Sie sind auf Seite 1von 230

NGUYfeN V A N TUE

N G U Y feN TI II K IM

D U N G

TÜ DIEN

0

DEUTSCH - VIETNAMESISCHES

WÖRTERBUCH

150.000 tuf

M IA

X UA T RAN VAN H Ö A T IIÖ N G TIN

TL/ D IE N

D irc

- VI ET

W Ö R T E R B U C H

»

VIKTNAMKSISCHKS

k u t s c h

NGUYÜN V Ä N TU6 - NG U YfiN THI K IM DUNG

TÜDIÄN

DÜC - VlfiT

WÖRTERBUCH

DEUTSCH - VIETNAMESISCHES

(150.000 myc 10*- Stichworter)

N H Ä

X U Ä T

B Ä N

V Ä N

H Ö A

T H Ö N G

TIN

MUC LUC

Ldi nöi däu Vi£t

7

Ldi

nöi däu EKlc

9

Ldi hjta

u

Hiidng dSn sä düng tü cliin

13

Cac vän tü A d&i Z

 

19

Tßndjaly

2193

Cac chO vi£t tit thüdng düng trong ti£ng Dde

2204

Bäng chia dQng

tO b£t quy täc

2246

Sach tham khao

2253

LÖI NÖI DÄU

Cu6n tCI diin Düc -Vtöt näy düöc bi6n soan rät cöng phu dk dap üng nhu cäu hoc täp va nghißn cüu cua nhüng ngüöi sü dung ti^ng Düc trong cöng tac, däc bißt trong cöng täc khoa hoc ky thuät.

Cac täc giä da düa ra möt s6 lüöng tü rät ldn (khoäng 150.000 tü) trong rät nhiöu linh vUc d4 giüp ban doc cö trong tay möt cöng cu tra cüu rät cö ich vä hißu quä.

Töi tin räng cuön tü diin se lä ban töt vöi tät ca nhüng ngüdi sü dung nö.

Giao sif tien siNguyen Minh Tuyen

VORWORT

Das vorliegende Deutsch -Vietnamesische Wörterbuch wurde von Autoren für die Lern -Forschungsbedürfnisse von Leuten, die die Deutschsprache auf verschiedenen Ar­ beitsgebieten besonders auf den Gebieten der Wissenschaft und Technik benutzen, sehr achtsam Zusammen gestellt.

Dieses Wörterbuch umfaßt viele Stichwörter (etwa 150000 Stichwörter) und zahlreiche phraseologische Wen­ dungen in mehreren Feldern, um den Benutzern ein sehr nützliches, zu Ergebnissen führendes Arbeitswerkzeug in die Hand zu geben.

Ich glaube, daß dieses Wörterbuch eine Rolle wie einen guten Freund für alle Leute spielen wird, die es benutzen.

Prof. Dr. renat habil Nguyen Minh Tuy&i

LÖI TÜA

Müdi möt näm söng ö Düc, khi v& nüöc cöng täc, töi cö dip tiip xuc vöi täi lißu tiing Düc vä chuySn gia ky thuät.

Trong khi läm viöc, töi thäy vön tü ngü cüa minh it 6 i va ngheo nän. Vi th i gäp nhiSu khö khän trong cöng täc.

Thäng 4 - 1971 ngoäi cöng täc chuyßn mön, töi cung chöng töi tim hiiu vä näy ra y nghi soan tü diin Düc -Vi6t. Chüng töi hiiu räng ngön ngü tiing Düc rät phong phü, vöi trinh dö cö han chüng töi cö gäng thi hiön diidc möt phän sü phong phü dö. Chüng töi biit ring möt cuön tü diin phäi toät I6n diidc tüdng döi däy du nghia den va nghia bong, nhüng niu chl cö giäi nghia thöi thi cuön tü diin dö trö nßn nhü möt cäy khö. Do dö, chüng töi cö gäng cho thöm nhiöu thänh ngü, tue ngü, vi du tiing Düc va so sänh vöi thänh ngü, tue ngü Viöt Nam. D i däp üng nhüng döi höi cua cac hoc sinh, sinh vi£n dang hoc tiing Düc va cäc nhä nghißn cüu khoa hoc xä höi, khoa hoc tü nhiSn. Cuön säch näy cö cäc tü vk kinh ti, xä höi, nhän vän, khäo c6, chinh tri, dja chät, vän hoc, sü, dja ly va cäc thuät ngü khoa hpc ky thuät, toän, ly, höa, sinh,

tin hoc

Cuön säch däy nhii väy va nöi dung thi phong phü nön chüng töi khöng thi tränh khöi nhüng thiiu söt. Do väy, chüng töi mong dUdc cäc döc giä göp cho nhißu y kiin quy bau.

Dung lüdng cua cuön tü diin I6n töi trßn 150.000 muc tü.

Cuön tü diin diidc hoän thänh va ra döi, chüng töi vö cung cäm dn G iao sU, T i^n

giüp dö, göp y lüc täc phäm möi phöi thai va dä

nhißt tinh mang sang Düc lüc ban thäo möi hoän chinh, chüng töi chän thänh cäm dn

nguyön bi thü sü quän T-H dä giü gin vä bäo quän bän thäo. Nhän dip näy chüng töi muön thi hi£n löng biit dn bä NguySn Th| Ket nguyßn phö giäm döc cöng ty phät hänh säch Hä Nöi da giüp cuön säch näy ra döi. Xin cö H a Lan Anh, cö N guyen Thtfdng H oai vä öng Ph^m V fi Thai nhän d däy löng biit dn chän thänh cüa chüng töi vi da giüp phän dänh mäy, biSn täp vä hoän chinh bän thäo.

st Chdu D ieu A i, ngtldi da tfeh cUc

CAC TÄC GIÄ

HÜÖNG DÄN SÜ DUNG

I-C Ä C H S Ä Px£ PT Ü :

TCl tiing Düc djch ra tiing Vißt trong cu6n tü diin näy, düöc in net däm vä lä tü chinh. Tü chinh dUdc sip x lp theo vin a, b, c Chü cai ß va ss diidc tfrih nhii nhau. Cac chü ä , ö , ü cüng dUöc tinh lä cac nguyön äm k, o, u.

Vi du: Läsaigkeit

Nhüng tü phüc co phin diu gi<6ng nhau dupc x lp väo mit 6, niu. chüng dürig liln rihau theo trinh tu chü cai. Khi dö trong tü diu tiSn, thänh phin gi6ng nhau näy dUcJc täch rißng bdi diu gach (/) vä trong nhüng tü sau dd thänh phin näy dUdc thay bäng diu söng (~).

Vi du: Flug/geschwindigkeit f =, -en t6c dd bay; ~ hafen m -s, -häfen sän bay.

Diu song cüng düng di thay cä tü chinh trong ngü cu:

Vi du:

Feuer n -s, = ngon lüa, lüa; das ~ (doc lä Feuer) ist äusgegangem lüa tit.

Trong 6 tü, diu song düng thay cho cä tü chinh chf vdi ngü cu cüa tü diu tifin. Cön <5 nhüng tü khäc diu söng düng thay cho phin diu cüa tü phüc.

Vi du: Dampf/lelstung f =, -en (ki) müc sän xuit höi: spezifische ~ (doc Dampfleis­

tung) cöng suit riöng (müc sän xuit) cüa 16; ~ maschine f =, -n may höi nUöc; bewegliche

[fahrbare] ~ maschine (doc: Dampfmasiqhine)diu mäy höi nUöc.

II

- HÜÖ NG D Ä N PH AT AM

Tü tiing Düc cö danh trong äm bäng diu (’) trön nguyfin äm.

Vidu: backen, bauen.

Nhüng tü cö trong äm rdi väo nguyön äm cö diu (

)

khöng danh trpng äm.

Vi du: Mädchen

Nhüng tü abänden cö danh diu trpng äm, vi trpng äm rdi väo (a) chü khöng phaHdi

)

V{ du: Sägemühle

Nhüng tü cö hai vin trpng äm thi danh hai diu trpng äm.

Vi du: Schneeweiß

Cäp tü cö cac trpng äm khäc nhau thi vilt hai lin, tü in d$m netiätü ph4 biln hdn,

väo (ä). Nhüng tü cö hai nguyßn äm cö diu (

cüng danh diu trpng äm.

cön til in thanh net trong ngoäc ddn lä til cö trong äm it ph<3 biln.

Vi du: notwendig (notwendig)

Ö nhüng til phüc trong tiing Düc thöng thüöng chl dänh möt trong äm chinh mä dänh

väo phin tü thü nhät.

Vi du: Fluggeschwindigkeit

Tuy väy, nlu trpng äm thü ylu cua phin tü thü hai khöng tuän theo luät thöng thüöng vä tü quöc tS cö trpng äm khäc thi trpng äm thü ylu cüng dUdc dänh va dänh bling däu huyln (\).

Vi du: Friedenspräliminarien, Friedenspolitik

Trpng äm thü ylu cüng dänh ö nhüng tü phüc nhilu thänh phän, nlu vi tri cüa trpng

äm näy cö th^ gäy trö ngai.

Vi du: Feldbaubrigade

Nhüng trüdng hdp sau khöng dänh trpng äm.

1,

N lu

tü dön vän.

2,

N lu

trong tü chinh dä chua vän cö trpng äm.

3,

N lu

tü in chü nghißng.

(Xem thöm phän "Bang chü cäi tiing Düc" vä "Däu chua phißn äm".

III - v l PHAM TRÜ NGÜ PHAP CÜA DANH TÜ

Möi muc tü thuöc tü loai danh tü dUdc gidi thiöu ba tiöu chi:

1. Giöng (Genus).

2. Sinh cäch (Genitiv) cö thßm phän duöi cäch hai sö it.

3. Dang sö nhilu.

Cac ki hieu bieu hien pham tru ngü phap.

m: giöng düc.

f: gi6ng cäi.

n:

giöng trung.

pl:

sö nhilu.

Vi

du:

Stuhl m -(e)s, Stühle

Konklave n -s, -n.

Konkusiön f =, -en.

Konkavität f -

Döi vöi tnJöng hdp khöng cö s6 nhilu däu (=) cho thäy dang cäch hai sö it hoäc cua

s6 nhilu trung vöi nguyßn dang cua tü chinh.

IV.

D Ö NG T Ü

Sau döng til cd chü thich nöi hay ngoai döng tü:

vt- ngogi dQng tü;

vi- n<5i d$ng tü ho$c d$ng tü phan thän.

v/refl- döng tü phän thän.

Trong tnidng hdp thi quä khü cüa nöi döng tü co thi sü dung vdi döng tü haben vilt tlt lä: vi(h). N lu cd thi düng vdi döng tü sein thi vilt t£t lä: vi(s).

Vi (s) cd nghia lä d<Jng tü cd khi chia kem theo trd döng tü sein. Vi (h) cd nghia lä döng

tü näy khi chia vdi tr<? dQng tü hab^n. N lu d$ng tü chia dU0c vdi ca hai trd dQng tü trSn

thi vilt lä vi (h, s).

Vi du: aus/ziehen I vt (

Ddi vdi cach sü dyng cac d$ng tü noi chung (ki cä nhüng danh tü phat sinh tü d$ng tü)

vä dai tü phan thän "sich" trong tnidng hdp ein thilt diu düdc chü giäi hoäc dän vi du v i

cäch (Kasus) vä cac gidi tü di kem.

); II vi (s).

V - vt CHÜ GIA1 CAC LOAITÜ KHÄC

a: Tinh tü.

adv: Trang tü.

cj: LiSn tü.

VI-CÜ PHAP

Ö cäc muc tü, sc*u nghia cu thi cüa tü cd nSu cü phap tüc lä cac cäu hoäc täp hdp tü

cd nghia djeh khäc vdi nghia djeh cüa tü chinh vä cäc täp hdp cäu. Cudi muc tü (nlu cd

cäc dang ngü phäp khäc nhau <5 cudi phän muc tü) thi cd diu thoi vä nghia cüa cäc

thänh ngü, döng thdi d cuöi muc tü cd nghia cüa cäc thänh ngü.

, tü näo dö trong täp hdp tü <kldc d l trong ngoäc ddn.

düdc minh hoa blng vi du cüa cäu. NhüngJÜ coth l thay

Cäch sü dung gidi tü, liön tü

Vt du: Bahn

schaffen.

sich (D ) brechen [schaffen] doc lä: sich Bahn brechen hoäc sich Bahn

Nhüng cäu thänh ngü cödäu gän bäng « cd nghia lä cäu thänh ngü chtia phäi lä chinh

xäc nhüng gin vdi nghia Düc.

,

Vi du: Regen

vo düa gäp vo düa.

uom [ausdem] in,die Traufe kommen « tränh hüm rnic hd, tränh

QUY UOC VIET TÄT

a. Adjectiv tinh tü.

A . Akkusativ döi cäch (cäch 4)

adv Adverb trgng tü.

C j Conjunktion lißn tü.

Comp Komparativ bäc so sänh.

Conj Konjunktiv thi giä dinh.

D datiu dü cäch (cäch 3).

etw. etwas cäi gi dö.

f.

Femininum giöng cäi.

G.

Genitiv sinh cäch (cäch 2).

h

chia cö trd döng tü haben

h,

s chia cö trd döng tü haben hoäc sein.

imf. Imperativ thi rnßnh I6nh.

inf. Infinitiv nguyön thi vö dinh.

Int. Interjektion thän tü.

inv. invariabel tü bckt biln.

j-d jemand ai dö.

j-m jemandem cho ai dö.

j-n jemanden dln ai dö.

j -s jemandes cua ai dö.

m. Maskulinum giöng düc.

mod. Modalverb döng tü tinh thäi.

n. Neutrum giöng trung.

N . Nominativ nguyön cäch (cäch 1).

num. Numerable s6 thü tü.

per Perfect thi quä khü.

pl Plural s6 nhilu.

präd Prädikativ chi düng läm trang tü.

p rä s präsens thi hiSn tai.

pron Pronomen dai tü.

pron dem Demonstrativ pronomen dai tü chi dinh.

pron imp impersonales, umpersönliches Pronomen dai tü vö nhän xüng.

pron indef Indefini’fpronomen dai tü bät vö djnh.

pron inter Interrogativ pronomen dai tü nghi vän.

pron pers Personalpronomen dai tü nhän xüng.

pronposs possessinpronomen dai tü s<3 hüu.

pronrefl Reflexivpronomen dai tü phän

thän.

pron rel Relativpronomen dai tü quan hd

prp Präposition gidi tü.

prtc partiel phu tü, trd tü.

s

chia cö trd döng tü sein

S

g Singular s6 it.

Sub substantivert tinh tü hoäc tinh döng tü düdc danh tü höa.

supeii Superlativ d p (bäc) cao nh£t.

vi intransitives Verb nöi döng tü.

vimp impersonales unpersöniches Verb döng tü vö nhän xüng.

vt transitives Verb döng tü ngoai, ngoai döng tü.

C Ä C H

y doc nhü "ü"

ac doc nhü "ä"

oe doc nhü "ö"

ck doc nhü "k”

ch doc nhü "kh"

D O C

V Ä I

C H Ü

C Ä I

V Ä

C H Ü

C Ä I

K E P

sch doc gän nhü "s".

st, sp däu vän doc nhü st, sp cuöi vän doc gän nhü xt, xp,

doc nhü "s"

chs, x doc nhü "kx"

qu doc nhü "qui"

dt doc nhü "t"

ti doc nhü "zi" 6 vi til -tion

th doc nhü "t"

rh doc nhü "r"

ph doc nhü "p"

v doc nhü "f" tnJdc nguyön äm doc nhü "w"

Nhüng trUöng höp doc khäc nguyön täc trön, trong til diin co chua phiSn äm riöng. Con bö sung thöm cäch doc "v" giöng nhü "w". (Tril dang sö nhilu trong cäc til giöng til Infinitiv - Infinitive. Ca bißt cö trUdng höp nguyön äm, vilt cö hai däu chäm phia trön. Dilu dö cö nghia la nguyön äm näy phäi doc thänh äm rißng.

Vi du: Cho idon ier

Cäc tü tiing Täy ban nha cön cö phu cäu n [njj.

Vi du: Dona

A, a n =, = chü thü nhät cüa bang chü cäi tiing Düc; wer A sagt muß auch B sagen (tue ngü) « dä quylt thi hänh, dä chöt thi

tret; däm lao, phäi theo lao; von A bis Z tü diu dln cuöi, das A und O dilu cd bän.

a n =, = (nhac) [nöt] la.

a, a prp tüng, möi; zehn gedecke a zehn Mark müdi dung cu möi cäi müdi mäc; zehn Besucher ä fün f Mark näm khädh thäm möi khäch näm mäc; ä conto do khoän gi.

Aal m -(e)s, -e [con) cä chinh, con lüdn (Anguilla anguilla L.); glatt wie ein ~ trdn nhü mö, lin nhü chach; den ~ beim scheianze fassen khöi nghiSp khöng phäi tü diu.

aalähnlich, aalartig a giöng nhü lüdn; dang lüdn.

Äalbehäher m -(e)s ao nuöi lüdn, b l nuöi lüdn.

Aaleisen n -s, = xem Aalgabel.

aalen vi bät lüdn,' cäu lüdn; sich ~ ngh! y6n, näm ngh!, vüdn ngüdi, vüdn vai, duöi däi chän tay.

Äalfang m =, -fange sü bät lüdn, sü dänh

lüdn.

Äalgabel f =, -n [cäi]

dinh ba d l bät lüdn.

aalförmig a cd hinh dang nhü kidn.

aalglatt a trdn nhü md, trdn nhü lüdn, trdn tuöt; kheo leo, khön kheo.

Aalkorb m -s, -korbe cäi rp dänh lüdn.

Aal/mutter f =, -mütter (döng vät) con chach (Zoarces uiuiparus L.); ~ raute f

=, -n [conl cä tuylt söng (Lotalota L.}, ~ reuse f =, -n vdt bät lüdn; - streif, ~

strid m -(e)s, -e vßt den (trön lüng ngüa va cäc gia süc khäc); ~ tierchen pl (döng vät) ho lüdn (Anguillulidae).

Aalsuppe f süp lüdn.

Äalteich m -es, -e ao nuöi lüdn.

Aaltierchen n -s, -(Zool) hp kldn.

Aar m -(e)s, -e (thd ca) chim bang, chim dai bang.

u Äser 1. xäc thü vät; 2. pl

Aas n -es, -e

Äser (tiing chüi) dö thöi thäy; 3. (da) mäng thjt (düdi da); 4. cäm (thüc än gia

süc).

aasen I vt 1. sän bän, dänh cä) ngön, xüc, höc, ddp; 2 (da) cao da (c^o mäng thjt <3

da); II vi 1. bdi räc; 2. (mit D ) phung phi,

hoang phi.

Aaserei f =, -en sü hoang phi, sü läng phi.

Aasfliege f =, -n loai ruöi vang.

aasig I a höi, thöi; (nghia bong) bin thki,

;

Aasgeier

thöi tha; II adv kinh khüng, afc, rät; schwer khö c^c.

Aasgeier m -s (nghia bong) k£ 1$ dung.

Aasgestank m -(e)s, -e müi höi thöi cüa xac chit thu vät.

Aasgrube f =,

-n 1. hö xac thu vät; 2.

düdng xa hiim trd.

Aas/käfer pl (döng v$t) loäi säu bp än xac chit (Silphidae Leach.); ~ selte f =, -n (da) m$t trai da thuQc.

ab I Prp (D ) tü; von nun ab tü nay, tü lüc näy; ab jetzt tü bäy gid, tü lüc nay; ab wann? tü khi näo? ab sofort tü phüt näy, khöng ch$m tri, ngay läp tüc; II adv: auf

20

abäugeln

Abänderung f =, -en 1. [sy] thay döi, cai tiin süa döi; dinh chinh; biin thi, biin tinh; 2. [sü] thü tiÄu, phi bö, hüy, bö; 3.

(in loat) [sM] süa, chüa.

Abändenmgs/antrag m -(e)s, -träge ban

'

dt,!thäo nghj quyit; ~ fähig a cö thi thay döi (süa chüa) dUdc ~ plan m -(e)s, -plane

ki ho$ch thay döi.

Abandon m -(e)s, -e [sM] tüchöi, phü nh$n, tü bö, bö rdi, däo ngü; den ~ erklären:

tuyÄn bö tü bö.

Abandonement n -s, -s 1. [sü] cU tuyöt; 2.

nhän

nhUdng,

nhüdng

bö,

nhüdng

quyin.

und ab lui tdi, l£n 16n xuöng xuöng, ab und an, ab und zu döi khi, döi lüc, thinh thoang; Gewehr ab! (quän sil) xuöng süng, xuöng!; Hut ab! bö mü ra! weit ab

von

xa, cäch

;

ab dafü! thöi, du röi!.

A b ch! 1. chiiu chuyin döng tü trSn xuöng dudi: absitzen xuöng ngiia; 2. täch xa ra:

abreisen: röi di; abreißen düt ra; 3. svt giäm: abnehmen giäm xuöng; 4. sU thay döi, tü chöi: abstellen. döi; 5. sü hoän thänh möt hänh döng, abblühen nö hoa;

6. sU hao mön -. abragen mön,

Ab das A u f und Ab der Verhandlungen toän bö qüa trinh däm phän; ein ewiges Ab und Zu: chuyin döng diu.

abackem vt 1. bit diu cäy; cäy äi, cäy xong.

Abakus m =, = 1 (sü) bäng tinh; 2. (xäy düng) tim dan <3dinh cöt.

abänderiich a 1. khi biin, biin döi, thay döi; 2 . hay thay döi, biin di.

Abänderfichkeit f, -m [tnnh] khä biin, biin döi, sU thay döi.

abändem vt 1. thay döi, biin döi, cäi biin, süa döi; 2. {an D) süa chüa; 3. thü tiÄu,

sdn höng.

abandonmeren vt tü bö, cu tuySt, bö rdi, nhüdng quyin.

abängstigen vt (j -m) cüöng doat, tudc do^t, sich ~ khiip däm, kinh hön, sd khiip via.

abarbeiten vt 1. läm bü; 2- läm din ki£t

süc, läm möt lü, läm m$t nhoäi; 3. hoän thänh, hoän thidn, trau chuöt.

abärgem (sich) [b|] suy yiu, ki$t süc, chäm chgc, choc tüc.

Abart f =, -en 1. biin döi, biin tüöng, biin hinh, biin dang; 2. [svt] biin döi, thay döi, cai biin, süa döi; 3. [dö] quai thai.

abaiten vi (s) 1. biin döi, thay döi, cäi biin, süa döi; 2. thoäi höa, döi bai, suy tön, hü

höa.

Abartung f =, -en 1. [sil] thoäi höa, suy döi, döi truy 2. [sU] xuySn tac, bop meo;

3. pl. nhüng biin thi, nhüng biin dang

(cua khoäng sän).

äbäschem vt läm s?ch, dänh s?ch, dpn s^ch, vet bün, thau; sich ~ [bü kifit süc.

abäsen vt gäm, nhim, än trui.

Abäsie f =, -sien (y) [bönh] B6t, bai li^t.

abätzen vt 1. hüy bö, pha bö, trü, di^t, d i#

hüy bö, bäi bö, phi bö, hüy; 4. (in loat) süa, chüa (ban in thü).

trü; 2. xem abasen.

abäugobi vt (j -m ) 1. nhin, ngim theo mit

abbaden

21

Abbinden

(cüa ai); 2 . dat düdc (cai gi cüa ai) blng cäch läm dom.

abbaden vt täm, tim rüa.

abbahren vt khSnh xuöng (tü linh xa).

abbaken vt 1. lät gö (dl di qua däm läy); 2. (häng hai) dänh däu blng phao tteu,

chi rö blng phao tiSu.

Äbbalken n -s (trlc dja) sü djnh tuyln.

abbalgen vt 1. (da) löt da; 2 . (j -m) cüöp doat, chilm; sich ~ bi möt möi vi dn äo.

Abbau m -(e)s, -e 1. (mö) sü khai thäc; 2. [sü] giäm bot, täi giäm, d t giäm, tirih

giäm (vü khi, bißn chi); 3. [sü] thü tißu, hüy bö, böi bö, xöa bö; 4. sU giäm (giä

tiln

6 . (quän sü) [sü] ra khöiträn dia; 7. pl -ten

tram bißt läp; 8. Äcker [Weinberge] in ~

bringen bo hoang.

);

5. (ki thuät) [sü] thäo röi, thäo dö;

abbauen I vt 1 . khai thäc; 2 . d t giäm, tinh giäm; 3. giäm, ha; 4. thü tiöu, hüy bo, bäi bö; 5. thäo dö, dö; 6 . d t (dät); II vi ylu

di, suy ylu, suy nhüdc, süt di.

Äbbau/hammer m -s, -hämmer (mo) büi chen; ~ ort n -(e)s, -Örter xem Abbau­

st r^cke; ~ produkt n -(e)s, -e (höa) sän pham phän hüy.

abbaureif a [bi] bo. xöa bo, thü tiöu.

Äbbau/sohle f =, -n (mö) güdng [tlng] lö sän xult; ~ soll n = u -s (mö) djnh müc

sän xuät, kl hoach khai thäc; ~ strecke f =, -n (mö) lö dpc khai thäc.

abbeeren vt nglt, häi (qüa).

Äbbeermaschine f =, -n mäy häi qüa nho.

abbefehlen vt hüy bö, bäi bö (l€nh).

äbbeföidem vt d n düt, ein röi, ein; d t düt; sich (D ) vor Lachen die Zunge ~ *

cüöi vö bung, cüöi säe sua.

abbeizen vt 1 . khäc, tim thüc, ngäm axit, tiy nia (b&ng axit); 2. thuöc (da).

Abbeizmittel n -s, = chit tly nSa, sü tly nla.

abbekommen vt 1. khö thäo; 2. nhän phin; 3. bi ph^t.

abbersten vi (s) täch ra, thäo ra.

abberufen vt sa thäi, thäi höi, cho thöi

viSc; triSu höi (cäc dai sü); 2. (nghia bong)

chit, Got hat ihn - anh ta dä chit.

Abberufung f =, -en [sü] sa thäi, thäi höi,

trifiu höi.

Äbberufungsschreiben n -s, = (luät) gily

döi, gily goi.

abbestellen vt thü tiöu, xöa bö, bäi bö, hüy bö; j-n ~ bäi bö lSnh goi ai; die Zeitung

~ dinh bän (bäo).

Abbestellung f =, -en [sü] bäi bö, dinh chi.

abbeten vt 1 . tung kinh, dpc kinh; einen

Rosenkranz ~ lln hat niSm kinh; 2. xin (ai) xä töi; 3. näi xin, van xin, van ldn, d u

xin.

abbetteln vt (j-m ) näi xin, köu xin, van xin,

d u xin, xin xö, vöir vöi vinh.

abbezahlen vt trä tiln; eine Rate ~ döng

nguyöt lilm.

abbiegen I vt 1. vuöt thlng, ven lfin, g lp

lai; 2. j -s Maßnahmen ~ düng phüöng kl ngän cän ai läm gi; ein Vorhaben ~

thay d& y dinh; II vi (s) quay, re, ngoät; vom Wege ~ tü düöng re väo.

Abbild n -{e)s, -er 1. hinh änh; [sü] thi hiSn, bilu hiön; 2. [büc] chän dung, änh.

abbilden vt tä, mi6u tä, mö tä, thi hißn, bilu hißn; in Gips ~ düc khuön thach cao.

Abbildung f =, -en 1. [büc] tranh, änh, vc; 2 . (trilt) sü phän änh, sü minh hoa.

Abbildungsfehler m -s, = sü sai lac vl

änh, änh meo mö.

bäng bö;

die Hoden ~ thiln hoan; 3. blt chüa, blt bö, blt cai; 4. (xäy düng) blt chät; ein faß ~ döng dai väo thüng; II vi döng cüng (vl

xi mäng), döng lai, ngüng klt.

Abbinden n -s, [sü] döng cüng, ngüng klt

abbinden I vt 1. cöi, mö; 2 . (y)

Äbfaifi

(xi mäng)

ÄbbiA m -sses, -sse 1. [sü] cän, chäm, döt; 2 . (sän bän) däu v4t; 3. (sän bän)möi (trong biy).

Abbitte f =, -n [sü] cäu xin tha töi; ~ tun lleisten] xin tha töi, - ist die beste BuIBe [tue ngü]* mäc töi phai i|n l^i cäu xin; chöt räng tay dä nhüng chäm, dai röi

con bi4t khön läm sao däy (Ki£u).

abbitten vt (j -m) 1. xin ai tha I5i; 2 . näi xin, köu xin, van xin, cäu xin, xin xö.

abblasen I vt 1. thöi; die Bücher ~ thöi bui khöi säch; 2. (kithuät) thöi, quet (bling luöng khi nen); 3. (höa) xä khi; 4. (sän bän): die Hunde -whuyt säo goi cho; 5. dinh chi, chäm düt, thöi, ngüng, bäi bö; II. vi th& ken lui quän.

Äbbläsesignal n -s, -e tin hiSu bäo yfin, hißu lönh rüt lui.

abblassen vi (s) 1. phai mäu, bac mäu; 2. täi mät, täi met di, bj nhdt nhat.

ablättem I vt ngät, häi, büt (lä cäy); II vi u sich ~ 1. rung, rdi (vl lä); 2 . x4p thänh ldp (mö); 3. (y) träy da, tröc da.

Abblätterung f =, -en 1. (nöng nghi$p) [sü] ngät lä, häi lä; 2. sU böc ldp; 3. [sü] tröc da, träy da.

abbläuen vt Id, hö ld (quän äo).

I vt quet träng, sdn träng; (väi)

chuöi, tly träng; II vi (s) xem abblassen

abbleichen

2.

äbblenden I vt 1. che, (änh säng); che töi, läm töi di; 2. chdi be di (nhac); II vi chän säng, che änh säng (khi chyp änh).

Abblendung f =, -en, 1. [sU] che änh säng, 2 . (vät ly) [sü] di£u chinh änh säng, chän mäng.

abblitzen vi süng bi hoc; bän trüdt, thät bai

jmdn ~ lassen xa länh ai, rdi bö ai, xua

duöi ai, töng cö ai di.

abblühen vi (s) heo, üa, tän, tän lui.

<-

<

22

Abbnviatiöo

ab/blocken vt chän, cän, läm täc nghen, läm trö ngai.

abbohren vt 1. khoan thüng; 2 . (dia chät) khoan thäm dö.

abborgen vt (j -m) vay, mü<?n, giät tarn,

abböschen vt (ki thuät) läm mät döc [nghiöng].

Abbrand m -(e)s, -brande (ki thuät) [sü] chäy hao; väy sät, [si/] chäy, sem.

Abbrändler m -s, = ~ in f =, -nen. ngUdi bj chäy nhä.

abbrassen vi (häng häi) cäng buöm.

abbrauchen vt mäc d£n räch, dung höng; ein (scharfes) Werkzeug ~ läm ctln dung cu.

abbrausen I vi 1. (s) äm äm lao qua, Im

2 . (h, s) (höa) ngüng lön

ärii di qua (xe cö);

men; II vt döi, xöi, tüdi.

äbbrenchen I vt 1. be gäy, vän gäy, gäy (räng); 2. phä, dö (nhä); das Läger ~ nhö llu, dd llu; ein Zelt ~ cäm \ku, düng l4u; eine Pontonbrücke ~ quay cäü phao; 3. dinh chi, chäm düt, thöi, ngüng; 4. (än loät) 1) täch chü khi sang döng; 2) x4p möt doan vän mdi; 5. die Hufeisen ~ thäo möng sät; II. vi (s) 1. b£ gäy, läm gäy;

dinh chi, ngüng lai, k4t thüc.

2 . bj

Äbbrechen n-s 1. (xäy düng) sU dd (nhä); 2. [sü] dinh chi, chäm düt; 3. (quän sü) sü giäm bdt, thu hep.

äbbremsen vt ham, phanh.

abbrennen I vt 1 . döt chäy, thiSu hüy;

2 .

(ki thuät) ii; nung, töi thäm, bi4n cüng; 3.

döt sem löng, thui löng; II. vi (s) 1. chäy, chäy trui; 2. chäy h4t, chäy nöt, tät; 3. dau ddn vi höa hoan, bi chäy nhä, bi höa tai.

Abbrennschweißen n -s (kl thuät) sü hän bäng ngpn lüa.

Äbbreviatiön f =, -en [sü] üdc lüde, rüt

ngän.

Abbreviatur

23

äbdanken

Abbreviatur f =, -en [sü] giän lü<?c; chü tät, chü viit tät.

abbringen vt (von D) khuyön can, Min

ngän, can; j -n von seiner Meinung - can ngän, khuyön can; j -n von der Spur ~ dänh lac hudng ai.

abbröckeln I vt be gäy, läm gäy; II vi (s)

vun ra; ld ra, rdi ra (vi vüa).

abbrocken vt be vun, be nhö ra.

Abbruch m -(e)s, -brüche 1. [sil] sut ld, säp

di; xoi ld; 2 . [sü] phä hüy, phä dd, thäo

dd; auf ~ kaufen mua tiing manh, mua le; auf ~ heiraten (düa) läy vö [chöng] giäu, giä; 3. [sü] dinh chi döt ng$t, cät düt; ~ der diplomatischen Beziehungen cät düt cäc quan hö ngoai giao; 4. [sü, diiu] hai, thiöt hai, tai hai, tön hai, tön thät; j

-m, ener Sache (D)~tun gäy tön thät cho ai; erleiden ~ b| [chiu] tön thät; 5. dät phü sa, dät böi; 6. (mo) dä khöi, dia kh<5i, cuc.

abbrüchig a 1. cü ky; räch nidi; giön, di vd; 2. (mo) thoai thoäi, höi die.

Abbruchstellung f =, -en (cd) thi cd bi.

abbrücken vi quay [cäu].

abbrühen vt 1 . döi nüdc söi, trung chän, nhüng nüdc söi; 2. (döt) vän ngüöc, xoän

ngüöc.

abbrummen vt ngöi tü, d tü.

abbuchen vt (täi chinh) sao lai tü khoän gi.

Äbbuchungsauftrag m -(e)s, -aufträge sU üy nhiöm chiit khäu.

abbügeln vt lä, üi.

abbummeln vt ngh! bü.

äbbürsten vt chäi sach; sich ~ dUöc chäi sach.

abbüßen vt chuöc 16i; bj trüng phat, bi phat.

Abc, A-B-C n =, = bang chü cäi, vin a-b-c;

- Buch n -(e)s -bücher säch vd löng; -

Schüler m -s, =, - Schülerin f =, -nen hoc sinh ldp möt; hoc sinh mäu giäo; ~

schütze m -s, -n hoc sinh ldp vd löng, hoc sinh ldp mäu giäo.

ABC

Brasilien, Chile) Achentin, Bradin, Chili (ba nüdc d Nam My); - W affen pl (Atom -, Bakterien - und chemische Waffen) vü khi nguyön tü, sinh vät vä höa hoc.

abdachen vt 1. md näp, md vung; 2. läm

-/Staaten

pl

(Argentinien,

nghiöng; läm löch; 3. däy näp, däy vung; sich ~ tut theo südn döc.

äbdachig, abdächig a nghiöng, thoai thoäi.

Abdachung f =, -en [dö, chö] döc thoai thoäi; südn d6c, mät döc, südn (nüi).

Äbdachungs/verhältnis n -ses, -se (ki

thuät): das ~ Verhältnis einer Böschung

ty

sö mät döc vdi dö cao cüa nd; ~ winkel

m

-s, = (kl thuät) [sü, dö] döc, nghiöng.

abdämmenvt 1. däp dö chän, däp däp, xäy ke, be bd; 2. (mo) chän nüdc.

Abdämmung f =, -en 1. dö, däp, ke; 2. sü däp dö; 3. (mö) [sü] chän nüdc.

Abdampf m -(e)s, -dämpfe (ki thuät) höi thäi.

abdampfen I. vt (höa) böc höi, cö däc, II.

vi (s) 1. (höa) bay höi; 2. (nghia bong) mät,

biin mät.

abdämpfen vt 1. läm yiu di (tiing); 2 . ninh, häm, tän, rim, om, näu nhü; 3. läm bay höi.

Abdampf/ergebnis n -ses, -se (ki thuät) kit qüa bay höi; - kessel m -s, = nöi höi;

~ kolben m -s, binh böc höi

Äbdampfrohr n -(e)s, -e (ki thuät) öng

thoät höi.

Abdampfung f =, -en 1. [sü] läm yiu di

(äm).

Abdämpfung f =, -en [sü] bay höi, höa cäp; 2. sü cö däc.

abdanken I vt cäch chüc, bäi chüc, cho vk hüu; ein Heer ~ giäi thi möt dao quän; II

Abdankung

24

abdüngen

vivk hüu, thoäi vi (vua).

Abdankung f =, -en [sU] cäch chüc, thoäi

vj (vua).

abdarben vt: sich (D) etw. fvom Münde) tiit kißm cai 9 .

abdarren vt säy, hong khö, läm khö.

abdecken vt 1. md, dö cät; ein Dach ~ mö näp; den Tisch ~ don bän; 2. giSt, nhö,

giät tung, hät tung, cuön di, töc; 3. löt da;

4. phät hiön möt khoäng sän; 5. ldp mäi

nhä; 6 . (kinh ti) thanh toän, trang träi, trä hit; 7. (thi thao) giü vüng, giü.

= ngüdi hung feao, ngüdi

Abdecker m -s, löt da, dö14.

Abdeckerei f =, -en lö mö, lö sät sinh.

Abdeckung f '=, -en 1. (xäy düng) sü ldp lai, täm che, täm ldp; 2 . [sü] thanh toän, trang träi.

abdeichen vt xem abdämmen 1.

abdichten vt (klthuät) chöng thäm; nen, len, vä kin, cö läp; das Fenster ~ 1. träm cüa sö, tret cüa sö; 2. che cüa sö; mit Werg ~ tret, bit.

abdicken vt cö däc, ngUng k4t.

abdielen vt den Boden ~ lät sän.

abdienen vt 1. phuc vu xong, hoän thänh nhi|m vu; 2. eine S c h u ld läm bü.

Abdikation f =, -en [sU] tü bo, tü chöi, phü nhän.

abdingen vt böt xen (khi mua), trä bdt xen; sich (D) etw. vom Preise ~ lassen giäm giä döi chüt.

abdizieren vi tü bö, tü chöi, phü nhän, chöi phäng, vö tuöt, khöng cöng nh$n, khöng thüa nhän; xem abdanken II.

Abdomen n -s, =u -mina 1. (y) [cäi] bung;

2. (döng vät) byng.

abdonnem 1. vimp läng yön, im bät; es

hat abgedonnert tiing säm dä l^ing im;

2 . vi (s) äm äm ludt qua, äm im phong

qua.

abdorren vi (s) 1. chit khö; 2. [bj] khö heo.

abdörren vt säy, phdi, hong khö.

Abdörrung f =, -en 1. [sü] säy, phdi, hong khö; 2. (thüy ldi) sU tifiu nilöc.

Äbdraht m -{e)s mat kim loai; phoi, mat cUa.

abdrängen vt län ep, xö län, diy di, gat

di; j -n vom Platz ~ chiim chö cüa ai.

Äbdrängungswinkel khöng) göc dat.

m

-s,

=

(häng

abdrechseln vt tiön, tiön ngoäi.

abdrehen I vt 1. vän, thäo, eine Schraube ~ vän dinh vft ra; j -m den Hals [die Gurgel] ~ vän cö ai, giit ai; 2. döng (khi, nüdc); tät (änh säng); 3. (klthuät) tiön, tißn ngoäi; II vi re, quay, döi hüdng.

abdreschen vt d$p lüa, tuöt lüa xong.

Abdrift f =, -en 1. düöng qua däm läy; 2. xem Abtrift 1.

abdriften vi tröi dat, rdi khöi, cäch xa.

abdringen vt (j -m) säch nhüng, säch nhilu, cüdng doat;) -m ein Geheimnis ~

moi bi mät cüa ai.

abdrohen vt (j -m) cüdng doat.

vt

abdrosseln

cö;

windigkeit ~ giäm töc dö.

böp

die

Gesch­

Abdruck I m -(e)s, -drücke 1. däu vit, däu tich, vit tich; 2. [cäi] khuön, mäu, khuön däp.

Abdruck II m -(e)s, -e (än loät) [sü] in, xuät

bän.

Abdrucken vt in, än loät.

abdrücken I vt 1. böp, böp nghet; 2. däp khuön, läm khuön; 3. böp co (süng); ein Gewehr ~ bän süng trüdng; II. vi nhün

ngüdi I6n, dap I6n (khöi mät dät,

Äbdruckpapier n -s, -e (än loät) bän in thü.

Äbdrucksrecfat n -(e)s, -e quyln täi ban.

abdüngen vt (mit D ) bön phän, bön.

abdunkeln

25

Abenteuer

abdunkeln vt läm töi di, böi den.

abdunsten, adünsten vt (höa) bay hdi, böc hc)i, cö däc.

äbduschen vt täm vöi hoa sen.

abdüsen vi phöng.

abduzieren vt düa, dän dät.

abebben vi (s) im bät, ngüng bät, xep

xuöng.

Abece xem, Abc.

abeceweise adv theo van chü cäi.

abeggen vt (nöng nghiöp) büa.

abeifem (sich) cö gang, dem het löng, rät cö gäng.

Abelie f =, -n (thüc vät) cäy luc dieu (Abelia. Br.).

Abend m -s, -e 1. buöi chieu; des ~ s, am

~ väo buoi chieu; den chieu, gän töi; es

geht in den ~, es wird ~ trdi töi;

über suöt ca buöi chieu; diesen ~ chiiu nay; der ~ des Lebens chiiu xi böng; guter ~! chäo tarn bißt (lüc buöi chieu)! 2. (thd ca) phüdng täy; 3. bunter ~ buöi bieu

den~

dien tap ky; ♦ es ist noch nicht aller Tage ~ (ngan ngü)« cü söng röi mä xem!,

di xem sao dä; thung thang se hay; man

soll den Tag nicht vor dem ~ loben

(tue ngü) » cö hay khöng müa döng se biit; giäu hay ngheo ba müdi tet möi hay.

Abendandacht f =, -en [sü, kinh] cäu nguyen buöi töi.

Äbendanzug m -(e)s, -anzüge bö le phuc

buöi töi (du tiec, di nhä hat

).

Äbend/appell m -s, -e (quän sü) [sü] diim danh buöi töi; ~ blatt n -(e) büa cdm chieu [töi]; ~ dämmerung f =, -en [buöi] hoäng hön, lüc chang vang, lüc nho mät ngüdi,

lüc nhä nhem.

abendelang adv chiiu chiiu.

Äbend/essen n -s, = xem Abendbrot; ~

gesellschaft f =, -en [buöi] töi Mn hoan

gia dinh, töi vui; ~ gottesdienst m -es,

-e (tön giäo) kinh chieu, buöi nguyen chieu; ~ hochschule f =, -n tnidng dai

hoc buöi töi, tnidng dai hoc tai chüc; ~

kasse f =, -n quäy bän ve trüöc (ve xem kich, xem müa .v.v.); ~ kleid n -es, -er bö väy II höi buöi töi; ~ kost f = xem

Abendbrot; - kursus m -ses, -e ldp hoc

buöi töi, khöa hoc buöi töi; ~ land n -(e)s

Täy Au; ~ länder m -s, = ngüdi Täy Au, ngüdi phüdng Täy.

abendländisch a [thuöc] Täy Äu, thuöc ve

phüdng täy.

abendlich a [thuöc] buöi chiiu.

Abendm ah l

n -(e)s, -e 1. büa cdm chieu;

2. (tön giäo) le rüde thänh thi, rüde le.

Abendmahlzeit f =, -en büa än chieu, büa

töi.

Abend/m esse f =, -n (tön giäo) le misa buöi chiiu, thänh li buöi chieu; ~ Ober­

schule f =, -n trüdng cao dang buöi töi;

~ röte f =, -n räng chiiu, hoäng hön.

abend s adv buöi chieu, chieu chieu.

Abend/schein m -(e)s, -e näng chieu,

näng tät; ~ Schicht f =, -en ca chiiu; ~

schule f =, -n trüdng buöi töi; ~ seite f

=, -n phfa täy; ~ sonne f = trdi chieu, mät trdi buöi chieu; ~ stem m -(e)s sao chiiu, sao höm, sao söm; ~ täschchen

= [cäi] xäc di xem kich, vf däm; ~

n -s,

Universität f =, -en 1. buöi toa däm töi; 2. [buöi] töi vui, liön hoan gia dinh; -

Veranstaltung f =, -en da höi; ~ Vor­

stellung f =, -en cuöc biiu diin buöi töi;

- Völker pl cac dän töc täy äu.

abendw ärts adv tdi chiiu, gän din chilu.

Abend/weite f =, -n (thiön vän) vT dö täy;

- zeit f =, -en ban chiiu; ~ zeitung f =, -en bäo buöi chiiu.

Abenteuer n -s, = [chuyßn, viec] cuöc

phiöu lüu, mao hiem, [viöc] äm muöi, den

töi, gian län; sich auf ein ~ einlassen

Abenteuerin

26

Äfahrgleis

büdc väo con düdng phieu lüu mao hiem.

Abenteuerin xem Abenteurerin.

Abenteuerlichkeit f =, -en 1. [tinh chät] hoang düdng, huyen hoäc, vien vöng, vien tüöng, thän ky, quäi di; 2. chü nghia phieu lüu.

Abenteuerlust f = [sü] khao khät phieu lUu.

abenteuern vi tim sil mao hiem.

Abenteurer m -s, = ke phieu lüu, ngüdi mao hiem.

Abenteurerin f =, -nen bä (cö, chi) phieu lilu.

Abenteurer/leben n -s, = cuöc ddi phieu lilu; ~ politik f =, -en chinh säch phieu lUu; ~ roman m -s, -e tieu thuyet phieu lUu mao hiem.

Abenteurertum n -(e)s, chü nghia phieu lilu.

aber I cj nhUng, cön, mä; oder ~ hoäc lä; ~ auch hön nüa, vä lai, ~ dennoch nhüng mäc du, vän; ~ doch a vän; II. prtc cön, nüa.

Aber n -s, =: es ist ein ~ dabei, die Sache hat ihr ~ 6 däy cö möt trö ngai (möt chü nhüng); kein ~! khöng cö "nhüng" gi het, khöng löi thöi gi hlt.

Aberglaube m -ns [sü, dieu] mö tin, di doan.

abergläubig, abergläubisch a [thuöc] me tin, di doan.

aberkennen (täch vä khöng täch) (part II aberkannt, inf abzuerkennen) vt 1. tranh cäi; 2. (luät) tüöc quyln.

Aberkennung f =, -en 1. [sü] bäi bäc, bäi bo, bäc bö; 2. [sü] tüdc quyen.

Aberkennungsurteil n -(e)s, -e (luät) ban än tüdc (quyen gi).

abermalig a läp lai, lai, län nüa, län thü hai.

abermals adv läp lai, län thü hai, nüa.

äbemten I vt thu hoach müa mäng, gät häi; II vi ket thüc vu gät.

Äbemten n -s sü thu hoach müa mäng, vu gät häi.

Aberration f =, -en (vät ly) quang sai.

Aberraute f =, -en cäy ngäi (Artemisin abrotanum).

Aber/tausende pl häng ngän; ~ witz m -es [tinh, thöi] ngöng cuöng, gän dö.

aberwitzig a ngöng cuöng, gän dd, dd höi, ky cuc, gän dd, gän bät säch.

aberziehen vt (j -m) bat chüa, bät bö, bät cai.

abessen I vi än xong; II vt 1. gäm, nhäm; 2. än sach, lilm sach (dia).

abfächeln vt 1. quat, phe phäy; 2. (nöng nghiep) quat lüa.

abfachen vt 1. läm ngän (trong tü, höp .v.v.); 2. phän loai, phän hang, xep loai.

Abfachung f =, -en 1. ngän, höc (trong tü,

bän

loai; 3. [sü] säp xep ngän.

);

2. [sü] phän loai, phän hang, xep

äbfackeln vt döt chäy, thiöu döt, thiöu trui.

äbfädeln vt 1. läy, thäo, gd, cät; 2. grüne Bohnen ~ läm sach dö xanh.

abfahren I vi 1. di ra, di khöi, chay; 2. quay, ngoät, re; 3. di xuöng düdi, tut xuöng, xuöng, ha xuöng; vom Berg ~ xuöng nüi; abgefahrener Schnee tuyet phing, tuyet nhän mät; 4. trüöt xuöng, tuöt xuöng, tuöt ra, buöt ra, trüöt ra; das

Messer fuhr ihm ab dao tuöt khöi tay nö;

5. cüt khöi, cüt di, xeo cfi; 6. chit,

tiön, chlu phät; II vt 1. chd di, chuyin di;

quy

3. läm

hong, läm hü hai (khi chay); 4. (ngüa) phi nüdc dai, chay kiöt süc.

Äbfahrer m -s, = vän döng viön thi chay

2. cät rdi (bang bänh täu höa

);

(thi tniöt tuyet).

Äfahrgleis n -es, -e (düdng sät) düöng xuät

Abfahrt

phat.

Abfahrt f =, -en 1. sü khöi hänh; 2. xuöng

(nüi), xuöng döc.

abfahrtbereit a [thuöc vl] chuan bi xuät phat.

Abfahrts/halle f =, -n ke, bö sän (ga); ~ lau f m -(e)s, -läufer (thi thao) trUdt tuylt,

trüdt töc dö cao (trüdt tuylt); ~ läu fer m -s, =, ~ in f =, -nen ngUdi trüdt tuylt, vän döng viSn trUdt tuylt; ~ signal n -s, -e, ~

Zeichen n -s, = tin hiöu khöi hänh; ~ zeit

f =, -en thöi gian khöi hänh.

Abfall m 1. -(e)s, -fälle cänbä, vät thäi, räc

rüdi, sän phäm phu, phi lieu, phu lieu, dö thäi, reo vun, thep vun, kirn loai tap,

phoi, mat cüa; 2. -(e)s, -fälle südn döc, mat nghieng, mät döc; 3. -(e)s [sü] dö (nUdc), sut (dien äp); gradien; 4. -(e)s

(häng häi) sü tröi dat; 5. -(e)s [sü] xa rdi, di tröch, sai lech, phän bäc.

Äbfall/behälter m -s, = sot räc; ~ besei­

tigung f =, -en sü don sach räc rüdi, sü thanh toän dö phi thäi; ~ eimer m -s, =

thüng räc, sot räc; ~ eisen m -s, = sät vun, dö sät phi pham.

äbfallen vi (s) 1. rdi xa, rung ra, rdi ra, täch ra; 2. xuöng, ha xuöng, di xuöng, tut xuöng, leo xuöng; 3. rung, rdi; 4. sai lac,

bö, tü chöi, cäi; zur

läm träi;

5. tü bo,

Gegenpartei ~ däo ngü; 6. (häng häi) tröi dat, tröi. 7. gäy cöm di, cöi di, öi op di; 8. (v! nUdc) ha, xuöng, rüt; 9. (nghia

bong) rdi väo phän läp däy (khuön chü).

Abfall/faß n -sses, - fässer thüng düng dö thäi; ~ häufen m -s, = döng räc.

abfällig I a 1. khöng thuän ldi, bät ldi, xäu; eine ~ e Antwort ldi chöi tü, ldi khüdc tü; 2. nghieng, döc; 3. rung; 4. cöquandiim

, düdc; 10. (än loät)

(tü tüöng, chinh kiln) khäc; II adv bät ldi

sich ~ über j - n, über etw. (A) äusspre-

27

abfechten

chen binh phäm xäu vl ai, cö nhän xet

xäu v l ai; j-n

klt töi, buöc töi (ai).

~ beurteilen klt än, len än,

Abfall/industrie f =, -strien cöng nghiep phi thäi, cöng nghiep düng phi thäi; ~

produkt n - (e)s, -e sän phim phu, phi liSu, phi thäi; ~ rinne f =, -n cöng trinh thäo nüdc, [öng, cöng] thäo nüdc; - rohr

n - (e)s, -e öng thäo (nüdc bin); ~ Stoffe

pl phoi cät, phoi bäo; bä, xl nöi, quäng

duöi; ~ verbrauch m - (e)s, ~ Verwer­

tung f =, - en viöc sü dung phi lißu phi

thäi.

abfälschen vt dä, (süt, danh) chech; Ball

dä böng chßch phia göc sän.

äb fangen vt 1. tom düdc, bät düdc, chöp düdc, vd düdc; 2. du dö, ga gäm, löi keo,

quyln rü (khäch häng); 3. (xäy düng) chöng dd; 4. läm cai bäng, läy thäng bang

(mäy bay, ötö); 5. chän düng (möi cuöc tän cöng cüa ke thü); 6. (thi thao) vüdt,

(zur Ecke)

vüdt län; 7. (sän bän) klt thüc, klt lilu, gilt chit.

Abfangjäger m -(e)s, = mäy bay tiem kich.

Äbfangsatellit m -(e)s, -en vö tinh phöng

thü.

ab färben vi 1.

phai mäu, bac mäu, nhdt

mäu; 2. dl lai däu vit.

abfassen vt 1. säng täc, läm, soan; 2. töm, tüm, töm, bät; j - n bei etw. (D) ~ bat ai vi cäi gi; sich ~ lassen bi tdm, bi bät; 3. thäo, gd, cdi.

Abfassung f =, -en 1. (sü] bien soan, säng täc, bi&n täp; 2. [sü, cäch] diin dat.

[bi] muc, nät, thöi rüa, säu

abfau len vi (s)

(räng).

Abfertigunsschalter m -s, güi.

äbfechten vt

quäy nhän

läy lai,

1. (j - m) giänh lai,

chilm lai, doat lai; 2. eine straße ~ än

xin, än mäy; sich ~ möt nhoäi vi chiln

äbfedem

28

äbflei&en

däu.

äbfedem I I vt vät löng, nhö’ löng, läm

löng; II vi [bi] vät löng, läm löng.

äbfedem II vt (kl thuät) dät lö xo, läp lö xo.

Abfederung f =, -en (ki thuät) 1. sil giäm xöc, sü giäm chän; 2. sil dät lö xo.

Äbfederungsschutzkappe

(ki

f

=,

-n

thuat) näo bäo hilm, näp giäm chän.

Abfeger m -s, =, ~ in f =, -nen ngilöi quet

tilöng, ngüöi quet don.

äbfeilen vt 1. (kl thuät) giüa, giüa bling; 2.

(nghia böng) gia cöng, got giüa.

Äbfeilraspel f =, -n (ki thuät) giüa g6, giüa

kim loai mim vä cäc vät phi kirn loai.

äbfeilschen vt tiet kiem, de sen.

äbfeimen vt hdt bot (väng).

äbfeinen vt tinh che, läm sach.

äbfertigen vt 1. khöi hänh, xuät phät (täu);

güi (thu); 2. phuc vu, häu ha; Patienten

~ nhän benh nhän; 3. bät ra, düa ra, du8i

ra, däy ra, thoät khöi, thoät nö; /- n kurz

~ duoi ai ra.

Abfertigung f =, -en 1. sü khöi hänh (täu),

güi (thu); 2. sü phuc vu; 3. sit til chöi;

seine ~ erhalten bi chüi mäng (chiti rüa,

dänh mäng).

Abfertigungs/amt n (e)s, ämter phöng

phän phät; ~ stelle f =, -n nöi güi; ~ zeit

f =, -en thöi gian güi di.

äbfetten I vt 1. böi däu, thäm däu, tra däu

mö; 2. läm sach däu mö, täy däu; II vi

giäm mö, bdt däu.

äbfeuem I vt bän (blng gi); einen Revolver

auf j n ~ bän süng luc väo ai; Geschosse

~ bän dai bäc; einen schuß ~ tiln hänh

bän; II vi 1. bän, khai höa; ~! Bän! 2.

ngüng bän, thöi bän.

Äb feuerung f =, -en 1. thilt bi bät lüa; 2.

sü bän.

abfiedeln vt keo vi (dän vi cäm), keo mä

vi.

äbfiltrieren vt loc.

abfilzen vt cät löng, xen löng.

abfinden vt din bü, b6i thüöng, läm thöa

man; j -n mit einer Geldsumme ~ din höagiäi, dan noa, cniu, cam'cniu; mua

thuän, döng y, üöc hen nhau.

Abfindung f =, -en 1. [sil] thöa man, toai

nguyen, man nguyen, b6i thilöng, 2. Sü

trä tien thüöng.

Abfindungs/geld n -(e)s, -er tien böi

thüöng vi üöc (I6i hen), tiln nöp giäi üöc;

- vertrag m -(e)s, - träge bän höp döng

thöa däng; ~ Vorschlag m -(e)s, -schläge

viöc dl xuät höp d6ng.

äb fin gem vt dem (bang) ngön tay, tinh

bang ngön tay.

äbfischen I vt cäu het (cä), dänh het (cä);

das Beste ~ höt väng süa; II vi cäu xong.

abflachen vt san bäng, cäo bäng; trö nen blng.

äbflamm en vt (da) läm sach mö

äbflauen I vt (klthuät) rüa; II vi 1. dö, nguöi

cho da.

di, diu di, böt di, giäm di, im di, lang di;

2. giäm, ha, sut (giä tiln).

Äb flauen n -s 1. [sü] läng diu, giäm; 2. [sü]

sut (giä), phä giä.

äbflehen vt (j - m) näi xin, van xin, van lön,

cäu xin.

äbfleischen vt (da) loc thit düdi da.

abfliegen vi (s) bay di, cät cänh; II vt (häng

khöng) bay thü, bay khäp.

äbfleiAen vi (s) chäy ra, tuön ra, tuön chäy;

böi di, tröi qua, rö, ri.

äbflößen

29

abgabenfrei

äbflößen vt thä be, thä tröi (gö).

Abflug m -(e)s, -flüge [sü] bay di, cät cänh;

sich im ~ befinden bay di, cät cänh.

äbflugbereit a [thuöc] sü sän säng cät cänh, chuän bi cät cänh.

Äbflugs/halle f =, -n phöng döi (<3 sän

bay); ~ ort m -(e)s, -e (häng khöng) diem bay, dia diim cät cänh; ndi cät cänh.

Abflugstelle f =, -n ndi cät cärth.

Äbflugzeit f =, -n thdi gian cät cänh.

Abfluß m -sses, -flüsse 1. sü chäy; dem \\Tasser ~ geben thäo nüdc ra; 2. öng thäo

nUdc, öng mäng, kenh thäo nüdc, cöng ;

3. [sü] rö, thoät, mät mät, hao hut; 4. (y)

sü bäi tiet (ddm däi); 5. ~ eines flüsses ins Meer cüa söng, väm.

Abfluß/graben m -s, -graben kenh thäo

nüdc, cöng thäo; ~ Hahn m -(e)s, -hähne (ki thuät) van thäo; - kanal m -s, -näle:

~ kanal eines Gletschers kenh chäy cüa söng bang,

abflußlos a khöng chäy.

Äbfluß/öffnung f =, -en lö chäy; die ~

(eines Teichs) cöng (cüa ao); - rinne f =, -n 1. mäng thäo nüdc; 2. (nöng nghiep)

ränh giüa [cäc luöng, hai däy]; ~ rohr n -(e)s, -e öng thäo nüdc.

äbfluten vi (s) xuöng, rüt xuöng (nüdc); quät lui (söng).

Äbfluten n -s nüdc trilu xuöng, thüy trieu xuöng, con nüdc xuöng, nüdc röng, nüdc räc, nüdc ki§t.

Äbfolge f =, -n trinh tü, thü tü, sü ki tiep. sü län lüdt, tinh lien tue.

äbfolgen: j -m etw. ~ lassen chuyen giao cho ai cäi gi, cäp cho ai cäi gi.

äbfoltem vt 1. tra tän; 2. (j -m) cüdp läy bang nhuc hinh.

äbfordem vt 1. trieu höi, trieu, rüt, goi ve;

2. (j -m) cö giänh, cö dat düdc, döi hoi.

Äbforderungsbrief m -(e)s, -e giäy goi ve,

giäy trieu höi;

äbformen vt 1. (ky thuät) läm khuön, tao hinh; 2. (än loät) chi döng mö.

äbforsten vt ha, ngä, chät, dön, dän.

äbfragen vt hoi, hoi han; hoi bäi.

äbfressen vt gam, än mön, xöi mön.

äbfrieren I vt bj hong vi lanh (cäy cöi, müa

mäng); II vi (s) chet cdng, te cöng.

Äbfuhr f =, -en 1. [sü] güi di, chuyin di, cät

cü; 2. [sü] chöng cü, khäng cü, quat lai; [sü] tü chöi, khüdc tü, cü tuyet; j -m eine

Schroffe ~ ertelen chöng cü kich liet,

eine - erleiden [erfahren], sich (D) eine ~ holen bj chöi tü (cü tuyet).

äbführen vt 1. düa di, dän di, chd di; 2. thäng cuöc; 3. bät, giü, giam giü, töm,

bät cöc; 4. bäc bö, phü nhän (läi); 5. (y) täy ruöt; 6. trä tien, nöp tien; Geld lSteuer] ~ nöp tien, xuät tiln, cäp titln;

7. keo däi, keo cäng;

(chd), luyön (chö).

äbführend a (y) täy ruöt, x<3, nhuän träng.

Abführmittel n -s. = (y) thuöc täy, thuöc

8. (sän bän) day

xi, thuöc nhuän träng.

Äbfuhrsystem n -s, -e [sü] läy nüdc thäi,

v i sinh höa.

Äbfüllanlage f =, -n thiet bj ddng chai.

äbfüllen vt chiit väo (chai), röt, dö väo (chai).

äbfurchen vt phän chia bang ränh.

äbfüttem I vt beo, nuöi thüc, nuöi beo.

äbfüttem II vt dät ldp löt (cho äo

Abfütterung f =, -n sü vö beo; thüc än nuöi thüc.

Abgabe f=, -n 1. [sü] chuyen giao, bän

giao, giao, nöp; 2. (the thao) sü truyän böng; 3. (vät ly) hieu suät, sü giat lüi; 4. thue, thuö mä, thui, khöa; rückständige

~ tien thue thieu, thue thät thu.

äbgabenfrei a mien thue, mien nöp, miin

äbgabe( n) pflichtig

30

abgegriffen

trä.

äbgabe(n)pflichtig a bi nöp thui, cd

nghia vu nöp thui.

Abgabepreis m -es, -e giä bän.

Äbgabezug m -es, -züge (cö) nüöc lüi.

Abgang m -(e)s, -gange 1. sü khöi hänh

(cüa täu höa); 2. [sü] tü chüc, rüt lui; (sän khäu) [sü] röi khöi, bo nghl; 3. [sü] töt

nghiöp, sü ket thiic; 4. khoa töt nghiep;

5. [sü] tieu thu, bän (häng höa); 6. (ve nüöc) [sü] ha, xuöng, rüt; [sü] chäy di, rö,

ri, thoät ra (khö; 7. [sü] thiöt hai, tin thät, thua 16, 16 vin, [sü] cän non, cän thiiu, cän duii, cän gian.

abgängig a 1. thiiu, hut; 2. (vi häng höa) düdc üa chuöng, bän chay, phd biin, thöng dung.

Abgängigkeitsanzeige f =, -n (luät) ddn bäo tü.

Äbgangs/bahnhof m -(e)s, -höfe ga xuät

phät, ga däu; ~ entschädigung f =, -n löp töt nghiöp; ~ prüfung f =, -en ky thi

t6t nghiep; ~ schein m -(e)s, -e xem

Abgangszeugnis; ~ schüler m -s, = hoc sinh töt nghiöp; ~ Station f =, -en ga xuät

phät, tram khöi hänh; - Zeugnis n -ses, -se blng töt nghiep.

Abgas n -es, -e (ki thuät) khi thäi, khi loai bo, khi thoät ra.

äbgattem vt 1. räo, quäy lai; 2. (j -m) cö giänh, cö doat.

äbgaukeln vt tj -m) lüöng gat.

äbgaunem xem äbgaukeln.

äbgearbeitet a [di] läm bü, läm trä nd.

äbgebaut xem Abbauen.

äbgeben vt 1. trä lai, hoän lai, giao hoän, trao, täng; eine Norm ~ giao dinh müc; einen Schuß ~ ban; ein Urteil ~ tuyön än; eine Meinung ~ (über A ) di xuät y

kiin; eine Erklärung ~ ra tuyön bi; ein Amt ~ bän giao cöng viöc cho ai; die

Versicherung ~ cam doan; seine Stimme

~ bo phiiu, biiu quyit; 2. er wird einen

tüchtigen Arbeiter nö se lä möt cän bö töt; sich ~ (mit D) läm bän, bän, bän biu, bän rön, loay hoay, lüi hüi, cäm cui, hi huc; sich mit kleinigkeiten ~ läm nhüng

diiu vät vänh.

äbgeblaBt a (nghia bong) mön, cü; eine ~

e Metäpher in du.

äbgebrannt a (nghia bong) chäy trui, bi gay, bi düt, bi giän doan, träng tay, chäy

tüi.

Abgebrannte sub m, f ngüöi bj chäy nhä,

ngüöi bi höa tai.

abgebraucht a 1. cü, sön, räch (vi quin äo); 2. quen thuöc.

äbgebrüht a bi chai san, bi trd, li 1dm; ein

~ er Mensch tön dai bdm; gegen älles -

sein khöng biit xäu hi, khöng co lüdng

täm.

äbgedroschen a 1. nhäm chän, vö vi; ein

~ es Klavier chiic dän düdng cim bi

chüng phim (bi hong tiing); 2. tim

thüöng, säo, nhäm tai, nhat nheo, dung tue; ~ e Redens arten löi le säo röng.

äbgefahren a bi hao mön, bi mön.

äbgefeimt a bat tri, näng cän, din mat, qüa quät, qüa döi, hü höng, läo xüdc, xäc xüdc, cän rö, träng träo, vö si, diu cäng; ein ~ er Kerl. 1) ngüöi löi döi, ngüöi da müu tüc ki, ke tinh ranh; 2) ke läo xüdc (xäc läo, cän rö); ein ~ er Schurke quän dö tiön (vö lai, bin tiön).

Abgefeimtheit f =, -en [ti'nh, sü] läo xüdc, träng trdn, xic läo, cän rö.

Abgegrenztheit f - [sü, tinh chit] han chi, giöi han, eo hep, nhän quan hep höi, tim mät thiin cän; [tinh] thiin cän, nöng

can.

abgegriffen a 1. räch nät, höng, mön, sön, cü, mö; 2. nhäm, säo, dung tue, tim

abgehackt

31

abgerundet

thüöng.

abgehackt a khöng diu, ngät quäng, rdi rac, nhät güng;

gäy guöc, gäy

äbgehagert a gäy gö, nhom.

äbgehangen a düdc thäo.

abgehärmt a lo äu, qüa möt möi, kiet süc, kiöt lüc, kiet que, möt lä.

abgehärtet a düdc töi luyön, düdc ren luyen.

äbgehen (dbgehn) I vi (s) 1. rdi di, xuät phät, khöi hänh, ra di, xuät bin; ~ lassen xuät phät, khöi hänh; von der Schule ~ thöi hoc; mit (dem) Tode ~, zur großen Armee ~ di chäu Diem viidng, quy tiön chiu phät, chit, mät, tich; 2. di lac düöng, di sai düdng; vom Wege ~ lac, lac düöng, lac löi; vom rechten Weg ~ läm düöng lac löi, läm lac; 3. täch khöi, röi khöi, täch ra, phän läp; 4. thiiu, khöng du; 5. tü bo, tü; vom Preise ~ lassen ha thäp yeu cäu; sich (D) etw. ~ lässen nhin cäi gi; 6. xong, hoän thänh, kit thüc; 7. [düdc] bän hit, tieu thu het; II vt 1. di mön, di hong; 2. do büöc chän.

abgehetzt a hit hdi, het thö, gäy yiu, yiu duöi, lä lüdt, suy nhüdc, kiöt süc;

äbgeizen vt (j -m) tüdc doat, gilng, chiim läy.

abgekämpft a möt möi, möt lü, möt nhoäi, möt phö, phö phac, kiöt süc.

abgekartet a part II dä thöa thuän ngäm, quy üöc bi mät, bi mät hen üdc.

abgeklärt a hoän toän, säng tö, chin chän, thän trpng, biit suy tinh, trüdng thänh, thänh thue, läo luyön, cö kinh nghiem.

abgekürzt part II 1. [bi] rüt ngän, gian

lüde, lüde bdt; 2. (toän) bi cät cut.

abgelagert a 1. 4, ü dong, tön kho; 2. ~

er Wein rüdu vang di läu.

äbgelaufen part II [dä] qua, qua röi, vüa

qua (vi thöi gian); qüa han.

abgelebt I a giä yiu, giä nua, giä khom, giä khu, giä c6i; II adv ~ aussehen cö ve bd phö, tiiu tuy (vi ngüöi).

abgelegen a vang ve, hiu quanh, diu hiu, heo hüt, cö tich, u tich, thanh u; ein ~ e

Ort ndi heo länh, chön thäm sdn cüng cöc.

abgeleitet part II phai sinh, thü sinh; ~ e Funktion (toän) dao häm.

Abgeleitete sub f (toän) dao häm.

abgelumpt a räch, räch rüdi, räch büdm,

tä tdi.

abgemacht a [dä] giäi quyit xong.

äbgemagert a gäy, höc häc, tiiu tuy.

abgemessen a diu diu, diu dän, nhip nhäng.

abgeneigt a [cö] äc cäm, äc y, khöng thän thiön; j -m gegenüber ~ sein cö äc cäm vöi ai.

Äbgeneigtheit f = äc cäm, äc y, thäi dö thü dich.

abgenutzt part II sdn, mön, räch, thäi bö.

Abgeordnete sub m, f dai bilu.

Äbgeordneten/haus n -es, -häuser, ~

kammer f =, -n Viön dän bilu; - sitz m -es, -e ghi dän bilu, ghi dai bilu.

äbgepackt a düdc döng göi.

abgeplattet a 1. phlng; 2. (nghia bong) dung tue, tim thüdng.

äbgeiben vt thuöc da.

abgerechnet I part II cö y, dung y, du dinh, dinh sin; II adv ngoäi ra.

äbgeredetermaßen adv theo quy üdc, theo sü thöa thuän.

abgerissen a 1. räch, räch rüdi; 2. rdi rac, ngät quäng, tän man, vun vät.

Äbgerissenheit f = 1. [sü] räch rüdi; 2.

[sü, tinh] tan man, röi rac.

abgerundet part II trön göc, lüdn trön,

abgesagt

trön, tinh chän.

abgesagt a 1. eine ~ e Kundgebung cuöc bilu tinh dä bi hüy bö; 2. ein ~ er Feind tü thü, ke thü khöng döi tröi chung.

Abgesandte sub m, f sü giä, phai vien, dai bieu; geheimer ~r phai vien.

abgeschabt a ~ e Kleider quän äo cü (räch).

abgeschieden a 1. le loi, cö döc, ddn döc,

dä mät, dä qüa cö, dä

cö ddn;

2. chit,

qua döi, cö

Abgeschiedene sub m, f ngUöi chit, ngüöi qüa cö.

Abgeschiedenheit f = [tinh chät, sü, tinh trang] cö ddn, cö döc, ddn döc; [sü] xa röi, thoät ly (khöi cuöc söng).

äbgeschüffen part I I 1. [düdc] mäi nhän, trau chuöt; 2. [dä] deo got, got giüa; 3. (nghia bong) cö giäo duc, II dö, nhä nhän, lieh sü, II phep.

abgeschlossen I a kin däo, khöng cöi md; II part I I 1. tron ven, däy dü, hoän chinh, toän ven, hoän toän; ~ e Hochschul­ bildung nin hoc vän cao dang hoän

chinh; 2. dä ky kit (ve hdp döng

sich - (nghia böng) hoän thänh, kit thüc,

)

3. in

thänh thao; 4. hermetisch ~ düdc däy kin; eine ~e Wohnung cän hö rieng biet.

Abgeschlossenheit f = 1. [tinh] kin däo, khöng cöi mö; 2. [sü] tron ven, hoän chinh, toän ven.

Abgeschmack m -(e)s müi höi, müi thöi.

abgeschmackt a vö vi, khöng dep mät, täm thüöng, dung tue (vi y kiin); ~ es Zeug [sü] vö vi, chuyen nhäm nhi.

Abgeschmacktheit f =, -en [sü] vö vi, hen ha, dö tiön.

äbgeschnitten part II bj cät rdi.

abgesehen : ganz ~ davon, daß

nöi rang, ngoäi ra, mäc dü; von dieser Tatsache ~ mäc dü sü kiön näy.

khöng

32

äbgewöhnen

äbgesessen xem äbsitzen.

abgesondert I a rieng biöt, biet läp, cä biöt; II adv [möt cäch] rieng biöt, biöt läp.

Abgesondertheit f - [tinh, sü] biöt läp, täch biet.

abgespannt I a möt, möt möi, phö phac, rä röi; II adv: sich ~ fühlen cäm thäy möt

möi.

Abgespanntheit f =, sU möt möi, sü cäng thäng, sü nhat nheo, sü vö vi, tinh dung

tue, sü tarn thüöng.

äbgesperrt part II bi khöa lai; bj phong töa.

abgestanden a cö müi möc, ngöt ngat, bi hdi; - er Fisch cä üdn, cä chit.

ägestellt : ~ sein auf etw. (A) dänh cho.

äbgestimmt : aufeinander ~ sein thöa thuän vdi nhau, döng y vdi nhau.

abgestorben part II [bj] liöt, bai, tö cöng, chit cüng.

abgestumpft (nghia böng) 1. bäng quan, thö d, düng düng, länh dam, hö hüng; 2. (nghia den) yiu di, süt di; 3. (toän) bj cät cut; ein ~ er Kegel hinh nön cut.

abgetakelt a [dä] tü chüc, v i hüu, vi vüön.

äbetan a tron ven, hoän chinh, hoän toän.

abgetönt a gon gäng, tüdm tät, däng hoäng.

abgetragen a cü, mön, räch, nät, sön.

abgetrieben a chay kiet süc (vi ngüa).

abgewetzt I part II [dä] deo got, trau chuöt, got giüa; II a sön; sön räch,

äbgewinnen vt (j -m) 1. thäng, düdc; 2. dat düdc, nhän düdc; j-m ein Lächeln ~ läm ai mim cüöi; j -m einen Vörsprung ~ nhän düdc däc quyin trüdc ai.

abgewirtschaftet a kinh ti kiet quö, thua

16.

äbgewöhnen vt(j-m ) bät chüa, bät cai, bät bö; sich (D)etw. - bät minh bö cäi gi; ein

abgezehrt

33

abhäldig

Kind ~ cai süa cho con.

abgezehrt a kiöt süc, coc, cöi coc, öi op,

gäy cöm.

abgezirkelt part II chinh xäc.

abgezogen a trüu tüdng; ein ~ er Begriff

khäi niem trüu tüdng.

äbgießen vt 1. rot ra, d i ra, chiet ra, chät

ra, thäo ra; 2. (ki thuät) düc, düc rot, rot, di; sich ~ täm, giöi; sich kalt ~ täm nUdc

lanh.

Abgießer m -s, = thd düc, thd näu (lö).

Abglanz m -es [sU] phän xa, phän chiiu, änh säng phän xa, öng änh, vit säng, änh.

äbgleichen vt 1. san, sanbäng, san phang;

2 . Schuld und Forderung ~ cän bäng thu

chi.

Abgleichstange f =, -n (ki thuät) däy dpi.

äbgleiten I vi (s) trüdt xuöng, tuöt xuöng; II vt (ki thuät) cän, dät.

Abgleiten n -s 1. [sü] trüdt xuöng, tuöt

xuong;

2. (häng khöng) sU mät trong

lüdng.

äbglitschen xem äbgleiten I.

Abgott m -(e)s, -götter thän tüdng, ngäu tüdng, linh vät, bäu vät, tüdng thö.

Abgöttanbeter m -s, = ngüöi thö thän tüdng (ngäu tUdng giäo).

Abgötterei f = tue thö thän tüdng, nglu

tüdng giäo; mit j-m ~ treiben süng bäi, süng kinh, tön süng.

abgöttisch I a [thuöc] thd thän tüdng; II adv: j -n ~ lieben yeu ai me met.

Abgottschlange f =, -n (döng vät) con trän

(constrictor constrictor L.).

Abgrabearbeiten pl cöng viec san nin.

äbgraben vt däo len, moi lSn, böi len, khai quat.

Abgrabung f =, -en sü khai quät

abgrämen (sich) (um A) rän süc, cö süc,

gang süc, buin räu, phiin muön vi

äbgrasen vt gäm (cö); (nghia böng) kiim

chäc, kiim ldi; ~ lassen hüc nhau, choi

nhau.

äbgreifen vt 1. läm sön, läm mön; 2.: eine

Entfernung ~ (dia ly) xäc dinh khoäng

cäch (theo bän di); sich ~ sön, räch,

äbgrenzen vt 1. phän dinh gidi han, phän

ranh giöi; 2. phän bißt, phän rö, phän

dinh; sich ~ (gegen A ) [düdc] phän rö

ranh giöi.

Abgrenzung f =, -e, -n sü phän giöi, sü

dinh ranh giöi; (nghia böng) sü phän biet,

sü giöi han.

Abgrund m -(e)s, -gründe vüc thlm, vüc

säu; am Rande des ~ es stehen düng tren

bö vüc thäm.

abgründig a [thuöc] vüc säu, höp den.

abgrundtief a khöng däy, säu thäm tham, säu hun hüt.

äbgucken vt 1. nhin tröm, liic tröm, len nhin, cöp, quay cöp; 2. (j -m) noi theo,

noi güdng, bät chüöc, hoc lom.

Abgunst f = sü khöng cö khiiu, thiiu

khiiu

äbgünstig a thiiu khiiu, khöng cö näng

khiiu.

äbgürten vt cöi thät hing, cö dai, thäo nit

quän.

Abguß m -sses, -güsse 1. (ki thuät) [sü] düc,

röt, di, vät düc; 2. (än loät) bän düc.

äbhaaren I vi thay löng; II vt nhi löng.

äbhaben vt 1. dat düdc, nhän phän; sein

Teil [seine Sträfe] ~ nhän ky luät; 2. er hat den Hut ab nö dä bo mü.

äbhacken vt cät, chät, din, dön.

äbhagem vi (s) gäy di, gäy cöm di.

äbhaken vt gö, thäo, cöi ra.

abhäldig a 1. trong hem nüi; 2. ruöng, muc ö bön trong (cäy).

äbhalftem

äbhalftem vt thäo cüdng (ngüa).

äbhalten I vt 1. (von D) ngän can, ngän,

quäy räy; j -n von der Arbeit ~ löi cuön

lr: •l-|l—6.-«.»

Schiff hä/f vom Lande ab täu di xa bö

din; auf eine Richtung ~ di theo hüdng

Abhaltung f =, -en 1. [sü] ngän trd, can

*—« • -

trd, can trd, ngän cän; lüu lai, giü lai, tri

hoän; 2. [sü] tiin hänh; die ~ der Wahlen

sü tien hänh blu cü.

-gründe

nguyen nhän tri trö.

äbhandeln vt 1. (j -m) bdt xen (khi dä trä tiin); vom Preise ~ bdt xen; 2. chuän bi,

Äbhaltungsgrund

m

-(e)s,

soan thäo, thäo luän; ein Thema ~ thäo

möt de täi; eine Kritik ~ j-m phö binh ai.

Abhänden : ~ kommen (j -m) mät, bien

mät, thät lac; mir ist mein Bleistift ~

gekommen töi dänh mät cäi büt chi.

Abhändenkommen n -s [sü] mät, biin

mät, thät lac.

Abhandlung f =, -en täc pham, trüdc täc,

bäi bäo, tiiu luän, bäi nghien cüu, bäi nghi

luän, luän vän; gelehrte [wissenschaft­

liche] ~ luän vän, cöng trinh khoa hoc;

mündliche ~ diin vän, bäo cäo.

Abhang m =(e)s, -hänge steiler ~ düdng

düt, möi düt, chd döc düng düng,

äbhangen vi buöng thöng xuöng, buöng xuöng, ru xuöng, se xuöng.

äbhangen I vt 1. läy (tü moc äo); 2. cät

(toa); 3. treo öng ndi; 4. tröi hdn, vüdt

qüa, vüdt hdn; II vi phu thuöc väo (ai, cäi

gi)

abhängig a 1. [bi] phu thuöc, lö thuöc; ~

machen dät väo tinh trang phu thuöc; ~

sein (von D ) phu thuöc; ~ e Veränder­

liche (toän) biin sö phu thuöc; 2.

34

äbheileii

nghiöng, xiön, döc; 3. (vän pham) : ~ er Kasus (Fall) cäch giän tiip, thi giän tiip; ~er Fragesatz cäu hoi giän tiip, mönh d i

nnKi

^ ct RjpAo Wi Hin ni^n

Abhängigkeits/gefühl n -(e)s, -e tinh cäm

lö thuöc; ~ Verhältnis n -ses, -se dia vi

phu thuöc.

äbharken vt cäo döng, dänh döng, vun döng.

äbhärmen (sich) buön räu, räu ri, buön phiin, phiin muön.

äbhärten vt töi; (vi t<3 chüc) cung cd, kiön toän; sich ~ [düdc] töi.

Abhärtung f = [sü] töi.

äbhaspeln vt 1. thäo, gd, cdi; 2. eine

Rede ~ vöi ndi; eine Vorstellung ~ kit

thüc nhanh vd diin; sich ~ (mit D ) lao döng cän cü (vi cäi gi).

Äbhaspelung f =, -en [sü] thäo, g<3, cdi.

äbhauen (impf häute ab) I vt 1. (im pf hieb

ab) cät cut, chät, dön, bat deo, got giüa; 2. cop, quay cop, quay phim; 3. n h i löng (toc); 4. (thi thao) däp bong (chuyin); II vi (s) chuön, lüi, llnh, lan mät, dänh bäi chuön, trdn mät.

äbhäufeln vt x ip ddng, phän thänh döng.

äbhäuteln vt boc vd, sät vd.

äbhäuten vt löt da (döng vät).

Abhauung f =, -en (md) [sü] täch dia khöi.

äbheben vt 1. läy, cät, bo di; j -n vom Pferde ~ giüp ai xuöng ngüa; 2. (cd) chui bäi; 3. (hoa) d6 bäng öng xi phöng; sich ~ (von D) n& lön, tröi lön, n ii bät lön.

äbheftenvt 1. cät, thäo; 2.: eine Urkunde

unter die erledigten Akten ~ dinh täi liöu

väo hö sd, kep vän kiön väo hd sd.

äbheilen vi (s, h) khoi, thänh seo, liin seo.

länh lai, liin da,

Abheilung

35

Abiturium

Abheilung f =, -en [sü] liin da, thänh seo.

abhelfen vi giüp, khäc phuc thiiu söt; einem Übelstand ~ khäc phuc thiiu söt;

einer Kranheit ~ thäng cön benh; j -m ein Kleidungsstück ~ giüp ai cöi quan

ao.

äbhellen vt (höa) läng, läm trong; sich ~ läng, trong.

äbhetzen vt läm vät vä, hänh ha; sich tät tüöi, tät bat.

äbheuen vt cät cö, thu lüdm cö khö.

äbheuem vt (häng häi) tinh toän, lüöng trüöc.

Abhilfe f = [sü] khäc phuc thiiu söt, giüp

dö; auf ~ sinnen tim cäch khäc phuc thiiu söt, ~ schaffen khäc phuc thieu söt, giüp dö; auf ~ dringen de nghj ai giüp dö.

äbhobeln vt deo quanh, vac quanh, bat

quanh, deo nhän, got giüa; sich ~ [düdc] deo nhän, got giüa.

äbhocken I kiim ra tiin bang lao döng cän cü; II vi ngöi tü.

abhold a: j-m ~ sein khöng cö thien cam vöi ai, äc cam vöi ai.

äbholen vt 1. ghe väo, tat väo, re väo; ~ lassen cü ai di tim (cäi gi, ai); j -n am Bahnhof ~ gäp ai ö ga; 2. (häng räo): ein

Schiff vom Strande ~ day täu ra khöi chö

can.

Abholer m -s, = 1. ngüöi tüy phäi; 2. ngüöi

gäp.

Abholgebühr f =, -en tiin cöng chö v i nhä.

Abholz n -es, -hölzer 1. [sü] dän, chät, dön;

2. cüi, cänh, cänh cäy khö.

äbholzen vt 1. chät, dön, dän, ngä; 2. cät ngän, cät böt, dän bdt, chät cut; 3. tu bö (aing).

abholzig a (rilng gö) thuön, nhon.

Abhöranlage f =, -n thiit bi nghe, mäy

nghe.

äbhorchen vt 1. nghe tröm, nghe löm; 2. (y) nghe, khäm; das Herz ~ nghe tim; 3. (quän sü) töm düdc, biit düdc.

Abhördienst m -es, -e (quän sü) bö phän thäm dö trinh sät.

äbhören vt 1. nghe hit (tin); 2. nghe tröm (cliön thoai); 3. höi bäi, höi; Zeugen ~

tham vän nhän chüng; 4. (däi) nghe.

Abhörposten m -s, = (quän sü) tram thäm dö tin tüc.

abhorreszieren vt ghet, thü ghet, cäm thü, cäm hön, cäm ghet, ghet bö.

Abhub m - (e)s 1. di tich, tän tich, tän dü, phän dü thüa, cän bä, thüc än thüa, dö än thüa; ~ der Gesellschaft cän bä cüa xä höi; 2. [sü] läy di, cät di, cöi di, hüy bö, xöa bö, trüt bö; thu hoach; cäch chüc.

äbhufen vi mät möng sät, düdc thäo möng sät.

äbhülsen vt böc vö, xay vö, cän vö.

äbhungem (sich) döi lä.

äbhüpfen vi (s) 1. nhäy lüi lai, nhäy tränh ra; 2. nhäy lön, nhäy phöc len.

Abi chü vilt tät cua Abitur.

äbicht a: ~ e Seite mät träi.

Abietazeen pl (thüc vät) ho thöng (Abie- taceae).

äbinren vi (s) 1. di lac düöng; 2. (vät ly) tän xa, tieu tän.

Abirrung f =, -en 1. [sü] nghi sai, ngh! läm, läm län; 2. (vät ly) quang sai, tinh sai.

Abitur n -s, -e ky thi töt nghiöp trung hoc; sein ~ machen thi töt nghiöp trung hoc (phö thöng).

Abiturient m -en, -en hoc sinh töt nghiöp trung hoc, tü täi.

Abiturienten/examen n -s, = u - mina, ~

prüfung f =, -en xem Abitur.

Abiturium n -s, -rien xem Abitur.

Abitürzeugnis

36

äbknacken

Abiturzeugnis n -ses, -se bäng töt nghiöp trung hoc, bling tu täi.

äbjagen vt 1. läm möt, duoi; 2. läy; sich ~ met nhoc, möt lü, möt möi.

äbjammem (sich) dau khi, ta thän, ca thän, oän thän, köu ca.

äbjäten vt läm co, giäy cö, cäo cö, nhi cö.

äbjochen vt thäo äch, bö äch; thäo yön cüdng.

äbkalben vi

1.

de

(nöi

v i

bö,

hüdi,

nai.v.v

);

2. thöi de.

äbkämmen vt chäi, chäi chuöt.

abkämpfen vt (j - m) tranh doat, nhän düdc, trong chien däu; xem abgekämpt.

äbkanten vt c^t göc, xen mep.

äbkanzeln vt chinh, xac, quö mang, räy la, chüa mäng, quät thäo.

Äbkanz(e)lung f =, -en [sü] khien träch, quö träch, cänh cäo, chüa mäng chüa nia.

äbkappen vt: einen Baum ~ cät ngon cäy; einen Mast ~ chät cöt buöm.

äbkapseln vt düng trong höp thuöc, (y) tra höp, bö höp; sich ~ däm minh suy nghi, thu minh, söng täch biöt.

Abkapselung f =, -en (y) [sü] döng höp.

äbkargen v t : sich (D) etw. ~ mua re.

äbkarren vt chö bäng xe ba gäc.

äbkarten vt (mit j - m) hen üdc bi mät trüöc; cüng xem abgekartatet

abkassieren vi thu tiin.

äbkauen vt gäm; nhai lai.

Abkauf m - (e)s, -kaufe 1. [sü] mua, thu mua; 2. tiin chuöc.

äbkaufen vt (j - m) mua, bao mua.

Abkehr f = 1. [sü] sa thäi, thäi höi, bäi chüc, cäch chüc, duii di, truc xuät; 2. [sü] tü chöi, khüöc tü, cü tuyöt; unter ~ (von etw.) thay dii cäi gi, tü chöi cäi gi; zur ~

von etw. auffordern köu goi ai tü chöi

cäi gi.

äbkehren I I vi län xuöng düöng, hit xuöng; II vt ngän ngüa, ngän chän; sich ~ (von j - m) quay di, quay minh lai.

äbkehren II vt phüi sach (thäm).

Äbkehrgeld n - (e)s, -er tiin trä lai, tiin böi thüöng vi üöc, tiin nöp giäi üöc.

äbkeltem vt ep nho.

äbketten vt thäo möc, cät röi, thäo xich.

äbklappen vt bät ngay tai chö gäy än.

äbklappem vt dänh düdng cämdö, abgek­ lapperte Redensarten nhüng cäu nhäm tai.

äbklären vt läm trong, läm läng dong; läm sach, loc, chät loc; (höa) chät, gan, täch li; sich - 1. läng xuöng, läng dong, träm läng; 2. chin muöi; cüng xem Abfeklärt.

Äbklärmaschine f =, -n (kl thuät) [thiit bi, dung cu] loc; giäy loc; bö loc; [bö, mäy] läm sach.

Abklärung f =, -en (ki thuät) sü loc, sü läm trong, sü lang trong.

Abklatsch m -es, -e 1. däu vit, vit hän; bän sao; tö in, bän in; 2. (än loät) bän düc; 3. (nghia bong) [sü] mö phöng, sao chep, giöng höt, giöng nhü düc; 4. (sän khau) diin viön dü bi.

Abklatschung f =, -en (y) [sü] bäng üöt.

äbklauen vt cöp, quay cöp, cöp pi, quay

phim.

abklemmen vt ket, chet, kep.

äbklingen vi (s) hit köu vang, hit ngän vang, im bät, tät din.

äbklopfen vt 1. dap bui (dö chän män); 2. dim, dänh, thui, uc, giot, choäng; 3. (y) gö; 4. dänh nhip.

Äbklopfen n -s 1. däp bui, rü bui; 2. (y) sü

gö-

äbknabbem vt gäm, cän.

äbknacken vt cät düt, cät rdi.

abknallen

37

äbkutschieren

äbknallen vt bän bi thüdng; ein Schuß ~ bän bän süng, nö süng.

äbknappen, äbknapsen vt (j - m) nöp thiiu, trä thiiu; tiit kiem, de sen.

äbkneifen vt veo, ngät, gäp, cäp ra.

äbknicken vt di rieng ra, di dänh; be cong, be gäy.

äbknipsen vt 1. xem ab kneifen; 2. chup änh.

äbknöpfen vt 1. cöi cüc, md cüc, thäo khuy; j - m die Taschen ~ sach tüi, hit

nhän tüi; xoäy, dänh cäp, lila,

ra, väy goi ra, cu6m,

äbknoten vt cöi, thäo, mö, gö.

äbknüpfen vt 1. xem äbkn öpfen 1 ud 2

äbknutschen vt (tue) de, ep, nen, böp,

öm.

äbkochen vt luöc (trüng).

Abkochung f =, -en 1. sü luöc; 2. (höa) luöc.

äbkommandieren vt phäi di, biet phäi, däc phäi; zu [bei] j -m abkommandiert sein dUdc bißt phäi tdi

Abkomme m - n, -n ngüöi ndi döi, ngüöi hau sinh, hau duö.

äbkommen vi (s) 1. lac düöng, lac di; 2. phän böi, tü bö; 3. löi thöi, khöng hdp thöi trang; 4. düdc giäi phöng, tarn väng, di väng; 5. xuät thän tü; 6. gut [hoch, tief] ~ (quän sU) läy duöng ngäm, nhäm bän töt [cao, thäp].

Abkommen n-s, = 1. [bän] hiep dinh, hiep uöc, cöng üdc; ein ~ treffen ky hiep dinh; 2. (quän sü) [sü] lech (däu ruöi khi bän).

Abkommenschaft f = , -en gidi häu sinh, ldp con chäu.

Abkömmling m -s, -e 1. xem Abkomme;

2. (höa) dän xuät.

äbkonterfeien vt ve chän dung.

abköpfen vt 1. ehern däu, chät däu, träm

quyit; 2. xem äbkappen.

äbkopieren vt sao luc.

äbkoppeln vt (sän bän) thä chö ra.

äbkömen vt ngät, häi, büt, rüt.

äbkosten vt nim thü, nim müi.

Äbkratz/bürste f =, -n lüdi däy; ~ eisen n -s, = [cäi, täm] cäo, cao, nao.

äbkratzen I vt cao, nao; II vt (s) du6i chän.

äbkrauten vt läm cö, räy cö, cäo cö, nh6 cö.

äbkreisen vt ve düöng trön.

äbkriechen vi (s) bö di.

äbkriegen vt 1. nhän phän; 2. löt, böc,

tüdc.

äbkrümeln vt tän nhö

abkrummen vt be cong, uön cong.

äbkrusten vt böc vö.

Abkühlapparat m - (e)s, -e tü lanh, mäy läm lanh.

äbkühlen vt 1. läm lanh, di nguöi, läm nguöi; 2. (nghia böng) läm nguöi di, läm dju xuöng, läm khuäy di; sich ~ nguöi di,

lanh di (vi khöng khi); nguöi.

Äbkühler m - s, = xem Abkühlapparat.

äbkündigen vt tuyen bö, tuyön cäo.

Abkunft f = nguön göc, nguyen, xuät xü.

äbkuppeln vt cäch ly, täch, cät ly hdp.

äbküizen vt 1. läm giäm, üdc lüde, rüt ngän; 2. (toän) giän üdc.

Abkürzung f =, -en [sü] üdc lüde, rüt ngän;

göc tich, cän

chü tät, chü viit tät.

Abkürzungs/ Verzeichnis n -ses, -se

bäng chü viit tät, danh muc viit tät; ~ Zeichen n - s, = däu hiöu giän üdc, ky hieu viit tät.

äbküssen vt hön, hön thäm thiit; hön läy hön di; sich ~ hön nhau, hön nhau thäm

thiit.

äbkutschieren vi ra di, di khöi, röi khöi.

abladen

38

ablauschen

äbladen vt böc dö, dö häng, böc häng, vüt xuöng; Geld ~ thanh toän, trä tiin, trä.

Abladeplatz m - es, -plätze kho bäi, bin böc häng.

Ablage f =, -n 1. dät xuöng, läy xuöng; 2.

sU lUu trü hö sd, ndi lUu trü hö Sd; 3. kho chüa häng,

1. xep, chät, chät döng

(häng); de <3 kho (rUdu vang); 2. d l rieng ra, de dänh, dänh dum; II vi (s) träm tich, träm läng, träm dong, tao ldp; sich - träm tich, träm läng, träm dong.

äblagem

I

vt

Ablagerung f =, -en [sil] thänh täng, thö täng, thd ldp; vät träm tich, täng träm tich, dia täng, ldp dong.

Ablaktation f =, -en Ablaktieren n -s 1.

(y) [sU] cai süa, thöi bü; 2. (nöng nghiep) [sil] ghep giöng.

ablanden, abländen vi (s) bdi ra xa bö,

bdi xa bö.

ablandig a ven bö (vi gid).

ablängen vt cät ngang, rach ngang (bäng).

Ablaß m -sses, - lasse 1. [sUj ha xuöng nüdc, ha thüy, düa xuöng nUdc; 2. [sil] ha giä, giäm giä; 3. [sil] im läng, nin lang; ohne ~ khöng ngüng, khöng ngdt, Mn tue, Mn tiip.

Ablaßbrief m - (e)s, -e (sd) chieu thü.

ablassen I vt 1. ha thüy, düa xuöng (nUdc); Blut ~ (y) dät öng giäc hüt mäu, li (nhi) mäu; 2. khöi hänh, chuyin bänh, xuät phät (täu höa); phong, thä (khi cäu); xä, thäo (hdi); bän (tön); 3. läm giän (lö xo);

4. sa thäi, tha ra, phdng thich, thäi höi;

5. (tön giäo) tha töi, xä töi; II vi 1. 6m di,

diu di, dju di; 2. (von D) tü chöi, chöi tü,

eil tuyöt, bäc bo; von j -m ~ d i ai yön; 3. vom Preis ~ giäm giä, nhuöng v i giä, chiu thua v i giä.

Äblaß/erteilung f =, -en (sü) chiiu thü, chiiu xä töi; ~ geld n - (e)s, -er (sü) tiin

hoa ldi bän chiiu thu.

Äblaßhahn m - (e)s, -hähne (kl thuät) vöi

xä nUöc, van xä.

Ablativ m -s, -e (vän pham) tao cäch, trang cäch (cö y nghia v i thöi gian, khöng gian).

ablauben I vt ngät, häi, büt, rüt (lä); II vi (s) rdi, rung, sa.

ablauem vt 1. nhin tröm, lilc tröm, rinh xem, len nhin; trinh sät, thäm thinh, dö xet, dö la; 2. rinh, chUc, chö.

Ablauf m -(e)s, - läufe 1. [sil] chäy, chäy xuöng, chäyxuöi; 2. tiin trinh, tilntriin, qüa trinh diin biin; der Ereignisse chuyin biin cua thöi cuöc; 3. [lüc] cuöi, klt thüc; nach ~ eines Monats sau möt thäng.

Ablauf/berg m - (e), -e (duöng sät) döc gü dön täu; ~