You are on page 1of 18

FREN SSTEMLER MODL ALIMA SORULARI 1. Fren sisteminin grevleri nelerdir? Yaznz. 1.Aracn hzn drmek, 2.

Arac gvenli bir ekilde durdurmak. 2.Frenlemeye etki eden faktrler nelerdir? Yaznz. 1. Motor Gc 2.Fren Gc 3.Aracn durma mesafesi 3.Duran arac sabitlemek.

3. Ani frenlemede aracn durmas esnasnda hangi zaman dilimleri gemektedir? Yaznz. 1.Tehlikenin fark edildii an. 2.Srcnn karar verme zaman. 3.Srcnn harekete geme zaman. 4.Srcnn ayan fren pedalna gtrme zaman. 5.Fren mekanizmasnn almaya balama zaman. 6.Fren kuvvetini etkime zaman, 7.Fren kuvvetinin ileme zaman. 8.Fren kuvvetinin en yksek safhaya ulama zaman. 4. Hareket halindeki bir araca fren uyguland zaman araca etki eden faktrler nelerdir? Yaznz. 1.Tekerlek fren mekanizmasndaki balata ile disk-kampana arasndaki srtnme kuvveti, 2.Tekerlek ile yol arasndaki srtnme, 3.Yolun eiminden kaynaklanan kuvvet ve ara hzdr. 5. Hareket halindeki bir aracn tekerleine etki eden kuvvetler nelerdir aadaki resmi inceleyerek yaznz.

Z=Tatn arlndan tekerlee den yk X=Tatn tekerlee tepki kuvveti Fx=Tekerlek evre kuvvetleri Fs=Tekerlee kar koyan srtnme kuvveti r=Tekerlek yarap Mt=Tekerlek momenti V=Hz Fc=Yolun tepki kuvveti, tekerlek yk e=Tekerlek yknn etkime noktasnn eksenden uzakl 6. Fren sistemi eitleri nelerdir? Yaznz. 1.Mekanik frenler 2.Hidrolik frenler ( a) Klasik hidrolik frenler b)Vakum yardml hidrolik frenler c) Hava yardml hidrolik frenler) 3.Haval frenler 4.Elektrikli frenler 7.Hidrolik fren sistemini oluturan ksmlar nelerdir? Yaznz. 1. Kumanda dzeni 2. Hidrolik dzen 3. Fren tekerlek mekanizmas

8.Aadaki klasik hidrolik fren emasnn paralarn zerlerine yaznz.

9.Aadaki ekli inceleyerek klasik hidrolik fren sisteminin almasn anlatnz.

Klasik hidrolik fren sisteminde pedala kuvvet uygulandnda merkez silindirinin pistonu basn oluturur. Oluan bu basn, borular vastasyla tekerlek silindirlerine ulatrlr. Tekerlek silindirlerinin pistonlar alarak frenleme salanr. .

10.Vakum yardml Hidrolik fren sisteminin almasn ksaca aklaynz. Vakum yardml g freni; aracn motorunda meydana getirilen emme manifoldu vakumu yardmyla frenleme annda ofrn ayak kuvvetine ek olarak ilave bir kuvvet oluturur. Fren pedalna basldnda vakum kontrol supab pistonun merkez silindiri tarafna vakumun etki etmesini salar. Bylece pistonun bir yannda atmosferik basn, dier yannda vakumun etkisi oluur. Vakum nitesinin pistonu fren merkez silindirinin pistonuna bal olduu iin onu da hareket ettirir ve fren merkez silindirinin iinde basn oluturur. Bu basn fren sistemine etki eder ve fren tekerlek silindirleri zerinden frenlemeyi meydana getirir. Basit ekil zerinde gstermi olduumuz piston yerine gerekte diyafram kullanlmaktadr. Bu vakum nitesine hidrovak denir. 11. Hava yardml hidrolik fren sisteminde bulunan el freni nasl alr ksaca aklaynz. Sistemde el freni iin ayr bir nite vardr. El fren kolu, el ile kumandal valfa kumanda eder. Bu valf araclyla basnl hava tekerlek silindirlerine gnderilerek aracn sabitlenmesi salanr. Kumandal valftan gelen basnl hava yayl fren odasna gnderilerek burada mekanik bir hareket oluturulur, bu mekanik hareketin etkisi ile pabular kampanaya yaslanarak tekerlekler kilitlenir.

12.Hava yardml hidrolik fren sisteminin almasn ksaca anlatnz. Bu tr fren sisteminde merkez pompasnda oluturulan hidrolik basnca ek olarak basnl havadan faydalanlmtr. Sistemde kullanlan basnl hava motordan hareket alan bir kompresr tarafndan salanmaktadr. Kompresr tarafndan retilen basnl hava, hava tanklarnda depolanmtr. Sistemde bulunan havann basncn kontrol altnda tutmak iin basn kontrol veya emniyet valflar kullanlm, ayrca havann ierisinde nem bulunduu iin bu nemin olumsuz etkilerini ortadan kaldrmak iin havann kurutulmas (artlandrlmas) iin bir nite yerletirilmitir. Fren pedalna basldnda hava tanklarnda bulunan basnl havaya frene basma miktar ile orantl olarak yol verilir. Basnl hava bir diyafram nitesine etkiyerek merkez silindiri pistonun itme ubuunu daha byk bir kuvvetle iterek frenleme kuvvetinin artmasn salar. Merkez pompasndan itibaren sistem klasik hidrolik fren gibi almaktadr 13.ekilde grlen haval fren sisteminin almasn aklaynz.

Motorun almas ile birlikte haval fren sisteminin hava depolarna kompresr tarafndan hava baslr. Depolardaki havann basnc, basn ayar supab (emniyet supab) ve kompresr regltrnn almas ile kontrol altnda tutulur. Basn dk olduunda arac hareket ettirmek imknszdr. Aracn frenine basld zaman pedaln altnda bulunan fren supab alr. Basnl havann n ve arka fren odalarna gitmesine msaade eder. Basnl havann itme kuvvetinden faydalanarak fren pabularnn kampanaya doru almasn ve frenleme yaplmasn salar. Frenleme sona erdiinde, hava hzl bir ekilde boalarak fren tekerlek mekanizmasnn serbest hale gemesini salar. Bylece sistem tekrar frenleme yaplmasna hazr hale gelir.

14.Haval fren sisteminin yapsnda bulunan Hava kompresr,reglatr,hava depolar,fren kontrol supab,fren hava odalar,abuk boaltma supab ve fren boluk ayarlaycnn grevleri nedir? Yaznz. Hava kompresr: Sistem iin gerekli olan havay temin eder. Regltr: Hava basncn kontrol altnda tutar, Basnl havaya yn verir. Hava depolar: Kompresr tarafndan gnderilen basnl havann depo edilmesini salar. Kullanlan araca gre iki veya drt adettir. Fren kontrol supab: Fren pedalna baslma miktarna gre fren hcrelerine giden hava miktarn kontrol altnda tutar. Fren hava odalar: Basnl havann itme kuvvetinden faydalanarak fren pabularnn kampanaya doru almasn ve frenleme yaplmasn salar. abuk boaltma supaplar: Fren pedal brakldktan sonra havay hzl bir ekilde boaltarak fren tekerlek mekanizmasnn serbest hale gemesini salar. Bylece sistem tekrar frenleme yaplmasna hazr hale gelir. Fren boluk ayarlayclar: Fren balatalarnda meydana gelebilecek anmalarn dourduu boluun ayarlanmasn salar. Bir kol eklindedir ve ayn anda frenlemenin meydana gelmesinde de grev yapar. 15.Diskli fren sisteminin paralar nelerdir? Yaznz. Diskli fren sistemi sabit bir kaliper ile bu kaliper zerine yerletirilen fren balata ve pabular ile fren hidrolik silindir ve pistonlarndan ibarettir. 16.Fren diskinin grevi nedir? Yaznz. 1.Frenleme annda balatalar arasnda srtnerek aracn yavalamasn ya da durmasn salar. 2.Tatn kinetik enerjisi frenleme esnasnda balata ve disk yzeyleri tarafndan s enerjisine dntrlr. 17.Gnmz aralarnda ka eit fren diski kullanlr? Yaznz. 1. ii dolu fren diskleri 2.iten havalandrmal fren diskleridir.

18.Kaliperin grevi nedir? Yaznz. Srtnme eleman olan pabu ve balatalar, fren hidrolik silindirleri ile birlikte tar. Frenleme srasnda meydana gelen moment reaksiyonlarn zerine bal olduu dingil bana iletir. 19. Gnmz aralarnda kullanlan kaliper eitleri nelerdir ? Yaznz. 1.Sabit kaliper (ift pistonlu) 2.Yzer kaliper (tek pistonlu) 20.ekilde paralanm yaps grlen kaliperin paralarnn isimlerini zerlerine yaznz.

21.ekilde grlen sabit kaliperin yapsn ksaca aklaynz.

Sabit kaliperde bir ift piston vardr. Frenleme kuvveti, balatalarn piston tarafndan disk yzeylerine bastrlmas sonucu oluur. Yaps olduka basit olmasna ramen s iletimi snrldr. Kaliper disk ile jant arasna yerletirildiinden havann kendisine ulamas ve soutmas ok zordur. Ayrca ok yer kaplar. Bu sebeplerden dolay gnmzde yaygn olarak kullanlmamaktadr.

22. ekilde grlen yzer kaliperin yapsn ksaca aklaynz.

Piston kaliperin sadece bir tarafna yerletirilmitir. Fren merkezinden gelen hidrolik basn pistonu iterek balatalar diskin zerine doru bastrr.

23.Diskli fren sisteminde kullanlan ekilde grlen pabuc ve balatann yapsn ksaca aklaynz.

Pabu, kaliper iindeki ilenmi bir yzeye dayanan metal bir destek plakasna baldr. Balata bu pabuca yaptrlmtr. Pabular kaliperi boydan boya geen tespit pimleri ile yerlerinde tutulur. Pimlerde maalar araclyla kalipere tutturulur. Balatalar genellikle asbest ve baz organik malzemelerden yaplmaktadr. Diskli fren balatas daha yksek scaklklara dayankldr. Is etkisi ile sertleip parlak srtnme yzeyi oluturmaz. Bu sayede fren verimi daha yksek olur. Balatann yzeyinin ortasnda bulunan kanal, balatann anma miktarn gsterir. Kanal anma ile kaybolduunda balata deitirilmelidir. Balatann mr, kullanm artlarna gre deimektedir.

24. Balatalar andka disk-balata boluk mesafesi artarak daha yksek pedal mesafesi oluturur.Bunu nlemek iin boluk ayar mekanizmas kullanlr. Aadaki ekle gre bu mekanizmann almasn anlatnz.

Otomatik boluk ayarlaycs, silindir iinde bulunan bir piston keesini (lastik) ierir. Bunun iki ilevi vardr: Silindirin iindeki fren hidroliinin boalmasn engeller ve fren pedalna basldnda piston hidrolik basn ile hareketlendii zaman, piston keesi deforme olur. Fren pedal brakld ve hidrolik basn azald zaman, piston keesi orijinal ekline geri dner ve pistonu geri eker.

25.Fren sistemlerinde kullanlan dzenleme supabnn grevini ve almasn aklaynz. n frenleri diskli tip ve arka frenleri kampanal tip fren sistemi olan aralarda kampana tipi frenlerin daha ge fren etkisi gstermesi sebebi ile diskli frenlere giden hat zerine dzenleme supab yerletirilmitir. Bylece her iki frende ayn zamanda uygulanarak n frenlere ylmann nne geilmi olur. Dzenleme supab sistemde 5-8 bar (yaklak 75-120 PSI) basn oluuncaya kadar disk ksmna fren svsnn geiini engeller. Basn bu deere eriirken arkadaki kampana tipi frenin pabu geri getirme yaylarnn gerilimi yenilir ve pabular zerlerindeki balatalar aracl ile kampanaya temasa geerler. Bu srada dzenleme supab alarak hidrolik basncn diskli frenlere uygulanmasna msaade eder..

26.ekli inceleyerek diskli fren sisteminin almasn aklaynz. Fren pedalna basldnda merkez silindirinden gelen basnl hidrolik kalipere geerek silindirin ierisine dolar. Pistonlara itme kuvveti uygulayarak pistonlar aar. Pistonlar pabular ve zerlerindeki balatalar diske doru iterler ve diski skmaya alr. Bylece disk iki pabu arasnda sklarak frenleme salanr.

27.Diskli tekerlek fren sisteminde fren pedalnda fazla boluk varsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Sistemde hava vardr ya da fren hidrolii azalmtr. 2.Tekerlek silindiri lastik segman arzaldr.

28. Diskli tekerlek fren sisteminde fren pedalndaki titreim varsa sebebi nedir? Yaznz. Diskte incelme vardr. 29. Diskli tekerlek fren sisteminde frenleme iin byk kuvvet gereksinimi varsa sebebi nedir? Yaznz. 1.G nitesi almyor. 2.Balatalar yalanmtr.

30. Diskli tekerlek fren sisteminde frenleme srasnda ara bir tarafa ekiyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Balatalar yalanmtr. 4.Fren pabular arpktr. 2.Pistonlar yerinde yapk kalmtr. 5.n dzen ayarlar bozuktur. 3.Lastik havalar eit deildir.

31. Diskli tekerlek fren sisteminde frenlerden ses geliyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Disk kalipere srtyor. 2.Balata yzeyleri camlamtr. 3.Balatalar anmtr.

32. Diskli tekerlek fren sisteminde frenler ok snyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.G freni almyor. 2.ofr ayan srekli fren pedal zerinde tutuyor. 3.Sistemde kalc bir basn bulunuyor. 33. Diskli tekerlek fren sisteminde tekerlek silindiri karyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Piston lastik segmanlar arzaldr. 2.Pistonda izik ve korozyon vardr.

34. Diskli tekerlek fren sisteminde fren tutmuyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Pabu ve balata uygun ekilde yerletirilmemitir. 3.Lastik segman arzaldr. 5.Hava alma ventili ak kalmtr. 7.Keeler imi pistonlar yapmtr. 2.Hidrolik sistemde sznt vardr. 4.Hidrolik sistemde hava vardr. 6.Merkez silindir lastik segman karyor. 8.G nitesi arzaldr.

34. Diskli tekerlek fren sisteminde fren pedal ok sert ise sebebi nedir? Yaznz. 1.G nitesi almyor. 2.Kaliper pistonlar yapm.

35.Kampanal fren sistemini oluturan ksmlar nelerdir? Yaznz. Kampana, fren teker silindiri, iki adet pabu, fren siper tablas ve balatalardan oluur. 36. Kampanal fren tekerlek sisteminde oluan kuvvetler nelerdir? Yaznz. 1. Self Enerji

2. Servo Hareketi

37.Kampanal fren eitleri nelerdir? Gnmz aralarnda hangi tip tercih edilir? Yaznz.

Tespit Pimi Tek Olan Frenler

ift Tespit Pimli Frenler

Tek Tespit Pimli, Kendi Kendini Merkezleyen Frenler

ift Tespit Pimli ift Teker Silindirli Frenler

Kendi Kendini Ayarlayan Frenler

ift Tespit Pimli ift Teker Silindirli Frenler Gnmz aralarnda tercih edilen fren tekerlek mekanizmasdr.

38.ekilde grlen fren tekerlek silindirinin paralarn yaznz.

1.TOZ LAST 2.PSTON 3.LASTK SEGMAN 4.YAY 5.GVDE 6.HAVA ALMA TAPASI

39.ekilde grlen tekerlek silindirinin almasn anlatnz. Tekerlek silindirinin zerinde hava alma vidasnn yerletirildii bir delik vardr. Dier taraftan fren hidrolii bir boru ile teker silindirine ulatrlmtr. Merkez silindirinden gelen basnl hidrolik, giri deliinden iki piston arasna dolar. Basnl hidroliin etkisi ile pistonlar da doru almaya balar. Her pistona bal bulunan itme ubuklar dier ularndan fren pabularna baldr. Pistonun hareketini pabulara iletirler. Pabular kampanaya kar alarak frenlemenin olumasn salar.

40. Kampanal frenlerde kullanlan tekerlek silindiri eitleri nelerdir? Yaznz. 1.ift pistonlu teker silindiri 2.Tek pistonlu teker silindiri 3.Kademeli teker silindiri

41.Kampanal fren sistemi balata ve pabularn tanmlayarak hangi gerelerden yapldklarn yaznz. Balata: fren pabucunun zerindeki srtnme gerecidir. Balatalar s deiimlerine dayankl asbest-reine esasl olarak yaplarak sl ilemden geirilir ve kuvvetlendirilirler. Gnmzde en ok kullanlan balata tipi dkm balatadr. Asbest lifleri tlr ve kalplara dklerek imal edilirler. Pabu: teker silindirinden ald hareket ile zerinde bulunan balatalar kampanaya sktrarak frenlemeyi salayan ksmdr. Pabular prese edilmi elikten yaplrlar. 42.Aadaki ekli tanmlayarak grevlerini ve malzemesini yaznz.

Kampana: Tekerlein cvatalarla bal olduu dnen parasdr. Grevi:Fren yapldnda pabu balatalar kampanann i yzeyine srtnerek tekerleklerin dnn yavalatrlar. Ayrca fren tekerlek mekanizmasn d etkilerden korur. Malzemesi:Kampana yapmndagenellikle gri dkme demir kullanlr.

43.ekildeki kampanal fren sisteminin almasn anlatnz. Fren pedalna basld zaman merkez silindirinde oluan basn, borular yardm ile fren tekerlek silindirlerine iletilir. Tekerlek silindirlerinin ierisine dolan basnl hidrolik pistonlar da doru iter Pistonlar aldklar itme kuvvetini, itme ubuklar vastas ile pabulara iletir. Pabular kampanaya kar alarak balatalar kampanaya yaslar ve oluan srtnmenin etkisi ile frenleme salanr. Fren pedalndan ayamz ektiimiz zaman pabulara bal olan geri getirme yaylar vastas ile pabular kampanadan uzaklar. Bylece yeni bir frenleme iin fren mekanizmas hazr hale gelir.

44. Kampanal tekerlek fren sisteminde fren pedal dyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Fren pabular ayarszdr. 2.ubuk balantsnn ayar normal deildir. 3.Fren balatalar anmtr. 4.Fren hidrolii bitmi veya seviyesi dmtr. 5.Hidrolik sistemde hava vardr. 6.Fren merkez silindiri anmtr. 45. Kampanal tekerlek fren sisteminde frenlerden biri tutukluk yapyor veya srtnme varsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Fren pabular ayarszdr. 2.Hidrolik borulardan biri tkanmtr. 3.Tutukluk yapan fren teker silindiri arzaldr. 4.Pabu geri getirme yay arzaldr. 46. Kampanal tekerlek fren sisteminde btn frenler tutukluk yapyorsa sebebi nedir ?Yaznz. 1.Fren ubuk balantlar ayarszdr. 2.Fren merkez silindiri arzaldr. 47. Kampanal tekerlek fren sisteminde fren yaparken ara bir tarafa ekiyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Fren balatalar yalanmtr. 2.Fren balatalarna hidrolik bulamtr. 3.Fren pabular ayarszdr. 4.Lastik basnlar dengesizdir. 5.Fren hidrolik borusu tkanmtr. 6.Teker silindiri arzaldr. 7.Fren sper tablas gevektir. 8.Balatalarn tm ayn deildir. 48. Kampanal tekerlek fren sisteminde fren pedal yumuak ve esnekse sebebi nedir? Yaznz. 1.Hidrolik sistemde hava vardr. 2.Fren pabular ayarszdr. 49. Kampanal tekerlek fren sisteminde frenleme iin byk pedal kuvvetine ihtiya duyuluyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Fren balatalar su ile slanmtr. 2.Pabular ayarszdr. 3.Fren balatalar snmtr. 4.Fren balatalar yanmtr. 5.Fren kampanas cam gibi parlak hale gelmitir. 6.Hidrovak almyordur. 50. Kampanal tekerlek fren sisteminde frenler ok hassas veya ani tutuyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Pabular ayarszdr. 2.Yanl balata kullanlmtr. 3.Fren balatalar greslenmitir veya yalanmtr. 4.Kampanalar izilmitir. 5.Fren siper tablalar gevemitir. 6.Hidrovak grev yapmyor. 51. Kampanal tekerlek fren sisteminde frenler ses yapyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Balatalar anmtr. 2.Pabularda arpklk vardr. 3.Pabu perinleri gevemitir. 4.Kampanalar anmtr. 5.Baz paralarda geveklik vardr. 52. Kampanal tekerlek fren sisteminde fren hidrolik seviyesi dyorsa sebebi nedir? Yaznz. 1.Fren merkez silindiri karyor. 2.Fren teker silindiri karyor. 3.Hidrolik boru balantlar gevek, borularda hasar var. 53. Kampanal tekerlek fren sisteminde Frenler kendi kendilerini ayarlayamyorsa sebebi nedir? Yaznz. (Otomatik ayarlaycs olan frenler) 1.Ayar vidas skk kalmtr. 2.Ayar levyesi ayar arkna gemiyor. 3.Ayarlayc yanl taklm. 54. Kampanal tekerlek fren sisteminde Frenleme srasnda ikazlambas yanyorsa sebebi nedir? Yaznz. (Dual sistem) 1.n veya arka ksmlardan biri arzaldr. 2.Basn diferansiyel supab arzaldr. 3.Lamba arzaldr. 55. Aadakilerden hangisi fren sisteminin grevlerinden deildir? A) Duran arac sabitlemek B) Arac hzn drmek C) Arac gvenli bir ekilde durdurmak D) Moment art salamak 56.Aadaki ifadelerden hangisi hareket halindeki bir araca fren uyguland zaman araca etki eden faktrlerdendir. I. balata ile disk arasndaki srtnme kuvveti II. tekerlek ile yol arasndaki srtnme kuvveti III. ara hz A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III D) Hepsi

57. Aadaki ifadelerden hangisi dorudur? I.Aracn hz arttka fren mesafesi artar.
II.Yol ile tekerlek arasndaki srtnme katsays da frenlemeyi etkilemektedir III.Fren mesafesi fren mekanizmann gcne bal olarak deimez. A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II D) II ve III

58. Otomotiv endstrisinin balangcnda kullanlan fren sistemi aadakilerden hangisidir? A) Mekanik frenler B) Hidrolik frenler C) Haval frenler D) Elektrikli frenler 59. Aadakilerden hangisi hava yardml fren sisteminin elemanlarndan deildir? A) Kompresr B) Hidrolik modlatr C) G silindiri D) Hava tp 60. Aadakilerden hangisi haval fren sisteminde hava basncn kontrol altnda tutan, basnl havaya yn veren devre elemandr. A) Hava kompresr B) Fren kontrol supab C) Reglatr D) Fren hava odalar 61. Merkez silindirinde oluturulan basnc fren pabularna mekanik bir kuvvet olarak ileten ve pabular kampanaya kar aarak frenlemeyi salayan fren sistemi eleman aadakilerden hangisidir? A) Fren borular B) Hidrovak C) Ayar ark D) Fren teker silindiri 62. Aadakilerden hangisi fren teker silindiri eitlerinden deildir? A) Tandem pistonlu teker silindiri B) ift pistonlu teker silindiri C) Tek pistonlu teker silindiri D) Kademeli teker silindiri 63. Aadaki ifadedeki boluu doldurunuz.Fren pedalndan ayamz ektiimiz zaman pabulara bal olan GER GETRME YAYI .. vastas ile pabular kampanadan uzaklar. 64. Lastik basnlar dengesiz olursa frenleme annda hangi arza meydana gelir? A) Frenler skr B) Fren pedal serleir C) Frenlerden ses gelir D) Ara bir tarafa eker 65. Aracn lastiklerinin doru sklme sras aadakilerden hangisidir? I.Kriko ile arac kaldrnz ve sehpaya alnz. II.Bijon somunlarn gevetiniz. III.Jant kapan karnz. IV.Aracn hareket etmemesi iin gerekli gvenlik nlemlerini alnz. V.Bijon somunlarn sknz. A) I-II-III-IV-V B) III-II-I-IV-V C) III-I-II-V-IV D) I-III-II-V-IV 66. Fren sisteminin hava alma ilemine hangi tekerlekten balanr? A) n sol tekerlekten B) n sa tekerlekten C) Merkez silindirine en yakn tekerlekten D) Merkez silindirine en uzak tekerlekten 67. Aadaki belirtileri verilen fren sistemi arzas hangisidir? (Fren merkez silindiri karyor. Fren teker silindiri karyor.) A) Fren hidrolik seviyesi dmesi B) Frenler kendi kendilerini ayarlayamamas C) Frenlerin ses yapmas D) Frenleme iin byk pedal kuvvetine ihtiya duyulmas 68. Aadaki ifadeler fren sisteminde hangi arzaya sebep olur? (Pabularn ayarsz olmas. Yanl balata kullanlmas. Fren balatalar greslenmi veya yalanm olmas. Fren siper tablalar gevemi olmas ) A) Frenleme iin byk pedal kuvvetine ihtiya duyulmasna B) Frenlerin hassaslamas ve ani tutmasna C) Aracn bir tarafa ekmesine D) Fren pedalnn dmesine 69.Diskli ve Kampanal Frenlerin sistemlerini karlatrnz. Diskli frenler snmadan doan srtnme kayplarna daha dayankldr. (Diskli frenlerhava ile temas halinde olduundan frenleme annda daha ksa srede sour.) Servo almas olmadndan diskli frenler yksek hzlardaki frenlemelerde tutukluk ya da fren kapmas yapmaz. Disk sndktan sonra pabulara doru alarak otomatik ayarlayclara yardmc olur. Diskli frenler yaysz yk azaltr. Diskli frenlerin bakm daha kolay ve servis zaman daha azdr. Diskli frenlerde el freni mekanizmasn yerletirmek daha zor ve maliyeti fazladr. Diskli frenler daha byk fren kuvvetlerine sahiptir. Diskli frenler de kendi kendini otomatik olarak ayarlar. 70. Fren diski arata nereye baldr? A) Teker gbeine B) Janta

C) Kampanaya

D) Kalipere

71. Aadakilerden hangisi kaliper eididir? A) Tam kaliper B) Tek etkili kaliper C) Sabit kaliper 72. Fren balata malzemesi aadakilerden hangisidir? A) Bezli B) Ahap C) Asbest

D) Ak kaliper

D) Plastik

73. Diskli fren sistemlerinde bulunan kontrol supabn grevi aadakilerden hangisidir? A) Arka fren sistemine giden basnc kontrol eder. B) n fren sistemine giden basnc kontrol eder C) Arka ve n frenlerin ayn anda tutmamasna engel olur. D) Hat basnc belirli seviyeye eriinceye kadar frenin uygulanmasn engeller. 74. Frenleme srasnda aracn bir tarafa ekmesinin muhtemel sebebi aadakilerden hangisi deildir?

A) Balatalar yalanmtr. C) Fren pabular arpktr.

B) Lastik havalar eit deildir. D) Hidrolik svs azalmtr.

75. Fren sisteminde oluan kinetik enerjiyi, balatalara srtnme yzeyi oluturarak s enerjisine dnmesini salayan fren sistemi eleman aadakilerden hangisidir? A) Fren diski B) Merkez pompas C) Kaliper D) Reglatr 76.Fren merkez pompasnn grevi nedir? Yaznz. 1.Fren devrelerinde basn hazrlamak, 2.Fren pedal brakldnda basnc hzla drmek, 3.Scaklk dalgalanmalarnn fren svs hacminde neden olduklar deiiklikleri dengelemektir. 77.ekilde devre emas grlen fren merkez pompas zerindeki ek valfin (kontrol supabnn) almasn anlatnz. KONTROL SUPABI: Tek ynl alan bir supaptr. alma srasnda piston, nnde bulunan fren hidroliini ek valfn iinden fren hidrolik borularna ve tekerlek silindirlerine gnderir. Pedal brakldnda fren pabularnn geri getirme yaynn salad kuvvetin etkisi ile borulardaki sv ek valftan geerek tekrar merkez silindirine geri dner. Svnn basnc merkez silindirindeki yayn geriliminin altna dt zaman yay ek valf yerine oturtarak borulardaki basn muhafaza edilmi olur. Bylece bir sonraki frenleme srasnda hareketin geciktirilmeden iletilmesine imkn salanr. 78.Fren devrelerinden biri arzalandnda ne gibi sonular ortaya kar? Yaznz. 1.Pedal hareket etme mesafesi artacaktr. 2.Durma mesafesi nemli derecede artacaktr. 79. Hidrovan Grevleri nelerdir? Yaznz. Emme manifoldu vakumu ile atmosferik basn arasndaki basn farkndan yararlanlarak frenleme srasnda srcnn uygulam olduu fren pedal kuvvetini artrr. 80.ekildeki hidrovan paralarn yaznz. 1.VAKUM 2.EK VALF 3.SABT BASIN ODASI 4.DYAFRAM 5.SERVO PSTONU 6.REAKSYON DSK 7.VALF GLGES 8.VALF ALITIRMA UBUU 9.HAVA 10.HAVA TEMZLEYC 11.GVDE KEES 12.DEKEN BASIN ODASI 13.DYAFRAM YAY 14.SERVO GVDES 15.TME UBUU 16.GVDE KEES 17.FREN MERKEZ

81.ekli inceleyerek hidrovan alkmasn aklaynz. Hidrovak bir diyafram, piston geri getirme yay, fren pedalna bal olan itme ubuu zerindeki bir piston, valf, vakum rekoru ve d hava kanalndan olumaktadr. Piston kolu ayn anda merkez silindirinin itme ubuu konumundadr. Diyaframn bir yzne devaml vakum etkirken, dier yzne ak hava basnc veya almad durumlarda vakum etkimektedir. Diyaframn merkez silindiri tarafna sabit basn odas, dier tarafna da deiken basn odas denir.

82. Hidrolik seviyesi azalyorsa muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. Merkez silindirinin deposunda atlak veya fren hatlarnda kaaktan kaynaklanr.Bunun sonucu olarak frenleme etkisi tamamen veya ksmen azalr. 83. Merkez Silindiri veya Pistonlarndaki anma sonucu oluan muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. Hidrolik svnn piston arkasna sznt yapmasna ve basncn istenen deere ulaamamasna neden olur. 84. Merkez Silindiri Geri Getirme Yaylarnn Krlmas sonucu oluan muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. Fren pedalna kuvvet uygulanmad zaman pistonlar geriye geri getirme yaylarnn kuvveti ile gelir. Yaylar grevini yapmad zaman kontrol supab yerine oturmayacandan sistemde gerekli basn korunamaz. Bunun sonucu olarak tekrar frene bastmz zaman frenler ge devreye girer. 85. Kontrol Supab Arzalanmas sonucu oluan muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. Kontrol supab grevini yapmadnda sistemin korunmasn istediimiz basn oluturulamayaca iin frenler ge devreye girer. 86. Merkez Pistonu Lastik Segmanlar Arzalanmas sonucu ortaya kacak arzalar nelerdir? Yaznz. Lastik segmanlarn anmas veya hasar grmesi durumunda, frenleme esnasnda basnl hidrolik pistonun arka tarafna szar. Bundan dolay etkili frenleme salanamaz. 87. Hidrovan Diyafram Delik veya Yrtlm ise oluabilecek muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. Diyaframn iki taraf arasnda basn fark oluamayacandan sadece pedal kuvveti ile frenleme yaplr. Frenleme kuvveti azalr, durma mesafesi artar. 88. Hidrovan Vakum supabnn arzalanmas sonucu oluacak arzalar nelerdir? Yaznz. Vakum supab arzal ise de iken basn odasna vakum uygulanmayaca iin frenlerden ayamz ektiimiz zaman diyafram basn farkndan dolay merkez pompasna doru kuvvet uygulamaya devam eder. Bunun sonucu olarak pedaldan ayamz ektiimiz halde frenleme az da olsa devam eder. 89 . Hidrovan D hava supabnn arzalanmas sonucu oluacak arzalar nelerdir? Yaznz. D hava supab arzal ise deiken basnl odaya d hava basnc etkimeyeceinden diyafram iki yz arasnda bir basn fark olumaz. Sadece pedal kuvveti ile frenleme yaplm olur. 90. Hidrovak Geri Alma Yaynn Arzalanmas sonucu oluacak arzalar nelerdir? Yaznz. Yay arzalandnda diyafram bo konumda tam olarak geri gelemez. Etkili frenleme yaplmaz. 91. Aadakilerden hangisi merkez pompasnn grevlerinden deildir? A) Fren devrelerinde basn hazrlamak B) Fren pedal brakldnda basnc hzla drmek C) Scaklk dalgalanmalarnn fren svs hacminde neden olduklar deiiklikleri dengelemek D) Fren sistemi elemanlarnn abuk soumasn salamak 92. Fren merkez pompasnn i yzeyi anrsa ne olur? A) Sistem hava yapar B) Basn ykselmez C) Ara bir tarafa eker D) Balatalar anr 93. Motor vakumu ile atmosferik basn arasndaki basn farkndan yararlanlarak frenleme srasnda uygulanan pedal kuvvetini artran para aadakilerden hangisidir? A) Fren merkez pompas B) Hidrovak C) Fren diski D) Kaliper 94. Hidrovakta bulunan diyaframn merkez silindiri tarafna ne denir? A) Sabit basn odas B) Deiken basn odas C) Ses odas D) Fren odas

EL FREN
95.El freninin grevi nedir? Yaznz. El freni, duran bir arac gvenli bir ekilde yerine tespit etmek amacyla kullanlr. El frenine ayn anda park freni de denilmektedir. 96. ekilde grlen kampanal fren sistemlerinde kullanlan el fren sisteminin almasn aklaynz

El frenini altrmak zere bir levye vardr. Levye ubuklarla veya kablo balantlaryla arka frenlere ulatrlmtr. El fren kolu ekildii zaman, kablo veya ubuklar arka frenlerdeki bir levyeyi eker. Levyenin st ucu bir pabuca tespit edilmitir. Tespit cvatasnn hemen altna ise bir dayanma lamas yerletirilmitir ve lamann bir taraf el fren levyesine dier taraf ise kar pabuca dayandrlmtr. El freni levyesinin alt ucuna ise kablo ya da ubuk balanmtr. El freninin ekilmesi sonucu kablo, levyenin alt tarafn, sola doru ekince, levye dayanak lamasn pabucu kampanaya dayayncaya kadar sola doru iter. Bu noktadan itibaren levyenin devam eden hareketi dayanak zerinde mesnetlenmesini salar ve levyenin st ksmna cvata ile tespit edilen pabucu saa doru kampanaya dayanncaya kadar hareket ettirir. Levyenin daha da hareket etmesi iki pabuca birden frenleme kuvvetini verir. 97.ekilde grlen Transmisyon k mili zerine yerletirilen el freninin almasn aklaynz. Bu el freni mekanizmas transmisyonun k mili zerine yerletirilmitir. k mili el freni dzeninin kampanasn tar ve dndrr. Kampanann iine iki adet fren pabucu yerletirilmitir. Pabular fren dzeninin dnmeyen elemanlarn oluturur. El freni levyesi veya koluna bal olan bir kablo ekildii zaman pabular amaya alr ve frenleme salanr. Kampana pabular tarafndan tutulunca btn hareket hattn sabit tutar ve hareketin arka tekerleklere gemesini engeller. 98. ekilde grlen Diskli Tip Fren Sisteminde Kullanlan El Fren Mekanizmas almasn aklaynz.

Bu tip el frenlerinde, el freni mekanizmas disk freninin kaliperinin ierisine monte edilmitir. Levyenin hareketi levye milinin dnmesine neden olur. Mil ise pistonu hareket ettirir ve balata diske bask yaparak frenleme salanr. Balata zamanla anr, el freni kursu anma miktarna gre artar. Bu yzden, otomatik bir ayar mekanizmas mil kursunu her zaman sabit tutmak iin, el freni mekanizmas ierisine yerletirilmitir.

99.ekilde grlen Elektro Mekanik Park Freni Kesit Resmini inceleyerek almasn aklaynz.

Bu tr frenlerde el fren kolu yoktur. El frenini uygulamak iin bir park fren butonu kullanlr. Elektronik kontrol nitesi tarafndan gnderilen sinyal ile alan bir motor tarafndan fren disklerindeki bir mekanizma altrlarak balatalar kilitlenir. Park freni butonuna basldnda elektronik kontrol nitesi tarafndan kalipere bal olan dili kutusu motoruna sinyal gnderilir ve motor alr. Motordan hareket bir kay vastas ile dili kutusuna aktarlr. Dili kutusu mili ve dolaysyla silindir dnerek ileriye hareket eder ve fren silindiri pistonunu balatalara doru iterek balatalar sktrr. Park freni serbest braklmak istendiinde park freni butonu ekilir ve gnderilen sinyal ile motor silindiri geri eker.

100. Kampana tipi el frenlerinde meydana gelebilecek muhtemel el freni arzalar nelerdir? Yaznz. 1.El fren teli kopmutur. 2.Fren teli kampana levyesinden kurtulmutur. 3.El fren kolu dilileri anm veya krlmtr. 4.El fren ayar yanltr. 101. Diskli tip el frenlerinde meydana gelebilecek muhtemel el freni arzalar nelerdir? Yaznz. 1.El fren teli kopmutur. 2.Kalipere hareket ileten levye eilmitir. 3.El fren kolu dilileri anm veya krlmtr. 102. Elektromekanik park frenlerinde meydana gelebilecek muhtemel el freni arzalar nelerdir? Yaznz. 1.Elektromotor arzalanmtr. 2.Motor ile dili arasndaki kay kopmutur. 3.Sistemde elektriki bir kopukluk vardr. 103. Elektromekanik park frenini kumanda etmek iin aadakilerden hangisi kullanlr? A) Fren butonu B) El fren kolu C) ekme halat D) ek valf 104. Aadakilerden hangisi elektromekanik park freni arzas deildir? A) El fren kolu dililerinde anma veya krlma. B) Elektromotorun arzalanmas. C) Motor ile dili arasndaki kay kopmas. D) Sistemde elektriki bir kopukluk olmas. 105. Aadakilerden hangisi kampanal tip el freni arzas deildir? A) El fren teli kopmas. B) Fren hidroliinin bitmesi C) Fren teli kampana levyesinden kurtulmas. D) El fren ayar yanl olmas

HAVALI FREN SSTEMLER


106.ekilde grlen haval fren devre emasnn paralarn yaznz. 1.KOMPRESR 2.EK VALF 3.EMNYET SUPABI 4.HAVA TANKI 5.TAHLYE MUSLUU 6.REGLATR 7.HAVA KORNASI 8.ANA DAITIM REKORU 9.HAVALI CAM SLECEK MOTORU 10.DK BASI KAZI 11.FREN SLNDR 12.HAVA KR 13.AYARLAYICI KOL

107. Haval fren sistemine sahip aralarda genellikle PSTONLU TP kompresrler kullanlr. 108. Haval fren sisteminde kompresr hareketini.. KRANK MLNDEN alr. 109. Haval fren sistemlerinde kompresrn soutulmas ve yalanmas nasl olur? Yaznz. Kompresrn soutulmas hafif hizmet tipi aralarda hava ile ar hizmet tipi aralarda ise su ile yaplr. Kompresr, motor yalama sistemi yardmyla yalanr. 110. Kompresrlerin silindir hacimleri 150. cm3 ile 500.. cm3 arasnda deiir. Devirleri ise. 1500 d/d ile 3000d/ddr. 111. Haval fren sisteminde kullanlan kompresrlerin saladklar basn 7.bar ile..11. bar arasnda deiir. 112. Kompresr motor alt srece almaya devam eder. AncakOK DSKL KAVRAMA. kullanlan tiplerinde ise kompresr krank milinin motor ile irtibat istenildiinde kesilebilmektedir. 113. Havann kompresre temiz bir ekilde girmesini temin etmek iin giri valf zerine bir... HAVA FLTRES..yerletirilmitir. 114. Haval fren sistemlerinde kullanlan kompresrler tek veya iki pistonludur, ancak ounlukla..K PSTONLU.. kompresrler kullanlr. 115.Kompresrn almasn ksaca aklaynz. Kompresr, ortamdan ald havann basncn ykselterek bir tankta depolanmasn salar. ok diskli kavrama ile hareket alan kompresrde alma basnc (sistem) belirli bir deere ulatnda kompresr krank milinin hareketi kesilir. ok diskli kullanlmayan haval frenlerde ise reglatr tarafndan kompresrn kndan alnan hava tekrar kompresr giriine gnderilerek kompresr boa altrlr. Sistemdeki hava basnc sistem basncnn altna dt zaman ok diskli kavrama kompresrn krank miline tekrar hareket verir veya kavrama kullanlmayan sistemlerde kompresr k tekrar sisteme alr. 116. ekilde grlen haval fren sisteminde kullanlan basn reglatrnn almasn aklaynz. Motorun ve kompresrn almasyla birlikte hava ilk olarak 1 numaral ekildeki gibi basn drme valfnn giri portuna, daha sonrada k datm hattna geer. k hattndaki basn belirtilen deere ulatnda, pistonun alt ksmndan etki eden basn 2 numaral ekildeki gibi pistonu bir miktar yukar kaldrr ve giri valfn kapatarak havann datm devresine gemesini nler. Datm hattndaki basn, valf kontrol yay ile ayarlanan deeri getiinde 3 numaral ekildeki gibi pistonu biraz daha yukar kaldracaktr. Bu durumda pistona bal ii oyuk mil de yuvasndan yukar doru kayacaktr. Hattaki basnl hava bu delikten yukar doru kacak ve pistonun st ksmndaki dey kanallardan atmosfere kacaktr. Servis hattnda basncn dmesiyle birlikte piston, yay etkisiyle aa doru hareket eder. nce egzoz valfnn kapanmasn salar. Birka frenlemeden sonra da giri valfn aar ve sistem tekrar arj edilmeye balar.

117. ekilde grlen haval fren sisteminde kullanlan pistonlu tip fren krnn almasn aklaynz. Fren pedalna basld zaman basnl hava fren pedal supab ve hava tahliye supabndan geerek fren krnde bulunan pistonu iter. Pistona bal olan kol ve ayar kolu vastas ile frenleme salanr. Fren pedalna basma miktarna bal olarak pistonun itilmesi deiir ve bylece istenilen kuvvette bir frenleme yaplm olur. Frenleme ilemi bittikten sonra fren hava basnc ortadan kalkar. Yay pistonu iterek geriye eski durumuna getirir.

118. ekilde grlen haval fren sisteminde kullanlan diyaframl tip hava krnn ksmlarn yaznz. 1.BASKI UBUU 2.KOVAN 3.DAYANAK 4.KILAVUZ 5.PSTIN TABANI 6.MEMBRAN 7.HAVA GR 8.GER TOPLAMA YAYI 119. Haval fren sisteminde kullanlan hava tahliye valflarinin grevi nedir? Yaznz. Frenlemenin sona ermesinden sonra tekerleklerin ksa srede serbest kalmasn salamak amacyla kullanlr. zellikle fren odalarnn ayak ve el ile kumandal valflarden ya da role valfden uzakta bulunduu sistemlerde fren odalarndaki havann en ksa srede ve en ksa yoldan ak havaya atlmas bu valflarla yaplr. 120. ekilde grlen haval fren sisteminde kullanlan hava tahliye valfinin almasn aklaynz.

FRENLEME:Fren pedalna basldnda basnl hava st diyafram odasna girer ve diyafram miliniaa doru iterek k valfn kapatr. Yksek basnl hava diyafram ularndan fren odalarna geer.

DENGE DURUMU:Giri portundan k portuna gemekte olan hava diyaframn alt ksmna dolar. Diyaframn alt ve st ksmndaki hava basnc eitlenir eitlenmez diyafram yay diyaframn st ksmlarn yuvasna oturtur. Bylece hem giri ve hem de k portu kapatlm olur. Bu durumda fren odasna ilave hava giremez ve fren odasndan da darya kamaz. Frenleme belirli bir seviyede sabit tutulmu olur.

SERBEST POZSYON:Pedal zerine uygulanan kuvvet kaldrldnda diyaframn giriindeki basn der. Fren odasnda skan havann basnc ile diyafram yukar kaldrlr. k valf alarak skm hava atmosfere atlr.

121. ekilde grlen haval fren sisteminde kullanlan fren pedal valfinin almasn aklaynz. grevi nedir?

FREN TATBK:Ayak pedalna baslarak piston hareket ettirilir. Pistonun hareketi ile girik valf kapatlr. Pedaln biraz daha ileriye doru hareketiyle pistonlar ayn anda giri-k valflarn yuvasndan kaldrr ve basnl hava, depodan n ve arka sistemin fren odalarna gider. Basnl havann fren odalarna gemesiyle alt ve st pistonlarn altnda basn oluur. Pistonun altnda oluan hava basnc ile pistonun st ksmndaki yay basnc dengelenir. Valf tayclar geri itilerek giri valflar kapatlr. Bylece basnl havann fren odalarna geii, yeniden pedala daha fazla baslncaya kadar kesilir. Ayn anda k valf kapal kalr. Valflar daha sonra st pistonun alt ve st ksmnda eit kuvvetlerin olumasyla dengede kalr, fren hattndaki basnta sabit tutulmu olur.

Pedaldan ayan bir miktar ekilmesiyle valf yay basnc azalr. Yay basnc ve hava basnc yardmyla pistonlar ve valf tayclar yukar kalkar. Bu durumda giri valfi kapal kalrken k valfi alarak fren odalarndan gelen basnl havay dar atar. Havann dar atlmas pedala baslma miktar ile orantl olarak dk basn pozisyonunda denge salanncaya kadar devam eder. SERBEST DURUM:Pedaldan ayak ekildiinde st ve alt pistonlarla valf tayc en st pozisyonuna kar. Balangta bu giri-k valfinin giri yuvalarnn kapanmasna yol aar. Pistonlarn ve valf nitesinin daha yukar kmasyla egzoz valflerinin almas salanr. Bylece her iki fren devresindeki havada atmosfere kar ve fren serbest kalr.

122.Haval fren sistemindelerinde kullanlan fren pedal valflarinin grevi nedir? Yaznz. Ayak pedal ve buna bal olarak alan valf, pedala basma miktar ile orantl olarak depodan fren sistemine geen havann basncn dzenleyerek geiini salar. Ayn zamanda, frenlemenin tatbik edilmesi srasnda frenleme ile orantl olarak src ayana bir reaksiyon verir. 123. ekilde grlen haval fren sisteminde kullanlan el fren valfinin almasn aklaynz.

Basnl havann hava hcrelerine gemesini salayan tek konumlu bir valfdir. Sistemin almas esnasnda kapal kalr.Arac bir yere sabitlemek amacyla el ile kumanda edilebilen kol ekilerek tek ynl valf alr sistemdeki basnl hava fren odalarna gnderilir. Ayn anda mekanik olarak fren pabular kilitlenir ve daha sonra fren odalarndaki basnl hava, hava tahliye valfleri tarafndan boaltlr. Bylece hava yardml mekanik el freni tatbik edilmi olur.

124. Haval fren sisteminde kullanlan el fren valflerinin grevi nedir? Yaznz. El fren valfleri sistemdeki basnl havann tekerleklere iletilerek tekerleklerin kilitlenmesini ve aracn durmasn salar. 125. Haval fren sisteminde kullanlan su tahliye valflerinin grevi nedir? Yaznz. Skan ve sna hava ierisindeki su buhar zamanla younlaarak suya dnr. Hava deposunun alt ksmda biriken suyun zaman zaman boaltlmas gerekir. Bunun iin su tahliye valfi kullanlr. 126.ekilde grlen haval fren sisteminde kullanlan basn emniyet valfinin kullanld ksmlar ve almasn ksaca aklaynz. Fren devresini ar basntan korumak amacyla sistemin eitli ksmlarna(kompresr silindir kapana, depo arj sistemine veya kompresr ile depo arasndaki boru hatt zerine gibi) basn emniyet valfleri yerletirlir. Basn ar ykseldiinde basn etkisi emniyet valfinin kresel ban iterek yay kuvvetini yener. Bu ekilde basnl hava ak havaya boalr. Basn tekrar dtnde yay basnc etkisi ile kapanan emniyet valfi devredeki havann ak havaya kn engeller, normal devreye akmasn salar. 127. Haval fren sisteminde kullanlan fren boluk ayarlaycsnn grevi nedir? Yaznz. Fren balatalarnda meydana gelecek anmalarn dourduu boluk miktarnn ayarlanmas iin boluk ayarlayclar kullanlr. 128. Haval fren sisteminde frenleme zayflam ise muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. 1.Fren ayar dktr. 2.Balata ve kampanalar anmtr. 3Fren hava odalarnda kaak vardr. 4.Fren hava basnc dktr. 5.Hatlarda tkanklk ya da daralma vardr. 6.Fren balatalar yalanmtr. 7. Fren kampanas eilmitir. 8. Fren pedal valfi arzaldr. 129. Haval fren sisteminde depolardaki hava basnc dk kalyorsa muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. 1.Hava filtresi tkanmtr. 2.Boru ve balantlarda kaak vardr. 3.Sistem valflerinden birisi veya birka arzaldr. 4. Kompresr kasnak kay karyor. 130. Haval fren sisteminde frenler almyorsa muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. 1. Kompresr arzal. 2. Fren sisteminde yeterli hava basnc yoktur. 3. Frenler ayarszdr. 4. Hava boru ve hortumlarnda tkanklk vardr. 5. Fren pedal valfi arzaldr. 6. Balatalar yalanmtr. 131. Haval fren sisteminde frenler ani kavryorsa muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. 1. Pabu geri getirme yaylar zayf yada krktr. 2. Fren kampanas eilmitir. 132. Haval fren sisteminde frenleme btn tekerleklerde eit deilse muhtemel arzalar nelerdir? Yaznz. Fren hava krklerindeki yaylar eit deil ya da zayftr. 133.Haval fren sistemlerinde yaplan bakm ve kontroller nelerdir? Yaznz. Gnlk almalar srasnda btn devre hortum ve borular gzden geirilmelidir. Hasar ve imeler grldnde derhal deitirilmesi gerekir. Hortum ve borular birletiren btn kaplin ve rekorlarn kontrol edilmesi gerekir.