Sie sind auf Seite 1von 15

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA LATINSKI JEZIK

1.

SVRHA I CILJ PREDMETA

Cilj nastave latinskoga jezika jest osposobljavanje uenika za uenje osnova latinskoga jezika usporeujui ga s hrvatskim jezikom kao temeljem uenja svakog stranog jezika. Zatim je cilj upoznavanje uenika s civilizacijskim kontekstom u kojemu je nastao i razvijao se latinski jezik te njegova sposobnost prevoenja jednostavnih reenica na hrvatski jezik. To bi trebao biti temelj na koji bi se, prema potrebi, mogli nadograditi ostali dijelovi gramatike, potrebni za izuavanje drugih materija za koje je potrebno znanje latinskoga jezika. Svjesni smo kako je danas sve tee probuditi zanimanje uenika za uenje latinskoga jezika, stoga bi ono trebalo biti inovativno, zanimljivo i korisno. To znai da treba rabiti suvremena sredstva u pouavanju latinskoga jezika (DVD, raunalne programe, internetske sadraje i ostalo). Predavanja treba uiniti zanimljivima izmjenjujui civilizacijske, gramatike i povijesne sadraje s posebnim osvrtom na zanimljivosti iz svijeta antike. Treba koristiti sadraje koji se mogu, to je mogue vie, povezati s ostalim materijama i openito sadrajima vezanim za opu kulturu (izreke, anegdote o povijesnim i slavnim osobama).

2.

PROGRAMSKI SADRAJI

NASTAVNI PREDMET: Latinski jezik RAZRED: prvi (1.) TJEDNI/GODINJI FOND SATI: dva (2)/sedamdeset (70) NASTAVNA PODRUJA: a) civilizacija i povijest b) gramatiki sadraji c) vokabular d) sintaksa e) kulturni sadraji ZADAE: usvajanje glasovnoga sustava, pisma i izgovora usvajanje analize reenice i gramatike analize rijei (morfosintaktika analiza) usvajanje osnovnih gramatikih elemenata usvajanje osnovnoga vokabulara, najznaajnijih rijei potrebnih za samostalno prevoenje usvajanje znanja koje e osposobiti uenika za itanje, razumijevanje i prevoenje jednostavnijih tekstova probuivanje zanimanja za antiku kulturu i civilizaciju pruanje znanja koje e ueniku pomoi pri samostalnom sluenju rjenicima i gramatikim prirunicima uenje odreenog broja latinskih izreka, kao dijela ope kulture

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Civilizacija i povijest Gramatiki sadraji Vokabular Sintaksa (uz gramatike sadraje) Kulturni sadraji (uz gramatike sadraje)

BROJ SATI 5 36 9 10 10

PROGRAMSKE CJELINE I TEME

PROGRAMSKI SADRAJI

Civilizacija i povijest

Povijest: Legenda o nastanku Rima. Kraljevi u Rimu i nastanak Republike. Punski ratovi. Prvi trijumvirat. Cezarov galski rat. Civilizacija: Grad Rim. Institucije u Rimu. Vojska. Obitelj. Drutveni ivot. Igre (gladijatori). Knjievnost: Cezar. Salustije. Ciceron Izgovor (klasini i tradicionalni). Morfologija imenica (svih pet deklinacija). Pridjevi 1. i 2. klase. Prijedlozi s akuzativom i ablativom. Pridjevi i pravilna komparacija. Morfologija glagola (sve etiri konjugacije: prezent, imperfekt, futur I. (aktivni i pasivni); perfekt, pluskvamperfekt, futur II. (aktivni i pasivni). Glagoli sum, esse, fui. Zamjenice (osobne, pokazne, odnosne i upitne). Ove sadraje treba prilagoditi udbeniku koji se koristi u nastavi. Obradba i usvajanje vokabulara vri se na novim lekcijama. Cilj je nauiti u jednoj godini 350 400 rijei kljunih za latinski jezik i opu kulturu. Sintaksa se ui uz morfologiju imenskih rijei. Znaenje i uporaba padea i prijedloga Slaganje pridjevskog atributa s imenicom Slaganje glagolskog i imenskog predikata sa subjektom Red rijei u reenici Uz latinske izreke uenici bi trebali napamet nauiti i neke latinske tekstove. Oni se ne obrauju posebno nego se zadaju uenicima zajedno s drugim sadrajima. Tu su svakako molitve, karakteristine za nae civilizacijsko okruenje: Pater noster, Ave Maria, Gloria Patri i Salve Regina. Uz ove bi sadraje trebalo svakako nauiti i Gaudeamus. Osim tih stvari, koje treba nauiti napamet, trebalo bi znati i najpoznatije legende vezane uz nastanak 3

Gramatiki sadraji

Vokabular

Sintaksa

Kulturni sadraji

Rima kao i najpoznatije anegdote vezane uz rimski svijet. Ukupno, u dvije godine, uenici bi trebali nauiti oko 150 najpoznatijih izreka i znati ih pravilno rabiti. Literatura: 1. Bagari, Jadranka: Linguae Latinae Elementa, udbenik za ope gimnazije, 1. i 2. razred, kolska knjiga, Zagreb, 2007. 2. Bagari, Jadranka: Linguae Latinae Elementa, radna biljenica za ope gimnazije, 1. i 2. Razred, kolska knjiga, Zagreb, 2006. 3. Gortan-Gorski-Pau: Elementa Latina, osnove latinskoga jezika, kolska knjiga, Zagreb, 2007. 4. Milanovi, Zvonimir.: Hereditas Linguae Latinae, udbenik latinskoga jezika za 1. i 2. razred gimnazije, V.B.Z udbenici, Zagreb, 2003. 5. Milanovi, Zvonimir: Hereditas Linguae Latinae, radna biljenica latinskoga jezika za 1. i 2. razred gimnazije, V.B.Z udbenici, Zagreb, 2003.

NASTAVNI PREDMET: Latinski jezik 4

RAZRED: drugi (2.) TJEDNI/GODINJI FOND SATI: dva (2)/sedamdeset (70) NASTAVNA PODRUJA: a) civilizacija i povijest b) gramatiki sadraji c) vokabular d) sintaksa e) kulturni sadraji ZADAE: usvajanje glasovnog sustava, pisma i izgovora osposobljavanje uenika za samostalno analiziranje reenice i gramatikih rijei (morfosintaktika analiza) usvajanje osnovnih gramatikih elemenata, osnovnog vokabulara, najznaajnijih rijei potrebnih za samostalno prevoenje usvajanje znanja koje e osposobiti uenika za itanje, razumijevanje i prevoenje jednostavnijih tekstova probuivanje zanimanja za antiku kulturu i civilizaciju osposobljavanje uenika za samostalno sluenje rjenicima i gramatikim prirunicima usvajanje odreenog broja latinskih izreka, koje su dio ope kulture

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Civilizacija i povijest Gramatiki sadraji Vokabular Sintaksa Kulturni sadraji (uz gramatike sadraje)

BROJ SATI 6 26 12 13 13

PROGRAMSKE CJELINE I TEME

PROGRAMSKI SADRAJI

Civilizacija i povijest

Povijest: Cezarova smrt. Drugi trijumvirat. Propast Republike. Pax Romana - Carstvo. Civilizacija: Vjera. Graevine. Pompeji. Veliki poar za vrijeme cara Nerona. Rimljani u naim krajevima. Knjievnost: Vergilije. Katul. Horacije. Tit Livije. Brojevi: glavni (do 1000), redni (do 100) i priloni (do 10). Nepravilna komparacija. Konjunktivi u sve etiri konjugacije i njihova uporaba. Deponentni i semideponentni glagoli. Participi. Nepravilni glagoli: eo, ire, ii, itum; fero, ferre, tuli, latum; volo, nolo, malo. Gerund i gerundiv. Ove sadraje treba prilagoditi udbeniku koji se koristi u nastavi. Obradba i usvajanje vokabulara vri se na novim lekcijama. Cilj je nauiti u jednoj godini 350 400 rijei kljunih za latinski jezik i opu kulturu. Akuzativ s infinitivom. Ablativ apsolutni. Perifrastina konjugacija, aktivna i pasivna Uz latinske izreke uenici bi trebali nauiti i neke latinske tekstove napamet. Oni se ne obrauju posebno nego se zadaju uenicima zajedno s drugim sadrajima. Svakako bi trebalo nauiti: Vergilijev poetak Eneide (skandirati prvih 7 stihova); Horacijev Carpe diem i Exegi monumentum; Katulov Odi et amo; poetak prve Katilinarije (Ciceron); poetak De bello Galico - Gallia est omnis divisa (Cezar). Ukupno, u dvije godine, uenici bi trebali nauiti oko 150 najpoznatijih izreka i znati ih pravilno rabiti.

Gramatiki sadraji

Vokabular

Sintaksa

Kulturni sadraji

Literatura:

1. Bagari, Jadranka: Linguae Latinae Elementa, udbenik za ope gimnazije, 1. i 2. razred, kolska knjiga, Zagreb, 2007. 2. Bagari, Jadranka: Linguae Latinae Elementa, radna biljenica za ope gimnazije, 1. i 2. Razred, kolska knjiga, Zagreb, 2006. 3. Gortan-Gorski-Pau: Elementa Latina, osnove latinskoga jezika, kolska knjiga, Zagreb, 2007. 4. Milanovi, Zvonimir.: Hereditas Linguae Latinae, udbenik latinskoga jezika za 1. i 2. razred gimnazije, V.B.Z udbenici, Zagreb, 2003. 5. Milanovi, Zvonimir: Hereditas Linguae Latinae, radna biljenica latinskoga jezika za 1. i 2. razred gimnazije, V.B.Z udbenici, Zagreb, 2003.

3.

SVRHA I CILJ

Nastavnim planom i programom Sustava katolikih kola za Europu predvia se nastavak uenja latinskoga jezika ukoliko je nemogue uvesti nastavu grkoga jezika. Dakle, latinski jezik u treem i etvrtom razredu, zapravo je alternativa grkomu jeziku. Nastoji se uenike upoznati s izabranim, originalnim tekstovima, kako bi barem djelomino osjetili duh izraavanja na latinskomu jeziku. Uz pomo nastavnika uenici bi trebali prevoditi tekstove rimskih pisaca susreui se s kontekstom u kojem su nastali. U tu svrhu nastavlja se s gramatikim sadrajima u onoj mjeri koja im je potrebna kako bi lake mogli prevesti ponuene im tekstove.

NASTAVNI PREDMET: Latinski jezik RAZRED: trei (3.) 8

TJEDNI/GODINJI FOND SATI: jedan (1)/trideset pet (35) NASTAVNA PODRUJA: a) povijest knjievnosti b) gramatiki sadraji c) lektira ZADAE: usvajanje temeljitijeg poznavanja kulture, knjievnosti i povijesti Rima usvajanje jezinih sadraja kako bi se uenik mogao susresti s odabranim tekstovima zlatnoga doba rimske knjievnosti te ih prevesti na hrvatski jezik usvajanje osnovnog vokabulara koji e ueniku pomoi lake shvaanje i uporabu rijei koje vode podrijetlo iz latinskoga jezika

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Povijest knjievnosti Gramatiki sadraji Lektira

BROJ SATI 5 5 25

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Povijest knjievnosti

PROGRAMSKI SADRAJI Pregled knjievnosti uvodnog i arhajskog razdoblja rimske knjievnosti te knjievnosti Ciceronova doba, tj. knjievnosti doba Republike. 9

Gramatiki sadraji

Ablativ apsolutni, perifrastina konjugacija aktivna i pasivna, slaganje vremena te druga sintaktika pitanja u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za prevoenje zadanih tekstova. Odabrani ulomci iz rimskih pisaca republikog razdoblja: Tit Makcije Plaut: Komedija o upu Gaj Salustije Krisp: Jugurtin rat i Katilinina urota Marko Tulije Ciceron: Prvi govor protiv Katiline i De senectute ili neki drugi filozofski ili retoriki spis Gaj Julije Cezar: Komentari o Galskom ratu Tit Livije: Od osnutka grada Gaj Valerije Katul: Pjesme

Lektira

Uenici trebaju uz pomo udbenika i komentare nastavnika prevoditi ulomke iz izvornih latinskih tekstova.

Latinske izreke Uenici, sada na vioj razini, sami u izvornim tekstovima prepoznaju znamenite reenice te ih povezuju i s odreenim piscima.

Literatura: 1. eelj, Z., kiljan, D., Salopek, D.: Orbis Romanus 2, Profil, Zagreb, 2005.

10

NASTAVNI PREDMET: Latinski jezik RAZRED: etvrti (4.) TJEDNI/GODINJI FOND SATI: jedan (1)/trideset (30) NASTAVNA PODRUJA: a) povijest knjievnosti 11

b) gramatiki sadraji i metrika c) lektira ZADAE: osposobljavanje uenika za samostalno snalaenje u razumijevanju latinskih tekstova, osobito pjesnitva, kako bi bili sposobni analizirati i prevoditi ih, uz pomo rjenika upoznavanje s osnovama latinske prozodije i metrike, posebno heksametra, kao najvanijega stiha kvantitativne versifikacije razvijanje zanimanja za antiku kulturu i civilizaciju te svladavanje latinskih izreka, nazivlja, kratica koje su se zadrale u modernim jezicima i strunoj literaturi do dananjega dana upoznavanje s povijesnim i kulturnim kontekstom rimske knjievnosti

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Povijest knjievnosti Gramatiki sadraji i metrika Lektira

BROJ SATI 5 5 20

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Povijest knjievnosti

PROGRAMSKI SADRAJI Pregled knjievnosti Augustova odsjeka zlatnoga doba rimske knjievnosti, tj. knjievnosti doba Carstva. Vaniji pisci srebrnog razdoblja rimske knjievnosti. Budui da se prouava najvie pjesnitvo, uenici 12

Gramatiki sadraji i metrika

se upoznaju s naelima kvantitativne metrike te Lektira posebice trebaju svladati itanje heksametra. Odabrani ulomci iz rimskih pisaca carskoga razdoblja: Publije Vergilije Maron: Eneida Publije Ovidije Nazon: Metamorfoze i Tualjke ili Poslanice s Crnog mora Kvint Horacije Flak: Satire ili Poslanice i Pjesme (Exegi monumentum... i Donec gratus eram tibi... (obvezno, te jo barem jednu antologijsku pjesmu) Marko Valerije Marcijal: Epigrami Kornelije Tacit: Anali Gaj Svetonije Trankvil: ivoti dvanaest careva Uenici trebaju uz pomo udbenika i komentare nastavnika prevoditi ulomke iz izvornih latinskih tekstova. Latinske izreke Uenici, sada na vioj razini, sami u izvornim tekstovima prepoznaju znamenite reenice te ih povezuju s odreenim piscima.

Literatura: 1. eelj, Z., kiljan, D., Salopek, D.: Orbis Romanus 2, Profil, Zagreb, 2005.

13

4.

KADROVSKI UVJETI1

1. Profesor/profesorica klasine filologije 2. Profesor/profesorica latinskoga jezika kao dio dvopredmetnoga studija 3. Apsolventi/apsolventice gore navedenih profila 4. Profesor/profesorica povijesti, koji/koja je na fakultetu imao/imala predmet Latinski jezik barem dvije godine
1

Ovi su profili poredani po listi prioriteta.

14

15