You are on page 1of 2

ATA KARNET - PASO ZA ROBU ATA karnet je carinski dokument koji omoguava privremeni uvoz/izvoz robe odnosno ponovni

uvoz/izvoz tri glavne grupe roba: eksponati, trgovaki uzorci, profesionalna oprema. ATA karnetom roba cirkulie neocarinjena za period od jedne godine.Konvencija ATA je donijeta 1961.godine, a stupila je na snagu 1963.godine. i prihvacena je u vise od 70 zemalja svijeta. Cilj je da omogui privremeni uvoz robe bez primjene redovnog carinskog postupka u zemlji privremenog uvoza i da obezbjedi garancije za carinu i druge uvozne dadbine i takse na privremeno uvezenu robu.Sistem ATA karneta pomae korisnicima da prezentuje svoju ponudu i primjenjiv je samo na robu koja : nije namjenjena za prodaju, nije potrona, nije predviena da se otui, nije ni za jedan oblik transformacije. Karnet ATA pojednostavljuje prelazak granice, odnosno omoguava izvoznicima i uvoznicima upotrebu samo jednog dokumenta za rjeavanje svih carinskih formalnosti. Odreene robe mogu se vrlo lako privremeno izvoziti iz BiH, provoziti preko razliitih drava, privremeno uvoziti u odredine drave i vraati u BiH. Carinski postupak po karnetu ATA je vrlo jednostavan i brz, na izlazu iz drave, provozu i uvozu popunjavaju se odreeni listovi karneta ATA. Angaovanje peditera i polaganje garancije nije potrebno. Sa karnetom ATA trgovci, izlagai i ostali poslovni ljudi mogu posjetiti vie zemalja, upotrijebiti isti karnet ATA vie puta u toku godine dana njegovog vaenja, vratiti se u zemlju s robom bez problema i odgaanja. Sa karnetom ATA profitiraju i meunarodne izlobe i sajmovi, koje na taj nain olakavaju proceduru za strane izlagae, turizam i transport zbog putovanja poslovnih ljudi, priredbe i koncerti i drugo. S druge strane za carinu karnet ATA znai manje administracije i sigurnost da e naplatiti uvozne dabine i PDV ako ne doe do ponovnog izvoza privremeno uvezene robe, jer karnet ATA ukljuuje i meunarodno priznatu garanciju za pokrie tih dabina. Na podruju BiH upotreba karneta ATA je poela sa 18.04.2011. godine. U koje svrhe se moe upotrebljavati karnet ATA roba namijenjena izlaganju ili upotrebi na izlobama, sajmovima, sastancima ili slinim priredbama (Aneks B.1), 2 struna oprema (oprema za snimanje filmova, oprema koja se upotrebljava u pojedinim profesijama, oprema pozorita, oprema muzikih grupa ....... (Aneks B.2), uzorci i druga roba koja se uvozi u vezi sa nekom komercijalnom operacijom (Aneks B.3), proizvodi koji se uvoze za potrebe obrazovanja, nauke i kulture (Aneks B.5) ivotinje, koje se uvoze u razliite svrhe, dresure, izlobe, testiranja, takmienja, uestvovanja ... (Aneks D). Koje robe se nikako ne mogu privremeno uvoziti po karnetu ATA? robe namijenjene obradi, preradi, oplemenjivanju, upotrebi u proizvodnji,

robe namijenjene za izlaganje i privatnim prostorijama (vozila u auto salonima, roba za izlaganje i izlozima prodavaonica...), duhanski proizvodi i alkoholna pia Karnet ATA vai najvie godinu dana, a datum vaenja otisnut je na koricama i svim listovima karneta. To je krajnji rok vraanja robe. Karnet ATA za lice iz BiH izdaje Spoljnotrgovinska komora BiH u Sarajevu. SADRZAJ ATA KARNETA ATA Karnet se sastoji od zelenih korica (prvi i zadnji list) i listova razliitih boja koji se nalaze izmeu korica. Svi listovi i korice su formata A4 i zajedno ine jedan komplet ATA Karneta. Broj listova izmeu korica zavisi od broja zemalja kroz koje se putuje tj., vri privremeni uvoz. Sadraj jednog ATA Karneta moe se predstaviti na sledei nain: 1. Prednja zelena korica; 2. Taloni (uti, bijeli, plavi); 3. Kuponi (uti, bijeli, plavi); 4. Dodatni listovi za Robnu listu (uti, bijeli, plavi); 5. Zadnja zelena korica. Zelena prednja i zadnja korica zajedno sa talonima uvijek ostaju sa karnetom i vae do godinu dana od datuma izdavanja u Vanjskotrgovinskoj komori BiH. To znai da se ove korice mogu upotrijebiti za vie putovanja u toku predvienog roka od 1 godine, uz uslov da se uvijek izvozi roba sa spiska navedenog na poleini zelene prednje korice tj., sa Robne liste. uti talon je iskljuivo za upotrebu domae carine (izvoz/ponovni uvoz) i predvien je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Ako je predvieno vie od 4 putovanja dokupljuju se dodatni uti taloni. Bijeli talon je iskljuivo za upotrebu strane carine (uvoz/ponovni izvoz) i predvien je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Ako je predvieno vie od 4 putovanja dokupljuju se dodatni bijeli taloni. Plavi talon je za carinsku ovjeru ulaza i izlaza iz zemlje tranzita i predvien je za 8 tranzita. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Kada se istroi takoe se dokupljuje. uti kupon (IZVOZ/PONOVNI UVOZ) je perforiran i njega prilikom ovjere zadrava car inik na izlazu karneta iz Bosne i Hercegovine tj., prilikom njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu. Bijeli kupon (UVOZ/PONOVNI IZVOZ) je perforiran i njega prilikom ovjere zadrava carinik na ulazu odnosno, izlazu iz zemlje privremenog uvoza. Plavi kupon (TRANZIT) je perforiran i njega prilikom ovjere zadrava carinik na ulazu i izlazu karneta iz zemlje tranzita. Dodatni listovi (uti, bijeli, plavi) ispisuju se u sluaju da poleina prednje zelene korice nije dovoljna za cjelokupan popis robe. Karnet ATA, svi uesnici u postupcima moraju popunjavati paljivo, tako da promjene nisu potrebne. A ako ima potrebe za ispravkama u pojedinim poljima, vai pravilo, da svaki od tri uesnika ispravlja svoje podatke, na nain, da nevaee precrta i pored upie ispravan podatak, te isto ovjerava potpisom i peatom.