Sie sind auf Seite 1von 7

þÂýÄ €¥Áé

by sakiran81

úÃþÁä¡ÁåýÃ

þÁÅÏ™Ä

™Â™Ä

£ÃüÃþɬ÷

¡ÁþÃ

¥ÄžÁ

£¦Áý

œÃ§ÁŏÁÅœÁÅÏ™Á™Á¥ÁÅœÍ

‚ÏýÍì

¥Á¥Äé

þÊþÁÅ

¥Á ÂœÁë¥Ê

©ÁôÏýÂ¥ÁÅ.‚žÁâ§Á¥Ê

©ÁôÏýÂ¥ÁÅ.¥ÁÏúÃ

€©Á™ÁÏ

©Á¨ì

úÍìü÷

ú¨Â

Â

ÌžÃâÂ

¥Á¥ÄéžÃ.¡ÁëœÃ ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý¥ÁÅ

¢ÉëÏ™÷

¥Á¥Äé

þÁÅ.¥Á¥Äé

¥ËÏ™÷

¥É™Á§Áþ÷

©Ã«Á¦Á¥ÁÅ

©ÁôÏýÅÏžÃ.‹¡Áþ÷

Â

ŽúÃÖœÁϏÂ

úÉ¡ÁôàÏžÃ

¨ÊÁÅÏ™Â.¥Á¥Äé ú¨ úèáÏ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏžÃ.

œÁþÁÁÅ þÁúÃÖþÁ ¥ÁÂ®Áò ÁŧÃÏúà úÉ¡ÁôàÏžÃ.³ÂíœÃ ©ÄÃì §ÂÂþÉ ‚žÁâ§Á¥ÁÆ Á¨¬Ã úÁžÁÅ©ÁôœÂ¥ÁÅ.€ÁÑ™Á ©ÁôþÁä ÿħÍÃþ÷ ²ÍýͨŠúÁƬÁÆà §ÁÁ §ÁÂ¨ Â¥ÉÏýÅìúʬÁÅàÏžÃ.œÁþÁÅ ©É¨ìÃ¨Â ¡Á™ÁōÌþà þ úʜÍà ³ÂíœÃ ‚úÃÖ ªÁÅëϏ§Á ÁÁ úÁžÁ©Á¥ÁýÅÏžÃ.™Á£¨÷ ¥ÄþÃϏ÷ ¥Á Âý¨Å €ÏýÊ ú¨ ‚«ÁÛ¥ÁÅ ¥Á¥ÄéÃ.¬ÁÅŽ ¬Áϳ§Á¥ÁÅ ¨Í ¡Áë¬Áä þÊþÁÅ úÁžÃ©ÃœÊ ¥Á¥Äé œÁþÁ ü©Â£Å úÉ¡ÁôàÏžÃ. ¥Á¥Áƨŏ ‚žÁâ§Á¥ÁÅ ¡ÁÁÑ ¡ÁÁÑþÁ ýÄ©Ä úÁƬÁÆà €ÏžÁÅ¨Í ©ÁúÊÖ ™Á©Â®ÁòþÁÅ ¥ÁÁ©Â®ÁòþÁÅ Â¥ÉÏý÷ úʬÁōÁÅÏýÂ¥ÁÅ.F œÄ©Ä ¡ÉýÃÛ ¥Á¥Äé úÁÆžÁÅ ‡ÏœÁ £ÂÁÅþÂä§Í €ÏýÊ þÁ©ÁôíœÁÅÏžÃ.¥Á¥Äé ©Â®Áò Ì¨œÁ¨Å úÉ¡Áôå €ÏýÊ ÁúÃÖœÁϏ úÉ¡ÁôàÏžÃ.þÁÅ ¡Á¨Âþ ÿħÍÃþ÷ þÁúÃÖϞà €ÏýÊ œÁþÁþÁÅ  ÿħÍÃþ÷ ¡É§ÁÅœÍ ¡Ã¨©Áþʞà ÌžÃâ¬Ê¡Áô.

ú¨ ³Â§ÁÅì ¥Á¥Äéþà œÂÁÅœÁÅþÂä ¥Á¥Äé €ÏžÂ¨Å ¥Á ÂœÁëÏ œÂÁþéÁížÁÅ.ŠÁ ³Â§Ã üÉý÷ ¡ËþÁ úÉ¦ê ©Ê¬Êà Í¡Áå™ÃÏžÃ.£Ì™ÁÅÝ €ÏýÊ ‚«ÁÛ¥ÁÅ ¥Á¥Äé ¡Äìü÷ ŠÁѳ§à œÂÁþéÁôí €ÏýÊ ©Á¡ÁôåÍžÁÅ.þÁÅ©Áôí ¡ÉžÁâ©Â™ÁÅ €©Âí¨Ã €ÏýÅÏžÃ.þͬÁ¥ÁÅ £Ì™ÁÅݍÃÏžÁÁÅ úħÁ Á™ÁÅœÁÅÏžÃ.§ÂªÃ þà úÁÆ¡ÃÏúà ‡¨ ©ÁôϞà ¥Á¥Äé €ÏýÊ þÁ©ÁôíœÅà €žÃ ÌÏ¡Á œÄ¬Ã žÃÏ™ÁÅì ¡ÉýÅۍÁÅϞʥɧ €ÏýÅÏžÃ.

ŠÁ§ÍüÅ £ëœÃ¥Á ¨Â £ëœÃ¥Á ¨Â þÁþÁÅä Á®ÁÅò¥ÁƬÁōͥÁþà úħÁ þÃÏ™Áŏ Á¡ÁôåÌþà œÁþÁ £Âë ©Ã¡Ãå ‚úÃÖÏžÃ.üÁ§Áà úÃÏúɦÁêÁÅ €þÃ.¥Á¥Ãé €ÏœÁ ¥ÁÏúé§ÁÅ ‡Áљ ©ÁôÏ™Á§ÁÅ.¥Á§ÁŬÁýà §ÍüÅ œÉ¨ì©Â§Ã ©ÁúÃÖ þ £É™÷ ¡ÁÁÑþÁ ©ÁôþÁä œÁþÁ £Âë œÄ¬ÁōÌþà £Âë ÁÅ ©ÁôþÁä þ ¥Á§ÁÁ¨Å úÁƬà úèáÏ þÁ©Ãí ±Â™ÁÅ ¡Ã¨Íì™Â €þÁäžÃ.

€¡Áåýà þÁÅϙà ¡ÁëœÃ§ÍüÅ §ÂœÃë ¡Á™ÁÅÍ£Í¦Ê ¥ÁÅÏžÁÅ þÂ

 §ÍüÅ ©Ê¬ÁōÁÅþÁä £Âë

‚úÊÖžÃ.¥Á§ÁŬÁýà §ÍüÅ œÄ¬ÁōÁÅþà ©ÁôϜÍʬʞÃ.ŠÁ§ÍüÅ

ÁžÃ¨ÍÃ

©ÁúÃÖ

œÁþÁÅ

þÊþÁÅ ¥Á¥Äé ¡ÁÁÑþÁ ÁƧÁÅÖþà ©ÁôÏ™ÁÂ úÉ¡ÃåÏžÃ.ƒ §ÍüÅ

þÂ

£Âë

¨Í

ŠÁ

©Ã«Á¦Á¥ÁÅÏžÃ

€þÃ.ˆÏýÃ

¥Á¥Äé

€þÂäþÁÅ.úÉ¡ÁôåÍ úÁÅžÂâÏ €þÁäžÃ.þÊþÁÅ úÉ¡Áå¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ. úéÁ§ÁÁÅ œÁþÊ úÉ¡ÃåÏžÃ.‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ ©Ê¬ÁōÁÅþÁä £Âë §ÂœÃë

þčà ‚úÃÖþÁžÊ.žÂþÃþà ©ÁôœÁÁ¨ÊžÁÅ.ÌžÃâÂ Á§ÁōÁŏ ©ÁôþÁäžÃ ÂþÄ £ÁþÉ ©ÁôþÁäžÃ €þÁäžÃ.þÁÅ þÍý ¥Á Âý §Â¨ÊžÁÅ.

þÃü¥Á  ¥Á¥Äé €þÂäþÁÅ.þÃü¥Ê §Âü €þà þÁ©Ãí Â©Â¨ÏýÊ úÁÆ™ÁÅ §ÂœÃë þčÁÅ ‡§ÁÅ¡Áô §ÁϏÁÅ £Âë ‚úÂÖþÁÅ ÁžÂ.þčÁÅ œÉ¨Å¬Áŏ þÁÅ ‡§ÁÅ¡Áô §ÁϏÁÅ £Âë ŠÁýÊ ©ÁôϞà €ÏýÆ üÉý÷ þÁÅϙà £Âë ¬ÃÛë¡÷ úÁÆ¡ÃÏúÃÏžÃ.þÃü¥É §ÂœÃë þÊþÁÅ žÂþÃä ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÅۍÌþà þÞÁë±Í¦Á ÂþÁÅ.¥Á  ¥ÁÏúà ¥Á¥Äé €þà £ÅÁӨŠÌ§ÁōÁÅœÁÅÏýÊ Ã¨ Ã¨Â þÁ©ÃíÏžÃ.

48 ©Á¦Á¬ÁÅ €¦þ Á®ÁÅò úÉžÃ§Ã±Í¦Ê €ÏžÁ¥ÁÅ ¥Á¥ÄéžÃ.ú¨ üÁ§ÁœÁ Â ¢ÃÁ§ÁÅ ¥ËÏýÉþ÷ úʬÁÅàÏžÃ.ƒ ¥ÁŸÁêþÊ þÁÅ ¥Á¥Äé ¥ÄžÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ©É®ÁÅàþÁäžÃ.ŠÁ§ÍüÅ þÊþÁÅ ¥Á¥Äé ÁžÃ¨Í ÁƧÁÅÖþà ¡Áô¬ÁàÁ¥ÁÅ úÁ™ÁÅ©ÁôœÁÅþÂä.¥Á¥Äé úħÁ ¥Á §ÁÅ֍ÁÅÏýÅþÁäžÃ.úħÁ ¡ËÁý ‚ύ ÁýÅۍͨʞÁÅ.€¨Â úÁƳÂþÁÅ.£ÏÂ§ÁÅ ú¦Á ©Ì®ÁÅò.¬Ã¨ÅÑ üÉý÷ ¨Ì ¥É§ÁŬÁÅàþÁäžÃ.¡ÁúÁÖþà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÌÏ¡Áô¨Å Á©Ãí¬ÁÅàþÁä¦.

üÉý÷ ÿÁōÁÅѨŠ¡ÉýÅۍÁÅÏýÅÏýÊ ÂüŨŠÁ¨ Á¨Â ªÁ£â¥ÁÅ úʬÁÅàþÂä¦.úħÁ ÁýÅۍÌþà ÁÅúÃÖ®ÁÅò žÍ¡ÁôÁÅϞà £Ì™ÁÅݍÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ €ÏÁ٨ ÃÏžÁ."Á¬ÉÃѬÁÅàþÂä©Áô ¥Á¥Äé £Ì™ÁÅݍÁÅÏžÁ úħÁ ÁýÃÛ.¥ÁœÃ ±ÍÌýÊÛ £Ì™ÁÅÝ þÄžÃ"

€þÂäþÁÅ.¥Á¥Äé þÁ©ÁôíœÁÆ.þÃüϏÂþ €þà üÅýÅÛ œÁþÁ ¤ÁÅü¨ ¡ËÃ ©É¬ÁōÁÅþÁÅ §Á£Í¬ÁōÁÅÏýÅ €™ÃÃÏžÃ.

"þÁÅ þÄ ¨ÂÏýà ¡É®Âò¥ÁÅ ©Á¬Êà £ÂÁÅÏ™ÁÅ ¥Á¥Äé" €þÂäþÁÅ úħÁ ¡ÁÁэÁÅ œÁ¡ÁôåÍ©Á™Á¥ÁÅœÍ ¥Á¥Ãé 40c ¬ËüŨŠúÁƬÁÆà þÁ©ÁôíœÁÆ " €ÏœÁ €ÏžÁ¥Áŏ ©ÁôþÂäþÂ,þÊþÁÅ ¨Â©Áô €þà ¥Ä ™Â™Ä €ÏýÅÏý™ÁÅ" €þÁäžÃ. "þÄ €ÏœÁ €ÏžÁÁœÉà þÁÅ ‡Áљ úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ ¥Á¥Äé þ Á¨¨ §Â›Ã ©Ã þÁÅ©Áôí" €þÂäþÁÅ ÌžÃâÂ ŸË§Áê¥ÁÅ úʬÃ. ¡Áë¬Áþ§ÁáÁϏ þ©ˡÁô úÁƬÃÏžÃ.

€ÏœÁ ¬ÉÄð Â ©ÁôϞ ¥Á¥Äé €þà €™ÃÃϞà úÊœÁŨŠ§ÉÏ™ÁÆ ‡œÃà ©Á®ÁÅò ©Ã§ÁÅúÁōÁÅÏýÆ.þ žÂþéà €©ÁôœÂ©Â ¥Á¥Äé €þÂäþÁÅ.þÄžÂþÃä €©Á™Á¥ÊÏýà ˆ¥Ã úʦÁ ¨à þÄ žÂþÃä €¦Á ÂêÁ €þÁäžÃ.ŠÁ ¡É®Âò¥ÁÅ ¥ÉŏÁřÍà ˆ¥Ã úʬÁÅàÏžÍ €žÃ €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.¥Á¥Äé ¡ÁÁ ¡ÁÂ þÁ©Ãí €žÊÏýÂë þ Ì™ÁōÁÅ þÁÅ©Áôí ¡ËÂ þÁÅ©Áôí ¡Ã¨Âì™Ã©Ã.þÊþÁÅ ¡ÉžÁâžÂþÃä €þÁäžÃ

þÄ ¥ÁÅÏžÁÅ

ÁþÉä ¡Ã¨ì¨Å ‡ÏžÁōÁÅ ¡ÁþÍà §Â§ÁÅ

¥Á¥Äé

€þÂäþÁÅ.¡Äìü÷ ¥Á¥Äé ŠÁѳ§à ¥Á  ¥ÁÏúà ¥Á¥Äé ÁžÁÆ ¡Äìü÷ €þÂäþÁÅ.þÁ©ÁôíœÁÆ ¬Á§Ê ³Â¦ÁÏœÁë¥ÁÅ þÁÅ©Áôí ©ÁúÊÖý¡ÁåýÍà þÄ Í¬Á¥ÁÅ ‡žÁŧÁÅ úÁƬÁÅàÏý €þÁäžÃ.Áύ÷ð ¥Á¥Äé €þà ¥Á¥Äé þà ‡œÁÅàÌþà Ã§Á Ã§Â œÃ¡Ãå ©É®Ãò±Í¦Á ÂþÁÅ.

³Â¦ÁÏœÁë¥ÁÅ ü£÷ þÁÅϙà ©ÁúÂÖþÁÅ.œÁ¨Å¡Áô ÌýÂÛþÁÅ.¥Á¥Äé œÄ¬ÃÏžÃ.§ÉÏ™ÁÅ Á®ÁÅò ú¨™Á¥ÁÅ ¨ÊžÁÅ ¥Á¥Äéþà úÁÆ™Á™Â¥ÃÃ.¡Á¨ÅúÁýà œÉ¨ìþà «Ã²Âþ÷ úħÁ £Ì™ÁÅݍÃÏžÁÁÅ ÁýÃÛ ©ÁôÏžÃ.¨Í þɍ÷ üÉý÷ ¨Ì þÁÅϙà €ÏžÂ¨Å œÌϏà úÁƬÁÅàþÂä¦.þ úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÌþà þÁ™Ã¡Ã¬ÁÆà "‡¨Â ©ÁôϞà þÄ ¥Á¥Äé ¡É®Âò¥ÁÅ " €þÁäžÃ.¡ÃúÃÖ ©Â™Ãþà €¦±ÍœÂþÁÅ ¥Á¥Äé þÃþÁÅä úÁƬÁÆà €þÂäþÁÅ.

¥Á¥Äé ˆÏýÂë ¬ÁŪĨ €þà ¡Ã¨Å©Áô ú¨ŠþÁþÁÅä þÄ ¡É®Âò¥ÁÅ Â ©ÁôÏ™Á¥ÁþÁä¡Áôå™ÁÆ ¡É®Âò¥ÁŨÂþÊ ¡Ã¨Å©Áô €þÁäžÃ.¬Á§Ê ¬ÁÅªÄ þÃüϏ ¬É÷ð £ÂϣŠþÁÅ©Áôí €þÂäþÁÅ.¥É¨ìÂ ‡œÁÅàÁÅþÂäþÁÅ ¥Á¥ÄéþÃ.þ ¥É™Á úÁÆýÆ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þÉ¥ÁéžÃÂ §Âü €þÁäžÃ.‡§Áëþà ¡ÉžÁ©Áô¨Å Á©Ãí¬ÁÅàÏýÊ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂä.€žÃ þ ¥ÉÅžÁýà ¥ÁÅžÁÅâ.48 ©Á¦Á¬ÁÅ €¦þ ªÁÅëϏ§Á¥ÁÅ¨Í €§ÃœÊ§ÃþÁžÃ ÁþÁōÁ þ þÍýÍì þ¨ōÁ žÁƧÃÖ ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÃÛ üŧÁÅëÁÅÏýÅþÁäžÃ.

¬ÁŪĨ þÄ £Ì™ÁÅÝ ‡ÏœÍ ‚«ÁÛ¥ÁÅ þÁÅ Ì§ÁÂ¨Ã €þà ©ÁôϞà ¥Á¥Äéþà žÃÏúà úħÁ ¡Ëý ¨ÂÊ³ÂþÁÅ.þÁ©ÁôíœÁÆ þčͬÁ¥Ê §Âü €þà þ œÁ¨þÁÅ £Ì™ÁÆݍÁÅ €žÁÅύÁÅÏžÃ.þ¨ōÁ ¡ÉýÃÛ £Ì™ÁÅÝ þÁÅœÁÅÏýÊ €£Âç  ¥÷é ‚ÏÁ þÁÅ §Âü Ì§ÁōÁÅ €ÏýÆ þÁþÁÅä §ÉúÁ֍̙ÁÅœÁÅþÁäžÃ.¥Á¥Äé £Ì™ÁÅÝ €ÏœÂ þÂ

‡ÏÃ¨ÃœÍ þÃϙñͦϞÃ.þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¡ÃôÁÅþÁä úÊœÁŨŠ§ÉÏ™ÁÆ ¡ËÃ ±ÍþÃúÃÖ üÉý÷ ¡ËþÁ ©Ê¬Ã ¤Á¨Ê ©ÁôþÁä¦ ¬ÁÅªÄ þÄ üÏý ¡Á§ÁíœÂ¨Å €þà €žÁ¥Á³ÂÂþÁÅ

þÁúÂÖ¦Á  €þà ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÅþÁäžÃ.þÊþÁÅ ¥Á¥Äé ¥ÁÅÏžÁÅ ¥É®Áò ¡ËþÁ ÁƧÁÅÖþÂä.¥Á¥Ãé úħÁ ©Ã¡Êå¬Ã üÉý÷ œÄ¬Ã ¡Á™Ê¬ÃÏžÃ.œÁþÁ œÌ™Á¨ ¤ÂÂþÃä ¨ÏÂ ¡ËÂ þ ¥ÉÅöÁþÍÁÅ §ÁÅžÁÅâœÁÆ ¡ÁúÃ֏ ¥ÉŨŏÁÅœÁÅþÁäžÃ. ¥Á¥Äé £Âì÷ £Âë £ÂÂ ©Áô£Ãç ‡¡Áôå™Á¦þ ¡ÁË¨Ã±Í©Á™ÂþÍà ¬ÃžÁâ¥Áŏ ©ÁôÏžÃ.

€£Âç ‡ÏœÁ ¡ÉÏúÁí©Ê ¬ÁÅªÄ €þà ‡œÁÅàÌþà ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ¡Á™Ê³ÂþÁÅ.þÌ¡ÃåÃ £ÂŸÁÂ ¥ÁƨÏÃÏžÃ.§Â §Âü účÁÅ Ì§ÁōÁÅ €þà þÁþÁÅä ¨ÂÁÅÑþà þ þÍýÍìÃ œÁþÁ ¬ÁàþÁžÁí¦Á ÂþÃä ÁōÃÑÏžÃ.ŠÍÑžÂþÃä ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ účÁÅÏœÁÅÏýÊ ‚ύ ‚ύ účÁÅ Ì§ÁōÁÅ Á¬ÃÂ €¥Á Âé  ÿ÷ñ €£Âçç €þà €þà þÁþÁÅä §ÉúÁ֍̙ÁÅœÁÅþÁäžÃ.15 þåô¨ŠúčÂþÁÅ.‡§ÁëÂ ÁϞñͦÁ ¦ ¥Á¥Äé ¬Á¨Åì þ účÁÅ™ÁōÁÅ.

¥Á¥Äé þà £Í§Áì ¡Á™ÁÅÍ £ÉýÃÛ ‡ÏœÁ ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁâ¨Ê þÄ©Ã ¬ÁÅªÄ ‡¨ ¡ÉÏúÂ©Ê €þÂäþÁÅ.¥Á¥Äé ¬ÃÁÅӏ €ÁÑ™Á ‚ύÁ ‡©Á§ÁÆ ¡ÉýۨʞÁÅ §Âü þÊþÁÅ ÁÅžÁ⠩ëÁê¥Î¨Í ‚ύ ÁþÁêþÉ.þÂ

ÁþÉä§ÃÂþÃä

±ÍÌýÊÛ

¥ÁÂ™Ã

Í¬Á¥ÁÅ

úÁƬÁÅàþÂä

€þÁäžÃ.þÁÅ £ÂÂ Á¬ÉÃÑÏú¦ ¥Á¥Äé ¥Á Âý¨Å

¥Á¥Äé ©ÉþÁÁ ‡ÄÑ ¥É¨ìÂ žÁƧÂÖþÁÅ.€£Âç  €þà ¥ÁƨÏÃÏžÃ.ÌžÃâÂ Â®ÁÅò ‡™Á¦Á¥ÁÅ úɦÁê©Ê €þÂäþÁÅ.úʬÃϞà ¨Í¡Á¨ÃÃ žÁƧÂÖþÁÅ.£ÂÂ £ÃÁÅœÁŏ ©ÁôϞà .þÃü¥ÊþÊ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¡É®Âò¥Á  ÁþÁê©Ê þÁÅ©Áôí ‚ÁÑ™Á €þà ÁýÃۏ œÍ¬ÁÆà ©Áõ¡ÁôœÁÅÏýÊ ¥Á¥Äé  €£Âç §Âü ™Â§ÃìϏ÷ ‚ύ  €£Âç €¥Á Âé ¬÷ð  ÿ÷ñ ‹ÿ÷ñ Â™÷ úÁϡʬÁÅàþÂäþÁÅ €ÏýÆ €§ÁŬÁÅàþÁäžÃ.10 þåô¨Š©Áõ¡Ã ¥Á¥Äéþà Á§ÁÅ֍Ìþà €¨ÂÊ Â§ÊÖ³ÂþÁÅ.

‡¨Â ©ÁôϞà ¥Á¥Äé €þÂäþÁÅ.¬Áí§ÁÓ¥ÁÅ¨Í œÊ¨Ã±Í¦Á ÂþÁÅ ÁþÂä €þÁäžÃ.¥Á¥Äé þÄ þÍýÍì Â§Â֨à €þà ©ÁôϞà ¡Äìü÷ ¥Á¥Äé €þÂäþÁÅ.žÂþÍÁþÁœÂÓ €™ÁÁ¨œÂë ©ÁôÏ™ÁÅ ©É®Ãò Á™ÁōÌÑþà ©Á³ÂàþÁÅ ©É®ÃòÏžÃ. ¥Á¥Äé ©ÁúÃÖ þžà þÍýÍì ¡ÉýÅۍÌþà ©ÁžÁ¨Å ‚ύÁ ú¨Š€þÂä ©ÃþÁÁÅϙ účÃÏžÃ.  §ÍüÅþÁÅϙà ¥Á¥Äéþà ©ÁϏͣÉýÃÛ þè£ÉýÃÛ öÁ¨÷ ¨Í ÃúÉþ÷ ¨Í ¨ÉýÃëþ÷ ¨Í ©Â¦¬ÁÅàþÂä.