Sie sind auf Seite 1von 21

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA DIRECIA GENERAL RAIONAL NVMNT, TINERET I SPORT BRICENI

Liceul Teoretic r!" BRICENI

Proiectare didactic
de lung durat

LA LIMBA I LITERATURA ROMN


Clasa a iX-a Anul de studii !!"- !!#

Pro$esor% CA&UC aLIONA 'rad didactic doi


Boghenii Noi 2008
1

OBIECTIVELE GENERALE ALE EDUCAIEI LINGVISTICE I LITERARE N CLASELE SECUNDARE


Obiectivele generale ale EL/ELA se organizeaz n patru o#iecti$e % c&'ru: (! )or*&re& co*+ete ,elor 'e co*u ic&re +ri $&lori-ic&re&.re&li/&re& +r&cticii r&,io &le 0i -u c,io &le & li*#ii! "! )or*&re& co*+ete ,elor liter&re.lector&le 0i & culturii &rti1tic2e1tetice 3e er&le! 4! )or*&re& re+re/e t5rilor cultur&le 3e er&le, & u ui u i$er1 &-ecti$ 0i &titu'i &l #o3&t 0i coere t! 6! 1u0ire& u or *eto'e 0i te7 ici 'e *u c5 i telectu&l5! (. Fo !" e" #o!$e%en&e'o (e #o!)ni#" e $ in *"'o i+i#" e", e"'i-" e" $ "#%i#ii "&ion"'e .i +)n#&ion"'e " 'i!/ii preconizeaz dezvoltarea n fuziune a celor patru deprinderi integratoare, caracteristice studiului i producerii actelor comunicative: nelegerea dup auz, vorbirea, lectura i scrierea. obndind capacit!i performante de rece"ptare i e#primare a mesa$elor, elevul va a$unge la cunoaterea normelor i metodelor de structurare a formelor de comunicare, oral i scris% va discerne diferite situa!ii de interac!iune, adaptndu"i comportamentul la ele& 'n acest sens este indicat ca elevul: 1&1& s n!eleag structura i func!ionarea limbii, ca sistem unitar n permanent devenire i ca ansamblu al elementelor de construc!ie a comunicrii% 1&(& s realizeze acte de comunicare oral i scris, adaptndu"se dinamic i eficient la stategiile i regulile interac!iunii sociale%
(

1&)& s redea, oral i scris, n mod original ntr"o form accesibil, clar i armonioas, propriile idei, $udec!i i opinii& ".Fo !" e" #o!$e%en&e'o 'i%e " e,'e#%o "'e .i " #)'%) ii " %i0%i#1e0%e%i#e gene "'e stabilete ca elevul: (&1& s cunoasc i s interiorizeze un numr reprezentativ de opere literare rom*neti% (&(& s realizeze corect, n conformitate cu regulile +princiiile, receptrii literar"artistice, lectura i interpreta" rea unei diversit!i reprezentative de opere literare% (&) s produc variate te#te literare interpretative i refle#ive& 4!Fo !" e" e$ e-en%2 i'o #)'%) "'e gene "'e3 " )n)i )ni*e 0 "+e#%i* .i "%i%)(in"' /og"% .i #oe en% & Elevul va urma: )&1& s n!eleag semnifica!ia limbii i a literaturii rom*ne n conturarea identit!ii personale i na!ionale i n integrarea acesteia n conte#tul culturii universale% )&(& s stpneasc modalit!ile principale de n!elegere i interpretare a te#telor literare i nonliterare reprezen"tative literaturii, culturii i comunicrii moderne% )&)& s interiorizeze valorile culturale, na!ionale i universale ve-iculate prin limb i literatur, ca premis a propriei dezvoltri afective, intelectuale i etic"estetice% )&.& s"i structureze un sistem a#iologic coerent, fundament al formrii unei personalit!i libere, adaptabil dinamic cognitiv, social i cultural& 6! n0).i e" )no !e%o(e .i %ehni#i (e !)n#2 in%e'e#%)"'2 prescrie elevului: .&1& s"i nsueasc strategii, metode i te-nici riguroase de studiu i activitate independent% .&(& s"i structureze o conduit autonom n selectarea, organizarea i utilizarea informa!iei%
)

.&)& s"i activeze i s"i dezvolte, n mod propriu, opera!iile gndirii creative, tiin!ifice i artistice&

O#iecti$ele 'e re-eri ,5 Elevul va fi capabil:

Acti$it5,i 'e 8 $5,&re

I! NELEGEREA DUP AU9 I VORBIREA 1&1& / n!eleag i s e#prime semnifica!ia global E#erci!ii: de dega$are a ideilor principale i secundare din diverse a mesa$ului oral n toate formele lui de transmitere&
tipuri de mesa$e%

dezbateri n $urul semnifica!iei mesa$elor orale% interpretri ale ideilor din diverse perspective&

1&(& / sistematizeze i s aplice n situa!ii concrete de comunicare cunotin!ele i abilit!ile n domeniul vocabularului, morfosinta#ei, punctua!iei, stilisticii, ortografiei, ortoepiei&

E#erci!ii: de construire a dialogului+ de tip conversa!ie cotidian, dezbatere i polemic,, cu folosirea regulilor, a te-nicilor i a comonentelor structurale specifice acestei forme de comunicare% de folosire corect i adecvat a elementelor verbale, paraverbale i nonverbale n dialoguri construite, de construire a monologului + de tip ovestire oral, descriere oral, interven!ie,, cu folosirea regulilor, a te-nicilor i a componentelor structurale specifice acestei forme de comunicare%
.

1&)& / foloseasc n mod corect i e#presiv limba rom*n n diferite situa!ii de comunicare& 1&.& / n!eleag sensul termenilor de specialitate propriu domeniilor abordate&

E#erci!ii de consolidare i recapitulare pe domeniile indicate& 0este de evaluare, proiecte& Activit!i de grup: inventarierea surselor de informare pe care elevul le poate folosi pentru a"i clarifica sau mbog!icunotin!ele referitoare la anumite no!iuni de teorie, istorie i critic literar, de retoric, stilistic i lingvistic& iscutarea n clas i evaluarea, de ctre profesor, a acestor investiga!ii, proiecte& 2edactarea unor compuneri tematice, proiecte pornind de la te#tele studiate +de e#emplu: natura conflictului, nsuirile sau faptele unui persona$, concep!ia autorului fa! de tema tratat, semnifica!ia unui pasa$ n ansamblul te#tului etc&,, n care s se utilizeze adecvat limba$ul de specialitate& 3onversa!ii dezbateri, comunicri orale n care s se integreze adecvat limba$ul de specialitate& ezbateri, polemici pornind de la temele studiate&

1&1& s foloseasc adecvat,n comunicarea scris i oral, termenii de specialitate nsui!i&

1&4& / fac aprecieri cu privire la calitatea artistic a operelor studiate& II! LECTURA (&1& / citeasc independent orice tip de te#t, rece" 2ezumate, monologuri +povestiri, interven!ii, relatri,, comentarii, dezbateri& ptnd adecvat mesa$ul& (&(& / identifice i s compare idei i atitudini dife" ezbateri asupra te#telor studiate privind modul de reflectare a unei sau a unei teme n mai multe opere literare +apar!innd unor rite n dezvoltarea aceleiai teme literare& genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite,& (&)& / analizeze componentele structurale i e#pre"
E#erci!ii de diferen!iere a comonentelor structurale i e#presive specifice operelor nrudite tematic studiate + de e#emplu: tem,
1

sive ale te#telor, eviden!iind rolul lor n tratarea te" melor& (&.& / interpreteze un te#t literar fcnd corela!ii ntre nivelurile le#ical, morfologic i sintactic& (&1& / stabileasc legturi tematice ntre te#tele pentru studiu din clasa a 67"a i alte te#te studiate n gimnaziu& (&4& / identifice trsturile definitorii i interferen" !ele ntre fic!ional i nonfic!ional n te#te de grani!&

motive, elemente de construc!ie a subiectului i a persona$elor, simboluri centrale etc&,& /e va pune accentul pe reactualizarea i consolidarea cunotin!elor din clasele 5"5666& ezbateri asupra te#telor studiate privind rolul componentelor identificate& 2ezumate, dezbateri, interpretri, comentarii ale motivelor, ideilor desprinse din diverse ung-iuri& iscu!ii privind apropieri tematice de ordin general ntre te#tele pentru studiu din clasa a 67"a i te#te studiate n celelalte clasa gimnaziale& E#erci!ii: de identificare a elementelor fic!ionale i nonfic!ionale care se combin n textele de grani (adevr factual i invenie epic, obiectivitate i subiectivitate); de analiz a unor te#te sau tipuri de texte nonficionale incluse n texte ficionale + de e#emplu: scrisoarea sau epistola ca specii literare, urnalul inti! ca te#t privat i ca formul romanesc etc&,& 5izionarea unui fil! sau a unui spectacol de teatru care transune +cinematografic sau teatral, o oper literar. iscu!ii privind aceste interpretri cinematografice sau teatrale& Ascultarea unei piese radiofonice, a unor recitri sau a unor piese muzicale care transpun un te#t literar& iscu!ii privind raorturile dintre 9te#tele: comparate +cel literar i transpunerile sale, sub aspectul producerii +inten!ii, mi$loace folosite etc&, i al receptrii lor& iscu!ii privind rolul ilustraiilor care nso!esc un te#t literar sau semnifica!ia mbinrii a dou tipuri de limba$ n cazul caligra!ei, al "poeziei concrete#sau al cola ului de imagine i cuvinte&
4

(&8& / compare limba$ul altor arte cu acela al te#" tului scris&

(&;& / evalueze operele studiate i cele citite n mod independent, compozi!iile proprii i ale cole" gilor& (&<& / e#prime argumentat reac!iile proprii la te#tele citite&

E#erci!ii de redactare a unor eseuri, referate etc&, avnd ca subiect puncte de vedere e#primate n dezbaterea men!ionat& 2eferate pe marginea unei opere literare, comentarii asupra compozi!iilor colegilor& E#erci!ii de argumentare a alegerii unei lecturi etc& E#erci!ii de elaborare a argumentelor pentru reac!iile proprii la cele citite&

III! DE9VOLTAREA CAPACITII DE SCRIERE I DE PRODUCERE A TE:TELOR DE DIVERSE TIPURI E#erci!iile de redactare a unor eseuri,referate etc& )&1& / comenteze independent te#te literare i ezbateri argumentative + de preferin! polemice, privind reac!iile fragmente de te#te literare, relevnd legtura dintre proprii ale elevilor la receptarea te#telor literare studiate& idei i e#primarea lor lingvistic& 2ezumate ale unor te#te& 2eferate n care se vor e#prima i argumenta reac!ii proprii la )&(& / utilizeze nuan!at i personal nivelurile receptarea te#telor literare studiate& le#ical, gramatical, te#tual i stilistic ale limbii rom*ne n comunicarea scris& )&)& / produc te#te utiliznd diverse modalit!i de 3ompuneri, redactri ale unor te#te publicistice, tiin!ifice, publicitare& e#primare: descrieri, nara!iuni, ra!ionamente, dialoguri, monologuri& E#erci!ii de identificare a particularitilor distinctive ale te#telor )&.& / produc te#te nonfic!ionale i fic!ionale, fic!ionale i, respectiv, nonfic!ionale referitoare la contextul relevnd trsturile definitorii ale comunicrii co!unicrii, li!ba ul folosit, !odul de receptare.
8

fic!ionale i nonfic!ionale& )&1& / combine elementele fic!ionale i nonfic!i" onale producnd te#te de grani!& )&4& / e#prime atitudine fa! de fenomenele litera" re studiate +persona$e, situa!ii, ac!iuni, idei, imagini etc&, i operele studiate& )&8& / prezinte, ntr"o form clar i corect, un te#t redactat& )&;& / redacteze deferite te#te cu caracter utilitar& )&<&/ comenteze n scris ortograme i punctograme& )&1>& / aplice procedee de autoevaluare i evaluare reciproc a te#telor redactate&

E#erci!ii de redactare a unor compuneri de tip $urnalscrisoare, reporta$ de senza!ie etc& Aviz la opera literar& 3omentariu literar& 2eferate pe marginea operelor studiate& Activit!i n grup n care elevii dezbat subiectul i mesa$ul unei opere& E#erci!ii de argumentare a alegerii unei lecturi etc& =rezentri, recitaluri, nscenri etc& =roiecte, diverse tipuri de scrisori, cererea, referatul, raportul, curriculum vitae&

Activit!i n perec-i !i n ec-ip&

Re$" %i-" e" o e'o Limba i literatura rom*n""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" sptmn 0otal""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =redare"nv!are:

1 ore / 14> ore%


;

limba literatura rom*n""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ore% Ateliere de lectur""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" evaluri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" recapitulare pentru simularea e#amenului"""""""""""""""""""""""""""""""""""" simularea e#amenului la limba i literatura rom*n""""""""""""""""""""""""" recapitulare pentru e#amenul de absolvire a gimnaziului""""""""""""""""""" ore&

1)) 1 ore% 4 ore% ) ore% ( ore% 11

C i%e 1 i)' 1

Uni%"%e (e #on&in)% (

nr& de ore )

D"%" .

O/ie#%i*e (e e+e in&2 1

Tehno'ogii (e $ e(" e,4n*2&" e 4

E*"')" e 8

5i6'o"#e in0% )#&ion"'e ;

O/ie#&ii <

Fo !" e #on%in)2 1>

<

Se!e0% )' I Li*#& ro*; 5, &,iu e&, P&2 tri&&93ntarea 2om*niei: +fra" gmente,& Lectur interogativ (& Lumea cuvntului& Lumea te#" tului )& Lumea cr!ilor .& incolo de cr!i 1& ?tefan @aciu 9=atria:& Lumea cuvntului 4& Lumea te#tului 8& Lumea cr!ilor ;& incolo de cr!i </1> Originea i evolu!ia limbii rom*ne 11& 5ia!a cuvntului 1(& Aor!a cuvntului 1)/ 2ezumatul& in cuvnt n cu" 1.& vnt 11& 2ezumatul& Bagia cuvntului 5ia!a i for!a cuvntului 14& Evaluare 1& " / manifeste discernmnt n receptarea mesa$ului oral% " s fac aprecieri cu privire la calitatea artistic a opere" lor studiate% " s identifice i s compare idei i atitudini diferite n dezvoltarea aceleiai teme literare% " s analizeze componentele structurale i e#presive ale te#telor, eviden!ind rolul lor n tratarea temelor% " s prezinte, ntr"o form clar i corect, un te#t re" dactat& Lectur e#presiv Lectur e#presiv 3lustering E#punere 3ercetare Analiz 3lustering Activitate n grup 0abelul /6CELD Obiective de evaluare: " s stabileasc analogii ntre te#tele literare studiate/citite independent i te#tele pro" puse la prima lectur& / co" menteze n lucrri coerente te#te literare i fragmente de te#te literare& ?tiu/vreau s tiu/nv! 3omenta" riul poetic al unui te#t literar la prima lectur 2ezumatul 3ompune" re n baza unui aforism, citat Atelier de discu!ie/ dezbatere ntr"o problem de politic ligvistic 9En rsunet: de A&Bureanu 9Coi:, 92ugciune:, 9Oltul: de O&Doga 3omenta" riul literar 0e#te literare: 9 eteptarea 2o" m*niei: de 5&Alec" sandri

1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 ( 1 1

9Bam, tu eti: de Dr&5ieru 90imp fr =atrie: de L&@laga 9=atria, cuvntul: de 5&2omanciuc

9@iblioteca din Ale#andria:

1>

18& 1;& 1<& (>& (1& ((& ()& (.& (1& (4& (8& (;& (<& )>& )1& )(& ))& ).& )1&

O*ul 8 r&+ort cu &tur&, u i$er1ul 9Biori!a:& Lectura te#tului Aiguri e#presive n crearea imaginii artistice a baladei Elemente lirice, epice, drama" tice n balad Autorul i opera Lumea cr!ilor incolo de cr!i 90oiagul pstoriei: de 6& ru!& Lectura te#tului Lumea cuvntului " motive i mpletirea lor n nuvel Lumea te#tului Autorul i opera& Lumea cr!i" lor incolo de cr!i /tilurile func!ionale ale limbii /tilul beletristic /tilul tiin!ific /tilul publicistic /tilul oficial"administrativ 3onversa!ia cotidian in vorb"n vorb

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

" / fac aprecieri cu privire la calitatea artistic a opere" lor studiate% " s identifice i s compare idei i atitudini diferite n dezvoltarea aceleiai teme literare% " s stabileasc legturi tema" tice ntre te#tele pentru stu" diu din clasa a 67"a i alte te#te studiate n gimnaziu%

Audi!ie 3lustering 0abel conceptual Activitate individual, n grup Lectur e#presiv

" s e#prime argumentat re" ac!iile proprii la te#tele citite% " s utilizeze nuan!at nivelu" rile: le#ical, gramatical, te#" tual i stilistic ale limbii ro" m*ne n comunicarea scris% " s redacteze diferite te#te cu caracter utilitar&

iscu!ie g-idat E#erci!iul Analiz Argumen" tare

2ecital iscu!ie g-idat privind problema valorifi" crii tezaurului folcloric Eseu argu" mentativ n baza unui citat din te#t =ovestirea te#tului 2ezumat Eseu argumen" tativ 2edactare a te#telor de diferite stiluri 0recerea te#telor dintr"un stil func!ional n altul iscu!ia Argumen"

@iblia 9Bai am un singur dor: de B&Eminescu 9Dorunul: de L&@laga

9 e"a v"a!i ascuns: de 0&Arg-ezi

6& ru!& /crieri& 5ol&6"65&

9/tilistic i cultivare a vorbirii: de 5&Barin +e#erci!ii,

" /"i cultive capacitatea de aderen! la demersul emotiv"

Lectur

11

)4/ )8&

Atelier de lectur& 9@altagul 9 de B&/adoveanu& 0angen!e comune cu alte opere studiate

estetic al operelor literare% " s vizioneze filmul 9@alta" gul:, ecranizat pe marginea subiectului de roman i s comenteze limba$ul i arta regizoral&

e#presiv, calitativ 5izionarea filmului

te 9=2O: i 93OC" 02A:

9@altagul: de B&/adoveanu

1(

);& )<& .>& .1& .(& .)& ..& .1& .4& .8& .;& .<& 1>& 11& 1(& 1)& 1.& 11&

A'ole1ce ,& 9Bemorii:+0enta!iile unui tnr miop " fragmente, de B&Eliade Lectura te#tului Lectur interogativ"interpre" tativ Lumea te#tului Autorul i opera Lumea cr!ilor incolo de cr!i 9Boartea cprioarei: de C&La" bi& Lectura te#tului Lectur interogativ Lumea cuvntului Lumea te#tului Autorul i opera Lumea cr!ilor incolo de cr!i /tructura morfologic a cuvn" tului 5ia!a cuvntului Aor!a cuvntului 2eferatul& Oformarea paginii de titlu, cuprinsul, bibliografia

Lectur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " / e#prime argumentat re" ac!iile proprii la te#tele citite% " s fac aprecieri cu privire la calitatea artistic a opere" lor studiate% " s foloseasc adecvat, n comunicarea scris i oral, termeni de specialitate nsui!i% "s identifice trsturile defi" nitorii i interferen!ele ntre fic!ional i nonfic!ional n te#tele de grani!% " s evalueze operele studiate i cele citite n mod indepen" dent% compozi!iile proprii i ale colegilor% " s sistematizezei s aplice n situa!ii concrete de comu" nicare cunotin!ele i abilit" !ile n domeniul vocabularu" lui, morfosinta#ei, punctua" !iei, stilisticii, ortografiei, or" toepiei% " s utilizeze nuan!at i per" sonal nivelurile le#ical, gra" matical, te#tual i stilistic ale limbii rom*ne n comunica" rea scris% " s prezinte ntr"o form cla" r i corect, un te#t redactat& iscu!ia g-idat ?tiu/vreau s tiu/nv! Audi!ie Aie de lectur 6nterpretare Argumen" tare 3lustering

=ovestirea te#tului 2ezumatul unui fragment la alegere Eseu tip 9=agin de $urnal: 3omenta" riu literar Furnalul triplu n baza poeziei lui C&/tnes" cu 9Ado" lescen!i pe mare:

B&Eliade& Opere

9Beterul:, 9Biori!a:, 9 ans:, 9/crisoarea mamei:, 9Albatrosul: de C&Labi

1 1 1 1

0est de vocabular Elaborarea =agin de referatului $urnal ntr"o problem de istorie Argumente literar 9=2O: i /us!inerea 93OC02A: referatului ictare grafic sau dictare de cuvinte 1)

14&

Evaluare

18&

Atelier de lectur

Obiective de evaluare: " s"i e#prime opinia n ra" port cu problemele abordate n te#tul literar i modul de solu!ionare a lor% " s raporteze un te#t dat la stilul func!ional, genul/specia literar respectiv% " s analizeze unit!ile de vo" cabular sub aspectul lor rela" !ional i func!ional& " s identifice trsturile defi" nitorii i interferen!ele ntre fic!ional i nonfic!ional n te#tele de grani!% " s compare limba$ul altor arte cu acela al te#tului scris& " / fac aprecieri cu privire la calitatea artistic a opere" lor la prima lectur% " s e#prime argumentat re" ac!iile proprii la te#tele citite% " s foloseasc n mod corect i e#presiv limba rom*n n diferite situa!ii de comunica" re% " s interpreteze un te#t lite" rar fcnd corela!ie ntre ni" velurile le#ical, morfologic i sintactic% " s aplice cunotin!ele acu" mulate n practica comunica" tiv i s"i construiasc me"

0est din itemi cu rspuns desc-is n baza unui te#t literar audiat de ) ori

92omanul adoles" centului miop: de B&Eliade 95ia!a ca o prad: de B&=reda

Lectura i comentarea limba$ului ntr"un te#t de grani! Lectur

Organiza" rea grafic a informa" !iei

9Amintiri din co" pilrie: de 6&3rean" g

1;& 1<& 4>& 41& 4(& 4)& 4.& 41& 44& 48& 4;&

)&*ili&! co&l& 9Gronicul i cntecul vrstelor: +fragmente, de L&@laga& Le" ctur interogativ Lumea cuvntului/te#tului Autorul i opera Lumea cr!ilor incolo de cr!i 9Lan!ul slbiciunilor: de 6&L& 3aragiale& Lectura te#tului Lumea cuvntului Lumea te#tului Lumea cr!ilor incolo de cr!i /tructura vocabularului& Le#i" cul i instrumentele gramatica" le

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aie de lectur Argumen" tare 3ercetare 3lustering col!uri

6nteroga" rea multipro" cesual 3omenta" riul unui fragment n proz 2ezumatul "comenta" riu al unei sc-i!e audiate de ) ori 3onstrui" rea

9=edagog n coal nou:

9@acalaureat: de 6&L&3aragiale

9Literatura rom*n: de Bona 3o!ofan, Bi-aela obo

1.

4<& 8>& 81& 8(& 8)& 8.& 81/ 84 88& 8;& 8<& ;>& ;1&

2ela!iile semantice ntre cu" vinte /ensul le#ical i sensul grama" tical al cuvntului =r!ile de vorbire i categoriile gramaticale Bonosemia =olisemia ic!ionarul e#plicativ 2ecapitularea materiei studiate n sem&6 Se!e0% )' "' II1'e" erivarea 3ompunerea& Abrevierea /ensul fundamental al cuvintelor Alte tipuri de dic!ionare 0e-nici ale dialogului

1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1

sa$ul adecvat tipului de co" municare% " s sistematizeze i s aplice n situa!ii de comunicare cu" notin!ele i abilit!ile n do" meniul vocabularului, morfo" #inta#ei, punctua!iei, stilis" ticii, ortografiei, ortoepiei&

=rezentare grafic /istemati" zare

cmpurilor lingvistice =roduce" rea te#telor cu parametrii da!i, cu unit!ile de voca" bular din" tr"un cmp lingvistic Aie de lucru efinirea sensurilor figurate ale cuvintelor din te#tele date E7 OOB / EL = E03& 0est din itemi cu rspuns desc-is n baza unui te#t narativ citit

" / utilizeze nuan!at i per" sonal nivelurile le#ical, gra" matical, te#tual i stilistic ale limbi rom*ne n comunicarea scris% " s prezinte, ntr"o form clar i corect, un te#t re" dactat% " s redacteze diferite te#te cu caracter utilitar&

Analiza sensurilor cuvintelor, cu utilizarea dic!ionaru" lui e#plicativ Lucrul cu vocabularul i cuvintele neatestate de dic!ionar

;(&

Evaluare

" / delimiteze i s comen" teze elementele subiectului unui te#t narativ% " s identifice/clasifice/ca" racterizeze persona$ele lite" rare din te#tul propus% " s e#plice sensul unor cu" vinte i e#presii&

0est

9=oveste de dragoste:, 9 atini: de 6& ru! 93aloian: de D&Beniuc 11

indepen" dent acas Dr&3o1te& 9Lacul: de B&Eminescu& Le" ctura te#tului ;. Lumea cuvntului/te#tului ;1& Lumea cr!ilor ;4& Autorul i opera ;8& incolo de cr!i ;;& 2edactarea unui eseu ;<& 9=n trziu ateptnd o fat: de Cic-ita /tnescu <>& Lectur interogativ <1& Lumea cuvntului/te#tului <(& Lumea cr!ilor <)& incolo de cr!i <.& 0ipuri de dic!ionare <1& Etilizarea dic!ionarelor n re" dactarea te#tului <4/ Articolul de dic!ionar H <8& necesitatea i utilitatea lui <;/ ic!ionare enciclopedice H mo" <<& dul de lucru, selectarea infor" ma!iei 1>>& 3urriculum vitae H te-nici de redactare ;)& 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ( 1 ((&>1 " /"i e#prime sentimentele trite dup prima lectur a te#tului% " s fac aprecieri cu privire la calitatea artistic a opere" lor studiate% " s redacteze un eseu respe" ctnd parametrii propui% " s interpreteze un te#t literar, fcnd corela!ii ntre nivelurile le#ical, morfologic i sintactic% " s"i cultive capacitatea de aderen! la demersul emotiv" estetic al operelor literare +e#primat prin lecturi e#pre" sive, impresii personale, ana" liza propriei stri sufleteti etc&,% " s utilizeze diverse tipuri de dic!ionare dup necesitate i s selecteze informa!ia ade" cvat% " s redacteze diferite te#te cu caracter utilitar& Audi!ie Lectur e#presiv Bozaicul Lectur e#presiv iagrama 5en Draficul 0 ?tiu/5reau s tiu/nv! Analiza /inteza =rezentare de carte +prezentarea unui dic!io" nar special: de epitete, de simbo" luri, de difi" cult!i, de nume pro" prii, de ab" revieri, de paronime, etiologic etc&, 3omenta" riul literar 2ecital 2eferat privind activitatea literar a unui scriitor 3ompune" rea paralel 0est de vocabular, cu utili" zarea di" verselor tipuri de dic!ionare Atelier de scriere /us!inerea unui interviu +Foc de rol, 3omenta" 92oman!: de 14 9Opere: de B&Eminescu

9'n dulcele stil clasic:, 9Cecuvintele: de C&/tnescu E7 OOB EL C OO =/A/O// Etc&

1>1& Evaluare

Obiectiv de evaluare:

" s aprecieze argumentat +n te#te coerente produse inde" pendent, opere literare i fra" gmente de opere literare stu" diate sau la prima vedere& 1>(& Atelier de lectur 1 " / fac aprecieri cu privire la calitatea artistic a opere" lor lecturate individual% " s compare limba$ul altor arte cu acela al te#tului scris% " /"i e#prime impresiile dup prima lectur a te#tului, remarcnd specificul limba" $ului prozei fantastice% " s disting trsturile speci" fice ale artelor care transpun te#tul scris n limba$ul/ lim" ba$ele lor% " s sistematizeze i s aplice n situa!ii concrete de comu" nicare cunotin!ele i abilit" !ile n domeniul vocabula" rului, morfosinta#ei, punctu" a!iei, stilisticii, ortografiei, ortoepiei% " s redacteze diferite te#te cu caracter utilitar& 5izionarea unui film regizat pe marginea unui subiect de oper Lectura n lan! 3ercetarea vocabula" rului Draficul 0 escrierea unei cltorii imaginare 3lustering

riu literar al unui te#t poetic propus pe" ntru prima lectur 3onferin! de lectur

5&2omanciuc 9=dure, verde pdure: de Dr&5ieru 9Cu m uita: de L& amian Ailm artistic regizat pe marginea unei opere literare lecturate de elevi

1>)& 1>.& 1>1& 1>4& 1>8& 1>;& 1><& 11>& 111& 11(& 11)& 11.& 111&

Lu*i -& t&1tice 93asa: de 2aI @radburI& Le" ctura te#tului Lectur interogativ"interpre" tativ Autorul i opera Lumea cr!ilor incolo de cr!i =r!ile de vorbire Ortografia pr!ilor de vorbire H /ubstantivul, articolul Ortografia ad$ectivului Ortografia pronumelui Ortografia verbelor, adverbelor =roiectul ezbaterea =olemica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

114& Evaluare

" / produc te#te utiliznd

=ovestirea oral a unui te#t /&A& citit indepen" dent 2ezumatul unei peli" cule cine" matografi" ce /&A& 0est de Draficul 0 gramatic 0est de Algoritmi" ortografie zarea Atelier de Bonologul discu!ie +Alocu!iu" =rezenta" nea, persua" rea i siv+, sus!inerea proiectului =roduce"

9Dramatica limbii rom*ne: +compendiu, de umitru @e$an

18

diverse modalit!i de e#pri" mare: descrieri, nara!iuni, ra" !ionamente, dialoguri, mono" loguri&

0est cu itemi diveri

rea unui te#t literar de fic!iune n baza u" nor repere de subiect: sistemul de perso" na$e/nce" putul dat/ motivele i proble" mele date

0este pentru clasa a 67"a

118/ 2ecapitulare pentru simularea 11;/ e#amenului de absolvire a 11<& gimnaziului

" / aplice cunotin!ele n practic% " s realizeze itemii propui n baza unui te#t la prima vedere& " / aplice cunotin!ele n practic% " s realizeze itemii propui n baza unui te#t la prima vedere& " /"i e#pun argumentat impresiile dup lectura te#tu" lui% " s analizeze componentele structurale i e#presive ale te#telor, eviden!ind rolul lor n tratarea temelor% " s interpreteze un te#t lite"

0est cu itemi diveri

0este pentru clasa a 67"a

1(>/ /imularea e#amenului de ab" 1(1& solvire a gimnaziului

1((& 1()& 1(.& 1(1&

Sce e 'i $i&,& 'e ieri 0i 'e &/i 96storia unui galbn: +frag" mente, de 5&Alecsandri& Le" ctura te#tului Lectur interogativ"interpre" tativ Lumea cuvntului Lumea te#tului

Lectur g-idat Lectur pe roluri

1 1 1 1

3omenta" rea unui citat Lectur e#presiv 5&Alecsandri 9Opere: & 5ol&6"666

1;

1(4& Lumea cr!ilor 1(8& Autorul i opera 1(;& incolo de cr!i 1(<& 9Jilele dup Oreste: de 5&3io" banu& Lectura te#tului 1)>& Lumea cuvntului 1)1& Lumea te#tului 1)(& Lumea cr!ilor 1))& incolo de cr!i 1).& /inonimia i omonimia sintactic 1)1& 0ipuri de propozi!ii 1)4& =ropozi!ii simple i propozi!ii dezvoltate 1)8& 3oresponden!a 1);& 3ererea 1)<& 2aportul

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

rar, fcnd corela!ii ntre ni" velurile le#ical, morfologic i sintactic% " s citeasc independent orice tip de te#t, receptnd adecvat mesa$ul% "s utilizeze nuan!at i per" sonal nivelurile le#ical, gra" matical, te#tual i stilistic ale limbii rom*ne n comunica" rea scris% " s redacteze diferite te#te cu caracter utilitar% " s prezinte, ntr"o form clar i corect, un te#t redactat&

Foc de rol Drafic 0 iagrama 5enn

Bodifica" rea indicilor de cronotop ale unui te#t dat Analiza gramatica" l comple# ictare cu teme 2edactare a unei ce" reri, a unui ra" port =rezenta" rea oral a unui raport 3ompune" re de caracteri" zare a persona" $ului literar dintr"un te#t literar 9Dramatica limbii rom*ne: +compendiu, de umitru @e$an

E#erci!iul

/us!inerea unui interviu Foc de rol +pentru o preselec!ie,

1.>& Evaluare

Obiective de evaluare: " s citeasc independent ori" ce tip de te#t, receptnd ade" cvat mesa$ul% " s caracterizeze n te#t coerent persona$e literare&

0e#te ale autorilor: 6&Agrbiceanu, 6&A&@rtescu" 5oineti, B&/adoveanu etc&

1<

1.1& Atelier de lectur Per1o &lit5,i, e<e*+le, *o'ele 9'n Drdina D-etsemani: de 5asile 5oiculescu& Lectur interogativ Lumea cuvntului Lumea te#tului Lumea cr!ilor incolo de cr!i /inta#a frazei 2ela!iile sintactice n cadrul frazei 3oordonarea i subordonarea =unctua!ia n propozi!ie i fraz Lansarea i receptarea mesa$ului

" / e#prime n scris reac!iile proprii la receptarea te#telor literare&

E#erci!iul de redactare al scrisorii Lectur e#presiv /inteza iscu!ie g-idat ezbatere +pnza dis" cu!iei, co" l!uri, con" troversa con" structiv, controversa academic etc&,

citit indepen" dent /crisoarea literar

1.(& 1.)& 1..& 1.1& 1.4& 1.8& 1.;& 1.<& 11>& 111&

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

" /"i e#prime argumentat impresiile dup lectura te#" tului% " s fac aprecieri cu privire la calitatea artistic a opere" lor studiate% " s stabileasc legturi tematice ntre te#tele pentru studiu n clasa a 67"a i alte te#te studiate n gimnaziu% " s e#plice punctua!ia ntr" un te#t artistic% " s prezinte,ntr"o form cla" r i corect, un te#t redactat% " s lanseze diferite te#te cu caracter utilitar& " / e#prime n scris reac!iile proprii la receptarea te#telor literare% " s stabileasc legturi tema" tice ntre te#tele pentru stu" diu n clasa a 67"a i alte te#" te studiate n gimnaziu%

3omenta" riu literar 3ompune" re sintez asupra unui motiv literar 2eferat privind activitatea unei persona" lit!i marcante din istoria na!ional 2ezolva" rea testelor

9Dramatica limbii rom*ne: +compendiu, de umitru @e$an

11(& 11)& 11.& 111& 114& 118& 11;&

2ecapitularea materiei studiate i pregtire pentru e#amenele de absolvire a ciclului gimnazial

1 1 1 1 1 1 1

0est cu diveri itemi

0este pentru gimnaziu

(>

11<& 14>&

1 1

" s redacteze diferite te#te cu caracter utilitar&

Cot: =roiectarea a fost realizat n baza manualului i g-idul profesorului " Limba i Literatura 2om*n 3lasa a 67"a, Editura ?tiin!a, (>>), autori 0atiana 3artaleanu, Bircea 3iobanu, Olga 3osovan&

(1