You are on page 1of 63

ELEKTRINE MAINE

Asinhrone maine

Uvod
Asinhrona maina je tipinan predstavnik elektrine maine male i srednje snage koja se obino pravi u velikim serijama. Prednosti asinhrone maine u odnosu na ostale vrste elektrinih maina su: nia cena, jednostavnost konstrukcije, manji momenat inercije, robusnost, pouzdanost, sigurnost u radu i lako odravanje. Nedostaci su vezani za uslove pokretanja i mogunost regulisanja brzine obrtanja u irokim granicama.

Uvod
Razvoj pretvaraa energetske elektronike i primena mikroprocesora ih je uinila konkurentnim i u podruju pogona sa promenljivom brzinom obrtanja, gde su se ranije iskljuivo koristile maine jednosmerne struje.

Osnovni delovi
Osnovni elementi asinhrone maine su:
1. 2.

mirujui deo (stator) i obrtni deo (rotor). Stator se sastoji iz magnetnog kola i namotaja.
Magnetno kolo je sainjeno od tankih i meusobno izolovanih feromagnetnih limova, koji su po unutranjoj strani olebljeni. U lebovima statora je smeten pobudni namotaj. Namotaj je trofazni, spregnut u zvezdu ili trougao. Poeci i krajevi namotaja pobude (statorski namotaji) su izvedeni u prikljunu kutiju maine.

Osnovni delovi
leb Magnetno kolo

Feromagnetni lim statora

Postavljanje pobudnog namotaja

Izgled statora asinhrone maine

Osnovni delovi

Osnovni delovi
Prikljuna kutija asinhrone maine

Osnovni delovi
itav stator se stavlja u kuite maine, koje je kod manjih maina obino izliveno od aluminijuma ili livenog gvoa. Spolja su postavljena rebra radi poveanja povrine hlaenja. Ventilator je ugraen na vratilu i odnosi toplotu sa povrine kuita. Na donjem delu kuita asinhrone maine nalaze se stopala za privrenje maine za podlogu.

Osnovni delovi
Rotor se sastoji iz magnetnog kola i namotaja.
Magnetno kolo je sainjeno od tankih i meusobno izolovanih feromagnetnih limova, koji su po spoljanjoj strani olebljeni. U lebovima rotora je smeten namotaj rotora.

leb Feromagnetni lim rotora

Osnovni delovi
Namotaj rotora se izvodi na dva naina i to kao kavezni (kratkospojeni) i namotani (sa prstenovima). U tom smislu se i asinhrone maine dele na dve grupe i to na:
asinhrone maine sa namotanim rotorom (sa kliznim prstenovima) i asinhrone maine sa kaveznim (kratkospojenim) rotorom.

Osnovni delovi
Asinhrona maina sa namotanim rotorom
U lebove rotora je postavljen trofazni namotaj. Ako je namotaj spregnut u zvezdu onda se tri kraja spoje u neutralnu taku, preostala tri kraja se izvode do tri klizna prstena, izolovana meusobno i od vratila. Na klizne prstenove naleu etkice koje su u vezi sa trofaznim rotorskim otpornikom koji se esto naziva otpornik za putanje u rad. Poto je rotorski otpornik potreban samo za putanje u rad, nakon toga se etkice se podiu i namotaj rotora se kratko spaja preko odgovarajueg ureaja.

Osnovni delovi
Asinhrona maina sa namotanim rotorom

Osnovni delovi
Asinhrona maina sa namotanim rotorom
Magnetno Magnetno kolo kolo Klizni Klizni prstenovi prstenovi

lebovi lebovi

Ruka za kratko spajanje namotaja rotora

Osnovni delovi
Asinhrona maina sa kaveznim rotorom
Namotaj rotora je znaajno razliit podsea na kavez (otuda potie i naziv). Kod motora manjih i srednjih snaga je izliven od aluminijuma i kratko spojen, a kod motora veih snaga je izraen od neizolovanih bakrenih tapnih provodnika, koji se na bonim stranama kratko spajaju sa po jednim prstenom. U oba sluaja, kratkospojeni rotor nema mogunost spoljnjeg elektrinog pristupa.

Osnovni delovi
Asinhrona maina sa kaveznim rotorom
Provodnici rotora

Prsten za kratko spajanje

Osnovni delovi
Asinhrona maina sa kaveznim rotorom
Ova konstrukcija rotora je neuporedivo prostija u odnosu na konstrukciju namotanog rotora i jeftinija je. Sigurnost u radu je mnogo vea i ne zahtevaju rotorske otpornike. Nedostatak asinhronih maina sa kaveznim rotorom je loa karakteristika prilikom putanja u rad (polazna karakteristika). Ista se ogleda u prevelikoj polaznoj struji (5-8 puta je vea od nominalne struje). To ograniava njihovu upotrebu na manje i srednje snage.

Bone Bone veze veze pobudnog pobudnog namotaja namotaja Ventilator Ventilator Magnetno Magnetno kolo kolo rotora rotora lebovi lebovi rotora rotora u u kojima kojima je je uliven uliven namotaj namotaj rotora rotora Magnetno Magnetno kolo kolo statora statora Poklopac Poklopac kuita kuita Leaj Leaj Vratilo Vratilo

Stopala Stopala

Osnovni princip rada


Rad asinhrone maine je zasnovan na obrtnom elektromagnetnom polju, koga je otkrio Nikola Tesla. Ako se kroz namotaj na statoru, koji je sainjen od vie navojaka, propusti naizmenina struja koja se menja po sinusnom zakonu, po obodu zazora e se javiti sinusno raspodeljena magnetnopobudna sila (elektromagnetno polje). Ovakva magnetnopobudna sila je nepokretna u prostoru, a promenljiva je u vremenu i naziva se pulzirajua magnetnopobudna sila.

Osnovni princip rada

Osnovni princip rada


Ako sada na isti ovaj stator dodamo jo jedan namotaj, koji je takoe sastavljen od vie navojaka, i pomeren je za 90 u odnosu na prvi namotaj i kroz njega protie struja koja je fazno pomerena u odnosu na struju prvog namotaja za 90, stvorie se druga magnetno pobudna sila, koja je takoe pulzirajua, ali deluje po osi drugog namotaja. Ove dve, u prostoru nepokretne i vremenski promenljive magnetnopobudne sile, kao rezultat daju obrtnu magnetnopobudnu silu, iji se poloaj u prostoru menja, a amplituda je konstantna u vremenu.

Osnovni princip rada

Obrtno polje nastalo na ovaj nain naziva se i Teslino obrtno elektromagnetno polje!

Osnovni princip rada

Patent prve asinhrone maine (Nikola Tesla)

Osnovni princip rada


To isto moemo uraditi i sa trofaznim namotajem. Postavljanjem tri namota, prostorno pomerena za po 120 elektrinih, i putanjem kroz njih tri struje fazno pomerene za po 120, dobijamo od svakog namota pulzirajuu magnetnopobudnu silu. Ukupno dejstvo pojedinanih magnetopobudnih sila odreeno je njihovim zbirom.

Osnovni princip rada

Osnovni princip rada


Tri pulzaciona polja u sluaju prostorno pomerenih namota sa vremenski pomerenim strujama daju rezultantno polje koje nije pulzaciono, ve ima konstantnu amplitudu i rotira u prostoru sinhronom brzinom s (jednakom uestanosti struja u namotaju statora).

Osnovni princip rada

Osnovni princip rada


Ako se u oblast gde deluje Teslino obrtno polje ubaci rotor (npr. kavezni), pod uticajem tog polja u namotaju rotora e se indukovati elektromotorna sila (EMS), koja e proterati struju kroz namotaj rotora (jer je rotor kratkospojen). Rezultat dejstva struje u namotaju rotora i obrtnog polja sa statora je elektromagnetni moment koji deluje na namotaj rotora i rotor poinje da se obre u smeru obrtnog elektromagnetnog polja.

Osnovni princip rada

Osnovni princip rada


Rotor nikada ne dostie sinhronu brzinu obrtanja (brzina obrtnog elektromagnetnog polja), jer i kada bi se to desilo, ne bi se indukovala EMS u rotoru, a time ni struja u provodnicima rotora, pa bi elektromagnetni moment bio 0, usled ega bi rotor usporio. Prema tome, rotor i obrtno polje se ne obru istom brzinom (sinhrono), ve razliitom (asinhrono), pa se zbog toga ovakve maine i nazivaju ASINHRONE MAINE.

Osnovni princip rada

OBTNO OBTNO POLJE POLJE

Ilustracija klizanja

Osnovni princip rada


Razlika izmeu brzine obrtnog polja i brzine rotora naziva se klizanje:
s = ns n ns
s [%] = ns n 100 ns

n brzina obrtanja rotora, ns brzina obrtnog polja (sinhrona brzina), 60 f s ns = [o / min] p fs frekvencija struja statora (50 Hz)

Osnovni princip rada


p broj pari polova
p ns [o/min] 1 3000 2 1500 3 1000 4 750

Vrednost klizanja s pri nazivnom optereenju kree se kod motora manjih snaga od 3 do 8 %, a kod motora veih snaga od 1 do 3 %.

Radni reimi asinhrone maine


1.

2.

Najei radni reimi asinhrone maine su: Motorski reim rada (maina uzima elektrinu i daje mehaniku energiju), Generatorski reim rada (maina pretvara mehaniku energiju u elektrinu). U svim prethodno navedenim radnim reimima, asinhrona maina troi reaktivnu energiju!!!

Radni reimi asinhrone maine


Asinhrona maina se najee koristi kao motor. Asinhrona maina se retko koristi kao generator za proizvodnju elektrine energije, poto tada zahteva postojanje izvora reaktivne energije.

Moment konverzije
Moment konverzije asinhrone maine je srazmeran kvadratu napona napajanja!

M ~U

2 f

Karakteristike momenta (mehanike karakteristike) predstavljaju zavisnost momenta konverzije asinhrone maine od brzine obrtanja: M=f(n) (kod asinhrone maine esto se predstavljaju i kao M=g(s)).

Momentna karakteristika
M
Polazni moment Prevalni moment

Mp

M pol Mn
Katakteristika optereenja (radne maine)

Stacionarna radna taka

np

nn ns

Momentna karakteristika
Karakteristine take gledano preko momenata su: polazni momenat, Mpol, koji motor razvija pri pokretanju (n=0), i koji, da bi se maina mogla pokrenuti, mora biti vei od otpornog momenta radne maine prevalni (maksimalni) momenat, Mp, je najvea vrednost momenta, naznaeni (nominalni) momenat, Mn, odgovara naznaenom reimu rada.

Regulacija brzine obrtanja


Veliine pomou kojih se moe regulisati brzina obrtanja najlake se vide iz osnovne jednaine koja opisuje brzinu obrtanja asinhrone maine:
n = ns (1 s ) =

Regulisanje brzine obrtanja se moe izvriti:


1. 2. 3.

60 f (1 s) p

promenom klizanja, promenom broja pari polova i promenom frekvencije mree (izvora).

Regulacija brzine obrtanja


Regulacija brzine promenom klizanja i broja pari polova se danas ne koristi. Regulacija brzine promenom frekvencije izvora je, sa razvojem energetske elektronike, postala najznaajnija, pri emu se, kako se ne bi promenilo magnetno zasienje maine, esto izvodi sa istovremenom promenom napona napajanja (tzv. U/f regulacija, U/f=const).

Regulacija brzine obrtanja


Prednosti ovog naina regulisanja brzine su u veoma dobrim tehnikim osobinama: zadrava se vrednost maksimalnog momenta, promena brzine je kontinualna i u irokom opsegu, koristi se standardni motor sa kratkospojenim rotorom. Meutim, potreban je dodatni ureaj za obezbeenje promenljive uestanosti i napona napajanja (pretvara).

Regulacija brzine obrtanja

A.C.
AM

Ispravlja

D.C.

A.C. Invertor

Uobiajena konfiguracija pretvaraa

Regulacija brzine obrtanja

Regulacija brzine obrtanja

Pretvarai serije ACS 350 firme ABB

Regulacija brzine obrtanja


Upotrebom frekventnih pretvaraa (AC/AC pretvaraa) reava se i problem prevelikih struja vezan za pokretanja asinhronog motora kao i jednostavna promena smera obrtanja rotora (Svodi se na promenu smera obrtnog polja u statoru. U praksi se promena smera obrtanja rotora postie i zamenom mesta dva prikljuna fazna voda).

Natpisna ploica
15 kW Y/ 50 Hz 2910 o/min 400/230 V cos=0,9 27,5/48,7 A

Iz podataka prethodno navedene natpisne ploice obrazloeno odgovoriti o kojoj se vrsti maine radi? Odrediti da li je maina namenjena za generatorski ili motorski reim rada? Ukoliko je u pitanju motor, izraunati nazivni (nominalni) obrtni moment na vratilu. Izraunati stepen korisnog dejstva maine za nazivni reim rada na osnovu datih podataka (ukoliko je to mogue).

Natpisna ploica
U pitanju je maina naizmenine struje, to se moe zakljuiti iz injenice da postoje podaci o frekvenciji (50 Hz) i faktoru snage (cos). 15 kW: nazivna (nominalna) snaga maine (izlazna snaga maine) 2910 o/min: nazivna brzina obrtanja (na osnovu brzine se moe zakljuiti da je u pitanju asinhrona maina jer je brzina obrtanja manja od sinhrone, koja u ovom sluaju iznosi 3000 o/min; maina ima 1 par polova). Y/: oznaka sprege (zvezda, trougao); na osnovu toga se moe zakljuiti da je maina trofazna, a ne monofazna.

Natpisna ploica
400/230 V: napon napajanja (400 V za spregu Y, 230 V za spregu ) 27,5/48,7 A: nazivn struja (27,5 A za spregu Y, 48,7 A za spregu ); u svakom sluaju to je struja kroz dovodne prikljuke maine. Ova asinhrona maina je predviena za motorski reim rada, (jer je brzina obrtanja manja od sinhrone, a kod generatora mora biti vea od sinhrone) a to se moe zakljuiti i izraunavanjem elektrine snage:

Pel = 3 U I cos = 3 400 27,5 0,9 = 17127 W = 17,127 kW


17,127 kW > 15 kW motorski reim rada

Natpisna ploica
Stepen iskorienja u nazivnom reimu:

n =

Pizlazna Pn 15 = = = 0,88 = 88 % Pulazna Pel 17,127

Nazivni moment motora:

Mn =

Pn

2 2910 60

15000

= 49,2 Nm

Natpisna ploica
Nazivno klizanje:

ns n 3000 2910 sn = 100 = 100 = 3 % ns 3000

Primena asinhronih motora


Industrija (pumpe, kompresori, mlinovi, mealice). Transportni sistemi (pokretne trake, dizalice, iare i ski liftovi, elektrina vozila). Razliite vrste kunih aparata (ve maine, kompresori za friidere, kompresori u klima ureajima).

Primena asinhronih motora


Elektrina vozila

Primena asinhronih motora


iare

Primena asinhronih motora


Pumpe

Centrifugalna pumpa

Primena asinhronih motora


Ventilatori

Centrifugalni ventilator

Primena asinhronih motora


Pokretne trake

Primena asinhronih motora


Maine za tampu

Primena asinhronih motora


Maine za tampu

Primena asinhronih motora


Maina za seenje papira

Elektrina maina za seenje papira, model ZL 1300, snaga motora 5,5 kW

Primena asinhronih motora


Maina za seenje papira

Hidraulina maina za seenje papira, snaga elektro motora 7 HP

Primena asinhronih motora


Ve maina

Primena asinhronih motora


Kompresori u klima ureajima