Sie sind auf Seite 1von 24

D61

Suva gradnja i podni sistemi

05/2009

D61 Knauf oblaganje potkrovlja


D610 - Knauf oblaganje potkrovlja - bez potkonstrukcije D611 - Knauf oblaganje potkrovlja - sa drvenom potkonstrukcijom D612 - Knauf oblaganje potkrovlja - sa metalnom potkonstrukcijom CD 60/27 D613 - Knauf oblaganje potkrovlja - sa feder inom

Novo

F60 bez potkonstrukcije na osovinskom razmaku od 800 mm F90 sa CD 60/27 ili feder inom

Oblaganje potkrovlja
Osnove za proraun potkonstrukcije
1. Odreivanje mase plafonske obloge/ sputenog plafona u zavisnosti od debljine obloge U zavisnosti od zahtevane debljine obloge u mm (x-osa), potrebno je na preseku ucrtanih dijagonala proitati na y-osi
Povrinsku masu plafonske obloge/ sputenog plafona, to ukljuuje i masu eline potkonstrukcije u kg/m 2.

D61

Klasa optereenja kN/m ]

[ kg/m ] Masa obloge plafona/sputenog plafona

50
45

0,30 < p 0,50

40 35

30
0,15 < p 0,30 25 20

0,15

15
11,5 9,5
10

12,5

15

18 20
(2 x

25
12, 5)

30

33
) (1 8 + 15

36 37,5
(1 8 + (25 18) + 12 ,5)

40

45

[ mm ]

Debljina obloge

2. Uticaj dodatnog optereenja na plafon Dodatna optereenja sputenih plafona usled postavljanja izolacionih slojeva, dozvoljena su do maks. 0,05 kN/m2 (=5 kg/m 2).
Budui da dodatni sloj izolacije i n.pr. sistem Plafon ispod plafona (maks. 0,15 kN/m2= 15 kg/m 2) poveava ukupnu masu sputenog plafona/ plafonske obloge, neophodno je predvideti i uraunati dodatna optereenja u proraun optereenja. Presek koji je definisan pod 1. potrebno je pomeriti sabiranjem dodatnog optereenja na y-osi prema gore.

3. Odreivanje klase optereenja


Iz dobijenog rezultata ukupnog povrinskog optereenja iz 1. i 2. proizilazi odgovarajua klasa optereenja (kN/m 2) sputenog
plafona/ plafonske obloge.

3. Proraun potkonstrukcije U zavisnosti od klase poarne otpornosti i klase optereenja proizilaze razmaci potkonstrukcije plafona:
bez zahteva za poarnom otpornou 1) zatita od poara odozdo 2) Razmaci visilica / uvrsna sredstva Osni razmaci noseih profila / letvica Osni razmaci montanih profila / letvica a c b Odreeni su prema normi DIN 18168 a b c

1) doputeni rasponi obloge prema DIN 18181 2) prema dokumentaciji za zatitu od poara

Po pravilu se koriste visilice nosivosti do 0,25 kN, kod razreda optereenja > 0,30 kN/m treba koristiti veanje do 0,40 kN.

Oblaganje potkrovlja
0,15 kN (15 kg) klasa nosivosti Kopa za direktnu montau
za CD 60x27

Visilice, klase nosivosti prema DIN 18168-2

D61

2x Knauf TN 3,5x35 ili 2x Knauf FN 5,1x35


prema Z-9.1.1-251

Uvrenje za drvene grede:

Visina sputanja: 34-54 mm (Kopa za direktnu montau + CD 60x27) Mogua je promena visine od 0 do 20 mm

0,25 kN (25 kg) klasa nosivosti Sidrena visilica 170


za CD 60x27

Visilica sa icom
za drvenu potkonstrukciju Uvrenje za drvenu krovnu ili meuspratnu konstrukciju: 170 mm

Knauf vijak FN 5,1x35 sa ravnom glavom


prema Z-9.1-251 oveeno sa

icom sa uicom

0,40 kN (40 kg) klasa nosivosti Direktni dra


125 mm za CD 60x27 / za drvenu letvicu 50 x 30 mm Uvrenje za drvenu krovnu konstrukciju:

2x Knauf TN 3,5x35 u krila 1x Knauf FN 5,1x35 u sredini


ili

Direktni dra skratiti ili saviti prema potrebnoj visini ugradnje

m/5 60 m

0 mm

prema Z-9.1-251

Nonius visilica donji deo


Nonius visilica donji deo
za CD 60x27

oveano sa Nonius visilicom gornji deo i Nonius osiguraem

Knauf vijak FN 5,1x35 mm s ravnom glavom


prema Z-9.1-251

Uvrenje za drvenu krovnu konstrukciju:

Kod ukupnog optereenja plafona > 0,4 kN/m: bone limove uvrstiti vijcima za lim LN 3.5x9 mm za nosive CD 60x27 profile

Spojevi noseih i montanih profila Sidrena spojnica


za CD 60x27 saviti prilikom montae

Krstasta spojnica
za CD 60x27

saviti pre montae

Oblaganje potkrovlja
Tehniki podaci
Sistem

D61
Potkonstrukcija
mind. mm

Konstruktivne visine

Konstruktivna visina plafona predstavlja zbir visilica, potkonstrukcije i obloge

Veanje

Obloga u mm

mind. mm

mm

mm mm

mm

Panelna ili masivna ploa

Kopa za direktnu montau

Direktni dra

Sidrena visilica 170

Nonius visilica

Visilica sa icom za drvenu potkonstrukciju

Masivna ploa

mm

Letvica/ Profil bxh

Visina ukupno mm

12,5 15

18

20

25

12,5 18 + + 12,5 15

18 + 18

25 + 12,5

D610 D611

bez potkonstrukcije 50x30 bis 100 110 50x30 + 50x30 60x27 60x27 + 60x27 60x27

30 60 27 54 27

D612 D613

7-27 Feder ina

bis 100

bis 110

130

Primer prorauna

D612 sa direktnim draem (100 mm), montani profil (27 mm) i obloga (12,5 mm) = 139,5 mm potrebno je cca. 140 mm konstruktivne visine za izradu plafonske obloge

Doputeni rasponi obloge - obloga plafona i sputeni plafoni


Debljine ploa 12,5 / 2x12,5 15 18 20 *) 25

sve mere u mm

Maksimalni osovinski razmaci montanih b profila/letvica bez zahteva za poarnom otpornou sa zahtevima za poarnom otpornou

500 550 625 625 800


*) 800 mm kod direktnog veanja na grede prema D610 Osovinski razmaci za montanu potkonstrukciju odn. vrsta obloge prema str. 8 - 10

Doputeni rasponi obloge - parapetni zid


Debljine ploa 12,5 / 2x12,5 15 18 20 25
Maksimalni osovinski razmaci montanih profila/letvica bez zahteva za poarnom otpornou

sve mere u mm

b
sa zahtevima za poarnom otpornou

625 750 900 1000 1000


Osovinski razmaci za montanu potkonstrukciju odn. vrsta obloge prema napomeni na str. 10

Ostali tehniki listovi

D11 Knauf sputeni plafoni

Oblaganje potkrovlja
Boni graevinski elementi
Primeri izvoenja

Zvuna izolacija: merodavna zvuna izolaciona mo kroz meuprostor sputenog plafona R

D61
L, W, R

Prikazi bez posebnih tehnikih zahteva za toplotnom zatitom i zatitom od vlage


Krovna oplata

sa slojem od mineralne vune od 100 mm Obloga R L,w,R u dB mm

Merodavna zvuna izolaciona mo kroz meuprostor sputenog plafona

1x 12,5 bez prekida obloge kontinuirana obloga 2x 12,5

53

54

sa prekidom obloge obloga je prekinuta na mestu spoja sa zidom

1x 12,5

55

2x 12,5

57

kontinuirani zid u meuplafonskom prostoru

sa gornjim pokrivnim slojem od drvenih panela ili sl.

minimalno jednostruka obloga 12,5

65

bez gornjeg pokrivnog sloja kod zahteva za poarnom otpornou: susedna polja izmeu greda obloiti s Knauf ploama

Oblaganje potkrovlja
Nagib krova

Zvuna izolacija: proraunske vrednosti merodavne izolacione moi R W, R


Navedene vrednosti merodavne izolacione moi vae za nagib krova od 87 o. Kod horizontalnih krovova (0 o) vrednosti merodavne izolacione moi poveavaju se za 6 dB. Za druge vrednosti nagiba krova doputena je linearna interpolacija. Iz toga proizilazi sledea tablica

D61
87 60 45 30 0 2 3 4 6

Nagib krova Poveanje u dB

Krovni pokriva od drvenih greda / poploan daskama i / ili izolacioni sloj ispod letvica i pokrivni sloj od crepa ili betonskih elemenata

Sistem

Obloga

Dodatna izolacija od mineralnih vlakana debljine 4 cm poveava vrednosti merodavne izolacione moi za min 1 dB

Izolacioni sloj

Zvuna izolacija

Debljina Vrsta mm

Debljina Vrsta mm

R w,R
dB

D610 Knauf oblaganje potkrovlja bez potkonstrukcije


Panelna ploa / Knauf masivna ploa

20

40
160
Mineralna vuna

25

Knauf masivna ploa

39

D611 Knauf oblaganje potkrovlja sa drvenom potkonstrukcijom

12,5

41

Knauf ploa

160

Mineralna vuna

2x 12,5

42

12,5

Knauf ploa

160

Polistirol

32

Potvrda
6

Knauf izvetaj o ispitivanju zvune zatite D61 krovovi

Oblaganje potkrovlja
Nagib krova

Zvuna izolacija: proraunske vrednosti merodavne izolacione moi R W, R


Navedene vrednosti merodavne izolacione moi vae za nagib krova od 87 o. Kod horizontalnih krovova (0 o) vrednosti merodavne izolacione moi poveavaju se za 6 dB. Za druge vrednosti nagiba krova doputena je linearna interpolacija. Iz toga proizilazi sledea tablica

D61
87 60 45 30 0 2 3 4 6

Nagib krova Poveanje u dB

Sistem

Krovni pokriva od drvenih greda / poploan daskama i / ili izolacioni sloj ispod letvica i pokrivni sloj od crepa ili betonskih elemenata

Obloga

Dodatna izolacija od mineralnih vlakana debljine 4 cm poveava vrednost merodavne izolacione moi za min 1 dB

Izolacioni sloj

Zvuna izolacija

Debljina Vrsta mm

Debljina Vrsta mm

dB

R w,R

D612 Knauf oblaganje potkrovlja sa metalnom potkonstrukcijom


12,5
Knauf ploa

45 48
Knauf masivna ploa Knauf ploa Knauf masivna ploa/ Knauf ploa

18

25 2x 12,5 25 + 12,5 2x 18 12,5

48
160
Mineralna vuna

48 51 52
160

Knauf ploa Polistirol

32

D613 Knauf oblaganje potkrovlja sa feder inom


12,5
Knauf ploa

45

2x 12,5
Knauf masivna ploa

160

Mineralna vuna

48

25

48

Potvrda

Knauf izvetaj o ispitivanju zvune zatite D61 krovovi

Oblaganje potkrovlja
Zatita od poara odozdo
Krovna konstrukcija

D61
Knauf sistemska konstrukcija Obloga
Vrsta/ klasa graevinskog materijala

Klasa poarne otpornosti

Izolacioni sloj

Potkonstrukcija
maks. Minimalna osovinski debljina razmaci

(neophodan kod zahteva za poarnom otpornou)

Krovni pokriva

Knauf sistem

montane letvice b

mm

mm

Minimalna debljina mm

D610 Knauf oblaganje potkrovlja bez potkonstrukcije


Masivna 20 ploa GKF, A2

bez ili sa mineralnom vunom bez ili sa izolacijom min. B2

F30 800
Masivna 25 ploa GKF, A2

tvrdi pokriva

1)

Mineralna vuna S 100 Mineralna vuna S 100

bez posebnih zahteva tvrdi pokriva

2)

F60

1)

D611 Knauf oblaganje potkrovlja sa drvenom potkonstrukcijom


Knauf poarnootporna 12,5 ploa GKF, A2

mineralna vuna tipa 100

G
tvrdi pokriva 1)

Knauf poarnootporna 15 ploa GKF, A2

bez ili sa izolacijom min. B2 500


mineralna vuna tipa 100

F30
Masivna 20 ploa GKF, A2 Knauf poarnootporna 2x 12,5 ploa GKF, A2 Knauf poarnootporna 25 ploa GKF, A2

S
bez posebnih zahteva

bez ili sa izolacijom min. B2


mineralna vuna tipa 100

2)

G
bez posebnih zahteva 2)

F60

Knauf poarnootporna 18 + 15 ploa GKF, A2 Knauf poarnootporna 2x 18 *) ploa GKF, A2

500

bez ili sa izolacijom min. B2


mineralna vuna tipa 120 mineralna vuna tipa 120

G G
tvrdi pokriva 1)

F90

Masivna + poarnootporna 25 + 12,5 *) ploa GKF, A2

400

Izolacioni sloj od mineralne vune prema DIN EN 13162, deo 3.1.1. Klase gra. materijala A Taka topljenja 1000 C, gustine 30 kg/m, prema DIN 4102-17 Klasa graevinskog materijala A ili B1

*) doputeno i sa elinom potkonstrukcijom

Parapetni zid
maksimalni osovinski razmaci potkonstrukcije 625 mm kod korienja Knauf ploa tipa GKF, d 18 mm 800 mm kod korienja Knauf ploa tipa GKF, d 20 mm (masivne ploe/poarnootporne ploe)

Krovni pokriva
1) Betonski elementi,
glineni crep, indra, tvrde vlaknaste cementne ploe

Dokazi

2) N.pr. limeni krovovi

Struno miljenje IMS GFT-3828/08-M ABP P-3080/8361

Oblaganje potkrovlja
Zatita od poara odozdo
Krovna konstrukcija

D61
Knauf sistemska konstrukcija Obloga
Vrsta/ klasa graevinskog materijala

Klasa poarne otpornosti

Izolacioni sloj

Potkonstrukcija
Minimalna maks. debljina osovinski razmaci

Knauf sistem

montani profil/ feder ina b

(neophodan kod zahteva za poarnom otpornou)

Krovni pokriva

(vidi str. 8)

mm

mm

Minimalna debljina mm

D612 / D613 Knauf oblaganje potkrovlja sa CD profilima / feder inom


Knauf poarnootporna 12,5 ploa GKF, A2

100

mineralna vuna tipa

G
tvrdi pokriva 1)

Knauf poarnootporna 15 ploa GKF, A2

bez ili sa izolacijom min. B2 500


mineralna vuna tipa

F30
Masivna ploa GKF, A2 20

100

Knauf poarnootporna 2x 12,5 ploa GKF, A2 Masivna ploa GKF, A2 25

bez ili sa izolacijom min. B2

bez posebnih zahteva

2)

100 500

mineralna vuna tipa

G
bez posebnih zahteva 2)

F60

Knauf poarnootporna 18 + 15 *) ploa GKF, A2 Knauf poarnootporna 25 ploa GKF, A2

bez ili sa izolacijom min. B2


mineralna vuna tipa

100 500

tvrdi pokriva bez posebnih zahteva

1)

F90

Masivna + poarnootporna 25 + 12,5 *) ploa GKF, A2

100

mineralna vuna tipa

2)

*) vai samo sa D612 (CD profil)

Zatita od poara - oblaganje krovnih greda


npr. F30 prema D610 (vidi str. 8)
800 mm

ematski prikaz
npr. F90 prema D612 (videti gore)
1000 mm

Detalji M. 1:10

Masivna ploa 25 mm

Daana podloga Krovni pokriva

Izolacija Masivna ploa 25 mm + GKF 12,5 mm Osovinski razmak 500 mm CD 60x27 Daana Izolacija S podloga Krovni pokriva

Oblaganje potkrovlja
Klasa poarne otpornosti
Krovna konstrukcija

Zatita od poara odozdo sa vazdunonepropusnim slojem


Knauf sistemska konstrukcija Obloga
Vrsta/ klasa graevinskog materijala

D61
Izolacioni sloj Krovni pokriva

Potkonstrukcija
Minimalna maks. osni debljina razmaci

montane letvice/ profili b

Knauf sistem

mm

mm

D611 / D612 / D613 Knauf oblaganje potkrovlja sa vazdunonepropusnim slojem od Knauf ploa tipa GKF
Vazdunonepropusni sloj Knauf 12,5 poarnootporna ploa GKF, A2

F30 +
Knauf poarnootporna 12,5 ploa GKF, A2 raspon 800 mm

Vazdunonepropusni sloj Knauf 12,5 poarnootporna ploa GKF, A2

F60

500

Izolacija min. B2

Tvrdi pokriva

1)

Knauf poarnootporna 20 ploa GKF, A2 raspon 800 mm

F90

Vazdunonepropusni sloj Knauf 12,5 poarnootporna ploa GKF, A2

+
Knauf poarnootporna 25 ploa GKF, A2 raspon 800 mm

Parapetni zid maksimalni osovinski razmaci potkonstrukcije 625 mm 800 mm kod korienja Knauf ploa tipa GKF, 18 mm kod korienja Knauf ploa tipa GKF, 20 mm (masivne ploe / poarnootporne ploe)

Krovni pokriva
1) Betonski elementi, glineni crep, indra, tvrde vlaknaste cementne ploe

Dokazi Struno miljenje IMS, GFT-3828/08-M ABP P-3080/8361

Potrebne debljine obloge i izolacije kod zatite od poara str. 8-10 vae za izvoenja: 1 F30-F90 obloenih krovnih konstrukcija od punog drveta, B 40 mm 2 3

F30-F90 parapeta sa (nedostupnom) bonom krovnom konstrukcijom

F30-F90 obloenih horizontalnih greda (bez gornjeg pokrivnog sloja) sa (nedostupnom) gornjom krovnom konstrukcijom

10

Napomena propisima za plafone od drvenih greda (samostalno klasifikovani drveni plafoni sa gornjim pokrivnim slojem)

Kod dostupnih prostora iza parapetnih zidova ili obloenih horizontalnih greda vae zahtevi i konstrukcije prema

Oblaganje potkrovlja
Izolacija ispod greda do 100 mm

Izolacija ispod greda, prostor za instalacije, poarnootporni spojevi sa zidovima

D61
Detalji M 1:5

Papirna banda traka Fleksibilni ugaoni profil

Parna brana po potrebi

Dodatna izolacija Direktni dra za CD 60x27 maks. duine 12,5 mm

Parna brana po potrebi

Dodatna izolacija

Obloga Montani profil Cd 60x27

Direktni dra za CD 60x27 maks. duine 12,5 mm

D612-SO2

Krovna kosina

D612-SO3

Uzduni spoj ploa


Detalji M 1:5

Prostor za instalacije - Spojevi sa poarnom otpornou

UD 28x27

Razdelna Knauf poarnootporna ploa GKF traka i ispunjiva kao vazdunonepropusni sloj Izvoenje vazdunonepropusnog sloja prema DIN 4108-7

Izvoenje vazdunonepropusnog sloja prema DIN 4108-7 Razdelna traka i ispunjiva

D612-SO4 Napomena

Spoj sa zidom

D612-SO5

Spoj sa zidom

Folija ili Knauf poarnootporna ploa GKF kao vazdunonepr. sloj

Kod izrade vazdunonepropusnog sloja ispod greda mogua je izrada prostora za instalacije u podruju montanih profila sa direktnim draem ili sa kopom za direktnu montau

Poarnootporni spojevi na pregradnim zidovima


Traka od poarnootporne gipsane ploe Poarnootporna ploa

Primeri izvoenja

Mineralna vuna

Poarnootporna ploa Obrada spoja

Poarnootporna ploa Obrada spoja

Poarnootporna ploa Obrada spoja

Trake od poarnootpornih ploa

Izvoenje vazdunonepropusnog sloja prema DIN 4108-7

Poarnootporna ploa Obrada spoja

Poarnootporna ploa

Napomena

Podloga zidne povrine u podruju dodira sa plafonom mora biti ravna. Po potrebi je nuno poravnati povrine. Plafon treba spojiti sa zidom bez razmaka, a u podruju dodira sa zidom potrebno ga je obloiti kako je to prikazano skicama

100 mm

11

Bez potkonstrukcije

Oblaganje potkrovlja
Ploa direktno privrena

D610

Ra zm ak

b
en ja

u vr

Osovinski razmak vijaka

Uzduni spoj
Kod nejednakih poloaja greda predvideti nivelaciju

b rafljenje Vrsta Panelna ploa Masivna ploa Debljina mm 20 20, 25 Osovinski razmak Popreno Parapetni post. zid mm mm 800 1000 2 1
irina 625 mm

Smer montae

Kod zahteva za poarnom otpornou videti str. 8

Panelna ploa D610-SO3 irina 630 mm

Masivna ploa D610-SO4 irina 625 mm

eoni spoj ploa koji ne nalee na potkonstrukciju

spoj ploa D610-SO2 eoni podlaganje profilom


12

Papirna banda traka

D610-SO5 ema polaganja

Napomena Podloena letva ili profil se preputa 50 mm na susednu plou na koju se takodje rafi.

Ukoliko eoni spojevi nisu na gredi, podloiti letvu (na pr. Dim. Bxh= 50x30 mm) ili profil CD 60x27.

50 mm

eoni spoj D610-SO1 podlaganje letvicom

Papirna banda traka

ca. 750 mm

Bez potkonstrukcije
Detalji M 1:5

Oblaganje potkrovlja
Masivna ploa direktno uvrena Masivna ploa direktno uvrena

D610

Pravac montae Masivna ploa 20 mm

Papirna banda traka

D610-KS1

Krovna kosina
Vijak TN 3,5x45

Pravac montae TN 3,5x45

D610-KS2

Krovna kosina

Masivna ploa 25 mm
Papirna banda traka

Zaptivni spoj sa Knauf zaptivnim kitom

Kod poarnootpornog izvoenja ispunjeno poarnootpornom ispunom

D610-SD2 / -FD2

Sm

Masivna ploa 20 mm
Knauf vijak TN 4,5x70 Parna brana po potrebi

er m on ta
Papirna banda traka

Knauf vijak TN 3,5x25

Direktni dra uvrstiti sa vijkom FN 5,1x35 ili bono sa dva vijka Knauf TN 3,5x35 Parapetna letva

Parna brana po potrebi

2 Smer montae 1

Suvi estrih npr. F13

Krovna kosina / parapet Pod / parapet

D610-SD1 / -FD1

Krovna kosina / parapet Pod / parapet

13

Oblaganje potkrovlja
Drvena potkonstrukcija
Direktno uvrena drvena potkostrukcija

D611

Ra zm ak

a
en

b
Razmak montanih letvica

vr ja

Maksimalni razmaci drvenih letvica


nosea i montana letvica (50x30 mm)
Osovinski razmaci noseih profila

sve mere u mm

samo montana letvica (50x30 mm)

sve mere u mm

Razmaci visilica / uvrenja Klasa optereenja kN/m (vidi str. 2) do 0,15 do 0,30 do 0,50

c
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

1)

Razmaci visilica / uvrenja Osovinski a razmaci montanih letvi (popreno polaganje obloge) Klasa optereenja kN/m (vidi str. 2) 1) b do 0,15 do 0,30 do 0,50

1200 1150 1050 1050 1000 950 900 900

950 900 850 800 800 2)

800 750 700 1) Koristiti visilice za klasu nosivosti 0,40 kN 2)

500

1200

950

800

625

900

750

800

800

700

1) Koristiti visilice za klasu nosivosti 0,40 kN 2) Ne vai za osovinski razmak montanih letvi od 800 mm

Osovinski razmaci montanih letvica: vidi str. 4 Kod zahteva za poarnom otpornou Osovinski razmaci montanih letvica odn. vrsta obloge prema str. 8 i 10

14

Oblaganje potkrovlja
Drvena potkonstrukcija
Detalji M 1:5
Montana letvica uvrena direktnim draem

D611

D611-KS1

Krovna kosina

Montana letvica direktno uvrena

Direktni dra za drvo uvrstiti po sredini sa vijkom Knauf FN 5,1x31 ili bono sa dva vijka Knauf TN 3,5x35 Papirna banda traka Montana letvica Knauf vijak TN 4,5x70

Knauf vijak TN 3,5x25

D611-KS2

Krovna kosina

Obloga

Knauf vijak TN 25

Zaptivni spoj sa Knauf zaptivnim kitom

Kod poarnootpornog izvoenja ispunjeno poarnootpornom ispunom

D611-SD2 / -FD2

Sm er
Papirna banda traka

Masivna ploa 25 mm
Parna brana po potrebi

on ta e
Papirna banda traka Knauf vijak TN 3,5x25 Direktni dra uvrstiti po sredini vijkom FN 5,1x31 ili bono sa dva vijka Knauf TN 3,5x35 Parna brana po potrebi Parna brana po potrebi

2 Smer montae

Krovna kosina / parapet Pod / parapet

1
Parapetna letva Suvi estrih npr.F14

D611-SD1 / -FD1

Krovna kosina / parapet Pod / parapet

15

elina potkonstrukcija

Oblaganje potkrovlja
Montani profil sa kopom za direktnu montau

D612

Ra

j en vr u nja ak a zm ve

Razmak montanih profila

Maksimalni razmaci profila potkonstrukcije


nosei i montani profil

sve mere u mm

samo montani profil (50x30 mm)


Osovinski razmaci montanih profila Klasa optereenja kN/m do 0,30 do 0,15

sve mere u mm

Osovinski razmaci Razmaci visilica / uvrenja a noseih profila Klasa optereenja kN/m (vidi str. 2) 1) c do 0,15 do 0,30 do 0,50

Razmaci visilica / uvrenja


(vidi str. 2)

a
do 0,50 1)

b
500 625

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

1200 1150 1100 1050 1000 950 900 900

950 900 850 800 800 750 750 2)

800 750 700 700 2) 2)

1500 -

1200 1150 1000

1000 800 600

800

1) Koristiti visilice za klasu nosivosti 0,40 kN

montani profil sa kopom za direktnu montau 0,15 kN


Osovinski razmaci montanih profila

sve mere u mm

Razmaci visilica / uvrenja

b
500 625 800

Klasa optereenja kN/m (vidi str. 2) 1) do 0,15 do 0,30 do 0,50

1500 -

1000 800 600

600 450 -

1) Koristiti visilice za klasu nosivosti 0,40 kN 2) Ne vai za osni razmak montanih letvi od 800 mm

Osovinski razmaci montanih profila: vidi str. 4 Kod zahteva za poarnom otpornou Osovinski razmaci montanih letvica odn. vrsta obloge prema str. 9 i 10

1) Koristiti visilice za klasu nosivosti 0,40 kN

16

Napomena razmake potkonstrukcije

Na zahtev je mogue dobiti drugaije

Oblaganje potkrovlja
elina potkonstrukcija
Detalji M 1:5 D612-SD2 D612-KS1 Krovna kosina Krovna kosina/ parapet

D612

Nosei i montani profil CD 60x27 uvren direktnim draem


Direktni dra za CD 60x27 Montani profil CD 60x27 Nosei profil CD 60x27 Knauf vijak TN 3,5x35 Ugaona spojnica za CD 60x27 Papirna banda traka

Montani profil CD 60x27 sa direktnim draem ili kopom za direktnu montau

Papirna banda traka Kopa za direktnu montau Montani profil CD 60x27 Knauf vijak TN 3,5x35

Parna brana po potrebi

CD-Profil 60x27

Knauf vijak TN 25 Knauf vijak za lim LN 3,5x9 mm

Parna brana po potrebi

Montani profil CD 60x27 Knauf vijak za lim LN 3,5x9 mm Papirna banda traka Direktan dra za CD 60x27 uvrstiti po sredini sa vijkom Knauf FN 5,1x31 ili bono s dva vijka Knauf TN 3,5x35

Panel 20 mm i masivna ploa 25 mm

D612-SD3 / -FD2

Sm er m on ta e

Obloga

Papirna banda traka Parna brana po potrebi Fleksibilni ugaoni profil uvren za UD profil vijkom za lim LB 3,5x9,5

Direktan dra za CD 60x27

2 Smer montae Fleksibilni ugaoni profil 1


100 ili 200 mm CD-Profil 60x27 UD-Profil 28x27 Zaptivni spoj sa Knauf zaptivnim kitom Suvi estrih npr. F14

CD-Profil 60x27 UD-Profil 28x27

Krovna kosina / parapet Pod / parapet

D612-SD5 / -FD1

Krovna kosina / parapet Pod / parapet

17

Oblaganje potkrovlja
Feder ina

elina potkonstrukcija sa feder inom

D613

Ra

Razmak feder ina

j en vr a u in ak er zm fed a

Maksimalni razmaci feder ina sve mere u mm


Osovinski razmaci Razmaci uvrenja feder ina

Spojevi ploa
Feder ina oveana na vijcima

b 500 625 800

Klasa optereenja kN/m do 0,15 do 0,30

(vidi str. 2) Razmak 1 mm

1200 -

950
Papirna banda traka

900

D613-SO1 eoni spoj ploa Detalj M 1:5


UD-Profil je neophodan za uvrenje folije i za poarnootporno izvoenje

D613-SO2 Uzduni spoj ploa

800

Izvoenje vazdunonepropusnog sloja prema DIN 4108-7

Napomena razmake potkonstrukcije


Feder ina 60x27

Na zahtev je mogue dobiti drugaije

Uvrenje za grede 2x Knauf TN 3,5x35 *


Razdelna traka Feder ina 60x27 i ispunjiva Uvrsni element pogodan za podlogu Parna brana po potrebi

D613-D1
* prema odobrenju broj Z 9.1-251

Spoj sa zidom

Ostali spojevi sa zidovima za zatitu od poara str. 11

18

Oblaganje potkrovlja
Feder ina
Detalji M 1:5 D613-KS2 Krovna kosina

D613
Parna brana po potrebi

Papirna banda traka

Masivna ploa 20mm


Feder ina Papirna banda traka Feder ina

D613-KS1

Krovna kosina

ca. 100 mm
Knauf vijak TN 3,5x35 Potrebna je dodatna irina grede

Obloga
Parna brana po potrebi Knauf vijak TN 25 Parna brana po potrebi Papirna banda traka Feder ina

Obloga

Knauf vijak TN 25

Uvrsni element pogodan za podlogu Knauf vijak TN 25 Feder ina Masivni parapetni zid

Obloga

D613-SD2

Krovna kosina / parapet

Uvrsni element pogodan za podlogu

Suvi estrih npr. F13

D613-SD1 / -FD1

Krovna kosina / parapet Pod / parapet

19

Oblaganje potkrovlja
Obrada spojeva / razmaci od ivice
Obrada spojeva
Ravan plafon / krovna kosina Ravan plafon / krovna kosina sa fleksibilnim ugaonim profilom Fleksibilni ugaoni profil

D61
sve mere u mm Krovna kosina / parapet sa fleksibilnim ugaonim profilom

ca. 150
. ca 0 15

ca. 150
. ca 0 15

100 ili 200 mm

Spoj na prelazu kosine i horizontalne/vertikalne povrine odn. na spoju sa zidom ojaati polaganjem papirne banda trake

Ploe se ne uvruju vijcima za letvu parapetnog zida

ca. 150

. ca 0 15
Fleksibilni ugaoni profil

Razmak uvrenja od ivica


Jednostruka potkonstrukcija
ca. 150 a

ematski prikazi
Dvostruka potkonstrukcija
ca. 150 c

sve mere u mm

Bez ivinog uvrivanja (pomo pri montai, poarna zatita, zvuna zatita)
ca. 150

ca. 100

ca. 100

ca. 100

ca. 100

Kod izvoenja sa UD profilom preporuuje se dodatno uvrivanje obloge (prema detalju A) Konstruktivno uvrenje UD profila u razmaku od ca. 1m

UD profil kao nosei spoj


Jednostruka potkonstrukcija
b Osovinski razmak montanih profila a Razmak veanja min. 20 a

Dvostruka potkonstrukcija
c Razmak noseih profila min. 20 c a Razmak veanja min. 20 a

Razmak vijaka: 170 mm Neophodno je rafljenje obloge za UD profil

videti detalj A ca. 100

videti detalj A ca. 100 ca. 100

CD-Profile treba postaviti u UD profile s min. naleganjem od 20 mm Uvrenje UD profila za masivnu podlogu sa doputenim uvrsnim elementima: 170

razmak 625 mm

Detalj A
Preporuuje se dodatno uvrenje obloge za UD profil b

UD 28x27

CD 60x27

Spoj obloge sa zidom izvesti sa: Banda trakom za obradu spojeva + ispunjiva (za pregradni gipsani zid) ili Razdelnom trakom + ispunjiva Akrilnim kitom Mogua su i ostala izvoenja spojeva sa npr. vidljivim razmakom, sa Alu Kant zatitnim ugaonim profilom i sl.

20

Oblaganje potkrovlja
Utroak materijala odabrani primeri
Naziv proizvoda
Materijal koji nije Knauf proizvod = koso tampano

D61
Koliine se odnose na povrinu od: 10 m x 10 m = 100 m 2

Utroak materijala po m 2 plafona bez odbitka karta

Jedinica Prosena koliina materijala


D610 1 0,04
p.p.

D611 2

D612 3

4 0,4 0,7 1,9 1,9 3,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 0,4 p.p.

5 0,4 0,7 2 2 4 2 2 2 4 3,4 0,7 2,7 5,4 1

D613 6 0,4 0,7 4,6 2,1 0,4 1

Spoj sa zidom

(kod zatite od poara podlaganje spoja) Traka od Knauf ploe + Knauf-glet materijal za lepljenje UD-Profil 28x27x0,6; duine 3 m uvrsno sredstvo pogodno za oblogu n.pr. Knauf elini sidreni ekser za armirani beton

m kg m kom. kom. kom. kom. kom. kom. m kom. kom. kom. m kom. kom. m m m

0,04
p.p.

0,4 0,7 3,0 1,5 2,1 0,4 p.p.

p.p.

1,9 2,1
p.p.

Potkonstrukcija
ili ili ili

Knauf vijak FN 5,1 x 35 mm Kopa za direktnu montau Direktni dra za CD 60x27 2x vijak za lim LN 3,5 x 9 mm (uvrstiti za CD-Profil) Sidrena visilica 170 za CD 60x27 Visilica gornji deo Nonius osigura Nonius visilica donji deo za CD 60x27 2x vijak za lim LN 3,5 x 9 mm (uvrstiti za CD-Profil)

CD-Profil 60x27x0,6; duine 4 m Ravna spojnica za CD profil odn. Krstasta spojnica za CD 60x27 Sidrena spojnica za CD 60x27

2x Knauf vijci TN 3,5x35 mm (uvrenje feder ine) Feder ina 60x27x0,6; duine 4,0 m Spojnica za feder inu Knauf vijak TN 4,5 x 70 mm (uvrenje montanih letvica) montana letvica 50x30 mm mineralna vuna - (poarnootpornost! Vidi str. 8/9)

Knauf ploe Vijci


Knauf vijci za gipsane ploe

(tipovi - vidi donja tablica) (uvrenje Knauf ploa) TN 3,5 x 25 mm TN 3,5 x 35 mm TN 3,5 x 45 mm TN 3,5 x 55 mm

1 -

1 17 0,4 0,3 0,4 0,45


p.p. p.p.

1 17 0,4 0,3 0,4 0,45


p.p. p.p.

1 17 17-21 0,4 0,350,5 0,4 0,6 0,45


p.p. p.p.

2 13 17 0,4 0,9 0,45


p.p. p.p.

1 21 0,4 0,5 0,45


p.p. p.p. p.p. = prema potrebi

kom.

15 -

Razdelna traka

Obrada spojeva

m kg kg m m kom.

0,4 0,5 0,5


p.p. p.p.

Knauf Uniflott kod rune obrade spojeva: vrea 25 kg ili 5 kg Knauf Jointfiller Super kod mainske obrade spojeva: vrea 20 kg Papirna banda traka (rolna 23m/75m/150m) Fleksibilni ugaoni profil (100/200 mm) Zaptivni kit 550 ml

Usled razliitih mogunosti izvoenja Knauf sistema za obraun utroka materijala koriene su sledee postavke: Osovinski razmak montanih profila odn. montanih letvica = 500 mm Samo montani profil D612: 3 *) Razred optereenja kN/m D610: 1 Bez potkonstrukcije
Masivna ploa (bez lebdeeg spoja) do 0,15 *)

D611: 2

do 0,15 *)

Knauf ploe 12,5 mm (GKB/GKBI odn. GKF/GKFI) Razmak visilica: 1200 mm

Samo montana letvica

Knauf ploe 12,5 mm (GKB/GKBI odn. GKF/GKFI) Razmak kopi za direktnu montau: 1500 mm Knauf ploe 15-25 mm (GKB/GKBI odn. GKF/GKFI) Razmak visilica: 1200 mm

D612: 5 (F90)
do 0,50 *)

Montani i nosei profil

Knauf ploe 25 mm + 12,5 mm (GKF / GKFI) Razm. visilica 0,4 kN: 700 mm Razm. noseih profila: 800 mm

D612: 4
do 0,30 *)

Samo montani profil

D613: 6 (F60)
do 0,30 *)

Masivne Knauf ploe 25 mm (GKF / GKFI) Uvr. feder ine: 950 mm

Feder ina

21

Oblaganje potkrovlja
Predraunski opisi
Opis .......
Krovna kosina/ oblaganje plafona bez potkonstrukcije Krovna kosina/ oblaganje plafona DIN 18168-1, visina u m.........., Klasa poarne otpornosti DIN 4102-2, F30/60*- B, * U sadejstvu sa pokrivaem od drveta/ Tvrdim krovnim pokrivaem,* Mineralna vuna- izolacija i vetreni sloj, debljina u mm................, Proizvod: Knauf Insulation kamena mineralna vuna / staklena mineralna vuna Podloga za rafljenje - drvene grede, osovinski razmak u cm............ Sistem bez potkonstrukcije sa panelnim ploama GKF/GKFI impregnirana*, Masivna ploa GKF/GKFI impregnirana *, debljina ploe u mm 20/25*, Proizvod/ sistem: Knauf oblaganje potkrovlja D610 Krovna kosina/ oblaganje plafona sa drvenom potkonstrukcijom Krovna kosina/ oblaganje plafona DIN 18168-1, visina u m................, Klasa poarne otpornosti DIN 4102-2, F30/60/90*- B, * U sadejstvu sa pokrivaem od drveta/ tvrdim krovnim pokrivaem, * Mineralna vuna- izolacija i vetreni sloj, debljina u mm............., Proizvod: Knauf Insulation kamena mineralna vuna / staklena mineralna vuna Podloga za rafljenje - drvene grede, osovinski razmak u cm........... Sistem na drvenoj potkonstrukciji DIN 18181, Sa noseim i montanim / montanim letvama, *direktno privrenim Ovean direktnim draem*, privren vijcima.. pokrivanje/obloga, obrada DIN 18181, jednoslojno/ dvoslojno *, od: gips-karton ploa GKB/ impregnirane GKBI/ kairano Alu-folijom/ poarnootporne ploa GKF/ impregnirane GKFI/ kairano Alu-folijom/ La Vita- ploe za zatitu od zraenja GKF/ Masivne ploe GKF/ masivne impregnirane ploe GKFI*, irina ploa u mm 12,5/15/18/20/25/ 18+15/ 25+12,5 *, Proizvod/ sistem: Knauf oblaganje potkrovlja D611

D61
Koliina Jed. cena Ukupna cena

.......... m 2

..........

..........

.......

.......... m 2

..........

..........

.......

Parapetni zid/ parapet sa drvenom potkonstrukcijom Parapetni zid/ parapet DIN 4103-1, visina u m............, Klasa poarne otpornosti DIN 4102-2, F30/60/90*- B, * U sadejstvu sa pokrivaem od drveta/ tvrdim krovnim pokrivaem, * Mineralna vuna- izolacija i vetreni sloj, debljina u mm..........., Proizvod: Knauf Insulation kamena mineralna vuna / staklena mineralna vuna Podloga za rafljenje- drvene letve, osovinski razmak u cm.........../ armirani beton/ drvena konstrukcija Sistem na drvenoj potkonstrukciji od stubova, pragova, okvira Privren vijcima i tiplovima, Obloga / oblaganje, izrada prema DIN 18181, jednoslojno/ dvoslojno *, od: gips-karton ploe GKB/ impregnirane GKBI/ kairano Alu-folijom/ poarnootporne ploa GKF/ impregnirane GKFI/ kairano Alu-folijom/ La Vita- ploe za zatitu od zraenja GKF/ Masivne ploe GKF/ masivne impregnirane ploe GKFI*, irina ploa u mm 12,5/15/18/20/25/ 18+15/ 25+12,5 *, Proizvod/ sistem: Knauf oblaganje potkrovlja D611 Kao parapetni zid/ parapet .......... m 2

..........

..........

.......

Spoj sa zidom Spoj krut/ klizni*, sa traenom poarnom otpornou...........*, Kao dodatak plafonskoj oblozi/ oblozi potkrovlja ..........*, Izvodjenje u skladu sa skicom br......... Obloga mansardnog okna Obloga mansardnog okna, sa traenom poarnom otpornou.............*, Kao dodatak plafonskoj oblozi/ oblozi potkrovlja...........*, dimenzije..........mm, Izvodjenje u skladu sa skicom br...........

.......... m

..........

..........

.......

. . . . . . . . . . kom

..........

..........

22

* Nepotrebno precrtajte

Ukupno ......................

Oblaganje potkrovlja
Predraunski opisi
Opis .......
Krovna kosina/ oblaganje plafona sa metalnom potkonstrukcijom Krovna kosina/ oblaganje plafona DIN 18168-1, visina u m..........., Klasa poarne otpornosti DIN 4102-2, F30/60/90*- B, * U sadejstvu sa pokrivaem od drveta/ tvrdim krovnim pokrivaem, * Mineralna vuna- izolacija i vetreni sloj, debljina u mm............., Proizvod: Knauf Insulation kamena mineralna vuna / staklena mineralna vuna Podloga za rafljenje - drvene grede, osovinski razmak u cm........... Sistem na metalnoj potkonstrukciji DIN 18181, Sa profilima od pocinkovanog elinog lima, kao noseim i montanim / montanim profilima, * Oveanim direktnim draem/sidrenom visilicom/Nonius visilicom*, privreni vijcima. obloga/oblaganje, izrada prema DIN 18181, jednoslojno/dvoslojno *, od: gips-karton ploe GKB/ impregnirane GKBI/ kairano Alu-folijom/ poarnootporne ploa GKF/ impregnirane GKFI/ kairano Alu-folijom/ La Vita- ploe za zatitu od zraenja GKF/ Masivne ploe GKF/ masivne impregnirane ploe GKFI*, irina ploa u mm 12,5/15/20/25/ 18+15/ 25+12,5 *, Proizvod/ sistem: Knauf oblaganje potkrovlja D612

D61
Koliina Jed. cena Ukupna cena

.......... m 2

..........

..........

.......

Parapetni zid/ parapet sa metalnom potkonstrukcijom Parapetni zid/ parapet DIN 4103-1, visina u m......... Klasa poarne otpornosti DIN 4102-2, F30/60/90*- B, * U sadejstvu sa pokrivaem od drveta i tvrdim krovnim pokrivaem, * Mineralna vuna - izolacija i vetreni sloj, debljina u mm............, Proizvod: Knauf Insulation kamena mineralna vuna / staklena mineralna vuna Podloga za rafljenje - drvene grede, osovinski razmak u cm........../ armirani beton/ drvena konstrukcija Sistem na metalnoj potkonstrukciji DIN 18181, Sa profilima od pocinkovanog elinog lima, pprivrenim vijcima i tiplovima, Obloga/oblaganje, izrada prema DIN 18181, jednoslojno/dvoslojno *, od: gips-karton ploe GKB/ impregnirane GKBI/ kairano Alu-folijom/ poarnootporne ploa GKF/ impregnirane GKFI/ kairano Alu-folijom/ La Vita- ploe za zatitu od zraenja GKF/ Masivne ploe GKF/ masivne impregnirane ploe GKFI*, irina ploa u mm 12,5/15/20/25/ 18+15/ 25+12,5 *, Proizvod/ sistem: Knauf oblaganje potkrovlja D612 Kao parapetni zid/ parapet .......... m 2 Krovna kosina/ oblaganje plafona sa feder inom Krovna kosina/ oblaganje plafona DIN 18168-1, visina u m.........., Klasa poarne otpornosti DIN 4102-2, F30/60/90*- B, * U sadejstvu sa pokrivaem od drveta/ tvrdim krovnim pokrivaem, * Mineralna vuna - izolacija i vetreni sloj, debljina u mm............., Proizvod: Knauf Insulation kamena mineralna vuna / staklena mineralna vuna Podloga za rafljenje - drvene grede, osovinski razmak u cm.......... Sistem na metalnoj potkonstrukciji DIN 18181, Sa profilima od pocinkovanog elinog lima, kao feder inama, privrenim vijcima. Obloga/oblaganje, izrada prema DIN 18181, jednoslojno, od: gips-karton ploe GKB/ impregnirane GKBI/ kairano Alu-folijom/ poarnootporne ploa GKF/ impregnirane GKFI/ kairano Alu-folijom/ La Vita- ploe za zatitu od zraenja GKF/ Masivne ploe GKF/ masivne impregnirane ploe GKFI*, irina ploa u mm 12,5/15/20/25*, Proizvod/ sistem: Knauf oblaganje potkrovlja D613 Parapetni zid/ parapet sa feder inom Parapetni zid/ parapet DIN 4103-1, visina u m......... U sadejstvu sa pokrivaem od drveta i tvrdim krovnim pokrivaem, * Podloga za rafljenje- zid od opeke/ armiranog betona*, Sistem sa feder inom, privrenom vijcima i tiplovima, Obloga/oblaganje, izrada prema DIN 18181, jednoslojno, od: gips-karton ploe GKB/ impregnirane GKBI/ kairano Alu-folijom/ poarnootporne ploa GKF/ impregnirane GKFI/ kairano Alu-folijom/ La Vita- ploe za zatitu od zraenja GKF/ Masivne ploe GKF/ masivne impregnirane ploe GKFI*, irina ploa u mm 12,5/15/20/25*, Proizvod/ sistem: Knauf oblaganje potkrovlja D613 Kao parapetni zid/ parapet

..........

..........

.......

.......... m 2

..........

..........

.......... m 2

..........

..........

* Nepotrebno precrtajte

Ukupno ......................

23

Oblaganje potkrovlja
Konstrukcija + montaa
Konstrukcija
Oblaganje potkrovlja Knauf ploama mogue je izvesti direktnim uvrivanjem vijcima ploa za drvenu konstrukciju (D610), sa drvenom potkonstrukcijom od letvica (D611), sa metalnom potkonstrukcijom od noseih i montanih / montanih profila (D612) ili sa feder inom. Nosee letvice ili profili uvruju se vijcima za drvene grede i stubove odn. za masivne bone i parapetne zidove potkrovlja. Upotrebom zatitnih La Vita ploa postie se jaa zatita od visokofrekventnih elektromagnetnih talasa i niskofrekventnih elektrinih naizmeninih polja. Kod obloga od gipsanih ploa

D61
duih od 15m i naglih suenja preseka potrebno je predvideti i ugraditi dilatacione spojeve. Dilatacione spojeve zgrade, treba preneti na konstrukciju pregradnih zidova.

Montaa
Potkonstrukcija Potkonstrukcija se privruje sa direktnim draem (D611/D612), sa kopom za direktnu montau ili sa sidrenom visilicom 170 (D612), kod iznivelisane podloge elina ili drvena potkonstrukcija se moe uvrstiti neposredno za drvene grede (D611/D613). Uvrivanje za plafon od drugih vrsta graevinskih materijala: sa uvrsnim sredstvima pogodnim za odgovarajuu podlogu Razmaci za uvrivanje visilica: prema navodima iz tablica za sisteme D611/ D612/ D613. Kaenje montanih letvica (D611) sa direktnim draem, noseih/ montanih profila sa direktnim draem/ kopama za direktnu montau/ sidrenim visilicama 170. Spoj noseeg i montanog profila (D612): sidrena spojnica ili krstasta spojnica Osovinski razmaci letvi / profila prema navodima iz tablica za sisteme D611/D612/D613. Obloga Knauf ploe se polau u smeru upravnom na smer krovnih greda (D610), montanih letvi (D611), montanih profila (D612) odn. feder ina (D613). eone spojeve ploa treba izvesti sa razmakom od min. 400mm, a ivice ploa treba uvrstiti vijcima za krovne grede (D610), montane letve (D611) odn. montane profile (D612/D613). Uvrivanje ploa zapoeti u sredini ili na jednom od krajeva ploa, kako bi se izbegle mogue deformacije. Pri tome ploe vrsto pritisnuti uz potkonstrukciju. Na plafonima i kod krovnih kosina doputeni razmaci vijaka su maks. 170 mm, na bonim i parapetnim zidovima maks. 250 mm, prema navodima DIN 18181. Kod vieslojnog oblaganja doputeno je utrostruiti maks. razmake vijaka ako se drugi sloj obloge montira istog dana. Dilatacione spojeve objekta treba preneti na konstrukciju obloge. Sve spojeve sa graevinskim elementima koji su u dodiru sa spoljnim vazduhom treba izvesti kao vazdunonepropusne.

Tehnika obrade spojeva


Bez banda trake spojevi se obrauju sa Knauf Uniflott-om, banda traka se obavezno koristi sa Knauf Fugenfller-om, po potrebi banda traka se moe koristiti i sa Knauf Uniflott-om. F1 Readyfix ili K1 se koriste za zavrnu obradu povrina u podruju spoja i za zavrno gletovanje cele plafonske povrine. Kod vieslojne obloge spojeve prvog sloja treba samo popuniti,a spojeve drugog sloja zavrno obraditi. Vidljive glave vijaka treba pregletovati. Preporuka: eone spojeve ploa vidljivih spojeva obloge obraditi sa papirnom banda trakom, nezavisno od vrste korienog materijala za obradu spojeva. Iz konstrukcijskih razloga spojeve prelaza (plafon / krovna kosina od krovna kosina/parapetni zid) uvek obraditi uz upotrebu papirne banda trake. Sa gletovanjem odn. obradom spojeva gipsanih ploa treba zapoeti nakon to je iskljuena mogunost promene dimenzija ploa usled n.pr. promene temperature ili vlage u prostoru. Za vreme obrade spojeva ili obrade povrine temperatura prostora ne sme biti nia od cca. +10oC. Ako je predvieno nanoenje asfaltnog estriha, gipsane ploe se obrauju tek nakon nanoenja estriha.

Knauf vijci za potkonstrukcije od drvenih letvi ili elinih profila Debljina ploe do 15 mm 18 do 25 mm 2 x 12,5 mm 18 + 15 mm 2 x 18 / 25 + 12,5 mm Na drvenoj potkonstrukciji TN 3,5 x 35 mm TN 3,5 x 45 mm TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 45 mm TN 3,5 x 45 mm + TN 3,5 x 55 mm TN 3,5 x 45 mm + TN 3,5 x 55 mm

Na elinoj potkonstrukciji TN 3,5 x 25 mm TN 3,5 x 35 mm TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 35 mm TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 45 mm TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 55 mm

Obrada spojeva / zavrna obrada povrine


Obrada povrine Pre premazivanja ili nanoenja zavrne obloge, Knauf ploe treba premazati temeljnim premazom. Pri tome treba voditi rauna o usklaenosti temeljnog i zavrnog premaza odn. zavrne obloge, te se treba pridravati uputstva pojedinih proizvoaa materijala. Na Knauf ploe se moe naneti sledee: Premazi Vodopostojane plastino-disperzione boje, viebojni premazi, uljane boje, boje na bazi alkindih smola i polimernih smola, poliuretanski lakovi (PUR), epoksidne boje (EP) se koriste prema podruju primene u zavisnosti od zahteva Tapete Papirne, tekstilne i plastine tapete. Dozvoljena je upotreba lepkova od metil celuloze. Nakon lepljenja papirnih tapeta i tapeta od staklenih vlakana prostorije treba temeljno provetriti, i osigurati stalnu ventilaciju. Alkalni premazi poput krenih boja, vodenog stakla i silikatnih premaza nisu pogodni za nanoenje na gipsane ploe. Disperzione silikatne boje mogu se primeniti uz odgovarajuu preporuku proizvoaa boja, i uz strogo pridravanje njihovih uputstava za primenu. Povrine od gipsanih ploa koje su due vreme bile izloene svetlu i nakon premazivanja mogu pouteti, stoga se preporuuje probni premaz preko nekoliko ploa i preko pregletovanih spojeva. Pojava opisane pigmentacije moe se jedino spreiti nanoenjem posebnih zatitnih temeljnih premaza na gipsane ploe.

Mogue su promene brojeva telefona, proverite na Knauf sajtu

Das könnte Ihnen auch gefallen