Sie sind auf Seite 1von 31

JESUCRISTO

q = 101

Acoustic Guitar

Pad 8 (Sweep)

5-string Electric Bass

Electric Guitar

Piano

q = 101

Drum Set

INTRO

Voice

Choir

1234

D(2)

A(2)

Voice

Choir

D(2)

A. Gtr.

A(2)E. Gtr.

Pno.

Pad 8
E. Bass

Dr.

D(2)

A(2)


Voice

VERSO 1
(A)

Hay un r - o flu -yen - do del tro no de dios


Choir

D(2) A(2)

A. Gtr.


E. Gtr.

Pno.

Pad 8
E. Bass

Dr.

Voice


es un can to que sa - na

Choir

A. Gtr.

E. Gtr.

PRECORO 1
(A)

14

to da na -cin

es su_es - p ri - tu

Pad 8

Pno.

E. Bass

Dr.


Voice

CORO (A)
PARTE 1

19

le van tn do - se
Choir

pa ra pro cla - mar

que

je su - cris - to

es

A7

je su - cris - to
E
G


E. Gtr.

Pad 8

A. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.

Voice

23

so be - ra - no
Choir

D(2)

Je su - cris - to

es

Je su - cris - to
E
G

A(2)

dios e - ter - no

D(2)

Je su - cris - to

es

je su - cris - to
C7

A(2)

3fr

A. Gtr.E. Gtr.

Pno.

Pad 8
E. Bass

Dr.


Voice

CORO (A)
PARTE 2

27

el au - tor

Choir

de

A('9)

mi sal va - cin

A(2)/C

E. Gtr.

Pno.

Je su - cris - to

es

Pad 8

to rre fuer - te

D(2)

A(2)

Dr.

E. Bass

6fr

Je su - cris - to
E
G

5fr

A. Gtr.

Voice

Choir

32

je su - cris - to

es

rey de

re - yes

je su - cris - to
E
G

D(2)

je su - cris - to

es

el au - tor

je su - cris - to
C7

A(2)
E. Gtr.

Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

A('9)

3fr

A. Gtr.

5fr


Voice

VERSO 2
(A)

36

de

Choir

mi sal va - cin

hay un can to flu -yen - do

A(2)/C

de mi co ra -zn

6fr

A. Gtr.

E. Gtr.

Pno.

Pad 8

E. Bass

Dr.

10

Voice

41

es un ce lo que ten - go del to que de dios


Choir

A. Gtr.

E. Gtr.

Pad 8

Pno.

E. Bass

Dr.


Voice

46

PRECORO 2
(A)

es mi_es - p - ri - tu
Choir

le van - tn do - se

pa- ra pro cla - mar

que

A7

E. Gtr.

Pad 8

A. Gtr.

Pno.

E. Bass

Dr.

11

12

Voice

Choir

50

CORO (B)
PARTE 1

je su - cris - to

es

so be - ra - no

je su - cris - to
E
G

D(2)

Je su - cris - to

es

Je su - cris - to
E
G

A(2)

dios e - ter - no

D(2)

A(2)

A. Gtr.


E. Gtr.

Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

CORO (B)
PARTE 2

54

Voice

Je su - cris - to

es

el au - tor

deChoir

je su- cris - to
C7

A('9)

3fr

A. Gtr.


E. Gtr.

Pno.

Pad 8

E. Bass

Dr.

mi sal va - cin

A(2)/C

Je su - cris - to

es

6fr

13

Je su - cris - to
E
G

5fr

14

Voice

59to rre

Choir

fuer - te

D(2)

je su - cris - to

es

rey de

re - yes

je su - cris - to
E
G

A(2)

D(2)

je su - cris - to

es

je su - cris - to
C7

A(2)

3fr

A. Gtr.E. Gtr.

Pno.

Pad 8
E. Bass

Dr.


Voice

BRIDGE
(A)

63

el au - tor

Choir

de

A('9)

mi sal va - cin

en mi

A(2)/C

Pad 8
E. Bass

Dr.

3fr

na

na

5fr

un

na na
A('9)

C7

6fr

15

vi - da siem pre ha-br

A. Gtr.


E. Gtr.

Pno.

5fr

16

68

Voice

can - to
Choir

mi

na na
A('9)

F7

A('9)
5fr

Dr.

na

de -

E. Bass

su - bi - r

na

Pad 8

ban - za

Pno.

5fr

E. Gtr.


a - la

3fr

A. Gtr.

dios

C7


Voice

Choir

SOLO
GUITAR

72

lan - te

de mi

rey

17

A(2)/C

D(2)

A(2)

6fr

A. Gtr.


E. Gtr.

Pad 8

E. Bass

Pno.

Dr.

18

Voice

Choir

A. Gtr.

E. Gtr.

76

E. Bass

Dr.

A(2)

D(2)

A(2)

Pad 8

D(2)

Pno.


Voice

Choir

CORO (C)
PARTE 1

80

D(2)

A(2)

je su - cris - to

es

so be - ra - no

je su - cris - to
E
G

19

D(2)

A(2)

A. Gtr.E. Gtr.

Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

20

Voice

84

Je su - cris - to

es

dios e -


Choir

ter - no

Je su - cris - to
E
G

D(2)

Je su - cris - to

es

el au - tor

je su - cris - to
C7

A(2)
E. Gtr.

Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

A('9)

3fr

A. Gtr.

5fr


Voice

CORO (C)
PARTE 2

88

de
Choir

mi sal va - cin

A(2)/C

Je su - cris - to

es

to rre

Je su - cris - to
E
G

21

fuer - te

D(2)

A(2)

6fr

A. Gtr.


E. Gtr.

Pno.

Pad 8
E. Bass

Dr.

22

Voice

92

je su - cris - to

es

rey de

re - yes


Choir

je su - cris - to
E
G

D(2)

je su - cris - to

es

el au - tor

je su - cris - to
C7

A(2)
E. Gtr.

Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

A('9)

3fr

A. Gtr.

5fr


Voice

CORO (D)
PARTE 1

96

de
Choir

mi sal va - cin

A(2)/C

je su - cris - to

es

so be - ra -

je su - cris - to
E
G

D(2)

23

no

A(2)

6fr

A. Gtr.


E. Gtr.

Pno.

Pad 8
E. Bass

Dr.

24

Voice

100

Je su - cris - to

es

dios e -


Choir

ter - no

Je su - cris - to
E
G

D(2)

Je su - cris - to

es

el au - tor

je su - cris - to
C7

A(2)
E. Gtr.

Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

A('9)

3fr

A. Gtr.

5fr


Voice

CORO (D)
PARTE 2

104

de
Choir

mi sal va - cin

A(2)/C

Je su - cris - to

es

to rre

Je su - cris - to
E
G

25

fuer - te

D(2)

A(2)

6fr

A. Gtr.

E. Gtr.


Pno.

Pad 8
E. Bass

Dr.

26

Voice

108

je su - cris - to

es

rey de

re - yes


Choir

je su - cris - to
E
G

D(2)

je su - cris - to

es

el au - tor

je su - cris - to
C7

A(2)
E. Gtr.

Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

A('9)

3fr

A. Gtr.

5fr


Voice

BRIDGE
FINAL

112

de
Choir

mi sal va - cin

es

A(2)/C

es
E

rey

je - su cris - to es rey

rey
G

27

D(2)

A(2)

6fr

A. Gtr.


E. Gtr.


Pno.

Pad 8
E. Bass

Dr.

28

Voice

116

es

Choir

es
E


dios

je - su cris - to es dios

es

dios
G

D(2)

es
E

A(2)

rey

je - su cris - to es rey

rey
G

D(2)

A. Gtr.

E. Gtr.


Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

A(2)


Voice

es

Choir

BRIDGE 2
FINAL

120

es
E

je - su cris - to es dios

es

dios

dios
G

D(2)

es
E

A(2)

A. Gtr.


E. Gtr.

Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

na na na

na na

na

D(2)

rey

rey
G

29

A(2)

30

Voice

Choir

124

es

dios

es
E

na

na na

na na

na

dios
G

D(2)

A(2)

A. Gtr.


E. Gtr.


Pno.


Pad 8

E. Bass

Dr.

es

rey

es
E

rey
G

D(2)


Voice

FIN

127

na na na

Choir

na na

na

es

es
E

A(2)

dios

na

na na na na na

A. Gtr.E. Gtr.Pno.

dios
G

Pad 8
E. Bass

Dr.

D5

C5

10fr

31

B5
9fr

E
7fr