You are on page 1of 63

Bi ging Microsoft Excel

2
Khi ng Excel
C1: Kch p chut vo biu tng trn nn
mn hnh (Destop).
C2: Kch chut vo biu tng ca Excel trn
thanh Microsoft Office Shortcut Bar gc trn
bn phi nn mn hnh.
C3: Menu Start/Programs/Microsoft Excel

3
Ca s lm vic ca Excel

4
M mt tp trng mi (New)
C1: Kch chut vo biu tng New trn
Toolbar.
C2: n t hp phm Ctrl+N
C3: Vo menu File/New/Workbook
5
M mt tp ghi trn a (Open)
C1: Kch chut vo biu tng Open trn Toolbar.
C2: n t hp phm Ctrl+O
C3: Vo menu File/Open

1. Chn ni cha tp
2. Chn tp cn m
3. Bm nt Open
m tp Bm nt
Cancel hy
lnh m tp
6
Ghi tp vo a (Save)
C1: Kch chut vo biu tng Save trn Toolbar.
C2: n t hp phm Ctrl+S.
C3: Vo menu File/Save.
Nu tp c ghi trc t trc th ln ghi tp hin
ti s ghi li s thay i k t ln ghi trc (c cm
gic l Excel khng thc hin vic g).
Nu tp cha c ghi ln no s xut hin hp thoi
Save As, chn ni ghi tp trong khung Save in, g tn
tp cn ghi vo khung File name, n nt Save.
7
Ghi tp vo a vi tn khc (Save As)
Khi ghi tp vi 1 tn khc th tp c vn tn ti,
tp mi c to ra c cng ni dung vi tp c.
Vo menu File/Save As...
1. Chn ni ghi tp
2. G tn mi cho tp
3. Bm nt
Save ghi tp Bm nt
Cancel hy
lnh ghi tp

8
Thot khi Excel (Exit)
C1: n t hp phm Alt+F4
C2: Kch chut vo nt Close gc trn cng
bn phi ca s lm vic ca PowerPoint.
C3: Vo menu File/Exit
Nu cha ghi tp vo a th xut hin 1
Message Box, chn:
Yes: ghi tp trc khi thot,
No: thot khng ghi tp,
Cancel: hu lnh thot.
9
a ch v min
a ch v a ch min ch yu c dng trong
cc cng thc ly d liu tng ng.
a ch bao gm:
a ch tng i: gm tn ct v tn hng. V d:
A15, C43.
a ch tuyt i: thm du $ trc tn ct v/hoc
tn hng nu mun c nh phn . V d: $A3,
B$4, $C$5.
a ch tng i thay i khi sao chp cng thc,
a ch tuyt i th khng.
10
a ch v min (tip)
Min l mt nhm lin k nhau.
a ch min c khai bo theo cch:
a ch cao tri : a ch thp phi
V d: A3:A6 B2:D5
$C$5:$D$8
11
Dch chuyn con tr
Dng chut kch vo .
G phm F5 (Ctrl+G), g a ch cn n vo
khung Reference, bm nt OK.

Dng cc phm sau y:
G a ch
mun n
12
Cc phm dch chuyn con tr :
+ , |, , + dch chuyn 1 theo hng mi tn
+ Page Up dch con tr ln 1 trang mn hnh.
+ Page Down dch chuyn xung 1 trang mn hnh.
+ Home ct u tin (ct A) ca dng hin ti
+ Ctrl + ti ct cui cng (ct IV) ca dng hin ti.
+ Ctrl + ti ct u tin (ct A) ca dng hin ti.
+ Ctrl + + ti dng cui cng (dng 65536) ca ct hin ti.
+ Ctrl + | ti dng u tin (dng 1) ca ct hin ti.
+ Ctrl + | + ti tri trn cng ( A1).
+ Ctrl + | + ti phi trn cng ( IV1).
+ Ctrl + + + ti tri di cng ( A65536).
+ Ctrl + + + ti phi di cng ( IV65536).
13
Nhp d liu vo
Cch thc: kch chut vo , g d liu vo, nhp xong
g Enter.
D liu ch nhp bnh thng
D liu s nhp du chm (.) thay du phy (,) ngn cch
phn thp phn.
Excel hiu mt d liu dng khc l d liu dng ch th
nhp du trc d liu .
V d: 04.8766318
D liu ngy thng nhp theo nh dng: mm/dd/yy.
VD: 11/25/1980
14
Chn min, ct, hng, bng
Chn min: kch chut vo cao tri, gi v di ti thp
phi, nh chut.
Chn c hng: kch chut vo tn hng.
Chn c ct: kch chut vo tn ct.
Chn c bng tnh: kch chut vo giao gia tn hng v
tn ct.
Nu chn nhiu min ri nhau th gi phm Ctrl trong khi
chn cc min .
Khi cn ly a ch hoc min trong cng thc th khng
nn g t bn phm m nn dng chut chn trnh
nhm ln.
15
Cng thc
Cng thc:
bt u bi du =
sau l cc hng s, a ch , hm s c ni
vi nhau bi cc php ton.
Cc php ton: + , - , * , / , ^ (lu tha)
V d: = 10 + A3
= B3*B4 + B5/5
= 2*C2 + C3^4 ABS(C4)
= SIN(A2)
16
Hm s
Excel c rt nhiu hm s s dng trong cc lnh vc:
ton hc, thng k, logic, x l chui k t, ngy
thng
Hm s c dng trong cng thc.
Trong hm c x l cc hng k t hoc hng xu k
t th chng phi c bao trong cp du
Cc hm s c th lng nhau. VD:
=IF(AND(A2=10,A3>=8),G,IF(A2<7,TB,K))
C th nhp hm s bng cch n nt Paste Function
f
x
trn Toolbar, ri theo hng dn tng bc.
17
Mt s hm s quan trng
AND (i 1, i 2,, i n): php V, l hm logic,
ch ng khi tt c cc i s c gi tr ng.
Cc i s l cc hng, biu thc logic.
VD: = AND (B3>=23,B3<25)


OR (i 1, i 2, , i n): php HOC, l hm
logic, ch sai khi tt c cc i s c gi tr sai.
VD: =or (7>5, 6<3)=> true
= or (7<5, 6<3)=> false

18
Mt s hm s quan trng (2)
SUM (i 1, i 2, , i n):
cho tng ca cc i s
Cc i s l cc hng, a ch
, min.

AVERAGE (i 1, i 2, , i n):
cho gi tr TBC c cc s

19
Mt s hm s quan trng (3)
MAX (i 1, i 2, , i n): cho gi tr ln nht.
MIN (i 1, i 2, , i n): cho gi tr nh nht.

20
Mt s hm s quan trng (4)
I F (bt logic, tr ng, tr sai):
Hin th tr ng nu BT logic c g/t True
Hin th tr sai nu BT logic c g/t False
VD: =I F(A3>=5,,Trt)
- Hm IF c th vit lng nhau.
VD: = I F(C6<=300,1,I F(C6>400,3,2))
- Hm trn cho kt qu ca php th sau:
nu [d liu trong C6] s 300
nu 300 < [d liu trong C6] s 400
nu [d liu trong C6] > 400

3
2
1
21
Mt s hm s quan trng (5)
SUMI F (min_/k, /k, min_tng): hm tnh tng c
iu kin
Gi s min B2:B5 cha cc g/t tin nhp 4 mt hng tng ng 100,
200, 300, 400. Min C2:C5 cha tin li tng ng 7, 14, 21, 28 th
hm SUMIF(B2:B5,>160,C2:C5) cho kt qu bng 63
(=14+21+28)
Yu cu: Tnh tng tin li ca cc mt hng c gi tr tin nhp > 160
22
Mt s hm s quan trng (6)
COUNT(i1, i2,): m s cc d liu kiu
s trong min a ch
Cc i s l cc s, ngy thng, a ch , a ch
min.
V d 1
V d 2
23
Mt s hm s quan trng (7)
COUNTIF(min_m, iu_kin): m s lng
cc trong min m tho mn iu kin.
V d 1 V d 2
24
Mt s hm s quan trng (8)
VLOOKUP (tr_tra_cu, bng_tra_cu, ct_ly_d_liu,
[True/False]): tra cu g/t vi cc g/t trong ct u tin ca
bng v hin th d liu tng ng trong bng tra cu nm trn
ct i s 3.
VD: =VLOOKUP(E3, $E$12:$F$16, 2, True)
- Nu g/t tra cu nh hn g/t nh nht trong ct u tin ca
bng th tr v li #N/A.
- Nu i s th 4 bng True (hoc 1):
+ Cc g/t trong ct u tin ca bng phi c sp xp tng
dn.
+ Nu g/t tra cu khng c trong ct u tin ca bng th hm
s tra cu g/t trong bng s g/t tra cu.
25
V d hm VLOOKUP
Tnh gi ngy thu xe ca cc loi xe
26
Mt s hm s quan trng (9)
HLOOKUP(g/t, bng_g/t, hng_ly_d.liu, [1/0]): hm
tra cu theo hng, tng t hm VLOOKUP

27
Mt s hm s quan trng (9)
Hm xp th hng:
RANK(g/t_xp, bng_g/t, tiu_chun_xp)
- i s 1: l gi tr cn xp th (VD: im 1 HS)
- i s 2: bng cha cc g/t (VD: bng im)
- i s 3: = 0 th g/t nh nht xp cui cng (VD khi xp
th hng cc HS trong lp theo im)
= 1 th g/t nh nht xp u tin (VD khi xp
th hng cho cc VV ua xe theo thi gian)
VD: =RANK(A3,$A$3:$A$10,1)
28
V d hm RANK
Khi th th xp bng 1
RANK(g/t_xp, bng_g/t, tiu_chun_xp)
Khi th th xp bng 0
29
Mt s hm s quan trng (10)
LEFT(Chui k t, n): Cho n k t bn tri ca chui.
VD: =LEFT(Gia Lm H Ni,7)
cho kt qu l chui Gia Lm
RIGHT(Chui k t, n): Cho n k t bn phi ca
chui.
VD: =RIGHT(Gia Lm H Ni,6)
cho kt qu l chui H Ni
MID(Chui k t, m, n): Cho n k t tnh t k t th
m ca chui.
VD: =MID(Gia LmH Ni,9,2)
cho kt qu l chui H
30
Mt s hm s quan trng (11)
NOW(): Cho ngy v gi thi im hin ti.
TODAY(): Cho ngy hin ti.
DAY(mm/dd/yy): Cho gi tr ngy.
VD: =DAY(11/25/80)
cho kt qu l 25
MONTH(mm/dd/yy): Cho gi tr thng.
VD: =MONTH(11/25/80)
cho kt qu l 11
31
Mt s hm s quan trng (12)
YEAR(mm/dd/yy): Cho gi tr nm.
VD: =YEAR(11/25/80)
cho kt qu l 1980
Hm Year thng c dng tnh tui khi bit
ngy sinh:
32
Cc thao tc son tho
1. Sao chp (Copy):
Chn min
n Ctrl+C (bm nt Copy, menu Edit/Copy)
Dch ti tri trn ca min nh dn
n Ctrl+V (bm nt Paste, menu Edit/Paste)
Nu sao chp cng thc sang cc ln cn:
Di chut ti du chm gc phi di ca , bm
gi tri chut v di qua cc ln cn ri nh
chut (Drag & Drop). a ch tng i ca cc
trong cng thc s c thay tng ng.
33
Cc thao tc son tho (2)
2. Dch chuyn (Move):
Chn min
n Ctrl+X (bm nt Cut, menu Edit/Cut)
Dch ti tri trn ca min nh dn
n Ctrl+V (bm nt Paste, menu Edit/Paste)
C2: di chut ti b ca min, con tr thnh hnh
mi tn, Drag ri d liu ti v tr mi, thay th
d liu c. Mun xen k d liu c v mi th
gi phm Shift trong khi Drag.
34
Cc thao tc son tho (3)
3. Sa:
Dch ti cn sa: kch p chut, hoc n phm
F2, hoc kch chut trn thanh cng thc, con tr
nhp nhy trong th sa bnh thng.
4. Xo: Chn min cn xo, n phm Delete.
5. Undo v Redo:
Undo: Ctrl+Z, hoc bm nt trn Toolbar: c
tc dng hu b vic va lm, hay dng khi
phc trng thi lm vic khi xy ra sai st.
Redo: Ctrl+Y, hoc bm nt trn Toobar: lm
li vic va b / vic va lm.
35
Mt s thao tc hu dng
1. Thm/xo hng, ct, bng tnh:
Thm mt hng vo bn trn hng hin ti: menu
Insert/Rows
Thm mt ct vo bn tri ct hin ti: menu
Insert/Columns
Thm mt bng tnh (sheet): menu Insert/Worksheet
Xo hng hin ti: menu Edit/DeleteEntire Row
Xo ct hin ti: menu Edit/DeleteEntire Column
Xo bng tnh: menu Edit/Delete Sheet
36
Mt s thao tc hu dng (2)
2. Cc thao thc gip nhp d liu:
G a ch tuyt i ca v min trong cng
thc: dng phm F4
VD: cn g $A$5:$C$8: dng chut chn min
A5:C8, ri n phm F4.
Nhp d liu tin t, VD: $ 6,000.00
ch cn nhp 6000, sau n nt Currency $
trn thanh nh dng.
37
Mt s thao tc hu dng (tip)
Nhp mt dy lin tc cch u vo cc lin k
nhau (khng bt buc tng 1 .v), vd: nhp STT,
nhp cc thng trong nm:
Nhp 2 g/t u tin ca dy vo 2 tng ng
Bi en 2 va nhp
Thc hin Drag nh khi sao chp cng thc
3. i tn sheet: nhy chut phi ti tn sheet gc
tri di bng tnh, chn Rename, g tn mi cho
sheet ri n Enter.
38
nh dng
1) Thay i kch thc hng/ct: 2 cch chnh:
C1: Di chut vo mp hng/ct, con tr thnh
hnh mi tn 2 chiu, n gi tri chut, di n v
tr mi ri nh chut.
C2: Di chut vo mp hng/ct, kch p
c kch thc va kht.
C th n nh kch thc hng/ct bng cch vo
menu Format/Row/Height v
Format/Column/Width
39
nh dng (2)
2) nh dng (Menu Format/Cells)
- Chn min, vo menu Formar/Cells
+ Tab Number: nh cch hin th s
+ Tab Alignment: nh cch chnh v tr d liu
+ Tab Font: nh font ch
+ Tab Border: nh ng k vin cc
40
Kiu hin
th s
Khung
xem trc
S ch s
thp phn
S dng k hiu ngn
cch hng nghn
Cch hin
th s m
Ch gii
Menu Format/Cells Tab Number
41
Cn d liu
chiu ngang
Xung dng
va rng
nh hng
vn bn
Thu nh ch
va kch
thc
Nhp cc lin
k thnh 1
Menu Format/Cells Tab Alignment
Cn d liu
chiu dc
42
Chn phng
ch
Chn kch
thc ch
Chn mu
ch
Gch chn
ch
Xem trc
Menu Format/Cells Tab Font
Chn kiu
ch
43
Khng k
khung
Mu
ng k
Khung
bao ngoi
Menu Format/Cells Tab Border
Chn kiu
ng k
Khung
bn trong
Chn tng
ng k
khung
44
C s d liu (CSDL)
1) Khi nim
CSDL gm cc trng (field) v bn ghi (record).
Trng l mt ct CSDL, mi trng biu th mt
thuc tnh ca i tng v c kiu d liu nht
nh.
Bn ghi l mt hng d liu.
Dng u ca min CSDL cha cc tn trng,
cc dng tip sau l cc bn ghi.
45
2) Sp xp - Menu Data/Sort
Khi xp th t 1 danh sch (CSDL), phi chn tt c cc
ct trnh s mt chnh xc d liu.
DS khng c tn trng th tn ct s thay th.
Trng quy nh cch xp th t gi l kho. C th nh
ti a 3 kho. Cc bn ghi cng g/t kho th nht c
xp th t theo kho th 2; cng g/t kho th 2 c
xp th t theo kho th 3.
Cch lm: Chn min. Chn Menu Data/Sort
46
Chn kho
th nht
[Chn kho
th hai]
[Chn kho
th ba]
Sp xp
tng dn
Sp xp
gim dn
Dng u l
tn trng
(ko sp xp)
Ko c dng
tn trng
(sp xp c
dng u)
Xp t trn
xung di
Xp t tri
sang phi
47
3) Tm kim (Lc d liu)
Menu Data/Filter
Mc ch: Ly ra nhng bn ghi (thng tin) tho
mn iu kin nht nh.
C th lc theo 2 cch:
AutoFilter: Excel h tr iu kin lc
Advanced Filter: ngi s dng t nh iu
kin lc.
48
a) Lc d liu dng AutoFilter
Chn min CSDL gm c dng tn trng
Menu Data/Filter/AutoFilter, tn trng c u
mi tn th xung ca hp danh sch
Kch chut vo , c danh sch th xung:
All: hin li mi bn ghi
Top 10: cc gi tr ln nht
Custom: t nh iu kin lc
Cc gi tr ca ct
49
Lc d liu dng AutoFilter (tip)
Nu chn Custom s hin hp thoi Custom AutoFilter
ngi s dng t nh iu kin lc:

VD: Lc nhng bn
ghi tho mn s
lng SP bn ra trong
thng 1 nm trong
khong (120,400]

50
b) Lc d liu dng Advanced Filter
1. B1: nh min iu kin:
Dng u ghi tn trng nh iu kin, ch
phi ging ht tn trng ca min CSDL, tt
nht l copy t tn trng CSDL.
Cc dng tip di ghi iu kin: cc iu kin
cng dng l php AND, cc iu kin khc
dng l php OR.
VD vi min CSDL nh trn:
51
Min /k lc cc bn
ghi c s SP bn ra trong
thng 1 =400
Min /k lc cc bn
ghi c s SP bn ra trong
thng 1 >150
Min /k lc cc bn
ghi c s SP bn ra trong
thng 1 150<SSPs500
Min /k lc cc bn
ghi c s SP bn ra trong
thng 1 >150 hoc trong
thng 2 >200
52
Lc d liu dng Advanced Filter (tip)
2. B2: Thc hin lc
Vo menu Data/Filter/Advanced Filter
Hin KQ lc ngay
ti min d liu
Hin KQ lc ra ni khc
Chn min CSDL
Chn min iu kin
Chn min hin KQ
Ch hin 1 bn ghi trong
s nhng KQ trng lp
53
th
Chn min d liu v th, ch chn c 1 tiu
hng v 1 tiu ct i vi cc th kiu Column,
Line v Pie.
Bm nt Chart Wizard trn Toolbar hoc vo menu
Insert/Chart Hp thoi Chart Wizard hin ra gip
to th qua 4 bc:
1. nh kiu th
2. nh d liu
3. Cc la chn: tiu , cc trc, ch gii
4. Chn ni hin th
54
Bc 1: nh kiu th
Chn kiu th c sn:
+ Column: ct dc
+ Line: ng so snh
+ Pie: bnh trn
+ XY: ng tng quan
Chn mt dng ca
kiu chn
55
Bc 2: nh d liu
Min DL v th
Chn DL v th
theo hng hoc
theo ct
Tiu hng
hin ti y
Tiu ct
lm ch gii
56
Bc 3: Cc la chn - Tab Titles
Tiu th v tiu cc trc
Nhp tiu
th
Nhp tiu
trc X
Nhp tiu
trc Y
57
Bc 3: Cc la chn - Tab Legend
Ch gii
Hin/n
ch gii
V tr t
ch gii
Ch gii
58
Bc 3: Cc la chn - Tab Data Labels
Nhn d liu
Khng hin
Hin nhn v
phn trm
Nhn d liu
Hin g/t
Hin phn trm
Hin nhn
59
Bc 4: nh ni t th
th hin trn 1 sheet mi
th hin trn 1sheet tn ti
60
Khi th c to, c th:
1. Chuyn th ti v tr mi bng phng thc Drag &
Drop.
2. Thay i kch thc th bng cch kch chut vo
vng trng ca th xut hin 8 chm en 8
hng, t chut vo chm en, gi tri chut v di ti
kch thc mong mun ri nh chut.
3. Thay i cc thuc tnh ca th (tiu , ch gii, )
bng cch nhy chut phi vo vng trng ca th v
chn Chart Options Thao tc tip theo nh bc 3
trn.
4. Thay i cc thuc tnh ca cc thnh phn th (font
ch, t l cc trc, mu sc nn,) bng cch nhy
chut phi vo thnh phn v chn Format
61
Thay i thuc tnh trc th
* Thay i t l trn trc
Gi tr nh nht
Gi tr ln nht
Khong cch
cc im chia
Chut phi
trn trc,
chn Format
Axis
62
Khi lng ca ln qua cc ngy tui
0
4
8
12
16
20
S sinh 10 20 30 40 50 60
Ngy
K
h

i

l

n
g

(
k
g
)
Mng Ci Yorkshire
Thay i thuc tnh trc th
* Thay i v tr hin th d liu
i vi th dng Line, nhiu khi th v xong nh trn
nhng vn cha chnh xc v cc mc thi gian khng nm
ng im chia trn trc X, do la chn mc nh ca Excel.
63
Khi lng ca ln qua cc ngy tui
0
4
8
12
16
20
S sinh 10 20 30 40 50 60
Ngy
K
h

i

l

n
g

(
k
g
)
Mng Ci Yorkshire
Thay i thuc tnh trc th
* Thay i v tr hin th d liu
sa i ch cn b la chn mc nh ca Excel nh hnh
trn l c. Tuy n gin nhng cn nh v hu nh 100%
SV lm bo co TN mc phi li ny m khng bit sa.