You are on page 1of 52

EKSTERNA MATURA

za uenike osnovne kole

ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU U KOLSKOJ 2012/2013. GODINI HISTORIJA POVIJEST ISTORIJA
Struni tim za historiju:

Snjeana Melunovi, prof. Aida Petkovi, prof. Nermina Kurtovi, prof. Azerina Muminovi, prof. Leonard Valenta, prof. februar, 2013. god.

Sadraj
1.UVOD ..............................................................................................................................................................................3 1a.Ciljispita..................................................................................................................................................................3 1b.Opticiljevi..............................................................................................................................................................3 1c.Obrazovniishodi......................................................................................................................................................3 2.Strukturatesta..............................................................................................................................................................4 3.UPUTSTVOZATESTIRANJE............................................................................................................................................4 4.ZADACI..........................................................................................................................................................................5 IEVROPANOVIVIJEK..................................................................................................................................................5 IIZEMLJEJUGOISTONEEVROPENACIONALNIPOKRETI.......................................................................................... 9 IIIGRAANSKODRUTVONACIONALNEDRAVE .................................................................................................... 11 IVBOSNAUXIXSTOLJEU..........................................................................................................................................14 VEVROPSKEIVANEVROPSKEZEMLJEDOPRVOGSVJETSKOGRATA......................................................................... 22 VIPRVISVJETSKIRAT(19141918).............................................................................................................................. 23 VIISVIJETIZMEUDVASVJETSKARATA......................................................................................................................... 25 VIIIDRUGISVJETSKIRAT(19391945) ............................................................................................................................. 26 IXSAVREMENODOBA(19452000)............................................................................................................................ 29 XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU...................................................................................................................... 32 5.RJEENJA.....................................................................................................................................................................42 6.PRIMJERURAENOGTESTA ........................................................................................................................................49 7.LITERATURA .................................................................................................................................................................52

ISPITNIKATALOGZAPOLAGANJEEKSTERNEMATURE IZPREDMETAHISTORIJAPOVIJESTISTORIJA 1.UVOD


Na osnovu lana 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slubene novine Kantona Sarajevo br. 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), uenici, nakon zavrene osnovne devetogodinje kole, polau eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vjetine steene u toku devetogodinjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. U tu svrhu napravljen je Katalog znanja za polaganje ispita eksterne mature iz predmeta historija povijest istorija koji sadri najvanije programske sadraje iz historije kao kvalitetnu osnovu za nastavak daljeg kolovanja. Historija je na eksternoj maturi izborni predmet. Katalog znanja za polaganje eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opti i ciljevi ispita, struktura testa, pravila izrade testa, literatura, zadaci numerisani od 1 do 200, rjeenja zadataka i primjer uraenog testa.

1a. Cilj ispita


Ovim ispitom se eli provjeriti nivo usvojenih znanja, kao i stepen sposobnosti, koje su uenici razvili u toku devetogodinjeg osnovnog obrazovanja, a u skladu sa ciljevima i zadacima postavljenim kod prouavanja historije, prema Nastavnom planu i programu devetogodinje osnovne kole.

1b. Opti ciljevi


Poslije zavrenog devetog razreda osnovne kole, uenik treba da: - poznaje temeljnu historijsku terminologiju, dagaaje, pojave i historijske procese, - da razumije sadraj i znaenje historijskih izvora kroz analizu ilustrovanih i tekstualnih materijala, - da razumije uzrono posljedine veze historijskih dogaaja, pojava i procesa, - da koristi i interpretira historijske karte.

1c. Obrazovni ishodi


Iz sadraja opte historije uenici treba da: Znaju dogaaje i pojave koje su obiljeile poetak novog vijeka, razumiju posljedice geografskih otkria i vanost humanizma i renesanse. Znaju oblike vladavine, vjersku sliku Evrope, nauna, tehnika i kulturna dostignua novog vijeka. Razumiju razvoj nacionalnih pokreta susjednih zemalja, poznaju nacionalne programe i istaknute linosti, te mogu objasniti njihov uticaj na prilike u BiH. Znaju pojam revolucija i mogu objasniti vanost ideja Amerikog rata za nezavisnost, Francuske graanske revolucije i Revolucija 1848/49. godine za nastanak graanskih drutava u Evropi. Razumiju pojmove kolonijalizam i imperijalizam, znaju najvee kolonijalne sile, razumiju meunarodne odnose koji su predhodili Prvom svjetskom ratu. Znaju uzroke i povod izbijanja Prvog svjetskog rata, mogu objasniti posljedice Prvog svjetskog rata, razumiju znaaj revolucije u Rusiji. Znaju odluke Vesajske mirovne konferencije, uzroke i posljedice ekonomske krize, karakteristike totalitarnih reima, linosti i dogaaje koji su obiljeili taj period. Razumiju uzroke Drugog svjetskog rata, znaaj formiranja antifaistike koalicije, znaju opisati ratna zbivanja i strahote rata. Razumiju znaaj Nirnberkog procesa i osnivanja OUN, znaju objasniti uzroke i posljedice Hladnog rata, lokalne krize i ratove, razumiju raspad socijalizma i proces evropskih integracija. Mogu navesti najznaajnije tekovine kulturnog, naunog i tehnikog razvoja poslijeratnog svijeta.

3 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|1.UVOD

Izsadrajanacionalnehistorijeuenicitrebada: Znaju najvanije historijske procese u Bosanskom ejaletu u XIX stoljeu, razumiju zato su provoene reforme u Osmanskom carstvu, znaju objasniti uzroke, tok i posljedice borbe za autonomiju. Razumiju znaaj Velike istone krize, mogu objasniti drutveni, politiki i kulturni razvoj BiH u sastavu Austro-Ugarske monarhije. Poznaju prilike u BiH tokom Prvog svjetskog rata, razumiju proces nastanka Kraljevine SHS i mogu objasniti poloaj BiH u okviru te drave. Razumiju uzroke raspada Kraljevine Jugoslavije, poloaj BiH u sastavu NDH, razvoj NOP-a, BiH kao centar NOB-e, osnivanje ZAVNOBiH-a i obnovu bosanskohercegovake dravnosti. Znaju o nastanku jugoslovenske federacije i poloaj BiH u toj dravi. Razumiju uzroke krize i rapada SFRJ i proces osamostaljivanja BiH. Razumiju znaaj Dejtonskog sporazuma i prilike u BiH od 1996-2000. godine.

2. Struktura testa
Katalog sadri zadatke iz tematskih cjelina u okviru Nastavnog plana i programa za VIII i IX razred devetogodinje osnovne kole - predmet historija To su sljedee tematske cjeline: I II III IV V VI VII VIII IX X Evropa novi vijek Zemlje Jugoistone Evrope nacionalni pokreti Graansko drutvo i nacionalne drave Bosna u XIX stoljeu Evropske i vanevropske drave do Prvog svjetskog rata Prvi svjetski rat od 1914. do 1918. godine Svijet izmeu dva svjetska rata Drugi svjetski rat od 1939. do 1945. godine Savremeno doba od 1945. do 2000. godine Bosna i Hercegovina u XX stoljeu

U svakoj tematskoj cjelini zastupljeni su zadaci dopunjavanja, kratkih odgovora, viestrukog izbora i zadaci povezivanja i sreivanja. Svaki zadatak nosi 1 bod. Zadaci koji se sastoje od 2 ili 4 dijela takoe se boduju 1 bodom (npr. 2x0,50 ili 4x0,25). Broj zadataka u svakoj tematskoj cjelini prilagoen je fondu asova kojim se ta cjelina izuava u nastavi. Sadraji iz nacionalne historije u Katalogu zastupljeni su u 105 zadataka, a sadraji iz opte historije u 95 zadataka.

3. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE
Ispit traje 90 minuta bez prekida. Radi se hemijskom olovkom. Potrebno je paljivo proitati upute za svaku vrstu zadatka. Treba paziti da rad bude pregledan i itak. Neitki odgovori bodovat e se sa 0 (nula) bodova. Ukupan broj zadataka u testu je 10, svaki zadatak nosi 1 bod. Zadaci koji se sastoje iz 2 ili 4 dijela takoe se boduju 1 bodom (npr. 2x0,50 ili 4x0,25). Ako se obiljei vie od traenog broja odgovora za pojedini zadatak, taj e se zadatak bodovati sa 0 (nula) bodova bez obzira to je meu obiljeenim i taan odgovor. Nakon rjeavanja testa provjeriti odgovore.

4 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|2.Strukturatesta

4. ZADACI
I EVROPA NOVI VIJEK
1. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije Evrope u novom vijeku (na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 HUMANIZAM 2 GUTENBERG 3 REFORMACIJA 4 LUJ XIV ____ TAMPARSKA MAINA ____ MARTIN LUTER ____ FRANCUSKA ____ RENESANSA 4x0,25=1 2. Dopuni reenicu koja govori o Velikim geografskim otkriima! Portugalski moreplovac Vasko de Gama je 1498. godine pronaao pomorski put do _________________. 1 3. U navedenim tvrdnjama iz historije Evrope u novom vijeku zaokrui jednu tanu! a) Najpoznatija Mikelanelova slika je Mona Liza b) Pariz je kolijevka renesanse c) Manufakturom je ubrzana proizvodnja 1 4. Dopuni reenicu iz historije Evrope u novom vijeku! Prva faza Francuske revolucije zavrena je 1791. donoenjem _____________. 1 5. Dopuni reenicu iz historije Evrope u novom vijeku! Vrhunac Francuske revolucije od juna 1793. do jula 1794. godine naziva se ___________________________________. 1 6. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Humanizam i renesansa najprije se javljaju u: a) Engleskoj b) Francuskoj c) Italiji 1 7. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Johan Gutenberg je poznat po svom izumu: a) tamparske maine b) Teleskopa c) Parobroda 1 8. Podvuci dravu koja nije bila zahvaena reformacijom u XVI stoljeu! ENGLESKA, NJEMAKA, PANIJA, VICARSKA, HOLANDIJA 1

5 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

9. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije Evrope u novom vijeku (na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 2 3 4 Doni Kej Dejms Vat Robert Fulton Dord Stivenson ____ ____ ____ ____ parna maina letai unak parna lokomotiva parobrod 4x0,25=1 10. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Drutveno ureenje karakteristino za novi vijek je: a) Feudalizam b) Robovlasnitvo c) Kapitalizam 1 11. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije Evrope u novom vijeku (na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 Johan Gutenberg ____ Otkrie Amerike 2 Dante Aligijeri ____ Reformacija 3 Kristofor Kolumbo ____ Boanstvena komedija 4 Martin Luter ____ tamparska maina 4x0,25=1 12. Dopuni reenicu iz historije Evrope u novom vijeku! Radionice u kojima se svi poslovi obavljaju runo i izvrena je podjela poslova nazivaju se ______________________. 1 13. U navedenim tvrdnjama iz historije Evrope u novom vijeku zaokrui TANO ili NETANO! Osnova kapitalizma je zemljini posjed. Prva faza kapitalizma od XVI do XVIII stoljea je manufakturna proizvodnja. Osnovni drutveni slojevi u kapitalizmu su kapitalisti i radnici. Francuska je sredinom XIX stoljea bila industrijski najrazvijenija zemlja svijeta. 14. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Humanizam i renesansa najprije se javljaju u italijanskim gradovima u: a) XIII i XIV stoljeu b) XIV i XV stoljeu c) XV i XVI stoljeu 1 15. Podvuci netaan podatak u reenici iz historije Evrope u novom vijeku, i na praznu liniju dopii taan odgovor! Najpoznatiji apsolutisticki vladar u Francuskoj u novom vijeku je Luj XVI. _______________________ 2x0,50=1 TANO TANO TANO TANO NETANO NETANO NETANO NETANO 4x0,25=1

6 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

16. Na slikama su prikazane osobe iz historije Evrope u Novom Vijeku. Napii ispod slika njihova imena!

a)______________ b)________________ c) ______________ d) ________________ 4x0,25=1 17. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Sutina kapitalizma zasniva se na: A profitu B proizvodu C trgovini 1 18. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Najstariji oblik kapitalistikog naina proizvodnje u evropskim zemljama od XVI do XVIII stoljea naziva se: a) industrijska proizvodnja b) zanatska proizvodnja c) manufakturna proizvodnja 1 19. Dogaajima iz historije Evrope u novom vijeku pridrui godine stavljanjem znaka X u tabelu! 1 2 3 4 Kolumbo otkriva Ameriku Martin Luter poinje reformaciju Poetak Magelanove ekspodicije Gutenbergovo otkrie tamparske maine 1 A B C D 4x0,25=1 20. Dopuni reenicu iz historije Evrope u novom vijeku ! Glavna zanimanja gradskog stanovnitva u Osmanskom Carstvu su trgovina i zanatstvo. Zanatska udruenja nazivala su se ______________. 1 21. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Tokom XVI i XVII stoljea stanovnitvo Rusije se dijelilo na: a) vlahe i stoare b) boljare i muike c) raju i spahije 1 2 A 1517. g. B 1450. g. C 1519. g. D 1492. g. 3 4

7 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

22. Dopuni reenicu iz historije novog vijeka! Drutveno ureenje karakteristino za novi vijek zove se kapitalizam. Njegova osnova je profit. Vlasnik sredstava za proizvodnju je _______________________. 1 23. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije Evrope u novom vijeku (na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone! 1 2 3 4 Volter, Didro, an ak Ruso Isak Njutn Vilijam ekspir Miguel Servantes ______ ______ ______ ______ Romeo i Julija Teorija gravitacije Enciklopedija Don Kihot 4x0,25=1 24. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! U novom vijeku graani su se uspjenije borili protiv zaraznih bolesti zahvaljujui: a) eim padavinama b) poboljanju ivotnih uslova c) poveanju broja gradskog stanovnitva 1 25. Dopuni reenicu iz historije novom vijeka! Marija Terezija, Ivan IV Grozni i Luj XIV su najpoznatiji predstavnici ______________ vladavine. 1

8 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

II ZEMLJE JUGOISTONE EVROPE NACIONALNI POKRETI


26. Popuni tabelu iz historije Jugoistone Evrope! Godina 1804. 1830. 1852. Dogaaj Prvi pravopis Majski prevrat Proglaenje kneevine Zemlja Srbija Srbija 4x0,25=1 27. Upii junoslavenske zemlje iz XIX stoljea, kojima pripadaju sljedee titule! vladika knjaz ban providur _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ 4x0,25=1 28. Zaokrui taan odgovor ( A, B , ili C )! Prvi pravopis hrvatskog jezika objavio je : A Ljudevit Gaj B Janko Drakovi C Grga Marti 1 29. Zaokrui taan odgovor ( A, B , ili C )! Prvi spoljnopolitiki i nacionalni program Srbije , Naertanije objavio je: A Karaore Petrovi B Milo Obrenovi C Ilija Garaanin 1 30. Popuni tabelu stavljanjem znaka X! U kojim zemljama Jugoistone Evrope su djelovale navedene linosti? Hrvatska Marin Dri Vatroslav Lisinski Petar II Petrovi Njego Mihajlo Obrenovi 4x0,25=1 31. Upii imena osoba iz historije Jugoistone Evrope nacionalni pokreti, koji su vezani za navedene dogaaje i djela! Autor Disertacije ________________________ Voa Drugog srpskog ustanka ________________________ Hrvatski ban 1848. godine ________________________ Prvi knez Crne Gore ________________________. 4x0,25=1 Srbija Crna Gora Dubrovnik

9 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

32. Dopuni reenicu iz historije Jugoistone Evrope! Nacionalni pokret u prvoj polovini XIX stoljea u Hrvatskoj koji je imao za cilj kulturno i politiko jedinstvo Ilira tj. Junih Slavena zvao se ____________________. 1 33. Dopuni reenicu iz historije Jugoistone Evrope! Voa Ilirskog nacionalnog pokreta u Hrvatskoj bio je ___________________. 1 34. U tvrdnji iz historije Jugoistone Evrope zaokrui TANO ili NETANO! Navedene junoslavenske zemlje u periodu od XVI do XVIII vijeka bile su u sastavu Habsburke monarhije: Slovenija, Hrvatska, Dalmacija, Dubrovnik TANO NETANO 1 35. Zaokrui tane tvrdnje (dvije su tane)! a) Nacrt vanjske politike Srbije definisan je politikim programom Naertanije 1844.godine b) Ilirski pokret je nastao u Srbiji c) Ivan Frano Juki je zagovarao ideju da se bosanski narodi zovu jednim imenom Bonjaci d) Politiki spis Disertacija je djelo Ljudevita Gaja. 2x0,50 =1 36. Paljivo proitaj izvor i odgovori na pitanja! Veoma snaan poar, koji se poslije potresa svuda rasplamsao i, evo, danas ve trinaesti dan jo traje, dao je gradu posljednji udarac i progutao je na vie mjesta ono to je preostalo. Osim dravnog ita, carinarnice, nije ostala ni jedna zgrada, jer su sve kue, i javne i privatne, zatim dvor, crkve i samostani sasvim uniteni i razoreni od stranog bia koji im je poslao gospodin Bog. Sve je to opasano gradskim bedemima koji su oteeni samo malo s morske strane, a inae, su se i oni, i bolja utvrenja, odrali i ouvali. Grad o kome se govori u ovom izvoru je ______________. Izvor opisuje poar koji je nastao kao posljedica _________________ 1667. godine. 2x0, 50=1

10 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

III GRAANSKO DRUTVO NACIONALNE DRAVE


37. Na slikama su prikazane znaajne osobe iz svjetske historije XVIII i XIX stoljea. Upii ispod slika njihova imena!

a)_______________

b)_______________ 2x0,50=1

38. Na slici je prikazan znaajan dogaaj iz svjetske historije XVIII i XIX stoljea. Na praznu liniju napii o kojem se dogaaju radi!

________________________ 1 39. Oznai na crtama hronolokim redom dogaaje iz ivota Napoleona Bonaparte (brojevima od 1-4)! ______ Krunisanje za cara ______ Pohod na Egipat ______ Pohod na Rusiju ______ Bitka kod Trafalgara 4x0,25=1 40. Na slici je prikazan znaajan dogaaj iz svjetske historije XVIII i XIX stoljea. Na praznu liniju napii o kojem se dogaaju radi!

________________________ 1 11 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

41. Na slici je prikazan znaajan dogaaj iz svjetske historije XVIII i XIX stoljea. Na praznu liniju napii o kojem se dogaaju radi!

__________________________ 1 42. Razvrstaj pojmove i linosti iz historije Evrope u novom vijeku u odgovarajuu dravu (popuni tabelu stavljanjem znaka X)! Francuska Apsolutizam Parlamentarizam Luj XIV Oliver Kromvel 4x0,25=1 43. Pored imena linosti iz historije Evrope i svijeta u XIX stoljeu navedi dravu u kojoj su djelovali! uzepe Garibaldi ____________________________ Oto von Bizmark ____________________________ Napoleon III ____________________________ Abraham Linkoln ____________________________ 4x0,25=1 44. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Proglaenje ujedinjene Njemake 1871. godine izvreno je u: a) Berlinu b) Londonu c) Versaju 1 45. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Austro- ugarska nagodba potpisana je: a) 1867. godine b) 1868. godine c) 1869. godine 1 46. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Francuska graanska revolucija poela je: a) 15.7.1789. b) 14.7.1798. c) 14.7.1789. 1 Engleska

12 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

47. Revolucije 1848/1849. godine zahvatile su gotovo cijelu Evropu. Pronai i podvuci dvije drave koje nisu bile zahvaene revolucijom! Francuska Pruska Rusija Austrija Osmansko carstvo 2x0,50=1

13 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

IV BOSNA U XIX STOLJEU


48. Dopuni reenice iz historije XIX stoljea! Nizam-i dedid je skup reformi koje su se provodile u Osmanskom carstvu. Najvei reformator bio je sultan ___________________________, koji je 1839. godine objavio najznaajniji reformatorski akt ____________________________________. 2x0,50=1 49. Na slikama su prikazane osobe koje su obiljeile bosanskohercegovaku historiju XIX stoljea u politikom i kulturnom smislu. Napii ispod slika njihova imena!

a)______________ b)_______________

c)______________

d)_______________ 4x0,25=1

50. Proitaj historijski izvor i odgovori na pitanje! Pokrajine Bosnu i Hercegovinu ima Austro-Ugarska zaposjesti i njima upravljati. Budui da se austrougarska vlada ne eli baviti upravom novopazarskog Sandaka, koji se izmeu Srbije i Crne Gore prostire jugoistonim pravcem do Mitrovice, ostat e osmanska porta ondje i nadalje u vlasti. Austro-Ugarska, da osigura opstanak nove politike drave, kako i slobodu i sigurnost putova za komunikaciju, pridrava sebi ipak pravo drati posade te zaposjesti vojnike i trgovake ceste u cijelom opsegu toga dijela starog bosanskog vilaeta. Zato pridravaju sebi vlada austrougarska i turska, da e se o potankostima sporazumjeti. O kojem izvoru-odluci je rije?_________________________________________ 1 51. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz bosanskohercegovake historije iz kraja XIX i poetka XX stoljea! 1 MOSTAR ____ 1910. GODINA 2 BOSANSKI SABOR ____ MIROVNI UGOVOR 3 SAN STEFAN ____ ALEKSA ANTI 4 JOSIP VANCA ____ ARHITEKTURA 4x0,25 =1 52. Na crtama ispred dogaaja hronolokim redom (brojevima od 1-4) upii dogaaje iz historije Bosne u XIX stoljeu! ______ Saferska naredba, ______ Pokret za autonomiju, ______ Berlinski kongres, ______ Intervencija Omer-pae Latasa. 4x0,25=1

14 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

53. U tvrdnjama iz historije Bosne u XIX stoljeu zaokrui onu koja je tana! a) Voa Pokreta za autonomiju bio je Ali-aga Rizvanbegovi. b) Husein kapetan Gradaevi je umro u Austriji. c) Alhamijado knjievnost je pisana arapskim pismom, a bosanskim jezikom. 1 54. Dopuni reenice iz historije Bosne u XIX stoljeu! Godine 1865. u Bosni je donesen _____________________ zakon. Naziv ejalet je zamijenjen nazivom ___________________, na ijem elu je bio _______________, a najvii organ vlasti bilo je _______________________________________________. 4x0,25=1 55. Dopuni reenice koje govore o dravno-pravnom poloaju Bosne i Hercegovne u okviru Austrougarske monarhije! Godine 1908. proglaena je __________________ Bosne i Hercegovine, a februara 1910. Bosna i Hercegovina je dobila svoj ________________________. 2x0,50=1 56. Poredaj hronolokim redom (brojevima od 1-4) dogaaje iz kraja XIX i poetka XX stoljea! Velika istona kriza _____ Pokret za autonomiju Bosne _____ Vilajetski ustav _____ Aneksija BiH _____ 4x0,25=1 57. Izaberi i zaokrui taan odgovor! Od navedenih gradova jedan nije bio sjedite bosanskih vezira. Koji? SARAJEVO , BANJA LUKA, MOSTAR, TRAVNIK 1 58. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C )! Ferman o ukidanju janjiara 1826. donio je sultan: a) Selim III b) Mahmud II c) Abdulmedid 1 59. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C )! Odluka o poetku Pokreta za autonomiju donesena je u: a) Travniku b) Tuzli c) Sarajevu 1 60. Podvuci netaan podatak iz historije Bosne u XIX stoljeu i na praznu liniju upii taan odgovor! U Carevoj damiji u Sarajevu je 12. septembra 1832. godine proglaena autonomija Bosne. _________________________________ 2x0,50=1 61. U tvrdnjama iz historije Bosne u XIX stoljeu zaokrui TANO ili NETANO! Na sastanku u Tuzli poetkom 1831. godine bosanski prvaci su definisali slijedee zahtjeve: - da se sprijei progon muslimana iz Smederevskog sandaka - da se obustavi uvoenje nizam-i-dedida - da se seljacima dodijeli dio zemljinog posjeda - da Bosna dobije nezavisnost TANO TANO TANO TANO NETANO NETANO NETANO NETANO 4x0,25=1

15 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

62. Dopuni reenicu iz historije Bosne u XIX stoljeu! Bosna i Hercegovina je pod austrougarskom vlau bila od ______ do _____ godine. 2x0,50=1 63. U tvrdnjama iz historije Bosne u XIX stoljeu zaokrui onu koja nije tana! Omer- paa Latas je: - titio bonjako plemstvo - ukinuo spahijski sistem - sproveo upravne reforme - slomio pobune krana 1 64. Dopuni reenice iz historije Bosne u XIX stoljeu! Sudbina Bosne je odluena na _______________ kongresu __________ godine. Odluku da e Austrougarska monarhija __________ okupirati Bosnu i Hercegovinu objavio je njemaki kancelar ______________. 4x0,25=1 65. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C )! Otpor bosanskih begova konano je slomio i proveo reforme: a) Abdurahim paa b) Tahir paa c) Omer-paa Latas 1 66. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C )! Dok je upravljao Hercegovakim paalukom Ali-paa Rizvanbegovi je: a) Proglasio autonomiju b) Proveo reforme c) Privredno unaprijedio Hercegovinu 1 67. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije Bosne u XIX stoljeu (na crtu desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 Saferska naredba 2 Nizam-i dedid _____ reforme Selima III, _____ zakon o iflucima 2x0,50=1 68. Tabelu o historiji Bosne u XIX stoljeu popuni odgovarajuim imenima linosti ili dogaajima! DOGAAJ LINOST Ferman o ukidanju janjiara Objavio Hatierif od Gilhane Husein kapetan Gradaevi Upravljao Hercegovakim paalukom 4x0,25=1

16 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

69. Na slici je rodna kua Husein- kapetana Gradaevia. Odgovori na pitanja iz njegovog ivota!

Gdje je roen Husein kapetan Gradaevi? ____________________________ Narod je Huseina kapetana Gradaevia prozvao _______________________. 2x0,50=1 70. Slika prikazuje uesnike Kongresa, na kome se odluivala sudbina Bosne i Hercegovine u drugoj polovini XIX stoljea. Odgovori na pitanje!

Gdje je odran ovaj kongres? ____________________________________ 1 71. Nabroj kulturna drutva u Bosni i Hercegovini nastala u doba austrougarske vladavine! Hrvatsko ___________________ Jevrejsko ___________________ Muslimansko ___________________ Srpsko ___________________ 4x0,25=1 72. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C)! Prva moderna tamparija u Bosni i Hercegovini otvorena je za vrijeme: a) erif Topal Osman-pae b) Tahir pae c) Omer-pae Latasa 1 73. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C)! Zemaljski muzej u Sarajevu otvoren je: a) 1868. godine b) 1878. godine c) 1888. godine 1

17 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

74. U tvrdnjama iz historije Bosne u XIX stoljeu zaokrui jednu tanu! a) Prvi period reformi u Bosni trajao je od poetka XIX stoljea do 1878. godine. b) Bosanski ajani i kapetani sastali su se u Travniku 1831. godine. c) lanom 25. Berlinskog ugovora Austro-Ugarska monarhija je dobila pravo da privremeno okupira BiH. 1

75. Na slici je prikazana linost iz historije Bosne u XIX stoljeu. Napii ispod slike ime linosti!

________________________ 1 76. Na slici je prikazana osoba iz historije Bosne u XIX stoljeu. Napii ispod slike ime linosti!

_______________________ 1 77. Na slici je prikazana osoba iz historije Bosne u XIX stoljeu. Napii ispod slike ime linosti!

_____________________ 1

18 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

78. Stavljanjem znaka X popuni tabelu iz historije Bosne u XIX stoljeu! 1910. Dolazak Omer-pae Latasa u Bosnu Vilajetski ustavni zakon Velika istona kriza Zemaljski ustav za BiH 4x0,25=1 79. Dopuni reenicu iz historije Bosne u XIX stoljeu! U Osmanskom Carstvu osnovni, najmanji zemljini posjed kojeg sultan daje na koritenje spahiji nazivao se _________________. 1 80. Dopuni reenicu iz historije Bosne u XIX stoljeu! Godine 1859. agrarni odnosi u Bosanskom ejaletu regulirani su Zakonom o iflucima. Ovaj agrarni zakon naziva se jo i ______________________. 1 81. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C)! Prvi knjievni asopis u Bosni i Hercegovini, utemeljen na programu Ilirskog pokreta, objavljen je 1850. godine. Ureivao ga je fra Ivan Franjo Juki, a zvao se: a) Bosanski prijatelj b) Behar c) Sarajevski cvjetnik 1 82. Zaokrui odgovor koji opisuje taan redoslijed dogaaja u Velikoj istonoj krizi 1875 - 1878! a) Okupacija BiH od strane Austro-Ugarske=> San Stefanski mir => Berlinski kongres b) San Stefanski mir => Berlinski kongres => Okupacija BiH od strane Austro-Ugarske 1 83. Zaokrui tane odgovore ( A, B, ili C)! Zaetnik reformi u Osmanskom Carstvu poznatim kao Nizam-i dedid je: a) Selim III b) Mahmud II c) Abdul Medid 1 84. Zaokrui jedan odgovor koji opisuje taan redoslijed dogaaja u politike historije Bosne i Hercegovine u austrougarskom periodu! a) Vladavina Benjamina Kalaja => Zemaljski Statut ( Ustav ) => Aneksija BiH b) Vladavina Benjamina Kalaja => Aneksija BiH => Zemaljski Statut (Ustav) 1 85. Na linijama ispred dogaaja hronolokim redom (brojevima od 1-4) upii dogaaje iz historije Bosne u XIX i XX stoljeu! _______ poetak Velike istone krize, _______ aneksija Bosne i Hercegovine _______ okupacija Bosne i Hercegovine _______ Kalaj postaje upravitelj Bosne i Hercegovine 4x0,25=1 1850. 1865. 1875.-1878.

19 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

86. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C)! Bosna i Hercegovina je u dvojnoj strukturi Austro-Ugarske monarhije pripadala: a) austrijskom dijelu Monarhije b) ugarskom dijelu Monarhije c) bila zasebno upravno podruje - Corpus Separatum 1 87. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C)! Sastanak bosanskih prvaka koji je prethodio Pokretu za autonomiju odran je: a) U Sarajevu od 10. do 15. aprila 1833. b) U Tuzli od 20. januara do 5. februara 1831. c) U Mostaru od 5. marta do 7. marta 1832. 1 88. Na slijepoj karti brojevima su oznaene teritorijalne cjeline. Pronai i na liniju ispod karte napii broj kojim je oznaen Bosanski vilajet!

Bosanski vilajet je oznaen brojem ________. 1 89. Dopuni reenice iz historije Bosne u XIX stoljeu! Osmanska vlada je u septembru 1859. godine izdala Zakon o iflucima u Bosni ______________________________. Ovim aktom su ozakonjeni postojei ______________ odnosi. 90. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C)! U privrednom razvoju Bosne u XIX stoljeu veliki znaaj ima: a) ukidanje esnafske organizacije b) razvoj poljoprivrede c) nastanak kulturnih drutava 1 91. Povei linosti i dogaaje iz vremena okupacije Bosne i Hercegovine od strane austrougarske vojske! 1 Josip Filipovi ___ lan Narodne vlade 2 Muhamed ef. Hadijamakovi ___ general austrougarske vojske 3 Hadi Lojo ___ junak ulice i naroda 4 Smajil Haki Selmanovi ___ komadant bosanske vojske 4x0,25=1 20 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI poznatiji kao 2x0,50=1

92. Na fotografijama su prikazane kulturno-historijske graevine. Na linije ispod fotografija napiite o kojim graevinama je rije!

a)_______________ b)_______________ c)_______________ d)________________ 4x0,25=1 93. Odgovori o kojoj se linosti radi iz historije Bosne i Hercegovine u XIX stoljeu! Roen je u Budimpeti 1839. godine. Na poloaj zajednikog ministra finansija je postavljen 1882. godine. U Bosni i Hercegovini je uspostavio red i mir. Uveo je bosansku naciju sa bosanskim jezikom, grbom i zastavom. Njegovo ime je: ________________________. 1

21 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

V EVROPSKE I VANEVROPSKE ZEMLJE DO PRVOG SVJETSKOG RATA


94. Poredaj hronolokim redom (brojevima od 1-4) dogaaje s poetka XX stoljea! Druga marokanska kriza _____ Rusko-japanski rat _____ Drugi balkanski rat _____ Aneksija BiH _____ 4x0,25=1 95. Zaokrui taan odgovor ( A, B, ili C)! Krilatica prodor na Istok u periodu od 1870-1914. godine oznaava imperijalistike tenje: a) Italije b) Njemake c) Francuske 1 96. Na slikama su prikazani veliki naunici s kraja XIX i poetka XX stoljea. Napii ispod slika njihova imena!

a)________________ b)_______________ c)_______________ d)_______________ 4x0,25 =1

22 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

VI PRVI SVJETSKI RAT (19141918)


97. Na slici je prikazan dogaaj koji je izazvao Prvi svjetski rat. Odgovori na postavljena pitanja!

O kojem dogaaju je rije? ________________________________ Koje godine se dogodio? ________________________________ 2x0,50=1 98. Popuni tabelu dogaaja iz Prvog svjetskog rata! Godina 1917. Revolucija Dogaaj Bitka kod Verdena Zemlja SAD Rusija 4x0,25=1 99. Razvrstaj dogaaje iz Prvog svjetskog rata prema godinama kada su se desili (stavi znak X u odgovarajuu rubriku)! DOGAAJ 1915. 1916. 1917. 1918. Oktobarska revolucija Bitka za Verden Poraz Centralnih sila Londonski ugovor 4x0,25=1 100. Zaokrui taan odgovor ( A , B ili C )! Povod za izbijanje Prvog svjetskog rata bio je: a) Aneksija Bosne i Hercegovine b) Marokanska kriza c) Sarajevski atentat 1

23 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

101. Dogaaj sa slike predstavlja Sarajevski atentat, povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. Odgovori na postavljena pitanja!

Ko je izvrio atentat ? _____________________________ Na koga je izvren atentat ? _________________________ 2x0,50=1 102. Pronai i zaokrui jedan dogaaj koji se nije dogodio u Prvom svjetskom ratu! a) Britanci konstruisali prvi tenk b) Bitka za Verden c) Iskrcavanje u Normandiji d) Oktobarska revolucija 1

24 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|4.ZADACI

VII SVIJET IZMEU DVA SVJETSKA RATA


103. Povei totalitarne reime izmeu dva svjetska rata s njihovim voama (na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 FRANCISKO FRANKO ___ JAPAN 2 ADOLF HITLER ___ NACIZAM 3 HIROHITO ___ KOMUNIZAM 4 MAO CE TUNG ___ PANIJA 4x0,25=1 104. Podvuci dva pojma koji se odnose na Italiju u vrijeme Musolinijeve vladavine! CRNOKOULJAI MOJA BORBA SMEEKOULJAI DUE 2x0,50=1 105. Dopuni reenicu iz historije Evrope izmeu dva svjetska rata! Minhenski sporazum su potpisali Hitler, _______________, Daladje i _______________. 2x0,50=1 106. Poredaj hronolokim redom (brojevima od 1-4) dogaaje izmeu dva svjetska rata! Proglaenje Republike Turske _____ Poetak panjolskog graanskog rata _____ Poetak Velike ekonomske krize _____ Pobjeda faizma u Italiji _____ 2x0,25=1 107. U datoj reenici prepoznaj oblik vlasti izmeu dva svjetska rata! Neograniena vladavina pojedinca ili skupine ljudi, uz upotrebu sile naziva se ____________________. 1 108. Dopuni reenice koje govore o mirovnim pregovorima i ugovorima nakon Prvog svjetskog rata! Mirovni pregovori i ugovori nakon Prvog svjetskog rata voeni su u __________________, tokom 1919. i 1920. godine. Glavnu rije na pregovorima vodili su predstavnici Francuske, SAD-a, ________________ i Italije. Krivcem za rat proglaena je ________________. Svi ugovori o miru inili su tzv. ______________ sistem. 4x0,25=1 109. Izaberi jednu tanu tvrdnju iz historije Evrope izmeu dva svjetska rata! a) Liberalizam podrazumijeva potivanje ustava, vladavinu prava i slobode pojedinca b) Faizam i nacizam su oblici demokratske vlasti c) Socijalizam je naziv za privredni i drutveni poredak zasnovan na privatnom vlasnitvu 1 110. Prepoznaj linosti izmeu dva svjetska rata. Napii ispod slike njihova imena!

a)________________ b)________________ c)________________ d)________________ 4x0,25=1 25 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|VIISVIJETIZMEUDVASVJETSKARATA

VIII DRUGI SVJETSKI RAT (19391945)


111. Na slici su prikazane voe saveznika u Drugom svjetskom ratu. Upii ime predstavnika Velike Britanije!

_________________________________________ 1 112. Popuni tabelu dogaaja iz Drugog svjetskog rata! Godina 1943 Dogaaj Kapitulacija Napad na Pearl Harbour Zemlja Egipat SAD 4x0,25=1 113. Jedan od navedenih dravnika nije prisustvovao konferenciji u Potsdamu. Koji? RUZVELT, STALJIN, TRUMAN 1 114. U navedenom nizu pronai i zaokrui netaan odgovor! Zloglasni nacistiki logori postojali su u DAHAU JASENOVCU ATENI AUVICU 1 115. Slike prikazuju dogaaje koji su obiljeili kraj Drugog svjetskog rata. Napii o kojim dogaajima je rije!

a)______________

b)____________________ 2x0,50=1

26 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|VIIIDRUGISVJETSKIRAT(19391945)

116. Odgovori na pitanja iz historije Drugog svjetskog rata! Koji je dogaaj oznaio poetak, a koji kraj Drugog svjetskog rata? Poetak: _________________________________________ Kraj: ____________________________________________ 2x0,50=1 117. Paljivo proitaj historijski izvor iz historije Drugog svjetskog rata i odgovori na postavljeno pitanje! Nakon to je donio odluku o bacanju atomskih bombi ... predsjednik SAD-a je izjavio: Nikome nije tee nego meni kada je u pitanju upotreba atomske bombe, ali ja sam bio jako uznemiren i ljut zbog nenajavljenog napada Japanaca na Perl Harbur. Koji ameriki predsjednik je donio odluku o upotrebi atomske bombe? To je bio _______________________________ 1 118. Popuni tabelu koja se odnosi na Drugi svjetski rat! Najzloglasniji nacistiki logor Japanski piloti - samoubice Naziv operacije saveznikog desanta u Normandiji Nadimak Ervina Romela 4x0,25=1 119. Uz navedene dogaaje iz historije Drugog svjetskog rata upii datume! Dogaaj Iskrcavanje saveznika u Normandiju Baena atomska bomba na Nagasaki Datum 2x0,50=1 120. Prepoznaj linosti iz Drugog svjetskog rata i na liniju ispod slika upii njihova imena!

a)______________

b)________________ c)________________ d)________________ 4x0,25=1

121. U tvrdnjama iz historije Drugog svjetskog rata zaokrui jednu koja nije tana! a) Holokaust je sistematsko istrjebljenje Jevreja od strane nacista b) Hitler je 1942. donio tzv. konano rjeenje francuskog pitanja c) Genocid je masovno ubijanje s ciljem istrjebljenja nekog naroda 1 122. Povei srodne pojmove, bitke i frontove, iz historije Drugog svjetskog rata (na crtu desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 Zapadni _____ bitka kod El Alamejna 2 Pacifik _____ bitka kod Midveja 3 Sjeverna Afrika _____ bitka kod Kurska 4 Istoni _____ bitka za Britaniju 4x0,25=1 27 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|VIIIDRUGISVJETSKIRAT(19391945)

123. Dopuni reenicu iz historije Drugog svjetskog rata! Drugi svjetski rat je poeo ________ godine, napadom Njemake na ___________________. 2x0,50 =1 124. Na crtama ispred dogaaja hronolokim redom (brojevima od 1-4) upii dogaaje iz historije Drugog svjetskog rata! Kapitulacija Italije Teheranska konferencija Konferencija na Jalti Objava Atlanske povelje na brodu Princ od Velsa _____ _____ _____ _____ 4x0,25=1

28 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|VIIIDRUGISVJETSKIRAT(19391945)

IX SAVREMENO DOBA (19452000)


125. U tvrdnjama iz historije Evrope i Svijeta nakon Drugog svjetskog rata zaokrui jednu koja nije tana! a) Nakon Drugog svjetskog rata osnovano je Druvo naroda b) Maralov plan podrazumijevao je poslijeratnu obnovu Evrope c) Zajednica drava-bivih britanskih kolonija naziva se Komonvelt d) Varavski savez okupljao je istonoevropske komunistike zemlje 1 126. Dopuni reenicu koje govore o ruenju socijalistikog sistema u Evropi! Barunastom revolucijom 1989. sruen je komunizam u _____________________. 1 127. Pronai i podvuci dravu iz historije Evrope nakon Drugog svjetskog rata, koja ne pripada srodnoj grupi! Pod uticajem SSSR a socijalistiki sistem je uspostavljen u zemljama EHOSLOVAKA, POLJSKA, RUMUNIJA, BUGARSKA, BELGIJA, MAARSKA 1 128. U tvrdnji iz historije Evrope i Svijeta nakon Drugog svjetskog rata zaokrui TANO ili NETANO! Povelja Organizacije Ujedinjenih nacija je stupila na snagu 24.10. 1945. godine TANO NETANO 1 129. U tvrdnji iz historije Evrope i Svijeta nakon Drugog svjetskog rata zaokrui TANO ili NETANO! Deset lanica Vijea sigurnosti UN mijenjaju se svake godine TANO NETANO 1 130. U tvrdnji iz historije Evrope i Svijeta nakon Drugog svjetskog rata zaokrui TANO ili NETANO! Sjeveroatlanski savez (NATO) osnovan je 1955. godine TANO NETANO 1 131. U tvrdnji iz historije Evrope i Svijeta nakon Drugog svjetskog rata zaokrui TANO ili NETANO! Republika Izrael proglaena je 1948. godine TANO NETANO 1 132. Odgovori na pitanja vezana za fotografiju kao historijski izvor!

Prepoznaj historijske linosti na fotografiji. 1.______________, 2. ______________ 3. ________________ Radi se o osnivaima kojeg pokreta ? ________________________________ 4x0,25=1 29 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|VIIIDRUGISVJETSKIRAT(19391945)

133. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije savremenog doba (na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 2 3 4 PARTNERSTVO ZA MIR ___ EVROPSKA UNIJA MASTRIHT ___ NIL ARMSTRONG ELVIS PRISLI ___ NATO APOLLO 11 ___ ROKENROL 4x0,25=1 134. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije Evrope i Svijeta nakon Drugog svjetskog rata(na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 2 3 4 Podjela Njemake Osnivanje republike Izrael Poetak Vijetnamskog rata Poetak Kubanske krize ___ 1948. godine ___ 1949. godine ___ 1955. godine ___ 1962. godine 4x0,25=1 135. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije Evrope i svijeta nakon Drugog svjetskog rata (na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 dekolonizacija 2 neokolonijalizam ____ proces oslobaanja od kolonijalne vlasti ____ ekonomski pritisak i uticaj razvijenih zemalja na novoosloboene zemlje 2x0,50=1 136. Odgovori na pitanja vezana uz kartu! Nakon kapitulacije 1945. godine, Njemaka je podijeljena na etiri okupacione zone. Kojim brojem je oznaena sovjetska zona?

Sovjetska zona je oznaena brojem _________________ 1

30 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|VIIIDRUGISVJETSKIRAT(19391945)

137. Odgovori na pitanja vezana za fotografije kao historijski izvor!

Koji je historijski dogaaj predstavljen na fotografijama? _________________________________________________________ 1 138. Dopuni reenicu iz historije Evrope i svijeta nakon Drugog svjetskog rata! Osnivaka skuptina OUN- a je odrana 1945. godine. Danom Ujedinjenih naroda smatra se 24. oktobar, dan kad je stupila na snagu_______________________Ujedinjenih naroda 1 139. Zaokrui taan odgovor na pitanje iz historije savremenog doba! Aparthejd je: a) Oblik diskriminacije i rasistike politike vladajue bjelake manjine prema veinskoj crnakoj populaciji u Africi. b) To je ekonomski pritisak i uticaj rezvijenih zemalja na zemlje osloboene od kolonijalizma. 1

31 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|VIIIDRUGISVJETSKIRAT(19391945)

X BOSNA I HERCEGOVINA U XX STOLJEU


140. Popuni tabelu koja obrauje najvanije dokumente junoslavenskog ujedinjenja! Godina 1917. 1917. Dokument Nika deklaracija Izdava Jugoslavenski klub Jugoslovenski odbor i Srpska vlada 4x0,25=1 141. Na slikama su prikazani najznaajniji bosanskohercegovaki politiari iz vremena Jugoslavije. Upii njihova imena ispod slika! socijalistike

a)_______________

b)_______________

c)_______________

d)________________ 4x0,25=1

142. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz rata 1992.-1995. u Bosni i Hercegovini vijeku (na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 VAINGTONSKI SPORAZUM ___ OPSADA 2 EMBARGO ___ FEDERACIJA BIH 3 GENOCID ___ ORUJE 4 SARAJEVO ___ SREBRENICA 4x0,25=1 143. U tvrdnjama iz historije Evrope i Svijeta nakon Drugog svjetskog rata zaokrui TANO ili NETANO! Godine 1999. oblast Brkog proglaena je distriktom Federacija BiH se sastoji od dva entiteta U Beu je sveano potpisan mirovni sporazum za BiH OHR je osnovan 1996. godine TANO TANO TANO TANO NETANO NETANO NETANO NETANO 4x0,25=1

32 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

144. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Bosna i Hercegovina je u Prvom svjetskom ratu prestala biti ratno poprite: A 1914. godine B 1916. godine C 1917. godine 1 145. Dopuni reenicu iz historije Bosne i Hercegovine! Grupa politikih emigranata iz junoslavenskih zemalja pod austrougarskom vlau je krajem aprila 1915. godine osnovala ____________________________, sa sjeditem u Parizu. Zalagali su se za osloboenje i ujedinjenje junoslavenskih zemalja. 1 146. U tvrdnji iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu zaokrui TANO ili NETANO! Kraljevina SHS je proglaena na Krfu 1917. godine TANO NETANO 1 147. U tvrdnji iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu zaokrui TANO ili NETANO! Jugoslavenski orijentisani politiari iz Bosne i Hercegovine bili su Mehmed Spaho i reis Demaludin auevi. TANO NETANO 1 148. U tvrdnji iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu zaokrui TANO ili NETANO! Zvanian stav o nacionalnom pitanju u Kraljevini SHS je da su Srbi, Hrvati i Slovenci tri plemena jednog naroda. TANO NETANO 1 149. Paljivo proitaj historijski izvor iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu i odgovori na pitanje! lan 49. Kralj potvruje i proglaava zakone, postavlja dravne inovnike po odredbama zakona. Kralj je vrhovni zapivjednik sve vojne sile. On daje ordenje i druga odlikovanja. lan 51. Kralj predstavlja dravu u svim njenim odnosima s tuim dravama. On oglaava rat i zakljuuje mir. lan 55. kraljeva linost je neprikosnovena. Kralju se ne moe nita u odgovornost staviti, niti kralj moe biti tuen. O kojem ustavu Kraljevine SHS je ovdje rije? _____________________________ 1 150. Dopuni reenicu: Najvie poslanikih mandata u BiH na prvim izborima u Kraljevini SHS dobila je _____________________ organizacija , na elu sa ____________________. 2x0,50=1 151. Upii na liniju ta u bosanskohercegovakoj historiji znae sljedei datumi! 1. 12. 1918. ________________________________________ 25. 11 1943. ________________________________________ 2x0,50=1 152. Zaokrui taan odgovor (A, B ili C)! Napad na Jugoslaviju Hitler je zapoeo: a) 6. aprila 1940. b) 6. aprila 1941. c) 6. aprila 1942. 1 153. Dopuni reenicu iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu! Nakon sloma i kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine, ________________________________. Bosna i Hercegovina je pripala 1

33 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

154. Poredaj hronolokim redom (brojevima od 1-4) dogaaje iz NOR-a! Bitka na Kozari Desant na Drvar Bitka na Sutjesci Bitka na Neretvi _______ _______ _______ _______ 4x0,25=1 155. Zaokrui taan odgovor (A, B ili C)! Bitkom za ranjenike naziva se: a) Igmanski mar b) Bitka na Kozari c) Bitka na Neretvi 1 156. Odgovori na pitanje vezano za fotografiju kao historijski izvor!

Na slici se nalazi kua u kojoj je odrano Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a. Gdje je odrano Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a? __________________________________ 1 157. Odgovori na pitanje! ta znai skraenica ZAVNOBiH ? ________________________________________________________________ 1 158. U tvrdnjama iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu zaokrui TANO ili NETANO! Zakonom o nacionalizaciji 1946. godine u vlasnitvo drave prele su banke, industrija i saobraaj. TANO NETANO 1 159. U tvrdnjama iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu zaokrui TANO ili NETANO! Sarajevski univerzitet je osnovan 1970. godine. TANO NETANO 1 160. U tvrdnjama iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu zaokrui TANO ili NETANO! Prvi petogodinji plan razvoja donesen je 1949. godine. TANO NETANO 1

34 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

161. Popuni tabelu iz historije savremenog doba Bosne i Hercegovine! Unesi u tabelu najznaajnije datume savremene historije BiH: Dogaaj Datum Referendum za nezavisnost Meunarodno priznanje Prijem u OUN Dejtonski mirovni sporazum 4x0,25=1 162. Zaokrui taan odgovor (A, B ili C)! Bosna i Hercegovina je primljena u lanstvo OUN- a: a) 29. 2. 1992. b) 6. 4. 1992. c) 22. 5. 1992. 1 163. Zaokrui taan odgovor ( A, B, C)! Nakon rata u Bosni i Hercegovini 1992. 1995. potpisan je mirovni sporazum u Parizu: a) 12. 10. 1995. b) 21. 11. 1995. c) 14. 12. 1995. 1 164. Dopuni reenicu iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu! Cilj prvog petogodinjeg plana obnove i izgradnje zemlje iz 1947. god. bila je ___________________. 165. Odgovori na pitanje iz historije savremenog doba Bosne i Hercegovine! Kada je Republika Bosna i Hercegovina meunarodno priznata (datum)? _____________________________ 1 166. Dopuni reenicu iz historije savremenog doba Bosne i Hercegovine! Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom i Slovenijom 29.10. __________________________________. 1918. godine ulazi u sastav ______________________ i 2x0,50=1

1 167. Dopuni reenicu iz historije savremenog doba Bosne i Hercegovine! Mirovni sporazum potpisan 21.11. 1995. godine, kojim je okonan rat u Bosni i Hercegovini naziva se ____________________________. 1 168. Dopuni reenicu iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu! Bosna i Hercegovina je 1.12.1918. ula u sastav ____________________________. 1 169. Razvrstaj dogaaje iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu prema godinama kada su se desili ( stavi znak X u odgovarajuu rubriku )! Dogaaj Vidovdanski ustav Diktatura Aleksandra Karaorevia Sporazum Cvetkovi-Maek Donoenje Oktroisanog ustava 26.8.1939 3.9.1931 28.6.1921 6.1.1929

4x0,25=1

35 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

170. Odgovori na pitanje! Gdje je odrano Drugo zasjedanje ZAVNOBIH-a 30.VI-2.VII 1944. godine? ______________________ 1 171. Pored navedenog objanjenja, napii o kojem se pojmu radi! Neposredno izjanjavanje graana o nekim vanim dravnim pitanjima pri emu se graani izjanjavaju sa ''DA'' ili ''NE'' ili ''ZA'' ili ''PROTIV'' naziva se _______________________ 1 172. Pored navedenog objanjenja napii o kojem se pojmu radi! Prekomjerno poveanje koliine papirnog novca u zemlji i brzog opadanja njegove vrijednosti naziva se ___________________________ 1 173. Heraldike simbole - grbove pridrui periodima bosanskohercegovake historije!

a) 1. Austro-ugarski period ______ 2. Socijalistiki period ______

b)

c) 3. Period 1992-1995. ______ 4. Postdejtonski period ______

d)

4x0,25=1 174. Zaokrui taan odgovor (A, B , C ili D)! Koja se od etiri banovine u Kraljevini Jugoslaviji u cijelosti nalazila na tlu Bosne i Hercegovine? a) Primorska b) Vrbaska c) Drinska d) Zetska 1 175. Prepoznaj o kojoj se linosti iz historije Bosne i Hercegovine u periodu 1945. do 1990. radi i upii njegovo ime! Organizator bosanskohercegovake privredne reforme predsjednik savezne vlade Jugoslavije od 1971- 1977, kada je poginuo u avionskoj nesrei. ______________________________ 1 176. Prepoznaj o kojoj se linosti iz historije Bosne i Hercegovine u periodu 1945. do 1990. radi i upii njegovo ime! Proslavljeni bosanskohercegovaki i jugoslovenski rudar, svjetski rekorder u kopanju uglja, zbog ega je slavljen kao najvei heroj i uzor drugim radnicima ____________________________ 1

36 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

177. Zaokrui redoslijed kojim se mijenjao slubeni naziv jugoslovenske federacije! a ) DFJ - FNRJ - SFRJ b ) FNRJ DFJ SFRJ c) SFRJ DFJ - FNRJ 1 178. Paljivo proitaj historijski izvor iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu odgovori na pitanja! Mome dragom narodu svim Srbima, Hrvatima i Slovencima.Nastupio je as kad izmeu Naroda i Kralja ne moe i ne sme biti vie posrednika ... alosni razdori i dodaaji u Narodnoj Skuptini pokolebali su kod Naroda veru u korisnost te ustanove. Sporazumi, pa i najobiniji odnosi izmeu staranaka i ljudi, postali su apsolutno nemogui. Moja je sveta dunost, da svim sredstvima uvam Dravno i Narodno jedinstvo. I ja sam reen da ovu dunost bez kolebanja ispunim do kraja ... Radi toga reio sam i reavam da Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 28. juna 1921. godine prestane vaiti. Svi zemaljski zakoni ostaju u vanosti dok se prema potrebi Mojim Ukazom ne ukinu. Na isti nain donosie se u budue novi zakoni. Narodna skuptina izabrana 11, novembra 1927. godine rasputa se. Saoptavajui ovu Moju odluku Mome narodu nareujem svima vlastima u Dravi da po njoj postupaju a i svima i svakom zapovedam, da je potuju i da se njoj pokoravaju. Slubene novine Kraljevine SHS 6. januar 1929.godine Na koji se historijski dogaaj odnosi ovaj dokument? ______________________________________________________ 1 179. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C)! Nakon pregovora Jugoslovenskog odbora i srpske vlade 1917. godine nastala je : a) Nika deklaracija b) Majska deklaracija c) Krfska deklaracija 1 180. Povei drave kojima je u XX stoljeu pripadala Bosna i Hercegovina s periodom njihovog trajanja (na crtu desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 2 3 4 Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca Kraljevina Jugoslavija Drava Slovenaca, Hrvata i Srba NDH ______ ______ ______ ______ 1941 - 1945. 1918 - 1929. 1918. 1929 - 1941. 4x0,25=1 181. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C)! U Prvom svjetskom ratu bosanskohercegovake vojne trupe u sklopu austro-ugarske vojske borile su se na: a) Balkanskom, Zapadnom i Istonom frontu b) Balkanskom, Istonom i Italijanskom frontu c) Balkanskom, Zapadnom i Italijanskom frontu 1 182. Odgovori na pitanja iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu! Kojim lanom Vidovdanskog ustava je garantovana teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine? ___________________________________ 1 183. Odgovori na pitanja iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu! U kojim gradovima su odrana zasjedanja AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a : I zasjedanje AVNOJ-a _________________________ I zasjedanje ZAVNOBiH-a _________________________ II zasjedanje AVNOJ-a _________________________ III zasjedanje ZAVNOBiH-a _________________________ 4x0,25=1

37 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

184. Odgovori na pitanje iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu! Navedi nazive banovina Kraljevine Jugoslavije u iji sastav je ulazila teritorija Bosne i Hercegovine! 1 ______________________________ 2 ______________________________ 3 ______________________________ 4 ______________________________ 4x0,25=1 185. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu (na crtu desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 2 3 4 Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a Drugo zasjedanje ZAVNOBIH-a Prvi republiki ustav BiH Tree zasjedanje ZAVNOBIH-a ____ ____ ____ ____ 26.- 28. 4.1945. 31.12.1946. 25. - 26. 11. 1943. 30.6. - 2.7.1944. 4x0,25=1 186. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C)! Najvanija odluka Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a je: a) Formirana Narodna vlada BIH b) Zabranjen povratak kralju Petru II c) Obnovljena dravnost Bosne i Hercegovine 1 187. Zaokrui niz koji odreuje taan redoslijed dogaaja u procesu stvaranja samostalne i suverene Bosne i Hercegovine? a) Meunarodno priznanje = Dejtonski sporazum= Vaingtonski sporazum = Referendum za suverenu i nezavisnu BIH b) Referendum za suverenu i nezavisnu BIH= Meunarodno priznanje= Vaingtonski sporazum= Dejtonski sporazum 1

38 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

188. Nakon zavoenja estojanuarske diktature, Kraljevina Jugoslavija je bila podijeljena na banovine. Prostor Bosne i Hercegovine je bio podijeljen izmeu etiri banovine. Na slijepu kartu upii imena tih banovina!

4x0,25=1 189. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C )! Sporazum Cvetkovi- Maek potpisan je: a) 28. juna 1939. godine b) 26. avgusta 1939. godine c) 27. aprila 1939. godine 1 190. Dopuni reenicu! Oruani napad na neku istaknutu osobu s namjerom njenog ubistva naziva se ____________________. 1 191. Dopuni reenicu iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu! Sporazumom Cvetkovi- Maek formirana je _________________________________. 1 192. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C)! a) Narod u Bosni i Hercegovini se nije suprotstavio ustakom reimu NDH b) Bosna i Hercegovina je bila centar Narodnooslobodilake borbe c) Josip Broz Tito nije komandovao Narodnooslobodilakim pokretom Jugoslavije 1

39 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

193. Na slijepoj karti Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije su zadate linije. Na odgovarajua mjesta upii etiri od est imena njenih republika.

4x0,25=1 194. Dopuni reenicu iz historije Bosne i Hercegovine nakon Drugog svjetskog rata! Prvi ustav Bosne i Hercegovine u okviru Federativne Narodne Republike Jugoslavije je proglaen 31. decembra __________ godine. 1 195. Poredaj hronolokim redom (brojevima od 1-4) dogaaje iz prolosti Bosne i Hercegovine u socijalistikoj Jugoslaviji! Cazinska buna XIV Zimske olimpijske igre Sukob Tito-Staljin XIV Kongres SKJ ________ ________ ________ ________

4x0,25=1 196. Povei imena predsjednika i drava (na linije desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 2 3 4 Makedonija Slovenija Hrvatska Srbija ____ ____ ____ ____ Franjo Tuman Kiro Gligorov Milan Kuan Slobodan Miloevi 4x0,25=1 197. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C)! Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine je odran a) 21. januara 1992. godine b) 29. februara i 1. marta 1992. godine c) 2. aprila 1992. godine 1 198. Dopuni reenice iz historije savremenog doba Bosne i Hercegovine ! Najvei genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata poinjen je jula 1995. godine u __________________. 1

40 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

199. Dopuni reenice iz historije savremenog doba Bosne i Hercegovine ! Bosna i Hercegovina je proglaena nezavisnom dravom 1992. godine. Rat u Bosni i Hercegovini je trajao do _________ godine. 1 200. U reenici podvuci netaan podatak i na liniji upii taan! Sjedite Meunarodnog suda pravde za ratne zloine poinjene na teritoriji bive Jugoslavije je u Londonu. __________________ 2x0,50=1

41 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|XBOSNAIHERCEGOVINAUXXSTOLJEU

5. RJEENJA
1. Rjeenje: 2; 3; 4; 1 2. Indije. 3. Rjeenje: c) Manufakturom je ubrzana proizvodnja 4. Ustava 5. Jakobinska diktatura 6. Rjeenje: c) Italiji 7. Rjeenje: a) tamparske maine 8. panija 9. Rjeenje: 2; 1; 4; 3 10. Rjeenje: c) Kapitalizam 11. Rjeenje: 3; 4; 2; 1 12. Manufakture 13. Rjeenje: NETANO; TANO; TANO; NETANO 14. Rjeenje: b) XIV i XV stoljeu 15. Pogreno: Luj XVI; Tano: Luj XIV 16. Rjeenje: Leonardo da Vini; Martin Luter; Luj XIV; Kristofor Kolumbo 17. Rjeenje: A) profitu 18. Rjeenje: c) manufakturna proizvodnja 19. 1 A B C D 2 X 3 X X 4 X

20. Esnafi /ili /Cehovi 21. Rjeenje: b) boljare i muike 22. Kapitalist 23. Rjeenje: 3; 2; 1; 4 24. Rjeenje: b) poboljanju ivotnih uslova 25. Apsolutistike vladavine. 26. Godina 1804. 1830. 1903. 1852. Dogaaj PRVI SRPSKI USTANAK Prvi pravopis Majski prevrat Proglaenje kneevine Zemlja Srbija HRVATSKA Srbija CRNA GORA

27. Rjeenje: Crna Gora; Srbija; Hrvatska; Dalmacija 28. Rjeenje: A) Ljudevit Gaj 29. Rjeenje: C) Ilija Garaanin

42 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|5.RJEENJA

30. Hrvatska Marin Dri Vatroslav Lisinski Petar II Petrovi Njego Mihajlo Obrenovi X X X Srbija Crna Gora Dubrovnik X

31. Rjeenje: Grof Janko Drakovi; Milo Obrenovi; Josip Jelai; Danilo Petrovi 32. Ilirski pokret 33. Ljudevit Gaj 34. NETANO 35. Rjeenje: a) ; c) 36. Dubrovnik; Zemljotresa 1667. godine. 37. Napoleon Bonaparta; Dord Vaington 38. Pad Bastilje 39. Rjeenje: 2; 1; 4; 3 40. Beki kongres 41. Bostonska ajanka 42. Apsolutizam Parlamentarizam Luj XIV Oliver Kromvel Francuska X X X Engleska X

43. Rjeenje: ITALIJA; PRUSKA (NJEMAKA); FRANCUSKA; SJEDINJENE AMERIKE DRAVE 44. Rjeenje: c) Versaju 45. Rjeenje: a) 1867. godine 46. Rjeenje: c) 14.7.1789. 47. Rusija; Osmansko carstvo 48. Abdulmedid, Hatierif od Gilhane 49. Husein-kapetan Gradaevi; Omer-paa Latas; Ivan Franjo Juki; Benjamin Kalaj 50. Novopazarska (Carigradska) konvencija 51. Rjeenje: 2; 3; 1; 4 52. Rjeenje: 3; 1; 4; 2 53. Rjeenje: c) Alhamijado knjievnost je pisana arapskim pismom, a bosanskim jezikom. 54. Vilajetski ustavni zakon; Vilajet; Valija; Vilajetsko upravno vijee . 55. Aneksija; Zemaljski ustav 56. Rjeenje: 3; 1; 2; 4 57. Mostar 58. Rjeenje: b) Mahmud II 59. Rjeenje: b) Tuzli 60. Pogreno: 1832. godine; Tano: 1831. godine 61. Rjeenje: TANO; TANO; NETANO; NETANO 62. Od 1878. do 1918. godine. 63. Rjeenje: - titio bonjako plemstvo 64. Berlinskom kongresu; 1878. godine; Privremeno; BIZMARK. 65. Rjeenje: c) Omer-paa Latas 66. Rjeenje: c) Privredno unaprijedio Hercegovinu 67. Rjeenje: 2; 1

43 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|5.RJEENJA

68. DOGAAJ Ferman o ukidanju janjiara Objavio Hatierif od Gilhane POKRET ZA AUTONOMIJU Upravljao Hercegovakim paalukom LINOST MAHMUD II ABDULMEDID Husein kapetan Gradaevi ALI-PAA RIZVANBEGOVI

69. Gradaac; Zmaj od Bosne 70. Berlin 71. Rjeenje: NAPREDAK; LA BENEVOLENCIJA; GAJRET; PROSVJETA 72. Rjeenje: a) erif Topal Osman-pae 73. Rjeenje: c) 1888. godine 74. Rjeenje: c) lanom 25. Berlinskog ugovora Austro-Ugarska monarhija je dobila pravo da privremeno okupira BiH. 75. Husein-kapetan Gradaevi 76. Omer-paa Latas 77. Mehmed-beg Kapetanovi Ljubuak 78. 1910. Dolazak Omer-pae Latasa u Bosnu Vilajetski ustavni zakon Velika istona kriza Zemaljski ustav za BiH 1850. X 1865. X X X 1875.-1878.

79. Timar 80. Saferska naredba 81. Rjeenje: a) Bosanski prijatelj 82. Rjeenje: b) San Stefanski mir => Berlinski kongres => Okupacija BiH od strane Austro-Ugarske 83. Rjeenje: a) Selim III 84. Rjeenje: b) Vladavina Benjamina Kalaja => Aneksija BiH => Zemaljski Statut (Ustav) 85. Rjeenje: 1;4; 2;3 86. Rjeenje: c) bila zasebno upravno podruje - Corpus Separatum 87. Rjeenje: b) U Tuzli od 20. januara do 5. februara 1831. 88. Dva (2). 89. Saferska naredba; Agrarni odnosi. 90. Rjeenje: a) ukidanje esnafske organizacije 91. Rjeenje: 2; 1; 3; 4 92. Rjeenje: a)Narodno pozorite u Sarajevu; b)Gimnazija u Mostaru; c)Franjevaki samostan u Fojnici; d)Vijenica u Sarajevu 93. Benjamin Kalaj. 94. Rjeenje: 3; 1; 4; 2 95. Rjeenje: b) Njemake 96. Rjeenje: a)Albert Ajntajn; b)Alfred Nobel; c)Nikola Tesla; d)Aleksandar Fleming 97. Sarajevski atentat; 1914. godine 98. Godina Dogaaj Zemlja Bitka kod Verdena 1916. FRANCUSKA 1917. SAD ULAZAK U RAT Revolucija Rusija 1917. 99. DOGAAJ Oktobarska revolucija Bitka za Verden Poraz Centralnih sila Londonski ugovor 1915. 1916. X X X 1917. X 1918.

44 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|5.RJEENJA

100. Rjeenje: c) Sarajevski atentat 101. Gavrilo Princip; Na Franca Ferdinanda 102. Rjeenje: c) Iskrcavanje u Normandiji 103. Rjeenje: 3; 2; 4; 1 104. Crnokouljai; Due 105. Musolini; embrlen 106. Rjeenje: 2; 4; 3; 1 107. Diktatura 108. U Parizu; Velike Britanije; Njemaka; Versajski sistem. 109. Rjeenje: a) Liberalizam podrazumijeva potivanje ustava, vladavinu prava i slobode pojedinca 110. Rjeenje: a)Pablo Pikaso; b)Volt Dizni; c)arli aplin; d)Greta Garbo 111. Vinston eril 112. Godina Dogaaj Zemlja Egipat 1942. BITKA KOD EL ALAMEJNA 1943. Kapitulacija ITALIJE Napad na Pearl Harbour SAD 1941. 113. Ruzvelt 114. Ateni 115. a)Atomska bomba; b)Nirnberki proces 116. Poetak: Napad na Poljsku; Kraj: Kapitulacija Japana 117. Hari Truman 118. Najzloglasniji nacistiki logor Japanski piloti - samoubice Naziv operacije saveznikog desanta u Normandiji Nadimak Ervina Romela 119. Dogaaj Iskrcavanje saveznika u Normandiju Baena atomska bomba na Nagasaki Datum 6. 6. 1944. 9. 8. 1945. AUVIC KAMIKAZE OVERLORD (DAN D ) PUSTINJSKA LISICA

120. a)Vinston eril; b)Adolf Hitler, c)Frenklin Ruzvelt; d)Benito Musolini 121. Rjeenje: b) Hitler je 1942. donio tzv. konano rjeenje francuskog pitanja 122. Rjeenje: 3; 2; 4; 1 123. Rjeenje: 1939. godine; na Poljsku 124. Rjeenje: 2; 3;4;1 125. a) Nakon Drugog svjetskog rata osnovano je Druvo naroda 126. U ehoslovakoj 127. Belgija 128. TANO 129. NETANO 130. NETANO 131. TANO 132. Rjeenje: 1.Naser, 2. Tito 3. Nehru; Pokret Nesvrstanih 133. Rjeenje: 2; 4; 1; 3 134. Rjeenje: 2; 1; 3; 4 135. Rjeenje: 1; 2 136. Dva (2) 137. Pad berlinskog zida 138. Povelja Ujedinjenih naroda 139. Rjeenje: a) Oblik diskriminacije i rasistike politike vladajue bjelake manjine prema veinskoj crnakoj populaciji u Africi. 45 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|5.RJEENJA

140. Godina 1914. 1917. 1917. Dokument Nika deklaracija MAJSKA DEKLARACIJA KRFSKA DEKLARACIJA Izdava Narodna skuptina Kraljevine Srbije Jugoslavenski klub Jugoslovenski odbor i Srpska vlada

141. Rjeenje: a)Branko Mikuli; b)Demal Bijedi; c)Hamdija Pozderac; d)Husein ii 142. Rjeenje: 4; 1; 2; 3 143. Rjeenje: TANO; NETANO; NETANO; TANO 144. Rjeenje: B) 1916. godine 145. Jugoslovenski odbor. 146. NETANO 147. TANO 148. TANO 149. Vidovdanski ustav 150. Jugoslovenska muslimanska organizacija; Mehmed Spaho 151. Rjeenje: BIH ULAZI U KRALJEVINU SHS; OBNOVLJENA DRAVNOST BiH 152. Rjeenje: b) 6. aprila 1941. 153. Nezavisnoj dravi Hrvatskoj 154. Rjeenje: 1; 4; 3; 2 155. Rjeenje: c) Bitka na Neretvi 156. Mrkonji Grad 157. Zemaljsko antifaistiko vijee narodnog osloboenja Bosne i Hercegovine 158. TANO 159. NETANO 160. NETANO 161. Dogaaj Referendum za nezavisnost Meunarodno priznanje Prijem u OUN Dejtonski mirovni sporazum 162. Rjeenje: c) 22. 5. 1992. 163. Rjeenje: c) 14. 12. 1995. 164. Elektrifikacija i industrijalizacija 165. Rjeenje: 6. 4. 1992. 166. Drava Slovenaca, Hrvata i Srba 167. Dejtonski mirovni sporazum 168. Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 169. Dogaaj Vidovdanski ustav Diktatura Aleksandra Karaorevia Sporazum Cvetkovi-Maek Donoenje Oktroisanog ustava 170. Sanski Most 171. Referendum 172. Iinflacija 173. Rjeenje: B; A; C; D 174. Rjeenje: b) Vrbaska 175. Demal Bijedi 176. Alija Sirotanovi 46 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|5.RJEENJA 26.8.1939 X X 3.9.1931 28.6.1921 X 6.1.1929 X Datum 29. 2. - 1. 3. 1992. 6. 4. 1992. 22. 5. 1992. 21. 11. 1995.

177. Rjeenje: a ) DFJ - FNRJ - SFRJ 178. Uvoenje estojanuarske diktature 179. Rjeenje: c) Krfska deklaracija 180. Rjeenje: 4; 1; 3; 2 181. Rjeenje: b) Balkanskom, Istonom i Italijanskom frontu 182. lan 135. 183. Rjeenje: BIHA; MRKONJI GRAD; JAJCE; SARAJEVO 184. Rjeenje: 1 VRBASKA; 2 DRINSKA; 3 PRIMORSKA; 4 ZETSKA 185. Rjeenje: 4; 3; 1; 2 186. Rjeenje: c) Obnovljena dravnost Bosne i Hercegovine 187. Rjeenje: b) Referendum za suverenu i nezavisnu BIH= Meunarodno priznanje=Vaingtonski sporazum= Dejtonski sporazum 188.

189. Rjeenje: b) 26. avgusta 1939. godine 190. Atentat 191. Banovina Hrvatska 192. Rjeenje: b) Bosna i Hercegovina je bila centar Narodnooslobodilake borbe

47 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|5.RJEENJA

193.

194. Rjeenje: 1946. godine 195. Rjeenje: 2; 3; 1; 4 196. Rjeenje: 3; 1; 2; 4 197. Rjeenje: b) 29. februara i 1. marta 1992. godine 198. U Srebrenici. 199. Do 1995. godine. 200. Pogreno: Londonu; Tano: Hagu.

48 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|5.RJEENJA

6. PRIMJER URAENOG TESTA


1. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C)! Najznaajniji rezultat revolucija 1848 /49. u Evropi bio je: a) Ujedinjenje Italije i Njemake, b) Stvaranje Austro-ugarske monarhije, c) Ukidanje feudalnih odnosa. 1 2. U tvrdnjama iz historije Evrope u novom vijeku zaokrui TANO ili NETANO! Dante Aligijeri, Franesko Petrarka i ovani Bokao su predstavnici prosvjetiteljstva. TANO NETANO Vasko de Gama je 1598. preplovio Indijski okean i stigao u Indiju. TANO NETANO Jedan od uzroka pojave reformacije je prodaja indulgencija. TANO NETANO Luj XIV je sebe prozvao kralj Sunce. TANO NETANO 4x0,25=1 3. Povei srodne pojmove, dogaaje i imena iz historije Prvog svjetskog rata (na liniju desne kolone upii odgovarajue brojeve lijeve kolone)! 1 Otvaranje Solunskog fronta ____ 1915. 2 Londonski ugovor ____ 1917. 3 Ulazak SAD-a u Prvi svjetski rat ____ 1918. 4 Brest Litovski mir ____ 1916. 4x0,25=1 4. Dopuni reenicu! Promjena u nainu proizvodnje koja je nastala prvo u Engleskoj oko 1760. godine naziva se ___________________________________ 1 5. Odgovori na pitanja vezana za karikaturu kao historijski izvor!

Karikatura je nastala na vrhuncu Hladnog rata. O kojem je dogaaju rije ? ___________________________ 1 6. Povei imena osmanskih reformatora sa njihovim reformama! Na predviene linije upii slovo ispred imena osmanskih reformatora! a) Mahmud II b) Omer-paa Latas c) Abdulmedid d) Selim III 1 Nizam-i dedid _______ 2 Hatierif od Gilhane _______ 3 Vojna i administrativno-teritorijalna reorganizacija _______ 4 Ukidanje janjiara _______ 4x0,25=1 49 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|6.PRIMJERURAENOGTESTA

7. Na slijepoj karti brojevima su oznaene teritorijalne cjeline. Pronai i na liniju ispod karte napii broj kojim je oznaen Bosanski vilajet

Bosanski vilajet je oznaen brojem ____ 1 8. Razvrstaj dogaaje iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeu prema godinama kada su se desili ( stavi znak X u odgovarajuu rubriku )! Dogaaj Vidovdanski ustav Diktatura Aleksandra Karaorevia Sporazum Cvetkovi-Maek Donoenje Oktroisanog ustava 26.8.1939 3.9.1931 28.6.1921 6.1.1929

4x0,25=1 9. Zaokrui taan odgovor ( A, B ili C)! Najvanija odluka Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a je: a) Formirana Narodna vlada BIH b) Zabranjen povratak kralju Petru II c) Obnovljena dravnost Bosne i Hercegovine 1 10. Zaokrui niz koji odreuje taan redoslijed dogaaja u procesu stvaranja samostalne i suverene Bosne i Hercegovine? a) Meunarodno priznanje = Dejtonski sporazum= Vaingtonski sporazum = Referendum za suverenu i nezavisnu BIH b) Referendum za suverenu i nezavisnu BIH= Meunarodno priznanje= Vaingtonski sporazum= Dejtonski sporazum 1 RJEENJA PRIMJERA URAENOG TESTA 1. Rjeenje: c) Ukidanje feudalnih odnosa. 2. Rjeenje: NETANO; NETANO; TANO; TANO 3. Rjeenje: 2; 3; 4; 1 4. Industrijska revolucija 5. Kubanska kriza 6. Rjeenje: D); C); B); A) 7. Dva ( 2 ).

50 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|6.PRIMJERURAENOGTESTA

8. Dogaaj Vidovdanski ustav Diktatura Aleksandra Karaorevia Sporazum Cvetkovi-Maek Donoenje Oktroisanog ustava 26.8.1939 X X Vaingtonski 3.9.1931 28.6.1921 X 6.1.1929 X

9. Rjeenje: c) Obnovljena dravnost Bosne i Hercegovine 10. Rjeenje: b) Referendum za suverenu i nezavisnu BIH= Meunarodno priznanje= sporazum= Dejtonski sporazum

51 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|6.PRIMJERURAENOGTESTA

7. LITERATURA
- Izet aboti, Mirza ehaji, Historija, Udbenik za deveti razred devetogodinje osnovne kole, Nam Tuzla, Vrijeme Zenica, 2012. - Azerina Muminovi, Safer Muminovi, Udbenik za osmi razred devetogodinje osnovne kole, Svijetlost, Sarajevo, 2011. - Edis Derviagi, Hadija Hadiabdi, Udbenik za osmi razred devetogodinje kole, Bosanska knjiga, Sarajevo 2012. - Izet aboti, Mirza ehaji, Udbenik za osmi razred devetogodinje osnovne kole, Nam Tuzla, Vrijeme Zenica, 2012. - Asmir Hasii, Udbenik za osmi razred devetogodinje osnovne kole, Sarajevo Publishing, 2011. - Leonard Valenta, Historija povijest za osmi razred devetogodinje osnovne kole, Djeija knjiga, Bosanska rije, Sarajevo 2011. - Nastavni plan i program za osmi i deveti razred devetogodinje osnovne kole

52 ISPITNIKATALOGHISTORIJAPOVIJEST ISTORIJA|7.LITERATURA