You are on page 1of 13

AKTIVNO SLU

AKTIVNO SLU

ANJE
ANJE
l iLllL
l iLllL
aktivno slu aktivno slu anje anje
Za
Za

to je va
to je va

no?
no?
bolja komunikacija > bolje poslovanje
ta trite eli?
manje nesuglasica i konflikata
odgovorniji - napredovanje u hijerarhiji
bolje razumevanje zadataka
bolji odnosi sa ljudima
aktivno slu aktivno slu anje anje
Proces?
Proces?
primanje
interpretiranje
pamenje
evaluacija
odgovor
akcija
aktivno slu aktivno slu anje anje
Ponaanja?
neselektivna:
neverbalna komunikacija
minimalna podsticanja
selektivna:
postavljanje pitanja
parafraziranje
reflekcija oseanja
konkretizovanje
sumariziranje
aktivno slu aktivno slu anje anje
Ponaanja?
neselektivna:
neverbalna komunikacija
minimalna podsticanja
selektivna:
postavljanje pitanja
parafraziranje
reflekcija oseanja
konkretizovanje
sumariziranje
poloaj tela
izraz lica
gestovi
kontakt oima
aktivno slu aktivno slu anje anje
Ponaanja?
neselektivna:
neverbalna komunikacija
minimalna podsticanja
selektivna:
postavljanje pitanja
parafraziranje
reflekcija oseanja
konkretizovanje
sumariziranje
Da... Mhm... I onda?... Ahaaa...
aktivno slu aktivno slu anje anje
Ponaanja?
neselektivna:
neverbalna komunikacija
minimalna podsticanja
selektivna:
postavljanje pitanja
parafraziranje
reflekcija oseanja
konkretizovanje
sumariziranje
otvorena
zatvorena
"zato" pitanja
aktivno slu aktivno slu anje anje
Ponaanja?
neselektivna:
neverbalna komunikacija
minimalna podsticanja
selektivna:
postavljanje pitanja
parafraziranje
reflekcija oseanja
konkretizovanje
sumariziranje
svojim reima:
1. razumeo sam poruku
2. aha, razumeo je poruku
aktivno slu aktivno slu anje anje
Ponaanja?
neselektivna:
neverbalna komunikacija
minimalna podsticanja
selektivna:
postavljanje pitanja
parafraziranje
reflekcija oseanja
konkretizovanje
sumariziranje
Ana: Ne mogu vie ovako, stalno nailazim na prepreke.
Nikola: Razumem, frustrirana si. Pokuau da promenim.
aktivno slu aktivno slu anje anje
Ponaanja?
neselektivna:
neverbalna komunikacija
minimalna podsticanja
selektivna:
postavljanje pitanja
parafraziranje
reflekcija oseanja
konkretizovanje
sumariziranje
ta tano? Kako, koliko, odakle?
"uvek" "sve" "nikada" - uzbuna!
aktivno slu aktivno slu anje anje
Ponaanja?
neselektivna:
neverbalna komunikacija
minimalna podsticanja
selektivna:
postavljanje pitanja
parafraziranje
reflekcija oseanja
konkretizovanje
sumariziranje
upitan ton - reenica koja daje oblik i smisao reenom
aktivno slu aktivno slu anje anje
Saveti
Saveti
Ukloni sve ometajue faktore.
Pripremi se za sluanje. Oslobodi panju.
Izbegni donoenje suda unapred. Ne osuuj govornika.
Budi otvorenog uma. Spreman za nove uglove gledanja.
Odravaj kontakt oima.
Ne prekidaj.
Obraaj panju na signale. ta je vano, ta se izbegava.
Oceni sadrinu, ne oblik izlaganja.
Izvuci kljune poruke.
Daj povratnu informaciju.
Pokuaj da predvidi ta e biti reeno.
itaj izmeu redova.
aktivno slu aktivno slu anje anje
Kraj
Kraj