You are on page 1of 3

Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON Division of Laguna Santa Cruz Araling Panlipunan III

Ikalawang Panahunang Pagsusulit

A. Kaalaman Panuto: Piliin ang titik ng wastong sagot.

1. Kasing-kahulugan ang kanyang pangalan ng Gintong Panahon ng Greece. a. Draco b. Pericles c. Herodotus d. Solon

2. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang Rome. a. Ilog Nile b. Tigris-Euphrates c. Tiber d. Ganges

3. Ang kagila-gilalas na guho ng palasyo na natagpuan ni Sir Arthur Evans sa ______. a. Knossos, Crete b. Athens 4. Tinaguriang Ama ng Kasaysayan a. Herodotus b. Hippocritus c. Demosthenes d. Pericles 5. Alin ang hindi kasali sa mga malakas na imperyong itinatag sa Africa? a.Asante b.Ghana c.Mali d.Songhai 6. Ang impyerno na tinatawag na Siyudad ng Araw a.Aztech b.Inca c.Andes d.Peru 7. Sinong anghel ang pumili kay Mohammad upang maging Propeta sa pagtatatag ng bagong relihiyon? a.San Gabriel b.San Miguel c. San Rafael d. San Ildefonso 8. Taguri sa mga Muslim na nakapaglakbay sa Mecca. a. Caliph b. Hadji c. Sultan d. Jihad 9. Tinaguriang kulturang klasikal ang kultura ng ______ a. Egypt-Mesopotamia b. Africa c. Griyego-Romano d. Aztec-Maya 10. Nakasentro ang kultura ng Greece sa ______ a. dagat b. ilog c. bundok d. lambak 11. Ang maliit at malayang lungsod sa sinaunang Greece ay ang _______ a. acropolis b. Parthenon c. polis d. estado 12. Ang kulturang Helenistiko ay tumutukoy sa pinagsanib na kulturang _______ a. Asyano at Romano b. Europeo at Asyano c. Griyego at Asyano d. Romano at Griyego 13. Ang kodipikasyon ng sistemang legal ay naganap sa panahon ng pamamahala ni ________ a. Augustus Octavius b. Hadrian c. Justinian d. Nerva 14. Sa mga dakilang kabihasnan sa Central America hindi kabilang ang _______ a. Aztec b. Eskimo c. Inca d. Maya 15. Sa digmaang Punic, ang kalaban ng Rome ay ang _______. a. Carthage b. Pergamum c. Messina d. Sicily B. Pang-unawa Panuto: Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong ukol dito. Ang Panunungkulan ni Julius Caesar c. Sparta d. Mycenea

Ipinamalas ni Julius Caesar ang kanyang kahusayan sa pamamahala. Naglunsad siya ng mga pagbabago sa pamahalaan at sa pangkabuhayan ng Rome. Ibinaba niya ang mga buwis na nagpapahirap sa mga tao. Pinagbuti niya ang pamamahala sa mga lalawigan at pinagkalooban niya ng lupa ang mga mahihirap. Nagpalabas siya ng batas na higit na kapakipakinabang sa mga tao. Ipinalabas niya ang Julian Calendar. Sumulat siya ng aklat hinggil sa kasaysayan ng digmaan.

Siya ay pinaslang sa Bulwagan ng Senado noong ika-15 ng Marso 44 BCE at isa sa mga pumaslang ay ang matalik na kaibigang si Brutus. Ang kamatayan ni Julius Caesar ang nagtulak sa mga Romano sa Digmaang Sibil na tumagal ng 14 na taon. Ang ikalawang triumvirate ay nabuo nina Mark Anthony, Lepidus at Octavian. Noong 31 BCE sa labanan sa Actium, tinalo ng pwersa nina Octavian ang magkasanib na puwersa ni Mark Anthony at Cleopatra. Ang republika ay nagwakas.

16-19. Ang pagbabago sa pamahalaan at pangkabuhayan ni Julius Caesar ay ang mga sumusunod: ____________________,____________________,____________________, at ____________________. 20-21. Siya ay pinaslang sa Bulwagan ng Senado noong ____________________ ng isang matalik na kaibigang si ___________________. 22. Ang kamatayan ni Julius Caesar ay nagtulak sa mga Romano sa _____________________. 23-25. Ang ikalawang triumvirate ay binubuo nina ____________________, ____________________, ____________________.

C. Pagsusuri Panuto: Analohiya: Hanapin ang salita o mga salita na may kaugnayan o relasyon sa salitang nakasulat.

26. Athens : Demokrasya ; Sparta: _____________________ 27. Maharlikang Angkan : Patrician; Mandirigmang mamamayan: ____________________ 28. Parthia : Crassus; Armenia : ____________________ 29. Ginintuang Panahon ng Greece: Pericles; sa Rome: ____________________ 30. Rome: Pantheon ; Greece : ______________________ 31. Law of Twelve Tables: Imperyong Romano ; Justinian Code : ____________________ 32. Black Island : Melanesia ; Ang miliit na pulo : ____________________ 33. Most High Priest: Mohammad ; Defender of Faith: ______________________ 34. Ama ng Medisina : Hippocrates; Ama ng Kasaysayan : ____________________ 35. Herodotus: The History of the Persian Wars; Thucydides: _____________________

D. Paglalapat

A.Panuto: Ayusin ang pagkakasud-sunod ng mga nanungkulan sa Roma matapos ang pagkamatay ni Augustus Octavius. Gumamit ng bilang 1-5.

36. _____Marcus Aurelius 37. _____Hadrian

38. _____Nerva 39. _____Trajan 40. _____Antoninus Pius

B.Panuto: Isa- isahin ang hinihingi ng bawat bilang. 41-43. 3 Yugto ng Digmaang Persiano 44-48. 5 Haligi ng Islam 49-50. Magbigay ng dalawa sa mga kaharian at imperyo sa Africa.