You are on page 1of 11

NASTAVNI PREDMET : PRIRODA I DRUTVO NASTAVNA JEDINICA: UME U IREM ZAVIAJU - ZNAAJ UMA

UPUTSTVO ZA RAD Pred tobom se nalazi materijal pomou kojeg e samostalno nauiti neto o umama u irem zaviaju i njihovom znaaju.Sadraj je podjeljen na nivoe (dijelove) koje e ti postupno savlaivati.Ukupno ima etiri nivoa (dijela). Svaki se nivo (dio) sastoji iz obavjetenja, zadataka i prostora za rad. Takoer, za postavljene zadatke postoje rjeenja koja se nalaze na kraju radnih listova. Radi na sljedei nain: paljivo proitaj obavjetenja; odgovori na postavljena pitanja ili rijei zadatake; nakon toga provjeri njihovu tanost (tani odgovori i rjeenja nalaze se na kraju radnog materijala za svaki nivo); ako si pravilno uradio zadatke ili odgovorio na pitanja, prei na sljedei nivo (dio). Ukoliko nisi dao tane odgovore ponovo proitaj obavjetenje i rijei zadatke. Ako ti neto nije jasno obrati se uitelju. Poni sa radom. SRETNO!

Prvi nivo

UMA - IVOTNA ZAJEDNICA uma je ivotna zajednica biljaka i ivotinja. U umi ive umske ivotinje (vuk, lisica, medvjed), ptice te razni insekti. uma je bogata umskim voem (jagodama, malinama, kupinama, borovnicama) kao i ljekovitim biljem. Jestive gljive kao to su vrganj, lisiarka i druge vrste rastu u umama. Sa gljivama trebamo biti oprezni, jer su neke od njih otrovne. IVOTNA ZAJEDNICA: dom, stanite, mjesto na kojem se ivi.

ZADACI: 1.Paljivo pogledaj sljedee slike! Tvoj zadatak je sljedei: oboji slike, napii njihovo znaenje, pronai uljeza i prekrii ga.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

2. ta je uma?

Ukoliko si tano uradio postavljene zadatke prei na sljedei nivo, a ako nisi ponovo proitaj obavjetenje i rijei zadatke.

Drugi nivo VRSTE UMA Razlikujemo bjelogorinu (listopadnu) i crnogorinu (zimzelenu) umu. Bjelogorinom (listopadnom) umom su obrasli breuljkasti i neki nizijski dijelovi. U bjelogorino drvee spadaju: hrast, breza, bukva, javor, grab i drugo. Iznad predjela sa bjelogorinim umama rastu crnogorine (zimzelene) ume u koje spadaju: bor, jela, smra, smreka i drugo. Bjelogorino drvee se razlikuje od crnogorinog drvea. Lie bjelogorinog drvea je pljosnato, iroko i opada svake jeseni. Za vrijeme zimskih mjeseci grane su mu gole, bez lia, ali dolaskom proljea bjelogorino drvee poinje da lista. Crnogorino drvee ima igliasto lie koje je zeleno i zimi. I crnogorino drvee gubi lie, ali ono ne opada odjednom.

ZADACI: 1. Koje su vrste uma?

2. Koja je razlika izmeu bjelogorinog (listopadnog) i crnogorinog (zimzelenog) drvea?

3. Paljivo pogledaj sljedee skupove. Tvoj zadatak je sljedei: a) oznai dati skup b) napii elemente skupa

Ukoliko si tano uradio postavljene zadatke prei na sljedei nivo, a ako nisi ponovo proitaj obavjetenje i rijei zadatke.

Trei nivo PRIVREDNI I KULTURNI ZNAAJ UME ume imaju veliki privredni i kulturni znaaj. Stara i oteena stabla umskog drvea ljudi koriste kao ogrijev. Zdrava stabla se planski sijeku i balvani (trupci) se prerauju u tvornicama za rezanje i preradu trupaca. Tvornice za rezanje trupaca nazivaju se pilane. U pilanama se trupci reu u grede i daske. To su poluproizvodi. Dio tih poluproizvoda (greda i daske) se koristi za gradnju kua, mostova,brodova i drugo,a dio za proizvodnju namjetaja, stolarije, papira i drugo. Kulturni znaaj uma ogleda se u koritenju prekrasnih terena za sport, rekreaciju i odmor koje nam pruaju brda i planine sa svojim umama. Lovci uivaju u lovu, izletnici u boravku na istom zraku, a sportisti na sportskim i skijakim terenima.

ZADACI: 1. Dopuni sljedee reenice. ume imaju _____________________________________ znaaj. Stara i oteena stabla se koriste za ________________. Zdrava stabla se __________________sijeku. Preradom zdravih stabala dobijaju se____________________, a to su _________________. Poluproizvodi se koriste za gradnju___________________________________i proizvodnju ____________________________________. Tvornice za rezanje trupaca nazivaju se _______________________. 2. U emu se ogleda kulturni znaaj uma?

Ukoliko si tano uradio postavljene zadatke prei na sljedei nivo, a ako nisi ponovo proitaj obavjetenje i rijei zadatke.

etvrti nivo ZNAAJ POUMLJAVANJA ume najvie unitavaju ljudi neplanskom sjeom, tetni insekti, glodari i poari. Poari unitavaju velike povrine uma. Najee ih prouzrokuju nepaljivi izletnici. Otpatke sa izleta u umi, nosimo sa sobom. umu treba planski sjei. To rade drvosjee. Na mjestima gdje je izvrena sjea ume i gdje su goleti, sadi se mlada uma. Sadnja i uzgoj mlade ume naziva se poumljavanje. Poumljavanje moe biti prirodno i vjetako. Vjetar, ptice i druge ivotinje u umi raznose zrele sjemenke. Sjemenke u pogodnom tlu klijaju i raste mlada uma. To je prirodno poumljavanje. umski radnici, uvari uma, a esto i djeca sade sadnice na terenu. To je vjetako poumljavanje.

ZADACI: 1. Koje su opasnosti za umu?

2. ta je poumljavanje?

3.Koje su vrste poumljavanja?

4.ta je prirodno, a ta vjetako poumljavanje?

Ukoliko si tano uradio postavljene zadatke, doao si do kraja. ESTITAM! U sluaju da nisi tano uradio postavljene zadatke ponovo proitaj obavjetenje i rijei zadatke.

Kako bi provjerio koliko si savladao sadraj o umama i njihovom znaaju uradi finalni test znanja o umama.

TANI ODGOVORI
PRVI NIVO 1) a) b) c) d) e) f) sova, gljive, krava, jagode, medvjed i bubamara

Uljez je krava. 2) uma je ivotna zajednica biljaka i ivotinja. DRUGI NIVO 1) - bjelogorina i crnogorina 2) Lie bjelogorinog drvea je pljosnato, iroko i opada svake jeseni, a lie crnogorinog je igliasto i uvijek zeleno. 3) a) bjelogorino drvee, b) bor,jela,smra,smreka. TREI NIVO 1) Neplanska sjea, insekti, glodari i poari 2) Sadnja i uzgoj mlade ume . naziva se poumljavanje. 3) Prirodno i vjetako 4) Prirodno poumljavanje vre vjetar, ptice i dr. ivotinje raznosei zrele sjemenke koje po pogodnom tlu klijaju i tako raste mlada uma. Vjetako poumljavanje je saenje sadnica na terenu koje obavljaju umski radnici, uvari uma i djeca.

ETVRTI NIVO 1) veliki privredni i kulturni ogrijev planski grede i daske - poluproizvodi kua,mostova,brodova - namjetaja, stolarije,papira pilane

2) Kulturni znaaj uma ogleda se u koritenju terena za sport,rekreaciju i odmor koje nam pruaju brda i planine sa svojim umama.