d3:
Supmg: Ibrahim, sin Alijin, iz Tešnja. Njegov je ć je Alija,
sin Mchmcdov.
Supmga: Saliha, ć Sulejmanova, iz spomenutog mjesta. Njen je opuno-
ć Mustafa, sin Sulejmanov. ć je đ č
Mehmeda, sina Muharemova, i Mmieza, sina Husejnova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Zapisano: spomenutog datuma navedene godine.
Svjedoci č
Prethodni.
i
ll
l<
"'l
136
L 42/d4:
Suprug: Mustafa, sin Husejnov, iz Moševca. Njegov je ć Ali-
ja, sin Jusufov.
Supruga: N aida, ć Ramadanova iz č

• Njen ć je
Osman, sin Mehmedov. ć je đ č Husejna,
sina Mahmudova i Ismaila, sina Dervišova.
Mehri-mucdžcl iznosi: 4.000 č
Zapisano: spomenutog datuma navedene godine.
Svjedoci č
Predhodni.
L 42/d5:
Suprug: Husejn, sin Abduzahirov, iz kasabe Tešanj. Njegov je ć
nik njegov brat Hasan.
Supruga: Saliha, ć Davudova, iz Jevadžija
157
. Njenje ć Pcr-
viz iz sela Planje. ć je đ č Mahmuda iz sela
Planje i Mustafe, sina Hasanova, iz sela Raduše.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 3.000.
Zapisano: 24. ševvala 1154. (5.1.1742) godine.
Svjedoci č
Alija, odabaša iz kasabe Tešanj, Hasan-havadže, imam.
L 42/d6:
Suprug: Ahmed, sin Hajdarov, iz kasabeTešanj. Njegov je ć
Mustafa, kethoda, iz Tešnja.
Supruga: Saliha, ć Bekirova. Njenje ć Mehmed, sin Ibrahi-
ma. ć je đ č Kara Mustafe, sina Bajramova,
i Husejna, kethode, sina mula Mustafe.
Sporazumno su odredili iznos mchri-muedžela: 4.000.
Zapisano: 29. ševvala 1154. (7.1.1742) godine.
Svjedoci č
Ahmed-aga, Ali kapudan, Ali-beg ć đ
L 42/d7:
Suprug: Husejn, sin Mehmedov, iz ć Njegov je ć
Mustafa sin Ibrahimov.
Supruga: Aiša, ć Abdulahova, iz Jelaha. Njenje ć njen brat
Đ ć je đ č Hasana, sina Sulejmanova i
Ahmeda, sina Hasanova.
156
Naselje č kod Doboja.
157
Naselje Jevadžije kod Tešnja
Sidžil Te.ianjskog kadiluka 137
Mehri-muedžcl iznosi: 3.000 č
Zabilježeno: zul-kadc 1154. (8.1-6.2.1742) godine.
Svjedoci č
Huscjn, sudski pozivar, Mustafa, poslužitelj, Husejn, poslužitelj, i dmgi
poslužitelj Hasan.
L 42/dS:
Suprug: Mehmed, sin Fazlijin, iz sela Planje. Njegov je ć
Ibrahim, sin Muslijin.
Supruga: Saliha, ć Mehmedova, iz Lepcnice. Njenje ć Ab-
dulah, sin Abdulmuminov. ć je đ č Hasana,
sina Mehmedova, i Ibrahima, sina Sulejmanova.
Mehri-mucdžel iznosi: 2.000 č
Zabilježeno: zul-kadc 1154. (8.1-6.2.1742) godine.
Svjedoci č
Prethodni.
L 42/d9:
Suprug: Ibrahim, sin Ahmcdov, iz sela Raduša. Njegov je ć
Husejn, sin Husejn-bega, iz Tešnja.
Supruga: Aiša, ć Husejnova. Njen je ć Alija, sin č
Mehmeda, iz Tešnja. ć je đ č njenog oca
Huscjna, sin Ostnanova i Alije, sina Ibrahitnova iz sela č

nabija
Travnik.
Mchri-mucdžel iznosi: 2.000.
Ugovor sklopljen: 27. šcvvala 1154. (7.1.1742) godine.
L 42a/dl:
ć se:
Ahmed, sin Hajdarov, iz Tešnja razvodi se od Emine, ć Ejubove, jer
nisu lijepo živjeli. Bez procjene đ joj je izdržavanje za vrijeme ideta
159
u iznosu od tri groša. Na sudu je izjavila da želi da sc izvrši procjena, s obzi-
rom na njenu situaciju. Nakon što je preko spomenutih stanovnika sagledana
njena situacija, đ je izdržavanje u iznosu od 12 groša.
Zapisano: 25. ševvala 1154. (5.12.1741) godine.
158
Naselje č nalazi se kod Viteza.
159
Ide! ili š č period je u kojem žena nakon smrti muža ili razvoda ne može
sklopiti novi brak. Idet traje tri mjeseca u č razvoda, a č mjeseca i deset
dana u č smrti muža. Ukoliko je žena u drugom stanju, završava se đ
jem. Za vrijeme trajaqja ideta poslije razvoda braka muž je obavezan brinuti o izdr-
žavanJU SVOJe supruge. Vidi: š ć A., č i nasljedno pravo muslimana,
69-72.
f!l
,,
l
138
Svjedoci č
Ahmed-aga, Husejn-efendija, Derviš, kethoda, Sulejman-aga, mula Ibra-
him, hatib i drugi.
L42a/d2:
Suprug: Husejn, sin Mehmedov, iz š ć Njegov je ć
Durak, sin Abdulmuminov, iz istog sela.
Supruga: Merjem, ć Ahmedova, iz istog sela. Njen je ć
Mustafa, sin Muharemov. ć je đ č Husejna,
sina Ahmedova i Mahmuda, sina Mehmedova iz š ć
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Zapisano: 29. ševvala 1154. (6.1.1742) godine.
L 42a/d3:
Suprug: Ciganin Zulfikar, sin Ibrahimov. Njegov je ć Fejzu-
lah, sin Ahmedov.
Supruga: Ciganka ć Mustafina, udovica. Njen je ć
nik Ibrahim, sin Rovana. ć je đ č Ismaila i
Husejna.
Mehri-muedžel iznosi: 1.200.
Ugovor sklopljen: 30. ševvala 1154.
160
(7.1.1742) godine.
Svjedoci č
Husejn-aga, kapetan Tešnja, Salih, sin Husejn-age, Husejn, poslužitelj.
L42a/d4:
Zajmodavac: Mustafa iz Raduše.
Dužnik: njegov brat Mehmed.
đ suma iznosi: 6.660.
đ i č
Za spomenutu sumu svojim imetkom č drugi Mehmed iz Raduše.
Zapisano: 21. ševvala 1154. (30.12.1741) godine.
Svjedoci č
Hasan-aga, Salih, sin Hasan-age, Husejn, sudski pozivar, Husejn, poslu-
žitelj.
L42a/d5:
Ovjereno velikim č vezira ... nadzornika Mehmed-bega.
Č plemenitom gospodinu, sarajevskom muli, muteselimu, kadijama
Bosanskog sandžaka, neka im se ć vrlina, ć se:
Sveštenik po imenu č sultanovim uzvišenim fermanom nai-
menovanje za vladiku u Sarajevu. Bez visoke naredbe drugima je zabranjeno
miješati se u ovo, a to je i u suprotnosti sa č sudom. Novac koji po
160
Navedene godine ševval je imao 29 dana.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 139
starom č pripada državi niko drugi ne smije skupljati, ni miješati se u
to. Onima koje je država odredila da sakupljaju njoj ć novac, drugi
neka ne prave smetnju. Neka im putevi budu pro hodni. U vezi s tim izdana je
i napisana ova bujuruldija. A kada stigne, na izložen č postupajte u skladu
s bujuruldijom. Neka se niko ne miješa i ne č suprotno.
Dana: 13. safera 1155. (19.4.1742) godine.
Nama stiglo 17. redžepa 1155. (17.10.1742) godine.
L 42a/d6:
Suprug: Alija, sin Ahmed ov. Njegov je ć Salih, sin hadži Mu-
stalin.
Supruga: Udovica Fatima, ć hadži Ahmedova. Njen je ć
Muharem, odabaša, sin Bekira. ć je đ č Ha-
biba, sina Velijinog, i uste Ahmeda, berbera.
Mehri-muedžel iznosi: 5.000.
L43/dl:
Dizdar maglajske đ koja pripada Tešanj skom kadilukuje Sulejman-
aga, sin Abdulatifov.
L 43/d2:
Suprug: Omer, sin Alijin. Njegov je ć Hali!, sin Alijin.
Supruga: Hakima, ć Husejnova. Njenje ć Omer, sin Osma-
na. ć je đ č Husejna, sina Husejnovog, i
Mustafe, sina Husejnova.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000.
L 43/d3:
Stanovnici Maglaja Sulejman, sin Mehmed-efendije i Alija, sin hadži
Mehmedov u ime džemata novih konjanika, oficira i nefera maglaj skog okru-
ga došli su na sud i izjavili da je uzrok pisanju dokumenta agal uk spomenutog
džemata. Husejn-aga, sin Mustafa-age najbliži je đ po ocu bivšem agi
Mehmedu koji je umro. Prema uslovima odžakluka agaluk pripada spome-
nutom Husejnu. On je uzeo agaluk malodobnom Sulejman-agi koji je umrli
brat po majci. Od bosanskog valije č da donese odluku i o tome
obavijesti Husejn-agu.
Zapisano u sidžil: 19. rebiul-evvela 1159. ( 11.4.1746) godine.
Svjedoci č
Ponos vršnjaka Meluned-aga, sin Mustafe-age iz Maglaja, ponos vršnjaka
Ahmed-aga, sin Mustafe-age, brat tešanj skog kapetana, Alnned-aga Galijaše-
ć (Galijaš-oglu) iz Tešnja, Husejn sudski pozivar i drugi.
140
L 43/d4:
Gospodi kadijama kadiluka Bosne, Klisa i Zvornika, ponosimo č i
jednakih, kapetanima, vojvodama, serdcrima, vilajetskim ajanima i drugim
službenicima- neka im se ć rang, ć se:
š ć i Jevreji vaših kadiluka bez sultanove dozvole proširuju i gra-
de manastire, crkve i sinagoge. Bosanski Divan je obaviješten da u njima
proizvode rakiju i druga alkoholna ć koja prodaju i raznose, a što je u
islamskim zemljama zabranjeno. Takav promet uzrok je neredima i razdo-
rima. Sada, posredstvom zakona, naimenovanog inspektora i uz znanje svih
vas izvršite inspekciju manastira, crkava i sinagoga u vašim kadilucima. Sve
što je prošireno, ili đ bez sultanove dozvole, a to utvrdite u toku
inspekcije, vratite u prvobitno stanje, a đ srušite. U vezi s tim
Bosanski Divan je napisao ovu bujuruldiju, te je šalje po inspektoru, uzoru
č i jednakih, Osman-agi, neka mu se rang ć A kada đ na izložen
č izvršite inspekciju manastira, crkava i sinagoga, đ i kazni te one
koji proizvode rakiju i dmga alkoholna ć Kada u toku inspekcije utvrdite
koji su objekti bez sultanove dozvole prošireni i obnovljeni, vratite ih u prvo-
bitno stanje, a đ pomšite. One koji se budu protivili otkrivanju
istine uhvatite i sa izvještajem pošaljite. Svako od vas neka se ozbiljno posveti
poslu. Postupajte u skladu sa bujuruldijom.
Zadnjeg dana džumadel-evvela 1159. (20.6.1746) godine.
Vjemo originalu i velikom č
Smjemi Ibrahim, kadija Bosna Broda, neka mu grijesi budu oprošteni!
L 43a/dl:
Č tešanjskom kapetanu A/i-agi i Ahmed-efendiji š ć iz
Tešnja, nakon pozdrava saopštava se:
. U kadilucima Bosne, Klisa i Zvomika vršit ć se inspekcija u manastirima,
crkvama i sinagogama, u cilju pronalaska kazana u kojima se proizvodi rakija
i dmga alkoholna ć Bosanski valija poslao je bujuruldiju po inspektoru
Osman-agi A basovi (A đ Obavezni ste da sa spomenutim inspekto-
rom izvršite inspekciju kazana u kojima se proizvodi rakija i druga alkoholna
ć u manastirima, crkvama i sinagogama u Tešanj skoj nahiji. Neka se niko
dm g i u to ne miješa.
Zadnjeg dana džumadel-evvela 1159. (20.6.1746) godine.
. Mustafa, katib bosanskog namjesnika
L44/dl:
Suprug: Hasan, sin Abdulahov, iz kasabe Tešanj. Došao č
Supmga: Udovica Fatima, ć Ibrahimova, iz spomenute kasabe. Njen je
ć je Salih-baša, sin Husejnov. ć je đ svje-
č Omer-baše, sina Husejnovog, i Abdulmumina, sina Mehmedovog.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000.
Ugovor i brak sklopljeni: l. ramazana 1164. (24.7.1751) godine.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 141
L44/d2:
Supmg: Mehmed, sin Jašara ć đ Njegov ć
je dmgi Mehmed, sin Ibrahim-age, iz Tešnja.
Supmga: Udovica Umikulsum, ć Husejnova. Njen ć je
Mustafa iz iste kasabe. ć je đ č Husejn-baše
ć đ i mula Džafera.
Mehri-muedžel iznosi: 6.000 č
Ugovor i brak sklopljeni: 3. ševvala 1164. (25.8.1751) godine.
L44/d3:
Suprug: Mustafa-baša, sin Alijin. Njegov je ć bakal hadži
Alija iz kasabe Tešanj.
Supmga: Udovica Merjem, ć Mustafina. Njenje ć kapetan
Hasan-aga, a svjedoci Ali-baša, sina Osmanov, i Ibrahim, sin Ahmedov, iz
spomenute kasabe.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000.
Ugovor i č zavedeni: 9. ševvala 1164. (31.8.1751) godine.
L44/d4:
Supmg: Husejn, sin Alijin, iz kasabe Tešanj. Njegov je ć had-
ži Mehmed, sin Husejnov.
Supmga: Emina, ć Nuhova. Njen je ć Alija, sin Husejnov,
iz spomenute kasabe. đ č Alije, sina Šabanovog, i Mu-
stafe, sina Abdulmuminovog.
Mehri-muedžel iznosi: 5.000 č
Zapisano: 5. ševvala 1164. (27.8.1751) godine.
L44/d5:
Supmg: Ibrahim-baša, serdar Duboštice, sin Ahmed-efendije. Njegov je
ć njegov brat Ismail-baša.
Supmga: Fatima, ć Osmanova, iz kasabe Tešanj. Njenje ć
Ahmed, sin Alijin, iz spomenute kasabe. đ č Mehmed-
baše, sina Hasanovog, i Ahmeda, sina Alijinog, iz spomenute kasabe.
Ugovor i brak sklopljeni.
Meh1i-muedžel iznosi: 7.000 č
Zapisano: 18. zul-kade 1164. (8.10.1751) godine.
Svjedoci č
Mula Hasan-baša iz kasabe Tešanj, Ibrahim-baša Belgradi.
L 44aldl:
Supmg: Mehmed, sin Osman ov. Njegov je ć Ahmed, sin Ali-
jin, stanovnik kasabe Tešanj.
l
!l
,,
,,
l
il
142
Supruga: Sakina, ć Numanova. Njen je ć njen amidža
Ahmed-aga, sin Mustafe-age š ć đ č buljukba-
še Husejna i Mustafe, sina Velijinog, stanovnika kasabe Tešanj.
Ugovor sklopljen: 27. muharrema 1165. (16.12.1751) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 6.000.
L44a/d2:
Suprug: Ali-baša, sin Alijin, iz Loznice
161
Njegov ć je hadži
Sule j man-efendija.
Supruga: Hava, ć Husejnova, iz sela Lepenice. Njen ć je
Alija-baša iz istog sela. đ č Alije, sina Abdurahmano-
vog, i Ibrahima, sina Sulejmanovog, iz istog sela.
Ugovor i brak sklopljeni: 29. muharrema 1165. (18.12.1751) godine.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
L44a/d3:
Suprug: Ismail, sin šejha Hasan-efendije, iz kasabe Tešanj. Njegov je opu-
ć Ahmed, sin Salihov, iz spomenute kasabe.
Supruga: Fatima, ć hadži Mehmedova, iz kasabe Maglaja. Njen je opu-
ć Ahmed-baša, sin Sulejmanov, iz kasabe Maglaj i Hasan, sin Mu-
stafin, iz Tešnja. ć je đ č odabaše Mustafe,
sina Alijinog, iz kasabe Maglaj i Hasana, sina Mustafinog, iz kasabe Tešanj.
Ugovor i brak sklopljeni.
Mehri-muedžel iznosi: 6.000 č
Zapisano: 29. muharrema 1165. (18.12.1751) godine.
L44a/d:
Suprug: Abdulah-baša, sin Mustafin, iz sela Jelah. Njegov je ć
nik Mehmed, sin Husejnov, iz istog sela.
Supruga: Zilka, ć Ibrahimova, iz sela Kosova
162
Zastupaj e Alija, sin Hu-
sejnov, iz sela Kosova. đ č Ismaila-baše, sina Halilovog,
iz istog sela i Alije, sina Ibrahimovog, iz istog sela.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Sklapanje braka zabilježeno: 3. safera 1165. (22.12.1751) godine.
Svjedoci č
Abdulah-baša iz Ž č Husejn-baša iz Tešnja.
L44a/d4:
Suprug: Ibrahim, sin Alijin, iz sela č Njegov ć nje-
gov brat Osman spahija.
Supruga: Hakima, ć Mehmedova, iz sela Lepenica. Zastupa je brat. Po-
đ č Ibrahima, sina Alijinog.
161
Naselje Loznica nalazi se kod Višegrada.
162
Naselje Kosovo nalazi se kod Maglaja.
Sidžil Tešanjskog kadiluka 143
L45/dl:
đ je kobila i predana kapetanu Bekim. đ je njeno dnevno
izdržavanje u iznosu od 30 groša.
Dana: 7. džumadel-evvela 1159. (28.5.1746) godine.
L45/d2:
U selu Komušina
163
đ su dva konja. Predani su kapetanu Bekim.
đ je dnevno izdržavanje za svakog konja po 30 groša.
L45/d3:
đ je jedan erni konj u selu Nef ć
164
koje pripada selima sultanovo g
hasa. Predan je na tešanj skom kapetanu Bekim, dok se ne pojavi nje-
gov vlasnik. đ je izdržavanje u iznosu od 30 č
Dana: 5. rebiul-ahira 1159. (28.3.1746) godine.
L 45a/dl:
Suprug: Mustafa, sin Sulejman-age. Njegov je ć Islam-aga,
sin Sulejman-age, a njegovi svjedoci su Ibrahim, sin Ibrahimov, i Mehmed,
sin Ismailov.
Supruga: Udovica Fatima, ć Mustafina, stanovnica mahale Bukva. Za-
stupa je Alija, sin Ahmedov, a njeni svjedoci su Mustafa, sin Abduzahirov, i
Ibrahim, sin Ibrahimov.
Mehri-muedžel iznosi: 5.000.
Dana: 5. rebiul-evvela 1157. (18.4.1744) godine.
L 45a/d2:
Suprug: Salih, sin Sulejmanov. Njegov je ć Omer, sin Sulej-
manov. đ č Mustafe, sina Sulejmanovog, i Murteze, sina
Zulfikarovog.
Supruga: Selima, ć Ramadanova. Zastupa je Omer, sin Abduzahirov. Po-
đ č Mahmuda, sina Ibrahimovog, i Hasana, sina Ramada-
novog.
Sporazumno su odredili iznos mehri-muedžela: 2.000.
Zapisano: u mjesecu rebiul-evvelu 1157. (14.4-13.5.1744) godine.
L 45a/d3:
Suprug: Šaban, sin Jusufov. Njegov ć je mula Mustafa, sin
Mehmedov, a svjedoci Mustafa, sin Nesuha, i Hasan, sin Mustafe.
Supruga: Udovica Kumra, ć Mustafina. Zastupa je Alija, sin Seferov.
Njeni svjedoci su Mustafa, sin Šabanov, i Hasan, sin Nezirov.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000.
Zapisano: 25. rebiul-evela 1157. (8.5.1744) godine.
163
Danas Gornja i Donja Komušina u okolini ć
164
Naselje ć neubicirano.
l
l
144
L45a/d4:
Suprug: Hasan, sin Mustafin. Njegov ć je Omer, sin M usta-
fin, uz č Ibrahima baše, sina Ahmedovog, i Saliha, sina Alijinog.
Supruga: Umihana, ć Dede. Zastupa je Mustafa, sin Hasan ov, uz svjedo-
č Ahmeda, sma Osmanovog, i Saliha, sina Hasanovog.
Mehri-muedžel iznosi: 1.000.
L 45a/d5:
ć Emine, ć Omerove, iz Maglaja, koji pripada tešanj-
skom kad!luku, Husejn je sin Omerov. Njegovo ć je đ
č Hasana, sina Ismailova, iz sela Višnjica
1
" u nahiji Ž č i Ha-
sana, sma Ibrahimova, tz sela Dubravice
166
Husejn, sin Omerov, iz istog sela
došao je na i u svojstvu ć izjavio: "Prvi muž spomenute
Emme Hasan, sm Abdurahmanov, poginuo je kao šehid u bici kod Ozije. Pre-
ma mom mišljenju ona se može ponovo udati. I od suda tražim dopuštenje
za nJeno novo č Kao svjedoci na sud su došli i Mehmed-baša sin
iz Doboja i Mehmed-baša, sin Mustafin, iz Maglaja. Izjavili su da je
u nJihovom prisustvu poginuo u jurišu od metka kao šehid. Nakon zakletve
č je ć i zapisano.
Dana: 12. šabana 1158. (9.9.1745) godine.
Suprug: Mehmed sin Mustafin. Njegov ć je Husejn, sin Musta-
fin, a svjedoci Mehmed-baša, sin Alijin, i drugi Mehmed-baša, sin Mustafin.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Zapisano: 12. šabana 1158. (9.9.1745) godine.
L 45ald6
Suprug: Mahmud, sin Hus ej nov. Njegov ć je Hasan, sin Ra-
madanov. đ č Mustafe, sina Nesuhovog, i Šabana, sina
Nesuhovog. ·
Supruga: udovica Fatima, ć Mahmudova. Zastupa je Mustafa, sin
Mehmedov uz č Mustafe, sina Mehmedova, i samardžije Alije, sina
Durakova.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Zapisano: 25. šabana 1157. (3.10.1744) godine.
L45a/d7:
Suprug: Alija, sin Ahmedov. Njegov ć je Ali-beg, sin Abdu-
lehad-efendije. đ č Ali-efendije, sina Šabanovog, i mula
Husejna, sina Ahmedovo g.
Supruga: Udovica Hava, ć Mehmedova. Zastupa je Džafer, sin Zulfi-
karov. đ č Sulejmana, sina Ahmedovog, i Alije, sina
Ahmedovog.
165
Na ovom č nije poznato naselje Višnjica.
166
Naselje Dubravice nalazi se kod ć
Sidžil Tešanjskog kadiluka 145
Mehri-muedžel iznosi: 2.000.
Zapisano: 25. šabana 1157. (3.10.1744) godine.
L45ald8:
Suprug: Mehmed, sinAhmedov, stanovnik sela Radoš
167
, pripada Derventi.
Došao č ,
Supruga: Udovica Razija, ć č

kasabe č Zastupa
je Hasan, sin Zulfikarov. đ SVJedocenJem Sahha, sma Ibrahtmovog, 1
Mehmeda, sina Alijinog, iz sela Ljutovica.
169
Mehri-muedžel iznosi: 1.500.
Zapisano: 28. džumadel-evvela 1157. (9.7.1744) godine.
L 46/dl:
Suprug: Ibrahim, sin Ahmedov, iz Tešnja. Njegov ć je njegov
otac.
Supruga: Hatidža, ć Ibrahimova, iz Tešnja. Zastupaj e bratA!ija, sin Ibra-
himov. đ č Ismaila, sina Muhsmog, IZ TesnJa 1 Omer-
baše, sina Ramadanovog, iz Tešnja.
Ugovor i brak sklopljeni.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Zapisano: u mjesecu saferu 1165. (20.12-17.1.1751) godine.
L46/d2:
Suprug: Alija š sin Ibrahimov, iz kasabe Tešanj. Njegov opunomo-
ć je brat Mustafa.
Supruga: Aiša, ć Husejnova. Zastupa je brat ·drugi sin Husejnov.
đ č Mustafe, odabaše, iz kasabe TesanJ 1 Ismatla, sma
Abdulahovog, iz sela Jelah.
Ugovor i brak sklopljeni.
Mehri-muedžel iznosi: 6.000 č
č zapisano. 15. safera 1165. (3.1.1752) godine.
L 46/d3:
Suprug: Ramadan, sin Mahmudov, iz sela Ravne
170
• Njegov ć
je Husejn. . . .. .
Supruga: Umihana, ć Alijina, iz istog sela: Zastupa Je drugi Ah ja, sm
Muminov, iz spomenutog sela. đ č njenog brata Hasana
i drugog Alije, sina Mahmudovog.
Ugovor i brak sklopljeni.
Mehri-muedžel iznosi: 2.000 č
Zapisano: u mjesecu džumadel-ahiru 1165. (16.4-14.5.1752) godine.
167
Naselje Radoš neubicirano.
168
Naselje č neubicirano.
169
Naselje Ljutovica neubicirano. "
170
Danas Donje i Gornje Ravne, naselja kod č
\lli]
lill l
JI
il
146
L 46/d4:
Suprug: Ibrahim-baša, sin Muminov, iz sela č

• Njegov ć
je Ahmed-baša.
Supruga: Zu1ejha, ć Mehmedova. Zastupa je njen otac. đ svje-
č Husejna, sina Selimovog, iz kasabe Maglaj i Hasana, sina Husej-
novog.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Zapisano. 22. rebiul-evvela 1165. (8.2.1752) godine.
L46/d5:
Suprug: Mehmed, sin Hasan-age, iz kasabe Maglaj. Njegov ć
je buljukbaša Alija iz navedene kasabe.
Supruga: Fatima, ć mula Ibrahima. Zastupa je njen amidžaAli-beg. Po-
đ č njenog amidže Hasana č i Mustafe-baše, sina
Ibrahim ovog.
Mehri-muedžel iznosi: 7.000 č
Ugovor i brak sklopljeni.
Zapisano: l. rebiul-ahira 1165. (17.2.1752) godine.
L46/d6:
Suprug: Mustafa, sin Hasanov, iz kasabe Nova Palanka. Njegov opunomo-
ć je Mehmed-baša, sin Hasan-baše, iz Maglaja.
Supruga: Hatidža, ć Ibrahimova, iz Maglaja. Zastupa je Mehmed, sin
Mustafin, iz Maglaja. đ č Mustafe, sina Hasanovog, i
Ibrahima, sina Ahmedovo g iz kasabe Maglaj.
Mehri-muedžel iznosi: 3.000 č
Zapisano: 12. rebiul-ahira 1165. (28.2.1752) godine.
171
Naselje č neubicirano.
INDEKS
ll
,,
'
!·,
INDEKS GEOGRAFSKIH NAZIVA
A
Afrika Vlll
Akhisar, v. Prusac
Anadolija 70, 71, 83, 114
Ankara 73
Austrija XIII, XVI, XVIII, 26, 51, 75
B
ć 57, 109
ć mahala XII
Banja Luka Xl, XIII, XIV, 41, 51, 85,
92, 94, IJO; đ 41, 85, 86, 92,
93
Beograd XV, XVI, 15
Bežlja 14
ć 42
Bijela Voda 55
Bijelo Polje 109
Bijeljina 41, 71; kadiluk 29
Bile Vode 55
Bilo Polje l 09
Bosanska Gradiška 42
Bosanski Brod 41, 61
Bosanski ejalet XI, XIV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, 15, 21, 28, 34, 36, 37,
38,41,43, 56,57, 59,62, 67, 68, 79,
83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 108, 110,
115
Bosanski sandžak 48, 72, 85, l 03
Bosna Brod 35, 46, 54, 140; kadiluk X,
68
Bosna i Hercegovina V, X, XI, XIII
Bosna XI, XII, XIII, XVI, XVIII, 15,
24,36,40,41,43,44,46, 51, 59,
61, 62, 63, 65, 79, 85, 107, 108, 116,
140; rijeka 46, 48, 49, 62
ć 28
č 33
Brod XIII, XVIII, 26, 27, 48, 75;
đ 64, 75
Brodska kapetanija 48
Brusna 89, 91, 112
Brusnica 41, 61, 89, 91, 109
Bukovica l 09
Bukva, mahala 143
ć 93
B unosa č 42
e
Cerovac 14
č 62, 64, 65
đ 100
Crvi 121
č
Č ć č 40
Č Pazar, v. Rogatica
Č 126
Č VI
Č VI, 36
ć
Ć 62
D
Dalmacija 75
Derbend-i Atik, v. Stara Derventa
Derventa XIII, XIV, XV, XVIII, XIX,
14,27,38,41,47,48, 56, 62,64,65,
71, 72, 73, 74, 79, 84, 91, IJO, 130,
133, 134, 145; đ 41, 50; nabija
133
Derventski kadiluk XIV, XV, 28, 29, 36,
61, 74, 88
Detlak XV, 65, 66
Devetine l OO
Dijarbekir /Dijarbakr 83, 84
Doboj XI, XII, XIV, 19, 21, 23, 43, 45,
47,48,50,55, 56, 62, 74, 78,81,
122, 123, 136, 144; đ 48, 62,
117
Dobojska kapetanija XIV, 50
Dobor 44, 86; palanka 61; đ XIII,
XIV, 26, 27, 43, 44, 46, 47, 49, 117
Doborska nabija 61
Dobro Polje, mahala XII, 18, 27
150
Dolina 42
Donja Bukovica l 09
Donja Komušina 143
Donja Komušna 93
Donja Ostružnja 93
Donja Šnjegotina 44
Donja Tuzla 64
Donje Planje 57
Donji Detlak 65, 66, 134
Donji Rakovac l 09
Donji ž ć 97
Drijen 134
Dubica 41, đ 41
č 41
š ć XIV
Duboštica š č 41, 48, 74; tvrclava
41
Dubravica 144
Dubrovnik 75
Dugo Polje 42
Dugoš 112
Dumna 41
E
Erzurum 83, 84, 114
F
č 23, 26
Fojnica 91
č nahija 45, 46
G
Globarice XVI, 52
Golhisar 91
Gomjenica 122
Gori na 33
Gornja Bukovica l 09
Gornja Komušina 143
Gornja Komušna 93
Gornja Ostružnja 93
Gornja Šnjegotina 44
Gornja Tuzla 64
Gomje Pl anje 57
Gornji Detlak 65
Go mj i Rakovac l 09
Gornji ž ć 97
Gornji Svilaj 41
Grabska 62
č XVIII, 41, 60, 71, 79, liO
č č kadi luk XIV, XV, 29, 36, 60,
62, 74
č XlV, 41, 43, 44, 47, 64, 78;
đ 41,48
Gradiška XVIII, 41, 75; tvrclava 41
č Gora 60
H
Ho tin XVIII, l 08
Hrastovac l 09
Hrvatska 42
Ilava 64, 66
Indija VIII
Iran 79, 81
Istanbul V ll, Xlii, 48, 49
Italija VIIl
J
Jablanica40, \02, Ill, 119,127
Jajce 91; kadi luk 35, 45, 46
ć 109
Jclah 9, 106, 120, 136, 142, 145
Jelanska \9
Jelovac 20
Jerusalim 83
Jevadžije 136
Jezero, v. Golhisar
Jošavac l 09
Jugoslavija XV, 75
Južna Evropa VIII
K
Kaj arije 42
š ć 92, l OO, l O l, l 02, 123, 126,
\33, 138
Kamengrad 91
Kameni Most 66
Kamenica l 02, 118, 119
Karadaglije Ill
Karadža Dag Ill
Karaula 45
Karz l\4
Kina V ll\
Kladanjski kadi luk XlV, 74
Klis \16,140
l
Indeks geografskih na:::il·a 151
Kliški sandžak 35
Kobaš 41, 50, 86; t vrela va 41
Kobaška kapetanija XIV, 50
Komušina 102, 143
Komušna 93
Kop ice 98, 133
Kosovo 142
Kostajnica 41, 91
Kostantinija 68, 79, 84, R6, l og
Kotor Varoš 5g
Kotorsku 23, 26, 69
KozJa 112
Krajina 73
Kraševa 121
Krupa 41
č ć 135
Kuzmadanjc, č XVI, XVII, 15, 64,
66, 88, 96, 112
L
Lcpcnica 8, lOJ, 132, 137, 142
ć 132
Livno Xlii
č 9
Loparc 60
Loznica41, 71,142
Lubnica, rijeka 64, 66
Lukavac 60
LJ
ć 132
Ljcsik 132
Ljcskovica 60
ć 122
ć 54, 90, 127, 132, 135
Ljulovica 145
M
Maglaj Xl, X ll, XIII, XIV, XVI, 4, ll,
\4, 19, 20, 22, 39, 43, 44, 47, 52, 55,
57, 58, 67, 70, 74, 78, 81, 86, 95, 97,
98,99, 100,102,109,116,118,121,
125, 126, 127, 139, 142, 144, 146;
nahija 25, 27, 33, 34, 38, 46, 47, 52,
56, 57, 60, 61, 80, 89, 93, 95, 104,
105, 109, 113; đ 33, 48, 78,
85,86,89,91,97, 103,139
Maglajska kapetanija XIV, 50
Mahala Ferhad-bcga Xli
Mala Brusnica 61
Mardi n 83
Milajci 126
Miljanovci 5, l 06
ć 125
Mirosavci 60
Miškovci 130
Mitrovica XV \ll, 75
č 42
Mostar X, 65
Mosul 83
Moše vac l 09, 136
č 7
ć 130, 136
N
ć 143
Nin kovo Selište 47
Nova Palanka Xll, Xlll, XIV, 12, 16,
26, 27, 48, 93, 96, 134, 146
Novi Grad 41, 42
Šcher 12, 54
:-..:ovo Selo 5
Novograd 42
Novosel 9\
o
č v. Ozija
Odžak 41,42
Olovo XlV, 74
Omanjska 5
Orašje l 05
Orašje Planje 62, l 05
č 60
Osojnica 115, 127
Ostružnja 93
Ozija č XV, 16, 40, 45, 55, 117,
144
Ozren Xl
p
Palanka 24, 26, l 08, 116, \33
Palanka-i Džedid. v. Nova Palanka
ć 42
č X V, 2 7
Perzija X V ll
Petrovo 90
152
ž ć S3, 130
Piri Dol VI
Plane 62
Planje S7, 66, 81, 102, 106, 118, 120,
133, 136, 137
Pojezovina 62
Polje Orahovica XIV, 74
Poratice S6
č 133, 136, 142
Požarevac 26
Pranjkovci 62
č 137
Pridjel Vl, 81,92
Prislon 14
Pritoka 42
Prokulica XIII
Prusac, 3S, 117; kadiluk 3S, 4S, 46
R
Radoš 14S
Raduša S7, 102, 129, 133, 136, 137, 138
Rajševo 122
Rakovac 109
Rakovica XIV, 74
Rastovac l 09
Ravna 4, 121, 12S
Ravne 14S
Ripna 121,127
Rogatica 32, 3S, 39, 40, 48, ll O
Rurnelija 70, 71, 83, 114
Rusija XIII
ž ć S4, 97, l 06, 118, 120
s
Said 83
Sarajevo X, Xl, XII, XIII, XIV, XV,
XVII, XVIII, lS, 17, 29, 40, 48, Sl,
64, 6S, 66, 67, 72, 73, 74, 7S, 82, 84,
88, 138
Sarajevski kadiluk XIV, 73, 74
Sava, rijeka XVIII, 41, 42, 43, 64, 7S
č S4
Sirija 83
Sisak 6S
Slatina 6S, 66
Smrdine 40
č SS
Stara Derventa XIV, 41, 46, 73; đ
38,39,41,43,44,46,49,62, 74
S tenjak S, 9
Suhopolje, mahala XII, S6
š
Šnjegotina 44, S6 .
Šušnjare 47
T
Tabhana, mahala XII, 3S
Temišvar XVI, 37
ć XV, S, 14, 28, 44, 6S, 93, 97, l 02,
119,122,143
Tešanj V, X, XII, XIII, XIV, XVIII,
XIX, 3, 4, S, 8, 9, lO, ll, 12, 13, 14,
lS, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 33,34,3S,37,39,40,41,42,
43,44,4S,47,48, SO,S3, ss, S6,S7,
S8, S9,60, 62,64, 6S, 66, 67, 70, 71,
78, 79, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, lOS,
106, ll O, l ll, 113, 117, ll9, 120,
121, 122, 123, 124, 12S, 126, 126,
127, 128, 129,
130, 131, 133, 134, 13S, 136, 137, Ll8,
139, 140, 141, 142, 14S; nabija XII,
XIII, XVII, 23, 2S, 29, 32, 38, 46,
47, S2, 62, 80, 88, 92, ll S, 140;
đ XIII, 27, 28, 30, 31, 41, 48,
Sl, 89, 91,94
Tešanjska kapetanija XIV, SO, 113
Tešanj ski kadiluk V, VI, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
lS, 18, 23, 2S, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33,34, 3S,36,37,41,44,4S,46,47,
Sl, S2, S7, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 74,
80, 81, 88, 90, 9S, 96, 97, 98, 104,
111, ll2, ll3, llS, 129, 134, 139,
144
č 146
Tople 42
č 17
Trasica, mahala XII
č kadiluk XIV, 4S
Travnik Xl, XIII, XIV, 22, 3S, 36, 37,
4S, 60, 63, 72, 73, 74, 91, lOS, ll S;
nabija 36, 137
Indeks geografskih naziva 153
č mahala 53
1rebetin XI
Trebinje X, 3, 4
č 4, S, 30, 40, 106, ll7, 130, 134
Tripoli 83
č 14S
ć 117, 130
Tunjice 100
Turija Suju, v. Turija 60
Turska XVII
Tuzla XVIII, 41, S6, 60, 63, 64, 71, ll O;
đ 41
Tuzlanski kadiluk XIV, 29, 33, 60, 74
u
Usora Xl, 119, 134
č 99
v
Varad XIII
Vasil 34
Velika S6; đ 74
Velika Brusnica 61
Velika Kula XIV
Velika Ukrina 64, 66
Vidin XVI, 1S
č 27
č kadiluk X
Visoko 91
Višegrad IlO, 142
Višnjica 144
Vitez 44, 137
Vitkovac 13
ć S6
Vladište 92
ć 113
č kapetanija XIII, XIV, 26, 43,
46,62
Vranduk 43, 47, 69, 88, 90, ll S; đ
XIII, XIV, 28, 48
č 42
č 42
Vukova 31, 42, Sl, 126
w
Wisbaden X
z
Zagora, č XVII, 15, 64, 66, 88, 96,
112
Zagreb XI, 16, 75
Zapadna Evropa XIII
Zaravnica 112
ć 60, 113, 125, 144
Zenica XIV, 54, 5S, 74; nabija 55
Zvornik XVIII, 14, 41, 71, 75, ll O, 116,
140; kadiluk 29
ž
Ž č XI, XII, XIV, XVI, 7, 16, 19, 23,
26,27,37,46,47,54,55,60, 70, 74,
95, 96, 98, 99,105, 117, ll8, 145;
nabija 25, 38, 46, 52, 60, 80,93, 95,
104, 105, 116, 144; đ 27, 48,
89, 91
Živinice XIV, 74
SADRŽAJ
PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
UVOD................................................ Vl!
Sidžil Tešanj skog kadilnka (1740-1752)...................... l
INDEKS GEOGRAFSKIH NAZIVA........................ 147