Sie sind auf Seite 1von 4

Abd. Ghafar Md. Din (2003). Prinsip dan Amalan Pengajaran. Kuala Lumpur : Utusan Publication &Distibutors Sdn.

Bhd Andrew J.M & Cadeyrn J.G. (2004). An integrated physical education model. Journal of Physical Education New Zealand. Wellington : Physical Education New Zealand Bunker, D., and Thorpe, R. (1982). A model for the teaching of games in secondary schools. Bulletin of Physical Education, 18(1), 58. Chow Fook Meng & Jaizah Binti Mahamud. (2011). Kajian tindakan: Konsep dan amalan dalam pengajaran. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Chua Yan Piaw (2006), Kaedah penyelidikan buku 1 :. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd Creswell, J.W. (2003). Research design : Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, California : Sage Publication, Inc. Dauer, V. & Pangrazi, R. (1975). Dynamic physical education for elementry school children. Minneapolis : Birgess Publishing Company. Dodds, P., Griffin, L. L., & Placek, J.L. (2001). Cheapter 2 A selected review of the literature on development of learners domain-spesific knowledge. A Journal teaching in Physical Education (Monograph), 20, 301-313. Ee, A.M (1999). Psikologi Pendidikan II.Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Gay, L.R & Airasian, P. (2003). Educational reaserch : Competencies for analysis application. (7th ed). New Jersey. Merril and of the

Graham, G., Holt/Hale, S. A., & Parker, M. (1998). Children moving: A reflective approach to teaching physical education. CA, Mayfield Publishing Company. Greg, F . Paul. W. & Phil P. (2006). Teaching Games for Understanding TGfU : A model for pre service teachers. University of Wollongong, NSW, Australia. Gabbard, C.P (2008). Lifelong motor development (5th Ed.). St. Francisco: Pearson Education. Galallhue, D.L (1996). Development Physival education for todays children (3th ed.) Dubuque, IA : Brown & Benchmark. Graham, G., Holt/Hale, S. A., & Parker, M. (1998). Children moving: A reflective approach to teaching physical education. CA, Mayfield Publishing Company. Hamdan bin Mohd Ali (2002). Pengurusan Sukan Dan Aplikasinya Di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaysia. Ignico, A. (1994). Early childhood physical education: Providing a foundation. Journal of Physical Education Recreation and Dance, 65, 6, 28-30. Jalongo, M.R. & Isenberg, J.P. (1997) Creative expression and play in early (2nd Ed.) New Jersy: Merill childhood.

Juliana Ling Chu Chen. (2009). Membaiki tulisan murid tahun 3 dalam Bahasa Cina dengan kaedah ansur maju. Diperoleh 2 Februari http://www.ipbl.edu.my/BM/penyelidikan/

matapelajaran 2013 dariapada

Johnson, B.L., & Nelson J. K (1986). Practical measurements for evaluation in physical education (4th ed). MN: Burgess Publishing Company. Kamarudin bin Hj. Husin (2001). Pedagogi Bahasa. Kuala Lumpur: Longman (M) Publications Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1999). Sukatan Pelajaran Rendah Dan Menengah Pendidikan Jasmani. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002). Huraian Sukatan Kurikulum Bersepadu Rendah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003) Huraian kurikulum prasekolah kebangsaan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action reserach planner (3rd ed.). Geelong: Deakin University Press. Lewin, K. (1948). Model Penyelidikan Tindakan. Penyelidikan Tindakan dan Kaedah Penulisan (ms 34). Freemind Harizon Sdn. Bhd Lorson K. M. (2001). The influence of critical cues and task feedback on qualitative and quantitative measures of the overarm throw. Published masters thesis, University of Ohio State. Magill R.A. (2007). Motor learning concepts and applications and control (8th ed.). New York: McGraw-Hill Companies. Magill, R.A. (2009). Motor learing and control: Consepts and application (9th ed.). NY : McGraw-Hill Miller J., & Dickson, S. (1999). Fundamental motor skill intervention programs: improving perfomance?. Paper presented at Australian Association For Research In Education (AARE) National Conference, Melbourne, Victoria. Michigan Fitness Foundation (2006). Exemplary physical education curriculum (EPEC) K-5 locomotor and object-control module (3rd ed.). Online module at http://www.michiganfitness.org/epec/epeck5.htm#Objectives diakses pada 17 Ogos 2013, jam 10.54 pagi.

Mohd Amin Mohd Taff. (2005). Tinjauan tahap pengetahuan gaya hidup sihat dikalangan pelajar. Kajian tidak diterbitka. Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris Morrison, G.s. (2000). Early childhoo education today. New Jersey: Printice Hall, Inc Nichols,B. (1994). Moving and learning: The elementry school physical education experience, ST. Louis, MO : Mosby Year Book Nor Hani Mohd Hashim. (2011). Meningkatkan teknik latihan perlakuan lonjakan dalam lompat jauh Tahun 4 dengan menggunakan kaedah ansur maju. Laporan Projek Penyelidikan Tindakan diterbitkan IPGKIK. Kuala Laumpur Nur Atikah binti Azmidi & IkmalHisam bin Daroji. (2012). Meningkatkan Ketepatan Menjaring dalam Permainan Baling dalam Kalangan Murid Tahun 4 Baiduri Menggunakan Pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU). Prosiding Seminar penyelidikan IPG.
Paul, D. J., Runham, T. & Timothy, A. D. (1988). Developing Skills On Overhand Throwing Efficiency Of Elementary School Children. Journal Of Human Movement Studies, 5, 50-78.

Piaget, J, (1962). Play, dream and imition in childhood. New York: Nortan Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Pusat perkambangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Rosinah Edinin (2011). Penyelidikan tindakan, kaedah dan penulisan. Kuala Lumpur: Freemind Horizon Sdn . Bhd

Ramlah Jantan. (2004). Psikologi pendidikan. Kuala Lumpur. Mc Graw HILL Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib. (1996). Pengajaran dalam bilik darjah kaedah dan strategi. Petaling Jaya: Masa Enterprise. Schmidt R.A., & Wrisberg C.A. (2008). Motor learning and perfomance: A situation based learning approach. (4th ed.). IL: Human Kinetics. Sajeli Sarpawi (2009). Mengenalpasti Kaedah Yang Berkesan Untuk Mengajar Kemahiran Asas Bola Sepak Dalam Kalangan Pelajar Tahap Dua Di SK Mata Parang. Open Univeristi Malaysia, Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Siti Aminah Ahmad. (2011). Kajian: Meningkatkan Kesedaran taktikal pemain bola tampar menggunakan pendekatan Teaching Games for Understanding. : Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Pelajar PISMP IPGKIK 2011, 613-617.

Suomi, R., & Suomi, J. (1997). Effectiveness of a training program with physical education students and experienced physical education teachers in scoring the test gross motor development. Perceptual and Motor Skills, 84, 771-778. Teng Boon Tong. (2001).Panduan pengajaran kemahiran asas permainan . Petasling Jaya, Selangor: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd. Ulrich, D. A. (2000). Test of gross motor development-2. Austin, TX: Pro-Ed.

Vries, D. (1995). Physical Education In School (4th ed.). Upper Saddle River,NJ: Prentice Hall. Wan Md Hatta Wan Ahmad (2011), RekaBentuk Pengajaran dan Pembelajaran. Dimuat Turun pada 13 Mac 2013 daripada http://whatta.ipgmksm.edu.my/ Zaiton Zanariah Hamid (2000). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Pustaka. Bahasa dan