Sie sind auf Seite 1von 1

6 Etapa- 40

Premios Tour 2013


161 Equipos : 161 x 24 = 3860
1

800

400

350

300

250

200

180

150

120

8 Etapa- 40
9 Etapa- 40

10 100
11 80
12 60
13 30
1 Etapa- 40

LOSEON 2

2 Etapa- 40

BTB 1

3 Etapa- 40

BTB 1

4 Etapa- 40

BICI-POLIS (20)/ SAMBUCA (20)

5 Etapa- 40

7 Etapa- 40

10 Etapa-

40

11 Etapa-

40

12 Etapa-

40

13 Etapa-

40

14 Etapa-

40

15 Etapa-

40

16 Etapa-

40

17 Etapa-

40

18 Etapa-

40

19 Etapa-

40

20 Etapa-

40

21 Etapa-

40