Sie sind auf Seite 1von 38

Bilanul de materiale

Capacitatea de producie a fabricii pentru sucul energizant prin adaos este de 9t/24h. Se pornete de la cantitatea de produs finit: 9t/24h 3 ! "g/h.

#. $ecepia %ateriei pri%e

&%'recep (#!)*2! +,#!)*2! - .*.!/0(#!)*32 "g/h n care: 1 &%'recep ( %asa fructelor receptionate* "g/h 1 &%' ( %asa de fructe* "g/h2 1 3 ( pierderile 4nregistrate la recepionarea fructelor* "g/h.

2. 5epozitarea

&%'dep (#!)*#6 +,#!)*#6 - .*.!/0 (#!)*2! "g/h n care: 1 &%'recep ( %asa fructelor* "g/h 1 &%'dep ( %asa fructelor depozitate* "g/h2 1 3 ( pierderile rezultate in ur%a procesului de depozitare* "g/h

3.Condiionarea

&%'cond (#44*)2 +,#44*)2 - 6/0 (#!)*#6 "g/h n care: 1 &%'dep (%asa fructelor depozitate* "g/h2 1 &%'cond ( %asa fructelor condiionate* "g/h2 1 3 ( pierderile rezultate la condiionarea fructelor* "g/h.

4. 3re4nc7lzirea

&%'pr(#44*!4+,#44*!4- .*.)/0(#44*)2 "g/h. n care: 1 &%'cond ( %asa fructelor condiionate* "g/h2 1 &%'pr ( %asa fructelor pre4nc7lzite* "g/h2 1 3 ( pierderile rezultate la preincalzirea fructelor* "g/h. !. 5eco8ire

&%'dec( #.4* 4 + ,#.4* 4- 36/0( #44*!4 "g/h

n care: 1 &%'pr ( %asa fructelor pre4nc7lzite* "g/h2 1 &%'dec ( %asa fructelor deco8ite* "g/h2 1 3 ( pierderile rezultate de la deco8irea fructelor* "g/h

).97runirea

&%'%ar(#.#*)9 +,#.#*)9 -3/0(#.4* 4 "g/h. n care: 1 &%'pr ( %asa fructelor pre4nc7lzite* "g/h2 1&%'%ar ( %asa fructelor %7runite* "g/h2 1 3 ( pierderile rezultate la %7runirea fructelor* "g/h

. 3resare

&%S (94*#)+,94*#)- 6/0( #.#*)9 "g/h. n care: 1&%'%ar ( %asa fructelor %7runite* "g/h2 1 &%S ( %asa sucului obinut la presare* "g/h2 1 3 ( pierderile rezultate de la presarea fructelor* "g/h

6. Cupa8area

&%Scupa8 (3 )*4 +,3 )*4 -.*.3/0(3 )*!6 "g/h. 9asa apei folosit7 la cupa8are G m Apa 3 )*!6-)!/( 244* "g apa/h. 9asa zah7rului folosit la a%estecare Gm Zahar 3 )*!6-9*!/( 3!* "g zahar/h. 9asa e:tractelor utilizate pentru cupa8are &%;:tracte 3 ).!6-.*!/( #*66 "g/h

Cantitatea de suc concentrat 3 )*!6 1262*42(94*#) l suc/h


n care: 1 G m S . ( %asa sucului* "g/h2 1 Gm Apa ( %asa apei folosit7 la cupa8are* "g/h2 1 Gm Zahar ( %asa zah7rului folosit la a%estecare* "g/2 1 G m Extracte ( %asa e:tractelor utilizate pentru cupa8are* "g/h2 1 P. ( pierderile 4nregistrate la cupa8are* "g/h. 1 &%Scupa8 ( %asa sucului cupa8at

9. <%ogenizare

&%So (3 )*29+,3 )*29- .*.!/0(3 )*4 n care: 1 G m S cupaj . ( %asa sucului cupa8at* "g/h2 1 G m S o. ( %asa sucului o%ogenizat* "g/h 2 1 P. ( pierderile 4nregistrate la o%ogenizarea sucului* "g/h.

#.. 5ezaerarea

&%Sdez.(3 )*##+,3 )*##- .*.!/0(3 )*29 n care: 1 G m S o. ( %asa sucului o%ogenizat* "g/h2 1 Gm S dez . ( %asa sucului dezaerat* "g/h2 1 P. ( pierderile rezultate la dezaerarea sucului* "g/h.

##.3asteurizarea

&%Sp(3 !* 4+,3 !* 4-.*#/0(3 )*## "g/h. n care: 1 &% Sdez. ( %asa sucului dezaerat* "g/h2 1&% Sp. ( %asa sucului pasteurizat* "g/h2 13 ( pierderile inregistrate la pasteurizarea sucului* "g/h.

#2. $7cirea

&%Sr(3 !*3 +,3 !*3 -.*#/0(3 !* 4 "g/h. n care: 1 G m S p . ( %asa sucului pasteurizat* "g/h2 1 Gm S r . ( %asa sucului racit* "g/h2

1 P. ( pierderile rezultate la r7cirea sucului* "g/h.

#3. =%butelierea

&%S4(3 !+,3 !-.*#/0(3 !*3 "g/h. n care: 1 Gm S r . ( %asa sucului r7cit* "g/h2 1 G m S imb. ( %asa sucului 4%buteliat* "g/h2 1 P. ( pierderile 4nregistrate la 4%buteliere* "g/h.

>ilanul ter%ic
>ilanul ter%ic se realizeaz7 doar atunci c?nd e:ist7 diferene de te%peratur7 4n procesul tehnologic de fabricaie a produsului respecti@.

#. 5ezaerarea
3 )*29 "g/h suc dezaerat ((A .*#.4 "g/s suc dezaerat.

Bilanul termic:
G m S o. cpS o. TS o. + G m Ac. cpAc. TAc. = G m S dez . cpS dez . TS dez . + Gm Ar . cpAr . TAr .

G m S . cpS .( TS dez . TS o. ) = Gm A cpA( TAc. TAr . )

GmA =
GmA =

Gm S .cpS. ,TS dez . . TS o. 0 cpA ,TAc. TAr . 0

.*#.4 3 .)* 2. Gm A = .*#.! ! / s 4#6. # *!

n care: 1 G m S o. ( %asa sucului o%ogenizat* "g/s2 1 TS o. ( te%peratura sucului o%ogenizat* BC2 1 G m Ac. ( %asa apei folosit7 la 4nc7lzirea sucului supus dezaerarii* "g/s2 1 TAc. ( te%peratura apei calde utilizat7 la 4nc7lzirea sucului supus dezaerarii* BC2 1 Gm S dez . ( %asa sucului dezaerat* "g/s

1 TS dez . ( te%peratura sucului dezaerat* BC2 1 G m Ar . ( %asa apei reci* "g/s2 1 TAr . ( te%peratura apei reci* BC2 1 cpS . ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului* la te%peratura %edie* C/"gD E2 1 cpA. ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a apei la te%peratura %edie* C/"g D E.

2. 3asteurizarea
Cuprinde trei zone i anu%e: o zon7 de pre4nc7lzirea a sucului* o zon7 de pasteurizare propriu1zis7 i o zon7 de prer7cire a produsului pasteurizat.

a0 3re4nc7lzirea sucului:
=n aceast7 zon7 a pasteurizatorului are loc recuperarea unei p7ri din c7ldura sucului pasteurizat.

Bilantul termic:
G m S nep. cpS nep. TS nep. + G m S p. cpS p. TS p . = G m S pr . cpS pr . TS pr . + GS r# cpS r# TS r#

G m S cpS (TS pr . TS nep . ) = G m S FcpS F (TS pr . TS r# )


GmS F =
GmS F =

G m S cp ,TS pr . TS nep. 0 cpS F ,TS p. TS r# 0


.*#.4 342!* ! 2# Gm S F = .*#.4 ! / s 26#)*9! 2!*!

n care:

1 G m S nep. ( %asa sucului nepasteurizat7* "g/s2 1 TS nep. ( te%peratura sucului nepasteurizat* BC 2 1 G m S p . ( %asa sucului pasteurizat* "g/s2 1 TS p . ( te%peratura sucului pasteurizat* BC2 1 G m S pr . ( %asa sucului pre4nc7lzit* "g/s2 1 TS pr . ( te%peratura sucului pre4nc7lzit* BC2 1 G m S r# ( %asa sucului pre4nc7lzit* "g/s2 1 TS r# ( te%peratura sucului pre4nc7lzit* BC2 1 cpS . ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului supus pre4nc7lzirii la te%peratura %edie* C/"g D E2 1 cpS F ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului pre4nc7lzit la te%peratura %edie* C/ "g D E.

b0 =nc7lzirea sucului

Bilanul termic:
Gm S cpS (TS p. TS pr . ) = G m Ab. r
r = i FF i F = 2 #. !.2*4 = 22. *) " / !

iG = 2 #. " / ! 2
Gm Ab. = r

i F =!.2*4 " / ! .

Gm S cp ,TS p. TS pr . 0

Gm Ab. =

.*#.4 4).3*.3 34 = *3 22. *)

!/s

n care: 1 G m S pr . ( %asa de suc pre4nc7lzit7* "g/s2

1 TS pr . ( te%peratura sucului pre4nc7lzit* BC2 1 G m Ab. ( %asa aburului folosit la pasteurizarea sucului* "g/s2 1 TAb. ( te%peratura aburului folosit la pasteurizarea sucului* "g/s2 1 G m S p . ( %asa sucului pasteurizat* "g/s2 1 TS p . ( te%peratura sucului pasteurizat* BC2 1

r ( caldura latent7 de condensare* EC/"g2

1 cpS . ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului supus pasteurizarii la te%peratura %edie* C/"g D E2 1 i FF ( entalpia @aporilor* EC/"g2 1 i F ( entalpia lichidului* EC/"g.

c0 3rer7cirea sucului 4nc7lzit

Bilanul termic:
Gm S r# cpS r# TS r# + G m A# cpA# TA# = G m S r 2 cpS r 2 TS r 2 +G m Ar 2 cpAr 2 TAr 2

G m S r . cpS r . ( TS r# TS r 2 ) = G m A cpA( TA2 TA# )


GmA = Gm S cpS ,TS r# TS r 2 0 cpA ,TA2 TA# 0
.*#.4 3294*)4 24*! Gm A = .*#.! ! / s 4#9. #9

GmA =

n care: 1 G m S r# ( %asa sucului cald* "g/s2 1 TS r# ( te%peratura sucului cald* BC2

1 G m A# ( %asa apei folosit7 la prer7cirea sucului pasteurizat* "g/s2 1 TA# ( te%peratura apei utilizat7 la prer7cirea sucului pasteurizat* BC2 1 G m S r 2 ( %asa sucului prer7cit* "g/s2 1 TS r 2 ( te%peratura sucului preracit* BC2 1 G m A2 ( %asa apei rezultat7 de la prer7cirea sucului 4nc7lzit* "g/s2 1 TA2 ( te%peratura apei calde* BC2 1 cpAr . ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului prer7cit la te%peratura %edie* C/"g D E2 1 cpA. ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a apei* folosit7 la prer7cirea sucului* la te%peratura %edie* C/"g D E.

3. $7cirea sucului pasteurizat

Bilanul termic:
G m S r 2 cpS r 2 TS r 2 + G m A3 cpA3 TA3 = G m S r . cpS r . TS r . + G m A4 cpA4 TA4

Gm S r . cpS r . ( TS r 2 TS r 3 ) = Gm A. cpA.( TA4 TA3 )


GmA =
Gm =

Gm S r cpS r ,TS r 2 TS r 3 0 cpA ,TA4 TA3 0

.*#.4 3 .)* 2. Gm = .*#4# ! / s 4#9. #3

n care: 1 Gm S r 2 ( %asa sucului prer7cit* "g/s2 1 TS r 2 ( te%peratura sucului prer7cit* BC2

1 G m A3 ( %asa apei folosit7 la r7cirea sucului* "g/s2 1 TA3 ( te%peratura apei utilizat7 la r7cirea sucului* BC2 1 G m S r 3 ( %asa sucului rece* "g/s2 1 TS r 3 ( te%peratura sucului r7cit* BC2 1 G m A4 ( %asa apei reci* "g/s2 1 TA4 ( te%peratura apei reci* BC2 1 cpS r . ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului r7cit* la te%peratura %edie* C/"gD E2 1 cpA. ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a apei la te%peratura %edie* C/"g D E.

Hlegerea i di%ensionare tehnologic7 a utila8elor


=n alegerea utila8elor s1a inut cont de %aterialul din care sunt confecionate* aleg?ndu1se cele %ai puin corozi@e* de producti@itatea acestora* de preul de cost* f7r7 a negli8a costurile de 4ntreinere si i%plicit de eficiena econo%ic7 care a pri%at.

#. 5i%ensionarea presei e:tractor


3resarea este %etoda cea %ai folosit7 pentru obinerea sucurilor.

3resa e:tractor ,fig. #0 este utilizat7 4n industria sucurilor cu pulp7 sub denu%irea de e:tractor. 37rile co%ponente principale ale acestui utila8 sunt ur%7toarele: corpul presei* %elcul cu siste%ul de e@acuarea a reziduului i siste%ul de antrenare. Corpul presei este alc7tuit dintr1o carcas7 4n interiorul c7reia este %ontat un cilindru perforat cu orificii de .*4 %%. Ia acest tip de pres7 arborele este tronconic* iar %elcul fi:at pe a: are pas @ariabil* din ce 4n ce %ai %ic spre gura de e@acuare. Ht?t conicitatea arborelui cat i pasul %icorat al %elcului contribuie la creterea presiunii* pe %7sur7 ce 4nainteaz7 %aterialul 4n corpul presei. &radul de e:tracie se poate regla prin deplasarea urubului tronconic cu pas @ariabil 4n interiorul cilindrului perforat. Hntrenarea se realizeaz7 de la un %otor electric prin inter%ediul unor aibe cu curea.

'ig. # 3resa e:tractor #alculul producti$it%ii presei:

, (c 2 d 2 0 T P= ' p + &s s 2 ! / schimb * 4


=n care: 1 (c ( dia%etrul interior al coului* %2

1 d ( dia%etrul %elcului* %2 1 ' ( lungi%ea coului* %2 1 p ( densitatea portocalelor* "g/%J2 1 ( coeficient de u%plere , pentru portocale ( .* !02 1 & s ( @olu%ul sucului scurs liber p?n7 4n %o%entul pres7rii* %J2 1 s ( densitatea sucului* "g/%J2 1 T ( durata schi%bului* %in2 1 ( durata unui ciclu de presare* %in. Se tie c7: (c ( .*) %2 d ( .*4 %2 ' ( #*6 %.
p ( 6 6 "g/%J2

& s ( . %J2

T ( 46. %in2 ( 3. %in.

3*#4,.*) 2 .*4 2 0 46. P= .*9 6 6 .* ! + . #.43 2 ! / schimb 4 3.


P = 29 *44 ! / zi P = 3 2*#6 ! / h

2. 5i%ensionarea a%estec7torului pentru cupa8area sucului


$ecipientele cu dispoziti@e de a%estecare sunt unele dintre co%ponentele cele %ai @echi i %ai obinuite ale echipa%entelor industriale. ;le%entele principale ale unui astfel de utila8 sunt dispoziti@ul de a%estecare i corpul aparatului. 5ispoziti@ul de a%estecare se a%plaseaz7* de obicei* la partea inferioar7 a recipientului. Hl doilea ele%ent constructi@ principal al unui aparat cu dispoziti@ de a%estecare* este corpul aparatului* adic7 recipientul 4n care se desf7oar7 procesul de a%estecare. 'or%a de baz7 a unui astfel de recipient este cea cilindric7* fiind reco%andat7 4ns7 i folosirea for%ei sferice* a@?nd 4n @edere a@anta8ele pe care le prezint7.

$ecipient de a%estecare

&am =

(2 ) 4

S .am =

Gm 3 )*4 G$ = G$ = .*3)m 3 G& #.43

&util = .*3)m 3

n care: 1 ( ( dia%etrul recipientului* %2 1 ) ( 4n7li%ea lichidului din @as* %2 3resupune% c7: ) =#*! (
&t =

(2 ) 4
9. &total &t = .*4!m 3 #..
4 &t ( = .* 2m #*!

&util =
( =3

) =#*! .* 2 =#*.6m

Se cunosc:
( = 3 d = .*24m d

h# = .*33 h# = .*.6m d 1 d ( dia%etrul cercului descris de cele dou7 brae* %2 1 h# ( distana dintre rotor i fundul recipientului* %2 #alcul%m *e+nolds la amestecare:
$e am = nd2

3 1 S . = #.43 ! / m 2 ) 1 S . = #.## #. Pa s 2

$e am =

# .*24 2 #.43 = !934 *#6 . #.## #. )

$e am > #. 4 regi% turbulent.

#alculul consumului de putere la amestecare:


Eu am = , m = c $e am 3 ! n d

n care: 1 , ( 3uterea necesar7 antren7rii a%estecului* K. 1 1

c ( coeficient

1 d ( dia%etrul descris de braul a%estec7torului * %

n ( turaia a%estec7torului * rot/s 1 m ( e:ponent


pt. a%estec7torul cu 2 brae: c = )*6 * m = .*2 2 4n literature de specialitate se reco%and7 ca n = ).rot / %in .
Eu = 9*.4

, = Eu am S . n 3 d !
, = 9*.4 #.43 #3 .*24! , = *!.-

, t = , , t = .* !-

Lnde: 1 ( coeficient de rugozitate* ,#. /0.

3. 5i%ensionarea pasteurizatorului
3entru tratarea ter%ic7 a sucului 4nainte de 4%buteliere se folosesc schi%b7toare de c7ldur7 de tip tubular sau cu pl7ci. =n prezent cea %ai larg7 utilizare o au schi%b7toarele de c7ldur7 cu pl7ci. Mnstalaia de pasteurizare 3ado@an ,fig. 20 este for%at7 din pasteurizatorul propriu1zis care este un schi%b7tor de pl7ci* o zon7 de %eninere a sucului la te%peratura de pasteurizare* rezer@orul de obinere a apei fierbini* care constituie agentul ter%ic al instalaiei si dispoziti@e de reglare auto%at7 a regi%ului ter%ic. Mnstalaia %ai are 4n co%ponena sa un tanc de egalizare din care produsul este po%pat cu a8utorul unei po%pe 4n pri%a zon7 de 4nc7lzire* care este o zon7 de recuperare a c7ldurii* dup7 care a8unge 4n zona de 4nc7lzire cu abur. 3rodusul fierbinte ,sucul0 este %eninut la te%peratura de pasteurizare ,9. NC0 4n tubul de %eninere ti%p de #. secunde* 4nainte de trece prin zona de prer7cire cu ap7* i zone de r7cire final7 care 4l aduce la te%peratura de 2. NC* cerut7 pentru staia de u%plere aseptic7.

'ig. 2 Mnstalaie de pasteurizare 3ado@an

5i%ensionarea schi%b7torului de c7ldur7 cu pl7ci a0 3re4nc7lzitorului:

. = mSnep. cpSnep. TSnep. = .*#.4 342!* ! 2# = 46#*63-

. = / A Tmed .

1 . ( flu:ul ter%ic transferat* K2 1 / ( coeficient total de transfer de c7ldur7* K/%2 D E2 1 A ( aria suprafeei de schi%b ter%ic* %22
Tmed . ( diferena %edie de te%peratura* NC. 1

#alculul coe0icientul total de trans0er de c%ldur% /:


/= # # + + # p 2 # p

1 # ( coeficient parial de transfer ter%ic prin con@ecie de la fluidul cald la perete* K/,%DE02 1 2 ( coeficient parial de transfer ter%ic prin con@ecie de la perete la fluidul rece* K/,% D E02 1 p ( grosi%ea peretelui pl7cii* %%2 1 p ( conducti@itatea ter%ic7 a %aterialului din care sunt construite pl7cile* K/,% D E02 #alculul coe0icientului parial de trans0er termic #:
# =
,u# Sp . d ech.

1 ,u# ( ecuaia criterial7 Ousseld pentru coeficientului parial de transfer ter%ic #2 1 ( conducti@itatea ter%ic7 a sucului de portocale pasteurizat la te%peratura Sp . %edie*K/,% D E02 1 d ech. ( dia%etrul echi@alent al seciunii de curgere* %2 Calcul7% Ousseld:
m ,u# = c $e# 3r#n

1 c* m* n* ( @alori pentru placa Hlfa1Ia@al la 4nc7lzire

$e# =

1#r Sp d ech.

Sp.

1 1r# ( @iteza de circulaie a sucului prin pl7ci* %/s2

1 Sp. ( densitatea sucului pasteurizat la te%peratura %edie* "g/%32 1 Sp . ( @?scozitatea dina%ic7 la te%peratura %edie a sucului pasteurizat* 3a D s.
m# = mSp . A. 1# Sp . = .*#.4 m# = .*2. #canal .*..#!2 .*3 ##2.*

1 m# ( nu%7rul de canale2 1 m Sp. ( debitul %asic al sucului pasteurizat* "g/s2 1 A. ,aria seciunii de curgere* %2 0 ( #!2 D #.1! ( .*..#!2 %2 pentru placa Hlfa1Ia@al2 1 1# ( @iteza de circulaie 4n canal s1a considerat .*3 %/s2 1 Sp. = ##2.*
! / m3

3entru %# ( # canal ((> 1#r = 1 1r# = .*.)#m / s 2

mSp. A. 1# Sp.

.*#.4 = .*.)#m / s .*..#!2 # ##2.*

1 d ech. ( 6 %% pentru o plac7 Hlfa1Ia@al ( .*..6 %2


) 1 Sp. = 3! #. Pa s2

$e# =
3r# =

.*.)# ##2.* .*..6 = #!3#*93 3! #. )

Sp. cpSp . 3! #. ) 26#)*9! = 3r# = 2*93 Sp. 3*43

1 cp Sp. ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului pasteurizat la te%peratura %edie* C/"g D E2 1 cp Sp. = 26#)*9! " / ! / 1 Sp. = 3*43- ( m / ) 3entru o plac7 Hlfa1Ia@al a@e%: c (.*3#42 % ( .*)!2 n ( .*32 ( #.
,u# = .*3#4 (#!3#*93)
,u# = !.*9
# =
!.*9 3*43 = 2#6!3*36- / m 2 / .*..6
. * )!

( 2*93)

.*3

#alcul%m 2 :
2 =
,u 2 Snep. d ech.

1 ,u 2 ( ecuaia criterial7 Ousseld pentru coeficientului parial de transfer ter%ic 22 1 Sp . ( conducti@itatea ter%ic7 a sucului de portocale nepasteurizat la te%peratura %edie* K/,% D E02 1 d ech. ( dia%etrul echi@alent al seciunii de curgere* %2
n ,u 2 = c $e m 2 3r2

$e 2 =

12 r Snep d ech.

Snep.

1 1r 2 ( @iteza de circulaie a sucului prin pl7ci* %/s2 1 Snep . ( densitatea sucului nepasteurizat la te%peratura %edie* "g/%32 1 Snep . ( @?scozitatea dina%ic7 a sucului nepasteurizat la te%peratura %edie* 3a D s.
m2 = mSnep. A. 12 Snep. = .*#.4 m2 = .*2# #canal .*..#!2 .*3 #. )*3

1 m 2 ( nu%7rul de canale2 1 m Snep. ( debitul %asic al sucului nepasteurizat* "g/s2 1 A. ,aria seciunii de curgere* %2 0 ( #!2 D #.1! ( .*..#!2 %2 pentru placa Hlfa1Ia@al2 1 12 ( @iteza de circulaie 4n canal s1a considerat .*3 %/s2
3 1 Snep. = #. )*3 ! / m .

3entru %2 ( # canal ((> 12 r = 1 1r 2 = .*.)3m / s2


) 1 Snep. = !49*#. Pa s .

mSnep. A. 12 Snep.

.*#.4 12 r = .*.)3m / s .*..#!2 # #. )*3

$e 2 =
3r2 =

.*.)3 .*..6 #. )*3 = $e 2 = 966*. !49 #. )

Snep. cpSnep. !49 #. ) 342!* ! = 3r2 = .*.94 Snep. #*99

1 cp Snep. ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului nepasteurizat la te%peratura %edie* C/"g D E2 1 cp Snep. = 342!* ! " / ! / 2 1 Snep. =#*99- , m / 0 3entru o plac7 Hlfa1Ia@al a@e%: c (.*3#42 % ( .*)!2 n ( .*32 ( #.
,u 2 = .*3#4 ( 966*.
,u 2 = 2 *2!
2 =
2 *2! 66*4 #*99 = 2 = !99)6- / m 2 / .*..6

) .*)! ( .*.94) .* 4 #

1 pentru placa Hlfa1Ia@al a@e%: p. =#*3mm = .*..#3m 2 1 pentru oel a@e% c7: p. =# *!- / m / .
/= # / = 4. *4. # .*..#3 # + + 2#6!3*36 # *! !99)6

'ig.
T# = 9. 3! = !!

5iagra%a ter%ic7 pentru zona M

T2 = )4*! !) = 6*!

T# !! T T2 4)*! = = )*4 > 2 Tmed . = # = = 24*9.3! # T T2 6*! ln )*4 ln # T2


A=
n=

. 4#6*63 = A = .*.4.m 2 / Tmed . 4. *4. 24*9.


A .*.4. = = .*#3 # placa 0 .*3#

n ( calculul nu%7rului de pl7ci2

1 A ( aria suprafeei de transfer ter%ic a pl7cii* %22 1 0 ( .*3# %2 pentru placa Hlfa1Ia@al
z# = z2 = n # = = .*! # pachet 2 m# 2 # n # = = .*! # pachet 2 m2 2 #

5i%ensionarea zonei de %eninere a pasteurizatorului:


Considera% o ea@7 cu dia%etrul interior de 3. %%* iar grosi%ea e@ii de 2*!%%.
$= ' ' = $ T * T

=n care: 1

$ ( @iteza de deplasare a sucului prin serpentina* %/s2

1 ' ( lungi%ea serpentinei* %2 1 T ( ti%pul de %eninere a sucului 4n serpentin7* s.


Gm .*#.4 G$ = G$ = .*....9m 3 G& ##2.*

Sp. =

1 Sp. ( densitatea sucului de portocale pasteurizat ,la 9. NC0* "g/%3 1 Sp. = ##2.*
! / m3 *

1 G m ( debitul %asic al sucului pasteurizat* "g/s2 1 G$ ( debitul @olu%ic al sucului pasteurizat* %32 1 S ( suprafaa serpentinei* %2.

d4 3*#4 ( 2! #. 3 ) S= S= S = .*...!m 2 4 4
2

$=

G$ $ = .*#6m / s S

' = $ T $ = #.6m

b0 5i%ensionarea 4nc7lzitorului:
. = mSp . cpSp . TSp . = .*#.4 29.#*26 34 =#.2!6*92-

. = / A Tmed .

1 . ( flu:ul ter%ic transferat* K2 1 / ( coeficient total de transfer de c7ldura* K/%2 D E2 1 A ( aria suprafeei de schi%b ter%ic* %22
Tmed . ( diferena %edie de te%peratura* NC. 1

#alculul coe0icientul total de trans0er de c%ldur% /:


/= # # + + # p 2 # p

1 # ( coeficient parial de transfer ter%ic prin con@ecie de la fluidul cald la perete* K/,% D E02 1 2# ( coeficient parial de transfer ter%ic prin con@ecie de la perete la fluidul rece* K/ ,% D E02 1 p. ( grosi%ea peretelui pl7cii* %%2 1 p . ( conducti@itatea ter%ic7 a %aterialului din care sunt construite pl7cile* K/,% D E02 #alculul coe0icientului parial de trans0er termic #:
# =
,u# Ab. d ech.

1 ,u# ( ecuaia criterial7 Ousseld pentru coeficientului parial de transfer ter%ic #2 1 Ab. ( conducti@itatea ter%ic7 a aburului la te%peratura %edie* K/,% D E02

1 d ech. ( dia%etrul echi@alent al seciunii de curgere* %2 Calcul7% Ousseld:


m ,u# = c $e# 3r#n

c* %* n* ( @alori pentru placa 1 Hlfa1Ia@al la 4nc7lzire

$e# =

1#r Ab d ech. Ab.

1 1r# ( @iteza de circulaie a aburului prin pl7ci* %/s2 1 Ab. ( densitatea aburului la te%peratura %edie* "g/%32 1 Ab. ( @?scozitatea dina%ic7 la te%peratura %edie a aburului* 3a D s.
m# = m Ab. *3 = m# = # *#3 # canale A. 1# Ab. .*..#!2 .*3 943

1 m# ( nu%7rul de canale2 1 m Ab . ( debitul %asic al aburului* "g/s2 1 A. ,aria seciunii de curgere* %2 0 ( #!2 D #.1! ( .*..#!2 %2 pentru placa Hlfa1Ia@al2 1 1# ( @iteza de circulaie 4n canal s1a considerat .*3 %/s2 1 Ab. ( densitatea aburului la te%peratura %edie* "g/%32 1 Ab. = 943 ! / m 3 3entru %# ( # canale ((> 1#r = 1 1r# = .*3.m / s2 1 d ech. = 6mm pentru o plac7 Hlfa1Ia@al ( .*..6 %2
) 1 Ab. = 2!# #. Pa s2

m Ab. *3 = = .*3.m / s A. 1# Ab. .*..#!2 # 943

$e# =

.*3. 943 .*..6 = 9.#)* 3 2!# #. )

3r . =#*43

,se alege din ane:7 4n funcie de densitate0. 1 % ( .*)!2 1 n ( .*32


. * )!

3entru o plac7 Hlfa1Ia@al a@e%: 1 c (.*3#42 1 ( #.


,u# = .*34# ( 9.#)* 3)
,u# = #3.*##

(#*43)

.*3

Ab. = )6*) #. ) - / m /
# =
#3.*## )6*) #. ) = #*##- / m 2 / .*..6

#alculam 2 :
2 =
,u 2 Sp. d ech.

1 ,u 2 ( ecuaia criterial7 Ousseld pentru coeficientului parial de transfer ter%ic 22 1 Sp . ( conducti@itatea ter%ic7 a sucului de portocale pasteurizat la te%peratura %edie* K/,% D E02 1 d ech. ( dia%etrul echi@alent al seciunii de curgere* %2
n ,u 2 = c $e m 2 3r2

$e 2 =

12 r Sp d ech.

Sp.

1 1r 2 ( @iteza de circulaie a sucului prin pl7ci* %/s2 1 Sp. ( densitatea sucului pasteurizat la te%peratura %edie* "g/%32 1 Sp . ( @?scozitatea dina%ic7 la te%peratura %edie a sucului pasteurizat* 3a D s.
m2 = mSp. A. 12 Sp. = .*#.4 m2 = .*2. #canal .*..#!2 .*3 #.96*!

1 m 2 ( nu%7rul de canale2 1 m Sp. ( debitul %asic al sucului pasteurizat* "g/s2 1 A. ,aria seciunii de curgere* %2 0 ( #!2 D #.1! ( .*..#!2 %2 pentru placa Hlfa1Ia@al2 1 12 ( @iteza de circulaie 4n canal s1a considerat .*3 %/s2 1 Sp. ( densitatea sucului pasteurizat la te%peratura %edie* "g/%32
3 1 Sp. = #.96*! ! / m .

3entru %2 ( # canal ((> 12 r = 1 12 r = .*.)2m / s2


) 1 Sp. = 4.6 #. Pa s2

mSp. A. 12 Sp.

.*#.4 12 r = .*.)2m / s .*..#!2 # #.96*!

$e 2 =
3r2 =

.*.)2 .*..6 #.96*! = $e 2 = #33!*43 4.6 #. )

Sp. cpSp . 4.6 #. ) 29.#*26 = 3r2 = .*4. Sp . 2*9!

1 cp Sp. ( capacitatea ter%ica %asic7 a sucului pasteurizat la te%peratura %edie* C/"g D E2 1 cp Sp. = 29.#*26 " / /! / 2 1 Sp. = 2*9!- ( m / ) 3entru o plac7 Hlfa1Ia@al a@e%: c (.*3#42 % ( .*)!2 n ( .*32 ( #.
,u 2 = .*3#4 (#33!*43)
,u 2 = 2!*)!
2 =
2!*)! 2*9! = 2 = 94!6*43- / m 2 / .*..6
. * )!

( .*4. )

.* 4

1 pentru placa Hlfa1Ia@al a@e%: p. =#*3mm = .*..#3m 2 1 pentru oel a@e% c7: p. =# *!- / m / .
/ = # / = .*## # .*..#3 # + + #*## # *! 94!6*43

'ig. 6 5iagra%a ter%ic7 pentru zona de 4nc7lzire

T# = #2. !) = )4
T2 = #2. 9. = 3. #

T# )4 T T2 34 = = 2*#3 > 2 Tmed . = # = = 4!*33 # T# T2 3. ln 2*#3 ln T2


A=
n=

. A = 2*. !m 2 / Tmed .
A 2*. ! = = )*)9 placi 0 .*3#

n ( calculul nu%7rului de pl7ci2

1 A ( aria suprafeei de transfer ter%ic a pl7cii* %22 1 0 = .*3#m 2 pentru placa Hlfa1Ia@al
z# = z2 = n = = # pachet 2 m# 2 # n = = 4 pachet 2 m2 2 #

c0 5i%ensionarea prer7citorului:
. = mSnep. cpSnep. TSnep. = .*#.4 3294*)4 24*! = 6394* 4- la!2 #

. = / A Tmed .

1 . ( flu:ul ter%ic transferat* K2 1 / ( coeficient total de transfer de c7ldur7* K/%2 D E2 1 A ( aria suprafeei de schi%b ter%ic* %22
Tmed . ( diferena %edie de te%peratura* NC. 1

#alculul coe0icientul total de trans0er de c%ldur% /:


/= # # + + # p 2 # p

1 # ( coeficient parial de transfer ter%ic prin con@ecie de la fluidul cald la perete* K/ ,% D E02

1 2 ( coeficient parial de transfer ter%ic prin con@ecie de la perete la fluidul rece* K/ ,% D E02 1 p . ( grosi%ea peretelui pl7cii* %%2 1 p . ( conducti@itatea ter%ic7 a %aterialului din care sunt construite pl7cile* K/,% D E02 #alculul coe0icientului parial de trans0er termic #:
# =
,u# Sr . d ech.

1 ,u# ( ecuaia criterial7 Ousseld pentru coeficientului parial de transfer ter%ic #2 1 Sr . ( conducti@itatea ter%ic7 a sucului de portocale prer7cit la te%peratura %edie* K/,% D E02 1 d ech. ( dia%etrul echi@alent al seciunii de curgere* %2 Calcul7% Ousseld:
m ,u# = c $e# 3r#n

1 c* %* n* ( @alori pentru placa Hlfa1Ia@al la r7cire.

$e# =

1#r Sr d ech. Sr .

1 1r# ( @iteza de circulaie a sucului prin pl7ci* %/s2 1 Sr . ( densitatea sucului prer7cit la te%peratura %edie* "g/%32 1 Sr . . ( @?scozitatea dina%ic7 la te%peratura %edie a sucului prer7cit* 3a D s.
m# = mSr . .*#.4 = m# = .*2# #canal A. 1# Sr . .*..#!2 .*3 #. )*3

1 m# ( nu%7rul de canale2 1 m Sr . ( debitul %asic al sucului prer7cit* "g/s2 1 A. ,aria seciunii de curgere* %2 0 ( #!2 D #.1! ( .*..#!2 %2 pentru placa Hlfa1Ia@al2 1 1# ( @iteza de circulaie 4n canal s1a considerat .*3 %/s2 1 Sr . ( densitatea sucului prer7cit la te%peratura %edie* "g/%32 1 Sr . ( #. )*3 "g/%3 3entru %# ( # canal ((> 1#r =
mSr . .*#.4 = = .*.)3m / s A. 1# Sr . .*..#!2 # #. )*3

1 1#r = .*.. .m / s2 1 d ech. = 6mm pentru o plac7 Hlfa1Ia@al ( .*..6 %2


) 1 Sr . = !4. #. Pa s2

$e# =
3r# =

.*.)3 #. )*3 .*..6 = #..4*!4 !4. #. )

Sr . cpSr . !4. #. ) 3294*)4 = 3r# = .*69 Sr . #*99

1 cp S . ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului prer7cit la te%peratura %edie* C/"g D E2 1 cp Sr . 3294*)4 " / /! / 1 Sr . = #*99- ,m / 0 3entru o plac7 Hlfa1Ia@al a@e%: c (.*3#42 % ( .*)!2 n ( .*32 ( #.
,u# = .*34# (#..4*!4 )
,u# = 29* 4
# =
29* 4 #*99 = 39 *62- / m 2 / .*..6
. * )!

( .*69 )

.*3

Calcula% 2 :
2 =
,u 2 A. d ech.

1 ,u 2 ( ecuaia criterial7 Ousseld pentru coeficientului parial de transfer ter%ic 22 1 A. ( conducti@itatea ter%ic7 a apei de prer7cire la te%peratura %edie*K/,% D E02 1 d ech. ( dia%etrul echi@alent al seciunii de curgere* %2
n ,u 2 = c $e m 2 3r2

$e 2 =

12 r Snep d A.

A.

1 1r 2 ( @iteza de circulaie a sucului prin pl7ci* %/s2

1 A. ( densitatea apei de prer7cire la te%peratura %edie* "g/%32 1 A. ( @?scozitatea dina%ic7 a apei la te%peratura %edie* 3a D s.
m2 = m A. .*#.! = m2 = .*23 #canal A. 12 A. .*..#!2 .*3 996

1 m 2 ( nu%7rul de canale2 1 m A. ( debitul %asic a apei la prer7cire* "g/s2 1 A. ,aria seciunii de curgere* %2 0 ( #!2 D #.1! ( .*..#!2 %2 pentru placa Hlfa1Ia@al2 1 12 ( @iteza de circulaie 4n canal s1a considerat .*3 %/s2 1 A. ( densitatea apei la prer7cire la te%peratura %edie* "g/%32 1 A. ( 996 "g/%3 3entru %2 ( # canal ((> 12 r = 1 1r 2 = .*.)9m / s2 1 A. = #... #. ) Pa s
$e 2 = .*.)9 .*..6 996 = $e 2 = !!.*69 #... #. )

m A. .*#.! = 12 r = .*.)9m / s A. 12 A. .*..#!2 # 996

3r se alege din ane:7 ,ane:a #0 ( *.2 3entru o plac7 Hlfa1Ia@al a@e%: c (.*3#42 % ( .*)!2 n ( .*32 ( #.
,u 2 = .*3#4 ( !!.*69 )
,u 2 = 34*.6
) 1 A. = !9*9 #. - / m /

. * )!

( *.2 )

.*3

2 =

34*.6 !9*9 #. 2 = 2 = 2!!#* 4- / m 2 / .*..6

1 pentru placa Hlfa1Ia@al a@e%: p. =#*3mm = .*..#3m2 1 pentru oel a@e% c7: p. =# *!- / m / .

/ =

# / = #))9*44 # .*..#3 # + + 39 *62 # *! 2!!#* 4

'ig. 9 5iagra%a ter%ic7 pentru zona MMM


T# = )4*! #! = 49*!

T2 = 4. 34 = )

T# 49*! T T2 43*! = = 6*2! > 2 Tmed . = # = = 2.*)#4# # T T2 ) ln 6*2! ln # T2


A=
n=

. 6394* 4 = A = .*24m 2 / Tmed . #))9*44 2.*)#


A .*24 = = .* 6 # placa 0 .*3#

n ( calculul nu%7rului de pl7ci2

1 A ( aria suprafeei de transfer ter%ic a pl7cii* %22 1 0 = .*3#m 2 pentru placa Hlfa1Ia@al
z# = z2 = n # = = .*! # pachet 2 m# 2 # n # = = .*! # pachet 2 m# 2 #

4. 5i%ensionare r7citor

. = mSnep . cpSnep . TSnep. = .*#.4 392)*! 3. = #22!.- la!2 #

. = / A Tmed .

1 . ( flu:ul ter%ic transferat* K2 1 / ( coeficient total de transfer de c7ldur7* K/%2 D E2 1 A ( aria suprafeei de schi%b ter%ic* %22
Tmed . ( diferena %edie de te%peratura* NC. 1

#alculul coe0icientul total de trans0er de c%ldur% /:


/= # # + + # p 2 # p

1 # ( coeficient parial de transfer ter%ic prin con@ecie de la fluidul cald la perete* K/ ,% D E02 1 2 ( coeficient parial de transfer ter%ic prin con@ecie de la perete la fluidul rece* K/ ,% D E02 1 p. ( grosi%ea peretelui pl7cii* %%2 1 p . ( conducti@itatea ter%ic7 a %aterialului din care sunt construite pl7cile* K/,% D E02 #alculul coe0icientului parial de trans0er termic #:
# =
,u# Sr . d ech.

1 ,u# ( ecuaia criterial7 Ousseld pentru coeficientului parial de transfer ter%ic #2 1 Sr . ( conducti@itatea ter%ic7 a sucului de r7cit la te%peratura %edie* K/,% D E02 1 d ech. ( dia%etrul echi@alent al seciunii de curgere* %2 Calcul7% Ousseld:
m ,u# = c $e# 3r#n

1 c* %* n* ( @alori pentru placa Hlfa1Ia@al la r7cire.

$e# =

1#r Sr d ech. Sr.

1 1r# ( @iteza de circulaie a sucului prin pl7ci* %/s2

1 Sr . ( densitatea sucului r7cit la te%peratura %edie* "g/%32 1 Sr . . ( @?scozitatea dina%ic7 la te%peratura %edie a sucului r7cit* 3a D s.
m# = mSr . .*#.4 = m# = .*2# #canal A. 1# Sr . .*..#!2 .*3 #. 3*3

1 m# ( nu%7rul de canale2 1 m Sr . ( debitul %asic al sucului r7cit* "g/s2 1 A. ,aria seciunii de curgere* %2 0 ( #!2 D #.1! ( .*..#!2 %2 pentru placa Hlfa1Ia@al2 1 1# ( @iteza de circulaie 4n canal s1a considerat .*3 %/s2 1 Sr . ( densitatea sucului r7cit la te%peratura %edie* "g/%32 1 Sr . ( #. )*3 "g/%3 3entru %# ( # canal ((> 1#r = 1 1#r = .*.. .m / s2 1 d ech. = 6mm pentru o plac7 Hlfa1Ia@al ( .*..6 %2
) 1 Sr . = 2!# #. Pa s2

mSr . .*#.4 = = .*.)m / s A. 1# Sr . .*..#!2 # #. )*3

$e# =
3r# =

.*.) #. 3*3 .*..6 = 2#!!*#! 2!# #. )

Sr . cpSr . 2!# #. ) 392)*! = 3r# = .*33 Sr . 2*9!

1 cp S . ( capacitatea ter%ic7 %asic7 a sucului r7cit la te%peratura %edie* C/"g D E2 1 cpSr . 392)*! " / /! / 1 Sr . = 2*9!- ,m / 0 3entru o plac7 Hlfa1Ia@al a@e%: c (.*3#42 % ( .*)!2 n ( .*32 ( #.
,u# = .*34# ( 2#!!*#!)
,u# = 33*.!
. * )!

( .*33)

.*3

# =

33*.! 2*9! = #2#6 *#6- / m 2 / .*..6

Calcula% 2 :
2 =
,u 2 A. d ech.

1 ,u 2 ( ecuaia criterial7 Ousseld pentru coeficientului parial de transfer ter%ic 22 1 A. ( conducti@itatea ter%ic7 a apei de r7cire la te%peratura %edie*K/,% D E02 1 d ech. ( dia%etrul echi@alent al seciunii de curgere* %2
n ,u 2 = c $e m 2 3r2

$e 2 =

12 r Snep d A.

A.

1 1r 2 ( @iteza de circulaie a sucului prin pl7ci* %/s2 1 A. ( densitatea apei de r7cire la te%peratura %edie* "g/%32 1 A. ( @?scozitatea dina%ic7 a apei la te%peratura %edie* 3a D s.
m2 = m A. .*#4# = m2 = .*. #canal A. 12 A. .*..#!2 #*3# #...

1 m 2 ( nu%7rul de canale2 1 m A. ( debitul %asic a apei la r7cire* "g/s2 1 A. ,aria seciunii de curgere* %2 0 ( #!2 D #.1! ( .*..#!2 %2 pentru placa Hlfa1Ia@al2 1 12 ( @iteza de circulaie 4n canal s1a considerat .*3 %/s2 1 A. ( densitatea apei la r7cire la te%peratura %edie* "g/%32 1 A. ( #... "g/%3 3entru %2 ( # canal ((> 12 r = 1 1r 2 = .*.92m / s2
) 1 A. = #... #. Pa s

m A. .*#4# = 12 r = .*.92m / s A. 12 A. .*..#!2 # #...

$e 2 =

.*.92 .*..6 #... = $e 2 = !)#*63 #3#. #. )

3r se alege din ane:7 ,ane:a #0 ( 9*!2

3entru o plac7 Hlfa1Ia@al a@e%: c (.*3#42 % ( .*)!2 n ( .*32 ( #.


,u 2 = .*3#4 ( !)#*63)
,u 2 = 3 *62
. * )!

( 9*!2 )

. *3

1 A. = ! *! #. 2 - / m /
2 =
3 *62 ! *! #. 2 = 2 = 2 #6*3#- / m 2 / .*..6

1 pentru placa Hlfa1Ia@al a@e%: p. =#*3mm = .*..#3m2 1 pentru oel a@e% c7: p. =# *!- / m / .
/ = # / = #))9*44 # .*..#3 # + + #2#6 *#6 # *! 2 #6*3#

'ig. #. 5iagra%a ter%ic7 pentru zona MMM


T# = 4. ! = 3!
T2 = 2. #6 = 2

T# 3! T T2 3! 2 = = # *! > 2 Tmed . = # = = ##*!3 # T T2 2 ln # *! ln # T2

A=
n=

. #22!. = A = 3*93m 2 / Tmed . .*2 ##*!3


A 3*93 = =#2*) #3 placi 0 .*3#

n ( calculul nu%7rului de pl7ci2

1 A ( aria suprafeei de transfer ter%ic a pl7cii* %22 1 0 = .*3#m 2 pentru placa Hlfa1Ia@al
z# = z2 = n #3 = = )*! pachete 2 m# 2 # n #3 = = )*! pachete 2 m# 2 #