Sie sind auf Seite 1von 18

Subjekt glagol 1 informacija glagol 2 Erst

Rečenica može da započne sa subjektom, ali može i da započne sa imperativom, odnosno sa glagolom, informacijom ili nečim drugim.

Pridevska promena / deklinacija prideva

Pridev koji stoji uz imenicu mora se sa njom slagati u rodu, broju i padežu, zato je tu deklinacija prideva. Postoje 3 deklinacije prideva: slaba, mešovita i jaka. Koju ćete deklinaciju primeniti zavisi od reči koja se nalazi ispred prideva i neophodno je da znate rod imenice uz koju stoji pridev.

Konjunktiv II

Konjunktiv II se koristi za izražavanje želje, slutnje ili sumnje. Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit)

Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi:

1. sein – wäre

2. haben – hätte

3. werden – würde

Konjunktiv II modalnih glagola glasi:

1. können – könnte

2. müssen – müsste

3. dürfen – dürfte

4. sollen – sollte

5. wollen – wollte

6. mögen – möchte

Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv npr. Ich würde ein Auto kaufen.

Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što se na preteritski oblik glagola dodaju sledeći nastavci:

Jednina

Množina

1. –e

1. –en

2. –est

2. –et

Primer: preterit glagola kommen glasi kam. Na tu osnovu dodajemo nastavke, s tim što se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut. kommen – kam – käme.

Prošlost (Vergangenheit)

sein - wäre ili

+ particip II (perfekta)

= konjunktiv pluskvamperfekta

haben - hätte

Primeri:

Kad bi bila zdrava, došla bi kod mene.

- Sie käme zu mir, wenn sie gesund wäre.

Kad bismo imali dete.

- Wenn wir ein Kind hätten!

nastavci za jake glagole:

Sg.

1. -

2. st

3. -

Pl.

1. en

2. t

3. en

Lista jakih glagola

Infinitiv

Prezent (3.lice

Preterit

Particip II

Prevod

j.)

backen

bäckt

buk

hat gebacken

peći

beginnen

beginnt

begann

hat begonnen

početi

bekommen

bekommt

bekam

hat bekommen

dobiti

beschreiben

beschreibt

beschrieb

hat beschrieben

opisati

beschließen

beschließt

beschloss

hat beschlossen

odlučiti

bewegen

bewegt

bewog

hat bewogen

pokrenuti

biegen

biegt

bog

hat/ist gebogen

pokrenuti

binden

bindet

band

hat gebunden

vezati

bitten

bittet

bat

hat gebeten

moliti

bieten

bietet

bot

hat geboten

nuditi

bleiben

bleibt

blieb

ist geblieben

ostati

braten

brät

briet

hat gebraten

peći

brechen

bricht

brach

hat/ist gebrochen (s)lomiti

brennen

brennt

brannte

hat gebrannt

goreti

bringen

bringt

brachte

hat gebracht

doneti

denken

denkt

dachte

hat gedacht

misliti

dürfen

darf

durfte

hat gedurft

smeti

empfehlen

empfiehlt

empfhal

hat empfohlen

preporučiti

erschrecken

erschrickt

erschrak

ist erschrocken

uplašiti (se)

essen

isst

hat gegessen

jesti

fahren

fährt

fuhr

ist gefahren

voziti/putovati

fallen

fällt

fiel

ist gefallen

pasti

fangen

fängt

fing

hat gefangen

hvatati

finden

findet

fand

hat gefunden

naći

fliegen

fliegt

flog

ist geflogen

leteti

fliehen

flieht

floh

hat/ist geflohen

uteći, bežati

fließen

fließt

floss

ist geflossen

teći

frieren

friert

fror

hat gefroren

smrzavati

geben

gibt

gab

hat gegeben

dati

gefallen

gefällt

gefiel

hat gefallen

dopadati se

gehen

geht

ging

ist gegangen

ići

gewinnen

gewinnt

gewann

hat gewonnen

pobediti

gießen

gießt

goss

hat gegossen

zalivati

greifen

greift

griff

hat gegriffen

hvatati

haben

hat

hatte

hat gehabt

imati

halten

hält

hielt

hat gehalten

držati

hauen

haut

hieb

hat gehauen

klesati

hängen

hängt

hing

hat gehangen

visiti

heben

hebt

hob

hat gehoben

podići

heißen

heißt

hieß

hat geheißen

zvati se

helfen

hilft

half

hat geholfen

pomoći

kennen

kennt

kannte

hat gekannt

poznavati

klingen

klingt

klang

hat geklungen

zvoniti

kommen

kommt

kam

ist gekommen

doći

laden

lädt

lud

hat geladen

tovariti

lassen

lässt

ließ

hat gelassen

pustiti

laufen

läuft

lief

ist gelaufem

trčati

lesen

liest

las

hat gelesen

čitati

liegen

liegt

lag

hat gelegen

ležati

lügen

lügt

log

hat gelogen

lagati

messen

misst

maß

hat gemessen

meriti

mögen

mag

mochte

hat gemocht

voleti, želeti

müssen

muss

musste

hat gemusst

morati

nehmen

nimmt

nahm

hat genommen

uzeti

nennen

nennt

nannte

hat genannt

imenovati

raten

rät

riet

hat geraten

savetovati

rennen

rennt

rannte

ist gerannt

juriti

reiten

reitet

ritt

hat/ist geritten

jahati

rufen

ruft

rief

hat gerufen

zvati

schlafen

schläft

schlief

hat geschlafen

spavati

schaffen

schafft

schuf

hat geschaffen

stvarati

schießen

schießt

schoss

hat geschossen

pucati

schreien

schreit

schrie

hat geschrien

vikati

schweigen

schweigt

schwieg

hat geschwiegen ćutati

schwimmen

schwimmt

schwamm

ist

plivati

 

geschwommen

sehen

sieht

sah

hat gesehen

videti

sein

ist

war

ist gewesen

biti

senden

sendet

sandte

hat gesandt

poslati

singen

singt

sang

hat gesungen

pevati

sitzen

sitzt

saß

hat gesessen

sedeti

sprechen

spricht

sprach

hat gesprochen

govoriti

springen

springt

sprang

ist gesprungen

skočiti

stehen

steht

stand

hat gestanden

stajati

steigen

steigt

stieg

ist gestiegen

penjati s

sterben

stirbt

starb

ist gestorben

umreti

tragen

trägt

trug

hat getragen

nositi

treffen

trifft

traf

hat getroffen

sresti

treten

tritt

trat

hat getreten

stupiti

trinken

trinkt

trank

hat getrunken

piti

tun

tut

tat

hat getan

činiti

vergessen

vergisst

vergaß

hat vergessen

zaboraviti

verliern

verliert

verlor

hat verloren

izgubiti

verzeihen

verzeiht

verzieh

hat verziehen

oprostiti

wachsen

wächst

wuchs

ist gewachsen

rasti

werden

wird

wurde

ist geworden

postati

werfen

wirft

warf

hat geworfen

baciti

wissen

weiß

wusste

hat gewusst

znati

ziehen

zieht

zog

hat/ist gezogen

vući

zwingen

zwingt

zwang

hat gezwungen

primorati

Finalne rečenice (damit, um…zu)

Finalne rečenice iskazuju svrhu, cilj neke druge radnje. Veznici damit i um…zu imaju isto značenje, prevode se da bi.

Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj rečenici različiti, a

um

zu

kada su subjekti u obe rečenice isti.

1. Sie tut alles, damit ihre Tochter erfolgreich wird.

1. Sie tut alles, damit ihre Tochter erfolgreich wird. 2. Ich trinke grünen Tee, um gesund

2. Ich trinke grünen Tee, um gesund zu sein.

wird. 2. Ich trinke grünen Tee, um gesund zu sein. Kada se upotrebi um prefiksa i

Kada se upotrebi um

prefiksa i ostatka glagola, npr: auszusehen, vorzubereiten, auszuwählen Ako imate nedoumice, osećajte se slobodno da ostavite komentar.

zu

sa glagolom koji ima odvojiv prefiks, zu se piše između

N-deklinacija

Sve imenice muškog roda koje se završavaju na –e se dekliniraju po N-deklinaciji, kao i neke druge imenice muškog roda koje opisuju živa bića (der Mensch, der Herr).

primer:

 

Jednina

Množina

Nominativ

der Junge

die Jungen

Genitiv

des Jungen

der Jungen

Dativ

dem Jungen

den Jungen

Akuzativ

den Jungen

die Jungen

1.Isto važi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i životinje (der Löwe). 2.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji, a imaju dodatno –s u genitivu su: der Buchstabe, der Friede, der Wille, der Gedanke, der Glaube, der Name. 3.Imenice muškog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne završavaju se na –e:

der Nachbar, der Herr, der Mensch, der Bauer, der Bär 4.Po N-deklinaciji se deklinuju reči iz latinskog i grčkog jezika koje se završavaju na:

–ent, –and, –ant, –ist, –oge, –at (kao i der Architekt, der Fotograf…)

Zaključak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice muškog roda + das Herz (srednji rod).

Imam zadatak u knjizi:

Die Briten:

Den Briten schmeckt der Tee nur mit Milch. Die Schweizer:

Die Schweizer produzieren Kase mit Lochern.

Zasto se u jednom mijenja can u drugom ne? Odg. su iz rjesenja.

Koliko vidim, rečenice nisu u istom padežu, prva je u dativu, a druga u nominativu.

Rod / Genus

U nemačkom jeziku, kao i u srpskom, postoje tri roda: muški, ženski, srednji. Nekad je teško prepoznati kog je roda neka imenica, zbog toga postoje neka pravila.

-er

der Fehler… ali das Fenster,die Leiter

maskulin

-ling

der Schmetterling

-chen

das Häuschen

neutral

-lein

das Bächlein

-t

die Fahrt

feminin

-e

die Reise

-ung

die Zeitung

-heit / -keit

die Freiheit

-schaft

die Freundschaft

-ei

die Bäckerei

der Sontag, der Mittag, der Januar, der Winter

dani u nedelji, godišnja doba, doba dana (osim die Nacht), meseci

maskulin

der Norden, der Westen

strane sveta

der Sturm, der Regen…

vreme (osim die Wolke)

der Wein, der Schnaps, der Sekt

alkoholna pića (osim das Bier)

der BMW, der Mercedes

marke automobila

das Gelb, das Blau, das Rosa

boje

neutral

die Yamaha, die Harley- Davidson

marke motora

feminin

Ima mnogo nastavaka, ali i mnogo izuzetaka, zbog čega nastavci variraju od gramatike do gramatike. Nekad rod možeš odrediti po sluhu, u suprotnom probaj da naučiš što više, ali ne zaboravi da uvek ima dosta izuzetaka.

Vremenske rečenice sa wenn i als

Vremenske rečenice su vrsta zavisnih rečenica. Zavisni veznici su wenn i als, oba se prevode "kad", ali imaju različitu funkciju u rečenici.

veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja, a als se koristi za radnju koja se jednom dogodila u prošlosti.

Vremenska rečenica je zavisna rečenica, zbog toga se mora paziti na red reči u rečenici.

Obično prvo ide glavna rečenica, pa zavisna (veznik; glagol je na posledenjem mestu). Može i obrnuto, da prva bude zavisna (onda rečenica počinje veznikom, glagol je na poslednjem mestu, a onda ide glavna rečenica, s tim što je na prvom mestu glagol - pogledaj primere ispod).

Primeri:

1. (Uvek) kad vredno učim, dobijam dobre ocene. (radnja se ponavlja).

- Ich bekomme gute Noten, wenn ich fleißig lerne.

- (Immer) wenn ich fleißig lerne, bekomme ich gute Noten.

2. Kad sam bio u Beču, kupio sam Mocart kugle. (radnja se desila jednom u

prošlosti).

- Ich kaufte Mozartkugeln, als ich in Wien war.

- Als ich in Wien war, kaufte ich Mozartkugeln.

Mozete li da date primer sa dva glagola?

Misliš li na neko složenije vreme (perfekat, pluskvamperfekat

)?

Als ich alles gemacht habe, ging ich nach Hause. (Kad sam sve uradio, otišao sam kući).

Prilozi

Prilozi su nepromenljive reči. Prilozima se bliže opisuje neka radnja. Oni nemaju poredbene oblike. Izuzeci su sledeći prilozi:

Pozitiv

Komparativ

Superlativ

bald

eher

am ehesten

gern

lieber

am liebsten

oft

häufiger

am häufigsten

sehr

mehr

am meisten

Vrste priloga:

Mesni prilozi -odgovaraju na pitanje gde? -da, dort, draußen, drinnen, hier, innen, irgendwo, nirgends, nirgendwo, woanders…

Prilozi za pravac -odgovaraju na pitanje u kom pravcu? -herauf, herunter, vorwärts, rückwärts, nach rechts, nach links, nach oben, dorthin…

Vremenski prilozi -odgovaraju na pitanje kada? -heute, gestern, vorgestern, morgen, übermorgen, jetzt, früher, bald, nie, oft, kaum, selten, manchmal, meistens, erst…

Prilozi za način -leider, natürlich, warscheinlich, bestimmt, eventuell…

Konjunkcionalni prilozi -zamenjuju prave veznike -also, trotzdem, nämlich, deshalb, dazu, jedoch, schließlich…

Zamenički prilozi

Zamenički prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja. Postoje 2 oblika, jedan se odnosi na ljude i životinje, a drugi na stvari i događaje.

Za ljude

Za stvari i događaje

für wen

wofür

mit wem

womit

zu wem

wozu

bei wem

wobei

auf wen

worauf

über wen

worüber

an wen Primeri:

woran

1. Woran denkst du? (O čemu razmišljaš?) 2. An wen denkst du? (O kome razmišljaš?)

Vežba

1. O čemu razmišljaš?

2. Čime putuješ u Italiju?

3. S kim putuješ u Italiju?

4. Kod koga si?

5. O čemu razgovarate?

6. Šta čekaš?

7. Koga se (pri)sećaš?

8. Šta tražiš?

9. Čime se igra tvoje dete?

10. Na koga se ljutiš?

1. Woran denkst du?

2. Womit reist du nach Italien?

3. Mit wem reist du nach Italien?

4. Bei wem bist du?

5. Worüber sprechen sie?

6. Worauf wartest du?

7. An wen erinerst du dich?

8. Wonach suchst du?

9. Womit spielt dein Kind?

10. Über wen ärgerst du dich?

Prisvojne zamenice

Prisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja.

Lična zamenica ich du er sie es wir ihr sie Sie

Prisvojna zamenica mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

Primer Mein Hund ist klein. Dein Haus ist groß. Wie heißt sein Bruder? Lebt ihr Freund in Mexiko? Wo arbeitet sein Vater? Unser Zimmer ist dunkel. Euer Onkel ist sehr jung. Wie sieht ihr Hund aus? Wie sieht Ihr Hund aus?

Prisvojna zamenica se može odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom slučaju prisvojna zamenica od mora da se složi sa imenicom na koju se odnosi u rodu, broju i padežu. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke određenog člana.

Padež

Muški rod

Ženski rod

Srednji rod

Množina

Nominativ

meiner

meine

meins

meine

Genitiv

meines

meiner

meines

meiner

Dativ

meinem

meiner

meinem

meinen

Akuzativ

meinen

meine

meins

meine

Npr: Ist das deine Flasche? Ja, das ist meine. *

*Meine je jer se zamenica odnosi na imenicu flaša, koja je ženskog roda.

Ich habe mein Buch verloren. Könntest du mir deins leihen? (Izgubio sam svoju knjigu. Da li bi mogao da mi pozajmiš tvoju?)

Zar nebi trebalo recenica gde se obajasnjava upotreba zamenica trebalo ovako da izgleda:"Kannst du mir deins leihen?"Predpostavljam da je greska nastala u promeni modelnog glagola po licu.

Može i tako. Ovde je u obliku Konjunktiva II.

Odličan blog! Imam samo reči hvale! P.S. Verujem da je ovde greška u kucanju:

"Unser Zimmer IS(!) dunkel."

Pluskvamperfekat

Pluskvamperfekat je složeno, davno prošlo vreme. Može stajati samostalno, a može i prethoditi radnji u preteritu.

Gradi se: preterit pomoćnog glagola haben ili sein + particip II Da li će biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein.

Ich hatte alles selbst gemacht. (Sve sam sam bio odradio) Ich war so schnell gelaufen. (Vrlo sam brzo bio trčao)

Nachdem ich alles gemacht hatte, ging ich in die Stadt (Nakon što sam sve bio odradio, otišao sam u grad).

Zaključak: Razlika u građenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu, a kod pluskvamperfekta je u preteritu. To je zbog toga što je preterit starije vreme od prezenta, a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od perfekta!

kada je war, i kako se menja sein ?

Da bi se razumela "tvorba" pluskvamperfekta, potrebno je znati građenje perfekta. Kad se perfekat apsolvira, onda je sve jasno. Razlika između perfekta i pluskvamperfekta je u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu, a kod pluskvamperfekta u preteritu.

e a gde se ono ne stavlja ge ili t u perfektu znam da kad je ieren ne ide ge. sto brze mi treba

Obično ne odgovaramo na takva (tako postavljena) pitanja.

Preterit

Preterit u nemačkom jeziku odgovara našem imperfektu. Preterit se u svakodnevnom govoru koristi češće od perfekta, jer je jednostavniji i prostiji oblik.

Preterit slabih glagola

Gradi se tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci:

1. –te

1. -ten

2. -test

2. -tet

3. –te

3. -ten

npr. machen – machen – mach + nastavci (machte, machtest…)

Preterit jakih glagola

Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci:

1. /

1. –en

2. –st

2. –t

3. /

3. -en

npr. geben – gab + nastavci (gab, gabst, gab, gaben…)

Da

li mozete da postavite nesto teksta o preteritu na samom nemackom jeziku .Bilo bi

mi

od pomoci !?

Das Präteritum (lat. praeteritum „das Vorhergegangene“), oft auch 1. Vergangenheit oder (fälschlich) als Imperfekt bezeichnet, ist die Vergangenheitsform, die abgeschlossene Ereignisse beschreibt.

Schwache und starke Verben werden unterschiedlich konjugiert.

An den Verbstamm schwacher Verben wird -te angehängt, darauf folgt die jeweilige

Personalendung. Die 1. und die 3. Person Singular sind immer gleich. Verben, deren

Stamm auf t, d oder Konsonant +n/m endet, haben vor der Endung ein e. Starke Verben erfahren einen Lautwechsel. Der Stammvokal wird ausgetauscht (so genannter Ablaut), manchmal ändert sich auch der folgende Konsonant. Die Endungen (Wortendungen) werden dennoch, ähnlich wie bei schwachen Verben, nach stets gleichen Regeln hinzugefügt.

Jch geniesse es wenn ich Deutsch rede,aber ich liebe Deutsch!!!

Koja je razlika izmedju slabih i jakih glagola? Po cemu se prepoznaju slabi, a po cemu jaki?!

Jaki glagoli su nepravilni glagoli i uce se napamet(iz tabele).A slabi glagoli su pravilni i svaki se po licima menja na isti nacin(infinitivna osnova+nastavci).

Vežba: Preterit

Prazne crte dopuniti glagolima iz zagrade.

1. schwer, niemand

2. Milch und Brot kaufen. (müssen)

3. keine Probleme, es

4. beschreiben wie in seiner Kindheit

5. Mein Onkel

6. das zwei Jahre später. (bekommen)

7. sie einen Ausflug? (machen)

Es

Du

Es

Er

Er

es machen. (sein, können)

schwerer sein. (geben, dürfen)

(mögen, sein)

kein Telefon. (haben)

8. mit meinem Studium

9. Ihre Mutter

10. "Du bist so schön",

Ich

(anfangen)

tolle Figur bekommen. (wünschen)

meine Mutter. (sagen)

Vežba: Preterit

Rešenja

1. war, konnte.

2. musstest.

3. gab, durfte.

4. mochte, war.

5. hatte.

6. bekam.

7. machten.

8. fing an.

9. wünschte.

10. sagte.

Particip II

Particip II se koristi za građenje perfekta i pasiva. Može se koristit i kao atribut i priloška odredba.

1.) Particip II slabih glagola se gradi tako što se ispred infinitivne osnove stavi –ge, a iza infinitivne osnove –t (ge-inf.osnova-t).

*Glagoli koji počinju na –be, –ge, –er, –ver, –zer, i oni koji se završavaju na –ieren, ne dobijaju prefiks –ge!

npr. spielen – ge+spiel+t- gespielt studieren – studiert (završava se na –ieren!)

2.) Particip II jakih (nepravilnih) glagola se uči iz tabele.

jel se uvek dodaje -t ? nema nikad npr. gelaufen ? jel treba gelauft ?

laufen je nepravilan glagol, tako da se T ne dodaje. Participi nepravilnih (jakih) glagola se mogu naći u tabeli, obavezno pogledajte.

Oblik gelauft ne postoji.

Perfekat (prošlo vreme)

Perfekat se prošlo složeno vreme. Gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola. Pomoćni glagol je uvek na drugom mestu u rečenici i on je u ličnom glagolskom obliku, dok se glavni glagol nalazi na kraju rečenice.

I Perfekat sa pomoćnim glagolom haben grade:

1. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu – koga, šta?)

2. Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu)

3. Bezlični glagoli (imaju samo 3.lice jednine i koriste se sa zamenicom es)

4. Trajni neprelazni glagoli (helfen, stehen, schlafen…)

5. Kad je haben glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni npr. Ich habe eine Katze gehabt.

II Perfekat sa pomoćnim glagolom sein grade:

1. Svi glagoli kretanja, promene mesta

2. Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen, einsschlafen…)

3. Glagoli bleiben i werden.

4. Kad je sein glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni npr. Ich bin gute Sängerin gewesen.

Najprostije rečeno: perfekat u nemačkom jeziku čine pomoćni glagol (haben ili sein; u prezentu) i glavni glagol (u participu II; na kraju rečenice je). Da ne bismo nagađali koji je pravi pomoćni glagol, držimo se gore ispisanih pravila.

To je perfekat, najprostije rečeno.

Mozete li da ostavite menjanje po licima prezent pomoćnog glagola haben ili sein?

sein

1. bin

2. bist

3. ist

1. sind

2. seid

3. sind

haben

1. habe

2. hast

1.

haben

2. habt

3. haben

Da li mozete navesti razlike izmedju DURFEN i KONNEN

???

Durfen = sme (Hier darf sie nicht parken) Ovde se ne sme parkirati. Konnen = moze (Sie kann nicht ins Kino gehen) Ona ne moze ici u kino.