Sie sind auf Seite 1von 2

Ukupan broj popisanih Bosnjaka u Rs popis stanovnistva 2013 godine Napomene.Ci re su !a ukupan broj popisanih Bosnjaka u sumskoj.

"e#e op#ine namjeravam da spomenem posebno.$ok par manjih op#ina #u uba#iti u ni!% koji #ete kasnije & viditi.

'rema !adnjim podat#ima koje je i!ba#i(a agen#ija !a statistiku Bih.U )umskoj je popisano 1 32* ++1 osoba.Ne#u se ovim baviti brojem )rba.)amo #u i!ba#iti neke konkretne #i re ovdje o broju ,sta(ih%Bosnjaka & -rvata.. vi !ak(ju#ite sami/0o(iko bi tu mog(o da bude )rba

U tom entitetu popisano je 1+1 000 Bosnjaka%i!medju 22 000324 000 -rvata% i!medju 1000310 000 Roma & oko 10 000 osta(ih.Naravno%ostatak ide na )rbe. -rvatsko stanovnistvo se je dobro popisa(o u Bosanskoj 'osavini a(i !natno s(abije u Bosanskoj 0rajini.5u & tamo #u spomenuti broj -rvata !a pojedine op#ine% a(i ova ana(i!a se prvenstveno bavi Bosnja#ima & brojem Bosnjaka u tom entitetu

6e!ero%7rkonji# 8rad%)ipovo & ,stra 9uka 2000 Bosnjaka 'rijedor 22331 000 Bosnjaka Bosanska 8radiska 10 000 Bosnjaka 0otor "aros *00032000 Bosnjaka 5es(i# oko 2000 Bosnjaka "(aseni#a & 7i(i#i oko 4000 Bosnjaka.'o :000; u obe op#ine Bije(jina oko 1* 000 Bosnjaka od tog u nase(ju 6anja +*00 popisanih Bosnjaka Ug(jevik dobar re!u(tat s oko 1000 popisanih Bosnjaka Bosanski Novi & Bosanska 0ostajni#a 4100 popisanih Bosnjaka Bosanska $ubi#a 2*00 Bosnjaka 7odri#a & "ukosav(je 1210 popisanih Bosnjaka.,d tog 2+00 u op#ini 7odri#a & 2310 u "ukosav(ju.U "ukosav(ju imamo & 1040 popisanih -rvata Banja 9uka & Ce(ina# imaju #ir#a 12 000 popisanih Bosnjaka )rba# & 9aktasi bi(je!e ve(ike #i re od skoro 1000 popisanih Bosnjaka

<o#a & 8a#ko imaju preko 2000 popisanih Bosnjaka 'rnjavor ima :200 popisanih Bosnjaka $oboj 20 000 popisanih Bosnjaka =vornik 22 000 popisanih Bosnjaka ,sma#i 3000 popisanih Bosnjaka -an 'ijesak & 'a(e nesto preko 1000 popisanih Bosnjaka

Broj popisanih Bosnjaka be! Bratun#a%"isegrada%Rogati#e%$ervente%Broda%)am#a%Ruda & Cajni#e u! Novo 8ora!de i!nosi oko 120 000

-rvati su se najvise popisa(i u $erventi oko 3000.7odri#i preko 2000.,d tog preko 1000 u "ukosav(ju.,ko :000 u )am#u.,ko 3100 u Bosanskom Brodu..% ima & jos -rvata po 'e(agi#evu

Ci re nisu potpune !a neke op#ine & ne !e(im da dajem #i re !a op#ine gdje nema podataka.No% jedno je sigurno.Nakon svih preosta(ih op#ina a povratak & broj popisanih je !na#ajno dobar u Bosanskoj 'osavini.,#ekujem da broj popisanih Bosnjaka u sumskoj bude i!medju 1+0 0003200 000.& bude prib(i!an #i ri koje je i!nio Rami! )a(ki#

Napisano na datum

Novembar 2%2013