Sie sind auf Seite 1von 18

www.strabag.

com

Etiki kodeks
STANJE: 01. oktobar 2007.

STRABAG SE Komunikacija koncerna Donau-City-Strae 9, A-1220 Bec Tel.: +43(0)1/224 22 1121 www.strabag.com

PRAVILNIK PONAANJA PREDUZEA STRABAG SE

Etiki kodeks
Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE
STANJE: 01. oktobar 2007.

Sadraj:
Uvod Temeljne vrednosti preduzea STRABAG 1 Nae temeljne etike vrednosti 2 Nae temeljne vrednosti usmerene na uspeh I. deo: Naela 1 Cilj i podruje vaenja 2 Opta naela 2.1 Pravo i standardi ponaanja 2.2 Poslovna naela 2.3 Odgovornost 2.4 Poverljivost 2.5 Corporate social responsibility 2.6 Zajedniki i socijalni angaman 3 Funkcija uzora rukovodstva rme 4 Naela kadrovske politike 4.1 Uinak i kompetentnost naih zaposlenih 4.1.1 STRABAG-Akademija 4.1.2 Program za pripravnike 4.1.3 Program za razvoj rukovodeih lica 4.2 Potovanje i iskrenost prema nadreenim osobama, kolegama i zaposlenima 4.3 Socijalna odgovornost za nae zaposlene 5 Odgovornost organa drutva, menadmenta i zaposlenih 6 Odgovornost prema naim deoniarima 7 Konkretna naela ponaanja u vanim poslovno-politikim stvarima 7.1 Pridravanje 7.2 Dokumentovanje poslovnih dogaaja, korektno raunovodstvo i obraunavanje 7.3 Izbegavanje sukoba interesa i sporedne delatnosti 7.4 Mito i korupcija 05 07 07 08 09 09 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 17 18 18 18 18 19

7.5 Odgovorno postupanje s poklonima 7.5.1 Naela 7.5.2 Izuzeci 7.6 Donacije i sponzorstva 7.7 Pridravanje zakona i propisa o trinoj utakmici 7.8 Odbijanje ilegalnih odnosa zapoljavanja II. deo: Sprovoenje 1 Komunikacija 1.1 Naela 1.2 Konkretne mere za prosleivanje sadraja etikog kodeksa 2 Interne organizacione mere 2.1 Princip etiri oka i deljenje funkcija 2.2 Posebna podruja odgovornosti 2.3 Upravljanje rizicima 2.4 Dobavljai - alternative 2.5 Rotacija personala u osetljivim podrujima 2.6 Prijava prekraja osobe od poverenja poverenici 2.6.1 Interne osobe od poverenja 2.6.2 Interni poverenik 2.6.3 Eksterni poverenik 2.7 kolovanje i usavravanje 3 Kontrola i sankcija 3.1 Provera plauzibilnosti 3.2 Kontrolni sistem 3.2.1 Interna revizija 3.2.2 Eksterni kontrolni sistem 3.3 Sankcije 4 Neprestani dalji razvoj

19 19 20 20 21 21 23 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 31 31

Naelno se u svim tekstovima uoptenim oslovljavanjem kao i funkcijama obraamo damama i gospodi.

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

UVOD
STRABAG je poznato evropsko graevinsko preduzee koje posluje irom sveta i vodei je ponua graevinskih usluga u srednjoj i srednjoistonoj Evropi. Za na uspean istorijat od 1835. godine moemo zahvaliti svom ugledu koji poiva na etikim i ka uspehu usmerenim temeljnim vrednostima. Imamo ambiciju da naim klijentima stvorimo viak vrednosti, naim deoniarima omoguimo atraktivne dobiti, naim zaposlenim budemo poeljan poslodavac, a u drutvu priznati lan. Da bi se to postiglo, potreban je visok stepen integriteta i profesionalnosti. Uspeh u naem poslu zavisi od poverenja naih klijenata, naih deoniara, naih zaposlenih, naih dobavljaa, prualaca usluga, nadlenih vladinih i nadzornih organa, naih konkurenata, medija, ali i drutva u celini. Stoga je bilo, a i danas je preko potrebno da i menadment i zaposleni pridaju najveu vanost potovanju zakonskih obaveza i internih propisa te da prepoznaju i slede temeljne vrednosti. Ovim Etikim kodeksom uvrujemo temelj kako bismo zadrali to poverenje i dalje ga gradili. Tako Etiki kodeks podrava osiguranje celokupnog sistema vrednosti. Vrednosti i naela sadrana u ovom Etikom kodeksu odraavaju se u smernicama i uputstvima preduzea i glavnim podrujima preduzea STRABAG. Pridravanje ovih vrednosti i naela oekuje se ne samo od lanova Uprave i Nadzornog odbora i menadmenta, ve i od svih zaposlenih.

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Upravo zato jer smo multikulturalna i viestruka grupa preduzea globalne orijentacije, na najviem rukovodeem nivou nam je potrebno zajedniko razumevanje o tome to je iskrena i etiki besprekorna poslovna praksa. Kontinuirano teimo prilagoavanju Etikog kodeksa razvoju poslovnog i korektivnog okruenja kao i naim temeljnim etikim vrednostima. Mi, lanovi Uprave i Nadzornog odbora STRABAG-a lino stojimo iza vrednosti opisanih u Etikom kodeksu. Obavezujemo se da emo brinuti o okvirnim uslovima koji zaposlenima kao i dobavljaima i podizvoaima STRABAG-a nude optimalne uslove s obzirom na pridravanje Etikog kodeksa u njihovom svakodnevnom radu.

TEMELJNE VREDNOSTI PREDUZEA STRABAG


1 Nae temeljne etike vrednosti
Integritet: Nae ponaanje prema naim kupcima, deoniarima, zaposlenima, dobavljaima, podizvoaima, organima vlasti i nadzornim organima, konkurenciji, medijima i drutvu u celini je besprekorno. Svest o odgovornosti: Ispunjavamo svoje obaveze i preuzimamo linu odgovornost za svoje delovanje. Obeavamo samo ono ega se moemo drati. Ne obmanjujemo svoje kupce, deoniare, zaposlene, dobavljae, podizvoae, organe vlasti i nadzorne organe, konkurenciju, medije i drutvo u celini. Potenje: Prema naim kupcima, deoniarima, zaposlenima, dobavljaima, podizvoaima, organima vlasti i nadzornim organima, konkurenciji, medijima i drutvu u celini ophodimo se uljudno i u skladu sa interesima. Podstiemo jednakost prilika i okruenje obeleeno potenim ponaanjem i osloboeno od uznemiravanja svake vrste. Pridravanje: Priznajemo znaaj svih relevantnih zakona kao i svih internih i eksternih propisa, pravilnika i standarda i potujemo iste. Zahtevamo da se nadreena lica ponaaju uzorno i obavezujemo se na prvoklasno okruenje kontrole i compliance-a. Transparentnost: Sa svojim kupcima, deoniarima, zaposlenima, dobavljaima, podizvoaima, organima vlasti i nadzornim organima, konkurencijom, medijima i drutvom u celini negujemo konstruktivan, transparentan i otvoren dijalog, zasnovan na potenju i profesionalnosti.

Uprava i Nadzorni odbor preduzea STRABAG SE U Beu, oktobra 2007.god.

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

2 Nae temeljne vrednosti usmerene na uspeh


Najvei uspesi: Stalnim usavravanjem nae poslovne prakse i naeg know-how-a teimo najveim uspesima i elimo da se u svim poslovnim podrujima u kojima delujemo trajno i dugorono pozicioniramo kao vodei ponua. Na greke gledamo kao na ansu za daljim poboljanjem. Timski rad: Za svoje kupce, deoniare, zaposlene, dobavljae, podizvoae postiemo vie kada povezujemo svoju individualnu i kolektivnu jau stranu, i kad saraujemo irem sveta i iznad granica. Angaman: Cenimo doprinos pojedinaca za sadanji i budui uspeh i pokuavamo objektivno da ga ocenimo. Kod nagraivanja uzimamo u obzir lini doprinos pri postizanju cilja, pri ruvoenju i kontroli kao i pri uinku tima. Svi zaposleni svojim kontinuiranim zalaganjem i angamanom daju sve od sebe za postizanje naih zajednikih ciljeva. Kultura rizika: U rizike se uputamo sa sveu, disciplinovano i oprezno. Zbog interesa i zatite kupaca, deoniara, zaposlenih, dobavljaa, podizvoaa, organa vlasti i nadzornih organa, konkurencije, medija i drutva u celini pridajemo veliku vanost nainu rada nezavisnog menadmenta za rizike, pridravanje i revizije s jasnom odgovornou menadmenta. Protabilnost / Ekonomski uspeh: Obavezujemo se na trajnu protabilnost koja nam dozvoljava da ostvarujemo svoje strategije, da dugorono investiramo, da svoje zaposlene poteno nagraujemo te da ostvarujemo atraktivne dobiti za svoje deoniare. Ipak, pridravanje naih temeljnih etikih vrednosti stavljamo ispred postizanja dobiti.

I. DEO: NAELA
1 Cilj i podruje vaenja
Etiki kodeks slui saetom prikazivanju zajednikih naela za STRABAG, na menadment kao i nae zaposlene. Na Etiki kodeks treba da sprei pogreke u radu te da podri u nastavku protumaene vrednosti i naela. Iako pravilnici, uputstva, instrukcije i prirunici preduzea i glavnih podruja preduzea STRABAG nisu deo Etikog kodeksa, oni odraavaju vrednosti i naela sadrana u tom dokumentu. Od lanova Uprave i Nadzornog odbora, menadmenta i od svih zaposlenih oekuje se pridravanje tih vrednosti i naela. Naelno se podruje vaenja protee na sva preduzea i podruja preduzea STRABAG, ukoliko je to doputeno s obzirom na vaee zakonske okvirne uslove. U tom smislu emo voditi rauna o zatiti pravnih pozicija vrednih zatite.

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

2 Opta naela
2.1 Pravo i standardi ponaanja
STRABAG se pridrava vaeih zakona i ostalih merodavnih odredbi u zemlji i inostranstvu. Osim toga STRABAG podstie i podrava irenje naela Kodeksa ponaanja meunarodne privredne komore ICC Pravilnik ponaanja za suzbijanje korupcije u poslovanju i Business Principles for Countering Bribery in the Engineering & Construction Industry u vaeoj verziji. Takoe, STRABAG podrava nastojanja za veom transparentnou i etike standarde ponaanja pri lobiranju kao to je na primer navedeno u Kodeksu ponaanja pri Austrian Lobbying & Public Affairs Council.

Prema zaposlenima: Za postizanje naih ciljeva preduzea zalaemo se za radni uinak i kompetentnost naih zaposlenih. kolovanjem i usavravanjem unapreujemo nivo znanja u preduzeu, podravamo lini razvoj zaposlenih, brinemo se za primerene informacije i prikladne radne uslove. Svaki pojedinani zaposleni treba aktivno da se informie. On svoje vlastite ciljeve usklauje s ciljevima preduzea i prvenstveno deluje u interesu preduzea. Prema deoniarima: Odgovorno postupamo s novcem naih deoniara i teimo natprosenoj i trajnoj dobiti. Sledimo transparentnu politiku informacija kao i dobro i odgovorno ruvoenje preduzeem. Prema dobavljaima i podizvoaima: Kvalitet i ekonominost naih usluga zasniva se na iskustvu i kapacitetima ciljano odabranih dobavljaa i podizvoaa. Prema nadzornim organima i organima vlasti: Striktno se pridravamo merodavnih zakona, propisa, pravilnika, standarda i obiaja zemalja u kojima poslujemo. Prema poslovnim partnerima: Nae preduzee uverava cenom, uslugom, kvalitetom i prikladnou ponuenih proizvoda ili usluga. Prema svim svojim poslovnim partnerima odnosimo se poteno. Svi zaposleni se obavezuju na potenje i transparentnost pri kreiranju ugovora i cena kao i pri obraunavanju. Svi zaposleni rade poteno i otvoreno u svim fazama graevinskog izvoenja te brinu o pouzdanosti obeanja po garancijama. Prema medijima: Cenimo funkciju medija, negujemo dijalog s novinarima i podravamo ih u zahtevu da ih objektivno izvetavamo o svom preduzeu. Prema drutvu: Potujemo ljudska prava i unapreujemo opte dobro. Postupamo u skladu sa vaeim pravom i pridravamo se potene

2.2 Poslovna naela


Da bismo mogli spoznati svoju odgovornost, na cilj je da poslujemo unosno, sauvamo jaku nansijsku osnovu te da nae rizike odrimo na primerenom nivou. Postizanje dobiti nikada ne sme biti opravdanje za nepridravanje zakona i povrede standarda ponaanja.

2.3 Odgovornost
Razlikujemo sledea podruja odgovornosti i sledimo sledee ciljeve: Prema klijentima: Nae usluge su usmerene ka ispunjenju opravdanih zahteva i oekivanja klijenata. Udovoljavamo potrebama trita pribliavanjem klijentu, profesionalnou, eljom za inovacijama i povoljnou. O informacijama i iskustavima sa svojim klijentima razgovaramo otvoreno i obezbeujemo potrebnu meru uvanja tajni i diskrecije.

10

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

11

trine utakmice. Svesni smo svoje odgovornosti prema okolini. Pri vrenju isporuka i usluga teimo da zatitimo energiju i sirovine te da smanjimo emisije otpadnih materija.

3 Funkcija uzora rukovodstva glavnih podruja preduzea


Rukovodstvo glavnih podruja preduzea ima funkciju uzora. Upravu i rukovodee kadrove odlikuje etiki besprekorno ponaanje. Etiki besprekorno ponaanje na radnom mestu uglavnom znai iskrenost i potenje kako u odnosu prema zaposlenima tako i prema klijentima, dobavljaima, konkurentima, organima vlasti i javnou. Integritet i dobar ugled naeg preduzea je od izuzetne vanosti za njegov uspeh.

2.4 Poverljivost
S poslovnim tajnama se mora postupati poverljivo. To vredi i za ostale informacije za ije uvanje STRABAG, njegovi ugovorni partneri i klijenti imaju interes. Takve informacije ne smeju se prosleivati neovlaenim licima bez doputenja lica zaduenog za ukidanje poverljivosti. Ta obaveza nastavlja se po zavretku radnog odnosa ili zavretka ostalih ugovornih odnosa.

4 Naela kadrovske politike


2.5 Corporate Social Responsibility
Kod naih poslovnih odluka kao i pri rukovoenju naim resursima i infrastrukturom uvaavamo razmatranja vezana za ivotnu sredinu i socijalna pitanja, a u redovnim razmacima eksterna institucija izrauje Corporate social responsibility report i objavljuje ga na odgovarajui nain.

4.1 Uinak i kompetentnost naih zaposlenih


Za postizanje ciljeva naeg preduzea uzdamo se u produktivnost i sposobnost naih zaposlenih. Iz tog razloga redovnim razgovorima sa zaposlenima kao i otvorenom komunikacijom podstiemo i upravljamo linim i strunim razvojem naih zaposlenih i brinemo o pravovremenom informisanju i odgovarajuim radnim uslovima. Pritom su nam bezbednost i zdravlje naih zaposlenih na prvom mestu. Odnos izmeu poslodavca i posloprimca zasniva se na sledeem:

2.6 Zajedniki i socijalni angaman


Pozdravljamo injenicu da se nai zaposleni, ukoliko je prikladno, angauju u zajednici. Podravamo odabrane organizacije i institucije s humanitarnim, drutvenim, kulturnim ciljevima, korisnim za zajednicu i usmerenim na obrazovanje.

zajednikoj spoznaji da je pridravanje etikih i pravnih standarda u poslovnom odnosu u interesu preduzea i zaposlenih; okruenju, koje privlai visoko kvalikovane zaposlene, unapreuje ih i povezuje s naim preduzeem; jednakost ansi, nezavisno od rase, nacionalnosti, pola, seksulane orijentacije, vere, posebnih potreba ili starosnog doba;

12

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

13

radnom okruenju bez diskrimnacije, zlostavljanja ili represalija; politici otvorenih vrata koja svakom zaposlenom omoguava pristup menadmentu; kulturi orijentisanom uspehu, s konkurentnim sistemom nagraivanja i periodino voenim i objektivnim vrednovanjima koji u obzir uzimaju individualni doprinos ostvarenju ciljeva i pridravanje vrednosti i naela Etikog kodeksa.

4.1.3 Program za razvoj rukovodeeg kadra Primenom prikladnih instrumenata za dijagnosticiranje ponaanja neprestano se na objektivan, neutralan i profesionalan nain evaluiraju potencijali za rukovodei kadar i menadment. To se pre svega dogaa kao posledica angaovanja specijalizovanih eksternih rmi za consulting za izradu Analiza potencijala menadmenta (MPA) i za interno korienje elektronskim putem (VPA). Intenzivnim kolovanjem nadreenih osoba kao i kolovanjem internih strunjaka obezbeuje se kvalitetno sprovoenje VPA-rezultata unutar preduzea. Ciljna grupa analiza potencijala je cela rukovodea struktura od Uprave do rukovodilaca podruja. Rezultati analiza predstavljaju program za razvoj rukovodeih struktura STRABAG-a.

4.1.1 STRABAG-Akademie U okviru STRABAG-Akademije a u tesnoj saradnji s internim i eksternim strunjacima razvijaju se edukacije u skladu sa potrebama kako bi svi zaposleni i ubudue na najbolji mogui nain mogli biti podrani u svojim zadacima kao i kako bi im se obezbedio dodatni struni i metodiki knowhow. Opsena ponuda edukacija, usmerena na ciljne grupe deli se na osnovne, strune i metodike kompetencije i sadri konkretne mere kolovanja u oblasti tehnike, prava, ekonomije, informatike, etike kao i metodike i socijalne kompetencije. Obuka se odrava putem seminara.

4.2 Potovanje i iskrenost prema nadreenim osobama, kolegama i zaposlenima


Kvalitet rada izmeu nadreenih, kolega i zaposlenih je od velike vanosti za uspeh preduzea. Besprekorno ponaanje u ophoenju s drugima, uz potovanje i otvorenost prema drugom te izbegavanje nepotenih naina postupanja jami ne samo komunikaciju i kvalitet kulture preduzea ve znatno utie i na sliku preduzea izvan njegovih okvira. Takvo ponaanje, koje se jami prikladnim institucionalnim merama, rezultira poverenjem. Stoga se obavezujemo da emo svaku nesuglasicu reavati objektivno, uz potovanje i priznavanje dotinih osoba, gradei poverenje, kao i u skladu sa ponaanjem koje se u preduzeu smatra uzornim.

4.1.2 Program za pripravnike U cilju prepoznavanja razvoja buduih mladih talenata, koje je potrebno vezati za preduzee, STRABAG je osmislio jedinstven program za pripravnike, za mlade strunjake i ruvodee snage u svim zemljama u kojima preduzee ima lijale. Pored razmene pripravnika izvan granica odreene zemlje, zbog sve vee internacionalizacije preduzea, posebno u srednje i istonoevropskim zemljama, i dalje se radi ranog prepoznavanja mladih generacija rukovodstva razvija partnerska saradnja s odabranim fakultetima.

4.3 Socijalna odgovornost za nae zaposlene


Osnovan je privatni fond STRABAG radni i socijalni fondovi, kako bi se olakao ivot socijalno ugroenim sluajevima, posebno nakon povreda na radu ili u slobodno vreme, kod dugotrajnih bolesti, smrtnih sluajeva, katastrofa i gubitka radnog mesta.

14

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

15

5 Odgovornost organa drutva, menadmenta i zaposlenih


Svaki lan organa drutva, svaki menader i svaki zaposleni odgovoran je za sledee: da se pridrava zakona, pravilnika i propisa kao i internih pravilnika STRABAG-a, ukljuujui vrednosti i naela etikog kodeksa; da poznaje pravilnike, prirunike i uobiajene poslovne prakse u odreenoj oblasti zadataka i da iste primenjuje savesno na najbolji mogui nain; da postavlja pitanja i intervenie u sluaju nepotovanja standarda ponaanja; da se ukljui u tim i da sve od sebe za postizanje zajednikih ciljeva;

da se poteno ophodi prema klijentima, dobavljaima, zaposlenima i drugim saradnicima te da se nikada ne ponaa neetiki spram drugih radi postizanja neopravdane koristi; da prijavi krenje zakona i druga neeljena ponaanja u skladu sa pravilnicima i postupanjima STRABAG-a tako da se takve situacije mogu tretirati na primeren nain; da redovno uestvuje na ponuenim obukama STRABAG-a; da kao menader dokae sposobnost rukovoenja i to odreivanjem jasne orijentisanosti prema kupcima, uzornim osobnim angamanom, verodostojnou i odravanjem obeanja, odgovarajuom kontrolom podreenih zaposlenih, kontrolom pridravanja zadatog kao i stvaranjem radnog okruenja u kojem zaposleni mogu ostvariti najbolje rezultate.

6 Odgovornost prema deoniarima


da doprinosi radnoj klimi koja podstie poverenje, profesionalnost, uspeh, potovanje i samopotovanje; da neprestano postupa s dobrom verom, odgovorno, uz primerenu brigu i kompetenciju kao i bez pogrenog predstavljanja injenica; da postupa objektivno, bez potcenjivanja vlastite moi rasuivanja; da titi imovinu i resurse STRABAG-a te da podstie njihovu uspenu primenu kao i da vri primerene organizacione preventivne mere ukljuujui kontrolu pridravanja istih koje iskljuuju odgovornost STRABAG a; da neprestano postupa iskreno i etiki u sluaju ostalih i stvarnih ili moguih sukoba interesa; Stoga se STRABAG obavezao na dobro i odgovorno rukovoenje preduzeem kao i na pridravanje i godinje evaluiranje pravila Austrijskog Corporate Governance kodeksa. Izvetaj Corporate Governance, koji je izradila nezavisna eksterna institucija bie objavljen. U tom smislu emo paziti i na to da se rme erke, orijentisane na berzu, takoe pridravaju odredbi pravila trinog kapitala i naelima Corporate Governance. Za STRABAG se podrazumeva pridravanje pravila, koja vladaju na tritu kapitala te iste obezbeuje odgovarajuom organizacijom pridravanja istih, vlastitim Corporate social responsibilty report-om kao i opsenim merama komunikacije i obuka. Vie detalja o tome moete nai u pravilniku preduzea o pridravanju.

16

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

17

7 Konkretna naela ponaanja u vanim poslovno-politikim stvarima


7.1 Compliance
Od svih lanova organa, menadmenta, zaposlenih i poslovnih partnera oekujemo da kod svih poslovnih odluka i postupanja potuju vaee zakone i ostale merodavne odredbe u zemlji i inostranstvu.

7.4 Mito i korupcija


U izvrenju svojih poslovnih zadataka bilo koje vrste, niko od zaposlenih ili poverenika preduzea ne sme svojim poslovnim partnerima, njihovim zaposlenima ili poverenicima ili treim licima pribaviti nedozvoljene koristi ili ih zahtevati u poslovanju, iste traiti obeanjem ili ih prihvatiti. Od toga posebno treba poi kada vrsta i obim te koristi mogu uticati na odstupanja i odluke primalaca istih. Trea lica (npr. savetnici, banke, posrednici, lobisti, sponzori, zastupnici ili drugi posrednici) ne smeju se koristiti za zaobilaenje ove uredbe. Svako postupanje protiv gore navedenog ako je zabranjeno bie kanjeno otkazom radnog odnosa ili zavretkom drugog oblika ugovornog odnosa.

7.2 Dokumentovanje poslovnih dogaaja, korektno raunovodstvo i obraunavanje


Sve poslovne transakcije moraju biti u potpunosti i bez greke dokumentovane u skladu sa zakonskim i vaeim propisima STRABAG-a. Ne vode se sporedne knjige ili sporedne beleke. Iz tog razloga su svi zaposleni koji se bave nansijskim knjigovodstvom i trokovnim raunovodstvom duni da iste vode transparentno uz pridravanje principa istinitosti trokova.

7.5 Odgovorno postupanje s poklonima


7.5.1 Naela Naelno se mora pretpostaviti da bi pokloni u mislima davalaca mogli uticati na odluke onoga ko ih prima, i to nezavisno od opte dobrobiti preduzea. Prihvatanje poklona ili povlastica utie na objektivnu mo odluivanja primaoca poklona. Isto moe tree lice dovesti u situaciju vrenja ekonomskog ili drutvenog pritiska na primaoca i u svakom sluaju teti ukupnom interesu preduzea ak i ako nema takvog pritiska. Pokloni se stoga naelno ne smeju primati. To vredi i za poklone manje vrednosti. Takoe se i putovanja, usluge, premije i popusti naelno smatraju poklonima. Za pozivanja i aenja od strane poslovnih partnera ili obrnuto smisleno vrede ista naela kao i kod poklona.

7.3 Izbegavanje sukoba interesa i sporedne delatnosti


Sporedne delatnosti i udeli zaposlenih u preduzeu, posebno kod poslovnih partnera i/ili konkurencije potrebno je pismeno prijaviti i odobriti od strane Uprave. Ova obaveza prijave ne postoji kod sticanja berzanskih vrednosti ili iste imovine u neznatnom obimu. Za lanove Uprave i Nadzornog odbora vrede pravila za sukobe interesa i vlastitih poslova kako su dokumentovani u zakonu, u Austrijskom kodeksu Corpote Govenance kao i posebne ugovorne odredbe;

18

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

19

Za rashode kod kojih se mea poslovno i privatno i gde je jedno od drugog teko odvojiti trokovi se snose privatno.

7.7 Pridravanje zakona i propisa o trinoj utakmici


STRABAG se obavezuje na potenu i otvorenu utakmicu na svetskim tritima. Nae preduzee, njegovi zaposleni i nalogodavci, ne smeju ulaziti u protivpravne i/ili kanjive poslove, kao to su sklapanje sporazuma s drugim preduzeima ili dogovaranje postupanja koji za svrhu imaju ometanje, ograniavanje ili krivotvorenje utakmice. U poslovanju u svrhu trine utakmice neemo vriti nedozvoljene poslove na tetu zaposlenih ili ostalih uesnika na tritu.

7.5.2 Izuzeci Izuzeci su doputeni u sluajevima kada ne postoji ni nagovetaj mogunosti uticanja kao i kad se potuju postojea posebna pravila, kao ophoenje s vlastima. U svim sluajevima za izuzetak je potrebna dozvola od nadreene osobe koja je obavezna da pribavi odgovarajuu dokumentaciju. Kod odobravanja je potrebno paziti na sledee: Vrednost reklamnih poklona ne sme njihovim prihvatanjem dovesti primaoca u obavezujuu zavisnost. Moraju se birati po principu da se kod davaoca i primaoca izbegne bilo kakav nagovetaj nepotenja ili nekorektnosti. U zemljama u kojima su pokloni obiaj i znak pristojnost potrebno je pridravati se barem zakonskih odredbi dotine zemlje i paziti na posledice takvog naina postupanja na ugled preduzea.

7.8 Odbijanje ilegalnih odnosa zapoljavanja


Pridravanje svih radno i socijalno-pravnih propisa i normi u celom koncernu se podrazumeva. Svi zaposleni su upueni na to da kod dobavljaa i podizvoaa trae pridravanje ovog naela te kontrolu njihovog pridravanja u okviru pravnih mogunosti. U suprotnom ne dolazi do poslovne saradnje ili ista prestaje.

7.6 Donacije i sponzorstva


Donacije se moraju kretati u okviru pravnog poretka i ureuju se iskljuivo od strane Uprave. To posebno vai i za sponzorstva u okviru socijalnog angamana i angamana u zajednici.

20

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

21

II. DEO: SPROVOENJE


1 Komunikacija
1.1 Naela
Organi drutva i menadment brinu o tome da zaposleni potuju relevantne zakone i odredbe. O njima, a posebno o naelima ovog Etikog kodeksa obavetavaju se redovno svi zaposleni od kojih se oekuje obavezno pridravanje istih. Nadalje vodimo brigu o profesionalnoj, pravovremenoj komunikaciji s mnogo potovanja prema naim klijentima, deoniarima, zaposlenima, dobavljaima, pruaocima usluga. Informacije koje prenosimo vlastima i javnosti su u svim bitnim aspektima potpune, potene, odgovarajue, objektivne, pravovremene i razumljive. Kod implementiranja se obavezujemo na postupanje u okviru zakona i propisa koji vrede za preduzee i glavna podruja preduzea. Komunikacija poiva na sledeim naelima: Komuniciramo otvoreno, transparentno i proaktivno. Nae zaposlene obavetavamo pre i istovremeno kao i nae klijente, deoniare, zaposlene, dobavljae, pruaoce usluga. Imamo jasno denisane portparole prema medijima, investitorima i analitiarima. Naelno ne dajemo informacije o odnosima s klijentima, o stvarima koje se tiu pojednih zaposlenih, o konkurentima ili o aktuelnim ispitivanjima. Ne komentariemo glasine.

22

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

23

1.2 Konkretne mere za prosleivanje sadraja Etikog kodeksa


Sa ciljem da se sadraji Etikog kodeksa proslede svim zaposlenima na odgovarajui nain i da se na taj nain na najbolji mogui nain obezbedi pridravanje pravila istog, STRABAG predvia sledee mere: Etiki kodeks se objavljuje na jedanaest jezika (nemaki, engleski, maarski, eki / slovaki, poljski, hrvatski, srpski, crnogorski, slovenaki, ruski i rumunski); Svakom zaposlenom se na kunu adresu alje jedan primerak Etikog kodeksa; Na svim sednicama menadmenta koncerna obznanjuju se sadraji Etikog kodeksa i to uz jasne primere; Etiki kodeks objavljuje se na intranetu i na web-stranici poduzea;

2 Interne organizacione mere


Primenjujemo primerene i opsene instrumente, postupke i procese odobrenja za obezbeenje pridravanja Etikog kodeksa.

2.1 Princip etiri oka i razlikovanje funkcija


Primena principa etiri oka i odvajanje neugovorenih delatnosti su prikladne mere za spreavanje nepravilnosti, posebno u pogledu ugovaranja poslova i isporuivanja. U okviru razlikovanja funkcija potrebno je pripaziti na razlikovanje izmeu odluke, izvoenja, provere i izvetavanja. S tim u vezi u STRABAG-u postoji ureen sistem u okviru internih poslovnika u kojem je na odgovarajui nain zavisno od veliine i vanosti odluke potrebno integrisati razliite hijerarhijske nivoe uz obavezu usaglaavanja.

2.2 Specijalna podruja odgovornosti


Sadraji Etikog kodeksa prosleuju se i u okviru kolovanja face-toface, Etiki kodeks se daje uz zakljuenje ugovora o radu te, ako je pravno mogue, odreuje se kao integralni sastavni deo ugovora o radu; Etiki kodeks se daje na znanje svim poslovnim partnerima. Za pridravanje pravila etikog kodeka, pridravanje pravilnika kao i Austrijskog corporate governance kodeksa naelno su odgovorni organi drutva, menadment i zaposleni u preduzeu koji su adresati dotinih uredbi. Odeljenja koja su osnovana specijalno za sprovoenje istih, podravaju i proveravaju sprovoenje i pridravanje pravila u preduzeu. Poverenik za Etiki kodeks koordinie i unapreuje standarde ponaanja i dokumentuje prekraje te, na osnovu toga, sprovedene mere; Compliance Ofcer nadzire i dokumentuje primenu Corporate social responsibility report; Odeljenje za komunikaciju preduzea odgovorno je za transparentno i efektivno informisanje naih klijenata, deoniara, zaposlenih, dobav-

24

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

25

ljaa, prualaca usluga kao i obezbeenje pridravanja Corporate Governance pravila.

2.5 Rotacija personala u osetljivim podrujima


Ako je mogue i ekonomski prihvatljivo u podrujima koja su ugroena od strane korupcije postoji prikladna rotacija personala. Iz toga jasno proizlazi da takva zamena ne znai diskriminaciju dotinih zaposlenih.

2.3 Upravljanje rizicima


Aktivan sistem upravljanja rizicima slui za njihovo rano prepoznavanje, izbegavanje i smanjenje posebno onih rizika koji ugroavaju imovinu preduzea ili bi znatno mogli ugroziti njegov razvoj ili pak na osnovu kojih bi se moglo prepoznati teko krenje zakona ili statuta i poslovnika od strane rukovodstva preduzea za Upravu i Nadzorni odbor. Tu spada i guenje korupcije. Organizacija upravljanja rizicima STRABAG-a zasniva se na projektno orijentisanom controlling-u gradilita i akvizicija koje se nadopunjuje upravljanjem kontrolom i upravljanjem na viem nivou. Ta je delatnost podrana mnotvom uredbi i mera. Sistem komisija selektuje ponude, proverava obraune i prikuplja obavezne dozvole. To je klju za voenje poslova svesnog rizika. To se nadopunjuje certkovanim sistemom upravljanja kvalitetom, internim pravilnicima za workow u operativnim podrujima, centralnim controlling-om i contract managementom.

2.6 Prijava prekraja lica od poverenja poverenici


Na ugled, koji odlikuje integritet i poteno postupanje, predstavlja nae najvanije dobro. U skladu sa politikom rme zaposleni prijavljuju krenja zakona, propisa, pravilnika i Etikog kodeksa kako bi se mogle preduzeti odgovarajue mere. Pritom je potrebno pridravati se odredbi u vezi sa pravom na zatitu podataka i Zakona o radu. Kako bi se zaposleni ohrabrio na prijavu i ogranienje teta, on se u okrivu vaeih zakona oslobaa disciplinskih i radnopravnih mera ukoliko se obrati osobama od poverenja i ako je sam samo neznatno uestvovao u krenju propisa.

2.6.1 Interne osobe od poverenja

2.4 Dobavljai - alternative


Ve iz ekonomskih razlika bi preduzee trebalo da vodi rauna o tome da se redovno prikuplja vie ponuda. Na taj nain se na ekasan nain prevladavaju jednostrane zavisnosti. U STRABAG-u s tim u vezi postoji vlastiti prirunik za izbor podizvoaa. Podizvoai koji se kreu van etikih normi ponaanja vode se na crnoj listi i time su iskljueni kao ugovorni partneri.

Interne osobe od poverenja su nadlena pretpostavljena lica kao i lanovi zastupnitva posloprimaca (radniko vee).

2.6.2 Interni poverenik Postoji povereniki sistem koji se razlikuje po regionalnim aspektima. Centralna osoba je ass. jur. Karlheinz Mahler, koji je dostupan na sledeoj adresi:

26

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

27

ass. jur. Karlheinz Mahler Siegburger Strasse 241 50679 Kln Tel.: +49 221 824-2476 e-mail: karlheinz.mahler@bauholding.com Dodatno u koncernskim zemljama postoje regionalni poverenici. Aktuelna lista nalazi se na STRABAG-ovom intranetu (STRANET) u podruju usavravanje kadrova .

konkretizuju u okviru mera za edukaciju i komunikaciju ilustrativnim primerima iz svakodnevnog ivota. STRABAG-Akademija ima i tu funkciju.

3 Kontrola i sankcija
3.1 Provere plauzibilnosti
Ljudsko iskustvo pokazuje da organizacioni principi imaju uspeha samo onda kada ih prate odreene kontrolne mere. One se sprovode u obliku odgovarajuih kontrola i provera plauzibilnosti od strane preduzea i eksternih lica i institucija.

2.6.3 Eksterni poverenik Za anonimne prijave na raspolaganju stoji eksterni poverenik dr. Erhard Grossnigg, koji je dostupan na sledeoj adresi:

3.2 Kontrolni sistem


dr. Erhard Grossnigg Walschgasse 5 1010 Be Tel: +43 1 512 98 54 e-mail: efg@efg.co.at Kao nadopuna naim poslovnim kontrolnim mehanizmima i posebno utvrivanju i tretiranju bitnih problema u vezi sa knjigovodstvom, internim kontrolnim sistemom i revizijom godinjih nansijskih izvetaja obavezujemo se na opsenu nezavisnu internu reviziju i eksternu kontrolu. Nae odgovorne osobe iz poslovodstva neogranieno sarauju s institucijama za kontrolu kako bi doprineli pronalasku i pravovremenoj primeni reenja.

2.7 kolovanje i dalja obuka


Obezbeenje pridravanja uredbi Etikog kodeksa ima uinka kako u poslovnim pravilnicima o ponaanju, radnim i drugim ugovornim odnosima, tako i u oblasti kolovanja i dalje obuke. Ciljanim informacijama i edukacijama pojaava se senzibilnost za korektno ponaanje, pri emu se prikladne informacije posebno obezbeuju za podruja kao to su nabavka i prodaja gde postoji najvea opasnost od korupcije. Cilj svih mera kolovanja i daljeg edukovanje je upoznavanje zaposlenih s posledicama nepotovanja sadraja Etikog kodeksa kako bi ga isti razumeli kao smernicu njihovog postupanja. Sadraji etikog kodeksa se meu ostalim 3.2.1 Interna revizija Interna revizija podnosi izvetaje neposredno Upravi STRABAG-a SE te je u pogledu svoje delatnosti institucija nezavisna od naloga. Smatra se vriocem usluga za ispunjenje operativnih poslova i redovno izvetava Upravu o rezultatima. Zadatak interne revizije s jedne strane je provera pridravanja zakona i pravilnika u tehnikoj i komercijalnoj oblasti periodinom nenajavljenom

28

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

29

proverom relevantnih poslovnih polja, te provera funkcionalnosti organizacije pridravanja. To se dogaa nenajavljenom, periodinom revizijom zakonitosti i pravilnosti poslovanja kao i vezivanjem kontrole za razliita podruja preduzea uzimajui u obzir razliite interne institucije preduzea. U tu svrhu se jednom godinje izrauje plan revizije koji sadri teita revizije sa stanovita pokrivanja podruja u okviru primerenog vremena. Zbog toga se revizija pojavljuje ad-hoc.

Individualan rating STRABAG-a od strane meunarodno priznatih rating-agencija: Certikovanje upravljanja kvalitetom u okviru meunarodno priznatih standarda; Provera funkcionalnosti sistema upravljanja vrednostima zbog izbegavanja korupcije i prevare od strane nezavisne eksterne institucije; Izrada Corporate social responsibility report-a od strane nezavisne eksterne institucije; Provera pridravanja pravila austrijskog kodeksa Corporate Governance od strane nezavisne eksterne institucije.

3.2.2 Eksterni kontrolni sistem Eksterni kontrolni sistem se sastoji od sledeih mera: godinja (koncernska) revizija nansijskih izvetaja u okviru koje revizor ukazuje na razne predloge poboljanja u okviru ManagementLetter-a. Management-Letter sadri nadopune uz pomo kojih revizor utvruje i daje odreena uputstva radi revizije te sadri barem za reviziju odreene predloge za poboljanje internog kontrolnog sistema, uputstva o poreskim efektima i ukazuje na rizike ili prepoznatljive indikatore za budue krize; Ocenjivanje funkcionalnosti sistema upravljanja rizicima od strane revizora. To se s jedne strane odnosi na ukidanje sistema i organizacija u preduzeu (metode upravljanja rizicima, bezbednosne strategije, metode i sisteme za identikaciju, obrada, analiza, ocenjivanje, kontrole i komunikacija rizika u preduzeu itd.) i s druge strane izjave o delotvornosti mera i organizacionih uredbi kao i kontrole, koje su pojaane odreenim probnim isptivanjem; Provera pojedinih pitanja od strane revizora koja prelaze zakonski obim revizije, u sluaju posebnih naloga;

3.3 Sankcije
Kod povreda kodeksa ponaanja, koji je vaei u preduzeu, te zakonskih propisa posee se za potrebnim organizacionim merama samoienja kao i disciplinskim i (radno-)pravnim merama od opomene do otkaza - kako bi se - bez obzira na kaznenopravne posledice moglo na odgovarajui nain reagovati na utvreno krenje propisa te stati na put svim buduim protivpropisnim delima.

4 Neprestani dalji razvoj


Iako se ovaj Etiki kodeks ne zasniva na zakonski obavezujuim odredbama za STRABAG niti daje zaposlenima ili drugim licima odreena prava, redovno preispitujemo isti kao i nae proteklo ponaanje i vrednujemo naa iskustva kako bismo u pridravanju naela i vrednosti Etikog kodeksa mogli biti sve bolji.

30

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE

31

32

Etiki kodeks Pravilnik ponaanja preduzea STRABAG SE