Sie sind auf Seite 1von 7

BAÛNG DÖÏ TOAÙN BAÙO GIAÙ THI COÂNG

Coâng trình: Nhaø ÔÛ Gia Ñình Ñòa ñieåm: 1242 Phaïm Theá Hieån, Quaän 7 Chuû ñaàu tö : Nguyeãn Höõu Huøng Haøo

     

Khoái löôïng

Ñôn giaù

Thaønh tieàn

 

STT

 

Hng mc, ni dung coâng vic

Đơn v

Rieâng

Chung

toång hôïp

tröôùc thueá

Ghi chuù

   

PHAÀN HOAØN THIEÄN

           

1

Queùt choáng thaám theo quy trình Flinkote, WC, maùi, saân thöôïng

m2

 

43.088

97,500

4,201,080

Flinkote

 

Taàng 1

             
 

+

WC1: 1*1.2*1.89

   

2.268

       
 

Taàng 2

             
 

+ WC2: 1*1.2*3.04

   

3.648

       
 

+ Ban coâng: 1*1.4*2.64

 

3.696

       
 

+ Seno: 1*4.24*0.4

â

â

*

*

 

1.696

       
 

Taàng 3

             
 

+

Saân thöôïng: 1*17.572*1

 

17.572

       
 

Taàng maùi

             
 

+

Maùi: 1*4.44*3.2

   

14.208

       

2

OÁp töôøng veä sinh gaïch ceramic 25x40 vöõa XM M75

m2

 

36.084

132,000

4,763,088

Ñoàng Taâm

 

Taàng 1

             
 

+

WC1: 1*6.18*2.4

   

14.832

       
   

+

Tröø cöûa: -1*0.7*2.2

 

-1.540

       
 

Taàng 2

             
 

+

WC2: 1*10.78*2.4

   

25.872

       
   

+

Tröø cöûa: -2*0.7*2.2

 

-3.080

       

3

OÁp ñaù granit baøn lavabo, boàn röûa

m2

 

2.874

900,000

2,586,600

Ñen kim sa caùm

 

+

Beáp: 1*4.79*0.6

   

2.874

       

4

OÁp ñaù granit ñen kim sa baäc caáp caàu thang

m2

 

17.408

900,000

15,667,200

Ñen kim sa caùm

 

Taàng 1

             
 

+ Baäc naèm: 18*0.8*0.27

 

3.888

       
 

+ Baäc ñöùng: 21*0.8*0.18

 

3.024

       
 

+ Chieáu nghó: 2*0.85*0.8

 

1.360

       
   

Taàng 2-3

           
 

+ Baäc naèm: 18*0.8*0.27

 

3.888

       
 

+ Baäc ñöùng: 21*0.8*0.16

 

2.688

       
 

+ Chieáu nghó: 2*0.85*0.8

 

1.360

       
   

Tam caáp

           
 

+ Truïc A: 1*2.4*0.35

 

0.840

       
 

+ Truïc C: 1*0.9*0.4

 

0.360

       

5

OÁp töôøng maët tieàn ñaù maøu xaùm

m2

 

15.872

180,000

2,856,960

Ñaù Vónh Cöõu

 

+ Maët tieàn: 2*1.42*1.3

 

3.692

       
 

+ Maët hoâng: 2*1.4*4.35

 

12.180

       

6

OÁp ñaù maët tieàn tng trt

m2

 

7.552

180,000

1,359,360

Ñaù Vónh Cöõu

 

+

Maët tieàn: 1*4.64*3.8

 

17.632

       
   

+ Tröø cöûa: -1*3.6*2.8

 

-10.080

       

7

Laùt neàn veä sinh gaïch ceramic nhaùm 25x25 vöõa M75

m2

 

5.856

132,000

772,992

Gaïch Ñoàng Taâm

   

Taàng 1

           
 

+

WC1: 1*1.89*1.2

 

2.268

       
   

Taàng 2

           
 

+ WC2: 1*1.89*1.2

 

2.268

       
 

+ WC2: 1*1.2*1.1

 

1.320

       

8

Laùt neàn veä sinh gaïch ceramic nhaùm 40x40 vöõa M75

m2

 

39.284

138,000

5,421,192

Gaïch Ñoàng Taâm

   

Taàng 1

           
 

+ Saân tröôùc: 1*8.58

 

8.580

       
 

+ Tam caáp: 1*3.85*0.4

 

1.540

       
 

+ Saân sau: 1*6.37

 

6.370

       
 

+ Kho: 1*2.24*0.8

 

1.792

       
   

Taàng 2

           
 

+

Ban coâng: 1*2.64*1.3

 

3.432

       
   

Taàng 3

           
 

+

Saân thöôïng: 1*17.57

 

17.570

       

9

Laùt neàn gaïch ceramic boùng kính 60x60 vöõa XM M75

m2

 

83.100

250,000

20,775,000

Gaïch Ñoàng Taâm

   

Taàng 1

           
 

+

Toaøn boä treät: 1*42.59

 

42.590

       
   

Taàng 2

           
 

+

P.thôø: 1*25.17

 

25.170

       
   

Taàng 3

           
 

+

Phoøng thôø: 1*15.34

 

15.340

       

10

OÁp gaïch len chaân töôøng 12x60 vöõa XM M75

m2

 

9.504

250,000

2,376,000

Gaïch Ñoàng Taâm

   

Taàng 1

           
 

+

Taàng 1: 1*33.8*0.12

 

4.056

       
   

Taàng 2

           
 

+

Taàng 2: 1*27.3*0.12

 

3.276

       
   

Taàng 3

           
 

+

Taàng 2: 1*18.1*0.12

 

2.172

       

11

Laép döïng cöûa ñi khung saét kính 5ly

m2

 

10.080

850,000

8,568,000

 
 

+

D1: 1*3.6*2.8

 

10.080

       

12

Laép döïng cöûa ñi khung saét kính 5ly

m2

 

6.440

850,000

5,474,000

 
 

+ D3: 1*0.9*2.8

 

2.520

       
 

+ D4: 1*0.9*2.8

 

2.520

       
 

+ D2': 1*0.7*2

 

1.400

       

13

Laép döïng cöûa ñi khung nhoâm kính môø 5ly

m2

 

3.080

850,000

2,618,000

 
 

+

Dw: 2*0.7*2.2

 

3.080

       

14

Laép döïng cöûa soå khung saét kính 5ly

m2

 

3.900

850,000

3,315,000

 
 

+

S1: 3*1*1.3

 

3.900

       

15

Laép döïng vaùch khung st kính 5ly

m2

 

10.980

850,000

9,333,000

 
 

+ Vk1: 1*0.4*3.05

 

1.220

       
 

+ VK2: 4*0.8*3.05

 

9.760

       

16

Laép döïng cöûa ñi goã caêm xe

m2

 

7.480

2,700,000

20,196,000

 
 

+ D2: 3*0.9*2.2

 

5.940

       
 

+ D1': 1*0.7*2.2

 

1.540

       

17

Laép döïng lam saét hoäp

Taán

 

0.203

20,000,000

4,068,592

 
 

+ Lam 30x60@50: 38*1.2*1.6956*0.001

 

0.077

       
 

+ Lam 50x100@100: 17*2.1*3.5325*0.001

 

0.126

       

18

Laép döïng lan can saét

m2

 

2.904

800,000

2,323,200

 
   

Taàng 2

           
 

+

Ban coâng: 1*2.64*1.1

 

2.904

       

19

Laép döïng lan can caàu thang (st)

m2

 

13.952

800,000

11,161,600

 
 

+

Lan can caàu thang: 1*13.952*1

 

13.952

       

20

Traàn thaïch cao khung chìm choáng aåm

m2

 

4.536

142,600

646,834

 
 

+ WC1: 1*1.2*1.89

 

2.268

       
 

+ WC2: 1*1.2*1.89

 

2.268

       

21

Traàn thaïch cao khung chìm

m2

 

88.645

133,400

11,825,243

 
 

+

Taàng 1: 1*42.58

 

42.580

       
 

+ Taàng 2: 1*25.16

 

25.160

     
 

+ Taàng 3: 1*15.38

 

15.380

     
 

+ Noùc thang: 1*3.25*1.7

 

5.525

     

22

Sôn saét theùp caùc loaïi 3 nöôùc

m2

 

5.808

30,000

174,240

 

+

Lan can: 1*5.808

 

5.808

     

23

Baõ baèng ma tít vaøo töôøng ngoaøi nhaø

m2

 

118.920

10,000

1,189,198

 

Taàng 1

           
 

+

Töôøng raøo: 2*2.4*2.2

 

10.560

     
 

Taàng 2

           
 

+ Ngoaøi ban coâng: 1*5.44*3.07

 

16.701

     
   

+

Tröø cöûa D3: -1*0.9*2.8

 

-2.520

     
 

+ Hong ban coâng: 4*1.4*3.4

 

19.040

     
 

Taàng 3

           
 

+ Lan can saân thöôïng: 2*13.32*1.1

 

29.304

     
 

+ Töôøng truïc 1,2: 2*1.6*3.4

 

10.880

     
 

+ Khu gieáng trôøi: 1*5.75*3.4

 

19.550

     
 

+ Truïc C-B: 1*4.64*3.4

 

15.776

     
   

+

Tröø D4: -1*0.9*2.8

 

-2.520

     
 

+ Seânoâ: 1*4.64*0.35

 

1.624

     
 

+ Boàn hoa: 1*3.5*0.15

 

0.525

     

24

Baõ baèng ma tít vaøo töôøng trong nhaø

m2

 

392.710

10,000

3,927,095

 

Taàng 1

           
 

+ Phoøng nguû 1: 1*12.18*3.2

 

38.976

     
   

+ Tröø D2: -1*0.9*2.2

 

-1.980

     
   

+ Tröø S1: -1*1*1.3

 

-1.300

     
 

+ WC: 1*6.18*0.6

 

3.708

     
 

+ Kho: 1*5.88*3.7

 

21.756

     
   

+

Tröø D1': -1*0.7*2.2

 

-1.540

     
 

+ Tröôùc WC vaø kho: 1*7.55*3.2

 

24.160

     
   

+ Tröø D2: -1*0.9*2.2

 

-1.980

     
   

+ Tröø D1': -1*0.7*2.2

 

-1.540

     
   

+ Tröø Dw: -1*0.7*2.2

 

-1.540

     
 

+ Truïc 1: 1*7.11*3.2

 

22.752

     
 

+ Sau löng caàu thang vaø WC, beáp: 1*11.89*3.2

 

38.048

     
   

+

Tröø D2': -1*0.7*2

 

-1.400

     
 

+ Saân sau: 1*9.44*3.7

 

34.928

     
   

+ Tröø D2': -1*0.7*2

 

-1.400

     
   

+ Tröø S1: -1*1*1.3

 

-1.300

     
 

+ Phoøng khaùch: 1*8.85*3.2

 

28.320

     
   

+

Tröø D1: -1*3.6*2.8

 

-10.080

     
 

+ Töôøng caàu thang: 1*3.68*3.7

 

13.616

     
 

Taàng 2

           
 

+ Phoøng nguû 2: 1*12.38*3.1

 

38.378

     
   

+ Tröø D2: -1*0.9*2.2

 

-1.980

     
   

+ Tröø S1: -1*1*1.3

 

-1.300

     
 

+ WC: 1*9.68*0.6

 

5.808

     
 

+ Phoøng nguû 3: 1*14.28*3.1

 

44.268

     
   

+ Tröø D2: -1*0.9*2.2

 

-1.980

     
   

+ Tröø D3: -1*0.9*2.8

 

-2.520

     
   

+ Tröø VK1: -1*0.4*3.1

 

-1.240

     
   

+ Tröø VK2: -1*0.8*3.1

 

-2.480

     
 

+ Saûnh caàn thang: 1*7.1*3.1

 

22.010

     
   

+ Tröø D2: -2*0.9*2.2

 

-3.960

     
   

+ Tröø Dw: -1*0.7*2.2

 

-1.540

     
 

+ Caàn thang: 1*7.98*3.4

 

27.132

     
 

Taàng 3

           
 

+ Phoøng thôø: 1*17.3*3.1

 

53.630

     
   

+ Tröø D4: -1*0.9*2.8

 

-2.520

     
   

+ Tröø S1: -1*1*1.3

 

-1.300

     
 

+ Caàn thang: 1*8.19*3.05

 

24.980

     
   

+

Tröø Vk2: -2*0.8*3.05

 

-4.880

     

25

Baõ baèng ma tít vaøo traàn, daï thang

m2

 

30.196

10,000

301,960

 

Traàn

           
 

+ Kho: 1*2.14*0.8

 

1.712

     
 

+ Phía sau caàu thang: 1*3.655

 

3.655

     
 

+ Ban coâng taàng 2: 1*2.64*1.4

 

3.696

     
 

+ Saân thöôïng: 1*4.23*1.6

 

6.768

     
 

Caàu thang

           
 

+

Daï thang: 2*3.25*1.71.3

 

14.365

     

26

Sôn nöôùc vaøo töôøng ngoaøi nhaø

m2

 

118.920

25,000

2,972,995

 

+

Khoái löôïng baû: 1*118.9198

 

118.920

     

27

Sôn töôøng trong nhaø 1 nöôùc loùt, 2 nöôùc phuû

m2

 

392.710

20,000

7,854,190

 

+

Khoái löôïng baû: 1*392.7095

 

392.710

     

28

Sôn nöôùc vaøo coät, daàm, traàn, daï thang

m2

 

30.196

20,000

603,920

 

+

Khoái löôïng baû: 1*30.196

 

30.196

     
   

HEÄ THOÁNG CAÁP THOAÙT NÖÔÙC

         

29

 

Boàn caàu

boä

2.000

2.000

3,000,000

6,000,000

30

 

Lavabo

boä

2.000

2.000

1,290,000

2,580,000

31

Chaäu röûa cheùn

boä

1.000

1.000

1,020,000

1,020,000

32

Voøi taém sen noùng laïnh

boä

2.000

2.000

2,190,000

4,380,000

33

Voøi nöôùc D16mm

boä

2.000

2.000

200,000

400,000

34

Pheãu thu saøn D150

boä

6.000

6.000

200,000

1,200,000

35

Bôm nöôùc Q=10m3/h, H=25m

boä

1.000

1.000

7,000,000

7,000,000

36

 

Role phao

boä

1.000

1.000

200,000

200,000

37

Van phao D25mm

boä

2.000

2.000

150,000

300,000

38

Ñoàng hoà nöôùc D25mm

boä

1.000

1.000

850,000

850,000

39

 

Van D40

boä

1.000

1.000

85,000

85,000

40

 

Van D32

boä

4.000

4.000

65,000

260,000

41

 

Van D25

boä

4.000

4.000

35,000

140,000

42

Boàn inox 1.5m3

boä

2.000

2.000

4,975,000

9,950,000

43

Voøi röûa veä sinh

boä

2.000

2.000

250,000

500,000

   

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN

         

44

Ñeøn ñóa aùp traàn D300

boä

7.000

7.000

300,000

2,100,000

45

Ñeøn Down light

boä

2.000

2.000

120,000

240,000

46

Ñeøn trang trí töôøng

boä

7.000

7.000

300,000

2,100,000

47

Ñeøn T5 haét saùng

boä

1.000

1.000

1,500,000

1,500,000

48

 

Ñeøn neon

boä

2.000

2.000

250,000

500,000

49

Ñeøn göông soi WC

boä

2.000

2.000

350,000

700,000

50

Ñeøn maét eách chieáu saùng

boä

32.000

32.000

110,000

3,520,000

51

Coâng taéc ñôn 6A-220V

boä

3.000

3.000

40,500

121,500

52

Coâng taéc ñôn 10A-220V

boä

5.000

5.000

40,500

202,500

53

Coâng taéc ba 15A-220

boä

4.000

4.000

85,200

340,800

54

Coâng taéc ñaûo cöïc 15A-220V

boä

4.000

4.000

125,000

500,000

55

Coâng taéc boán 15A-220V

boä

1.000

1.000

105,000

105,000

56

OÅ caém ñoâi 3 loã- 15A-220V

boä

21.000

21.000

110,000

2,310,000

57

OÅ caém ñoâi 3 loã -15A-220V (choáng thaém)

boä

2.000

2.000

150,000

300,000

 

HEÄ THOÁNG CAÀU DAO TÖÏ ÑOÄNG

         

58

MCCB 2P-415V-50A-22KA

caùi

1.000

1.000

620,000

620,000

59

MCB 2P-230V-32A-4,5KA

caùi

4.000

4.000

133,000

532,000

60

MCB 2P-230V-16A-4,5KA

caùi

4.000

4.000

133,000

532,000

61

MCB 2P-230V-25A-4,5KA

caùi

1.000

1.000

133,000

133,000

62

MCB 1P-230V-10A-4,5KA

caùi

3.000

3.000

60,000

180,000

63

RCBO 2P-16A-30mA

caùi

5.000

5.000

133,000

665,000

 

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THOAÏI

         

64

IDF ñaáu daây vôùi 20 phieán

hoäp

1.000

1.000

450,000

450,000

65

OÅ caám ñieän thoaïi

boä

7.000

7.000

100,000

700,000

 

HEÄ THOÁNG TRUYEÀN HÌNH

         

66

Boä chia 6 tín hieäu

boä

1.000

1.000

200,000

200,000

67

OÅ caém TV

boä

7.000

7.000

100,000

700,000

 

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN LAÏNH

         

68

Maùy laïnh 220V-50Hz-1,5HP

boä

3.000

3.000

8,850,000

26,550,000

 

HEÄ THOÁNG OÅ CAÉM MAÏNG VI TÍNH

         

69

OÅ caém maïng vi tính

boä

8.000

8.000

100,000

800,000

70

HUB 8 port

caùi

1.000

1.000

450,000

450,000

71

Chi phí nhaân coâng laép ñaët ñieän nöôùc, ñieän nheï ï

m2

 

125.000

   
 

+ Taàng 1: 1*61

 

61.000

     
 

+ Taàng 2: 1*41

 

41.000

     
 

+ Taàng 3: 1*23

 

23.000

     
 

Toång giaù trò tröôùc thueá

       

239,249,339

 

Thueá VAT 10%

       

23,924,934

 

Toång giaù trò sau thueá

       

263,174,273