Sie sind auf Seite 1von 102

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika:Zineta Vejzovi Razred: II-2 Predmet: Moja okolina Datum: 1.9.2009.g.

Nastavna jedinica: Drugi smo razred Tip asa: Obrada Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,metod samostalnih radova Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa razredom, odjeljenjem, sa obavezama koje ih ekaju ove kolske godine Funkcionalni zadaci: razvoj kritikog miljenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj perceptivnih sposobnosti uenika Odgojni: razvoj kolektivne svijesti uenika TOK ASA Uvodni dio: -pregled i analiza domae zadae Glavni dio: -najava cilja sata -razgovor usmjeren ka usvajanju sljedeih saznanja: U jednoj koli moze biti vie odjeljenja.Uenici jednog odjeljenja sa svojom uiteljicom ine odjeljenjsku zajednicu.Koji ste vi razred, a koje odjeljenje?Koliko u naoj koli ima iodjeljenja drugog razreda? Lijepo je ivjeti u zajednici, jer se ljudi meusobno pomau.Kako vi pomaete jedni drugima?Kako emo graditi nau odjeljenjsku zajednicu? Ispriajte pojedinosti o ivotu i radu u naoj odjeljenjskoj zajednici! Zavrni dio -zadatak: Nacrtaj svoj razred! NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2 Predmet: Moja okolina Datum: 5.9.2009.g. Nastavna jedinica: Znaaj znanja za ivot Tip asa: Obrada

Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika znaajem znanja za ivot, nainima njegovog sticanja Funkcionalni zadaci: razvoj kritikog miljenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uvianja bitnih pojedinosti, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni: razvoj individualne svijesti uenika o znaaju znanja TOK ASA Uvodni dio: -pregled i analiza domae zadae -ponavljanje gradiva usvojenog na prethodnom satu Glavni dio -najava cilja sata -razgovor: ta je za vas korisno znanje?Gdje ga stiemo?Kako vi u odjeljenju dijelite znanje?Koji su za vai najbolji izvori znanja? -itanje teksta iz udbenika, te razgovor o istom Zavrni dio -upuivanje na Radnu svesku, te rjeavanje zadataka iz iste.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS
Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2 Predmet: Moja okolina Datum:4.9.2009.g. Nastavna jedinica: Kako da uimo, udbenici i pribor, upotreba i uvanje Tip asa: Obrada Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,metod praktinog rada Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa udbenicima, priborom za rad,upotrebom pribora, te uvanjem Funkcionalni zadaci: razvoj miljenja i pamenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj perceptivnih sposobnosti Odgojni: razvoj svijesti uenika o znaaju kolskog pribora, te uvanjem istog TOK ASA Uvodni dio: -pregled i analiza domae zadae Glavni dio: -najava cilja sata -razgovor usmjeren ka usvajanju sljedeih saznanja: Udbenik je osnovno sredstvo tokom uenja i savladavanja gradiva.pored udbenika, tu je i kolski pribor.Udbenike i kolski pribor treba uvati.Nije lijepo po udbenicima arati i savijati listove.Prole godine smo nauili kako se knjiga moe uokviriti i sauvati. Priborom se sluimo samo onda kad nam je zaista potreban.Poslije upotrebe ostavljamo ga na odgovarajue mjesto.Ako budemo vodili rauna o kolskom priboru, due e trajati. Zavrni dio -zadatak: Udbenike i pribor sloi uredno u ruksak.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2 Predmet: Moja okolina Datum: 9.9.2009. Nastavna jedinica: kolska pravila Tip asa: Obrada Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor, demonstracija Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, aplikacije sa kolskim pravilima ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa kolskim pravilima, te usvajanje istih Funkcionalni zadaci: razvoj kritikog miljenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uvianja bitnih pojedinosti, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni: razvoj individualne svijesti uenika o ponaanju u koli TOK ASA Uvodni dio: -pregled i analiza domae zadae -ponavljanje gradiva usvojenog na prethodnom satu Glavni dio -najava cilja sata -razgovor:ta su pravila i zato su nam potrebna?Kakva bi onda bila kolska pravila?Zato je vano da se pridravamo pravila? -analiza svakog od pravila, te izmiljanje jednostavnog igrokaza za svako od kolskih pravila (primjena pravila u konkretim situacijama) Zavrni dio -upuivanje na Radnu svesku, te rjeavanje zadataka iz iste.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2 Predmet: Moja okolina Datum: 10.9.2009.g. Nastavna jedinica: ivot u koli Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Individualni i frontalni Nastavne metode: Razgovor,objanjenje,diskusija Nastavna sredstva: ZADACI: Obrazovni zadaci:Upoznavanje uenika sa nainom ivota u koli, meusobnom solidarnou,zajedniko koritenje prostorija Funkcionalni zadaci: razvoj kritikog miljenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uvianja bitnih pojedinosti, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni zadaci:Odgoj linosti iuenika u cilju ouvanja kolske imovine i sticanja prijateljstva TOK ASA Uvodni dio:Ponavljanje znanja sa prethodnog asa. Glavni dio:Isticanje cilja asa i razgovor sa uenicima o ponaanju u koli koje utia na nain ivota u njoj. - Razgovor o odravanju higijene u uionici i razgovor o tome kako on i mogu doprinijeti da je taj prostor uvijek uredan i ist ZADUENJA. - Razgovor o nainu sjedenja u klupi (lea uspravno), i o posljedicama nepravilnog sjedenja. - Razgovor o koritenju kolskog toaleta i vanosti pranja ruku nakon njegove upotrebe. - Razgovor o lijepom ophoenju prema drugim uposlenicima u koli i nainu pozdravljanja. - Razgovor o vanosti bavljenja sportom u ivotu, te u cilju to bolje organizacije asova sporta, razgovarati s uenicima o pravilima ponaanja u sportskoj sali. - Razgovor o nainu ponaanja ispred kole (kolski vrt, cvijee i druga kolska imovina) Zavrni dio:Ureivanje uionice i zaduivanje odgovornih uenika za red u razredu za ovu sedmicu. Domaa zadaa:Donijeti neki ukrasni predmet za uionicu.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred:II-2 Predmet: Moja okolina Datum: 18.9.2009.g. Nastavna jedinica: Higijena u koli Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Frontalni,individualni,grupni Nastavne metode: Razgovor,objanjenje,praktian rad Nastavna sredstva: Osnovna,sredstva za higijenu ZADACI: Obrazovni zadaci:upoznavanje uenika sa odravanjem higijene u koli Funkcionalni zadaci: razvoj samokritinosti, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uvianja bitnih pojedinosti, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni zadaci:razvoj higijenskih navika,odgoj linosti uenika u cilju ouvanja kolske imovine,razvoj svijesti o ouvanju prostora u kojem ivimo i radimo TOK ASA Uvodni dio:Razgovor o prethodnom asu predmeta Moja okolina Glavni dio: Isticanje cilja i razgovor o vanosti higijene prostora u kojem boravimo:uionica. GRUPNI RAD: Organizovanje grupa za ureenje i uionice: - ureujemo kutak za cvijee - ureujemo kutak za igru - ureujemo kutak za odlaganje radnog materijala Zavrni dio:Analiza uraenog Domaa zadaa:Uredite svoj kutak za uenje kod kue.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS

Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred:II-2 Predmet: Moja okolina Datum: 22.9.2009.g. Nastavna jedinica: Jesen Tip asa: obrada novog nastavnog sadrzaja Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), metod samostalnih radova Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva,pripremljeni materijali, nastavni plakat,grafoskop ZADACI: Obrazovni zadaci: usvajanje znanja o jeseni i njenim karakteristikama Funkcionalni zadaci: razvoj logickog misljenja, razvoj paznje i koncentracije, razvoj pravilne i tene komunikacije,razvoj svijesti o prirodi i deavanjima u njoj Odgojni zadaci:razvoj ekoloke svijesti uenika TOK ASA Uvodni dio -pregled i analiza domae zadae -recitacija pjesme Za sretan put po dukat ut,te razgovor o istoj Glavni dio: -isticanje cilja sata -analiza sadraja predstavljenog na grafofoliji-karakteristike jeseni -analiza nastavnog plakata -izvoenje zakljuaka i zapisivanje bitnih pojedinosti na ploi Zavrni dio: -prepisivanje zapisa s ploe (Jesen poinje 22.septembra i traje do 21. decembra.Dani postaju hladni i krae traju.Lie opada.Ptice selice se sele na jug.Ljudi pripremaju zimnicu.Oblaimo se toplije.)

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MOJE OKOLINE

NASTAVNIK DATUM NASTAVNA JEDINICA: NASTAVNE METODE:

NASTAVNI OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: CILJEVI I ZADACI: OBRAZOVNI: FUNKCIONALNI:

Zineta Vejzovi 25.9.2009. Pravila ponasanja u saobrcaju razgovor, rad kroz igru,usmeno izlaganje sa objanjenjem, samostalan rad uenika ,ilustrativno demonstrativna metoda frontalni, individualni, grupni osnovna, nastavni listi, grafofolija Usvajanje znanja o svom naselju , mjestu i ulici, raspoznavanje elemenata saobracajnica Razvijanje sposobnosti razlikovanja i uoavanje elemenata scene na ulici Izgradivanje saobracajne kulture ucenika

ODGOJNI:

UVODNI DIO ASA:

GLAVNI DIO ASA:

ZAVRNI DIO ASA:

Igra - "Parovi u sjeni"- Uenici stanu u dva reda jedni drugima okrenuti leima.Drugi lan e zauzeti neku pozu, a ovaj prvi je njegova sjena i trudit e se da zauzme istu pozu.U paru su djeak i djevojica. ZAGONETKA> Imam oka tri , a nijedno ne vidi.Ali moje oci mnogo znace , za pjesake i vozace.(semafor) - Isticanje cilja asa - Razgovor o sadraju folije - slika - Iznosenje vlastitih iskustava iz saobracaja pitati ih gdje su vidjeli semafor, gdje se najcesce postavlja i zasto - Azgovarati o tome kako i gdje prelaze ulicu gdje nema semafora, kuda se krecu ulicom kada ima i kada nema trotoara. Pjesmica Semafor i prepisivanje zapisa sa table. Rad na nastavnom listicu.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MOJE OKOLINE

NASTAVNIK DATUM NASTAVNA JEDINICA: NASTAVNE METODE: NASTAVNI OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: CILJEVI I ZADACI: OBRAZOVNI: FUNKCIONALNI:

Zineta Vejzovi
2.10.2009.g. Pravila ponasanja u saobrcaju (siguran put od kue do kole) posjeta razgovor, rad kroz igru,usmeno izlaganje sa objanjenjem, samostalan rad uenika frontalni, individualni, grupni osnovna, Usvajanje znanja o svom naselju , mjestu i ulici, raspoznavanje elemenata saobracajnica kroz prakticno saznanje Razvijanje sposobnosti razlikovanja i uoavanje elemenata scene na ulici

ODGOJNI:

Izgradivanje saobracajne kulture ucenika

UVODNI DIO ASA:

Priprema za izlazak na ulicu Davanje osnovnih uputa kako se treba ponasati na ulici Podjela listica u koja ce ucenici upisivati zapazanja Isticanje cilja asa Izlazak na ulicu Iznosenje vlastitih iskustava iz saobracaja pitati ih gdje su vidjeli semafor, gdje se najcesce postavlja i zasto - Razgovarati o tome kako i gdje prelaze ulicu gdje nema semafora, kuda se krecu ulicom kada ima i kada nema trotoara. Povratak u ucionicu i iznosenje zapazanja. -

GLAVNI DIO ASA:

ZAVRNI DIO ASA:

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MOJE OKOLINE

NASTAVNIK DATUM NASTAVNA JEDINICA: NASTAVNE METODE: NASTAVNI OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: CILJEVI I ZADACI: OBRAZOVNI: FUNKCIONALNI:

Zineta Vejzovi
2.10.2009.g. Siguran put od kuce do skole razgovor, rad kroz igru,usmeno izlaganje objanjenjem, samostalan rad uenika frontalni, individualni, grupni osnovna, grafofolija, nastavni listic, prica za motivaciju sa

Upucivanje ucenika na koristenje bezbjednog puta od kuce do skole, ponasanje po pravilima u saobracaju Samostalan i bezbjedan dolazak u skolu koristeci najsigurniji i najbezbjedniji put Razvijati svijest o kulturi ponasanja u saobracaju

ODGOJNI:

UVODNI DIO ASA:

GLAVNI DIO ASA:

Motivacija: Prica Emir i Amira su se igrali ispred svoje kuce. Dan je bio suncan.Uzivali su u igri loptom.Skakucuci oko lopte takmicili su se ko ce je bolje ubaciti u kos. Jedan neprecizan Amirov udarac i, odjednom lopta se nasla na sredini ulice,... Razgovaramo sta se moglo dogoditi. - Isticanje cilja asa - Razgovor o postavljenim pitanjima na grafofoliji - ZAKLJUCAK:U skolu dolazimo najsigurnijim i najkracim putem.

ZAVRNI DIO ASA:

- Samostalan rad ucenika.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MOJE OKOLINE

NASTAVNIK DATUM NASTAVNA JEDINICA: NASTAVNE METODE: NASTAVNI OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA:

3.10.2007.g. Osnovni saobracajni znaci u okolini skole razgovor, rad kroz igru,usmeno izlaganje sa objanjenjem, samostalan rad uenika frontalni, individualni, grupni osnovna, kolaz papir, ljepilo, makaze, hamer papir, nastavni listic, folija, PowerPoint ptezentacijakompjuter i projektor Usvajanje znanja o saobracajnim znacima, prepoznavanje saobracajnih znakova vaznih za pjesake, prepoznati njihovo znacenje, razlikovati znakove opasnosti, obavjestenja i zabrane Razvijanje sposobnosti postivanja saobracajnih znakova , te samostalnog sudjelovanja u saobracaju Izgradivanje saobracajne kulture postivanja znakova

CILJEVI I ZADACI: OBRAZOVNI:

FUNKCIONALNI:

ODGOJNI:

UVODNI DIO ASA:

GLAVNI DIO ASA:

Razgovarati sa ucenicima o saobracajnim znacima koje su vidjeli na putu, kakvog su oblika, boje i sta je na njima nacrtano. Uputiti ucenike da postoje znakovi zabrane(okrugli, rub crveni, unutrasnjost bijela), opsnosti(trouglasti, crven rub, unutrasnjost bijela), i obavijesti(okrugli ili cetvrtasti) - Isticanje cilja asa - Rad u manjim grupama - Zadatak ucenika je da naprave modele saobracajnih znakova - 1. grupa - znakovi zabrane - 2. znakovi opasnosti - 3. znakovi obavjestenja cetvrtasti - 4. znakovi obavjestenja - okrugli

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MOJE OKOLINE

NASTAVNIK DATUM NASTAVNA JEDINICA: NASTAVNE METODE: NASTAVNI OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: CILJEVI I ZADACI: OBRAZOVNI: FUNKCIONALNI:

5.10.2007g. Razna prevozna sredstva i njihovo koristenje razgovor, rad kroz igru,usmeno izlaganje objanjenjem, samostalan rad ucenika frontalni, individualni, grupni osnovna, kompjuter i projektor, nastavni listic, ljepilo, makaze, papir u boji, hamer papir

sa

Usvajanje znanja o saobracajnim sredstvima i vrstama saobrcaja, prepoznavanje i imenovanje Razvijanje sposobnosti klasifikovnja sredstava Koristenje sredstava javnog prijevoza prijevoznih

ODGOJNI:

UVODNI DIO ASA: GLAVNI DIO ASA:

- Razgovarati sa ucenicima o prijevoznim sredstvima koja su prezentovana na multimrdiji. - Podjela prijevoznih sredstava. - Isticanje cilja asa - Rad u manjim grupama - Zadatak ucenika je da naprave modele saobracajnih sredstava - 1. grupa - model aviona - 2. model camca - 3. model automobila - 4. model autobusa - 5. model voza - . - Izlozba modela saobracajnih sredstava.

ZAVRNI DIO ASA:

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MOJE OKOLINE

NASTAVNIK DATUM NASTAVNA JEDINICA: NASTAVNE METODE: NASTAVNI OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA:

9.10.2007.G. Vrste saobraaja - ponavljanje razgovor, rad kroz igru,usmeno izlaganje sa objanjenjem, samostalan rad uenika frontalni, individualni, grupni osnovna, kolaz papir, ljepilo, makaze, hamer papir, nastavni listic, folija, PowerPoint ptezentacijakompjuter i projektor Ponavljanje znanja o vrstama saobraaja, saobracajnim znacima, prepoznavanje saobracajnih znakova vaznih za pjesake, prepoznati njihovo znacenje, razlikovati znakove opasnosti, obavjestenja i zabrane Razvijanje sposobnosti postivanja pravila u saobraaju, saobracajnih znakova , te samostalnog sudjelovanja u saobracaju Izgradivanje saobracajne kulture.

CILJEVI I ZADACI: OBRAZOVNI:

FUNKCIONALNI:

ODGOJNI:

UVODNI DIO ASA:

GLAVNI DIO ASA:

Razgovarati sa ucenicima vrstama saobraaja, o saobracajnim znacima koje su vidjeli na putu od kue do kole, o pravilima I saobraajnim sredstvima - Multimedijalna prezentacija. - Isticanje cilja asa - Rad u manjim grupama - Zadatak ucenika je da urade plakate za vrste saobraaja. - 1. grupa kopneni saobraaj - 2. grupa vazduni saobraaj - 3. grupa vodeni saobraaj - . - Izlozba uraenih plakata I objanjenje ta su radili.

ZAVRNI DIO ASA:

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS

Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2


Predmet:Moja okolina Datum: 20.10.2009.g. Nastavna jedinica: Zivot i rad ljudi u mjestu (razlike izmeu grada i sela ) Tip asa: obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: frontalni, individualni, grupni Nastavne metode: razgovora, usmenog izlaganja sa objanjenjem,samostalnog rada uenika; Nastavna sredstva:osnovna,slike, kartonii ZADACI: Obrazovni zadaci: Prepoznavanje i imenovanje mjesta u kojem ivimo- osnovne karakteristike mjesta. Funkcionalni zadaci: Razlikovanje grada od sela. (Diskriminacija obiljeja sela , odnosno grada. ) Odgojni zadaci: Razvijanje ljubavi i pozitivnih stavova o mjestu u kojem stanujemo. TOK ASA: Uvodni dio: Sluanje pjesme o gradu u kojem ivimo i analiza sadraja iste. Glavni dio: Igra:Selo i grad. Uoiti razlike izmeu jednog i drugog naseljenog mjesta opisati sadraj slike. Koje mjesto lii na ono u kojem ti ivi? Kako se zove mjesto u kojem ti ivi?Koji se vaniji objekti nalaze u tvom mjestu? Nabroj brda koja se nalaze u blizini tvog mjesta?Koja rijeka protie kroz mjesto u kojem ivimo ? Formiranje grupa za rad na zadatku-izrada panoa Na pripremljenom materijalu ucenici lijepe kartice sa napisanim pojmovima vezanim za grad ili selo. NPR: GRAD SELO krava neboder traktor semafor

Zavrni dio: Analiza uraenog.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2 Predmet:Moja okolina Datum:22.10.2009.g. Nastavna jedinica: Javne ustanove Tip asa: obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: frontalni, individualni Nastavne metode: razgovora, usmenog izlaganja sa objanjenjem,samostalnog rada uenika; Nastavna sredstva:osnovna, ilustracije, nastavni listi ZADACI: Obrazovni zadaci: Upoznavanje uenika sa vanim javnim ustanovama u naem mjestu; sa nazivima zanimanja ljudi koji rade u tim ustanovama I znaaju postojanja javnih ustanova za ivot ljudi u mjestu Funkcionalni zadaci: Razvijanje sposobnosti imenovanja javnih ustanova I zanimanja Odgojni zadaci: Razvijanje ljubavi i pozitivnih stavova o mjestu u kojem stanujemo. TOK ASA: Uvodni dio: Glavni dio: Zavrni dio:

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Yineta Vejyovi' Razred: II - 2 Predmet: Moja okolina Datum: 6.11.2009. Nastavna jedinica: Preduzea i drugi objekti ( Funkcije vatrogasne brigade, policijske stanice i njihovi brojevi) Tip asa: obrada novog nastavnog sadrzaja Oblici rada: Individualni,frontalni, grupni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor),rad kroz igru i samostalno uenje Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, nastavni listici za grupe, folija i kartoni rijei za asocijacije ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa vanim preduzeima u naem mjestu, sa funkcijama vatrogasne brigade, policijske stanice i njihovim brojevima Funkcionalni zadaci:razlikovanje vozila vatrogasne brigade od od drugih vozila razvoj miljenja i pamenja, razvoj logickog misljenja, razvoj paznje i koncentracije, razvoj pravilne i tene komunikacije,razvoj svijesti o okolini i deavanjima u njoj Odgojni zadaci:razvoj individualne i kolektivne svijesti uenika na oprez , paljivost i odgovornost TOK ASA Uvodni dio -ASOCIJACIJE JESEN ZIMA PROLJEE LJETO

PLAMEN IBICE TOPLINA VATRA POAR

VODA, PIJESAK,PJENA VATROGASNO VOZILO 123 VATROGASAC

Glavni dio:Vatra je dobar sluga, ali lo gospodar. -isticanje cilja sata razgovor o izreci uzrci poara, nepanja ljudi, igranje ibicama, paljenje smea, neugaeni opuci,rukovanje neispravnim aparatima, munja,... Rad u grupama pantomimom odglumiti poar i kako to bre obavijestiti vatrogasce Jedni ce biti u panici zbog poara, drugi obavjetavaju vatrogasce, treci se vatrogasci i gase poar. - Istaknuti broj vatrogasaca 123 Razgovor o policiji, njenoj funkciji i izgledu. Istaknuti broj policije 122- Razgovor o drugim objektima u mjestu.

ZAVRNI DIO: PREZENTACIJA RADA GRUPA.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika:Zineta Vejzovi Razred: II - 2 Predmet: Moja okolina Datum: 8.11.2009.g. Nastavna jedinica: Izletita Tip asa: obrada novog nastavnog sadrzaja Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, slike, grafofolija, kartoni rijeci ZADACI: Obrazovni zadaci: usvajanje znanja o izletitima, nainima zatite okoline, boravak je koristan za zdravlje:priroda se mora cuvati Funkcionalni zadaci: razvoj miljenja i pamenja, razvoj sposobnosti uoavanje bitnog u okolini koja nas okruuje, razvoj sposobnosti pravilnog komuniciranja,osposobljavanje uenika za ivot Odgojni zadaci:razvijanje individualne i kolektivne svijesti o ouvanju ivotne sredine TOK ASA Uvodni dio -Ucenici lijepe pripremljene rijeci (planina, Vrelo Bosne, Igma, Bjelasnica, obale rijeka, rostilj, igra, cist vazduh, trcanje, igranje ) trebamo doci do rijeci izletista. Glavni dio: - Grafofolija i analiza sadrzaja -isticanje cilja sata -razgovor s ciljem usvajanja saznanja o izletitima koja nas okruuju: ta su izletita?Zato ih posjeujemo?ta obino radimo kad odemo na izlet?Koja su najpoznatija izletita u naem kraju?O emu trebamo voditi rauna kad idemo na izlet?Kako emo sauvati nau okolinu? -posmatramo slike izletita u blizini Sarajeva i razgovaramo o njima -izvoenje zakljuka i zapisivanje istog na plou - Rad u grupama Zavrni dio:-prepisivanje zapisa s ploe

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS

Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2


Predmet:Moja okolina Datum: 21.10.2009.g. Nastavna jedinica: Zivot i rad ljudi na selu Tip asa: obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: frontalni, individualni, grupni Nastavne metode: razgovora, usmenog izlaganja sa objanjenjem,samostalnog rada uenika; Nastavna sredstva:osnovna,aplikacije, nastavni listici, grafofolija ZADACI: Obrazovni zadaci: Prepoznavanje i imenovanje sela, osnovne karakteristike sela, pojam zemljoradnik Funkcionalni zadaci: Razlikovanje sela od grada (Diskriminacija obiljeja sela , odnosno grada. ) Odgojni zadaci: Razvijanje ljubavi i pozitivnih stavova o mjestu u kojem stanujemo. TOK ASA: Uvodni dio: Sluanje pjesme o gradu u kojem ivimo i analiza sadraja iste. Glavni dio:Grafofolija analiza sadrzaja Uoiti razlike izmeu jednog i drugog naseljenog mjesta opisati sadraj slike. Koje mjesto lii na ono u kojem ti ivi? Kako se zove mjesto u kojem ti ivi?Koji se vaniji objekti nalaze u tvom mjestu? Nabroj brda koja se nalaze u blizini tvog mjesta?Koja rijeka protie kroz mjesto u kojem ivimo ? Formiranje grupa za rad na zadatku-izrada panoa i rad na nastavnim listicima. Na pripremljenom materijalu ucenici lijepe kartice sa napisanim pojmovima vezanim za grad ili selo. NPR: GRAD krava traktor neboder semafor SELO

Zavrni dio: Analiza uraenog.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS

Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2


Predmet:Moja okolina Datum: 23.10.2009.g. Nastavna jedinica : Moje mjesto i okolina Tip asa:Posjeta - obilazak Oblici rada:Frontalni i individualni Nastavne metode:Razgovor, usmeno uzlaganje sa objanjenjem, Nastavna sredstva:Osnovna ZADACI: Obrazovni zadaci: Uponavanje sa mjestom ljepotama mjesta i njihovim znaajem ; uoiti izgled okoline ; upoznavanje sa znaajnim objektima. Funkcionalni zadaci: Uoiti sve ono to ini prirodnu ljepotu grada. Odgojni zadaci: Uoiti znaaj prirodnih ljepota mjesta, vanosti njihovog ouvanja ; Razvijanje ljubavi prama prirodi ; TOK ASA: Uvodni dio: Priprema za obilazak mjesta prirodnih ljepota u njemu. Uenicima dajem upute o tome ta trebamo paljivo posmatrati , te da emo po povratku u uionicu o svemu tome razgovarati. Glavni dio: etnja Vlesicima , uoavanje vanih objekata , prirode , ljudi oko nas - njihovog izgleda . Zavrni dio: Povratak u uionicu sreivanje utisaka . Razgovor : Kako se zove grad u kojem ivimo, a naselje ? Koja rijeka protie kroz na grad ? Koje planine okruuju na grad ? Zato za njih kaemo da su prirodne ljepotice ? Kako se zove izletite koje stanovnici naeg grada najee posjeuju ? Domaa zadaa : Ilusrovati neku od prirodnih ljepota mjesta.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred:II -2 Predmet:Moja okolina Datum: 9.10.2009.g. Nastavna jedinica: Moja porodica(obitelj) Tip asa:Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada:Individualni i frontalni, rad u parovima Nastavne metode:Razgovor, objanjenje Nastavna sredstva:Fotografije, osnovna ZADACI: Obrazovni zadaci:Imenovanje lanova porodice; pojmovi ua i dalja porodica; imenovanje lanova uze porodice. Funkcionalni zadaci:Poreenje porodica; uoavanje slinosti i razlika meu porodicama. Odgojni zadaci:Razvijanje pozitivnog miljenja o porodici; osjeaj pripadnosti porodici. TOK ASA: Uvodni dio:Uenici su donijeli fotografije svoje porodice. Predstavljaju i imenuju lanove svoje porodice. Citanje pjesmiceDvadeseta pjesma pravdina Glavni dio: Slijedi razgovor. Kada kaete porodica, na ta odmah pomislite? Ko sve ini porodicu?Koga jo imate od rodbine? Koga od rodbine najvie voli? Zato? Koga imaju nai roditelji? Kako vi nazivate roditelje svojih roditelja? ta ste vi njima? Pogledajte ilustraciju na strani 27 i objasnite. Slijedi igra u parovima: Koristei poreenje po slinosti i po suprotnosti djecu uvodimo u pravila igre. Prvi uenik kae: Moj brat je vrijedan kao Drugi uenik dopunjava tako to e pronai poreenje po slinosti pela.

Onaj uenik koji ne pronae poredbenu rije ispada iz igre. U igri dalje uestvuju pobjednici sve dok se ne izaberu krajnji pobjednici u igri. Zavrni dio:Uenici crtaju porodicno stablo.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Realizator nastavnog sata: Razred: II-1 Datum: 30.10.2007.g. Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Moja porodica Tip nastavnog sata: ponavljanje Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listic Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove sve ta su nauili o porodici, da ponove ko sainjava jednu uu i iru porodicu, da ponove ko raa djecu i ko se brine o njima Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregledavam domau zadau uenicima. Sa uenicima ponavljam sve to su nauili o porodici: - Da li su nas donijele rode? - Ko nas je rodio? - Kako zovemo enu kada u svom stomaku nosi bebu? - Koliko majka nosi bebu u stomaku? - Kako nazivamo bebu kada se rodi? - ime je majka hrani? - Ko jo treba da se brine o njoj? - ta otac treba da radi? - ta doe va otac vaoj majci? - A vaa majka ocu? Glavni dio:

Najavljujem cilj nastavnog sata: Na dananjem asu mi emo da provjerimo uz kratki kontrolni rad ta ste vi sve nauili o porodici? Dijelim uenicima nastavni listi za rad. Objanjavam im sadraj svakog zadatka. Uenici potom rjeavaju zadatke. Zavrni dio: Uenici predaju listie.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2 Predmet: Moja okolina Datum: 13.10.2009.g. Nastavna jedinica: ivot i rad u porodici podjela poslova Tip asa: obrada Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva,grafoskop ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa ivotom i radom u porodici, sa podjelom poslova u porodici, njihovom ulogom u porodici Funkcionalni zadaci: razvoj samokritinosti,razvoj miljenja i pamenja, razvoj pravilne i tene komunikacije Odgojni zadaci: razvoj odgovorne linosti,njegovanje lijepog izraavanja,formiranje radnih navika, kako u kui, tako i u koli TOK ASA Uvodni dio -ponavljanje usvojenih saznanja o uoj i iroj porodici, uzajamnim odnosima u porodici Glavni dio: -isticanje cilja sata -analiza sadraja prezentiranog na grafoskopu (Pogledajmo sliku!ta ko radi na slici?)

-razgovor: Koje su vae obaveze u kui? -izvoenje zakljuka Zavrni dio -prepisivanje zapisa s ploe

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS
Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II-2 Predmet: Moja okolina Datum: 13.10.2009.g. Nastavna jedinica: Uzajamni odnosi u porodici Tip asa: obrada Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), ilustrativnodemonstrativna Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, nastavni listi, plakat, kasetofon ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa ivotom i radom u porodici, te uzajamnim odnosima lanova porodice; sa podjelom poslova u porodici, njihovom ulogom u porodici Funkcionalni zadaci: razvoj samokritinosti,razvoj miljenja i pamenja, razvoj pravilne i tene komunikacije; jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja Odgojni zadaci: razvoj odgovorne linosti,njegovanje lijepog izraavanja,formiranje radnih navika, kako u kui, tako i u koli; usvajanje odgojnih vrijednosti(moralnih, estetskih, radnih) TOK ASA Uvodni dio Recitovanje pjesme Moji preci Glavni dio: Ponavljamo naueno o uoj i iroj porodici. -Danas emo razgovarati o lanovima jedne porodice, o tome ta je ko kome u porodici i kako se trebamo ponaati prema lanovima porodice. - Na tablu lijepim plakat u obliku kue. U unutranjosti se nalaze lanovi porodice. - Razgovaramo o njihovom ponaanju prema lanovima porodice i uzajamnom pomaganju. - Rad na nastavnom listiu.

Zavrni dio: Zadaa: Nacrtati svoju porodicu kako se odmara ili na izletu. Uraditi zadatke iz radne sveske.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Dan i datum odravanja sata: 9.11.2007.g .Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Kuanski aparati i namjetaj Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, ilustracije, demonstracije Oblici nastavnog rada: Frontalni, grupni i individulani Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, grafoskop i folija, slike aparata. Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove prethodno naueno o prostorijama i namjetaju u stanu, da naue koji se to aparati nalaze u stanu, da naue razliku izmeu elektrinih i drugih aparata u stanu, da naue za ta slui koji aparat. Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. TOK NASTAVNOG SATA Uvodni dio: Uz pomo grafofolije ponavljamo prostorije i namjetaj u stanu. Razgvaram sa uenicima: Koje prostorije imamo u ovom naem stanu? ta se sve od namjetaja nalazi u dnevnom boravku? A u ostalim prostorijama? Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Danas emo mi nauiti koji se jo aparati u stanu nalaze

Aparati u stanu Razgovaram sa uenicima: ta se nalazi jo osim namjetaja u dnevnom boravku? Pokazujem slike aparata koje oni nabrajaju. Lijepim ih na tablu. ta se nalazi u kuhinji jo pored namjetaja? Na isti nain obraujemo sve prostorije u stanu. Kada smo sve slike aparata u stanu nalijepili na tablu razgovaram o svakom aparatu pojedinano za ta slui, kome on najvie pomae u radu u njihovim kuama.... Potom razgovaramo o tome ta ti aparati koriste u svom radu. Dijelimo aparate na aparate na struju, aparate na plin i na aparate koji u svom radu koriste vodu. Piem na tabli, a uenici u svoje sveske: APARATI U STANU SU NAI POMAGAI. APARATI U SVOM RADU MOGU DA KORISTE VODU, PLIN I ELEKTRINU ENERGIJU (STRUJU). STRUJU, PLIN I VODU TREBA TEDJETI.Dijelim uenicima nastavni listi. Objanjavam im ta trebaju da urade na listiu. Kada zavre sa radom analiziramo uraeno. Zavrni dio: Zadaa: da u svoje sveske nacrtaju ili zalijepe slike aparata koje oni imaju u stanu ili u kui u kojoj ive.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Datum odravanja sata: 13.11.2007.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Opasnosti i spreavanje nesrea Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, ilustracije, demonstracije Oblici nastavnog rada: Frontalni i individulani Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, grafoskop i folija, slike aparata, nastavni listi Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove prethodno naueno o aparatima u stanu, da naue kakve se sve opasnosti mogu desiti u stanu, da naue uzroke tih opasnosti, da naue vane telefonske brojeve za pomo Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja,

razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. TOK NASTAVNOG SATA Uvodni dio: Uz pomo slika aparata ponavljam sa uenicima ta smo uili na prethodnom asu. Razgovaramo o svakom aparatu pojedinano. Razgovaramo o vanosti tih aparata i o tome ta oni koriste u svom radu. Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Danas emo razgovarati o opasnostima i spreavanju nesrea Opasnosti i spreavanje nesrea Uz pomo grafofolije pokazujem uenicima razliite situacije (poar, poplava, ...) u kojima moe doi do nesree. Razgovaramo detaljno o svakoj situaciji. Razgovaramo kako moemo sprijeiti da doe do nesree, ako ipak doe do nesree koga trebamo zvati u pomo. Dijelim uenicima nastavni list sa vanim brojevima telefona. Razgovaramo o svakom broju pojedinano. Razgovaramo o tome u emu nam moe pomoi policija, hitna pomo i vatrogasci. Uenici imaju zadatak da oboje nastavni list. Zavrni dio: Zadaa: da kod telefona u kui zalijepe listi sa vanim telefonskim brojevima i da ih naue napamet.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Razred: II - 1 Predmet: Moja okolina Datum: 14.11.2007.g Nastavna jedinica: Izrada slikovnog kalendara Tip asa: Praktian rad Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, nastavni plakat, pripremljeni materijali za rad, kasetofon ZADACI: Obrazovni zadaci: ponavljanje i usavravanje znanja o namjetaju i kuanskim aparatima, te prakticiranje steenog znanja Funkcionalni zadaci: razvoj sposobnosti reprodukovanja usvojenog sadraja, razvoj sposobnosti prepoznavanja i imenovanja namjetaja i kuanskih aparata , razvoj sposobnosti pravilnog komuniciranja, razvoj sposobnosti snalaenja u prostoru, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni zadaci:razvijanje lijepog izraavanja, formiranje radnih navika, TOK ASA Uvodni dio -pregled i analiza domae zadae -ponavljanje usvojenih znanja o namjetaju i kuanskim aparatima, te pravilnom rukovanju. Glavni dio: -isticanje cilja sata -analiza nastavnog plakata

-praktian rad uenika : pravljenje prostorija u stanu i opremanje namjetajem Zavrni dio: - prezentacija uraenih radov

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Datum: 20.11.2007.g. Realizator nastavnog sata: Dalida Tantula Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Samostalan rad Dogaaji iz moje porodice- opisivanje Tip nastavnog sata: ponavljanje Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja , samostalan rad uenika Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listic Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove sve ta su nauili o porodici, da ponove ko sainjava jednu uu i iru porodicu, da ponove ko raa djecu i ko se brine o njima, da samostalno opiu jedan dogaaj iz svoje porodice Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregledavam domau zadau uenicima. Sa uenicima ponavljam sve to su nauili o porodici:

Da li su nas donijele rode? Ko nas je rodio? Kako zovemo enu kada u svom stomaku nosi bebu? Koliko majka nosi bebu u stomaku? Kako nazivamo bebu kada se rodi? ime je majka hrani? Ko jo treba da se brine o njoj? ta otac treba da radi? ta doe va otac vaoj majci? A vaa majka ocu?

- Grupni rad: Na nastavnim listiima su date prostorije u kui-stanu. Zadatak grupa je da na predvienim mjestima upiu nazive kuanskih aparata i namjetaja. Glavni dio: - Uenici samostalno opisuju neki dogaaj iz svoje porodice u radnoj svesci. - Razgovaramo o dogaajima, to su izabrali taj dogaaj, ko su uesnici tog dogaaja, zato im je ba taj dogaaj ostao u sjeanju ( razvijanje sposobnosti komunikacije i kulture izraavanja) Zavrni dio: Za domau zadau ilustrovati dogaaj koji su opisivali.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Datum: 21. 11. 2007.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Kontrolni rad - provjeravanje Tip nastavnog sata: ponavljanje Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, samostalan rad Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listic Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: ponavljanje sadraja koje smo do sad usvojili, putem samostalnog rada Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregledavam domau zadau uenicima. Kratko prisjeanje na sadraje koje smo uili. Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Na dananjem asu mi emo da provjerimo uz kratki kontrolni rad ta ste vi sve nauili iz Moje okoline? Dijelim uenicima nastavni listi za rad. Objanjavam im sadraj svakog zadatka. Uenici potom rjeavaju zadatke.

Zavrni dio: Uenici predaju listie.

PROVJERA ZNANJA IZ PREDMETA MOJA OKOLINA Ime i prezime: ________________________ SRETNO! Datum: _________________ 1. Moja kola se zove Osnovna kola ____________________________________ 2. Uenici jednog odjeljenja sa svojim uiteljem ine ____________________________ 3. Nabroj radnike u koli: __________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4. Jesen poinje ________________________ i traje do _________________________ 5. Napii promjene koje uoava u jesen: ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 6. Ako kolovoz ( cesta ) nema trotoara kreemo se ______________________________ 7. Koje vrste saobraaja poznaje? Nabroj saobraajna sredstva koja koristimo u pojedinim vrstama saobraaja. a) _____________________________________________________________________ b) _____________________________________________________________________ c) _____________________________________________________________________ 8. Ua porodica je zajednica _______________________________________________ Roditelji su tvoj ____________i______________, a vi ste njihovi/a _________________ ________________________

9. iru porodicu ine: ____________________________________________________ _______________________________________________________________________ 10. Brat tvoje majke tebi je ____________________________ Sestra tvoje majke ili tate tebi je _____________________

Brat tvoga tate tebi je________________________

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Datum: 23.11.2007.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Glavne i sporedne strane svijeta Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, plakati, grafoskop i folija, nastavni listii Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici usvoje znanja o glavnim stranama svijeta, da naue kako se odreuju, da naue kako se odreuju i kako se obiljeavaju glavne strane svijeta Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, razvijanje sposobnosti za miljenje, razmiljanje Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, razvijanje urednosti i pedantnosti Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregledavam domau zadau uenicima. Na tablu lijepim plakat. Razgovaram sa uenicima: - Koga sve vidimo na ovom plakatu? - ta mislite ta ova djevojica rade? - Kako znate da ova djevojica odreuje strane svijeta? Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Mi emo danas nauiti koje su glavne strane svijeta.

Piem na tabli: Glavne strane svijeta Uz pomo ve postavljenog plakata ponavljam sa uenicima: - to mi odreujemo strane svijeta? - Koje su glavne strane svijeta? - Na kojoj strani svijeta izlazi sunce? Koju emo ruku okrenuti prema istoku? - A na kojoj zalazi? Koju emo ruku okrenuti prema zapadu? - Koja strana svijeta se onda nalazi ispred nas? - A iza nas? - Kako se skraeno pie istok, sjever, zapad, jug? Izvodim nekoliko uenika potom da odrede strane svijeta u uionici. Lijepim nazive strana svijeta na zidove uionice. Otkrivam na plakatu napisanu pjesmu uz pomo koje uenici mogu lake zapamtiti kako odrediti glavne strane svijeta. Objanjavam uenicima da pored glavnih strana svijeta postoje jo i sporedne strane svijeta. Sporedne strane svijeta nam pomau da bi se jo lake mogli orjentisati u prirodi. Objanjavam uenicima da se sporedne strane svijeta jo nazivaju i dodatnim stranama svijeta i da se nalaze izmeu glavnih strana. Lijepim potom plakat sa nacrtanim glavnim i sporednim stranama svijeta. Objanjavam uenicima kao se zove koja sporedna strana svijeta i kako se skraeno obiljeava. Zakljuujem sa uenicima kroz kratak razgovor da postoje etiri glavne strane svijeta i etiri sporedne strane svijeta. Da su glavne strane svijeta: Sjever, jug, istok i zapad, a sporedne strane svijeta: sjeveroistok (SI), sjeverozapad (SZ), jugoistok (JI) i jugozapad (JZ). Dijelim uenicima nastavni listi uz pomo kojeg oni trebaju nacrtati zadate slike na odreenim str Zavrni dio: Uz pomo grafoskopa i folije uenici prepisuju zapis dananje lekcije. Ispod zapisa lekcije trebaju da zalijepe listi koji su dopunjavali. Zadaa: radna sveska

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Datum: 27.11.2007.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Vaniji podaci o mjestu Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, plakati, grafoskop i folija, nastavni listii Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici naue koji su to vaniji podaci o mjestu (kako se zove , gdje je smjeteno, da li kroz njihovo mjesto protie rijeka) Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, razvijanje sposobnosti za miljenje, razmiljanje, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, razvijanje urednosti i pedantnosti, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih) Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Razgovaramo o tome kako se zove naa drava, koji je glavni grad, kako se zove grad u kom mi ivimo? Kako se zove naselje u kom ive? - Posmatramo sadraj dat na grafofoliji Ponosni smo na - po emu je poznata naa domovina? Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Danas emo govoriti o naem mjestu.

Piem na tabli: VANIJI PODACI O MJESTU Na grafofoliji su prikazane slike grada i sela. Razgovaramo o slinostima i razlikama. Izvodimo zakljuak gdje mi ivimo. Po emu si to zakljuio? Protie li kroz nae mjesto neka rijeka? Koja? Da li se u blizini napeg mjesta nalazi neka planina? Koja? Po emu je poznato tvoje mjesto? itamo iz udbenika lekciju Vaniji podaci o mjestu. Prepisivanje zapisa sa table Zavrni dio: Rad na zadacima datim u radnoj svesci.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Datum: 28.11.2007.g. Realizator nastavnog sata: Dalida Tantula Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Reljef mjesta i okoline praktican rad Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, ilustracije, demonstracije Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, listic, plastelin, karton. Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici naue na osnovu prakticnog rada (oblikovanje) posmatrati i uoavati oblike reljefa u svom mjestu, imenovanje onoga sto cini reljef Funkcionalni: razvijanje sposobnosti uocavanja izgleda reljefnih karakteristika, sposobnost izgradivanja makete mjesta i okoline Odgojni: Razvijanje pozitivnog stava i ljubavi prema mjestu gdje zive Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Razgovaram sa ucenicima: - ta to mi vidimo ispred nas? - Kako se zove to mjesto?- Uocavamo brda ,uzvisenja, ravnice, planine rijeke potoke,... - Kakav je reljef Sarajeva? - Kako zovemo uzvienje koje vidimo ispred nas? - To je koja planina? - Kako zovemo ovo uzvienje koje se nalazi iza nas? - Koje je to brdo? - Ponovimo, sta je reljef? Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Na dananjem asu emo praviti nase mjesto, od plastelina cemo oblikovati sve ono sto cini reljef. Izrada makete mjesta od kartona i plastelina, papira, kutija Zavrni dio: Prezentacija radova.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA

Datum: 30.11.2007.g. Realizator nastavnog sata: Dalida Tantula Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Ravniarsko selo Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, ilustracije, demonstracije Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listi,grfofolija,multimedija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici naue posmatrati i uoavati oblike reljefa u svom mjestu, imenovanje ravniarskog sela i njegovih karakteristika Funkcionalni: razvijanje sposobnosti uocavanja izgleda reljefnih karakteristika, sposobnost izgradivanja makete mjesta i okoline Odgojni: Razvijanje pozitivnog stava i ljubavi prema mjestu gdje zive Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregled i analiza domae zadae. Ponavljamo ta je to planina, brdo, breuljak,potok. Glavni dio: -Razgovor o sadraju folije na kojoj se nalaze slike ravniarskog kraja, breuljkastog, planinskog i primorskog kraja. -Multimedijalna prezentacija razliitih krajeva u kojima ive ljudi. Najavljujem cilj nastavnog sata: Karakteristike ravniarskog kraja. Rad u grupi uenici rade. Zavrni dio: Prezentacija rada uenika.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS

Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II - 2 Predmet: Moja okolina Datum: 20.11.2009.g. Nastavna jedinica:Moja zemlja BiH - znamenitosti BiH Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), ilustrativnodemonstrativna metoda Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, nastavni plakat, nastavni listi ZADACI: Obrazovni zadaci:da uenici naue kako se zove njihova domovina, koji je glavni grad, upoznavanje uenika sa znamenitostima koje postoje u BiH Funkcionalni zadaci: razvoj sposobnosti prepoznavanja i imenovanja znamenitosti u BiH , razvoj sposobnosti uoavanje bitnog u okolini koja nas okruuje, razvoj sposobnosti pravilnog komuniciranja, razvoj sposobnosti snalaenja u prostoru, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni zadaci:razvijanje lijepog izraavanja, formiranje radnih navika, razvoj patriotizma i ljubavi prema domovini i njenim bogatstvima TOK ASA Uvodni dio -Pregled i analiza domae zadae. Razgovaram sa uenicima o naem gradu. Kako se zove. Gdje su oni roeni.Pjevamo pjesmu Sarajevo ljubavi moja. Glavni dio: Danas emo nauiti kako se zove naa domovina. Da li neko zna po emu je poznata naa domovina? Kada bi nekome morali neto rei o vaoj domovini, ta biste rekli? Na raunaru prezentiram uenicima kartu Bosne i Hercegovine. Razgovaramo o njenim granicama. O tome po emu je poznata. Zatim dijelim uenicima na nastavnom listiu slijepu kartu BiH. Zadatak uenika je da pokuaju na osnovu ranije predoenog ucrtati njihovo mjesto na karti. Zavrni dio: itam pjesmu Bosna je vjena - Hasan Kiki

BOSNA JE VJENA

ivot je vjean, ali vjena je i Bosna! Prolaze vijekovi, protiu i omiu carstva i vladari, A Bosna je ivjela. Sve se mijenja, ona ostaje kakva jest; Neprohodna i neophodna, Dobroduna i junana, I ponosna i trpeljiva. Kroz nju vode uski putevi. Bosna je vjena, I mi smo u njoj vjeni.

BOSNA JE VJENA ivot je vjean, ali vjena je i Bosna! Prolaze vijekovi, protiu i omiu carstva i vladari, A Bosna je ivjela. Sve se mijenja, ona ostaje kakva jest; Neprohodna i neophodna, Dobroduna i junana, I ponosna i trpeljiva. Kroz nju vode uski putevi. Bosna je vjena, I mi smo u njoj vjeni. BOSNA JE VJENA ivot je vjean, ali vjena je i Bosna! Prolaze vijekovi, protiu i omiu carstva i vladari, A Bosna je ivjela. Sve se mijenja, ona ostaje kakva jest; Neprohodna i neophodna, Dobroduna i junana, I ponosna i trpeljiva. Kroz nju vode uski putevi. Bosna je vjena, I mi smo u njoj vjeni.

BOSNA JE VJENA ivot je vjean, ali vjena je i Bosna! Prolaze vijekovi, protiu i omiu carstva i vladari, A Bosna je ivjela. Sve se mijenja, ona ostaje kakva jest; Neprohodna i neophodna, Dobroduna i junana, I ponosna i trpeljiva. Kroz nju vode uski putevi. Bosna je vjena, I mi smo u njoj vjeni.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II - 2 Predmet: Moja okolina Datum: 30.11.2009.g. Nastavna jedinica: Dravni simboli grb i zastava Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor),ilustrativnodemonstrativna metoda Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, nastavni plakat, kastofon ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa dravnim simbolima u BiH; imenovanje svoje drave i njena obiljeja Funkcionalni zadaci: razvoj sposobnosti prepoznavanja i imenovanja znamenitosti u BiH , razvijati sposobnosti pisanja naziva drave, prepoznavanje dravnih simbola zastave,grba i himne Odgojni zadaci:razvijanje lijepog izraavanja, formiranje radnih navika, razvoj patriotizma i ljubavi prema domovini i njenim bogatstvima TOK ASA Uvodni dio: Uenici su imali zadatak da naue po jednu pjesmicu ili recitaciju o BiH. Slijedi prezentacija nauenog. Glavni dio: Danas emo nauiti koji su to dravni simboli. - Svaka drava ima svoje simbole. Razgovarati o izgledu zastave. Zastava je simbol nezavisnosti svake drave. Kod upoznavanja sa grbom drave, obuhvatiti pojmove paso i lina karta, gdje je ucrtan grb drave. Pokazati uenicima paso i linu kartu, kako bi opisali grb. - Slijedi sluanje himne. Objasniti uenicima ta je himna i kako je treba sluati. Posebno naglasiti da se nakon sluanja himne ne pljee. - Pokazati kartu BiH, da bi uenici uoili svoju domovinu i njene granice. -Uputiti uenike da svaka zemlja ima svoja obiljejakoja su samo njena. -Razgovarati o odnosu prema zastavi, grbu i nainu sluanja himne. Kada se i gdje postavljaju zastave i kada se najee slua himna. Zavrni dio: -Prepisivanje zapisa s ploe. -Crtanje zastave i grba Bosne i Hercegovine. PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA

Datum: 5.12.2007.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Nauili smo o svom mjestu Tip nastavnog sata: ponavljanje Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, samostalan rad Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listic Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: ponavljanje sadraja koje smo do sad usvojili o naem mjestu, putem samostalnog rada Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregledavam domau zadau uenicima. Kratko prisjeanje na sadraje koje smo uili o mjestu u kojem ivimo i o naoj domovini. Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Na dananjem asu mi emo da provjerimo uz kratki kontrolni rad, ta ste vi sve nauili o svom mjestu i dravi u kojoj ivite? Dijelim uenicima nastavni listi za rad. Objanjavam im sadraj svakog zadatka. Uenici potom rjeavaju zadatke. Zavrni dio: Uenici predaju listie.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS

Ime i prezime nastavnika: Razred: II-1 Predmet: Moja okolina Datum: 7.12.2007.g. Nastavna jedinica: Praznici - blagdani Tip asa: Orada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), metod samostalnih radova,metod demonstracije Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, grafoskop, ZADACI: Obrazovni zadaci: usvajanje znanja o praznicima, zato ih slavimo, podjeli praznika na dravne i meunarodne, njihovoj svrsi i nainu proslavljanja Funkcionalni zadaci: razvoj miljenja i pamenja, razvoj pravilne i tene komunikacije,razvoj samosvijesti, razvoj kritikog miljenja, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni zadaci: razvoj odgovorne linosti,njegovanje lijepog izraavanja,razvoj osjeaja pripadnosti i patriotizma TOK ASA Uvodni dio -razgovor o 25. novembru Danu dravnosti BiH (Kako smo ga obiljeili u koli?) Glavni dio: -isticanje cilja sata -na grafoskopu je prezentiran sadraj kojeg analiziramo (Cilj je usvajanje znanja o sljedeem: Nai dravni praznici su: Dan dravnosti BiH i Dan nezavisnosti BiH.Meunarodni praznici su Nova godina, prvi majMeunarodni dan rada, Osmi mart Meunarodni dan ena) -razgovor: Kako se u gradu obiljeavaju praznici?Kako mi u koli obiljeavamo praznike? Zavrni dio: -prepisivanje zapisa s ploe Zadaa: Radna sveska

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Razred: II-1 Predmet: Moja okolina Datum: 11.12.2007.g.

Nastavna jedinica: Praznici vjerski, lokalni i kolski Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Individualni,frontalni,grupni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), metod samostalnih radova,metod demonstracije Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, nastavni plakat, enciklopedije ZADACI: Obrazovni zadaci: usvajanje znanja o praznicima, zato ih slavimo, podjeli praznika na vjesrke, lokalne i kolske, njihovoj svrsi i nainu proslavljanja Funkcionalni zadaci: razvoj miljenja i pamenja, razvoj pravilne i tene komunikacije,razvoj samosvijesti, razvoj kritikog miljenja, osposobljavanje uenika za ivot, razvijanje sposobnosti ureivanja prostora za praznike Odgojni zadaci: razvoj odgovorne linosti,njegovanje lijepog izraavanja,razvoj osjeaja pripadnosti i patriotizma, razvijati potovanje prema praznicima/blagdanima drugih naroda TOK ASA Uvodni dio -Ponavaljanje znanja o dravnim i meunarodnim praznicima na osnovu detaljnih pitanja. Glavni dio: -Isticanje cilja sata -Na plakatu je prezentiran sadraj kojeg analiziramo -Razgovor o svakom prazniku pojedinano -Izvoenje zakljuka - Grupni rad: Uenici po grupama prave spisak karakteristinih jela i obiaja za vjerske praznike/blagdane. -Bonjaci, Pravoslavci, Katolici, Jevreji Uenicima ponuditi tekstove iz udbenika drugih naroda, iz enciklopedija Zavrni dio: Prepisivanje zapisa s ploe.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS
Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II - 2

Predmet: Moja okolina Datum: 4.12.2009.g. Nastavna jedinica: Praznici Tip asa: Ponavljanje Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), metod praktinih radova Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, nastavni plakat ZADACI: Obrazovni zadaci: usavravanje znanja o praznicima, prakticiranje usvojenog znanja Funkcionalni zadaci: razvoj miljenja i pamenja, razvoj pravilne i tene komunikacije,razvoj samosvijesti, razvoj kritikog miljenja, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni zadaci: razvoj odgovorne linosti,njegovanje lijepog izraavanja,razvoj osjeaja pripadnosti i patriotizma TOK ASA Uvodni dio -Ponavljanje znanja o praznicima na osnovu detaljnih pitanja Glavni dio: -Isticanje cilja sata -Analiza i procjena rada u grupi na prolom asu. Grupe prezentiraju spisak karakteristinih obiaja i jela za vjerske praznike/blagdane. IGRA: Svaki uenik izvlai cedulju na kojoj je odreeni praznik. Zadatak je da ispriaju sve to znaju o tom prazniku. Zavrni dio:

-Uenici sastavljaju pjesmice o Novoj godini. -Za domau zadau napraviti estitku drugu ili drugarici za roendan i napisati sadraj estitke.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II - 2 Predmet: Moja okolina Datum: 7.12.2009.g. Nastavna jedinica: Prolost, sadanjost, budunost Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), ilustracije,demonstracije Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva,slike grada,grafoskop ZADACI: Obrazovni zadaci: usvajanje pojmova prolost, sadanjost i budunost Funkcionalni zadaci: razvoj misaonih operacija: analize, sinteze, apstrakcije, generalizacije, razvoj pravilne i tene komunikacije,razvoj samosvijesti, razvoj kritikog miljenja, razvijati sposobnost opisivanja, uoavanja i istraivanja Odgojni zadaci: njegovanje pozitivnih karakteristika uenika lijepog izraavanja, predanosti radu, razvijati potovanje prema ljudskim plodovima rada TOK ASA Uvodni dio -Razgovor: Ispriajte neki dogaaj koji vam se desio kad ste bili mali! ta se deava sada u vaim ivotima?ta e se desiti kad zavrite kolu?ta elite postati? Razgovarati sa uenicima ta su saznali od roditelja kako su nekada izgledali dijelovi namjetaja, kako se prao ve, kako su izgledale kue Glavni dio: -Isticanje cilja sata -Posmatramo slike naeg grada iz prolosti, razgovaramo o njima, zatim posmatramo kako na grad izgleda sada. Zamislite! Kako e izgledati na grad za nekoliko godina?

-Zakljuak: Ono to se desilo nazivamo PROLOST. Ono to se deava, to jo traje nazivamo SADANJOST. Ono to se jo nije desilo, ali oekujemo da e se desiti, nazivamo BUDUNOST. -Analiza sadraja prezentiranog na grafoskopu Zavrni dio: -Zadatak: Nacrtaj sebe kad si bio u prolosti, sadanjosti, budunosti.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS
Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II - 2

Predmet: Moja okolina Datum: 8.12.2009.g. Nastavna jedinica: ivot ljudi u prolosti i sadanjosti Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Individualni,frontalni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor), ilustrativnodemonstrativna Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva,slike,grafoskop ZADACI: Obrazovni zadaci: prepoznavanje i opisivanje ivota ljudi u prolosti i sadanjosti Funkcionalni zadaci: razvoj misaonih operacija: analize, sinteze, apstrakcije, generalizacije, razvoj pravilne i tene komunikacije,razvoj samosvijesti, razvoj kritikog miljenja, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni zadaci: njegovanje pozitivnih karakteristika uenika lijepog izraavanja, predanosti radu, zauzimanje pozitivnog satava prema naim precima i svemu to su oni stvorili TOK ASA Uvodni dio -Pregled i analiza domae zadae Glavni dio: -Isticanje cilja sata -Pomou slika poredimo ivot nekada i sada -Uporeujemo upotrebne predmete koji su se koristili nekada i koji se koriste sada -Izvoenje zakljuka: Vrijeme prolazi.Na osnovu vremena koje je prolo i po promjenama koje su se desile odreujemo starost.Sve oko vas, pa i vi sami imate

svoju prolost, sadanjost i budunost.Svoju prolost, sadanjost i budunostima ima svaki grad, narod i drava. Zavrni dio: -Prepisivanje zapisa s ploe NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Razred: II - 1 Predmet: Moja okolina Datum: 19.12.2007.g. Nastavna jedinica: Vremenski termini Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Individualni,frontalni, grupni Nastavne metode: metod usmenog izlaganja (objanjenje, razgovor) Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, enciklopedije ZADACI: Obrazovni zadaci: ponavljanje u produbljivanje znanja o vremenskim terminima prolost, sadanjost i budunost Funkcionalni zadaci: razvoj misaonih operacija: analize, sinteze, apstrakcije, generalizacije, razvoj pravilne i tene komunikacije,razvoj samosvijesti, razvoj kritikog miljenja, osposobljavanje uenika za ivot Odgojni zadaci: njegovanje pozitivnih karakteristika uenika lijepog izraavanja, predanosti radu, zauzimanje pozitivnog satava prema naim precima i svemu to su oni stvorili TOK ASA Uvodni dio -Pregled i analiza domae zadae. -Ponavljanje usvojenih znanja. Glavni dio: Grupni rad: Uenici iz enciklopedije i iz knjige 1000 zato, 1000 zato, istrauju izgled nekih predmeta iz prolosti. 1. prijevozna sredstva (auto, voz, bicikl); 2. kue (sojanice, zemunice); 3. kako se nekada pisalo, ime i na emu; 4. kako je izgledalo posue i od ega je pravljeno; 5. izgled starih gradova

Zavrni dio: -Analiza uraenog

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Datum: 25.12.2007.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Godinje doba: Zima Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, ilustrativno-demonstrativna Oblici nastavnog rada: Frontalni i individulani Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni list, kasetofon sa cd-om, plakat sa snjekom i pahuljicama, grafo folija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenike upoznamo sa novim godinjim dobom, da naue osnovne karakteristike tog godinjeg doba, da naue razlikovati godinja doba, i da naue kako se trebaju oblaiti i hraniti zimi Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, uoavanje i opisivanje promjena, pamenje, miljenje, razmiljanje, bogaenje rjenika, osposobljavanje uenika za samostalan ivot, razmijanje smisla za opu higijenu ambijenta gdje ivimo. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti, podsticanje uenika na humanost i saradnju u porodici, potovanje starijih. TOK SATA Uvodni dio: Zagonetka: IZNAD GRADOVA, IZNAD SELA, IZNAD HRASTOVA, IZNAD JELA,

LETE ROJEVI DIVNIH PELA, SVE SU PELE BIJELE I SVU DJECU RAZVESELE. (Snijeg) Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Danas emo govoriti o godinjem dobu-zima

Piem na tabli: Zima Razgovaram sa uenicima o tome kada poinje zima? ( 21. DECEMBRA/ PROSINCA) Pokazujem uenicima sliku prozora uz pomo grafofolije. Analiziramo svaki dio prozora. Razgovaramo o tome ta je mraz, ta je led, ta je snijeg, o trajanju dana i noi zimi. Zakljuujemo da je zimi dan krai, a no dua. Razgovaramo o oblaenju ljudi zimi. Izvodim jednog uenika ispred table i razgovaramo o tome ta on ima na sebi. Zakljuujemo da se zimi trebamo toplije oblaiti. Razgovaramo o tome kakvu hranu oni trebaju da jedu zimi. Nakon toga pokazujem uenicima jedan plakat sa godinjim dobima. Analiziramo ta djeca rade na tom plakatu. Pokazujem plakat sa Snjekom Bijeliem i pahuljicama. Razgovaramo o njima. Razgovaramo i o potekoamo koje zima moe donijeti. Dijelim uenicima nastavni list, koji oni trebaju da oboje. Razgovaramo o danu djeije radosti, tj. o Novoj godini. Zavrni dio: Prepisuju sadraj sa grafofolije o zimi: ZIMA ZIMA POINJE 21. DECEMBRA ( PROSINCA). DAN ZIMI TRAJE KRAE, A NO DUE. LJUDI ZIMI OBLAE TOPLIJU ODJEU I OBUU. ZIMI JEDEMO HRANU PUNU VITAMINA. ZIMI JE HLADNO, PADA SNIJEG. MRAZEVI ZALEDE BARE I POTOKE.

Sluamo pjesmicu: Zima, Zima

POLUGODINJA PROVJERA ZNANJA IZ PREDMET MOJA OKOLINA SRETNO! Ime i prezime: ______________________ Datum: _________________

1. Moja kola se zove Osnovna kola ____________________________________ 2. Radnici u koli su: (zaokrui tane odgovore) direktor, pekar, nastavnici, frizer, pedagog, sekretar, potar, domar 3. etiri godinja doba su: __________,__________,_______________,___________ 4. U kulturne ustanove ubrajamo: _________________________________________ ____________________________________________________________________ 5. U javne ustanove ubrajamo: ___________________________________________ ____________________________________________________________________ 6. Vaniji telefoni su u mjestu su: policija__________,hitna pomo________________,vatrogasna sluba_______________ 7. Koja zanimanja ljudi poznaje u gradu :_________________________________, a na selu:_____________________________________________________________ 8. Kuanski aparati su: (zaokrui tane odgovore) friider, pegla, sto, trosjed, televizor, ormar, maina za ve, telefon, fotelja 9. Domovina je zemlja u kojoj smo ________________________________________ Moja domovina se zove ______________________________________________ Glavni grad moje domovine je___________________________

10. Dravni simboli svake zemlje su: ________________, _________ i ____________ 11. Praznike dijelimo na: _______________________, ______________________, ____________________, ____________________ i _______________________ Ocjena:______________________________________________________________

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-2 Dan i datum odravanja sata: 8.2.2010.g. i 10.2.2010.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: ula Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja , demonstracija Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listii, grafofolija, oigledna nastavna sredstva Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: Da uenici naue da je najvee ovjekovo ulo koa; koa je ulo dodira; da uenici naue da ovjek ima pet ula Funkcionalni: Razlikovanje i imenovanje razliitih ula; razumijevanje znaaja redovnog ljekarskog pregleda Odgojni: Da uenici shvate da je uvanje ula vrlo znaajno za zdravlje ovjeka Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Motivacija: Boica sa parfemom i bombone Svi uenici pomiriu i opipaju boicu. Razgovarati ta su zakljuili. Kako su saznali kakvog je mirisa, kakvog oblika, i kakva je kad je dodirujemo? Uenici zakljuuju ta su koristili da saznaju oblik, boju, miris, glatkou. Sada svi uenici dobijaju bombonu. Razgovarati o tome ta su sve saznali o bomboni kada su je vidjeli, opipali, pomirisali i pojeli. Imenujemo ula: kou, oi, ui, jezik. Govorim im da ima jo jedno ulo kojim ujemo ui. Glavni dio: Na grafofoliji posmatramo ilustracije ula i razgovaramo o ilustracijama. Rad u grupi: Na stolovima su razliiti predmeti. Uenici u grupama trebaju istraiti predmete svim ulima kojima mogu. Zakljuke zabiljeiti u tabeli.

Predmeti

ulo dodira koa glatka

ulo sluha Ui /

jabuka

ulo vida oi crvena, okrugla

ulo mirisa nos mirisna

ulo okusa jezik slatka

Zavrni dio: Predstavnici grupa izvjetavaju o rezultatima istraivanja. Za domau zadau uraditi nastavni listi.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-2 Dan i datum odravanja sata: Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Odnos prema prirodi (zagaivanje) ; ta je korisno, a ta tetno za prirodu? Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja , demonstracija Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listii, grafofolija, multimedijalna prezentacija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da djeca shvate da je za zdrav ivot vana i ista sredina Funkcionalni: uoavanje zdrave sredine i pravilnog odnosa prema prirodi i razlikovanje od nezdrave i pogrenog odnosa prema prirodi Odgojni: razvijati pozitivan stav za ouvanje i unapreenje okoline Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Zamislite da je naa uionica prostor u kojem su nesavjesni ljudi odloili smee. Iz vree istresam razliite vrste otpada i smea: plastine i staklene boice, novine, asopise, plastine vreice, ostatke kore od voa Zakljuujemo, da sav taj otpad nije smee i upuujem uenike da se staklo i papir ponovo mogu preraditi i koristiti, te da se zato zove otpad. - Razgovor o ilustracijama datim na grafofoliji ( pravili i nepravini postupci djece prema prirodi) - Multimedijalna prezentacija

Glavni dio: Rad u grupama: Recikliranje papira ( Uenici usitne stari papir. Stavljaju ga u zajedniku posudu. Papiru dodamo vodu i gustin, te dobro izmijeamo. Dobivenu smjesu razvaljamo na tvrdoj podlozi i ostaviti da se sui. Na sljedeem asu e uenici na dobijenom papiru od starog papira pisati estitke Zavrni dio: Prezentacija rada grupa.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 27.2.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica:TVARI I NJIHOVA SVOJSTVA:Svojstva tvari i imenovanje tvari Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja , demonstracija Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listii, lopta,spuva,vata, kamen Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: imenovanje tvari i svojstva tvari Funkcionalni: uoavanje razliitih osobina materija razvijanje sposobnosti klasifikovanj predmeta po vrstoi Odgojni Svjesnost o stanju materija i moguem utjecaju na promjene osobina materija razliitim postupcima Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Opisivanje jednog po jednog predmeta koji se nalaze u arobnoj vreici( lopta, spuva, kamenii, boice od soka) Uenici izvlae predmete i opisuju ih. Potaknuti uenike da su neki predmeti meki,neki laki, tvri... Zakljuiti da svi predmeti zauzimaju prostor. Glavni dio: Rad u grupama. Postaviti razliite predmete i vriti istraivanje a podatke upisivati u tabele.

Naziv materije predmeta Kreda Ekser metal

vrstoa vrsta Jako vrst

Ostavlja trag po papiru Da Ne

Zavrni dio: Prezentacija rada grupa.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 29.2.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Svojstva tvari u pojedinim agregatnim stanjima Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja , demonstracija Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listii, Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da naue da tenost mijenja oblik prema posudi u kojoj se nalazi, povrina tenosti je uvijek u istom poloaju (vodoravno) Funkcionalni: razvijati sposobnost razlikovanja tenosti i uporeivanja sa drugim materijama, uoavanje osobina tenosti Odgojni razvijati svijest o osobinama tenosti Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Ponavljanje sadraja sa prethodnog asa.Razgovaramo o boicama koje su bile pradmet istraivanja i ta u njima moe biti. Sipanjem vode u au i bocu konstatovati osobine tenosti. Naginjui posude zakljuiti da tenost ima uvijek isti poloaj (vodoravan) i da zauzima oblik posude u kojoj se nalazi. Glavni dio: Rad u grupama. Uenici rade eksperimente s vodom. Zavrni dio: Prezentacija rada grupa.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 4.3.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Promjena oblika i veliine tijela Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja ,demonstracija, eksperimenta Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listii, oigledna nastavna sredstva Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici naue da je zaleena voda led, led je u vrstom stanju, zagrijavanjem voda isparava Funkcionalni: razlikovati i uoavati stanja vode; razvijati sposobnost istraivanja osobina raznih stanja vode Odgojni : razvijati pozitivan stav prema vodi u prirodi Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Donijeti leda i posudu sa vrelom vodom. Potaknuti uenike na diskusiju. ta je led? Ostaviti led da se istopi kako bi uenici zakljuili da je to voda. Drugu kocku posuti solju kako bi uenici uoili da se ta kocka bre topi. To uporediti sa posipanjem zaleenih puteva zimi. Posmatrati vrelu vodu kako isparava. Poklopiti je i vidjeti kapljice vode na poklopcu. Izvesti zakljuak da je sve voda, ali u razliitim stanjima vrsto, teno i kao para. Glavni dio:

Rad u grupama. 1.Istraiti iz enciklopedije kako ive ivotinje kada se zalede bare, rijeke, potoci, jezera 2. Eksperiment: Zato sue peremo deterdentom? 3. Eksperiment: Je li lake plivati u slatkoj ili slanoj vodi? 4. Eksperiment: Vodopija Zavrni dio: Izvjetavanje o izvoenju eksperimenta i objasniti kakve su zakljuke izveli. PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: .5.3.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Tvari i njihova svojstva Primjena materijala Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja ,demonstracija, Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listii, oigledna nastavna sredstva, enciklopedije Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici naue da se razliite materije upotrebljavaju za razliite potrebe Funkcionalni: razvijati sposobnost uoavanja materija i zakljuivanja o njihovim osobinama Odgojni : razvijati pravilan stav prema svim predmetima i uvanje predmeta Tok nastavnog sata: Uvodni dio: U vreici su predmeti napravljeni od razliitih materijala ( kaika, novanik, lopta, vaza, kamena figura, novi, al, drvena kutijica) Uenici izvlae jedan po jedan predmet i govore od ega je napravljen. Zakljuiti ta je metal, drvo, plastika, koa, platno, staklo, kamen) Uoavanje predmeta u uionici napravljenih od istih materijala. Glavni dio:

Rad u grupama. 1.Istraiti iz enciklopedije kako se pravi papir 2. Napraviti predmete od plastelina 3. Napraviti predmete od tkanine 4. Upotrijebiti neke predmete iz uionice i istraiti od ega su napravljeni i pribiljeiti u tabelu Zavrni dio: Izvjetavanje i razgovor. Domaa zadaa: Nastavni listi

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-2 Dan i datum odravanja sata: 5.3.2010.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Biljke i ivotinje: iva bia i njihova stanita Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja ,demonstracija, Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, plakat, multimedija, grafofolija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: Imenovati ivotne zajednice i stanita Funkcionalni: Razvijati sposobnost klasifikovanja ivih bia prema stanitima Odgojni : Razvijati pravilan stav prema okruenju Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pria na grafofoliji: Draga djeco, pomozite mi, pie jedan pjesnik. U mojoj pjesmi dolo je do zbrke. Pobjegle abe u ume, voe na rijeku, a drvee u bau. ta da radim kad je povre u umi, itarice u bari, a ribe u vonjaku. Sada vie ne znam trebaju li patke biti u umi, penica u bari, jelen na njivi, a kupus u vonjaku. Jao, djeco, pomozite! - Nakon proitane prie razvrstavati iva bia u stanita, u ve pripremljenu tabelu: baa(vrt) livada uma rijeka bara vonjak njiva

- Djeci prezentirati multimedijalnu prezentaciju iva bia i njihova stanita. Glavni dio: Na pripremljene papirne trake uenici po grupama piu ostala iva bia koja ive u odreenim stanitima. Zavrni dio: Predstavnici grupa itaju spisak ivih bia koji su zalijepili na pano. Domaa zadaa: Nastavni listi.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-2 Dan i datum odravanja sata: 10.3.2010.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: iva bia su povezana meu sobom i sa neivom prirodom Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja ,demonstracija, Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, plakat, multimedija, grafofolija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: Da uenici shvate da iva bia ne bi mogla ivjeti bez neive prirode Funkcionalni: Razvijati sposobnost razlikovanja ive i neive prirode i uspostavljanje veze izmeu ive i neive prirode Odgojni : Razvijati pravilan stav prema okruenju Tok nastavnog sata: Uvodni dio: - Djeci prezentirati multimedijalnu prezentaciju iva bia i njihova stanita. ( ponoviti ono to smo uili na prethodnom asu) - Razgovarati o ivim biima, ta im je potrebno za ivot. ta je od toga napravio ovjek, a ta nam daje priroda? Uenici nabrajaju sve to spada u neivu prirodu. Zakljuiti da su najvaniji elementi za opstanak ivih bia voda, zemlja i zrak. Glavni dio: Pripremiti tabele koje e uenici popuniti: Naziv Neiva priroda iva bia

jabuka u zdjeli voka jabuke Rijeka aba Ptica Dijete Auto Olovka rua u vazi

Zavrni dio: Izvjetavanje i itanje tabele. Na grafofoliji predstaviti vezu ivih bia sa neivom prirodom Domaa zadaa: Radna sveska. PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 12.3.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Velika i mala iva bia Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja ,ilustrativno-demonstrativna Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva,plakat, multimedija, grafofolija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove naueno o ivoj i neivoj prirodi, da ponove o stanitima ivih bia, da ponove meusobnu povezanost ive i neive prirode, da naue podjelu ivih bia na velika i mala iva bia Funkcionalni: razvijati sposobnost klasifikacije i sistematizacije ivih bia na sitne i krupne Odgojni : razvijati pozitivan stav da su sva bia jednako vana Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pomou nastavnog plakata podsjeamo se na iva bia i njihova stanita. Analiziramo svaku sliku pojedinano i razgovaramo ko gdje ivi. Putem multimedije podsjeamo se na povezanost ive i neive prirode. Glavni dio: Pokazujem uenicima na multimediji sliku livade. Razgovaramo koga vidimo na toj livadi: trava, cvijee, leptirovi, pele, razne bubice, puevi, crvii

Razgovaramo o njihovoj veliini. Zakljuak: To su mala iva bia. Zatim putem multimedije pokazujem slike ovjeka, domaih i divljih ivotinja, drvea. Razgovaramo o njihovoj veliini. Zakljuak: Velika iva bia su drvee, domae i divlje ivotinje i ovjek. Zavrni dio: Kroz kratki razgovor ponavljam sa uenicima naueno, a potom uenici prepisuju zapis sa table. Domaa zadaa: Pronai slike velikih i malih ivih bia i zalijepiti ih u svesku.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 14.3.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Nastanak i rast ivotinja, vrste i odravanje Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja ,ilustrativno-demonstrativna Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, grafoskop, video kaseta, enciklopedija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: upoznavanje uenika sa nastankom, rastom ivotinja, vrstama, odravanjem Funkcionalni: razvijati sposobnost klasifikacije i sistematizacije ivih bia na sitne i krupne; razvijanje sposobnosti aktivnog sluanja i pamenja; razvoj pravilne komunikacije; razvoj sposobnosti uoavanja pojava u prirodi Odgojni : razvijati pozitivan stav da su sva bia jednako vana; razvoj pozitivnog pogleda na svijet; razvoj svijesti o ouvanju okoline Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Uenici su podijeljeni u grupe. Svaka grupa ima zadatak da napie ivotinje i njihovu mladunad (divlje, domae i kune ljubimce). Slijedi izvjetavanje rada grupa. Izvodimo zakljuak: ivotinje nastaju i odravaju se na razne naine.

Glavni dio: Danas emo govoriti o nastanku, rastu i odravanju ivotinja. Djaca su na podu, itamo i gledamo slike iz enciklopedije, u kojoj se govori o nastanku i odravanju razliitih vrsta ivotinja. Pogledat emo i video zapis o nastanku ivotinja. Zakljuak: ivotinje nastaju i odravaju se na razliite naine. ovjek im pomae da preive. Veina ivotinja se brinu same o sebi. Zavrni dio: Kroz kratki razgovor ponavljam sa uenicima naueno, a potom uenici prepisuju zapis sa table.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Datum: 18.3.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Kontrolni rad - provjeravanje Tip nastavnog sata: ponavljanje Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, samostalan rad Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listic Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: ponavljanje sadraja koje smo do sad usvojili, putem samostalnog rada Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregledavam domau zadau uenicima. Kratko prisjeanje na sadraje koje smo uili. Glavni dio:

Najavljujem cilj nastavnog sata: Na dananjem asu mi emo da provjerimo uz kratki kontrolni rad ta ste vi sve nauili iz Moje okoline? Dijelim uenicima nastavni listi za rad. Objanjavam im sadraj svakog zadatka. Uenici potom rjeavaju zadatke. Zavrni dio: Uenici predaju listie.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 19.3.2008.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Godinje doba:Proljee Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, grafofolija, traka sa tekstom, karton kao pozornica, lutkice kukurjeka, visibabe, jagorevine i ljubiice, plakat ravnodnevnice, plakat sa zimom, aplikacije sunca, visibabe, jagorevine, kukurjeka, ljubiice, rode, laste Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove do sada nauena godinja doba, da naue sve o novom godinjem dobu, da naue kada stie proljee i do kada traje, da naue koji su to vjesnici proljea, da naue kakvo je vrijeme u proljee, da naue ta ljudi rade u proljee Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Prije nego uenici uu u uionicu dijelim im pozivnice za predstavu. Uenici gledaju kratku lutkarsku predstavu, koja nosi naziv:Vjesnici proljea Potom razgovaramo: Ko nam se predstavio u ovoj predstavi? ta nam ovi cvjetovi najavljuju?

Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Danas emo se druiti sa novim godinjim dobom koji se zove Proljee. Piem na tabli: Proljee Razgovaram sa uenicima: Kada poinje zima? Koje godinje doba dolazi poslije zime? Kada nastaje proljee? (21. marta) Zna li neko do kada traju proljee? (21.juna) Ispod naslova lijepim traku: 21.MART 21. JUNI Kakvi su bili dani i noi zimi? ta ste primjetili ovih dana kakvi su nam dani i noi sada? Objanjavam uenicima da dani i noi u proljee traju jednako i da to nazivamo ravnodnevnica. Lijepim na tabli plakat koji predstavlja ravnodnevnicu. Lijepim na tablu plakat sa godinjim dobom Zima. Razgovaram sa uenicima: Koje je godinje doba predstavljeno na ovom plakatu? Kako znate? Kada doe sunce ta e se desiti sa snijegom? (skidam sa krovova snijeg, a lijepim na plakat aplikaciju sunca) Koje nam cvijee najavljuje dolazak proljea? (Lijepim aplikacije visibabe, kukurjeka, jagorevine, ljubiice na plakat). Koje nam ptice dolaze sa juga? Zato one idu na jug pa se ponovo vraaju? Gdje rode prave gnijezda?(lijepim aplikaciju rode na dimljak kue) Gdje laste prave gnijezda? (lijepim aplikaciju gnijezda rode ispod strehe na kui na plakatu) Znate li od ega laste i rode prave gnijezda? Objanjavam uenicima. ta ljudi rade u proljee? Uz pomo grafo folije pokazujem slike ljudi kako obrezuju vinovu lozu i voke, siju rano povre i cvijee. Zavrni dio: Dijelim uenicima nastavni listi sa zapisom lekcije. Lijepimo ga zajedno u sveske. Zadaa: Nastavni listi
GODINJE DOBA: PROLJEE Proljee poinje 21. marta i traje do 21. juna. Snijeg se topi i sunce jae grije. Dani postaju dui. Potoci i rijeke su nabujale zbog otapanja snijega. esto pie vjetar i pada kia. U vonjaku i parkovima se reu suhe grane. Oko stabla se malo okopa i voke se kree i prskaju da ih ne napadaju bubice.

Prvo voe su trenje. U vrtu je puno posla. Zemlja je tvrda poslije zime i treba je usitniti, naubriti i premiti za sijanje prvog povra (luk, paprika, paradajiz, poslije krompir, graak i grah). U cvjetnjacima se okopava zemlja i sadi novo cvijee. I na njivi se zemlja usitni i sprema za oranje da bi mogli saditi itarice.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 21.3.2008.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Godinje doba:Proljee Praktian rad Tip nastavnog sata: Praktian rad Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: nastavni listii, plakati, karton, kola papir Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da kroz praktian rad ponove i znanja o promjenama u proljee Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti, razvijanje timskog rada Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Igra skrivalica: 1. Nosim lijepu, bijelu, prozranu haljinicu. Nagnuta sam i visim poput starice, pa otuda dolazi i moje ime.

Ja sam ______________________ Glavni dio: Rad u grupi: 1. Napravi model velikog dtabla od kartona, oboji ga 2. Pravi behar od kokica kukuruza po stablu 3. Na zelenom papiru pravi travu i cvijee od papira u boji 4. Napravi od papira model laste, sunca , oblaka Zavrni dio:Razgovarati o zadatku i pokazati ta su napravili vezano za proljee.
PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 25.3.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Promjene na ivotinjama i biljkama u proljee Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni list, slike vjesnika proljea, laneta, janjeta, drijeba, slike trenje, jagode, slike drveta sa beharom, laste i rode, plakat, granje, kre, makaze, zeleni list papira, zemlja, sadnice Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove sve naueno o proljeu, da naue koje se promjene deavaju na biljkama u proljee, ta se deava sa ivotinjama u proljee, da naue koje se voe prvo javlja u proljee, da naue praktino ureivati vrt i vonjak u proljee. Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: itam uenicima pjesmu: EVO NAM RODA DOLEE Evo nam roda dolee, nosi nam slavno proljee. Prolee, dijete maleno, dijeli nam cvijee areno. Veselo ptice blaguju, sve se na svijetu raduju.

Blagujte, ptice blagujte, radujte s', djeco radujte. J.J.Zmaj Glavni dio: Razgovaram sa uenicima o pjesmi: - Ko u pjesmi doljee? - ta to roda donosi? - ta nam proljee donosi? - ta ptice rade u proljee? - A ko se raduje? Najavljujem cilj nastavnog sata: Danas emo se nauiti koje su to promjene na biljkama i ivotinjama u proljee. Piem na tabli: Promjene na biljkama i ivotinjama Kroz razgovor ponavljam sa uenicima prethodno naueno: Kada poinje proljee? Do kada traje? Kakvi su dani i noi u proljee? Ko nam se vraa s juga? ta se pojavljuje na livadama? ta ljudi rade u vrtu u proljee? A u vonjaku? Koje nam je prvo proljetno voe? Nakon razgovora pokazujem uenicima sliku grane drveta. Razgovaramo o tome ta vide na prvoj, pa na drugoj i na kraju na treoj slici. Potom pokazujem im slike vjesnika proljea. Razgovaramo o svakom cvijetu. Pokazujem im slike laneta, drijeba i janjeta i objanjavam im da su se oni krajem zime rodili i da u proljee su oni ve porasli i da veselo trkaraju po livadama. Potom razgovaramo o lastama i rodama, njihovim mladim i njihovim kuicama. Pokazujem im sliku jagode i trenje i objanjavam da e u kasno proljee sazrijeti trenje i jagode. Potom uenike dijelim u etiri grupe. Svaka grupa e imati razliit zadatak. I GRUPA e dobiti granje i kre. Trebaju da naprave vonjak u proljee. II GRUPA e dobiti granu, zeleni papir i imaju zadatak da naprave kako drvo izgleda u proljee III GRUPA e dobiti zemlju, sadnice i trebaju da naprave vrt u proljee. IV grupa e dobiti plakat, slike ivotinja, drvea, cvijea i trebaju da naprave plakat o proljeu. Zavrni dio: Grupe prezentiraju svoj rad. Zadaa: Nastavni list
1. GRUPA ZADATAK: NAPRAVITE VONJAK U PROLJEE. OBREITE GRANJE, OKREITE I NAPRAVITE MALI VONJAK. 2. GRUPA ZADATAK: NAPRAVITE VRT U PROLJEE.

ISITNITE ZEMLJU, PODUBRITE JE, NAPRAVITE LJEHE I ZASADITE SADNICE. 3. GRUPA ZADATAK: NAPRAVITE IZGLED DRVETA U PROLJEE. POSTAVITE DRVO NA STALAK. OD PAPIRA NAPRAVNITE LISTOVE I BEHAR I SVE TO ZALIJEPITE NA DRVO. 4. GRUPA ZADATAK: NAPRAVITE PLAKAT O PROLJEU. IZREITE SLIKE, ZALIJEPITE NA PLAKAT I NAPIITE SVE TA ZNATE O PROLJEU.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 26.3.2008.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Nastanak i rast biljaka, vrste i odravanje Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, zemlja, sadnice i sjemena cvijea, nastavni listii, grafoskop i folija, saksija sa cvijetom, plastine ae i kaike Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove sve o zajednici ivih bia, da naue koje su to ukrasne biljke, da naue kako se sade ukrasne biljke i kako trebamo da brinemo o ukrasnim biljkama Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregledavam domau zadau uenicima. Ponavljam kroz razgovor sa uenicima prethodno naueno: Ko ini jednu zajednicu ivih bia? ta je to vrt? Ko ivi u vrtu? ta uzgajamo u vinogradu? A u vonjaku? ta ljudi rade u proljee u vonjaku? Gdje se parkovi nalaze? Ko ivi u umi? Glavni dio:

Najavljujem cilj nastavnog sata: I na dananjem asu emo razgovarati o jednom ivom biu. Pokazujem uenicima saksiju sa cvijeem i na osnovu nje uenici zakljuuju da je rije o biljkama. Razgovaram sa uenicima: ta sam ja to vama sada pokazala? Gdje se nalazi ovo cvijee? Gdje se nalazi korjen ove biljke? ta se nalazi u saksiji pored biljke? ta mislite za ta nama slui ovaj cvijet u naoj uionici? Objanjavam uenicima da se biljke koje se nalaze u kui slue kao ukras i da se zbog toga zovu ukrasne biljke. Uz pomo grafoskopa i folije pokazujem uenicima neke od ukrasnih biljaka i kako se one sade. Objanjavam uenicima da emo i mi danas saditi neke od ukrasnih biljaka. Pozivam ih da sjednu na najlon. Prvo objanjavam ta nam je potrebno za rad. Potom kako emo zasaditi biljku. Uenici rade praktini dio. Kada zavrimo sa radom razgovaramo o tome ta je potrebno sada da radimo kako bi biljka izrasla i dala nam prelijepi cvijet? ta je potrebno jednoj biljci da izraste? Gdje biljku trebamo da drimo? ta trebamo da uradimo ponekad sa zemljom oko biljke? Kada biljka naraste ta trebamo povremeno da radimo sa njenim listovima? ae sa cvijeem stavljamo na prozor uionice. Dijelim uenicima nastavni list. Uenici rjeavaju zadani zadatak. Zavrni dio: Analiziramo zajedno uraeni nastavni listi. Potom uenicima dijelim nastavni listi za praenje rasta biljke i zapis dananje lekcije. Zajedno listie lijepimo u sveske. Zadajem im domau zadau. Uenici trebaju ukratko napisati kako su posadili jednu ukrasnu biljku. UKRASNE BILJKE Ukrasne biljke su one biljke koje uljepavaju nae domove. Svaku biljku trebamo njegovati: redovno zalijevati, istiti prainu sa njihovih listova, skidati listove koji su uvenuli, ponekad usitniti zemlju oko biljke. Biljke bolje rastu i cvjetaju ako ih drimo na sunanom mjestu.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 28.3.2008.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Koristi od biljaka Tip nastavnog sata: obrada Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: aplikacije, plakati, karton, kola papir Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici shvate da su biljke i ivotinje korisne za ivot ljudi, ali nekad su i opasne Funkcionalni: uoavanje koristi i opasnosti od biljnog i ivotinjskog svijeta iz blieg okruenja Odgojni: razvoj ekoloke svijesti i svijesti o korisnosti postojanja biljnog i ivotinjskog svijeta Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Razgovarati sa uenicima od ega ili od koga se pravi neki proizvod ( jabuka, kifla, bombona, neko povre) Razgovarati o biljkama koje su otrovne i ne smiju se jesti. Glavni dio: Od etiketa, crtea, omota koje su donijeli uenici praviti po grupama plakate i ispod svake aplikacije napisati ijeg je porijekla

Zavrni dio: Izvjetavanje i razgovor Domaa zadaa: Slike biljaka koje rastu u naim krajevima zalijepiti u svesku.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Razred: II 1 Datum: 1.4.2008.g. Predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Ljekovito bilje Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor Nastavna sredstva: nastavni plakat, nastavni listi, multimedija ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa ljekovitim biljem koje raste u naim krajevima, te njihovim karakteristikama Funkcionalni zadaci: razvijanje miljenja i pamenja, razvoj samoaktivnosti, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi Odgojni: razvoj higijenskih navika,razvoj ekoloke svijesti uenika, razvoj pozitivnog odnosa prema svemu to nas okruuje TOK ASA Uvodni dio: -uenici pokazuju slike koje su imali zadatak da prikupe kui (slike ljekovitih biljki, te razgovaramo o tome) Glavni dio: -najava cilja sata -analiza nastavnog plakata (na kojem su prikazane ljekovite biljke) -izvoenje zakljuka: Ljekovite biljke rastu u umi i na livadi.Ljekovito bilje je zdravo, jer u sebi sadri mnogo vitamina i drugih korisnih sastojaka. Od ljekovitih biljaka prave se ajevi.

- Slijedi multimedijalna prezentacija o ljekovitim biljkama Zavrni dio: -rjeavanje nastavnog listia

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Razred: II-1 Dan i datum odravanja sata: 2.4.2008.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: iva bia Tip nastavnog sata: Ponavljanje Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, usmenog izlaganja Oblici nastavnog rada: Frontalni i individulani Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni list Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponovo do sada naueno gradivo ivim biima, te da osposobimo uenike da do sada naueno iskoriste u svom svakodnevnom ivotu. Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, bogaenje rjenika, osposobljavanje uenika za samostalan ivot, razmijanje smisla za opu higijenu ambijenta gdje ivimo. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti, podsticanje uenika na humanost i saradnju u porodici, potovanje starijih. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregledavam domau zadau uenicima. Razgovaramo o tome ta smo do sada nauili. Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Danas emo ponoviti sve ono to ste vi do danas nauili iz moje okoline. Dijelim uenicima nastavni list na kojem se nalaze pitanja uz pomo kojih e oni da ponove sve ono to su radili na predhodnim asovima. Objanjavam uenicima ta trebaju da urade u kojem zadatku. Uenici rjeavaju zadatke.

Zavrni dio: Analiziramo uraeno. Najavljujem uenicima kontrolni rad koji emo raditi na slijedeem satu prirode i drutva.

UILI SMO PONOVIMO


Ime i prezime: ____________________________ 7.5.2008.g.

1. Nabroj glavne dijelove tijela: ______________, _____________ i ________________ 2. Nabroj ula: ________________________________________________________________ 3. Proljee nastaje _____________________________________________________________ 4. ivu prirodu ine: ___________________________________________________________ 5. Neivu prirodu ine: _________________________________________________________ 6. Stanita domaih ivotinja su: __________________________________________________ 7. U velika iva bia ubrajamo: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ 8. U gmizavce ubrajamo: _________________, __________________, ___________________ 9. ovjek ima najvie koristi od biljaka koje sam uzgaja. Nabroj koje su to biljke. ____________________________________________________________________________ 10. Postoje dvije vrste drvea, a to su: ______________________ i ______________________ 11. Industrijske biljke se prerauju u ____________________________ 12. Nabroj neke ljekovite biljke: __________________________________________________ ________________________________________

UILI SMO PONOVIMO


Ime i prezime: _____________________________ 7.5.2008.g.

1. Od domaih ivotinja kod nas se najvie uzgajaju: __________________________________________________________________________ 2. Mladune konja se zove: ________________________. 3. Od mnogih ivotinja imamo koristi. Koje koristi ovjek ima od sljedeih ivotinja: KRAVE __________________________________________________________________ KOKOKE________________________________________________________________ KONJA ___________________________________________________________________ 4. O zdravlju domaih ivotinja brine se ___________________________. 5. U perad ubrajamo: __________________________________________________________________________ 6. Na farmama se pilii legu u specijalnim mainama koje se nazivaju _________________. 7. Kokoke se hrane _________________________________________________________ 8. Najei kuni ljubimci su: __________________________________________________________________________ _

5 2 6

2 4 2 3 6

9. Prema nainu ishrane divlje ivotinje dijelimo na: 3 __________________________________________________________________________ _ 10. Ptice dijelimo na: 3 _______________________, _________________________ i ________________________ 3 11. Nabroji ptice selice: _______________________________________________________ 12. ivotinje ive u zajednicama (grupama). Te zajednice se nazivaju: __________________________________________________________________________ _ 6

NASTAVNAPRIPREMA ZA MOJU OKOLINU NASTAVNIK: DATUM: 15.4.2008.g. i 16.4.2008.g NASTAVNA JEDINICA: Domae ivotinje ( stoka i perad ) TIP ASA: obrada NASTAVNE METODE: razgovor, izlaganje, objanjenje, demonstravija
Cilj nastavne jedinice

Nabrojiti zanimanja u uzgoju ivotinja Nastavni zadaci


Imenovati i razlikovati razliite vrste domaih ivotinja koje se uzgajaju na selu i razvrstati ih u osnovne skupine Objasniti vanost uzgoja domaih ivotinja za ovjeka Razvijati sposobnost promatranja, opisivanja, usporeivanja logikog zakljuivanja, razvijati opu kulturu uenika Izgraivati pozitivan odnos prema radu, vrijednostima i vanostima razliitih zanimanja

Izvori znanja i pomagala


Fotografije ili crtei razliitih ivotinja, udbenik, raunar i projector, enciklopedija I slikovnica

Mogui tok nastave


Prethodni zadaci za uenike/uenice Uenike/uenice valja uputiti da u razgovoru s roditeljima i susjedima saznaju koje domae ivotinje uzgajaju.

Dogovor motivacija
Nakon to uenici/uenice odgovore na prethodna pitanja iz udbenika i nakon razgovora o njihovim saznanjima o tome koje domae ivotinje uzgajaju njihovi roditelji i susjedi, moemo mimikom pantomimom doarati kukurikanje pijetla .. Uenicima/uenicama dajemo zadatak da sluaju i pokuaju pogoditi koju su ivotinju uli, nakon ega je mogu opisati.

Najavljujemo nastavnu jedinicu:Domae ivotinje i plan rada: 1. Stoka, 2. Perad i 3. Ljudi koji uzgajaju ivotinje.

GLAVNI DIO ASA:


Spoznavanje novih nastavnih sadraja ostvarujemo koristei se fotografijama/crteima domaih ivotinja na multimediji. Uenici imenuju ivotinje na crteu, a ispod crtea upisujemo ime te ivotinje. Za svaku imenovanu ivotinju postavljamo pitanja: to zapaa na njezinu tijelu? ime joj je prekriveno tijelo? Kakve je boje ova ivotinja? ime se hrani? Kako se glasa? Zato ljudi uzgajaju tu ivotinju? Kako se zove mujak, enka, mlado te ivotinje? Kako te ivotinje nazivamo jednim imenom? (Stoka.) Nakon toga pokazujemo fotografije/crtee razliite vrste peradi (koko, guska, patka, pura) ili se posluimo crteima u udbeniku. Uenici imenuju ivotinje na crteu, a ispod crtea upisujemo ime te ivotinje. Za svaku imenovanu ivotinju postavljamo pitanja: to zapaa na njezinu tijelu? ime joj je prekriveno tijelo? Kakve je boje ova ivotinja? ime se hrani? Kako se glasa? Zato ljudi uzgajaju tu ivotinju? Kako se zove mujak, enka, mlado te ivotinje? Kako te ivotinje nazivamo jednim imenom? (Perad.) Daljnjim pitanjima potiemo uenike da zakljue kako se nazivaju ljudi koji se bave uzgojem prethodno imenovanih skupina ivotinja: Kako se zovu ljudi koji uzgajaju stoku? (Stoari.) Kako se zovu ljudi koji uzgajaju perad? (Peradari.) Na temelju promatranja crtea u udbeniku imenuju uenici/uenice proizvode koje ljudi dobivaju od uzgojenih domaih ivotinja, primjerice: ovca vuna, krava mlijeko, koko jaja, pura meso. Saimanje i uopavanje moemo provesti pitanjima: Po emu se stoka razlikuje od peradi? Koju stoku uzgajaju stoari u tvom selu? Koju perad uzgajaju peradari u tvom selu? Zato ljudi uzgajaju domae ivotinje?

Utvrivanje novih nastavnih sadraja Uvjebavanje


Uvjebavanje provodimo rjeavanjem zadataka na nastavnom listiu.

Ponavljanje
Ponavljanje nastavnih sadraja moemo provesti odgovaranjem na pitanja iz udbenika.

Provjeravanje
Provjeravanje provodimo igrom prepoznavanja. Uitelj/uiteljica ita opis domae ivotinje, a uenici/uenice pogaaju o kojoj je domaoj ivotinji rije te pripada li imenovana ivotinja u stoku ili perad. Taj podatak zapisuju na listie koje poslije provjeravamo. OVCE Ove ivotinje u proljee i ljeto borave na panjacima. Pasu travu i brste granice. Imaju prekrasno bijelo krzno, koje ljudi iskoritavaju za dobivanje vune. GUSKE Tijelo im je pokriveno bijelim perjem. Imaju dug vrat i kratke noge. Rado se kupaju u vodi. Kljun im je dugaak i ut. KOKO One su vrlo glasne, osobito kada jedna od njih snese jaje. Na glavi imaju crvene kreste i kljun, kojim rado kljucaju zrnje.

KRAVA Velika ivotinja, koja ovjeku daje odlian, svje i zdrav napitak pun vitamina. Pase travu i glasa se mukanjem.

PISMENA PRIPREMA ZA MOJU OKOLINU REALIZATOR: DATUM:23.4.2010.g. NASTAVNA JEDINICA:KUNI LJUBIMCI NASTAVNE METODE:razgovor,demonstracija, izlaganje NASTAVNI OBLICI RADA:frontalni, individualni
Zadatak nastavne jedinice
Imenovati ivotinje koje ljudi imaju kao kune ljubimce

Nastavni zadaci
Nabrojiti vrste ivotinja koje ubrajamo u kune ljubimce Objasniti da su kuni ljubimci ivotinje koje ljudi dre u kui Razlikovati kune ljubimce od ostalih ivotinja koje uzgajaju ljudi Objasniti kakva je uloga veterinara u njezi kunih ljubimaca Nacrtati kunog ljubimca Razvijati sposobnosti promatranja, opisivanja, usporeivanja i razlikovanja, zakljuivanja i preuzimanja brige za kune ivotinje Razvijati ljubav i humani odnos prema ivotinjama Izgraivati kulturne navike, koje e uenici pokazati prilikom etnje sa svojim kunim ljubimcem psom Razvijati higijensko-zdravstvene navike uenika

Izvori znanja i pomagala


Izvorna stvarnost: mogue je s roditeljima dogovoriti dovoenje nekih kunih ljubimaca na nastavu, primjerice psa, papige i sl., fotografije ili crtei razliitih kunih ljubimaca, udbenik, nastavni listi, kompjuter i projektor

Mogui tijek nastave

Prethodni zadaci za uenike/uenice

U pripremanju za nastavu uenici/uenice mogu promotriti svog kunog ljubimca i njegov nain ivota. Osim toga mogu skupiti slike razliitih ivotinja, koje moemo zalijepiti na omotni papir.

Dogovor motivacija
Na poetku sata uenici mogu odgovoriti na prethodna pitanja u udbeniku: Ima li kunog ljubimca? Kako se brine za njega? Tko se jo osim tebe brine za njega? Opii kakav je tvoj kuni ljubimac! Najavljujemo nastavnu jedinicu: Kuni ljubimci i plan rada: 1. Najei kuni ljubimci i 2. Veterinar.

Spoznavanje novih nastavnih sadraja


Uenici/uenice e najprije saznati koje ivotinje ljudi najee dre kao kune ljubimce. To moemo izvesti u igri. Na kolsku plou postavimo plakat podijeljen na 5 polja oznaenih simbolima (cvijet, zvjezdica, svijea, mjesec i tambura). Uenik/uenica odabire jedan od simbola koji otvara odgovarajue polje. Da bi mogli otvoriti odgovarajue polje, trebaju rijeiti odreenu zagonetku. Iza zagonetki se kriju najei kuni ljubimci: maka, pas, ribica, hrak, papiga. Kad uenik/uenica tono odgovori na zagonetku, na to polje zalijepimo fotografiju otkrivenog kunog ljubimca, a zatim razgovaramo s uenicima o toj ivotinji. 1. Stalno predem tanke niti, al ne mogu njima iti. Kaput mi je krznen, lijep, a na njemu visi rep. I brk mi je fin, dugaak, za sve ja sam stari maak. Pitanja za razgovor: Kakve boje moe biti maka? ime joj je prekriveno tijelo? Kakve oi ima? to najradije jede? Kako se glasa? Gdje spava? 2. Ja se glasam av, av, av, repi mi je kudrav sav. Mene uje svaki gost, od sveg vie volim kost. Ne krasi me dobar glas, svuda piu otar pas. Pitanja za razgovor: ime je prekriveno tijelo psa? to najradije jede? Kako se glasa? Gdje spava? Kako se treba brinuti za njega? Koje je pasmine tvoj pas? 3. areno mi perje i savinut kljun, moje prie uvijek kavez je pun. Malena sam prialica, kau da sam lijepa ptica, ja sam papigica. Pitanja za razgovor: Kako izgleda papiga? ime je prekriveno tijelo papige? to najradije jede? Kako se glasa? Gdje ju drimo? Kako se treba brinuti za nju? 4. 5. U akvariju mirno snivam, vodu volim, stalno plivam, nisam na kopnu, a nisam ni ptica jer ja sam zlatna ribica. Kau da sam vrlo sladak, sivo krzno, a rep tanak, grickam glasno svoj ruak, draga djeco, ja sam hrak. Pitanja za razgovor: ime je prekriveno tijelo ribice? to najradije jede? Kako se glasa? Gdje ju drimo? Kako se treba brinuti za nju? Pitanja za razgovor: ime je prekriveno tijelo hrka? to najradije jede? Kako se glasa? Gdje ga drimo? Kako se treba brinuti za njega? Nakon saznanja o najeim kunim ljubimcima valja upozoriti na brigu za njih: Kako se treba brinuti za svog kunog ljubimca? Je li to teko? to bi uinio da se tvoj kuni ljubimac razboli? Kako se zove ovjek koji lijei ivotinje? Potrebno je upozoriti i na vanost veterinarske slube u odravanju zdravlja razliitih ivotinja i ljudi. Uenici/uenice na plakatu sa slikama razliitih ivotinja koje su skupili prepoznaju razliite ivotinje i imenuju ih. Uenici/uenice zakljuuju koje od tih ivotinja jesu i mogu biti nai kuni ljubimci, a koje ne mogu i zato. Po emu se kuni ljubimci razlikuju od ostalih domaih ivotinja, primjerice kokoi, krava ili ovaca koje ljudi takoer uzgajaju?

Uopavanje i saimanje moemo provesti pitanjima: Gdje ljudi dre svoje kune ljubimce? Zato ljudi dre kune ljubimce u svojoj kui? Tko se treba brinuti za kune ljubimce?

Tko se brine za zdravlje i lijei kune ljubimce?


Utvrivanje novih nastavnih sadraja Uvjebavanje Uvjebavanje moemo provesti rjeavanjem zadataka u vjebenici na 44. stranici.

Ponavljanje
Ponavljamo odgovarajui na pitanja iz udbenika.

Provjeravanje
Provjeravanje moemo ostvariti igrom prepoznavanja. Igra se tako da uitelj/uiteljica imenuje razliite vrste ivotinje. Ako imenovana ivotinja pripada u kune ljubimce, uenici diu ruku, a ako ne pripada, ruka ostaje sputena.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Dan i datum odravanja sata: 22.4.2008.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Divlje ivotinje Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, ilustrativno demonstrativna, uenje kroz igru Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, slike divljih ivotinja,PowerPoint prezentacija na raunaru Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove i naue nabrojati divlje ivotinje i da naue da naue gdje divlje ivotinje ive, kako se zovu mladunad tih ivotinja i da naue osnovne karakteristike divljih ivotinja. Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvoj ljubavi prema ivotinjama Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Oglaavanje ivotinja i ponavljanje opih znanja kroz kviz o svim vrstama ivotinja Glavni dio: Razgovaram sa uenicima o divljim ivotinjamai njihovim osobinama - Koje su to ivotinje divlje i zato se tako zovu? - Ko vodi brigu o njima? - Gdje ive? - Koje su divlje ivotinje prekrivene krznom? Najavljujem cilj nastavnog sata: I na dananjem asu emo se druiti sa ivotinjama. Te ivotinje ive u umama i zovemo ih divlje ivotinje. Piem na tabli: Divlje ivotinje

Lijepim na tablu slike divljih ivotinja. O svakoj ivotinji uenicima kaem neku zanimljivost koristei prezentaciju. JELEN: enka jelena se zve kouta, a mladune lane. Jelen je dug oko 2 metra. Ima razvijen njuh, oprezan je i plaljiv. Glavu ove krupne ivotinje krase razgranati rogovi, koji otpadaju u februaru svake godine. Novi rogovi mu niknu do mjeseca juna. DIVLJA SVINJA: lii na svog roaka domau svinju. Tijelo divlje svinje je dosta krae. Izlazi nou da trai hranu, a preko dana se zavlai u svoj brlog. ZEC: Ima duge i pokretljive ui i veoma razvijene zadnje noge. Plaljiv je i oprezan. Krzno mu je obino sivo i crvenkasto. ivi usamljeno i krije se preko dana. Hranu, travu i ostalo bilje, trai samo nou. VUK: lii na velikog mravog psa. Na glavi mu se nalaze uvijek dva ispravljena uha, a dugaki i dlakavi rep mu uvijek visi ili je malo podavijen. Vukovi ljeti ive usamljeno, ali zimi se skupljaju u opore. LISICA: ima dugaku i iljastu njuku. Lisica ima lijepo gusto crvenkasto krzno. Po cijeli dan lisca ne izlazi iz jazbine, a kada padne no polazi u lov. Rado zalazli u seoske kokoinjce. MEDVJED: je krupna, zdepasta ivotinja gustog krzna koja hoda punim stopalom. Medvjed moe imati i preko 400 kg. Kada se rodi mladune medvjeda je malo vee od pacova, ali brzo raste i goji se. Od malih nogu medvjed se penje po drveu. VJEVERICA: njeno krzno je crveno smee boje sa bijelim krznom na trbuhu. ivi sama ili u paru na umskom drveu. Hrani se ljenacima, orasima i irom. Ove plodove skuplja i uva za hladne i zimske dane. Vrlo je ivahna i spretna. Objanjavam uenicima da su ovo sve divlje ivotinje i da one ive u imama. Kao i da ih ljudi esto nazivju i umskim ivotinjama. Objanjavam im takoer da pored ovih ivotinja u umi ive i neke umske price, kao to su sova, jastreb. Piem na tabli: Divlje ivotinje su: lisica, medvjed, vuk, vjeverica, jelen, divlja svinja, zec i razne ptice. Divlje ivotinje ive u umi, pa ih nazivamo i umskim ivotinjama. Oni sami pronlaze hranu, vodu i brinu se za svoje mlade. Jedu biljke, a neke i meso drugih ivotinja. Uenici prepisuju sadraj sa table. Zavrni dio:

Dijelim im nastavni listi koji oni popunjavaju i za zadau imaju da ga zalijepe u svoje sveske.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Razred: II - 1 Predmet: Moja okolina Datum: 23.4.2008.g. Nastavna jedinica: ivot u umi Tip asa: ponavljanje Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,demontracija, Nastavna sredstva: multimedija, osnovna nastavna sredstva, grafoskop ZADACI: Obrazovni zadaci: upuznavanje uenika sa biljnim i ivotinjskim svijetom u umi Funkcionalni zadaci: razvijanje sposobnosti miljenja i pamenja, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi Odgojni:razvoj pojedinane i kolektivne svijesti o ouvanju prirode i pravilnog odnosa prema svemu to nas okruuje TOK ASA Uvodni dio: -razgovorom uvodim uenike u dananju nastavnu jedinicu ivot u umi Glavni dio: -najava cilja sata -multimedijalna prezentacija (predstavljanje i razgovor o svakoj ivotinji pojedinano) -razgovor o biljnom svijetu u umi (slika prezentirana na grafokopu) -zakljuak: Divlje (umske) ivotinje ive u umi.Tu spadaju: medvjed, lisica, vuk, zec, vjeverica, sova...Brinu same o sebi.Hrane se umskom hranom. -prepisivanje zapisa s ploe Zavrni dio: -na grafoskopu su prezentirane neke ivotinje.Zadatak je da jedan od uenika prekrii ivotinje koje ne ive u umi.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Razred: II - 1 Predmet: Moja okolina Datum: 25.4.2008.g. Nastavna jedinica: ivot ivotinja Tip asa: Ponavljanje Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,demontracija Nastavna sredstva: multimedija, osnovna nastavna sredstva, grafoskop ZADACI: Obrazovni zadaci: utvrivanje, usavravanje i proirivanje znanja o ivotu ivotinja Funkcionalni zadaci: razvijanje sposobnosti miljenja i pamenja, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi, razvoj svijesti o povezanosti ive i neive prirode Odgojni:razvoj pojedinane i kolektivne svijesti o ouvanju prirode i pravilnog odnosa prema svemu to nas okruuje, razvijenje ljubavi prema prirodnim bogatstvima TOK ASA Uvodni dio: -odgonetanje zagonetke:U meni rastu bukva, hrast i jela.U meni se moe nai mnogo dobrog jela.Tu se eu zec, lisica i vjeverica.svi koji svrate veselog su lica. (uma) -kratak osvrt na usvojeno gradivo s prethodnih asova Glavni dio: -igra : Prevrtaljka ( pomou grafoskopu je prezentiran sadraj: slike ivotinja i odreeni tekst koji se odnosi na tu ivotinju.Svaki kvadrat u kojem se nalazi sadraj je oznaen brojem.Kvadratii su izmijeani.Zadatak uenika je da poveu brojeve, tj. da poveu sliku i tekst.)

-mutimedijalna prezentacija (proirivanje znanja o ivotu ivotinja: ivotinjskim vrstama, podjele ivotinja s obzirom na ishranu, vanosti ume, opasnostima koje vrebaju u umama)

Zavrni dio: -pjevanje pjesme: Roendan u umi PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA
Dan i datum odravanja sata: 29.4.2008.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Korist od domaih ivotinja Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, ilustrativno demonstrativna Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, slike domaih ivotinja, nastavni list, puzle Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove koje su to domae ivotinje, da ponove gdje ive te ivotinje, kako izgledaju i ime se hrane, da naue koju korist od svake domae ivotinje ima ovjek Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti, razvoj ljubavi prema ivotinjama i potie uenike da aktivno uestvuju u zatiti domaih ivotinja TOk nastavnog sata: Uvodni dio: Igram se igrice sa uenicima. Opisujem im jednu domau ivotinju i oni imaju zadatak da pogode o kojoj je ivotinji rije. Igru ponavljamo nekoliko puta. Glavni dio:

Dijelim uenike u parove. Svaki par dobiva po malu puzlu koju kada sastavi dobit e sliku domae ivotinje sa svojim mladunetom. Uenici sastavljaju puzle. Najavljujem cilj nastavnog sata: Na dananjem asu emo razgovarati o koristi koju ovjek ima o domaih ivotinja. Piem na tabli: Koristi od domaih ivotinja Lijepim sliku svake domae ivotinje na tablu. Opisujemo izgled te domae ivotinje i ponavljamo ta smo prethodno nauili o toj domaoj ivotinji,a potom sa uenicima razgovaramo o koristi koju ovjek ima od te domae ivotinje. Potom uenici popunjavaju stranicu u radnoj svesci. Dijelim uenicima nastavni list sa zapisom lekcije. Uenici listi lijepe u svoje sveske. Zavrni dio: Kroz razgovor sa uenicima ponavljam ta smo to nauili o domaim ivotinjama: - Koje ivotinje spadaju u skupinu domaih ivotinja? - Opii mi kako izgleda koko! - Kako se zove mladune konja? - ime se hrani koza? - Kakvu korist ovjek ima od svinje? Dijelim uenicima nastavni list za domau zadau. KORISTI OD DOMAIH IVOTINJA Ljudi uzgajaju domae ivotinje. Oni ih hrane i njeguju. Ali i ovjek ima korist od tih domaih ivotinja. Kravu ljudi uzgajaju zbog mlijeka i mesa. Ovcu ljudu uzgajaju zbog mlijeka, mesa i vune. Konja ljudi uzgajaju zbog mesa i zbog vue i pomoi ovjeku u radu. Magarca ljudi uzgajaju zbog vue i pomoi ovjeku u radu. Svinju ljudi uzgajaju zbog koe i mesa. Kozu ljudi uzgajaju zbog mlijeka i mesa. Zeca ljudi uzgajaju zbog koe i mesa. Koko ljudi uzgajaju zbog perja, mesa i jaja. Patku i gusku uzgajaju perja. urku uzgajaju zbog mesa i perja.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Razred: II - 1 Predmet: Moja okolina Datum: 30.4.2008.g. Nastavna jedinica: ivot u bari Tip asa: Obrada novog nastavnog sadraja Oblici rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor Nastavna sredstva: multimedija, osnovna nastavna sredstva, nastavni listi ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa ivotom u bari, biljkama i ivotinjama koje ive u bari, pojam movara Funkcionalni zadaci: razvijanje miljenja i pamenja, razvoj samoaktivnosti, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi, razvoj samosvijesti i kritikog miljenja Odgojni:razvoj ekoloke svijesti uenika, razvoj pozitivnog odnosa prema svemu to nas okruuje TOK ASA Uvodni dio: -pomou slika prezentiranih posredstvom multimedije ponavljamo sadraje s prethodnih asova (livada, njiva) Glavni dio: -najava cilja sata -multimedijalna prezentacija sadraja (razgovor o slikama koje predstavljaju ivot u bari) -izvoenja zakljuka: Bara je mjesto gdje ive zanimljiva bia.Neka od tih bia mogu disati pod vodom.Mnogo ptica i drugih ivotinja u bari trae svoju hranu.Velika bara se zove movara.Barska voda nikud ne tee.U bari je voda slatka. -prepisivanje zapis s ploe Zavrni dio:

-igra - od papira pravimo abice

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II - 2


Predmet: Moja okolina Datum: 5.5.2010.g. Nastavna jedinica: U prirodi se sve kree Tip asa:Obrada Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,demontracija Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, grafofolija ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa kretanjem u prirodi Funkcionalni zadaci: razvijanje sposobnosti miljenja i pamenja, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi, razvoj svijesti o povezanosti ive i neive prirode, razvoj sposobnosti za posmatranje pojava u prirodi Odgojni: lijepo izraavanje, razvoj pojedinane i kolektivne svijesti o ouvanju prirode i pravilnog odnosa prema svemu to nas okruuje, razvijanje ljubavi prema prirodnim bogatstvima,te ispravnog odnosa prema istim TOK ASA Uvodni dio: -razgovor iniciran pitanjem:Kako ste prohodali? Glavni dio: -najava cilja sata -analiza sadraja prezentiranog na grafoskopu (Kako se kreu iva bia : ljudi, ivotinje, biljke?) -zakljuak: Svaki pokret tijela nazivamo kretanjem .ivotinje se kreu same.Biljke rastu i na taj nain se kreu. -prepisivanje zapisa s ploe Zavrni dio:

-ilustracija kretanja u prirodi

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS
Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II - 2 Predmet: Moja okolina Datum: 9.5.2010.g. Nastavna jedinica: Na neka kretanja moemo uticati Tip asa: Obrada Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,demonstracija Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, grafofolija ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa kretanjem u prirodi i sa nainima kako na njih moemo uticati Funkcionalni zadaci: razvijanje sposobnosti kritikog miljenja, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi, razvoj svijesti o povezanosti ive i neive prirode, razvoj sposobnosti za posmatranje pojava u prirodi Odgojni: lijepo izraavanje, razvoj pojedinane i kolektivne svijesti o ouvanju prirode i pravilnog odnosa prema svemu to nas okruuje, razvijanje ljubavi prema prirodnim bogatstvima,te ispravnog odnosa prema istim TOK ASA Uvodni dio: -kratak osvrt na prethodni as pomou detaljnih pitanja Glavni dio: -najava cilja sata -analiza sadraja prezentiranog na grafoskopu (ta utie na brzinu kretanja bicikla, autia, amca...? -zajedniko donoenje zakljuka -prepisivanje zapisa s ploe

Zavrni dio: -itanje sadraja iz udbenika

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Razred: II - 1


Predmet: Moja okolina Datum: 13.5.2008.g. Nastavna jedinica: Kretanje na kopnu, u vodi i vazduhu Tip asa: Obrada nastavnog gradiva Oblici rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,demonstracija Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, grafofolija, nastavni listii, modeli ivotinja ZADACI: Obrazovni zadaci: na kopnu se ljudi i ivotinje kreu nogama, u vodi se ivotinje kreu plivajui, a u zraku letei Funkcionalni zadaci:uoavanje razliitih vrsta kretanja, razvijanje sposobnosti kritikog miljenja, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi, razvoj svijesti o povezanosti ive i neive prirode, razvoj sposobnosti za posmatranje pojava u prirodi Odgojni: lijepo izraavanje, razvoj naunog pogleda na svijet, svako kretanje je bitno za ivot na Zemlji TOK ASA Uvodni dio: Kroz razgovor ponoviti sve to su uenici do sada usvojili o kretanju: vlastito kretanje kod ivih bia i kretanje predmeta pod neijim utjecajem. Razgovarati o tome kuda se mogu kretati neke ivotinje. Naglasiti da ima i biljaka koje se kreu i rastu u vodi. Glavni dio: Zadaci za grupe: Napraviti od papira -model ribe -model ptice -model psa

-model make Popuniti tabelu: Naziv ovjek avion ptica aba Po zemlji U vodi U zraku

Zavrni dio: Predstavnici grupa izvjetavaju o radu grupe.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Dalida Tantula Razred: II - 1


Predmet: Moja okolina Datum: 14.5.2008.g. Nastavna jedinica: Veza izmeu kretanja Zemlje, Sunca i dnevnog vremena (zemlja se okree) Tip asa: Obrada nastavnog gradiva Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,demonstracija Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, grafofolija, globus, sijalica ZADACI: Obrazovni zadaci: upoznavanje uenika sa vezom kretanja Zemlje, Sunca i dnevnog vremena, nainom okretanja Zemlje oko svoje ose i oko Sunca Funkcionalni zadaci: razvijanje sposobnosti kritikog miljenja, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi, razvoj svijesti o povezanosti ive i neive prirode, razvoj sposobnosti za posmatranje pojava u prirodi Odgojni: lijepo izraavanje, razvoj naunog pogleda na svijet TOK ASA Uvodni dio: -problemsko pitanje: ta mislite zato je nekada dan, a nekada no? Glavni dio: -najava cilja sata -analiza sadraja prezentiranog na grafoskopu (okretanje Zemlje oko svoje ose, okretanje zemlje oko Sunca) -pomou sijalice i globusa objanjavam uenicima kako nastaje dan, kako no

-zajedniko donoenje zakljuka: Zemlja se okree oko svoje ose.Za to joj je potreban jedan dan.Kada dio planete na kojem ivimo nije okrenut prema Suncu, onda je no kod nas.Zemlja se okree i oko Sunca.Okrene se za jednu godinu.Zato postoje 4 godinja doba. -prepisivanje zapisa s ploe Zavrni dio: -itanje sadraja iz udbenika (produbljivanje znanje)

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Zineta Vejzovi Razred: II - 2


Predmet: Moja okolina Datum: 14.5.2010.g. Nastavna jedinica: Veza izmeu Zemlje, Sunca i dnevnog vremena (Zemlja se okree) Tip asa: Obrada nastavnog gradiva Oblici rada: Frontalni, individualni,grupni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,demonstracija Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, multimedija, pripremljeni materijali za grupni rad ZADACI: Obrazovni zadaci: usvajanje znanja o vezi kretanja Zemlje, Sunca i dnevnog vremena, nainom okretanja Zemlje oko svoje ose i oko Sunca, posljedicama kretanja Zemlje Funkcionalni zadaci: razvoj miljenja i pamenja, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi, razvoj svijesti o povezanosti ive i neive prirode, razvoj sposobnosti za posmatranje i uoavanje pojava u prirodi Odgojni: lijepo izraavanje, formiranje radnih navika, razvoj naunog pogleda na svijet TOK ASA Uvodni dio: -kratak osvrt na prethodni as putem razgovora iniciranim slikom prezentiranom posredstvom multimedije (ta vidimo na slici?ta je Zemlja?Koje planete jo poznajete?...) Glavni dio: -najava cilja sata -pomou slika prezentiranih na multimediji usvajamo znanje o kretanju Zemlje oko svoje ose i oko Sunca -izvoenje zakljuka -prezentacija:ta je dan, a ta no

-grupni rad : Uenici su podijeljeni u 4 grupe.Dobivaju pripremljene materijale za grupni rad.Slijedi rjeavanje zadataka. Zavrni dio: - prezentacija rada grupa

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA


Dan i datum odravanja sata: 20.5.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Mjerenje vremena Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog gradiva Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, demonstracije, ilustracije Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni listii, plakati, kalendar, grafoskop i folija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove naueno o mjerenju vremena, satu, danima u sedmici, dijelovima jednog dana, da naue ta je to jedna kalendarska godina, da naue, kako se zove koji mjesec u godini i koliko dana ima, da naue o smjeni godinjih doba, da ponove ta su nauili o glavnim karakteristikama svakog godinjeg doba. Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za posmatranje, pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Pregledavam domau zadau uenicima. Dijelim uenicima nastavni listi. Uenici ga popunjavaju ,a potom kratko razgovaramo o uraenom: - ta ste vi to imali zadatak da obojite? - ta je to sat?

Koliko sati traje jedan dan? Koji su to dijelovi jednog dana? Koliko dana ima u jednoj sedmici? Koja su imena dana u sedmici?

Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Na dananjem asu emo se upoznati sa mjesecima u jednoj godini i sa smjenom godinjih doba. Pokazujem uenicima jedan kalendar. Objanjavam im da su u kalendaru upisani svi dani u jednom mjesecu i da nam kalendar pomae da lake se snalazimo prilikom odreivanja dana i mjeseci u jednoj godini. Objanjavam im da jedna godina ima 12 mjeseci i da je to razlog to se u kalendaru nalaze 12 listova sa datumima. Objanjavam im da svaki mjesec ima svoje ime. Pokazujem im plakat sa imenima mjeseci u godini. Pored imena objanjavam im koliko svaki mjesec ima i dana. Potom im uz pomo aka objanjavam kako e lake da izraunaju koliko ima koji mjesec dana. Prozivam nekoliko uenika da otkriju koliko zadati mjesec ima dana uz pomo aka. Objanjavam im da jedna kalendarska godina poinje od 1. januara i traje do 31.decembra. Dijelim uenicima nastavni listi koji oni popunjavaju a potom ga lijepimo u sveske. Analiziramo uraeno. Uz pomo grafoskopa i folije pokazujem uenicima zanimljivu pjesmu o cvjetnom kalendaru. Razgovaram sa uenicima o godinjim dobima i njihovim karakteristikama: - Koje je sada godinje doba? Koje su njene karakteristike? - Nabroj mi godinja doba? - Koje su karakteristike ljeta kao godinjeg doba? Pokazujem uenicima plakat na kojem je nacrtana smjena godinjih doba. Objanjavam im da se u toku jedne godine smijene 4 godinja doba. Da svako godinje doba traje po tri mjeseca. Zavrni dio: Dijelim uenicima nastavni listi sa zapisom dananje lekcije. Lijepimo ga u sveske. Zadaa: Nastavni listi.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Dan i datum odravanja sata: 21.5.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Vremenske pojave (oblaci, padavine) Tip nastavnog sata: Obrada novog nastavnog sadraja Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja, izlaganja, ilustracije i demonstracije Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, ilustracije (padavine) Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici naue koje su to vremenske pojave, te samo usvajanje pojma Funkcionalni: prepoznati vrste vjetra prema jaini, da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja Odgojni: razvijati svijest o vanosti padavina za ivot na Zemlji, formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Razgovaram sa uenicima: - Koje je sada godinje doba? - Koja jo godinja doba postoje? - Kakvo je vrijeme u proljee, u ljeto, u jesen i u zimu? Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Na dananjem asu emo ponoviti ono to smo nauili o vremenskim promjenama i o njihovom praenju. Objanjavam uenicima da se vrijeme mijenja iz jednog godinjeg doba u drugo. Pa ponavljam sa uenicima uz pomo slika da vrijeme moe biti sunano, oblano, vjetrovito i maglovito. Lijepim slike sa natpisima na tablu.

Objanjavam uenicima da u toku svakog godinjeg doba neto pada, a potom im uz pomo plakata objanjavam kako nastaju padavine. Uenici crtaju crte u svoje sveske kako nastaju padavine. Lijepim slike sa natpisima padavina na tablu. Razgovaramo o svakoj padavini. Ponavljamo ta smo nauili o padavinama a potom im itam iz djeije enciklopedije zanimljivosti vezane za padavine. Razgovaramo potom o ljudima koje prate kakvo je vrije u toku svakog dana. Objanjavam im da su to meteorolozi. Razgovaram kratko s njima o zanimanju meteorologa. Zavrni dio: Uz pomo grafoskopa i folije pokazujem uenicima zapis dananje lekcije. Uenici je prepisuju u svoje sveske. Zadaa: radni list

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS

Ime i prezime nastavnika: Razred: II - 1


Predmet: Moja okolina Datum: 23.5.2008.g. Nastavna jedinica: Vremenske pojave Tip asa: ponavljanje Oblici rada: Frontalni, individualni, grupni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,demonstracija Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, multimedija, nastavni plakat, pripremljeni materijali za grupni rad ZADACI: Obrazovni zadaci: ponavljanje znanja o godinjim dobima, te karakteristikama istih, o vremenskim pojavama Funkcionalni zadaci: razvoj kritikog miljenja kod uenika, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi,razvoj sposobnosti za posmatranje i uoavanje pojava u prirodi, razvijanje trajne radoznalosti, interesovanja i motivacije u sticanju znanja Odgojni: lijepo izraavanje, formiranje radnih navika, razvoj naunog pogleda na svijet, izgraivanje stavova da uenici tragaju za novim idejama,razvoj meusobne tolerancije i uvaavanja primjenom grupnog oblika rada, razvijati svijest o vanosti padavina za ivot TOK ASA Uvodni dio: -igra asocijacija (rjeenje : Godinja doba) -najava cilja sata - multimedijalna prezentacija o godinjim dobima Glavni dio: Pripremiti uenicima tekstove iz enciklopedija, vezane za razne vremenske pojave - istraiti kako nastaje grad/krupa

- kakvog su oblika snjene pahulje - vrste vjetrova i slino Zavrni dio: -prezentacija grupnog rada -pjevanje pjesmica vezanih za odreena godinja doba

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Dan i datum odravanja sata: 27.5.2008.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Priprema za godinju provjeru znanja Tip nastavnog sata: Ponavljanje Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni list, grafoskop i folija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici ponove cjelokupno gradivo prvog razreda Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvijanje sposobnosti za pamenje, miljenje, razmiljanje, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Objanjavam uenicima ta je to godinja provjera znanja i njenu vanost.

Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Danas emo se pripremati za godinju provjeru znanja. Dijelim uenicima nastavni listi. Potom uz pomo grafoskopa i folije rjeavam s njima zadatak po zadatak. Poslije zadataka na listiu razgovaramo jo i o porodici, saobraaju i higijeni. Zavrni dio: Zadaa: da uenici ponove sve to smo uili iz prirode i drutva. PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Dan i datum odravanja sata: 28.5.2008.g. Realizator nastavnos sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Godinja provjera znanja Tip nastavnog sata: Sistematizacija i ocjenjivanje Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, nastavni list Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici pokau svoje znanje steeno u toku itave kolske godine Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, osposobljavanje uenika za samostalan ivot. Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Razgovaram sa uenicima o tome ta smo nauili u toku II razreda. Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Danas emo se imati godinju provjeru znanja.

Dijelim uenicima nastavni listi. Objanjavam im ta trebaju da urade. Uenici rade zadatke na listiu. Zavrni dio: Predaju nastavni listi.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA Dan i datum odravanja sata: 30.5.2008.g. Realizator nastavnog sata: Nastavni predmet: Moja okolina Nastavna jedinica: Ispravak polugodinje provjere znanja Tip nastavnog sata: Ponavljanje i utvrivanje Nastavne metode: Razgovora, objanjavanja Oblici nastavnog rada: Frontalni, individualni, Nastavna sredstva: Osnovna nastavna sredstva, grafoskop i folija Ciljevi i zadaci nastavnog sata: Obrazovni: da uenici uoe najee napravljene greke, da uenici kroz razgovor ponove gradivo prvog polugodita Funkcionalni: da razvijemo samosvijest kod uenika, formiranje kritikog miljenja kod uenika, izgraivanje sposobnosti komunikacije, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja Odgojni: formiranje pravilnog odnosa prema radu i radnim navikama, usvajanje odgojnih vrijednosti (moralnih, estetskih, radnih), razvijanje urednosti i pedantnosti. Tok nastavnog sata: Uvodni dio: Dijelim uenicima nastavni listi sa ispravljenom pismenom provjerom. Glavni dio: Najavljujem cilj nastavnog sata: Sada emo raditi ispravak pismene provjere znanja. Piem na tabli:

Rad u koli Ispravak polugodinje provjere znanja Objanjavam uenicima u kojim pitanjima su pravili najvie greaka. Potom uz pomo grafoskopa i folije pokazujem uenicima kako se trebao pravilno uraditi test. Sa uenicima prelazim svako pitanje, a potom uenici u svoje sveske zapisuju tane odgovore. Zavrni dio: Upisujem ocjene u dnevnik.

NASTAVNA PRIPREMA ZA AS Ime i prezime nastavnika: Razred: II - 1 Predmet: Moja okolina Datum: 3.6.2008.g. Nastavna jedinica: Godinja doba Tip asa: Obrada nastavnog gradiva Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Objanjenje, razgovor,demonstracija Nastavna sredstva: osnovna nastavna sredstva, multimedija, nastavni plakat, pripremljeni materijali za grupni rad ZADACI: Obrazovni zadaci: usvajanje znanja o godinjim dobima, te karakteristikama istih Funkcionalni zadaci: razvoj kritikog miljenja kod uenika, jaanje aktivnosti uenika u procesu uenja, razvoj sposobnosti pravilne komunikacije, razvoj sposobnosti uoavanja veza izmeu pojava u prirodi,razvoj sposobnosti za posmatranje i uoavanje pojava u prirodi, razvijanje trajne radoznalosti, interesovanja i motivacije u sticanju znanja Odgojni: lijepo izraavanje, formiranje radnih navika, razvoj naunog pogleda na svijet, izgraivanje stavova da uenici tragaju za novim idejama,razvoj meusobne tolerancije i uvaavanja primjenom grupnog oblika rada TOK ASA Uvodni dio: -igra asocijacija (rjeenje : Godinja doba) -najava cilja sata Glavni dio:

-razgovor: Oko ega se okree Zemlja?ta nastaje kao posljedica kretanja Zemlje oko Sunca?Koje godinje doba vlada kada je Zemlja najblia Suncu?Koje godinje doba vlada kada je Zemlja najudaljenija od Sunca? -analiza nastavnog plakata -multimedijalna prezentacija (karakteristike godinjih doba) -grupni rad: Uenici su podijeljeni u 4 grupe.Svaka grupa predstavlja odreeno godinje doba.Prezentiran im je sadraj na osnovu kojeg trebaju da odgovore na pitanja koja su dobili. Zavrni dio -prezentacija grupnog rada -pjevanje pjesmica vezanih za odreena godinja doba