You are on page 1of 3

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania do rozdziau IV Przemiany w przemyle i usugach

Numer zadania 1. Oczekiwana odpowied GRUPA A Np. produkcja tworzyw sztucznych, produkcja tkanin syntetycznych, wytwarzanie farb ilakierw. Oczekiwana odpowied GRUPA B Np. stosowanie technologii energooszczdnych, zwikszenie udziau wykorzystania odnawialnych rde energii, zmniejszenie zuycia ropy naftowej wtransporcie. Od lewej: importerzy, eksporterzy Liczba punktw 3

Kryterium zaliczenia

Za kad poprawn odpowied . . . . . . . . . . . . . 1p.

2.

Od lewej: importerzy, eksporterzy

Za poprawne podpisanie dwch wykresw . . . . . 1p. Za poprawn odpowied 1p. Za poprawne przyporzdkowanie: nazw dwch pastw . . 1p. nazw trzech pastw . . 2p. A. Za poprawne nazwy typw elektrowni . . . 1p. B. Za kady poprawny argument . . . . . . . . . . . . 1p.

3. 4.

B. Chiny, Stany Zjednoczone, Indie Od gry: Stany Zjednoczone, Egipt, Niemcy. A. A. cieplne, C. jdrowe. B. Argumenty za, np.: niski koszt wytwarzania energii, mniejsze zanieczyszczenie powietrza spowodowane brakiem emisji gazw cieplarnianych. Argumenty przeciw, np. wysokie koszty budowy elektrowni, moliwo wystpienie skaenia radioaktywnego wprzypadku wystpienia awarii.

D. Kanada, Australia, Kazachstan Od gry: Chiny, Polska, Kanada. A. A. jdrowe, C. cieplne. B. Argumenty za, np.: nisze koszty wytworzenia energii wporwnaniu z elektrowniami rde odnawialnych, stosunkowo wysoka kaloryczno gazu ziemnego, ropy naftowej iwgla kamiennego. Argumenty przeciw, np.: zanieczyszczenie powietrza gazami powstaymi wtrakcie spalania, stopniowe wyczerpywanie z surowcw energetycznych. Np. ograniczenie wynikajce zniestaoci rda energii spowodowane np. zachmurzeniem, due powierzchnie zajmowane przez baterie soneczne, trudnoci wmagazynowaniu energii. B. Prowadzi do przeksztacenia krajobrazu. C. Tworzy aglomeracje miejsko-przemysowe.

1 2

5.

6.

Np. brak moliwoci wytwarzania energii wpogod bezwietrzn lub przy silnych podmuchach wiatru, wytwarzanie haasu podczas pracy, zagroenie dla ptactwa.

Za kad poprawn odpowied . . . . . . . . . . . . . . 1p.

7.

D. Wpywa na bilans handlowy pastw. E. Wytwarza dobra inwestycyjne ikonsumpcyjne.

Za kad poprawn odpowied . . . . . . . . . . . . . 1p.

8.

A. 4 B. 3 C. 1

A. 4 B. 3 C. 1

Za kad poprawn odpowied . . . . . . . . . . . . . 1p.

210

Numer zadania 9.

Oczekiwana odpowied GRUPA A Okrg przemysowy Przyjeziorny Witwatersrand Moskiewski Litera na mapie A D B

Oczekiwana odpowied GRUPA B Okrg przemysowy Minas Gerais Paryski Japoski Litera na mapie D B A

Liczba punktw 3

Kryterium zaliczenia

Typ okrgu surowcowy, zrestrukturyzo wany surowcowy transportowy, miejski

Typ okrgu surowcowy miejski transportowy

Za kade dwie poprawnie uzupenione komrki tabeli . . . . . . . . . . . . . 1 p.

10.

A. Np. Zakady przemysu high-tech zlokalizowane s wpastwach wysoko rozwinitych. B. Np. wystpowanie bazy naukowo-badawczej, dostp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, czyste rodowisko wpywajce np. na efektywno pracy, dostpno komunikacyjna obszaru.

A. Np. przemys high-tech wymaga duych nakadw finansowych na rozwj, dobrze rozwinita baza naukowo-badawcza, warunkujca rozwj przemysu high-tech, konieczno restrukturyzacji przemysu wynikajca ze zmniejszania si zasobw surowcw mineralnych. B. Technopolia okrg przemysu zaawansowanych technologii. Cechy Niskie koszty pracy Powszechna kooperacja midzy zakadami Due zatrudnie nie, niedostoso wane do potrzeb Dominacja gazi przemysu cikiego Produkcja dugoseryjna Fordyzm Postfordyzm X X

Za podanie zalenoci/definicji . . . . . . . . . . . . . . . . 1p. Za poprawne podanie kadego czynnika lokalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . 1p.

11.

Cechy Dominacja gazi przemysu cikiego Nadmierna surowcochonno Niewielkie zatrudnienie, dostosowane do potrzeb Wysokie koszty pracy Produkcja krtkoseryjna

Fordyzm X X

Postfordyzm

Za poprawne: trzy, cztery wskazania 1p. pi wskaza . . . . . . 1p.

X X

X X 2 Za kade dwie poprawne odpowiedzi . . . . . . . . . 1p.

12.

Korzyci, np.: obnienie kosztw przeleww, operacji bankowych, moliwo zarzdzania wasnymi rodkami finansowymi zdomu. Zagroenia, np.: moliwo utraty posiadanych rodkw finansowych wwyniku dziaania hakerw, wiksze ryzyko pomyki przy samo dzielnym przelewaniu pienidzy zkonta na konto.

Korzyci, np.: moliwo kupienia taszych produktw, wiksza moliwo porwnania dostpnych produktw. Zagroenia, np.: moliwo oszustwa poprzez dostarczenie produktu, ktry nie odpowiada naszym oczekiwaniom, moliwo zakupu towarw znieokre lonego rda, np. towarw kradzio nych.

13.

Od gry: P, P, B, B

Od gry: P, P, B, P

Za kade dwie poprawne odpowiedzi . . . . . . . . . 1p.

211

Numer zadania 14.

Oczekiwana odpowied GRUPA A Np.: nisze ceny przywozu, krtszy czas przewozu wprzypadku niewielkich odlegoci, moliwo dojazdu szybk kolej do centrw aglomeracji, wprzeciwiestwie do transportu lotniczego, wprzypadku ktrego porty lotnicze s na obrzeach aglomeracji/miast. Zdjcie 1: Nazwa regionu: Bliski Wschd Przyczyny, np.: wystpowanie miejsc wanych (witych) dla wyznawcw trzech religii, rozbudowana infrastruktura na wybrzeu Morza Czerwonego. Zdjcie 2: Nazwa regionu: Europa Zachodnia Przyczyny, np.: wystpowanie wielu zabytkw, dobrze rozbudowana baza turystyczna.

Oczekiwana odpowied GRUPA B Np.: krtki czas przewozu przy duym zasigu przestrzennym, maa wypadkowo wporwnaniu zinnymi rodzajami transportu, wikszy komfort podry wporwnaniu zinnymi rodzajami transportu.

Liczba punktw 3

Kryterium zaliczenia

Za kad poprawn odpowied . . . . . . . . . . . . . 1p.

15.

Zdjcie 1: Nazwa regionu: Azja Wschodnia Przyczyny, np.: wystpowanie wielu zabytkw, wystpowanie miejsc egzotycznych dla turystw, zafascynowanie kultur Dalekiego Wschodu. Zdjcie 2: Nazwa regionu: Europa Poudniowa Przyczyny, np.: wystpowanie wielu zabytkw architektury staroytnej, dobrze rozbudowana baza turystyczna. C. Wochy

A. Za nazwanie dwch regionw . . . . . . . . . . . . . 1p. B. Za kade dwie poprawnie podane przyczyny . . . 1p.

16.

C. Egipt

Za poprawn odpowied 1p.

212