You are on page 1of 5

Test a

wiat po I wojnie wiatowej

Test podsumowujcy rozdzia I

1. Czytaj uwanie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 5. do 6., 8, 10. oraz od 12. do 14. znajduj si cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedn z nich i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter w karcie odpowiedzi. 3. Jeeli si pomylisz, bdne wskazanie otocz kkiem. 4. Rozwizania zada od 1. do 4., 7., 9. oraz 11. zapisz lub uzupenij czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyki przekrelaj. 5. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw, jak mona uzyska za waciw odpowied. Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 26 punktw. 1. Uzupenij tabel. Zapisz przy podanych opisach imiona i nazwiska politykw. (04 p.)
Wydarzenie Razem z amerykaskim sekretarzem stanu w 1928 r. podpisa pakt potpiajcy wojn jako metod rozwizywania sporw. Sprawowa urzd premiera i ministra spraw zagranicznych Francji. Sta na czele oddziaw zbuntowanych przeciwko republice. W wojnie domowej uzyska poparcie faszystowskiej organizacji Falanga i karlistw oraz pastw totalitarnych, m.in. III Rzeszy W 1933 r. wygra wybory prezydenckie w USA. Jego celem staa si walka z wielkim kryzysem ekonomicznym, wprowadzi program reform ekonomiczno-spoecznych, zwany Nowym adem. Jako przywdca Narodowej Partii Faszystowskiej w 1922 r. sign po wadz we Woszech. Kult wodza i partii stay si podstaw stworzonej przez niego ideologii. Posta

2. Uszereguj wydarzenia w porzdku chronologicznym, wpisujc w odpowiednie miejsca numery od 1 do 5. (01 p.)
czarny czwartek na nowojorskiej giedzie aneksja Mandurii przez Japoni

obrady konferencji monachijskiej powstanie osi BerlinRzymTokio demilitaryzacja Nadrenii

3. Na podstawie ilustracji i wasnej wiedzy oce prawdziwo podanych zda. Zapisz sowo prawda lub fasz w odpowiednich rubrykach tabeli. (03 p.)

Zdanie Na ilustracji pokazano przejaw kultu jednostki, ktrego obiektem by Jzef Stalin. Przesaniem plakatu byo ukazanie potgi gospodarczej i rozwoju przemysowego kraju. Plakat powsta w okresie Rosji Radzieckiej.

Prawda/Fasz

4. W tabeli zamieszczono opisy wydarze. Zidentyfikuj je i dopisz ich daty roczne. (04 p.)
Opis wydarzenia Cesarz sta na mwnicy. [...] zacz spokojnie czyta swj tekst: Ja, Hajle Sellasje I, [...] jestem dzi tutaj, aby da tej sprawiedliwoci, ktra naley si mojemu narodowi, oraz pomocy obiecanej mu osiem miesicy temu, kiedy pidziesit narodw orzeko, e zostaa popeniona agresja. Jest moim obowizkiem poinformowa rzdy zgromadzone w Genewie o miertelnym niebezpieczestwie, jakie im zagraa [...]. Odmalowa skutki [...] gazu musztardowego [...]: miertelny deszcz, ktry spada z samolotw, Wydarzenie Data roczna wydarzenia

sprawia, e wszyscy, ktrych dotkn, biegli, krzyczc z blu. E. Bendiner, Czas Aniow, Warszawa 1981, s. 515516. Wysokie Strony Umawiajce si porczaj oddzielnie i wszystkie cznie [...] utrzymanie status quo terytorialnego wynikajcego z granic pomidzy Niemcami a Belgi i pomidzy Niemcami a Francj oraz nietykalno powyszych granic, tak jak one zostay okrelone przez i w wykonaniu Traktatu Pokojowego podpisanego w Wersalu. Wiek XX w rdach, oprac. M. Sobaska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2002, s. 97.

Na podstawie ilustracji wykonaj zadania 5. i 6.

5. Autorem przedstawionego dziea jest A. Salvador Dal. B. Pablo Picasso. C. Walter Gropius. D. Umberto Boccioni. 6. To dzieo jest przykadem A. impresjonizmu. B. kubizmu. C. surrealizmu. D. futuryzmu.

(01 p.)

(01 p.)

7. Wstaw znak x obok przejaww wielkiego kryzysu ekonomicznego w USA. (03 p.)

wzrost konsumpcji i zamonoci spoeczestwa zaamanie si systemu kredytowego rozwj rynku papierw wartociowych zjawisko deflacji wzrost liczby osb nie posiadajcych pracy

8. Brytyjska i francuska polityka okrelana mianem appeasement oznaczaa (01 p.) A. aktywne wspieranie pastw zagroonych ekspansj przez III Rzesz. B. ustpstwa wobec Niemiec za cen zachowania pokoju w Europie. C. nakadanie sankcji politycznych i gospodarczych na pastwa faszystowskie. D. mobilizowanie si do uprzedzajcego uderzenia na Niemcy i Wochy. Na podstawie mapy oraz wasnej wiedzy wykonaj zadania od 9. do 10.

9. Zamaluj dowolnym kolorem pastwa, w ktrych w 1919 r. doszo do rewolucji organizowanych przez partie i bojwki komunistyczne. (01 p.) 10. Rewolucja zorganizowana przez Zwizek Spartakusa wybucha A. w Niemczech. B. we Francji. C. na Litwie. D. w Czechosowacji (01 p.)

11. Przyporzdkuj wymienionym poniej pojciom waciwe opisy.

(03 p.)

1. plebiscyt 2. reparacje 3. demilitaryzacja

A. odszkodowanie wypacane krajom zwyciskim przez pastwo pokonane za straty poniesione podczas trwania konfliktu zbrojnego B. pozbawienie pokonanego pastwa terytoriw kolonialnych o strategicznym znaczeniu C. gosowanie ludnoci zamieszkujcej sporne terytorium za przynalenoci do okrelonego pastwa D. pozbawienie okrelonego terytorium armii, sprztu oraz budynkw sucych celom wojskowym

1. . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . 12. Siedziba Ligi Narodw znajdowaa si w A. Genewie. B. Brukseli. C. Paryu. D. Londynie. 13. Ustawy norymberskie dotyczyy A. rozwizania SA. B. wprowadzenia interwencjonizmu pastwowego. C. podpalenia Reichstagu i delegalizacji partii komunistycznej. D. dyskryminacji ydw. 14. W 1939 r. wojska woskie zajy na Pwyspie Bakaskim A. Rumuni. B. Bugari. C. Albani. D. Jugosawi. (01 p.)

(01 p.)

(01 p.)

Karta odpowiedzi
Numer zadania 5. A Odpowiedzi B C D 6. A B C D 8. A B C D 10. A B C D 12. A B C D 13. A B C D 14. A B C D