Sie sind auf Seite 1von 160

ZAVOD ZA PROSTORNO UREENJE GRADA ZAGREBA

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O DONOENJU GENERALNOGA URBANISTIKOG PLANA GRADA ZAGREBA

NESLUBENI PROIENI TEKST

(Slube ! "l#$ !% G&#'# Z#"&eb# ()*+,- .*+/ ! ,*(01

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 Z#"&eb- 3&#4# 5 6+(0

-2-

Na temelju lanka 346. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine 76/ 7! 3"/ #! $$/%%! # /%% i $ /%2& lanka 3". toke 7. 'tatuta (rada Zagre)a ('lu*)eni glasnik (rada Zagre)a %#/##! %#/ %! 2 / % - proi+,eni tekst % / 4! %"/ $! 2/ 6! %"/ 6! 7/ #! %6/ #! 2$/ #! % /% i 4/%3&! (radska skup+tina (rada Zagre)a! na 4". sjedni-i! 2%. o*ujka 2 %3. donijela je ODLUKU 7 !895e #9# ! '7:u #9# O'lu%e 7 '7 7;e 5u Ge e&#l 7"# u&b# !$3!<%7" :l# # "&#'# Z#"&eb#

I=

TEMELJNE ODREDBE .lanak %

/onosi se (eneralni ur)anistiki plan grada Zagre)a (u nastavku teksta0 (eneralni ur)anistiki plan&! +to ga je i1radio (radski 1avod 1a prostorno ureenje 2 7. godine. /onose se 21mjene i dopune (eneralnoga ur)anistikog plana grada Zagre)a (u nastavku teksta0 21mjene i dopune (34-a Zagre)a&! +to i5 je i1radio Zavod 1a prostorno ureenje (rada Zagre)a u suradnji s nositeljem i1rade (radskim uredom 1a strategijsko planiranje i ra1voj (rada 2 #. /onose se 21mjene i dopune (eneralnoga ur)anistikog plana grada Zagre)a (u nastavku teksta0 21mjene i dopune (34-a Zagre)a&! +to i5 je i1radio Zavod 1a prostorno ureenje (rada Zagre)a u suradnji s nositeljem i1rade (radskim uredom 1a prostorno ureenje! i1gradnju (rada! graditeljstvo! komunalne poslove i promet 2 %3. godine. .lanak 2 (eneralnim ur)anistikim planom! u skladu sa 'trategijom i 4rogramom prostornog ureenja 6epu)like 7rvatske i 4rostornim planom (rada Zagre)a! utvruje se temeljna organi1a-ija prostora! 1a+tita prirodni5! kulturni5 i povijesni5 vrijednosti! kori+tenje i namjena povr+ina! s prijedlogom uvjeta i mjera nji5ova ureenja. (eneralni ur)anistiki plan sadr*i nain i o)like 1a+tite i kori+tenja! uvjete i smjerni-e 1a ureenje i 1a+titu prostora! mjere 1a unapreivanje i 1a+titu okoli+a! podruja s pose)nim i drugim o)ilje*jima! te druge elemente va*ne 1a grad Zagre). POLAZITA I >ILJEVI .lanak 3 4odruje (rada Zagre)a ra1vijat ,e se i o)navljati usporedno i u meu1avisnosti s uravnote*enim i ravnomjernim ra1vojem 6epu)like 7rvatske! podrujem regije i podrujem +to ga o)u5va,a (rad Zagre) kao glavni grad 6epu)like 7rvatske. 3 sveukupnom ra1voju (rada Zagre)a ra1vijat ,e se i o)navljati i njegov ur)ani dio. 8ilj prostornog ureenja grada Zagre)a je ur)ana o)nova i konsolida-ija njegova ur)anog podruja +to ,e se poti-ati sljede,im planskim mjerama0 - dopunjavanjem (pogu+,ivanjem& i1graenog podruja9 - re5a)ilita-ijom i1graenoga ur)anog tkiva9

-3- ouvanjem i ureenjem nei1graeni5 povr+ina9 - po)olj+anjem ur)ane mre*e i komunika-ijski5 sustava! pose)i-e javnog prometa9 - unapreivanjem sustava ur)anog ureenja! gospodarenja gradskim prostorom i ukupne ur)ane reproduk-ije grada i to pose)no planskim otkupom i ureenjem 1emlji+ta 1a potre)e stanovanja i ostale gradske :unk-ije! te planskim otkupom 1emlji+ta u1 va*ne gradske pote1e0 gradske auto-este i va*nije gradske uli-e9 prigradsku *elje1ni-u9 pote1e u1 'avu9 u1 1naajne graevine koje se grade i1 prorauna9 - ouvanjem povijesni5 i prirodni5 vrijednosti! te sustavnim evidentiranjem i sana-ijom ugro*eni5 vrijednosti povijesne je1gre i drugi5 nositelja povijesnog identiteta grada! relje:ne ra1nolikosti! +uma i park-+uma. .lanak 4 (eneralni ur)anistiki plan donosi se 1a dio podruja (rada Zagre)a utvren 4rostornim planom (rada Zagre)a i o)u5va,a njegovo u*e gradsko podruje i1meu medvednike +ume i 1agre)ake o)ila1ni-e! sa oko 22 km 2! ukljuuju,i i njegovo povijesno sredi+te. (rani-e (eneralnoga ur)anistikog plana prika1ane su na kartogra:skim prika1ima i1 lanka $. toke ; ove odluke. .lanak $ 4lan sadr*an u ela)oratu (eneralni ur)anistiki plan grada Zagre)a sastoji se od0 < =ekstualnog dijela u knji1i pod na1ivom >(eneralni ur)anistiki plan grada Zagre)a>! ; (ra:ikog dijela koji sadr*i kartogra:ske prika1e u mjerilu %0$ ! i to0 %& ?@62A=BNCB 2 N<DCBN< 46@'=@6< 2& D6BE< (@'4@/<6'?27 2 /63A=FBN27 /CBG<=N@'=2 3& 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< 3a& 4romet 3)& Bnergetski sustav! po+ta i telekomunika-ije 3-& Fodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom 4& 3FCB=2 Z< ?@62A=BNCB! 36BIBNCB 2 Z<A=2=3 46@'=@6< 4a& 3r)ana pravila 4)& 4ro-edure ur)ano - prostornog ureenja 4-& Za+ti,eni i evidentirani dijelovi prirode 4d& Nepokretna kulturna do)ra (eneralni ur)anistiki plan i1 stavka %. toaka < i ; ovoga lanka! ovjeren peatom (radske skup+tine (rada Zagre)a i potpisom predsjednika (radske skup+tine (rada Zagre)a! sastavni je dio ove odluke. 4lan sadr*an u ela)oratu 21mjena i dopune (eneralnoga ur)anistikog plana grada Zagre)a sastoji se od0 < =ekstualnog dijela u knji1i pod na1ivom J21mjene i dopune (eneralnoga ur)anistikog plana grada Zagre)a 2 %3.J ; (ra:ikog dijela koji sadr*i kartogra:ske prika1e u mjerilu %0$ ! i to0 %& ?@62A=BNCB 2 N<DCBN< 46@'=@6< - i1mjene i dopune 2 %3.

-42& D6BE< (@'4@/<6'?27 2 /63A=FBN27 /CBG<=N@'=2 - i1mjene i dopune 2 %3. 3& 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< 3a& 4romet - i1mjene i dopune 2 %3. 3)& Bnergetski sustav! po+ta i telekomunika-ije - i1mjene i dopune 2 %3. 3-& Fodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom - i1mjene i dopune 2 %3. 4& 3FCB=2 Z< ?@62A=BNCB! 36BIBNCB 2 Z<A=2=3 46@'=@6< 4a& 3r)ana pravila - i1mjene i dopune 2 %3. 4)& 4ro-edure ur)ano-prostornog ureenja - i1mjene i dopune 2 %3. 4-& Za+ti,eni i evidentirani dijelovi prirode - i1mjene i dopune 2 %3. 4d& Nepokretna kulturna do)ra - i1mjene i dopune 2 %3. 8 @)ve1ni5 priloga 21mjene i dopune (eneralnoga ur)anistikog plana i1 stavka 2. toaka < i ; ovoga lanka! ovjeren peatom (radske skup+tine (rada Zagre)a i potpisom predsjednika (radske skup+tine (rada Zagre)a! sastavni je dio ove odluke. Bla)orati0 - (BNB6<GN2 36;<N2'=2.?2 4G<N - ?@NZB6F<=@6'?< 4@/G@(< - @p,i i pose)ni uvjeti 1a+tite i ouvanja nepokretni5 kulturni5 do)ara! ?njiga %. i mapa! Z<A=2KBN2 2 BF2/BN=26<N2 /2CBG@F2 4626@/B ' DCB6<D< Z<A=2=B 2 36BIBNC<! ?njiga 2.! (radski 1avod 1a 1a+titu spomenika kulture i prirode rujan 2 4. - rujan 2 ".9 - (BNB6<GN2 36;<N2'=2.?2 4G<N (6</< Z<(6B;<! ?@NZB6F<=@6'?< 4@/G@(<! @p,i i pose)ni uvjeti 1a+tite i ouvanja nepokretni5 kulturni5 do)ara! 1a+ti,ene prirodne vrijednosti s mjerama 1a+tite! revi1ija 2 % .! dopuna 2 %2.9 - N@F2 6B=?@FB8 - 46@4@Z282CB Z< (6</NC3 2 36BIBNCB 46@'=@6<! (radski 1avod 1a planiranje ra1voja (rada i 1a+titu okoli+a! sijeanj %###.9 - (ra:iki prika10 4G<N Z@N< 3(6@EBN@'=2 (6</< Z<(6B;<! %02$ ! (radski 1avod 1a planiranje ra1voja (rada i 1a+titu okoli+a! prilog su (eneralnom ur)anistikom planu grada Zagre)a. .lanak 6 3 smislu ove odluke! i1ra1i i pojmovi koji se upotre)ljavaju imaju sljede,e 1naenje0 b#l%7 !- l7?e- !$3#@! ! $l= - dijelovi graevine u vi+im eta*ama! kon1olno i1)aeni i1van graevnog prav-a pri1emlja9 - )alkoni su otvoreni dijelovi graevine9 - loe su otvoreni natkriveni dijelovi graevine9 - ista-i su 1atvoreni dijelovi graevine i1van graevnog prav-a! ukupna du*ina istaka mo*e )iti do tre,ine du*ine pripadaju,eg ulinog proelja graevine! istaknuto do % m! s tim da se +to manje su*ava pravo na pogled susjednim graevinama9 6= bl7% - dio gradskog prostora de:iniran sa svi5 strana ulinom mre*om ili drugom javnom gradskom povr+inom (trg! park! javno 1elenilo i sl.&9 0= '!5el74! (e3#e1 "&#?e4! e0 0=(= P7'8e9 e e3#e P7'&u9 (P71 je dio graevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vi+e od $ L svog volumena u konano ureeni 1aravnani teren i prostor kojeg se nala1i ispod poda pri1emlja! odnosno suterena. I8 !9 7 ispod eta*e suterena ('& ili pri1emlja (4& mogu,e je i1vesti te5niki podrum )e1 namjene! ako ga 1a5tijeva geome5aniki i1vje+taj 1a gradnju graevine (te5niki (=

-$podrum se ne uraunava u iska1 (;4-a! ali u1 uvjet da je potpuno ukopan u postoje,i teren&.> 3 svim graevinama ija se gradnja omogu,uje ovom odlukom mogu,a je i1gradnja pod1emni5 eta*a! ukoliko se ne navodi drugaije ili je gradnja pod1emni5 eta*a onemogu,ena na temelju pose)ni5 1akona ili propisa. Na kosom terenu u podsljemenskom podruju graevina mo*e imati samo jednu pod1emnu eta*u visine do 3! m (mjereno od poda do poda&! i1u1ev graevina javne namjene! poslovne namjene (?%& i donje stani-e 'ljemenske *iare (2'&9 i1nimno ispod pod1emne eta*e mogu,e je i1vesti te5niki podrum )e1 namjene! ukoliko ga 1a5tijeva geome5aniki i1vje+taj 1a gradnju graevine (te5niki podrum se ne uraunava u iska1 (;4&9 0=6= #'8e9 e e3#e - su suteren ('&! pri1emlje (4&! kat (?&! potkrovlje (4k&!uvueni kat. P73%&74l5e o)likovano kosim ili 1ao)ljenim krovom mo*e imati najve,u visinu nado1ida %2 -m. 4otkrovlje o)likovano kosim krovom mo*e imati maksimalni nagi) 3$o. U4u<e ! %#3 je najvi+i kat o)likovan ravnim krovom iji 1avoreni ili natkriveni dio i1nosi najvi+e 7$L povr+ine do)ivene vertikalnom projek-ijom svi5 1atvoreni5 nad1emni5 dijelova graevine. A= DPU - detaljni plan ureenja9 B= '47&!; # "&#?e4! # - graevina u unutra+njosti )loka i1a postoje,e ili planirane uline graevine )e1 o)1ira na to nala1i li se na ulinoj ili dvori+noj graevnoj esti-i9 )= "#&#e 8# :73&ebe bl7%# - gara*e u )loku! u pravilu pod1emne9 ,= Ge e&#l ! u&b# !$3!<%! :l# "&#'# Z#"&eb# (GUP "&#'# Z#"&eb#1 - prostorni plan koji se! u skladu sa 1akonom! donosi 1a graevno podruje naselja grad Zagre) (dio& grani-e kojega su odreene 4rostornim planom (rada Zagre)a9 .= "&#' Z#"&eb - o1naava naselje Zagre) sa statusom grada9 /= G&#' Z#"&eb - o1naava Zagre)! teritorijalnu jedini-u kao pose)nu jedini-u lokalne samouprave s polo*ajem *upanije9 (+= "&#'$%# &7b # %uC# - trgovaki sadr*aj tipologijom i ponudom prilagoen lokalnim uvjetima! u1 uvjet da se najvi+e jedna tre,ina potre)ni5 4(D-a mo*e osigurati na ra1ini terena9 ((= "&#'$%! :&75e%3 - slo*ene aktivnosti u ureenju prostora od oso)itog interesa 1a (rad! u kojima se (rad javlja kao sudionik u reali1a-iji )ilo da je vlasnik 1emlji+ta )ilo da je ve, ulo*io ili ,e tek ulagati u novu gradsku in:rastrukturu ili! op,enito! u neku novu gradsku kvalitetu9 (6= G&#?e4! $%# (b&u371 :74&;! # - (;4 1grade - 1)roj povr+ina mjereni5 u ra1ini podova svi5 dijelova 1grade (4o! '! 4! ?! 4k& ukljuivo povr+ine loa! vanjski5 stu)i+ta! )alkona i terasa! odreeni5 prema vanjskim mjerama o)odni5 1idova u koje se uraunavaju o)loge! o)1ide! parapete i ograde. (0= "&#?e4 # <e$3!@# - esti-a 1emlji+ta s pristupom na prometnu povr+inu koja je i1graena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi o)likom i povr+inom od jedne ili vi+e esti-a 1emlji+ta ili nji5ovi5 dijelova te i1graditi! odnosno urediti9 (A= ! '!4!'u#l # "&#' 5# - gradnja individualni5 graevina9 (B= ! '!4!'u#l # "&#?e4! # - graevina najve,e visine tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 ()= ! 3e&:7l#@!5# - gradnja na graevnoj esti-i koja se nala1i u prete*ito i1graenom ulinom pote1u! odnosno prete*ito dovr+enom predjelu9 (,= !8"&#?e 7$3 "&#?e4 e <e$3!@e - odnos tlo-rtni5 povr+ina svi5 graevina na graevnoj esti-i i ukupne povr+ine graevne esti-e i1ra*en u posto-ima9 (.= !847& ! u&b# !$3!<%! :l# 74! - planovi prema kojima se gradilo naselje9

-6(/= %7eD!@!5e 3 !$%7&!$3!47$3! "&#?e4 e <e$3!@e (%!1 - odnos graevinske ()ruto& povr+ine i povr+ine graevne esti-e9 koe:i-ijent iskoristivosti nad1emno (kin& se i1raunava s omjerom (;4-a samo nad1emni5 eta*a! ne raunaju,i pod1emne eta*e9 6+= %7 $7l!'!&# 7 :7'&u<5e - podruje s dovoljno ra1vijenom mre*om uli-a! mre*om drugi5 javni5 povr+ina i prepo1natljivom :i1ikom strukturom9 prostor se ureuje sa -iljem dopune i unapreivanja stanja! nova gradnja i ureenje (i1graenoga i nei1graenoga& se interpolira9 6(= %7&!'7& ul!@eE F 8# "&#'$%u #u37@e$3u ! "&#'$%e #4e !5e 3e 8# $4e 747:l# !&# e ul!@e 7$ 74 e ul!< e 9&ee- :&e9# %#&37"&#D$%!9 :&!%#8!9#E prostor unutar kojeg se osniva graevna esti-a uli-e! ije se regula-ijske linije u pravilu poklapaju s linijama koridora! F 8# :7$375eCe ul!@e 7$ 74 e ul!< e 9&eeE postoje,e stanje i1vedenosti prometne povr+ine9 66= %&74 # %uC!@# - dio krovne konstruk-ije u potkrovlju i1nad ravnine krovne plo5e9 ukupna du*ina krovni5 ku,i-a mo*e )iti do tre,ine du*ine pripadaju,eg proelja graevine9 60= l7%#l ! u45e3! - su prirodne! :unk-ionalne! am)ijentalne i o)likovne pose)nosti i vrijednosti kao +to su0 - relje:! voda! 1elenilo9 - pose)no vrijedni dijelovi prirodnog naslijea i kulturno-povijesni5 graevina i -jelina9 - karakteristini i vrijedni pogledi i slike mjesta9 - am)ijenti! mjesta okupljanja i sastajanja ljudi te pojedine graevine9 - trgovi! uli-e i druge javne povr+ine9 - veliina i i1graenost graevni5 esti-a! nain gradnje te visina i povr+ina postoje,i5 graevina9 - opremljenost komunalnom i prometnom in:rastrukturom9 - komunalna oprema9 - druge pose)nosti i vrijednosti! o kojima pri i1radi detaljniji5 prostorni5 1a5vata tre)a voditi rauna. Najmanji prostorni o)u5vat 1a koji se utvruju lokalni uvjeti je ulini pote1 ili dio ulinog pote1a koji ini prostornu -jelinu ili ur)ani )lok - 1onu omeenu javnom povr+inom! ako je ur)anim pravilima odreena trans:orma-ija prostora9 6A= 95e;74!3# "&#' 5# - gradnja visoki5! niski5 i individualni5 graevina9 6B= #'$3&e; !@# - graevina koja natkriva prostor (i1nimno 1atvorena s jedne strane kada se postavlja u1 glavnu! pomo,nu graevinu! potporni 1id ili meu susjedne graevne esti-e&9 6)= !$%# "&#' 5# - gradnja niski5 graevina9 6,= !$%# "&#?e4! # - graevina visine etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 6.= !$%7%7 $7l!'!&# 7 :7'&u<5e - podruje na kojem ne postoji ni ulina mre*a niti mre*a drugi5 javni5 povr+ina ili je postoje,a mre*a toliko de:i-itarna da nije mogu,a gradnja )e1 planiranja novi5 uli-a i drugi5 prate,i5 javni5 povr+ina9 ur)ana podruja u koja se unosi promjena koja )itno mijenja karakter podruja (mor:ologiju! postoje,e esti-e! aktivnost-namjenu! inten1itete - ur)anitet&9 6/= !8 - graevna -jelina od najmanje triju meuso)no prislonjeni5 graevina pri)li*no jednaki5 ga)arita i o)likovanja! gradnja i rekonstruk-ija koje uvjetuje -jelovito rje+enje graevne -jeline9

-76/#= 7$!3el5 !8&#'e M upravno tijelo (rada Zagre)a odgovorno 1a postupak i1rade i dono+enja dokumenta prostornog ureenja i sudjeluje u provoenju mjera proved)e plana odreene ovom odlukom9 0+= :#4!l57 - graevina koja natkriva prostor u :unk-iji javnog kori+tenja nei1graeni5 povr+ina (Z! Z%! Z2&9 0(= :7luu"&#?e # "&#?e4! # - graevina kojoj se jedna strana nala1i na mei graevne esti-e! a s drugi5 strana ima nei1graeni prostor (vlastitu graevnu esti-u ili javnu povr+inu&9 u1 graevinu mo*e )iti prislonjena pomo,na graevina9 06= :797C # "&#?e4! # - graevina koja namjenom upotpunjuje nisku i individualnu graevinu (prostori 1a rad! gara*e! spremi+ta ogrjeva i druge pomo,ne prostorije +to slu*e 1a redovnu upora)u graevine&9 visina najvi+e dvije nad1emne eta*e! pri emu je druga eta*a potkrovlje )e1 nado1ida (visina prve nad1emne eta*e do 3! m! osim ako ur)anim pravilima nije drugaije odreeno&! u1 mogu,nost gradnje jedne pod1emne eta*e9 00= :7$375eC# "&#?e4! # - graevina i1graena na temelju graevinske do1vole ili drugoga odgovaraju,eg akta i svaka druga graevina koja je s njom i1jednaena prema Zakonu o prostornom ureenju i gradnji9 0A= :7$375eC# %#3#$3#&$%# <e$3!@# - esti-a evidentirana katastarskim planom9 0A=# :7$375eCe $3# 5e !84e'e 7$3! :&79e3 e :74&;! e - prometna povr+ina koja se kao takva u naravi koristi! odnosno0 katastarska esti-a prometne povr+ine evidentirana u katastarskom operatu! dio druge katastarske esti-e na kojemu je kao stvarni nain upora)e u katastarskom operatu evidentirana prometna povr+ina ili prometna povr+ina u-rtana u odgovaraju,oj geodetskoj podlo1i9 0Ab=:&79e3 # :74&;! # - povr+ina javne namjene! nera1vrstana -esta! povr+ina u vlasni+tvu vlasnika graevne esti-e ili povr+ina na kojoj je osnovano pravo slu*nosti prola1a 1a pristup do graevne esti-e9 0B= :&!&7' ! 3e&e - nei1graena povr+ina 1emlji+ta (graevne esti-e&! ureena kao 1elena povr+ina )e1 pod1emne ili nad1emne gradnje i natkrivanja! parkiranja! )a1ena! teniski5 igrali+ta i sl.9 0)= :&7"&#9 7$ 74 e #95e e - odnosi se na sve gradnje osim stanovanja koje su regulirane pose)nim propisima kao +to su0 +kole! vrti,i! vjerske graevine! 1dravstvene ustanove! graevine s pose)nim te5nolo+kim 1a5tjevima i sl.9 0)=# &e8e&4#@!5# :&7;!&e 5# :7$375eCe ul!@e F prostor re1erviran 1a pro+irenje postoje,e prometne povr+ine - uli-e! unutar kojega je do pro+irenja uli-e mogu,e osigurati pristup graevini i urediti travnjak! )e1 sadnje visoke vegeta-ije. 4rostor re1erva-ija pro+irenja postoje,e uli-e na graevnoj esti-i ne ukljuuje se u propisanu povr+inu prirodnog terena odreenu ur)anim pravilima ove odluke. Airina prostora re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e odreena je odred)ama lanka 3". ove odluke ili kartogra:skim prika1ima. 0,= $#97$375eC# "&#?e4! # - graevina koja sa svi5 strana ima nei1graeni prostor (vlastitu graevnu esti-u ili javnu povr+inu&9 u1 graevinu mo*e )iti prislonjena pomo,na graevina9 0.= 3l7@&3 # :74&;! # (TP1 - povr+ina do)ivena vertikalnom projek-ijom svi5 1atvoreni5! otvoreni5 i natkriveni5 konstruktivni5 nad1emni5 dijelova graevine osim )alkona na graevnu esti-u! ukljuuju,i nad1emni dio pod1emne eta*e i nadstre+ni-u prema lanku 34. ove odluke i terase u pri1emlju kada su one konstruktivni dio pod1emne eta*e9 0/= u"&#?e # "&#?e4! # - graevina kojoj se dvije strane nala1e na meama graevne esti-e! a s drugi5 strana ima nei1graeni prostor (vlastitu graevnu esti-u ili javnu povr+inu&9 u1 graevinu mo*e )iti prislonjena pomo,na graevina9

-"A+= UPU - ur)anistiki plan ureenja9 A(= u&b# # 9#3&!@# F mre*a javni5 povr+ina! uli-a! trgova i drugi5 povr+ina neop5odni5 1a ostvarivanje drugi5 namjena u prostoru9 A6= 4!5e #@ "&#?e4! e - gornja kota stropne konstruk-ije najvi+e eta*e graevine i1u1ev uvuenoga kata i potkrovlja kod koji5 se u1ima gornja kota atike ili nado1ida9 A0= 4!$! # e3#e - maksimalna visina eta*e 1a o)raun visine graevine! mjerena od poda do poda! i1nosi0 - 1a stam)ene eta*e do 3!$ m (i1u1ev potkrovlja o)likovanog kosim krovom&! - 1a poslovne eta*e (uredi& do 4! m! - i1nimno! 1a osiguravanje kolnog pristupa 1a interventna vo1ila! maksimalna visina eta*e pri1emlja i1nosi do 4!$ m. Bta*e graevine mogu )iti i vi+e od navedeni5! ukoliko to 1a5tijeva namjena graevine! ali visina graevina ne mo*e prije,i maksimum odreen ur)anim pravilom. ;roj eta*a na kosom terenu odreuje se na najni*oj strani9 AA= 4!$! # "&#?e4! e (G1 - visina graevine od konano 1aravnanog i ureenog terena u1 proelje graevine na njegovom najni*em dijelu do gornjeg ru)a stropne konstruk-ije 1adnjega kata! odnosno vr5a nado1ida potkrovlja9 AB= 4!$7%# "&#' 5# - gradnja visoki5 graevina9 A)= 4!$7%# "&#?e4! # - graevina visine etiri i vi+e nad1emni5 eta*a (najmanje suteren ili pri1emlje! te tri kata&9 A,= 4!$7%7%7 $7l!'!&# 7 :7'&u<5e - sta)ilno podruje s o)1irom na :i1iku strukturu i aktivnosti9 mor:olo+ke i programske promjene su najstro*e kontrolirane (povijesno naslijee& ili nisu niti mogu,e! i )itno )i smanjile vrijednost gradske i1graene i nei1graene strukture9 to su gradska podruja koja imaju status povijesnog naslijea! gradska podruja kon-ipirana po prin-ipima moderne! dovr+ena nova naselja! -jeloviti kompleksi jedne namjene9 A.= 47' 7 '7b&7 - 1emlji+te de:inirano Zakonom o vodama. A/= 8#95e $%# "&#?e4! # F nova graevina i1graena na mjestu ili u neposrednoj )li1ini mjesta pret5odno uklonjene postoje,e graevine unutar iste graevne esti-e! u1 uvjet da se )itno ne mijenja namjena! i1gled! veliina i utje-aj na okoli+ dotada+nje graevine II= ODREDBE ZA PROVOENJE

(= UVJETI ODREIVANJA I RAZGRANIENJA POVRINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA (=(= U45e3! 8# 7'&e?!4# 5e %7&!;3e 5# :74&;! # 8# 5#4 e ! '&u"e #95e e .lanak 7 3vjeti 1a odreivanje kori+tenja povr+ina 1a javne i druge namjene u (eneralnome ur)anistikom planu su0 temeljna o)ilje*ja prostora Zagre)a i -iljevi ra1voja ur)ane kulture i ra1voja grada9 valori1a-ija postoje,e prirodne i i1graene sredine9 odr*ivo kori+tenje i kvaliteta prostora i okoli+a i unapreivanje kvalitete *ivota9 postoje,i i planirani )roj stanovnika9 poti-anje ra1voja pojedini5 gradski5 prostorni5 -jelina9 ravnomjernije pove,avanje )roja radni5 mjesta na gradskom podruju9

-#ra-ionalno kori+tenje in:rastrukturni5 sustava.

(=6= K7&!;3e 5e ! #95e # :&7$37&# .lanak " 4ovr+ine javni5 i drugi5 namjena ra1graniene su i o1naene )ojom i planskim 1nakom na kartogra:skom prika1u %. ?@62A=BNCB 2 N<DCBN< 46@'=@6< u mjerilu %0$ ! i to0 %. 'tam)ena namjena (*uta& S 2. Dje+ovita namjena (naranasta& M mje+ovita- prete*ito stam)ena M( mje+ovita - prete*ito poslovna M6 3. Cavna i dru+tvena namjena (-rvena& D - upravna D( - so-ijalna D6 - 1dravstvena D0 - pred+kolska DA - +kolska DB - visoko uili+te i 1nanost! te5nolo+ki parkovi D) - kulturna D, - vjerska D. - povr+ine na kojima su mogu,e sve javne i dru+tvene namjene (sve navedene i druge javne i dru+tvene namjene0 7=F! politike organi1a-ije! diplomatska predstavni+tva s mogu,no+,u graenja re1iden-ijalne graevine! kongresni -entri! spe-ijali1irani odgojno-o)ra1ovni -entri 1a okoli+ i odr*ivi ra1voj! +portsko- rekrea-ijske dvorane i sl.& D 4. (ospodarska namjena (lju)iasta& G - proi1vodna namjena I - poslovna namjena K( - trgovaki kompleksi K6 - ugostiteljsko-turistika namjena T - povr+ine na kojima su mogu,e sve gospodarske namjene G $. Aportsko - rekrea-ijska namjena (1elena& - +port s gradnjom R( - +port )e1 gradnje R6 6. Cavne 1elene povr+ine (1elena& - javni park Z( - gradske park - +ume Z6 - tematski park Z0 - javne gradske povr+ine - tematske 1one ZA 7. Za+titne 1elene povr+ine (1elena& Z ". 4ose)na namjena (lju)iasta& N #. 4ovr+ine in:rastrukturni5 sustava ()ijela& IS % . (ro)lje (1nak& %%. Fode i vodna do)ra (svijetloplava& - povr+ine pod vodom V( - povr+ine povremeno pod vodom V6 %2. ?oridor pose)nog re*ima potoka (svijetloplava&

-% %3. ?oridor pose)nog re*ima dalekovoda (svijetlosiva& @vom je odlukom predviena mogu,nost daljnjeg ra1granienja unutar namjena i1 ovoga lanka i1radom proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja. (=6=(= S3#9be # #95e # F S .lanak # 4ovr+ine stam)ene namjene su povr+ine na kojima su postoje,e i planirane graevine stam)ene. Na povr+inama stam)ene namjene mogu se graditi i ureivati prostori i 1a prate,e sadr*aje0 - prodavaoni-e ro)e dnevne potro+nje najve,e (;4 $ m29 - pred+kolske ustanove (djeji vrti,i i jasli-e&! +kole9 - ustanove 1dravstvene 1a+tite i so-ijalne skr)i9 - druge namjene koje dopunjuju stanovanje! ali mu istodo)no ne smetaju (oso)ne usluge! sitni o)rti! vjerske 1ajedni-e! poslovni prostori - uredi! diplomatska predstavni+tva s mogu,no+,u graenja re1iden-ijalne graevine! manji +portskorekreativni sadr*aji i povr+ine i sl.&9 - parkovi i djeja igrali+ta. 4rate,i sadr*aji mogu )iti u sklopu stam)ene graevine! u1 uvjet da unutar jedne graevne esti-e mogu )iti povr+ine do najvi+e %$ m2 (;4-a 1a individualnu i nisku gradnju! a najvi+e % L (;4-a 1a visoku gradnju. 4ostoje,i prate,i sadr*aji ve,i od propisani5 mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja. 3 1onama individualne i niske gradnje prate,i sadr*aji mogu )iti i u 1ase)noj pomo,noj graevini na graevnoj esti-i. Na 1ase)noj graevnoj esti-i veliine do %! 5a mogu )iti0 prodavaoni-e ro)e dnevne potro+nje! pred+kolske ustanove! +kole! ustanove 1dravstvene 1a+tite! domovi umirovljenika! vjerske graevine i manje elektoenergetske i komunalne graevine! igrali+ta! +portskorekrea-ijske povr+ine i manji parkovi! diplomatska predstavni+tva s mogu,no+,u graenja re1iden-ijalne graevine i kongresni -entri. Na povr+inama stam)ene namjene ne mogu se graditi graevine 1a proi1vodnju! skladi+ta! servisi! ugostiteljstvo! odnosno sadr*aji koji )ukom! mirisom i prometnim inten1itetom ometaju stanovanje. 4ostoje,i takvi sadr*aji mogu se 1adr*ati! )e1 mogu,nosti +irenja! s tenden-ijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju. Na povr+inama stam)ene namjene postoje,e se gara*e ne mogu prenamijeniti. (=6=6= M5e;74!3# #95e # F M .lanak % Na povr+inama mje+ovite namjene mogu,e je graditi i ureivati prostore i1 mje+ovite prete*ito stam)ene namjene - D% i mje+ovite - prete*ito poslovne namjene - D2. 4roved)enim se dokumentima prostornog ureenja odreuje prete*itost mje+ovite namjene - D% ili D2. 4rete*itost namjene de:inira se u odnosu na 1onu! a ne na graevnu esti-u. Na povr+inama mje+ovite namjene! (D% i D2& potre)no je osigurati povr+ine igrali+ta 1a dje-u u1rasta0 - do 6 godina - 4 m 2 po djetetu! na podrujima gdje je predviena o)ve1a i1rade proved)enog dokumenta prostornog ureenja9 - od 7 do %" godina - 2 m2 po djetetu! na svim niskokonsolidiranim podrujima 1a koje se predvia nova regula-ija na nei1graenom prostoru.

- %% 21nimno! na podrujima trans:orma-ije! de:inirat ,e se programom 1a i1radu proved)enog dokumenta prostornog ureenja! nakon provedene anali1e +ireg prostora o 1adovoljenju potre)a dje-e navedeni5 u1rasta! po+tuju,i mjere 1a+tite i smjerni-e nadle*nog tijela 1a+tite! kada se ona nala1e unutar grani-a kulturnog do)ra. M5e;74!3# F :&e3e!37 $3#9be # #95e # F M( Na povr+inama mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene postoje,e i planirane graevine prete*ito su stam)ene! a mogu,i su i poslovni sadr*aji koji ne ometaju stanovanje. Na tim se prostorima mogu graditi i jednonamjenske graevine (stam)ene! javne i dru+tvene i i1nimno poslovne namjene& te manji parkovi na 1ase)nim graevnim esti-ama veliine do % 5a. Na povr+inama mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene! mogu se graditi i ureivati prostori 1a0 - prodavaoni-e ro)e dnevne potro+nje9 - pred+kolske ustanove! +kole9 - ustanove 1dravstvene 1a+tite i so-ijalne skr)i9 - ti5i o)rt i usluge doma,instvima9 - politike! dru+tvene organi1a-ije i sadr*aje kulture! vjerske 1ajedni-e9 - po+te! )anke i sl.9 - pose)nu namjenu9 - +port i rekrea-iju u manjim dvoranama )e1 gledali+ta9 - +portsko - rekrea-ijska igrali+ta9 - druge namjene koje dopunjuju stanovanje! ali ga ne ometaju (oso)ne usluge! poslovni prostori! uredi i sl.&9 - ugostiteljsko - turistiku namjenu! 5otel9 - javne gara*e9 - parkove i djeja igrali+ta9 - tr*ni-e. 4rate,i sadr*aji i1 pret5odnog stavka mogu )iti u sklopu stam)ene graevine! a u 1onama individualne i niske gradnje i u 1ase)noj pomo,noj graevini na graevnoj esti-i. 3 1onama individualne i niske gradnje povr+ina prostora 1a prate,e sadr*aje mo*e )iti do najvi+e 3 L (;4-a na graevnoj esti-i. Na 1ase)nim graevnim esti-ama mogu se graditi prodavaoni-e ro)e dnevne potro+nje! graevine javne i dru+tvene namjene! uredski prostori! ugostiteljsko-turistike namjene! 5oteli! javne gara*e! diplomatska predstavni+tva s mogu,no+,u gradnje re1iden-ijalne graevine! +portsko-rekrea-ijske povr+ine i igrali+ta! manje elektroenergetske i komunalne graevine! te javne i 1a+titne 1elene povr+ine. Na povr+inama mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene ne mogu se graditi novi trgovaki -entri! o)rti! proi1vodne graevine! skladi+ta i drugi sadr*aji koji 1a5tijevaju inten1ivan promet ili na drugi nain ometaju stanovanje. 4ostoje,i sadr*aji i1 pret5odnog stavka mogu se 1adr*ati )e1 mogu,nosti +irenja s tenden-ijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju. .lanak %% M5e;74!3# F :&e3e!37 :7$l74 # #95e # F M6 Na povr+inama mje+ovite - prete*ito poslovne namjene postoje,e i planirane graevine su poslovne i stam)ene! s tim da prevladava poslovna namjena (uredi! trgovine! ugostiteljstvo i sadr*aji koji ne ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu grada&.

- %2 Na tim se povr+inama mogu graditi i jednonamjenske graevine (poslovne! javne i dru+tvene! i1nimno stam)ene namjene&. 4ovr+ine 1a prete*ito poslovnu namjenu smje+tene su u1 1naajnije gradske pote1e i u sredi+njim gradskim prostorima. Na povr+inama mje+ovite - prete*ito poslovne namjene! mogu se graditi i ureivati prostori 1a0 - stanovanje9 - prate,e sadr*aje9 - javnu i dru+tvenu namjenu9 - tr*ni-e! gradske ro)ne ku,e! 5otele9 - rad s komplementarnim sadr*ajima9 - +port i rekrea-iju9 - javne gara*e9 - parkove i djeja igrali+ta9 - pose)nu namjenu9 - i druge namjene koje dopunjuju osnovnu namjenu 1one! ali je ne ometaju. 21nimno! na povr+inama mje+ovite - prete*ito poslovne namjene mogu se graditi i )en1inske postaje. 3 gradskom sredi+tu unutar 1a+ti,ene povijesne -jeline pose)nim ,e se mjerama osigurati 1a+tita stanovanja. Na povr+inama mje+ovite - prete*ito poslovne namjene! ne mogu se graditi opskr)ni -entri s otvorenim parkirali+tem! skladi+ta kao osnovna namjena i graevine 1a preradu mineralni5 sirovina. (=6=0= J#4 # ! '&u;34e # #95e # F D .lanak %2 Na povr+inama javne i dru+tvene namjene mogu se graditi graevine 1a javnu i dru+tvenu namjenu i prate,e sadr*aje. (raevine 1a javnu i dru+tvenu namjenu su0 - upravne D( - so-ijalne (umirovljeniki! ueniki! studentski domovi& D6 - 1dravstvene D0 - pred+kolske DA - +kolske DB - 1a visoko uili+te i 1nanost! te5nolo+ki parkovi D) - 1a kulturu D, - vjerske (-rkve i samostani! te drugi komplementarni sadr*aji& D. - povr+ine na kojima su mogu,e sve javne i dru+tvene namjene (sve navedene i druge javne i dru+tvene namjene0 7=F! politike organi1a-ije! diplomatska predstavni+tva s mogu,no+,u graenja re1iden-ijalne graevine! kongresni -entri! spe-ijali1irani odgojno-o)ra1ovni -entri 1a okoli+ i odr*ivi ra1voj! +portsko - rekrea-ijske dvorane i sl.& D 3 svim graevinama javne i dru+tvene namjene mogu se ureivati prostori koji upotpunjuju i slu*e osnovnoj djelatnosti koja se o)avlja u tim graevinama. Na povr+inama vjerske namjene mogu se graditi i graevine pred+kolske i +kolske namjene.

- %3 21nimno! unutar povr+ina javne i dru+tvene namjene! mogu se graditi 5oteli i na 1ase)nim graevnim esti-ama kao prate,i sadr*aji upravnoj! 1dravstvenoj i vjerskoj namjeni! te visokim uili+tima. 21nimno! unutar povr+ina javne i dru+tvene namjene! na loka-iji 4alae Celai, u /emetrovoj uli-i! mo*e se 1adr*ati stam)ena graevina u postoje,im ga)aritima. Na povr+inama i graevnim esti-ama 1a javnu i dru+tvenu namjenu mogu,e je ureenje parkova i djeji5 igrali+ta! a ne mogu se graditi stam)ene i poslovne graevine. 21nimno! unutar -jelina te5nolo+ki5 parkova mogu se! kao prate,i sadr*aji! graditi stam)ene i poslovne graevine! u1 uvjet da se grade istovremeno ili nakon gradnje te5nolo+ki5 parkova. Na povr+inama i graevnim esti-ama javne i dru+tvene namjene! i1u1ev pred+kolske i +kolske! mogu,a je postava kioska 1a trgovinu na malo i uslu*nu djelatnost. @)likovni i prostorni uvjeti 1a postavljanje kioska odreeni su 4ravilnikom koje donosi gradonaelnik (rada Zagre)a.

(=6=A= G7$:7'#&$%# #95e # (:&7!847' #- :7$l74 #- 3&"74#<%! %79:le%$! ! u"7$3!3el5$%7 F 3u&!$3!<%#1 F G .lanak %3 4ovr+ine gospodarske namjene odreene su 1a0 - proi1vodnu namjenu I - poslovnu namjenu K( - trgovake komplekse K6 - ugostiteljsko-turistiku namjenu T - povr+ine na kojima su mogu,e sve gospodarske namjene G Na povr+inama proi1vodne! poslovne i ugostiteljsko-turistike namjene! te na povr+inama 1a trgovake komplekse! smje+taju se gospodarski sadr*aji koji ne smetaju gradskom okoli+u. P&7!847' # #95e # F I su industrijski! o)rtniki! 1anatski! gospodarski pogoni svi5 vrsta ukljuivo i *elje1niku te5niku putnu stani-u u Fukomer-u! skladi+ni prostori! poslovne! upravne! uredske i trgovake graevine. P7$l74 # #95e # F K( su poslovni! upravni! uredski! trgovaki i uslu*ni sadr*aji! gradske ro)ne ku,e! proi1vodnja )e1 negativnog utje-aja na okoli+! komunalno-servisni i prate,i skladi+ni prostori! 5oteli. Na povr+inama :&7!847' e #95e e (I1 ! :7$l74 e #95e e (K(1 mogu se graditi i0 - prodavaoni-e! i1lo*)eno - prodajni saloni i slini prostori i graevine9 - ugostiteljske graevine i graevine 1a 1a)avu9 - prometne graevine! javne gara*e! +portske graevine i povr+ine i rasadni-i9 - uredski prostori! istra*ivaki -entri i graevine javne i dru+tvene namjene i drugi sadr*aji koji upotpunjuju osnovnu namjenu9 - )en1inske postaje. 21nimno! na prostorima odreenima 1a malo podu1etni+tvo mogu,e je graditi najvi+e jedan stan na jednoj graevnoj esti-i! iskljuivo u sklopu poslovne graevine. 21nimno na prostoru 1one ?% na ?aj1eri-i! istono od *elje1nike pruge omogu,uje se gradnja kompleksa 3627@! +to ukljuuje polivalentni re5a)ilita-ijski -entar i proi1vodni pogon! dom 1a oso)e s invaliditetom! te ostale prate,e sadr*aje! a na preostalom dijelu 1one ?% - gradskoga projekta istono od planirane prometni-e! sjeverno od <venije /u)rovnik i

- %4 1apadno od Zagre)akog velesajma! omogu,uje se gradnja i stam)eni5 i stam)eno-poslovni5 graevina. T&"74#<%! %79:le%$! F K6 su veliki trgovaki -entri i veliki trgovaki pogoni koji )itno utjeu na ur)anistiki ra1voj svojom vrstom! polo*ajem i opsegom. Na povr+inama trgovaki5 kompleksa (?2& mogu se graditi i sve graevine poslovne namjene (?%&. I8 !9 7- na podruju prostora ;lato - Gani+te omogu,uje se gradnja i stam)eno poslovni5 graevina. U"7$3!3el5$%7F3u&!$3!<%# #95e # F T su 5oteli! i1leti+ta! moteli! ugostiteljske i +portske graevine! kongresni -entri i sl. (=6=B= :7&3$%7F&e%&e#@!5$%# #95e # F R .lanak %4 Aportsko - rekrea-ijska namjena sadr*i povr+ine 1a +port i rekrea-iju. @visno o polo*aju u gradu i vrsti +porta i rekrea-ije! povr+ine se dijele na one na kojima je mogu,a gradnja +portski5 graevina (o1naka 6%& i one na kojima je mogu,e samo ureenje otvoreni5 povr+ina 1a +port i rekrea-iju (o1naka 62&. :7&3$%7F&e%&e#@!5$%# #95e # F ;:7&3 $ "&#' 579 F R( Na tim se povr+inama mogu graditi +portske dvorane i stadioni i druge 1atvorene i otvorene +portske graevine! s gledali+tem ili )e1 gledali+ta! te drugi prostori +to upotpunjuju i slu*e osnovnoj djelatnosti koja se o)avlja na tim povr+inama i u graevinama. Najve,a ukupna povr+ina prostora koji upotpunjuju osnovnu namjenu i1nosi 3 L ukupno i1graenog (;4-a osnovne namjene! osim 1a stadione! gdje udio mo*e )iti i ve,i. I8 !9 7! na prostoru 1one rekonstruk-ije i dogradnje /oma +portova i 'tadiona u Daksimiru omogu,uje se i1gradnja i ureenje +portski5 i prate,i5 sadr*aja (poslovne namjene i trgovaki kompleksi! ugostiteljsko-turistike! javne i dru+tvene te druge namjene&9 pri emu odnos +portski5 i prate,i5 sadr*aja mo*e )iti i drugaiji od propisanoga pret5odnim stavkom. :7&3$%7 F &e%&e#@!5$%# #95e # F ;:7&3 be8 "&#' 5e F R6 Na tim se povr+inama mogu ureivati otvorena igrali+ta te manji prate,i prostori. Dogu,a je gradnja graevina +to upotpunjuju i slu*e osnovnoj djelatnosti (gardero)e! sanitarije! manji ugostiteljski sadr*aji&! ukupnoga (;4-a do % m2/5a -jelovite ureene +portsko-rekrea-ijske povr+ine graevne esti-e! a propor-ionalno manje na manjim. 3kupni (;4 ne mo*e )iti ve,i od $ m2. @tvorena igrali+ta i1 pret5odnog stavka mogu se se1onski natkriti. 4rate,i se sadr*aji mogu graditi istodo)no ili nakon ureenja otvoreni5 +portskorekrea-ijski5 igrali+ta. I8 !9 7! omogu,uje se gradnja javne pod1emne gara*e na loka-iji 'rednjo+kolskog igrali+ta u ?lai,evoj uli-i. (=6=)= J#4 e 8ele e :74&;! e .lanak %$ J#4 ! :#&% F Z( je javni nei1graeni prostor o)likovan planski rasporeenom vegeta-ijom i sadr*ajima temeljno ekolo+ki5 o)ilje*ja! namijenjen +etnji i odmoru graana. Hunk-ionalno o)likovanje parka odreuju prirodne karakteristike prostora! kontaktne namjene i potre)a 1a :ormiranjem ekolo+ko! edukativno estetski5 i rekreativni5 povr+ina! pa

- %$ se parkovi tipolo+ki dijele na gradske parkove! parkove etvrti ili susjedstva! trgove! edukativne i 1nanstvene parkove! povijesne parkove i sl. =ipolo+ki o)lik parka odreuje nain i ra1inu opremljenosti sadr*ajima! graevinama i drugom opremom! +to se odreuje ur)anim pravilima ove odluke. (radnja graevina! sadr*aja i opreme parka uvjetovana je reali1a-ijom planirane parkovne povr+ine u -jelini! a odreena je ur)anim pravilima ove odluke. I8 !9 7! omogu,uje se gradnja javne pod1emne gara*e na dijelu povr+ine =rga dr. Hranje =umana. G&#'$%e :#&% F ;u9e F Z6 su +ume pose)ne namjene :unk-ionalno o)likovne karakteristike koji5 su odreene nji5ovim prirodnim o)ilje*jima. (radske park - +ume mogu se o)likovati kao parkovne povr+ine! a gospodarenjem se 1adr*ava nji5ova i1vorna struktura +ume! u1 mogu,nost opremanja samo onim sadr*ajima koji ,e od op,e korisni5 :unk-ija +ume imati nagla+eniju rekreativnu :unk-iju. 4ovr+inu park - +ume koja ,e se ureivati i ra1inu opremanja odreuju tijela nadle*na 1a upravljanje +umama i 1a 1a+titu pose)no vrijedni5 i 1a+ti,eni5 dijelova prirode na gradskom podruju. Dogu,e interven-ije na prostoru gradski5 park - +uma odreene su ur)anim pravilima ove odluke. Te9#3$%! :#&% - Z0 je prostor ije su o)likovne karakteristike 1adane sadr*ajem (temom& te nema nu*no nagla+eno vegeta-ijsku (5ortikulturnu& komponentu. 'adr*ajna struktura tematskog parka! opremljenost graevina opremom te drugi uvjeti reali1a-ije parka odreeni su ur)anim pravilima ove odluke ili ,e se odrediti proved)enim dokumentima prostornog ureenja. 3 1oni tematskog parka potre)no je osigurati )arem $ L povr+ina s vegeta-ijskom komponentom (1eleni5 povr+ina&. J#4 e "&#'$%e :74&;! e F 3e9#3$%e 87 e F ZA su povr+ine niskog inten1iteta i1graenosti koje se planiraju kao0 - novi parkovi i trgovi i1meu *elje1nike pruge i rijeke 'ave9 - nei1graeni koridori gradski5 in:rastruktura (potoka! gradski5 uli-a! *elje1ni-e&9 - prostori o)nove nestali5 poljoprivredni5 kultura (vinogradi i dr.&. 3 tematskim 1onama mogu se graditi graevine 1a0 - 1nanost! kulturu i rekrea-iju9 - ugostiteljstvo9 - vjerske sadr*aje! u1 uvjet da kin 1one nije ve,i od !2 i pod1emne gara*e iji (;4 ne ula1i u ki. 3 1onama javni5 1eleni5 povr+ina mogu se 1adr*ati! rekonstruirati i o)navljati stam)ene i gospodarske te druge graevine kad su 1a+ti,ene kao spomeni-i kulture ili su ovom odlukom utvrene kao oso)ito vrijedne. (=6=,= Z#;3!3 e 8ele e :74&;! e F Z .lanak %6 Za+titne 1elene povr+ine o)likovane su radi potre)e 1a+tite okoli+a (1a+tite relje:a! nesta)ilne padine! ero1ija! voda! potone doline! tradi-ionalni krajoli-i! 1a+tita od )uke! 1a+tita 1raka i druge 1a+titne 1one&. Na povr+inama 1a+titnog 1elenila! mogu se o)likovati rasadni-i. 21nimno! unutar 1a+titni5 1eleni5 povr+ina mogu se graditi i manje graevine javne i dru+tvene! ugostiteljske i stam)ene namjene! klijeti! kompostane i gro)lje ku,ni5 lju)ima-a! postavljati skulpture i spomen-o)ilje*ja! kada je to odreeno ur)anim pravilima ove odluke. Djere ouvanja i 1a+tite! te :unk-ionalno-o)likovne karakteristike krajo)ra1ni5 povr+ina! i mogu,e interven-ije odreene su ur)anim pravilima ove odluke.

- %6 3 1onama 1a+titni5 1eleni5 povr+ina mogu se 1adr*ati! rekonstruirati i o)navljati stam)ene i gospodarske! te druge graevine kad su 1a+ti,ene kao spomeni-i kulture ili su ovom odlukom utvrene kao oso)ito vrijedne. Za5vati na takvim graevinama mogu,i su iskljuivo u skladu s propo1i-ijama nadle*nog tijela 1a+tite. (=6=.= P7$eb # #95e # F N .lanak %7 4ovr+ine pose)ne namjene odreene su 1a potre)e Dinistarstva o)rane i Dinistarstva unutarnji5 poslova 6epu)like 7rvatske i ureuju se prema pose)nim propisima. (=6=/= P74&;! e ! D&#$3&u%3u& !G $u$3#4# F IS .lanak %" 4ovr+ine in:rastrukturni5 sustava su povr+ine na kojima se mogu graditi komunalne graevine i ureaji i graevine in:rastrukture na pose)nim prostorima i graevnim esti-ama! te linijske i povr+inske graevine 1a promet. Na povr+inama predvienima 1a gradnju komunalni5 graevina i ureaja i graevina in:rastrukture na pose)nim prostorima grade se0 - ureaji 1a proi+,avanje otpadni5 voda9 - spremni-i 1a vodu9 - ureaji 1a kanali1a-iju9 - tra:ostani-e 3" /%% kF! 22 /%% kF i %% /NkF9 - toplane i elektrane9 - graevine i ureaji alternativni5 i1vora energije9 - plinske primopredajne mjerno-reduk-ijske stani-e! skladi+ta plina! plinske regula-ijske! odori1a-ijske! ra1djelne i )lokadne stani-e te ispostave 1a de*urne slu*)e9 - komuta-ijske graevine9 - vodna -rpili+ta9 - graevine 1a predo)radu i o)radu otpada9 - graevine 1a druge komunalne i sline djelatnosti. Na povr+inama predvienima 1a linijske! povr+inske i druge in:rastrukturne prometne graevine grade se i ureuju0 - ulina mre*a i trgovi s mogu,no+,u denivela-ije9 - mostovi0 - parkirali+ta i gara*e s mogu,no+,u deniveliranog pristupa9 - tramvajska mre*a9 - tramvajske i auto)usne stani-e i terminali s prate,im sadr*ajima9 - *elje1nika mre*a! graevine i prate,i sadr*aji! ukljuivo lokoteretni i kontejnerski kolodvor9 - mre*a )i-iklistiki5 sta1a i traka9 - pje+ake 1one! rampe! stu)i+ta! li:tovi! putovi i sl.9 - )en1inske postaje s prate,im sadr*ajima9 - auto)usni kolodvori s prate,im sadr*ajima9 - spremi+ta auto)usa i tramvaja9 - stani-e *iare s prate,im sadr*ajima9 - javne gradske povr+ine - tematske 1one.

- %7 I8 !9 7- i na 1ase)nim graevnim esti-ama! mogu se graditi i poslovne graevine (uredske i prate,e& u ve1i s o)avljanjem osnovne djelatnosti. Dogu,a je i1gradnja i1nad prometni5 povr+ina ako je opravdanost i1gradnje provjerena kro1 proved)eni dokument prostornog ureenja! a i1nimno mogu,a je i gradnja ispod in:rastrukturni5 povr+ina na podruju 343 ;u1inski ?ri - 6an*irni kolodvor jug. I8 !9 7! na prostoru (lavnog kolodvora Zagre) omogu,uje se reali1a-ija sadr*aja sukladno utvrenoj prometnoj studiji i re1ultatima po njoj provednoga javnog natjeaja. Na povr+inama i1 ovoga lanka ne mogu se graditi stam)ene graevine! a i1nimno se omogu,uje 1adr*avanje u prostoru graevina u1 sjevernu stranu 'amo)orske -este! prema 1ateenom stanju na dan stupanja na snagu ove odluke. (=6=(+= G&7bl5e .lanak %# (ro)lja su povr+ine na kojima se! osim ureenja ukopni5 mjesta! mogu graditi prate,i sadr*aji koji slu*e osnovnoj :unk-iji gro)lja (-rkve! kapele! o)redne dvorane! mrtvani-e i sl.&. 4ostoje,a gradska gro)lja su Dirogoj s (ajem urni! Diro+eve-! Aestine! (rane+ina! .uerje! 6emete! Darku+eve-! (raani! 6esnik! 'tenjeve-! (ornje Frape! 'veta ?lara i Caku+eve-. 4ostoje,a manja gro)lja mogu se pove,ati u okviru lokalni5 potre)a i prostorni5 mogu,nosti. 3reenje novi5 gro)lja predvia se na podruju 1apadno od Dirogoja i istono od Diro+ev-a. (=6=((= V7'e ! 47' # '7b&# .lanak 2 P74&;! e :7' 47'79 F V( su povr+ine rijeke 'ave! staja,i5 voda! potoka i akumula-ija na poto-ima Dedvedni-e! a odr*avat ,e se i ureivati odr*avanjem re*ima i propisane kvalitete voda. Na teku,im i staja,im vodama i u nji5ovom neposrednom okoli+u tre)a ouvati postoje,e )iljne i *ivotinjske vrste. 4oto-i se ureuju! prete*ito! otvorenog korita! a poto-i na oso)ito vrijednim podrujima ureuju se pejsa*no. P74&;! e :74&e9e 7 :7' 47'79 F V6 o)u5va,aju odteretni kanal >@dra>! ureene i neureene inunda-ije rijeke 'ave! reten-ije na poto-ima Dedvedni-e! kanale u1 rijeku 'avu i druge povr+ine koje ine vodno do)ro. =e se povr+ine mogu koristiti kao parkovne povr+ine i otvorena igrali+ta 1a +port i rekrea-iju. 21nimno! u prostoru vodnog do)ra! a i1van grani-a stogodi+njega vodnog vala i reten-ije! mogu se graditi graevine u :unk-iji osnovne namjene i1 ovoga lanka. Na povr+inama vode i vodnog do)ra (u rijenom koritu i u inunda-iji&! u 1oni $ m ni1vodno od Dosta mladosti! omogu,uje se pristup rije-i i postava plutaju,i5 o)jekata ve,i5 od 3$ m! a 1a )rodove do 3$ m i na tradi-ionalnim prive1i+tima u1 mostove! prema postoje,em stanju loka-ije i graevine! drugi loka-ijski uvjeti nisu propisani.

- %" -

(=6=(6= P74&;! e $4!G #95e # .lanak 22. Na povr+inama svi5 namjena +to su utvrene (eneralnim ur)anistikim planom mogu se graditi uli-e! trgovi! djeja igrali+ta! )i-iklistike sta1e! pje+ake sta1e! in:rastrukturna mre*a- manje in:rastrukturne graevine i ureaji i mjerne postaje 1a pra,enje kakvo,e 1raka. 4ostava reklamni5 i in:o panoa omogu,uje se na povr+inama svi5 namjena! a u skladu s pose)nom gradskom odlukom. (=0= R#8"&# !<e 5# #95e # :74&;! # .lanak 23. /etaljno ra1granienje i1meu pojedini5 namjena povr+ina i ur)ani5 pravila ! grani-e koji5 se gra:ikim prika1om ne mogu utvrditi nedvoj)eno! odredit ,e se proved)enim dokumentima prostornog ureenja ili ur)anistiko te5nikim uvjetima 1a 1a5vat u prostoru. (raevna esti-a 1a odreeni 1a5vat u prostoru mo*e se temeljem ra1granienja o)likovati od jedne ili vi+e katastarski5 esti-a u1 uvjet da je ve,i dio graevne esti-e unutar osnovne namjene. 21nimno! graevna esti-a mo*e )iti i manjim dijelom u osnovnoj namjeni! ali ne manjim od polovi-e minimalne povr+ine graevne esti-e odreene ur)anim pravilom. (raevna se esti-a mo*e o)likovati temeljem ra1granienja! ukoliko se preostali dio graevne esti-e koji nije u osnovnoj namjeni nala1i u 1onama 6%! 62! Z%! Z2! Z3! Z4 i Z s time da se i1u1imaju 1elene povr+ine Z2 u sustavu 1a+tite <! ; i Z2 unutar podruja ekolo+ke mre*e! u1 uvjet da se glavna graevina smjesti na povr+inu na kojoj je gradnja dopu+tena. 3r)anistiki parametri 1a graevnu esti-u o)likovanu temeljem detaljnog ra1granienja odreuju se prema minimalnoj graevnoj esti-i de:iniranoj ur)anim pravilom! ili u odnosu na dio graevne esti-e u osnovnoj namjeni ako je on ve,i od minimuma propisanog ur)anim pravilom. /etaljnim ra1granienjem pojedini5 namjena povr+ina ne mo*e se osnovati graevna esti-a i1a graevne esti-e u1 uli-u (drugi red gradnje&. 6= UVJETI UREENJA PROSTORA ZA GRAEVINE OD VANOSTI ZA DRAVU I GRAD ZAGREB .lanak 24. (raevine i 1a5vati od va*nosti 1a 6epu)liku 7rvatsku i (rad Zagre) - prometne! energetske! vodne! proi1vodne! +portske! graevine 1a gospodarenje otpadom! nepokretna kulturna do)ra! graevine javne i dru+tvene namjene i graevine pose)ne namjene grade se! dograuju! nadograuju i rekonstruiraju u skladu s namjenom prostora! pose)nim propisima i ur)anim pravilima ove odluke. (raevine i 1a5vati od va*nosti 1a /r*avu i (rad Zagre) mogu,e je smjestiti na povr+inama mje+ovite! javne i dru+tvene! gospodarske! +portsko-rekrea-ijske i pose)ne namjene! na povr+inama in:rastrukturni5 sustava! na javnim gradskim povr+inama -

- %# tematskim 1onama! unutar vodnog do)ra! na povr+inama 1a )udu,i ra1voj i! i1nimno! na javnim i 1a+titnim 1elenim povr+inama. 0= UVJETI SMJETAJA GRAEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI .lanak 2$. (raevine gospodarski5 djelatnosti mogu se smjestiti na povr+inama gospodarske namjene - (! proi1vodne namjene - 2! poslovne namjene - ?%! trgovaki5 kompleksa - ?2! turistiko-ugostiteljske namjene - =! mje+ovite - prete*ito poslovne namjene - D2 i mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene - D%. 'mje+taj graevina! oda)ir djelatnosti i te5nologija uskladit ,e se s mjerama 1a+tite okoli+a! s tim da su dopu+tene samo djelatnosti o)1irne prema okoli+u koje nisu energetski 1a5tjevne i prometno su primjerene! 1asnovane na modernim i novim te5nologijama! po*eljno je da imaju neka od o)ilje*ja tradi-ionalne 1agre)ake proi1vodnje i usluga. Na povr+inama mje+ovite - prete*ito stam)ene - D% i mje+ovite - prete*ito poslovne namjene - D2 ne mogu se smjestiti graevine i ureivati prostori koji 1)og )uke! pra+ine! mirisa! neprimjerenoga radnog vremena! inten1ivnog prometa ro)a i vo1ila ometaju stanovanje. 3vjeti smje+taja graevina gospodarski5 djelatnosti odreeni su u ur)anim pravilima ove odluke i na kartogra:skim prika1ima %. ?@62A=BNCB 2 N<DCBN< 46@'=@6<! 2. D6BE< (@'4@/<6'?27 2 /63A=FBN27 /CBG<=N@'=2 4. 3FCB=2 Z< ?@62A=BNCB! 36BIBNCB 2 Z<A=2=3 46@'=@6< - 4a 3r)ana pravila. A= UVJETI SMJETAJA GRAEVINA DRUTVENIH DJELATNOSTI .lanak 26. 3 (eneralnome su ur)anistikom planu osigurani prostorni uvjeti smje+taja i ra1voja sustava dru+tveni5 djelatnosti0 pred+kolski5 ustanova! osnovni5 i srednji5 +kola! visoki5 uili+ta! 1nanstveni5 institu-ija! graevina kulture i +porta! 1dravstveni5 i so-ijalni5 ustanova! vjerski5 graevina i drugi5 graevina javnog interesa. Frsta i )roj graevina dru+tveni5 djelatnosti odreuju se mre*om graevina 1a svaku djelatnost na osnovi pose)ni5 1akona i standarda. (raevine dru+tveni5 djelatnosti mogu se smjestiti na povr+inama javne i dru+tvene! stam)ene! mje+ovite - prete*ito stam)ene! mje+ovite - prete*ito poslovne! gospodarske i +portsko-rekrea-ijske namjene! te na javnim gradskim povr+inama - tematskim 1onama i na javnim i 1a+titnim 1elenim povr+inama. 3vjeti smje+taja graevina dru+tveni5 djelatnosti odreeni su ur)anim pravilima ove odluke i na kartogra:skim prika1ima - %. ?@62A=BNCB 2 N<DCBN< 46@'=@6<! 2. D6BE< (@'4@/<6'?27 2 /63A=FBN27 /CBG<=N@'=2 4. 3FCB=2 Z< ?@62A=BNCB! 36BIBNCB 2 Z<A=2=3 46@'=@6< - 4a 3r)ana pravila.

-2 A=(= P&e';%7l$%e u$3# 74e- 7$ 74 e ! $&e' 5e ;%7le .lanak 27. 4red+kolske ustanove (djeje jasli-e i vrti,i&! osnovne i srednje +kole planiraju se tako da pokriju potre)e odreenog podruja i da se stvore najprimjerenija gravita-ijska podruja 1a svaku graevinu! a prema mre*i 1a svaku djelatnost na osnovi pose)ni5 1akona i standarda. (ravita-ijska udaljenost 1a pred+kolske ustanove u pravilu i1nosi 2 -4 m! i1nimno do maksimalno % m! a 1a osnovne +kole 4 -6 m! ovisno o gusto,i naseljenosti. 4otre)e 1a pred+kolskim ustanovama! osnovnim i srednjim +kolama odreuju se na temelju pretpostavljenog udjela dje-e u odnosu na )roj stanovnika. 4rigodom gradnje pred+kolski5 ustanova primjenjuju se sljede,i normativi0 - )roj dje-e pred+kolske do)i odreuje se sa "L )roja stanovnika! s tim da je o)u5vat pred+kolskim ustanovama 76L9 - veliina graevne esti-e odreuje se tako da se osigura! u pravilu! 3 m2 graevnog 1emlji+ta po djetetu! a i1nimno %$ m 2 po djetetu! u1imaju,i u o)1ir lokalne uvjete! te ako se 1emlji+te nala1i u1 ureene javne 1elene povr+ine na kojima je mogu,e organi1irati siguran )oravak dje-e9 - prostorni kapa-iteti graevine odreuju se optimalno 1a % odgojni5 skupina! odnosno 2 dje-e! a maksimalni kapa-iteti 1a %7 - 2 odgojni5 skupina s 34 - 4 dje-e. /jeji vrti, s podrunim odjelima optimalno ima 3 odgojni5 skupina s ukupno 6 dje-e. 4red+kolske ustanove se grade kao jednoeta*ne! dvoeta*ne! i1nimno kao troeta*ne u gusto naseljenim podrujima! u1 mogu,nost gradnje pod1emne eta*e. Najmanja veliina graevne esti-e 1a gradnju pred+kolske ustanove i1nosi 2 m2. 4rigodom gradnje osnovni5 +kola primjenjuju se sljede,i normativi0 - )roj dje-e +kolske do)i odreuje se sa % L )roja stanovnika9 - )roj uioni-a odreuje se tako da jedna uioni-a dola1i na 2" uenika9 - veliina graevne esti-e odreuje se tako da se osigura 3 m 2 po ueniku! a i1nimno 2 2 m po ueniku! u ve, i1graenim gusto naseljenim podrujima! odnosno u ve, :ormiranim naseljima9 - prostorni kapa-itet osnovno+kolske graevine odreuje se najvi+e 1a "#6 uenika u najvi+e 32 ra1redna odjela ako se radi o dvjema smjenama! te $6 uenika u %6 - 2 ra1redni5 odjela ako se radi o jednoj smjeni! +to se utvruje kao standard koji se *eli posti,i. 4rigodom gradnje srednji5 +kola primjenjuju se sljede,i normativi0 - prostorni kapa-itet srednjo+kolske graevine odreuje se 1a najvi+e 32 ra1redna odjela! odnosno do " uenika u +koli9> - optimalni kapa-itet srednjo+kolske graevine je od %6 do 2 ra1redni5 odjela! odnosno 4 - $ uenika9 - )roj uioni-a odreuje se tako da jedna uioni-a dola1i na 2" uenika9 - veliina graevne esti-e odreuje se tako da se osigura 2 - 4 m 2 po ueniku! u1imajuOi u o)1ir lokalne uvjete. @snovni standard +kolskog prostora! u pravilu! tre)a osigurati rad +kole u jednoj smjeni! a i1nimno! do stvaranja potre)ni5 uvjeta! u dvije smjene. 4rilikom planiranja osnovni5 i srednji5 +kola na niskokonsolidiranome gradskom podruju - prostorima ur)ane o)nove (3. %.& i nove regula-ije na nei1graenom prostoru (3. 2&! potre)no je osigurati rad +kola u jednoj smjeni. 21nimno! 1a gradnju i ureenje +kolskog kompleksa s vi+e srednji5 +kola na loka-iji u Fla+koj uli-i! mogu,e je odstupanje od normativa i1 pret5odnog stavka radi karakteristika i ogranienja loka-ije u gradskom sredi+tu i postoje,i5 graevina na graevnoj esti-i.

- 2% 4rigodom odreivanja loka-ija 1a pred+kolske ustanove! osnovne i srednje +kole mora se osigurati dostupnost prila1a i prijevo1a te sigurnost kretanja dje-e. (raevina mora )iti planirana na kvalitetnom terenu. A=6= V!$7%# u<!l!;3#- 8 # $34e e ! $3!3u@!5e- "&#?e4! e 8# %ul3u&u ! ;:7&3 .lanak 2". 6a1voj i +irenje visoki5 uili+ta u Zagre)u temeljit ,e se na postoje,oj situa-iji i dugorono utvrenim potre)ama pojedini5 1nanosti i ustanova u skladu s nji5ovim ra1vojem i potre)ama stanovni+tva. Znanstvene institu-ije i graevine 1a kulturu i +port gradit ,e se prema potre)ama i na loka-ijama usklaenima s planom kori+tenja i namjene prostora! odnosno u skladu s mre*om ti5 graevina. A=0= Z'&#4$34e # ! $7@!5#l # $%&b .lanak 2#. 4ostoje,e graevine 1a 1dravstvo i so-ijalnu skr) pro+irivat ,e se i adaptirati u skladu s prostornim mogu,nostima! a gradnja novi5 odredit ,e se prema potre)ama! u skladu s pose)nim standardima i na loka-ijama usklaenima s planom kori+tenja i namjene prostora. A=A= V5e&$%e "&#?e4! e .lanak 3 . 4ostoje,e vjerske graevine pro+irivat ,e se i adaptirati u skladu s prostornim mogu,nostima! a nove graditi prema potre)ama i na loka-ijama u skladu s planom kori+tenja i namjene prostora. Danje kapeli-e! kri*evi i sl. mogu se graditi i na nei1graenim 1elenim povr+inama! predvienima planom kori+tenja i namjene prostora.

A=B= D&u"! $#'&#5! '&u;34e 7" ! 3e&e$# .lanak 3%. /rugi sadr*aji dru+tvenog interesa (uprava! pravosue! udruge graana! politike stranke! diplomatska predstavni+tva! 7=F&! planiraju se prema potre)ama i u skladu s pose)nim standardima i na loka-ijama usklaenima s planom kori+tenja i namjene prostora. 'pomeni-i! spomen - o)ilje*ja i sl. mogu se graditi i na 1elenim povr+inama.

- 22 -

B=

UVJETI I NAIN GRADNJE STAMBENIH GRAEVINA

B=(= U45e3! "&#' 5e $3#9be !G "&#?e4! # .lanak 32. 'tanovanje! kao osnovna gradska namjena! predvia se u 1onama $3#9be e F S95e;74!3e F M- 95e;74!3e F :&e3e!37 $3#9be e F M( ! 95e;74!3e F :&e3e!37 :7$l74 e #95e e F M6- dok je u nekim 1onama drugi5 namjena stanovanje 1astupljeno i1nimno kao prate,i sadr*aj. 'tam)ene graevine planiraju se kao 4!$7%e- !$%e ! ! '!4!'u#l e. V!$7%# $3#9be # "&#?e4! #E najmanje visine etiri nad1emne eta*e (najmanje suteren ili pri1emlje! te tri kata&9 pojedinana nova graevina mora )iti usklaena s karakteristinom kvalitetnom tipologijom i mjerilom okolne gradnje. N!$%# $3#9be # "&#?e4! #E visine etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat. I '!4!'u#l # $3#9be # "&#?e4! #E visine do najvi+e tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat. (raevine se mogu graditi samo u1 rje+enje prikljuka na prometnu povr+inu prema lanku 3". ove odluke! prikljuaka na mre*u 1a opskr)u elektrinom energijom i vodom! te 1a odvodnju otpadni5 voda. 21nimno! individualne stam)ene graevine do 4 m2 (;4 s najvi+e tri stana mogu se graditi s rje+enjem opskr)e vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sa)irnu jamu! ostalo prema pret5odnom stavku. @mogu,uje se rekonstruk-ija i gradnja 1amjenski5 graevina prema odgovaraju,im ur)anim pravilima na i1graenim graevnim esti-ama! iako nemaju neposredan pristup s uli-e ili pristupnog puta. B=6= N#<! "&#' 5e $3#9be !G "&#?e4! # .lanak 33. @visno o lokalnim uvjetima! mor:ologiji i stupnju konsolida-ije prostora de:inirani su uvjeti i nain gradnje stam)eni5 graevina. 'tam)ene graevine mogu se graditi kao0 F $#97$375eCe "&#?e4! eI F :7luu"&#?e e "&#?e4! eI F u"&#?e e "&#?e4! eI F "&#?e4! e u !8u= Nain gradnje nove graevine odreuje se prema veliini i o)liku graevne esti-e! odnosno prema 1ateenoj ur)anoj matri-i i tipologiji gradnje i ur)anim pravilima ove odluke. <ko graevina ima otvore prema susjednoj graevnoj esti-i! od te esti-e mora )iti udaljena najmanje 3! m! ako ur)anim pravilima ove odluke nije drugaije odreeno. ?ada ur)ana pravila ove odluke dopu+taju! graevina mo*e )iti udaljena manje od 3! m! ali ne manje od %! m od mee susjedne graevne esti-e (ne odnosi se na meu prema javnoj povr+ini&. 3 tom se sluaju na graevini ne smiju graditi otvori prema susjednoj graevnoj esti-i. @tvorima se ne smatraju dijelovi 1ida sagraeni od staklene opeke i otvori s nepro1irnim staklom veliine do 6 N 6 -m.

- 23 <ko je na postoje,oj graevini u1 meu i1veden svjetlarnik! prigodom gradnje nove graevine na susjednoj graevnoj esti-i tre)a predvidjeti svjetlarnik na istom mjestu i! najmanje! isti5 dimen1ija. =erase! otvorena stu)i+ta! )alkoni! loe! ista-i i sl. ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3! m od susjedne graevne esti-e. 3reenje prostora i nain gradnje stam)eni5 i drugi5 graevina odreeni su ur)anim pravilima ove odluke. @dred)e i1 stavaka 4.! $.!6. i ". odnose se na gradnju niski5 i individualni5 graevina svi5 namjena. (raevine nije mogu,e smjestiti na dijelu graevne esti-e re1erviranom 1a pro+irenje postoje,e uli-e. B=0= N#<! "&#' 5e :797C !G "&#?e4! # .lanak 34. N# "&#?e4 !9 <e$3!@#9# !$%!G ! ! '!4!'u#l !G "&#?e4! # mogu se! osim graevine 1a stanovanje ili stam)eno-poslovne graevine! graditi pomo,ne graevine s prostorima 1a rad! gara*e! spremi+ta ogrjeva i druge pomo,ne prostorije i! i1nimno! nadstre+ni-e. P797C # "&#?e4! # mo*e )iti samostoje,a! poluugraena i ugraena! visine najvi+e dvije nad1emne eta*e! pri emu je druga eta*a potkrovlje )e1 nado1ida. (raevni pravapomo,ne graevine je! u pravilu! i1a graevnog prav-a glavne graevine. 21nimno! na strmom terenu! gara*a se mo*e graditi u1 ru)nu liniju re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno u1 regula-ijsku liniju ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje. <ko pomo,na graevina ima otvore prema susjednoj graevnoj esti-i 1a nji5 vrijede ista pravila kao i 1a stam)ene graevine. N#'$3&e; !@# je namijenjena 1a natkrivanje parkirali+ta! terasa! stu)i+ta! ula1ni5 prostora! otvoreni5 povr+ina graevne esti-e i sl.! najve,e ukupne povr+ine 2$ m 2 na graevnoj esti-i! a na nje1in smje+taj primjenjuju se pravila 1a pomo,ne graevine. Nadstre+ni-e i pomo,ne graevine ne mogu se smjestiti na dijelu graevne esti-e re1erviranom 1a pro+irenje postoje,e uli-e. B=A= U&e?e 5e "&#?e4 e <e$3!@e .lanak 3$. (raevna esti-a namijenjena prete*ito stanovanju ureivat ,e se na tradi-ionalan nain ureenja oku,ni-e! po+tuju,i :unk-ionalne i o)likovne karakteristike krajo)ra1a! u1 upotre)u auto5tonoga )iljnog materijala. 4rigodom visoke stam)ene gradnje graevna se esti-a ne mo*e ograivati. (raevna esti-a 1a gradnju niski5 i individualni5 graevina o)likuje se prema ur)anim pravilima ove odluke. =erase i potporni 1idovi grade se u skladu s relje:om i o)likovnim o)ilje*jima naselja. 4redvrtovi i1 ur)ani5 pravila ove odluke planiraju se najmanje u +irini jedne tre,ine graevne esti-e u1 ru)nu liniju re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno u1 regula-ijsku liniju ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje te se 5ortikulturno ureuju visokim i niskim 1elenilom. Na graevnoj se esti-i mogu graditi0 )a1en! tenisko igrali+te i sl.! a koji se ne uraunavaju u i1graenost graevne esti-e.

- 24 3line ograde se i1rauju u kom)ina-iji vrstog materijala i *ivi-e! visine do %!$ m. @grade i1meu graevni5 esti-a su visine do 2! m! mjereno od ni*e kote konano 1aravnanog terena. @grade! predvrtovi! terase! potporni 1idovi! stu)e! kolne i pje+ake rampe 1a pristup graevinama! )a1eni! teniska igrali+ta! potre)na parkirali+na mjesta i prirodni teren odreen ur)anim pravilima ove odluke! kao i ostali elementi ureenja graevne esti-e! ne mogu se smjestiti na dijelu graevne esti-e re1erviranom 1a pro+irenje postoje,e uli-e. Na dijelu graevne esti-e re1erviranom 1a pro+irenje postoje,e uli-e mogu,e je urediti travnjak! )e1 sadnje visoke vegeta-ije! te minimalni potre)ni pristup graevini.

)=

UVJETI UTVRIVANJA TRASA I POVRINA PROMETNETELEKOMUNIKA>IJSKE I KOMUNALNE INJRASTRUKTURNE MREE .lanak 36.

(eneralnim ur)anistikim planom osigurane su povr+ine i koridori in:rastrukturni5 sustava i to 1a0 - prometni sustav9 - telekomunika-ije i po+te9 - vodnogospodarski sustav9 - energetski sustav. 4ostoje,e i planirane trase vodova komunalne in:rastrukture! ovisno o lokalnim i te5nikim uvjetima! vodit ,e se u pravilu o1naenim koridorima u skladu s odredni-ama lanaka 22.! $6.! i % 4. ove odluke. Gokalne i te5nike uvjete 1a reali1a-iju komunalne in:rastrukture utvruju nadle*ne slu*)e. ?oridori magistralni5 elektroenergetski5 vodova %% kF i vodova komunalne in:rastrukture prika1ani su naelno na kartogra:skim prika1ima 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3) Bnergetski sustav! po+ta i telekomunika-ije i 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3Fodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom. Nji5ov detaljni polo*aj odredit ,e se proved)enim planovima (/43! 343& i/ili loka-ijskom do1volom. ?oridori magistralni5 vodova komunalne in:rastrukture moraju )iti udaljeni najmanje 2 ! m od vanjske no*i-e nasipa rijeke 'ave! ?rapine i odteretnog kanala >@dra>. 2n:rastrukturni sustavi grade se prema pose)nim propisima i pravilima struke! te odred)ama ove odluke. )=(= P&79e3 ! ! D&#$3&u%3u& ! $u$3#4! .lanak 37. /ugoroni -ilj je da se najmanje dvije tre,ine svi5 dnevni5 putovanja odvija javnim prijevo1om i nemotori1iranim o)li-ima putovanja. Na povr+inama in:rastrukturni5 sustava namijenjeni5 prometu mogu se graditi i ureivati0 - ulina mre*a i trgovi s mogu,no+,u denivela-ije9 - parkirali+ta i gara*e s mogu,no+,u deniveliranog pristupa9 - tramvajska mre*a9 - tramvajske i auto)usne stani-e i terminali s prate,im sadr*ajima9

- 2$ - *elje1nika mre*a! graevine i prate,i sadr*aji ukljuivo lokoteretni i kontejnerski kolodvor9 - mre*a )i-iklistiki5 sta1a i traka9 - pje+ake 1one! rampe! stu)i+ta! li:tovi! putovi i sl.9 - )en1inske postaje s prate,im sadr*ajima9 - auto)usni kolodvori s prate,im sadr*ajima9 - spremi+ta auto)usa i tramvaja9 - stani-e *iare s prate,im sadr*ajima9 - javne gradske povr+ine - tematske 1one. 3 kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3a 4romet odreeni su koridori 1a ulina i *elje1niko-ulina vori+ta! a detaljni visinski odnosi odreivat ,e se proved)enim dokumentima prostornog ureenja ili detaljnijim rje+enjima uli-a. )=(=(= Ul!< # 9&e# ! 3&"74! .lanak 3". (eneralnim ur)anistikim planom predvia se gradnja i ureenje osnovne uline mre*e! trgova i drugi5 nekategori1irani5 uli-a! tako da se osigura usklaen ra1voj javnoga! pje+akog i )i-iklistikog prometa! te osiguraju uvjeti 1a a:irma-iju postoje,e i :ormiranje nove mre*e javni5 ur)ani5 prostora. 3 planiranju! projektiranju! gradnji i ureenju trgova i uline mre*e osigurat ,e se propisane mjere 1a+tite okoli+a. (eneralnim ur)anistikim planom predvia se gradnja i ureenje trgova kao va*ni5 :okusa prometni5 tokova! te *ari+ta otvorenoga javnog ur)anog prostora. (eneralnim ur)anistikim planom predvia se gradnja mostova kao prometni5 graevina i kao graevina i1nimnog 1naenja 1a :ormiranje identiteta grada na rije-i. 31 1adr*avanje i rekonstruk-iju postoje,i5! (eneralnim se ur)anistikim planom predvia gradnja deset novi5 mostova! od koji5 +est kolno-pje+ako-)i-iklistiki5! dva kolnopje+aka i dva pje+ako-)i-iklistika mosta. O$ 74 # ul!< # 9&e# @snovna ulina mre*a sastoji se od gradske auto-este (gradska o)ila1ni-a&! gradski5 avenija! glavni5 gradski5 uli-a i gradski5 uli-a. Za gradsku auto-estu tre)a osigurati koridor ili re1ervirati pro+irenje postoje,e uli-e +irine! najmanje! " ! m! 1a gradsku aveniju +irine! najmanje! 4 ! m! 1a novu glavnu gradsku uli-u! najmanje! 26! m i 1a gradsku uli-u! najmanje! %"! m. 21nimno! planirana ;li1neka uli-a! od Dandlove do 3li-e grada Fukovara! +irine koridora ili re1erva-ije pro+irenja od 3$! m! 3li-a grada Fukovara od 'avske do =ratinske! produ*ena Frapanska i Akorpikova uli-a uvr+tene su u kategoriju gradske avenije. 3 podsljemenskom podruju (sjeverno od linije <leja ;ologne! 2li-a! Fla+ka! Daksimirska! <venija (. Au+ka! @poroveka& koridori novi5 ili re1erva-ije 1a pro+irenje postoje,i5 glavni5 gradski5 i gradski5 uli-a mogu )iti! ovisno o lokalnim uvjetima! i u*i od 26! m! odnosno %"! m! kao i koridori ve, postoje,i5 glavni5 gradski5 uli-a i gradski5 uli-a i u drugim dijelovima grada. 3 pravilu! +irina prometne trake 1a gradske avenije i glavne gradske uli-e i1nosi 3.2$ m! 1a gradske uli-e 3! m! a 1a nekategori1irane uli-e 2!7$ m. 'va su raskri*ja na gradskoj auto-esti denivelirana. 6askri*ja na drugim dijelovima osnovne uline mre*e mogu )iti denivelirana ako to 1a5tijevaju prometne potre)e! a dopu+taju prostorne mogu,nosti.

- 26 4rigodom gradnje gradski5 avenija moraju se predvidjeti drvoredi! a drvoredi se mogu planirati i prigodom gradnje glavni5 gradski5 i gradski5 uli-a. @snovna ulina mre*a u-rtana je na kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3a 4romet. N747:l# !&# e ul!@e Novoplanirane uli-e ne mogu )iti u*e od #! metara! osim! i1nimno! 7!$ m! ako to 1a5tijeva kon:igura-ija terena i ako se u1 uli-u grade individualne graevine. 4lanirana slijepa uli-a mo*e )iti najdu*a do%" m! u1 uvjet da na kraju ima o)ve1no okreti+te 1a komunalna i druga vo1ila. 4lanirana pristupna -esta do graevne esti-e je najmanje +irine $!$ m ako se koristi 1a kolni i pje+aki promet! s tim da je najdu*a 7$ m i na nju se ve*e najvi+e pet individualni5 stam)eni5 graevina s najvi+e po tri stana. 21nimno! planirana pristupna -esta do graevne esti-e je najmanje +irine 3!$ m ako se koristi 1a kolni i pje+aki promet i najmanje +irine %!$ m ako se koristi 1a pje+aki promet! s tim da je najdu*a $ m i na nju se mogu prikljuiti samo dvije individualne stam)ene graevine s najvi+e po tri stana. P7$375eCe ul!@e 4ostoje,im uli-ama koje nisu u osnovnoj ulinoj mre*i u-rtanoj na kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3a 4romet! potre)no je osigurati prostor re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e koji i1nosi najmanje 4!$ m od osi prometne povr+ine! i1nimno! 3!7$ m! ako to 1a5tijeva kon:igura-ija terena i ako se u1 uli-u grade individualne graevine. @mogu,uje se rje+enje prikljuka graevne esti-e na prometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti! u1 re1erva-iju pro+irenja postoje,e uli-e prema pret5odnom stavku ili prema kartogra:skom prika1ima! u1 uvjet da njena +irina u naravi nije manja od0 - 3!$ m 1a individualne stam)ene graevine do 4 m2 (;4 s najvi+e tri stana9 - $!$ m 1a ostale individualne i niske graevine! osim graevina u 1onama (! 2! ?%! ?29 - # m 1a visoke graevine i graevine u 1onama (! 2! ?%! ?2. 3 ve, i1graenim dijelovima grada s :ormiranim uli-ama! udaljenost regula-ijske linije uli-e ne mo*e )iti manji od 2!7$ m od osi prometne povr+ine 1a dvosmjerni promet! odnosno %!7$ m 1a jednosmjerni promet. 21nimno! pristupnim se putom mogu smatrati postoje,e pje+ake stu)e. 21nimno! kod postoje,i5 slijepi5 uli-a mo*e se 1adr*ati postoje,a du*ina! te postoje,a +irina ako nije manja od $!$ m. M5e&e :&74e'be 3li-e se mogu graditi etapno i po du*ini i +irini. Btapna +irina ograniavaju,i je :aktor 1a i1gradnju graevina i u odnosu na nju odgovaraju,e se primjenjuju odred)e ove odluke koje odreuju maksimalnu visinu i kapa-itet graevina. (raevna esti-a uli-e mo*e )iti i +ira od koridora uli-e! 1)og prometno - te5niki5 uvjeta kao +to su0 :ormiranje raskri*ja! prila1a raskri*ju! auto)usni5 ugi)ali+ta! pose)ni5 traka 1a javni prijevo1! pod1ida! nasipa i sl. (raevna esti-a uli-e mo*e )iti u*a od planiranog koridora uli-e. 6aspored povr+ina unutar pro:ila uli-e odreivat ,e se na temelju potre)a i mogu,nosti! te prema odred)ama ove odluke. @sim trgova! uline mre*e! prometni5 graevina i povr+ina u-rtani5 na kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3a 4romet omogu,uje se gradnja i ureenje i drugi5 trgova! uline mre*e te prometni5 graevina i povr+ina neop5odni5 1a ostvarivanje drugi5 mjera prostornog ureenja.

- 27 4rigodom gradnje trgova! uline mre*e! prometni5 graevina i povr+ina i1 pret5odnog stavka ovoga lanka! na prostorima na kojima ovom odlukom postoji o)ve1a dono+enja proved)enog dokumenta prostornog ureenja potre)no je 1a nji5 osigurati u pravilu 2$ - 3 L povr+ine od povr+ine o)u5vata proved)enog dokumenta prostornog ureenja tako da se osigura +irenje mre*e gradski5 trgova koji slijede glavne pje+ake putanje gradskog podruja na udaljenostima u pravilu od $ - # m ovisno o namjeni i tipologiji gradnje. 3reenje kolni5 ula1a u )lok ili graevinu osigurati! u pravilu! )e1 mijenjanja nivelete i +irine nogostupa! )e1 uklanjanja pote1a drvoreda ili drugog 1elenila! te )e1 ugro*avanja sigurnosti pje+aka ar5itektonskim )arijerama. . )=(=6= P#&%!&#l!;3# ! "#&#e .lanak 3#. 4otre)an )roj parkirali+ni5 ili gara*ni5 mjesta ()roj 4(D& 1a stam)enu namjenu u visokokonsolidiranim i konsolidiranim gradskim predjelima propisan je ur)anim pravilima ove odluke. 4otre)an )roj 4(D-a kada to nije odreeno ur)anim pravilom ove odluke! odreuje se na % m2 graevinske ()ruto& povr+ine! ovisno o namjeni prostora u graevini0 Namjena prostora 'tanovanje (ukoliko nije propisano ur)anim pravilom& 4roi1vodnja! skladi+ta i sl. =rgovine /rugi poslovni sadr*aji 6estorani i kavane Hakulteti i 1nanstvene ustanove 4rosjena vrijednost %$ " 4 2 $ %$ Gokalni uvjeti %3-%7 6-% 3 -$ %$-2$ 4 -6 % -2

3 )ruto i1graenu povr+inu 1a i1raun 4(D-a ne uraunavaju se gara*e i jednonamjenska skloni+ta. ?ada se potre)an )roj 4(D-a! s o)1irom na pose)nost djelatnosti! ne mo*e odrediti prema normativu i1 stavka 2. ovoga lanka! odredit ,e se po jedan 4(D 1a0 - 5otele! 5ostele i pansione na svake dvije so)e9 - motele na svaku so)u9 - ka1ali+ta! kon-ertne dvorane! kina i sl. na %" sjedala9 - +portske dvorane i igrali+ta s gledali+tima na %" sjedala i 1a jedan auto)us na 4 mjesta9 - ugostiteljsku namjenu na etiri do %2 sjede,i5 mjesta9 - +kole i pred+kolske ustanove! na jednu uioni-u! odnosno 1a jednu grupu dje-e9 - )olni-e! na tri kreveta ili dva 1aposlena u smjeni9 - am)ulante! poliklinike! domove 1dravlja! so-ijalne ustanove i sl.! na dva 1aposlena u smjeni9 - vjerske graevine! na pet do 2 sjedala! ovisno o lokalnim uvjetima. Na podruju (ornjeg grada i ?aptola i na dijelu /onjeg grada omeenog /ra+kovi,evom! *elje1nikom prugom! 6unjaninovom! Hrankopanskom! 2li-om i Desnikom uli-om mogu,e je uplatiti 1a nedostaju,a parkirali+no-gara*na mjesta koja nije mogu,e osigurati na par-eli o)jekta 1a sve namjene osim stam)ene. 2sto se odnosi i na podruje i1van opisanoga u pret5odnom stavku! a unutar visokokonsolidiranog podruja o1naenog s %.2. na kartogra:skom prika1u 4a.

- 2" ?od prenamjene i rekonstruk-ije sagraeni5 o)jekata! u sredi+njem dijelu grada! a unutar visokokonsolidiranog podruja o1naenog s %.%.! %.2. i %.6. na kartogra:skom prika1u 4a. 3r)ana pravila! i1nimno se omogu,uje uplata 1a nedostatna parkirali+na mjesta ukoliko se ne mogu osigurati na par-eli o)jekta. 21nimno! 1a graevine javne i dru+tvene namjene u visokokonsolidiranom podruju o1naenom s %.%.! %.2. i %.7. na kartogra:skom prika1u 4a. 3r)ana pravila! potre)an )roj 4(D-a odreuje se prema mogu,nostima loka-ije! u1imaju,i u o)1ir vrijednosti i ogranienja u prostoru. 4ri odreivanju )roja potre)ni5 4(D i1nimno se mogu smanjiti normativi kod gradnje! dogradnje i nadogradnje o)jekata! i to0 a& u sredi+njem dijelu grada! u ve, sagraenim dijelovima grada! vode,i pri tom rauna o vrijednostima i ogranienim mogu,nostima prostora. 4ri odreivanju )roja 4(D mo*e se predvidjeti isto 4(D 1a ra1liite vrste i namjene o)jekata i ra1liito vrijeme nji5ova kori+tenja! )& u gradskim prostorima na kojima postoji ili se planira javni gradski promet ili gradnja javni5 gara*a! -& u prostorima grada s o)jektima ra1liiti5 namjena! vode,i pri tome rauna o potre)nom )roju 4(D 1a o)jekte koji po namjeni tre)aju ve,i )roj 4(D. 4ostoje,e se gara*e ne mogu prenamijeniti u druge sadr*aje! a parkirali+ta samo i1nimno! u1 osiguravanje alternativnog smje+taja vo1ila. (radnja javni5 gara*a nije mogu,a na prostoru (ornjeg grada i ?aptola i na prostoru omeenom0 uli-ama Fla+kom! ;auerovom! =rgom 4etra ?re+imira 2F.! 7rvojevom! ;orninom! /omagojevom! ;ranimirovom! 3l. (rgura Ninskog! ju*nim ru)om ;otanikog vrta! 6unjaninovom! Fodnikovom! 'avskom! 3l. 2. ?r+njavoga! ?ai,evom i 2li-om! radi ogranienja motornog prometa u sredi+tu grada. 3 toj je 1oni mogu,a gradnja gara*a iskljuivo 1a potre)e stanovanja! i to prema normativu najvi+e %(4D/% stan. I8 !9 7! omogu,uje se gradnja javne pod1emne gara*e na loka-iji 'rednjo+kolskog igrali+ta. I8 !9 7! 1a gara*e u 7ri)arovom prila1u u /ugavama omogu,uje se prenamjena u poslovni prostor prema i1vedenom stanju! u1 osiguranje alternativnog smje+taja vo1ila. 4arkiranje je mogu,e na svim uli-ama osim gradskim avenijama! ovisno o lokalnim uvjetima (o potre)i 1a parkiranjem! raspolo*ivom prostoru! 5ori1ontalnoj i vertikalnoj preglednosti! prola1ima 1a pje+ake i )i-ikliste! pristupu vatrogasni5 vo1ila! 5itne pomo,i i sl.&. <ko se parkirali+ta grade u1 glavni kolnik glavne gradske uli-e! tada moraju )iti kosa (3 P ili 4$P&! a u1 servisne kolnike i gradske uli-e mogu )iti u1du*na! kosa i okomita. <ko se parkirali+ta grade u1 kolnik glavne gradske uli-e ili gradske uli-e! dopu+tena )r1ina kretanja 1a motorna vo1ila ne smije )iti ve,a od $ km/5. (raevna esti-a u stam)enoj i mje+ovitoj! prete*ito stam)enoj namjeni mo*e imati i1nimno dva ula1a na parkirali+te! odnosno gara*u @do)ravanju gradnje novi5 javni5 gara*a pret5odi prometna studija. 31 stajali+ta i terminale javnog gradskog prijevo1a omogu,uje se gradnja parkirali+ta 1a >park and ride>.

- 2# -

)=(=0= M&e# 3&#94#5$%7" ! el5e8 !<%7" :&79e3# .lanak 4 . 4ostoje,a tramvajska mre*a! trase 1a pro+irivanje tramvajske mre*e i gradnju lakotranike *elje1ni-e o1naene su na kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3a 4romet. =ramvaj! *iara i lakotranika *elje1ni-a mogu se graditi i na trasama koje nisu o1naene na karti 4rometne i komunalne in:rastrukturne mre*e! ako ,e to pridonijeti po)olj+anju prometa. 3vjeti 1a takvu gradnju utvrdit ,e se detaljnijom prostorno planskom dokumenta-ijom. 3 (eneralnome ur)anistikom planu odreeno je da se omogu,uje gradnja tramvajski5 pruga! u pravilu! u prostoru odvojenom od kolnika. ?ada se omogu,uje gradnja tramvajski5 pruga u1 plonik! 1a tramvajsku prugu je potre)no osigurati prostor +irine 3! m. ?ad se omogu,uje gradnja tramvajski5 pruga na prostoru odvojenom od uli-e! potre)no je osigurati prostor +irine %$! m! a najmanje #! m. @kreti+ta javnog prijevo1a i javna parkirali+ta u1 stajali+ta i terminale javnog prijevo1a mogu se graditi u svim namjenama ovisno o lokalnim uvjetima. Goka-ije postoje,i5 stajali+ta javnog prijevo1a mogu se mijenjati ako se po)olj+ava javni prijevo1. Za novoplanirane trase tramvaja i lakotranike *elje1ni-e loka-ije stajali+ta odredit ,e se detaljnijim prometnim rje+enjima. 4ovr+ine 1a gradnju novi5 spremi+ta auto)usa i traniki5 vo1ila javnog prijevo1a predviene su u Caku+ev-u! 'avskoj @patovini i ;latu. 4ovr+ina 1a gradnju auto)usnog terminala predviena je istono od raskri*ja 'elske -este i 'avske -este. 4rostori 1a ra1voj *elje1nikog prometa odreeni su i o1naeni u kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3a 4romet. 4lanira se moderni1a-ija 1agre)akoga *elje1nikog vora i dogradnja dijelova *elje1nike mre*e te osposo)ljavanje *elje1ni-e 1a daljnje ukljuivanje u sustav javnoga gradskog i prigradskog prijevo1a putnika. 4lanirani koridori omogu,uju 1adr*avanje postoje,i5 niveleta pruga ili podi1anje na plus prvu ra1inu. 4odi1anje *elje1niki5 pruga na plus prvu ra1inu! 1amjena nasipa vijaduktima i smje+taj primjereni5 sadr*aja unutar in:rastrukturnog pojasa *elje1nike pruge de:inirat ,e se detaljnijom prostorno planskom dokumenta-ijom. 'tajali+ta u :unk-iji javnoga gradskog prijevo1a putnika mogu se! prema potre)i! graditi i na loka-ijama koje nisu o1naene u kartogra:skom prika1u! ako to pridonosi po)olj+anju javnog prijevo1a. (eneralnim ur)anistikim planom je predvieno da se t1v. 1apadna o)ila1na pruga 6an*irni kolodvor - Zapre+i,! na dioni-i od 6an*irnog kolodvora do (ornjeg ;lata! mo*e graditi na dvjema trasama0 dogradnjom postoje,e pruge 6an*irni kolodvor - ?lara 6emetine- - ;lato ili na novoj trasi polo*enoj u1 gradsku o)ila1nu auto-estu. Za o)je su varijante osigurane povr+ine! a pro-jenom utje-aja na okoli+ i studijom i1vodljivosti odredit ,e se optimalna varijanta. =e5niko-putniki kolodvor gradit ,e se u Fukomer-u. 2ndustrijski kolosije-i mogu se graditi na svim povr+inama gospodarske namjene. 4lanira se rekonstruk-ija i produ*ivanje postoje,e sljemenske *iare do tramvajskog okreti+ta na /olju. Za gradnju nove donje stani-e *iare! s parkirali+tem 1a motorna vo1ila! osigurava se prostor i1meu ?vintike uli-e i (raanske -este.

-3 -

)=(=A= M&e# b!@!%l!$3!<%!G $3#8# ! 3&#%# .lanak 4%. ;i-iklistike sta1e i trake mogu se graditi i ureivati odvojeno od uli-a kao 1ase)na povr+ina unutar pro:ila uli-e te kao dio kolnika ili pje+ake sta1e o)ilje*en prometnom signali1a-ijom. ;i-iklistike sta1e i trake o)ve1no se grade i ureuju na pote1ima o1naenima na kartogra:skom prika1u! a mogu se graditi i ureivati i na drugim povr+inama. Najmanja +irina )i-iklistike sta1e ili trake 1a jedan smjer vo*nje je %! m! a 1a dvosmjerni promet %!6 m. <ko je )i-iklistika sta1a ili traka neposredno u1 kolnik! dodaje se 1a+titna +irina od !7$ m. 21nimno! 1a+titna +irina nije o)ve1na ako je u uli-i trajno ograniena )r1ina kretanja motorni5 vo1ila na $ km/5. 31du*ni nagi) )i-iklistike sta1e ili trake! u pravilu! ne mo*e )iti ve,i od "L. )=(=B= P5e;#<%e 87 e- :u374! ! '&u"7 .lanak 42. Za kretanje pje+aka mogu se graditi i ureivati! osim plonika! trgova i uli-a! pje+aki putovi! pot5odni-i! nat5odni-i! stu)e i prea-i! te prola1i i +etali+ta. @sim pje+ake 1one u gradskom sredi+tu ureivat ,e se i manje pje+ake 1one u drugim gradskim dijelovima. 3 podsljemenskom predjelu mogu se graditi i ureivati prea-i (pje+aki putovi! stu)e! sta1e! +etni-e& kao ve1e i1meu usporedni5 uli-a! s tim da su prea-i meuso)no udaljeni najvi+e 6 m. 4ovr+ine 1a kretanje pje+aka moraju )iti kontinuirane i dovoljne +irine! u pravilu! ne u*e od %!$ m. 21nimno! a ovisno o prostornim ogranienjima! mogu )iti i u*e! ali ne manje od %!2 m. 4ri i1radi proved)eni5 planova 1a nova stam)ena naselja i 1one ve,e od % 5a! +irina pje+akog 5odnika kod visokogradnje ne mo*e )iti manja od 2! 2$. Na raskri*jima i drugim mjestima gdje je predvien prijela1 preko kolnika 1a pje+ake! )i-ikliste i oso)e s te+ko,ama u kretanju! moraju se ugraditi spu+teni ru)nja-i. )=(=)= Be 8! $%e :7$3#5e .lanak 43. Na kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3a 4romet prika1ane su postoje,e i planirane )en1inske postaje. Goka-ije planirani5 )en1inski5 postaja su naelne. ;en1inske se postaje mogu graditi i na drugim loka-ijama pod uvjetom da su smje+tene0 - u mje+ovitoj - prete*ito poslovnoj namjeni! veliine graevne esti-e do 2 mQ! s tim da se o)ve1no 2 L prirodnog terena graevne esti-e uredi kao -jelovita 1elena 5ortikulturna povr+ina prema postoje,im ili planiranim graevinama susjedni5 graevni5 esti-a9 - u gospodarskoj namjeni9 - u povr+inama in:rastrukturni5 sustava.

- 3% Na podruju 22. 1one vodo1a+tite 1a)ranjuje se i1gradnja skladi+ta na:te i na:tni5 derivata i )en1inski5 postaja. 6ekonstruk-ija i gradnja novi5 )en1inski5 postaja u koridorima prometni-a! mogu,a je u1 mi+ljenje (radskog 1avoda 1a prostorno ureenje. 4ostoje,e i planirane )en1inske postaje mogu se rekonstruirati! odnosno graditi tako da se osigura0 - sigurnost svi5 sudionika u prometu9 - 1a+tita okoli+a ureenjem najmanje 2 L graevne esti-e kao -jelovite 5ortikulturne povr+ine! u1 idejno rje+enje o)likovanja pojasa 1a+titnog 1elenila. ;en1inske postaje mogu imati prate,e sadr*aje u :unk-iji ulinog prometa. @dred)e ove odluke koje se odnose na gradnju )en1inski5 postaja primjenjuju se i 1a gradnju plinski5 postaja 1a opskr)u motorni5 vo1ila. )=(=,= Hel!'&79! .lanak 43.a @mogu,uje se gradnja 5elidroma na povr+inama svi5 namjena utvreni5 (eneralnim ur)anistikim planom! i1u1ev stam)ene i mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene! na loka-ijama na kojima to dopu+ta kon:igura-ija terena! prav-i vjetrova! mogu,nost prila1a i odleta! sukladno pose)nim propisima. 7elidromi se mogu graditi i na ravnim krovovima graevina koje 1adovoljavaju spomenute propise. )=6= Tele%79u !%#@!5e ! :7;3e .lanak 44. (eneralnim ur)anistikim planom odreene su povr+ine i koridori 1a rekonstruk-iju i gradnju0 - distri)utivne kanali1a-ije9 - tele:onski5 -entrala9 - graevine 3daljenog pretplatnikog stupnja (34'-a&9 - radiooda+iljaki5 postaja i koridora9 - mikrovalni5 ve1a 76=-a! =F pretvaraa! oda+iljaa i ve1a 76=-a9 - po+tanski5 ureda. 4ostoje,e i planirane graevine i mre*e telekomunika-ije prika1ane su na kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3) Bnergetski sustav! po+ta i telekomunika-ije. 'im)oli kori+teni u kartogra:skim prika1ima o1naavaju naelnu loka-iju. (eneralnim ur)anistikim planom omogu,uje se po)olj+anje pokrivanja! pove,anje kapa-iteta mre*a i uvoenje novi5 usluga i te5nologija! u -ilju ra1voja sustava pokretni5 komunika-ija. 4ostavljanje osnovni5 postaja pokretne telekomunika-ije na samostoje,e antenske stupove omogu,uje se unutar 1ona o1naeni5 sa (! ?%! ?2! 2! 2' i Z! ali na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na naj)li*u 1onu stam)ene namjene ('& i mje+ovite namjene (D! D%! D2&. 'mje+taj samostoje,i5 antenski5 stupova je mogu, i u 1onama javne i dru+tvene namjene! osim pred+kolske i +kolske. @mogu,uje se smje+taj sklopova pokretni5 komunika-ija krovnim pri5vatima na graevinama! u skladu s pose)nim propisima.

- 32 (radnja i postavljanje elektronike komunika-ijske in:rastrukture i antenski5 pri5vata! odredit ,e se imaju,i u vidu ogranienja u odnosu na DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6<. )=0= V7' 7"7$:7'#&$%! $u$3#4 .lanak 4$. (eneralnim ur)anistikim planom odreene su povr+ine i koridori 1a0 - vodoopskr)ni sustav9 - sustav odvodnje voda9 - sustav ureenja potoka i voda9 - postupanje s otpadom. Fodnogospodarski sustav prika1an je na kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< - 3- Fodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom. 'im)oli kori+teni u kartogra:skim prika1ima o1naavaju naelnu loka-iju. )=0=(= G&#?e4! e ! u&e?#5! 8# 7:$%&bu 47'79 .lanak 46. (eneralnim ur)anistikim planom odreene su povr+ine 1a ureenje i 1a+titu vodo-rpili+ta! vodosprema! -rpni5 stani-a i glavni5 vodoopskr)ni5 -jevovoda. (rad Zagre) se opskr)ljuje vodom i1 savskog aluvija i i1 i1vora. Za opskr)u vodom 1a pi,e koristit ,e se postoje,a -rpili+ta0 Dala Dlaka! 'a+njak! 4etru+eve-! 'tara Go1a! ;undek - Zaprue! 'elska! Zagorska! /anii,eva! 4reko! 7orvati! ?ruge! /r*i,eva! Eitnjak 2. i 22.! Fr)ik i planirano vodo-rpili+te .rnkove-. Fodo1a+titna podruja i re*imi 1a+tite reguliraju se odlukama o 1onama i1vori+ta! drugim pose)nim propisima i vodopravnim do1volama i 4rostornim planom (rada Zagre)a. )=0=6= G&#?e4! e ! u&e?#5! 8# 7'47' 5u 47'# .lanak 47. (eneralnim ur)anistikim planom odreene su povr+ine i koridori 1a gradnju graevina i ureaja 1a odvodnju otpadni5! o)orinski5 i drugi5 voda! tako da se0 prete*ito grade graevine i ureaji mje+ovite javne kanali1a-ije! a graevine i ureaji ra1djelne kanali1a-ije samo tamo gdje je to odreeno i gdje je u skladu s Fodnogospodarskom osnovom i @dlukom o odvodnji voda na podruju (rada Zagre)a9 odvodnja otpadni5 voda tamo gdje nije sagraen javni sustav odvodnje ili se ne planira njegova gradnja 1)og lokalni5 uvjeta i spe-i:inosti sustava odvodnje (relje:! mala gusto,a naseljenosti! veliki investi-ijski tro+kovi i dr.& rje+ava u skladu s @dlukom o odvodnji voda na podruju (rada Zagre)a i Fodnogospodarskom osnovom9 otpadne vode! prije upu+tanja u re-ipijent! proi+,uju na -entralnom ureaju 1a proi+,avanje otpadni5 voda na loka-iji Eitnjak - istok9 svi kanali 1a odvodnju otpadni5 voda grade se kao 1atvoreni9

- 33 glavni odvodni kanal planira se nadsvoditi na dijelu od 'lavonske avenije do pruge 7E .uline- - Felika (ori-a9 grade -rpne stani-e9 grade preljevne graevine9 grade reten-ijski )a1eni9 grade ispusti u prijemnik i druge graevine 1a javnu odvodnju otpadni5 voda.

)=0=0= G&#?e4! e ! u&e?#5! 8# u&e?e 5e :737%# ! 47'# .lanak 4". (eneralnim ur)anistikim planom odreene su povr+ine i koridori 1a0 - gradnju reten-ija 1a 1a+titu od +tetnog djelovanja potoni5 voda9 - ureenje postoje,i5 potoka! pose)no )ujini5 voda! prema Zakonu o vodama! odnosno odreeni su pojasi pose)nog re*ima kori+tenja 1)og odr*avanja vodnog re*ima9 - 1atvaranje i prespajanje potoka ?usto+ak u 1atvoreni potok .rnomere-9 - novo 1ajedniko otvoreno korito potoka =rnava - .uerska 6eka9 - 1atvaranje i prespajanje potoka /u)ravi-a u potok Dedpotoki! ju*no od *elje1nike pruge9 - reali1a-iju vi+enamjenske vodne stepeni-e 7B 4reko! te gradnja in:iltra-ijski5 graevina. Na povr+inama 1a gradnju +to granie s vodotokom! planiranom ili postoje,om regula-ijskom i 1a+titnom vodnom graevinom! te drugim vodnim do)rom! u svr5u sprjeavanja pogor+avanja vodnog re*ima! ne mogu se graditi graevine niti podi1ati ograde na udaljenosti manjoj od % ! m od o)ale postoje,eg! odnosno planiranoga potonog korita. 4ojas s o)je strane potoka u kojem nije dopu+tena gradnja ureuje se kao 1elena povr+ina u kojoj se osiguravaju uvjeti 1a revitali1a-iju potoka! te se ureuju! u pravilu! kao pje+ake! a ovisno o lokalnim uvjetima i )i-iklistike komunika-ije. 4rostori u1 potoke su mogu,i prav-i dru+tvenog i gospodarskog ra1voja i integriranja grada oso)ito kada slu*e ter-ijarnim i kvartarnim djelatnostima - odmoru i rekrea-iji. 4reduvjet ra1voja je ureenje pje+aki5 komunika-ija i prostora ugodni5 1a )oravak ljudi na otvorenome.. )=A= P7$3u:# 5e $ 73:#'79 .lanak 4#. 8jeloviti sustav gospodarenja otpadom 1a grad Zagre) predvien je kao sustav podlo*an promjenama i unapreivanjima! te se njegov prostorni aspekt (eneralnim ur)anistikim planom odreuje naelno. Goka-ije graevina i opreme utvruju se proved)enim dokumentima prostornog ureenja! ur)anistiko - te5nikim uvjetima odreenima 1a 1a5vat u prostoru! 4rogramom mjera 1a unapreivanje stanja u prostoru i programom 1a+tite okoli+a. 6adi unapreivanja sustava gospodarenja otpadom! (eneralnim ur)anistikim planom je utvrena loka-ija postrojenja 1a termiku o)radu otpada! kao i ra1mje+taj re-ikla*ni5 dvori+ta - opora)i+ta. @sim utvreni5 loka-ija! (eneralnim ur)anistikim planom se omogu,uje :ormiranje re-ikla*ni5 dvori+ta - opora)i+ta i na drugim loka-ijama u gusto

- 34 naseljenim prostorima (npr. jedno re-ikla*no dvori+te u svakom naselju ili jedno 1a nekoliko susjedni5 naselja&. )=B= E e&"e3$%! $u$3#4 .lanak $ . (eneralnim ur)anistikim planom odreene su povr+ine i koridori 1a ra1voj energetskog sustava0 - elektrine energije9 - toplinske energije9 - prirodnog plina. 4ostoje,e i planirane graevine i mre*e energetskog sustava prika1ane su na kartogra:skom prika1u 3. 46@DB=N< 2 ?@D3N<GN< 2NH6<'=63?=36N< D6BE< 3) Bnergetski sustav! po+ta i telekomunika-ije. 'im)oli kori+teni u kartogra:skim prika1ima o1naavaju naelnu loka-iju. 3reaji i graevine 1a kori+tenje o)novljivi5 i1vora energije mogu se postavljati u skladu s ur)anim pravilima ove odluke i pravilima struke u svim namjenama. )=B=(= G&#?e4! e 8# 7:$%&bu ele%3&!< 79 e e&"!579 .lanak $%. @pskr)a grada elektrinom energijom i nje1ino kori+tenje osigurat ,e se odgovaraju,im kori+tenjem prostora i odreivanjem koridora 1a gradnju0 - 7B 4reko9 - =B - =@ i BG - =@9 - tra:ostani-e %% /NkF! % (2 &/ !4 kF i mre*e koja se napaja i1 elektroenergetskog sustava 6epu)like 7rvatske i vlastiti5 gradski5 i1vora9 - prijenosni5 elektroenergetski5 ureaja i mre*e vi+i5 naponski5 ra1ina (4 kF i 22 kF& na ru)nim gradskim podrujima. Za nad1emne elektroenergetske vodove! ovisno o lokalnim uvjetima! osiguravaju se sljede,i koridori pose)nog re*ima kori+tenja0 - /F %% kF! +irine koridora najmanje 2 m9 - /F 22 kF! +irine koridora najmanje 2$ m9 - /F 4 kF! +irine koridora najmanje 3 m. 3nutar koridora pose)nog re*ima nad1emni5 elektroenergetski5 vodova gradnja nije mogu,a. ?oridori dalekovoda kro1 +umska podruja :ormiraju se prema najve,oj visini drve,a tako da! u sluaju pada drveta! drvo ne dosegne vodie. 21nimno! postoje,e i planirane nad1emne elektroenergetske vodove %% kF! s pripadaju,im koridorom pose)nog re*ima! ovisno o lokalnim i te5nikim uvjetima mo*e se voditi ka)elskim ili nad1emnim vodom! u pravilu! istom trasom u skladu s odred)ama lanaka 22. i $6. ove odluke. (radnja i postavljanje ureaja alternativni5 i1vora energije! odredit ,e se te5nikim uvjetima 1a tu vrstu graevina i ureaja imaju,i u vidu ogranienja u odnosu na DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6<! te u1 uvjet da nemaju negativan utje-aj na susjedstvo.

- 3$ -

)=B=6= G&#?e4! e 8# 7:$%&bu 37:l! $%79 e e&"!579 .lanak $2. @pskr)a grada toplinskom energijom i nje1ino kori+tenje osigurat ,e se odgovaraju,im kori+tenjem prostora i odreivanjem koridora 1a0 - dogradnju distri)u-ijske mre*e9 - pove1ivanje mre*a =B - =@ i BG - =@9 - gradnju -rpni5 stani-a9 - postavljanje parovoda pod 1emlju9 - gradnju novi5 graevina na loka-iji =B - =@ i BG - =@9 - upotre)u geotermalne energije9 - gradnju graevina radi pasivnog kori+tenja suneve energije! energije vjetra i )ioplina9 - upotre)u energije od )udu,eg postrojenja 1a termiku o)radu otpada9 - u dijelovima grada gdje u1 8=' postoje ili se planiraju i drugi i1vori energije koristit ,e se i1vor energije koji je pri5vatljiviji 1a potro+ae. 31 uvjet da nemaju negativni utje-aj na susjedstvo omogu,uje se gradnja i postavljanje ureaja 1a kori+tenje suneve energije! imaju,i u vidu ogranienja u odnosu na DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6<. )=B=0= G&#?e4! e 8# 7:$%&bu :&!&7' !9 :l! 79 .lanak $3. (eneralnim ur)anistikim planom odreene su povr+ine i koridori 1a gradnju0 - magistralnoga visokotlanog plinovoda 6 ! tlaka 7$ )ara! koji ,e se graditi 1a potre)e 2N<-e! u1 postoje,i F= plinovod du* gradske o)ila1ni-e! od Gukog do nove 44D6' - istok! 2vanja 6eka! 1a koji tre)a osigurati koridor 3 m o)ostrano od osi plinovoda9 - plinski5 primopredajni5 mjerno-reduk-ijski5 stani-a9 - magistralnoga visokotlanog plinovoda 2vanja 6eka - =B-=@ Zagre) u nadle*nosti (radske plinare Zagre) te distri)u-ijski5 visokotlani5 plinovoda9 - plinski5 regula-ijski5 stani-a (46'& te ra1djelni5 (6'& i )lokadni5 stani-a (;'&. 4linske regula-ijske stani-e (46'& su nad1emne ili pod1emne graevine. @ko nji5 se po potre)i i1van 1one ugro*enosti od eksplo1ije postavlja 1a+titna ograda. /o nji5 se pola*u visokotlani plinovodi (F=4& ili srednjotlani plinovodi ('=4&! a i1 nji5 do potro+aa vode srednjotlani plinovodi ('=4& ili niskotlani plinovodi (N=4&. Goka-ija 46' mora imati pristupni put s javnoprometne povr+ine s jednim parkirali+nim mjestom 1a povremeno parkiranje oso)nog ili teretnog vo1ila. 6a1vodne (6'& i )lokadne stani-e (;'& se grade nad1emno. @ko nji5 se po potre)i i1van 1one ugro*enosti od eksplo1ije postavlja 1a+titna ograda. Goka-ija 6' i ;' mora imati pristupni put s javnoprometne povr+ine s jednim parkirali+nim mjestom 1a povremeno parkiranje oso)nog ili teretnog vo1ila. 4linovodi se pola*u pod1emno na du)ini s nadslojem do kote ureenog terena! u naelu minimalno % m.

- 36 Dinimalne sigurnosne udaljenosti od susjedni5 osjetljivi5 graevina i1nosi 1a0 - magistralni plinovod 2vanja 6eka - =B-=@ Zagre) 3 m od osi plinovoda9 - 6'! ;'! 46' % m! a do javnoprometne povr+ine 3 m9 - F=4 % m9 - '=4 2 m9 - N=4 % m. Dinimalne sigurnosne udaljenosti od susjedni5 osjetljivi5 graevina 1a F=4! '=4 i N=4 mogu se u i1nimnim i opravdanim sluajevima smanjiti u1 primjenu pose)ni5 mjera 1a+tite i suglasnost (radske plinare Zagre). 3 dijelovima grada gdje u1 distri)u-ijsku plinsku mre*u postoje ili se planiraju i drugi i1vori energije upotre)ljavat ,e se i1vor energije koji je pri5vatljiviji 1a potro+aa. 21nimno! postoje,i i planirani plinoopskr)ni vodovi mogu se voditi! u pravilu! istom trasom! na povr+inama svi5 namjena! ovisno o lokalnim te5nikim uvjetima! u skladu s odred)ama lanaka 22. i. $6. ove odluke ,= UVJETI UREENJA POSEBNO VRIJEDNIH I*ILI OSJETLJIVIH PODRUJA I >JELINA

,=(= P7$eb 7 4&!5e' # :7'&u<5# ! @5el! e .lanak $4. (eneralnim ur)anistikim planom! radi 1a+tite i ouvanja! utvrena su pose)no vrijedna i osjetljiva podruja i -jeline! i to0 dijelovi prirode! vode i nji5ove o)ale! pose)no vrijedna i1graena podruja te su odreeni uvjeti i mjere nji5ove 1a+tite. P7$eb 7 4&!5e' ! '!5el74! :&!&7'e (radske park-+ume! 1a+ti,eni krajo)ra1i i krajo)ra1ne -jeline! parkovna ar5itektura koji5 se ureuju0 G&#'$%e :#&% F ;u9eE (rmo+i-a! Gisiina! Zamorski )reg! Aestinski dol! Dirogoj - .rleni jarek! 6emetski kamenjak - 6emete! /otr+ina! Diro+eveina! /ankoveina! .ulineina! @porove-! Novoselina9 K&#57b&#8!E dolina potoka /u)ravi-a i krajo)ra1 u1 Zelenu magistralu! Cagodi+,e! (oljaki )reg! /olje - ;i1ek! Gisiina! dolina Dedpotoki - @re+je! 4erjavi-a! dolina potoka Frapak! Cakovina! dolina potoka ?usto+aka s livadama (oren-i! ?rvari,i i Zavr+je! DRllerov )reg! dolina velikog potoka (potok .rnomere-& s livadama dolina potoka 6i)njak i @krugljak! dolina potoka ?uni+ak! o)ron-i 1apadno od 4oljaaka! ?ulmerove livade! dolina Hukov potok! dolina /ugi dol - 6e)ro - ?o1jak! dolina Zeleni dol! (ornji ;ukova- - ;re1in+ak! dolina potoka ;li1ne-! dolina potoka Ate:anove-! dolina potoka =rnava! dolina potoka .uerska reka! /e+eve-! Cal+eve- - .uerje! prio)alje 'ave (o)u5va,a krajo)ra1e0 'avska @patovina! Dladoles! Carun! '68 Dladost! 7ipodrom! ;undek! ?omersko - Eitnjaka +uma i 4oloj&. V&!5e' ! :75e'! #< ! '!5el74! :&!&7'eE ;i1ek9 vrtae ;i1ek9 4etrinjska uli-a 42! sta)lo divljeg kestena9 4etrinjska uli-a $3! sta)lo divljeg kestena9 ;ukovaka -esta %# /%#2! sta)lo 5rasta. P#&%74 # #&G!3e%3u&# Z#:#'E

- 37 <leja 'eljake )une 7! vrt sanatorija9 4odsusedski trg 2"! sta)lo lipe9 /voriek 22! vrt kurije /voriek9 4odsusedski trg! park9 Frapanska -esta %6$! -rkva sv. ;ar)are - sta)lo lipe9 Cankomir %%! kompleks )olni-e Cankomir9 (ajni-e - 3l. kerestineki5 *rtava - 3l. D. (and5ija - 3l. 5rvatski5 iseljenika! 4ark H. (. Gor-e9 trg u 'tenjev-u! sta)lo lipe9 'amo)orska uli-a 3! vrt restorana >Norin>9 Apansko $3 i $$! dva sta)la lipe9 Dar+ani,i 2 i 2<! park9 Dar+ani,i - ul. Apansko! sta)lo lipe9 4reko 37! sta)lo lipe9 =ijardovi,eva uli-a! park9 Gju)ljanska avenija - ju*no (1apadno i istono od 3l. C. 'lavenskog&9 Da-anovi,eva ul. 4rosenikova ul.! park9 3l. D. 4u+teka %! @A <loj1ija 'tepin-a9 uli-a @rani-e - Dedarska ul.! gro)lje @rani-e9 Zagre)aka ul. 7"-" 9 4upinovo naselje! 4rila1 4avla Fuka 4avlovi,a %-%$9 Finkovaka ul. %! @A Foltino9 ul. Foltino %-%$9 Foltino %!3 - Foltino 2!4 - ;a+tijanova #4! park9 ?onavoska ul. - 3l. /ragutina (olika - ;a+tijanova ul.! igrali+te Fi+e te5nike +kole park9 3l. /ragutina (olika - ?onavoska ul. - korito potoka ?usto+aka! park9 Do+,enika ul. 2-%6 te Feprinaka ul. %-%$! park i1meu stam)eni5 o)jekata - naselja 2strana i invalida9 Go+injska - 4a1inska - Fite1i,eva ul.! park9 ?rapinska ul.! dvoredni drvored platana ispred 1grade >=esla - Bri-sson>9 park naselja 2. 5rvatske +tedioni-e na =re+njevki9 @1aljska Ne5ajska uli-a! 4ark stara =re+njevka9 'elska -esta - Zagorska uli-a! park9 =ratinska uli-a Nova -esta - 3l. grada Fukovara! park9 3l. ;. <d*ije %2-%"! park9 3l. ;. <d*ije %6/i! restoran >34 'ava> - 7 sta)ala lipe9 Nova -esta #2! @A kralja =omislava9 Nova -esta %33! @A Culija ?lovi,a9 Gju)ljanska avenija 2! 'tudentski dom <nte 'tarevi,a9 'rednja-i - ?iki,eva ul. - 3l. Fin-enta od ?astva! sta)lo vr)e9 @mi+ka ul. % ! -rkva Darije 4omo,ni-e na ?ne*iji! sta)la platane9 ?ne*ija - 3l. =ina 3jevi,a - 6ogli,eva ul.! 4ark 5rvatskog prolje,a9 Carunska -esta 2! 'tudentski dom 'tjepana 6adi,a9 7orva,anska 6! @A 7orvati9 'avska ul. %"3! tri sta)la )ijele topole kod Feslakog klu)a9 @dranska "! 'tudentski dom 8vjetno naselje9 2li-a 222! pivovara - grupa-ija kestena9 4rila1 )aruna Hilipovi,a 2" - 8ankareva - 4re+ernova ul.! %$ sta)ala lipe9 'elska -esta $ a! )! -! d! park9 'elska -esta nasuprot )rojevima $a i 7a! dva sta)la platane u kompleksu vojarne9 'elska -esta 7 a!)!- - 4rila1 )aruna Hilipovi,a! park9 2li-a %$4! grupa-ija sta)ala lipe i divljeg kestena9 2li-a %32! dva sta)la lipe9 park =rg Hran-uske 6epu)like9 Finogradi 26! vrt ljetnikov-a9 ;osanska uli-a od )roja % do 24! park9 ;u-onji,eva ul. #! sta)lo lipe9 vrt9 ;osanska ul. 44! vrt9 7er-egovaka uli-a 6"-76! park9 2li-a % #/%%%! sta)lo platane9 2li-a "$! park <kademije likovne umjetnosti9 ?ai,eva ul. 22! sta)lo lipe9 )lok graevina0 ?lai,eva - 4rimorska - ?ai,eva - 4rila1 (j. /e*eli,a! park u1 igrali+te unutar )loka9 7o-5mannova ul. - Cuki,eva ul.! park. >e 3#&E =rg H. /. 6oosevelta $! $ sta)ala platane 1apadno od o)jekta mu1eja >Dimara>9 =rg mar+ala =ita %4! sta)lo platane ispred 1grade rektorata 'veuili+ta9 'avska - Cuki,eva uli-a! tri sta)la platane9 'avska 3#! Dinistarstvo unutarnji5 poslova9 ?ukuljevi,eva ul. - 6adniki dol! park9 4antovak 2-"! park9 4antovak %7"! vrt9 4antovak %"4! vrt9 4antovak %#"! vrt9 Na1orova ul. $%! 4ravni :akultet ()iv+i 'amostan magdalenki&9 Na1orova ul. 6%! Dinistarstvo mora! turi1ma! prometa i ra1vitka9 Zamen5o::ova %! vrt9 Zamen5o::ova %7! vrt9 =u+kana- %7! vrt9 =u+kana- " ! vrt9 =u+kana- # ! vrt9 =u+kana- % ! Cakinov posjed9 (ornje 4rekri*je 7%! vrt9 (ornje 4rekri*je "2! vrt9 Aestinski vijena- $4 i $6! vrt9 Aestinska -esta - Aestinski vijena-! grupa-ija kestena9 Aestinski vijena- %! -rkva sv. Dirka - grupa-ija lipa9 Aestinska -esta ))! dva sta)la lipe u1 restoran >Aestinski lagvi,>9 2s-e 33a! -rkva sv. Di5aela9 Candri,eva ul. 6"! vrt vile ?aline9 ?saverska -esta %4! /jeji vrti, >Fjeveri-a>9 6adi,evo +etali+te9 ul. 6adi,evo +etali+te %# i 2%! grupa-ija platana 1apadno od stam)eni5 graevina9 Dedve+ak "#! park9 Dedve+ak % ! park9 Dallinova ul. 7! vrt9 Dallinova ul. %%! vrt9 Curjevska ul. 3%! vrt9 park 6okov perivoj9 Curjevska ul. 63a! vrt9 Curjevska 6$! vrt9 3l. 2. (. ?ovai,a %7! vrt9 3l. 2. (. ?ovai,a 2$! vrt9 6okov perivoj 2! vrt vile Hrange+9 6okov perivoj "! vrt9 ?apu-inske stu)e )r. %! vrt9 padine 2li-e9 Fisoka "! vrt vile (vo1danovi,9 Fisoka 22! vrt palae 4ongrat19 ?rle*in (vo1d 23! vrt9 /emetrova 7! vrt palae Celai,9 Fra1ovo +etali+te s 2lirskim trgom9

- 3" 6adi,eva 3 ! sta)lo divljeg kestena9 ?o*arske stu)e - Dlinarska uli-a 6! park9 ?aptol 2! sta)lo divljeg kestena9 ?aptol 7! (nekada+nja kanonika kurija&! vrt9 ?aptol %6! @A >Diroslav ?rle*a> - tri sta)la platane i kesten9 ?aptol 2 ! vrt9 Nova Fes 64a! -rkva sv. 2vana ?rstitelja! vrt9 (ajeva ul. %3! atrij <r5eolo+kog mu1eja - sta)la divljeg kestena9 (ajeva ul. 22! vrt (2 sta)la gingko )ilo)a&9 (ajeva ul. 32! sta)lo paulovnije9 (ajeva ul. 36! vrt9 3l. <. 7e)ranga %#! vrt9 Iori,eva %6-%"! park9 4reradovi,eva %4! vrt9 4reradovi,eva 2%-23! sta)lo medvjee lijeske9 (unduli,eva 2$ i 27! dva sta)la ginka9 3l. <. ?ovai,a 3! sta)lo lipe9 3l. )aruna =renka %%! vrt9 Hrankopanska %$! %7! park -rkve sv. Finka 4aulskoga9 Hrankopanska %3! sta)la kestena u dvori+tu restaura-ije Zagora-9 =rg mar+ala =ita %4! 6ektorat 'veuili+ta park9 park =rg =. 6oosevelta9 Fodnikova $-%%! park unutar )lokova9 3l. (. Ninskog %! drvored divljeg kestena u1 restoran >Buroturist>9 3l. (. Ninskog $! grupa-ije divljeg kestena u1 o)jekt 8rvenog kri*a9 ugao 4almoti,eve 26 i Iori,eve ul.! sta)lo 5i)iskusa9 =rg Cosipa Ganga9 3l. ;alta1ara /vornii,a 7! vrt9 'u5inova ul. %! vrt9 'u5inova ul. 3! vrt9 ;ijenika -esta 46-$4! 2nstitut 6uera ;o+kovi,a i 2nstitut 1a :i1iku9 Fo,arska ul. % 6! /jeako sjemeni+te! dvoredni drvored lipa9 Fo,arsko naselje9 kompleks ;olni-e Aalata9 Curkovi,eva 4osilovi,eva ul.! park9 Darti,eva ul. %4d-:! park9 Darti,eva - Fojnovi,eva ul.! 4 sta)la ko+,ele9 3l. kralja Zvonimira % -%6! sta)la )o*ikovine u1 Dinistarstvo o)rane9 =rg *rtava :a+i1ma9 =rg *rtava :a+i1ma %%! 'tudentski dom >2van 'tarevi,>! park9 ;iankinijeva ;ari,eva - ;re+,enskoga - Fojnovi,eva ul.! park9 ;ranimirova ul. - =rg kralja 4etra ?re+imira 2F.! grupa-ija platana i katalpi u1 tr*ni-u9 'avska ul. - ?r+njavoga %! park u1 7otel >2nter-ontinetal>9 'avska ul. 37! park9 3li-a grada Fukovara! grupa-ije sta)ala i drvoredi9 3l. grada Fukovara 3$ i 3$a! park9 3l. grada Fukovara 37! park (ispred o)jekta >Blektroprivrede>&9 Frani,eva! ;o+njakova! 'to*irova! <lagina i 6u*ikina ul.9 3li-a grada Fukovara $" a!)! park9 =rg '. 6adi,a %! vije,ni-a9 'avska ul. 4%! >Zagrepanka>9 'avska ul. 77! 4edago+ka akademija9 (agarinov put! park9 Zeleni trg9 ?rka ul. 3! @A /avorina =rstenjaka9 Fukovarska ul. 22"-236. I$37%E @li)ska uli-a! park9 ;oti,ev trg9 6adnika -esta %6! %"! %6a! %"a - ;oti,ev trg %!2 7ektorovi,eva ul. - 4linarsko naselje! grupa-ije divljeg kestena9 6adnika -esta %6-229 6adnika -esta - /r*i,eva avenija! park9 3li-a kne1a Gj. 4osavskog % ! -entar 'uvag9 Au)i,eva ul. %2! park unutar stam)enog )loka9 Au)i,eva - /ereninova - Zvonimirova uli-a! park Au)i,eva-9 =rg ;artola ?a+i,a9 )lok Darti,eva - 7ein1elova - Dakaneva! dvoredni drvored divljeg kestena9 =rg @tokara ?er+ovanija9 4etrova uli-a 7 -7# - Dedovi,eva ul. ?ovaevi,eva ul.! (ogoljin )rijeg! park9 Ga)udova-! ?rijesni-e i Zajeva uli-a! park9 Ga+,inska -esta 32! 'tudentski dom Ga+,ina9 Ga+,inska -esta "7 (oko o)jekta Fodovoda&9 Fr5ovev vijena-! park9 6im "4! vrt vile >@lga>9 ;ukovaka -esta $$! 3mirovljeniki dom Zaklade Gavoslava Avar-a9 ;ukovaka -esta %23! vrt ljetnikov-a9 ;ukovaka -esta 2$4! vrt ljetnikov-a9 ;ukovaka -esta 3%6! 'amostan sestara Noterdam! vrt9 ;ukovaka -esta 34%! vrt ljetnikov-a9 (ornji ;ukova- %47! vrt9 3li-a C. .esmikoga %! -rkva 31nesenja ;la*ene /jevi-e Darije9 Darku+evaka -esta 2 3! -rkva svetog Aimuna Cude =adeja s gro)ljem9 <leja <ntuna <ugustini,a 4! /jeji vrti, >Daksimir>9 =rg <ugustina ?a*oti,a9 Zorii,ev trg9 ;ranimirova ul. od 7ein1elove do Dandlove9 7ein1elova uli-a $$! Feterinarski :akultet9 7ein1elova uli-a 64! u1 o)jekte >Zagrepanke> i klaoni-a9 3l. ?. A. Ialskoga 2#! @A >/o)ri+a 8esari,>9 Foloderska - Gudinska - ?utinska ul.! Doslavaki trg! (etaldi,eva ul. $! @ptika industrija >Darin (etaldi,>9 (etaldi,eva ul. 4! =e5nika +kola >6uer ;o+kovi,>9 Heren+i-a 2. ))! /jeji vrti, >/uga>9 Heren+i-a 22. ))! @A <ugusta 8esar-a9 Gastovska ul. 2%6! park9 <venija D. /r*i,a 7#! 7#a!) i "%! "%a!)9 3l. Dilke =rnine 2-%6 i (avellina uli-a! park9 ;a-5ova - (avellina uli-a! park9 'a)orska - Hoanska - ?apu-inska - ?ijevska ul.! park9 3l. 7rvatskog prolje,a 24! vrt vile ;urek9 (ro)lje Diro+eva-9 =rg sv. Darije .uerske 2! -rkva 4o5oda ;la*ene /jevi-e Darije9 Gjevakovi,eva uli-a $-%$ i /ankoveka uli-a!

- 3# grupa-ija platana9 naselje 'tudentski grad! 3l. File Fele)ita i ogran-i9 2. 6esnik 7 ! -rkva 31nesenja ;la*ene /jevi-e Darije i gro)lje. Ju"E 3li-a 'ave1ne 6epu)like Njemake! 4ark Fjekoslava Dajera9 <venija /u)rovnik9 <venija F. 7oljev-a %$! (eodetska te5nika +kola i (raditeljska te5nika +kola! drvored sre)rnolisnog javora9 <venija F. 7oljev-a 2 ! ;rodarski institut9 =rnsko - 'iget! 4ark mladena-a9 =rnsko 2$! 3 ! @A =rnsko9 ;u1in! ;u1inska ul. %! u1 kapeli-u - dva sta)la movarnog empresa9 ;u1in! ;u1inska ul.! park9 'v. ?lara! Drk+ina ul. 67! -rkva sv. ?lare! tri sta)la jasena. D&47&e'! u ul!@#9# Z#:#'E 4odsusedska aleja! <leja 'eljake )une! Akorpikova! Akorpikova - @dvojak - drvored ja)lana u1 skladi+ni prostor >Aavri,a>! Gju)ljanska avenija - sjeverna strana od ul. 'avska @patovina do ul. Cankomir - drvored ja)lana! 3l. D. 6e+etara! u1 Gju)ljansku aveniju (1apadno i istono od 3l. C. 'lavenskog&! 3l. Cosipa 'lavenskog! 7rgovi,i! Carun! .rnomere-! 'v. /u5! /omo)ranska! 2li-a! 4rila1 )aruna Hilipovi,a! 3li-a grada Dain1a! ;a+tijanova! 4uljska! =rako+,anska! ?rapinska! Go+injska! 3l. <ndrije Eaje! <d*ijina! ;adali,ina! 'rednja-i! 3l. =ina 3jevi,a! ?rkle-ova! 7orva,anska. G7& 5! "&#' ! K#:37lE Curjevska! =u+kana-! /u)ravkin put! /e*manov prola1! ?aptol. D7 5! "&#'E .ani,eva! 6eljkovi,eva! 7anu+eva! 3l. 6epu)like <ustrije! =aloveva! 4antovak! 4rila1 (jure /e*eli,a! =rg mar+ala =ita (6ektorat 'veuili+ta&! ?lai,eva! ?r+njavoga! Cagi,eva! Cuki,eva! 7e)rangova! Fukotinovi,eva! ;o+kovi,eva! ?atani,eva! Eerjavi,eva! 3l. )aruna =renka! 3l. 4avla 7at1a! 8rnatkova! Fodnikova! 4erkoveva! 'avska! 3l. F. =en*ere! ;ranimirova! /ra+kovi,eva! Curi+i,eva! (ajeva! 3l. (. Ninskog! Dedve+ak! ?saver! Dirogojska! 6akoga! 3l. kne1a Dislava! 3l. kne1a ;orne! 3l. kne1a Fi+eslava! 3l. kralja /r*islava! ?ri*ani,eva! /omagojeva! 7rvojeva! =vrtkova! BrdSdTjeva! Avearova! =rpimirova! 3l. kne1a ;orne! 3l. kralji-e Celene! =rg kralja 4etra ?re+imira 2F.! ?ru*i,eva! 3l. kralja Zvonimira! Darti,eva! =oma+i,eva! Gopa+i,eva! ;uli,eva! 3l. <. ;re+,enskog! ;ari,eva! Fojnovi,eva! ;auerova! Fla+ka! Foninina! (otoveva! ;iankinijeva! Fr)ani,eva! =u+kanova! Dakaneva! 'tani,eva! 3l. kne1a Gjudevita 4osavskog! 3l. 8rvenog kri*a! Airolina! ;ogi+i,eva! ;anjavi,eva! Zavrtni-a. I$37%E ;u*anova! 7ein1elova! 6adnika! @*egovi,eva! Aulekova! 7aram)a+i,eva! Eigrovi,eva! ?u+lanova! .erinina! Givadi,eva! 6usanova! 4etrova! 're)rnjak! Ga+,inska! ;ukovaka! Daksimirska! ;arutanski jarak! 3l. ?. A. Ialskoga! Cak+i,eva! Fidri,eva! <l)re-5tova! <leja <ntuna <ugustini,a! Zapoljska! =uropoljska! (ri*anska! <leja ;la*a Curi+i,a! Govrakova! /u)eka (/u)e-&. Ju"E 4risavlje! 'avski nasip! Feslaka! 8vjetna aleja! =rnjanska! ;osutska! Diramarska! /r*i,eva! 6aku+ina! Gaureni,eva! 3l. /amira =omljanovi,a - (avrana! 3l. 'ave1ne 6epu)like Njemake! 2slandska! Fatikanska! 3l. sv. Dateja! 3l. ;a+anske ploe! ;re1ovaka. U&e?e 5e F "&#'$%!G :#&%F;u9#E 3reenje gradski5 park-+uma provodi se temeljem lanaka 66. i 7". ove odluke.

-4 U&e?e 5e %&#57b&#8# ! %&#57b&#8 !G @5el! #E ?rajo)ra1ne -jeline i prirodne vrijednosti uvat ,e se i +tititi oso)ito0 - njegovanjem spe-i:inosti prostorni5 -jelina - krajo)ra1ni5 mikroprostora i karakteristini5 slika prostora uvjetovani5 prirodnim o)ilje*jima i kulturno povijesnim naslijeem9 - ouvanjem i o)novom kulturni5 i estetski5 vrijednosti krajo)ra1a9 - 1a+titom podruja prirodni5 )iotopa9 - osiguranjem ravnote*e i sklada i1meu ur)ani1irani5 gradski5 dijelova i nji5ova prirodnog okru*enja (+ume! kultivirani krajolik&. 3reenje krajo)ra1ni5 -jelina na podruju grada provodit ,e se0 4odsljemenski prostor0 - ouvanjem karakteristine kon:igura-ije prostora! oso)ito dolina potoka i istaknuti5 relje:ni5 toaka s kvalitetnim vi1urama9 - ouvanjem nei1graeni5 povr+ina! te struktura i primjerenog mjerila i1graenog okoli+a. 'avska ravni-a0 - ouvanjem temeljni5 krajo)ra1ni5 o)ilje*ja! oso)ito svi5 o)lika vode! te o)navljanjem stari5 rukava-a i meandara ('avi-a! ;undek&! kao prostora i1ravne )iolo+ke ra1nolikosti9 - ouvanjem kvalitete pod1emni5 voda! ra-ionalnim planiranjem povr+ina u vodo1a+titnim podrujima. U&e?e 5e 4&!5e' 7"# :75e'! #< 7" '!5el# :&!&7'e :&747'! $eE - kontinuiranim uvanjem i 1a+titom pojedinanog dijela prirode9 - ouvanjem okoli+a od degrada-ije koja )i mogla ugro1iti njegova o)ilje*ja i vrijednosti9 - strunom valori1a-ijom osigurat ,e se +to kvalitetnija 1a+tita! odr*avanje i ouvanje pojedinanog dijela prirode. U&e?e 5e :#&%74 e #&G!3e%3u&eE 3reenje parkovne ar5itekture provodi se temeljem lanaka 66. i 7". ove odluke. Djere ouvanja! 1a+tite i ureenja ostali5 javni5 1eleni5 povr+ina! 1a+titni5 1eleni5 povr+ina i drugi5 nei1graeni5 povr+ina odreene su i ur)anim pravilima ove odluke. Nain 1a+tite! ureenja i kori+tenja park-+uma! 1a+ti,eni5 krajolika! spomenika prirode i spomenika parkovne ar5itekture odreen je odred)ama toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara ove odluke. V7'e ! 47' 7 '7b&7 4ovr+ine rijeke 'ave! staja,i5 voda! potoka i akumula-ija na poto-ima Dedvedni-e odr*avat ,e se i ureivati tako da se odr*e re*im i propisana kvaliteta voda! prema kategori1a-iji povr+inski5 voda. 4oto-i se! prete*ito! ureuju otvorenog korita! a poto-i na oso)ito vrijednim podrujima ureuju se pejsa*no. 4ovr+ine +to su povremeno pod vodom! kao +to su odteretni kanal >@dra>! inunda-ije i reten-ije na poto-ima Dedvedni-e! ureivat ,e se i odr*avati. 4ovr+ine povremeno pod vodom mogu se koristiti kao parkovne povr+ine i otvorena igrali+ta 1a +port i rekrea-iju. P7$eb 7 4&!5e' # !8"&#?e # :7'&u<5#

- 4% 3 pose)no vrijednim i1graenim podrujima prigodom gradnje mora se voditi rauna o povijesnim! umjetnikim i am)ijentalnim vrijednostima 1naajni5 graevina i prostora! va*nima 1a prepo1navanje pojedini5 gradski5 predjela. Nain 1a+tite! ureenja i kori+tenja park-+uma! 1a+ti,eni5 krajolika! spomenika prirode i spomenika parkovne ar5itekture odreen je odred)ama toke #. Djera ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara ove odluke. Nain 1a+tite! ureenja i kori+tenja nepokretni5 kulturni5 do)ara - povijesni5 graditeljski5 -jelina! povijesni5 sklopova i graevina! etnolo+ke! memorijalne i ar5eolo+ke )a+tine odreen je odred)ama toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara ove odluke. Za+tita! ureenje i kori+tenje 1a+ti,eni5 dijelova prirode i nepokretni5 kulturni5 do)ara provodi se prema propo1i-ijama nadle*nog tijela 1a+tite. ,=6= P7$eb 7 7$5e3l5!4# :7'&u<5# ! @5el! e .lanak $$. 4ose)no osjetljiva podruja i -jeline u kojima je ugro*en okoli+ su0 - prostori u kojima je 1agaen 1rak (sredi+nji gradski prostor&9 - prostori u kojima je pove,ana )uka (sredi+nji gradski prostor! pote1i u1 1naajnije uli-e i u1 djelatnosti koje su i1vor )uke&9 - prostori u kojima je ugro*eno tlo (1)og nesta)ilnosti tla! 1agaivanja tla i voda i1 nepropisno i1vedeni5 septiki5 i sa)irni5 jama! nepostojanja graevina i ureaja 1a odvodnju otpadni5 voda! deponiranja otpada i sl.&9 - poto-i! rijeka 'ava te staja,e vode9 - pod1emne i prilivne vode pojedini5 -rpili+ta9 - prostor odlagali+ta otpada Caku+eve- i njegov neposredni okoli+9 - prostori i graevine u kojima se o)avljaju djelatnosti +to pove,avaju opasnost od eksplo1ije! po*ara i 1agaivanja pod1emni5 voda! tla i 1raka9 - prostori kon-entrirane )espravne gradnje. Na pose)no osjetljivim podrujima i -jelinama tre)a osigurati propisane mjere 1a+tite okoli+a. .= URBANA PRAVILA .=(= O:Ce 7'&e'be .lanak $6. 3r)ana pravila odreena su u skladu s prirodnim i ur)anistiko-ar5itektonskim nasljeem! lokalnim uvjetima! stupnjem konsolidiranosti podruja te s kori+tenjem i namjenom prostora. 4rema kriterijima prostornog ureenja i sta)ilnosti ur)ane matri-e ra1likuju se tri podruja konsolida-ije0 F 4!$7%7%7 $7l!'!&# # :7'&u<5#I F %7 $7l!'!&# # :7'&u<5#I F !$%7%7 $7l!'!&# # :7'&u<5#= 3r)anim pravilima se odreuju propo1i-ije 1a ureenje prostora i loka-ijski uvjeti 1a gradnju! osim 1a prostore gradski5 projekata. 3r)ana pravila su prika1ana na gra:ikom prika1u 4. 3FCB=2 Z< ?@62A=BNCB! 36BIBNCB 2 Z<A=2=3 46@'=@6< - 4a 3r)ana pravila.

- 42 Na povr+inama namjene Z! Z% i Z2! koje ur)anim pravilima nisu pose)no i1dvojene primjenjuju se ur)ana pravila i1 lanaka 66.! 67.! 7". i 7#. ove odluke! ovisno o stupnju konsolidiranosti ti5 povr+ina. Na povr+inama namjene 6%! 62! 2' i gro)lja koje ur)anim pravilima nisu pose)no i1dvojene primjenjuju se ur)ana pravila i1 lanka 77. ove odluke. Na povr+inama pod +umom! ne mo*e se graditi! osim in:rastrukture i graevina u :unk-iji +umarstva! a u skladu sa Zakonom o +umama i Zakonom o 1a+titi prirode. 21nimno! omogu,uje se pro+irenje (aja urni prema pose)nim uvjetima. @mogu,uje se gradnja i postavljanje ureaja 1a kori+tenje o)novljivi5 i1vora energije u1 uvjet da nemaju negativan utje-aj na kvalitetu stanovanja! imaju,i u vidu i ogranienja u odnosu na DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6<. (radnja 5elidroma! re-ikla*ni5 dvori+ta! manji5 komunalni5 )a1a i drugi5 manji5 komunalni5 graevina odredit ,e se te5nikim uvjetima 1a tu vrstu graevina! )e1 o)1ira na propo1i-ije i1 ur)ani5 pravila. 4rigodom osnivanja graevne esti-e gradnja je mogu,a i na graevnoj esti-i povr+ine do $L manje od povr+ine propisane ur)anim pravilima ove odluke! ako se dio katastarske esti-e prikljuuje planiranoj uli-i ili pristupnom putu! s tim da se kvanti:ika-ija odnosi na propisanu esti-u. Na gradnju 1amjenske graevine! te rekonstruk-iju graevine kojom se utjee na ispunjavanje )itni5 1a5tjeva 1a postoje,u graevinu! a kojom se )itno ne mijenja usklaenost postoje,e graevine s loka-ijskim uvjetima u skladu s kojima je i1graena! namjena koji5 je sukladna namjeni utvrenoj (eneralnim ur)anistikim planom! ne primjenjuju se ovom odlukom propisani uvjeti pristupa s prometne povr+ine! )roja parkirali+ni5 mjesta i odvodnje otpadni5 voda. 3line ograde i ograde i1meu graevni5 esti-a 1a namjene koje nisu stam)ene odreuju se prema normativima osnovne namjene i nije i5 mogu,e smjestiti unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e. 3nutar prostora re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e do reali1a-ije pro+irenja uli-e mogu,e je osigurati pristup graevini i urediti travnjak! )e1 sadnje visoke vegeta-ije. 4rostor re1erva-ija pro+irenja postoje,e uli-e na graevnoj esti-i ne ukljuuje se u propisanu povr+inu prirodnog terena odreenu ur)anim pravilima ove odluke. (raevine se mogu graditi samo u1 rje+enje prikljuka na prometnu povr+inu prema lanku 3". ove odluke! prikljuaka na mre*u 1a opskr)u elektrinom energijom i vodom! te 1a odvodnju otpadni5 voda i s potre)nim )rojem parkirali+ni5 mjesta! u skladu s odred)ama ove odluke. 21nimno! individualne stam)ene graevine do 4 m2 (;4 s najvi+e tri stana mogu se graditi s rje+enjem opskr)e vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sa)irnu jamu! ostalo prema pret5odnom stavku. 'mje+taj graevine na graevnoj esti-i odreen je ur)anim pravilima ove odluke. (raevine nije mogu,e smjestiti na dijelu graevne esti-e re1erviranom 1a pro+irenje postoje,e uli-e. 4ropisane udaljenosti od mea graevne esti-e! ne odnose se na meu prema javnoprometnoj povr+ini! javnom parku ili povr+ini re1erviranoj 1a pro+irenje postoje,e prometni-e i meu u1 koju je graevina prislonjena. Fisoka graevina mora )iti udaljena najmanje polovi-u svoje visine od mea pripadaju,e graevne esti-e! osim od oni5 mea na koje je prislonjena! javnoprometni5 povr+ina (uli-a! trg! *elje1nika pruga&! povr+ina re1ervirani5 1a pro+irenje postoje,e prometni-e i javnog parka! ako detaljnim ur)anim pravilima ove odluke nije odreeno drugaije. 4roved)enim dokumentima prostornog ureenja odnosno javnim natjeajem (i1 lanka % %. ove odluke& mo*e se odrediti drugaija meuso)na udaljenost graevina.

- 43 ?od planiranja gradnje stam)eni5 i stam)eno-poslovni5 graevina osigurati minimalne sanitarne standarde0 da svaki stan ima 1a ljetnog solsti-ija direktno sunevo osvjetljenje od minimalno 2 sata na dan. 4roved)enim dokumentima prostornog ureenja osigurati da se kod planiranja novi5 stam)eni5 odnosno stam)eno-poslovni5 susjedstva u skladu s pravilima struke! osigura kori+tenje o)novljivi5 i1vora energije! )arem minimalni standard prate,i5 sadr*aja naselja! da svaka ur)anistika -jelina! u pravilu! ima svoj trg! igrali+te i parkovnu povr+inu kao i spoj na gradsku prometnu mre*u! a +to odgovara konanom )roju korisnika tog prostora. 3 1onama niske i visoke i1gradnje potre)no je osigurati preduvjete 1a 1dravi *ivot dje-e ureenjem prate,i5 sadr*aja - parkova i igrali+ta u skladu s pravilima struke )ilo u sklopu predvrtova! dvori+ta )loka )ilo javni5 gradski5 prostora - uli-a! trgova ili parkova. 3 gradnji niski5 i individualni5 graevina na regula-ijskoj liniji ili na ru)u re1erva-ije pro+irenja prometne povr+ine! )alkoni! loe! ista-i i sl. du)ine do %! m mogu,i su i1nad javnoprometne povr+ine ili prostora re1erva-ije! ako je koridor uli-e ili prostor re1erviran 1a pro+irenje najmanje +irine %2! m. 3 gradnji visoki5 graevina na regula-ijskoj liniji ili na ru)u re1erva-ije pro+irenja prometne povr+ine! )alkoni! loe! ista-i i sl. mogu,i su i1nad javnoprometne povr+ine ili prostora re1erva-ije! ako je koridor uli-e ili prostor re1erviran 1a pro+irenje najmanje +irine %$! m. ;alkoni! loe! ista-i i sl. i1 pret5odni5 stavaka mogu se planirati najni*e u ra1ini poda druge nad1emne eta*e. Najve,a visina graevine je devet nad1emni5 eta*a. G&#?e4! e 4!;e 7' 'e4e3 #'8e9 !G e3## (raevina s vi+e od devet nad1emni5 eta*a ili ve,e visine mo*e se graditi! ako je to nu*no 1)og djelatnosti koja se u njoj o)avlja (silosi! vodotornjevi! tornjevi oda+iljaa i prijemnika! industrijski i komunalni ureaji! vjerske graevine i drugo&. 4oslovne graevine! 5oteli i graevine javne i stam)ene namjene mogu se graditi i s visinama vi+im od devet nad1emni5 eta*a kada je to predvieno ovim planom! odnosno potvreno proved)enim dokumentima prostornog ureenja. @sim u 1onama 1a)rane gradnje graevina vi+i5 od # eta*a odreenim lankom #2. ove odluke! 1a)rana gradnje graevina vi+i5 od # eta*a prote*e se i na one loka-ije koje ne 1adovoljavaju sljede,e uvjete0 - smje+taj u1 gradske avenije ili glavne gradske uli-e9 - pri5vatljiv ukupan utje-aj na okolnu i1gradnju i vi1ure na 1a+ti,ene dijelove grada9 - )li1inu sustava javnog prometa9 - 1adovoljavaju,u prometnu propusnost okolni5 uli-a9 - po)olj+anje gradske in:rastrukture u +iroj 1oni9 - dodatno ureenje javne povr+ine oko graevine! u pravilu! ispred graevine! a +to se doka1uje postupkom i1rade i pri5va,anja programa 1a povoenje natjeaja odnosno postupkom i1rade i dono+enja proved)enog dokumenta prostornog ureenja. 21gradnja graevina vi+i5 od devet nad1emni5 eta*a eventualno i ve,eg ki nad1emno od 3!$ omogu,ava se u 1onama visoke gradnje o1nake 2.# pose)no tamo gdje je takva gradnja preduvjet saniranja nekog gradskog podruja! gdje se renoviraju enklave su)standardne gradnje ili gdje takva gradnja rje+ava neki drugi gradski pro)lem. Najve,a visina graevina vi+i5 od # eta*a je % m odnosno 2$ nad1emni5 eta*a! osim 1a graevine visina koji5 se odreuje proved)enim dokumentima prostornog ureenja! odnosno 1a koje je do stupanja na snagu ove odluke proveden javni natjeaj. Dogu,nosti i1gradnje graevina vi+i5 od # eta*a i visina vi+i5 od % m preispituje se samo postup-ima i1rade i dono+enja dokumenta prostornog ureenja koji su pose)no istaknuti programskim smjerni-ama 1a i1radu tog plana u ovoj odlu-i.

- 44 'pe-i:ini o)likovni! sadr*ajni i te5niki 1a5tjevi kao i mjere 1a+tite od mogu,i5 nepovoljni5 utje-aja na strukturu i nain kori+tenja tog dijela grada odreuju se programom javnog natjeaja koji se provodi po pro-eduri i1 lanka ##. ove odluke! a +to 1nai da se osim uvjeta koje mora 1adovoljavati loka-ija tra*i usklaenost s osnovnim 1a5tjevima u ve1i sa sigurno+,u i te5nikim uvjetima gradnje! kori+tenjem! odr*avanjem i eventualno uklanjanjem graevine i u pravilu javno kori+tenje pri1emlja. 'tam)ene i stam)eno poslovne graevine vi+e od devet nad1emni5 eta*a mogu se graditi u1 ki nad1emno maksimalno 2!$ i u1 ispunjavanje uvjeta i1 pret5odnog stavka. 21nimno ve,i ki nad1emno od 2!$ omogu,uje se na podruju prostora Zagrepanke! kao prostora od interesa 1a (rad Zagre)! kompleksa 3627@ - 1ona istono od planirane prometni-e! sjeverno od <venije /u)rovnik i 1apadno od Zagre)akog velesajma! prostora kongresnog -entra na loka-iji )loka 'avska - Cuki,eva i prostora poslovno stam)enog kompleksa na loka-iji 2li-a 2%2-2%4! te u1 pote1 Fukovarske uli-e od uli-e 'veti-e do 7ein1elove kao ve, nastalog podruja kon-entrirane gradnje visoki5 graevina i na prostoru u1 kri*anje <venije D. /r*i,a i produ*ene uli-e 4risavlje 1a potre)e nagla+avanja vi1ure ula1a i i1la1a u grad novoi1graenom 'arajevskom uli-om. (raevine vi+e od devet nad1emni5 eta*a ne mogu se graditi u podsljemenskom predjelu! sjeverno od <leje ;ologne! ?ara*nika! ;olnike! 2li-e! Fla+ke! Daksimirske i uli-e /u)rava! sjeverno od *elje1nike pruge i1meu =rga Hran-uske 6epu)like na 1apadu i 7ein1elove uli-e na istoku! u1 i1nimku prostora ;loka ;adel i prostora kongresnog -entra na loka-iji )loka 'avska - Cuki,eva i prostora poslovno stam)enog kompleksa na loka-iji 2li-a 2%2-2%4. (raevine vi+e od devet nad1emni5 eta*a ne mogu se graditi ni unutar prostorni5 koridora navedeni5 u lanku #2. ove odluke. 6ekonstruk-ija i gradnja uli-a! trgova! parkova! )i-iklistiki5 sta1a! pje+aki5 sta1a! te komunalne in:rastrukture omogu,uje se na itavom gradskom podruju )e1 o)1ira na propo1i-ije i1 ur)ani5 pravila. (radnja poslovni5 graevina i1 lanka %". i graevina u :unk-iji osnovne namjene i1 lanka 2 . ove odluke tre)a )iti usklaena s lokalnim uvjetima. Z#;3!3 e 87 e :74&;! # :7$eb e #95e e 3nutar 1a+titni5 1ona povr+ina pose)ne namjene0 - nije dopu+tena i1gradnja skladi+ni5 i slini5 prostora 1a odlaganje goriva! eksplo1ivni5 i slini5 tvari koje mogu i1a1vati negativne uinke na okoli+9 - 1a i1gradnju graevina )ilo koje vrste unutar 1a+titne 1one potre)no je pret5odno pri)aviti suglasnost nadle*nog ministarstva9 - prilikom i1rade proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja koji dijelom ili u -ijelosti 1a5va,aju 1a+titnu 1onu potre)no je prije dono+enja plana is5oditi suglasnost nadle*nog ministarstva9 - 1a i1gradnju svi5 graevina vi+i5 od 2$ m potre)no je pret5odno pri)aviti suglasnost D@67-a. .=6= U45e3! 8# %7&!;3e 5e- u&e?e 5e ! 8#;3!3u :&7$37&# .lanak $7. (radska se podruja koriste! ureuju i +tite u skladu s pose)nostima prostora0 (= VISOKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUJA Za+tita i ouvanje povijesni5 graditeljski5 -jelina ((=(=1 Za+tita! ureenje i dogradnja u povijesnim graditeljskim -jelinama ((=6=1

- 4$ Za+tita! ureenje i dogradnja oso)ito vrijednoga sredi+njeg dijela podsljemenskog podruja ((=0=1 Za+tita i ureenje vrijednog prostora individualne gradnje ((=A=1 Za+tita i ureenje vrijednog prostora niske gradnje ((=B=1 Za+tita i ureenje dovr+eni5 naselja ((=)=1 Za+tita i ureenje prostora visoke gradnje ((=,=1 Za+tita i ureenje -jeloviti5 kompleksa jedne namjene ((=.=1 Za+tita! odr*avanje i njegovanje parkova i gradski5 park-+uma ((=/=1 @dr*avanje i njegovanje 1a+titni5 1eleni5 povr+ina ((=(+=1 6= KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUJA Za+tita! ureenje i dogradnja najsjevernijeg dijela podsljemenskog podruja (6=(=1 Za+tita! ureenje i dogradnja 1apadnoga! sredi+njeg i istonog dijela podsljemenskog podruja (6=6=1 Za+tita! ureenje i dogradnja 1apadnog i istonog dijela podsljemenskog podruja povijesna ur)ana -jelina i kontaktno podruje (6=0=1 3reenje i ur)ana o)nova prostora individualne gradnje (6=A=1 'ana-ija! ureenje i ur)ana o)nova prostora individualne gradnje (6=B=1 3reenje i ur)ana o)nova ru)ni5 prostora individualne gradnje (6=)=1 3reenje i ur)ana o)nova prostora niske gradnje (6=,=1 3reenje i ur)ana o)nova prostora mje+ovite gradnje (6=.=1 3reenje i ur)ana o)nova prostora visoke gradnje (6=/=1 3reenje! 1a+tita i ur)ana o)nova kompleksa jedne namjene (6=(+=1 3reenje javni5 1eleni5 povr+ina (6=((=1 3reenje 1a+titni5 1eleni5 povr+ina (6=(6=1 (radnja na graevnim esti-ama najmanje povr+ine $ m2 (6=(0=1 3reenje rijeke 'ave (6=(A=1 0= NISKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUJA 3r)ana o)nova (0=(=1 Nova regula-ija na nei1graenom prostoru (0=6=1 .=6=(= VISOKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUJA .lanak $". Z#;3!3# ! 7<u4# 5e :74!5e$ !G "&#'!3el5$%!G @5el! # ((=(1 F prostori0 (ornji grad i ?aptol s kontaktnim podrujem. O:C# :&#4!l#E - 1a+tita! odr*avanje i ureenje povijesni5 -jelina9 - 1adr*avanje postoje,e ur)ane matri-e )e1 uvoenja novi5 uli-a9 - gradnja i ureenje prostora prema detaljno utvrenim uvjetima9 - prigodom uline gradnje du)inu graevine ili dvori+ni5 krila poluugraeni5 i ugraeni5 graevina uskladiti s prete*itom du)inom gradnje pote1a9 - 1adr*avanje ra1nolikosti namjena i postoje,eg omjera graevina namijenjeni5 1a stanovanje! javne i dru+tvene i druge namjene9 - 1a+tita stanovanja9 mogu,a prenamjena samo su)standardnoga stam)enog prostora u neku drugu namjenu (podrumski prostori! prostori u dvori+nim i1vorno pomo,nim graevinama i sl.&9 - u Fla+koj i =kali,evoj uli-i 1adr*avanje mje+ovitosti namjena i ureenje podruma i prvi5 dviju eta*a ulini5 i dvori+ni5 graevina te dvori+ni5 otvoreni5 prostora 1a javno kori+tenje9

- 46 - onemogu,avanje gradnje u parkovima i na drugim kvalitetnim javnim 1elenim povr+inama i ispod nji59 - uvanje postoje,i5 slo)odni5 povr+ina i o)ve1na 1a+tita kvalitetni5 pojedinani5 sta)ala9 - onemogu,avanje provo1a vo1ila kro1 povijesni prostor9 - stimuliranje pristupa javnim prometom primjerenim povijesnom prostoru9 - 1a stam)enu namjenu % 4(D/% stan9 - onemogu,avanje gradnje javni5 gara*a9 - 1a novu ulinu gradnju! 1a sve nove graevine javne i dru+tvene namjene i 1a ureenje javni5 otvoreni5 prostora o)ve1an je javni natjeaj9 - !8 !9 7- na loka-iji 4alae Celai, u /emetrovoj uli-i 1a rekonstruk-iju! dogradnju! nadogradnju i novu gradnju graevina i sadr*aja javne namjene nije potre)no provesti javni natjeaj! u1 mogu,nost 1adr*avanja stam)ene graevine u postoje,im ga)aritima9 - !8 !9 7- omogu,uje se reali1a-ija javne namjene JDu1ej osjeta Zagre)J (revitali1a-ija postoje,eg tunela (ri&! u1 uvjet da se reali1ira unutar prostora tunela (ri! )e1 kompleksniji5 1a5vata i i1gradnje u okolnome pod1emnom i nad1emnom prostoru! oso)ito na prostoru Frani-anijeve poljane koja je ar5eolo+ki lokalitet9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6< ove odluke. .lanak $#. Z#;3!3#- u&e?e 5e ! '7"&#' 5# u :74!5e$ !9 "&#'!3el5$%!9 @5el! #9# ((=6=1 F prostori0 /onji grad - 1apad! /onji grad - istok! 2li-a - ;ritanski trg! Fla+ka - 4etrova! Daksimirska - 4etrova i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - 1a+tita! odr*avanje! ureenje i dogradnja povijesni5 -jelina9 - 1adr*avanje postoje,e ur)ane matri-e i tipologije gradnje )e1 dijeljenja )lokova novim uli-ama9 - 1adr*avanje postoje,e ra1nolikosti visina ulini5 graevina! pose)no imaju,i u vidu vrijednost i o)likovnu dovr+enost graevina9 - onemogu,avanje gradnje u parkovima i na drugim kvalitetnim javnim 1elenim povr+inama i ispod nji59 - uvanje i o)nova postoje,i5 drvoreda9 mogu,nost sadnje novi5 drvoreda9 - nei1graene kvalitetne 1elene povr+ine i kvalitetna pojedinana sta)la o)ve1no sauvati9 - ureenje dvori+ta tako da je u unutra+njosti )loka mogu,a rekonstruk-ija! gradnja 1amjenski5 graevina! gradnja novi5 graevina i gara*a 1a potre)e )loka! kod gradnje 1amjenski5 i novi5 graevina! u svr5u sana-ije i a:irma-ije vrijednosti )loka u -jelini! o)ave1no je -jelovito rje+enje graevne esti-e9 mogu,e je 1adr*ati i planirati vi+e graevina ra1liiti5 namjena na istoj graevnoj esti-i9 pristup s javnoprometne povr+ine preko uline graevne esti-e! odnosno kro1 kolni prola1 uline graevine9 - gradnja javni5 gara*a nije mogu,a na prostoru (ornjeg grada i ?aptola i na prostoru omeenom uli-ama0 Fla+kom! ;auerovom! =rgom 4etra ?re+imira 2F! 7rvojevom! ;orninom! /omagojevom! ;ranimirovom! 3l. (rgura Ninskog! ju*nim ru)om ;otanikog vrta! 6unjaninovom! Fodnikovom! 'avskom! 3l. 2. ?r+njavoga! ?ai,evom i 2li-om! radi ogranienja motornog prometa u sredi+tu grada. 3 toj 1oni mogu,a je gradnja gara*a iskljuivo 1a potre)e stanovanja! i to prema normativu najvi+e %(4D/% stan. 21nimno!

- 47 omogu,uje se gradnja javne pod1emne gara*e s prate,im sadr*ajima na loka-iji 'rednjo+kolskog igrali+ta.> unutar )lokova /onjeg grada mogu,a je i1gradnja gara*a samo 1a potre)e stanovnika )loka kapa-iteta do maksimalno % 4D! maksimalne du)ine 2 (dvije& pod1emne eta*e! i to prema normativu najvi+e % 4(D/% stan. @do)ravanju gradnje gara*a! pret5odi i1rada prometne studije kojom se utvruje prometna usklaenost s u*om ()lok& i +irom 1onom o)u5vata (kontaktni )lokovi&9>. 1a novu ulinu gradnju na itavom prostoru od Zapadnog kolodvora do 7ein1elove uli-e na istoku! te na o)jema stranama u1 Daksimirsku uli-u i 1apadnu stranu ;ukovake uli-e o)ve1an je javni natjeaj! a 1a -jelovito ureenje javni5 prostora (trgova! parkova i pje+ake 1one& o)ve1an je javni natjeaj9 !8 !9 7 1a )lokove o1naene na gra:ikom prika1u 4a& 3r)ana pravila! 4)& 4ro-edure ur)ano prostornog ureenja i 4d& Nepokretna kulturna do)ra! prostorno rje+enje odredit ,e se proved)enim dokumentima prostornog ureenja. Za te se )lokove omogu,uje ra1rada prostorni5 rje+enja detaljnijom valori1a-ijom - detaljna kon1ervatorska podloga 1a -jelinu )loka! koju i1rauje nadle*no tijelo 1a+tite (lanak #%. ove odluke& u1 uvjet 1adr*avanja prete*ite visine u odnosu na )lok tako da k in ne )ude ve,i od Za sve )lokove /onjeg grada na kojima se planiraju kompleksni 1a5vati ureenja kojima se )itno mijenja nji5ova postoje,a prostorna i graevinska struktura / mor:ologija )loka potre)no je i1raditi proved)eni dokument prostornog ureenja! u1 uvjet da kin ne )ude ve,i od 0-+9 do dono+enja proved)enog dokumenta prostornog ureenja mogu,a je gradnja samo pojedinane uline interpola-ije i rekonstruk-ija ulini5 graevina prema odred)ama ovog lanka! a u dvori+tima rekonstruk-ija graevina! koje su prema namjeni u skladu s namjenom utvrenom (34-om! prema pravilima 1a dvori+nu gradnju i1 ovog lanka9 proved)eni dokumenti prostornog ureenja i1rauju se prema op,im pravilima ovog lanka! detaljnim kon1ervatorskim podlogama i programskim smjerni-ama 1a svaki od navedeni5 )lokova. 3reenje prostora i opseg mogu,eg 1a5vata de:inirat ,e se detaljnim kon1ervatorskim propo1i-ijama 1a i1radu proved)enog dokumenta prostornog ureenja! a gra:iki prika1 - kategori1a-ija graevnog :onda sastavni je dio kon1ervatorske podloge 1a i1radu detaljnijeg plana ureenja9 na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6< ove odluke.

P&7"&#9$%e $95e& !@eE 0= DPU Il!@# F Me'ul!Ce4# F Deel!Ce4# F K#<!Ce4# Zadr*avanje mje+ovite prete*ito poslovne namjene sjevernog dijela )loka i mje+ovite prete*ito stam)ene namjene ju*nog dijela9 visina prema detaljnim pravilima ovog lanka9 revitali1a-ija dvori+ta9 prenamjene u prostore javnog kori+tenja - trgovine! ugostiteljstvo! kultura i slino9 rekonstruk-ije! ru+enje i nova gradnja u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina9 pje+aki prola1i - otvoreni i natkriveni oso)ito u sjevernom dijelu unutra+njosti )loka9 1a+tita i ureenje djeje ustanove s igrali+tima i postoje,eg 1elenila u ju*nom dijelu )loka9 najve,i k i uskladiti s prete*itim ki )loka9 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka. A= DPU Il!@# F J&# %7:# $%# F D#l9#3! $%# F Me'ul!Ce4# Zadr*avanje mje+ovite prete*ito poslovne namjene )loka9 1adr*avanje i ureenje ka1ali+ta i okolnog prostora s pje+akom ve1om prema 2li-i9 revitali1a-ija dvori+ta prenamjenom u prostore javnog kori+tenja - trgovine! ugostiteljstvo! kultura i slino9 rekonstruk-ije! ru+enje i nova gradnja u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne i :unk-ionalne

- 4" vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina9 prola1i kro1 )lok - otvoreni i natkriveni9 1a+tita djejeg i ko+arka+kog igrali+ta i kvalitetne 1elene povr+ine jugo1apadnog dijela )loka9 najve,i ki uskladiti s prete*itim ki )loka9 visina prema detaljnim pravilima ovog lanka9 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka. B= DPU Il!@# F Gu 'ul!Ce4# F V#&;#4$%# F J&# %7:# $%# Zadr*avanje mje+ovite prete*ito poslovne namjene )loka9 revitali1a-ija dvori+ta prenamjenom u prostore javnog kori+tenja - trgovine! ugostiteljstvo! kultura i slino9 1adr*avanje +kole i ureenje vanjskog prostora +kole s pro+irenjem prema sjeveru9 1adr*avanje i ureenje 'atirikog ka1ali+ta! (la1)enog 1avoda i Du1ike +kole9 rekonstruk-ija i ureenje gostioni-e uglovni-e Hrankopanska-Far+avska i 1a+tita kvalitetnog 1elenila u dvori+tu9 rekonstruk-ije! ru+enje i nova gradnja u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina9 pje+aki prola1i kro1 )lok - otvoreni i natkriveni9 najve,i ki uskladiti s prete*itim ki )loka9 visina prema detaljnim pravilima ovog lanka9 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka. )= DPU Il!@# F P&e7b&#e $%# F P&e&#'74!Ce4 3&" F V#&;#4$%# F Gu 'ul!Ce4# Zadr*avanje mje+ovite prete*ito poslovne namjene )loka9 rekonstruk-ija dvori+ne gradnje u1 ru+enje i novu gradnju u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina9 prenamjene u prostore javnog kori+tenja kultura! trgovine! ugostiteljstvo i slino! otvaranje pje+aki5 prola1a kro1 )lok i stvaranje kvalitetni5 mikroprostora9 najve,i ki uskladiti s prete*itim ki )loka9 visinu graevine uskladiti s prete*itom visinom gradnje u )loku9 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka. .= DPU Be&!$l#4!Ce4# F G#5e4# F Heb&# "74# F P&e&#'74!Ce4# Zadr*avanje mje+ovite prete*ito poslovne namjene )loka9 revitali1a-ija dvori+ta9 prenamjena9 rekonstruk-ija! ru+enje! nova gradnja u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina9 prola1i kro1 )lok - otkriveni i natkriveni9 1a+tita kvalitetnog 1elenila i parkovne ar5itekture u dvori+tima u1 7e)rangovu! (ajevu i ;erislavi,evu uli-u9 ureenje djejeg igrali+ta u ;erislavi,evoj9 najve,i k i uskladiti s prete*itim ki )loka9 visina i i1graenost prema detaljnim pravilima ovog lanka0 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka. /= DPU T&" b# # Jel#<!C# F Pe3&! 5$%# F A9&u;e4# F P&#;%# Zadr*avanje mje+ovite prete*ito poslovne namjene )loka9 de:iniranje loka-ije javne i dru+tvene namjene u 4ra+koj9 revitali1a-ija dvori+ta9 prenamjene u prostore javnog kori+tenja - trgovine! ugostiteljstvo! kultura i slino9 u dvori+tu rekonstruk-ije! ru+enje i nova gradnja u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina! djelomino natkrivanje dvori+ta i pove1ivanje s okolnim uli-ama prola1ima kro1 )lok - otkrivenim i natkrivenim9 najve,i k i uskladiti s prete*itim ki )loka9 visina prema detaljnim pravilima ovog lanka9 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka. (6= DPU K&; 5#47"# F K#<!Ce4# F Ju%!Ce4# Zadr*avanje mje+ovite prete*ito poslovne namjene )loka i dovr+enje )loka novom gradnjom u1 ?ai,evu uli-u9 ru+enje i nova gradnja u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina stam)eno poslovni5! ili poslovni5 graevina u istonom dijelu )loka9 o)ve1no planirati drvored u1 1apadnu stranu ?ai,eve9 najve,i ki uskladiti s prete*itim ki )loka9 visinu graevine uskladiti s prete*itom visinom gradnje u )loku9 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka. (0= DPU Heb&# "74# F P&e&#'74!Ce4# F e&5#4!Ce4# F Gu 'ul!Ce4# Dje+ovita prete*ito poslovna namjena )loka revitali1a-ija dvori+ta9 prenamjena9 rekonstruk-ije! ru+enje i nova gradnja u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne

- 4# i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina9 prola1i kro1 )lok - otkriveni i natkriveni9 1a+tita 1elenila - vrtova u Eerjavi,evoj i 4reradovi,evoj i parkovne ar5itekture u 7e)rangovoj %#9 najve,i ki uskladiti s prete*itim ki )loka9 visina i i1graenost prema detaljnim pravilima ovog lanka9 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka. (A= DPU Vl#;%# F ub!Ce4# F M#&3!Ce4# F De&e <! 74# Zadr*avanje mje+ovite namjene9 ureenje i dovr+enje! u1 ru+enje i novu gradnju u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina9 1a+tita i o)nova 1grada )iv+e tvorni-e ;adel i1 do)a ra1voja 1agre)ake industrije9 prenamjena u poslovno prodajne prostore i prostore kulture! primjerene gradskom sredi+tu9 nova gradnja javne! stam)ene! trgovake! poslovne namjene9 najve,i ki uskladiti s prete*itim ki )loka9 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka9 ureenje prostora prema gradskom projektu. (B= DPU B7& ! # F E&'K'L5e4# F B&# !9!&74# F D79#"75e4# Zadr*avanje postoje,e prete*ito stam)ene namjene9 ureenje i dovr+enje i nova gradnja u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja! te povijesne i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina9 nova gradnja u1 ;orninu i ;ranimirovu i u sredi+njem dijelu )loka! stam)ene! javne! ugostiteljsko-turistike i poslovne namjene primjerene stanovanju9 najve,i ki uskladiti s prete*itim ki )loka9 visinu graevine uskladiti s prete*itom visinom gradnje u )loku9 o)ve1a i1rade detaljne kon1ervatorske podloge ili studije )loka. De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE - "&#' 5# ugraeni5! poluugraeni5 i samostoje,i5 graevina9 - povr+ina uline graevne esti-e u pravilu je postoje,a9 - u grani-ama 4ovijesne ur)ane -jeline (rada Zagre)a sustava 1a+tite <! ne mogu se spajati graevne esti-e u1 uli-u! osim 1a javnu namjenu9 - u sklopu -jelovitog rje+enja ureenja i sana-ije prostora )loka omogu,ava se promjena o)lika i veliine! odnosno du)ine ulini5 graevni5 esti-a (>skra,ivanje> ili >produ*enje>&9 - u unutra+njosti )loka mogu,a je promjena o)lika i veliine graevne esti-e9 - najve,a i1graenost uline graevne esti-e je 6 L! a na uglovima " L! najve,a i1graenost dvori+ne graevne esti-e je 3 L- osim 1a graevine javne i dru+tvene namjeneI u )lokovima naju*ega gradskog sredi+ta (o1naeno na gra:ikom prika1u 4a3r)ana pravila& mogu,a je i ve,a i1graenost graevne esti-e! ali ne ve,a od " L! u -ilju javnog kori+tenja unutra+njosti )loka i stvaranja javni5 pje+aki5 povr+ina i prola1a9 - najve,i (;4 uline gradnje uskladiti s prete*itim (;4 ulinog pote1a9 - najve,i ki uline graevine uskladiti s prete*itim ki pote1a ili )loka! ali ne mo*e )iti ve,i od 3! nad1emno! osim 1a javnu namjenu - kulturu9 - du)inu uline graevine ili dvori+ni5 krila uskladiti s prete*itom du)inom gradnje pote1a9 - najve,u visinu uline graevine uskladiti s prete*itom visinom u uli-i9 - najve,a visina dvori+ne graevine je etiri nad1emne eta*e! pri emu je etvrta eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9 i1nimno! 1a graevine javne i dru+tvene namjene etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! u1 uvjet 1adr*avanja prete*ite visine u odnosu na )lok9 - i1nimno dvori+na graevina mo*e )iti i vi+a! ali ne vi+a od postoje,e dvori+ne graevine u1 koju se prislanja9 - parkirali+na mjesta 1a stam)enu ulinu i dvori+nu gradnju osigurati u pravilu u )loku! prioritet pod1emno! i to najvi+e % 4(D/% stan9 - graevni prava- uline graevine je postoje,i! osim kad se 1adr*ava postoje,e kvalitetno 1elenilo9

-$ - uline graevine su ugraene! osim! i1nimno! ako je ra1mak potre)an prema lokalnim uvjetima9 ra1mak i1meu uline i nove dvori+ne graevine ne mo*e )iti manji od 1)roja polovi-a nji5ovi5 visina do vijen-a9 - &e%7 $3&u%@!5# se i1vodi prema pravilima 1a novu gradnju9 - :&!"7'79 rekonstruk-ije i gradnje nove graevine umjesto postoje,e postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja! osim 1a i1gradnju di1ala9 - !8 !9 7- u )loku ;aruna =renka - =rg kralja =omislava! 1adr*ava se u prostoru 1grada Zagre)akog ka1ali+ta lutaka u i1vedenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima! ostali loka-ijski uvjeti nisu propisani9 - !8 !9 7- sjevero1apadni ugao Darti,eve i /ereninove uli-e omogu,ava se gradnja stam)eno-poslovne graevine! najve,a i1graenost do # L! najve,a visina sedam nad1emni5 eta*a! kin 6! ! promet u mirovanju na graevnoj esti-i minimalno 3$L. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e #95e e- u"7$3!3el5$%7F3u&!$3!<%e #95e e ! u 87 ! ! D&#$3&u%3u& !G $u$3#4#E - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5# prema programu i normativima osnovne namjene9 - ur)anistike parametre uskladiti s vrijednostima prostora9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju. .lanak 6 . Z#;3!3#- u&e?e 5e ! '7"&#' 5# 7$7b!37 4&!5e' 7"# $&e'!; 5e" '!5el# :7'$l5e9e $%7" :7'&u<5# ((=0=1 - prostori0 4antovak - =u+kana-! 4antovak - 4rekri*je! Nova Fes - Dedvedgradska! Dedve+ak - Aalata - Fo,arska! ?saver i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#0 - 1a+tita i ureenje predjela grada koji ima vrijednost 1a+ti,eni5 prirodni5 i graditeljski5 -jelina9 - nova gradnja mogu,a je jedino u1 uli-u! i1nimno pristupni put9 - prenamjena postoje,i5 graevina u proi1vodne i servisne namjene nije mogu,a! niti je mogu,a gradnja novi5 graevina takve namjene9 - onemogu,avanje gradnje u parkovima te na drugim javnim 1elenim povr+inama i ispod nji59 - onemogu,avanje osnivanja novi5 graevni5 esti-a prenamjenom 1a+ti,eni5 vrtova i 1eleni5 oku,ni-a postoje,i5 graevina9 - kvalitetna pojedinana sta)la o)ve1no sauvati9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6< ove odluke. De3#l5 # :&#4!l# a& u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene0 - gradnja samostoje,i5 graevina! i1nimno! samo kao dovr+etak postoje,e strukture! gradnja poluugraeni5 i ugraeni5 graevina9 - najmanja povr+ina graevne esti-e je 7 m2! najmanja +irina graevne esti-e u1 uli-u je 2 ! m9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 2$L9 - najve,i (;4 je $ m29

- $% - najve,i ki !79 - najmanji prirodni teren je 4 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e9 - najve,a visina graevine je tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - sva potre)na gara*no-parkirali+na mjesta osigurati na graevnoj esti-i! ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! i to 2 4(D/% stan (najmanje $ L u gara*ama&! a 1a druge namjene prema normativima ove odluke9 - graevni prava- 1a glavnu i pomo,ne graevine! najmanje $! m udaljen od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! i1nimno! na strmim terenima gara*e se mogu lo-irati u1 ru)nu liniju re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno u1 regula-ijsku liniju ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje9 u interpola-ijama mogu,e je graevni pravauskladiti s graevnim prav-em postoje,i5 graevina u uli-i9 - najmanja udaljenost glavne graevine od mee susjedne graevne esti-e je 4! m9 - &e%7 $3&u%@!5# ! "&#' 5# 74!G "&#?e4! # u95e$37 :7$375eC!G ! ! 3e&:7l#@!5# na esti-ama jednakim ili ve,im od propisani5 i1vodi se po pravilima 1a novu gradnju osim +irine graevne esti-e u1 uli-u i udaljenosti od mee susjedne graevne esti-e koja je najmanje 3! m! s tim da se postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 F &e%7 $3&u%@!5# ! "&#' 5# 74!G "&#?e4! # u95e$37 :7$375eC!G ! ! 3e&:7l#@!5# i na graevnim esti-ama! manjim od 7 m2! u1 uvjet da je najve,i (;4 $ m2 i najve,i ki !79 najve,a visina tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 najmanje % 4(D/% stan9 najmanja udaljenost glavne graevine od mee susjedne graevne esti-e 3! m! i1nimno postoje,a! osim kod interpola-ije9 ako je postoje,a graevina poluugraena ili ugraena i nova graevina mo*e )iti kao postoje,a! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 u rekonstruk-iji i gradnji nove graevine umjesto postoje,i5! (;4! ki i visina ve,i od propisani5 mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 u interpola-ijama graevna esti-a ne mo*e )iti manja od $ m2 1a slo)odnostoje,e! a 4 m2 1a poluugraene graevine! 2 4(D/% stan! a ostalo prema pravilima 1a rekonstruk-iju! dogradnju i gradnju nove graevine umjesto postoje,e9 - i1nimno ovisno o lokalnim uvjetima u1 uli-e u kontaktnoj 1oni 2li-e! Fla+ke i 4etrove - 6i)njak! Dedve+ak! poetak (r+kovi,eve i Fo,arske! Dedvedgradska! Nova Fes! 6adniki dol! ?ukuljevi,eva! poetak 4antovaka! kao dovr+etak tipologije gradnje omogu,uje se gradnja novi5 i rekonstruk-ija samostoje,i5! poluugraeni5 i ugraeni5 graevina vi+i5! ve,ega (;4-a! =4-a i ve,ega ki! ali ne vi+i5 i ve,i5 od ve,ine postoje,i5 graevina u uli-i9 du)inu graevine ili dvori+ni5 krila u poluugraenim ili ugraenim graevinama uskladiti s prete*itom du)inom gradnje pote1a9 o)ve1no je smje+tanje svi5 potre)ni5 4(D-a (najmanje % 4(D/% stan& na vlastitoj graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - i1nimno na sjevernom dijelu 4antovaka! od odvojka /onje 4rekri*je prema sjeveru i na (ornjem 4rekri*ju! od odvojka Curjevske prema sjeveru! mogu se graditi iskljuivo samostoje,e graevine na graevnim esti-ama! najmanje povr+ine % m2! najmanje +irine graevne esti-e u1 uli-u 2 m i najve,eg (;4-a $ m2! najve,eg ki !49 najve,a visina tri nad1emne eta*e! pri emu je tre,a eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9 graevni prava- najmanje % ! m od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje na 4antovaku! a najmanje %$! m na (ornjem 4rekri*ju9 najmanja udaljenost glavne graevine od mee susjedne graevne esti-e je $! m9 najve,a i1graenost graevne esti-e je 2$L9 2 4(D/% stan (sva vo1ila u gara*ama! ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! o)ve1no parkovno ureenje predvrta9

- $2 rekonstruk-ija i gradnja novi5 graevina umjesto postoje,i5 i interpola-ija mogu,a je i na postoje,im manjim graevnim esti-ama! 1a interpola-ije graevna esti-a ne mo*e )iti manja od 7 m2! u1 najve,i ki !4 i najve,u visinu tri nad1emne eta*e! pri emu je tre,a eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 u rekonstruk-iji i gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,a i1graenost graevne esti-e! (;4 ki i visina! ve,i od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 - i1nimno! u uli-i 4antovak 1apadna strana! do visine kri*anja s 4avlinovi,evom! prema gra:ikom prika1u! omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine ukoliko je visinom usklaena s ur)anim pravilom! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - i1nimno! u Finkovi,evoj uli-i i u uli-i 4antovak! sjeverno od Dandeki,evi5 stu)a omogu,ava se 1adr*avanje u prostoru graevine u 1ateenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima9 - i1nimno! u Curjevskoj uli-i - 1apadna strana! prema gra:ikom prika1u! omogu,ava se 1adr*avanje u prostoru graevine u 1ateenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. )& u 1oni javne i dru+tvene namjene0 - gradnja novi5 graevina i rekonstruk-ija graevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora9 - drugi loka-ijski uvjeti (i1graenost graevne esti-e! (;4! ki! visina graevine i prirodni teren& nisu ogranieni9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju. -& u 1oni ugostiteljsko-turistike namjene i 1oni +portsko-rekrea-ijske namjene - +port s gradnjom - 6%0 - rekonstruk-ija i gradnja novi5 graevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora9 - visinu graevine uskladiti s visinama okolne gradnje! ali ne vi+e od etiri nad1emne eta*e! pri emu je etvrta eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L9 - najmanji prirodni teren je 3 L graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e9 - postoje,a i1graenost graevne esti-e i visina ve,e od propisani5 mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 - ki i (;4 nisu uvjetovani9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju9 - i1nimno! na prostoru 1one ugostiteljsko - turistike namjene u1 Curjevsku uli-u! najmanji prirodni teren je 2 L! visina 4 nad1emne eta*e! ostali loka-ijski uvjeti nisu ogranieni. .lanak 6%. Z#;3!3# ! u&e?e 5e 4&!5e' 7" :&7$37&# ! '!4!'u#l e "&#' 5e ((=A=1 - prostori0 Daksimir! Eelje1niarsko naselje Daksimir! Folovi-a! ;orongajski lug! (ornja /u)rava! /onja /u)rava! /u)e-! Novi 6etkove-! Novi .uline-! ?anal! 8vjetno naselje! Durtersko naselje! naselje 2strana! naselje 2. 5rvatske +tedioni-e! Gju)ljani-a i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - 1a+tita vrijednosti predjela kao -jeline! oso)ito ur)ane matri-e9 - uvanje! odr*avanje i ureenje oso)ito vrijedni5 graevina! parkova! drvoreda! uli-a! trgova i postoje,eg o)lika i veliine graevni5 esti-a i tipologije gradnje9

- $3 - gradnja graevina na postoje,im graevnim esti-ama interpola-ijama i 1amjenama tro+ni5 graevina! te rekonstruk-ija graevina! u1 uvjet usklaenosti s okolnom gradnjom u pogledu ga)arita i o)likovni5 karakteristika9 - onemogu,avanje gradnje graevina gospodarske namjene ()ilo kao samostalni5 ili u sklopu stam)ene graevine&! osim 1a dnevnu opskr)u! oso)ne usluge i manje uredske prostore9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE - u pravilu se 1adr*avaju postoje,e graevne esti-e9 ne mogu se dijeliti postoje,e graevne esti-e radi o)likovanja dviju ili vi+e graevni5 esti-a9 - i1graenost graevne esti-e odreena je postoje,om i1graeno+,u okolni5 graevni5 esti-a! ali ne mo*e )iti ve,a od 3 L 1a samostoje,e! 4 L 1a poluugraene i $ L 1a ugraene graevine9 u gradnji interpola-ija! rekonstruk-iji! dogradnji i nadogradnji du)ina tlo-rta graevine! oso)ito poluugraene i ugraene! mo*e )iti najvi+e do du)ine susjedne graevine u dvori+nom dijelu9 - najve,a visina tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - u rekonstruk-iji i gradnji 1amjenske graevine postoje,a i1graenost graevne esti-e i visina! ve,e od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 - ako se rekonstruk-ija planira 1a poluugraene graevine ili graevine u ni1u! pravilo kojim se de:inira najve,i ga)arit odnosi se na sve jedini-e koje ine spomenutu -jelinu9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e9 - o)ve1no 1adr*avanje postoje,eg predvrta9 - najmanje % 4(D/% stan! o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! druge namjene prema normativima ove odluke9 - 1adr*ava se kontinuirani graevni prava- postoje,i5 graevina9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e 3! m9 postoje,a manja udaljenost mo*e se 1adr*ati u rekonstruk-iji! dogradnji i nadogradnji9 - ar5itektonsko o)likovanje graevine mora )iti usklaeno s okolnom gradnjom! oso)ito kod poluugraeni5 graevina i graevina u ni1u9 - !8 !9 7! 1a naselje /r. <nte 'tarevi, u /u)ravi maksimalna du)ina graevine i1nosi %$! m9 a 1a naselje individualne i1gradnje sjeverno od ;orongajske -este na Folovi-i maksimalna du)ina graevina %2 m! a 1a podruje A,itarjevske uli-e! maksimalna du)ina graevina je %6! m9 F !8 !9 7! na prostoru =rnja u Durterskom naselju najve,a visina graevine je tri nad1emne eta*e! pri emu je tre,a eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9 u naselju ?anal u1 ulini pote1 na sjevernoj strani 'upilove i u Zorani,evoj uli-i etiri nad1emne eta*e! pri emu je etvrta eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9 na preostalom dijelu ?anala etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! i1graenost $ L! povr+ina prirodnog terena 3 L! najmanje % 4(D/% stan! najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je 3! m9 postoje,a manja udaljenost mo*e se 1adr*ati u rekonstruk-iji! dogradnji i nadogradnji! ostali loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 o)ve1no 1adr*avanje transparetne ograde! predvrta i postoje,e par-ela-ije u 8vjetnom naselju! u1 pret5odno pri)avljeno mi+ljenje nadle*nog tijela 1a+tite! te predvrta u Durterskom naselju99 1adr*ava se kontinuirani graevni prava- postoje,i5 graevina9 najmanje % 4(D/% stan9 druge namjene prema normativima ove odluke9 pove,anje )roja stanova mogu,e je samo ukoliko se

- $4 mogu osigurati parkirali+ne potre)e na vlastitoj par-eli (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e9 i1graenost na graevnim esti-ama prvi red u1 6apsku uli-u mogu,a je do 4 L9! s tim da udaljenost uglovni5 graevina od mea susjedne graevne esti-e i1nimno mo*e )iti i manja! ali ne manja od postoje,e najmanje udaljenosti graevine na susjednoj esti-i! graevni su prav-i u pravilu postoje,i9 - !8 !9 7- i 1a dio naselja 2. 5rvatske +tedioni-e sjeverno od ?rapinske uli-e najve,a visina je etiri nad1emne eta*e! pri emu je etvrta eta*a potkrovlje )e1 nado1ida! osim u1 uli-u Dunjarski put! gdje se omogu,ava pet nad1emni5 eta*a pri emu je peta eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9 ostali parametri prema detaljnim pravilima9 - !8 !9 7- i 1a naselje 2. 5rvatske +tedioni-e ju*no od ?rapinske uli-e najve,a visina je tri nad1emne eta*e! s tim da se i1vodi kosi krov prema uli-i u1 1adr*avanje i1vorne visine sljemena9 ostali parametri prema detaljnim pravilima i kon1ervatorskim uvjetima nadle*nog tijela 1a+tite9 F !8 !9 7- na prostoru Daksimira i 4e+eni-e! sjeverno i ju*no od Zvonimirove! o)ave1no 1adr*avanje predvrta i postoje,e par-ela-ije! najve,a visina je etiri nad1emne eta*e! pri emu je etvrta eta*a potkrovlje )e1 nado1ida! i1nimno mo*e )iti i vi+a! ali ne vi+a od i1vedene visine etvrte eta*e graevine u1 koju se prislanja9 najve,a i1graenost uglovni5 graevni5 esti-a je do 6 L! najmanji prirodni teren je 2 L povr+ine graevne esti-e ako se parkirali+ne potre)e rje+avaju na par-eli u potpuno ukopanoj gara*i sa o1elenjenim krovom! ostali parametri prema detaljnim pravilima i u1 pret5odno pri)avljeno mi+ljenje nadle*nog tijela 1a+tite9 kod nadogradnji! rekonstruk-ija i gradnji novi5 graevina umjesto postoje,i5 koje su visinom usklaene s pret5odnim uvjetima mogu se 1adr*ati postoje,e udaljenosti od mea9 - !8 !9 7- neposredno u1 7ein1elovu! Zvonimirovu i @poroveku uli-u u /u)ravi! etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 najve,a i1graenost uglovni5 graevni5 esti-a je 4 L! najmanji prirodni teren je 2 L povr+ine graevne esti-e ako se parkirali+ne potre)e rje+avaju na par-eli u potpuno ukopanoj gara*i sa o1elenjenim krovom! ostali parametri prema detaljnim pravilima9 i1nimno 1a k..)r. 4"#" k.o. 8entar omogu,uje se i1gradnja potpuno ukopane gara*e unutar itave povr+ine graevne esti-e9 - !8 !9 7- na prostoru Gju)ljani-e i ulinog pote1a ;a+tijanove uli-e! primjenjuju se ur)ana pravila i1 lanka 74. ove odluke9 - !8 !9 7- 1a prostor Novog 6etkov-a ur)ana pravila se utvruju prema ela)oratu >Novi 6etkove- - propo1i-ije 1a gradnju i ureenje prostora>! Zagre)! sijeanj %###.! +to ga je i1radio (radski 1avod 1a planiranje ra1voja (rada i 1a+titu okoli+a9 - !8 !9 7! 1a prostor 1a+ti,ene graditeljske -jeline naselja 2strana omogu,uje se rekonstruk-ija u postoje,im ga)aritima9 F !8 !9 7- 1a naselje =rstik! najve,a visina graevina je etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta o)likuje kao potkrovlje! usklaeno s postoje,om gradnjom u ni1u. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i na gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e #95e e ! ;:7&3$%7F&e%&e#@!5$%e #95e e F ;:7&3 $ "&#' 579E - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5# prema programu i normativima osnovne namjene i vrijednostima prostora9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 3 L9 - najve,a visina etiri nad1emne eta*e! pri emu je etvrta eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9

- $$ - najmanji prirodni teren 4 L povr+ine graevne esti-e! parkovno ureen! i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e9 - u rekonstruk-iji postoje,a i1graenost graevne esti-e i visina! ve,e od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren mo*e )iti postoje,i9 - i1nimno u 1oni +portsko-rekrea-ijske namjene - +port s gradnjom gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju. .lanak 62. Z#;3!3# ! u&e?e 5e 4&!5e' 7" :&7$37&# !$%e "&#' 5e ((=B=1 - prostor =rnovi-e. O:C# :&#4!l#E - 1a+tita vrijednosti predjela kao -jeline! oso)ito ur)ane matri-e9 - uvanje! odr*avanje i ureenje parkova! uli-a! trgova i postoje,eg o)lika i veliine graevni5 esti-a i tipologije gradnje9 - gradnja graevina na postoje,im graevnim esti-ama interpola-ijama i 1amjenama tro+ni5 graevina! te rekonstruk-ija graevina! u1 uvjet usklaenosti s okolnom gradnjom u pogledu ga)arita i o)likovni5 karakteristika9 - onemogu,avanje gradnje graevina poslovne namjene (kao samostalni5 ili u sklopu stam)ene graevine&! osim 1a dnevnu opskr)u! oso)ne usluge i manje uredske prostore. De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE - "&#' 5# (! 3e&:7l#@!5#1 ! &e%7 $3&u%@!5# u1 1adr*avanje postoje,e tipologije gradnje9 - 1adr*avaju se! u pravilu! postoje,e graevne esti-e9 ne mogu se spajati dvije graevne esti-e u1 uli-u ako svaka od nji5 mo*e )iti samostalna graevna esti-a9 u ru)nim dijelovima naselja mogu se :ormirati graevne esti-e tako da je najmanja povr+ina graevne esti-e 1a gradnju samostoje,e graevine $ m2! poluugraene 3 m2! a 1a gradnju ugraene graevine %" m29 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L9 - visina graevine odreena je prete*itom visinom i1graenoga ulinog pote1a! a najvi+e do etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 i1nimno! u postoje,im ni1ovima u =rnovi-i mogu,a je interpola-ija i nadogradnja graevine visine etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - u rekonstruk-iji i gradnji 1amjenske graevine postoje,a i1graenost graevne esti-e i visina! ve,e od propisani5! mogu se 1adr*ati ali )e1 pove,avanja9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e9 5ortikulturno ureen9 - postoje,i predvrt o)ve1no je 1adr*ati9 - najmanje % 4(D/% stan! drugo prema normativima ove odluke9 - o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i(ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 - i1nimno! mogu se graditi pomo,ne graevine visine jedne nad1emne eta*e i1a graevnog prav-a glavne graevine9 - 1adr*ava se postoje,i kontinuirani graevni prava-9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je 3! m9 postoje,a manja udaljenost mo*e se 1adr*ati u rekonstruk-iji! dogradnji i nadogradnji9

- $6 - ar5itektonsko o)likovanje graevine mora )iti usklaeno s okolnim graevinama! oso)ito s poluugraenim graevinama i graevinama u ni1u. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e #95e eE - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5# prema programu i normativima osnovne namjene i vrijednostima prostora9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 3 L9 - najve,a visina etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - najmanji prirodni teren je 4 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! parkovno ureen9 - u rekonstruk-iji postoje,a i1graenost graevne esti-e i visina! ve,e od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren mo*e )iti postoje,i9 - gradnja novi5 graevina prema javnog natjeaju. .lanak 63. Z#;3!3# ! u&e?e 5e '74&;e !G #$el5# ((=)=1 - prostori0 Foltino! 'rednja-i! Carun! (redi-e! ?ne*ija! 6ude+! Fr)ani! 4reko! Apansko! Dale+ni-a! (ajni-e! 'redi+,e! Zaprue! 'avski gaj - sjever! =rnsko! 'iget! 'redi+,e - istok! 'opot! 3trine! =ravno! 'lo)o+tina - istok! /ugave! 6avni-e! Folovi-a! Holnegovi,evo! ?laka! (rana! 'tudentski grad! 4oljani-e! ;orovje! 4oljane! 'igei-a! 'avi-a! ?anal! Dartinovka! ;re1je! 8vjetno naselje! prostor ju*no od <uto)usnog kolodvora! 6emetineki gaj i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - 1a+tita i ureenje ur)anistiki5 -jelina naselja prete*ito visoke gradnje9 - po)olj+avanje kvalitete stanovanja dovr+etkom postoje,i5 i uvoenjem novi5 sadr*aja prema kon-ep-iji ur)anistikog rje+enja po kojem je naselje graeno9 - uvanje i odr*avanje ur)ane matri-e! uli-a! trgova i oso)ito postoje,i5 ureeni5 parkovni5 povr+ina9 - gradnja parkirali+ta i gara*a u1 o)ve1no ouvanje ureeni5 parkovni5 povr+ina9 - ouvanje i1vorne tipologije i o)likovanja graevina! elemenata identiteta i slike naselja9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e- 95e;74!3e ! :7$l74 e #95e eE - "&#' 5# ! &e%7 $3&u%@!5# u skladu s ur)anom matri-om i tipologijom gradnje graevina i1vedeni5 prema i1vornoj kon-ep-iji ur)anistikog rje+enja po kojem je 1apoeta gradnja naselja! u smislu po+tivanja prete*ite visine te meuso)ne ra1daljine graevina a u skladu s ur)anim pravilima i1 lanaka 74. i 76. Nereali1irani sadr*aji mogu se dovr+iti u korist pove,anoga 1ajednikog standarda stam)enog susjedstva! )e1 mogu,nosti naknadne prenamjene novi5 javni5 sadr*aja9 - gradnja graevina u1 gradske avenije mogu,a je na temelju javnog natjeaja9 - najmanje %4(D/% stan! 1a druge namjene prema normativima ove odluke9 parkirali+ta i gara*e smjestiti! u pravilu! na okolnom prostoru! ali ne na +tetu ureeni5 parkovni5 povr+ina9

- $7 - pove,ane parkirali+ne potre)e u pravilu rje+avati na postoje,im parkirali+nim povr+inama gradnjom nove eta*e! ako ne smeta stanovanju9 - gradnja na graevnim esti-ama s postoje,im kvalitetnim visokim 1elenilom i na ureenim 1elenim povr+inama nije mogu,a9 - prenamjena ureeni5 javni5 1eleni5 povr+ina i igrali+ta nije mogu,a9 - javne 1elene povr+ine i igrali+ta planirana i1vornim ur)anistikim planom potre)no je privesti namjeni i nije i5 mogu,e prenamjenjivati9 - rekonstruk-ija postoje,i5 graevina mogu,a je! u1 uvjet ouvanja osnovnoga ar5itektonskog o)likovanja graevine kod rekonstruk-ije postoje,i5 graevina 1a nedostatak parkirali+no-gara*ni5 mjesta koja nije mogu,e osigurati na postoje,im parkirali+tima! mogu,e je i1vr+iti uplatu u skladu s lankom 3#. ove odluke9 - sana-ija ravnog krova i1ved)om krova nagi)a do 6U skrivenoga u vijen-u! da se ne naru+i i1vorno ar5itektonsko o)likovanje graevine9 - 1amjena dotrajali5 graevina je mogu,a ako se 1adovolje parkirali+ne potre)e koje ne smiju )iti na +tetu ureeni5 parkovni5 povr+ina9 - 1a individualne graevine u naseljima 'iget! =ravno i 3trine mogu,a je rekonstruk-ija -ijelog ni1a na postoje,im graevnim esti-ama9 dogradnja do 2 L tlo-rtne povr+ine i nadogradnja do visine tri nad1emne eta*e9 - !8 !9 7! 1a -jelovite prostore individualne i1gradnje a koji su dijelovi stari5 naselja (ajni-e! Apansko (i1meu ?orajeve i 'tuli,eve uli-e! i1meu uli-a Datije /ivkovi,a i /o)ri+e 8esari,a i du* uli-a Apansko! Dar+ani,i! ?aljska i ?otarni-a&! Dale+ni-a! 6ude+! 4reko! Carun te dio naselja ;orongaj! Folovi-a! gradnja i rekonstruk-ija omogu,uje se prema ur)anim pravilima i1 lanka 7%. ove odluke! u naselju 4reko! u1 @dakovu uli-u! omogu,uje se dovr+enje gradnje na k..)r. $73"/#! k.o. Frape u 1ateenom ga)aritu9 - !8 !9 7! radi o)nove pote1a prostora niske gradnje 1a dio /onadinijeve uli-e od 3li-e Datije /ivkovi,a! gradnja i rekonstruk-ija graevina omogu,uje se prema ur)anim pravilima i1 lanka 74. ove odluke9 - !8 !9 7! 1a dio starog naselja Carun u pote1u u1 3l. C. Fogrin-a! 1a rekonstruk-iju! dogradnju i nadogradnju i interpola-ije najve,a i1graenost graevne esti-e je $ L! najve,a visina graevine je etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! najve,i (;4 je 6$ m 2! najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i! udaljenost graevnog prav-a glavne graevine od regula-ijske linije uli-e u skladu s kontinuiranim graevnim prav-em postoje,i5 graevina! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7- u1 ju*nu stranu =ijardovi,eve uli-e mogu,a je gradnja novi5 graevina u1 uvjet da je kin do 2!$! i1graenost $ L! visina pet nad1emni5 eta*a! povr+ina prirodnog terena 2 L! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e- u"7$3!3el5$%7F3u&!$3!<%e #95e e ! ;:7&3$%7F &e%&e#@!5$%e #95e e F ;:7&3 $ "&#' 579E - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5# prema programu i normativima osnovne namjene9 - potre)an )roj 4(D-a osigurati na graevnoj esti-i i/ili u1 uli-u! u1 o)ve1no ouvanje postoje,i5 ureeni5 1eleni5 povr+ina9 - rekonstruk-ija postoje,e graevine! u1 uvjet ouvanja i1vornoga ar5itektonskog o)likovanja9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju9

- $" - !8 !9 7- 1a postavljanje monta*nog ka1ali+ta >;araka> nije potre)no provesti javni natjeaj. .lanak 64. Z#;3!3# ! u&e?e 5e :&7$37&# 4!$7%e "&#' 5e ((=,=1 - prostori0 3li-a grada Fukovara! 3li-a 2vana Gui,a ('veuili+na avenija& i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - 1a+tita i ureenje ur)ani5 pote1a visoke gradnje i ureeni5 javni5 i 1eleni5 povr+ina9 - ouvanje i1vornog o)likovanja ar5itektonski vrijedni5 graevina moderne ar5itekture! karakteristini5 vi1ura! elemenata identiteta i slike pote1a9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. De3#l5 # :&#4!l#E - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # prema javnom natjeaju9 - najmanje %4(D/% stan! 1a druge namjene prema normativima ove odluke9 parkirali+ta i gara*e smjestiti! u pravilu! na okolnom prostoru! ali ne na +tetu ureeni5 parkovni5 povr+ina9 - pove,ane parkirali+ne potre)e rje+avati na postoje,im parkirali+nim povr+inama gradnjom nove eta*e! ako ne smeta stanovanju9 - gradnja na graevnim esti-ama s postoje,im kvalitetnim visokim 1elenilom i na ureenim 1elenim povr+inama nije mogu,a9 - rekonstruk-ija postoje,i5 graevina mogu,a je u1 uvjet ouvanja osnovnoga ar5itektonskog o)likovanja graevine9 - gradnja visoki5 o)jekata nije dopu+tena u1 3li-u grada Fukovara unutar koridora de:iniranog postoje,im graevinskim prav-ima o)jekta Fukovarska 3$ (ar5. (ali,& na sjeveru i Fukovarska $2 (ar5. Ha)ris& na jugu9 isto i 1a prostor Diramarske uli-e de:iniran o)jektima Diramarska 22 i Diramarska 239 - radi a:irma-ije mor:olo+ki5 i strukturalni5 o)ilje*ja prostora ureeni5 prema regulatornoj osnovi i1 %#$3.! koju karakteri1ira i1gradnja soliterni5 o)jekata okru*eni5 1elenilom! omogu,uje se ureenje ovi5 prostora iskljuivo i1gradnjom slo)odnostoje,i5 o)jekata s 5ortikulturno ureenim okolnim prostorom gdje prete*e auto5tono visoko 1elenilo.

.lanak 6$. Z#;3!3# ! u&e?e 5e @5el74!3!G %79:le%$# ((=.=1 - prostori0 '8 Dladost! 'tudentski -entar! 6A8 Carun! <utokamp Carun! Za)avni park 'avska @patovina! Felesajam! Aestinski lagvi,! gro)lje Dirogoj! Aalata! >6uer ;o+kovi,>! 6e)ro! 'veti-e! 7ein1elova! ?; /u)rava! (rad mladi5! ?laka! D34 - 'avska! kompleks 4edago+ke akademije! dvorana >Fatroslav Gisinski>! ?emijski +kolski -entar! 'rednjo+kolski -entar u /r*i,evoj! N'? i 76=! D34 2li-a! ;rodarski institut! 6o-ke:ellerova i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - 1a+tita! uvanje i ureenje vrijednosti kompleksa kao -jeline9

- $# - ouvanje i1vornog o)likovanja graevina! karakteristini5 vi1ura! elemenata identiteta i slike kompleksa! kvalitetni5 i ureeni5 1eleni5 povr+ina (parkova i park +uma&9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. - o)ve1no je ureenje prostora Caruna prema 343 6A8 Carun. De3#l5 # :&#4!l#E - "&#' 5# (! 3e&:7l#@!5#1 74!G "&#?e4! # samo i1nimno! u :unk-iji osnovne namjene! u1 1adr*avanje ureeni5 1eleni5 povr+ina i prema programu i normativima osnovne namjene9 - parkirali+ne potre)e rje+avati prema normativima ove odluke9 parkirali+ta i gara*e smjestiti! u pravilu! na okolnom prostoru! ali ne na +tetu ureeni5 1eleni5 povr+ina9 - visinu graevine uskladiti s prete*itom visinom gradnje unutar kompleksa9 - gradnja (interpola-ija& novi5 graevina prema javnom natjeaju! osim autokampa na 6A8 Carun9 - &e%7 $3&u%@!5# "&#?e4! # mogu,a u :unk-iji osnovne namjene i u1 1adr*avanje ureeni5 1eleni5 povr+ina9 - !8 !9 7- 1a prostor A68 'veti-e promet u mirovanju mogu,e je rje+avati u kontaktnoj 1oni! a pri odreivanju )roja 4(D mo*e se raunati na preklapanje u kori+tenju. - i1nimno! na prostoru 1one rekonstruk-ije i dogradnje 'tadiona u Daksimiru omogu,uje se i1gradnja i ureenje +portski5 i prate,i5 sadr*aja (poslovne namjene i trgovaki kompleksi! ugostiteljsko-turistike! javne i dru+tvene te druge namjene&9 pri emu odnos +portski5 i prate,i5 sadr*aja nije propisan9 - !8 !9 7! 1a prostor Zagre)akog velesajma mogu,e je uvesti nove namjene koje svojim karakterom ne mijenjaju kvalitetu i organi1a-iju kompleksa kao ur)anistike i ar5itektonske -jeline9 - !8 !9 7- unutar gro)lja Dirogoj mogu,a je gradnja upravne 1grade i pro+irivanje arkada prema javnom natjeaju! sukladno odred)ama i1 toke #. DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6< ove odluke! omogu,iti optimalnu spomeniku pre1enta-iju nepokretnoga kulturnog do)ra - graditeljskog sklopa ?ompleksa gro)lja Dirogoj! odnosno uklanjanje u1roka i posljedi-a ugro*enosti na prostoru du* 1apadne strane <leje 7ermanna ;ollea. Za prostor 1apadno od <leje 7ermanna ;ollea o)u5va,en ur)anim pravilima %.". i 2.%%. i prostornim meama kulturnog do)ra! propisuje se o)ve1a i1rade proved)enog dokumenta prostornog ureenja 343 7ermanna ;ollea - 1apad9 - !8 !9 7- 1apadno od A68 Carun mogu,e je ureenje autokampa9 - !8 !9 7- mogu,e je ureenje Za)avnog parka 'avska @patovina. .lanak 66. Z#;3!3#- 7'&#4# 5e ! 5e"74# 5e :#&%74# ! "&#'$%!G :#&%F;u9# ((=/=1 - prostori postoje,i5 parkova i gradski5 park-+uma Zelengaj - =u+kana-! Celenova-! 4antovak! Fr5ove-! 8mrok! Dallinov park! 6i)njak! parkovi - trgovi /onjeg grada i =rnja! +umski kompleksi 6emeta! /otr+ina! Diro+eveina! /ankoveka! @poroveka i Novoseleka +uma! .ulineina! 6esniina! parkovi Novog Zagre)a! parkovi naselja i drugi prema gra:ikom prika1u.

-6 O:C# :&#4!l#E P#&%74!E F odr*avanje! njegovanje i 1a+tita parkova! po+tuju,i nji5ova o)likovna! ekolo+ka! edukativna i rekreativna o)ilje*ja9 - odr*avanje sta1a i putova te ureenje novi5! ako nisu u koli1iji s postoje,om vegeta-ijom ili )itno ne mijenjaju postoje,u matri-u parternog ureenja parka9 - 1amjena i dopuna postoje,e parkovne opreme te postava skulptura i rasvjete9 - rekonstruk-ija i prenamjena postoje,i5 graevina u skladu s :unk-ionalnoo)likovnim karakteristikama parka9 - gradnja graevina koje dopunjuju komunalni standard parka (nadstre+ni-e 1a sklanjanje od nevremena! javni 1a5odi! paviljoni! manje komunalne graevine i ='! manje graevine +to su u :unk-iji parka&9 - onemogu,avanje gradnje ispod parkovni5 povr+ina! osim! i1nimno! pod1emne gara*e ispod ko+arka+kog igrali+ta >8i)ona> u =u+kan-u. G&#'$%e :#&%F;u9eE - njegovanje! odr*avanje i 1a+tita park-+uma 1a koje je i1raen 4rogram 1a gospodarenje +umama provodi se na temelju programa sukladno Zakonu o +umama9 - odr*avanje i rekonstruk-ija postoje,i5 putova! sta1a! graevina i rekreativni5 sadr*aja u gradskim park-+umama te o)likovanje odmori+ta i postava 5igijenskosanitarni5 graevina mogu,a je samo )e1 sjee +ume9 - i1nimno! u gradskoj park-+umi =u+kana- mogu,a je rekonstruk-ija i restitu-ija ljetne po1orni-e =u+kana-. 21nimno! u gradskim park-+umama i parkovima mogu se 1adr*ati postoje,e stam)ene i gospodarske! te druge graevine! kad su 1a+ti,ene kao spomeni-i kulture ili su ovom odlukom utvrene kao oso)ito vrijedne9 u gradskim park-+umama i parkovima mogu se 1adr*ati postoje,e ureene povr+ine i graevine s pravnim statusom. Na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. J#4 # ! '&u;34e # #95e #E F rekonstruk-ija graevina prema propo1i-ijama nadle*nog tijela 1a+tite! a gradnja novi5 graevina prema ur)anim pravilima %.". ove odluke. :7&3$%7 &e%&e#@!5$%# #95e # F ;:7&3 be8 "&#' 5e F R6E F ureenje prostora prema propo1i-ijama nadle*nog tijela 1a+tite9 - i1nimno! omogu,uje se gradnja pod1emne gara*e na loka-iji ko+arka+kog igrali+ta >8i)one> u =u+kan-u. .lanak 67. O'&#4# 5e ! 5e"74# 5e 8#;3!3 !G 8ele !G :74&;! # ((=(+=1 - prostori0 1a+titno 1elenilo @krugljak! vinogradi @porov-a! Novosel-a! 1a+titno 1elenilo dolina potoka i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - odr*avanje! njegovanje i 1a+tita kultiviranog krajo)ra1a (tradi-ionalno o)raivani vinogradi! vo,nja-i! orani-e i povrtnja-i&9 - gradnja i rekonstruk-ija graevina iskljuivo u :unk-iji 1a+tite nesta)ilni5 padina! vodo-rpili+ta! povr+ina drugi5 namjena u1 uli-e i drugi5 1a+titni5 1eleni5 povr+ina (potporni 1idovi! 1den-i! in:rastruktura vodo-rpili+ta! 1a+titni 1idovi od )uke i drugi5 1agaivanja! graevine 1a 1a+titu od visoki5 voda i sl.&9 - gradnja sta1a 1a +etnju i rekrea-iju9

- 6% postava skulptura i spomen-o)ilje*ja9 na podrujima 1a+ti,eni5 vinograda mo*e se graditi klijet kao jednoeta*na graevina s podrumom! najve,eg (;4-a 2 m2 u vinogradu povr+ine najmanje 7 m29 na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke9 !8 !9 7! na prostoru Cagodi+,a mogu,e je ureenje gol:skog terena.

.=6=6= KONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUJA .lanak 6". Z#;3!3#- u&e?e 5e ! '7"&#' 5# #5$5e4e& !5e" '!5el# :7'$l5e9e $%7" :7'&u<5# (6=(=1 - prostori0 (ornji i /onji Carek! ;i1ek! /u)ravi-a (sjever&! ;ore-! (ornje Frape! Dikuli,i Guk+i,i! Aestine - sjever! Aestinski ?raljeve-! (raani - ;li1ne-! (raani - 2s-e! ;aun! Darku+eve-! Darku+eveka /u)rava! Cal+eve-! 'lanove-! .uerje i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - 1a+tita i ureenje vrijednosti prostora! oso)ito park-+uma! parkova i pejsa*ni5 i 1a+titni5 1eleni5 povr+ina9 - uvanje graditeljskog naslijea! pose)no sredi+ta stari5 sela9 - gradnja prete*ito stam)eni5 graevina manji5 ga)arita na velikim graevnim esti-ama i gradnja prate,i5 graevina javne i dru+tvene namjene9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE - "&#' 5# samostoje,i5 graevina9 - najmanja povr+ina graevne esti-e je " m29 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 2 L9 - najve,i (;4 je 4 m29 - najve,i ki !$9 - najmanji prirodni teren je 6 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar prostor re1erviran 1a pro+irenje postoje,e uli-e9 - najve,a visina je dvije nad1emne eta*e! pri emu se druga eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - najmanje 2 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e - ve,i dio u glavnoj graevini ili u i1dvojenoj gara*i&9 druge namjene prema normativima ove odluke9 pomo,ne graevine su i1a graevnog prav-a glavne graevine! i1nimno! na strmom terenu! gara*a se mo*e graditi na ru)noj liniji re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno na regula-ijskoj liniji ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje9 udaljenost graevnog prav-a glavne graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije

- 62 potre)no osigurati pro+irenje! najmanje je $! m! i1nimno! mo*e i manje u skladu s kontinuiranim graevnim prav-em postoje,i5 graevina9 - najmanja udaljenost stam)ene graevine od mee susjedne graevne esti-e je u pravilu 3! m9 - o)ve1no je ureenje predvrta 1elenilom9 - &e%7 $3&u%@!5# ! "&#' 5# 74!G "&#?e4! # u95e$37 :7$375eC!G na esti-ama jednakim ili ve,im od propisani5 i1vodi se po pravilima 1a novu gradnju s tim da se postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 - &e%7 $3&u%@!5# ! "&#' 5# 74!G "&#?e4! # u95e$37 :7$375eC!G ! ! 3e&:7l#@!5# samostoje,i5! poluugraeni5 i ugraeni5 graevina iskljuivo kao dovr+enje postoje,e tipologije! i na graevnim esti-ama manjim od " m2! u1 uvjet da je najve,i ki !$! najve,a visina dvije nad1emne eta*e! pri emu se druga eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e prema lokalnim uvjetima! ali ne manje od %! m9 najmanje % 4(D/% stan u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i u gara*i9 u gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,i ki i visina! ve,i od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7- u uli-ama ?rvari,! /ugane! ?osin-i i (oli+! prema gra:ikom prika1u omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i graevine! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni. - !8 !9 7- na k..)r. %6$3/% k.o. Aestine omogu,uje se gradnja graevine s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta! drugi loka-ijski uvjeti prema detaljnim pravilima9 - !8 !9 7- u1 uli-u =rdi-e! Aestinsku -estu i Dlinove! (raansku! Darku+eveku! 'lanoveku! 3li-u Fida 6oi,a! uli-u Ate:anove- i .uersku -estu primjenjuju se ur)ana pravila lanka 6#. ove odluke. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e ! u"7$3!3el5$%7F3u&!$3!<%e #95e eE - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5# prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 3 L!9 - visina graevine najvi+e tri nad1emne eta*e! pri emu je tre,a eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9 - najmanji prirodni teren je 4 L graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! parkovno ureen9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je $! m9 - (;4 i ki nisu propisani9 - u rekonstruk-iji i gradnji nove graevine umjesto postoje,e graevine! postoje,a i1graenost graevne esti-e i visina! ve,e od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren je postoje,i9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju. - I8 !9 7 u ugostiteljsko-turistikoj namjeni i1graenost graevinske esti-e je 4 L! a visina graevine najvi+e tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 u1 mogu,nost gradnje dviju pod1emni5 eta*a na loka-iji (raani /olje.

- 63 .lanak 6#. Z#;3!3#- u&e?e 5e ! '7"&#' 5# 8#:#' 7"#- $&e'!; 5e" ! !$37< 7" '!5el# :7'$l5e9e $%7" :7'&u<5# (6=6=1 - prostori0 4odsused! /u)ravi-a! 4erjavi-a! (ornje Frape! /onje Frape! ;ijenik! Hrater+i-a! Fr5ove- - Celenova-! Aestine! (raanska! Dirogoj 6emetska! /onje 4rekri*je i ?raljeve-! Dlinovi! 6emete! ;ukova-! 4o*arinje! Ca1)ina! Ate:anove-! Diro+eve-! @re5oveki )rijeg! /ankove-! /egidove-! (rane+inski Novaki! 'lanove-! ;ranove-! @porove- i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E F 1a+tita i ureenje vrijednosti predjela kao -jeline! oso)ito park-+uma! parkova i pejsa*ni5 i 1a+titni5 1eleni5 povr+ina9 - uvanje graditeljskog naslijea9 - gradnja prete*ito stam)eni5 graevina manji5 ga)arita i prate,i5 graevina javne i dru+tvene namjene9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke9 De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE F "&#' 5# samostoje,i5 i poluugraeni5 graevina! a ugraeni5 iskljuivo kao dovr+etak postoje,e tipologije gradnje9 - najmanja povr+ina graevne esti-e je 6 m29 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 3 L9 - najve,i (;4 4 m2 1a samostoje,e! a 3 m2 1a poluugraene graevine9 - najve,i ki !69 - najmanji prirodni teren je 4 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e9 - najve,a visina je tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - najmanje 2 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i ($ L u glavnoj graevini ili u i1dvojenoj gara*i! ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! druge namjene prema normativima9 - pomo,ne graevine su i1a graevnog prav-a glavne graevine! i1nimno na strmom terenu gara*a se mo*e graditi na ru)noj liniji re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno na regula-ijskoj liniji ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje9 - udaljenost graevnog prav-a glavne graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! najmanje $! m! i1nimno! mo*e i manje u skladu s kontinuiranim graevnim prav-em postoje,i5 graevina9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je 3! m9 - o)ve1no je ureenje predvrta 1elenilom9 - rekonstruk-ija ! "&#' 5# 74!G graevina u95e$37 :7$375eC!G na esti-ama jednakim ili ve,im od propisani5 i1vodi se po pravilima 1a novu gradnju s tim da se postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 - rekonstruk-ija i gradnja novi5 graevina umjesto postoje,i5 i interpola-ija na graevnim esti-ama manjim od 6 m2! u1 uvjet da je koe:i-ijent iskoristivosti do !6! najve,a visina tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je u pravilu 3! m! i1nimno manje! ali ne manje od %! m! ako je postoje,a graevina poluugraena ili ugraena i nova graevina umjesto postoje,e mo*e )iti kao postoje,a! najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an

- 64 smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e i $ L u gara*i&9 u rekonstruk-iji! 1amjeni i gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,i k i i visina! ve,i od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7! u1 uli-u ?ara*nik istono i 1apadno od 3li-e Dedpotoki kod raskri*ja sa (ospodskom u1 Ga+,insku uli-u gradnja novi5 graevina i rekonstruk-ija najve,e visine etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 najve,i k i je %!29 najmanji o1elenjeni prirodni teren je 2 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e9 udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je u pravilu 3! m! i1nimno manje! ali ne manje od %! m9 najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7! u uli-i 22. (ajniki vidikova-! prema gra:ikom prika1u omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti uli-e! te ukoliko je visinom usklaena s ur)anim pravilom! a drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7- u1 Novaku uli-u! uli-u .ret i uli-u 4atai,i prema gra:ikom prika1u omogu,uje se 1adr*avanje i1vedene graevine s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i graevina! a drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7! u1 ?usto+ijansku uli-u! u drugom redu uli-e mogu,e je prikljuenje esti-e na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti9 - !8 !9 7! u1 uli-u (ori-e u drugom redu! prema gra:ikom prika1u! omogu,uje se gradnja na minimalnoj graevnoj esti-i prema ur)anom pravilu! u1 mogu,nost prikljuenja graevinske esti-e na javnoprometnu povr+inu! prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupa9 - !8 !9 7! u1 ju*nu stranu 4ri+linove uli-e! prema gra:ikom prika1u! najve,i (;4 2 6 m 1a samostoje,e graevine9 - !8 !9 7! na k..)r. 3 74! k.o. 6emete i k..)r. %" $/7! k.o. /u)rava omogu,uje se 1adr*avanje u prostoru graevine u 1ateenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima i i1vedenosti pristupnog puta! ostali loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7! 1a 1onu sjeverno od uli-e Aestinski vr5 prema gra:ikom prika1u utvruje se o)ve1a proved)e javnog natjeaja 1a i1gradnju jedne stam)ene graevine! najve,i k i !6! najve,i (;4 nije propisan! najmanji prirodni teren $ L! )roj 4(D prema lanku 3#. @dluke! ostalo prema detaljnim pravilima9 - !8 !9 7 na prostorima stam)ene i mje+ovite namjene0 ;ranoveina! Gektr+i-a! @porove-! prema gra:ikom prika1u! omogu,uje se i1gradnja 1grada stam)ene namjene prema tlo-rtnim ga)aritima 1ateenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklaene s detaljnim pravilom! s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i re1erva-ijom 1a pro+irenje postoje,e prometne povr+ine prema prostornim mogu,nostima9 nova gradnja prema detaljnim pravilima. - !8 !9 7 u1 uli-u Curja ves omogu,uje se gradnja novi5 graevina i rekonstruk-ija postoje,i5 na esti-ama povr+ine najmanje $ m2! a ostalo prema detaljnim pravilima. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene.

- 6$ -

b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e #95e e- :7$l74 e #95e e K( ! u"7$3!3el5$%7 F 3u&!$3!<%e #95e eE F "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5# prema programu i normativima osnovne namjene9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L9 - najve,a visina je etiri nad1emne eta*e9 - mogu,a je i1gradnja pod1emne eta*e9 - i1nimno 1a poslovnu namjenu (?%& graevina mo*e imati vi+e pod1emni5 eta*a ako se koriste samo 1a gara*e9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! parkovno ureen9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je $! m9 - (;4 i ki nisu propisani9 - u rekonstruk-iji i gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,a i1graenost graevne esti-e i visina! ve,e od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren je postoje,i9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju9 - i1nimno! 1a dovr+enje kompleksa samostana 'vete ?lare u ?vaternikovoj uli-i! gradnjom novi5 graevina! nije potre)na proved)a javnog natjeaja9 - i1nimno! 1a i1gradnju i rekonstruk-iju vatrogasnog doma /F/ /ankove- prema gra:ikom prika1u omogu,uje se gradnja prema 1ateenom stanju i1vedenosti pristupnog puta! )e1 o)ve1e primjene propisane udaljenosti od mea i povr+ine prirodnog terena i proved)e javnog natjeaja! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - i1nimno! 1a 1onu namjene ?% u1 (raansku -estu prema gra:ikom prika1u najve,a i1graenost esti-e 6 L! najmanji prirodni teren %$L! visina graevine etiri nad1emne eta*e! pri emu je etvrta eta*a djelomino i1graena paviljonima (kao u susjednom o)u5vatu *iara&! drugi loka-ijski uvjeti prema detaljnim pravilima. .lanak 7 . Z#;3!3#- u&e?e 5e ! '7"&#' 5# 8#:#' 7" ! !$37< 7" '!5el# :7'$l5e9e $%7" :7'&u<5# F :74!5e$ # u&b# # @5el! # ! %7 3#%3 7 :7'&u<5e (6=0=1 F prostori0 'v. /u5! Fr5ove- Finogradska! Aestinski dol! 're)rnjak - Ga+ina i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - 1a+tita i ureenje vrijednosti predjela kao -jeline! oso)ito vrijedni5 graevina! te park-+uma! parkova i pejsa*ni5 i 1a+titni5 1eleni5 povr+ina i komunalne opreme9 - uvanje graditeljskog naslijea9 - gradnja prete*ito stam)eni5 graevina manji5 ga)arita s prate,im javnim i dru+tvenim sadr*ajima9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE - "&#' 5# samostoje,i5 i poluugraeni5 graevina! a ugraeni5 iskljuivo kao dovr+etak postoje,e tipologije gradnje9 - najmanja povr+ina graevne esti-e je 6 m29

- 66 najve,a i1graenost graevne esti-e je 3 L9 najve,i (;4 je 6 m2 1a samostoje,e! 4$ m2 1a poluugraene graevine9 najve,i ki %! 9 najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e9 - najve,a visina je tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - najmanje 2 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! $ L u glavnoj graevini ili i1dvojenoj gara*i&! druge namjene prema normativima9 - pomo,ne graevine su i1a graevnog prav-a glavne graevine! i1nimno! na strmom terenu gara*a se mo*e graditi na ru)noj liniji re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno na regula-ijskoj liniji ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje9 - udaljenost graevnog prav-a glavne graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! najmanje $! m! i1nimno mo*e i manje u skladu s kontinuiranim graevnim prav-em postoje,i5 graevina9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je 3! m osim 1a poluugraenu graevinu9 - o)ve1no je ureenje predvrta 1elenilom9 - rekonstruk-ija graevina i gradnja novi5 graevina umjesto postoje,i5 na esti-ama jednakim ili ve,im od propisani5 i1vodi se po pravilima 1a novu gradnju s tim da se postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 - rekonstruk-ija i gradnja novi5 graevina umjesto postoje,i5 i interpola-ija i na graevnim esti-ama manjim od 6 m2! u1 uvjet da je najve,i koe:i-ijent iskoristivosti %! 9 najve,i (;4 poluugraene graevine do 4$ m29 najve,a visina tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je u pravilu 3! m! i1nimno manje! ali ne manje od %! m9 ako je postoje,a graevina poluugraena ili ugraena i nova graevina umjesto postoje,e mo*e )iti kao postoje,a najmanje %4(D/% stan u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i u gara*i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 u rekonstruk-iji i gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,a (;4! ki i visina ve,i od propisani5 mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 F !8 !9 7! u uli-ama Finogradska! Nad lipom! Dandaliina! ?uni+ak i .rnomereomogu,uje se! ovisno o lokalnim uvjetima! gradnja novi5! rekonstruk-ija i interpola-ija samostoje,i5! poluugraeni5 i ugraeni5 graevina u1 kin do 2! ! s tim da visina i du)ina ne prela1i visinu i du)inu ulinog pote1a9 najmanje %! 4(D/% stan u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! ve,i dio u gara*i&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 F !8 !9 7! u1 Aestinski dol do 4od:u+aka! u1 sjevernu stranu 4etrove uli-e osim i1meu Dedovi,eve i ?ovaevi,eve! te u1 ju*nu stranu 4etrove uli-e i1meu uli-a ;. .iko+a do /uknovi,eve uli-e! omogu,uje se gradnja novi5 graevina! rekonstruk-ija i interpola-ija mje+ovite tipologije (samostoje,e! poluugraene i ugraene graevine&9 najve,a visina etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 du)ina nad1emni5 eta*a do %6! m9 najve,i kin %!$9 najmanje % 4(D/% stan u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7! u1 uli-e 're)rnjak! Zajeva! Ga+inska i Cordanova- omogu,uje se gradnja novi5 graevina i rekonstruk-ija mje+ovite tipologije (samostoje,e! poluugraene i

- 67 ugraene graevine&9 najve,a visina etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 najve,i kin %!29 najmanje % 4(D/% stan u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 u1 ju*nu stranu 4etrove uli-e i1meu uli-a ;. .iko+a do /uknovi,eve uli-e o)ave1no 1adr*avanje predvrta i postoje,e par-ela-ije )e1 1naajni5 promjena du)ine i1gradnje9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 '74&;e3#% 8#:7<e3!G !874# prema propo1i-ijama po kojima je ni1 graen! s tim da se nove graevine mogu interpolirati! ali ne i nastavljati i1a posljednji5 graevina! osim poluugraene graevine na kraju ni1a9 !8 !9 7! na prostoru omeenom Dedovi,evom! 4etrovom! ?ovaevi,evom i Hilipovi,evom interven-ije su mogu,e u1 detaljne propo1i-ije nadle*nog tijela 1a+tite9 !8 !9 7! u1 uli-u .rnomere- prema gra:ikom prika1u omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i graevine! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 i1nimno! u1 uli-u ;ademova- prema gra:ikom prika1u omogu,uje se 1adr*avanje u prostoru graevina u 1ateenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima s pristupom na javno-prometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i prostorom re1erviranim 1a pro+irenje postoje,e prometne povr+ine prema prostornim mogu,nostima9 nova gradnja prema detaljnim pravilima9 !8 !9 7! u1 uli-u ?lanji, i =opniku uli-u prema gra:ikom prika1u omogu,uje se 1adr*avanje u prostoru graevine u 1ateenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i graevine! ostali loka-ijski uvjeti nisu ogranieni.>

@p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e #95e eE - "&#' 5# ! &e%7 $3&u%@!5# prema programu i normativima osnovne namjene9 - drugi loka-ijski uvjeti (i1graenost graevne esti-e! (;4! k i! visina graevine i prirodni teren& nisu ogranieni9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju. .lanak 7%. U&e?e 5e ! u&b# # 7b 74# :&7$37&# ! '!4!'u#l e "&#' 5e (6=A=1 F prostori0 6ude+! 'usedsko polje! 'amo)orska! 'tenjeve-! (rmo+i-a! 'tagli+,e! 8igleni-a! ?usto+ija! Cu*na ?usto+ija! @poroveka - Diro+eve-! ?lin! /onja /u)rava! ;orongajski lug! 4laninska! =rnava! 'opni-a! 'avi-a! ;otine-! =rokut! 'avski gaj i 7reli, - sjever! ?ruge i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - o)nova i dovr+etak naselja gradnjom individualni5! prete*ito stam)eni5 graevina manji5 ga)arita i prate,i5 javni5 i dru+tveni5 sadr*aja9 - uvanje graditeljskog naslijea! pose)no sredi+ta stari5 sela9 - gradnja i rekonstruk-ija prometne i komunalne in:rastrukture9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke9

- 6" -

De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE - "&#' 5# samostoje,i5! poluugraeni5 i ugraeni5 graevina9 - najmanja povr+ina graevne esti-e je 1a samostoje,u 3$ m2! 1a poluugraenu 22 m2! a 1a ugraenu graevinu %32 m29 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 1a samostoje,u 3 L! poluugraenu 4 L! a 1a ugraenu graevinu $ L9 - najve,i ki 1a samostoje,u graevinu %! ! 1a poluugraenu i ugraenu %!29 - najmanji prirodni teren je 2 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja uli-e9 - najve,a visina je tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 druge namjene prema normativima ove odluke9 - pomo,ne graevine su i1a graevnog prav-a glavne graevine9 na graevnoj esti-i mogu,a je gradnja samo jedne pomo,ne graevine9 - u Novom Zagre)u gradnja samostoje,i5 i poluugraeni5 graevina! najve,i (;4 4 m2! ostalo prema detaljnim pravilima9 - udaljenost graevnog prav-a glavne graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! najmanje je 3! m! i1nimno mo*e i manje u skladu s kontinuiranim graevnim prav-em postoje,i5 graevina9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je 3! m9 F &e%7 $3&u%@!5# ! "&#' 5# 74!G "&#?e4! # u95e$37 :7$375eC!G na esti-ama jednakim ili ve,im od propisani5 i1vodi se po pravilima 1a novu gradnju s tim da se postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 F &e%7 $3&u%@!5# ! "&#' 5# 74!G "&#?e4! # u95e$37 :7$375eC!G ! ! 3e&:7l#@!5# mogu,a je i na graevnim esti-ama manjim od propisani5 1a novu gradnju! u1 uvjet da je ki %! ! najve,a visina tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! udaljenost graevina od mee susjedne graevne esti-e postoje,a! ali ne manje od %! m 1a nove graevine9 potre)an )roj 4(D osigurati na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 u rekonstruk-iji! i gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,i ki i visina! ve,i od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 F !8 !9 7! u1 2li-u! Zagre)aku! produ*enu Dedarsku! <leju ;ologne! 6emetineku! produ*enu 3li-u 2vane ;rli,-Da*urani,! produ*enu Aarengradsku uli-u! ;ranimirovu i <veniju /u)rava mogu,a je gradnja novi5 graevina! rekonstruk-ija i interpola-ija najve,e visine pet nad1emni5 eta*a! pri emu se peta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! du)ine nad1emni5 eta*a najvi+e %6! m! najve,i kin 2! ! najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 F !8 !9 7! u1 uli-u 2. =rnava! 6esniki put! Fukomeriku! produ*enu Fukovarsku! uli-u ?lin! produ*enu Carunsku! <ninu! Ce1ersku! 6ude+ku uli-u! produ*enu ;a+tijanovu uli-u! produ*enu ?ranjevi,evu uli-u i na podruju 7reli,a9 gradnja graevina prema ur)anim pravilima i1 lanka 74. ove odluke9 F !8 !9 7! na podruju ;otin-a potre)no je uvati ur)anu matri-u! mogu,a je rekonstruk-ija i gradnja novi5 graevina umjesto postoje,i5 i interpola-ija! u1 najve,i k i %!2 sa -iljem pove,avanja ar5itektonske kvalitete graevine9 postoje,e graevne esti-e

- 6# ne mogu se dijeliti i spajati9 rekonstruk-ija uline mre*e u1 pove,anje 4(D-a! ostali parametri prema detaljnim pravilima9 F !8 !9 7! na podruju Dale+ni-e kao dovr+etak pote1a gradnje u1 3li-u <nte =opi,a Dimare i uli-u Dale+ni-a omogu,uje se gradnja novi5 graevina! rekonstruk-ija i interpola-ija najve,e visine pet nad1emni5 eta*a! pri emu je peta eta*a potkrovlje )e1 nado1ida! najve,i ki %!7! najmanji prirodni teren je 2 L9 najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 F !8 !9 7! na podruju 'igei-e u1 6apsku uli-u omogu,uje se i1graenost graevni5 esti-a do 6 L9 a na 1apadnom dijelu kri*anja 6apske i 3gljanske uli-e i1graenost graevne esti-e " L! ugostiteljsko-turistika namjena! visina podrum! tri eta*e i potkrovlje ()e1 )uni5 sadr*aja i pove,anog prometa u odnosu na okolnu gradnju! tako da sadr*aj ne ometa stanovanje&9 F !8 !9 7- u1 2lirsku uli-u prema gra:ikom prika1u omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine u skladu s i1vedenim stanjem9 F !8 !9 7- u1 ;ijeljinsku uli-u prema gra:ikom prika1u omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine u 1ateenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima! a drugi loka-ijski uvjeti nisu propisani9 F !8 !9 7- u1 Fojakovaku uli-u prema gra:ikom prika1u omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine najve,e visine etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! a drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 F !8 !9 7- u uli-i (redi-e! kao uglovni-a Carunske uli-e i uli-e (redi-e! omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine najve,e visine tri eta*e! ostali parametri nisu propisani9 F !8 !9 7- u1 uli-u 6. =rokut! a prema gra:ikom prika1u omogu,uje se 1adr*avanje u prostoru i1vedene graevine prema sljede,im uvjetima0 smje+taj graevine na nain kako je evidentirana u katastru i visina prema ur)anom pravilu! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7- u1 ju*nu stranu <venije /u)rava i u1 =rpanjsku uli-u! prema gra:ikom prika1u! omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine - uglovni-e na k..)r. 6373 k.o. /u)rava i na k..)r. 4% %/%6 k.o. 6ude+! prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnoga puta i graevine9 - !8 !9 7- na prostorima stam)ene i mje+ovite namjene sjeverno od @poroveke i ju*no od kampusa ;orongaj! prema gra:ikom prika1u! omogu,uje se i1gradnja 1grada stam)ene namjene prema tlo-rtnim ga)aritima 1ateenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklaene s detaljnim pravilom! s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i prostorom re1erviranim 1a pro+irenje postoje,e prometne povr+ine prema prostornim mogu,nostima9 nova gradnja prema detaljnim pravilima. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e #95e eE - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5# ! prema programu i normativima osnovne namjene9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja uli-e! parkovno ureen9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je $! m9 - (;4! ki! visina graevine nisu propisani9

-7 - u rekonstruk-iji i gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,a i1graenost graevne esti-e ve,a od propisane! mo*e se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren je postoje,i9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju. - i1nimno! 1a i1gradnju monta*ne +portske graevine ju*no od /ugavske uli-e u 6ude+u! prema kartogra:skom prika1u! nije propisana i1graenost graevne esti-e! povr+ina prirodnog terena! ne primjenjuje se propisana udaljenost visoke graevine od grani-a graevne esti-e i nije potre)na proved)a javnog natjeaja. .lanak 72. S# #@!5#- u&e?e 5e ! 7b 74# :&7$37&# ! '!4!'u#l e "&#' 5e (6=B=1 - prostori0 Frini-e! F22. 6etkove-! ?o1ari )ok! ?o1ari putevi! 'truga! ;ogdani! Eitnjak! ;uri,evo naselje! 4roveno polje! 7orvatovo naselje! 4od)re*je i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - revalori1a-ija podruja gradske peri:erije s karakteristikama su)standardne stam)ene! prete*ito )espravne gradnje9 - podi1anje standarda podruja sana-ijom! dogradnjom i trans:orma-ijom postoje,i5 naselja! rekonstruk-ijom postoje,e i gradnjom nove prometne mre*e! i osiguravanje prostora 1a reali1a-iju nu*no potre)ni5 prate,i5 sadr*aja koji ,e pove,ati ur)anitet naselja9 - poti-anje trans:orma-ije slike naselja estetsko-o)likovnim komponentama (kvalitetnija gradnja u te5nolo+kom i o)likovnom smislu&. De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE - "&#' 5# novi5 samostoje,i5! poluugraeni5 i ugraeni5 graevina9 - najmanja povr+ina graevne esti-e 1a samostoje,e je 3$ m 2! 1a poluugraene 22 m2! 1a ugraene %32 m29 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L 1a samostoje,u i poluugraenu! a $ L 1a ugraenu graevinu9 - najve,i ki %!29 - najmanji prirodni teren je 2 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e9 - najve,a visina je tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! druge namjene prema normativima ove odluke9 - pomo,ne graevine su i1a graevnog prav-a glavne graevine! na graevnoj esti-i mogu,a je gradnja samo jedne pomo,ne graevine9 - u Novom Zagre)u gradnja samostoje,i5 i poluugraeni5 graevina! najve,i (;4 4$ m29 ostalo prema detaljnim pravilima9 - udaljenost graevnog prav-a glavne graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! najmanje je 3! m! i1nimno! mo*e i manje u skladu s kontinuiranim graevnim prav-em postoje,i5 graevina9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je 3! m9 - najmanja udaljenost graevine koja je prete*ito ili iskljuivo namijenjena poslovnoj namjeni ili radu ne mo*e )iti manja od 3! m od mee susjedne graevne esti-e9

- 7% - &e%7 $3&u%@!5# na esti-ama jednakim ili ve,im od propisani5 i1vodi se po pravilima 1a novu gradnju s tim da se postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 - &e%7 $3&u%@!5# ! ! 3e&:7l#@!5# na graevnim esti-ama manjim od propisani5 1a novu gradnju! u1 uvjet da je najve,i ki %!2! najve,a visina tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat i udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je postoje,a! ali ne manje od %! m9 potre)an )roj 4(D-a osigurati na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 u rekonstruk-iji postoje,i ki i visina! ve,i od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 - !8 !9 7 na prostorima stam)ene i mje+ovite namjene0 'vete ?lare - 1vani5 ;uri,evo 2. i 7orvatovo naselje! staro naselje 'veta ?lara! ;lato! ;otine-! Frini-e! F22. 6etkove-! ?o1ari )ok! ?o1ari putevi! 'truge! ;ogdani! Eitnjak i 4etru+eva-! prema gra:ikom prika1u! omogu,uje se gradnja 1grada stam)ene namjene prema tlo-rtnim ga)aritima 1ateenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklaene s detaljnim pravilom! s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i re1erva-ije pro+irenja postoje,e prometne povr+ine prema prostornim mogu,nostima9 nova gradnja prema detaljnim pravilima. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena osim javne i dru+tvene koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. (radnja graevina javne i dru+tvene namjene prema pravilima 1a 1onu javne i dru+tvene namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e #95e eE - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5# ! prema programu i normativima osnovne namjene9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja uli-e! parkovno ureen9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je 3! m9 - (;4! ki i visina graevine nisu propisani9 - u rekonstruk-iji postoje,a i1graenost graevne esti-e ve,a od propisane mo*e se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren je postoje,i. .lanak 73. U&e?e 5e ! 7b 74# &ub !G :&7$37&# ! '!4!'u#l e "&#' 5e (6=)=1 F prostori0 'tari 6etkove-! 6esnik! 4etru+eve-! @toe-! 6emetine-! ;lato! @tok! 7orvatovo naselje! 'tari Caku+eve-! ?lara i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - revalori1a-ija podruja nekada+nji5 ruralni5 naselja u pro-esu :unk-ionalne i mor:olo+ke trans:orma-ije9 - podi1anje standarda podruja mje+ovitom gradnjom! rekonstruk-ijom postoje,e i gradnjom nove prometne mre*e i komunalne in:rastrukture te osiguravanjem prostora 1a prate,e sadr*aje9 - ouvanje i dopunjavanje slike naselja! vode,i pri tome rauna o graditeljskom naslijeu (oso)ito sredi+ta stari5 sela& i ra1vojnim potre)ama naselja9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke.

- 72 -

De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE - "&#' 5# samostoje,i5! poluugraeni5 i ugraeni5 graevina9 - najmanja povr+ina graevne esti-e 1a samostoje,u graevinu je $ m 2! 1a 2 2 poluugraenu 3 m ! a 1a ugraenu graevinu %" m 9 - najve,a i1graenost graevne esti-e 1a samostoje,u i poluugraenu je 4 L! a $ L 1a ugraenu graevinu9 - najve,i ki %! 9 - najmanji prirodni teren je 2 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar prostora re1erviranog 1a pro+irenje uli-e9 najve,a visina je tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! druge namjene prema normativima ove odluke9 - pomo,ne graevine su i1a graevnog prav-a glavne graevine9 - udaljenost graevnog prav-a glavne graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! najmanje je 3! m! i1nimno! mo*e i manje! u skladu s kontinuiranim graevnim prav-em postoje,i5 graevina9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je 3! m! i1nimno mo*e )iti i manja ali ne manja od %! m9 - najmanja udaljenost pomo,ne graevine koja je prete*ito ili iskljuivo namijenjena gospodarskoj namjeni ne mo*e )iti manja od 3! m od mee susjedne graevne esti-e9 - &e%7 $3&u%@!5# ! "&#' 5# 8#95e $%e "&#?e4! e na esti-ama jednakim ili ve,im od propisani5 i1vodi se po pravilima 1a novu gradnju s tim da se postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 - &e%7 $3&u%@!5# ! ! 3e&:7l#@!5# na graevnim esti-ama manjima od propisani5 1a novu gradnju! u1 uvjet da je najve,i ki %! 9 najve,a visina tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 udaljenost graevina od mee susjedne graevne esti-e je postoje,a! ali ne manje od %! m! postoje,a udaljenost manja od navedene mo*e se 1adr*ati9 udaljenost graevina od mee 1a interpola-iju i 1a poslovnu glavnu i pomo,nu graevinu ne mo*e )iti manja od 3! m9 potre)an )roj 4(D-a osigurati na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 u rekonstruk-iji postoje,i k i i visina! ve,i od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 - !8 !9 7- u1 ;ranimirovu i produ*enu ?oledineku uli-u primjenjuju se ur)ana pravila i1 lanka 74. ove odluke9 !8 !9 7- na prostoru stam)ene namjene! ju*no od Zdi5ovske uli-e u ;latu! veliina esti-e 1a slo)odnostoje,u graevinu najvi+e $ m 2! a 1a poluugraenu najvi+e 4 m 2! visina tri nad1emne eta*e! pri emu se tre,a eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! najve,i ki %! ! najve,a i1graenost 3 L 1a slo)odnostoje,e graevine! 4 L 1a poluugraene graevine! najmanji prirodni teren 5ortikulturno ureen 3 L! najve,i (;4 4 m2! najmanje %4(D/% stan! udaljenost graevnog prav-a graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! najmanje je 3 m! najmanja udaljenost od mee susjedne graevne esti-e 3! m! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 !8 !9 7! na prostorima stam)ene i mje+ovite namjene0 'vete ?lare - 1vani5 ;uri,evo 2. i 7orvatovo naselje! staro naselje 'veta ?lara! ;lato! ;otine-! @tok! Caku+eve-! 6etkove-! Eitnjak i 4etru+eva-! prema gra:ikom prika1u! omogu,uje se gradnja 1grada

- 73 stam)ene namjene prema tlo-rtnim ga)aritima 1ateenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklaene s detaljnim pravilom! s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i re1erva-ijom pro+irenja postoje,e prometne povr+ine prema prostornim mogu,nostima9 nova gradnja prema detaljnim pravilima. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e #95e eE - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5# ! prema programu i normativima osnovne namjene9 - gradnja samostoje,i5! a !8 !9 7 poluugraeni5 graevina9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja uli-e! parkovno ureen9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je $! m 1a poluugraenu graevinu i1nimno mo*e )iti i manja! ali ne manje od 3! m9 - (;4! ki i visina graevine nisu propisani9 - u rekonstruk-iji postoje,a i1graenost ve,a od propisane mo*e se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren je postoje,i9 - odo)ravanju gradnje novi5 graevina pret5odi javni natjeaj. @1 u 87 ! :7$l74 e #95e eE - "&#' 5# prema ur)anim pravilima i1 lanka 77. ove odluke. .lanak 74. U&e?e 5e ! 7b 74# :&7$37&# !$%e "&#' 5e (6=,=1 - prostori0 Akorpikova uli-a 1apad! /onji 'tenjeve-! 8igleni-a! =re+njevka - -entar! 6avni-e! ?onj+inska uli-a! ?aj1eri-a! @tok! 7relji, - jug! Caku+eve-! ?lara! ;lato! 'tari ;otine-! 4od)re*je! 7orvatovo naselje! 6emetine- - Gani+te i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E F o)nova i dovr+etak naselja omogu,avanjem promjena o)lika i veliine graevni5 esti-a! gradnjom novi5 graevina! interpola-ijom! rekonstruk-ijom i postupnom 1amjenom tro+ni5 graevina9 - ouvanje elemenata identiteta naselja9 - podi1anje standarda naselja rekonstruk-ijom postoje,e i gradnjom nove uline mre*e i komunalne in:rastrukture! te osiguravanjem prostora 1a prate,e sadr*aje9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. De3#l5 # :&#4!l# #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e eE F "&#' 5# novi5 samostoje,i5! poluugraeni5 i ugraeni5 graevina9 - najmanja povr+ina graevne esti-e je $ m2 1a samostoje,u! 3 m2 1a poluugraenu! %" m2 1a ugraenu graevinu9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 3 L 1a samostoje,u! 4 L 1a poluugraenu! a $ L 1a ugraenu graevinu9 - najve,i ki %!29

- 74 - najmanji prirodni teren je 2 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati na dijelu graevne esti-e unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! 5ortikulturno ureen9 - najve,a visina je etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 - najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! druge namjene prema normativima ove odluke9 - pomo,ne graevine su i1a graevnog prav-a glavne graevine9 - u mje+ovitoj prete*ito stam)enoj namjeni u Novom Zagre)u pomo,ne graevine poslovne namjene grade se odvojeno od glavne graevine s time da je najve,i ukupni (;4 pomo,ni5 graevina na par-eli %$ m29 - udaljenost graevnog prav-a glavne graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! najmanje je 3! m! i1nimno mo*e i manje u skladu s kontinuiranim graevnim prav-em postoje,i5 graevina9 - najmanja udaljenost graevine od mee graevne esti-e je 3! m9 - &e%7 $3&u%@!5# ! "&#' 5# 8#95e $%e "&#?e4! e na esti-ama jednakim ili ve,im od propisani5 i1vodi se po pravilima 1a novu gradnju s tim da se postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 - &e%7 $3&u%@!5# ! ! 3e&:7l#@!5# na graevnim esti-ama manjim od propisani5 1a novu gradnju! u1 uvjet da je najve,i ki %!2! najve,a visina etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 udaljenost graevina od mee susjedne graevne esti-e je postoje,a! ali ne manja od %! m! postoje,a udaljenost manja od navedeni5 mo*e se 1adr*ati9 udaljenost graevina od mee 1a interpola-iju i 1a poslovnu glavnu i pomo,nu graevinu ne mo*e )iti manja od 3! m9 potre)an )roj 4(D-a osigurati na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 u rekonstruk-iji postoje,i ki i visina! ve,i od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 - !8 !9 7! na prostoru ?aj1eri-e najmanja povr+ina graevne esti-e 1a slo)odnostoje,e 3$ m2! 1a poluugraene 22 m2! a 1a ugraene graevine %32 m29 najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L 1a slo)odnostoje,e i poluugraene! $ L 1a ugraene graevine9 u rekonstruk-iji! dogradnji! nadogradnji! 1amjeni! gradnji nove graevine umjesto postoje,e i interpola-iji na esti-ama jednakim ili ve,im od propisani5 i1vodi se po pravilima 1a novu gradnju s tim da se postoje,i parametri ve,i od propisani5 mogu 1adr*ati! ali )e1 pove,anja9 a na manjim graevnim esti-ama najve,a i1graenost graevne esti-e je $ L9 najve,a visina graevine je etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! najve,i (;4 je 6$ m29 u1 3li-u 6. 8imermana visina graevine je najvi+e pet nad1emni5 eta*a! pri emu se peta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! najve,i (;4 " m29 potre)an )roj 4(D-a osigurati na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7! na pote1u mje+ovite namjene u1 produ*enu Fatikansku uli-u u ?lari! u1 3li-u 6epu)like Njemake u @toku! u1 'arajevsku i Fatikansku uli-u u Caku+ev-u! u1 <veniju F. 7oljev-a! na prostoru ?lare 1apadno od <venije Fe,eslava 7oljev-a! te na prostoru 6emetin-a! ;lata i ;otin-a u1 3li-u dr. Guje Naletili,a! najmanja povr+ina graevne esti-e je % m29 najve,a i1graenost je 4 L! najve,i kin 2! 9 visina graevine i1meu tri i +est nad1emni5 eta*a9 na 1a5vate rekonstruk-ije! dogradnje! nadogradnje i interpola-ija na graevnim esti-ama manjim od pret5odno propisani5 primjenjuju se detaljna pravila i1 ovog lanka9

- 7$ - !8 !9 7! na prostoru sredi+ta =re+njevke (u1 uline pote1e 'elske - istok! 'okolgradske! @1aljske uli-e! /o)ojske! ?rapinske! =rako+,anske! uli-e /u*i-e! Ne5ajske uli-e i produ*ene 8rikvenike! te Gju)ljanske avenije& najve,a i1graenost graevne esti-e je $ L! najve,i kin 2!$! visina u skladu s visinom pote1a! te u1 Novu -estu gdje je najve,i kin 2!$ ! a najve,a visina je pet nad1emni5 eta*a! pri emu se peta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat9 najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! druge namjene prema normativima ove odluke9 na prostoru =re+njevke u1 22. Franduku ul. omogu,uje se dovr+enje gradnje stam)eno-poslovne 1grade na k..)r. 4$$#! k.o. =re+njevka u 1ateenim ga)aritima9 na k..)r. 42"6 k.o. =re+njevka omogu,uje se i1gradnja poluugraenog o)jekta na sjevernoj mei u -ijeloj du)ini i1nimke9 - !8 !9 7- na prostoru ?ne*ije najve,a i1graenost graevne esti-e je $ L! k in 6-B9 visina u skladu s visinom pote1a9 najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! druge namjene prema normativima ove odluke9 - !8 !9 7! na prostoru 8igleni-e (u1 uline pote1e Zagorske! ?lanjeke! 'elske 1apad! 3l. 2. ;. Da*urani, - jug i planirane produ*ene ?ranjevi,eve uli-e& i =rnave najve,a i1graenost graevne esti-e je $ L! najve,a visina je pet nad1emni5 eta*a! pri emu se peta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! najve,i kin je 2! ! najmanje % 4(D/% stan! u1 o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! druge namjene prema normativima ove odluke9 - !8 !9 7! na prostoru mje+ovite namjene u ;latu! ju*no od Zdi5ovske uli-e! najmanja povr+ina graevne esti-e je $ m2 1a samostoje,u! 3 m2 1a poluugraenu! %" m2 1a ugraenu graevinu9 najve,a visina graevine etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! kin %!4! a u 1oni +irine % m u1 *elje1niku prugu visina graevine pet nad1emni5 eta*a! pri emu se peta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! najve,i kin je %!"! najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! 5ortikulturno ureen9 najve,a i1graenost 4 L! najmanje % 4(D/% stan! udaljenost graevnog prav-a graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! najmanje je 3! m! najmanja udaljenost od mee susjedne graevne esti-e 3! m! a u 1oni u1 *elje1niku prugu 5/2! na jednoj graevnoj esti-i mogu,e je graditi vi+e graevina9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7! na prostoru mje+ovite namjene u ;otin-u! najve,a visina graevine etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a i1vodi kao potkrovlje ili uvueni kat! najve,i kin je %!2! najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! 5ortikulturno ureen9 najve,a i1graenost 1a slo)odnostoje,e graevine 3 L! 1a poluugraene 4 L! najmanje % 4(D/% stan! udaljenost graevnog prav-a graevine od ru)ne linije re1erva-ije pro+irenja uli-e! odnosno od regula-ijske linije ako 1a uli-u nije planirano ili nije potre)no osigurati pro+irenje! najmanje je 3! m! najmanja udaljenost od mee susjedne graevne esti-e 3! m! na jednoj graevnoj esti-i mogu,e je graditi vi+e graevina9 drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9>. - !8 !9 7- u1 'okolgradsku uli-u! na k..)r. 42% k.o. =re+njavka prema gra:ikom prika1u omogu,uje se 1adr*avanje u prostoru graevina u 1ateenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju pristupnog puta i graevina9 ostali loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9

- 76 F !8 !9 7- u1 4ako+tansku uli-u prema gra:ikom prika1u omogu,ava se 1adr*avanje u prostoru graevine u 1ateenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima! na postoje,oj graevnoj esti-i s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju pristupnog puta i graevine9 ostali loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9>. - !8 !9 7 na prostorima stam)ene i mje+ovite namjene0 'vete ?lare - 1vani5 ;uri,evo 2. i 7orvatovo naselje! staro naselje 'veta ?lara! ;lato! ;otine-! @tok! Caku+eve-! Frini-e! F22. 6etkove-! 2F. =rnava! 6esniki gaj! 'truge! ;ogdani! prema gra:ikom prika1u! omogu,uje se gradnja 1grada stam)ene namjene prema tlo-rtnim ga)aritima 1ateenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklaene s detaljnim pravilom! s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i re1erva-ijom pro+irenja postoje,e prometne povr+ine prema mogu,nostima prostora9 nova gradnja prema detaljnim pravilima. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e #95e eE F "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5#- prema programu i normativima osnovne namjene9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja uli-e! parkovno ureen9 - najmanja udaljenost graevine od mee susjedne graevne esti-e je $! m9 - (;4! ki i visina graevine nisu propisani9 - u rekonstruk-iji postoje,a i1graenost graevne esti-e ve,a od propisane! mo*e se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren je postoje,i9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju. @1 u 87 ! :7$l74 e #95e eE F "&#' 5# prema ur)anim pravilima i1 lanka 77. ove odluke9 F !8 !9 7 u 1oni poslovne namjene ?% u1 (ospodsku uli-u! a prema gra:ikom prika1u! omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine prema postoje,em stanju i1vedenosti! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni. .lanak 7$. U&e?e 5e ! 7b 74# :&7$37&# 95e;74!3e "&#' 5e (6=.=1 - prostori0 'tenjeve- - sjever! @rani-e! Zagorska - 'elska! 4etrine - Eupani,i! .ulineka! =vorni-a 62Z! 4e+eni-a - sjever! =vorni-a Hotokemika! /u)e-! Folovi-a! Fr)ik! ?anal! Njivi-e i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - o)nova i dovr+etak ur)ane matri-e gradnjom novi5 graevina! interpola-ijom! rekonstruk-ijom i 1amjenom tro+ni5 graevina9 - ouvanje elemenata identiteta i memorije naselja (postoje,i trgovi! uli-e! parkovi! karakteristini ur)ani pote1i! i1vorno o)likovanje graevine&9 - podi1anje standarda naselja rekonstruk-ijom postoje,e i gradnjom nove uline mre*e i komunalne in:rastrukture! te osiguravanjem prostora 1a prate,e sadr*aje9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke9 - o)ve1no je ureenje prostora prema 343 Fr)ik - 'redi+nji prostor9 - o)ave1no je ureenje prostora prema 343 Zagre)aka - (olikova.

- 77 -

De3#l5 # :&#4!l#E - u nedovr+enim prostorima individualne! niske i visoke gradnje! omogu,uje se dovr+etak postoje,e tipologije! primjenjuju se ur)ana pravila i1 lanaka 7%.! 74. i 76. ove odluke. 4romjena tipologije mogu,a je ako se :ormiraju nove prostorne -jeline ili ur)ani )lok - 1ona omeena javnim prostorom (uli-om ili parkom&! te na povr+inama na kojima je propisana o)ve1a i1rade proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja9 - odnos prema susjedstvu i mjera osiguravanja javnog interesa propituje se i odreuje u postupku pri5va,anja :&7"&#9# 8# !8&#'u :l# #I - pojedinana trans:orma-ija prostora individualne ili niske gradnje u prostor visoke gradnje nije mogu,a9 - i1nimno ureenje prostora 4etrine-Eupani,i prema 343 4etrine M Eupani,i9 - !8 !9 7- na kri*anju (ospodske uli-e i <leje grada ;ologne! prema gra:ikom prika1u omogu,uje se 1adr*avanje i1vedene graevine s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti9 - !8 !9 7- u1 uli-u =re)e* prema gra:ikom prika1u omogu,uje se 1adr*avanje u prostoru graevine u 1ateenim tlo-rtnim i visinskim ga)aritima s pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju pristupnog puta i graevine9 ostali loka-ijski uvjeti nisu ogranieni .lanak 76. U&e?e 5e ! 7b 74# :&7$37&# 4!$7%e "&#' 5e (6=/=1 - prostori0 =re+njevka - -entar! Foltino - sjever! .rnomere- - jug! <venija /u)rava! Dandlova - Daksimirska! uli-a 'veti-e! ;re1je! 'avska - Feslaka! Fr)ik! 85romos - 6adnika! Zagrepanka - 7ein1elova! 7ein1elova - Fukovarska - sjever! C. (redelj! Zagre)aki velesajam - istok! 3627@ /r*i,eva! 6adnika - =BE! 'lo)o+tina! 6emetine- - Gani+te! )lok ?re+imir i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E F o)nova i dovr+etak ur)ane matri-e gradnjom novi5 graevina! interpola-ijom! rekonstruk-ijom i 1amjenom tro+ni5 graevina u1 omogu,avanje promjena o)lika i veliine graevni5 esti-a9 - Na podruju Zagrepanka - 7ein1elova! C. (redelj! Zagre)aki velesajam - istok! 3627@ - /r*i,eva! preispitat ,e se i mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ouvanje elemenata identiteta (elementi ur)ane matri-e s naglaskom na vrijednim nei1graenim prostorima i pje+akim prav-ima! am)ijentalna o)ilje*ja i prostorni do*ivljaji! i1vorne graditeljsko-o)likovne karakteristike i sl.&9 - podi1anje ur)anog standarda rekonstruk-ijom postoje,e i gradnjom nove uline mre*e i komunalne in:rastrukture! te o)ave1nim osiguravanjem prostora 1a prate,e sadr*aje9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke9 - o)ve1no je ureenje prostora prema0 343 @poroveka - sjever! 343 Fr)ik - 'avska - 'lavonska! 343 ?ra+! 343 (radi+,anska - 8ankareva - 4rila1 )aruna Hilipovi,a! 343 Hran-k! /43 'avska - Fukovarska! 343 ;re1je - 1ona jug9 - 1a )lokove na podruju .rnomer-a! o1naene na gra:ikom prika1u 4) - 4ro-edure ur)ano - prostornog ureenja! prostorno rje+enje odredit ,e se proved)enim

- 7" dokumentima prostornog ureenja! odnosno javnim natjeajem9 do dono+enja proved)enog dokumenta prostornog ureenja! odnosno proved)e javnog natjeaja! mogu,a je gradnja samo pojedinane uline interpola-ije i rekonstruk-ija ulini5 graevina prema odred)ama ovoga lanka! a u dvori+tima rekonstruk-ija graevina koje su prema namjeni u skladu s namjenom utvrenom (34-om prema odred)i ovog lanka >i1nimno na prostoru .rnomer-a>. De3#l5 # :&#4!l#E #1 u 87 ! $3#9be e ! 95e;74!3e #95e e F "&#' 5# samostoje,i5! poluugraeni5 i ugraeni5 graevina9 - na jednoj graevnoj esti-i mogu,e je graditi vi+e graevina9 - i1graenost graevne esti-e je do $ L osim 1a gradske projekte do # L9 - najve,i je koe:i-ijent iskoristivosti nad1emno kin 3! 1a poslovnu! stam)enu i stam)eno-poslovnu namjenu9 - najmanji je koe:i-ijent iskoristivosti nad1emno kin %!$! osim 1a graevine javne i dru+tvene namjene9 - najmanji prirodni 5ortikulturno ureen teren je 2 L osim 1a gradske projekte najmanje % L99 - 1a gradnju na regula-ijskoj liniji najmanja +irina koridora uli-e je %$! m9 - potre)an )roj 4(D-a tre)a osigurati u 1oni 1a5vata ur)anistikog plana ureenja ili loka-ijske do1vole! na vlastitom 1emlji+tu! graevnoj esti-i ili esti-ama! odnosno prometni-ama u neposrednom kontaktu s graevnom esti-om ili esti-ama9 - rekonstruk-ija se i1vodi u1 o)ve1u 1adovoljenja 4(D9 - !8 !9 7! na prostoru .rnomer-a i kontaktnom prostoru =re+njevke s /onjim gradom! o1naeno na gra:ikom prika1u 4a - 3r)ana pravila i1u1ev prostora o1naeni5 kao gradski projekti! a kao nastavak postoje,e tipologije gradnje! omogu,uje se0 - :ormiranje graevni5 esti-a prema karakteristikama prostora9 - najve,a i1graenost uline graevne esti-e je 6 L! a na uglovima " L9 - najve,a i1graenost dvori+ne graevne esti-e je 3 L9 - najve,a visina uline graevine je prete*ita visina pote1a ()loka&9 - najve,i (;4 usklaen s prete*itim (;4-om pote1a9 - du)inu graevine ili dvori+ni5 krila graevine uskladiti s prete*itom du)inom gradnje pote1a9 - najve,i je koe:i-ijent iskoristivosti nad1emno kin 3! 1a poslovnu! stam)enu i stam)eno-poslovnu namjenu9 - najmanji prirodni teren dvori+ni5 esti-a je 2 L! 5ortikulturno ureen9 - najve,a visina dvori+ne graevine je etiri nad1emne eta*e! pri emu se etvrta eta*a o)likuje kao potkrovlje ili uvueni kat! ali ne vi+a od kontaktne uline graevine9 postoje,e vi+e dvori+ne graevine mogu,e je 1adr*ati! ali ne i pove,avati9 i1nimno dvori+na graevina mo*e )iti i vi+a! ali ne vi+a od postoje,e dvori+ne graevine na koju se prislanja9 - parkirali+na mjesta 1a ulinu i 1a dvori+nu gradnju o)ve1no osigurati na graevnoj esti-i (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&! prioritet je pod1emno! pristup s javnoprometne povr+ine9 - graevni prava- je prete*ito postoje,i9 - uline graevine su ugraene! osim i1nimno! ako je ra1mak potre)an! prema lokalnim uvjetima! ra1mak i1meu uline i nove dvori+ne graevine ne mo*e )iti manji od 1)roja polovi-a nji5ovi5 visina do vijen-a9 pristup dvori+noj graevini s javnoprometne povr+ine preko uline graevne esti-e! odnosno kro1 kolni prola1 uline graevine9

- 7# - graevni prava- u1 ju*nu stranu 2li-e! 1apadno od uli-e .rnomere-! pomaknuti prema jugu i planirati drvored9 - u uli-i 'veti /u5! u kontaktnom prostoru 1grade nekada+nje Ditni-e! omogu,uje se udaljenost visoke graevine od mee graevne esti-e manja od polovi-e njene visine i du)ina gradnje ve,a od prete*ite du)ine pote1a9 - o)ve1no sauvati kvalitetno visoko 1elenilo9 - rekonstruk-ija i gradnja novi5 graevina umjesto postoje,i5 i interpola-ija i1vode se prema pravilima 1a novu gradnju9 u rekonstruk-iji i gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,a i1graenost graevne esti-e! ki i visina! ve,i od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 - unutar o)u5vata 343 Hrank 1adr*avanje prete*ito stam)ene namjene )loka (D%&! prenamjena i ureenje dvori+ta u :unk-iji stanovanja9 propo1i-ije ureenja )loka prema detaljnim pravilima Ji1nimno na podruju .rnomer-aJ9 rekonstruk-ije! ru+enje i nova gradnja u1 pret5odnu integralnu valori1a-iju stanja te povijesne i :unk-ionalne vrijednosti )loka! odnosno pojedini5 graevina9 - !8 !9 7- na prostoru =rnja! istono od Feslake uli-e o1naenom na gra:ikom prika1u 4a. 3r)ana pravila! najve,a visina mo*e )iti pet nad1emni5 eta*a9 - !8 !9 7! na prostoru =rnja! 1a k..)r. 46%4/%! k.o. =rnje! omogu,ava se gradnja pod1emne eta*e na -ijeloj povr+ini esti-e na du)ini ve,oj od 3! m ispod kote ureenog terena9 - !8 !9 7! na prostoru mje+ovite namjene 1apadno od <venije Fe,eslava 7oljev-a u ?lari kao tampon prostor prema 1oni individualne gradnje! najve,a visina graevine 4 nad1emne eta*e! najmanja udaljenost od mee susjedne graevne esti-e 5/2! ostalo prema detaljnim pravilima9 - !8 !9 7! na podruju 343 ;anjavi,eva - 7ein1elova - ;ranimirova - Zavrtni-a omogu,uje se rje+avanje parkirali+ni5 potre)a 1a5vata D2% djelomino unutar 1a5vata D269 - !8 !9 7! na dijelu prostora u1 ;o*idarevi,evu uli-u! ;enkovi,evu uli-u! te i1meu ;ukovake uli-e i /uknovi,eve uli-e! najve,a visina graevina je pet nad1emni5 eta*a! pri emu se peta eta*a i1vodi kao potkrovlje ili uvueni kat9 u rekonstruk-iji i gradnji novi5 graevina umjesto postoje,i5 mo*e se 1adr*ati postoje,a udaljenost od mea manja od propisane! ali ne manja od 3 m! ostali parametri nisu propisani9 - !8 !9 7! 1a loka-iju Zavoda 1a re5a)ilita-iju i ortopedska pomagala u ;o*idarevi,evoj % omogu,uju se uvjeti i nain gradnje prema pravilima 1a 1onu javne i dru+tvene! poslovne i ugostiteljsko-turistike namjene9 - !8 !9 7- u 1oni mje+ovite-prete*ito stam)ene namjene D% u1 (ospodsku uli-u i u1 7ein1elovu uli-u! a prema gra:ikom prika1u! omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine u (ospodskoj "4-"6 i na k..)r. %#7"/3 k.o. 4e+eni-a prema postoje,em stanju i1vedenosti! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7! 1a loka-iju 6emi1e ZB=-a u @1aljskoj uli-i! do preseljenja na novu loka-iju! mogu,a je rekonstruk-ija! manja dogradnja i nadogradnja radi redovitog odr*avanja i :unk-ioniranja. @p,a i detaljna pravila primjenjuju se i 1a gradnju graevina svi5 namjena koje se mogu graditi u 1oni stam)ene i mje+ovite namjene. b1 u 87 ! 5#4 e ! '&u;34e e- :7$l74 e ! u"7$3!3el5$%7F3u&!$3!<%e #95e eE F "&#' 5# ! &e%7 $3&u%@!5# mogu,a je prema programu osnovne namjene9 - drugi loka-ijski uvjeti (i1graenost graevne esti-e! (;4! ki! visina graevine i prirodni teren& nisu ogranieni9 - gradnja novi5 graevina prema javnom natjeaju9

-" - !8 !9 7- 1a postavljanje monta*nog ka1ali+ta >;araka> nije potre)no provesti javni natjeaj9 - !8 !9 7- 1a i1gradnju kompleksa 7ZZ@ u (radi+,anskoj uli-i! prema gra:ikom prika1u! omogu,uje se i1gradnja )e1 o)ve1e primjene propisane udaljenosti visoke graevine od grani-a graevne esti-e! ostali parametri prema detaljnim pravilima. .lanak 77. U&e?e 5e- 8#;3!3# ! 7b 74# %79:le%$# 5e' e #95e e (6=(+=1 F prostori javne i dru+tvene namjene (<leja (. Au+ka! ?lin! Cankomir! )olni-e&! 1ona gospodarske namjene (?lara! 6adnika -esta! Eitnjak! 'lavonska avenija - sjever! 6avni-e! @poroveka uli-a! 4rila1 )aruna Hilipovi,a! 2li-a! Aan-i! /ugave - jug! 'lo)o+tina - jug! ;lato - Gani+te! 3627@! <venija Fe,eslava 7oljev-a - 1apad! istok! /el-i! Caku+eve- - jug! Novi 4etru+eve- i Cankomir&! malo podu1etni+tvo ('ervisna 1ona 6etkove-! 'avi-a - Aan-i! Deli+ti-e&! +portskorekrea-ijska namjena s gradnjom (A68 Feslaka! A68 85romos - 'avi-a! ?ruge! 8vjetno! 7ipodrom! =ermalno kupali+te ;lato! A68 Caku+eve-! A68 'iget! A68 'lo)o+tina&! +portsko - rekrea-ijska namjena )e1 gradnje (Dr1lo polje! dolina potoka ;li1ne-! dolina potoka Ate:anove-! =rokut! @toe-! ?lara! /ugave! Caku+eve-! (ol: -entar Zagre)&! pose)na namjena! in:rastrukturni sustavi (6esnik! =B-=@! 4etru+eve-! <uto)usni kolodvor&! gro)lja i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - ureenje -jelina! vrijedni5 graevina i 1eleni5 povr+ina! te komunalne opreme9 - dovr+etak prostora novom gradnjom i ureenje otvoreni5 povr+ina u :unk-iji osnovne namjene9 - u svim namjenama omogu,uje se gradnja vi+e graevina na jednoj graevnoj esti-i9 - na povr+inama javne i dru+tvene! gospodarske! +portsko-rekrea-ijske! pose)ne namjene te na povr+inama in:rastrukturni5 sustava i gro)lja ograde se mogu graditi i vi+e od %!$ m radi 1a+tite graevine ili naina nje1ina kori+tenja9 - omogu,uje se 1adr*avanje postoje,i5 graevina koji5 namjena nije u skladu s planiranom namjenom i nji5ova rekonstruk-ija u postoje,im ga)aritima )e1 mogu,nosti pove,anja9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke9 - o)ve1no je ureenje prostora prema0 /43 pro+irenje gro)lja Dirogoj! /43 (ro)lje Diro+eve- - jug i /43 (ro)lje Diro+eve- - istok! /43 (ro)lje 'v. ?lara! /43 (ro)lje .uerje! /43 (ro)lje Aestine! /43 (ro)lje 'tenjeve-! /43 (ro)lje Caku+eve-! /43 =ermalno kupali+te ;lato. De3#l5 # :&#4!l# #1 5#4 # ! '&u;34e # #95e #E - "&#' 5# novi5 graevina9 - graevna esti-a o)likuje se prema normativima 1a odreenu namjenu (+kole! djeje ustanove i sl.&9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je 4 L9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e! parkovno ureen9 - najve,a visina je +est nad1emni5 eta*a9 graevina mo*e imati i ve,i )roj eta*a ako je to ve1ano u1 :unk-iju graevine ili lokalne uvjete9 - novu gradnju nije mogu,e planirati na postoje,im 5ortikulturno-ureenim povr+inama9

- "% - o)ve1an je smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i prema normativima ove odluke (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 - najmanja udaljenost graevine od mea graevne esti-e je 5/2 (polovi-a visina&! osim od postoje,e ili planirane javnoprometne povr+ine9 - 1a gradnju novi5 graevina o)ve1an je javni natjeaj9 - &e%7 $3&u%@!5# ! ! 3e&:7l#@!5# mogu,a je prema pravilima 1a novu gradnju! )e1 o)ave1e natjeaja9 u rekonstruk-iji i gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,a i1graenost graevne esti-e i visina! ve,e od propisani5! mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren je postoje,i9 - !8 !9 7! 1a gradnju graevine Zagre) arene na loka-iji u ;latu drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 b1 "7$:7'#&$%# #95e # (:&7!847' #- :7$l74 #- 3&"74#<%! %79:le%$! ! u"7$3!3el5$%7 F 3u&!$3!<%# #95e #1 - "&#' 5# 74!G ! &e%7 $3&u%@!5# :7$375eC!G "&#?e4! #I - najmanja graevna esti-a je % m2! osim prigodom rekonstruk-ija i interpola-ija na postoje,im manjim graevnim esti-ama9 - omogu,uje se gradnja slo)odnostoje,i5! poluugraeni5 i ugraeni5 graevina9 - najve,a i1graenost graevne esti-e je $ L9 - najmanji prirodni teren je 2 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja uli-e9 - najve,i kin 1a proi1vodnu namjenu i trgovake komplekse %!2! a 2! 1a poslovnu namjenu9 kin mo*e )iti i ve,i ako je to re1ultat ra1rade prostora proved)enim dokumentima prostornog ureenja9 - visina i )roj eta*a graevine odreuje se ovisno o te5nologiji i namjeni9 - o)ve1an smje+taj vo1ila na graevnoj esti-i prema normativima ove odluke 1a odreenu namjenu (ne unutar re1erva-ije pro+irenja postoje,e uli-e&9 - osiguravanje neposrednog pristupa s javnoprometne povr+ine9 - graevni prava- u skladu s kontinuiranim graevnim prav-em postoje,i5 graevina9 - najmanja udaljenost graevine od mea graevne esti-e je 5/2! ali ne manje od 3! m! osim od javnoprometne povr+ine ili povr+ine re1ervirane 1a pro+irenje postoje,e uli-e9 - 1a proi1vodnu namjenu i trgovake komplekse planirati 1elenu tampon 1onu +irine minimalno % m prema ostalim namjenama! osim prema javnoprometnim povr+inama9 - u gradnji nove graevine umjesto postoje,e postoje,a i1graenost graevne esti-e! ki i visina ve,i od propisani5 mogu se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren je postoje,i9 - ar5itektonska kompo1i-ija i o)likovanje graevina moraju )iti primjereni karakteru 1one! oso)ito na pote1ima u1 gradske avenije koji de:iniraju ula1 u grad9 - :&!"7'79 :&e #95e e (&e$3&u%3u&!&# 5#1 ! :&795e e :&7$37& e 7&"# !8#@!5e ve,i5 postoje,i5 radni5 kompleksa mogu,a je prenamjena dijela ili -jeline u ra1liite prostore uredskog poslovanja! trgovine! kulture! 1nanosti! 1a)ave! rekrea-ije i 5otele9 na loka-ijama postoje,i5 industrijski5 pogona mogu se smjestiti i trgovaki -entri koji moraju )iti prilagoeni ur)anom prostoru tipologijom i ponudom >gradske ro)ne ku,e> (trgovaki kompleksi ?2 su iskljueni&! te s parkirali+tem na povr+ini terena koje osigurava najvi+e tre,inu potre)a 1a parkiranjem (ostatak potre)ni5 4(D-a pod1emno ili u sklopu graevine&9 eventualno! dijeljenje na manje -jeline mogu,e u skladu s propo1i-ijama 1a gradnju novi5 i rekonstruk-iju postoje,i5 graevina! u1 uvjet da se ne mo*e graditi na ureenim 1elenim povr+inama9 - !8 !9 7- na prostoru 1one planske o1nake 2. u Fukomer-u! omogu,uje se gradnja te5niko-putnikog kolodvora prema detaljnim pravilima 1a in:rastrukturne sustave ovog lanka9

- "2 - !8 !9 7! na prostorima odreenima 1a malo podu1etni+tvo ('ervisna 1ona 6etkove-! 'avi-a - Aan-i i Deli+ti-a& najmanja povr+ina graevne esti-e je $ m 2! a najve,a 3. m29 najve,a visina graevine je etiri nad1emne eta*e! pri emu je etvrta eta*a potkrovlje )e1 nado1ida9 na istoj graevnoj esti-i mogu,e je planirati jedan stan najve,e )ruto - stam)ene povr+ine do %$ m29 ostalo prema detaljnim pravilima9 - !8 !9 7! 1a novu gradnju u 1onama poslovne namjene u1 3li-u 6epu)like Njemake! 7ein1elovu! 'lavonsku aveniju! 3li-u grada (ospi,a i <veniju F. 7oljev-a najmanje je visine pet nad1emni5 eta*a! ostalo prema detaljnim pravilima9 - !8 !9 7 u 1oni gospodarske namjene dio 4erjasike uli-e! dio produ*ene 7ermanove uli-e! dio 'isake -este 2. odvojka i dio 'aljske uli-e odreen je 1a malo podu1etni+tvo! namjene prete*no uslu*ne djelatnosti! najmanja povr+ina par-ele 3$ m29 najve,a visina graevine je etiri nad1emne eta*e. Na istoj graevnoj esti-i mogu,e je planirati jedan stan najve,e )ruto povr+ine %$ m2! najmanja udaljenost od mee 5/2! i1nimno %! m! ostalo prema detaljnim pravilima9 - !8 !9 7! 1a gradnju graevine Zagre) arene u prostoru planske namjene o1nake ?2 u Gani+tu drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni9 - !8 !9 7- na preostalom dijelu povr+ine u podruju prostora ;lato - Gani+te! prema lokalnim uvjetima (radskog 1avoda 1a prostorno ureenje! omogu,uje se gradnja stam)eno-poslovni5! javni5 i dru+tveni5 graevina i vi+i5 od devet nad1emni5 eta*a )e1 o)ave1e primjene lanka % %. ove odluke! te trgovakog -entra! s tim da je najve,a i1graenost graevne esti-e 6 L9 najve,i kin je 2!2 1a sve namjene9 a najmanji prirodni teren %$L9 - !8 !9 7! i1meu Zagre)ake avenije i 3li-e 5rvatski5 )ranitelja i na loka-iji u Cankomiru! prema gra:ikom prika1u omogu,uje se najve,a i1graenost graevne esti-e 7 L i najve,e kin 2!2! ostalo prema detaljnim pravilima.9 - !8 !9 7 na prostoru 1one ?% na ?aj1eri-i! istono od *elje1nike pruge omogu,uje se gradnja kompleksa 3627@! +to ukljuuje polivalentni re5a)ilita-ijski -entar i proi1vodni pogon! dom 1a oso)e s invaliditetom! te ostale prate,e sadr*aje! a na preostalom dijelu 1one ?% - gradskoga projekta istono od planirane prometni-e! sjeverno od <venije /u)rovnik i 1apadno od Zagre)akog velesajma! omogu,uje se gradnja i stam)eni5 i stam)eno-poslovni5 graevina. @1 ;:7&3$%7F&e%&e#@!5$%# #95e # F ;:7&3 $ "&#' 579 - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5#I - graevna esti-a povr+ine! u pravilu! najmanje $. m29 i1nimno! mo*e se 1adr*ati manja povr+ina ako je graevna esti-a -ijela u 1oni odreenoj kartogra:skim prika1om %& ?@62A=BNCB 2 N<DCBN< 46@'=@6<! ali ne manja od 2. m29 - najve,a i1graenost graevne esti-e 4 L9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja uli-e! osim u kontaktnom podruju prio)alja rijeke 'ave i u podsljemenskoj 1oni! gdje najmanje $ L graevne esti-e mora )iti prirodno tlo (ureena 1elena povr+ina&9 - visina graevine uvjetovana je spe-i:inim 1a5tjevima vrste +porta9 graevina (ili nje1in dio& u kojoj je smje+ten prate,i sadr*aj mo*e )iti vi+a od graevine osnovne namjene9 - u ukupnom (;4-u +portski sadr*aji moraju )iti 1astupljeni s najmanje 7 L! drugo mogu )iti prate,i sadr*aji! osim 1a stadione! gdje udio prate,i5 sadr*aja mo*e )iti i ve,i9 - !8 !9 7- 1a gradnju i ureenje prostora 7ipodroma o)ve1na je pret5odna i1rada krajo)ra1ne studije9 ostali parametri prema detaljnim paravilima9 - !8 !9 7! 1a gradnju u prio)alju 'ave u1 Feslako naselje! najmanja graevna esti-a je 4 m2! a rekonstruk-ije su mogu,e na postoje,im manjim esti-ama9

- "3 - !8 !9 7! na podruju Nova )olni-a - 1apad (termalno kupali+te ;lato& omogu,uje se i1gradnja i ureenje turistiki5 i javni5 sadr*aja9 odnos +portski5 i prate,i5 sadr*aja mo*e )iti i drugaiji od propisanoga kao re1ultat ra1rade prostora /43-om =ermalno kupali+te ;lato9 - !8 !9 7! na prostoru 1one rekonstruk-ije i dogradnje /oma sportova omogu,uje se i1gradnja i ureenje +portski5 i prate,i5 sadr*aja! pri emu odnos +portski5 i prate,i5 sadr*aja mo*e )iti i drugaiji od propisanoga9 ostali loka-ijski uvjeti nisu propisani9 - u rekonstruk-iji! nadogradnji i gradnji novi5 graevina umjesto postoje,i5 postoje,a i1graenost graevne esti-e ve,a od propisane mo*e se 1adr*ati! ali )e1 pove,avanja9 najmanji prirodni teren je postoje,i9 - 1a gradnju graevina +portsko-rekrea-ijske namjene na istaknutim loka-ijama povr+ine ve,e od %! 5a o)ve1an javni natjeaj. '1 ;:7&3$%7F&e%&e#@!5$%# #95e # F ;:7&3 be8 "&#' 5e - graevna esti-a povr+ine! u pravilu! najmanje $ m 29 i1nimno! mo*e se 1adr*ati manja povr+ina ako o)u5va,a -ijelu 1onu odreenu kartogra:skim prika1om0 %& ?@62A=BNCB 2 N<DCBN< 46@'=@6<9 - na ovim se prostorima mogu ureivati otvorena igrali+ta te graditi manje prate,e graevine koje upotpunjuju i slu*e osnovnoj djelatnosti (gardero)e! sanitarije! manji ugostiteljski sadr*aji i sl.&! ukupan (;4 do % m 2/5a -jelovite ureene +portskorekrea-ijske povr+ine - graevne esti-e! a propor-ionalno manje na manjim9 ukupni (;4 ne mo*e )iti ve,i od $ m29 otvorena igrali+ta mogu se se1onski natkriti9 prate,i se sadr*aji mogu graditi istodo)no ili nakon ureenja otvoreni5 +portsko-rekrea-ijski5 igrali+ta9 - najmanji prirodni teren je 3 L povr+ine graevne esti-e i nije ga mogu,e planirati unutar re1erva-ije pro+irenja uli-e! osim u kontaktnom podruju prio)alja rijeke 'ave i u podsljemenskoj 1oni! gdje najmanje $ L graevne esti-e mora )iti prirodno tlo (ureena 1elena povr+ina&. e1 :7$eb # #95e # - povr+ine pose)ne namjene ureuju se prema pose)nim propisima9 - unutar povr+ina pose)ne namjene mogu se graditi i rekonstruirati graevine i postavljati ureaji koji slu*e osnovnoj namjeni9 - visina graevina uvjetovana je spe-i:inim 1a5tjevima osnovne namjene u1 o)ve1u po+tivanja lokalni5 uvjeta. D1 ! D&#$3&u%3u& ! $u$3#4! - "&#' 5# 74!G "&#?e4! # ! &e%7 $3&u%@!5#I - veliina graevne esti-e! graevine i prate,i5 sadr*aja odreeni su te5nolo+kim 1a5tjevima9 - po+tovati mjere 1a+tite okoli+a9 +to je mogu,e vi+e sadr*aja smjestiti pod1emno9 nei1graene dijelove graevne esti-e 5ortikulturno urediti9 - ru)ove graevni5 esti-a prema drugim namjenama tre)a urediti kao 1a+titni vegeta-ijski pojas najmanje +irine % m9 - gradnja i ureenje tramvajski5! auto)usni5 i *elje1niki5 terminala s prate,im sadr*ajima prema javnom natjeaju9 - !8 !9 7! na prostoru (lavnog kolodvora Zagre) omogu,uje se reali1a-ija sadr*aja sukladno utvrenoj prometnoj studiji i re1ultatima po njoj provedenog javnog natjeaja. "1 "&7bl5e - prostore gro)lja o)likovati kao 1elene parkovne povr+ine kvalitetnim parkovnopejsa*nim rje+enjima i osiguravanjem standarda najmanje povr+ine po gro)nom mjestu u skladu s 4ravilnikom o gro)ljima9

- "4 - na prostorima gro)lja mogu se graditi prate,e graevine! tj. graevine koje slu*e osnovnoj :unk-iji gro)lja (-rkve! kapele! o)redne dvorane! mrtvani-e i sl.&! te komunalna in:rastruktura9 - ureenje svi5 gro)lja! gradnja prate,i5 graevina! te o)likovanje opreme +to se na gro)lju postavlja! mora )iti primjereno o)likovanju! ureenosti i tradi-iji takvi5 prostora9 - u1 grani-u gro)lja! a unutar povr+ine gro)lja! tre)a osigurati 1a+titni vegeta-ijski pojas najmanje +irine % ! m9 - ureenje gro)lja uskladiti sa Zakonom o gro)ljima i drugim pose)nim propisima9 - gradnja novi5 gro)lja prema javnom natjeaju u1 o)ave1u i1rade /43 - a. .lanak 7". U&e?e 5e 5#4 !G 8ele !G :74&;! # (6=((=1 - prostori0 ;undek! dolina potoka 6i)njak (raani! 4odre)erni-a! ?ulmerove livade! 4ark Aestine! (ornji Guk+i,! 4ongrat1ov park! 4ark Dikuli,i! 4ark .rnomere-! 4ark (ornje 4rekri*je! 4ark Fr5ove-! 4antovak - Zelengaj! 4ark 4epeljarka! Dartinovka - dio! 4ark ;a)oni,eva - Aalata! 4ark Curkovi,eva! =rg '. 6adi,a i pote1 sredi+nje osi! 4ark ;otine-! 4ark 6emetineki gaj! parkovi u ?lari! 4ark u 'lo)o+tini! 4ark u /ugavama! 4ark u Caku+ev-u! 4ark .uerje! 4ark Darku+eve-! 4ark ?o1jak! 4ark .uline-! 4ark 6esnik i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l# P#&%74!E F :ormiranje parkova tako da o)likovnim karakteristikama! sadr*ajima i opremom 1adovolje potre)e kori+tenja kao rekrea-ijski! edukativni! ekolo+ki i estetski gradski prostori9 - u&e?e 5e sukladno postoje,im o)ilje*jima! planiranom nainu kori+tenja! 1a+titnoj :unk-iji i ouvanju postoje,eg 1elenila9 - ureenje parkovni5 povr+ina ponajprije odr*avanjem i sadnjom visokog 1elenila9 - ureenje putova! )i-iklistiki5 sta1a! rekrea-ijski5 povr+ina! o)likovanje i rekonstruk-ija ili dopuna parkovne opreme9 - i1nimno! mogu se graditi graevine koje su u :unk-iji kori+tenja parka kao +to su paviljoni i odmori+ta! manje javne ili ugostiteljske graevine! komunalne graevine! graevine sanitarno-5igijenskog standarda i tra:ostani-e! do ukupno $ m2 (;4-a9 - gradnja graevina i1 pret5odne alineje mogu,a je na svaki5 najmanje 2 5a ureene parkovne povr+ine u1 o)ave1u i1rade krajo)ra1ne studije i ne mo*e se graditi na ve, vegeta-ijom o)likovanim prostorima9 postoje,e graevine i ureene povr+ine mogu se 1adr*ati 9 - program 1a i1radu krajo)ra1ne studije! odnosno krajo)ra1nu studiju i1rauje Zavod 1a prostorno ureenje (rada Zagre)a ili druga ovla+tena oso)a! a veri:i-ira nositelj i1rade plana! a 1a one od strate+ke va*nosti 1a ra1voj grada (konstitu-ijske prirodne elemente identiteta grada0 Dedvedni-a i 'ava& (radski ured 1a strategijsko planiranje i ra1voj (rada. ?rajo)ra1nom se studijom utvruje ukupni maksimalni (;4 graevina9 F !8 !9 7! na prostoru ;undeka mogu,a je i1gradnja prate,i5 sadr*aja do %$ m 2 (;4-a9 - !8 !9 7! na javnim gradskim povr+inama - tematskim 1onama (Z4& na ?rugama! =rnjanskoj 'avi-i! 1oni ju*no od <uto)usnog kolodvora i 6a-injaka mogu se graditi graevine 1a kulturu! 1nanost! rekrea-iju i vjerske graevine! u1 uvjet da k in 1one nije ve,i od !29

- "$ - !8 !9 7 u 1oni Z4 ju*no od 'trossmaTerovog +etali+ta mogu se graditi ugostiteljske i druge prate,e graevine u :unk-iji o)nove prostora nestali5 poljoprivredni5 kultura (vinograda i dr.& u1 uvjet da kin 1one nije ve,i od !2! u1 o)ave1u i1rade krajo)ra1ne studije. 4rogram 1a i1radu krajo)ra1ne studije! odnosno krajo)ra1nu studiju i1rauje Zavod 1a prostorno ureenje (rada Zagre)a ili druga ovla+tena oso)a! a veri:i-ira nositelj i1rade plana9 - o)ve1no je ureenje prostora prema 343 (raanski 6i)njak9 - !8 !9 7 omogu,uje se pod1emna gara*a na dijelu povr+ine =rga dr. Hranje =umana u1 6eljkovi,evu uli-u9 - - !8 !9 7! u1 <leju 7ermanna ;ollea prema gra:ikom prika1u omogu,ava se 1adr*avanje i1vedene graevine s poslovnim prostorom i pristupom na javnoprometnu povr+inu prema postoje,em stanju i1vedenosti pristupnog puta i graevine! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni. 6adi optimalne spomenike pre1enta-ije nepokretnoga kulturnog do)ra - kompleksa gro)lja Dirogoj i uklanjanja u1roka i posljedi-a ugro*enosti ovog graditeljskog sklopa! 1a prostor 1apadno od <leje 7ermanna ;ollea o)u5va,en ur)anim pravilima %.". i 2.%%. propisuje se o)ve1a i1rade proved)enog dokumenta prostornog ureenja 343 7ermanna ;ollea 1apad (s krajo)ra1nom studijom i kon1ervatorskom podlogom&. G&#'$%e :#&%F;u9eE F 1adr*avanje i1vorne strukture vegeta-ije prema vrstama i o)raslosti gradski5 park+uma te gospodarenje u skladu sa +umsko-gospodarskim planovima9 - gospodarenje se provodi ponajprije s -iljem u1goja i 1a+tite! a u skladu s odr*ivim gospodarenjem +umama! unapreenjem )iolo+ke i krajo)ra1ne ra1nolikosti te 1a+titom ekolo+kog sustava9 - ureenje +umske in:rastrukture i/ili graevina 1a potre)e +umarstva! livada! sta1a! putova! gradnja vidikova-a! paviljona! nadstre+ni-a! 5igijensko-sanitarni5 graevina ili druge opreme park-+ume odredit ,e se proved)enim dokumentima prostornog ureenja i projektnom dokumenta-ijom! vode,i rauna o tome da se ne ugro1i nji5ova prirodi )liska struktura i druge op,ekorisne :unk-ije temeljne namjene. Na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. .lanak 7#. U&e?e 5e 8#;3!3 !G 8ele !G :74&;! # (6=(6=1 F prostori0 Finovr5! ?ulmerov dvor! dolina potoka ;li1ne- i dolina potoka 6eka! ;otine- - jug! 4rudine-! (logove-! ;rodi+,e! vinogradi ;re1in+aka i (ornjeg ;ukov-a i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E - onemogu,avanje gradnje na povr+inama 1a+titnog 1elenila! na kli1i+tima! strminama! vodo-rpili+tima i u1 vodotoke! osim graevina koje slu*e 1a+titi kao +to su potporni 1idovi! nasipi! reten-ije! ograde i slino9 - na postoje,im 1a+titnim 1elenim povr+inama mogu se 1adr*ati postoje,e graevine i ureene povr+ine9 - ureenje! sukladno postoje,im o)ilje*jima! planiranom nainu kori+tenja! :unk-iji 1a+tite i odr*avanja slike karakteristini5 poljodjelski5 krajo)ra1a9 - ureenje povr+ina 1a rekrea-iju na otvorenom! putova! sta1a! paviljona i nadstre+ni-a! tako da nji5ova ukupna povr+ina ne prela1i $L povr+ine 1a5vata9 - postava skulptura i spomen-o)ilje*ja9

- "6 - na podrujima 1a+ti,eni5 vinograda mogu se graditi klijeti kao jednoeta*ne graevine s podrumom! najve,i (;4-a 2 m2 u vinogradu povr+ine najmanje 7 m29 - !8 !9 7 na povr+inama povremeno pod vodom (F2&! omogu,uje se gradnja i ureenje prostora u skladu s lankom 2 . ove odluke9 - !8 !9 7- na prostoru (ornjeg ;ukov-a mogu,e je preseljenje postoje,i5 klijeti ju*nije u odnosu na postoje,u loka-iju9 - !8 !9 7! na prostoru istono od park-+ume .ulineina mogu, je smje+taj gro)lja ku,ni5 lju)ima-a9 - !8 !9 7- na loka-iji i1meu ;otin-a i ju*ne 1agre)ake o)ila1ni-e 1a potre)e udruge ?rila mogu,e je i1graditi 5alu! nadstre+ni-e! +talu! sjenik i alatni-u9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. .lanak " . G&#' 5# # "&#?e4 !9 <e$3!@#9# #59# 5e :74&;! e B+++ m2 (6=(0=1- # 8#;3!3 !9 8ele !9 :74&;! #9# F prostori0 Zavr+je! DRllerov )reg! Dikuli,i! Guk+i,i! Aestine! Dlinovi! Celenova-! Hukov jarek! 6emete! Diro+eve- i drugi prema gra:ikom prika1u. Na 1a+titnim 1elenim povr+inama! osim u +umi i na +umskom 1emlji+tu! a sukladno karakteristikama krajolika! mogu se graditi manje graevine javne i dru+tvene namjene! turistiko - ugostiteljske ili stam)ene graevine s najvi+e tri stana na graevnoj esti-i! povr+ine najmanje $ m2 tako da (;4 ne prela1i 4 m 2! a visina je! najvi+e! podrum! jedna eta*a i potkrovlje ili uvueni kat s tim da je na graevnoj esti-i mogu,e smjestiti jednu glavnu graevinu. 21nimno na (ornjem 4rekri*ju - sjeverna strana prema gra:ikom prika1u! omogu,uje se gradnja stam)ene graevine na graevnoj esti-i povr+ine najmanje 2$ m 2! visina i (;4 prema pret5odnom stavku. Na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. .lanak "%. U&e?e 5e &!5e%e S#4e (6=(A=1 3reenje rijeke 'ave s prio)aljem! ukljuuju,i i sustav odteretni5 kanala vodni5 stepeni-a i dr.! provodit ,e se tako da se 1adr*e prirodna o)ilje*ja prostora i osigura 1a+tita pod1emni5 voda. Na vodnom do)ru koje se povremeno nala1i pod vodom mogu se ureivati otvorena igrali+ta 1a +port i rekrea-iju )e1 sadnje visoke vegeta-ije! graditi in:rastrukturne graevine! te ureivati vodoto-i sukladno pose)nim propisima o kori+tenju vodnog do)ra. Na povr+inama vode i vodnog do)ra (u rijenom koritu i u inunda-iji&! u 1oni $ m ni1vodno od Dosta mladosti! omogu,uje se pristup rije-i i postava plutaju,i5 o)jekata ve,i5 od 3$ m! a 1a )rodove do 3$ m na tradi-ionalnim prive1i+tima u1 mostove! prema postoje,em stanju loka-ije i graevine! drugi loka-ijski uvjeti nisu propisani. Na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6< ove odluke.

- "7 -

.=6=0= NISKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUJA .lanak "2. U&b# # 7b 74# (0=(=1 - prostori0 'v. /u5! 7ein1elova! Heren+i-a! ;ranimirova! Njivi-e - 4ile! Dartinovka! ?ruge! ;re1je! 'taro =rnje! 'igei-a! Fr)ik (3l. 2. Gui,a&! sredi+nji dio 'avi-e (3jevi,eva - Ceutova&! industrijska )a+tina u =rnju (4aromlin! 4linara! )iv+a industrija u1 6adniku -estu&! 8vjetno naselje (istono od 76=-a&! prostor i1meu 'ave i uli-e 4risavlje! 2stoni kolodvor! =vorni-a auto)usa! 3li-a grada (ospi,a! 8iglana! podruje (lavnog kolodvora s kontaktnim prostorom =rnja! 3l. kne1a Gj. 4osavskog - 7ein1elova ;ranimirova! ?ruge! =vorni-a -ementa u 4odsusedu! @rani-e! 'avska - Aarengradska! sredi+te =re+njevke! N? Zagre) ?ranjevi,eva! ?lanjeka - =omislavova! 'tudentski kampus ;orongaj i drugi prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E F uklanjanje i 1amjena gradskog tkiva stanje i namjena kojega nisu adekvatni polo*aju u gradu9 - promjena postoje,e namjene i mor:ologije te de:iniranje nove uline mre*e i ur)ane strukture9 - o)ve1no je dono+enje proved)enog dokumenta prostornog ureenja9 - programom 1a i1radu proved)enog dokumenta prostornog ureenja de:inirat ,e se osnovni ur)anistiki parametri 1a kori+tenje prostora! nain kori+tenja i ureenja povr+ina! sukladno planiranoj namjeni! javnim i dru+tvenim potre)ama! po+tuju,i vrijednosti i spe-i:inosti podruja 1a koje se i1rauje proved)eni dokument prostornog ureenja9 - na javnim gradskim povr+inama - tematskim 1onama (Z4& mogu se graditi graevine 1a kulturu! 1nanost! rekrea-iju! ugostiteljske i vjerske graevine! u1 uvjet da k in 1one nije ve,i od !2 i pod1emne gara*e kojim (;4 ne ula1i u o)raun ki! udaljenost graevine od susjedne mee nije propisana9 - do dono+enja proved)enog dokumenta prostornog ureenja mogu,i su 1a5vati u skladu lankom % 4. ove odluke9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. P&7"&#9$%e $95e& !@eE (= UPU Ul!@# L5= P7$#4$%7" F Z#4&3 !@# F B&# !9!&74# F >&4e 7" %&!# F trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda stam)eno-poslove namjene9 - gradnja i ureenje prema interpreta-iji ur)ane matri-e i tipologije /onjeg grada u1 mogu,nost gradnje i samostoje,i5 visoki5 graevina9 ureenje javnog parka i otvoreni5 +portski5 igrali+ta! ureenje i dopuna uline mre*e i javni5 prostora. 6= UPU B# 5#4<!Ce4# F He! 8el74# F B&# !9!&74# F Z#4&3 !@# F trans:orma-ija u prostor prete*ito poslovne namjene visokoga ur)anog standarda9 - prostor visoke gradnje interpreta-ijom ur)ane matri-e i tipologije /onjeg grada u1 mogu,nost gradnje i samostoje,i5 graevina9 - ureenje i dopuna uline mre*e! javni5 prostora i 1elenila. 0= UPU >!"l# # F trans:orma-ija 1one >stare industrije> u prostor visokoga ur)anog standarda9 - ureenje novi5 1ona mje+ovite i poslovne namjene! javni5 parkova! te ureenje terminala javnog prijevo1a9

- "" - ureenje i dopuna uline mre*e! javni5 prostora i sustava gradske in:rastrukture9 - nova gradnja visoki5! odnosno niski5 graevina ovisno o usklaenju s postoje,om okolnom i1graenom strukturom9 - i1gradnja trga9 - ouvanje prostora pose)ni5 prirodni5 i graditeljski5 vrijednosti! ouvanje i ureenje je1era i parka9 - i1gradnja +portske - polivalentne dvorane i 1atvorenog )a1ena9 - a:irma-ija pote1a u1 2li-u9 A= UPU S4e3! DuG - 1a+tita! ureenje i dogradnja 1apadnog dijela podsljemenskog predjela kao -jeline! oso)ito pejsa*ni5 i 1a+titni5 1eleni5 povr+ina i komunalne opreme - u 1oni mje+ovite namjene! gradnja prete*ito stam)eni5 graevina manji5 ga)arita9 - u 1oni javne i dru+tvene namjene gradnja prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s okolnom gradnjom! a prema javnom natjeaju! dio terena parkovno ureen9 - osigurati poprene pje+ake ve1e. B= UPU S#4$%# F #&e "&#'$%# F 5u" F ureenje prostora mje+ovite namjene prete*ito visokom gradnjom i +portskorekrea-ijske 1one9 ureenje prostora u kontekstu pove1ivanja gradskog tkiva sa sjeverne i ju*ne strane rijeke9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje prostora od va*nosti 1a itav grad9 - trans:orma-ija postoje,e i1graene strukture u prostor visokoga ur)anog standarda! -de:iniranje :i1ionomijski5 elemenata slike grada9 - a:irma-ija prostora ispod pruge i u1 nju. )= UPU S#4$%# F #&e "&#'$%# F $5e4e& F povr+ine mje+ovite namjene9 - ureenje prostora prete*ito visoke gradnje9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje prostora od va*nosti 1a itav grad9 - studija mogu,nosti poprenog pove1ivanja sa ostalim prostorom =re+njevke pje+akim i kolnim prola1ima ispod pruge. ,= UPU S#4$%# ul!@# F P&!$#4l5e F ureenje prostora mje+ovite namjene i planiranje prete*ito visoke gradnje9 - trans:orma-ija postoje,e i1graene strukture u prostor visokoga ur)anog standarda9 - sadr*ajno! :unk-ionalno i o)likovno usklaenje s okolnim visokokonsolidiranim prostorom. /= UPU NK Z#"&eb F povr+ine mje+ovite i +portsko - rekrea-ijske namjene9 - ureenje prostora prete*ito visoke gradnje9 ureenje prostora gradskog 1naaja9 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda9 - prometno! sadr*ajno i :unk-ionalno pove1ivanje s prostorom /onjeg grada9 (+= UPU :7'&u<5# e%#'#; 5e T47& !@e @e9e 3# u P7'$u$e'u Za povr+inu poslovne namjene te javne i dru+tvene namjene i1meu planirane uli-e ?ara*nik i <leje ;ologne (ju*ni dio& predvia se0 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda! o)likovanjem i sadr*ajima prilagoen 1naenju 1apadnog ula1a u grad9 - omogu,iti integra-iju stam)ene namjene visine do $ eta*a! kao i supstitu-iju o)jekata -ementare javnim i poslovnim sadr*ajima9

- "# - omogu,iti po)olj+anje komunalne in:rastrukture - oso)ito odvodnje kao preduvjeta sana-ije kli1i+ta9 - preispitati mogu,nosti dreniranja i kori+tenje pod1emni5 voda. 3 +irem podruju nekada+nje =vorni-e -ementa! sjeverno od planirane uli-e ?ara*nik (sjeverni dio plana&0 - planirati povr+ine gospodarske! stam)ene! mje+ovite! +portsko-rekrea-ijske namjene i dru+tvene namjene9 - preduvjet gradnje u utje-ajnoj 1oni kli1i+ta je provedena sana-ija kli1i+ta9 - ureenje re-ikla*nog dvori+ta 1a graevni otpad i odlaganje 1emlje! u :unk-iji sana-ije kli1i+ta9 - tipologiju gradnje sjeverno od planirane uli-e ?ara*nik prilagoditi gradnji u kontaktnoj 1oni. ((= UPU O&# !@e F TEP F Te9#3$%! :#&% F ureenje prostora u1 trans:orma-iju postoje,e i1graene strukture9 - artikuliranje pote1a u1 planiranu gradsku aveniju uli-u @rani-e9 - ureenje prostora mje+ovitom gradnjom! u pravilu visokom! niskom! u1 mogu,nost individualne gradnje9 - a:irma-ija vodotoka kao prirodnog elementa u ur)anoj matri-i9 - ureenje prostora javne 1elene povr+ine - tematskog parka kao +portsko-rekrea-ijske 1one u skladu s va*no+,u prostora 1a )udu,i gradski identitet te u skladu s oekivanom trans:orma-ijom i prenamjenom okolnog prostora9 - o)ve1an javni natjeaj 1a podruje tematskog parka. (6= DPU u&e?e 5# $3#9be 7" #$el5# # l7%#@!5! b!4;e 475#& e :# $%7 F O&# !@e F povr+ina mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene9 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda! u1 po+tivanje postoje,e vegeta-ije i a:irma-iju vodotoka. (0= UPU T47& !@# #u37bu$# F trans:orma-ija nekada+nje industrijske strukture u novu stam)eno-poslovnu 1onu visokoga ur)anog standarda9 - ureenje prostora u1 mogu,nost planiranja prete*ito visoke gradnje9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje novi5 javni5 prostora! gradske in:rastrukture i odgovaraju,i5 prate,i5 sadr*aja9 - pove1ivanje s okolnim stanovanjem u 5omogenu -jelinu. (A= UPU Je&e ;<!@# F 8#:#' F trans:orma-ija postoje,e strukture u1 glavne gradske prometni-e u 1onu mje+ovite stam)eno-poslovne namjene visokoga ur)anog standarda9 - ureenje prostora u1 mogu,nost planiranja prete*ito visoke gradnje9 - mogu,nost sana-ije dijela postoje,e gusto i1graene strukture oda)irom odgovaraju,e tipologije (niska i individualna gradnja&9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - a:irma-ija pote1a u1 3li-u grada Fukovara i /onje 'veti-e. (B= UPU Je&e ;<!@# F !$37% F trans:orma-ija postoje,e strukture u 1onu mje+ovite stam)eno-poslovne namjene visokoga ur)anog standarda9 - ureenje prostora planiranjem visoke i niske gradnje9 - mogu,nost sana-ije dijela postoje,e gusto i1graene strukture oda)irom odgovaraju,e tipologije (niska i individualna gradnja&9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. ()= UPU I$37< ! %7l7'47&E

-# F trans:orma-ija nekada+nje industrijske 1one u prostor mje+ovite namjene visokoga ur)anog standarda9 - ureenje prostora planiranjem visoke i niske gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - a:irma-ija prostora u1 7ein1elovu uli-u i uli-u 'veti-e9 - istra*ivanje mogu,nosti pove1ivanja s prostorom sjeverno od *elje1nike pruge. (,= UPU S3u'e 3$%! %#9:u$ B7&7 "#5 - trans:orma-ija 1one )iv+e vojarne ;orongaj u 1onu javne i dru+tvene namjene 'tudentski kampus! o)ra1ovno-1nanstveno-istra*ivaki -entar sa svim prate,im sadr*ajima9 - ouvanje postoje,eg kvalitetnoga visokog 1elenila i postoje,eg vodotoka9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - planiranje parkovni5 povr+ina9 - planiranje +portsko - rekrea-ijski5 povr+ina i sadr*aja. (.= UPU Ul!@# "&#'# G7$:!C# F $5e4e&7!$37% F trans:orma-ija industrijske 1one u prostor mje+ovite namjene visokoga ur)anog standarda9 - ureenje nove stam)eno-poslovne 1one9 - ureenje prostora planiranjem prete*ito visoke gradnje u1 respektiranje kvalitetne parkovne vegeta-ije9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - a:irma-ija pote1a u1 3li-u grada (ospi,a9 - u o)u5vatu plana omogu,iti gradnju stam)eni5 i poslovni5 graevina vi+i5 od devet nad1emni5 eta*a! tlo-rtne i1graenosti nad1emni5 eta*a do 4 L! u1 osiguranje prirodnog terena minimalno 3 L! drugi loka-ijski uvjeti nisu ogranieni. (/= UPU Ul!@# "&#'# G7$:!C# F 5u"78#:#'E F trans:orma-ija industrijske 1one i 1one postoje,e individualne gradnje u prostor mje+ovite namjene9 - ureenje nove stam)eno-poslovne 1one9 - ureenje prostora planiranjem prete*ito visoke gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - mogu,nost sana-ije dijela postoje,e gusto i1graene strukture oda)irom odgovaraju,e tipologije (niska i individualna gradnja&9 - a:irma-ija pote1a u1 3li-u grada (ospi,a. 6+= UPU Pe;<e !@# $5e4e& F 3&!"! # F trans:orma-ija postoje,e strukture u prostor mje+ovite namjene9 - ureenje nove stam)eno-poslovne 1one planiranjem visoke i niske gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - pove1ivanje planirane strukture s kvalitetnom stam)enom gradnjom u1 Zvonimirovu i ;u*anovu uli-u u 5omogenu -jelinu. 6(= UPU F S4e3!@e F strukturalna i sadr*ajna preo)ra1)a prostora9 - ureenje 1ona stam)ene i mje+ovite namjene9 - dovr+enje i o)likovanje naselja u mjerilu usklaenom s postoje,om kvalitetnom gradnjom (visokom! niskom i individualnom&9 - pove1ivanje uli-a u gradsku mre*u9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. 66= UPU R#' !<%# F D7974! $%! 97$3E F strukturalno-:unk-ionalna trans:orma-ija u poslovnu 1onu visokoga ur)anog standarda9

- #% - ureenje prostora planiranjem visoke gradnje9 - a:irma-ija prostora na jugoistonom ulasku u grad! oda)irom primjereni5 volumena kvalitetnog o)likovanja9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. 60= UPU He! 8el74# F R#' !<%# F el5e8 !<%# :&u"# F trans:orma-ija postoje,e i1graene strukture vode,i rauna o 1a+ti,enome kulturnom do)ru9 - ureenje povr+ine mje+ovite namjene planiranjem prete*ito visoke gradnje9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje novi5 javni5 prostora. 6A= UPU M#&3! 74%# F 87 # !$37% F povr+ine mje+ovite i javne namjene te javne gradske povr+ine - tematske 1one9 - ureenje prostora planiranjem prete*ito visoke gradnje! a ureenje javne gradske povr+ine - tematske 1one prema op,im pravilima 1a niskokonsolidirana gradska podruja9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - preispitat ,e se op-ije reali1a-ije projekta 'veuili+na aleja9 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda. 6B= UPU M#&3! 74%# F 87 # 8#:#' F ureenje prostora mje+ovite namjene9 - trans:orma-ija postoje,e i1graene strukture9 - promjena postoje,e par-ela-ije9 - ureenje prostora i planiranje prete*ito visoke gradnje. 6,= UPU P73e8 u8 S#4u 5u 7 7' ul!@e P&!$#4l5e F ureenje povr+ina javne i dru+tvene namjene9 - ureenje prostora i planiranje niske i visoke gradnje u1 o)ve1no planiranje ve,i5 otvoreni5 javni5 povr+ina! a ureenje javne gradske povr+ine - prema op,im pravilima 1a niskokonsolidirana gradska podruja9 - planirati graevine dru+tvene i javne namjene od va*nosti 1a grad i dr*avu9 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda! va*nog 1a identitet grada9 - osigurati kontinuitet 1elene povr+ine u1 rijeku 'avu9 - planiranje 1one 1a +port i rekrea-iju M +port s gradnjom M 6% na pote1u istono od Dosta 'lo)ode. 6.= UPU S&e'!; 5e" :&7$37&# B&e85# F ureenje prostora i planiranje prete*ito visoke gradnje u 1onama mje+ovite i dru+tvene namjene! a ureenje javne gradske povr+ine - tematske 1one prema op,im pravilima 1a niskokonsolidirana gradska podruja9 - radi 1a+tite vi1ura s Dosta slo)ode prema sjeveru! u1 3li-u 7rvatske )ratske 1ajedni-e graevine ne mogu )iti vi+e od visine vijen-a Na-ionalne i sveuili+ne knji*ni-e9 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda! va*nog 1a identitet grada. 6/= UPU K&u"e F povr+ina mje+ovite namjene9 - ureenje prostora i planiranje visoke i niske gradnje9 - radi 1a+tite vi1ura s Dosta slo)ode prema sjeveru o)jekti u1 3li-u 7rvatske )ratske 1ajedni-e ne mogu )iti vi+i od visine vijen-a Na-ionalne i sveuili+ne knji*ni-e9 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda! va*nog 1a identitet grada. 0+= UPU N5!4!@e F povr+ina mje+ovite namjene i javne gradske povr+ine - tematske 1one9

- #2 - ureenje prostora i planiranje prete*ito visoke gradnje! a ureenje javne gradske povr+ine - tematske 1one prema op,im pravilima 1a niskokonsolidirana gradska podruja. 0(= UPU S!"e<!@# F povr+ina mje+ovite namjene9 - ureenje prostora i planiranje prete*ito visoke gradnje9 - trans:orma-ija industrijske 1one u prostor visokoga ur)anog standarda. 06= UPU >45e3 7 #$el5e 8# 87 u !$37< 7 7' HRTF# F povr+ina mje+ovite namjene9 - ureenje prostora i planiranje prete*ito visoke gradnje9 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda! s interpola-ijom javni5 i dru+tveni5 sadr*aja9 - de:iniranje loka-ije /r*avnog ar5iva9 - radi 1a+tite vi1ura s Dosta slo)ode prema sjeveru! u1 3li-u 7rvatske )ratske 1ajedni-e graevine ne mogu )iti vi+e od visine vijen-a Na-ionalne i sveuili+ne knji*ni-e. 00= UPU S3#&7 T& 5e- S#4!@#- 8# 87 u P&!$#4l5e F Ul!@# V= Ru'5#%# F :l# !&# # S3&75#&$%# F povr+ina mje+ovite namjene i mje+ovite - prete*ito poslovne namjene9 - ureenje prostora i planiranje visoke! niske i individualne gradnje9 - radi 1a+tite vi1ura s Dosta slo)ode prema sjeveru! u1 3li-u 7rvatske )ratske 1ajedni-e graevine ne mogu )iti vi+e od visine vijen-a Na-ionalne i sveuili+ne knji*ni-e9 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda! va*na 1a identitet grada9 - 1a+tita identiteta i strukture 'tarog =rnja. 0A= UPU S#4!@# F $&e'!; 5# 87 # F povr+ina mje+ovite namjene9 - ureenje prostora i planiranje prete*ito visoke gradnje9 - trans:orma-ija u prostor visokoga ur)anog standarda. 0B= UPU Kl# 5e<%# F T79!$l#474# F povr+ine mje+ovite i stam)ene namjene9 - ureenje prostora niske i visoke gradnje9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje nove stam)eno - poslovne 1one9 - komunalno opremanje 1emlji+ta i uvoenje prometne mre*e. 0)= UPU P&e<%7 F !$37% F povr+ine mje+ovite namjene9 - ureenje prostora prete*ito visoke gradnje9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - trans:orma-ija i1graene strukture u prostor vi+ega ur)anog standarda. 0,= UPU Ru'e; F povr+ine mje+ovite namjene9 - ureenje prostora visoke gradnje9 - komunalno opremanje 1emlji+ta i uvoenje prometne mre*e. 0.= UPU Mu 5# F trans:orma-ija industrijske 1one u prostor mje+ovite namjene visokoga ur)anog standarda9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - ureenje prostora planiranjem javni5 sadr*aja.

- #3 0/= UPU Vu%79e&e@ F trans:orma-ija 1one u prostor mje+ovite namjene visokoga ur)anog standarda9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - ureenje prostora planiranjem javni5 sadr*aja9 A+= UPU MTOZM - planiranje novoga stam)enog naselja s prate,im sadr*ajima9 - de:iniranje interne prometne mre*e koja ,e 1ajedno s postoje,im i planiranim prometnim prav-ima i1van podruja o)u5vata initi :unk-ionalnu prometnu mre*u ovog dijela grada9 - osmi+ljavanje prostornog kon-epta naselja kao podruja visokog ur)aniteta! u okviru kojega ,e se de:inirati mre*a javni5 prostora (trgovi i pje+ake povr+ine! parkovi! djeja igrali+ta i dr.! te o)ave1no prostor 1a gradnju djeje ustanove&. A(= UPU R#' !<%# F Sl#47 $%# #4e !5# - ureenje nove 1one gospodarske namjene9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a radi stvaranja i o)likovanja pote1a otvoreni5 gradski5 prostora koji su sastavni dio ve1e naselja park Daksimir! kampus ;orongaj do naselja 'avi-a - Aan-i! oso)ito do nove sportskorekrea-ijske 1one u1 je1era 'avi-a9 - a:irma-ija prostora u1 'lavonsku aveniju i 6adniku -estu. A6= UPU L#;C! # - trans:orma-ija studentskog doma u dio stam)enog naselja Ga+,ina9 - 1adr*avanje postoje,e kvalitetne vegeta-ije i pove1ivanje u park naselja9 - planiranje dijela naselja po+tuju,i smjerni-e odr*ivog ra1voja i energetske uinkovitosti9 - strukturiranje naselja po+tuju,i kon:igura-iju terena9 - planiranje prate,i5 sadr*aja naselja (trg! djeji vrti,! park&9 - planiranje drvoreda u1 Ga+,insku uli-u i /o)ri dol9 - planiranje pje+ake ve1e i1meu Ga+,inske uli-e i /o)rog dola. A0= UPU El%# - trans:orma-ija industrijske 1one u 1onu mje+ovite namjene9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - pove1ivanje s okolnim prostorom u 5omogenu -jelinu9 - 1adr*avanje postoje,e kvalitetne vegeta-ije. AA= UPU Z#"7&$%#- Sel$%#- Me&;!Ce4# - povr+ina mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene9 - gradnja i ureenje prema interpreta-iji i 1a+titi postoje,e ur)ane matri-e! mogu,nost gradnje samostoje,i5 graevina9 - ureenje prostora planiranjem visoke i niske gradnje9 - a:irma-ija prostora u1 prugu9 - interven-ije u prostoru prema propo1i-ijama nadle*nog tijela 1a+tite. .lanak "3. N74# &e"ul#@!5# # e!8"&#?e 79 :&7$37&u (0=6=1 - prostori0 =rnava! (ajni-e 1apad! Akorpikova uli-a - istok! Cankomir! @rani-e! 'avska @patovina! 4reko! Fr)ani! (rmo+i-a! /egidove-! /ankove-! 'lanove-! @porove-! Za)avni park - istok! /u)rava -entar! 'lavonska - sjever! .ulineka - 1apad! 6esnik! 'avi-a - Aan-i! ;orovje! 'avi-a 4etru+eve-! (rana! 68 (rane+ina! Dladoles 2.! Dladoles 22.! petlja Guko - sjever! petlja Guko - jug! ;lato - jug! ;otine- - 1apad! 'avski park - istok! 'avski park - 1apad! 6emetine-

- #4 rotor - istok! 6emetine- rotor - 1apad! Zagre)aki velesajam - 1apad! @toe- - istok! ?lara! 4od)re*je! ;u1inski ?ri! /ugave - jug! 'avski park - istok ('anitarno odlagali+te Caku+eve-&! Caku+eve-! park Novi Zagre)! 6a-injak (Zaprue - sjever&! 'redi+,e - 1apad! (raani - /olje i drugo prema gra:ikom prika1u. O:C# :&#4!l#E F gradnja uline mre*e! mre*e javni5 prostora i graevina te ureenje nei1graeni5 povr+ina prema proved)enom dokumentu prostornog ureenja9 - o)ve1no je dono+enje proved)enog dokumenta prostornog ureenja9 - programom 1a i1radu proved)enog dokumenta prostornog ureenja de:inirat ,e se osnovni ur)anistiki parametri 1a kori+tenje prostora! nain kori+tenja i ureenja povr+ina! sukladno planiranoj namjeni! javnim i dru+tvenim potre)ama! po+tuju,i vrijednosti i spe-i:inosti podruja 1a koje se i1rauje proved)eni dokument prostornog ureenja9 - potre)no je osigurati minimalno 3 m2 javne parkovne povr+ine po stanovniku na podrujima gdje se planira stam)ena gradnja ukoliko postotak 1elenila nije de:iniran u pojedinom ur)anom pravilu koje se primjenjuje 1a konkretno podruje9 - u 1onama javni5 gradski5 povr+ina - tematskim 1onama (Z4& mogu se graditi graevine 1a kulturu! rekrea-iju! ugostiteljske i vjerske graevine! u1 uvjet da k in 1one nije ve,i od !2 i pod1emne gara*e koji5 (;4 ne ula1i u o)raun ki9 - do dono+enja proved)enog dokumenta prostornog ureenja mogu,i su 1a5vati u skladu s lankom % 4. ove odluke! osim ako programskim smjerni-ama ovog lanka nije odreeno drugaije9 - na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara! ove odluke. P&7"&#9$%e $95e& !@eE (= DPU G&#<# ! F D7l5e F ureenje in:rastrukturni5 sadr*aja od 1naenja 1a itav grad! pose)no terminala javnog prijevo1a! na prete*ito nei1graenom prostoru na >ula1u> u 4ark prirode Dedvedni-a9 - ureenje prostora s tramvajskim i auto)usnim terminalom i stani-om *iare u (raanima s prate,im sadr*ajima u1 maksimalno mogu,e po+tivanje topogra:ije i uklapanje u postoje,e kvalitetne i1ra1ite pejsa*ne vrijednosti podruja i lokalne uvjete9 - gradnju gara*no-parkirali+ni5 mjesta - javne gara*e preporua se rje+avati pod1emno s >o1elenjenim krovom> uklopljenim u -jelovito krajo)ra1no rje+enje i dio povr+ine rije+iti parkovno9 - interven-ije u ovom prostoru prema propo1i-ijama nadle*nog tijela 1a+tite9 - javni natjeaj 1a gradnju i ureenje terminala javnog prijevo1a s prate,im sadr*ajima. 6= UPU Dub&#4# F @e 3#& F artikuliranje sredi+njeg prostora /u)rave9 - de:iniranje odgovaraju,eg mjerila i tipologije gradnje u skladu s lokalnim uvjetima9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - pove1ivanje postoje,i5 i planirani5 sadr*aja u 5omogenu -jelinu. 0= UPU P&e<%7 F 5u" F povr+ine stam)ene namjene9 - ureenje prostora visoke gradnje9 - ureenje nei1graenoga komunalno neureenog prostora u novu stam)enu 1onu.

- #$ A= UPU S3#&# L78# F D7 5e P&e<%7 I= F de:iniranje potre)a 1a sadr*ajima javne i dru+tvene namjene +irega gravitiraju,eg podruja i 343-a 'tara Go1a - /onje 4reko 22. prema kapa-itetima 1one i pose)nim propisima kojima se odreuje standard sadr*aja javne i dru+tvene namjene. A#= UPU S3#&# L78# F D7 5e P&e<%7 II= F javne 1elene povr+ine - tematski park9 - gradnja in:rastrukturni5 graevina9 - ureenje (sadr*ajna struktura! opremljenost graevinama i drugo& u skladu s o)ilje*jima prirodnog krajolika i karakteristikama ekolo+kog sustava! ogranienjima prostora - vodo-rpili+te i va*no+,u prostora - 'avski park9 - teme parka planirati kao nastavak srodni5 +portsko - rekrea-ijski5 sadr*aja na pote1u prema Carunskom je1eru9 - interven-ije u ovom prostoru prema propo1i-ijama nadle*nog tijela 1a+tite. B= UPU :7&3$%! :#&% J#&u F javne 1elene povr+ine - tematski park9 - ureenje prostora tematskog parka kao +portsko-rekrea-ijske povr+ine! odnosno kao nastavak i sadr*ajnu dopunu 6A8 Carun9 )= UPU V&b# ! III= F povr+ine mje+ovite namjene i +portsko-rekrea-ijske namjene9 - ureenje prostora prete*ito visoke gradnje i +portsko-rekrea-ijska namjena prema pravilima 1a ureenje! 1a+titu i ur)anu o)novu kompleksa jedne namjene9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje komunalno neopremljenoga i prete*no nei1graenoga oso)ito vrijednoga kontaktnog prostora sa 6A8 Carun. ,= UPU S#4$%# O:#374! # F povr+ine mje+ovite namjene9 - ureenje prostora prete*ito visoke gradnje9 - ureenje komunalno neopremljenoga i prete*no neureenoga prostora u1 gradsku aveniju9 - ureenje nove poslovne - stam)eno 1one. .= UPU Dub&#4!@# F K#&# !% F organi1a-ija prostora i ra1granienje namjene i1meu povr+ina +porta i rekrea-ije i mje+ovite namjene9 - udio povr+ine mje+ovite namjene do 6 L povr+ine podruja9 - u1 uli-u ?ara*nik predvia se dopunjavanje pote1a individualne gradnje! a 1a novo naselje tipologija visoke gradnje prilagoena prirodnim karakteristikama prostora i pote1u 1apadnog ula1a u grad9 - ureenje povr+ina 1a +port i rekrea-iju prema ur)anim pravilima 1a ureenje kompleksa jedne namjene9 - de:iniranje nove prometne mre*e te njeno pove1ivanje s postoje,om mre*om naselja (ajni-e i mre*om na prostoru nekada+nje =vorni-e -ementa u 4odsusedu. /= UPU Re9e3! e@ &737& F !$37% - ureenje i trans:orma-ija prostora niskoga ur)anog standarda u podruje visokoga ur)anog standarda i1nimne va*nosti 1a identitet grada! u dijelu mje+ovite - prete*ito poslovne namjene9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - omogu,iti prometno pove1ivanje! kolno i pje+ako! prostora u o)u5vatu plana i prostora ?aj1eri-e (na istoku! i1van o)u5vata plana& pove1ivanjem postoje,i5 prometni5 koridora i planiranjem novi59

- #6 - planirati postaju putnikoga prigradskog i gradskog prometa s prostorom Jpark and rideJ terminala i intermodalnu stani-u9 (+= UPU Re9e3! e@ &737& F 8#:#' - ureenje i trans:orma-ija prostora u podruje visokoga ur)anog standarda i1nimne va*nosti 1a identitet grada! u dijelu mje+ovita - prete*ito poslovna namjena9 - ureenje gospodarske namjene - poslovne! visokom i niskom gradnjom! ureenjem! 1a+titom i ur)anom o)novom kompleksa jedne namjene9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje javne 1elene povr+ine u skladu s osnovnim 5idrote5nikim o)ilje*jima! o)ilje*jima prirodnog krajolika! karakteristikama ekolo+kog sustava9 ((= UPU S#4$%! :#&% F !$37% - ureenje i trans:orma-ija prostora 1a )udu,i ra1voj u podruje visokoga ur)anog standarda i1nimne va*nosti 1a identitet grada na 'avi9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje mje+ovitom - prete*ito stam)enom namjenom orijentiranom prema rije-i 'avi i poslovnom namjenom orijentiranom prema Cadranskoj aveniji. 3reenje i o)likovanje savske +etni-e! osiguranje pje+aki5 ve1a s naseljem Gani+te preko (ispod& Cadranske avenije! a:irma-ija prostora inunda-ije 1a ur)ane :unk-ije9 (6= UPU S#4$%! :#&% F 8#:#' - ureenje i trans:orma-ija prostora 1a )udu,i ra1voj u podruje visokoga ur)anog standarda i1nimne va*nosti 1a identitet grada na 'avi9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - ureenje mje+ovitom - prete*ito stam)enom namjenom orijentiranom prema rije-i 'avi i poslovnom namjenom orijentiranom prema Cadranskoj aveniji. 3reenje i o)likovanje savske +etni-e! osiguranje pje+aki5 ve1a s naseljem Gani+te preko (ispod& Cadranske avenije! a:irma-ija prostora inunda-ije 1a ur)ane :unk-ije9 (0= UPU Sl7b7' e @#&! $%e 87 e J# %79!& F organi1a-ija prostora gospodarske namjene i detaljnije ra1granienje i1meu podvrsta gospodarske namjene9 - ureenje komunalno neopremljenoga i prete*ito nei1graenoga prostora i njegovo pove1ivanje s gradskom prometnom mre*om. - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 (A= UPU J# %79!& F M#le; !@# - plansko ureenje i komunalno opremanje prete*ito nei1graenog prostora u1 trans:orma-iju u prostor visokoga ur)anog standarda! s pose)nim naglaskom na povr+ine u javnoj upotre)i9 - ureenje povr+ina mje+ovite namjene u pravilu tipologijom visoke gradnje9 - u 1onama javne i dru+tvene namjene planirati povr+ine 1a djeju ustanovu! osnovnu +kolu i poli-ijsku postaju. (B= UPU J# %79!& F P&!$#4!;Ce F konsolida-ija nei1graenoga prisavskog prostora de:iniranjem namjene! naina gradnje i ureenja prostora! u1 respektiranje prirodni5 o)ilje*ja krajolika i de:iniranje odnosa prema 'avi. ()= UPU Ml#'7le$ I= F javna 1elena povr+ina - tematski park9 - ureenje (sadr*ajna struktura! opremljenost graevinama i drugo& u skladu s osnovnim 5idrote5nikim o)ilje*jima! o)ilje*jima prirodnoga krajolika! karakteristikama ekolo+kog sustava9 - o)ave1na i1rada krajo)ra1ne studije9 - o)ave1na i1rada studije utje-aja na okoli+.

- #7 (,= UPU Ml#'7le$ II= F javna 1elena povr+ina - tematski park9 - ureenje (sadr*ajna struktura! opremljenost graevinama i drugo& u skladu s osnovnim 5idrote5nikim o)ilje*jima! o)ilje*jima prirodnoga krajolika! karakteristikama ekolo+kog sustava9 (/= UPU S&e'!;Ce F 8#:#' F a:irma-ija sredi+njeg podruja Novog Zagre)a mje+ovite i javne namjene u prostor najvi+ega ur)anog standarda9 - ureenje i ur)ana o)nova prostora prete*ito visoke gradnje. 6+= UPU P#&% N74! Z#"&eb F ureenje javne 1elene povr+ine - javni park u sredi+nji otvoreni prostor Novog Zagre)a! u skladu sa va*no+,u prostora 1a identitet grada! na nain ureenja javni5 1eleni5 povr+ina9 - sadr*ajna struktura! opremljenost graevinama i dr. u skladu sa va*no+,u prostora 1a identitet grada9 6(= UPU Pe3l5# Lu<%7 F ureenje komunalno neopremljenoga! djelomino i1graenog podruja in:rastrukturni5 sustava. 66= UPU Pe3l5# Lu<%7 F $5e4e& F ureenje komunalno neopremljenoga! i1nimno prometno dostupnoga! nei1graenog podruja gospodarske namjene - proi1vodna namjena ureenje! 1a+tita i ur)ana o)nova kompleksa jedne namjene. 60= UPU Pe3l5# Lu<%7 F 5u" F ureenje komunalno neopremljenoga! i1nimno prometno dostupnoga! nei1graenog podruja gospodarske namjene - proi1vodna namjena ureenje! 1a+tita i ur)ana o)nova kompleksa jedne namjene. 6A= UPU Bl#37 F 5u" F plansko aktiviranje nei1graenoga ru)nog podruja naselja - konsolida-ija ur)anog teritorija de:iniranjem namjene! naina gradnje i ureenja prostora. 6B= UPU B73! e@ F 8#:#' F ureenje i plansko aktiviranje nei1graenoga ru)nog podruja naselja - konsolida-ija ur)anog teritorija mje+ovite namjene! naina gradnje i ureenja prostora9 - unutar o)u5vata potre)no je planirati povr+ine dru+tveni5 (1dravstveni5! +kolski5! pred+kolski5 i kulturni5&! javni5 (javni park& i +portsko-rekrea-ijski5 sadr*aja. 6)= UPU O37<e@ F !$37% F plansko aktiviranje novoga stam)enog naselja9 - ureenje i ur)ana o)nova ru)ni5 prostora individualne gradnje i ureenje i ur)ana o)nova prostora niske gradnje. 6,= UPU Kl#&# F plansko aktiviranje nei1graenoga ru)nog podruja naselja 'v. ?lara9 - konsolida-ija ur)anog teritorija de:iniranjem namjene! naina gradnje i ureenja prostora. 6.= UPU P7'b&e5e F plansko aktiviranje nei1graenog prostora mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene ureenjem prostora visoke gradnje. - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 6/= UPU Du"#4e F 5u" F plansko aktiviranje atraktivno po1i-ioniranog podruja gospodarske namjene poslovna namjena9 - ureenje! 1a+tita i ur)ana o)nova kompleksa jedne namjene.

- #" 0+= UPU Bu8! $%! K&<! F R# !& ! %7l7'47& 5u" F plansko aktiviranje ru)noga nei1graenoga gradskog podruja omeenog jakim in:rastrukturnim koridorima! u1 naglasak na kvalitetno o)likovanje primjereno polo*aju9 - ureenje i ur)ana o)nova prostora visoke! niske i individualne gradnje! ureenje javni5 1eleni5 povr+ina. - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 0(= UPU J#%u;e4e@ F plansko aktiviranje 1one poslovne namjene s naglaskom na de:iniranje odnosa prema Fatikanskoj aveniji9 - plansko aktiviranje mje+ovite namjene s naglaskom na de:iniranje odnosa prema naselju Caku+eve-9 - ureenje! 1a+tita i ur)ana o)nova kompleksa jedne namjene! ureenje i ur)ana o)nova prostora niske i visoke gradnje. 06= UPU S#5#9 #u3797b!l# - :ormiranje :i1ionomijski i identitetski raspo1natljive 1one poslovne namjene! uvoenjem visoki5 sadr*ajni5 i o)likovni5 standarda graenja! ureenja i opremanja prostora9 - preispitat ,e se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od # eta*a9 - osmi+ljavanje 1one javnog kori+tenja s naglaskom na de:iniranje odnosa i pristupanosti rije-i 'avi. 00= UPU S#4$%! :#&% F !$37% (S# !3#& 7 7'l#"#l!;3e J#%u;e4e@1 F ureenje javne 1elene povr+ine tematskog parka i njegove kontaktne 1one! u skladu s osnovnim o)ilje*jima prirodnog krajolika! karakteristikama ekolo+kog sustava! ekolo+kom i vi1ualnom sana-ijom9 - odr*avanje i gradnja postrojenja iskljuivo u svr5u sana-ije sanitarnog odlagali+ta9 - o)ve1na i1rada studije utje-aja na okoli+9 0A= UPU Sl# 74e@ F ureenje novog dijela naselja u1 po+tivanje am)ijentalni5 pose)nosti krajo)ra1a karakteristinog 1a podsljemenski prostor9 - ureenje prostora u1 mogu,nost planiranja gradnje individualni5 stam)eni5 graevina! osim u1 'lanoveku i Diro+eveku -estu! gdje je mogu,e planirati gradnju niski5 stam)eni5 graevina9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - u1 postoje,e uli-e! do dono+enja plana! mogu,a je rekonstruk-ija i interpola-ija prema ur)anim pravilima i1 lanka 6". i lanka 6#. ove odluke. 0B= UPU De"!'74e@ F ureenje novog dijela naselja u1 po+tivanje am)ijentalni5 pose)nosti krajo)ra1a karakteristinog 1a podsljemenski prostor9 - ureenje prostora u1 mogu,nost planiranja gradnje individualni5 stam)eni5 graevina! osim u1 .uersku -estu! gdje je mogu,e planirati gradnju niski5 stam)eni5 graevina9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - u1 postoje,e uli-e! do dono+enja plana! mogu,a je rekonstruk-ija i interpola-ija prema ur)anim pravilima i1 lanka 6". i lanka 6#. ove odluke. 0)= UPU D# %74e@ F ureenje novog dijela naselja u1 po+tivanje am)ijentalni5 pose)nosti krajo)ra1a karakteristinog 1a podsljemenski prostor9 - ureenje prostora u1 mogu,nost planiranja gradnje individualni5 stam)eni5 graevina9

- ## - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - u1 postoje,e uli-e! do dono+enja plana! mogu,a je rekonstruk-ija i interpola-ija prema ur)anim pravilima i1 lanka 6". ove odluke 0,= UPU O:7&74e@ F 5u" F ureenje 1one javne namjene u1 po+tivanje am)ijentalni5 pose)nosti krajo)ra1a karakteristinog 1a podsljemenski prostor9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. 0.= UPU ul! e@ F T& #4# F ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene u -ilju podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. 0/= UPU ul! e<%# F 8#:#' F ureenje nove 1one gospodarske namjene9 - a:irma-ija prostora u1 .ulineku uli-u. A+= UPU ul! e<%# @e$3# F :&7'ue # Vu%74#&$%# F ureenje nove 1one poslovne namjene na kri*anju glavni5 gradski5 uli-a9 - mogu,nost ureenje prostora 1a ra1voj malog podu1etni+tva. A(= UPU T& #4# F ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene u -ilju podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. A(#= UPU T& #4# II= F ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene u -ilju podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje u skladu s okolnom i1gradnjom9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. A(=b UPU T& #4# III= F ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene radi podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje u skladu s okolnom i1gradnjom9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. A(=@ UPU T& #4# IV= F ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene radi podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje u skladu s okolnom i1gradnjom9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture A6= UPU Re$ !% I= - ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene u -ilju podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - u1 postoje,e uli-e do dono+enja plana! mogu,a je rekonstruk-ija i interpola-ija prema ur)anim pravilima i1 lanka 7%. ove odluke. A0= UPU Re$ !% II= - organi1a-ija prostora gospodarske namjene i detaljnije ra1granienje i1meu podvrsta gospodarske namjene9

-%

- ureenje komunalno neopremljenog i nei1graenog prostora i njegovo pove1ivanje s gradskom prometnom mre*om. AA= UPU Re$ !% III= - ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene u -ilju podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture9 - u1 postoje,e uli-e do dono+enja plana! mogu,a je rekonstruk-ija i interpola-ija prema ur)anim pravilima i1 lanka 7%. ove odluke. AB= UPU S#4!@# F # @! !$37% - konsolida-ija nei1graenoga prisavskog prostora de:iniranjem namjene! naina gradnje i ureenja prostora! u1 respektiranje prirodni5 o)ilje*ja i krajolika i de:iniranje odnosa prema 'avi-i9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje u skladu s lokalnim uvjetima9 - de:iniranje nove prometne mre*e i prelaska preko 'avi-e. A)= UPU S#4!@# F # @! $&e'!; 5# 87 # - planiranje graevina mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene i mje+ovite - prete*ito poslovne namjene9 - o)ave1no je planiranje osnovne +kole i djejeg vrti,a9 - mogu,e je planiranje individualne i niske stam)ene graevine9 - omogu,avanje 1adr*avanja postoje,i5 graevina i i1graenosti9 - de:iniranje nove prometne mre*e9 - de:iniranje ureenja i sadr*aja javnog parka9 - promjena postoje,e par-ela-ije. A,= UPU B7&745e F !$37% F ureenje novog dijela naselja u -ilju podi1anja ur)anog standarda te pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - ureenje prostora planiranjem gradnje prete*ito visoki5 graevina9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. A.= UPU B7&745e F $5e4e& # 87 # - plansko aktiviranje 1one mje+ovite namjene u 1onu mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene9 - planiranje otvorenoga javnog prostora parkova i ve,e pje+ake povr+ine9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje (visine graevina do devet nad1emni5 eta*a&9 - de:iniranje nove prometne mre*e. A/= DPU B7&745e F 87 # 5u" - plansko aktiviranje prostora mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje (visine graevina do devet nad1emni5 eta*a&9 - planiranje 1one +porta i rekrea-ijske9 - planiranje ve,i5 parkovni5 povr+ina9 - de:iniranje nove prometne mre*e. B+= UPU G&# # F ureenje nove 1one poslovne namjene9 - mogu,nost ureenje prostora 1a ra1voj malog podu1etni+tva9 - ureenje novi5 javni5 prostora i gradske in:rastrukture. B(= UPU S#4!;Ce F ureenje prostora 1a nove gradske programe9

-% %- de:iniranje sadr*aja! tipologije i :ormata gradnje. B6= UPU !3 5#% F ureenje prostora 1a nove gradske programe9 - de:iniranje sadr*aja! tipologije i :ormata gradnje. BA= UPU BRANOVEINA I= F planiranje i de:iniranje sadr*aja u1 maksimalno respektiranje 1ateeni5 prirodni5 vrijednosti! oso)ito vrijednog krajolika potoka .uerska reka i livada @porov-a na kontaktnom podruju du)ravske visoravni i pod)re*ja Dedvedni-e9 - podruje ?rajo)ra1a potoka .uerska reka :ormira se kao -jelovita 1ona javnog parka koja se ureuje prema ur)anim pravilima i1 lanka 7". ove @dluke9 F ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene u -ilju podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - ureenje 1ona javne i dru+tvene namjene - pred+kolske i +kolske i 1one rekrea-ijske namjene sjeverno od 1one javnog parka9 - ureenje 1one mje+ovite namjene u1 @poroveku uli-u visokoga ur)anog i o)likovnog standarda9 - de:iniranje sadr*aja i inten1iteta ureenja9 BA=# B&# 74e<! # II= F planiranje i de:iniranje sadr*aja u1 maksimalno respektiranje 1ateeni5 prirodni5 vrijednosti! oso)ito vrijednog krajolika potoka .uerska reka i livada @porov-a na kontaktnom podruju du)ravske visoravni i pod)re*ja Dedvedni-e9 - podruje ?rajo)ra1a potoka .uerska reka :ormira se kao -jelovita 1ona javnog parka koja se ureuje prema ur)anim pravilima i1 lanka 7". ove @dluke9 F ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene u -ilju podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - ureenje 1one javne i dru+tvene namjene - pred+kolske i +kolske9 - de:iniranje inten1iteta ureenja BB= UPU E%7 :#&% S#4!@# F Pe3&u;e4e@ F 5u" - ouvanje prirodni5 vrijednosti prostora! a oso)ito u odnosu na 1a+titu vodo-rpili+ta9 - ureenje tematskog parka u -ilju promoviranja eduka-ije o 1a+titi okoli+a9 - :ormiranje krajolika u skladu s :i1ionomijom ravniarskoga prisavskog prostora i kontaktne 1a+ti,ene 1one 'avi-e. B)= UPU E%7 :#&% S#4!@# F Pe3&u;e4e@ F $5e4e& - ureenje tematskog parka s -iljem ponude kvalitetni5 programa ve1ani5 u1 kulturu kori+tenja slo)odnog vremena! promo-iju 1agre)ake i 5rvatske graditeljske i prirodne )a+tine i 1a+titu okoli+a (eduka-ija! +port i rekrea-ija i drugi kompati)ilni sadr*aji&9 - ouvanje prirodni5 vrijednosti prostora i 1a+tita vodo-rpili+ta9 - :ormiranje kvalitetno o)likovanoga kultiviranog krajolika s elementima kulturnog u skladu s :i1ionomijom ravniarskoga prisavskog prostora i kontaktne 1a+ti,ene 1one 'avi-e. B,= UPU P#&% G&# e;! # $# ;:7&3$%7 F &e%&e#@!5$%79 87 79 F ureenje parka i rekrea-ijskog -entra u dolini potoka =rnava u -ilju pove,anja kvalitete stanovanja u okolnim naseljima9 - ureenje prostora u1 respektiranje 1ateeni5 prirodni5 vrijednosti. B.= UPU :7&3$%7 F &e%&e#@!5$%! @e 3#& K7$ !<%7 F ouvanje prirodni5 vrijednosti prostora9 - ureenje +portsko-rekrea-ijskog parka kao dijela 'avskog parka. B/= UPU G&97;<!@# F ureenje -entra +porta i rekrea-ije i javnog parka od va*nosti 1a itav grad9

-% 2- nova gradnja 1atvoreni5 i otvoreni5 +portski5 graevina! s gledali+tem ili )e1 njega i drugi5 prostora +to slu*e osnovnoj djelatnosti +porta! odnosno parka9 - 1a+tita am)ijentalni5 i prirodni5 vrijednosti i pose)nosti. )+= UPU M!lle&74 b&e" - konsolida-ija nei1graenog prostora DRllerovog )rega stam)enom i1gradnjom u1 po+tivanje prirodni5 o)ilje*ja krajolika9 - de:iniranje novi5 javni5 prostora i prate,i5 sadr*aja naselja (+portska dvorana! dvorana 1a kulturu&! osigurati trans:orma-iju u prostor visokog ur)aniteta9 - po)olj+ati prometnu integra-iju ovog dijela grada. )(= UPU MP&e<%7 F 8#:#'M - planiranje novoga stam)enog naselja s prate,im sadr*ajima9 - osmi+ljavanje prostornog kon-epta naselja kao podruja visokog ur)aniteta! u okviru kojega ,e se de:inirati mre*a javni5 prostora (trgovi i pje+ake povr+ine! parkovi! djeja igrali+ta i dr.! te povr+ine 1a gradnju graevina javne namjene&. )6= UPU !9u $%# - )alansiranje dru+tvene namjene s mje+ovitom namjenom prema kon1ervatorskoj podlo1i nadle*nog tijela 1a+tite. )0= UPU S3#&# L78# F 8#:#' F usklaivanje ra1voja s prirodnim resursima i ogranienjima! po+tuju,i polo*ajnu vrijednost.

)A= UPU Mel! !;3e F planiranje javni5 sadr*aja! planiranje dijela naselja po+tuju,i smjerni-e odr*ivog ra1voja i energetske uinkovitosti9 F planiranje ra5le strukture paviljonskoga tipa u parkovnom okru*enju9 F po+tivanje kon:igura-ije terena i postoje,e vegeta-ije9 - minimi1iranje kolnog prometa oso)nim vo1ilima. ))= UPU Re$ !% F K&<e4! e F ureenje novog dijela naselja mje+ovite namjene u -ilju podi1anja ur)anog standarda! pove1ivanja i dovr+enja postoje,eg naselja kao 5omogene -jeline9 - de:iniranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje9 - ureenje novi5 javni5 prostora! ustanove dru+tvenog standarda i gradske in:rastrukture po+tuju,i i potre)e kontaktnoga su)standardnog prostora stam)ene gradnje9 - planiranje naselja po+tuju,i smjerni-e odr*ivog ra1voja i energetske uinkovitosti. ),= UPU J#9! e F O&e;5e - i1gradnja novoga stam)enog naselja individualni5 graevina u1 mogu,nost planiranja pote1a niski5 vi+estam)eni5 graevina u -ilju :ormiranja novi5 javni5 otvoreni5 prostora s prate,im sadr*ajima9 - de:iniranje mre*e javni5 prostora! pose)no pove1ni-e uli-a Camine-@re+je te pristupa okolnim parkovnim povr+inama9 - evidentiranje i valori1iranje 1ateenog 1elenila i odreivanje mjera 1a+tite. /= MJERE OUVANJA I ZATITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA .lanak "$.

-% 3Djere ouvanja i 1a+tite krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti i nepokretni5 kulturni5 do)ara propisane su 1akonom i drugim propisima te odred)ama ove odluke! a sadr*ane su u ela)oratu GENERALNI URBANISTIKI PLAN GRADA ZAGREBAKONZERVATORSKA PODLOGA- O:C! ! :7$eb ! u45e3! 8#;3!3e ! 7<u4# 5# e:7%&e3 !G %ul3u& !G '7b#&#- 8#;3!Ce e :&!&7' e 4&!5e' 7$3! $ 95e&#9# 8#;3!3e&e4!8!5# 6+(+=- '7:u # 6+(6= i1 lanka $. ove odluke. /=(= M5e&e 7<u4# 5# ! 8#;3!3e %&#57b&#8 !G ! :&!&7' !G 4&!5e' 7$3! .lanak "6. Za potre)e (eneralnoga ur)anistikog plana grada Zagre)a i1raen je popis prirodni5 vrijednosti 1a+ti,eni5 na temelju Zakona o 1a+titi prirode (Narodne novine )r. 7 / $.! %3#/ " i $7/%%&. @)avljena je sistemati1a-ija i prika1 u ta)elama 1a dijelove prirode po kategorijama te kartogra:ski prika1. /jelatnost 1a+tite prirode u 7rvatskoj 1asniva se na odred)ama Zakona o 1a+titi prirode. 4rema odred)ama tog 1akona priroda je kao -jelina pod 1a+titom! samo odreeni dijelovi *ive i ne*ive prirode! koji su 1)og 1nanstvene! kulturno-o)ra1ovne! povijesne ili estetske vrijednosti od pose)nog 1naenja 1a 7rvatsku! stavljaju se pod pose)nu 1a+titu. Zakonom o 1a+titi prirode ureen je sustav 1a+tite i -jelovitog ouvanja prirode kao sveukupnosti )iolo+ke i krajo)ra1ne ra1nolikosti. 'uvremeni pristup 1a+tite temelji se na ouvanju prirodni5! krajo)ra1ni5 i kulturnopovijesni5 vrijednosti pola1e,i od pretpostavke sveo)u5vatne! tj. integralne 1a+tite nedjeljivi5 elemenata graditeljske i prirodne! odnosno prostorne )a+tine. < Za+ti,ene prirodne vrijednosti na temelju Zakona o 1a+titi prirode0 %. spomenik prirode9 2. 1naajni krajo)ra19 3. spomenik parkovne ar5itekture. A6 4odruja ekolo+ke mre*e! odnosno podruja va*na 1a divlje svojte i stani+ne tipove na temelju 3red)e o progla+enju ekolo+ke mre*e. B 4rirodna podruja koja se predla*u 1a 1a+titu na temelju Zakona o 1a+titi prirode0 %. krajo)ra19 2. +ume9 3. parkovna ar5itektura. > /ijelovi prirode koji se +tite mjerama (eneralnoga ur)anistikog plana grada Zagre)a0 %. gradske park-+ume9 2. krajo)ra1i i krajo)ra1ne -jeline9 3. parkovna ar5itektura. 3reenje i 1a+tita dijelova prirode koji se +tite mjerama (34-a odreeni su lankom $4. ove odluke. Za sve 1a5vate i radove unutar podruja 1a+ti,eni5 na temelju Zakona o 1a+titi prirode i 3red)e o progla+enju ekolo+ke mre*e potre)no je is5oditi mjere i uvjete 1a+tite prirode od nadle*nog tijela.

-% 4.lanak "7. A ZATIENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI UNUTAR OBUHVATA GUPF# PO KATEGORIJAMA S MJERAMA ZATITE I UREENJA SPOMENIK PRIRODE - 4rila1 (j. /e*eli,a $%! '=<;G@ 43'=BN<'=B 4<3G@FN2CB (4%2&V ZNAAJNI KRAJOBRAZ - 'avi-a SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE - Cunkovi,ev put 2! /vora- Cunkovi,! park (6$ &V - Curjevska uli-a 27! vrt (26&V - Curjevska uli-a 3 (63 &V - =rg N. A. Zrinjskog (634&V - =rg C. C. 'trossmaTera (636&V - =rg kralja =omislava (63$&V - )otaniki vrt 4DH (647&V - )otaniki vrt H;H ($#%&V - 4ark 6i)njak (62"&V - Dlinovi 72! Geustekov park (#2&V - Dallinov park (3%&V - park Daksimir (%72&V - 4rila1 (j. /e*eli,a %4! F6= (""%&V - 4aunova- 7! sta)lo o)alnog mamutov-a ("" &V - 4erivoj srpanjski5 *rtava (# 4&V - park @patovina (#%%&V - =rg kralja 4etra ?re+imira 2F. (#% &V - =rg kralja 4etra 'vai,a (#%2&V A6 PODRUJA EKOLOKE MREE odnosno podruja va*na 1a divlje svojte i stani+ne tipove na temelju 3red)e Flade 6epu)like 7rvatske o progla+enju ekolo+ke mre*e (Narodne novine % #/ 7&0 %. Dedvedni-a9 2. termalni i1vori kod 4odsuseda9 3. livada Fr5ove-9 4. +uma Daksimir9 $. 'ava9 6. rijeka 'ava. SPOMENIK PRIRODE Zakon o 1a+titi prirode (Narodne novine )roj 7 / $! %3#/ " i $7/%%& de:inira kategoriju spomenika prirode kao pojedinani nei1mijenjeni dio ili skupinu dijelova *ive i ne*ive prirode! koji ima ekolo+ku! 1nanstvenu! estetsku ili odgojno-o)ra1ovnu vrijednost. 'pomenik prirode koji se nala1i na podruju *upanije ili (rada Zagre)a progla+ava *upanijska skup+tina ili (radska skup+tina (rada Zagre)a u1 pret5odnu suglasnost Dinistarstva kulture. <kt o progla+enju o)javljuje se u JNarodnim novinamaJ! a 1a+ti,ene prirodne vrijednosti upisuju se u 3pisnik 1a+ti,eni5 prirodni5 vrijednosti! koji se vodi u Dinistarstvu kulture. 'pomeni-i prirode mogu )iti0 geolo+ki! geomor:olo+ki! 5idrolo+ki! )otaniki! prostorno mali )otaniki i 1oolo+ki lokalitet i dr.

-% $?riterij 1a utvrivanje ove kategorije je i1vornost i ouvanost! tj. nei1mijenjenost dijela ili skupine dijelova prirode. Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj )li1ini koja je sastavni dio 1a+ti,enog podruja nisu dopu+tene radnje koje ugro*avaju njegova o)ilje*ja i vrijednost. M5e&e 8#;3!3e ! u&e?e 5# 'pomeni-ima prirode upravlja javna ustanova. Cavna ustanova donosi plan upravljanja koji se provodi godi+njim programom 1a+tite! ouvanja! kori+tenja i promi-anja 1a+ti,enog podruja. 4ravilnikom o unutarnjem redu po)li*e se ureuju pitanja i propisuju mjere 1a+tite! ouvanja! unapreenja i kori+tenja. Za sve eventualne 1a5vate na 1a+ti,enom spomeniku prirode potre)no je is5oditi uvjete 1a+tite prirode nadle*nog tijela. ZNAAJNI KRAJOBRAZ 4rema Zakonu o 1a+titi prirode! lanku %6. 1naajni krajo)ra1 je prirodni ili kultivirani predjel velike krajo)ra1ne vrijednosti i )iolo+ke ra1nolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti! ili krajo)ra1 ouvani5 jedinstveni5 o)ilje*ja karakteristini5 1a pojedino podruje! namijenjen odmoru i rekrea-iji ili oso)ito vrijedni krajo)ra1 utvren sukladno Zakonu. 3 1naajnom krajo)ra1u nisu dopu+teni 1a5vati i radnje koje naru+avaju o)ilje*ja 1)og koji5 je progla+en. Znaajnim krajo)ra1ima upravlja javna ustanova. Cavna ustanova donosi plan upravljanja koji se provodi godi+njim programom 1a+tite! ouvanja! kori+tenja i promi-anja 1a+ti,enog podruja. 4ravilnikom o unutarnjem redu po)li*e se ureuju pitanja i propisuju mjere 1a+tite! ouvanja! unapreenja i kori+tenja. Za sve eventualne 1a5vate na 1a+ti,enom spomeniku prirode potre)no je is5oditi uvjete 1a+tite prirode nadle*nog tijela. M5e&e 8#;3!3e ! u&e?e 5# temelje se na odredni-ama0 - 1adr*ati postoje,i prostorni odnos prirodni5 1ajedni-a +uma! vodotoka! livada! vla*ni5 stani+ta u odnosu na poljodjelske povr+ine orani-a! vo,njaka! vinograda i manji5 povr+ina vrtova! - prema mogu,nostima i nainu gospodarenja o)noviti nekada+nje povr+ine livada koje nestaju 1)og +irenja i1gradnje ili 1)og promjene naina *ivota u prigradskim selima i naseljima! - i1raditi detaljnu valori1a-iju )iolo+ki5! geolo+ki5! kulturni5 i estetski5 svojstava svakoga pojedinog krajolika! - kartirati prirodne i kultivirane )io-eno1e krajo)ra1a i istaknuti spe-i:inost u odnosu na )iljne 1ajedni-e! :loru i :aunu! - prilikom ureivanja korita vodotoka ouvati prirodne tokove s prate,om vegeta-ijom! - sprijeiti daljnje onei+,enje medvedniki5 vodotokova od otpadni5 i :ekalni5 voda i1gradnjom kanali1a-ijske mre*e! - ouvanje karakteristini5 i vrijedni5 vi1ura! - o)jekti se mogu graditi i dograivati samo unutar graevinskog podruja! nova i1gradnja ne smije prela1iti karakteristine ga)arite naselja! odnosno njegove povijesne strukture! - tre)a i1)jegavati uno+enje volumena! o)lika i graevinskog materijala koji nisu primjereni am)ijentu i tradi-iji gradnje! - nova i1gradnja i sadr*aji svojim volumenom i :unk-ijom ne smiju utje-ati na degrada-iju i 1agaenje krajo)ra1a tako da mijenjaju njegova o)ilje*ja 1)og koji5 je 1a+ti,en! - udoline potoka tre)a ouvati u -ijelosti s maksimalnom 1a+titom od i1gradnje!

-% 6- mogu,nosti i1gradnje u 1a+ti,enom krajoliku tre)a pret5oditi i1rada krajo)ra1ne studije. SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE 4rema Zakonu o 1a+titi prirode spomenik parkovne ar5itekture je umjetno o)likovani prostor (perivoj! )otaniki vrt! ar)oretum! gradski park! drvored! kao i drugi o)li-i vrtnog i parkovnog o)likovanja&! odnosno pojedinano sta)lo ili skupina sta)ala! koja ima estetsku! stilsku! umjetniku! kulturno-povijesnu! ekolo+ku ili 1nanstvenu vrijednost. Na spomeniku parkovne ar5itekture i prostoru u njegovoj neposrednoj )li1ini koji je sastavni dio 1a+ti,enog podruja nisu dopu+teni 1a5vati ni radnje! kojima )i se mogle promijeniti ili naru+iti vrijednosti 1)og koji5 je 1a+ti,en. 'pomenik parkovne ar5itekture koji se nala1i na podruju *upanije ili (rada Zagre)a progla+ava *upanijska skup+tina ili (radska skup+tina (rada Zagre)a u1 pret5odnu suglasnost Dinistarstva kulture. <kt o progla+enju o)javljuje se u JNarodnim novinamaJ! a 1a+ti,ene prirodne vrijednosti upisuju se u 3pisnik 1a+ti,eni5 prirodni5 vrijednosti! koji se vodi u Dinistarstvu kulture. 4o nainu vrtnog i parkovnog o)likovanja spomenik parkovne ar5itekture o)likovan je kao perivoj! )otaniki vrt! ar)oretum! gradski park! drvored! skupina i pojedinano sta)lo i dr. =emeljni kriteriji 1a 1a+titu i utvrivanje spomeniki5 vrijednosti pojedinog o)jekta parkovne ar5itekture su ouvanost o)jekta! povijesno-stilska prepo1natljivost! -jelovitost i i1vornost povijesnog prostora vrta! perivoja! parka! drvoreda ili kojega drugog o)lika parkovnog o)likovanja! estetska ouvanost i vrijeme nastanka. Znatno su +ire odreivani kriteriji 1a+tite parkovne )a+tine u talijanskoj povelji 28@D@'-2HG< o povijesnim vrtovima koji se oituju u uvodnoj de:ini-iji povijesnog vrta0 J4ovijesni vrt je ar5itektonska i )iljna kompo1i-ija koja sa stajali+ta povijesti ili umjetnosti ima op,edru+tveno 1naenje i kao takav smatra se spomenikom.J =emeljni -ilj i 1adatak evidentiranja o)jekata parkovne ar5itekture je da se 1a+tite i ouvaju autentini prostori kao doka1 ra1voja parkovne misli kro1 ra1na povijesna ra1do)lja i dogaanja. 4arkovno o)likovani prostori su integralna -jelina sa spomeni-ima ar5itekture i dio su kulturno povijesne )a+tine. M5e&e 8#;3!3e ! u&e?e 5eE - povijesne perivoje! vrtove! drvorede! gro)lja tre)a ouvati u -ijelosti! a dopu+teni su samo oni 1a5vati koji ne naru+avaju i ne mijenjaju nji5ove estetske! kulturno-povijesne vrijednosti9 - perivoji! parkovi! vrtovi i dr. ne mogu se smanjivati niti prenamijeniti 1a druge potre)e9 - o)nova spomenika parkovne ar5itekture temelji se na povijesnoj matri-i! i1vornim )iljnim vrstama drve,a i grmlja na temelju pret5odno i1raene povijesne studije! koja ,e odrediti metode o)nove parka! perivoja! vrta9 - vrijedne skupine! kao i pojedinane vrste drve,a ve,e starosti! potre)no je sanirati najsuvremenijom metodom9 - 1amjenska sadnja tre)a se i1voditi s istovjetnim vrstama! ne naru+avaju,i prvotnu povijesnu kompo1i-iju prostora9 - nu*no je ukloniti sve sadr*aje koju su interpolirani unutar parkovne povr+ine! a naru+avaju povijesnu kompo1i-iju prostora. Za sve eventualne 1a5vate potre)no je is5oditi uvjete 1a+tite prirode nadle*nog tijela. EKOLOKA MREA Za podruja ekolo+ke mre*e propisuju se sljede,e mjere i uvjeti 1a+tite prirode0

-% 7(= Me'4e' !@# - ouvati vodena stani+ta u +to prirodnijem stanju! a prema potre)i revitali1irati i59 - osigurati povoljnu koliinu vode u vodenim stani+tima koja je nu*na 1a opstanak stani+ta i nji5ovi5 1naajni5 )iolo+ki5 vrsta9 - gospodare,i +umama ouvati u najve,oj mjeri +umske istine (livade! pa+nja-i i dr.& i +umske ru)ove! i1)jegavati upora)u kemijski5 sredstava 1a 1a+titu )ilja i )iolo+ki5 kontrolni5 sredstava (J-ontrol agentsJ&! te osigurati produljenje sjeive 1relosti 1aviajni5 vrsta drve,a s o)1irom na :i1iolo+ki vijek pojedine vrste i 1dravstveno stanje +umske 1ajedni-e9 - u svim +umama osigurati stalan postotak 1reli5! stari5 i su5i5 (stoje,i5 i o)oreni5& sta)ala! oso)ito sta)ala s dupljama. 6= Te&9#l ! !847&! %7' P7'$u$e'# - ouvati )iolo+ke vrste 1naajne 1a stani+ni tip9 ne unositi strane (alo5tone& vrste i genetski modi:i-irane organi1me9 - sanirati i1vore onei+,enja koji ugro*avaju nad1emne i pod1emne kr+ke vode9 - sanirati odlagali+ta otpada na slivnim podrujima speleolo+ki5 o)jekata9 - ouvati povoljne uvjete (tama! vla*nost! pro1ranost& i mir ()e1 posjeta i drugi5 ljudski5 utje-aja& u speleolo+kim o)jektima9 - ouvati povoljne :i1ikalne i kemijske uvjete! koliinu vode i vodni re*im ili i5 po)olj+ati ako su nepovoljni9 - ouvati sigovine! *ivi svijet speleolo+ki5 o)jekata! :osilne! ar5eolo+ke i druge nala1e9 - ne mijenjati stani+ne uvjete u speleolo+kim o)jektima! nji5ovom nad1emlju i neposrednoj )li1ini. 0= L!4#'# V&G74e@ - odr*avati stani+te9 - 1a+tititi podruje u kategoriji pose)nog re1ervata. A= u9# M#%$!9!& - osigurati stalan postotak 1reli5! stari5 i su5i5 (stoje,i5 i o)oreni5& sta)ala! oso)ito sta)ala s dupljama. B= S#4!@# - ouvati vodena i movarna stani+ta u +to prirodnijem stanju! a prema potre)i i5 revitali1irati9 - osigurati povoljnu koliinu vode u vodenim i movarnim stani+tima koja je nu*na 1a opstanak stani+ta i nji5ovi5 1naajni5 )iolo+ki5 vrsta9 - ouvati povoljna :i1ikalno-kemijska svojstva vode ili i5 po)olj+ati ako su nepovoljna 1a opstanak stani+ta i nji5ovi5 1naajni5 )iolo+ki5 vrsta9 - odr*avati povoljni re*im voda 1a ouvanje movarni5 stani+ta9 - ouvati povoljni sastav mineralni5 i 5ranjivi5 tvari u vodi i tlu movarni5 stani+ta9 - pa*ljivo provoditi turistiko-rekrea-ijske aktivnosti. )= R!5e%# S#4# - osigurati proi+,avanje otpadni5 voda9 - ouvati vodena i movarna stani+ta u +to prirodnijem stanju! a prema potre)i i5 revitali1irati9 - osigurati povoljnu koliinu vode u vodenim i movarnim stani+tima koja je nu*na 1a opstanak stani+ta i nji5ovi5 1naajni5 )iolo+ki5 vrsta9 - ouvati povoljna :i1ikalno-kemijska svojstva vode ili i5 po)olj+ati ako su nepovoljna 1a opstanak stani+ta i nji5ovi5 1naajni5 )iolo+ki5 vrsta9 - ouvati pove1anost vodnoga toka9 - ouvati )iolo+ke vrste 1naajne 1a stani+ni tip9 ne unositi strane (alo5tone& vrste i genetski modi:i-irane organi1me9

-% "- i1)jegavati regula-iju vodotoka i promjene vodnog re*ima vodeni5 i movarni5 stani+ta ako to nije neop5odno 1a 1a+titu *ivota ljudi i naselja9 - odr*avati povoljni re*im voda 1a ouvanje movarni5 stani+ta9 - ouvati povoljni sastav mineralni5 i 5ranjivi5 tvari u vodi i tlu movarni5 stani+ta. .lanak "". B PRIRODNA PODRUJA KOJA SE PREDLAU ZA ZATITU NA TEMELJU ZAKONA O ZATITI PRIRODE Bviden-ijom i valori1a-ijom u prostoru evidentirana su prirodna podruja koja po svojim )iolo+kim! ekolo+kim! estetskim! stilskim! te umjetnikim i kulturno-povijesnim odlikama predstavljaju kvalitetu 1a 1a+titu na temelju Zakona o 1a+titi prirode i upis u 3pisnik 1a+ti,eni5 prirodni5 vrijednosti. Navedena podruja predla*u se 1a 1a+titu u kategorijama0 1naajnog krajo)ra1a! park-+uma i spomenika parkovne ar5itekture. KRAJOBRAZ - dolina potoka ;ranove- s vinogradima sjeverno od @porov-a i Novosel-a! - dolina potoka 6i)njak i @krugljak9 UMA - Celenova- - Fr5ove- park-+ume -entra! - =u+kana- - /u)ravkin put - 8mrok! - Zelengaj! ?raljeve-! 4antovak! 4rekri*je9 PARKOVNA ARHITEKTURA - park (ri - 'trossmaTerovo +etali+te! - 3l. D. Candri,a 2%! perivoj -rkve sv. ?savera! - Ga+inska -esta 77! vrt @i,! - =rg mar+ala =ita! - =rg 2.! <. i F. Da*urani,a! - =rg Darka Daruli,a! - =rg <nte 'tarevi,a! - gro)lje Dirogoj s krematorijem. PARKFUME 4ark +uma je prirodna ili saena +uma ve,e pejsa*ne vrijednosti! a namijenjena je odmoru i rekrea-iji. 3 park-+umi dopu+tene su samo radnje i mjere potre)ne 1a odr*avanje i ureenje! tj. radovi koji su u skladu s njenom namjenom - lanak ". Zakona o 1a+titi prirode. 4ark-+umu progla+ava 1a+ti,enom (radska skup+tina (rada Zagre)a na temelju strunog o)ra1lo*enja na koje je potre)no is5oditi suglasnost Dinistarstva 1a+tite okoli+a i prostornog ureenja. <kt o progla+enju o)javljuje se u slu*)enom glasilu (rada Zagre)a! a nakon toga se donosi rje+enje o upisu u 3pisnik 1a+ti,eni5 dijelova prirode! koji se vodi -entralno 1a itavu 6epu)liku 7rvatsku u Dinistarstvu kulture. M5e&e 8#;3!3e 1a ovu kategoriju propisuje gradonaelnik (rada Zagre)a u1 suglasnost Dinistarstva 1a+tite okoli+a i prostornog ureenja.

-% #4ark-+ume su logian slijed prirodni5 +umski5 1ajedni-a koje se rasprostiru na odgovaraju,im stani+tima i +to je vrlo va*no! one su prirodne klimatogene 1ajedni-e koje tre)aju imati pose)an postupak i 1a+titu. Zagre)ake park-+ume sastoje se od vi+e +umski5 1ajedni-a. Najrasprostranjenija je +uma 5rasta kitnjaka s o)inim gra)om. =u +umu nala1imo u svim park-+umama pri)re*ja od 4odsuseda do 'esveta. 3 ne+to vi+im polo*ajima 5rastu kitnjaku i o)inome gra)u pridru*uje se o)ina )ukva tvore,i su)montansku +umu s trepaviastim +a+em. 3 1agre)akoj ni1ini nala1imo u park-+umama +umu 5rasta lu*njaka i o)inog gra)a te +umu 5rasta lu*njaka i velike *utilovke dok u1 'avu nala1imo +umu vr)a i topola. 4ark-+ume svojim polo*ajem i i1gledom 1adovoljavaju na1iv op,ekorisne :unk-ije svrstane u ekolo+ke (1a+titne& i dru+tvene (so-ijalne& :unk-ije. Bkolo+ke :unk-ije +uma mo*emo di:eren-irati na 5idrolo+ke! proituero1ijske! klimatske! protuimisijske! vjetro)rane i 1a 1a+titu prometni-a! kao i +ume ra1liiti5 i1vora 1a+tite. Bkolo+ku :unk-iju ima +uma integrirani5 1a+titni5 :unk-ija! koja 1)og toga stjee ve,u vrijednost sa so-ijalnog stajali+ta jer je 1naajno ekolo+ko upori+te koje uvjetuje sta)ilnost prostora. /ru+tvene (so-ijalne& :unk-ije di:eren-iraju se na turistike! estetske! rekrea-ijske i 1dravstvene. Bstetska :unk-ija +uma uvjetuje u krajoliku sklad i ljepotu. =a :unk-ija dola1i najvi+e do i1ra*aja u ur)anim 1onama! tj. samim naseljima ili neposredno u nji5ovu okru*enju. 6ekrea-ijska :unk-ija +ume je ve,a +to je )li*a ur)anim 1onama jer je pristupanija te je i nje1ina upotre)na vrijednost ve,a. ' o)1irom na 1agaenja neposrednog okoli+a u ur)anim 1onama! sve je ve,i )roj stanovnika! koji rekreativno )oravi u +umskim kompleksima. 'toga je potre)no nji5ovo ureenje provoditi u skladu s njenom namjenom. =o se ponajprije odnosi na ureenje sta1a i putova! livadni5 povr+ina! i1gradnju vidikova-a! paviljona! natkriveni5 mjesta 1a odmor i dr. @p,ekorisne :unk-ije +ume ne mogu se osigurati kon1erva-ijom 1ateenog stanja! nego odr*avanjem trajne dinamike ravnote*e prirodni5 +umski5 ekosistema. ' o)1irom na i1nimnu va*nost takvi5 +uma! koje su utkane u sve dijelove grada! 1naajni su prirodni resursi! koji 1a5tijevaju pose)an i inten1ivniji tretman u ve1i sa 1a5vatima njege! o)nove i odr*avanje. 4ark-+umama upravlja javna ustanova. Cavna ustanova donosi plan upravljanja koji se provodi godi+njim programom 1a+tite! ouvanja! kori+tenja i promi-anja 1a+ti,enog podruja. 4ravilnikom o unutarnjem redu po)li*e se ureuju pitanja i propisuju mjere 1a+tite! ouvanja! unapreenja i kori+tenja. Za sve eventualne 1a5vate na 1a+ti,enom spomeniku prirode potre)no je is5oditi uvjete 1a+tite prirode nadle*nog tijela. M5e&e 8#;3!3e ! u&e?e 5# - u park-+umama dopu+teni su samo oni 1a5vati i radnje svr5a koji5 je nje1ino odr*avanje i ureenje. 6adovi njege park-+uma mogu se podijeliti u ove :a1e0 radovi s tlom radi po)olj+anja eda:ski5 uvjeta postoje,em i )udu,em mladom nara+taju (ra5lenje tla! uni+tavanje korova! odvodnja i dr.&9 - 1a+tita mlade sastojine od ra1liiti5 +tetoina ()iljaka! *ivotinja! mikroorgani1ama i dr.& i nepovoljni5 ekolo+ki5 im)enika (mra1! *ega! su+a i dr.&9 njega podmlatka nakon dovr+ni5 sjea9 njega sastojina i+,enjem9 njega sastojina proredom! ostali 1a5vati koji pove,avaju estetsku i proi1vodnu vrijednost sta)ala i sastojina u park-+umi (re1anje grana! o)likovanje kro+anja! podsaivanje i dr.&9 - i1raditi :ito-enolo+ku kartu i 4rogram gospodarenja s pose)nom namjenom 1a +umske povr+ine predviene 1a 1a+titu. =o se odnosi uglavnom na privatne +ume! dok 1a +ume u dr*avnom vlasni+tvu postoji Aumsko-gospodarska osnova u skladu sa Zakonom o +umama9

- %% - +ume ne mogu imati druge namjene nego se tre)aju ouvati u sada+njim povr+inama! stoga tre)a i1raditi kartu +umski5 povr+ina te predvidjeti i +irenje +uma na ogoljelim +umskim povr+inama i na i1vornim +umskim stani+tima9 - nije dopu+tena i1gradnja na poten-ijalnim +umskim povr+inama i u +umi9 - -ilj i smjerni-e gospodarenja odreuju se u skladu s namjenom! a to je ponajprije odmor i rekrea-ija9 - op5odnju tre)a poistovjetiti s :i1iolo+kom 1relo+,u sta)ala9 - uvati prirodni integritet +ume i podu1imati mjere njege 1a odr*avanje 1dravstvenog stanja +umski5 sastojina (i+,enje i pravilan u1goj podmlatka&9 - degradirane dijelove +ume tre)a o)noviti 1adovoljavaju,i estetske uvjete9 - ru)ne 1one park-+ume u )li1ini naselja tre)a oistiti od ra1liitog otpada9 - na pojedinim mjestima gdje je sla)a 1astupljenost podmatka i pri1emnog ra+,a! potre)no je o)avljati u1gojne 1a5vate na pomlaivanju +ume9 - urediti putove i sta1e te opremiti parkovnim elementima9 - sprijeiti svako daljnje +irenje i1gradnje unutar +umski5 povr+ina. KATEGORIJE ZNAAJNOG KRAJOBRAZA I SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE opisane su u pret5odnom dijelu teksta (lanak "7.&. 21rada strune podloge kojom se utvruju vrijednosti podruja! koja se predla*u 1a 1a+titu! na temelju lanka 22. Zakona o 1a+titi prirode u nadle*nosti je /r*avnog 1avoda 1a 1a+titu prirode. Bvidentirane prirodne vrijednosti imaju neospornu vrijednost koju tre)a i nadalje ouvati osmi+ljenom i ra-ionalnom namjenom prostora. Navedene prirodne vrijednosti! do dono+enja 1a+tite! potre)no je i nadalje +tititi mjerama (34-a! oso)ito gdje su naru+ene estetske i prirodne oso)itosti krajo)ra1a! a radi spreavanja nera-ionalnog kori+tenja prirodni5 resursa. @snova 1a ouvanje evidentirani5 prirodni5 vrijednosti u o)u5vatu (eneralnoga ur)anistikog plana grada Zagre)a proi1la1i i1 Zakona o potvrivanju ?onven-ije o europskim krajo)ra1ima te ?onven-ije o )iolo+koj ra1nolikosti. =emeljni -iljevi ?onven-ije su ouvanje i unapreenje postoje,e )iolo+ke i krajo)ra1ne ra1nolikosti te ra1umno kori+tenje prirodni5 do)ara na naelima odr*ivosti. Za+tita i ouvanje postoje,i5 krajo)ra1ni5 i prirodni5 vrijednosti (rada Zagre)a provode se na temelju Zakona o 1a+titi prirode i mjerama (34-a. .lanak "#. 8 /ijelovi prirode koji ,e se +tititi mjerama (eneralnoga ur)anistikog plana grada Zagre)a odreeni su lankom $4. tokom 7.%. ove odluke. M5e&e 8#;3!3e ! 7<u4# 5# e:7%&e3 !G %ul3u& !G '7b#&# .lanak # . 3 (eneralnome ur)anistikom planu odreen je nain 1a+tite i ouvanja nepokretni5 kulturni5 do)ara proved)om mjera 1a+tite prema utvrenom sustavu 1a+tite 1a odreenu vrstu kulturnog do)ra0 (= A&Ge7l7;%# b#;3! #0 %.a. <r5eolo+ko podruje

/=6=

- %%% %.). <r5eolo+ki pojedinani lokalitet 6= P74!5e$ # "&#'!3el5$%# @5el! #0 2.a. 4ovijesna ur)ana -jelina (rad Zagre) 2.). (radsko naselje 2.-. 'eosko naselje 0= P74!5e$ ! $%l7: ! "&#?e4! #0 3.a. (raditeljski sklop 3.). 8ivilna graevina 3.-. 'akralna graevina A= Me97&!5#l # b#;3! #0 4.a. Demorijalno i povijesno podruje 4.). 'pomen (memorijalni& o)jekt B= E3 7l7;%# b#;3! #0 $.a. Btnolo+ko podruje $.). Btnolo+ka graevina O:Ce 95e&e 8#;3!3eE - 6adnje koje )i mogle prou1roiti promjene na kulturnom do)ru! kao i u njegovoj neposrednoj )li1ini! odnosno koje )i mogle naru+iti -jelovitost kulturnoga do)ra! mogu se podu1imati u1 pret5odno odo)renje nadle*nog tijela. - (radnja i postavljanje ureaja alternativni5 i1vora energije! postavljanje elektronike komunika-ijske in:rastrukture! antenski5 pri5vata! ureaja 1a pasivno kori+tenje suneve energije i sl. na prostoru nepokretnoga kulturnog do)ra mogu,e je jedino u1 pret5odno odo)renje nadle*nog tijela 1a+tite. - Za proved)ene dokumente prostornog ureenja i1 lanka ##. ove odluke! koji se odnose na prostore nepokretnog kulturnog do)ra! sukladno lanku $6. Zakona o 1a+titi i o uvanju kulturni5 do)ara! nadle*no tijelo i1rauje kon1ervatorsku podlogu koja sadr*i op,e i pose)ne uvjete 1a+tite i ouvanja kulturni5 do)ara u podruju o)u5vata plana. - Za javne natjeaje i1 lanka ##. ove odluke! koji se odnose na prostore nepokretnoga kulturnog do)ra! sukladno odred)ama Zakona o 1a+titi i o uvanju kulturni5 do)ara! kon1ervatorske propo1i-ije nadle*nog tijela 1a+tite moraju )iti ugraene u program 1a proved)u natjeaja. (= A&Ge7l7;%# b#;3! # l# #% /(= @vim je planom o)u5va,ena ar5eolo+ka )a+tina - ar5eolo+ka podruja i ar5eolo+ki pojedinani lokaliteti na prostoru o)u5vata 4lana. <r5eolo+ka )a+tina su vrijedna ar5eolo+ka podruja i ar5eolo+ki pojedinani lokaliteti na podruju koji5 se pretpostavlja! odnosno oekuje ili je provedenim ar5eolo+kim istra*ivanjima i/ili sluajnim nala1ima! pronaena vrijedna ar5eolo+ka graa 1naajna 1a prouavanje kulturno-povijesnog kontinuiteta i duge naseljenosti prostora od prapovijesti! antike do srednjeg i novog vijeka. Z)og velikog 1naenja ar5eolo+ke )a+tine! ali i nu*ni5 daljnji5 ar5eolo+ki5 istra*ivanja u)i-irani5 ar5eolo+ki5 podruja i pojedinani5 ar5eolo+ki5 lokaliteta! ovom kon1ervatorskom podlogom o)u5va,ena je i evidentirana ar5eolo+ka )a+tina na podruju 4lana. (=#= A&Ge7l7;%7 :7'&u<5e <r5eolo+ko podruje je prostor na kojem se! na temelju +ireg povijesno-kulturolo+kog konteksta mogu oekivati ar5eolo+ki nala1i.

- %%2 Za+ti,ena ar5eolo+ka podruja na podruju o)u5vata 4lana0 ;lato9 ;otine-9 .uerje - (radina9 (ornji grad! Nova Fes! ?aptol! Fla+ka9 (raani (raanska -esta9 (raani - 2s-e9 2li-a9 6emete - (radi+,e9 6esnik9 'avska -esta. M5e&e 8#;3!3eE - pri i1voenju graevinski5 radova koji 1adiru u slojeve pod 1emljom! a i1vode se na prostoru koji je na kartama o1naen kao evidentirano ar5eolo+ko podruje! o)ve1an je ar5eolo+ki nad1or nadle*nog tijela9 - u sluaju ar5eolo+kog nala1a pri i1voenju radova oni se moraju prekinuti i o nala1u i1vijestiti tijelo nadle*no 1a 1a+titu kulturni5 do)ara9 - u sluaju ar5eolo+kog nala1a o)ve1no je provesti daljnja ar5eolo+ka istra*ivanja u1 pose)ne uvjete i pret5odno odo)renje nadle*nog tijela 1a 1a+titu kulturni5 do)ara9 - po potre)i i1raditi plan istra*ivanja i 1a+tite ar5eolo+ki5 podruja oso)ito oni5 gdje se mogu oekivati ar5eolo+ki nala1i9 - 1a sve 1a5vate unutar grani-a 1a+ti,enoga ar5eolo+kog podruja potre)no je is5oditi pret5odno odo)renje nadle*nog tijela 1a 1a+titu kulturni5 do)ara. (=b= A&Ge7l7;%! :75e'! #< ! l7%#l!3e3 <r5eolo+ki pojedinani lokalitet je o)ilje*en nala1om ar5eolo+ki5 struktura ili se na njemu s velikom vjerojatno+,u pretpostavlja i/ili oekuje ar5eolo+ki nala1. Za+ti,eni ar5eolo+ki pojedinani lokaliteti na podruju o)u5vata 4lana0 ;akaeva kula9 ;anjavi,eva! ;anjavi,eva 3 -%$9 ;lato - ?arlovaka -esta9 ;orongaj aerodrom9 ;osutska9 ;otine-9 .uerje - kamenolom9 /e*manov prola19 /otr+,ina9 /r*i,eva9 /u)rava - <uto /u)rava9 /u)rava - 6emi1a9 (ornje Frape - Frapanska -esta9 (raanska -esta (do )r. ""&9 7orvati9 2li-a 3%29 Carun9 Carunsko je1ero9 ?ruge 49 ?usto+ija9 Daksimir9 Darku+eve- - (radinjak9 Darku+eve-0 .rna voda - kamenolom9 Dirogojska -esta9 Du1ej grada Zagre)a9 Nova Fes #9 @patovina #9 4e+eni-a9 4etrinjska! 4etrinjska #9 4odsused ;anski vinogradi9 4odsused - (oljak9 4odsused - rukava- 'ave9 4odsused - 'v. Dartin9 4rirodoslovni mu1ej9 'avska! 'avska -esta $6! $6< / Fukovarska9 'tenjeve- - /olje9 'tenjeve- - *upna -rkva9 'usedgrad9 'v. /u59 'v. ?lara9 Apansko9 Ate:anove-9 =rnava9 u+,e Ga+,inaka - 6adnika -esta9 Frani-anijeva poljana9 Frape - ;olnika9 Frape - Frapanska9 Fukomere- - potok Ate:anove-9 Zagorska. M5e&e 8#;3!3eE - prije i1voenja graevinski5 radova na podruju evidentiranoga pojedinanog ar5eolo+kog lokaliteta o)ve1no je provesti ar5eolo+ka istra*ivanja u1 pose)ne uvjete i pret5odno odo)renje nadle*nog tijela 1a 1a+titu kulturni5 do)ara9 - proved)a istra*ivanja i 1a+tite ar5eolo+ki5 loka-ija! gdje se s velikom vjerojatno+,u pretpostavlja i/ili se oekuje ar5eolo+ki nala1! oso)ito na lokalitetima koji se spominju kao najstarije *upe Zagre)ake )iskupije9 - 1a sve 1a5vate unutar grani-a 1a+ti,enoga ar5eolo+koga pojedinanog lokaliteta potre)no je is5oditi pret5odno odo)renje nadle*nog tijela 1a 1a+titu kulturni5 do)ara. 6= P74!5e$ # "&#'!3el5$%# @5el! # .lanak #2.

- %%3 @vim su planom o)u5va,ene 1a+ti,ene povijesne graditeljske -jeline na podruju 4lana0 1a+ti,ena 4ovijesna ur)ana -jelina (rad Zagre)! te 1a+ti,ene povijesne graditeljske -jeline gradski5 i seoski5 naselja. 3 postupku 1a+tite povijesni5 graditeljski5 -jelina provedena je valori1a-ija po prin-ipu ouvanosti i vrijednosti prostorne i graditeljske strukture! te 1oniranje podruja kulturnog do)ra na 1one 1a+tite J<J i J;J. Djere 1a+tite povijesni5 graditeljski5 -jelina s u-rtanim prostornim meama kulturnog do)ra i utvrenim 1onama 1a+tite J<J i J;J! prika1ane su na kartogra:skom prika1u 4d& Nepokretna kulturna do)ra. Z7 # 8#;3!3e NAN 4otpuna kon1ervatorska 1a+tita odnosi se na povijesnu graditeljsku -jelinu ili nje1ine dijelove koja sadr*i i1nimno do)ro ouvane i oso)ito vrijedne povijesne strukture. 'ustavom mjera 1a+tite u ovoj 1oni utvruju se mjere -jelovite 1a+tite i ouvanja svi5 kulturnopovijesni5 vrijednosti u1 najve,e mogu,e po+tivanje tradi-ije! namjene i sadr*aja prostora. Na podruju ove 1one strogo se kontrolira uno+enje novi5 struktura i sadr*aja neprikladni5 sauvanim kulturno-povijesnim vrijednostima. 4rilagoavanje postoje,i5 povijesni5 :unk-ija i sadr*aja suvremenim potre)ama mo*e se pri5vatiti u1 minimalne interven-ije u povijesne strukture. 4ri5vatljive su metode kon1erva-ije! sana-ije! restaura-ije! kon1ervatorske rekonstruk-ije i pre1enta-ije. Z7 # 8#;3!3e NBN /jelomina kon1ervatorska 1a+tita odnosi se na dijelove povijesne graditeljske -jeline koja sadr*i vrijedne elemente povijesni5 struktura ra1liitog stupnja ouvanosti. 'ustavom mjera 1a+tite u ovoj 1oni! utvruju se 1a+tita i ouvanje osnovni5 elementa povijesno-planske matri-e i karakteristini5 skupina graevina! pojedini5 graevina i drugi5! 1a ukupnost odreene povijesne graditeljske -jeline va*ni5 vrijednosti! a prije svega o)lika graevine i sklopova! ga)arita i povijesni5 sadr*aja. Na podruju ove 1one dopu+taju se interven-ije u smislu prilagoavanja :unk-ija i sadr*aja suvremenim potre)ama! ali )e1 )itni5 i1mjena sauvani5 elemenata povijesni5 struktura. 4ri5vatljive su metode kon1erva-ije! sana-ije! rekonstruk-ije! interpola-ije! rekompo1i-ije i integra-ije radi pove1ivanja povijesni5 s novim strukturama i sadr*ajima! koji proi1la1e i1 suvremeni5 potre)a. I 4e 3#&!8#@!5# ! %#3e"7&!8#@!5# "&#?e4! $%7" D7 '# # :7'&u<5u :74!5e$ !G "&#'!3el5$%!G @5el! # Falori1a-ija graevnog :onda unutar 1a+ti,eni5 povijesni5 -jelina provodi se radi ouvanja graevina kao predmeta 1a+tite! koji pre1entira prepo1natljivi povijesni identitet sredine! te da se primjenom odgovaraju,i5 mjera 1a+tite i kon1ervatorski5 propo1i-ija stvore pretpostavke 1a optimalnu spomeniku pre1enta-iju kako same graevine tako i 1a+ti,ene prostorne -jeline. ?ao osnovno naelo utvreno je da je svaka povijesna graevina jedan od glavni5 i )itni5 elemenata u strukturi povijesnog prostora i nositelj njegovi5 spe-i:ini5 o)ilje*ja! uvar i pre1entant njegovi5 povijesni5 karakteristika i am)ijentalni5 oso)itosti! odnosno dokumentira i upotpunjuje povijesnu matri-u grada. 6adi 1a+tite i ouvanja sveukupni5 kulturno-povijesni5 vrijednosti! povijesne matri-e i identiteta prostora te povijesni5 graevina! unutar 1a+ti,eni5 povijesni5 -jelina da )i se stvorili uvjeti 1a o)novu i a:irma-iju ti5 vrijednosti! utvruje se0 K#3e"7&!8#@!5# "&#?e4 7" D7 '#E K#3e"7&!5# Z*A

- %%4 4ovijesne graevine koje su pojedinano 1a+ti,ena kulturna do)ra i graevine 1a koje ,e se provesti postupak utvrivanja svojstva kulturnog do)ra. K#3e"7&!5# B+ 4ovijesne graevine visoke ar5itektonske kvalitete i stupnja ouvanosti i1vorni5 o)ilje*ja! a koje u )itnome odreuju povijesnu :i1ionomiju i sliku! te am)ijentalne karakteristike neposredne okoline i grada u -jelini. K#3e"7&!5# B( 4ovijesne graevine odreene ar5itektonske kvalitete i stupnja ouvanosti i1vorni5 o)ilje*ja9 graevine koje utjeu na povijesnu :i1ionomiju ili am)ijentalnost predjela i interpola-ije novijeg vremena koje su slijedile mjerilo i ar5itektonsko-tipolo+ke oso)itosti pripadaju,e sredine. K#3e"7&!5# B6 4ovijesne graevine djelominog stupnja ouvanosti i i1ra*enosti i1vorni5 o)ilje*ja9 graevine odreenoga povijesnog sloja gradnje koje u odreenoj mjeri upotpunjuju povijesnu :i1ionomiju prostora i tvore segmente spe-i:ine am)ijentalnosti9 graevine )e1 oso)iti5 ar5itektonski5 vrijednosti. K#3e"7&!5# > 4ovijesne graevine kojima su )itno i1mijenjena i1vorna o)ilje*ja! )e1 oso)iti5 su ar5itektonsko-graditeljski5 o)ilje*ja i vrijednosti! kasnije gradnje i dogradnje! odnosno gradnja koja ne posjeduje am)ijentalno ili :unk-ionalno 1naenje u povijesnoj strukturi naselja i koja nije :ormativna komponenta -jeline. K#3e"7&!5# D 6e-entna produk-ija koja ne podlije*e kon1ervatorskom vrednovanju - graevine sagraene od 7 -ti5 godina 2 . stolje,a. /etaljne mjere 1a+tite provedene kategori1a-ije povijesni5 graevina unutar 1a+ti,eni5 povijesni5 graditeljski5 -jelina sadr*ane su u kon1ervatorskoj podlo1i koja je sastavni dio Bla)orata 4lana. ?ategori1a-ija graevnog :onda povijesni5 graevina unutar 1a+ti,eni5 povijesni5 graditeljski5 -jelina sustavno ,e se ugraivati u kon1ervatorsku podlogu. 6=#= P74!5e$ # u&b# # @5el! # G&#' Z#"&eb 4ovijesnu ur)anu -jelinu (rad Zagre) kao kulturno do)ro karakteri1ira povijesna slojevitost i ra1liitost mor:olo+ki5! tipolo+ki5! prostorni5 i am)ijentalni5 o)ilje*ja pojedini5 predjela! te ra1liitost stupnja vrijednosti i ouvanosti povijesne strukture. ' o)1irom na navedena o)ilje*ja 1onirana je 4ovijesna ur)ana -jelina (rad Zagre)! te su odreeni sustavi 1a+tite0 NANF P7'&u<5e !8u8e3 7 '7b&7 7<u4# e ! 7$7b!37 4&!5e' e :74!5e$ e $3&u%3u&e 4rimjenjuje se na prostorne i graevne strukture i1ra*eni5 ur)anistiko-ar5itektonski5! kulturno-povijesni5! pejsa*ni5 ili am)ijentalni5 vrijednosti! nagla+enog 1naenja 1a sliku grada! te s graevnom supstan-om visoke spomenike vrijednosti! koja kao graditeljsko nasljee Zagre)a de:inira njegovu povijesnu ur)anu matri-u.

- %%$ @vim sustavom 1a+tite o)u5va,eni su0 - povijesna je1gra (ornjeg grada i ?aptola s povijesnim podgraima i sredi+njim gradskim trgom! podruje Nova Fes - Dedvedgradska! podruje /onjeg grada planirano i prete*no dovr+eno do kraja %#. st.! podruja planske re1iden-ijalne i1gradnje na podsljemenskom po)re*ju nastala krajem %#. stolje,a te i1meu dvaju svjetski5 ratova! podruja nastala +irenjem grada na istok krajem %#. i poetkom 2 . stolje,a te i1meu dvaju svjetski5 ratova! prostorna -jelina sredi+njega gradskog gro)lja Dirogoj! te prostorna -jelina 4redsjedniki dvori - vila Weiss. @voj 1oni odgovara re*im potpune kon1ervatorske 1a+tite povijesne ur)ane strukture! pejsa*ni5 o)ilje*ja te pojedinani5 graevina! unutar koje je potre)no ouvati sva )itna o)ilje*ja prostorne i graevne strukture! odreene topogra:ijom! povijesnom graevnom supstan-om te ra1noliko+,u namjena i sadr*aja. Za+titu koja proi1la1i i1 spomeniki5 svojstava povijesne ur)ane strukture! pejsa*ni5 i am)ijentalni5 vrijednosti! te pojedinano 1a+ti,eni5 kulturni5 do)ara! potre)no je provoditi -jelovito! +to podra1umijeva ouvanje i o)novu i1vorni5 karakteristika! uklanjanje u1roka i posljedi-a ugro*enosti te osiguranje optimalne spomenike pre1enta-ije kulturnog do)ra. O:C! u45e3! 8#;3!3eE - sana-ija i odr*avanje u povijesnom kontinuitetu ouvane ur)ane matri-e! mjerila i slike naselja! povijesne graditeljske strukture! pose)no vrijedni5 o)jekata i pote1a te postoje,e - ouvane povijesne par-ela-ije9 - sana-ija i odr*avanje svake 1grade koja je sauvala i1vorna graditeljska o)ilje*ja9 - odr*avanje i ureivanje nei1graeni5 povr+ina i pripadaju,e ur)ane opreme! vode,i rauna o nje1inim autentinim elementima kao +to su javna rasvjeta! 1elenilo i 5ortikulturna rje+enja! o)likovanje i opremanje parkovni5 povr+ina! ureivanje par-ela te predvrtova i karakteristini5 ograda9 - sprjeavanje nadogradnje ili dogradnje pojedini5 1grada ili pak neprimjereni5 adapta-ija kojima se )itno mijenja i1vorna ar5itektonska 1amisao9 - ouvanje karakteristini5 rje+enja krovova i sprjeavanje )itni5 promjena ga)arita i o)likovanja! jer su dio autentinoga ar5itektonskog rje+enja i mjerodavni kao peta :asada u karakteristinoj sli-i naselja9 - postoje,u kvalitetnu gradnju u dvori+tu )loka ili par-ele! koja je i1graena sukladno ranijim propisima! mogu,e je 1adr*ati! a prin-ipom postupnosti tre)a omogu,iti odgovaraju,u rekonstruk-iju i uklanjanje degradiraju,i5 elemenata i sadr*aja9 - nije dopu+tena ugradnja graditeljski5 elemenata i opreme koja nije u skladu s autentinim elementima gradnje9 - u naseljima ili dijelovima naselja! kao i u pote1ima koji su 1ateeni kao devastirani ili nedovr+eni! mogu,a je interpola-ija i gradnja 1amjenski5 o)jekata! u1 po+tivanje mjerila i ostali5 lokalni5 uvjeta te u1 pret5odnu valori1a-iju loka-ije9 - 1a novu gradnju kao i 1a ureivanje gradski5 trgova! preporua se proved)a javnog natjeaja9 - 1a sve 1a5vate potre)no je is5oditi pose)ne uvjete i pret5odno odo)renje nadle*nog tijela 1a 1a+titu kulturni5 do)ara! - 1a sve kompleksne 1a5vate ureenja pojedini5 )lokova na podruju /onjeg grada kojima se )itno mijenja nji5ova postoje,a prostorna i graevinska struktura/mor:ologija )loka potre)no je i1raditi proved)eni dokument prostornog ureenja. P7$eb ! u45e3! 8#;3!3e 8# :7'&u<5e (= GORNJI GRAD I KAPTOL- :&e9# "&#D!<%79 :&!%#8uE

- %%6 Na podruju povijesnoga gradskog sredi+ta kao potpuno mor:olo+ki i strukturalno de:iniranom prostoru! svi 1a5vati u prostoru i graditeljskoj strukturi uvjetovani su o)ve1om po+tivanja ouvani5 vrijednosti i uklapanja u takav povijesno uvjetovani am)ijent9 - o)ve1a ouvanja i sana-ije pojedinani5 kulturni5 do)ara! - o)ve1a ouvanja! o)nove i sana-ije o)jekata povijesne graditeljske strukture koja je po svojim ar5itektonsko-o)likovnim! graditeljskim! kulturno-povijesnim! mor:olo+kim i tipolo+kim o)ilje*jima! povijesni sloj i1gradnje kao nositelj i pre1entant povijesni5 o)ilje*ja i am)ijentalni5 oso)itosti! te u )itnome odreuje :i1ionomiju prostora! - nije dopu+teno uklanjanje pojedinani5 kulturni5 do)ara! kao i graevina koje su po svojim ar5itektonsko-o)likovnim! graditeljskim! kulturno-povijesnim! mor:olo+kim i tipolo+kim o)ilje*jima! povijesni sloj gradnje vrijedan ouvanja kao nositelj i pre1entant prostorni5 o)ilje*ja i am)ijentalni5 oso)itosti! te u )itnome odreuje :i1ionomiju prostora! - i1nimno! takav je 1a5vat mogu, iskljuivo prema uvjetima i1 lanka 64. Zakona o 1a+titi i ouvanju kulturni5 do)ara! te u1 detaljnu valori1a-iju ar5itektonskoo)likovni5 i graditeljski5 o)ilje*ja graevine! - mogu,nost i1gradnje novi5 o)jekata kao interpola-ija u de:iniranome povijesnom tkivu! odnosno mogu,nost 1amjenske gradnje! u1 ouvanje karakteristine povijesne par-ela-ije! ograniena je iskljuivo na minimalan )roj loka-ija 1a koje se detaljnijom kon1ervatorskom o)radom utvrdi mogu,nost uklanjanja postoje,e graditeljske strukture koja ne posjeduje spomeniku! kulturno-povijesnu! am)ijentalnu i graditeljsku vrijednost9 odnosno ne posjeduje o)ilje*ja graditeljske strukture vrijedne ouvanja kao povijesnog sloja i1gradnje koji upotpunjuje povijesnu :i1ionomiju prostora ili tvori segmente spe-i:ine am)ijentalnosti! s o)1irom na ar5itektonske! graevinske! graditeljsko-tipolo+ke karakteristike! 1naajne povijesne :unk-ije i namjene! - nova odnosno 1amjenska i1gradnja! tre)a u svim elementima - mor:olo+ki! mjerilom i ga)aritima )iti u skladu s povijesnim i am)ijentalnim o)ilje*jima loka-ije i kvalitetno ar5itektonsko ostvarenje! a nije dopu+tena gradnja 1a namjene koje 1a5tijevaju inten1ivan promet vo1ila! - 1a novu i1gradnju potre)no je provesti javni natjeaj! kojem tre)a pret5oditi detaljnija kon1ervatorska o)rada i ar5eolo+ka istra*ivanja! - 6ekonstruk-ije! adapta-ije i prenamjene tavana! karakteristini5 eta*a! pri1emlja i podruma9 - rekonstruk-ije! adapta-ije i prenamjene potre)no je provoditi radi sana-ije! ureenja! a:irma-ije i optimalne pre1enta-ije i1vorni5 povijesni5! am)ijentalni5! mor:olo+ki5 i strukturalni5 o)ilje*ja prostora i graditeljske strukture9 mjerila i ouvane karakteristine povijesne par-ela-ije! uklanjanja degradiraju,i5 elemenata sadr*aja9 maksimalnim ouvanjem i1vorne stam)ene namjene9 te uspostavom oni5 namjena koji doprinose revitali1a-iji am)ijenta9 a prema spe-i:inim o)ilje*jima svake pojedine loka-ije! - nisu dopu+tene rekonstruk-ije! dogradnje i nadogradnje! kao interven-ije na povijesnoj graditeljskoj strukturi koja je nositelj karakteristine povijesne matri-e! a kojima se )itno utjee i mijenjaju i1vorna/postoje,a kvalitetna graditeljska i o)likovna o)ilje*ja! mjerilo i ga)ariti! - i1nimno! ovi 1a5vati su mogu,i na pomo,nim o)jektima na par-eli! rekonstruk-ijom koji5 i eventualno minimalnim pove,anjem volumena se omogu,ava istovremeno uklanjanje ostale nekvalitetne i1gradnje na par-eli9 - <dapta-ije tavana

- %%7 - na prostorima! pote1ima! am)ijentima i karakteristinim povijesnim prospektima grada! pose)no na povijesnim palaama na liniji )edema (rade-a! kanonikim kurijama na ?aptolu! kao i na 1gradama koje svojim krovi+tem odreuju sliku trga ili uli-e! nisu dopu+tene adapta-ije i prenamjene kojima se )itno utjee na integritet povijesne strukture i mijenja i1ra*ajnost i i1vornost krovne konstruk-ije! te kontinuitet krovni5 kosina s karakteristinom vrstom pokrova - -rijepom! kao pete :asade grada! - adapta-ija i prenamjena tavana u stam)eni prostor! iskljuivo unutar postoje,eg/i1vornog ga)arita! mogu,a je na graevinama koje po svojoj tipologiji (graanske i o)rtnike ku,e %". i %#. st& tradi-ionalno koriste krovi+ta! u1 uvjet da takav 1a5vat )ude u :unk-iji pro-esa revitali1a-ije povijesne je1gre! po+tuje osnovni tip i ga)arit krovi+ta! te omogu,i graevinsku sana-iju i sei1miku 1a+titu graevine! - <dapta-ije karakteristini5 eta*a - adapta-ije su mogu,e u okvirima koji omogu,avaju ouvanje i1vornoga karakteristinoga tlo-rtnog kon-epta i konstruk-ije! graditeljsko-o)likovni5 i o)rtniki5 karakteristika i materijala interijera! - <dapta-ije pri1emlja i podruma - nisu dopu+tene adapta-ije pri1emlja u poslovne prostore namjena koji5 nije primjerena spomenikoj i am)ijentalnoj vrijednosti prostora (skladi+ta! autolimarije! graevinske )ravarije i sl.&! - u ulinim i pomo,nim dvori+nim o)jektima mogu,e su adapta-ije pri1emlja i podruma u lokale namjena koji5 je primjerena povijesnom gradskom sredi+tu! u1 uvjet da se ouvaju karakteristina i1vorna graditeljska i o)likovna o)ilje*ja prostora (konstruk-ija! proelje&! u1 primjenu materijala i o)likovni5 elemenata koji korespondiraju s tradi-ijskim elementima gradnje i nemaju )itnog i trajnog utje-aja na integritet povijesne strukture i am)ijentalne vrijednosti9 isto se odnosi i na rje+enje reklamni5 natpisa! - ula1e u te prostore osigurati i1 ve*e! 5odnika ili dvori+ta pripadaju,eg o)jekta! a i1ved)om ula1a ne smiju se degradirati ar5itektonsko-o)likovna i graditeljska o)ilje*ja graevine! pose)no proelja! - nije dopu+teno rastvaranje ulini5 proelja kao i interven-ije u plo5u plonika pje+aki5 povr+ina (usije-anja! gradnja pristupnog stu)i+ta& radi i1ved)e ula1a u te prostore! - u potpunosti tre)a ouvati i u maksimalnoj mjeri omogu,iti pre1enta-iju i1vornoga tradi-ijskoga konstruktivnog sustava - svoene konstruk-ije! - o)ve1na dokumenta-ija 1a utvrivanje pose)ni5 uvjeta je ar5itektonski snimak postoje,eg stanja graevine ili dijela graevine na kojem se planira 1a5vat! s prika1ima karakteristini5 detalja! prijedlog 1a5vata te opis radova! - 1a rekonstruk-ijske i sana-ijske 1a5vate te adapta-ije koje 1adiru u konstruktivni sustav povijesni5 graevina! pose)no oni5 spomenike vrijednosti! o)ve1na je proved)a detaljniji5 istra*ni5 radova (kon1ervatorski5! restauratorski5! ar5eolo+ki5& i statika eksperti1a graevinsko-konstruktivnog stanja i ugro*enosti od vlage! - promet - radi prometnog rastere,enja prostora potre)no je maksimalno redu-irati mogu,nost parkiranja na javnim povr+inama! pose)no tamo gdje je onemogu,eno pje+ako komuni-iranje! oko glavni5 povijesni5 *ari+ta! repre1entativni5 graevina i prostora koji su nositelji identiteta prostora te omogu,iti gradnju odgovaraju,eg )roja gara*no-parkirali+ni5 mjesta na loka-ijama i1van ove 1one. P7$eb ! u45e3! 8#;3!3e 8# :7'&u<5e 6= DONJI GRAD- :&e9# "&#D!<%79 :&!%#8uE

- %%" Na podruju povijesnoga gradskog sredi+ta kao potpuno mor:olo+ki i strukturalno de:iniranom prostoru! svi 1a5vati u prostoru i graditeljskoj strukturi uvjetovani su o)ve1om po+tivanja i a:irma-ije vrijednosti prostora - elemenata ur)anog kon-epta i povijesne matri-e! povijesne graditeljske strukture! te uklapanja 1a5vata u takav povijesno uvjetovani am)ijent. K#&#%3e&!$3!< ! ele9e 3! u&b# 7" %7 @e:3# ! :74!5e$ e 9#3&!@eE - o)ve1a ouvanja karakteristine mre*e komunika-ija! trgova! trgova-parkova i perivoja! nji5ovi5 trasa! i1vornog :ormata i :i1ionomije! nivelete! regula-ijske i graevne linije! parterne i 5ortikulturne o)rade! te svi5 elemenata vrijedne povijesne ur)ane opreme9 - o)ve1a ouvanja prostorni5 i :unk-ionalni5 *ari+ta i sim)ola kontinuiteta *ivota! te povijesne organi1a-ije prostora9 - o)ve1a ouvanja karakteristini5! do danas ouvani5! prostorni5 jedini-a - insula i )lokova! ouvanjem nji5ova :ormata! mor:ologije! dimen1ije! graevne linije! karakteristine par-ela-ije i organi1a-ije prostora! mjerila i dipo1i-ije o)jekata! parternog ureenja slo)odni5 povr+ina i kvalitetnog 1elenila9 - 1a+tita karakteristinog mjerila - visine i1gradnje! radi ouvanja 5omogenosti strukture i povijesne slike grada! pose)no ra1nolikosti visina ulini5 graevina! +to pretpostavlja da se pri interpola-ijama i rekonstruk-ijama tre)a slijediti prete*ito/karakteristino mjerilo podruja odnosno am)ijenata! te uklapanje u odreeni povijesni am)ijent tako da se odr*i itljivost povijesne matri-e9 - o)ve1a ouvanja i sana-ije pojedinani5 kulturni5 do)ara9 - o)ve1a ouvanja! o)nove i sana-ije o)jekata povijesne graditeljske strukture koja je po svojim ar5itektonsko-o)likovnim! graditeljskim! kulturno-povijesnim! mor:olo+kim i tipolo+kim o)ilje*jima! povijesni sloj i1gradnje kao nositelj i pre1entant povijesni5 o)ilje*ja i am)ijentalni5 oso)itosti! te u )itnome odreuje :i1ionomiju prostora9 - mogu,nost rekonstruk-ije i sana-ije o)jekata koji nemaju navedena o)ilje*ja povijesne graditeljske strukture vrijedne ouvanja! radi pove,anja kvalitete o)jekata i nji5ove uklopljenosti u povijesni am)ijent9 - nije dopu+teno uklanjanje pojedinani5 kulturni5 do)ara te graevina koje su po svojim ar5itektonsko-o)likovnim! graditeljskim! kulturno-povijesnim! mor:olo+kim i tipolo+kim o)ilje*jima! povijesni sloj gradnje vrijedan ouvanja kao nositelj i pre1entant prostorni5 o)ilje*ja i am)ijentalni5 oso)itosti! te u )itnome odreuje :i1ionomiju prostora. 21nimno! takav 1a5vat mogu, je iskljuivo prema uvjetima i1 lanka 64. Zakona o 1a+titi i ouvanju kulturni5 do)ara! te u1 detaljnu valori1a-iju ar5itektonsko-o)likovni5 i graditeljski5 o)ilje*ja graevina9 - mogu,nost i o)ve1u uklanjanja o)jekata )e1 ar5itektonski5 vrijednosti i )e1 )itnoga am)ijentalnog ili :unk-ionalnog 1naenja u povijesnoj strukturi /onjeg grada! odnosno koji predstavljaju i1ra1itu degrada-iju povijesni5 i am)ijentalni5 vrijednosti prostora. G&#' 5# 74!G 7b5e%#3# - nova odnosno 1amjenska i1gradnja! kao interpola-ija u pote1u de:iniranom povijesnom graditeljskom strukturom koja posjeduje spomenika o)ilje*ja! odnosno koja kao povijesni sloj i1gradnje upotpunjuje povijesnu :i1ionomiju prostora ili tvori segmente spe-i:ine am)ijentalnosti9 tre)a u svim elementima mor:olo+ki! mjerilom i ga)aritima )iti u skladu s povijesnim i am)ijentalnim o)ilje*jima loka-ije - ulinog pote1a! odnosno )loka9 i kvalitetno ar5itektonsko ostvarenje9

- %%# - 1a novu ulinu gradnju! 1a sve nove graevine javne i dru+tvene namjene te 1a -jelovito ureenje javni5 prostora (trgova! parkova i pje+ake 1one& o)ve1an je javni natjeaj9 - na perimetru (o)odu& )loka mogu,nost gradnje novi5 o)jekata! odnosno 1amjenske gradnje! odreena je kao0 - mogu,nost popunjenja nei1graeni5 graevni5 par-ela! - 1amjena dotrajali5 i nekvalitetni5 graevina koje nemaju utje-aja na :i1ionomiju prostora! ili kao -jelovit rekonstruk-ijski 1a5vat prostorne jedini-e - )loka! radi pove,anja nji5ove prostorne! graditeljske i sadr*ajne kvalitete9 u1 o)ve1u ouvanja postoje,e i dovr+enja karakteristine kon-ep-ije! mor:olo+ki5 i strukturalni5 o)ilje*ja i mjerila )loka - pote1a! po+tivanja karakteristine 1ateene par-ela-ije9 te kao kvalitativni doprinos i a:irma-ija sveukupni5 vrijednosti prostora9 - unutar prostora )loka! radi dovr+enja nede:inirani5 ili sreivanja degradirani5 o)ilje*ja prostora ili 1ateene graditeljske strukture! mogu,e je interpolirati nove graevine koje svojim volumenom! po1i-ijom i o)likovanjem! a:irmiraju postoje,e i stvaraju nove kvalitete! elemente ureenja i o)likovanja prostora9 pri emu ti volumeni svojim ga)aritima i o)likovanjem ne smiju onemogu,iti per-ep-iju povijesnog am)ijenta neposredne okoline i optimalnu spomeniku pre1enta-iju povijesne strukture9 - )lokovi o1naeni u gra:ikom prika1u (Darti,eva - 'miiklasova - =rg *rtava :a+i1ma - =oma+i,eva! )lok 8esareva! 4reradovi,eva - 7e)rangova - (ajeva ;erislavi,eva! Eerjavi,eva - (unduli,eva - 7e)rangova - 4reradovi,eva! 2li-a Hrankopanska - 4rila1 (j. /e*eli,a - Deduli,eva! 2li-a - ?ai,eva - 4rila1 (j. /e*eli,a - ?ai,eva! ?lai,eva - ?raji+ka - 4rila1 (j. /e*eli,a - 4rimorska! 2li-a (unduli,eva - Far+avska - Hrankopanska! =rg )ana Celai,a - 4ra+ka - =eslina (ajeva! =rg )ana Celai,a - 4etrinjska - <mru+eva - 4ra+ka! Hrankopanska Far+avska - (unduli,eva - DasarTkova! (unduli,eva - Far+avska - 4reradovi,eva DasarTkova! ;ogovi,eva - (ajeva - =eslina - 4reradovi,eva! =eslina - (ajeva ;erislavi,eva - 4reradovi,eva! Fla+ka - Foninina - 6u)eti,eva - '-5losserove stu)e&! odreeni su 1a prioritetnu i1radu detaljni5 kon1ervatorski5 propo1i-ija i studija )loka. G&#' 5# 4!$7%!G 7b5e%#3# (4!;!G 7' / e3##1 nije dopu+tena0 - na prostoru sjeverno od *elje1nike pruge! i1meu =rga Hran-uske 6epu)like na 1apadu i 7ein1elove na istoku! u1 i1nimku prostora ;loka ;adel prostora kongresnog -entra na loka-iji )loka 'avska - Cuki,eva i prostora poslovnostam)enog kompleksa na loka-iji 2li-a 2%2-2%4! 1a koje ,e se parametri gradnje de:inirati kon1ervatorskim propo1i-ijama 1a program natjeaja! odnosno pose)nim uvjetima9 - unutar prostornog koridora 'redi+nje osi! i1meu 1grade N'? i =rnjanske uli-e! odnosno unutar vi1urni5 linija Dost slo)ode! -rkva sv. Darka i Dost slo)ode! ?atedrala9 - unutar prostornog koridora 'avske -este! odnosno i1meu vi1urni5 prava-a Cadranski most! -rkva ?rista ?ralja na Dirogoju! te Cadranski most i 2liki ne)oder9 - radi ouvanja i a:irma-ije ur)ane mor:ologije i matri-e! isto se odnosi i na prostor u1 3li-u grada Fukovara unutar koridora de:iniranog postoje,im graevinskim prav-ima o)jekata Fukovarska 3$ (ar5. (ali,&! na sjeveru i Fukovarska $2 (ar5. Ha)ris& na jugu9

- %2 - u preostalom prostoru omogu,ava se gradnja visoki5 o)jekata po1i-ionirani5! u pravilu! uvueno od postoje,i5 graevni5 prava-a! s tim da je s o)1irom na mogu,i utje-aj na okolnu i1gradnju i vi1ure na sredi+nji dio povijesne je1gre! po1i-ija! :ormat i volumen takve i1gradnje uvjetovan o)ve1om pret5odne detaljnije anali1e svake pojedine loka-ije. Re%7 $3&u%@!5e F #'#:3#@!5e- #'7"&#' 5e ! '7"&#' 5e # :74!5e$ 75 "&#'!3el5$%75 $3&u%3u&! Re%7 $3&u%@!5e F #'#:3#@!5e - 6ekonstruk-ije - adapta-ije graevina potre)no je provoditi radi sana-ije! ureenja i optimalne pre1enta-ije i1vorni5 povijesni5 i am)ijentalni5 vrijednosti prostorne i graditeljske strukture9 uklanjanja degradiraju,i5 elemenata i sadr*aja9 maksimalnog ouvanja i1vorne namjene9 te uspostave oni5 namjena koji doprinose a:irma-iji vrijednosti graevine i am)ijenta. - <dapta-ije tavana - na prostorima! pote1ima! am)ijentima i karakteristinim povijesnim prospektima grada! na graevinama koje svojim krovi+tem odreuju :i1ionomiju prostora! sliku trga ili uli-e! te na pojedinanim kulturnim do)rima! nisu dopu+tene adapta-ije i prenamjene kojima se )itno utjee na integritet povijesne strukture i mijenja i1ra*ajnost i i1vornost krovne konstruk-ije! - na ostalim graevinama mogu,nost adapta-ije uvjetovana je o)ve1om ouvanja postoje,eg/i1vornog ga)arita! tipa! konstruktivni5 i o)likovni5 elemenata krovi+ta! te omogu,avanjem graevinske sana-ije i sei1mike 1a+tite graevina. - <dapta-ije karakteristini5 eta*a - adapta-ije su mogu,e u okvirima koji omogu,avaju ouvanje i1vornoga karakteristinoga tlo-rtnog kon-epta i konstruk-ije! graditeljsko-o)likovni5 i o)rtniki5 karakteristika i materijala interijera. - <dapta-ije pri1emlja i podruma - nisu dopu+tene adapta-ije i prenamjene pri1emlja i podruma u poslovne prostore namjena koji5 nije primjerena spomenikoj i am)ijentalnoj vrijednosti prostora i graditeljske strukture (skladi+ta! autolimarije! graevinske )ravarije i sl.&! - u ulinim i dvori+nim graevinama mogu,e su adapta-ije i prenamjene pri1emlja i podruma u lokale namjena koji5 je primjerena gradskom sredi+tu! u1 uvjet da se ouvaju karakteristina i1vorna graditeljska i o)likovna o)ilje*ja prostora (konstruk-ija! proelje&! te u1 primjenu materijala i o)likovni5 elemenata koji korespondiraju s tradi-ijskim elementima gradnje i nemaju )itnog i trajnog utje-aja na integritet povijesne strukture i am)ijentalne vrijednosti9 isto se odnosi i na rje+enje reklamni5 natpisa! - ula1e u te prostore osigurati i1 ve*e! 5odnika ili dvori+ta pripadaju,eg o)jekta! a i1ved)om ula1a ne smiju se degradirati ar5itektonsko-o)likovna i graditeljska o)ilje*ja graevine! pose)no proelja! - nije dopu+teno rastvaranje ulini5 proelja kao i interven-ije u plo5i plonika pje+aki5 povr+ina (usije-anja! gradnja prila1nog stu)i+ta i sl.& radi i1ved)e ula1a u te prostore! - u potpunosti tre)a ouvati i u maksimalnoj mjeri omogu,iti pre1enta-iju i1vornoga konstruktivnog sustava (svoene konstruk-ije podruma i pri1emlja&. N#'7"&#' 5e - nisu dopu+tene nadogradnje pojedinani5 kulturni5 do)ara i povijesne graditeljske strukture koja je po o)likovnoj dovr+enosti! ar5itektonskim! graditeljskim!

- %2% kulturno-povijesnim! mor:olo+kim i tipolo+kim o)ilje*jima povijesni sloj i1gradnje kao nositelj i pre1entant povijesni5 o)ilje*ja i am)ijentalni5 oso)itosti! te u )itnome odreuje :i1ionomiju prostora! - nadogradnje kao mogu,i o)lik interven-ije pri5vatljive su na pojedinim ni*im graevinama koje su uokvirene vi+om i1gradnjom! a same ne posjeduju 1naajna i kvalitetna ar5itektonsko-graditeljska o)ilje*ja odreenoga povijesnog sloja i1gradnje. 3 sluaju nadogradnje potre)no je ostvariti o)likovnu usklaenost nadograene eta*e s ukupnim volumenom o)jekta i am)ijentalnim oso)itostima predjela. D7"&#' 5e - nisu dopu+tene dogradnje kojima se )itno mijenja i1vorna/1ateena kon-ep-ija i de:inirani ga)ariti graevine! - i1nimno! dogradnja kao o)lik interven-ije mogu,a je na temelju detaljnog ela)oriranja stanja i potre)a 1a ouvanje vitalni5 :unk-ija graevine i kvalitete stanovanja. P&79e3 - radi prometnog rastere,enja prostora potre)no je maksimalno redu-irati mogu,nost parkiranja na javnim povr+inama! pose)no tamo gdje je onemogu,eno pje+ako komuni-iranje! oko glavni5 povijesni5 *ari+ta! repre1entativni5 graevina i prostora! koji su nositelji identiteta prostora! te omogu,iti gradnju javni5 gara*a na loka-ijama i1van ove sredi+nje 1one. (radnju gara*a 1a potre)e postoje,e! odnosno nove gradnje! mogu,e je predvidjeti unutar )loka. P7$eb ! u45e3! 8#;3!3e 8# 0= PODRUJE PLANSKI REGULIRANE REZIDEN>IJALNE IZGRADNJE DO POLOVI>E 6+= STOLJEA- :&e9# "&#D!<%79 :&!%#8u - o)ve1a ouvanja karakteristini5 elemenata ur)anog kon-epta! povijesne matri-e i :i1ionomije9 - o)ve1a ouvanja karakteristini5 mor:olo+ki5 i strukturalni5 prostorni5 o)ilje*ja! mjerila i tipologije gradnje! am)ijentalni5 i prirodni5 vrijednosti predjela! te prirodne kon:igura-ije terena9 - o)ve1a ouvanja i sana-ije pojedinani5 kulturni5 do)ara9 - o)ve1a ouvanja! o)nove i sana-ije o)jekata povijesne graditeljske strukture koja je po svojim ar5itektonsko-o)likovnim! graditeljskim! kulturno-povijesnim! mor:olo+kim i tipolo+kim o)ilje*jima! povijesni sloj i1gradnje kao nositelj i pre1entant spe-i:ini5 am)ijentalni5 oso)itosti! te u )itnome odreuje :i1ionomiju prostora9 - mogu,nost rekonstruk-ije i sana-ije o)jekata koji nemaju navedena o)ilje*ja povijesne graditeljske strukture vrijedne ouvanja! u svr5u pove,anja kvalitete o)jekata i nji5ove uklopljenosti u povijesni am)ijent9 - nije dopu+teno uklanjanje pojedinani5 kulturni5 do)ara te graevina koje su po svojim ar5itektonsko-o)likovnim! graditeljskim! kulturno-povijesnim! mor:olo+kim i tipolo+kim o)ilje*jima! povijesni sloj gradnje vrijedan ouvanja kao nositelj i pre1entant prostorni5 o)ilje*ja i am)ijentalni5 oso)itosti! te u )itnome odreuje :i1ionomiju prostora. 21nimno! takav 1a5vat mogu, je iskljuivo prema uvjetima i1 lanka 64. Zakona o 1a+titi i ouvanju kulturni5 do)ara! te u1 detaljnu valori1a-iju ar5itektonsko-o)likovni5 i graditeljski5 o)ilje*ja graevina9

- %22 - mogu,nost uklanjanja o)jekata )e1 ar5itektonski5 vrijednosti i )e1 )itnoga am)ijentalnog ili :unk-ionalnog 1naenja u povijesnoj strukturi predjela! odnosno koji i1ra1ito degradiraju povijesne i am)ijentalne vrijednosti prostora9 - nova ili 1amjenska gradnja tre)a u svim elementima - mor:olo+ki! mjerilom! ga)aritima i namjenom! )iti u skladu s kulturno-povijesnim i am)ijentalnim o)ilje*jima loka-ije! te kvalitetno ar5itektonsko ostvarenje9 - pri i1gradnji novi5 ili rekonstruk-ije postoje,i5 graevina o)jekata! radi ouvanja 5omogenosti i am)ijentalni5 vrijednosti predjela! potre)no je omogu,iti uklapanje novog volumena u odreeni povijesni am)ijent tako da se odr*i itljivost povijesne matri-e! omogu,i o)likovanje 5ortikulturno ureenje slo)odni5 povr+ina (predvrtova i vrtova& i ouvanje kvalitetnog 1elenila9 te sukladno tom maksimalno prilagodi nain rje+avanja prometa u mirovanju9 nije dopu+teno ukupne gara*noparkirali+ne povr+ine predvidjeti i1van ga)arita osnovne graevine. NBN F P7'&u<5e &#8l!<!37" $3u: 5# 7<u4# 7$3! :74!5e$ e $3&u%3u&e 4rimjenjuje se na dio 4ovijesne ur)ane -jeline (rad Zagre)! s vrijednom prostornom i graevnom strukturom te prete*no ouvanom kvalitetnom graevnom supstan-om! odnosno gradske predjele unutar koji5 su -jelovito 1aokru*ene njegove temeljne prostorno-ur)ane i ar5itektonsko-graditeljske karakteristike. @vim sustavom 1a+tite o)u5va,eni su0 - o)odno podruje /onjeg grada u grani-ama njegova planskog +irenja na 1apad! ukljuuju,i prostorne -jeline iliki5 vojarni! te na istok i1meu 4etrove! Zvonimirove i Fr)ani,eve uli-e! s ju*ne strane prostor do *elje1nike pruge! s vi1urnim koridorima 'avske -este i J'redi+nje osiJ! te sjeverni predjeli i1meu Celenov-a! 4antovaka! 4rekri*ja! @krugljaka te predjel i1meu Dlinova i (raanske -este. @voj 1oni odgovara re*im 1a+tite osnovni5 elemenata povijesne ur)ane strukture i pejsa*ni5 vrijednosti! te pojedini5 skupina i pojedinani5 povijesni5 graevina! unutar koje je potre)no ouvati sva )itna o)ilje*ja te strukture. M5e&e 8#;3!3eE Za dijelove podruja kulturnog do)ra - 4ovijesna ur)ana -jelina (rad Zagre)! 1a koja je utvren sustav 1a+tite NBN! pri planiranju ureenja prostora! gradnje novi5 ili rekonstruk-ije postoje,i5 graevina! navedene mjere 1a+tite primjenjuju se adekvatno stupnju vrijednosti i ouvanosti prostorne i graditeljske strukture0 - potpuna 1a+tita odnosi se na ouvanje :i1ionomije! ga)arita i1gradnje! ur)ani5 interijera i sl.! u1 mogu,nost nu*nog prilagoavanja postoje,e supstan-e suvremenim potre)ama9 - unutar prostornog koridora 'avske -este i J'redi+nje osiJ potpuna 1a+tita odnosi se na ouvanje glavni5 ekspo1i-ija! karakteristini5 vi1ura i slike povijesne je1gre! te sukladno tome odreivanje ga)arita nove gradnje9 - u sluaju 1amjenske gradnje ili pojedinane interpola-ije! kao i rekonstruk-ije postoje,i5 1grada! svi elementi relevantni 1a odreivanje 1a5vata u prostoru - o)lik i veliina graevinske par-ele! namjena! veliina i o)likovanje graevine te nje1in smje+taj na par-eli! ureenje par-ele! nain prikljuenja par-ele i o)jekta na javnoprometnu povr+inu i komunalnu in:rastrukturu - moraju se podrediti ogranienjima i o)ve1ama koje proi1la1e i1 ur)anistiki5 i ar5itektonski5 spe-i:inosti svakoga pojedinog naselja! odnosno lokalnim uvjetima9

- %23 - 1a gradnju ulini5 o)jekata! 1a sve nove graevine javne i dru+tvene namjene te 1a ureivanje gradski5 trgova o)ve1an je javni natjeaj9 - 1a sve kompleksne 1a5vate ureenja )lokova0 ;lok J;adelJ! ;ranimirova /omagojeva - 3l. kne1a ;orne - BrdXdTjeva! 3l. 2. ?r+njavoga - ?ai,eva 4ierottijeva - Cuki,eva! Fla+ka - Foninina - produ*ena Curkovi,eva - Curkovi,eva 4etreti,ev trg! )lok JHrankJ! 7anu+eva - 3l. 6epu)like <ustrije -=aloveva kojima se )itno mijenja nji5ova postoje,a prostorna i graevinska struktura/mor:ologija )loka potre)no je i1raditi proved)eni dokument prostornog ureenja. 6=b= G&#'$%# #$el5# Za+tita gradski5 naselja podra1umijeva ouvanje nji5ove autentinosti i po+tivanje i1vorni5 ur)anistiko-ar5itektonski5 1amisli! te se mogu,e interven-ije u njima ponajprije odnose na sana-iju i odr*avanje kako prostora u -jelini! tako i svake pojedine graevine! po+tuju,i primijenjenu karakteristinu te5nologiju i graevinske materijale. Z#;3!Ce # "&#'$%# #$el5# # :7'&u<5u 7buG4#3# Pl# #0 - /io naselja - povijesna je1gra 4odsuseda! Z-%$2#9 - /io naselja - povijesna -jelina 8vjetno naselje! Z-%$439 - /io naselja - povijesna -jelina naselja JEelje1nika kolonijaJ! Z-%$3 .9 - /io naselja J4rva 5rvatska +tedioni-aJ na =re+njev-i! Z-%$429 - /io naselja - ar5itektonski ansam)l gradski5 vila u Novakovoj uli-i! Z-%$449 - JZelena potkovaJ ur)anistiko-ar5itektonska i parkovna -jelina trgova! Z-%$36. Za+ti,ena gradska naselja su ouvanja vrijedne prepo1natljive prostorne ur)anistikoar5itektonske -jeline! 1a koje su sukladno provedenoj valori1a-iji prostora utvrene 1one 1a+tite J<J i J;J. Z7 # 8#;3!3e NAN F :7'&u<5e !8 !9 7 '7b&7 7<u4# e ! 7$7b!37 4&!5e' e :74!5e$ e $3&u%3u&e Zona 1a+tite J<J valori1a-ijom je utvrena 1a gradska naselja ili nji5ove dijelove i1ra*eni5 ur)anistiko-ar5itektonski5! kulturno-povijesni5! pejsa*ni5 ili am)ijentalni5 vrijednosti! nagla+enog 1naenja 1a u*u i +iru sliku grada! s ouvanom graditeljskom strukturom visoke spomenike vrijednosti. Na podruju 1one 1a+tite J<J primjenjuje se potpuna kon1ervatorska 1a+tita povijesne ur)ane strukture! prostorni5 i pejsa*ni5 o)ilje*ja te pojedinani5 graevina9 Z7 # 8#;3!3e NBN F :7'&u<5e &#8l!<!37" $3u: 5# 7<u4# 7$3! :74!5e$ e $3&u%3u&e Zona 1a+tite J;J valori1a-ijom je utvrena 1a gradska naselja ili nji5ove dijelove s vrijednom prostornom i prete*no ouvanom kvalitetnom graditeljskom strukturom. Na podruju 1one 1a+tite J;J primjenjuje se kon1ervatorska 1a+tita ouvani5 elemenata povijesne ur)ane strukture i pejsa*ni5 vrijednosti te ouvani5 pojedini5 skupina i pojedinani5 povijesni5 graevina. M5e&e 8#;3!3e Djere 1a+tite! uvjeti 1a rekonstruk-iju ili novu i1gradnju unutar podruja 1a+ti,eni5 gradski5 naselja ra1likuju se i primjenjuju ovisno o utvrenoj 1oni 1a+tite! povijesnoj matri-i naselja! ur)anistiko-ar5itektonskim i graditeljskim spe-i:inostima! te karakteristinoj tipologiji i1gradnje0

- %24 - sana-ija i odr*avanje ouvane povijesne ur)ane matri-e i par-ela-ije! mjerila i slike naselja! povijesne graditeljske strukture! pose)no vrijedni5 pote1a i graevina! radi kvalitetne spomenike pre1enta-ije9 - ouvanje i1vornosti i autentinosti prostora :ormiranjem -e1ura oko najvrjedniji5 dijelova naselja u1 odvajanje novi5 1ona 1a gradnju i spreavanje nji5ova pretvaranje u amor:nu prei1graenost gradskog prostora9 - sana-ija i odr*avanje svake graevine ouvani5 i1vorni5 graditeljski5 o)ilje*ja9 - odr*avanje i ureivanje nei1graeni5 povr+ina i ur)ane opreme naselja vode,i rauna o 1ateenim vrijednostima i o)ilje*jima prostora kao +to su 1elenilo i 5ortikulturna rje+enja! o)likovanje i opremanje parkovni5 povr+ina! ur)ana oprema9 - odr*avanje i ureivanje predvrtova s karakteristinim ogradama i slino9 - sprjeavanje neprimjereni5 dogradnji i/ili adapta-ija graevina kojima se )itno mijenja nji5ova i1vorna ar5itektonska 1amisao! ga)ariti! o)likovanje i stilske karakteristike9 - ouvanje i1vorne i karakteristine tipologije krovova! koji 1naajno utjeu na sliku naselja i vi1ure unutar i i1van njega9 - nije dopu+tena ugradnja graditeljski5 elemenata i opreme koja nije u skladu s autentinim elementima gradnje9 - postoje,u i1gradnju unutar )loka ili par-ele )e1 spomeniki5 svojstava mogu,e je 1adr*ati! u1 uklanjanje neprimjereni5 elemenata i sadr*aja te njenim usklaivanjem sa spomenikim i am)ijentalnim vrijednostima mikroloka-ije9 - 1a nove i1gradnje! kao i 1a ureivanje gradski5 trgova! preporua se proved)a javnog natjeaja9 - u 1oni 1a+tite J<J i1nimno je mogu,a interpola-ija i gradnja 1amjenski5 graevina u1 pret5odnu detaljnu kon1ervatorsku i prostornu valori1a-iju mikroloka-ije i usklaivanje s postoje,im spomenikim i am)ijentalnim vrijednostima9 - u 1oni 1a+tite J;J u sluaju nove i1gradnje! 1amjenske i1gradnje kao i rekonstruk-ije pojedinani5 graevina svi elementi relevantni 1a odreivanje 1a5vata u prostoru moraju se podrediti ogranienjima i o)ve1ama koje proi1la1e i1 i1vorni5 ur)anistiki5 i ar5itektonski5 spe-i:inosti svakoga pojedinog naselja (o)lik i veliina graevinske par-ele! namjena! veliina i o)likovanje graevine! materijal! ureenje par-ele i smje+taj graevine na par-eli! nain prikljuenja par-ele i graevine na javnoprometnu povr+inu i komunalnu in:rastrukturu&9 - 1a sve 1a5vate unutar grani-a 1a+ti,eni5 gradski5 naselja potre)no je is5oditi pose)ne uvjete i pret5odno odo)renje nadle*nog tijela 1a 1a+titu kulturni5 do)ara. 6=@= Se7$%# #$el5# Za+tita seoski5 naselja podra1umijeva ouvanje nji5ove autentinosti i povijesne matri-e! prostorne organi1a-ije! smje+taja u prirodnom okoli+u! tradi-ijske graevne strukture i karakteristine slike naselja. Dogu,e interven-ije u njima ponajprije se odnose na sana-iju i odr*avanje kako prostora u -jelini! tako i svake pojedine graevine! po+tuju,i tradi-ijski nain gradnje i graevinske materijale. Z#;3!Ce # $e7$%# #$el5# # :7'&u<5u 7buG4#3# Pl# #0 - /io naselja - povijesna -jelina naselja .uerje! Z-%$479 - /io naselja - povijesna -jelina naselja (ornje Frape! Z-%$379 - 4ovijesna je1gra seoskog naselja 6esnik! Z-2%6 .

- %2$ Za+ti,ena seoska naselja su ouvane vrijedne prepo1natljive prostorne i am)ijentalnograditeljske -jeline! 1a koje su sukladno provedenoj valori1a-iji prostora utvrene 1one 1a+tite J<J i J;J. Z7 # 8#;3!3eNAN F :7'&u<5e !8 !9 7 '7b&7 7<u4# e ! 7$7b!37 4&!5e' e :74!5e$ e $3&u%3u&e Zona 1a+tite J<J valori1a-ijom je utvrena 1a seoska naselja ili nji5ove dijelove i1ra*eni5 kulturno-povijesni5! graditeljski5! pejsa*ni5 i am)ijentalni5 vrijednosti! s ouvanom graditeljskom strukturom visoke spomenike vrijednosti! koji poka1uju povijesni kontinuitet *ivljenja na tom prostoru. Na podruju 1one 1a+tite J<J primjenjuje se potpuna kon1ervatorska 1a+tita povijesne matri-e naselja! prostorni5 i pejsa*ni5 o)ilje*ja te pojedinani5 graevina. Z7 # 8#;3!3e NBN F :7'&u<5e &#8l!<!37" $3u: 5# 7<u4# 7$3! :74!5e$ e $3&u%3u&e Zona 1a+tite J;J valori1a-ijom je utvrena 1a seoska naselja ili nji5ove dijelove s vrijednom prostornom i prete*no ouvanom kvalitetnom graditeljskom strukturom. Na podruju 1one 1a+tite J;J primjenjuje se kon1ervatorska 1a+tita ouvani5 elemenata povijesne ur)ane strukture i pejsa*ni5 vrijednosti te ouvani5 pojedini5 skupina i pojedinani5 povijesni5 graevina. M5e&e 8#;3!3eE Djere 1a+tite! uvjeti 1a rekonstruk-iju ili novu i1gradnju unutar podruja 1a+ti,eni5 seoski5 naselja ra1likuju se i primjenjuju ovisno o utvrenoj 1oni 1a+tite! am)ijentalnim i pejsa*nim spe-i:inostima! povijesnoj matri-i naselja te karakteristinoj tipologiji i1gradnje0 - 1a+tita slike naselja! njegove povijesne matri-e i karakteristinog mjerila9 - 1a+tita relje:a i spe-i:ini5 oso)ina pripadaju,eg krajo)ra1a9 - ouvanje auto5toni5 elemenata pejsa*a - +uma! livada! orani-a! vo,njaka9 - a:irmiranje sadnje i njegovanja auto5toni5 )iljni5 vrsta9 - 1a+tita i sana-ija vodotoka i nji5ovi5 karakteristini5 krajo)ra1ni5 o)ilje*ja u sastavu seoskog naselja ili njegovoj )li1ini! kao i spreavanje 1agaivanja i degrada-ije nji5ova prirodnog toka9 - odr*avanje karakteristine povijesne matri-e i organi1a-ije prostora naselja9 - ouvanje o)lika! trase i dimen1ije komunika-ija i ostali5 javni5 povr+ina naselja9 - ouvanje prostorni5 detalja! visokog i niskog 1elenila! ograda! mosti,a! prila1a oku,ni-ama odnosno par-elama! 1dena-a! )unara! raspela i drugi5 elementa opreme vanjski5 prostora9 - njegovanje tipine organi1a-ije par-ela sa stam)enim i poljoprivrednim graevinama9 - uvanje preostali5 etnolo+ki5 graevina i gospodarski5 sklopova! +to podra1umijeva nji5ovu sana-iju! restitu-iju i eventualno rekonstruk-iju prema propo1i-ijama nadle*nog tijela 1a 1a+titu kulturni5 do)ara9 - pojedinane etnolo+ke graevine koje su smje+tene unutar seoski5 naselja potre)no je o)navljati i 1adr*ati Jin situJ9 - 1adr*avanje i ouvanje prepo1natljivi5 toponima! na1iva dijelova naselja! 1emlji+ta! vodotoka! +uma! livadni5 povr+ina! od koji5 pojedini imaju sim)olina i povijesna 1naenja9 - spreavanje uno+enja strani5 o)likovni5 i graevinski5 elemenata i njegovanje tradi-ijskog naina o)likovanja! gradnje i materijala9 - 1adr*avanje visine i1gradnje u grani-ama postoje,eg mjerila naselja! s upora)om uglavnom kosog krova! o)likovno usklaenog s karakteristinim postoje,im krovovima naselja9

- %26 - u 1oni 1a+tite J<J i1nimno je mogu,a interpola-ija i gradnja 1amjenski5 graevina u1 pret5odnu detaljnu kon1ervatorsku i prostornu valori1a-iju mikroloka-ije i usklaivanje s postoje,im spomenikim i am)ijentalnim vrijednostima. 0= P74!5e$ ! $%l7: ! "&#?e4! # .lanak #3. @vim su planom o)u5va,eni 1a+ti,eni povijesni sklopovi i graevine - graditeljski sklopovi! -ivilne graevine i sakralne graevine na prostoru grada Zagre)a. 3 postupku 1a+tite povijesni5 sklopova i graevina provedena je valori1a-ija po prin-ipu ouvanosti i vrijednosti kulturno-povijesni5 i ar5itektonsko-graditeljski5 karakteristika. Djere 1a+tite graditeljski5 sklopova unutar o)u5vata 4lana! kao sastavni dio ?on1ervatorske podloge! prate kartogra:ski prika1i s u-rtanim prostornim meama kulturnog do)ra. 0=#= G&#'!3el5$%! $%l7: Za+ti,eni graditeljski sklopovi su ouvanja vrijedni graditeljski i ur)anistikoar5itektonski kompleksi ra1liiti5 namjena (stam)ena! proi1vodno/gospodarska! industrijska! javna! sakralna i sl.& koji su svojom visokom ouvano+,u i ar5itektonskom! pejsa*nom vrijedno+,u najva*niji prostorni ak-ent na podruju grada Zagre)a. Z#;3!Ce ! "&#'!3el5$%! $%l7:74! # :7'&u<5u 7buG4#3# Pl# #0 - 4ark Daksimir! Daksimirski perivoj! Z-%$2"9 - ?ompleks gro)lja Dirogoj! <leja 7ermanna ;ollea! Z-%$269 - ?ulturno-povijesna -jelina J4ionirski gradJ ((rad mladi5& na (rane+ini! Diro+eveka -esta ))! Z-22"$9 - ?ulturno-povijesna -jelina 4upinovo naselje! 4rila1 4avla Fuk-4avlovi,a % -%$ i %"! Z-22""9 - /io naselja - kolonija gradski5 ku,a na 8iglani! ?lai,eva #! #<! #;! %%! %%<! %%;! Z-%$4#9 - /io naselja - stam)eno naselje J(ogoljin )rijegJ! Dedovi,eva! Hilipovi,eva! 3l. Herde ?ovai,a! 4etrova! Z-%$4%9 - /io naselja - kolonija gradski5 ku,a JDali stanovi 1a invalide i i1)jegli-e i1 2streJ! Feprinaka % -%$ / Do+,enika 2-%6! Z-%$$ 9 - ?urija Cunkovi, s gospodarskim o)jektima! s mlinom-vodeni-om! majurom i drugim gospodarskim o)jektima te parkovnom povr+inom vrtom i vo,njakom! Cunkovi,ev put 2! Z- 4#"9 - ?ukovi,eva ku,a! 3l. <ndrije 7e)ranga # -%%! (ajeva 2"! 3l. <nte ?ovai,a 2-4! 4reradovi,eva 2#! Z- 47%9 - ?ompleks )iv+e 4rve 5rvatske +tedioni-e! danas stam)eno-poslovna 1grada! 2li-a $! Dargaretska %-3! ;ogovi,eva 6! Z- 2249 - ?ompleks stam)eni5 ku,a Nadar)ine Nad)iskupije 1agre)ake - JFatikanJ! Fla+ka 7 <-B! 72<-8! 3l. <ntuna ;auera 2-"! Darti,eva 2#-37! 6atkajev prola1 %-7! Z4#%9 - 'klop dviju poslovno-stam)eni5 ugraeni5 ku,a Wellis-5! Darti,eva %3! Fla+ka 6 ! Z-% 429

- %27 - /io naselja - JZakladni )lokJ! kao ar5itektonska -jelina trgovako-stam)eni5 i poslovni5 1grada! (ajeva 2! 2<! 2;! 28 / ;ogovi,eva %! %<! %;! 2! 4 / 3l. Hrana 4etri,a %! 3! $! 7 / 2li-a %! %<! Z-%$3$9 - Ni1 najamni5 stam)eni5 1grada! (ajeva 47! 4#! $%! $%/%! $3! $$! $$/%! Z-2%$29 - 'tam)ene 1grade! 4rila1 (jure /e*eli,a 42! 44! 46! Z-2%429 - ?ompleks stam)eni5 1grada! 4etrova %$! %$<! %$;! Go)maTerove stu)e 2! ;a)oni,eva %! Z-2%449 - (lavna 1grada kompleksa vojni5 o)jekata J6udol:ove vojarneJ! 3l. 6epu)like <ustrije 2 ! Z-%2339 - Zgrada (lavnog kolodvora i peroni s pod1emnim pristupima i nadstre+ni-ama! =omislavov trg %2! Z- 46 9 - ?ompleks graevina =e5nikog mu1eja! 'avska -esta %"! Z-2%39 - ?ompleks ?atedrale 31nesenja Darijina! Nad)iskupskog dvora s kapelom sv. 'tjepana! utvrdama i parkom 6i)njakom na ?aptolu! ?aptol 3%! Z- 2 29 - ?ompleks samostana klarisa s kaptolskom kulom >4opov turen> (Du1ej grada Zagre)a&! @patika 2 -22! Z- %#49 - ?ompleks -rkve i samostana sv. Hranje ?saverskog! s alejom ?ri*nog puta i perivojem na ?saveru! Candri,eva 2% (?saver&! Z- 7249 - (rkokatoliko sjemeni+te s -rkvom sv. Kirila i Detoda! Kirilometodska % / Frani-anijeva 2! Z- 6%$9 - 'amostan sestara milosrdni-a s -rkvom sv. Finka 4aulskog! Hrankopanska %$ -%7! Z- 33%9 - Bvangelika -rkva sa *upnim dvorom! (unduli,eva 2"! Z- 3339 - ?ompleks Hranjevakog samostana s -rkvom sv. Hranje <si+kog! ?aptol # / @patovina 24! Z- 2 #9 - /jeako sjemeni+te! Fo,arska -esta % 6! Z-2%39 - 8rkva 'r-a 2susova sa samostanom reda /ru*)e 2susove! 4almoti,eva 3%! 33! 3$! Z- 4$$9 - 8rkva sv. Dartina i sale1ijanski samostan! Fla+ka 36! Z- 67%9 - 'akralni kompleks u Darku+ev-u! sastavljen od *upne -rkve sv. Aimuna i Cude =adeja! kapele Dajke ;o*je <neoske! *upnog dvora te gospodarskog o)jekta! Darku+eveka -esta! Z-%3%49 - Eupna -rkva 31nesenja ;la*ene /jevi-e Darije i samostan u 6emetama! .esmikoga %! Z-%3%69 - 8rkva ;la*ene /jevi-e Darije i *upni dvor! (rane+ina! Z-22"29 - 2ndustrijski krajolik - kompleks nekada+nje 'trojarni-e dr*avne *elje1ni-e! =rnjanska -esta %! 7-%%8! Z-%$4 9 - 2ndustrijski krajolik - povijesna -jelina industrijskog kompleksa 4aromlin! ?otura+ka -esta %! Z-%$339 - ?ompleks Zagre)ake pivovare sa 1gradom porte! upravnom 1gradom! restoranom s vrtom i vodotornjem! 2li-a 224! Z- 67 9 - 2ndustrijski krajolik - povijesna -jelina industrijskog kompleksa J(radska klaoni-a i stona tr*ni-aJ! 7ein1elova 66! Z-%$349 - 2ndustrijski krajolik - povijesna -jelina <erodrom ;orongaj! dio kompleksa tvorni-e ?onar d.d.! ;orongajska -esta ))! Z-%$3%9 - Zgrada negda+nje glavne proi1vodne 5ale! dvokatni segment uredsko-skladi+ne 1grade i pro)ni toranj s ostakljenim spojnim komunika-ijskim mostom =vorni-e elektrini5 *arulja J=BEJ Holnegovi,eva % 9 - ?ompleks 4si5ijatrijske )olni-e Frape s pripadaju,im perivojem! ;olnika -esta 32! Z- 7 49

- %2" - ?ulturno-povijesna -jelina Zagre)akog velesajma! <venija /u)rovnik %$! Z-2#$%9 - ?ulturno-povijesna -jelina (raevinski +kolski -entar! <venija F. 7oljev-a 3 -%7! Z-22"79 - ?ulturno-povijesna -jelina ;rodarski institut! <venija F. 7oljev-a 2 ! Z-22"49 - ?ompleks 1grada Feterinarskog :akulteta! 7ein1elova $$! Z-$24#9 - ?ulturno-povijesna -jelina 'tudentski dom J'tjepan 6adi,J! Carunska 2! Z-22"69 - 3r)ano-ar5itektonski ansam)l! pje+aki pasa* spoja DasarTkove % i Far+avske 3$9 DasarTkova % ! 4rola1 sestara ;akovi, %-3! Far+avska 3-$! Z-47$3. Za+tita graditeljskog sklopa podra1umijeva potpunu kon1ervatorsku 1a+titu njegove povijesne i graditeljske strukture! prostorni5 i pejsa*ni5 spe-i:inosti te pripadaju,i5 pojedinani5 graevina. Za 1a+ti,ene graditeljske sklopove! u postupku i1rade rje+enja o 1a+titi! i1raena je kon1ervatorska dokumenta-ija s detaljnim mjerama njegove 1a+tite i ouvanja. M5e&e 8#;3!3eE Djere 1a+tite 1a 1a+ti,ene graditeljske sklopove ra1likuju se i primjenjuju ovisno o nji5ovim ur)anistiko-ar5itektonskim! graditeljskim i am)ijentalnim spe-i:inostima0 - sana-ija i odr*avanje -jelovite povijesne i graditeljske strukture radi ouvanja i kvalitetne spomenike pre1enta-ije graditeljskog sklopa9 - sana-ija i odr*avanje pojedinani5 i :ormativni5 graevina sklopa s ouvanim i1vornim graditeljskim o)ilje*jima9 - o)ve1na je valori1a-ija i i1rada detaljnije kon1ervatorske dokumenta-ije s propo1i-ijama 1a+tite i ouvanja! te dopu+tenim i mogu,im interven-ijama unutar de:inirani5 prostorni5 mea sklopa9 - gradnja i ureenje unutar sklopa mogu,i su prema detaljnim kon1ervatorskim i ur)anistikim propo1i-ijama nadle*ni5 tijela! osim 1a sklopove 1a koje je o)ve1na i1rada detaljne ur)anistike dokumenta-ije na temelju kon1ervatorske podloge s propo1i-ijama 1a+tite i ouvanja graevina te mogu,i5 interven-ija9 - do dono+enja detaljnijeg plana na podrujima o1naeni5 graditeljski5 sklopova mogu,i su samo 1a5vati radi odr*avanja postoje,e graditeljske strukture! u1 mogu,nost uklanjanja iskljuivo pojedini5 graevina ili nji5ovi5 dijelova neprimjereni5 elemenata i sadr*aja! da )i se uskladili sa spomenikim i am)ijentalnim vrijednostima sklopa9 - nije dopu+teno uklanjanje graevine u svr5u gradnje 1amjenski5! osim i1nimno pod uvjetima propisanim lankom 64. Zakona o 1a+titi i ouvanju kulturni5 do)ara9 - 1a gradnju unutar prostorne mee 1a+ti,enog sklopa o)ve1an je javni natjeaj. 0=b= >!4!l # "&#?e4! # Za+ti,ene -ivilne graevine su ouvanja vrijedne pojedinane graevine koje posjeduju odreeno kulturno-povijesno 1naenje i/ili visoke ar5itektonsko-graditeljske kvalitete! ra1liiti5 graditeljski5 i tipolo+ki5 karakteristika te stupnja ouvanosti i1vorni5 o)ilje*ja. 31 stam)ene graevine to su i graevine javne namjene te graevine spe-i:ini5 :unk-ija i sadr*aja0 dvor-i! ljetnikov-i! kurije! stare +kole! *upni dvorovi i sl. Z#;3!Ce e @!4!l e "&#?e4! e # :7'&u<5u 7buG4#3# Pl# #0 - Drtvani-a na Dirogoju! <leja 7ermanna ;ollea ;;! Z- 6"2J - Fila ?opista! ;a)oni,eva 2$! Z-$2%3

- %2# - 'tam)ena ku,a! ;akaeva "! Z-% $4 - ?u,a DRggendor:er! ;asariekova 3! Z- #"2 - 'tam)ene ku,e! ;asariekova $! Z- #"3 - 'tam)ena ku,a! ;asariekova 7! Z- 6%4 - 4alaa Celai,! ;asariekova 22! Z- #"4 - ?u,a <rko! ;asariekova 24! Z- #"$ - 'tam)ena 1grada! ;erislavi,eva 6-"! Z- 33 - Zgrada Napretkove 1adruge! ;ogovi,eva %! Z- 47 - Zgrada (slo)odnostoje,a drvena pri1emni-a&! ;osanska $4! Z- 72" - 4oslovna 1grada J=empoJ! ;o+kovi,eva $! Z-2%$% - 'taklenik u nad)iskupskom vrtu! ;ranjugova %! Z- 674 - ?u,a 6u*ika! ;re1ovakoga 3/ Desnika 44! Z- 7" - ?u,a Aandor! ;re1ovakoga 4! Z- #"6 - ?u,a <ntolkovi,! ;re1ovakoga % ! Z- #"7 - ?u,a Ge:ler! ;re1ovakoga %2! Z- #"" - Gjetnikova-! ;ukovaka -esta 22 ! Z-22"% - Gjetnikova-! ;ukovaka -esta 24$! Z-2#$4 - Gjetnikova- =kali,! ;ukovaka -esta 2$4! Z- 6"4 - Gjetnikova- 7ein1el! ;ukovaka -esta 267! Z- 6"$ - Gjetnikova- JFeseljakJ s vrtnom sjeni-om! ;ukovaka -esta 34%! Z- 6"6 - Gjetnikova- Atos! ;ukoveki kr 6! Z- 6"7 - 4ogonska 1grada nekada+nje tvorni-e J2skraJ! ;u*anova ;;! Z-3674 - Zgrada puke +kole 6emete! .re+njeve- 3 (stara adresa Fine- 3&! Z- 6"" - Zgrada (nekada+nji mlin&! .rnomere- #4! Z-4 % - 4alaa 6a::aT-4lav+i, (danas 7rvatski mu1ej naivne umjetnosti&! Kirilometodska 3! Z- 6%6 - 4alaa BrdSdT-?eglevi, (danas 4ravni :akultet&! Kirilometodska 4/ Ce1uitski trg 2! Z- 6%7 - 'tara gradska vije,ni-a! Kirilometodska $/ ?u+evi,eva 2/ Hreudenrei-5ova %! Z6%" - 'tam)eno-poslovna 1grada! Kirilometodska "/ =rg svetog Darka % ! Z- #"# - 4alaa <madeo (danas 7rvatski prirodoslovni mu1ej&! /emetrova %! Z- 6%# - 4alaa Desi,! /emetrova 3! Z- ## - ?u,a Dakane-! /emetrova $! Z- ##% - 4alaa Dagdaleni,-/ra+kovi,-Celai, (danas /jeji vrti, =atjane Darini,&! /emetrova 7-#! Z- 62 - 4alaa Akrle--;al)i s povijesnim )unarom u dvori+tu! /emetrova %%! Z- 62% - ?u,a 4atai,! /emetrova %3! Z- ##2 - 'tam)ena ku,a s dvokatnim tornjem! /u)ravkin put 3! Z-%32% - ?ula Gotr+ak! /ver-e %! Z- %" - Zgrada @snovne +kole <ugusta 8esar-a! Heren+i-a 2. #<! Z-446# - Zgrada vatrogasnog doma! Hijanova 6! Z- 73% - ?u,a ?eglevi,! Hrankopanska %/ 2li-a 3#! Z- 66# - 4alaa 2geri,! Hreudenrei-5ova 3! Z- 622 - ?u,a '5ell s Dari,evim prola1om! (ajeva $/ 4ra+ka 6! Z- 664 - (radska vila! 3l. 2vana (orana ?ovai,a 2! Z- 66% - Gjetnikova- ?une Waidmana s vrtom! 3l. 2vana (orana ?ovai,a %7! Z-%322 - Gjetnikova- (r)a- s vrtom! 3l. 2vana (orana ?ovai,a 33! Z-%323 - Fila B5rli-5-Dari, (danas 7rvatski mu1ej ar5itekture 7<Z3&! 3l. 2vana (orana ?ovai,a 37! Z-2#$3

- %3 - Fila <leNander! (ornje 4rekri*je %2! Z-% $6 - Fila 4:lRger! (ornje 4rekri*je 2%! Z-$36# - ?u,a Hu5rmann! (ornje 4rekri*je 3 ! Z- 6"# - Gjetnikova- Fidri, s vrtom! (ornje 4rekri*je $%! Z-%3%7 - Gjetnikova- 'ollar s vrtom! (ornje 4rekri*je 7$! Z-%3%" - Fin-ilirska ku,a! (ospoak "2! Z-% $7 - (ospodarstvo 4untijar! (raanska -esta 6$! Z- 6# - Zgrada ja+ione )iv+e ?onjanike vojarne! (radi+,anska 26! Z-23#3 - ?u,a /au)ai! (62. %! Z- 623 - ?u,a Au:laj! (ri 2/ ?apu-inske stu)e %! Z- ##3 - 4alaa 7idrometerolo+kog 1avoda! (62. 3/ Darkovi,ev trg %/ 'trossmaTerovo +etali+te %6! Z- 627 - Zidani-a! nekada+nji ljetnikova- )iskupa Cosipa (alju:a! (r+kovi,eva 23! Z- 4#7 - Zgrade 7rvatskoga gla1)enog 1avoda! (unduli,eva 6-6<! Z- 332 - ?u,a ?allina! (unduli,eva 2 / DasarTkova %#! Z-% 36 - ?u,a ?lein! (unduli,eva 2#! Z-% 37 - 4oslovna 1grada Blektra! (unduli,eva 32! Z-2%$ - =ramvajska ekaoni-a Zvije1da! (upeva Zvije1da! Z-% $$ - Nekada+nji 4lemi,ki konvikt! danas (imna1ija =itu+a ;re1ovakog! 7a)deli,eva %/ ?amenita %%! Z- 624 - 4alaa Zakmardi-/omin! 7a)deli,eva 2! Z- ##4 - 4alaa FranT-1anT-/o)rinovi,! danas 1grada 7<Z3 s Dodernom galerijom i ?a)inetom gra:ike 7<Z3! 3l. <ndrije 7e)ranga % -3/ 'trossmaTerov trg %2! Z334 - Gjetnikova- (Getnik 4antovak&! 7er-egovaka "%! Z- 72# - Zgrada @-ean :ilma! 7orva,anska -esta 32! Z-3673 - ?u,a 'tankovi,! 2li-a 2/ =rg )ana Celai,a %! Z- 33$ - 4oslovno-stam)ena 1grada 'rpske pravoslavne -rkvene op+tine! 2li-a 7! Z- 336 - Zgrada '48@! 2G28< #/ 4reo)ra*enska 2! Z-26$# - ?u,a Fasi,! 2li-a %%! Z-26$$ - ?u,a 4riester ('tam)eno poslovna 1grada&! 2li-a %2! Z- 337 - ?u,e 'tSger i ?olmar! 2li-a %3 -%3/%! Z-26$6 - Zgrada Govaki rog (CYger5orn&! 2li-a %4! Z- 33" - ?u,a B)enspanger! 2li-a %$! Z-26$7 - ?u,a Co)! 2li-a %7! Z-26$" - 'tam)eno-poslovna ku,a! 2li-a 24! Z-% 3" - Zgrada 7rvatsko-slavonske 1emaljske -entralne +tedioni-e! 2li-a 2$ -27/ (unduli,eva 2! Z-$2$3 - 4alaa prve 5rvatske o)rtne )anke d.d.! 2li-a 3"! 4-4%#4 - ?u,a Daj-en! 2li-a 42! Z- 33# - Zgrada! nekada+nji 5otel 4ru-kner! 2li-a 44! Z- 44$ - ?u,a 6at5! 2li-a $$! Z- 446 - Zgrada <kademije likovni5 umjetnosti s parkom! 2li-a "$! Z-474 - 4alajnovka! 2lirski trg %! Z- ##$ - Fila J/olnji CakinJ! Ca)ukova- $! Z- 727 - Fila 6adan! Ca)ukova- 3#! Z-$2%$ - Zgrada nekada+nje 4uke +kole u Caku+ev-u! Caku+eveka "2! Z-4 3 - Filla ?allina s vrtom! Candri,eva 6"! Z-2%$$ - Gjetnikova- <ndrijevi,! Celenova- 44! Z- 726 - 2susovaki samostan! danas ?lovi,evi dvori! Ce1uitski trg 4! Z- %"4

- %3% - Zgrada (radske osnovne +kole Cordanova-! Cordanova- % "! Z-2%4# - Zgrada ?olegija /ru*)e 2susove! Cordanova- %% ! Z- $ - ?u,a Heller-'tern! Curi+i,eva % -%</ =rg )ana Celai,a %%! Z- 44# - 4alaa 'tern! Curi+i,eva 3! Z-$$#7 - Zgrada 7rvatske po+tanske )anke! Curi+i,eva 4/ 4etrinjska %! Z- 663 - ?u,a /euts-5! Curi+i,eva 24! Z-%32 - 'tam)eno-poslovna 1grada! Curi+i,eva 26! Z-% 3# - ?u,a Da*urani,! Curjevska $! Z- 6$# - Fila Gu)ienski s pripadaju,im gospodarskim o)jektom i parkom! Curjevska 27! Z%#6 - Fila Heller s pripadaju,im vrtom! Curjevska 3% -3%<! Z- 66 - ?u,a Dlinari-5! Curjevska 32! Z-% 63 - Fila .epuli,! Curjevska 63<! Z-$$36 - ?amenita vrata! ?amenita 3! Z- %"% - Zgrada! ?amenita $! Z- 62$ - ?u,a! ?amenita 7! Z- ##6 - ?u,a <lig5ieri! ?amenita #/ 7a)deli,eva 4! Z- ##7 - ?u,a! ?amenita %$! Z- ##" - ?anonika kurija! ?aptol %/ 4od 1idom %%! Z- 2 3 - ?anonika kurija! ?aptol 3! Z- 2 4 - ?anonika kurija! ?aptol 4! Z- %#7 - ?anonika kurija! ?aptol $! Z- 2 $ - ?anonika kurija! ?aptol 6! Z- 2 6 - ?urija prepo1iture! ?aptol 7! Z- 2 7 - ?antorska kurija! ?aptol "! "a! Z- 2 " - ?anonika kurija s pripadaju,im gospodarskim o)jektima! ?aptol % ! Z- 2% - ?anonika kurija s pripadaju,im gospodarskim o)jektima! ?aptol %2! Z- %#" - ?anonika kurija s pripadaju,im gospodarskim o)jektima! ?aptol %3! Z- %## - ?anonika kurija s pripadaju,im gospodarskim o)jektima! ?aptol %4! Z- 2%% - ?anonika kurija! ?aptol %$! Z- 2%2 - 4ri+linova kula! ?aptol %$<! Z- 6$" - ?anonika kurija! ?aptol %"/%! Z- 2 - ?anonika kurija! ?aptol %#! Z- 2%3 - ?anonika kurija s pripadaju,im gospodarskim o)jektima! ?aptol 2%! Z- 2%4 - ?anonika kurija s pripadaju,im gospodarskim o)jektima! ?aptol 22! Z- 2%$ - ?anonika kurija s pripadaju,im gospodarskim o)jektima! ?aptol 24! Z- 2 % - ?anonika kurija! ?aptol 26! Z- 2%6 - ?anonika kurija JGektorijaJ s nekada+njom ku,om notara! ?aptol 27/%! 27/2! Z2%7 - ?anonika JZnikinaJ kurija! ?aptol 2"! Z- 2%" - 4alaa Nad)iskupskog sjemeni+ta! ?aptol 2#! Z- 2%# - 4alaa ?ulmer! ?atarinin trg 2 -3/ Ce1uitski trg %/ Kirilometodska 2! Z- ### - Zgrada (ornjogradske gimna1ije! ?atarinin trg $! Z-% - 4alaa /ver-e! ?atarinin trg 6! Z- 626 - =vorni-a du5ana u Zagre)u! ?lai,eva %3! Z-2646 - Zgrada ?linike 1a djeje )olesti! ?lai,eva %"! Z- 4$ - 'tam)ena 1grada s kinodvoranom! ?ordunska %! Z-2%4" - @snovna +kola Cordanova-! podruna +kola ?o1jak! ?o1jak 27! 4-4%7" - 4oslovna 1grada - o)jekt nekada+nje J'amospojne sredi+nji-e i po+teJ! ?rapinska 4$! Z-23#

- %32 - Zgrada (imna1ije! ?ri*ani,eva 4 -4<! Z-2%47 - Fila 6ein s vrtom! ?rle*in (vo1d 23/ /u)ravkin put %! Z-% 62 - /om 1dravlja =rnje! ?ruge 44! Z-264" - ?u,a Gustig! ?umii,eva % ! Z-% 4 - Zgrada 222. gimna1ije! ?u+lanova $2! Z-23"$ - 'tam)ena 1grada! Gaginjina 7 -#! Z-2%46 - ?u,a (orjanovi,-?ram)erger! 3l. F. Gisinskoga 2/ Desnika 4$! Z- 6$ - Novi ljetnikova- )iskupa 7aulika (*upni dvor sv. Ceronima&! Daksimirska %2$! Z4" - 4aviljon Ceka! Daksimirski perivoj (4ark Daksimir&! Z- 47" - Fidikova-! Daksimirski perivoj (4ark Daksimir&! Z- 472 - Gjetnikova- )iskupa 7aulika! Daksimirski perivoj (4ark Daksimir&! Z- 474 - Avi-arska ku,a! Daksimirski perivoj (4ark Daksimir&! Z- 476 - 'vilana! Daksimirski perivoj (4ark Daksimir&! Z- 4"2 - 4elinjak! Daksimirski perivoj (4ark Daksimir&! Z- 4"% - Fratarska ku,i-a! Daksimirski perivoj (4ark Daksimir&! Z- 47$ - (ospodarske 1grade 7aulikova! Daksimirski perivoj (4ark Daksimir&! Z- 47# - Fila DeiNner! Dallinova %4! Z-$67# - ?u,a Aenoa! Dallinova 27! Z- 73 - Zgrada osnovne +kole dr. <nte 'tarevi,a! 3l. Geopolda Dandi,a $$! Z-447 - 4alaa Zrinski! Darkovi,ev trg 3! Z- %"$ - 2)lerov ne)oder! Darti,eva #/ 2)lerov trg 7! Z-%472 - ?u,a ;auda! Daruli,ev trg 7! Z-$46$ - Zgrada Na-ionalne i sveuili+ne knji*ni-e (7rvatski dr*avni ar5iv&! Daruli,ev trg 2%! Z- 226 - ?u,a @r+i,-/ivkovi,! DasarTkova 2%-23! Z- 4$% - Zgrada 6adovan - poslovno-stam)ena 1grada! DasarTkova 22! Z-2%$4 - Zgrada 4oli-ijske uprave Zagre)! Datiina 4/ 4etrinjska 32! Z-% 4% - ?u,a! Dato+eva %/ ?apu-inske stu)e 2! Z-% % - ?u,a ;rdari,! Dato+eva 3! Z-% 2 - (raanska ku,a Gederer! Dato+eva $! Z- %"7 - (raanska ku,a! Dato+eva 7! Z- %"6 - 4alaa 6au-5! Dato+eva #! Z- %"" - 4alaa Gevai,! Dato+eva %%/ Desnika 3"! Z-% 3 - 'tam)ene ku,e! Dato+eva %3/ Desnika 4 ! Z-% 4 - ?u,a /ra+kovi,! Dato+eva %$! Z-% $ - ?u,a JHrankJ! Da*urani,ev trg %/ 3l. <ndrije 7e)ranga 33! Z- 4$2 - 'tam)ene 1grade 'tri*i,! Da*urani,ev trg "/ 3l. Curja Eerjavi,a %6! Z-23#% - Zgrada Btnogra:skog mu1eja! Da*urani,ev trg %4! Z- 662 - Zgrada nekada+nje 7rvatske )anke 1a promet nekretninama! Deduli,eva 2/ 2li-a $#! 4-4%33 - Du+ka uiteljska +kola (danas 1grada 4rve ekonomske +kole&! Deduli,eva 33! Z4$3 - ?ompleks 1grada (liptoteke 7rvatske akademije 1nanosti i umjetnosti! Dedvedgradska 2! Z-3346 - ?u,a 21raela 6osen:elda! Desnika %! Z- 4$4 - ?u,a Celai,! Desnika 4! Z-% 6 - ?u,a =omi-5! Desnika 6! Z-% 7 - (raanska ku,a! Desnika %6! Z- 646 - ?u,a pekara ?rausa! Desnika 34! Z-% "

- %33 - 'tam)ena ku,a! Desnika 37! Z- 647 - ?u,a 2geri,! Desnika 4%! Z- 64" - 4alaa! Desnika 43/ 3l. F. Gisinskoga %! Z- 64# - ?u,a =itu+a ;re1ovakog! Desnika 47! Z- 6$2 - ?u,a slastiara ?ordana! Desnika 4#! Z- 6$% - Fila 4ongrat1! Dikuli,i %33! Z-2$"% - Zgrada /r*avnoga osiguravaju,eg 1avoda! danas 8roatia osiguranje d.d.! Diramarska -esta 22! 4-37$" - <telje De+trovi,! Dletaka "! Z- %#% - ?u,a Curai,! Dletaka % ! Z-% # - Gjetnikova- Wutte! Dlinarska -esta $3! Z- 6$4 - Fila Geustek s parkom! Dlinovi 72! Z- 6#2 - ?urija s perivojem i kapela u ;otin-u! 3l. dr. Guje Naletili,a "4! Z-3447 - Fila Dallin! danas samostan sv. Cosipa! Naumova- %2! Z- 6#6 - Gjetnikova- Naste 6oj-! Na1orova 26! Z-% 64 - Fila ?raus - o)iteljska ku,a! Na1orova 2#! Z-2%4$ - Zgrada 4ravnog :akulteta! nekada+nji samostan! Na1orova $%! Z-%324 - /vojna ku,a ;elaj! Na1orova $4-$4<! Z-$4#$ - Gjetnikova- Aa:ranek-Wiesner! Na1orova $$! Z-%32$ - Fila 4ajkuri,! Na1orova 64! Z-$$7 - 'tam)ena ku,a s pripadaju,im vrtom! pri1emnim dvori+nim o)jektom i kapeli-om! Nova Fes %! Z-% % - 'tam)eno-poslovna ku,a! Nova Fes 2/ Zvonarnika %! Z-% %% - ?urija altarije sv. Di5ovila! Nova Fes 3! Z-%47$ - 4re)endarska kurija sv 3r+ule na Novoj Fesi 4/% i kurija na Novoj Fesi 4! Nova Fes 4 -4/%! Z- 6$6 - /vije ugraene stam)ene ku,e! Nova Fes $ -$<! Z-%476 - 4re)endarska kurija altarije sv. /oroteje! Nova Fes 6! Z- 4"3 - 4re)endarska kurija altarije sv. Dagdalene! Nova Fes 7! Z- 4"4 - 4re)endarska kurija altarije sv. Cakova! Nova Fes "! Z- 4"$ - 4re)endarska kurija! Nova Fes %2! Z- 4"6 - Nekada+nja 1grada ;iskupske u)o*ni-e! danas Zagre) :ilm! Nova Fes %"! Z- 4"7 - 'lo)odnostoje,a! pri1emna! stam)ena ku,a! Nova Fes 22! Z-%477 - Gjetnikova- )iskupa <leksandra <lagovi,a! Nova Fes "6! Z- 4"# - Fila @krugljak! @krugljak 6! Z- 4## - 3glovna! etverokrilna jednokatna stam)eno-poslovna palaa! @patika 2/ ?amenita 2! Z-% %2 - Nekada+nja palaa gro:a ;om)ellesa! @patika 4! Z-% %3 - =rokrilna stam)ena palaa 6au-5! @patika 6! Z-% %4 - 'tam)ena ku,a! @patika 7! Z-% %$ - 4alaa ;u*an! @patika "! Z- 62" - Zgrada! @patika #! Z- 62# - 4alaa )ogo+tovlja i nastave! danas 2nstituta 1a 5rvatsku povijest! @patika % ! Z%#2 - ?u,a (eisler! @patika %%! Z-% %6 - 4alaa gro:a ?risto:ora @r+i,a! @patika %2! Z-% %7 - 4alaa @r+i, (danas 3eniki dom Darije Cam)ri+ak& s vrtom! @patika %4! Z- 63 - Zgrada! @patika %$! Z- 63% - ?u,a )ilje*nika Atajda5era s vrtom! @patika %6! Z-% %" - 4alaa /ra+kovi,/2lirska dvorana! @patika %"! Z- %#3

- %34 - ?u,a 2lira-a! @patika 2%! Z- 632 - ?u,a ;edekovi,! @patika 23! Z- 633 - ?u,a Hrigan! @patika 27/ /emetrova! Z- %#$ - 4alaa /ra+kovi, (danas 1grada /r*avnog ar5iva u Zagre)u&! @patika 2#/ /emetrova %7! Z-2$"2 - Zgrada! @patovina %%/ 'kalinska 4! Z- 6$7 - ?u,a /ornik i pri1emna ku,a u1 uli-u! @patovina 23! Z-% %# - ?u,a pekara Hu-5sa! @patovina 2$! Z-% 2 - Fila 2li,! 4aunova- 7! Z-2%$3 - Novinarski dom! 4erkoveva 2/ 6ooseveltov trg 4/ 3l. Gjudevita Harka+a Fukotinovi,a 4! Z-2-#$2 - ?u,a Hris-5 i jednokatna dvori+na 1grada! 4etrinjska %%! Z-% 44 - ?u,e Bisner (dvije stam)ene 1grade&! 4etrinjska $ -$2! Z-23"# - Zgrada =e5nolo+kog :akulteta! 4ierottijeva 6! Z- 666 - 'tam)eno-poslovna 1grada! 4reo)ra*enska 4! Z-% 43 - ?u,a Winkler - stam)ena 1grada! 4reradovi,eva %4! Z-2%43 - Cednokatna stam)ena 1grada! 4reradovi,eva 24! Z- 4$7 - 3graena jednokatna! stam)ena ku,a! 4rila1 (jure /e*eli,a 4! Z-%473 - Zgrada ?o-ki-a! 4risavlje %4! Z-3677 - ?u,a! 6adi,eva $! Z-% 2% - ?u,a ?ostele-! 6adi,eva %2/ =kali,eva %%! Z-% 22 - ?u,a 8erov+ek! 6adi,eva 2 / ?rvavi most %! Z-% 23 - ?u,a /emeter-8orvin! 6adi,eva 24! Z-% 24 - ?u,a =iskara <l)re-5t! 6adi,eva 26/ ?o*arska 3! Z-% 2$ - Zgrada 4rve 5rvatske +tedioni-e! 6adi,eva 3 / ?o*arska 7! Z-$2%2 - 4alaa /SmSt5or:T! 6adi,eva 32! Z-%3%# - ?u,a senatora ?ovai,a! 6adi,eva 37/ ?amenita %! Z- 634 - ?u,a ;u*an! 6adi,eva 64! Z- 63$ - ?u,a ;u*an! 6adi,eva 66! Z-% 2" - Zgrada osnovne +kole 6apska s pripadaju,im +kolskim dvori+tem i parkom! 6apska 3! Z-367$ - Nekada+nja pogranina stra*arni-a! 6emetineka -esta %! Z-% $" - ?u,a '-5Zart1 s vrtom! 6emetski kamenjak 2"! Z- 6#4 - 4alaa Dikulii,! 6i)njak %! Z-$$$% - 'tam)ena 1grada! 6i)njak %6! Z-2%3% - 'tam)ena 1grada! 6i)njak 2 ! Z-2%3 - 'tam)ena 1grada! 6i)njak 3"! Z-2%2# - Gjetnikova- Fila @lga s parkom! 6im "4! Z- 6#$ - Fila Hrange+! 6okov perivoj 2! Z- 6$3 - @)iteljska ku,a /euts-5! 6okov perivoj "! Z-%326 - @)iteljska ku,a! 6okova #! Z-2%32 - Zgrada /onjogradske gimna1ije! 6ooseveltov trg $! 3l. C. ?r+njavoga 2! 3l. Fjekoslava ?lai,a %! Z- 4$# - Eelje1niki Zeleni most na 'avi! 'avska -esta! 4-3"$3 - 'avski most - stari -estovni most u produ*etku 'avske -este! 'avska -esta/ 6emetineka -esta! Z- 67# - Hran-uski paviljon Zagre)akog 1)ora! u krugu 'tudentskog -entra! 'avska -esta 2$! Z- 67" - /vije 1grade sa spojnim dijelom Dinistarstva unutarnji5 poslova 67! 'avska -esta 3#/ 3li-a grada Fukovara 33! Z-$" "

- %3$ - 4oslovni toranj Zagrepanka! 'avska -esta 4%! Z-2" - 'klop 1grada )iv+e Eenske realne gimna1ije sestara milosrdni-a sv. Finka 4aulskog u Zagre)u! s igrali+tima i parkom! danas 1grada 3iteljske akademije! 'avska -esta 77! Z-$267 - Zgrada (radske osnovne +kole J<ugust AenoaJ! 'elska -esta #$! #$-%! #$-2! Z-% $# - 4alaa 7rvatske poljodjelske )anke d.d.! 'miiklasova %7/ Darti,eva 6/ 4atai,kina %! Z-$2$4 - Zgrada @snovne +kole ?usto+ija! 'okolska 7! Z-3#3 - ?u,a Gukan-! 'tani,eva %! Z-% 4$ - 'tarevi,ev dom! 'tarevi,ev trg 6/ =omislavov trg %3! Z-% 46 - 4alaa Dati-e 5rvatske! 'trossmaTerov trg 4/ Datiina 2! Z- 66" - ?u,a 6ado! 'trossmaTerov trg 7! Z-2%3$ - ?u,a 'laveN! 'vai,ev trg %3! Z-% 47 - 'tam)ena 1grada J?emikalijaJ! 'vai,ev trg %4! Z-$$37 - ?ompleks nekada+njeg Novin-ijata sestara milosrdni-a svetog Finka 4aulskog! 'veti /u5 %2#! Z-4 2 - Zgrada 'lavenske! kasnije /r*avne 5ipotekarne )anke u Zagre)u! Ao+tari,eva 2 -4/ Fla+ka $3! Z-$27# - Zgrada 7rvatskoga lijenikog doma! Au)i,eva #! Z-% 6 - 'tam)ena 1grada! Au)i,eva 64! Z-2%$6 - 'tam)eno-poslovna ku,a! =kali,eva %4! Z- %7% - 'tam)eno-poslovna ku,a! =kali,eva %6/ 'kalinska 2-2<! Z- %72 - 'tam)eno-poslovna ku,a! =kali,eva %"/ 'kalinska %! Z- %73 - 'tam)ena ku,a! =kali,eva 2 ! Z- %74 - 'tam)eno-poslovna ku,a! =kali,eva 2$! Z- %7$ - 'tam)eno-poslovna ku,a! =kali,eva 27/ ?o*arska 2! Z- %76 - 'tam)ena ku,a! =kali,eva 2#/ ?o*arska 4! Z- %77 - Cednokatna stam)ena 1grada! =kali,eva 3%/ ?o*arska 6! Z- %7" - 4oslovno-stam)ena 1grada! =kali,eva 33! Z- %7# - 'tam)eno-poslovna 1grada! =kali,eva 36! Z- %67 - 'tam)eno-poslovna 1grada! =kali,eva 63! Z- %6" - 'tam)ena 1grada! =kali,eva 6"! Z- %6# - 'tam)ena 1grada! =kali,eva 7"! Z- %7 - ?u,a 4ele+! =omi,eva 3! Z-% 4" - ?u,a Heller s interierom! =omislavov trg 4! Z-$$3$ - ?u,a ;ukova-! =omislavov trg %"! Z-22" - 3mjetniki paviljon! =omislavov trg 22! Z- 222 - (radsko djeje skloni+te! =rako+,anska 4$! Z-367% - 'tam)eno-poslovna 1grada! =ratinska uli-a 7% -73! Z-367" - 'tam)eno-poslovna 1grada! =ratinska uli-a 77! 7#/ Nova -esta % 3! Z-367# - ?u,a 6ado! =rg )ana Celai,a $/ 4od 1idom 4! Z-% 4# - Zgrade nekada+nje (radske +tedioni-e! =rg )ana Celai,a #-% / 8esareva 2! Z- ?u,a Eivkovi,! =rg )ana Celai,a %2! Z- 447 - ?u,a Hel)inger! =rg )ana Celai,a %$! Z- 44" - 4alaa )ur1e 1a ro)u i vrednote! =rg 5rvatski5 velikana 3/ 3l. H. 6akoga %/ Darti,eva 2! Z- 22$ - Zgrada (ospodarskog dru+tva! =rg mar+ala =ita 3! Z- 46% - Zgrada 7rvatskoga uiteljskog doma! =rg mar+ala =ita 4/ 3l. <ndrije 7e)ranga 4 ! Z- 462

- %36 - ?ompleks 1grada >7rvatskog sokola> i >?ola>! =rg mar+ala =ita $! 6! 6<! 7! Z667 - Zgrada @)rtne +kole i Du1eja 1a umjetnost i o)rt! =rg mar+ala =ita # -%%! Z- 463 - Zgrada 'veuili+ta u Zagre)u! =rg mar+ala =ita %4! Z- 464 - Zgrada 7rvatskoga narodnog ka1ali+ta! =rg mar+ala =ita %$! Z- 22% - (la1)eni paviljon i ostala oprema parka! =rg Nikole Zrinskog! Z- 46# - 4alaa ;uratti (1grada Fr5ovnog suda 6epu)like 7rvatske&! =rg Nikole Zrinskog 3! Z- 46$ - ?u,a <ntolkovi,! =rg Nikole Zrinskog 6/ Iori,eva %! Z- 466 - 4alaa 7rvatske akademije 1nanosti i umjetnosti! =rg Nikole Zrinskog %%! Z- 223 - 4alaa Dedakovi,! =rg Nikole Zrinskog %$! Z-% $ - 4alaa @*egovi,! =rg Nikole Zrinskog %7/ ;erislavi,eva %! Z- 467 - 4alaa FranT-1anT-/o)rinovi, (danas 1grada <r5eolo+kog mu1eja&! =rg Nikole Zrinskog %#! Z- 46" - Zgrada (radske vije,ni-e! =rg 'tjepana 6adi,a %! Z-2%4% - ?on-ertna dvorana JFatroslav GisinskiJ i /om Dati-e iseljenika! =rg '. 6adi,a 4/ =rnjanska -esta ;;! Z- 677 - Eupni dvor s gospodarskom 1gradom u .uerju! =rg sv. Darije .uerske 2! Z-2#6 - 4alaa ;anski dvori! =rg svetog Darka %! Z- 636 - 4alaa ;anski dvori! =rg svetog Darka 2/ Dato+eva %2! Z- 637 - ?u,a Heri,! =rg svetog Darka 3/ Dletaka 2! Z- 63" - 4alaa 3stavnog suda 6epu)like 7rvatske! =rg svetog Darka 4! Z- 63# - Eupni dvor -rkve sv. Darka Bvanelista! =rg svetog Darka $/ ;asariekova %! Z64 - 4alaa (rlei,-Celai,! =rg svetog Darka #! Z- 64% - Zgrada /oma 5rvatski5 likovni5 umjetnika! =rg *rtava :a+i1ma ;;! Z- 66$ - 6o)na ku,a Na-Da =rnsko! =rnsko 2#! Z- 6" - /rveni paviljon! =u+kana-! Z- 4#$ - Fila 4askievi,-.ikara! =u+kana- % / ?rle*in (vo1d 2! Z-23#4 - Fila ;enedik! =u+kana- %4! Z-2#$" - @)iteljska ku,a Niki,! danas /om 1a dje-u i mlade*! =u+kana- %$! Z-%327 - Fila ;aranTai - o)iteljska ku,a s pripadaju,im vrtom! =u+kana- %"! Z-2%4 - @)iteljska ku,a Di5elj-?ro:lin! =u+kana- 2%/%! 4-3%%" - Fila 7R5n! =u+kana- 24! Z-$2%6 - Gjetnikova- Werner! =u+kana- 36! Z-%32" - Fila ;otteri! =u+kana- $4 <! Z- 6$$ - Frt J8apanikJ! =u+kana- % ! Z- 4#6 - ?u,a 'inkovi,! 3li-a 2#.[ %#%". 4! Z-% 2# - 'tam)ena 1grada! 3li-a grada Fukovara 3$-3$<! Z-2%3" - 'tam)eni )lok! 3li-a grada Fukovara 43-43<! Z- 67$ - Fi+estam)ena osmerokatni-a Fojne mornari-e! 3li-a grada Fukovara $2 <-B! 43664 - 3redska 1grada ((4(Z 43 =rnje i ?atastar&! 3li-a grada Fukovara $6-6 ! Z-$767 - 'tam)ena 1grada! 3li-a grada Fukovara 62 <-/! Z-2%37 - Zgrada 6adnikog sveuili+ta JDo+e 4ijadeJ! 3li-a grada Fukovara 6"! Z- 676 - 3redska 1grada J4alaa pravdeJ! 3li-a grada Fukovara "4 -"6! Z-$773 - Fi+estam)ena 1grada J?rugeJ! 3li-a grada Fukovara 222 -224! 4-37$# - Fi+estam)ena 1grada! 3li-a grada Fukovara 23"! 4-376 - 'klop graevina Hakulteta elektrote5nike i raunarstva! 3nska 3! Z-$67$ - Zgrada kina JBuropaJ! Far+avska 3! Z-3#2#

- %37 - ?u,a ?reneis-7orvat! Fijena- 6! Z-$676 - 'tam)ena ku,a! Fisoka 4! Z- %# - 'tam)ena 1grada! Fisoka 6! Z- %"# - 4alaa ;a)oaj-(vo1danovi, s vrtom! Fisoka "! Z-% 3 - 'tam)ena ku,a s vrtom! Fisoka % ! Z-% 3% - ?u,a ;rigljevi, s vrtom! Fisoka %2! %2/%! Z-% 32 - ?u,a 7o-5-Darjanovi,! Fisoka %4! Z- 642 - ?u,a 'a)li,! Fisoka %6! Z- 643 - Fila 6asti,-=urkovi, s vrtom! Fisoka %"! Z- 644 - 4alaa 4ongrat1 u Fisokoj 22 i ku,a u Desnikoj 23 s pripadaju,im vrtom! Fisoka 22/ Desnika 23! Z- 64$ - ?u,a Ga-kovi,-Eigrovi,! Fla+ka $! Z- 4# - @r:anotro:ij (danas ?atoliki )ogoslovni :akultet&! Fla+ka 3"! Z- 672 - Zgrada! )iv+i 5otel J'idroJ! Fla+ka 4 ! Z-% $2 - ?u,a 6osinger! Fla+ka 6#! Z-% $3 - ;iskupska vrtna ku,a! Fla+ka 72! Z- 4#2 - =opnika vojarna! Fla+ka "7! Z- 4#4 - Fila /euts-5! Foninina 2 ! Z-2%36 - ?u,a Apulka! Frani-anijeva %! Z-% 33 - 'tam)ena pri1emni-a! Frani-anijeva 4! Z-% 34 - 'tam)eno-poslovna pri1emni-a! Frani-anijeva 6! Z-% 3$ - 'tara 1grada +kole u (ornjem Frapu! Frapanska %%6! Z- 7 3 - ?urija *upnog dvora u (ornjem Frapu! Frapanska %6$! Z- 72 - Zgrada strojarni-e 1den-a (radskog vodovoda! Zagorska %/ Daga1inska -esta! 43644 - ?u,a ;la*ekovi,! Zamen5o::ova %! Z-% 6% - 'tam)ena 1grada! Zorkovaka 2-4! Z-3672 - ?u,a ;oll\! 3l. Curja Eerjavi,a 4! Z-% $% - Zgrada stare +kole! Eitnjak Dartin-i $7! Z-3#33 Za+tita -ivilne graevine podra1umijeva potpunu kon1ervatorsku 1a+titu svi5 ouvani5 i1vorni5 o)ilje*ja u vanj+tini i unutra+njosti graevine! mjerila! o)likovanja! graditeljski5 i konstruktivni5 elemenata! pose)no proelja! krovi+ta! stu)i+ta! te osnovnog konstruktivnog sustava! kao i ouvani5 vrijedni5 i1vorni5 elementa o)likovanja i opreme u interijeru te i1vorne namjene. =akoer! 1a+tita o)u5va,a i pripadaju,e par-ele odnosno posjed s kojima ini i1vornu kvalitetnu -jelinu. M5e&e 8#;3!3eE - ouvanje i sana-ija -ivilne graevine u svim njenim dijelovima! ar5itektonskim i tipolo+kim karakteristikama i i1vornoj namjeni9 1ajedno s pripadaju,om par-elom ili posjedom s kojima ini -jelinu! a sve radi ouvanja i kvalitetne spomenike pre1enta-ije9 - nu*nost sustavnog pra,enja i kontrole stanja -ivilne graevine9 - svi 1a5vati tre)aju omogu,iti ouvanje! sana-iju i o)novu i1vorni5 ar5itektonski5 i tipolo+ki5 karakteristika -ivilne graevine te pripadaju,e par-ele ili posjeda! u pravilu! u1 ouvanje i1vorne namjene! a eventualna nova namjena mora se prilagoditi ouvanoj graevnoj strukturi9 - nisu dopu+tene interven-ije koje mogu ugro1iti spomeniki karakter! )ilo da se radi o rekonstruk-iji! nadogradnji! preo)likovanju! prepar-ela-iji )ilo prenamjeni u sadr*aje koji nisu primjereni karakteru graevine! odnosno karakteru +ireg okoli+a9

- %3" - nije dopu+tena ugradnja i 1amjena graevni5 elemenata! materijala i opreme (4F8 ili metalna stolarija! pokrov )itumenskom +indrom i sl.& koji nisu primjereni povijesnom i spomenikom karakteru graevine9 - nije dopu+teno uklanjanje graevine radi gradnje 1amjenski5! osim i1nimno pod uvjetima propisanim lankom 64. Zakona o 1a+titi i ouvanju kulturni5 do)ara. 0=@= S#%&#l # "&#?e4! # Za+ti,ene sakralne graevine su ouvanja vrijedne pojedinane sakralne graevine koje spadaju meu najstarije i najvrjednije kulturno-povijesne i ar5itektonsko-graditeljske spomenike na 1agre)akom prostoru. Eupne -rkve najstariji5 1agre)aki5 *upa! ouvane -rkve! kapele i poklon-i na u*em i +irem podruju grada! ne1ao)ila1ni su dio povijesnog kontinuiteta naseljeni5 prostora! ujedno i prepo1natljivi orijentiri i ak-enti u prostoru. Z#;3!Ce e $#%&#l e "&#?e4! e # :7'&u<5u 7buG4#3# Pl# #0 - ?ompleks arkada s -rkvom ?rista ?ralja na Dirogoju! <leja 7ermanna ;ollea ;;! Z- 6"% - ?apela sv. Dartina! <leja 'eljake )une! 4odsused (kod 'utinski5 vrela&! Z- 7%" - Eupna -rkva 4o5oda ;la*ene /jevi-e Darije! /ola-! Z-%474 - 8rkva sv. Di5aela <r5anela! (raani! Z- 723 - 8rkva sv. Darka Bvanelista! Caku+eve-! Caku+eveka " ! Z- 7 # - 8rkva sv. ?atarine <leksandrijske! ?atarinin trg! Z- %"3 - ?apela sv. Curja! Daksimirski perivoj (4ark Daksimir&! Z- 473 - 8rkva sv. ?lare u ?lari! Drk+ina 67! Z- 7%2 - ?apela Dajke ;o*je *alosne! Nova Fes! Z-%47% - 8rkva sv. 2vana ?rstitelja! Nova Fes! Z- 4"" - ?ompleks -rkve sv. Darije 4omo,ni-e i @mladinskog doma sale1ijana-a! @mi+ka " -% ! Z-446" - 8rkva sv. 4reo)ra*enja! 4reo)ra*enska! Z- 4$6 - 8rkva sv. ;la*a! 4rila1 (jure /e*eli,a/ 4rimorska! Z- 22 - ?apela sv. 6oka u Aestinama! prila1 ?raljiinu 1den-u (Aestine&! Z-23"6 - ?apela sv. 6oka! 6okov perivoj! Z- 4$" - 8rkva sv. <ntuna u 'tenjev-u! 'amo)orska -esta #4! Z-3$7% - 8rkva sv. Darka ?ri*evanina! 'elska -esta #%! Z-2%34 - 8rkva 31nesenja ;la*ene /jevi-e Darije! 'tenjeve- $! Z- 7%# - 8rkva sv. Dirka! Aestinski trg (Aestine&! Z-2%$7 - 8rkva 4o5oda ;la*ene /jevi-e Darije u .uerju! =rg sv. Darije .uerske! Z- 722 - 8rkva sv. Darka Bvanelista! =rg svetog Darka! Z- %"2 - ;iskupski majur (danas 3r+ulinski samostan&! Fla+ka 7$/ Foninina %! Z- 4#3 - 8rkva sv. 4etra i *upni dvor! Fla+ka #3! Z- 673 - 8rkva sv. ;ar)are! Frapanska! Z- 72% Za+tita sakralni5 graevine podra1umijeva potpunu kon1ervatorsku 1a+titu svi5 ouvani5 i1vorni5 o)ilje*ja u vanj+tini i unutra+njosti graevine! mjerila! o)likovanja! graditeljski5 i konstruktivni5 elemenata! kao i vrijedni5 i1vorni5 elementa o)likovanja i opreme u interijeru te ouvani5 sakralni5 inventara. =akoer! 1a+tita o)u5va,a i pripadaju,e neposredno okru*enje koje! svojom :unk-ijom! povijesno-kulturolo+kim karakteristikama i am)ijentalnim vrijednostima! ini sa sakralnom graevinom nedjeljivu -jelinu. M5e&e 8#;3!3eE

- %3# - ouvanje i sana-ija sakralne graevine u svim njenim dijelovima! ar5itektonskim i tipolo+kim karakteristikama9 1ajedno s pripadaju,om par-elom ili par-elama s kojima ini -jelinu! a sve radi ouvanja i kvalitetne spomenike pre1enta-ije9 - nu*nost sustavnog pra,enja i kontrole stanja sakralne graevine9 - svi 1a5vati tre)aju omogu,iti ouvanje! sana-iju i o)novu i1vorni5 ar5itektonski5 i tipolo+ki5 karakteristika sakralne graevine te pripadaju,e par-ele ili posjeda! u1 ouvanje i1vorne namjene9 - nisu dopu+tene interven-ije koje mogu ugro1iti spomeniki karakter! )ilo da se radi o rekonstruk-iji! dogradnji! preo)likovanju! prepar-ela-iji )ilo prenamjeni u sadr*aje koji nisu primjereni karakteru graevine! odnosno karakteru +ireg okoli+a9 - nije dopu+tena ugradnja i 1amjena graevni5 elemenata! materijala i opreme koji nisu primjereni povijesnom i spomenikom karakteru graevine9 - nije dopu+teno uklanjanje graevine radi gradnje 1amjenski5! osim i1nimno pod uvjetima propisanim lankom 64. Zakona o 1a+titi i ouvanju kulturni5 do)ara. A= Me97&!5#l # b#;3! # .lanak #4. @vim 4lanom o)u5va,eno je memorijalno (povijesno& podruje kao podvrsta 1a+ti,ene memorijalne )a+tina na prostoru 4lana. 3 postupku 1a+tite provedena je valori1a-ija memorijalni5! kulturno-povijesni5 i ar5itektonsko-graditeljski5 1naajki memorijalne )a+tine. Djere 1a+tite memorijalne )a+tine unutar o)u5vata 4lana! kao sastavni dio ove ?on1ervatorske podloge! prate kartogra:ski prika1i s u-rtanim prostornim meama kulturnog do)ra. A=#= Me97&!5#l 7 ! :74!5e$ 7 :7'&u<5e (ro)lja! kao memorijalna (povijesna& podruja! vi+estoljetni su sastavni dio prostorne organi1a-ije povijesni5 seoski5 i gradski5 naselja! i nala1e se unutar -inktora *upne -rkve 1a+ti,eni5 sredi+ta naselja (raani! Frape! 'tenjeve- te drugi5 prigradski5 *upa. =akoer! memorijalna (povijesna& podruja su i autentina podruja povijesnog dogaaja! visoki5 memorijalni5 i povijesni5 vrijednosti. Na podruju 4lana 8#;3!Ce 7 je0 - Djesto povijesni5 dogaaja - kompleks +ume /otr+ina! )roj 6egistra Z-%$27. M5e&e 8#;3!3eE Za+tita memorijalnog (povijesno& podruja podra1umijeva potpunu kon1ervatorsku 1a+titu povijesni5 i memorijalni5 o)ilje*ja! pej1a*ni5 i am)ijentalni5 vrijednosti! unutar koje je potre)no ouvati sva )itna o)ilje*ja te strukture. ouvanje povijesne matri-e memorijalnog (povijesnog& podruja i svi5 njegovi5 dijelova u -ilju kvalitetne spomenike pre1enta-ije9 ouvanje pej1a*ni5 i am)ijentalni5 karakteristika memorijalnog (povijesnog& podruja9 ouvanje pojedinani5 i1vorni5 elemenata koji su sastavni dio memorijalnog (povijesnog& podruja9 svi 1a5vati tre)aju omogu,iti ouvanje! sana-iju i o)novu i1vorni5 o)ilje*ja memorijalnog (povijesnog& podruja! u1 ouvanje i1vorne namjene9

- %4 nisu dopu+tene interven-ije na prostoru memorijalnog (povijesnog& podruja ili u njegovoj neposrednoj )li1ini koje mogu ugro1iti njegov spomeniki karakter9 nije dopu+tena primjena elemenata! materijala i opreme koji nisu primjereni povijesnom i spomenikom karakteru memorijalnog (povijesnog& podruja.

A=b= S:79e (9e97&!5#l !1 7b5e%3 @vim 4lanom o)u5va,eni su 1a+ti,eni spomen (memorijalni& o)jekti M repre1entativni javni spomeni-i i :ontane! 1naajna djela monumentalne portretne plastike! spomen-o)ilje*ja i spomenika nadgro)na plastika visoke umjetnike! kulturne! povijesne te ur)anistike i ar5itektonske vrijednosti. Z#;3!Ce ! $:79e 7b5e%3! # :7'&u<5u 7buG4#3# Pl# #0 -'pomenik 6ueru ;o+kovi,u! ;2CBN2.?< 8B'=< $4! Z-3$ 3 -'pomenik Do+i 4ijade u parku /oma 1aklade Gavoslava '-5Zar1a! ;3?@F<.?< 8B'=< $$! Z-3$$# -4il sv. Aimuna 'tilite i skulpturalna kompo1i-ija sv. 4avla 4ustinjaka ispred *upne -rkve 31nesenja ;la*ene /jevi-e Darije u 6emetama! .B'D2.?@(< %! Z-3$6# -Do1aik u dvori+tu osnovne +kole ]/ragutin /omjani,^! (<CN28B 3%! Z-4 "$ -'pomenik palim )or-ima narodnooslo)odilake )or)e! (@'4@/'?< / ;@GN2.?< 8B'=<! Z-3$62 -'pomenik ]No+enje ranjenika^ u atriju Feterinarskog :akulteta! 7B2NZBG@F< $$! Z-3$67 -Hontana sa skulpturom ];or)a^ (]6i)ar sa 1mijom^&! CBZ32='?2 =6(! Z-3$ -'kulptura Zlatarevo 1lato! ?<DBN2=< 3! Z-4 "4 -6uka prijateljstva (4o1drav&! ?NBZ< ;6<N2D26< / 7<6<D;<A2KBF</ 'FB=28B! 4-3$32 -'okolska mogila! D<?'2D26'?2 4B62F@C (4<6? D<?'2D26&! Z-4 "3 -@)elisk! D<?'2D26'?2 4B62F@C (4<6? D<?'2D26&! Z- 477 -'pomenik don Hrani ;uli,u! D<63G2KBF =6( ! Z-4 "2 -'pomenik Nikoli =esli! D<'<6_?@F< 2/ 46B6</@F2KBF</ =B'G2N<! Z3$ 2 -'pomenik :ra <ndriji ?ai,u Dio+i,u! DB'N2.?< / 2G28<! Z-4 "% -'pomenik prosinakim *rtvama! 4<6? 46@'2N<.?27 E6=.! Z-3$6$ -'pomenik 2vanu (oranu ?ovai,u! 4<6? 62;NC<?! Z-4 " -'kulptura )or-a! 4@/'3'B/'?2 =6(! Z-3$63 -'kulptura >Dajka i dijete>! 6@8?BHBGGB6@F< 4! Z-3$ 6 -Zdena- Blegija! 6@?@F 4B62F@C! Z-4 7# -'pomenik Bugenu ?umii,u! 6@@'BFBG=@F =6(! Z-4 7" -'pomenik >'trijeljanje tala-a>! '=6@''D<_B6@F =6(! Z-3$64 -'pomenik Cosipu Curju 'trossmaTeru! '=6@''D<_B6@F =6(! Z-3$ % -'pomenik palim ilegal-ima ]4lamen^! 'FB=2 /37 64! Z-3$6 -Nadgro)ni spomenik dr. <nte 'tarevi,a! AB'=2N'?< 8B'=<! (6@;GCB AB'=2NB! Z-4 77 -'pomenik <ndriji Deduli,u! =@D2'G<F@F =6( ! Z-3$ $ -'pomenik )anu Cosipu Celai,u! =6( ;<N< CBG<.2K<! Z-34## -'pomenik sv. Curja! =6( ;6<KB 76F<=. ZD<C<! Z-4 76 -'kulptura Dali djeak! =6( ?6<GC< ?6BA2D26< 4.! Z-4 7$ -'pomenik kralju =omislavu! =6( ?6<GC< =@D2'G<F<! Z-4 73

- %4% -Zdena- *ivota! =6( D<6A<G< =2=<! Z-3$ 4 -'pomenik 'veti Curaj u)ija 1maja! =6( D<6A<G< =2=<! Z-4 74 -'pomenik 4etru 4reradovi,u! =6( 4B=6< 46B6</@F2K<! Z-4 72 -'pomenik Fladimiru Na1oru! =3A?<N<8! 4<6?! Z-3$66 Za+tita spomen (memorijalnog& o)jekta podra1umijeva potpunu kon1ervatorsku 1a+titu svi5 njegovi5 ouvani5 i1vorni5 elemenata! o)likovanja i namjene te povijesni5 i memorijalni5 o)ilje*ja. M5e&e 8#;3!3eE sana-ija i odr*avanje spomen (memorijalnog& o)jekta u svim njegovim dijelovima! skulpturalnim! ar5itektonskim i ur)anistikim karakteristikama! 1ajedno s pripadaju,om par-elom ili okolnim ureenjem! a sve u -ilju njegova ouvanja i kvalitetne spomenike pre1enta-ije nu*nost sustavnog pra,enja i kontrole stanja spomen (memorijalnog& o)jekta ouvanje svi5 pojedinani5 i1vorni5 elemenata koji su sastavni dio spomen (memorijalnog& o)jekta9 svi 1a5vati tre)aju omogu,iti ouvanje! sana-iju i o)novu i1vorni5 o)likovni5 karakteristika spomen (memorijalnog& o)jekta! u1 ouvanje njegove i1vorne namjene nisu dopu+tene interven-ije na spomen (memorijalnom& o)jektu ili u njegovoj neposrednoj )li1ini koje mogu ugro1iti njegov spomeniki karakter nije dopu+tena primjena elemenata! materijala i opreme koji nisu primjereni povijesnom i spomenikom karakteru spomen (memorijalnog& o)jekta

B= E3 7l7;%# b#;3! # .lanak #$. 4ojedinane etnolo+ke graevine u najve,em su )roju evidentirane unutar sauvani5 primjera povijesni5 seoski5 -jelina i am)ijenata. 3nutar ostali5 naselja koja su i1gu)ila svoja i1vorna o)ilje*ja i tradi-ijsku strukturu nala1e se pojedinani primjeri etnolo+ki5 graevina. 'vima je 1ajedniko o)ilje*je da pre1entiraju najstariji nain gradnje stam)eni5 i gospodarski5! seoski5 ku,a! te tako uvaju du5 tradi-ije seoskoga drvenog graditeljstva ovog kraja. Felik dio etnolo+ki5 graevina u vrlo je lo+em i 1apu+tenom stanju. 4ose)no vrijedna etnolo+ka )a+tina evidentirana je kro1 etnolo+ka podruja! a navedeni su i naj1naajniji pojedinani primjeri etnolo+ki5 graevina. Za sve 1a5vate potre)no je is5oditi kon1ervatorske propo1i-ije nadle*nog tijela 1a 1a+titu kulturni5 do)ara. B=#= E3 7l7;%# :7'&u<5# Za+tita etnolo+ki5 podruja podra1umijeva ouvanje nji5ove autentinosti! ouvane povijesne matri-e! prostorne organi1a-ije! smje+taja u prirodnom okoli+u! tradi-ijske graevne strukture i karakteristine slike podruja. Dogu,e interven-ije u njima ponajprije se odnose na sana-iju i odr*avanje kako prostora u -jelini! tako i svake pojedine etnolo+ke graevine! po+tuju,i tradi-ijski nain gradnje i graevinske materijale. Z#;3!Ce # e3 7l7;%# :7'&u<5# # :7'&u<5u 7buG4#3# Pl# #0

- %42 - 4oljoprivredni krajolik - 1apadna padina uli-e /onji ;re1in+ak! Z-%$329 - Btnolo+ko podruje @poroveki vinogradi! Z-2%679 - Btnolo+ko podruje Novoseleki vinogradi! Z-2%6"9 - Btnolo+ko podruje 'everi u naselju Novaki (rane+inski! Z-2%66. Za+ti,ena etnolo+ka podruja su ouvanja vrijedne prepo1natljive prostorne i am)ijentalno-graditeljske -jeline 1a koje su sukladno provedenoj valori1a-iji prostora utvrene 1one 1a+tite J<J! J;J i J8J. Z7 # 8#;3!3e NAN F :7'&u<5e !8 !9 7 '7b&7 7<u4# e ! 7$7b!37 4&!5e' e :74!5e$ e $3&u%3u&e Zona 1a+tite J<J valori1a-ijom je utvrena 1a etnolo+ka podruja i1nimno i1ra*eni5 kulturno-povijesni5! graditeljski5! pejsa*ni5 i am)ijentalni5 vrijednosti! s ouvanom tradi-ijskom graditeljskom ar5itekturom visoke spomenike vrijednosti! koji poka1uje povijesni kontinuitet *ivljenja na tom prostoru i njegovanje tradi-ijskog naina *ivota i gospodarenja. Na podruju 1one 1a+tite J<J primjenjuje se potpuna kon1ervatorska 1a+tita povijesne matri-e podruja! prostorni5 i pejsa*ni5 o)ilje*ja te pojedinani5 etnolo+ki5 graevina. Z7 # 8#;3!3e NBN F :7'&u<5e &#8l!<!37" $3u: 5# 7<u4# 7$3! :74!5e$ e $3&u%3u&e Zona 1a+tite J;J valori1a-ijom je utvrena 1a etnolo+ka podruja ili nji5ove dijelove s vrijednom prostornom i prete*no ouvanom kvalitetnom tradi-ijskom graditeljskom strukturom. Na podruju 1one 1a+tite J;J primjenjuje se kon1ervatorska 1a+tita ouvani5 elemenata povijesne matri-e podruja i pejsa*ni5 vrijednosti te ouvani5 pojedini5 skupina i pojedinani5 etnolo+ki5 graevina. Z7 # 8#;3!3e N>N F :7'&u<5e $#<u4# !G :75e'! #< !G ele9e 3# :74!5e$ e $3&u%3u&e Zona 1a+tite >8> valori1a-ijom je utvrena 1a etnolo+ka podruja ili nji5ove dijelove s pojedinim sauvanim elementima povijesne matri-e! mjerila! tipologije i/ili am)ijentalni5 karakteristika! te se njome osigurava kvalitetna pre1enta-ija vrijednosti 1ona 1a+tite J<J i J;J. Na podruju 1one 1a+tite J8J primjenjuje se kon1ervatorska 1a+tita pojedini5 sauvani5 elemenata osnovne povijesne strukture etnolo+kog podruja! ponajprije radi 1a+tite prirodni5 i kulturno-povijesni5 vrijednosti! ouvanja kompo1i-ijski5 vrijednosti naselja! 1a+tita vi1ura! panorama i o)risa te drugi5 vrijednosti krajolika u1 ouvanje karaktera gradnje i pojedinani5 ouvani5 graevina! u svr5u osiguranja kvalitetne pre1enta-ije vrijednosti 1ona 1a+tite J<J i J;J. M5e&e 8#;3!3eE Djere 1a+tite! uvjeti 1a rekonstruk-iju ili novu i1gradnju unutar 1a+ti,eni5 etnolo+ki5 podruja ra1likuju se i primjenjuju ovisno o am)ijentalnim i pejsa*nim spe-i:inostima! njegovoj povijesnoj matri-i te karakteristinoj tradi-ijskoj tipologiji i1gradnje0 - ouvanje povijesne slike! ga)arita i o)risa etnolo+kog podruja! naslijeeni5 vrijednosti krajolika i slikoviti5 pogleda-vi1ura9 - 1a+tita povijesne matri-e! par-ela-ije i karakteristinog mjerila gradnje9 - 1a+tita relje:a i spe-i:ini5 oso)ina pripadaju,eg krajo)ra1a9 - ouvanje auto5toni5 elemenata pejsa*a - vinograda! vo,njaka! orani-a! livada! +uma9 - a:irmiranje sadnje i njegovanje auto5toni5 )iljni5 vrsta9

- %43 - 1a+tita i sana-ija vodotoka i nji5ovi5 karakteristini5 krajo)ra1ni5 o)ilje*ja u sastavu etnolo+kog podruja ili njegovoj )li1ini! kao i spreavanje 1agaivanja i degrada-ije nji5ova prirodnog toka9 - ouvanje povijesni5 o)lika! trasa i dimen1ija komunika-ija (stare -este! pje+ake sta1e! putovi o)ilje*eni raspelima i poklon-ima&9 - ouvanje prostorni5 detalja! visokog i niskog 1elenila! ograda! mosti,a! prila1a oku,ni-ama odnosno par-elama! 1dena-a! )unara! raspela i drugi5 elementa opreme vanjski5 prostora9 - 1adr*avanje i ouvanje prepo1natljivi5 toponima! na1iva dijelova 1emlji+ta! vodotoka! +uma! livadni5 povr+ina od koji5 pojedini imaju sim)olina i povijesna 1naenja9 - ouvanje tipine organi1a-ije par-ela sa stam)enim i gospodarskim graevinama! odnosno ouvanje pojedinani5 oku,ni-a etnolo+ke! ar5itektonske i am)ijentalne vrijednosti9 - pojedinane etnolo+ke graevine koje su smje+tene unutar etnolo+ki5 podruja potre)no je o)navljati i 1adr*ati Jin situJ9 - ouvanje i o)nova 1ateene tradi-ijske drvene i1gradnje +to podra1umijeva nje1ino odr*avanje! sana-iju i eventualno rekonstruk-iju pojedinani5 graevina prema propo1i-ijama nadle*nog tijela 1a 1a+titu kulturni5 do)ara9 - njegovanje tradi-ijskog naina o)likovanja! gradnje i materijala te spreavanje uno+enja strani5 o)likovni5 i graevinski5 elemenata9 - 1adr*avanje visine i1gradnje u grani-ama postoje,eg mjerila! s upora)om uglavnom kosog krova! o)likovno usklaenog s karakteristinim postoje,im krovovima naselja9 - ograniavanje +irenja etnolo+kog podruja i 1adr*avanje 1eleni5 prirodni5 -e1ura prema okolnom prostoru da )i se 1adr*ala njegova samosvojnost i povijesni identitet. Za 1a+ti,ena etnolo+ka podruja potre)no je i1raditi detaljne planove ureenja! koji ,e sadr*avati detaljniju kon1ervatorsku dokumenta-iju s pose)nim uvjetima 1a+tite i ouvanja kulturni5 do)ara. B=b= P75e'! #< e e3 7l7;%e "&#?e4! e Za+ti,ene etnolo+ke graevine su ouvanja vrijedne pojedinane graevine koje posjeduju spe-i:inu tradi-ijsku graditeljsko-tipolo+ku kvalitetu i odreeno kulturnopovijesno 1naenje. 31 stam)ene graevine i komore to su i gospodarske graevine ra1liiti5 namjena0 ku5arne s kru+nim pe,ima! ko+evi 1a kukuru1! +tale! sjeni-i! svinj-i! klijeti i mlinovi-vodeni-e. Z#;3!Ce e :75e'! #< e e3 7l7;%e "&#?e4! e # :7'&u<5u 7buG4#3# Pl# # 0 F ?omora! ;re1ovika -esta $! Z-2744 - =radi-ijska ku,a! .uerska -esta %#2! Z-27$$ - Dlin-vodeni-a na potoku /u)ravi-a! /u)ravi-a % #! Z-2#$6 - Fodeni-a na potoku 6i)njak! (raanski 6i)njak 2 ! Z- 6#% - /rvena! pri1emna! stam)ena ku,a! (rane+ina 23! Z- 7 $ - =radi-ijski stam)eni i gospodarski o)jekti! Cal+eveka -esta 22 ! Z-274" - =radi-ijska ku,a! Dartin-i 3 ! Z-27$3 - =radi-ijski stam)eni o)jekt i komora! Dartin-i 32! Z-27$% - =radi-ijska oku,ni-a! @poroveki dol 6 /%! Z-274#

- %44 - =radi-ijska ku,a! 4atai,i 3$! selo .ugove-! Z-27$4 - =radi-ijska oku,ni-a! 4atai,i 37! selo .ugove-! Z-2742 - =radi-ijska stam)ena ku,a! 4er+uni %3! selo .ugove-! Z-2746 - 'tam)eni tradi-ijski o)jekt! 4etru+eve- 2. #! Z-273# - 'tam)eni tradi-ijski o)jekt! 4etru+eve- 3. % ! Z-2743 - 'tam)eni tradi-ijski o)jekt i gospodarstvo! 6akaljska 4 (Fukomere-&! Z-273" - =radi-ijska stam)ena 1grada s gospodarskom 1gradom! 6emete 4 ! Z- 6#3 - =radi-ijsko gospodarstvo! 6emetine- 4 ! Z-274 - =radi-ijska ku,a! 6esniki gaj 2. 3! Z-27$2 - 'tam)eni tradi-ijski o)jekt! 6esniki put 76! Z-274$ - =radi-ijski stam)eni o)jekt! 6esniki put 7"! Z-27$ - =radi-ijska ku,a! 6esnik %. "$ /%! Z- 7 - =radi-ijsko gospodarstvo! 6esnik $. 3! Z- 7 % - /rvena! pri1emna! stam)ena ku,a! 6esnik $. 6! Z- 7 2 - 'tam)eni tradi-ijski o)jekt! =rnava %. 73! Z-274% - Dlin-vodeni-a Farovi,! Frapanska 2 %! Z-2747 Za+tita etnolo+ke graevine podra1umijeva potpunu kon1ervatorsku 1a+titu svi5 ouvani5 i1vorni5 o)ilje*ja u vanj+tini i unutra+njosti graevine! mjerila! o)likovanja! graditeljski5 i konstruktivni5 elemenata kao i ouvani5 vrijedni5 i1vorni5 elementa o)likovanja i opreme u interijeru te i1vorne namjene. =akoer! 1a+tita o)u5va,a i pripadaju,e par-ele! odnosno oku,ni-u! s kojima je i1vorna kvalitetna -jelina. M5e&e 8#;3!3eE - ouvanje i sana-ija etnolo+ke graevine u svim njenim dijelovima! ar5itektonskim i tipolo+kim karakteristikama i i1vornoj namjeni9 1ajedno s pripadaju,om par-elom ili oku,ni-om s kojima je kvalitetna -jelina! a sve radi ouvanja i kvalitetne spomenike pre1enta-ije9 - nu*nost sustavnog pra,enja i kontrole stanja etnolo+ke graevine! - svi 1a5vati tre)aju omogu,iti ouvanje! sana-iju i o)novu i1vorni5 ar5itektonski5 i tipolo+ki5 karakteristika etnolo+ke graevine te pripadaju,e par-ele ili oku,ni-e! u pravilu! u1 ouvanje i1vorne namjene! a eventualna nova namjena mora se prilagoditi ouvanoj graevnoj strukturi9 - njegovanje tradi-ijskog naina o)likovanja! gradnje i materijala9 - nisu dopu+tene interven-ije koje mogu ugro1iti spomeniki karakter! )ilo da se radi o rekonstruk-iji! nadogradnji! preo)likovanju! prepar-ela-iji )ilo prenamjeni u sadr*aje koji nisu primjereni karakteru graevine! odnosno karakteru +ireg okoli+a9 - nije dopu+tena ugradnja i 1amjena graevni5 elemenata! materijala i opreme koji nisu primjereni povijesnom i spomenikom karakteru graevine9 - i1nimno je mogu,e kvalitetnije primjere etnolo+ki5 graevina koje su smje+tene u naseljima +to su i1gu)ila svoja i1vorna tradi-ijska o)ilje*ja! preseliti na neku drugu loka-iju9 - nije dopu+teno uklanjanje graevine u svr5u gradnje 1amjenski5! osim i1nimno pod uvjetima propisanim lankom 64. Zakona o 1a+titi i ouvanju kulturni5 do)ara. (+= POSTUPANJE S OTPADOM (7b&#'#- $%l#'!;3e 5e ! 7'l#"# 5e1 .lanak #7.

- %4$ (eneralnim ur)anistikim planom utvrena je loka-ija postrojenja 1a termiku o)radu otpada unutar povr+ina in:rastrukturni5 sustava - 2'! kao i ra1mje+taj re-ikla*ni5 dvori+ta! te je omogu,eno :ormiranje i drugi5 re-ikla*ni5 dvori+ta unutar povr+ine stam)ene namjene ('&! mje+ovite - prete*ito stam)ene namjene (D%&! mje+ovite - prete*ito poslovne namjene (D2&! javne i dru+tvene namjene - /! gospodarske namjene - ( (proi1vodne - 2! poslovne - ?% i trgovaki5 kompleksa - ?2&! te povr+ina in:rastrukturni5 sustava - 2'. @sim re-ikla*ni5 dvori+ta! u namjenama navedenim u pret5odnom stavku omogu,uje se gradnja i ureenje manji5 komunalni5 )a1a i drugi5 manji5 komunalni5 graevina nu*ni5 1a uinkovito postupanje s otpadom. 21nimno! omogu,uje se gradnja i ureenje re-ikla*ni5 dvori+ta! manji5 komunalni5 )a1a i drugi5 manji5 komunalni5 graevina na loka-ijama0 4reko! 3trine! Caku+eve- i Daksimir! prema kartogra:skom prika1u. 21dvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogu,uje se i pomo,u posuda (spremnika& ra1mje+teni5 na javnim povr+inama. 'mje+taj graevina 1a )iolo+ku o)radu otpada (kompostane& omogu,uje se u sklopu rasadnika na 1a+titnim 1elenim povr+inama i drugim nei1graenim povr+inama u1 uvjet da ne ometa stanovanje. 3nutar o)u5vata 343 podruja nekada+nje =vorni-e -ementa u 4odsusedu - sjever! na loka-iji koja ,e se pre-i1no utvrditi proved)enim dokumentom prostornog ureenja! omogu,uje se ureenje re-ikla*nog dvori+ta 1a graevni otpad i odlaganje 1emlje! u :unk-iji sana-ije kli1i+ta. Na podruju (eneralnoga ur)anistikog plana grada Zagre)a s otpadom se postupa u skladu sa -jelovitim sustavom gospodarenja otpadom (rada Zagre)a +to se de:inira 4rostornim planom (rada Zagre)a pri emu se loka-ije 1a sakupljanje! o)radu i gospodarenje otpadom! sukladno Zakonu o otpadu! reali1iraju na postoje,im loka-ijama 1a koje su pret5odno pri)avljeni uvjeti prema pose)nim propisima u odnosu na navedeni 1akon. ((= MJERE SPRJEAVANJA NEPOVOLJNA UTJE>AJA NA OKOLI .lanak #". Na podruju grada Zagre)a ne predvia se ra1voj djelatnosti koje ugro*avaju 1dravlje ljudi i +tetno djeluju na okoli+. Djere smanjivanja i sprjeavanja nepovoljnog utje-aja na okoli+0 u4# 5e ! :7b7l5;# 5e %4#l!3e3e 47'#E - 1a+tita svi5 vodotoka i staja,i-a na podruju Zagre)a radi ouvanja! odnosno dovoenja u planiranu vrstu vode utvrene kategorije9 - planiranje i gradnja graevina 1a odvodnju otpadni5 voda i ureaja 1a proi+,avanje otpadni5 voda9 - pove,avanje kapa-iteta prijemnika gradnjom potre)ni5 vodni5 graevina9 - 1a)rana! odnosno ogranienje ispu+tanja opasni5 tvari propisani5 ured)om o opasnim tvarima u vodama9 - sana-ija 1ateenog stanja u industriji i odvodnji te sana-ija ili uklanjanja i1vora onei+,avanja9 - sana-ija postoje,i5 deponija i kontrolirano odlaganje otpada9 - sana-ija +ljunara i 1a)rana eksploata-ije +ljunka9 - uspostavljanje monitoringa s pro+irivanjem i ureenjem mjerni5 postaja te osiguravanjem stalnog pra,enja povr+inski5 i pod1emni5 voda9

- %46 - voenje jedinstvenoga in:ormatikog sustava o kakvo,i povr+inski5 i pod1emni5 voda9 - na ra1ini -ijeloga vodonosnoga sustava provoditi mjere 1a+tite koje ,e osigurati da kakvo,a pod1emne vode ne prela1i standarde 1a pitku vodu! kao ni granine vrijednosti kon-entra-ija tvari9 - i1rada vodnog katastra. Fodo1a+titno podruje i1vori+ta vode podijeljeno je na tri 1one 1a+tite 1a koje se propisuju smjerni-e 1a 1a+titu0 2. 1ona 1a+tite i1vori+ta - 1ona strogog re*ima 1a+tite0 - o)u5va,a podruje u grani-ama najmanje % m od i1vora9 - mora se ograditi i 1a+tititi od neovla+teni5 ula1aka! a namjenjeno je iskljuivo -rpljenju vode! odnosno drugim sadr*ajima u :unk-iji vodoopskr)e. 3 2. 1oni 1a)ranjuju se sve aktivnosti koje nisu u ve1i s eksploata-ijom! kondi-ioniranjem i transportom vode u javni vodoopskr)ni sustav. 3 okviru aktivnosti i1 pret5odnog stavka 1a)ranjuje se postojanje i i1gradnja )ilo kakvi5 graevina osim oni5 koje su potre)ne 1a pogon! odr*avanje i ouvanje 1a5vata vode! a oso)ito0 - i1gradnja talo*ni-a! gara*a i radioni-a! - skladi+tenje i kori+tenje na:te i na:tni5 derivata! - skladi+tenje i kori+tenje opasni5 i radioaktivni5 tvari! - skladi+tenje i kori+tenje kemijski5 sredstava osim oni5 1a kondi-ioniranje vode 1a pi,e! - skladi+tenje i kori+tenje sredstava 1a )oni:ika-iju tla i 1a+titu )ilja! - i1gradnja i kori+tenje stanova 1a uvare i nji5ove o)itelji! - i1gradnja drena*e i upojni5 1dena-a! - i1gradnja i kori+tenje prometni-a 1a prola1 vo1ila i pje+aka preko i1vori+ta. 22. 1ona 1a+tite i1vori+ta - 1ona strogog ogranienja0 - odreuje se na temelju 5idrogeolo+ki5 karakteristika vodonosnika (podruje i1van 2. 1one do linije od koje pod1emna voda ima minimalno vrijeme 1adr*avanja u pod1emlju od $ dana prije ulaska u vodo1a5vatni o)jekt&! - mora se o)ilje*iti odgovaraju,im natpisima te osigurati primjena mjera 1a+tite od onei+,enja i 1agaivanja patogenim mikroorgani1mima. Na podruju 22. 1one 1a)ranjuje se0 - ispu+tanje otpadni5 voda (sanitarni5! te5nolo+ki5! pro-jedni5 i o)orinski5 s prometni5 povr+ina& na tlo i u pod1emlje! - gradnja graevina 1a gospodarenje opasnim otpadom i graevina 1a odlaganje i o)radu ostali5 vrsta otpada! - gradnja novi5 industrijski5 postrojenja i uvoenje djelatnosti u kojima se upotre)ljavaju opasne tvari ili one nastaju kao otpad! - skladi+tenje i opora)a opasnog otpada te o)rada i odlaganje svi5 vrsta otpada! i1gradnja skladi+ta na:te i na:tni5 derivata i )en1inski5 postaja! - gradnja pogona 1a proi1vodnju! skladi+tenje opasni5 i radioaktivni5 tvari te -jevovoda 1a transport opasni5 tvari! - gradnja lokalni5 prometni-a )e1 o)orinske odvodnje s odvoenjem i1van 22. 1one! gradnju auto-esta! magistralni5 -esta i *elje1niki5 pruga! gradnja gro)lja i pro+irenje postoje,i5! osim u svr5u polaganja urni! - povr+inska i pod1emna eksploata-ija mineralni5 sirovina! - skidanje i odvo1 pokrovnog sloja 1emlje osim na mjestima i1gradnje graevina najdu)lje % m i1nad najvi+e kote visoke pod1emne vode!

- %47 - poljodjelska proi1vodnja osim u skladu s propisima o ekolo+koj proi1vodnji! upotre)a 5er)i-ida na )a1i atra1ina! - stoarska i peradarska proi1vodnja osim 1a potre)e seljakog gospodarstva po propisima ekolo+ke proi1vodnje! - prijevo1 opasni5 tvari lokalnim -estama! auto-estama i magistralnim -estama (dr*avnim i *upanijskim -estama& i *elje1nikim prugama )e1 provoenja propisani5 mjera 1a+tite u skladu s propisom o prijevo1u opasni5 tvari i i1van odo)reni5 koridora te do)iveni5 odo)renja i suglasnosti! - i1gradnja 1dena-a i1van sustava javne opskr)e vodom! - pro+irenje postoje,i5 graevinski5 podruja osim i1nimno interpola-ije u1 :ormirane prometni-e i i1vedenu in:rastrukturu. 222. 1ona 1a+tite i1vori+ta - 1ona ogranienja i kontrole0 - o)u5va,a podruje i1van grani-a 22. 1one! a prostire se do grani-e i1raunatog podruja napajanja9 - tre)a se o)ilje*iti odgovaraju,im natpisima te osigurati 1a+titu od te+ko ra1gradivi5 kemijski5 ili radioaktivni5 onei+,enja. Na podruju 222. 1one 1a)ranjuje se0 - ispu+tanje neproi+,eni5 otpadni5 voda (sanitarni5! te5nolo+ki5! pro-jedni5 i o)orinski5 prometni5 povr+ina& na tlo i u pod1emlje! - gradnja graevina 1a opora)u! o)radu i odlaganje opasnog otpada! gradnja kemijski5 industrijski5 postrojenja! - gradnja prometni-a )e1 o)orinske odvodnje i odgovaraju,eg proi+,avanja prije ispu+tanja u naj)li*i vodotok na podrujima )e1 i1graenoga javnoga sustava odvodnje! - gradnja prometni-a )e1 sustava o)orinske odvodnje i prikljuenja na javni sustav odvodnje na podrujima gdje je taj sustav i1graen! - o)avljanje poslova opora)e! o)rade i odlaganja opasnog otpada! - i1gradnja pogona 1a proi1vodnju i skladi+tenje opasni5 tvari i radioaktivni5 tvari te -jevovoda 1a transport opasni5 tvari! i1u1imaju,i uskladi+tenje na:te i na:tni5 derivata u1 odgovaraju,i re*im 1a+tite! - i1gradnja industrijski5 postrojenja i otvaranje djelatnosti u kojima se upotre)ljavaju opasne tvari ili one nastaju kao otpad )e1 prikljuenja na javni sustav odvodnje! - povr+inska i pod1emna eksploata-ija mineralni5 sirovina! - skidanje i odvo1 pokrovnog sloja 1emlje osim na mjestima i1gradnje graevina! - prijevo1 opasni5 tvari lokalnim -estama! auto-estama i magistralnim -estama (dr*avni5 i *upanijski5 -esta& i *elje1nikim prugama )e1 provoenja odgovaraju,i5 mjera 1a+tite u skladu s propisom o prijevo1u opasni5 tvari i i1van odo)reni5 koridora! - upotre)a 5er)i-ida na )a1i atra1ina. Z#;3!3# ! :7b7l5;# 5e %#%47Ce 8&#%#E - u sredi+njemu gradskom prostoru unapreivanjem javnoga gradskog prijevo1a putnika (uvoenjem 1a okoli+ pri5vatljivi5 vrsta pogona i naina prijevo1a odnosno mo)ilnosti! npr. auto)usi na plin! elektromo)ili! )i-ikli! pje+aenje! itd.&9 - +tednjom i ra-ionali1a-ijom energije! uvoenjem plina! pro+irivanjem 8='-a te ra1vojem dopunski5 alternativni5 energija9 - prostornim ra1mje+tajem! kvalitetnim te5nologijama i kontinuiranom kontrolom gospodarski5 djelatnosti9

- %4" - unapreenjem i pro+irenjem lokalne mre*e 1a trajno pra,enje kakvo,e 1raka - pri oda)iru loka-ija mjerni5 postaja primjenjuju se mjerila pose)ni5 propisa i normativa koji ureuju podruje 1a+tite 1raka9 - voenjem in:orma-ijskog sustava o kakvo,i 1raka. S9# 5e 5e :&e%795e& e bu%eE - provodit ,e se prema Zakonu o )u-i i pripadaju,im pravilni-ima ime se sprjeava nastajanje prekomjerne )uke pri lo-iranju graevina! sadr*aja ili namjena te smanjuje prekomjerna )uka u dopu+tene grani-e9 - i1radom karte imisija )uke (rada Zagre)a koja je prika1 postoje,i5 i/ili predvieni5 ra1ina )uke na svim mjestima unutar promatranog podruja9 - pra,enjem provoenja 1a+tite od )uke na temelju karte imisije )uke9 - do i1rade karte )uke nove graevine! sadr*aji i namjene lo-iraju se na temelju mjerenja i prorauna koji su ujedno i sastavni dio karte )uke. S:&5e<#4# 5e '#l5 5e" ;!&e 5# :&7!847' !G "7$:7'#&$34e !G '5el#3 7$3! %75e :&e'$3#4l5#5u &!8!%! odnosno opasnost po okoli+ u sluaju 3eG !<%7F3eG 7l7;%e %#3#$3&7De i 4el!%e e$&eCe u "7$:7'#&$%!9 7b5e%3!9# ! :&79e3u (onei+,avanjem 1raka! vode! tla te )ukom! opasno+,u od ak-idenata! eksplo1ija! po*ara i sl.&! o)ve1om saniranja nji5ova +tetnog utje-aja na okoli+ ili dislo-iranjem! u1 druge preventivne mjere. P&747?e 5e :7$eb !G 95e&# $# !3#& e 8#;3!3e ! '&u"!G 95e&# radi sprjeavanja negativnog utje-aja graevina i opreme 1a gospodarenje otpadom na okolni prostor kao +to su0 - pra,enje stanja okoli+a! pose)no onei+,avanja pod1emni5 i povr+inski5 voda te - drugi5 pojava koje su posljedi-a onei+,avanja okoli+a9 - stalna kontrola vrste i sastava otpada9 - kontrola stanja ureaja i opreme te sustava 1a+tite9 - postavljanje ograde i 1a+titnog 1elenila oko graevina i ureaja9 - kontrola deponijskog plina9 - kontrola :lore i :aune u okoli-i i na deponiju. P&!95e # 95e&# 8#;3!3e $3#b!l 7$3! 3l# - ureenje ero1ijski5 podruja i sprjeavanje ispiranja tla (gradnja regula-ijski5 graevina! po+umljavanje i sl.&! preventive mjere 1a+tite od kli1i+ta0 /etaljnim geote5nikim istra*ivanjima propisat ,e se uvjet 1a pret5odnu sana-iju terena koja mo*e podra1umijevati i slo*ene sana-ijske mjere (dreniranje! nasipavanje! potporne konstruk-ije i sl.&. 'ana-ija terena mo*e se o)aviti i tako da su i1gradnja novi5 i rekonstruk-ija postoje,i5 graevina dio sana-ijski5 mjera s tim da uvjet sana-ije terena sadr*ava pose)ne geote5nike uvijete 1a gradnju graevina. Na podrujima kli1i+ta 1a)ranjuju se sljede,i radovi0 - kopanje 1den-a! jaraka (osim plitki5 jaraka 1a povr+insku odvodnju&! jama! putova i sl.! - o)avljanje graevinski5 radova (osim radova saniranja terena&! - o)raivanje 1emlji+ta u poljoprivredne svr5e! - reme,enje 5umusnog pokrova tla! osim ako je to na temelju veri:i-irani5 detaljni5 geote5niki5 istra*ivanja dopu+teno! - +umsko 1emlji+te se ne smije prenamijeniti u poljodjelske povr+ine ili u graevinska 1emlji+ta! a sjea +uma dopu+tena je samo u mjeri u kojoj se ne ugro*ava opstanak +ume i +umskog raslinstva! - ne dopu+ta se i1ved)a rovova 1a in:rastrukturu linijske graevine )e1 pret5odno pri)avljeni5 uvjeta koje ,e i1davati nadle*ni geote5niki katastar. S# #@!5# 7%7l!;# i privoenje planskoj namjeni prostora na kojima su eksploatirane mineralne sirovine.

- %4# 4rogramom mjera 1a unapreivanje stanja u gradskom prostoru i programom 1a+tite okoli+a utvrdit ,e se pose)ne mjere 1a+tite! sana-ije i ra1voja pojedini5 gradski5 predjela. M5e&e 8#;3!3e 7' ele9e 3#& !G e:7"7'# ! &#3 !G 7:#$ 7$3! Djere 1a+tite odreene su (eneralnim ur)anistikim planom! a temelje se na pola1i+tima i -iljevima 4lana! pri emu je organi1a-ija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem 1a+tite! a +to se pose)no istie u sljede,im elementima0 - nainom gradnje! gusto,om i1graenosti i gusto,om stanovanja prema stupnju konsolidiranosti prostora 1a ur)ano podruje grada (na povr+ini od 22 km2&9 - poli-entrinim ra1vojem pojedini5 gradski5 dijelova i omogu,avanjem disper1nog ra1mje+taja gospodarski5 1ona! vode,i )rigu o njenom karakteru i onoj vrsti industrije koja mo*e predstavljati ri1ik 1a okoli+9 - ra1mje+tajem graevina javne i dru+tvene namjene na +irem gradskom podruju9 - mjerama spreavanja nepovoljnog utje-aja na okoli+9 - ouvanjem postoje,i5 +umski5 kompleksa unutar grada9 - osiguravanjem ravnote*e i1meu ur)ani1irani5 gradski5 dijelova i nji5ova prirodnog okru*enja ouvanjem kultiviranog krajolika i drugi5 negradivi5 povr+ina9 - planiranjem graevina i ureaja 1a 8#;3!3u 7' :7:l#4# &!5e%e S#4e ! $37"7'!; 5!G 47'# :737%# $ Me'4e' !@e i akumula-ija te ureenje korita potoka. /a )i se ouvala ra1ina postoje,e 1a+tite i odr*avali postoje,i vodnogospodarski o)jekti odreuju se sljede,e preventivne mjere0 - ureenje korita vodotoka mora 1adovoljiti 1a5tjeve o)rane naselja i poljoprivredni5 povr+ina od poplave u1 preporuku da se 1a5vati 1a o)ranu od poplava provode tako da ne naru+avaju kvaliteta dolinski5 krajolika9 - ureenje vodotoka i 1a+tita od poplava i )uji-a sukladno Zakonu o vodama i na temelju vodnogospodarske osnove9 - ne o)avljati radnje kojima se mo*e ugro1iti sta)ilnost nasipa i drugi5 vodnogospodarski5 o)jekata9 - u inunda-ijskom podruju i na udaljenosti manjoj od % ! m od no*i-e nasipa 1a)ranjuje se orati 1emlju! saditi i sje,i drve,e i grmlje9 - u inunda-ijskom podruju i na udaljenosti manjoj od 2 ! m od no*i-e nasipa 1a)ranjuje se podi1ati 1grade! ograde i druge graevine! osim 1a+titni5 vodni5 graevina9 - u neureenom inunda-ijskom pojasu! dok ne )ude de:inirana vanjska grani-a tog podruja te utvrena pripadnost vodnom do)ru toga podruja! na udaljenosti manjoj od % ! m (kod ve,i5 vodotoka&! odnosno manjoj od $! m (kod manji5 vodotoka& od ru)a korita! ne podi1ati 1grade! ograde i druge graevine osim 1a+titni5 vodni5 graevina9 - o)avljati ostale aktivnosti i1 lanka % 6. Zakona o vodama te ostali5 lanaka koji odreuju re*im kori+tenja prostora vodni5 graevina9 - 1a svaki 1a5vat u prostoru koji je u ve1i s vodnim re*imom potre)no je osigurati minimalnu protoku (J)iolo+ki minimumJ& da )i se sprijeile negativne posljedi-e u1du* toka9 - omogu,avanjem alternativnog kori+tenja vodoopskr)nog sustava i otvoreni5 vodni5 povr+ina9 - mjerama sana-ije okoli+a i privoenjem planskoj namjeni prostora na kojima su eksploativne mineralne sirovine9 - kori+tenjem alternativni5 i1vora energije9 - )oljim prometnim pove1ivanjem gradski5 dijelova gradnjom ve,eg )roja mostova preko rijeke 'ave te pove,avanjem )roja prijela1a (prola1a& preko *elje1nike pruge9

- %$ - gradnjom gu+,e uline mre*e9 - pove,avanjem )roja ula1no-i1la1ni5 ulini5 prava-a9 - planiranom visinom graevina9 - odreivanjem povr+ina 1a gradnju prema stupnju ugro*enosti od potresa (podruje (rada Zagre)a je u potresnoj 1oni jaine potresa od F22. do [2. D'8&9 - mjerama 1a 1a+titu i sklanjanje stanovni+tva! u1 o)ve1nu gradnju skloni+ta prema pose)nim propisima i normativima koji ureuju ovo podruje9 - mjerama 1a 1a+titu kulturni5 do)ara9 mjerama 1a 1a+titu od po*ara! u1 o)ve1no osiguranje i gradnju svi5 elemenata koji su nu*ni 1a uinkovitu 1a+titu od po*ara prema pose)nim propisima i normativima koji ureuju ovo podruje. (6= (6=(= MJERE PROVEDBE PLANA Ob4e8# '7 7;e 5# :&74e'be !G '7%u9e #3# :&7$37& 7" u&e?e 5#- :&74e'be 5#4 !G #35e<#5# ! !8&#'e $3u'!5# .lanak ##.

P&74e'be ! '7%u9e 3! :&7$37& 7" u&e?e 5# @)ve1a dono+enja proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja odreena je ur)anim pravilima ove odluke! a prema gra:ikom prika1u 4. 3FCB=2 Z< ?@62A=BNCB! 36BIBNCB 2 Z<A=2=3 46@'=@6<! 4)& 4ro-edure ur)ano-prostornog ureenja. 4ola1i+ta 1a i1radu! odnosno i1mjenu i dopunu! te stavljanje i1van snage proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja i1rauje Zavod 1a prostorno ureenje (rada Zagre)a. 4rogramske smjerni-e 1a i1radu proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja i1 lanaka "2. i "3. ove odluke su usmjeravaju,e. Na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6< ove odluke. J#4 ! #35e<#5! Na gra:ikom prika1u 4. 3FCB=2 Z< ?@62A=BNCB! 36BIBNCB 2 Z<A=2=3 46@'=@6<! 4) 4ro-edure ur)ano-prostornog ureenja o1naeni su prostori 1a koje je o)ve1an javni natjeaj. J#4 ! "&#?e4! # #35e<#5! 8# u&e?e 5e ! 7bl!%74# 5e "&#'$%!G :74&;! # ! 7bl!%74# 5e

6adi do)ivanja +to kvalitetniji5 rje+enja 1a ureenje gradski5 povr+ina! nji5ovo o)likovanje i o)likovanje graevina! raspisivat ,e se javni natjeaji 1a0 - javne povr+ine (trgovi! parkovi i pje+ake 1one&9 - graevine javne namjene! +portske i kongresne dvorane osim prate,i5 i pomo,ni5 o)jekata javne namjene te in:rastrukturni5 o)jekata9 - nove uline graevine u visokokonsolidiranim podrujima gradskoga povijesnog sredi+ta9 - graevine vi+e od devet eta*a9

- %$% - ureenje prostora i gradnju u1 gradske avenije i glavne gradske uli-e (3li-u grada Fukovara! kri*anje 6adnike -este! uli-e 'veti-e! 7ein1elove uli-e i 'lavonske avenije! 'lavonsku aveniju od *elje1nike pruge do .ulineke uli-e! 'avsku! /r*i,evu! Gju)ljansku od Zagre)ake do 'avske! 'lavonsku od 'avske do /r*i,eve! <veniju /u)rovnik! 3li-u 6epu)like Njemake i <veniju Fe,eslava 7oljev-a od 3l. C. <ntalla i 3li-e /amira =omljanovi,a - (avrana do Fatikanske uli-e! 6adniku -estu od 'lavonske avenije do 'ave! Cadransku aveniju u 1oni kompleksa jedne namjene i 1oni visoke gradnje i druge&9 - 1a gradnju novi5 mostova na rije-i 'avi9 - 1a druge graevine i povr+ine 1a koje se to odredi proved)enim dokumentima prostornog ureenja! odnosno 1aklju-ima gradonaelnika (rada Zagre)a. P7$3u:#% 8# 5#4 ! #35e<#5 8# 7'#b!& $3&u< 7" &5e;e 5# :&74e'be 7" '7%u9e 3# :&7$37& 7" u&e?e 5# 4rogram 1a i1radu proved)enog dokumenta prostornog ureenja je podloga 1a proved)u natjeaja 1a oda)ir strunog rje+enja. @da)rano struno rje+enje postaje podloga 1a i1radu proved)enog dokumenta prostornog ureenja. P7$3u:#% 8# 5#4 ! #35e<#5 8# u&e?e 5e ! 7bl!%74# 5e "&#'$%!G :74&;! # ! 7bl!%74# 5e "&#?e4! # 4rogram 1a proved)u natjeaja 1a ureenje i o)likovanje gradski5 povr+ina i o)likovanje graevina je podloga 1a proved)u natjeaja. 4rovoditelj natjeaja du*an je nositelju i1rade dostaviti protokol o provedenom natjeaju i nagraene radove u digitalnom :ormatu prema op,im uvjetima provedenog natjeaja. 6e1ultate natjeaja nositelj i1rade o)javljuje u dnevnom tisku i na Ze) strani-i grada Zagre)a! a javni uvid traje najdulje %$ dana. P7$3u:#% 8# 5#4 ! #35e<#5 8# "&#' 5u "&#?e4! # 4!;!G 7' / e3## %#' $u l7%#@!5e 7'&e?e e :&74e'be !9 '7%u9e 3!9# :&7$37& 7" u&e?e 5# ?ada su loka-ije 1a gradnju graevina vi+i5 od # eta*a odreene proved)enim dokumentima prostornog ureenja! 1a te se loka-ije i1rauje program i provodi javni natjeaj u skladu s ur)anistikim odred)ama proved)enog dokumenta prostornog ureenja. 4rovoditelj natjeaja du*an je nositelju i1rade dostaviti protokol o provedenom natjeaju i nagraene radove u digitalnom :ormatu prema op,im uvjetima provedenog natjeaja. 6e1ultate natjeaja nositelj i1rade o)javljuje u dnevnom tisku i na Ze) strani-i grada Zagre)a! a javni uvid traje najdulje %$ dana. P7$3u:#% 8# 5#4 ! #35e<#5 8# "&#' 5u "&#?e4! # 4!;!G 7' / e3## %#' l7%#@!5e !$u 7'&e?e e :&74e'be !9 '7%u9e 3!9# :&7$37& 7" u&e?e 5# Za gradnju graevina vi+i5 od devet eta*a! kad loka-ije nisu odreene proved)enim dokumentima prostornog ureenja! i1rauje se program i provodi javni natjeaj. 3 postupku i1rade programa provjerava se mogu,nost gradnje graevina vi+i5 od devet eta*a na odreenoj loka-iji! a u skladu s odred)ama lanka $6. ove odluke. @ programu 1a proved)u natjeaja provodi se javna rasprava.

- %$2 Nositelj i1rade o)javljuje javnu raspravu u dnevnom tisku i na Ze) strani-i grada Zagre)a. Nakon o)jave javne rasprave program 1a proved)u natjeaja daje se na javni uvid u trajanju od %$ dana. Nositelj i1rade 1aprima primjed)e i prijedloge te priprema i1vje+,e o re1ultatima javne rasprave i upu,uje program gradonaelniku (rada Zagre)a na utvrivanje. Nakon provedenog natjeaja provoditelj natjeaja du*an je nositelju i1rade dostaviti protokol o provedenom natjeaju i nagraene radove u digitalnom :ormatu prema op,im uvjetima provedenog natjeaja. 6e1ultate natjeaja nositelj i1rade o)javljuje u dnevnom tisku i na Ze) strani-i grada Zagre)a! a javni uvid traje najdulje %$ dana. I8 !9 7 od stavka 6. ovoga lanka! te ur)ani5 pravila navedeni5 u lan-ima 6 . - 77. ove odluke! 1a gradnju tipski5 podruni5 djeji5 ustanova kapa-iteta do etiri odgojne skupine kao i gradnju tipski5 osnovno+kolski5 ustanova kapa-iteta do osam ra1redni5 odjela! provodi se! 1a svaki tip projekta! jedan javni natjeaj! u1 pret5odnu potvrdu takvi5 uvjeta od strane (radskog ureda 1a o)ra1ovanje! kulturu i +port. I8 !9 7 od stavka 6. ovog lanka! 1a postavu kioska 1a trgovinu na malo i uslu*nu djelatnost u 1onama i na graevnim esti-ama javne i dru+tvene namjene nije o)ve1na proved)a javnog natjeaja. I8 !9 7 od stavka 6. 1a i1gradnju graevina mjesne samouprave i graevina do)rovoljni5 vatrogasni5 dru+tava (;4 do 6 m2! nije potre)no provoditi javni natjeaj. <ko se u ra1radi natjeajnog rada odstupi od utvrenoga natjeajnog programa! a promjene ne 1a5tijevaju ponavljanje natjeaja! i1mjene i dopune natjeajnog programa provode se po postupku po kojem je i utvren natjeajni program. 21mjene i dopune natjeajnog programa veri:i-ira nositelj i1rade u1 pret5odnu pri)avljenu suglasnost @-jenjivakog suda i autora. Na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6< ove odluke. S3u'!5# u35e@#5# # 7%7l!; Na gra:ikom prika1u 4. 3FCB=2 Z< ?@62A=BNCB! 36BIBNCB 2 Z<A=2=3 46@'=@6<! 4) 4ro-edure ur)ano-prostornog ureenja! o1naeni su prostorni o)u5vati 1a koje je potre)na pro-jena utje-aja na okoli+! pri emu se studija i1rauje sukladno uvjetima pose)nog propisa! a 1a svaki pojedini 1a5vat u o1naenom prostoru 1a koji je studija propisana. (6=6= M5e&e u&e?e 5# ! 8#;3!3e 8e9l5!;3# .lanak % .

Djere ureenja i 1a+tite 1emlji+ta sadr*ane su u organi1a-iji! kori+tenju! namjeni! ureenju! 1a+titi prostora i u o)ve1i dono+enja proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja kojima se utvruje nain ureenja i kori+tenja graevinskog 1emlji+ta (osnivanje graevni5 esti-a! komunalno opremanje i sl.&. 3reenje i 1a+tita 1emlji+ta u gradu osigurava se gradskim sustavom gospodarenja i upravljanja 1emlji+tem.

- %$3 Fa*an element 1a+tite i ureenja 1emlji+ta je 1a+tita prirodni5 do)ara valori1a-ijom i upisom u 3pisnik 1a+ti,eni5 dijelova prirode! a 1a+tita kulturni5 do)ara upisom u 6egistar 1a+ti,eni5 kulturni5 do)ara 6epu)like 7rvatske. G&#'$%! :&75e%3! l# #% (+(= (eneralnim ur)anistikim planom omogu,uje se i1rada gradski5 projekata i odreuje postupak provoenja gradskog projekta. @snovna pola1i+ta 1a ra1radu gradski5 projekata odreuju se prema temama i podrujima gradski5 projekata. @snovna pola1i+ta 1a ra1radu gradski5 projekata prema temama su0 - javni programi stanovanja9 potre)no je promovirati prin-ipe 1dravog stanovanja i J1elenog gradaJ te ekonomske uinkovitosti9 ujedno osigurati pje+aku pove1anost sa susjednim naseljima te ravnomjerni raspored gradski5 sadr*aja9 - a:irma-ija gradski5 linijski5 sistema - pote1a0 'ava ukljuuju,i 1a+titu vodonosnika! gradski5 potoka! kontaktne 1one prema 4arku prirode Dedvedni-a! koridora gradske *elje1ni-e! koridora glavni5 gradski5 avenija i glavni5 gradski5 uli-a te pote1a 1elenila i sl9 ponajprije tako da navedeni linijski sistemi grada omogu,avaju )olju komunika-iju! stvaranje odnosno uvid u povijesna li-a grada! 1)og ega je potre)no 1adr*ati javno kori+tenje navedeni5 otvoreni5 gradski5 prostora - nji5ovu maksimalnu +irinu! primjereno 5ortikulturno ureenje! nastavljanje pote1a drvoreda! prostora pje+ako-)i-iklistike komunika-ije te ritam parkova koji se na nji5 ve*u9 - gradnja u1 gradske avenije i glavne gradske uli-e +to ukljuuju trase javnog prijevo1a9 osigurati odr*ivi ra1voj i identitet grada +irenjem pote1a ur)aniteta gdje se ustraje na sadr*ajnoj ra1nolikosti i prisutnosti stam)ene namjene u1 po+tivanje lokalni5 oso)itosti gradnje0 nadove1ivanje na postoje,i sistem graevinski5 prava-a! po+tuju,i vi1ure i mjerila! ritam :asada! koloristiku o)radu! nain kori+tenja partera i sl.9 - prenamjena stare industrije9 glavni su generativni projekti grada i mogu )iti nosio-i trans:orma-ije - ra1voja i meuso)nog pove1ivanja +iri5 ur)anistiki5 -jelina! neop5odno je sauvati istaknuta o)ilje*ja industrijske ar5itekture i ur)ani1ma (memoriju mjesta& da )i spoj nove i stare ar5itekture )io povod 1a jedinstvena ar5itektonska ostvarenja9 - javni sadr*aji9 mjesta promoviranja ponajprije 1agre)ake +kole ur)ani1ma i ar5itekture! 5rvatske kulture i pripadnosti srednjoevropskom kulturnom krugu! s oso)itom po1orno+,u dimen1ionirati i o)likovati te 1a+titi vanjske prostore da )i se omogu,ilo prostorno i sadr*ajno pove1ivanje sa +irim okoli+em kao i 1a+tita ovi5 novi5 mikro -jelina od naknadni5 interven-ija9 - povr+ine 1a rekrea-iju9 upotpunjuju slijed javni5 gradski5 povr+ina! nagla+eni javni karakter imaju pristupne sek-ije koje moraju osigurati prikupljanje i )oravak posjetitelja )e1 da ometaju redovni promet na drugim javnim povr+inama! ograivanje je pri5vatljivo samo u dijelovima gdje to 1a5tijeva odreena :unk-ija a pre:erira se maksimalno uklapanje u susjedne javne gradske prostore9 - novi gradski parkovi i 1elene povr+ine9 osiguravaju sigurni )oravak ra1liitim do)nim skupinama i sadr*aje koji omogu,uju vi+e o)lika aktivnog kori+tenja slo)odnog vremena! ve*u se +etni-ama! alejama s drvoredima! )i-iklistikim sta1ama na sistem pje+aki5 putanja koje integriraju susjedne ur)anistike -jeline9

- %$4 - graevine javne i dru+tvene namjene minimalno gradskog 1naenja9 ar5itektonski program mora promovirati ur)anistike vrijednosti okoli+a te po mogu,nosti o)ogatiti otvorene gradske prostore9 - nosio-i identiteta pojedini5 ur)anistiki5 -jelina9 projekti koji tre)aju rea:irmirati i uravnote*iti vrijednosti +ire loka-ije i sim)oliku snagu novog mjerila! odnosno sadr*aja +to ga unose u gradsko tkivo9 - strate+ki (ra1vojni& projekti (rada9 programe kori+tenja prostora u ve1i sa strategijskim projektima (rada predla*e (radski ured 1a strategijsko planiranje i ra1voj (rada! a osnova su 1a daljnje postupke i1rade i dono+enja dokumenata prostornog ureenja. 4odruja na kojima je omogu,ena i1rada gradski5 projekata prema temama su0 %. javni programi stanovanja0 - 4od)re*je u Novom Zagre)u9 - projekt +ireg kompleksa trgovaki5 dru+tava u vlasni+tvu grada (.isto,a! Fodoopskr)a i odvodnja& u1 Holnegovi,evu uli-u9 - prostor ;orovja i1meu 'avi-e % i vjerske graevine u (avellinoj uli-i ju*no od 343-a ;orovje - sjeverna 1ona9 - prostor naselja ;orovje ju*no od planirane 3li-e %. gardijske )rigade - =igrovi! a istono od 1one stam)ene namjene o1nake ('&! u1 3li-u ;o*e i Nikole ;ionde9 - 'truga - ;ogdani9 2. a:irma-ija postoje,i5 i novi5 gradski5 pote1a0 - projekt gradske *elje1ni-e9 - prostor 'ave9 - projekt *elje1nike pruge (rada Zagre)a9 - postoje,e avenije i glavne gradske uli-e i slino9 3. gradnja u1 avenije i glavne gradske uli-e i trase javnog prijevo1a tranikim vo1ilima i sl.0 - ?ongresni -entar u Cuki,evoj uli-i9 - ;lok ;adel u1 ?vaternikov trg9 - 3627@ u /r*i,evoj uli-i9 - 'opot na uglu <venije /u)rovnik i <venije F. 7oljev-a9 - 'iget u1 <veniju /u)rovnik9 - 1ona na uglu 3l. 'ave1ne 6epu)like Njemake i <venije /u)rovnik9 - loka-ija (radskog poglavarstva u 3li-i grada Fukovara9 - prostor i1meu planirane produ*ene ;ranimirove uli-e i ;anjavi,eve uli-e 3li-e kne1a Gjudevita 4osavskog9 - podruje u1 pote1 Fukovarske uli-e od uli-e 'veti-e do 7ein1elove9 - loka-ija 2li-a 2%2 - 2%49 - 1ona ro)ne ku,e Nama u /u)ravi9 - 1ona D2 ju*no od <uto)usnog kolodvora9 4. prenamjena stare industrije0 - ;lok 4aromlin u =rnju9 - Zagrepanka u 7ein1elovoj uli-i9 - dio )loka omeenog uli-ama 4rila1om )aruna Hilipovi,a! 8ankarovom i (radi+,anskom9 - 4luto u produ*enoj ;ranimirovoj uli-i9 - 1ona sajma automo)ila u Caku+ev-u9 - *elje1nike radioni-e JC. (redeljJ u =rnju9

- %$$ - prostor i1meu naselja ?o1ari ;ok i gospodarske 1one (Dunja d.o.o.& sjeverno od trase (@?-a9 - JGipa DillJ u1 2vekovi,evu uli-u9 - 3627@ u <veniji /u)rovnik9 - 1ona istono od planirane prometni-e! sjeverno od <venije /u)rovnik i 1apadno od Zagre)akog velesajma9 - 8iglana9 - DRllerov )reg9 - Zrinjeva- na 6emetinekoj -esti9 $. javni sadr*aji0 - Zagre)aki velesajam9 - Zagre)aki velesajam - istok9 - donja stani-a 'ljemenske *iare - (raansko /olje9 - 4odsused - -entar9 - 1ona mje+ovite namjene D2 u1 'trojarsku uli-u (5otel&9 - prostor u1 =rg ?re+imira Kosi,a (5otel&9 6. povr+ine 1a rekrea-iju0 - rekrea-ijski park 'avi-a - Aan-i! 7. nove gradske parkove i 1elene povr+ine0 - 4ark Novi Zagre)9 ". graevine javne i dru+tvene namjene gradskog 1naenja0 - pote1 Fla+ke i1meu Foninine i Curkovi,eve9 #. nosio-i identiteta pojedini5 ur)anistiki5 -jelina! ur)ani pote1i grada0 - N? Zagre) u ?ranjevi,evoj uli-i9 - prostor (lavnog kolodvora Zagre)9 - prostor sredi+ta =re+njevke9 - =r*ni-a ?usto+ija9 - ugao 3nske i ?otura+ke uli-e9 - prostor u1 kri*anje <venije D. /r*i,a i produ*ene uli-e 4risavlje9 - ugao Diramarske i ;ednjanske uli-e9 - 1ona namjene D2 u1 Zagre)aku aveniju na Fr)anima9 - loka-ija 4reradovi,eva 239 - tr*ni-a Frape i 1ona D2. @sim navedeni5 podruja gradski5 projekata! i1rada gradskog projekta prema pro-eduri u smislu ove odluke omogu,uje se na svim povr+inama ve,im od % 5ektar! a u vlasni+tvu su dr*ave ili (rada Zagre)a! odnosno trgovaki5 dru+tava i javni5 ustanova u vlasni+tvu (rada! ako je u1 kriterij vlasni+tva 1adovoljen i neki drugi od kriterija 1a oda)ir pro-edure gradskog projekta! prema prijedlogu gradonaelnika i odlu-i (radske skup+tine (rada Zagre)a. P7$3u:#% 8# :&747?e 5e "&#'$%7" :&75e%3# 3 skladu s osnovnim pola1i+tima 1a ra1radu gradski5 projekata (radski ured 1a strategijsko planiranje i ra1voj (rada i1rauje programske smjerni-e i program sadr*aja gradskog projekta. 4rogramskim smjerni-ama i programom sadr*aja odreuje se0 - strategijski-makroekonomski interes (rada i1ra*en strate+kim programskim smjerni-ama9 - 1naenje prostora 1a grad ili gradsku etvrt9

- %$6 - oso)itosti loka-ije gradskog projekta9 - gospodarenje javnim vlasni+tvom9 - dose1i planirane - novostvorene vrijednosti - aktivnosti 1a (rad i graane9 - naini i uvjeti proved)e projekta (ra1do)lje reali1a-ije - generirani tro+kovi! tro+kovi odr*avanja i :inan-iranja&9 - i1)or sudionika - partnera u reali1a-iji projekta9 - doprinos graanskom sudjelovanju u odluivanju o ra1vojnim temama grada9 - planirani doprinos :ormiranju identitetskog sustava grada. 4rogramom gradskog projekata oso)ito se odreuju0 - o)u5vat gradskog projekta9 - -iljevi koji se *ele posti,i gradskim projektom9 - pola1i+ta 1a i1radu9 - kon1ervatorske propo1i-ije! ako se radi o gradskom projektu u nadle*nosti (radskog 1avoda 1a 1a+titu spomenika kulture i prirode9 - naini ra1rade pojedine teme9 - sadr*ajna struktura gradski5 projekata9 - ur)anistike propo1i-ije9 - pro-edure koje pret5ode reali1a-iji i slijede reali1a-iju9 - odnos privatni5 i gradski5 ulaganja9 - de:iniranje i 1a+tita gradskog interesa. Na i1radu programa 1a gradske projekte koji o)u5va,aju prostore u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima u ovom prostoru! primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6< ove odluke. Gokalna i mjesna samouprava sudjeluje u i1ja+njavanju prije nego +to gradonaelnik (rada Zagre)a utvrdi program gradskog projekta. Na temelju programa gradskog projekta (radska skup+tina (rada Zagre)a donosi odluku o reali1a-iji gradskog projekta. <ko je ovom odlukom ili u programu gradskog projekta! 1a koji je donesena odluka o reali1a-iji gradskog projekta! predvieno dono+enje proved)enog dokumenta prostornog ureenja! (radska skup+tina (rada Zagre)a ,e u1 odluku o reali1a-iji gradskog projekta donijeti istovremeno i odluku o i1radi proved)enog dokumenta prostornog ureenja. Dogu,a ur)anistika rje+enja tako utvrenog programa ispituju se proved)om javnog natjeaja u postupku i1rade proved)enog dokumenta prostornog ureenja i1 lanka ##. ove odluke. <ko ovom odlukom ili u programu gradskog projekta! 1a koji je donesena odluka o reali1a-iji gradskog projekta! nije predvieno dono+enje proved)enog dokumenta prostornog ureenja! provest ,e se javni natjeaj 1a ureenje i o)likovanje gradski5 povr+ina i o)likovanje graevina sukladno lanku ##. ove odluke. (radska skup+tina (rada Zagre)a ,e u1 odluku o reali1a-iji gradskog projekta istovremeno utvrditi program 1a provoenje javnog natjeaja. (radski projekti i1u1imaju se i1 popisa prostora na koje se odnose pojedina ur)ana pravila navedena u lan-ima od $". do "3. ove odluke. Na povr+inama gradski5 projekata mogu se reali1irati 1a5vati u prostoru prema pravilima ovog lanka u1 uvjet da se u 1onama planirane namjene o1nake ('&! (D%& i (D2& osigura o)ve1na primjena ur)anim pravilom propisanog postotka i1graenosti graevne esti-e. Na podruju gradski5 projekata! do dono+enja odluke o reali1a-iji gradskog projekta te do dono+enja proved)enog dokumenta prostornog ureenja! omogu,uje se rekonstruk-ija postoje,i5 graevina u 1ateenim ga)aritima te nadogradnja i dogradnja do % m2 (;4

- %$7 jednokratno! radi :unk-ionalno-o)likovnog po)olj+anja graevine! a po potre)i prema uvjetima nadle*nog tijela 1a+tite. 21nimno! 1a rekonstruk-iju! dogradnju i nadogradnju postoje,e graevine u o)u5vatu gradskog projekta mogu,e je neposredno anga*irati autora postoje,e graevine. Na podruju gradskog projekta prostora 'ave! na povr+inama vode i vodnog do)ra! u 1oni $ m ni1vodno od Dosta Dladosti! do dono+enja odluke o reali1a-iji gradskog projekta! omogu,uje se pristup rije-i! prive1 )rodova i postava plutaju,i5 o)jekata du*ine do 3$ m na tradi-ionalnim prive1i+tima u1 preostale mostove. .lanak % 2. 4rioritetno ,e se i1raditi 'tudija prostorni5 i prometni5 mogu,nosti i1gradnje tranikog sustava javnog prijevo1a na koridoru 'lavonska avenija - Zagre)aka avenija - Gju)ljanska avenija. 3 -ilju po)olj+avanja prometnog sustava u gradu i1radit ,e se idejno ur)anistiko prometno rje+enje ulinog pote1a sjeverne tangente od Aestinskog dola do (upeve 1vije1de! s pose)nim naglaskom na usklaivanje s elementima 1a+tite u tom prostoru. 21radit ,e se ur)anistika 'tudija =rnja kojom ,e se 1a -jelokupni prostor =rnja kao i1nimno vrijednoga ra1vojnoga gradskog podruja! odrediti ujednaeno postupanje i usklaen ra1voj u ukupnom prostoru o)jedinjavanjem re1ultata doneseni5 proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja i proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja ija je i1rada i dono+enje u tijeku! te re1ultata gradski5 projekata planirani5 1a reali1a-iju u ovom prostoru s pose)nom anali1om prostorne sintakse i dru+tvene in:rastrukture. 21radit ,e se -jelovita studija podruja /onjeg grada koja ,e )iti podloga 1a i1radu prostorno - planski5 dokumenata. 21radit ,e se i studija podruja (lavnog kolodvora Zagre) (dimen1ioniranje kolodvora! rje+enje nivelete ra1granienje namjena povr+ina! gradnja drugi5 sadr*aja ispod *elje1nike pruge i u njenom neposrednom kontaktnom prostoru&. 6e1ultati studije )it ,e podloga 1a raspisivanje ur)anistiko - ar5itektonskog natjeaja. 21radit ,e se studija 8entra Aestina s -iljem i1nala*enja kvalitetnijega prometnog i prostornog rje+enja pose)no u 1oni oko -rkve i gro)lja. 21radit ,e se ur)anistiko-prometne studije dovr+eni5 naselja prete*ito visoke stam)ene gradnje! s -iljem o)likovno-:unk-ionalni5 po)olj+anja naselja! pose)no u pogledu 1adovoljenja pove,ani5 parkirali+ni5 potre)a. =akoer ,e se 1apoeti s istra*ivanjem prometno - te5niki5! graevinski5 i prostorni5 mogu,nosti 1a uspostavu kontinuiranoga prometnog prstena koji )i u sjevernom gradskom podruju )io na liniji uli-a .rnomere- - Di5aljeva- - <venija (ojka Au+ka! 1atim se nastavljao na pote1 Dandlova uli-a - 3li-a grada (ospi,a - preko rijeke 'ave - Fatikanskom uli-om te na 1apadu planiranom uli-om .rnomere-. 4ri tome je potre)no istra*iti i osigurati koridor na pote1u od Carunske uli-e do planirane prve paralelne uli-e u Novom Zagre)u (6emetineka uli-a&! kro1 podruje Caruna preko rijeke 'ave! Gani+ta i 6emetin-a! +irine oko 3 - 4 m. 21radit ,e se i0 - studija geote5nikog katastra (rada Zagre)a9 - studija ureenja! optimalnog kori+tenja i 1a+tite 1agre)aki5 potoka radi osiguravanja maksimalni5 1a+titni5 koridora koji pove1uju sjeverne i ju*ne gradske dijelove u1 ureenje +etni-a! )i-iklistiki5 sta1a i drugi5 otvoreni5 prostora i prate,i5 sadr*aja9 - studija J1eleni prstiJ grada Zagre)a kao dijela ekolo+ki5 prstena grada9

- %$" - studija nastavka +irenja drvoreda grada Zagre)a radi o)jedinjavanja javni5 1eleni5 povr+ina grada i nji5ova spajanja sa 1elenilom u1 rijeku 'avu9 - studija odr*avanja i 1a+tite te optimalnog kori+tenja ekolo+ke mre*e grada Zagre)a9 - studija po*eljnog rasporeda o)jekata vi+i5 od # eta*a i nji5ova odnosa prema sli-i grada.>

(6=0=

D&u"e 95e&e .lanak % 4.

Na podrujima 1a koja je propisana o)ve1a dono+enja proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja i proved)a ur)anistiko-ar5itektonski5 natjeaja o1naeni5 na kartogra:skom prika1u 4)& 4ro-edure ur)ano-prostornog ureenja! a graevine su! prema namjeni! u skladu s namjenom utvrenom (eneralnim ur)anistikim planom omogu,uje se0 (= u "&#?e4! #9# $3#9be !G 7' 7$ 7 $3#9be 7F"7$:7'#&$%!G #95e #E - prenamjena i :unk-ionalna preinaka postoje,i5 graevina9 - rekonstruk-ija i 1amjenska gradnja te gradnja na podrujima gdje je to omogu,eno ur)anim pravilima ove odluke9 - rekonstruk-ija individualni5 graevina ne s vi+e od tri stana! s pove,anjem postoje,eg (;4-a do 2 L! na podrujima gdje to ur)anim pravilima ove odluke nije omogu,eno9 6= u "&#?e4! #9# '&u"!G #95e # (gospodarskim graevinama! graevinama javne i dru+tvene namjene! komunalnim i prometnim te prate,im graevinama i sl.&0 - rekonstruk-ija graevina do % m2 (;4-a 1a graevine do % m2 (;4-a! i do 2 L ukupnog (;4-a 1a ve,e graevine! ali ne vi+e od $ m2 (;4-a! jednokratno! koliko je neop5odno 1a :unk-ionalno i o)likovno po)olj+anje graevine! odnosno dovr+enje graevine. /o dono+enja plana! odnosno proved)e javnog natjeaja! mogu,a je rekonstruk-ija i 1amjenska gradnja te gradnja uli-a i in:rastrukturni5 graevina! promjena namjene graevine! gradnja i rekonstruk-ija te5nolo+kog pro-esa i gradnja graevina javne namjene! uli-a i in:rastrukturni5 graevina s pripadaju,om mre*om u1 suglasnost nositelja i1rade plana. /o dono+enja plana! odnosno proved)e javnog natjeaja! mogu,a je rekonstruk-ija postoje,i5 graevina u skladu op,im odred)ama ur)ani5 pravila i1 lanka $6. ove odluke. .lanak % $. 3 postoje,im je graevinama s legalnim statusom! steenim do dana stupanja na snagu ove odluke! mogu,e prostor tavana! podruma i sl. osim gara*a! prenamijeniti u postoje,im ga)aritima. Za nedostatna parkirali+no - gara*na mjesta koja nije mogu,e osigurati na par-eli o)jekta! mogu,e je i1vr+iti uplatu u skladu s lankom 3#. ove odluke. 21nimno! od stavka %. ovog lanka! prigodom prenamjene se omogu,uje gradnja krovni5 ku,i-a u skladu s kon1ervatorskim uvjetima nadle*nog tijela 1a+tite. Na 1a5vate u prostoru u 1a+ti,enim dijelovima prirode i na kulturnim do)rima primjenjuju se i odgovaraju,e odred)e i1 toke #. DCB6B @.3F<NC< 2 Z<A=2=B ?6<C@;6<ZN27 2 4626@/N27 F62CB/N@'=2 2 NB4@?6B=N27 ?3G=36N27 /@;<6< ove odluke. .lanak % 7.

- %$# -

4rogram 1a i1radu! odnosno i1mjenu i dopunu! proved)enog dokumenta prostornog ureenja! program 1a proved)u natjeaja 1a ureenje i o)likovanje gradski5 povr+ina i o)likovanje graevina! program 1a proved)u natjeaja 1a gradnju graevina vi+i5 od # eta*a kad su loka-ije odreene proved)enim dokumentima prostornog ureenja! program 1a proved)u natjeaja 1a gradnju graevina vi+i5 od # eta*a kad loka-ije nisu odreene proved)enim dokumentima prostornog ureenja i program gradskog projekta i1rauje Zavod 1a prostorno ureenje (rada Zagre)a ili druga ovla+tena oso)a u suradnji sa Zavodom. 4rograme i1 stavka %. ovoga lanka veri:i-ira nositelj i1rade! a utvruje gradonaelnik (rada Zagre)a. 4rogram gradskog projekta veri:i-ira nositelj i1rade! u1 mi+ljenje gradskog ureda nadle*nog 1a strategijsko planiranje! a utvruje gradonaelnik (rada Zagre)a. (6=A= Su'5el74# 5e 5#4 7$3! .lanak % ". 'udjelovanje javnosti osigurava se i1lo*)ama i pret5odnim raspravama o prostornim planovima i javnom raspravom o prijedlo1ima prostorni5 planova! te o re1ultatima javni5 natjeaja.

III= PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE .lanak % #. @dluka o dono+enju (eneralnoga ur)anistikog plana (rada Zagre)a ('lu*)eni glasnik (rada Zagre)a %6/ 7 i "/ #& primjenjivat ,e se u postup-ima i1davanja upravni5 akata pokrenutim prije stupanja na snagu ove odluke. 21nimno! postup-i gradski5 projekata koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ove odluke! mogu se dovr+iti tako da (radska skup+tina (rada Zagre)a donese odluku o gradskom projektu na temelju pret5odno provedene pro-edure gradskog projekta. l# #% ((+= @dred)e proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja koje nisu u skladu s ovom odlukom prestaju va*iti danom stupanja na snagu ove odluke! a do usklaenja proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja s ovom odlukom primjenjuju se odred)e ove odluke. 21nimno! odred)e proved)eni5 dokumenata prostornog ureenja0 343 7ein1elova 6adnika - *elje1nika pruga! 343 Njivi-e! 343 'igei-a! 343 podruja omeenog uli-ama Gjudevita 4osavskog - Zavrtni-om - ;ranimirovom - 8rvenog kri*a! 343 'avska @patovina! 343 /u)ravi-a - ?ara*nik! 343 @rani-e - =B4 tematski park! 343 Fr)ani 222! 343 4e+eni-a sjever - Atrigina! 343 3li-a grada (ospi,a - jugo1apad! 343 Heren+i-a - istok! 343 7ein1elova - Fukovarska! 343 @poroveka - sjever! koje odreuju 1a5vat u prostoru0

- %6 i1graenost katastarske esti-e ili katastarski5 esti-a9 najve,i i najmanji koe:i-ijent iskoristivosti9 najmanji prirodni 5ortikulturno ureeni teren unutar 1a5vata u prostoru9 te najmanju udaljenost od katastarski5 esti-a i1van 1a5vata! do usklaenja s odred)ama lanka 6.! toaka %3.! %7. i %#. ove odluke tumae se iska1anima na -jeloviti 1a5vat u prostoru kao graevnu esti-u graevine. l# #% (((= 21mjene i dopune (eneralnoga ur)anistikog plana (rada Zagre)a i1raene su u 6 (+est& i1vornika ovjereni5 peatom (radske skup+tine (rada Zagre)a i potpisom predsjednika (radske skup+tine (rada Zagre)a. 21vorni-i 21mjena i dopuna (eneralnoga ur)anistikog plana (rada Zagre)a uvaju se u dokumenta-iji prostora. l# #% ((6= @va odluka stupa na snagu osmog dana nakon o)jave u 'lu*)enom glasniku (rada Zagre)a. ?G<'<0 2%- $/%3- %/%"3 36;6@C0 2$%- %- 6-%3-%7 Zagre)! 2%. o*ujka 2 %3. 4redsjednik (radske skup+tine D#47& Be& #&'!C- 4=&=