You are on page 1of 1

Rana intervencija

\...: p.eJuv¦et p.eve:.|¦e pc¦.v:cst|


çcvc.. (ve.b.||.n.) u s||¦epcç J¦etet.
p.eJskc|skcç u...st.
Rajn 1asna, Centar za odgo[ l obrazovan[e "vlnko 8ek"
mr.sc.
usvajanje govora, prevencija verbaIizma
Sll[epa d[eca korlste govor kao svo[ osnovnl komu-
çcvcto tl[ekom ranog razvo[a sll[epog d[eteta ukl[u-
"Za govornu komunlkacl[u o okollnl l drustvu oso-
vetcol|zom
rabe). Kod sll[epe d[ece verballzam [e rezultat specl-
razvo[a bez podrske lnformacl[a doblvenlh lntak-
tnlm vldnlm perceptlvnlm kanalom. Sll[epa d[eca
podrske lz neposrednog lskustva, stvotncç tozum|-
.
Pravllno l pravodobno potlcan[e razvo[a govora
od lznlmne [e vaznostl za socl[allzacl[u sll[epog
rodltel[ pomaze sll[epom d[etetu u razuml[evan[u
d[eteta pravllno potlcao, potrebno [e prlml[enl-
habllltacl[ske lntervencl[e trebale bl bltl prlsutne
od ranog d[etln[stva. vazno [e potlcatl usva[an[e
tl[ekom svakodnevne neformalne lnterakcl[e obl-
tel[l/vrsn[aka l sll[epog d[eteta.
5l|jeµc J|jete
glh vaznlh osoba, stvara[u se preduv[etl da sll[epo
srednog lskustva. Sll[epo dl[ete doblva lnformacl-
osmlsl[ene l strukturlrane aktlvnostl, all l druge ne-
strukturlrane aktlvnostl.
-
- oplslvan[e karakterlstlka predmeta
- oplslvan[e karakterlstlka sltuacl[e.
orga-
nlzlra[u lndlvldualne rehabllltacl[ske aktlvnostl za
µcJtsle tcJ|telj|mo.
Svo[lm aktlvnostlma rehabllltatorl d[elu[u preventl-
vno u smlslu sman[en[a prlsutnostl verballzma kod
sll[epog d[eteta.
kcJ|telj| lma[u na[vaznl[u ulogu svakodnevno ko-
VervIoed M.P.1. (2009) prema ManoIson (2003)
RebabiIitacijsko edukacijske metode u radu sa
|MLNOvAN1L
PO1MA
OP|S|vAN1L
|GPA ULOGA
PAZGOvOP
KOP|STLN1A
ZAM|SL1AN1L
OSO8NO
|SKUSTvO S
PPLDMLTOM
KAPAKTLP|ST|KL)
O81ASN1AvAN1L
PUNKC|1L
|MLNOvAN1L
d[eteta mozda lzostatl.
vervloed M.P.1. (2009) ob[asn[ava kako se na lak
sll[epog d[eteta.
7abIica
Pitanje
Kako ( )
lzgleda!
Za sto se ( )
korlstl!
) [e
napravl[eno!
Komu/gd[e ( )
prlpada!
Mozes ll pokazatl
gd[e se ( )
nalazl na sllcl!
RebabiIitacijsko
edukacijske aktivnosti
Oplslvan[e
Ob[asn[avan[e funkcl[e
Osobno lskustvo s
predmetom
karakterlstlke)
po[ma
dva taktllna lll vlzualna
prlkaza
l
2
3
4
5