Sie sind auf Seite 1von 3

AleksandarSergejeviPukin(Moskva,6.lipnja1799.SanktPeterburg,10.veljae1837.) AleksandarSergejevi Pukinnajveijeruskipjesnikizrazdobljaromantizma.Jedanjeod utemeljiteljasuvremenogruskogknjievnogjezikaidodanasgasedrizanajveegruskog pjesnika. Osim romana u stihuEvgenij OnjeginiBajke o ribaru i ribici, autor je nacionalne poemeRustaniLjudmila,drameBorisGodunov,pripovijetkePikovadamaibrojnihdrugihdjela.

jela. RoenjeuMoskvi,kaopotomakvrlostareiuglednearistokratskeobitelji ijeplemstvodatira odsamihpoetakaruskedrave,iz12.stoljea.ObiteljjeimanjeMihajlovskoimalaublizini Pskova,nedalekodananjegranicesEstonijom,gdjejePukinestoiradoboravio.Pukinova majka Nadeda Josipovna Hanibal potjee po enskoj lozi od starog njemakog i skandinavskogplemstva.Pukinovpakprapradjedsmajinestrane,AbramPetroviHanibal (16961781)osobitojezanimljiv:onjeafri kicrnac,kojijeprekoCarigradakaorobdospiona dvorcaraPetraVelikoga.PetarVelikigajeposvojio,kaosvogamiljenikaodgojiozajednosa svojomdjecom,poslaona kolovanjeuFrancuskugdjeseHanibalsprijateljiosvelikanima prosvjetiteljstvakao tosuDiderot,MontesquieiVoltaire.Hanibaljedobioplemi kutitulu, biogeneral,upraviteljgradaRevala(dananjegTallinna,glavnoggradaEstonije)iuspjeni vojniinenjerigraditelj.OnjemujePukinzapoeopisatiromanCrnacPetraVelikoga,kojije ostaonedovren.PukinovabakaMarijaAleksejevnaPukinapotjeeizdrugelozeobitelji Pukin;kaodjeakAleksandarljetigotovosvakegodineboravinanjezinomimanjuZaharavo upodmoskovlju,gdjejezavolioruskoseloitradiciju. SvojeprvepjesmePukinpiesokopetnaestgodina,kadajebiouenikCarskoglicejau CarskomselunedalekoSanktPeterburga(gradsedanasnjemuu astzovePukin).U koli boravi estgodina,do1817.godine;tamojeiuvrijemeNapoleonoveinvazijenaRusiju1812. godine.Vejekaopitomaclicejadoaonaglaskaotalentiranimladipjesnik,kojegasuhvalili ipoduavaliondanjiuglednipjesnicipoputDravinai ukovskog.Zavrivi koluPukin ivi u Sankt Peterburgu, dobiva posao u ruskom Ministarstvu vanjskih poslova, ivi vrlo aktivan drutveni ivot, posjeuje kazalita, salone, prijateljuje s drugim mladim aristokratima, knjievnicima i intelektualcima liberalnih nazora, te postaje svojevrsnim glasnogovornikom napredne mladei. Ve prvo njegovo znaajnije djelo, objavljeno 1820. godine,izazvalojekontroverzezbogformeistila:poemau estpjevanjasepilogomRuslani Ljudmila,bajkautemeljenanaruskojpredajiipovijesti.Istetegodine,1820.,narazgovorga pozivapeterburkivojniupravitelj,kojidridanjegovesatirineislobodarskepjesme(poput pjesmeSlobodaiz1818.),ukojimasePukinnelibikritiziratiiismijavatimonike,paisamog cara,nespojivesdravnomslubom.Pukindobivaotkaz,prijetimuprogonstvouSibirilina SoloveckeotokenaBijelommoru,nozbogintervencijenjegovihprijateljakodcaradobiva blaukaznu:progonstvoujunigradKiinjev(dananjiglavnigradMoldove).Putemdo KiinjevaPukinobolijeva,pagaobiteljgeneralaRajevskogvodisasobomnadueputovanje naKrimiKavkaz.Tadadoivljavaromansusjednomodgeneralovihkeri.Oduevljenje kavkaskimikrimskimpejzaimaipovijeu,tesenatomputovanjujavljajuidejeza Kavkaskog zarobljenika,BahisarajskuesmuiEvgenijaOnjegina. UKiinjevuboravido1823,radikaoslubenik,postajelanmasonskeloeitajneorganizacije koja se bori za osloboenje Grke od turske vlasti. Upoznaje se s Byronovim djelom i europskimromantizmom,testvaradvijeromantinepoeme,KavkaskizarobljenikiBahisarajska esma, koje mu nakon objavljivanja donose knjievnu slavu u cijeloj Rusiji. Postaje

profesionalniknjievnikigodine1823.uspijevaseizboritizapremjetajugradOdesuna Crnom moru. Tamo zapoinje pisati prvo pjevanjeEvgenija Onjegina. No, ubrzo dolazi u sukobsgrofomVoroncovim,u ijojjeslubibiois ijomje enomnavodnoimaoaferu. Policija1824.pronalazijednoPukinovopismoukojemujepisaoooduevljenju"ateistikim uenjem".ZbogtogajeopetotputenizslubeiprognannaMihajlovsko,imanjesvojemajke, gdjejeproveosljedeedvijegodine,patakoiburnu1825.godinuukojojjeizbioustanak Dekabrista, liberalnih asnika koji su traili vee slobode i modernizaciju Rusije, njezino pretvaranjeuustavnumonarhijuili akrepubliku.Ustanakjebioneuspjean,Pukinsnjime nijeimaovezeiakojepodravaonekeidejeurotnika,zbogegagajepolicijastrogonadziralai zabranila mu objavljivanje. Pukin ivisamotno, alimnogo ita i stvara.U Mihajlovskom nastaje preko sto njegovih djela, pored ostalih njegova najpoznatija dramaBoris Godunov(objavljena1831.godine),poemaCigani(objavljena1827),tenovapoglavljaEvgenija Onjegina. Godine1826.doputenomujedaosobnokodnovookrunjenogcaraNikoleI.odeuMoskvu traiti osloboenje. Car ga uzima u zatitu i uvjetno oslobaa cenzure, koja je nakon dekabristike urote postroena. No i nakon ukidanja progonstva Pukin esto boravi u Mihajlovskom. Godine 1827.vlast je ponovno pokrenula istragu protiv njega zbog pjesmeAndrej enje, u kojoj neizravno podrava dekabriste. Zbog intervencije cara nije kanjen,alijeopetpodnadzoromtajnepolicije. Ustudenom1828.PukinupoznajemoskovskuljepoticuNataljuGonarovuizaljubljujese. Njezinamajkaodbijaprosidbu,smatrajuiganepouzdanimiraskalaenimknjievnikomkoji jeupolitikojnemilostiineosobitoimuan.Pukinserazoaranprijavljujeuvojskuiodlazi na Kavkaz, gdje se u to vrijeme ratuje protiv Turaka. Po povratku iz rata 1830. godine ponovnoprosiNataliju,ovajputuspjeno,iparse eni1831.godine,nakongodinedana odgodevjenanjadokojejedolozbogepidemijekolere,kojuPukinprovodinaobiteljskom imanjuBoldinogdjeopetmnogostvara.Iste1831.godinePu kinupoznajedrugogvelikana ruske knjievnosti, mladogNikolaja Vasiljevia Gogoljakoji tada objavljuje svoje prve pripovijetkeipostajepoznat,kojega epodravatiunjegovojborbis ivotnimpotekoamai cenzurom, te mu pomagati u objavljivanju. Brani par Pukin postaje dijelom dvorskog i drutvenog ivota,premdane iveuizobilju:Pukinjeprisiljenmnogopisatikakobiuspio dovoljno zaraditi da odri standarde koje oekuje njegova ena, to mu je bilo veliko optereenje. Imali su etvero djece, a njihova najstarija ki Marija po nekim miljenjima svojomsudbinomjeprototipTolstojevoglikaAneKarenjine.Zadnjihnekolikogodina ivota Pukin pie uglavnom prozna djela (pripovijetkeBelkinove pripovijesti, Pikova dama, zbirku dramaMaletragedije,romanKapetanovaki,putopisPutovanjeuArzrum). Imaoje"nezgodnunarav"izaivotajesudjelovaouak29dvoboja.Udvobojujeipoginuo:u visokomruskomdrutvukrenulasugovorkanja,modaiutemeljena,danjegovasupruga NadedaimaaferusGeorgesomd'Anthsom,francuskim asnikomnaslubiuRusiji.Dana 8.veljae1837.uzorudolazidodvobojaukojemusuobasudionikaranjena.Dvadanakasnije Pukin umire od posljedica. Carska se policija bojala nemira, pa je pokopan tajno, uz prisustvouskogkrugaobiteljiiprijatelja,upono,atijelomujeprenesenouMihajlovsko.

Njegovapreranatraginasmrtudobiodsamo37godinadoivljenajekaovelikigubitakza ruskuknjievnost.Ve jeza ivotapostaopravaknjievnaikona,dominantnafiguraruskog romantizma premda u njegovom djelu kritiari nalaze i elemente klasicizma koji mu prethodiirealizmakojimuslijedi.Velikijeinovatoruformiiosobitoustilu,ukojemuudo tadaiskljuivouzvienuknjievnostiuvodipukijezik,obogaujeleksik,uspostavljanorme kojeedominirativelikomruskomknjievnoukojabezPukinanebipostalatotojest;bez njega teko je zamisliti velikane poputTurgenjeva, njegovog uenika i sljedbenikaGogolja,Ljermontova,Tolstoja,Jesenjinaisvihkasnijihruskihpisacakojimuse dive.VelikijeodjekPukinovodjeloimaloinaruskuglazbu:ponjegovimdjelimaskladane su opereEvgenij OnjeginiPikova damaP. I. ajkovskog iBoris GodunovM. P. Musorgskog. Pukinovim djelom ruska knjievnost i kultura postaju neizostavnim sastavnim dijelom knjievnostizapadnogkruga. Spjev,ilikakogaautorodreuje,"romanustihu"EvgenijOnjegin(ruski ; transkribira se i kaoJevgenij Onjegin) ruskog pjesnikaAleksandra Sergejevia Pukinaklasinojedjeloruskeknjievnostiromantizmainajpoznatijenjegovodjelo.Pukin njimestjeeslavuizauzimamjestovodeegruskogpjesnika.EvgenijOnjeginjeujednoiprvi veliki ruski roman, pria o za rusku knjievnost karakteristinom "suvinom ovjeku" uzTurgenjevljevupripovijetkuDnevnik suvinog ovjeka(kojom je pojam skovan) iLjermontovljevromanJunaknaegdobaotipucinika,nihilistaifatalistakojiseneuklapa udrutvenenormesvogdoba. EvgenijOnjeginsastavljenjeustihu: inigaukupno389stancajampskogtetrametra,srimom ABABCCDDEFFEGG. Ta strofa je tipina za ovo djelo i naziva se "Onjeginova stanca" ili "Pukinovsonet".Pria,smjetenau1820tegodine,kojupriafikcionaliziraniprikazsamog Pukina,prati ivotEvgenijaOnjegina,pripadnikapeterburkogvisokogdrutva,"suvinog ovjeka",arogantnog,sebinog,obijesnogiispraznogcinikausukobusdru tvenimnormama iokolinom,injegovodnossprijateljemkojimujesu tasuprotnost,iskrenimiromantiniim Lenskimkojeganehoticeubijaudvoboju,tenjegovunerealiziranuljubavsTatjanom.Onjegin ubijajedinog svog pravog prijateljaivlastitomkrivicomproputasvoju ivotnu ljubav,te "promauje"ivotzbogsvojihpostupakaistavova. Premda ne dugako, djelo je izuzetno kompleksno, pa je tako slavni ruskoameriki knjievnik Vladimir Nabokov priredio kritiko izdanje s komentarima u ak dva sveska. Obilujereferencamanadrugaknjievnaiumjetnikihdjela,nasuvremenupovijest,rusku kulturuitradiciju.PukinnasljedujeByronovogChildeaHaroldaiDonJuanaByronomjebio oaran,kakosamkae,"ludzanjim". Evgenij Onjeginje nastajao dugo, desetak godina, i poput veine devetnaestostoljetnih romana,izlaziounastavcimau asopisima,od1825.do1832.godine.Prvocjelovitoizdanje tiskanoje1833.,azakanonskosesmatraizdanjeobjavljeno1837.godinesnekimdodatnim autorovimizmjenama.Nedovrenje:"Onjeginovoputovanje",radnjomjesmjetenoizmeu poglavlja7i8,ostalojeufragmentima;Pukinjezapoeoi10.poglavlje,kojejebiloprepuno drutvenekritike,akipremasamocaru,pagajespaliobojeiseprogona. PremaEvgenijuOnjeginuoperujeskladaoslavniruskikompozitorPetarIljiajkovski.