P. 1
s_1_45

s_1_45

|Views: 3|Likes:
Veröffentlicht vonDimi Xaris
s_1_45
s_1_45

More info:

Published by: Dimi Xaris on Aug 29, 2013
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√

¡Ù¿ÁÎÌ·Ú ™¤ÊÊÂÚ

∞ıËÓ¿ °ÈfiÁ·Î·

ª·Ú›· ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘

μ·ÛÈÏÈ΋ ¶¿ÏÏË

ŒÏÂÓ Ã·Ú·Ú¿

Deutsch - ein Hit!

°ÂÚÌ·ÓÈο

B’ °Àª¡∞™π√À

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫Δπ∫ø¡ μπμ§πø¡ ∞£∏¡∞

Deutsch - ein Hit!
°ÂÚÌ·ÓÈο B’ °Àª¡∞™π√À

™À°°ƒ∞º∂π™

¡Ù¿ÁÎÌ·Ú ™¤ÊÊÂÚ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞ıËÓ¿ °ÈfiÁ·Î· ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·Ú›· ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ μ·ÛÈÏÈ΋ ¶¿ÏÏË ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ŒÏÂÓ Ã·Ú·Ú¿ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ * ¢¿ÊÓË μˉÂÓÌ¿ÈÂÚ ∂ÈÎ. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· - ª·ÚÁ·Ú›Ù· ™·Ì·Ú¿ ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £ÂÔԇϷ μÂÚ¿ÓË ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °ÎÈfiη˜ ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ μ·ÙÚ›ÎË ª·ÎÚ‹ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∫˘Úȷ΋ ¶ÂÙÚ¤· ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∞ÓÓ¤Ù ºÒÛ‚ÈÓÎÂÏ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı. ÙÔ˘ ¶.π §ˆÚÂÏ¿È ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ΔfiÙÛË ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ (°ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜), ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∫ƒπΔ∂™-∞•π√§√°∏Δ∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

À¶∂À£À¡∏ Δ√À ª∞£∏ª∞Δ√™ ∫∞Δ∞ Δ∏ ™À°°ƒ∞º∏
À¶∂À£À¡∏ Δ√À À¶√∂ƒ°√À ∂•øºÀ§§√ ¶ƒ√∂∫ΔÀ¶øΔπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· (μπμ§π√™À¡∂ƒ°∞Δπ∫∏ ∞.∂.¶.∂.∂.) ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜-ΔÚˆ¿‰Ô˜ °·˙ÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ (Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘).
μπμ§π√™À¡∂ƒ°∞Δπ∫∏ ∞.∂.¶.∂.∂.

* ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘.

°ã ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. μÏ¿¯Ô˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ» ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ú. ¶Ôχ˙Ô˜ MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√

¡Ù¿ÁÎÌ·Ú ™¤ÊÊÂÚ

∞ıËÓ¿ °ÈfiÁ·Î·

ª·Ú›· ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘

μ·ÛÈÏÈ΋ ¶¿ÏÏË

ŒÏÂÓ Ã·Ú·Ú¿

∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™

∂∫¶∞π¢∂ÀΔ◊ƒπ∞ «∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫∏ ∞°ø°∏»

Deutsch - ein Hit!
°ÂÚÌ·ÓÈο B’ °Àª¡∞™π√À

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫Δπ∫ø¡ μπμ§πø¡ ∞£∏¡∞

.

öùôïãñáößåò. ðïõ Ý÷åéò Þäç ãíùñßóåé óôï ðñþôï âéâëßï ôçò óåéñÜò. ¸÷ïõí ðåñßðïõ ôç äéêÞ óïõ çëéêßá êáé èá óïõ êñáôÞóïõí óõíôñïöéÜ ìå ôéò éóôïñßåò êáé ôéò ðåñéðÝôåéÝò ôïõò üëç ôçí ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ. ¸÷ïõí ãíùñßóåé ìåãáëþíïíôáò äýï äéáöïñåôéêïýò ðïëéôéóìïýò. ï Andreas êáé ç MariaChristine Ý÷ïõí ãåííçèåß óôç Ãåñìáíßá. ÌÝóá áðü åéêüíåò. ôïí ðïëéôéóìü êáé ôéò óõíÞèåéåò ôùí ãåñìáíüöùíùí ëáþí. èá óå óõíôñïöåýóïõí êáé óôá åííÝá êåöÜëáéá áõôïý ôïõ âéâëßïõ. óôï Ìüíá÷ï. ôï ãåñìáíéêü êáé ôïí åëëçíéêü.ÁãáðçôÝ ìáèçôÞ. ð. ï Andreas êáé ç Maria-Christine èá âñåèïýí êáé óå Üëëá ìÝñç ôçò Ãåñìáíßáò Þ ôçò Áõóôñßáò.÷.ein Hit!“. Áò äïýìå ëïéðüí ôé Ý÷ïõí íá ìáò ðïõí ï Andreas êáé ç Maria-Christine êáé ç ðáñÝá ôïõò. óôï Áìâïýñãï êáé óôï ÓÜëôóìðïõñãê. Ôá ìéêñÜ ðïíôßêéá. áðü ¸ëëçíá ðáôÝñá êáé ÁõóôñéáêÞ ìçôÝñá. êåßìåíá êáé ðáé÷íßäéá èá óõíå÷ßóïõí íá óïõ ìáèáßíïõí ìå åõ÷Üñéóôï êáé äéáóêåäáóôéêü ôñüðï ôç ãëþóóá. 5 . ÎÝñïõí ëïéðüí ðïëý êáëÜ ðþò íá óå âïçèÞóïõí íá ìÜèåéò åýêïëá êáé ãñÞãïñá ôç ãåñìáíéêÞ ãëþóóá. ¼ðùò èá èõìÜóáé. ÖÝôïò. êáé óõãêåêñéìÝíá óôï Âåñïëßíï. ôùí çñþùí ôçò óåéñÜò „Deutsch . áãáðçôÞ ìáèÞôñéá! Êáëþò Þëèåò îáíÜ óôïí êüóìï ôïõ Andreas êáé ôçò Maria-Christine.

E-Mail Wegbeschreibung . Dialog ..Formular . Das würde ich gern machen.Bericht mit Fotos Fit und gesund Ich mache am liebsten Leichtathletik.Märchen . denn ich will .E-Mail .Anzeigen ..Gedicht Rezept 6 . auf dem Balkon. Ich stelle die Bücher ins Regal. . Das gefällt mir nicht. Fernsehprogramm . auf einen Berg. Mit der S-Bahn.Gedicht / Lied . Meine Katze ist schwarz-weiß. Der erste Kurs fängt am elften April an..Hausordnung Freizeitprogramm .Biografie Sportbericht .E-Mail Unterhaltung .Spiel Rezept . in einem Monat. Könntest du nicht was anderes anziehen? Anzeige . Dialog . Warst du nicht dagegen? Doch! Peter schreibt.Fragebogen 9 Schullandheim in Österreich Vom 8.technische Beschreibung .. bis zum 15. sehen.Tagebuch . Ihr müsst umschalten. Er wollte Profi werden. Ich sehe selten fern. in wenigen Tagen. es hat alles geklappt. Das passt mir nicht.Fragebogen Die Party Plateau-Kapitel Einladung . Dialog . Ankündigung .Poster .Biografie Brief .Sage 6 7 8 Kleidung und Mode Das blaue Kleid ist zu eng. Ich trage einen langen Mantel.E-Mail . Das steht dir.Brief Zeitschriftenartikel .. Dialoge .Wohnungsgrundriss Beschreibung .Anzeige Lied ..4. Ihr sollt eure Betten machen. Neben dem Haus ist ein Garten. Er war der Jüngste. Danach läuft ein interessanter Krimi. Wie komme ich zur Schule? Geradeaus bis zur Kreuzung und dann links.Dialog .Lied . In München habe ich das Oktoberfest besucht und viel fotografiert. .Artikel Sprüche Unsere Umwelt Plateau-Kapitel Poster . Das ist nämlich meine Lieblingssendung. Freunde und Verwandte.Selbsterstellte Übungen Der Umzug Unser Haus steht im Westen von Hamburg. gegen 16 Uhr. Hinten rechts ist mein Zimmer.Märchen Ein Wochenende in München Wohin gehen wir? Ins Theater. in den Wald. dass es langweilig war.Checkliste diverse literarische Textformen Siehst du fern? Ich möchte Nachrichten sehen..Dialog . Im Schwimmbad.Artikel Anzeigen . Hattet ihr eine gute Reise? Ja.Einladung .4.Inhaltsverzeichnis Kommunikation Einstieg Weißt du noch? Die Familie Alexiou in Berlin. In die Berge. Zum Einkaufen. Textsorten Personenbeschreibung 1 2 3 4 5 Wie waren die Ferien? Wo warst du? Was hast du gemacht? Mein Lieblingstier ist der Elefant.

nehmen) Kleidung. Lernkartei Party-Vorbereitungen Übungsanweisungen Karneval in D-A-CH und GR Stationenlernen mit selbsterstellten Übungen Alle . Meinungswiedergabe.. Aktivitäten im Schullandheim.ja .wie. Fernsehprogramm. Kontakt mit Partnerschülern. zu * Perfekt unregelmäßiger Verben * Präteritum der Modalverben * Ordinalzahlen Wiederholung + Anwendung Freizeitmöglichkeiten in der Stadt München und Oktoberfest Klassizismus in München .Inhaltsverzeichnis Themen / Wortschatz Wiederholung aus Band 1 Grammatik Wiederholung aus Band 1 Strategien / Landeskunde / Sprachmittlung Präteritum von haben und sein Verben * Perfekt der regelmäßigen Urlaubsaktivitäten Tiere Farben Ferienjob Ferien auf dem Bauernhof (Sprachmittlung) * Syntax Perfekt Präpositionen in. Vergleiche so . Dialektwörter. Fernsehgewohnheiten. Salzburg Schullandheim Schülerbegegnung Reiseplanung (Sprachmittlung) 7 . Stadtrundgang Österreich./unbest.alles Wechselpräpositionen (mit Akk. nämlich (kausal) doch .jeder .) Präposition zu (+ Dat. Meinungsverschiedenheiten Second-Hand-Laden Modedesigner * Konflikte mit Kleidung (Sprachmittlung) Wiederholung + Anwendung Vorbereitung eines Umwelttags. Artikel) * Perfekt (Verben trennbar / untrennbar / -ieren) Superlativ.nein Fernseher. Sportler in D-A-CH Bundesjugendspiele Verben im Lexikon. Lesetag Nebensätze mit dass * Modalverben Syntax Nebensätze mit Perfekt oder Modalverb denn. Literatur Umwelttag an der Schule Erstellung eines Dossiers Deutschsprachige Literatur Klassenbibliothek.Athen * Jahrmarkt Verkehrsmittel Sport * Rekorde * Körperteile Sport. Wohnung.) Umzug.keiner . auf + Akkusativ * das unbestimmte Pronomen man * es gibt * Präposition mit + Dativ (Dativ best. oder Dat. und Dativ Modalverb sollen * zum + Verb als Nomen Klassenfahrt. Protest und Zustimmung Fernsehen in D-A-CH Freizeitaktivitäten (Sprachmittlung) Temporale und lokale Präpositionen mit Akk. Stadtplan Richtungsangaben Strategie: Um Erklärungen bitten Hamburg Till Eulenspiegel Adjektivdeklination Dativ der Personalpronomen Konjunktiv II (wäre. würde . Haus. Aussehen.. könnte. hätte. Verkaufsgespräch. Mode.

Seitenübersicht Seite Einstieg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Weißt du noch? Wie waren die Ferien? Ein Wochenende in München Fit und gesund Die Party Der Umzug Kleidung und Mode Unsere Umwelt Siehst du fern? Schullandheim in Österreich 9 11 23 39 57 67 82 99 109 125 168 177 183 185 186 Seite Anhang Anhang Anhang Anhang Anhang zu zu zu zu zu 1 2 3 5 6 143 148 151 154 156 Anhang zu 8 Anhang zu 9 163 166 Grammatik im Überblick Alphabetische Wortliste Verbliste Deutschsprachige Länder Quellenverzeichnis Symbole Leseverstehen áíáãíùóôéêÞ êáôáíüçóç Regel êáíüíáò Sprechen ðñïöïñéêÞ Ýêöñáóç Wichtiger Hinweis óõìâïõëÞ. õðüäåéîç Schreiben ãñáðôÞ Ýêöñáóç Strategie óôñáôçãéêÞ Hörverstehen áêïõóôéêÞ êáôáíüçóç Spielerische Aktivität ðáé÷íßäé / äñáóôçñéüôçôá Verweis auf Arbeitsbuch und Grammatiküberblick ðáñáðïìðÞ óôï ôåôñÜäéï åñãáóéþí Þ óôç ãñáììáôéêÞ 8 .

Óôï Deutsch ein Hit! 1 ìðïñåßôå íá âñåßôå ðïëëÝò ÷ñÞóéìåò ðëçñïöïñßåò. 9 . ìïéñÜóôå ôéò åéêüíåò êáé óõãêåíôñþóôå ðëçñïöïñßåò ãéá ôá åéêïíéæüìåíá ðñüóùðá (üíïìá. ôüðïò êáôïéêßáò. Ãéá íá öôéÜîåôå ôçí áößóá ÷ñçóéìïðïéÞóôå üëåò ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ óõãêåíôñþóáôå êáé ãñÜøôå êÜôù áðü êÜèå åéêüíá ôçò áößóáò Ýíá êåßìåíï ãéá êÜèå ðñüóùðï. áðáó÷üëçóç Þ åñãáóßá. êáôáãùãÞ. ó÷Ýóç ìå ôá õðüëïéðá Üôïìá. çëéêßá.). ðïý ðçãáßíïõí êáé ôé êÜíïõí óôéò äéáêïðÝò êëð. áãáðçìÝíï öáãçôü.5 áôüìùí. ÷üìðé. Stefan und Eleni Carmen Áöïý ÷ùñéóôåßôå óå ïìÜäåò 3 .Einstieg Andreas Maria-Christine Frau Alexiou Herr Alexiou die Eltern von Herrn Alexiou Tante Elena Onkel Hubert und seine Kinder Ali und Fatima die Eltern von Frau Alexiou Oliver.

Einheit 1 .Ferien und Freizeit L1 Wie waren die Ferien? L2 Ein Wochenende in München L3 Fit und gesund 10 .

11 . Íá ìéëÜù ãéá ôá æþá. Er ist 3 Jahre alt. Ôá ÷ñþìáôá. atze.Lektion 1 . Der Flamingo ist rosa und das Zebra ist schwarz-weiß gestreift. . Toll. Ihr Fell ist sehr weich e und sie Sie frisst keine Mäus mag Hunde. aber wir hatten auch viel zu tun. Mieze ist eine Siam-K Sie ist 2 Jahre alt.Wie waren die Ferien? Hier lerne ich: Íá ìéëÜù êáé íá ãñÜöù ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ìïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äéáêïðþí. Wie waren deine Ferien? Mein Lieblingstier ist mein Hund Bennie.

Lektion 1 . A 1 Frau Alexiou und ich kaufen Souvenirs für meine Eltern! B Andreas und ich füttern die Tiere und machen den Stall sauber! C 2 3 Maria-Christine lernt natürlich nicht für die Schule! Das ist ein Krimi! Hier zelten wir eine Nacht am Strand! Wie romantisch! D 5 Die Oma feiert ihren Namenstag! Sie heißt Maria! 4 E 5 1 2 3 4 F AB: 1. Was machst du im Sommer? Was nicht? Pantomime: Eine / einer spielt.Wie waren die Ferien? 1. die anderen raten! 12 . Carmen hat ihr Fotoalbum von Paros gemacht und sie schickt es Andreas und Maria-Christine. Verbinde die Texte mit den Fotos! a 6 Hier hören wir Musik und Herr Alexiou angelt.

.. ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie AB: 2...Lektion 1 2. Andreas: Ali: Andreas: Ali: Andreas: Ali: Andreas: 3. Andreas trifft Ali.. Die Verbformen sind im Dialog. jeden Nachmittag.... endlich bist du wieder da. Und die Arbeit war nicht so schlimm. 4.. Wir hatten auch Spaß dabei! Und wie geht es jetzt deinem Opa? Es geht ihm schon viel besser. ðñüóùðï åßíáé ßäéá ôüóï óôïí åíéêü üóï êáé óôïí ðëçèõíôéêü áñéèìü.. Zum Glück war auch Carmen da. êáé ôï .. 2. Mein Opa war krank. Andreas.... sein war warst waren wart hatten haben hatte hattest hatte Ôé ðáñáôçñåßò.. wie waren deine Ferien? 1. Also.. Schafe und Hühner.. Aber dieses Jahr hatten wir auch Arbeit.... 3. besonders Ziegen.. doch. die Ferien auf Paros waren toll. ÌéëÜìå ãéá ôï ðáñåëèüí. Ergänze die Tabelle.. Zu Hause in Berlin. Die wollen fressen! So hatten wir viel zu tun...... Hör den Dialog und ordne! Ali: Hallo.. wie immer.. Warum denn? Doch.. 13 . Ôï . Und er hat Tiere. Hattet ihr keine Zeit zum Schwimmen? 3. Na...

Max hat nur über die Schule geredet. Carmen war auch bei Onkel Tassos. Richtig oder falsch? 1. 2. Ali bekommt eine Postkarte von Carmen aus Spanien.Wie waren die Ferien? 4.Lektion 1 . Sie liest in ihrem Tagebuch. weil Maria-Christine Gitarre gespielt hat. r f 14 . 5. Carmen hat auf Paros auch gearbeitet. Andreas hat den Esel genervt. Andreas hat die Tiere gefüttert. Marie-Christine denkt an ihre Ferien auf Paros. Alle haben gelacht. 6. 4. 3.

................. Was ist richtig? Kreuze an! 1.... Sieh noch mal Carmens Fotoalbum auf Seite 12........................................ ÌéëÜìå ãéá ôï ðáñåëèüí (ïìáëÜ ñÞìáôá) Finde ähnliche Sätze in den Texten und schreib 5 Beispiele in die Tabelle...................... Áõôüò ï ÷ñüíïò ôïõ ðáñåëèüíôïò ëÝãåôáé Perfekt....................................... Óå ðïéá èÝóç âñßóêåôáé ôï Partizip Perfekt...... .......................................................................................... 5......... Andreas macht Fotos.......................................... óôç 2ç èÝóç â........................... Erzähle! Was haben Carmen und die Alexious auf Paros gemacht? b....................... óôï ôÝëïò ôçò ðñüôáóçò 2............ á...................................... was hast du in den Ferien gemacht? AB: 4. Ï ó÷çìáôéóìüò ãßíåôáé ìå ôï Hilfsverb (âïçèçôéêü ñÞìá) ............. ..................... á..... óôç 2ç èÝóç â.. ðïõ êëßíåôáé êáé ôï Partizip Perfekt (ìåôï÷Þ ðáñáêåéìÝíïõ) ðïõ äåí êëßíåôáé êáé ó÷çìáôßæåôáé üðùò ôï 3ï ðñüóùðï ôïõ åíåóôþôá ìå ôï ðñüèåìá ___-................................ (ðáñüí) (ðáñåëèüí) Andreas hat wie immer Fotos ge macht........................ óôï ôÝëïò ôçò ðñüôáóçò 6... .. Carmen und ich haben mit dem Esel ge spiel t ...... 7.................... 6............ 15 ............ Óå ðïéá èÝóç âñßóêåôáé ôï Hilfsverb.................... a........................................................ Und du...... ...............................................Lektion 1 5......................

........ A: Hallo Stefan..... Hör den Dialog und ergänze.! Kann ich die Fotos mal ........... ich bin's.............Wie waren die Ferien? 7. ich auch Texte über die Tiere............. Andreas ruft seinen Freund Stefan an.............. gefüttert und viele Fotos gemacht..Lektion 1 . Sag mal........ Jetzt .? S: Ja klar... Er ist noch jung und liebt Kinder.......... haben.......... haben..... Andreas. A: Das ist ja ..... stimmt das...... Er kann sp rechen........... viel Platz 1 A 2 B atze.. Ich möchte kein___ .... Welche Familie möchte Hasso haben? heißen Hamster i e w z ie D spielen oby.... Möchtest du ein Tier aus dem Tierheim haben? Such eins aus! Warum? AB: 8....... beim Tierschutzverein...... weil .. Und die stellen wir ins Internet.... ÂïÞèçóÝ ôïõò! Hasso ist ein Schäferhund.......... E 5 1 2 3 4 c.............. Er kommt a us Brasilien ............. Sie T d n u y Dick n nicht brauche d n u rn e g .................. und hast gejobbt? S: Ja.. Sie ine Siam-K e t is e z ie M ist sehr alt......... Er s a gt immer: „Ich liebe dich!“ C 5 4 Diese zwei Kanarienvögel sind ein Paar. a............. O Andreas åðéóêÝðôåôáé ôïí Stefan êáé èÝëïõí íá ôáéñéÜîïõí ôéò öùôïãñáößåò ìå ôá êåßìåíá...... Ich möchte ........ doch mal vorbei! b. 16 ................ du warst im August in .......... Ihr Fell ist 2 Jahre Mäuse frisst keine ie S . Sie singen viel und mögen Fernsehen! Dann singen sie noch mehr................... A: Und was hast du da gemacht? S: Ich habe im Tierheim ............. ........ weil .... h ic e w g Hunde! und sie ma D 3 Der Papag ei heißt Ro cko....

Ó÷çìáôßóôå æåõãÜñéá... nicht so sehr. Da konnt ihr viele Tiere hier gar nicht mehr sehen! Ihr wollt die Erde fur euch und sie mussen gehen. Stefan: Danke. Ich bin allergisch auf . die finde ich. Ich habe selbst . ÐÜñôå êáé äþóôå ðáñüìïéåò óõíåíôåýîåéò áëëÜæïíôáò êáé ñüëïõò. Tanja.. Doch in freier Natur sind immer weniger Affen! : : Fur Geld.... : : Kein Platz fur Gorillas. Stefan: Magst du Hunde? Tanja: Ja sehr. sehr! Ja. Tagen. darf ich dich etwas fragen? Magst du. Im Zoo... Geld musst ihr alles zerstoren.. weil ich auf Katzen allergisch bin. den Wal. Andreas hat für die Band einen Rap geschrieben. ich mache eine Umfrage für den Tierschutzverein. Ï Stefan êÜíåé ìéá Ýñåõíá óôï ó÷ïëåßï ãéá ôçí ÖéëïæùéêÞ Åôáéñßá ôïõ Âåñïëßíïõ (Tierschutzverein Berlin). überhaupt nicht. den Tiger. Stefan: Hallo. Tanja. Stefan: Und Vögel. die finde ich . Nein. 9. Darf ich dich was fragen? Tanja: Ja.. konnt ihr die Schreie der Tiere nicht horen? : : : : : : : Hör den Rap! Was ist das Thema? Lest alle zusammen laut mit Rhythmus! 17 . Du kannst antworten: Ja...... Auch Tiere wollen leben. Du kannst fragen: Hallo. klar. das war schon alles! b.? Und . Stefan: Und Katzen? Tanja: Na ja. doch euch ist das egal.. Hey. ich muss euch was sagen: In einigen Jahren. ja. aber Tiere im Käfig tun mir Leid. Ich weiß nicht.. Nein. Kanarienvögel oder Papageien? Tanja: Die finde ich süß. Eine Erde fur alle! Jetzt hort mir mal zu. a.? Noch mehr Tiere Mäuse Hamster Ponys .Lektion 1 8. . Monaten. da wollt ihr Orang-Utans begaffen. Geld. ich habe selbst einen Hund.

Wie waren die Ferien? 10. Eine Schildkröte kann 250 Jahre alt werden. vom Tierschutzverein. Sein Lebensraum wird immer kleiner. Ich brauche deine Hilfe. Es gibt viele tausend Arten Schmetterlinge in allen Farben. b. aber sehr gut hören. Hast du ein paar Fotos fur uns? : : Antworte: Was will der Tierschutzverein machen? Was möchte Frau Weber von Stefan? Stefan findet seine Fotos und Texte dazu. ich sehe mal nach! Hallo. Der Gorilla kann bis 350 Kilo wiegen. Wir machen einen Kalender mit Tierfotos. a. Aber nicht viele leben so lange. du hast so viele Tierfotos und Informationen uber Tiere gesammelt. sicher. Der Blauwal kann bis 2000 Kilo Plankton aufnehmen! Flamingos findet man in Afrika. Ich habe gehort. Sie sind sehr stark und schnell. : Eidechsen sind Reptilien. aber auch in Südfrankreich. Nur noch wenige tausend Blauwale leben im Ozean. 18 . wie auch Krokodile und Schlangen.Lektion 1 . Stefan. Er läuft 100 Meter in 3.6 Sekunden! Eisbären leben in der Arktis. Melanie Weber am Apparat. Die Fledermaus ist keine Maus! Sie kann nicht gut sehen. am Nordpol. besonders viele am Amazonas (Südamerika). Bei Stefan klingelt das Telefon. Ja. Der Gepard ist in Afrika zu Hause.

.. finde ich toll....... ÃñÜøå Ýíá E-Mail.......... 12....................... weil ..................... Der Flamingo ist .................... Mein Lieblingstier ist.................... 16.................................. gelb grün blau grau weiß braun schwarz rosa orange bunt Ðïéá ÷ñþìáôá ôáéñéÜæïõí óôï êÜèå æþï..Lektion 1 11. 12 19 .. Auch .w................... ... .................................................................................... .... ..... ... Macht allein weiter! Und wie sind diese Tiere? Das Zebra ist schwarz...... 11..... ...................... 4............................ 3............. stefanie-weber@tierschutz-berlin.. áëëÜ óôï ãñáöåßï ôçò êõñßáò Weber áðïñõèìßóôçêå ç ïèüíç ôïõ õðïëïãéóôÞ êáé ïé öùôïãñáößåò öáßíïíôáé áóðñüìáõñåò................ Viele Grüße .................. gestreift AB: 9.... 2. rot Ï Stefan ôåëéêÜ óôÝëíåé üëåò ôéò öùôïãñáößåò.................................. ..........................de Sehr geehrte Frau Weber! Ich schicke Ihnen im Anhang 5 Tierfotos für Ihren Kalender: 1........................ Êïßôáîå êáé óôç óåë.......................... und der Tiger ist ........................... ÐïéÝò öùôïãñáößåò èá äéÜëåãåò ãéá íá óôåßëåéò óôçí êõñßá Weber......................................... weil ..............................................10.................................................. 5......................

ï ÔÜóïò. wir haben die Vögel gehört und mit dem Kassettenrekorder Aufnahmen von Vogelstimmen gemacht. Es waren noch andere Jugendliche da. Tß ôïõò Üñåóå ðåñéóóüôåñï. Tina.. und natürlich der Hofhund.. Wir haben auch Pilze gesammelt... Ôß Ýêáíáí åêåß. was man essen kann und was nicht! Auf dem Bauernhof waren Kühe.... ðïõ Ýãñáøáí ç Julia êáé ï Deniz ãéá ôéò äéáêïðÝò ôïõò ó' Ýíá áãñüêôçìá. Und auf dem Hof haben wir Tischtennis und Basketball gespielt.... Schweine.. Und das Essen war super: frisches Brot..Viele Grüße . wir hatten ja keine Ahnung.. Ï èåßïò ôïõ Andreas.... Wir waren alle ungefähr gleich alt und wir hatten echt viel Spaß.. Wir haben auch .. Schreib einen Brief an Julia oder Deniz: Liebe... Jeden Morgen haben wir die Eier von den Hühnern gesammelt. Wir müssen nur noch unsere Eltern überzeugen! Julia und Deniz b..... 20 ... Wir waren viel mit dem Fahrrad unterwegs. a. / Lieber .. tolle Marmelade. Kuchen.. Charlie...........Wie waren die Ferien? 13.... Sprecht darüber: Was konnen Feriengäste auf einem Bauernhof in Griechenland machen? 14..... Natürlich nur zusammen mit Alois oder Marga. Ï èåßïò ÔÜóïò ñùôÜåé: Ðïý ðÞãáí. Die Tiere haben wir gefüttert und mit Charlie haben wir den ganzen Tag gespielt. Katzen.... Da kannst du .. ÈÝëåé íá êÜíåé ôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ðéï åëêõóôéêÝò ãéá ðáéäéÜ êáé íÝïõò... Dort waren wir beim Alois und seiner Frau Marga. Ý÷åé Ýíá áãñüêôçìá êáé íïéêéÜæåé äùìÜôéá óå ôïõñßóôåò. Komm doch mal zu uns nach Griechenland! Wir haben hier auch viele Bauernhöfe..... Die Natur war wunderschön.. Kaninchen.. die hatten wir dann zum Frühstück. Wir haben im Fluss gebadet. Hühner. die waren riesig nett.. Wir wollen unbedingt wieder hinfahren..... .. Salat und Gemüse aus dem Garten...... Sie hatten auch zwei Ponys und wir konnten fast jeden Tag reiten.... Kann eine Familie das alles bei Tassos auf Paros machen? c. . Verena und Antje.. in Truchtlaching am Chiemsee...... Ï Andreas ôïõ äåß÷íåé Ýíá Üñèñï áðü ôï ðåñéïäéêü ôïõ ó÷ïëåßïõ.. Ôé ëÝåé ï Andreas óôï èåßï ôïõ...Lektion 1 . Ferien auf dem Bauernhof Wir haben dieses Jahr mit unseren Eltern 10 Tage Ferien auf einem Bauernhof gemacht.. Mario. Das liegt in Bayern.

a. Verben Präteritum von sein und haben sein ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie war warst war waren wart waren haben hatte hattest hatte hatten hattet hatten b. Perfekt Andreas hat auf Paros Fotos ge mach t . haben habe 21 . Hilfsverb (âïçèçôéêü ñÞìá) 3. Perfekt (oìáëÜ ñÞìáôá) haben (êëßíåôáé) + Partizip Perfekt Präsens Andreas macht gern Fotos. Sie haben die Tiere ge fütter t . Sie füttern die Tiere. Syntax: Der Satz im Perfekt 1.Lektion 1 Grammatik 1. gestern Abend ich 4. Wir Am Strand 2. am Strand Gitarre Partizip Perfekt gezeltet. ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie habe hast hat haben habt haben Fotos Fotos Fotos Fotos Fotos Fotos gemacht gemacht gemacht gemacht gemacht gemacht 2. gespielt.

¨ Schwein. -e Kaninchen. -e der Kanarienvogel.Lektion 1 . -n der Papagei. -e c. -e der Käfig.er Huhn. -e . die Haustiere der Hund. Nomen a. -e der Stall. -n das das das das Schaf. -e das Tierheim. Adjektive stark sauber 4. -en der Schmetterling. -n die Ziege. ¨ der Esel. Zeitangaben jeden Tag die Umfrage. andere Wörter zu Tieren der Tierschutzverein.Wie waren die Ferien? Wortschatz 1.) blau braun grau rosa weich schnell lieben füttern sauber machen ein Feuer machen allergisch sein auf Namenstag feier im Anhang jeden Nachmittag weiß schwarz bunt gestreift krank romantisch fressen zelten die Katze. andere Tiere der Affe. ¨ -e d. -n das Krokodil. -n die Natur (nur Sg. Farben rot orange gelb grün 3. andere Nomen der Kalender. -n die Schildkröte. Verben jobben surfen faulenzen 5. Ausdrücke das tut mir Leid zum Glück Fotos ins Internet stellen Spaß haben dabei 6. - -e die Maus. -e das Fell. ¨ die Schlange. -e das ist nicht so schlimm das ist mir egal kein Platz für gestern (Abend) 22 . 2. b.

Ná ìéëÜù ãéá ôï ðáñåëèüí ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñÞìáôá ðïõ ðáñïõóéÜæïõí éäéáéôåñüôçôåò. : Ná ÷áéñåôþ êáé íá êáëùóïñßæù åðéóêÝðôåò êáé íá áíôáðïêñßíïìáé óôï ÷áéñåôéóìü êáé óôï êáëùóüñéóìÜ ôïõò. Liebe Carmen. Wir haben auch viel fotografiert. Danke fur die Einladung! Herzlich Willkommen in Munchen. bitte! Ná ëÝù ðïý ðçãáßíù óôïí åëåýèåñï ÷ñüíï ìïõ êáé ìå ðïéüí ôñüðï.Lektion 2 Ein Wochenende in München Hier lerne ich: Warum gehen wir nicht ins Stadion? Gehen wir doch in den Zoo. Man kann da auch tolle Experimente machen. wir waren in München und haben Max und Petra besucht. : 23 . Im Deutschen Museum gibt es den ersten Dieselmotor und alte Flugzeuge. Fahren wir mit dem Bus? Ná ëÝù ôé õðÜñ÷åé êÜðïõ êáé ôé ìðïñþ íá êÜíù åêåß.

Wie möchte die Familie Alexiou nach München fahren? Suche die Stadt München auf der Deutschlandkarte Seite 185. Fährt Familie Alexiou am Wochenende nach München? Ja Mit dem Auto Nein Mit dem Zug 2.. 2.. auch sehen.. in Berlin. wir haben ja auch schon oft telefoniert.. in München. 2. 4. liebe Regina! Schöne Grüße aus München! Auf Paros war es schön... laden die Familie Alexiou nach München ein... ihr habt Zeit! Viele Grüße an die Kinder! Wolfgang und Rosi Was ist richtig? 1. das Oktoberfest. kommen nach Berlin. Eine E-Mail aus München. München. 3. Familie Alexiou ist zu Hause und spricht über die E-Mail.. Ostern. Die Rosenbergers. In München ist jetzt . nicht sehen.. Wolfgang Rosenberger Dimitris Alexiou Hallo aus München! Lieber Dimitris. Hör den Dialog und antworte: 1. Die Familie Alexiou kennt die Rosenbergers aus. Paros. 24 . aber wir möchten euch gern wiedersehen! Wollt ihr alle uns nicht am Wochenende in München besuchen? Ihr könnt bei uns schlafen und wir gehen zusammen aufs Oktoberfest! Max und Petra finden die Idee auch fantastisch.Lektion 2 . Die Familie Rosenberger wohnt. 5. Was meint ihr? Wir hoffen. Max und Petra wollen die Familie Alexiou.Ein Wochenende in München a 1.

: : : Andreas: Warum gehen wir nicht ins Stadion des FC Bayern ein Fußballspiel sehen? Über welche Sehenswürdigkeiten in München spricht die Familie Alexiou? Schreib die Zahl zum Foto! das Deutsche Museum die Philharmonie das Stadion des FC Bayern der Zoo Hellabrunn das Oktoberfest das Hofbräuhaus 25 . Max und Petra haben so viel davon erzahlt. Rosi hat gesagt. in Munchen gibt es gutes Bier und das Essen schmeckt so gut. Also. Familie Alexiou spricht über München. Gehen wir doch in den Zoo! Herr Alexiou: Also. Frau Alexiou: Alle sagen. Maria-Christine: Der Tierpark Hellabrunn in Munchen ist echt super. wir mussen mal zum Essen ins Hofbrauhaus gehen! : : : Andreas: Ich mochte auf jeden Fall aufs Oktoberfest. da kann man wunderbare Konzerte horen. Was kann man da machen? Hör zu und ordne 1 . ich mochte in Munchen unbedingt ins Deutsche Museum. Da gibt es so interessante Experimente! : Maria-Christine: Konnen wir nicht mal in die Stadt gehen. zum Einkaufen? Es gibt in Munchen viele tolle Geschafte.Lektion 2 3.7. : : : : : b : Frau Alexiou: Ich mochte so gern in die Philharmonie.

...... Was passt? Hier gibt es so viele Moglichkeiten...... Und wohin will die Familie Alexiou gehen? Maria-Christine: In den Zoo und ........ 5....... ... AB: 1............. und . ...... Man kann dort tolle alte Sachen fur wenig Geld kaufen... .... Birgit Weidner: Ich liebe die Kunst..... Sven Heel: Alte Sachen habe ich gern........ Birgit Weidner? .. .. . : 3 Oft gehe ich mit meinem Mann am Wochenende in ein Konzert oder in die Oper.... .................................. Herr Alexiou: .... ...... . ... . ...... . Spielplatz.. ............ Mitreisende erzählen............. ........................... : 1 2 Ich gehe oft auf den Flohmarkt..... Familie Alexiou fährt mit dem Zug nach München... oder ....................... Und am Samstag Abend gehe ich meistens mit Freunden auf eine Party....................... ..................Ein Wochenende in München 4. .. : Monika Sendlinger: Wir haben 2 kleine Kinder..... . ........ in einen Park oder in den Zoo. ... . Sven Heel? ..... .... . : Wir gehen gern auf einen Spielplatz......Lektion 2 .. ... ... sonst bekommt man keinen Platz....... und ... Stadt. was sie am Wochenende in München machen. ........ Monika Sendlinger? ...... ... Anna Müller? Ins Museum oder in ... Am Sonntag gehe ich immer ins Museum oder in eine Ausstellung........... Unsere Kinder konnen dort spielen und toben.. 2......................... .... ... Na.. ............. ....... und wir genießen die Ruhe und die Natur...... Man muss aber rechtzeitig Eintrittskarten besorgen. Unterstreiche im Text und ergänze dann......... 3 26 ................................... 4 Anna Müller: Ich hore gern klassische Musik....... ... .................... Andreas: ..... Wohin geht ..... oder .......... . Frau Alexiou: ... und Samstag Abend ..

dann bleiben wir halt zu Hause! Petra Da kann man doch nicht essen! Da kann man ja nicht tanzen! Spielt zu zweit lustige Dialoge wie im Beispiel! Ðþò ëÝãåôáé áõôü óôá ÃåñìáíéêÜ..................... .. Na.. Max und Petra in München..Lektion 2 6.... ÐñÝðåé íá ðñïìçèåõôåßò åãêáßñùò åéóéôÞñéá.... . sonst ................... aber rechtzeitig Eintrittskarten besorgen ... .. dort tolle alte Sachen für wenig Geld kaufen.. ...... 3.. áëëéþò äå âñßóêåéò èÝóç... man ist nicht der Mann! AB: 4.... Du findest sie auf Seite 26! 1.. Wie sagt man das auf Deutsch? Schreib die Sätze auf Deutsch.... . üôáí ìéëÜìå áüñéóôá ãéá Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá ðñüóùðá............ 27 .. Åêåß ìðïñåßò íá áãïñÜóåéò ðáëéÜ ðñÜãìáôá ìå ëßãá ÷ñÞìáôá.... Lies den Dialog! Max Gehen wir doch in ein Konzert! Wir können auch ins Museum gehen.. Ç áíôùíõìßá man ÷ñçóéìïðïßåéôáé.. ....... Dann gehen wir eben ins Theater! Da kann man doch nicht Fußball spielen... 5........... keinen Platz.... 2..... Was wollen sie am Wochenende mit Andreas und Maria-Christine machen? Petra will Max ärgern und macht Spaß.... .

......Ein Wochenende in München b 7.....Lektion 2 ............ ðñÜãìáôá êáé óõíôÜóóåôáé ìå (ðôþóç) .. ÕðÜñ÷ïõí êáé ðáëéÜ áåñïðëÜíá.... Es gibt auch alte Flugzeuge...... ein Planetarium das erste Auto der Welt eine Bibliothek die Fahrradwerkstatt echte alte Flugzeuge viele Souvenirs im Museumsshop 4 Was möchtest du im Deutschen Museum sehen? Warum? c AB: 6 28 Es gibt den ersten Dieselmotor..... ........ Was gibt es im Deutschen Museum? Ordne die Fotos zu! Es gibt nicht für alles ein Foto! 5 1 2 3 Es gibt zum Beispiel ....... Das Deutsche Museum ist einen Besuch wert! Herr Rosenberger schickt Familie Alexiou Informationen über das Deutsche Museum in München............. ÕðÜñ÷åé ï ðñþôïò êéíçôÞñáò íôßæåë.... ....... åßôå ìéëÜìå ãéá ...... åßôå ãéá .... Ç Ýêöñáóç es gibt äåí áëëÜæåé. einen Raum für Experimente den ersten Dieselmotor........

. ×ùñéóôåßôå óå ïìÜäåò 4 ðáéäéþí..... und wie geht's euch? Max...... alles hat gut geklappt.. b H H LIC Z ER OMMEN IN M WILLK ÜNC HE N! R..! Ja.....: Andreas: M....... Das ist nett von dir! Du siehst auch super aus! Sind wir fertig? Fahren wir nach Hause? Ihr seid bestimmt hungrig und Wolfgang und Petra haben sicher schon was Leckeres gekocht... R..Lektion 2 8... Unsere Reise war zwar lang..... Wir bekommen Besuch........... Du siehst ...? Ich finde es . Wir auch! Hallo Max ! Du siehst ja gut aus... Herzlich __________kommen! Schön euch __________zusehen! Wie g__________ euch? H________ ihr eine gute .... ÊÜèå ïìÜäá ðáßñíåé êÜñôåò ðïõ ðåñéãñÜöïõí 4 ñüëïõò...... dass ihr hier seid.... Auf dem Münchner Hauptbahnhof. Maria-Christine............. Was sagt man auf Deutsch? Finde die passenden Ausdrücke im Dialog.. von dir! D___________ für die Einladung! 9..: Max: R. danke... Áðïöáóßóôå ìåôáîý óáò ðïéüò èá áíáëÜâåé ôïí êÜèå ñüëï... aus! Danke. Rosi Rosenberger und Max holen die Familie Alexiou ab..: R......... Frau Alexiou! Ich finde es toll. danke.. Ðáßîôå óêåôò... alles hat gut g______________ .......-C.. R... Frau Alexiou: Ja... deine neue Frisur ist toll! Danke...... 29 ....... dass ihr hier seid. Wir ..: Herzlich Willkommen! Schön euch wiederzusehen! Hattet ihr eine gute Reise? Herr Alexiou: Danke für die Einladung. Ï ðáñáðÜíù äéÜëïãïò êáé ïé ó÷åôéêÝò åêöñÜóåéò èá óáò ÷ñçóéìåýóïõí..... aber gar nicht anstren gend.: Danke. gut..... .R..........! Danke! Das ist .. Na....

Ein Wochenende in München b U 10. Wie können sie fahren? Sieh die Bilder und lies den Text a. TAXI Familie Rosenberger und Familie Alexiou sprechen über ihr Programm. U TAXI Englischer Garten Olympiapark S U TAXI TAXI Marienplatz S U TAXI Deutsches Museum Oktoberfest Hofbräuhaus U TAXI Neues Rathaus U die U-Bahn die S-Bahn die Tram der Bus S Tierpark Hellabrunn 30 .Lektion 2 .

c.... Und wie fährt man zum Tierpark. mit ein Taxi... mit ein er U-Bahn H ðñüèåóç mit óõíôÜóóåôáé ìå äïôéêÞ (DATIV). Ergänze die Endungen in der Tabelle: Wir fahren. In die Stadt fährt man mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn .. Aufs Oktoberfest kommt man mit dem Bus oder mit der U-Bahn .... Mit dem Auto kann man natürlich auch fahren.. Am besten fährt man immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln . mit einem Taxi fahren. mit d em Taxi . aber das ist teuer. aber es gibt wenig Parkplätze. das ist praktisch b. zum Englischen Garten? d... KB: Grammatiküberblick 31 .Lektion 2 a.. mit d öffentliche Verkehrsmittel . Wie kommst du in die Schule? Womit fährst du in die Stadt? Womit fährst du am Wochenende? Frag deinen Partner oder deine Partnerin! AB: 7. zum Deutschen Museum.. mit ein em Bus . öffentliche Verkehrsmittel .. Man kann überallhin und billig.. c U-Bahn .. mit öffentliche n Verkehrsmittel n. mit d U-Bahn Bus . 8. ... zum Olympiapark. mit d Bus Taxi .

Er möchte nächstes Jahr nicht wieder kommen. Sie finden Karussell und Achterbahn langweilig. Die beiden Jugendlichen kommen aus München. Die Sprecherin wohnt in München. Der 2. die Lederhose) die Achterbahn das Bierzelt Hör die Aussagen! Kreuze an: richtig oder falsch? r 1.Lektion 2 . a. *die Wiesn= das Oktoberfest f 32 . Die Familien Alexiou und Rosenberger sitzen im Bierzelt auf dem Oktoberfest. b. b. Sprecher besucht zum ersten Mal das Oktoberfest. Der 1. Sie mag die traditionelle bayerische Kleidung. 2 3 4. Andere Besucher am Tisch erzählen. a. a. a. Sprecher findet die Wiesn* in der Nacht besonders schön. die Münchner Weißwurst das Riesenrad das Karussell die Tracht (das Dirndl. b. Er ist ohne seine Kinder auf dem Oktoberfest. b.Ein Wochenende in München b 11.

die war aber . besucht.... ......Lektion 2 12... .. Petra und ihre Eltern wir auch von dir viel alles bayerische Tracht ich heute per Post fotografiert.. .......... .... das hatte Stil! Andreas hat ganz viel fotografiert........ Die Fotos .. ........ und ich habe alles . .......... Über die Vergangenheit sprechen: das Perfekt (2) Was schreibt Maria-Christine über München? Finde im Text und ergänze: Andreas Ich Wir Da Ich Viele Leute auf dem Oktoberfest Die Fotos hat . 12... wie findest du sie? Tschau..... ...... ......... AB: 9.... ..... Ich habe auch Weißwurst probiert... Hallo Carmen! Wie geht's? Wir waren am Wochenende .. in München! Wir haben Max. ..... viel erzählt.. mitgemacht. ..... Viele Leute auf dem Oktoberfest haben bayerische .. Da gibt es Riesenrad........ Tracht angehabt ..... Oktoberfest............. da haben wir auch von dir ........ mitgemacht...... Kannst du sie ordnen? Schreib 1-8................ .. .. Maria-Christine b 1 8 13. ........... besonders das ... ...... 33 ... München war toll......... habe ich heute per Post an dich abgeschickt... Leider sind die Sätze durcheinander. c Óôá ñÞìáôá ðïõ ëÞãïõí óå -ieren êáé óôá ñÞìáôá ìå ðñüèåìá erÞ be-..... Achterbahn und Karussells.... Zurück in Berlin: Eine E-Mail an Carmen.ìðáßíåé ìåôÜ ôï ðñüèåìá.. und ihre Eltern besucht........... 11.. nicht so gut. Óôá ÷ùñéæüìåíá ñÞìáôá ôï -ge. ganz viel auch Weißwurst Max.. Schreib mal. ......................... ... Petra . ôï Partizip Perfekt äåí ðáßñíåé ge-.................. 10...

Später ruft Otto den Münchner Architekten Friedrich von Gärtner. 1834 macht er Athen wieder zur griechischen Hauptstadt. Was kann Maria-Christine darüber sagen? München und Athen München war immer die Hauptstadt von Bayern. Die Großmutter fragt: Ãéáôß ôï Ìüíá÷ï ëÝãåôáé êáé „Ç ÁèÞíá ôïõ ºæáñ“.. Seine Architekten bauen in München im 19. Ôé Ýêáíå ãéá ôçí ÁèÞíá. 34 . Er arbeitet 1836 bis 1842 in Athen. Schließlich kommen die dänischen Brüder Theophil Edvard und Christian von Hansen. Ludwig I. Ludwig I. kommt 1834 nach Athen. Dann holt er Architekten aus Deutschland. bewundert wie viele Europäer seiner Epoche das antike Griechenland und seine Architektur. Jahrhundert ein „Athen an der Isar“ im neoklassischen Stil (man sagt auch „Klassizismus“). Ðïéïò Âáõáñüò êáé ðüôå Ýãéíå âáóéëéÜò ôçò ÅëëÜäáò. Leo von Klenze. Sie bauen die neue Hauptstadt Athen. der Hofarchitekt seines Vaters. darunter Prinz Otto. Otto wird 1832 König von Griechenland. Ðïéïé Þôáí ïé ðéï äéÜóçìïé áñ÷éôÝêôïíåò åêåßíçò ôçò åðï÷Þò. hatte viele Kinder. Maria-Christine arbeitet an einem Projekt mit. Sie erzählt am Telefon ihrer Oma in Griechenland davon.Ein Wochenende in München 14. a. König von Bayern 1825 bis 1848.Lektion 2 .

............................................................................................................................ Maria-Christine sucht nach Informationen über die neoklassischen Gebäude in Athen: Welcher Architekt hat was gebaut? Und wann? Könnt ihr helfen? Arbeitet in Gruppen! Óõãêåíôñþóôå ðëçñïöïñßåò áðü åãêõêëïðáßäåéåò.................................................................. Die Dionysoskirche (Ag............. Ìðïñåßôå íá âñåßôå åðßóçò âéïãñáöéêÜ óôïé÷åßá ãéá ôïõò ôÝóóåñéò áñ÷éôÝêôïíåò Leo von Klenze........................................................ ðåñéïäéêÜ. Friedrich von Gärtner......................................................................................................................................................... Das alte Krankenhaus (heute Kulturzentrum der Stadt Athen) in der Akademiasstraße: ..... Der Palast von König Otto I... Die Akademie der Wissenschaften in der Panepistimioustraße: ........... Dionysios) in der Panepistimioustraße: .......................................... H Áêáäçìßá Ôï Ïöèáëìéáôñåßï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ Ï ¢ãéïò Äéïíýóéïò (ÊáèïëéêÞ Åêêëçóßá) Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ôï Êïéíïâïýëéï ............................................... Die Universität in der Panepistimioustraße: ...................................... áðü ôï äéáäßêôõï Þ ñùôÞóåôå åéäéêïýò óôï ó÷ïëåßï óáò.......Lektion 2 b........................................................................................... (heute Parlament): ................................................ ÌåôÜ öôéÜîôå ìéá áößóá ãéá ôçí ôÜîç óáò ìå ôéò åéêüíåò êáé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ âñÞêáôå....................................... Das Augenspital in der Panepistimioustraße: ............................. Christian von Hansen êáé Theophil Edward von Hansen..............................

. 3.. Kino in den / in einen Zoo . ìðïñåß íá äåé êáíåßò ..Lektion 2 .. Park aufs ! / auf ein Fest auf den / auf einen Flohmarkt .... Spielplatz 2... Ausstellung . ...Ein Wochenende in München Grammatik 1... es gibt (+ Akkusativ) õðÜñ÷åé / õðÜñ÷ïõí (!) In München gibt es einen Zoo... Stadt auf die / auf eine Party Ins ! / in ein Museum .. Das Pronomen man In München kann man viele Sehenswürdigkeiten sehen. ìðïñïýìå íá äïýìå .. Wohin gehen wir? in / auf + Akkusativ in die / in eine Oper .. . .... Theater .. 36 .. ìðïñåßò íá äåéò .. Es gibt auch viele Geschäfte.

Dat. -n .) den . Sie macht alles mit. Präposition mit + Dativ Womit kann man fahren? mit dem / einem Zug mit dem / einem Taxi mit der / einer U-Bahn mit den / ... Nom.öffentlichen Verkehrsmitteln Nom. Perfekt Er hat im Urlaub fotografier t Wir haben Freunde besuch t Du hast viel erzähl t Sie hat alles mit ge mach t 37 . Perfekt (ñÞìáôá ìå éäéáéôåñüôçôåò) haben (êëßíåôáé) + Partizip Perfekt Präsens Er fotografiert im Urlaub. -n 5..Lektion 2 4. der dem ein einem das dem ein einem die der eine einer die (Pl. Du erzählst viel. Dat. Wir besuchen Freunde..

Adverbien zusammen rechtzeitig 6. ¨ . ¨ die S-Bahn. Verben einladen genießen besorgen aussehen 4. Adjektive wunderbar lang 3. -s das Riesenrad. -e Museum. in der Stadt -e der Flohmarkt. ¨ das das das das das Konzert. -s das Taxi.. alles hat geklappt zwar . die Stadien Theater. -en die U-Bahn. -en Ausstellung. der Verkehr -e der Parkplatz.Lektion 2 . Pronomen man das Karussell. -n Oper. aber besonders unbedingt anhaben abschicken bekommen besuchen zum ersten Mal nächstes Jahr auf jeden Fall meistens 38 .er anstrengend praktisch fotografieren erzählen mitmachen probieren viele Grüße an . das Oktoberfest -e die Weißwurst. -en Sache. -s das Auto. Geschäft. die Museen Stadion.. Ausdrücke es gibt herzlich willkommen schöne Grüße aus .. 5. ¨ der Zoo. -en die Tram. Nomen a. -n -e Hauptstadt. -e b. -en die Achterbahn.. ¨ die Tracht. -en 2. -s die die die die die die die Möglichkeit..Ein Wochenende in München Wortschatz 1. -n Philharmonie Eintrittskarte..) c. -s die öffentlichen Verkehrsmittel (Pl.

Fit und gesund Hier lerne ich: Íá ìéëÜù ãéá äéÜöïñá áèëÞìáôá êáé ñåêüñ. : 1. Bei Jugendlichen in der Schweiz ist Leicht athletik so beliebt wie Vo lleyball. Mai 39 . der erste Kurs geht vom elften April bis zum funfzehnten Mai. Sieh mal. Kurs: 11. Ich konnte hier immer gut trainieren. : Quatsch. Ich finde. du bist sehr schon. meine Beine sind zu dunn. April . Die schnellste Snowboardfahrt machte iz) 1998 Reto Lamm (Schwe Íá ìéëÜù ãéá ôï ðáñåëèüí ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáé Üëëá ñÞìáôá.15. : Ná ìéëÜù ãéá ôï ðñüóùðï êáé ôï óþìá ìïõ.Lektion 3 . Von Doping habe ich nichts gewusst! Tá ôáêôéêÜ áñéèìçôéêÜ.

....: Du. Maria-Christine... was machen die Jungen und Mädchen in der Schweiz am liebsten in Sport? Was finden sie am besten? M.............: Na ja............-C.............Lektion 3 .. ich schreibe eine Projektarbeit über Sport in der Schweiz und ich brauche Informationen......: Ja............ vielleicht weiß sie etwas. klar.................. Carmen telefoniert mit Maria-Christine: a C....... ich frage mal meine Cousine Julia........................ ... Welche Sportart ist das? Finde die Wörter in der Statistik: ... 40 ...-C..... Und Julia schickt eine Statistik: Beliebte Sportarten bei Schweizer Jugendlichen von 10 – 20 Jahren (Teilnahme an Sportcamps 2004) Fußball Skisport / Snowboard Wandern / Klettern / Trekking Turnen / Geräteturnen Tennis Volleyball Leichtathletik Judo Schwimmen /Wassersport Eishockey Handball Basketball Karate 0 5 10 15 Jungen Mädchen 20 25 Prozent % 2... Und was suchst du? C.. ich kann sie fragen....: Gut..... Hast du nicht Verwandte in Zürich? M........Fit und gesund 1......

g.. d. Mini-Projekt: Fragt eure Mitschülerinnen / eure Mitschüler nach ihren Lieblingssportarten und macht eine Statistik.Lektion 3 3. Wie beschreibt Carmen die Statistik in ihrem Projekt? Finde die richtigen Sätze: a. f. die anderen raten! Sp o r t 5. Die Mädchen turnen lieber als die Jungen. Mehr Mädchen als Jungen spielen Basketball. e. 2. Am liebsten spielen die Schweizer Jugendlichen Fußball.. b. 4. Schwimmen ist nicht so beliebt wie Skifahren oder Snowboard. 41 . AB: 1. Kennst du andere Sportarten? b. Am beliebtesten bei Mädchen ist Skisport. c. Leichtathletik ist so beliebt wie Volleyball. Die Mädchen spielen lieber Fußball als die Jungen.Was möchtest du gern lernen? Berichte in der Klasse über deinen Partner! 6. a. Frag deine Partnerin / deinen Partner: . 3.Machst du aktiv Sport? Was? . Pantomimenspiel: Eine/r spielt eine Sportart.

Kannst du die Sätze verbinden? Dann kennst du die Rekorde! Der jüngste Tennisspieler in Wimbledon war Mita Klima (Österreich). B C 3 4 Gisela Weser aus Eisleben (Deutschland). 11 davon allein im Jahr 2002. 1 2 A Die meisten Grand-Prix-Siege in der Formel-1 zwischen 1991 und 2004 hatte Michael Schumacher. Es waren 80. Noch mit 85 Jahren hat sie unterrichtet. Er erreichte eine Geschwindigkeit von 80 km/h.Lektion 3 . Österreich und der Schweiz. 5 D Im März 2000 hatte ein Österreicher das beste Ergebnis im Skifliegen. Sie macht ein Quiz für ihre Mitschüler.Fit und gesund a 7. Für ihr Projekt findet Carmen Rekorde von Sportlern aus Deutschland. Der Skiflug von Andreas Goldberg war 225 m lang. Er spielte 1903 im Alter von nur 13 Jahren. E A B C D E 42 . 1998 schaffte Reto Lamm (Schweiz) am Königssee in Deutschland die schnellste Snowboardfahrt. ist die älteste Tanzlehrerin der Welt. geboren 1921.

.............. Die .... Superlativ: Õðåñèåôéêüò âáèìüò Such in den Texten Seite 41 und 42 und ergänze: jung: alt: gut: viel: Der ........... Die ........... KB: Grammatiküberblick 43 ..........Lektion 3 8........ 10........ spielen die Schweizer Jugendlichen Fußball......... Óôá ïìáëÜ ñÞìáôá ç êáôÜëçîç óôï 1ï êáé 3ï åíéêü ðñüóùðï åßíáé -___.... Bringt Bilder oder Fotos mit und schreibt dazu kurze Texte....... Grand-Prix-Siege .. c gern: A___ .......................... Das . Titel: „Rekorde“... Ï ÷ñüíïò Präteritum ÷ñçóéìïðïéåßôáé êõñßùò óå ãñáðôÝò áöçãÞóåéò.... Mita Klima spiel te 1903 mit 13 Jahren in Wimbledon und Christian Flühr mach te 2003 die längste Skifahrt.... AB: 4....................... Tennisspieler ..... Ergebnis ............................. Tanzlehrerin ............... Macht aus den Bildern und Texten ein Poster für euer Klassenzimmer. Ç êáôÜëçîç óôïí õðåñèåôéêü âáèìü åßíáé -_____ Þ -_____ ... Sucht Rekorde aus Griechenland und der ganzen Welt...... 9........ Das Präteritum lesen und verstehen............. Ôß ðáñáôçñåßò...........

hatte aber auch großes Fußball-Talent und wollte Fußball-Profi werden. damals im französischsprachigen Teil der Schweiz. Mit 14 Jahren war Federer der beste Nachwuchsspieler der Schweiz und durfte im Nationalen Tenniscenter trainieren. Wimbledon und US Open) und war sogar zwei Mal „Weltsportler des Jahres“. Französisch und Englisch und braucht bei Pressekonferenzen keinen Dolmetscher. Sein Vater ist Schweizer und seine Mutter aus Südafrika. Ergänze die Tabelle. Der DJK konnte mit ihm in die Basketball-Bundesliga aufsteigen.86 m groß und Rechtshänder. Er hatte außergewöhnliches Talent und bald durfte er Intensivtraining mit einem Profi-Trainer machen. Seit 1998 arbeitet Dirk Nowitzki als Profi in der amerikani-schen NBA. geboren am 19. Der bekannteste Schweizer Tennisspieler Roger Federer ist am 8. Wähle einen Sportler aus. Schon 1997-98 war er der erfolg-reichste Korbschütze bei seiner Zweitliga-Mannschaft „DJK Würzburg“. Mit 14 Millionen Dollar Jahresgehalt war er 2005 der bestbezahlte deutsche Sportler nach Michael Schumacher. Berichte dann in der Klasse. in Oberwil. 44 . Von 2004 bis 2006 siegte er in neun Grand-SlamTurnieren (Australian Open. Schon im Alter von 3 Jahren spielte Federer Tennis. Aber er konnte kein Französisch und musste es erst lernen .Fit und gesund 11. lernte erst mit 13 Jahren Basketball spielen . Seit 2006 ist Federer der erste Schweizer Er UNICEF-Botschafter. Carmen findet die wichtigsten Informationen für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. August 1981 in Basel (Schweiz) geboren und wohnt auch heute noch im Kanton Basel. Juni 1978 in Würzburg und 2. Andreas schickt Carmen zwei Texte über seine Lieblingssportler.Lektion 3 . Schon 1998 konnte er als Juniorspieler und Profi die ersten Pokale gewinnen. wo er mit seiner Mannschaft viele Rekorde erspielt hat. Er ist 1.das war sehr hart für den 14-Jährigen.13 m groß.in der Schulmannschaft seines Würzburger Gymnasiums. Nowitzki ist einer der besten Basketballspieler Europas oder sogar weltweit. Deutsch Federer ist und dreisprachig: spricht (Hochdeutsch Schweizerdeutsch). Ab 12 spielte er nur noch Tennis. Carmens Klasse schreibt im Projekt auch über deutschsprachige Sportler. b Name: Sportart: Alter: Größe: Nationalität: Wohnort (Land): Spielte zuerst im Alter von: Sportliche und andere Erfolge: Der beste deutsche Basketballspieler Dirk Nowitzki.

...-C.. weil es Spaß macht... aber ich finde... Sag mal. aber nur.. Eleni: Du........ können......Lektion 3 12. 13. müssen (Modalverben) óôï ÷ñüíï Präteritum. meine Augen sind zu klein............. ich gehe ins Fitnessstudio. am Samstag gehe ich mit Christian aus! Das ist der tolle Handballspieler aus der Zehnten.... Über die Vergangenheit sprechen: Präteritum der Modalverben.......... der Fuß die Hand der Arm die N______ die Haare b das A____e der M______ der B_______ das B_______n Ç ëÝîç zu ðñéí áðü Ýíá åðßèåôï äçëþíåé ôçí õðåñâïëÞ....... Eleni: Ach....: Super........-C...... . warum eigentlich nicht .. wie immer........ ........ M....: Das stimmt doch nicht! Hör mal... Präsens er darf er will er kann er muss c ¼ôáí áíáöåñüìáóôå óôï ðáñåëèüí ÷ñçóéìïðïéïýìå ôá ñÞìáôá dürfen.... 45 .. Du bist sehr schön! Eleni: Und mein Bauch? Der ist zu dick und die Beine sind zu dünn. Maria-Christine und Eleni sprechen in der Pause im Schulhof.. wollen............-C. Such die Formen in den Biografien Seite 44 und ergänze: Präteritum er durfte ... Lies den Dialog und ergänze die Wörter im Bild.................. M..... Komm doch mal mit! Eleni: Ja... der Mund ist zu groß und die Nase zu lang... Maria-Christine...... wie sehe ich aus? M......: Quatsch.

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->