You are on page 1of 1

KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIONIH MEDIJA

Karakteristike prenosnih puteva predstavljaju jedan od najvanijih elemenata sa aspekta projektovanja mrea za prenos podataka.Trokovi linije veze su najee dominantni u ukupnim trokovima komunikacija na velika rastojanja, za razliku od mrea za komunikaciju na mala rastojanja kod kojih trokovi komunikacione opreme mogu biti znaajniji. Upravo je to i razlog da se pri projektovanju telekomunikacionih mrea posebna panja posveuje izboru prenosnih transmisionih! medijuma. Karakteristike komunikacionih medija koje odre"uju njihovu e#ikasnost i mogunosti su$ brzina, smer, nain i tanost prenosa. %ajbitnija karakteristika komunikacionog medija je njegova transmisiona brzina, tj. brzina prenosa poznata pod imenom kapacitet prenosnog kanala koja se u sluaju prenosa podataka izraava u bitima u sekundi bps!. &rzine prenosa komunikacionih medija su sve vee, naroito to se tie optikih vlakana, gde brzine prenosa dostiu od '(( )bps do * +bps. U ,-. je zapoelo #ormiranje globalne telekomunikacione strukture koja podrava gigabitske brzine i koja je zasnovana na tehnologiji optikih vlakana i digitalnom prenosu in#ormacija. /otrebu za poveanjem brzine prenosa uslovio je porast broja korisnika telekomunikacionih usluga, kao 0 potreba za prenosom multimedijalnih sadraja. Smer prenosa, kao sledea karakteristika komunikacionih medija, moe da bude simpleksan, poludupleksan i dupleksan. Kod simpleksnog prenosa komunikacija se odvija u samo jednom smeru. 1vaj prenos je jednostavan i relativno je#tin. /rimeri za ovaj prenos su$ radio i T2 di#uzija, javni sistemi oglaavanja i slino. Kod poludupleksnog prenosa komunikacija se odvija u oba smera, me"utim ne istovremeno. 3nai, u posmatranom trenutku poruka moe da se prenosi u samo jednom smeru. /rimer za poludupleksni prenos je radio veza u kojoj korisnici mogu da primaju i da emituju, ali ne mogu da rade istovremeno, znai u posmatranom trenutku mogu ili da govore ili da sluaju. Kod dupleksnog prenosa komunikacija se odvija u oba smera istovremeno. /rimer za korienje dupleksnog prenosa je tele#on Nain prenosa moe da bude asinhroni i sinhroni Asinhroni prenos karakterie emitovanje ili primanje samo po jednog al#anumerikog znaka karaktera!. /rijemni ure"aj zna kada znak poinje 0 kada se zavrava na osnovu start bita koji prethodi poslatom znaku i stop bitu koji sledi iza svakog poslatog znaka. 1vaj vid prenosa je po svojoj prirodi nee#ikasan jer zahteva start i stop bitove kod svakog znaka kao 0 zbog praznog vremena izme"u prenosa znakova. -sinhroni prenos se koristi samo za prenos podataka relativno malim brzinama Sinhroni prenos karakterie slanje grupe znakova kao kontinualni niz bitova, a prenosom upravlja signal za sinhronizaciju koji inicira ure"aj koji alje. .a bi se izbegao gubitak ili dobitak bitova, predajnik i prijemnik moraju da budu u potpunoj sinhronizaciji, to se postie slanjem posebnih znakova koji se nazivaju sinhro bitovi i koji prethode bloku podataka. /omou ovih sinhrobitova prijemni ure"aj se sinhronizuje sa predajnikom. ,inhroni prenos se koristi za prenos podataka velikim brzinama.