Sie sind auf Seite 1von 1

ZNAAJ BERZANSKOG POSLOVANJA

Glamoanin Goran, dipl. ecc. Pojam berza oznaava finansijsku posredniku instituciju koja omoguava kontrolisano finansijsko poslovanje, bilo to hartijama od vrijednosti, proizvodima ili kapitalom. Na osnovu prethodno reeno razlikujemo sledee vrste berzi: - Berze hartija od vrijednosti - Produktne berze - Berze kapitala Produktne berze trguju proizvodima kao to su penica, sok od narade, stokom u tovu, svinjskim iznutricama i sl. Berze kapitala rade sa investicionim kapitalom, ovakve berze omoguavaju poslovnom svijetu da po principu ponude i potranje na najpovoljniji nain doe do neophodnih sredstava za poslovanje. Sa nae take gledanja najzanimljiviji u nekoj blioj budunosti je svakako berza hartija od vrijednosti. Poto se zaokruuje pravni okvir za trgovanje hartijama od vrijedosti u smislu donoenja neohodnih zakona i prateih propisa, oekuje se otvaranje prvih berzi hartija od vrijednosti na naem podruju. ta oznaava pojava hartije od vrijednosti na berzi? Svojom pojavom na berzi hartija od vrijednosti dolazi prvi put pod udar trinih zakona, to znai da hartija od vrijednosti dobija svoju pravu vrijednosti koja nastaje pod uticajem ponude i potranje. Naa zemlja se nalazi u tranziciji, neophodni kapital je teko dostupan, interes za direktna ulaganja je mali. Berze e ove probleme na neki nain zaobii jer putem berze, kupovinom akcija nekog preduzea potencijalni investitor dolazi u situaciju da posjeduje dio preduzea, ta injenica smanjuje rizik ulaganja je faktiki investitor ulae u neto to mu i pripada. U naim poslovnim krugovima ne postoji navika poslovanja preko berzi pa i to moe usporiti razvoj berzanskog poslovanja. Ako pogledamo nae blie okruenje naroito Sloveniju moemo zapaziti da je berzansko poslovanje ve izalo iz povoja i zauzima znaajno mjesto u poslovanju. Trajno mjenjanje psihologije svih uesnika privrednog ivota jeste neophodan put da bi berze dobile svoje pravo mjesto i ulogu. Berzansko poslovanje treba osloboditi mnotva administrativnih ogranienja, estih i nepotrebnih izmjena reima poslovanja, sami trini zakoni e uvesti red na tritu i oni koji se nemogu prilagoditi takvom nainu poslovanja e svakako sami otpasti. U sadanjem trenutku kada je privatizacija dravnog kapitala pri kraju, prve akcije preduzea e se emitovati, mnogo sitnih akcionara e se pojaviti sa svojim malim paketima akcija. ta treba uraditi? Sitne akcionare treba edukovati da shvate znaaj hartija od vrijednosti koji su u njihovom posjedu. Na berzama e biti ba ogroman broj tih malih paketa akcija i uspijeh ili neuspjeh poetka rada berze moe uticati na dalju perspektivu rada berze kao finansijske posrednike institucije. Najbitnija stvar u cijelom procesu berzanskog poslovanja je stei povjerenje svih uesnika u privrednom ivotu u ovakav nain poslovanja