Sie sind auf Seite 1von 9

Fiskalizacija na jednostavan nain

Obveznike fiskalizacije moemo podijeliti u dvije temeljne skupine: Prva skupina: obveznici fiskalizacije koji sve napladuju putem iro-rauna (npr. knjigovodstveni servis ili veleprodaja), druga skupina: obveznici fiskalizacije koji imaju i naplatu u gotovini (npr. trgovina).

Prva skupina nema naplate u gotovini


to se mora napraviti? 1. Donijeti interni akt (popis poslovnih prostora, radno vrijeme poslovnih prostora, oznaka operatera na naplatnom ureaju, numeriki slijed rauna) koji se zadrava u prostorijama drutva i ne dostavlja se Poreznoj upravi, i 2. prilagoditi raune, i 3. nabaviti i istaknuti upozoravajudu naljepnicu o uzimanju/izdavanju rauna za svako prodajno mjesto, i 4. donijeti interni akt o visini blagajnikog maksimuma. Prema tome, obveznici fiskalizacije koji nikada nemaju naplatu u gotovini ne moraju: nabavljati certifikat od Fine imati uspostavljenu vezu s Poreznom upravom i slati raune na ovjeru elektronikim putem imati knjigu uvezanih rauna na raunima iskazivati JIR i zatitni kod izdavatelja.

Druga skupina obveznici fiskalizacije i izdavanja fiskalnog rauna jer obavljaju naplatu u gotovini
to se mora napraviti? 1. Donijeti interni akt (popis poslovnih prostora, radno vrijeme poslovnih prostora, oznaka operatera na naplatnom ureaju, numeriki slijed rauna) koji se zadrava u prostorijama drutva i ne dostavlja se Poreznoj upravi, 2. prilagoditi raune, 3. nabaviti i istaknuti upozoravajudu naljepnicu o uzimanju/izdavanju rauna za svako prodajno mjesto, 4. dostaviti podatke o poslovnim prostorima putem veze Poreznoj upravi, 5. fiskalizirati izdane raune putem veze sa Poreznom upravom, 6. osigurati kontinuitet poslovanja u sluaju prekida veze sa Poreznom upravom ili fizikog kvara naplatnog ureaja (npr. nestanak struje) i 7. nabaviti knjigu uvezanih rauna, i 8. donijeti interni akt o visini blagajnikog maksimuma.

1. Interni Akt
Svaki obveznik fiskalizacije mora donijeti Interni akt u kojem mora: 1. Opisati vlastito pravilo numeriranja izlaznih rauna, i 2. popisati sve poslovne prostore i oznake tih poslovnih prostora, i 3. naznaiti radno vrijeme poslovnih prostora, i 4. povezati OIB i oznaku operatera po svakom naplatnom ureaju (l. 11. st. 2. Zakona). Zakon propisuje broj rauna, a za potrebe fiskalizacije, sada mora imati tri dijela: PRVI DIO / DRUGI DIO / TREI DIO Numeriki broj rauna / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog ureaja Numeriki broj rauna je uvijek broj (1,2,3,4,5,.,50,.100,1000,nnnn) i ne moe biti 01, ili 901 ili 201301, nego je propisano da svake kalendarske godine obveznik fiskalizacije zapoinje raune od broja 1 pa do broja n na kraju kalendarske godine. Poslovni prostor je definiran kao svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, pokretno mjesto koje slui za obavljanje djelatnosti (kombi, dostavna vozila). U sluaju povremenog obavljanja djelatnosti na drugom mjestu (sajam, seminar i slino) poslovni prostor se moe izmijeniti na lokaciju odravanja povremene djelatnosti. Za terenske djelatnosti (npr. prodajni predstavnici) odredit de se da je poslovni prostor pokretan. Takoer, zasebnim poslovnim prostorom moe se smatrati i dio ili vie dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja razliita djelatnost. Nain na koji de drutvo oznaiti i numerirati svoje poslovne prostore je proizvoljan i ostavljen je svakom drutvu da odlui i kreira onako kako smatra da je drutvu najlake. Primjer 1. Primjer popisa i oznaavanja poslovnog prostora Adresa poslovnog prostora Sjedite poduzeda Adrese maloprodajnih dudana Pokretno mjesto (kombi dostavna vozila) Pokretan poslovni prostor Adresa ambulante Pokretni poslovni prostor Izlobeni prostor na sajmu Hotel Oznaka poslovnog prostora - na raunu VP1 PJ1, PJ2, PJ3, itd. K1, K2, K3, itd. PP1, PP2, PP3, itd. VS1 TIM1, TIM2, TIM3, itd. BL1, BL2, BL3 H1, H2, H3, itd. 2

Opis djelatnosti Veleprodaja Maloprodaja Maloprodaja putem dostavnih vozila Prodajni predstavnici koji na terenu prodaju dobra drutva i izdaju raune Veterinarska stanica Veterinari koji ispostavljaju raune na terenu Za potrebe izlaganja na sajmu i prodaje dobara na sajmu drutvo ima 3 pokretne blagajne Za potrebe odravanja Kongresa drutvo napladuje kotizaciju pri ulazu u hotel

Broj naplatnog ureaja to je naplatni ureaj? Bilo koji ureaj koji drutvo obveznik fiskalizacije koristi za izdavanje rauna. U trgovini je to blagajna, kasa. U veleprodaji ili kod drutava koji raune pripremaju u uredima na kompjuterima i putem pisaa, naplatni ureaj je upravo taj kompjuter odnosno pisa na kojem se raun i priprema. Primjer 2. Primjer naplatnog ureaja u veleprodaji Veliko poduzede prodaje robu iskljuivo putem iro-rauna. Zbog obujma posla ima zaposleno 10 komercijalista koji u odjelu prodaje svakodnevno obraunavaju robu i izdaju raune. Svaki komercijalist ima svoj kompjuter i printer. Ako postoji centralni sustav iz kojeg se vuku brojevi rauna onda de ovaj obveznik imati jednu poslovnu jedinicu (ured) sa jednim naplatnim ureajem (centralizirani ureaj, server). Meutim, obveznik ima 10 komercijalista koji se na raunima mogu pojaviti kao izdavatelji rauna sa svojim oznakama (vidjeti toku 2. Sadraj rauna). Ako ne postoji centralni sustav nego svaki komercijalist prati neki svoj slijed rauna, onda de ovaj obveznik imati jednu poslovnu jedinicu sa 10 naplatnih ureaja (vidjeti Slijed rauna, Primjer 4.). Kako onda izgleda slijed rauna? Niz rauna moe biti ili po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom ureaju u poslovnom prostoru. Primjer 3. Slijed rauna po svakom poslovnom prostoru Poduzede koje se bavi trgovinom ima 3 dudana. Poslovni prostori su odreeni kao PJ1, PJ2 i PJ3. U svakom poslovnom prostoru postoje 2 blagajne koje su oznaene brojevima 1, 2. Slijed rauna po svakom poslovnom prostoru znai da dvije (2) blagajne unutar jednog poslovnog prostora su centralizirane i da vuku brojeve rauna s jednog mjesta (npr. servera ili centralne blagajne), dakle centralizirano. Meutim, u broju rauna mora biti navedeno koja blagajna je izdala raun (da li blagajna oznake 1 ili blagajna oznake 2).U tom sluaju slijed rauna je slijededi: Poslovni prostor 1 Poslovni prostor 2 Poslovni prostor 3 1 / PJ1 / 1 1 / PJ2 / 1 1 / PJ3 / 2 2 / PJ1 / 1 2 / PJ2 / 1 2 / PJ3 / 1 3 / PJ1 / 2 3 / PJ2 / 2 3 / PJ3 / 1 4 / PJ1 / 1 4 / PJ2 / 2 4 / PJ3 / 1 5 / PJ1 / 2 5 / PJ2 / 2 5 / PJ3 / 1 6 / PJ1 / 2 6 / PJ2 / 2 6 / PJ3 / 1 7 / PJ1 / 1 7 / PJ2 / 1 7 / PJ3 / 2 8 / PJ1 / 1 8 / PJ2 / 2 8 / PJ3 / 2 itd. itd. itd.

Dakle, prvi dio rauna broj rauna je centraliziran za obje blagajne u poslovnom prostoru i ide od 1 do 5. Drugi dio rauna oznaka poslovnog prostora je centraliziran za obje blagajne u poslovnom prostoru. A tredi dio rauna oznaka naplatnog ureaja se jedino mijenja s obzirom koja blagajna je zaista i izdala raun (1 ili 2). Primjer 4. Slijed rauna po naplatnom ureaju u poslovnom prostoru Slijed rauna po naplatnom ureaju u poslovnom prostoru znai da svaka blagajna unutar poslovnog prostora prati svoj slijed rauna. U tom sluaju slijed rauna je slijededi: Poslovni prostor 1 Blagajna 1 Blagajna 2 1 / PJ1 / 1 1 / PJ1 / 2 2 / PJ1 / 1 2 / PJ1 / 2 3 / PJ1 / 1 3 / PJ1 / 2 itd. itd. Poslovni prostor 2 Blagajna 1 Blagajna 2 1 / PJ2 / 1 1 / PJ2 / 2 2 / PJ2 / 1 2 / PJ2 / 2 3 / PJ2 / 1 3 / PJ2 / 2 itd. itd. Poslovni prostor 3 Blagajna 1 Blagajna 2 1 / PJ3 / 1 1 / PJ3 / 2 2 / PJ3 / 1 2 / PJ3 / 2 3 / PJ3 / 1 3 / PJ3 / 2 itd. itd.

Primjer 5. Primjer internog akta drutva Temeljem l. 11. st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12), drutvo Knjiga d.o.o. (u nastavku: Drutvo), OIB: 12879654123, sa sjeditem na adresi: Jarunska bb, Zagreb i zastupan po direktoru Marku Maridu (OIB: 32659874125), dana 1.1.2013. godine, donosi ODLUKU o pravilima slijednosti numerikih brojeva rauna, o poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim ureajima I. Ovom Odlukom, sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, ureuje se popis poslovnih prostora Drutva s pripadajudim adresama i oznakama koje de se navoditi na izdanim raunima Drutva te pravilo slijednosti numerikih brojeva rauna. II. Drutvo obavlja djelatnost veleprodaje i maloprodaje knjiga. Djelatnost se obavlja na vie prodajnih mjesta, putem mree prodajnih predstavnika i povremeno na sajmu. Popis svih poslovnih prostora sa pripadajudim adresama, radnim vremenom i dodijeljenim oznakama daje se u tablici u nastavku: Oznaka poslovnog prostora VP1 PJ1 PJ2 PJ3 PP1 PP2 PP3 SP1

Opis poslovnog prostora Veleprodaja Zagreb Maloprodaja Zagreb Maloprodaja Split Maloprodaja Rijeka Prodajni predstavnik broj 1 Prodajni predstavnik broj 2 Prodajni predstavnik broj 3 Sajamska prodaja

Adresa poslovnog prostora Sjedite poduzeda, adresa: Jarunska bb, Zagreb Poslovna jedinica 1, adresa: Jarunska bb, Zagreb Poslovna jedinica 2, adresa: Gajeva bb, Split Poslovna jedinica 3, adresa: Korzo bb, Rijeka Pokretan poslovni prostor Pokretan poslovni prostor Pokretan poslovni prostor Ovisno o mjestu odravanja sajma

Radno vrijeme ponedjeljak-petak 08:00-16:00 ponedjeljak-petak 08:00-20:00 ponedjeljak-petak 08:00-20:00 ponedjeljak-petak 08:00-20:00 ponedjeljak-nedjelja 08:00-20:00 ponedjeljak-nedjelja 08:00-20:00 ponedjeljak-nedjelja 08:00-20:00 radno vrijeme sajma

III. S obzirom na to da je obvezno navesti oznaku operatera na naplatnim ureajima, u tablici u nastavku daje se popis svih operatera po poslovnom prostoru i naplatnom ureaju sa pripadajudom oznakom operatera koja de biti vidljiva na izdanom raunu kupcu: Oznaka poslovnog prostora VP1 PJ1 PJ2 PJ3 PP1 PP2 PP3 SP1 Oznaka naplatnog ureaja 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 OIB operatera sa pripadajudom oznakom operatera OIB: 56987852363, oznaka: I.M. OIB: 12345678912, oznaka: A.A. OIB: 98765432123, oznaka: S.P. OIB: 56987852363, oznaka: P.L. OIB: 23659878963, oznaka: Z.H. OIB: 56987852363, oznaka: F.V. OIB: 32658965325, oznaka: D.C. OIB: 12365987896, oznaka: S.D. OIB: 12365987896, oznaka: A.C. OIB: 56987852363, oznaka: B.V. OIB: 56987852363, oznaka: F.G. OIB: 56987852363, oznaka: H.H. svi prethodno navedeni operateri

IV. Nain slijednosti rauna odreen je jedinstveno po poslovnim prostorima koji su utvreni tokom II. ove Odluke. Za poslovne prostore u kojima postoji vie naplatnih ureaja koristi se centralizirani pristup jednog naplatnog ureaja. Neprekinuti numeriki redoslijed svake kalendarske godine krede od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru. Brojevi rauna slijediti de niz kako je prikazano u tablici u nastavku:
Veleprodaja Zagreb Maloprodaja Zagreb Maloprodaja Split Maloprodaja Rijeka Prodajni predstavnik br 1 Prodajni predstavnik br 2 Prodajni predstavnik br 3 Sajamska prodaja

1/VP1/2 2/VP1/3 3/VP1/1 itd.

1/PJ1/1 2/PJ1/2 3/PJ1/2 itd.

1/PJ2/2 2/PJ2/2 3/PJ2/1 itd.

1/PJ3/1 2/PJ3/1 3/PJ3/2 itd.

1/PP1/1 2/PP1/1 3/PP1/1 itd.

1/PP2/1 2/PP2/1 3/PP2/1 itd.

1/PP3/1 2/PP3/1 3/PP3/1 itd.

1/SP1/1 2/SP2/1 3/SP3/1 itd.

V. Svi zaposlenici poslodavca koji su ovlateni izdavati raune obvezni su u odnosu na dodijeljene oznake i pravilo slijednosti pridravati se kod izdavanja rauna odredbi ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu 1.4.2013. godine kada Drutvo postaje obveznik Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom sukladno l. 37. st. 2. Direktor: Marko Marid 6

2. Sadraj rauna
Sadraj rauna ved je propisan Zakonom o PDV-u (l. 15. st. 6. ), Zakonom o porezu na dohodak (l. 35. st. 7.) i Opdim poreznim zakonom (l. 54. i 54.a). Na ved propisani sadraj rauna obveznik fiskalizacije prva skupina (nema naplate u gotovini) mora obvezno dodati: 1. vrijeme izdavanja rauna i to sat i minutu, 2. oznaku operatera (osobe na naplatnom ureaju), 3. oznaku naina pladanja rauna novanice, kartica, ek, transakcijski raun, ostalo. Obveznici fiskalizacije druga skupina (imaju naplatu i u gotovini) moraju obvezno dodati: 1. vrijeme izdavanja rauna i to sat i minutu, 2. oznaku operatera (osobe na naplatnom ureaju), 3. oznaku naina pladanja rauna novanice, kartica, ek, transakcijski raun, ostalo, 4. JIR i 5. zatitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije. Oznaka operatera (osobe na naplatnom ureaju) moe biti ime i prezime osobe, inicijali osobe, oznaka komercijalist 1, operater 1, prodajni predstavnik 1, itd, ved kako drutvo odlui. U sluaju obveznika druge skupine, navedena oznaka na raunu mora se povezati s OIB-om te osobe i mora se dostaviti Poreznoj upravi kao element rauna u postupku izdavanja fiskalnog rauna.

3. Blagajniki maksimum
Svi obveznici fiskalizacije duni su odrediti visinu blagajnikog maksimuma i to samostalno internim aktom, a sukladno procijenjenim potrebama i uvjetima sigurnosti. Meutim, propisan je najvii iznos blagajnikog maksimuma koji se odreuje prema veliini obveznika, a veliina obveznika se utvruje sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02, 63/07 i 53/12). Blagajniki maksimum najvie u iznosu od 10.000,00 kn = mikro subjekt i fizike osobe prosjeno godinje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvjedima za prethodnu godinu ostvaruju godinji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura. Blagajniki maksimum najvie u iznosu od 30.000,00 kn = mali subjekt prosjeno godinje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvjedima za prethodnu godinu ostvaruju godinji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Blagajniki maksimum najvie u iznosu od 50.000,00 kn = srednji subjekt prosjeno godinje imaju zaposleno vie od 50 radnika, prema financijskim izvjedima za prethodnu godinu ostvaruju godinji poslovni prihod u iznosu vedem od 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu vedem od 10.000.000,00 eura. Blagajniki maksimum najvie u iznosu od 100.000,00 kn = subjekti koji prelazi gore navedena mjerila i obveznici fiskalizacije koji obavljaju mjenjake poslove

Primjer 6. Primjer internog akta drutva blagajniki maksimum Temeljem l. 29. st. 1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12), drutvo Knjiga d.o.o. (u nastavku: Drutvo), OIB: 12879654123, sa sjeditem na adresi: Jarunska bb, Zagreb i zastupan po direktoru Marku Maridu (OIB: 32659874125), dana 1.1.2013. godine, donosi ODLUKU kojom se ureuje visina blagajnikog maksimuma I. Ovom Odlukom, sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, ureuje se kategorizacija veliine Drutva i visina blagajnikog maksimuma po pojedinom prodajnom mjestu Drutva. II. Temeljem l. 3. st. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Drutvo se kategorizira kao mali subjekt malog gospodarstva. III. Sukladno l. 29. st. 2. Zakona o fiskalizaciji Drutvo odreuje blagajniki maksimum u iznosu od 30.000,00 kn, a rasporeuje ga na prodajna mjesta kako navodi u tablici u nastavku: Opis poslovnog prostora Veleprodaja Zagreb Maloprodaja Zagreb Maloprodaja Split Maloprodaja Rijeka Adresa poslovnog prostora Sjedite poduzeda, adresa: Jarunska bb, Zagreb Poslovna jedinica 1, adresa: Jarunska bb, Zagreb Poslovna jedinica 2, adresa: Gajeva bb, Split Poslovna jedinica 3, adresa: Korzo bb, Rijeka UKUPNO: Iznos blagajnikog maksimuma u kn 0,00 13.000,00 10.000,00 7.000,00 30.000,00

IV. Svi zaposlenici poslodavca odgovorni za blagajniko poslovanje obvezni su u odnosu na odreeni iznos blagajnikog maksimuma pridravati se odredbi ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu 1.1.2013. godine.

Direktor: Marko Marid