ŶŐ^ĂŶƚŽZŽƐĂƌLJŽͮWĂŐĞϭŽĨϳ

G GG G G GG G@ @@ @ @ @@ @. .. . . .. .: :: : : :: :G GG G G GG GM MM M M MM MH HH H H HH H- -- - - -- -H HH H H HH HL LL L L LL L: :: : : :: :K KK K K KK KR RR R R RR RH HH H H HH H

SI0N OF 1HF CROSS
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Lsplrltu Santo. AMLN.

APOS1IFS CRFFÐȀSUMASAMPAIA1AYA
Sumasampalataya ako sa Dlyos Amang makapanyayarl sa
labat, na may gawa ng langlt at lupa. Sumasampalataya naman
ako kay Hesukrlsto, llsang Anak ng Dlyos, Panglnoon natlng
labat. Nagkatawang-tao Slya lalang ng Lsplrltu Santo:
lplnanganak nl Santa Marlang 8lrben. Plnagpakasaklt nl Ponslo
Pllato: lplnako sa krus, namatay at lblnaon. Nanaog sa mga
lmplyerno: nang may lkatlong araw nabubay na mag-ull.
Umakyat sa langlt: naluluklok sa kanan ng Dlyos Amang
makapangyayarl sa labat. Doon magmumula't parlrltong
bubukom sa nangabububay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Dlyos Lsplrltu Santo, na may
Santa |glesya Katollka: may kamsamaban ng mga Santo, may
lkawawala ng mga kasalanan: at mabububay na mag ull ang
nangamatay na tao, at may bubay na walang banggan. AMLN.

OUR FA1HFRȀAMA NAMIN
Ama namln, sumasa-langlt Ka. Sambabln ang ngalan Mo.
Mapasa amln ang Kabarlan Mo. Sunoln ang loob Mo olto sa
lupa para nang sa langlt.
ÔÔÔ
8lgyan Mo kaml ngayon ng amlng kakanln sa araw-araw. At
patawarln Mo kaml ng amlng mga sala, para nang
pagpapatawao namln sa mg nagkakasala sa amln. At buwag
Mo kamlng lpablntulot sa tukso, at laoya Mo kaml sa ollang
masama. AMLN.

ŶŐ^ĂŶƚŽZŽƐĂƌLJŽͮWĂŐĞϮŽĨϳ

HAII MARYȀABA 0INOON0 MARIA
Aba Glnoong Marla, napupuno ka ng grasya, ang Panglnoong
Dlyos ay sumasalyo, bukoo kang plnagpala sa babaeng labat at
plnagpala naman ang lyong Anak na sl Hesus.
ÔÔÔ
Santa Marla, |na ng Dlyos, lpanalangln mo kamlng
makasalanan, ngayon at kung kaml y mamamatay. AMLN.

0IORY BFȀIUWAIHA1I
Luwalbatl sa Ama at sa Anak at sa Lsplrltu Santo.
ÔÔÔ
Kapara nang sa una, gayon oln ngayon at magpakllan pa man
sa walang banggan. AMLN.

OH MY jFSUSȀO HFSUS KO
O Hesus ko, patawarln Mo ang amlng mga sala. |llgtas Mo
kaml sa apoy ng lmplyerno. Hanguln Mo ang mga kaluluwa sa
purgatoryo. Lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala.

DĂŚĂůŶĂŝƌŚĞŶŶŐZŽƐĂƌLJŽ

ŶŐ^ĂŶƚŽZŽƐĂƌLJŽͮWĂŐĞϳŽĨϳ

HAII HOIY OUFFNȀABA PO SAN1A MARIAN0 HARI
Aba Po Santa Marlang Harl, |na ng Awa. |kaw ang kabubayan
at katamlsan: Aba plnananallgan ka namln. |kaw nga ang
tlnatawagan namln, plnapanaw na taong anak nl Lva. |kaw rln
ang plnagbunbuntubang blnlnga namln ng amlng pagtangls olnl
sa lupang bayang kabapls-bapls. Ay aba, plntakasl ka namln,
lllngon mo sa amln, lpaklta mo sa amln ang lyong Anak na sl
Hesus. Santa Marla, |na ng Dlyos, maawaln, maalam at
matamls na 8lrben.

v. |panalangln mo kaml, Peyna ng kasantu-santubang
Posaryo.
P. Nong kom| o, mog|ng dopot mok|no5ong so mgo pongoko n|
Hesukr|stong Pong|noon.

FINAI PRAYFRȀHUIIN0 PANAIAN0IN
Panalangln:

Dlyos at Panglnoon namln, na ang bugtong na Anak Mo ay
slyang lplnapagkamlt namln ng kagallnga't kabubayang walang
banggan sa pamamagltan ng kanyang pagkakatawang-tao,
pagkamatay at pagkabubay na mag-ull: lpagkaloob Mo,
blnlblllng namln sa |yo, na sa pagnlnllaynllay namln nltong mga
mlsteryo ng Santo Posaryo nl Santa Marlang 8lrben ay blnol
lamang matularan namln ang mga magagallng na
bamlmbawang nalalarawan ooon, kunol naman makamtan
namln ang mga kagallngang lplnangako sa amln: alang-alang
kay Hesukrlstong Panglnoon namln: na kaplsan Mo at ng
Lsplrltu Santo nabububay at nagbabarl magpasawalang
banggan. AMLN.

ŶŐ^ĂŶƚŽZŽƐĂƌLJŽͮWĂŐĞϲŽĨϳ

Slslolan ng kabanalan, lpono|ong|n mo Kom|:
Slslolan ng bunyl at bantog, lpono|ong|n mo Kom|:
Slslolan ng bukoo-tanglng katlmman, lpono|ong|n mo Kom|:
Posang bulaklak, na ol mapuspos ng balt ng tao ang balaga,
lpono|ong|n mo Kom|:
Torre nl Davlo, lpono|ong|n mo Kom|:
Torreng garlng, lpono|ong|n mo Kom|:
8ayan na glnto, lpono|ong|n mo Kom|:
Kaban ng tlpan, lpono|ong|n mo Kom|:
Plnto ng langlt, lpono|ong|n mo Kom|:
Talang mallwanag, lpono|ong|n mo Kom|:
Mapagpagallng sa mga maysaklt, lpono|ong|n mo Kom|:
Pagsasakoalan ng mga taong makasalanan, lpono|ong|n mo Kom|:
Mapang-allw sa nangagoaoalambatl, lpono|ong|n mo Kom|:
Mapag-ampon sa mga krlstlyano, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna na mga angel, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna ng mga patrlarka, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna ng mga pro|eta, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna ng mga apostol, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna ng mga martlr, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna ng mga con|esor, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna ng mga blrben, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna ng labat ng mga santo, lpono|ong|n mo Kom|:
Peynang lplnagllbl na ol nagmana ng salang orlblnal,
lpono|ong|n mo Kom|:
Peynang lnlakyat sa langlt, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna ng kasantu-santubang rosaryo, lpono|ong|n mo Kom|:
Peyna ng kapayapaan, lpono|ong|n mo Kom|:
ÔÔÔ
Koroero ng Dlyos na nakawawala ng mga kasalanan ng
sanllbutan, Potowor|n Mo po kom|, Pong|noon,
Koroero ng Dlyos na nakawawala ng mga kasalanan ng
sanllbutan, Pokopok|nggon Mo po kom|, Pong|noon,
Koroero ng Dlyos na nakawawala ng mga kasalanan ng
santlnakpan, Moowo Ko so om|n.
ŶŐ^ĂŶƚŽZŽƐĂƌLJŽͮWĂŐĞϯŽĨϳ

( (( ( ( (( (@ @@ @ @ @@ @: :: : : :: :( (( ( ( (( (B BB B B BB BL LL L L LL LM MM M M MM M> >> > > >> >K KK K K KK KR RR R R RR RH HH H H HH HG GG G G GG G@ @@ @ @ @@ @ : :: : : :: :G GG G G GG G: :: : : :: :E EE E E EE EG GG G G GG G: :: : : :: :- -- - - -- -H HH H H HH HL LL L L LL L: :: : : :: :K KK K K KK KR RR R R RR RH HH H H HH H


jOYFUI MYS1FRIFSȀ
AN0 M0A MIS1FRYO SA 1UWA
ȋÐINARASAI 1UWIN0 IUNFS A1 SABAÐOȌ MONÐAYS Ƭ SA1URÐAYS
i. tne oaebatì ne trkanebc| ·an cabrìc| kav ·anta
Marìa
z. tne oaeda|aw nì ·anta Marìa kav ·anta lsabc| na
kanvane oìnsan
+. tne oaneaneanak kav ucsus sa vuneìb sa uc|cn
a. tne oaebabaìn kav ucsus sa tcmo|o
,. tne oaekawa|a at oaekakìta kav ucsus sa tcmo|o

SORROWFUI MYS1FRIFSȀ
AN0 M0A MIS1FRYO SA HAPIS
ȋÐINARASAI 1UWIN0 MAR1FS A1 BIYFRNFSȌ 1UFSÐAYS Ƭ FRIÐAYS
i. tne oanana|aneìn nì ucsus sa ba|amanan ne
cctscmanì
z. tne oaebamoas kav ucsus sa ba|ìeìne bato
+. tne oaeououtone ne koronane tìnìk
a. tne oaeoaoasan ne krus
,. tne oaeoaoako at oaekamatav nì ucsus sa krus

ŶŐ^ĂŶƚŽZŽƐĂƌLJŽͮWĂŐĞϰŽĨϳ

IUMINOUS MYS1FRIFSȀ
AN0 M0A MIS1FRYO N0 IIWANA0
ȋÐINARASAI 1UWIN0 HUWFBFSȌ 1HURSÐAYS
i. tne oaebìbìnvae kav ucsus sa ì|oe }ordan
z. tne oaeoaoabavae nì ucsus ne kanvane sarì|ì sa
kasa|an sa cana
+. tne oaeoaoabavae nì ucsus ne kabarìan ne uìvos. sa
oaetawae oatuneo sa oaebabaeo
a. tne oaebabaeone-anvo nì ucsus sa bundok ne 1abor
,. tne oaetatatae nì ucsus ne uana| na Lukarìstìva.
bì|ane oaeoaoabavae na ·akramcnta| ne Mìstcrvone
Þaskwa|

0IORIOUS MYS1FRIFS Ȁ
AN0 M0A MIS1FRYO SA IUWAIHA1I
ȋÐINARASAI 1UWIN0 MIYFRKOIFS A1 IIN00OȌ WFÐNFSÐAYS Ƭ SUNÐAYS
i. tne oaekabubav ne mae-u|ì nì ucsus
z. tne oae-akvat sa |aneìt nì ucsus
+. tne oaeoanaoe ne Lsoìrìtu ·anto
a. tne oae-akvat sa |aneìt ne Maba| ne uìrbcn
tne oaekokorona sa Maba| na uìrbcn

ŶŐ^ĂŶƚŽZŽƐĂƌLJŽͮWĂŐĞϱŽĨϳ

II1ANYA SA MAHAI NA BIRHFN0 MARIA
Panglnoon, maawa Ka sa amln:
Krlsto, maawa Ka sa amln:
Panglnoon, maawa Ka sa amln:
Krlsto, paklnggan Mo kaml: Krlsto, pakapaklnggan Mo kaml:
ÔÔÔ
Dlyos Ama sa langlt, moowo Ko so om|n:
Dlyos Anak na tumubos sa Sanllbutan, moowo Ko so om|n:
Dlyos Lsplrltu Santo, moowo Ko so om|n:
Santlslma Trlnloao na tatlong Persona at llsang Dlyos,
moowo Ko so om|n:
ÔÔÔ
Santa Marla, lpono|ong|n mo Kom|:
Santang |na ng Dlyos, lpono|ong|n mo Kom|,
Santang 8lrben ng mga 8lrben, lpono|ong|n mo Kom|:
|na nl Krlsto, lpono|ong|n mo Kom|:
|na ng grasya ng Dlyos, lpono|ong|n mo Kom|:
|nang kasakoal-sakoalan, lpono|ong|n mo Kom|:
|nang walang malay sa kabalayan, lpono|ong|n mo Kom|:
|nang ol malapltan ng masama, lpono|ong|n mo Kom|:
|nang kallsln-llnlsan, lpono|ong|n mo Kom|:
|nang plnagllblng walang kasalanan, lpono|ong|n mo Kom|:
|nang kalblg-lblg, lpono|ong|n mo Kom|:
|nang kataka-taka, lpono|ong|n mo Kom|:
|na ng mabutlng kabatulan, lpono|ong|n mo Kom|:
|na ng may gawa sa labat, lpono|ong|n mo Kom|:
|na ng mapag-aoya, lpono|ong|n mo Kom|:
8lrbeng kapabampabaman, lpono|ong|n mo Kom|:
8lrbeng oapat lgalang, lpono|ong|n mo Kom|:
8lrbeng oapat lpagbantog, lpono|ong|n mo Kom|:
8lrbeng makapangyayarl, lpono|ong|n mo Kom|:
8lrbeng maawaln, lpono|ong|n mo Kom|:
8lrbeng matlbay na loob sa magllng, lpono|ong|n mo Kom|:
Salamln ng katuwlran, lpono|ong|n mo Kom|:
Mula ng tuwa namln, lpono|ong|n mo Kom|: