Sie sind auf Seite 1von 21

NAIN SLAGANJA PROJEKTA

1-NASLOVNA STRANA
2-STATIKI PRORAUN
3-PRORAUN AB PLATNA
4-CRTEI-PLANOVI
5-SPECIFIKACIJA

PRORAUN A.B. PLOE POZ. 100


a n a l i z a o p t e r e e nj a:
- sopstvena teina
- tervol
- glazura
- malter
- mermerne ploe
PREGRADE

= 3.75 KN/m2
= 0.05
= 1.10
= 0.48
= 0.41
= 1.00
g = 6.79 KN/m2
p = 1.50 KN/m2
q = 1.6 g + 1.8 p = 1.6 6.79 + 1.8 1.50 = 13.56 KN/m2
Raspon ploe Ly = 6.60 m
Raspon ploe Lx = 4.60 m
Optreenje ploe q = 13.55 KN/m2

Q2

S t a t i k i u t i c a j i z a p o a s o n o v b r o j = 0,2:
Mx = kx q Lx Ly = 0.0520 13.55 4.60 6.60 = 21.39 KNm/ m1
My = ky q Lx Ly = 0.0311 13.55 4.60 6.60 = 12.79 KNm/ m1
Msx = ksx q Lx Ly = 0.0000 13.55 4.60 6.60 = 0.00 KNm/ m1
Msy = ksy q Lx Ly = 0.0000 13.55 4.60 6.60 = 0.00 KNm/ m1

My
Q1

Mx

Q1

Q2

Q1 = k1 q Lx Ly = 0.2904 13.55 4.60 6.60 = 119.45 KN


Q2 = k2 q Lx Ly = 0.2096 13.55 4.60 6.60 = 86.21 KN

q1 = Q1 / Ly = 18.10 KN/m1
q2 = Q2 / Lx = 18.74 KN/m1

d i m e n z i o n i r a nj e p l o e poz. 100 :
Marka betona MB 30

Eb = 31630.67 N/mm2

Elastini ugib 0.30 cm

Ea = 210000 N/mm2

Trajni ugib

Vrsta elika: MAG 500 / 560 ( sa = 500 N/mm2 )


Debljina ploe d = 15 cm
Zatitni sloj a = 2 cm

Smjer Podruje Momenti


KNm/m1
X
Polje
21.388
Oslonac
0.000
Y
Polje
12.792
Oslonac
0.000

h
cm
13.000
13.000
12.000
12.000

ea
%
10.000
10.000
10.000
10.000

eb
%
1.377
0.000
1.101
0.000

m
Pot. Fa
%
cm2
0.065
3.439
0.000
0.000
0.045
2.209
0.000
0.000

0.92 cm

Odabrana
armatura
Q-378
Q-188
Q-378
Q-188

stv.Fa
cm2

STATIKI PRORAUN POTPORNOG ZIDA


1.GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE
30
30

15

G5b

G5a

Ea2
G1
7.50

22.50

45

Ea1

70

G3
0.33

17.08

H=
2.85 m
B=
0.5*H=
1.43 m
2.ANALIZA OPTEREENJA
2.1.VERTIKALNO OPTEREENJE
- TEINA ZIDA
- TEINA ZIDA
- TEINA TEMELJA
- TEINA PRED. NASIPA
- TEINA ZADNJEG NASIPA
- TEINA ZADNJEG NASIPA
2.2.HORIZONTALNO OPTREENJE

70

2
15.0

G1=
G2=
G3=
G4=
G5a=
G5b=

30
75

16.13
0.00
13.13
1.62
5.81
0.00

30

kN
kN
kN
kN
kN
kN

pretpostavimo osobine tla


g=
18 kN/m3
j=
30 step.
r=
0 step.
- PRITISAK OD ZEMLJE
p=g*h*tg2(45-j/2)=
5.99 *h=
17.08 kN/m1
- OPTEREENJE OD POKRETNOG OPTEREENJA
p=
1
kN/m2
hp=
0.0556 m
pp= 0.3329 kN/m1
Ea1= 24.338 kN
Ea2= 0.9488 kN
3.PRORAUN ARMATURE VERTIKALNOG ZIDA
MOMENAT U SPOJNICI 1-1
M1-1=
18.46 kNm
MOMENAT U SPOJNICI NA POLOVINI VISINE
M1-1=
5.38 kNm
MATERIJAL
MB 30
MAR 500/560
RA 400/500
ho=
27 cm
Mu,max=
30 kNm/m1
kh= 4.97
ka= 2.46
potAa=
2.69 cm2
MAR 500/560
ho=
27 cm
Mu,max=
9 kNm/m1
kh= 9.20
ka= 2.42
potAa=
0.77 cm2
MAR 500/560
USVOJENA ARMATURA
armatura od zemlje Q-335

285

215

215

285

60

armatura od slobodnog dijela Q-257


MAR 500/560

4.PRITISAK NA TLO
MO=
39 kNm
Mp=
24.473 kNm
Ma=
14.0281
N=G=
37
H=
25
c=
38

1
70

115 cm
G3
63.9221 kN/m2

tga= H/N=
0.68947 34.6 step.
R=
44.547 kN
5.PREDNJI PREPUST PLOE
MATERIJAL:
MB 20
RA 400/500
s1=
17 kN/m2
maxs-s1=
47 kN/m2
d=
h=
b=
maxM=

73 cm
68 cm
100 cm
2.16834 kNm
potAa=
0.06 cm2
USVOJENA ARMATURA

1:10

15

30
75

115

kh= 46.18
MAR 500/560
armatura
MAR 500/560

ka= 2.02
Q-188

6.ZADNJI PREPUST PLOE


MATERIJAL:
MB 20
RA 400/500
s2=
30
kN/m2
G"= 8.43
kN
Mmax=
2
kNm
d=
69 cm
h=
64 cm
b=
100 cm
maxM=
2 kNm
potAa=
0
cm2
USVOJENA ARMATURA

30

kh= 43.25
MAR 500/560
armatura
MAR 500/560

7.STABILNOST NA PRETURANJE
p=Mo/Mp=
1.57321
zadovoljava na preturanje
8.STABILNOST NA KLIZANJE
m=
0.65
k=N*m/H=
0.94275
ne zadovoljava
tgb=
b=
1:10
5.71
N"= R*cos(a-b)
39 kN
H"= R*sin(a-b)
21.5 kN
k=N*m/H=
1.17853
ne zadovoljava

ka= 2.03
Q-188

maxs=

MOMENT PRETURANJA OKO TAKE A

kNm
kN
kN
cm

70

3c=

MOMENT OTPORA OKO TAKE A

TEMELJ SAMAC ispod dimnjaka


PRETPOSTAVLJENA NOSIVOST TLA
sdop.tla= 150 kN/m2
**.2.1.ANALIZA OPTEREENJA
-vlastita teina temelja

12.0 kN

-vlastita teina sokla


-teina od kamina
g+p=

8.00 kN
69.46 kN
89.5 kN

**.2.2.ODREIVANJE IRINE TEMELJA


pot b=
0.77
m
USVOJENO b=
100
cm
**.2.3.DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE
Nu= 152.09 kN/m1
Mmax=
14.26
kNm
kh= 8.56
potAa=
0.63
cm2
ARMIRATI SA Q-188
**.2.4.DIMENZIONIRANJE NA PROBIJANJE
h=
56.00
cm
bs=
40.00
cm
ds=
80.00
cm
Dst=
63.92
cm
dr= 119.92 cm
dk= 175.92 cm
Qr= -127.89 kN
25.0
Tr=
-0.06
N/mm2
0.1
Aam=
2.56
cm2
0.4
m=
0.03
dopTr=
0.15
N/mm2
Tr < dopTr

ka= 2.42
0.63 cm2/m1
U SREDINI
stvAa=
1 cm2

50.0
0.4
0.8
100.0

25.0
0.1
0.4

cm2
cm2/m1

STATIKI PRORAUN
1.P R O R A U N K R O V A
1.1.PRORAUN ROGOVA
1.1.1.ANALIZA OPTEREENJA
-SNIJEG
-VJETAR
-POKROV....
-VL.TEINA krovne konstrukcije
ROGOVI SU NA RAZMAKU L=
1.1.2.STATIKA EMA

2.0
0.45
0.65
0.2

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
0.70

a= 61
cosa= 0.485
sina= 0.874
l2/l1= 0.40
tga= 1.802
k= 0.20493
m= 5.880

145

C
359
B
228
94

A
qx=
0.78 kN/m1
qy=
1.17 kN/m1
1.1.3 .STATIKI UTICAJI
Ma=
0.34 kNm
Mmax=
0.76 kNm
Mmax=
1.25 kNm
Mmin=
0.96 kNm

RAB=
RBA=
RBC=
RCB=
RC=
XC=
XB=
XA=

1.1.4.DIMENZIONIRANJE
Materijal: ETINARI II klase
pot W= 124886.5719 mm3
USVOJEN PRESJEK 10/12
stvW=
240000 mm3
-KONTROLA UGIBA
w=
0.59
mm<
USVOJEN PRESJEK 10/12

1.61
0.88
1.39
1.39
1.12
1.70
4.20
1.24

kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN

cm

7.25

mm

cm

1.2.PRORAUN RONJAE NA OSLONCU "B"


qv=
7.04
qh=
0.07
l=
3.82
Mv=
7.00
Mh=
0.13
Wv/Wh= 1.14
potW=
714401.14
20
16
su=
6.71
USVOJEN PRESJEK
stvW= 1066666.7
-KONTROLA UGIBA
wv=
9.98
wv=
0.28
raw=
9.98
USVOJEN PRESJEK

kN/m1
kN/m1
m
kNm
kNm
mm3
stvW=

N/mm2
16/20
mm3
mm
mm
mm
16/20cm

1066666.67 mm3

cm

<dopw=

19.10 mm

1.3.PRORAUN KLIJETA NA OSLONCU "C"


R=

1.78
1.60

l=

kN
m

matereijal : ETINARI II klase


N=
Ix=
A=
li=
i=
l=
sp=

14
8

1.78
3658.67
224.00
160.00
4.04
39.59
0.09

kN
cm4
cm2
cm

N/mm2

w= 1.13
< 8.5N/mm2

2*8/14cm KLIJETA SE POSTAVLJAJU NA SVAKU


GLAVU ROGOVA

USVOJENA VERTIKALA:
ETINARI II klase

1.4.PRORAUN VJENANICE NA OSLONCU "A"


qv=
2.88
qh=
1.30
l=
4.50
Mv=
4.42
Mh=
3.30
Wv/Wh= 1.14
potW=
817677.98
20

kN/m1
kN/m1
m
kNm
kNm
mm3
stvW=

1066666.67 mm3

16
su=
8.01
N/mm2
USVOJEN PRESJEK 16/20
cm
stvW= 1066666.7 mm3
-KONTROLA UGIBA
wv=
8.73
mm
wv=
10.19
mm
raw=
13.42
mm
<dopw=
22.50 mm
USVOJEN PRESJEK
16/20cm
USVOJEN STUB
16/16cm
USVOJENE RUKE
12/14cm
USVOJENE KLIJETA
2*8/14cm
USVOJENA GREBENJAA
14/14cm
SVA KROVNA KONSTRUKCIJA JE ETINARI II KLASE. VEZA IZMEU AB SERKLAA I DRVENE
VJENANICE OSTVARUJE SE ANKERIMA SA NAVRTKOM IZRAENIM OD MATERIJALA
GA 240/360 PRENIKA F12 I POSTAVLJENIM NA RAZMAKU MAXIMALNO 150cm.

2.PRORAUN DRVENE TAVANICE

POZ 300
2.1.DRVENI POD
2.1.1.ANALIZA OPTEREENJA
2.1.1.1.STALNO OPTEREENJE
-vlastita teina drvenog poda

0.025*6.5

0.16 kN/m2

-teina slojeva izolacija

2.00 kN/m2
g=

2.16 kN/m2

2.1.1.2.KORISNO OPTEREENJE
-pokretno optereenje

1.25 kN/m2
p=

1.25 kN/m2

q=

3.41 kN/m2

2.1.2.PRESJENE SILE
qu=3,66kN/m1

l=

0.525 m

52,5
Mx=

0.12

kNm

Q1=

0.90

kN/m1

2.1.3.DIMENZIONIRANJE
2.5
100
su=

stvW=
1.13

104166.6667 mm3

N/mm2

USVOJEN PRESJEK 20/2,5


stvW=
104166.6667
wv=

0.26

cm
mm3
mm

wdop=l/300=

1.75 mm

2.2.TAVANJAE
2.2.1.ANALIZA OPTEREENJA
2.2.1.1.STALNO OPTEREENJE
-vlastita teina drvenog poda

0.025*6.5

0.16 kN/m2

-teina slojeva izolacija

2.00 kN/m2
g=

2.16 kN/m2

2.2.1.2.KORISNO OPTEREENJE
-pokretno optereenje

1.25 kN/m2

2.2.2.PRESJENE SILE
qu=1,89 kN/m1

383

Mmax,1=

3.29

kNm

Q1=

3.43

kN

2.2.3.DIMENZIONIRANJE
h3=
2785.71
h=
17.94 cm
b=
12.65 cm
1/h><12

16
14
su=

stvW=

5.50

N/mm2

USVOJEN PRESJEK 14/18


stvW=
597333.3333
wv=
6.72 mm

597333.3333

mm3

<sdop=10MPa
cm
mm3
wdop=l/300=

12.76666667 mm

p=

1.25 kN/m2

q=
q=

3.41 kN/m2
1.79 kN/m1

l1=

3.83 m

3.41

DRVENA GREDA DG1-greda koja nosi tavanjae poz 300


qv=
13.58
qh=
0.07
l=
4.60
Mv=
19.62
Mh=
0.18
Wv/Wh=1.14
potW=
2E+06
20

kN/m1
kN/m1
m
kNm
kNm

qv=
l=
Mv=
Wv/Wh=
potW=

mm3
stvW=

2133333.333

16
su=
9.41 N/mm2
USVOJEN PRESJEK 16/20 cm
stvW= 2E+06 mm3
-KONTROLA UGIBA
wv= 40.54 mm
wv=
0.59 mm
raw= 40.54 mm
<dopw=
USVOJEN PRESJEK
16/20cm

11.94 kN/m1 PROVJERA SREDNJEG


NOSAA
2.30 m
7.90 kNm
1.14
789780 mm3
20

16
su=

23.00

7.40

mm

stvW= 1066667

N/mm2

POZ 200
2.3.DRVENI POD
2.3.1.ANALIZA OPTEREENJA
2.3.1.1.STALNO OPTEREENJE
-vlastita teina drvenog poda

0.025*6.5

0.16 kN/m2

-optereenje od namjetaja i kamina

1.00 kN/m2

-teina slojeva izolacija

2.00 kN/m2
g=

3.16 kN/m2

2.3.1.2.KORISNO OPTEREENJE
-pokretno optereenje

1.50 kN/m2
p=

1.50 kN/m2

q=

4.66 kN/m2

2.3.2.PRESJENE SILE
qu=5,16kN/m1

l=

0.525 m

52,5
Mx=

0.16

kNm

Q1=

1.22

kN/m1

2.3.3.DIMENZIONIRANJE
2.5
100
su=

stvW=
1.54

USVOJEN PRESJEK 20/2,5


stvW=
104166.6667
wv=

104166.6667 mm3

N/mm2

0.35

cm
mm3
mm

wdop=l/300=

1.75 mm

2.4.TAVANJAE poz 200-1


2.4.1.ANALIZA OPTEREENJA
2.4.1.1.STALNO OPTEREENJE
-vlastita teina drvenog poda

0.025*6.5

0.16 kN/m2

-optereenje od namjetaja i kamina

1.00 kN/m2

-teina slojeva izolacija

2.00 kN/m2
g=

3.16 kN/m2

2.4.1.2.KORISNO OPTEREENJE
-pokretno optereenje

1.50 kN/m2

2.4.2.PRESJENE SILE
qu=2,45kN/m1

6.83

kNm

Q1=

5.78

kN

2.2.3.DIMENZIONIRANJE
h3=
5792.79
h=
17.94 cm
b=
12.65 cm
1/h><12

18
14
su=

stvW=

9.04

N/mm2

USVOJEN PRESJEK 14/18


stvW=
756000
wv=
14.94 mm

1.50 kN/m2

q=
q=

4.66 kN/m2
2.45 kN/m1

l1=

472,5

Mmax,1=

p=

756000

mm3

<sdop=10MPa
cm
mm3
wdop=l/300=

15.75 mm

4.725 m

2.5.TAVANJAE poz 200-2


2.5.1.ANALIZA OPTEREENJA
2.5.1.1.STALNO OPTEREENJE
-vlastita teina drvenog poda

0.025*6.5

0.16 kN/m2

-optereenje od namjetaja

1.00 kN/m2

-teina slojeva izolacija

2.00 kN/m2
g=

3.16 kN/m2

2.5.1.2.KORISNO OPTEREENJE
-pokretno optereenje

1.50 kN/m2

2.5.2.PRESJENE SILE
qu=2,45kN/m1

5.13

kNm

Q1=

5.01

kN

2.5.3.DIMENZIONIRANJE
h3=
4351.03
h=
17.94 cm
b=
12.65 cm
1/h><12

18
14
su=

stvW=

6.79

N/mm2

USVOJEN PRESJEK 14/18


stvW=
756000
wv=
8.43 mm

1.50 kN/m2

q=
q=

4.66 kN/m2
2.45 kN/m1

l1=

409,5

Mmax,1=

p=

756000

mm3

<sdop=10MPa
cm
mm3
wdop=l/300=

13.65 mm

4.095 m

2.6.TAVANJAE poz 200-DG2


2.6.1.ANALIZA OPTEREENJA
2.6.1.1.STALNO OPTEREENJE
-vlastita teina drvenog poda

0.025*6.5

0.16 kN/m2

-optereenje od namjetaja i kamina

1.00 kN/m2

-teina slojeva izolacija

2.00 kN/m2
g=

3.16 kN/m2

2.6.1.2.KORISNO OPTEREENJE
-pokretno optereenje

1.50 kN/m2
p=

q=
q=
REAKCIJA OD DG1=

2.6.2.PRESJENE SILE
qu=2,45kN/m1

l1=

472,5

Mmax,1=

34.20

kNm

Q1=

42.42

kN

2.2.3.DIMENZIONIRANJE
h3=
5792.79
h=
17.94 cm
b=
12.65 cm
1/h><12
4x
18
16
su=

stvW=

9.90

N/mm2

USVOJEN PRESJEK 4x16/18


stvW=
3456000
wv=
16.37 mm

3456000

mm3

<sdop=10MPa
cm
mm3
wdop=l/300=

15.75 mm

1.50 kN/m2

4.66 kN/m2
2.45 kN/m1
44.68 kN
4.725 m

DRVENI STEPENICI
1.1.ANALIZA OPTEREENJA
1.1.1.STALNO OPTEREENJE
-vlastita teina drvenog poda

0.025*6.5
g=

1.1.2.KORISNO OPTEREENJE
-pokretno optereenje za stepenice
p=
q=
q1=
G1,konc.=

1.2.PRESJENE SILE

0.16 kN/m2
0.16 kN/m2
4.00
4.00
4.16
1.04
1.5

qu=4,16kN/m2

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m1
kN

l=

0.8 m

80

Mx=

0.08 kNm

Q1=

0.42 kN

Mx,konc.= 0.30 kNm


.1.3.DIMENZIONIRANJE
3.5
25
stvW=
su=
1.63 N/mm2
su,konc.= 5.88 N/mm2
USVOJEN PRESJEK 25/3cm
stvW=
51041.66667
mm3
wv=
0.62
mm
wv,konc.= 2.24
mm
USVOJEN PRESJEK GAZITE 25/3.5

51041.6667 mm3

cm

wdop=l/300=
wdop=l/300=
cm

2.667 mm
2.667 mm

Boni nosai stepenica


1.1.ANALIZA OPTEREENJA
1.1.1.STALNO OPTEREENJE
-vlastita teina drvenog poda

0.025*6.5
g=

1.1.2.KORISNO OPTEREENJE
-pokretno optereenje za stepenice
p=
q=
q1=
G1,konc.=

1.2.PRESJENE SILE
qu=1,67kN/m1

l=

105

Mx=

0.23

kNm

Q1=

0.87 kN

Mx,konc.= 0.20 kNm


.1.3.DIMENZIONIRANJE
18
2.5
stvW=
su=
1.70 N/mm2
su,konc.= 1.46 N/mm2
USVOJEN PRESJEK 2.5/18 cm
stvW=
135000
mm3
wv=
0.22
mm
wv,konc.= 0.19
mm
USVOJEN PRESJEK GAZITE 2.5/18

135000

mm3

wdop=l/300=
wdop=l/300=

3.5 mm
3.5 mm
cm

0.16 kN/m2
0.16 kN/m2
4.00
4.00
4.16
1.67
0.75

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m1
kN

1.05 m

3.PRORAUN TEMELJA

kN/m1
kN/m1
kN/m1
kN/m1
kN/m1
kN/m1

2R14

35

2R12

70

70

140

2R12

50
50
ka= 2.02

5.76
2.19
22.56
31.01
7.04
68.56

kN/m1
kN/m1
kN/m1
kN/m1
kN/m1
kN/m1

2R14

140

2R12

35

2R12

70

g+p=
5.1.2.ODREIVANJE IRINE TEMELJA
pot b=
32.63
cm
USVOJENO b=50cm
5.1.3.PROVJERA DEBLJINE TEMELJA
potd=a*tga
p=
97.88 kN/m2
MB20
p=0,15N/mm2
tga=
1.15
potd= 14.375 cm
qutem=
78.30 kN/m1
Mmax=
2.45 kNm
kh= 41.55
potAa=
0.08 cm2/m1
USVOJENA ARMATURA
Q-188
MAR 500/560
MJERODAVNA POPRENA SILA
Qr;u= -21.5329 kN/m1
tu= -0.03897 <tr=0,8N/mm2
NIJE POTREBNA POSEBNA ARMATURA ZA PROBIJANJE
-SREDNJI TEMELJ
PRETPOSTAVLJENA NOSIVOST TLA
sdop.tla=150kN/m2
5.1.1.ANALIZA OPTEREENJA
-vlastita teina temelja
-vlastita teina sokla
-vlastita teina zida
-vlastita teina DRVENE TAVANICE
- teina od krova
g+p=
5.1.2.ODREIVANJE IRINE TEMELJA
pot b=
45.70
cm
USVOJENO b=50cm
5.1.3.PROVJERA DEBLJINE TEMELJA
potd=a*tga
p=
137.11 kN/m2
MB20
p=0,15N/mm2
tga=
1.15
potd= 14.375 cm
qutem=
109.69 kN/m1
Mmax=
3.43 kNm
kh= 35.11
potAa=
0.11 cm2/m1
USVOJENA ARMATURA
Q-188
MAR 500/560
MJERODAVNA POPRENA SILA
Qr;u= -30.1642 kN/m1
tu= -0.0546 <tr=0,8N/mm2
NIJE POTREBNA POSEBNA ARMATURA ZA PROBIJANJE

5.76
2.19
22.56
16.12
2.31
48.94

70

-KRAJNJI TEMELJ
PRETPOSTAVLJENA NOSIVOST TLA
sdop.tla=150kN/m2
5.1.1.ANALIZA OPTEREENJA
-vlastita teina temelja
-vlastita teina sokla
-vlastita teina zida
-vlastita teina DRVENE TAVANICE
- teina od krova

50
50
ka= 2.02

NAPOMENA:
Temeljno soklo armirati sa 2Rf12 u donjoj zoni i 2Rf 12 u gornjoj zoni.
Podnu plou armirati sa+-Q-188 .

SERKLAI
NAPOMENA:
Svi AB horizontalni serklai armiraju se sa
Svi AB vertikalni serklai armiraju se sa
Svi AB nadvratnici i nadprozornici armiraju se sa
i vilice

2RF12 u gornjoj i donjoj zoni


2RF14 u gornjoj i donjoj zoni
2RF12 u gornjoj i donjoj zoni
RA 400/500
F8/10/20cm
RA 400/500

20

20

Usvojeno prema propisima za seizmiku i beton i AB.

20

20

20

20

SPECIFIKACIJA MATERIJALA
POZICIJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OPIS I DIMENZIJE
ELEMENATA (mm)
KROVITE
100x120
100x120
100x120
100x120
100x120
100x120
100x120
100x120
100x120
100x120
100x120

ROG
ROG
ROG
ROG
ROG
ROG
ROG
ROG
ROG
ROG
ROG
GREBENJAA
12 (MAHIJA)
120x120
GREBENJAA
13 (MAHIJA)
120x120
14 KLIJETA
2x80x140
15 RONJAA
160x200
16 RONJAA
160x200
17 RUKE
140x140
18 RUKE
140x140
19 VJENAC
160x200
20 VJENAC
160x200
21 VJENAC-DG1
160x200
22 STUBOVI
160x160
UKUPNA KOLIINA
TAVANJAE
1
140X180
2
140X180
3
140X180
4
140X180
5
140X180
6
140X180
7 DG2
160X180
8
160X180
UKUPNA KOLIINA
UKUPNA KOLIINA GRAE

KOM.
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

4000
3600
2120
3380
4950
5900
7100
4000
5500
3500
3100

14
16
4
4
4
4
2
4
4
4
8

.............

5500

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

6000
1600
4760
7160
1600
1270
4700
4000
6600
2320

4
7
3
2
4
8
2
2
2
7

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

4000
3160
4860
4100
1720
3030
4860
4100

9
9
9
7
3
1
8
4

OVA KOLIINA JE BEZ KAR

ETINARI II klase
DUINE
m1

koliina
m3

4.00
3.60
2.12
3.38
4.95
5.90
7.10
4.00
5.50
3.50
3.10

0.6720
0.6912
0.1018
0.1622
0.2376
0.2832
0.1704
0.1920
0.2640
0.1680
0.2976

5.50

0.3168

6.00
1.60
4.76
7.16
1.60
1.27
4.70
4.00
6.60
2.32

0.3456
0.2509
0.4570
0.4582
0.1254
0.1991
0.3008
0.2560
0.4224
0.5197
6.8919

m3

0.9072
0.7167
1.1022
0.7232
0.1300
0.0764
1.1197
0.4723
5.2478
12.1398

m3
m3

4.00
3.16
4.86
4.10
1.72
3.03
4.86
4.10

OVA KOLIINA JE BEZ KARTA.

KONSTRUKTIVNI DIO PROJEKTA

SADRAJ:
1.Tehniki opis konstrukcije
2.Statiki proraun
3.Plan pozicija temelja
4.Specifikacija armature

URADIO:
IBRAHIM HAJRI dipl.ing.gra.

TEHNIKI

OPIS

Objekat (VIKENDICA) u konstruktivnom smislu predstavlja objekat


drvenog montanog sistema krovita i tavanica,sa zidovima od opeke i a.b.stubovima
i gredama.A.B. Vertikalni i horizontalni serklai u potpunosti ine konstrukciju
prostorno krutom i stabilnom.

Krov je vievodni od materijala etinari II klase. Tavanica se sastoji od greda


i daanog poda, od materijala etinari II klase.
Sav proraun je sproveden po vaeim tehnikim propisima za graevinarstvo.
Podna ploa i temelji je armirano betonska ploa d=15cm,od materijala
MB 30 I MAR 500/560.
NAPOMENA:
Temelji su proraunati na osnovu pretpostavljene vrijednosti dop. nosivosti tla
sdop=150kN/m2.
Ukoliko se prilikom iskopa utvrdi da nosivost tla ne odgovara predvienoj,potrebno
je nakon provedenog geomehanikog ispitivanja konsultovati projektanta.
Pri formiranju nosivog tla postii modul stiljivosti Ms=30MPa.
Temelji su predvieni kao trakasti ispod nosivih zidova armirani konstruktivno,
od materijala MB 20 i RA 400/500,MA 500/560.
Osim stalnog optereenja u obzir su uzeta i korisna optereenja,snijeg i vjetar prema
vaeim propisima.

Za svaku promjenu konstrukcije konsultovati projektanta konstrukcije.

URADIO:
IBRAHIM HAJRI dipl.ing.gra.