You are on page 1of 61

ODRIVA GRADNJA TRADICIONALNIM I RECIKLIRANIM MATERIJALIMA

AF :: Tajana Jaklenec :: oujak,2012.

EDUKACIJA O ODRIVOJ ARHITEKTURI - ciljevi: svjesnost o okoliu, tumaenje ekosustava zgrade i projektiranje odrive arhitekture arhitekture.

ODRIVA ARHITEKTURA - principi: ekonomija resursa (redukcija, recikliranje, ponovna uporaba...) upravljanje ivotnim ciklusom (analiza graevnog procesa i njegov utjecaj na okoli) projektiranje za za ovjeka ovjeka (interakcija ovjeka i prirode)

Ovi principi su pokazatelji lokalne i globalne potronje u arhitekturi.

MATERIJALI ARHITEKTURI a) tradicionalni materijali b) suvremeni (umjetni) materijali tradicionalni materijali povezuju se datou lokacije puko graditeljstvo >> odriva arhitektura Bernard Rudofsky, 1964.g., Arhitektura bez arhitekata neosvijeteni proces konceptualiziranje i materijaliziranje na licu mjesta metoda pokuaja i greaka Victor Papanek, 1971.g., Dizajn za stvaran svijet, spoj socijalne i ekoloke kvalitete

KARAKTERISTIKE ODRIVOG GRAEVNOG MATERIJALA tri grupe kriterija temeljenih na ivotnom ciklusu materijala zadovoljavanjem jednog od tih kriterija ini materijal odrivim
PROCES PROIZVODNJE

prevencija zagaenja prilikom proizvodnje redukcija otpada u proizvodnji kompozitni materijali proizvodi iji je oblik mogue reciklirati redukcija energije materijala upotreba prirodnih materijala smanjivanje graevinskog otpada in-situ priprema lokalni materijali energetska efikasnost uteda vode upotreba netoksinog ili manje toksinog materijala sustavi obnovljive energije materijali koji imaju dui ivotni ciklus ponovno koritenje - starenje i trajnost materijala reciklaa / oporabljivost stvaranje novih proizvoda biorazgradivost

POSTUPAK GRADNJE

ZBRINJAVANJE OTPADA

IVOTNI CIKLUS MATERIJALA - u odrivoj d i j gradnji d ji i ivotni t i ciklus ikl materijala t ij l odre d uje j i izbor b materijala t ij l
reciklaa / oporabljivost ponovna upotreba

FAZA PRIJE UGRADNJE

FAZA UGRADNJE

FAZA NAKON UGRADNJE otpad

proizvodnja: p j izdvajanje sirovina prerada pakiranje transport do gradilita

koritenje: j gradnja montaa rukovanje odravanje

odlaganje: g j reciklaa / oporabljivost ponovna upotreba

TRADICIONALNI MATERIJALI
drvo, kamen, opeka, a koriste se za konstrukciju pregraivanje oblaganje i zatitu

prema stupnju obrade

PRIRODNI MATERIJALI
bambus, zemlja, balirana slama trstika, ovja vuna, drvena vlakna, pamuk

RECIKLIRANI MATERIJALI
papirnate tube, valoviti karton, reciklirane novinenovine celulozni pramici pluto, guma, staklo, plastine kaete, plastine boce, tepisi...

BAMBUS:
pripada porodici trava i brzog je rasta promjer od nekoliko mm do 30 cm, visine 8-15 m uplja stabljika sastavljena od vorova visoka vlana vrstoa njegovih vlakana vea je od elika zapaljiv ali slabo gori zapaljiv, teko ga standardizirati zbog razliite debljine stjenke problem regulative i standardizacije

BALIRANA SLAMA:
odlina izolacijska svojstva - zid debljine oko 45 cm ima koeficijent toplinske provodljivosti oko k=0,13 W/mK. izuzetna zvuna izolacija nizak rizik od poara povoljan za gradnju u potresnim zonama - dvokatnice legalno se koristi u SAD-u SAD u, Austriji i Njemakoj zatita od propadanja bukom na bazi vapna ili gline

ZEMLJA:
oblikovani ili neoblikovani zemljani materijali rade se od nepeene gline sa ili bez aditiva tehnologije: nabijanje zemlje, zidanje malim blokovima, zidanje velikim blokovima i prefab. panelima, mokra monolitna gradnja, ispuna skeletnih konstrukcija, lijevanje zemlje, bukanje zemljom proces isuivanja aditivima se poboljavaju toplinska svojstva podrazumijeva d ij monolitnu lit gradnju d j zemlje+slama, lj l ili nabijenog bij pijeska ij k i il ilovae, zemljane panele i zemljane blokove

TRSTIKA:
toplinsko-izolacijski materijal i pokrivanje trajnija od slame danas se od nje oblikuju izolacijske ploe najee se rabi za obnovu zgrada graditeljske batine

OVJA VUNA:
izolacijski materijal energetski koeficijent ovje vune daleko bolji od onog kamene i staklene vune koristi se u starijim konstrukcijama zidova, krovita, podovi i kao izolacija cijevi potrebni su dodaci za smanjenje gorivosti

PAMUK:
dobar je toplinski izolator na tritu prisutan tek nekoliko godina za poboljanje protupoarne otpornosti dodaju mu se borove soli

DRVENA VLAKNA:
od drvenih vlakana s dodatkom mineralnih veziva oblikuju se izolacijske ploe slabija toplinska provodljivosti proizvodi imaju veliku vrstou ne gore preradom drvenih otpadaka i dodavanjem ljepila izrauju se drvene vlaknatice

PLUTO:
toplinsko-izolacijski materijal ljutenje kore drveta 10-godinji razmak oblaganja

RUDRAPUR, BANGLADE Eike Roswag & Anna Heringer 2005.

RUDRAPUR, BANGLADE lokalni materijali : zemlja i bambus 325 m2 92 euro/m2 izgraeno u 5 mjeseci

RUDRAPUR, BANGLADE RUDRAPUR testiranje

LIVING TEBOGO, ORANGEFARM, SOUTH AFRICA Richard Stegner, Anna Heringer, 2005.

LIVING TEBOGO, ORANGEFARM, SOUTH AFRICA zemlja i slama

LIVING TEBOGO, ORANGEFARM, SOUTH AFRICA planiranje i priprema na fakultetu realizacija u 6 tjedana

SAFE HAVEN LIBRARY TYIN Tegnestue 2009.

HEIN IHLOW, IHLOW BERLIN WOHNHAUS HEIN, Roswag & Jankowski Architekten 2004.

WOHNHAUS HEIN, HEIN IHLOW, IHLOW BERLIN tradiconalni materijal : zemlja

WOHNHAUS HEIN, HEIN IHLOW, IHLOW BERLIN pasivno solarno grijanje

N TYEANI, MALI N'TYEANI Emilio Caravatti 2004.

N TYEANI, MALI N'TYEANI lokalni materijali i lokalna snaga

N TYEANI, MALI N'TYEANI elina konstrukcija

N TYEANI, MALI N'TYEANI stara kola nova kola

KOBA, MALI KOBA Emilio Caravatti, 2008.

BANINAJAR REFUGEE CAMP, CAMP KHUZESTAN, KHUZESTAN IRAN; ISLAMABAD, ISLAMABAD PAKISTAN Nader Khalili (1936-2008.) 1995.

BANINAJAR REFUGEE CAMP, CAMP KHUZESTAN, KHUZESTAN IRAN; ISLAMABAD, ISLAMABAD PAKISTAN Aga Khan nagrada za arhitekturu 2004. godinu

RECIKLIRANJE PONOVNA UPOTREBA MATERIJALA


-interdisciplinarnost p arhitekture, ,g graevine, , ekologije, g j , ekonomije j industrije, umjetnosti -recikliranje davanje ivota onom iji je ivotni ciklus zavrio -stvaranje novog proizvoda kroz kemijske i fizike transformacije

PAPIRNATE TUBE TUBE:


prvi put su koritene na izlobi Alvara Alta 1970. godine papir je lagan, relativno trajan, reciklirajui njegova vrstoa je polovica vrstoe bambusa ili drveta industrijski proizvod pa je kvalitetu lako kontrolirati

VALOVITI KARTON:
dobra toplinska svojstva nedostatak su mu gorivost i prijenos zvuka razvoj tehnologije panela koja imaju poboljana akustina i poarna svojstva i svoju primjenu nalaze u stanovanju (CeramiBoard)

PAPIR:
koriste se kao blokovi za zidanje vertikalnih konstrukcija (cement kao vezivo), odlikuju dlik j se l lako k om moe se koristiti i kao sastav buke dobar izolator

DRVENE PALETE:
koristi se kao fasadna obloga ili kao zatita od sunca

RECIKLIRANJE PONOVNA UPOTREBA MATERIJALA


-interdisciplinarnost p arhitekture, ,g graevine, , ekologije, g j , ekonomije j industrije, umjetnosti -recikliranje davanje ivota onom iji je ivotni ciklus zavrio -stvaranje novog proizvoda kroz kemijske i fizike transformacije

METAL primjena METAL: i j k kao f fasadna d obloga, bl urbana b oprema, cijele ij l prostorne t gradbene db j jedinice, di i
manifestira se kao limenke, kontejneri, ostaci...

PLASTIKA:koristi se kao ispuna, a adekvatnim vezama i kao gradbeni materijal,


manifestira se kao boce, registarske ploice...

STAKLO:koristi se kao ispuna, pokrivni materijal, manifestira se kao boce, vjetrobranska


stakla automobila,...

TEKSTIL I KOA:koristi se kao ispuna i obloga GUMA : koristi se kao ispuna, obloga, urbana oprema RECIKLIRANI BETON I KAMEN: sastavljen u blokove koristi se kao novi gradbeni
materijal ili kao obloga, koristi se kao agregat...

Veina recikliranih materijala ima slaba svojstva u smislu fizike zgrade a pruaju velike utede u proizvodnji zgrade, proizvodnji. Ipak najveu primjenu reciklirani materijali imaju u produkt dizajnu.

PAPER LOG HOUSES, HOUSES KOBE, KOBE JAPAN Shigeru Ban 1995.

PAPER LOG HOUSES, HOUSES KOBE, KOBE JAPAN dostupni materijali : kartonske tube, plastine kaete i impregnirano platno 52m2 2000$

HOUSES KOBE, KOBE JAPAN PAPER LOG HOUSES, pojednostavljeni tlocrt, reciklaa

TAKATORI CHURCH, KOBE, JAPAN Shigeru Ban 1995.

TAKATORI CHURCH, KOBE, JAPAN dostupni materijali : kartonske tube i impregnirano platno

LUCY HOUSE HOUSE, MASONS MASON S BAND, BAND ALABAMA Rural Studio 2001- 2002.

CORRUGATED CARDBOARD POD, NEWBERN, ALABAMA Rural Studio 2006.

CORRUGATED CARDBOARD POD, NEWBERN, ALABAMA balirani valoviti karton

UNITED BOTTLE PROJECT,2007. Dirk Hebel,Jorg Stollmann, INSTANT

WIKADO RECYCLED PLAYGROUND 2012architecten 2008.

WIKADO RECYCLED PLAYGROUND krila vjetrenjaa

HRVATSKA A. FREUDENREICH
Kako narod gradi na podruju Hrvatske, 1972. zapaanja snimci i crtei arhitekta

M. MILII
Nepoznata Dalmacija studija o seoskoj arhitekturi, 1955.

D. SALOPEK
Arhitektura bez arhitekata 1974. Hrvatska korablja 1992.

OBITELJSKA KUA DONJA BISTRA Marina Zajec 2011.

OBITELJSKA KUA DONJA BISTRA ispuna baliranom slamom 210.000 kn

KUA OD SLAME SLAME, OKOLICA AZME HOLP - HOUSE OF LIFE POSSIBILTIES Dubravko Lapaine, Danka Tiljar 2011.

KUA OD SLAME SLAME, OKOLICA AZME HOLP HOUSE OF LIFE POSSIBILTIES Dubravko Lapaine, Danka Tiljar 2011.

a za daljnje istraivanje ....

EDUARD FRANCOIS 2008. zeleni aspekt

QUINTA MONROY,ELEMENTAL CHILE 2004. prefab - modularni aspekt

MANIFESTO HOUSE INFINSKI - James & Mau 2009. modularni aspekt

MULHOUSE JEAN PHILIPPE VASSAL 2006. aspekt adicije

KORITENI IZVORI I LITERATURA


*** (2007.), predavanje Emilio Caravatti: Afriki snovi, AF, arhiva Archisquad, Zagreb *** (2008.), predavanje Eike Roswag: Rukotvoreni identitet, AF,arhiva Archisquad, Zagreb *** (2008.), predavanje Rural Studio: Imaginacija na mjestu, AF,arhiva Archisquad, Zagreb Ballard Bell V., Rand P. (2006.), Materials for Architectual Design, Laurence King Publishing, London Freudenreich, A. (1972.), Kako narod gradi na podruju Hrvatske : Zapaanja - snimci i crtei arhitekata, Zagreb Kim J.-J., Rigdon B. (1998.), Qualities, Use,and Examples of Sustainable Building Materials, College of Architecture and Urban Planning The University of Michigan Kim J.-J., Rigdon B. (1998.), Introduction to Sustainable Design, College of Architecture and Urban Planning The University of Michigan Milii, M. (1955.), Nepoznata Dalmacija: studija o seoskoj arhitekturi, Zagreb Minke, G. ( 2006.), Building with Earth, Bickhauser, Boston Jurai D. (2009.), Nastanak profesije i posao arhitekata, Arhitektonska praksa-struktura i tehnologija,modul DS Arhitektura, AF, Zagreb Oppenheimer Dean, A. (2002.), Rural Studio- Samuel Mockbee and an Architecture od Decency, Priceton Architectual Press, New York Pawlitschko R.(2007.), Analogue Construction Using Local Resources METI school in Rudrapur,Bangladesh. Detail 4/2007. Rudofsky B. (1964.), Architecture without Architect, Univesity of New Mexico Press Salopek, D. (1974.), Arhitektura bez arhitekta - vitalne poruke narodnog graditeljstva, Zagreb