You are on page 1of 49

ITINERARIUM EGERIAE

PARS PRIMA PEREGRINATIO AD LOCA SANCTA

capitulum I [multa desunt.] 1. * * * stende!antu" iu#ta sc"iptu"as. inte"ea am!ulantes pe"$enimus ad %uendam l cum& u!i se tamen m ntes illi& inte" %u s i!amus& ape"ie!ant et 'acie!ant $allem in'initam& in(ens& planissima et $alde pulc)"am& et t"ans $allem appa"e!at m ns sanctus Dei Sina. )ic autem l cus& u!i se m ntes ape"ie!ant& iunctus est cum e l c & %u sunt *em "iae c ncupiscentiae +c'. num. 11& ,-.. /. in e e"( l c cum $enitu"& ut tamen c mm nue"unt deduct "es sancti illi& %ui n !iscum e"ant& dicentes0 1c nsuetud est& ut 'iat )ic "ati a! )is& %ui $eniunt& %uand de e l c p"imitus $idetu" m ns Dei20 sicut et n s 'ecimus. )a!e!at autem de e l c ad m ntem Dei ' "sitan %uattu " milia t tum pe" $alle illa& %uam di#i in(ens.

capitulum II 1. $allis autem ipsa in(ens est $alde& iacens su!te" latus m ntis Dei& %uae )a!et ' "sitan& %uantum p tuimus $identes aestima"e aut ipsi dice!ant& in l n( milia pass s ' "sitan sedecim& in lat autem %uattu " milia esse appella!ant. ipsam e"( $allem n s t"a$e"sa"e )a!e!amus& ut p ssimus m ntem in("edi. /. )aec est autem $allis in(ens et planissima& in %ua 'ilii Is"a)el c mm "ati sunt )is die!us +c'. e# d. 13& /.& %u d sanctus * 4ses ascendit in m ntem D mini +c'. e# d. /-& 15. et 'uit i!i %uad"a(inta die!us et %uad"a(inta n cti!us. )aec est autem $allis& in %ua 'actus est $itulus +c'. e# d. ,/& -.& %ui l cus us%ue in ) die stenditu"6 nam lapis ("andis i!i 'i#us stat in ips l c . )aec e"( $allis ipsa est& in cuius capite ille l cus est& u!i sanctus

Itinerarium Egeriae

pa(. 1 di -3

* 4ses& cum pasce"et pec "a s ce"i sui +c'. e# d. ,& 1.& ite"um l cutus est ei Deus de "u! in i(ne. ,. et %u niam n !is ita e"at ite"& ut p"ius m ntem Dei ascende"emus& %ui )inc pa"et& 7%uia8 unde $enie!amus& meli " ascensus e"at& et illinc denu ad illud caput $allis descende"emus& id est u!i "u!us e"at& %uia meli " descensus m ntis Dei e"at inde0 ita%ue e"( ) c placuit& ut $isis mni!us& %uae deside"a!amus& descendentes a m nte Dei& u!i est "u!us& $eni"emus& et inde t tum pe" mediam $allem ipsam& %ua iacet in l n( & "edi"emus ad ite" cum ) mini!us Dei& %ui n !is sin(ula l ca& %uae sc"ipta sunt& pe" ipsam $allem stende!ant& sicut et 'actum est. -. n !is e"( eunti!us a! e l c & u!i $enientes a P)a"an 'ece"amus "ati nem& ite" sic 'uit& ut pe" medium t"ans$e"sa"emus caput ipsius $allis et sic pleca"emus n s ad m ntem Dei. 9. m ns autem ipse pe" (i" %uidem unus esse $idetu"6 intus autem %u d in("ede"is& plu"es sunt& sed t tum m ns Dei appellatu"& specialis autem ille& in cuius summitate est )ic l cus& u!i descendit maiestas Dei& sicut sc"iptum est +c'. e# d. 13& 15.& in medi ill "um mnium est. :. et cum )i mnes& %ui pe" (i"um sunt& tam e#celsi sint %uam nun%uam me put $idisse& tamen ipse ille medianus& in %u descendit maiestas Dei& tant alti " est mni!us illis& ut& cum su!issemus in ill & p" "sus t ti illi m ntes& %u s e#cels s $ide"amus& ita in'"a n s essent& ac si c lliculi pe"m dici essent. ;. illud sane satis admi"a!ile est et sine Dei ("atia put illud n n esse& ut& cum mni!us alti " sit ille medianus& %ui specialis Sina dicitu"& id est in %u descendit maiestas D mini& tamen $ide"i n n p ssit& nisi ad p" p"iam "adicem illius $ene"is& ante tamen %uam eum su!eas6 nam p stea%uam c mplet deside"i descende"is inde& et de c nt"a illum $ides& %u d& ante%uam su!eas& 'ace"e n n p test. ) c autem& ante%uam pe"$eni"emus ad m ntem Dei& iam "e'e"enti!us '"at"i!us c (n $e"am& et p st%uam i!i pe"$eni& ita esse mani'este c (n $i.

capitulum III 1. n s e"( sa!!at se"a in("essi sumus m ntem& et pe"$enientes ad m naste"ia %uaedam suscepe"unt n s i!i satis )umane m nac)i& %ui i!i c mm "a!antu"& p"ae!entes n !is mnem )umanitatem6 nam et ecclesia i!i est cum p"es!4te" . i!i e"( mansimus in ea n cte& et inde matu"ius die d minica cum ips p"es!4te" et m nac)is& %ui i!i

Itinerarium Egeriae

pa(. / di -3

c mm "a!antu"& c epimus ascende"e m ntes sin(ul s. %ui m ntes cum in'init la! "e ascenduntu"& %u niam n n e s su!is lente et lente pe" (i"um& ut dicimus in c cleas& sed t tum ad di"ectum su!is ac si pe" pa"ietem et ad di"ectum descendi necesse est sin(ul s ips s m ntes& d nec pe"$enias ad "adicem p" p"iam illius mediani& %ui est specialis Sina. /. )ac sic e"( iu!ente C)"ist De n st" adiuta. "ati ni!us sanct "um& %ui c mita!antu"& et sic cum ("andi la! "e& %uia pedi!us me ascende"e necesse e"at +%uia p" "sus nec in sella ascendi p te"at& tamen ipse la! " n n sentie!atu"& e# ea pa"te autem n n sentie!atu" la! "& %uia deside"ium& %u d )a!e!am& iu!ente De $ide!am c mple"i.0 ) "a e"( %ua"ta pe"$enimus in summitatem illam m ntis Dei sancti Sina& u!i data est le# +c'. e# d. 13& 15.& in e id est l cum& u!i descendit maiestas D mini in ea die& %ua m ns 'umi(a!at. ,. in e e"( l c est nunc ecclesia& n n ("andis& %u niam et ipse l cus& id est summitas m ntis& n n satis ("andis est& %uae tamen ecclesia )a!et de se ("atiam ("andem. -. cum e"( iu!ente De pe"su!issemus in ipsa summitate et pe"$enissemus ad [)] stium ipsius ecclesiae& ecce et ccu""it p"es!4te" $eniens de m naste"i su & %ui ipsi ecclesiae deputa!atu"& sene# inte(e" et m nac)us a p"ima $ita et& ut )ic dicunt ascitis et %uid plu"a< %ualis di(nus est esse in e l c . ccu""e"unt etiam et alii p"es!4te"i& nec n n etiam et mnes m nac)i& %ui i!i c mm "a!antu" iu#ta m ntem illum& id est %ui tamen aut aetate aut in!eccillitate n n 'ue"unt impediti. 9. $e"um autem in ipsa summitate m ntis illius mediani nullus c mmanet6 ni)il enim est i!i aliud nisi s la ecclesia et spelunca& u!i 'uit sanctus * 4ses +c'. e# d. ,,& //.. :. lect e"( ips l c mnia de li!" * 4si et 'acta !lati ne "dine su & )ac sic c mmunicanti!us n !is& iam ut e#i"emus de ecclesia& dede"unt n !is p"es!4te"i l ci ipsius eul (ias& id est de p mis& %uae in ips m nte nascuntu". nam cum ipse m ns sanctus Sina t tus pet"inus sit& ita ut nec '"uticem )a!eat& tamen de "sum p" pe "adicem m ntium ips "um& id est seu ci"ca illius& %ui medianus est& seu ci"ca ill "um& %ui pe" (i" sunt& m dica te"" la est6 statim sancti m nac)i p" dili(entia sua a"!usculas p nunt et p ma"i la instituunt $el a"ati nes& et iu#ta si!i m naste"ia& %uasi e# ipsius m ntis te""a ali%u s '"uctus capiant& %u s tamen mani!us suis ela! "asse $ideantu". ;. )ac sic e"( p stea%uam c mmunica$e"amus et dede"ant n !is eul (ias sancti illi et e("essi sumus ' "as [)] stium ecclesiae& tunc c epi e s " (a"e& ut stende"ent n !is sin(ula l ca. tunc statim illi sancti di(nati sunt sin(ula stende"e. nam stende"unt n !is speluncam illam& u!i 'uit sanctus * 4ses& cum ite"at ascendisset in m ntem Dei +c'. e# d. ,-.& ut accipe"et denu ta!ulas& p stea%uam p"i "es illas '"e(e"at peccante p pul

Itinerarium Egeriae

pa(. , di -3

+c'. e# d. ,/& 13.& et cete"a l ca& %uaecum%ue deside"a!amus $el %uae ipsi melius n $e"ant& di(nati sunt stende"e n !is. 5. illud autem $ s $ l sci"e& d minae $ene"a!iles s " "es& %uia de e l c & u!i sta!amus& id est in (i" pa"ietes ecclesiae& id est de summitate m ntis ipsius mediani& ita in'"a n s $ide!antu" esse illi m ntes& %u s p"imitus $i# ascende"amus& iu#ta istum medianum& in %u sta!amus& ac si essent illi c lliculi& cum tamen ita in'initi essent& ut n n me puta"em ali%uand alti "es $idisse& nisi %u d )ic medianus e s nimium p"aecede!at. Ae(4ptum autem et Palaestinam et ma"e "u!"um et ma"e illud Pa"t)enicum& %u d mittit Ale#and"iam& nec n n et 'ines Sa"acen "um in'init s ita su!te" n s inde $ide!amus& ut c"edi $i# p ssit6 %uae tamen sin(ula n !is illi sancti dem nst"a!ant.

capitulum I= 1. c mplet e"( mni deside"i & %u 'estina$e"amus ascende"e& c epimus iam et descende"e a! ipsa summitate m ntis Dei& in %ua ascende"amus& in ali m nte& %ui ei pe"iunctus est& %ui l cus appellatu" in C) "e!6 i!i enim est ecclesia. /. nam )ic est l cus C) "e!& u!i 'uit sanctus >elias p" p)eta& %ua 'u(it a 'acie Ac)a! "e(is& u!i ei l cutus est Deus dicens0 %uid tu )ic& >elias<& sicut sc"iptum est in li!"is "e(n "um +c'. III "e(. 13& 3.. nam et spelunca& u!i latuit sanctus >elias& in ) die i!i stenditu" ante [)] stium ecclesiae& %uae i!i est6 stenditu" etiam i!i alta"ium lapideum& %uem p suit ipse sanctus >elias ad ''e"endum De & sicut et illi sancti sin(ula n !is stende"e di(na!antu". ,. 'ecimus e"( et i!i !lati nem et "ati nem impensissimam& et lectus est ipse l cus de li!" "e(n "um0 id enim n !is uel ma#ime e( deside"a$e"am sempe"& ut& u!icum%ue $enissemus& sempe" ipse l cus de li!" le(e"etu". -. 'acta e"( et i!i !lati ne accessimus denu ad alium l cum n n l n(e inde stendenti!us p"es!4te"is $el m nac)is& id est ad eum l cum& u!i stete"at sanctus Aa" n cum septua(inta seni "i!us +c'. e# d. /-& 3?1-.& cum sanctus * 4ses accipe"et a D min le(em ad 'ili s Is"a)el. in e e"( l c & licet et lectum n n sit& tamen pet"a in(ens est pe" (i"um )a!ens planitiem sup"a se& in %ua stetisse dicuntu" ipsi sancti6 nam et in medi i!i %uasi alta"ium de lapidi!us 'actum )a!et. lectus est e"( et i!i ipse l cus de li!" * 4si et dictus unus psalmus aptus l c 0 ac sic 'acta "ati ne descendimus inde. 9.

Itinerarium Egeriae

pa(. - di -3

ecce et c epit iam esse ) "a ' "sitan cta$a& et ad)uc n !is supe"a!ant milia t"ia& ut pe"e#i"emus m ntes ips s& %u s in("essi 'ue"amus p"idie se"a6 sed n n ipsa pa"te e#i"e )a!e!amus& %ua int"a$e"amus& sicut supe"ius di#i& %uia necesse n s e"at et l ca mnia sancta am!ula"e et m naste"ia& %uaecum%ue e"ant i!i& $ide"e et sic ad $allis illius& %uam supe"ius di#i& caput e#i"e& id est )uius $allis& %uae su!iacet m nti Dei. :. p" pte"ea autem ad caput ipsius $allis e#i"e n s necesse e"at& %u niam i!i e"ant m naste"ia plu"ima sanct "um ) minum et ecclesia in e l c & u!i est "u!us6 %ui "u!us us%ue in ) die $i$et et mittet $i"(ultas. ;. ac sic e"( pe"descens m nte Dei pe"$enimus ad "u!um ) "a ' "sitan decima. )ic est autem "u!us& %uem supe"ius di#i& de %u l cutus est D minus * 4si in i(ne& %ui est in e l c & u!i m naste"ia sunt plu"ima et ecclesia in capite $allis ipsius. ante ipsam autem ecclesiam ) "tus est ("atissimus )a!ens a%uam ptimam a!undantem& in %u ) "t ipse "u!us est. 5. l cus etiam stenditu" i!i iu#ta& u!i stetit sanctus * 4ses& %uand ei di#it Deus0 1s l$e c ""i(iam calciamenti tui2 +e# d. ,& 9. et cete"a. et in e e"( l c cum pe"$enissemus& ) "a decima e"at iam& et ide & %uia iam se"a e"at& !lati nem 'ace"e n n p tuimus. sed 'acta est "ati in ecclesia nec n n etiam et in ) "t ad "u!um6 lectus est etiam l cus ipse de li!" * 4si iu#ta c nsuetudinem0 et sic& %uia se"a e"at& (usta$imus n !is l cum in ) "t ante "u!um cum sanctis ipsis0 ac sic e"( 'ecimus i!i mansi nem. et alia die matu"ius $i(ilantes " (a$imus p"es!4te" s& ut et i!i 'ie"et !lati & sicut et 'acta est.

capitulum = 1. et %u niam n !is ite" sic e"at& ut pe" $alle illa media& %ua tenditu" pe" l n(um& i"emus& id est illa $alle& %uam supe"ius di#i& u!i sede"ant 'ilii Is"a)el& dum * 4ses ascende"et in m ntem Dei et descende"et0 ita%ue e"( sin(ula& %uemadm dum $enimus pe" ipsam t tam $allem& sempe" n !is sancti illi l ca dem nst"a!ant. /. nam in p"im capite ipsius $allis& u!i manse"amus et $ide"amus "u!um illum& de %u l cutus est Deus sanct * 4si in i(ne& $ide"amus etiam et illum l cum& in %u stete"at ante "u!um sanctus * 4ses& %uand ei di#it Deus0 1s l$e c ""i(iam calciamenti tui6 l cus enim& in %u stas& te""a sancta est.2 +e# d. ,& 9. ,. ac sic e"( cete"a l ca& %uemadm dum p" 'ecti sumus de "u! & sempe" n !is c epe"unt stende"e. nam et m nst"a$e"unt l cum& u!i 'ue"unt cast"a 'ili "um Is"a)el )is die!us&

Itinerarium Egeriae

pa(. 9 di -3

%ui!us * 4ses 'uit in m ntem. m nst"a$e"unt etiam l cum& u!i 'actus est $itulus ille6 nam in e l c 'i#us est us%ue in ) die lapis ("andis +c'. e# d. ,/& -.. -. n s etiam& %uemadm dum i!amus& de c nt"a $ide!amus summitatem m ntis& %uae inspicie!at supe" ipsa $alle t ta& de %u l c sanctus * 4ses $idit 'ili s Is"a)el )a!entes c) " s )is die!us& %ua 'ece"ant $itulum. stende"unt etiam pet"am in(entem in ips l c & u!i descende!at sanctus * 4ses cum Iesu& 'ili Na$e& ad %uem pet"am i"atus '"e(it ta!ulas& %uas a''e"e!at +c'. e# d. ,/& 13.. 9. stende"unt etiam& %uemadm dum pe" ipsam $allem unus%uis%ue e "um )a!itati nes )a!ue"ant& de %ui!us )a!itati ni!us us%ue in ) die ad)uc 'undamenta pa"ent& %uemadm dum 'ue"unt lapide (i"ata. stende"unt etiam l cum& u!i 'ili s Is"a)el iussit cu""e"e sanctus * 4ses 1de p "ta in p "ta2& "e("essus a m nte +c'. e# d. ,/& /;.. :. item stende"unt n !is l cum& u!i incensus est $itulus ipse iu!ente sanct * 4se& %uem 'ece"at eis Aa" n +c'. e# d. ,/& /:.. item stende"unt t ""entem illum& de %u p ta$it sanctus * 4ses 'ili s Is"a)el& sicut sc"iptum est in E# d +c'. e# d. 1;& 9@:.. ;. stende"unt etiam n !is l cum& u!i de spi"itu * 4si accepe"unt septua(inta $i"i +c'. num. 11& /9.. item stende"unt l cum& u!i 'ilii Is"a)el )a!ue"unt c ncupiscentiam esca"um +c'. num. 11& -.. nam stende"unt n !is etiam et illum l cum& %ui appellatus est Incendium& %uia incensa est %uaedam pa"s cast" "um& tunc %ua "ante sanct * 4se cessa$it i(nis +c'. num. 11& 1?,.. 5. stende"unt etiam et illum l cum& u!i eis pluit manna et c tu"nices +c'. e# d. 1:& 1,@1-.. ac sic e"( sin(ula& %uaecum%ue sc"ipta sunt in li!"is sanctis * 4si 'acta 'uisse in e l c & id est in ea $alle& %uam di#i su!iace"e m nti Dei& id est sanct Sina& stensa sunt n !is. %uae %uidem mnia sin(ulatim sc"i!e"e satis 'uit& %uia nec "etine"e p te"ant tanta6 sed cum le(et a''ecti $est"a li!" s sanct s * 4si& mnia dili(entius pe"$idet& %uae i!i 'acta sunt. 3. )aec est e"( $allis& u!i cele!"ata est pasc)a c mplet ann p" 'ecti nis 'ili "um Is"a)el de te""a Ae(4pti +c'. num. 3& 1?9.& %u niam in ipsa $alle 7'ilii8 Is"a)el c mm "ati sunt ali%uandiu& id est d nec sanctus * 4ses ascende"et in m ntem Dei et descende"et p"imum et ite"at 6 et denu tandiu i!i inm "ati sunt& d nec 'ie"et ta!e"naculum et sin(ula& %uae stensa sunt in m ntem Dei. nam stensus est n !is et ille l cus& in %u c n'i#um 7a8 * 4se est p"imitus ta!e"naculum et pe"'ecta sunt sin(ula& %uae iusse"at Deus in m ntem * 4si& ut 'ie"ent +c'. e# d. -A& 1;.. 1A. $idimus etiam in e#t"ema iam $alle ipsa *em "ias c ncupiscentiae +c'. num. 11& ,-.& in e tamen l c & in %u denu "e$e"si sumus ad ite" n st"um& ) c est u!i e#euntes de $alle

Itinerarium Egeriae

pa(. : di -3

illa ("ande "ein("essi sumus $ia& %ua $ene"amus& inte" m ntes ill s& %u s supe"ius di#e"am. nam etiam ipsa die accessimus et ad cete" s m nac) s $alde sanct s& %ui tamen p" aetate aut in!ecillitate ccu""e"e in m nte Dei ad !lati nem 'aciendam n n p te"ant6 %ui tamen n s di(nati sunt in m naste"iis suis ad$enientes $alde )umane suscipe"e. 11. ac sic e"( $isa l ca sancta mnia& %uae deside"a$imus& nec n n etiam et mnia l ca& %uae 'ilii Is"a)el teti(e"ant eund $el "edeund ad m ntem Dei& $isis etiam et sanctis $i"is& %ui i!i c mm "a!antu"& in n mine Dei "e("essi sumus in P)a"an. 1/. et licet sempe" De in mni!us ("atias a(e"e de!eam& n n dicam in )is tantis et tali!us& %uae ci"ca me c n'e""e di(natus est indi(nam et n n me"entem& ut pe"am!ula"em mnia l ca& %uae mei me"iti n n e"ant0 tamen etiam et illis mni!us sanctis nec su''ici ("atias a(e"e& %ui meam pa"$itatem di(na!antu" in suis m naste"iis li!enti anim suscipe"e $el ce"te pe" mnia l ca deduce"e& %uae e( sempe" iu#ta sc"iptu"as sanctas "e%ui"e!am. plu"imi autem e# ipsis sanctis& %ui in m ntem Dei $el ci"ca ipsum m ntem c mm "a!antu"& di(nati sunt n s us%ue in P)a"an deduce"e& %ui tamen ' "ti "i c "p "e e"ant.

capitulum =I 1. ac sic e"( cum pe"$enissemus P)a"am& %u d sunt a m nte Dei milia t"i(inta et %uin%ue& necesse n s 'uit i!i ad "esumendum !idu imm "a"i. ac te"tia die inde matu"antes $enimus denu ad mansi nem& id est in dese"tum P)a"an& u!i et euntes manse"amus& sicut et supe"ius di#i. inde denu alia die 'acientes a%uam et euntes ad)uc ali%uantulum inte" m ntes pe"$enimus ad mansi nem& %uae e"at iam supe" ma"e& id est in e l c & u!i iam de inte" m ntes e#itu" et incipitu" denu t tum iam iu#ta ma"e am!ula"i& sic tamen iu#ta ma"e& ut su!it 'luctus animali!us pedes caedat& su!it etiam et in centum et in ducentis passi!us ali%u tiens etiam et plus %uam %uin(ent s passus de ma"i pe" e"emum am!uletu"0 $ia enim illic penitus n n est& sed t tum e"emi sunt a"en sae. /. P)a"anitae autem& %ui i!i c nsue$e"unt am!ula"e cum camelis suis& si(na si!i l cis et l cis p nent& ad %uae si(na se tendent et sic am!ulant pe" diem. n cte autem si(na cameli attendunt. et %uid plu"a< dili(entius et secu"ius iam in e l c e# c nsuetudine P)a"anitae am!ulant n cte& %uam ali%ui ) minum am!ula"e p test in )is l cis& u!i $ia ape"ta est. ,. in e e"( l c de inte" m ntes e#i$imus "edeuntes& in %u l c et euntes inte" m ntes int"a$e"amus& ac sic e"( denu plica$imus n s ad ma"e. 'ilii etiam Is"a)el "e$e"tentes a m nte Dei Sina us%ue ad eum l cum "e$e"si sunt pe" ite"& %u d ie"ant& id est us%ue ad

Itinerarium Egeriae

pa(. ; di -3

eum l cum& u!i de inte" m ntes e#i$imus et iun#imus n s denu ad ma"e "u!"um et inde n s iam ite" n st"um& %u $ene"amus& "e$e"si sumus0 'ilii autem Is"a)el de e dem l c & sicut sc"iptum est in li!"is sancti * 4si& am!ula$e"unt ite" suum +c'. num. 1A& 11 et ,,& ,:.. -. n s autem e dem itine"e et eisdem mansi ni!us& %ui!us ie"amus& "e$e"si sumus in Clesma. in Clesma autem cum $enissemus& necesse n s 'uit denu et i!i denu "esume"e& %u niam ite" e"emi a"en sum $alde 'ece"amus.

capitulum =II 1. sane licet te""a Gesse iam n sse& id est %ua p"imitus ad Ae(4ptum 'ue"am& tamen ut pe"$ide"em mnia l ca& %uae 'ilii Is"a)el e#euntes de Ramesse teti(e"ant euntes +c'. e# d. 1/& ,; s%%..& d nec pe"$eni"ent us%ue ad ma"e "u!"um& %ui l cus nunc de cast" & %ui i!i est& appellatu" Clesma6 deside"ii e"( 'uit& ut de Clesma ad te""am Gesse e#i"emus& id est ad ci$itatem& %uae appellatu" A"a!ia& %uae ci$itas in te""a Gesse est6 nam inde ipsum te""it "ium sic appellatu"& id est te""a A"a!iae& te""a Iesse& %uae tamen te""a Ae(4pti pa"s est& sed meli " satis %uam mnis Ae(4ptus est +c'. (en. -9& 1A et -:& ,-.. /. sunt e"( a Clesma& id est a ma"e "u!" & us%ue ad A"a!iam ci$itatem mansi nes %uattu " pe" e"em & sic tamen pe" e"emum& ut cata mansi nes m naste"ia sint cum militi!us et p"aep sitis& %ui n s deduce!ant sempe" de cast" ad cast"um. in e e"( itine"e sancti& %ui n !iscum e"ant& ) c est cle"ici $el m nac)i& stende!ant n !is sin(ula l ca& %uae sempe" e( iu#ta sc"iptu"as "e%ui"e!am6 nam alia in sinist" & alia in de#t" de itine"e n !is e"ant& alia etiam l n(ius de $ia& alia in p" #im . ,. nam mi)i c"edat $ l a''ecti $est"a& %uantum tamen pe"$ide"e p tui& 'ili s Is"a)el sic am!ulasse& ut %uantum i"ent de#t"a& tantum "e$e"te"entu" sinist"a& %uantum denu in ante i!ant& tantum denu "et" "e$e"te!antu"0 et sic 'ece"unt ipsum ite"& d nec pe"$eni"ent ad ma"e "u!"um +c'. e# d. 1-& /.. -. nam et Epauleum stensum est n !is& de c nt"a tamen& et *a(dalum 'uimus. nam cast"um est i!i nunc )a!ens p"aep situm cum milite& %ui i!i nunc p"aesidet p" disciplina R mana. nam et n s iu#ta c nsuetudinem dedu#e"unt inde us%ue ad aliud cast"um& et l c Belsep) n stensum est n !is& imm in e l c 'uimus. nam ipse est campus sup"a ma"e "u!"um iu#ta latus m ntis& %uem supe"ius di#i& u!i 'ilii Is"a)el& cum $idissent Ae(4pti s p st se $enientes& e#clama$e"unt +c'. e# d. 1-& 1A.. 9.

Itinerarium Egeriae

pa(. 5 di -3

Ot n etiam stensum est n !is& %u d est iu#ta dese"ta l ca& sicut sc"iptum est +c'. e# d. 1,& /A.& nec n n etiam et S cc) t). S cc) t) autem est cli$us m dicus in media $alle& iu#ta %uem c lliculum 'i#e"unt cast"a 'ilii Is"a)el +c'. e# d. 1/& ,;.6 nam )ic est l cus& u!i accepta est le# pasc)ae +c'. e# d. 1/& -,.. :. Pit) na etiam ci$itas& %uam aedi'ica$e"unt 'ilii Is"a)el +c'. e# d. 1& 11.& stensa est n !is in ips itine"e& in e tamen l c & u!i iam 'ines Ae(4pti int"a$imus& "elin%uentes iam te""as Sa"acen "um0 nam et ipsud nunc P)it na cast"um est. ;. >e" um autem ci$itas& %uae 'uit ill temp "e& id est u!i ccu""it I sep) pat"i su Iac ! $enienti& sicut sc"iptum est in li!" Genesis +c'. (en. -:& /3.& nunc est c me& sed ("andis& %u d n s dicimus $icus. nam ipse $icus ecclesiam )a!et et ma"t4"ia et m naste"ia plu"ima sanct "um m nac) "um& ad %uae sin(ula $idenda necesse n s 'uit i!i descende"e iu#ta c nsuetudinem& %uam tene!amus. 5. nam ipse $icus nunc appellatu" >e" & %uae tamen >e" a te""a Iesse milia"i iam se#t decim est& nam in 'ini!us Ae(4pti est. l cus autem ipse satis ("atus est& nam et pa"s %uaedam 'luminis Nili i!i cu""it. 3. ac sic e"( e#euntes de >e" pe"$enimus ad ci$itatem& %uae appellatu" A"a!ia& %uae est ci$itas in te""a Iesse& unde sc"iptum est di#isse P)a"a nem ad I sep)0 1in meli "i te""a Ae(4pti c ll ca pat"em tuum et '"at"es in te""a Iessen& in te""a A"a!iae2 +c'. (en. -;& :..

capitulum =III 1. de A"a!ia autem ci$itate %uattu " milia passus sunt Ramessen. n s autem& ut $eni"emus ad mansi nem A"a!iae& pe" media Ramesse t"ansi$imus0 %uae Ramessen ci$itas nunc campus est& ita ut nec unam )a!itati nem )a!eat. pa"et sane& %u niam et in(ens 'uit pe" (i"um et multas 'a!"icas )a!uit6 "uinae enim ipsius& %uemadm dum c llapsae sunt& in ) die in'initae pa"ent. /. nunc autem i!i ni)il aliud est nisi tantum unus lapis in(ens T)e!eus& in %u sunt duae statuae e#clusae in(entes& %uas dicunt esse sanct "um ) minum& id est * 4si et Aa" n6 nam dicent& e %u d 'ilii Is"a)el in ) n "e ips "um eas p sue"int. ,. et est i!i p"aete"ea a"! " sic m "i& %uae dicitu" a pat"ia"c)is p sita esse6 nam iam $etustissima est et ide pe"m dica est& licet tamen ad)uc '"uctus a''e"at. nam cuicum%ue inc mm ditas 'ue"it& $adent i!i et t llent su"cul s& et p" de illis est.

Itinerarium Egeriae

pa(. 3 di -3

-. ) c autem "e'e"ente sanct episc p de A"a!ia c (n $imus6 nam ipse n !is di#it n men ipsius a"! "is& %uemadm dum appellant eam G"aece& id est DENDROS ALCT>IAS& %u d n s dicimus a"! " $e"itatis. %ui tamen sanctus episc pus n !is Ramessen ccu""e"e di(natus est6 nam est iam seni " $i"& $e"e satis "eli(i sus e# m nac) et a''a!ilis& suscipiens pe"e("in s $alde !ene6 nam et in sc"iptu"is Dei $alde e"uditus est. 9. ipse e"( cum se di(natus 'uisset $e#a"e et i!i n !is ccu""e"e& sin(ula i!i stendit seu "etulit de illas statuas& %uas di#i& ut etiam et de illa a"! "e sic m "i. nam et ) c n !is ipse sanctus episc pus "etulit& e %u d P)a"a & %uand $idit& %u d 'ilii Is"a)el dimise"ant eum& tunc ille& p"ius%uam p st ill s ccupa"et& isset cum mni e#e"citu su int"a Ramesse et incendisset eam mnem& %uia in'inita e"at $alde& et inde p st 'ili s Is"a)el 'uisset p" 'ectus.

capitulum ID 1. n !is autem ' "tuitu ) c ("atissimum e$enit& ut ea die& %ua $enimus ad mansi nem A"a!ia& p"idie !eatissim die Epip)ania esset6 nam eadem die $i(iliae a(endae e"ant in ecclesia. ac sic e"( ali%u !idu i!i tenuit n s sanctus episc pus& sanctus et $e"e ) m Dei& n tus mi)i iam satis de e temp "e& a %u ad T)e!aidam 'ue"am. /. ipse autem sanctus episc pus e# m nac) est6 nam a pisinn in m naste"i nut"itus est& et ide aut tam e"uditus in sc"iptu"is est aut tam emendatus in mni $ita sua& ut et supe"ius di#i. ,. n s autem inde iam "emisimus milites& %ui n !is p" disciplina R mana au#ilia p"ae!ue"ant& %uandiu pe" l ca suspecta am!ula$e"amus6 iam autem& %u niam a(e" pu!licum e"at pe" Ae(4ptum& %u d t"ansie!at pe" A"a!iam ci$itatem& id est %u d mittit de T)e!aida in Pelusi 0 et ide iam n n 'uit necesse $e#a"e milites. -. p" 'iciscentes e"( inde t tum pe" te""am Gessen ite" 'ecimus sempe" inte" $ineas& %uae dant $inum& et $ineas& %uae dant !alsamum& et inte" p ma"ia et a(" s cultissim s et ) "t s plu"im s ite" )a!uimus t tum supe" "ipam 'luminis Nili inte" 'und s '"e%uentissim s& %uae 'ue"ant %u ndam $illae 'ili "um Is"a)el. et %uid plu"a< pulc)"i "em te""it "ium put me nus%uam $idisse %uam est te""a Iessen. 9.

Itinerarium Egeriae

pa(. 1A di -3

ac sic e"( a! A"a!ia ci$itate ite" 'acientes pe" !idu t tum pe" te""am Gessen pe"$enimus Tat)nis& in ea ci$itate& u!i natus est sanctus * 4ses +c'. num. 1,& /,.. )aec est autem ci$itas Tat)nis& %uae 'uit %u ndam met" p lis P)a"a nis. :. et licet ea l ca& ut supe"ius di#i& iam n sse& id est %uand Ale#and"iam $el ad T)e!aidem 'ue"am& tamen %uia ad plenum disce"e $ le!am l ca& %uae am!ula$e"unt 'ilii Is"a)el p" 'iciscentes e# Ramesse us%ue ad m ntem Dei sanctum Sina0 ac sic necesse 'uit etiam denu ad te""am Gessen "e$e"ti et inde Tat)nis. p" 'iciscentes e"( de Tat)nis& am!ulans pe" ite" iam n tum pe"$eni Pelusi . ;. et inde p" 'iciscens denu & 'aciens ite" pe" sin(ulas mansi nes Ae(4pti& pe" %uas ite" )a!ue"amus& pe"$eni ad 'ines Palaestinae. et inde in n mine C)"isti Dei n st"i 'aciens denu mansi nes ali%u d pe" Palaestina "e("essa sum in Aelia& id est in Ie"us limam.

capitulum D 1. item t"ansact ali%uant temp "e et iu!ente De 'uit denu $ luntas accedendi us%ue ad A"a!iam& id est ad m ntem Na!au& in e l c & in %u iussit Deus ascende"e * 4sen dicens ad eum0 1ascende in m ntem A"a! t& m ntem Na!au& %ui est in te""a * a! c nt"a 'aciem Ie"ic) & et $ide te""am C)anaan& %uam e( d 'iliis Is"a)el in p ssessi nem& et m "e"e in m nte ips & in %uem ascende"is2 +c'. deut. ,/& -3@9A.. /. ita%ue e"( Deus n ste" Iesus& %ui spe"antes in se n n dese"et& etiam et in ) c $ luntati meae e''ectum p"aesta"e di(natus est. ,. p" 'iciscens e"( Ie"us lima 'aciens ite" cum sanctis& id est p"es!4te" et diac ni!us de Ie"us lima et '"at"i!us ali%uantis& id est m nac)is& pe"$enimus e"( us%ue ad eum l cum I "danis& u!i 'ilii Is"a)el t"ansie"ant& %uand e s sanctus Iesus& 'ilius Na$e& I "danem t"aiece"at& sicut sc"iptum est in li!" Iesu Na$e +c'. I s. , et -.. nam et l cus ille stensus est n !is %uasi m dice alti "& u!i 'ilii Ru!en et Gad et dimidia t"i!us *anasse 'ece"ant a"am +c'. I s. //& 3?,-.& in ea pa"te "ipae& %ua est Ie"ic) . -. t"anseuntes e"( 'lu$ium pe"$enimus ad ci$itatem& %ui appellatu" Li!iada& %uae est in e camp & in %u tunc 'ilii Is"a)el cast"a 'i#e"ant. nam et 'undamenta de cast"is 'ili "um Is"a)el et )a!itati ni!us ips "um& u!i c mm "ati sunt& in e l c in ) die pa"ent. campus enim ipse est in'initus su!te" m ntes A"a!iae supe" I "danem. nam )ic est l cus& de %u sc"iptum est0 1et pl "a$e"unt 'ilii Is"a)el * 4sen in A"a! t * a! et I "dane c nt"a Ie"ic) %uad"a(inta die!us2 +c'. deut. ,-& 5..

Itinerarium Egeriae

pa(. 11 di -3

9. )ic etiam l cus est& u!i p st "ecessum * 4si statim Iesus& 'ilius Na$e& "epletus est spi"itu scientiae0 imp sue"at enim * 4ses manus suas supe" eum& sicut sc"iptum est +c'. deut. ,-& 3.. :. nam ipse est l cus& u!i sc"ipsit * 4ses li!"um Deute" n mii +c'. deut. ,1& /-.. )ic etiam est l cus& u!i l cutus est * 4ses in au"es t tius ecclesiae Is"a)el $e"!a cantici us%ue in 'inem )uius& %ui sc"iptus est in li!" Deute" n mii +c'. deut. ,1& ,A et ,/& 1?-,.. )ic est ipse l cus& u!i !enedi#it sanctus * 4ses& ) m Dei& 'ili s Is"a)el sin(ulatim pe" "dinem ante !itum suum +c'. deut. ,,.. ;. n s e"( cum $enissemus in e dem camp & pe"accessimus ad l cum ipsum& et 'acta est i!i "ati & lecta etiam pa"s %uaedam Deute" n mii in e l c nec n n etiam et canticus ipsius& sed et !enedicti nes& %uas di#e"at supe" 'ili s Is"a)el. et ite"at p st lecti ne 'acta est "ati & et ("atias De a(entes m $imus inde. id enim n !is sempe" c nsuetudinis e"at& ut u!icum%ue ad l ca deside"ata accede"e $ le!amus& p"imum i!i 'ie"et "ati & deinde le(e"etu" lecti ipsa de c dice& dice"etu" etiam psalmus unus pe"tinens ad "em et ite"at 'ie"et i!i "ati . )anc e"( c nsuetudinem iu!ente De sempe" tenuimus& u!icum%ue ad l ca deside"ata p tuimus pe"$eni"e. 5. ac sic e"( & ut c eptum pus pe"'ice"etu"& c epimus 'estina"e& ut pe"$eni"emus ad m ntem Na!au. eunti!us n !is c mm nuit p"es!4te" l ci ipsius& id est de Li!iade& %uem ipsum n !iscum " (antes m $e"amus de mansi ne& %uia melius ipsa l ca n $e"at6 dicit e"( n !is ipse p"es!4te"0 1si $ultis $ide"e a%uam& %uae 'luit de pet"a& id est %uam dedit * 4ses 'iliis Is"a)el sitienti!us +c'. e# d. 1;& : et num. /A& 5.& p testis $ide"e& si tamen $ lue"itis la! "em $ !is imp ne"e& ut de $ia camsemus ' "sitan milia"i se#t 2. 3. %u d cum di#isset& n s satis a$idi ptati sumus i"e& et statim di$e"tentes a $ia secuti sumus p"es!4te"um& %ui n s duce!at. in e e"( l c ecclesia est pisinna su!te" m ntem& n n Na!au& sed alte"um inte"i "em0 sed nec ipse l n(e est de Na!au. m nac)i autem plu"imi c mmanent i!i $e"e sancti et %u s )ic ascites $ cant.

capitulum DI 1. )i e"( sancti m nac)i di(nati sunt n s suscipe"e $alde )umane& nam et ad salutati nem suam pe"mise"unt n s in("edi. cum autem in("essi 'uissemus ad e s& 'acta "ati ne cum ipsis eul (ias n !is da"e di(nati sunt& sicut )a!ent c nsuetudinem dandi )is& %u s )umane suscipiunt. /.

Itinerarium Egeriae

pa(. 1/ di -3

i!i e"( inte" ecclesiam et m naste"ia in medi 'luit de pet"a& a%ua in(ens& pulc)"a& $alde et limpida& sap "is ptimi. tunc inte"" (a$imus n s etiam et ill s sanct s m nac) s& %ui i!i mane!ant& %uae esset )aec a%ua talis et tanti sap "is. tunc illi di#e"unt0 1)aec est a%ua& %uam dedit sanctus * 4ses 'iliis Is"a)el in )ac e"em 2. ,. 'acta est e"( iu#te c nsuetudinem i!i "ati et lecti ipsa de li!"is * 4si lecta& dictus etiam psalmus unus6 et sic simul cum illis sanctis cle"icis et m nac)is& %ui n !iscum $ene"ant& pe"e#i$imus ad m ntem. multi autem et e# ipsis m nac)is sanctis& %ui i!i c mmane!ant iu#ta a%ua ipsa& %ui tamen p tue"unt imp ne"e si!i la! "em& di(nati sunt n !iscum ascende"e m ntem Na!au. -. ita%ue e"( p" 'iciscentes de e dem l c pe"$enimus ad "adicem m ntis Na!au& %ui e"at $alde e#celsus& ita tamen& ut pa"s eius ma#ima sedend in asellis p ssit su!i"i6 m dice autem e"at ac"ius& %u d pedi!us necesse e"at su!i"i cum la! "e& sicut et 'actum est.

capitulum DII 1. pe"$enimus e"( ad summitatem m ntis illius& u!i est nunc ecclesia n n ("andis in ipsa summitate m ntis Na!au. int"a %uam ecclesiam in e l c & u!i pulpitus est& $idi l cum m dice %uasi alti "em tantum )ispatii )a!entem& %uantum mem "iae s lent )a!e"e. /. tunc e"( inte"" (a$i ill s sanct s& %uidnam esset ) c6 %ui "esp nde"unt0 1)ic p situs est sanctus * 4ses a! an(elis& %u niam& sicut sc"iptum est& sepultu"am illius nullus ) minum scit +c'. deut. ,-& :.& %u niam ce"tum est eum a! an(elis 'uisse sepultum. nam mem "ia illius& u!i p situs sit& in ) die n n stenditu"6 sicut enim n !is a mai "i!us& %ui )ic manse"unt& u!i stensum est& ita et n s $ !is m nst"amus0 %ui et ipsi tamen mai "es ita si!i t"aditum a mai "i!us suis esse dice!ant2. ,. ita%ue e"( m # 'acta est "ati & et mnia& %uae in sin(ulis l cis sanctis pe" "dinem c nsue$e"amus 'ace"e& etiam et )ic 'acta sunt0 et sic c epimus e("ede"e de ecclesia. tunc autem %ui e"ant l ci n t "es& id est p"es!4te"i $el m nac)i sancti& di#e"unt n !is0 1si $ultis $ide"e l ca& %uae sc"ipta sunt in li!"is * 4si& accedite ' "as [)] stium ecclesiae et de summitate ipsa& e# pa"te tamen ut p suunt )inc pa"e"e& attendite et $idete& et dicimus $ !is sin(ula& %uae sunt l ca )aec& %uae pa"ent2. -. tunc n s (a$isi satis statim e("essi sumus ' "as. nam de [)] sti ipsius ecclesiae $idimus l cum& u!i int"at I "danis in ma"e m "tuum& %ui l cus su!te" n s& %uemadm dum sta!amus& pa"e!at. $idimus etiam de c nt"a n n s lum Li!iadam& %uae

Itinerarium Egeriae

pa(. 1, di -3

cit"a I "danem e"at& sed et Ie"ic) & %uae t"ans I "danem6 tantum emine!at e#celsus l cus& u!i sta!amus& id est ante [)] stium ecclesiae. 9. ma#ima etiam pa"s Palaestinae& %uae est te""a "ep" missi nis& inde $ide!atu"& nec n n et mnis te""a I "danis& in %uantum tamen p te"at culis c nspici. in sinist"a autem pa"te $idimus te""as S d mitum mnes nec n n et Se( "& %uae tamen Se( " s la de illis %uin%ue in ) die c nstat +c'. (en. 13& // et deut. ,-& ,.. :. nam et mem "iale i!i est6 de cete"is autem illis ci$itati!us ni)il aliud appa"et nisi su!$e"si "uina"um& %uemadm dum in cine"em c n$e"sae sunt. l cus etiam& u!i 'uit titulus u# "is L t)& stensus est n !is& %ui l cus etiam in sc"iptu"is le(itu" +c'. (en. 13& /:.. ;. sed mi)i c"edite& d minae $ene"a!iles& %uia c lumna ipsa iam n n pa"et& l cus autem ipse tantum stenditu"0 c lumna autem ipsa dicitu" ma"i m "tu 'uisse c pe"ta. ce"te l cum 7cum8 $ide"emus& c lumnam nullam $idimus& et ide 'alle"e $ s supe" )anc "em n n p ssum. nam episc pus l ci ipsius& id est de Se( "& di#it n !is& %u niam iam ali%u t anni essent& a %u n n pa"e"et c lumna illa. nam de Se( " ' "sitan se#t milia"i ipse l cus 7est8& u!i stetit c lumna illa& %u d nunc t tum c pe"it a%ua. 5. item de de#t"a pa"te ecclesiae& a ' "as tamen& accessimus et stensae sunt n !is inde a c nt"a duae ci$itates& id est Ese! n& %uae 'uit "e(is Se n& "e(is Am ""e "um +c'. num. /1& /:.& %uae nunc appellatu" E#e! n& et alia O( +c'. num. /1& ,,.& "e(is Basan& %uae nunc dicitu" Sasd"a. item de e dem l c stensa est n !is a c nt"a E ( "& %uae 'uit ci$itas "e(ni Ed m +c'. num. /,& /5.. 3. )ae autem ci$itates mnes& %uas $ide!amus& in m nti!us e"ant p sitae& in'"a autem m dice de "sum plani " l cus n !is $ide!atu". tunc dictum est n !is& %uia in isdem die!us& %ua sanctus * 4ses $el 'ilii Is"a)el c nt"a illas ci$itates pu(na$e"ant& cast"a i!i 'i#a )a!uissent0 nam et si(na i!i pa"e!ant cast" "um. 1A. sane 7de8 illa pa"te m ntis& %uam di#i sinist"a& %uae e"at supe" ma"e m "tuum& stensus est n !is m ns p"aecisus $alde& %ui dictus est ante 1A("i specula2. )ic est m ns& in %u p suit Balac& 'ilius Be "& Balaam di$inum ad maledicend s 'ili s Is"a)el et n luit Deus ita pe"mitte"e& sicut sc"iptum est +c'. num. /,& 1-.. 11. ac sic e"( $isis mni!us& %uae deside"a!amus& in n mine Dei "e$e"tentes pe" Ie"ic) et ite" mne& %u d i$e"amus& "e("essi sumus in Ie"us limam.

Itinerarium Egeriae

pa(. 1- di -3

capitulum DIII 1. item p st ali%uantum tempus $ lui etiam ad "e(i nem Ausitidem accede"e p" pte" $isendam mem "iam sancti I ! ("atia "ati nis +c'. I ! 1& 1.. mult s enim sanct s m nac) s $ide!am inde $enientes in Ie"us limam ad $isenda l ca sancta ("atia "ati nis& %ui sin(ula "e'e"entes de eisdem l cis 'ece"unt ma(is deside"ium imp nendi mi)i la! "is& ut etiam us%ue ad illa l ca accede"em& si tamen la! " dici p test& u!i ) m deside"ium suum c mple"i $idet. /. ita%ue e"( p" 'ecta sum de Ie"us lima cum sanctis& %ui tamen di(nati sunt itine"i me c mitatum p"aesta"e& et ipsi tamen ("atia "ati nis. )a!ens e"( ite" a! Ie"us lima us%ue ad Ca"neas eund pe" mansi nes ct ? Ca"neas autem dicitu" nunc ci$itas I !& %uae ante dicta est Denna!a in te""a Ausitidi +c'. (en. ,:& ,/.& in 'ini!us Idumeae et A"a!iae ? 0 in %u itine"e iens $idi supe" "ipam 'luminis I "danis $allem pulc)"am satis et am enam& a!undantem $ineis et a"! "i!us& %u niam a%uae multae i!i e"ant et ptimae satis. ,. nam in ea $alle $icus e"at ("andis& %ui appellatu" nunc Sedima. in e e"( $ic & %ui est in media planitie p situs& in medi l c est m nticulus n n satis ("andis& sed 'actus sicut s lent esse tum!ae& sed ("andes0 i!i e"( in summ ecclesia est et de "sum pe" (i"um ipsius c lliculi pa"ent 'undamenta ("andia anti%ua& nunc autem in ips $ic tu"!ae ali%uantae c mmanent. -. e( autem cum $ide"em l cum tam ("atum& "e%uisi$i& %uisnam l cus esset ille tam am enus. tunc dictum est mi)i0 1)aec est ci$itas "e(is *elc)isedec)& %uae dicta est ante Salem& unde nunc c ""upt se"m ne Sedima appellatu" ipse $icus. nam in ist c llicul & %ui est medi $ic p situs& in summitatem ipsius 'a!"icam %uam $ides ecclesia est& %uae ecclesia nunc appellatu" G"aec se"m ne FOPGF *elc)isedec). nam )ic est l cus& u!i ptulit *elc)isedec) ) stias De pu"as& id est panes et $inum& sicut sc"iptum est eum 'ecisse2 +c'. (en. 1-& 15..

capitulum DI= 1. statim e"( ut )aec audi$i& descendimus de animali!us& et ecce ccu""e"e di(natus est sanctus p"es!4te" ipsius l ci et cle"ici6 %ui n s statim suscipientes du#e"unt sus ad ecclesiam. u!i cum $enissemus& statim iu#ta c nsuetudinem p"imum 'acta est "ati &

Itinerarium Egeriae

pa(. 19 di -3

deinde lectus est ipse l cus de li!" sancti * 4si& dictus est etiam psalmus unus c mpetens l c ipsi& et denu 'acta. "ati ne descendimus. /. cum e"( descendissemus& ait n !is ille sanctus p"es!4te" iam seni " et de sc"iptu"is !ene inst"uctus& id est %ui ipsi l c p"aee"at e# m nac) & cui p"es!4te" et episc pi plu"imi& %uantum p stm dum c (n $imus& $itae ipsius testim nium ("ande 'e"e!ant& nam ) c de ips dice!ant& di(nus %ui p"aesit in ) c l c & u!i sanctus *elc)isedec) ad$enientem sanctum A!"a)am ) stias De pu"as p"imus ptulit0 cum e"( descendissemus& ut supe"ius di#i& de ecclesia de "sum& ait n !is ipse sanctus p"es!4te"0 1ecce ista 'undamenta in (i" c llicul ist & %uae $idetis& )ae sunt de palati "e(is *elc)isedec). nam inde ad)uc sic si %uis su!it iu#ta si!i $ult 'ace"e d mum et 'undamenta inde c ntin(et& ali%u tiens et de a"(ent et ae"ament m dica '"ustella i!i in$enit. ,. nam ecce ista $ia& %uam $idetis t"ansi"e inte" 'lu$ium I "danem et $icum istum& )aec est %ua $ia "e("essus est sanctus A!"a)am de caede C d lla( m "& "e(is (entium& "e$e"tens in S d mis& %ua ei ccu""it sanctus *elc)isedec)& "e# Salem2 +c'. (en. 1-& 1 et 15..

capitulum D= 1. tunc e"( %uia "etine!am sc"iptum esse !aptiHasse sanctum I )annem in En n iu#ta Salim +c'. I ! ,& /,.& "e%uisi$i de e & %uam l n(e esset ipse l cus. tunc ait ille sanctus p"es!4te"0 1ecce )ic est in ducentis passi!us. nam si $is& ecce m d pedi!us duc $ s i!i. nam )aec a%ua tam ("andis et tam pu"a& %uam $idetis in ist $ic & de ips ' nte $enit2. /. tunc e"( ("atias ei a(e"e c epi et " (a"e& ut duce"et n s ad l cum& sicut et 'actum est. statim e"( c epimus i"e cum e pedi!us t tum pe" $allem am enissimam& d nec pe"$eni"emus us%ue ad ) "tum p ma"ium $alde am enum& u!i stendit n !is in medi ' ntem a%uae ptimae satis et pu"ae& %ui a semel inte("um 'lu$ium dimitte!at. )a!e!at autem ante se ipse ' ns %uasi lacum& u!i pa"e!at 'uisse pe"atum sanctum I )annem !aptistam. ,. tunc di#it n !is ipse sanctus p"es!4te"0 1in ) die )ic ) "tus alite" n n appellatu" G"aec se"m ne nisi I)p = t u a(i u I )anni& id est %u d $ s dicitis Latine ) "tus sancti I )annis2. nam et multi '"at"es sancti m nac)i de di$e"sis l cis $enientes tendunt se& ut la$entu" in e l c . -.

Itinerarium Egeriae

pa(. 1: di -3

denu e"( et ad ipsum ' ntem& sicut et in sin(ulis l cis& 'acta est "ati et lecta est ipsa lecti 6 dictus etiam psalmus c mpetens et sin(ula& %uae c nsuetudinis n !is e"ant 'ace"e& u!icum%ue ad l ca sancta $enie!amus& ita et i!i 'ecimus. 9. illud etiam p"es!4te" sanctus di#it n !is& e %u d us%ue in ) die"na die sempe" cata pasc)a& %uicum%ue essent !aptiHandi in ips $ic & id est in ecclesia& %uae appellatu" FOPGF *elc)isedec)& mnes in ips ' nte !aptiHa"entu"& sic "edi"ent matu"e ad candelas cum cle"icis et m nac)is dicend psalm s $el antip) nas et sic a ' nte us%ue ad ecclesiam sancti *elc)isedec) deduce"entu" matu"e mnes& %ui 'uissent !aptiHati. :. n s e"( accipientes de p"es!4te" eul (ias& id est de p ma"i sancti I )annis !aptistae& similite" et de sanctis m nac)is& %ui i!i m naste"ia )a!e!ant in ips ) "t p ma"i & et ("atias sempe" De a(entes p" 'ecti sumus ite" n st"um& %u i!amus.

capitulum D=I 1. ac sic e"( euntes ali%uandiu pe" $allem I "danis supe" "ipam 'luminis ipsius& %uia i!i n !is ite" e"at ali%uandiu& ad su!it $idimus ci$itatem sancti p" p)etae >eliae& id est T)es!e& unde ille )a!uit n men >elias T)es!ites +c'. III "e(. 1;& 1.. ini!i est e"( us%ue in ) die spelunca& in %ua sedit ipse sanctus& et i!i est mem "ia sancti Get)ae& cuius n men in li!"is Iudicum le(imus +c'. iud. 11 et 1/& ;.. /. ac sic e"( et i!i ("atias De a(entes iu#ta c nsuetudinem pe"e#i$imus ite" n st"um. item euntes in e itine"e $idimus $allem de sinist" n !is $enientem am enissimam& %uae $allis e"at in(ens& mittens t ""entem in I "danem in'initum. et i!i in ipsa $alle $idimus m naste"ium cuiusdam '"at"is nunc& id est m nac)i. ,. tunc e( & ut sum satis cu"i sa& "e%ui"e"e c epi& %uae esset )aec $allis& u!i sanctus m nac)us nunc m naste"ium si!i 'ecisset6 n n enim puta!am ) c sine causa esse. tunc di#e"unt n !is sancti& %ui n !iscum ite" 'acie!ant& id est l ci n t "es0 1)aec est $allis C ""a& u!i sedit sanctus >elias T)es!ites temp "i!us Ac)a! "e(is +c'. III "e(. 1;& ,?:.& %ua 'amis 'uit& et iuss Dei c "$us ei escam p "ta!at& et de e t ""ente a%uam !i!e!at. nam )ic t ""ens& %uem $ides de ipsa $alle pe"cu""entem in I "danem& )ic est C ""a 1. -. ac sic e"( ni)il minus De ("atias a(entes& %ui n !is n n me"enti!us sin(ula& %uae deside"a!amus& di(na!atu" stende"e& ita%ue e"( i"e c epimus ite" n st"um sicut sin(ulis die!us. ac sic e"( 'acientes ite" sin(ulis die!us ad su!it de late"e sinist" & unde e c nt"a pa"tes P) enicis $ide!amus& appa"uit n !is m ns in(ens et altus in'initum& %ui tende!atu" in l n( * * *

Itinerarium Egeriae

pa(. 1; di -3

[deest unum ' lium.] 9. %ui sanctus m nac)us $i" ascitis necesse )a!uit p st t t ann s& %ui!us sede!at in e"emum& m $e"e se et descende"e ad ci$itatem Ca"neas& ut c mm ne"et episc pum $el cle"ic s temp "is ipsius& iu#ta %u d ei 'ue"at "e$elatum& ut ' de"ent in e l c & %ui ei 'ue"at stensus& sicut et 'actum est. :. %ui ' dientes in e l c & %ui stensus 'ue"at& in$ene"unt speluncam& %uam se%uentes 'ue"unt ' "sitan pe" passus centum& %u ad su!it ' dienti!us illis adpa"uit lapis0 %uem lapidem cum pe"disc pe"uissent& in$ene"unt sculptum in c pe"cul ipsius I !. cui I ! ad tunc in e l c 'acta est ista ecclesia& %uam $idetis& ita tamen& ut lapis cum c "p "e n n m $e"etu" in ali l c & sed i!i& u!i in$entum 'ue"at c "pus& p situm esset& et ut c "pus su!te" alta"ium iace"et. illa autem ecclesia& %uam t"i!unus nesci %ui 'acie!at& sic stat inpe"'ecta us%ue in ) die. ;. ac sic e"( n s alia die mane " (a$imus episc pum& ut 'ace"et !lati nem& sicut et 'ace"e di(natus est& et !enedicens n s episc pus p" 'ecti sumus. c mmunicantes e"( et i!i& ("atias a(entes De sempe"& "e("essi sumus in Ie"us limam& ite" 'acientes pe" sin(ulas mansi nes& pe" %uas ie"amus [t"es ann s].

capitulum D=II 1. item in n mine Dei& t"ansact ali%uant temp "e& cum iam t"es anni pleni essent& a %u in Ie"us limam $enisse& $isis etiam mni!us l cis sanctis& ad %u s "ati nis ("atia me tende"am& et ide iam "e$e"tendi ad pat"iam animus esset0 $ lui iu!ente De & ut et ad *es p tamiam S4"iae accede"e ad $isend s sanct s m nac) s& %ui i!i plu"imi et tam e#imiae $itae esse dice!antu"& ut $i# "e'e""i p ssit6 nec n n etiam et ("atia "ati nis ad ma"t4"ium sancti T) mae ap st li& u!i c "pus illius inte("um p situm est& id est apud Edessam& %uem se illuc missu"um& p stea%uam in caelis ascendisset& Deus n ste" Iesus testatus est pe" epist lam& %uam ad A((a"um "e(em pe" Ananiam cu"s "em misit& %uae epist lam cum ("andi "e$e"entia apud Edessam ci$itatem& u!i est ipsud ma"t4"ium& cust ditu". /. nam mi)i c"edat $ l a''ecti $est"a& %u niam nullus C)"istian "um est& %ui n n se tendat illuc ("atia "ati nis& %uicum%ue tamen us%ue ad l ca sancta& id est in Ie"us limis& accesse"it6 et )ic l cus de Ie"us lima $icesima et %uinta mansi ne est. ,.

Itinerarium Egeriae

pa(. 15 di -3

et %u niam de Anti c)ia p" pius est *es p tamiam& 'uit mi)i iu!ente De p "tunum satis& ut& %uemadm dum "e$e"te!a" C nstantin p lim& %uia pe" Anti c)iam ite" e"at& inde ad *es p tamiam i"em& sicut et 'actum est De iu!ente.

capitulum D=III 1. ita%ue e"( in n mine C)"isti Dei n st"i p" 'ecta sum de Anti c)ia ad *es p tamiam )a!ens ite" pe" mansi nes seu ci$itates ali%u t p" $inciae S4"iae C elen& %uae est Anti c)iae& et inde in("essa 'ines p" $inciae Au(ust '"atensis pe"$eni ad ci$itatem >ie"ap lim& %uae est met" p lis ipsius p" $inciae& id est Au(ust '"atensis. et %u niam )aec ci$itas $alde pulc)"a et pulenta est at%ue a!undans mni!us& necesse me 'uit i!i 'ace"e stati$am& %u niam iam inde n n l n(e e"ant 'ines *es p tamiae. /. ita%ue e"( p" 'iciscens de >ie"ap lim in %uint decim milia"i in n mine Dei pe"$eni ad 'lu$ium Eup)"aten& de %u satis !ene sc"iptum est esse 1'lumen ma(num Eup)"aten2 +(en. 19& 15. et in(ens& et %uasi te""i!ilis est6 ita enim decu""it )a!ens impetum& sicut )a!et 'lu$ius R) danus& nisi %u d ad)uc mai " est Eup)"ates. ,. ita%ue e"( %u niam necesse e"at eum na$i!us t"ansi"e& et na$i!us n n nisi mai "i!us& ac sic imm "ata sum i!i ' "sitan plus media die6 et inde in n mine Dei t"ansit 'lumine Eup)"aten in("essa sum 'ines *es p tamiae S4"iae.

capitulum DID 1. ac sic denu 'aciens ite" pe" mansi nes ali%u t pe"$eni ad ci$itatem& cuius n men in sc"iptu"is p situm le(imus& id est Batanis& %uae ci$itas us%ue in ) die est. nam et ecclesia cum episc p $e"e sanct et m nac) et c n'ess "e )a!et et ma"t4"ia ali%uanta. ipsa etiam ci$itas a!undans multitudine ) minum est6 nam et miles i!i sedet cum t"i!un su . /. unde denu p" 'iciscens& pe"$enimus in n mine C)"isti Dei n st"i Edessam. u!i cum pe"$enissemus& statim pe""e#imus ad ecclesiam et ad ma"t4"ium sancti T) mae. ita%ue e"( iu#ta c nsuetudinem 'actis "ati ni!us et cete"a& %uae c nsuetud e"at 'ie"i in l cis sanctis& nec n n etiam et ali%uanta ipsius sancti T) mae i!i le(imus. ,.

Itinerarium Egeriae

pa(. 13 di -3

ecclesia autem& i!i %uae est& in(ens et $alde pulc)"a et n $a disp siti ne& ut $e"e di(na est esse d mus Dei6 et %u niam multa e"ant& %uae i!i deside"a!am $ide"e& necesse me 'uit i!i stati$a t"iduana 'ace"e. -. ac sic e"( $idi in eadem ci$itate ma"t4"ia plu"ima nec n n et sanct s m nac) s& c mmanentes ali s pe" ma"t4"ia& ali s l n(ius de ci$itate in sec"eti "i!us l cis )a!entes m naste"ia. 9. et %u niam sanctus episc pus ipsius ci$itatis& $i" $e"e "eli(i sus et m nac)us et c n'ess "& suscipiens me li!ente" ait mi)i0 1%u niam $ide te& 'ilia& ("atia "eli(i nis tam ma(num la! "em ti!i imp suisse& ut de e#t"emis p "" te""is $eni"es ad )aec l ca& ita%ue e"( & si li!ente" )a!es& %uaecum%ue l ca sunt )ic ("ata ad $idendum C)"istianis& stendimus ti!i2. tunc e"( ("atias a(ens De p"imum et sic ipsum " (a$i plu"imum& ut di(na"etu" 'ace"e& %u d dice!at. :. ita%ue e"( du#it me p"imum ad palatium A((a"i "e(is et i!i stendit mi)i a"c)i t4pam ipsius in(ens& simillimam& ut ipsi dice!ant& ma"m "eam& tanti nit "is ac si de ma"(a"ita esset6 in cuius A((a"i $ultu pa"e!at de c nt"a $e"e 'uisse )unc $i"um satis sapientem et ) n "atum. tunc ait mi)i sanctus episc pus0 1ecce "e# A((a"us& %ui ante%uam $ide"et D minum& c"edidit ei& %uia esset $e"e 'ilius Dei2. nam e"at et iu#ta a"c)i t4pa similite" de tali ma"m "e 'acta& %uam di#it 'ilii ipsius esse *a(ni& similite" et ipsa )a!ens ali%uid ("atiae in $ultu. ;. item pe"int"a$imus in inte"i "i pa"te palatii6 et i!i e"ant ' ntes pisci!us pleni& %uales e( ad)uc nun%uam $idi& id est tantae ma(nitudinis et $el tam pe"lust"es aut tam ! ni sap "is. nam ipsa ci$itas aliam a%uam penitus n n )a!et nunc nisi eam& %uae de palati e#it& %uae est ac si 'lu$ius in(ens a"(enteus. 5. et tunc "etulit mi)i de ipsa a%ua sic sanctus episc pus dicens0 1%u dam temp "e& p stea%uam sc"ipse"at A((a"us "e# ad D minum et D minus "esc"ipse"at A((a" pe" Ananiam cu"s "em& sicut sc"iptum est in ipsa epist la0 t"ansact e"( ali%uant temp "e supe"$eniunt Pe"si et (i"ant ci$itatem istam. 3. sed statim A((a"us epist lam D mini 'e"ens ad p "tam cum mni e#e"citu su pu!lice "a$it. et p st di#it0 1D mine Iesu& tu p" mise"as n !is& ne ali%uis [)] stium in("ede"etu" ci$itatem istam& et ecce nunc Pe"sae inpu(nant n s2. %u d cum di#isset tenens mani!us le$atis epist lam ipsam ape"tam "e#& ad su!it tantae tene!"ae 'actae sunt& ' "as ci$itatem tamen ante cul s Pe"sa"um& cum iam p" pe plica"ent ci$itati& ita ut us%ue te"tium milia"ium de ci$itate essent0 sed ita m # tene!"is tu"!ati sunt& ut $i# cast"a p ne"ent et pe"(i"a"ent in milia"i te"ti t tam ci$itatem. 1A.

Itinerarium Egeriae

pa(. /A di -3

ita autem tu"!ati sunt Pe"sae& ut nun%uam $ide"ent p stea& %ua pa"te in ci$itate in("ede"entu"& sed cust di"ent ci$itatem pe" (i" clusam ) sti!us in milia"i tamen te"ti & %uam tamen cust die"unt mensi!us ali%u d. 11. p stm dum autem& cum $ide"ent se null m d p sse in("edi in ci$itatem& $ lue"unt siti e s ccide"e& %ui in ci$itate e"ant. nam m nticulum istum& %uem $ides& 'ilia& supe" ci$itate )ac& in ill temp "e ipse )uic ci$itati a%uam minist"a!at. tunc $identes ) c Pe"sae a$e"te"unt ipsam a%uam a ci$itate et 'ece"unt ei decu"sum c nt"a ips l c & u!i ipsi cast"a p sita )a!e!ant. 1/. in ea e"( die et in ea ) "a& %ua a$e"te"ant Pe"sae a%uam& statim )ii ' ntes& %u s $ides in e l c & iuss Dei a semel e"upe"unt0 e# ea die )i ' ntes us%ue in ) die pe"manent )ic ("atia Dei. illa autem a%ua& %uam Pe"sae a$e"te"ant& ita siccata est in ea ) "a& ut nec ipsi )a!e"ent $el una die %u d !i!e"ent& %ui !sede!ant ci$itatem& sicut tamen et us%ue in ) die appa"et6 nam p stea nun%uam nec %ualiscum%ue )um " i!i appa"uit us%ue in ) die. 1,. ac sic iu!ente De & %ui ) c p" mise"at 'utu"um& necesse 'uit e s statim "e$e"ti ad sua& id est in Pe"sida. nam et p stm dum %u tienscum%ue $ lue"unt $eni"e et e#pu(na"e )anc ci$itatem ) stes& )aec epist la p" lata est et lecta est in p "ta& et statim nutu Dei e#pulsi sunt mnes ) stes2. 1-. illud etiam "etulit sanctus episc pus0 1e %u d )ii ' ntes u!i e"upe"unt& ante sic 'ue"it campus int"a ci$itatem su!iacens palati A((a"i. %u d palatium A((a"i %uasi in editi "i l c p situm e"at& sicut et nunc pa"et& ut $ides. nam c nsuetud talis e"at in ill temp "e& ut pa!tia& %u tiens%ue 'a!"ica!antu"& sempe" in editi "i!us l cis 'ie"ent. 19. sed p stm dum %uam )ii ' ntes in e l c e"upe"unt& tunc ipse A((a"us 'ili su *a(n & id est isti& cuius a"c)i t4pa $ides iu#ta pat"e p sita& ) c palatium 'ecit in e l c & ita tamen& ut )ii ' ntes int"a palatium include"entu"2. 1:. p stea e"( %uam )aec mnia "etulit sanctus episc pus& ait ad me0 1eamus nunc ad p "tam& pe" %uam in("essus est Ananias cu"s " cum illa epist la& %uam di#e"am2. cum e"( $enissemus ad p "tam ipsam& stans episc pus 'ecit "ati nem et le(it n !is i!i ipsas epist las et denu !enedicens n s 'acta est ite"at "ati . 1;. illud etiam "etulit n !is sanctus ipse dicens0 1e %u d e# ea die& %ua Ananias cu"s " pe" ipsam p "tam in("essus est cum epist lam D mini& us%ue in p"aesentem diem cust diatu"& ne %uis immundus& ne %uis lu(u!"is pe" ipsam p "tam t"anseat& sed nec c "pus alicuius m "tui eiciatu" pe" ipsam p "tam2.

Itinerarium Egeriae

pa(. /1 di -3

15. stendit etiam n !is sanctus episc pus mem "iam A((a"i $el t tius 'amiliae ipsius $alde pulc)"a& sed 'acta m "e anti%u . du#it etiam n s et ad illum palatium supe"i "em& %u d )a!ue"at p"imitus "e# A((a"us& et si %ua p"aete"ea l ca e"ant& m nst"a$it n !is. 13. illud etiam satis mi)i ("at 'uit& ut epist las ipsas si$e A((a"i ad D minum si$e D mini ad A((a"um& %uas n !is i!i le(e"at sanctus episc pus& accipe"em mi)i a! ips sanct . et licet in pat"ia e#empla"ia ipsa"um )a!e"em& tamen ("atius mi)i $isum est& ut et i!i eas de ips accipe"em& ne %uid ' "sitan minus ad n s in pat"ia pe"$enisset6 nam $e"e amplius est& %u d )ic accepi. unde si Deus n ste" Iesus iusse"it et $ene" in pat"ia& le(itis $ s& d minae animae meae.

capitulum DD 1. ac sic e"( 'act i!i t"iduan necesse me 'uit ad)uc in ante accede"e us%ue ad C)a""is& %uia m d sic dicitu". nam in sc"iptu"is sanctis dicta est C)a""a& u!i m "atus est sanctus A!"a)am& sicut sc"iptum est in Genesi& dicente D min ad A!"a)am0 1e#i de te""a tua et de d m pat"is tui et $ade in C)a""am2 +(en. 1/& 1. et "eli%ua. /. i!i e"( cum $enissem& id est in C)a""a& i!i statim 'ui ad ecclesiam& %uae est int"a ci$itate ipsa. $idi etiam m # episc pum l ci ipsius $e"e sanctum et ) minem Dei& et ipsum et m nac)um et c n'ess "em& %ui m # n !is mnia l ca i!i stende"e di(natus est& %uae deside"a!amus. ,. nam du#it n s statim ad ecclesiam& %uae est ' "as ci$itatem in e l c & u!i 'uit d mus sancti A!"a)ae& id est in ipsis 'undamentis et de ips lapide& ut tamen dice!at sanctus episc pus. cum e"( $enissemus in ipsa ecclesia& 'acta est "ati et lectus ipse l cus de Genesi& dictus etiam unus psalmus& et ite"ata "ati ne et sic !enedicens n s episc pus e("essi sumus ' "as. -. item di(natus est n s duce"e ad puteum illum& unde p "ta!at a%uam sancta Re!ecca. et ait n !is sanctus episc pus0 1ecce puteus& unde p ta$it sancta Re!ecca camel s pue"i sancti A!"a)ae& id est EleaHa"i2 +c'. (en. /-& 19?/A.6 et sin(ula ita n !is di(na!atu" stende"e. 9. nam ecclesia& %uam di#i ' "as ci$itatem& d minae s " "es $ene"a!iles& u!i 'uit p"imitus d mus A!"a)ae& nunc et ma"t4"ium i!i p situm est& id est sancti cuiusdam m nac)i n mine >elpidi. ) c autem n !is satis ("atum e$enit& ut p"idie ma"t4"ium die i!i $eni"emus& id est sancti ipsius >elpidii& n n J7al8. *aias& ad %uam diem necesse 'uit

Itinerarium Egeriae

pa(. // di -3

undi%ue et de mni!us *es p tamiae 'ini!us mnes m nac) s in C)a""a descende"e& etiam et ill s mai "es& %ui in s litudine sede!ant& %u s ascites $ cant& pe" diem ipsum& %ui i!i satis ("andite" attenditu"& et p" pte" mem "iam sancti A!"a)ae& %uia d mus ipsius 'uit& u!i nunc ecclesia est& in %ua p situm est c "pus ipsius sancti ma"t4"is. :. ita%ue e"( ) c n !is ult"a spem ("ate satis e$enit& ut sanct s et $e"e ) mines Dei m nac) s *es p tamen s i!i $ide"emus& etiam et e s& %u "um 'ama $el $ita l n(e audie!atu"& %u s tamen n n aestima!am me penitus p sse $ide"e& n n %uia inp ssi!ile esset De etiam et ) c p"aesta"e mi)i& %ui mnia p"aesta"e di(na!atu"& sed %uia audie"am e s& e %u d e#t"a diem pasc)ae et e#t"a diem )anc n n e s descende"e de l cis suis& %u niam tales sunt& ut et $i"tutes 'aciant multas& et %u niam nescie!am& %u mense esset dies )ic ma"t4"ii& %uem di#i. ita%ue De iu!ente sic e$enit& ut ad diem& %uem nec spe"a!am& i!i $eni"em. ;. 'ecimus e"( et i!i !iduum p" pte" diem ma"t4"ii et p" pte" $isi nem sanct "um ill "um& %ui di(nati sunt ad salutandum li!enti satis anim me suscipe"e et all %ui& in %u e( n n me"e!a". nam et ipsi statim p st ma"t4"ii diem nec $isi sunt i!i& sed m # de n cte petie"unt e"emum et unus%uis%ue e "um m naste"ia sua& %ui u!i )a!e!at. 5. in ipsa autem ci$itatem e#t"a pauc s cle"ic s et sanct s m nac) s& si %ui tamen in ci$itate c mm "antu"& penitus nullum C)"istianum in$eni& sed t tum (entes sunt. nam sicut n s cum ("andi "e$e"entia attendimus l cum illum& u!i p"imitus d mus sancti A!"a)ae 'uit& p" mem "ia illius& ita et illae (entes ' "te ad mille passus de ci$itate cum ("andi "e$e"entia adtendunt l cum& u!i sunt mem "iae Nac) " et Bat)u)elis. 3. et %u niam episc pus illius ci$itatis $alde inst"uctus est de sc"iptu"is& "e%uisi$i a! e dicens0 1" ( te& d mine& ut dicas mi)i& %u d deside" audi"e.2 et ille ait0 1dic& 'ilia& %u d $is& et dicam ti!i& si sci .2 tunc e( di#i0 1sanctum A!"a)am cum pat"e T)a"a et Sa""a) u# "e et L t) '"at"is 'ili sci pe" sc"iptu"as in e l c $enisse +c'. (en. 11& ,1.6 Nac) " autem $el Bat)u)elem n n le(i& %uand in ist l c t"ansie"int& nisi %u d ) c s lum sci & %uia p stm dum pue" A!"a)ae& ut pete"et Re!eccam& 'iliam Bat)u)elis& 'ilii Nac) "& 'ili d mini sui A!"a)ae& id est Isaac& in C)a""a $ene"it2 +c'. (en. /-& 1 ss%... 1A. tunc ait mi)i sanctus episc pus0 1$e"e& 'ilia& sc"iptum est& sicut dicis& in Genesi sanctum A!"a)am )ic t"ansisse cum suis +c'. (en. 11& ,1.6 Nac) " autem cum suis $el Bat)u)elem n n dicit sc"iptu"a can nis& %u temp "e t"ansie"int. sed mani'este p stm dum )ic t"ansie"unt et ipsi6 deni%ue et mem "iae ill "um )ic sunt ' "te ad mille passus de ci$itate. nam $e"e sc"iptu"a ) c testatu"& %u niam ad accipiendam sanctam Re!eccam )uc $ene"it pue" sancti A!"a)ae et denu sanctus Iac ! )ic $ene"it& %uand accepit 'ilias La!an S4"i2. 11.

Itinerarium Egeriae

pa(. /, di -3

tunc e( "e%uisi$i& u!i esset puteus ille& u!i sanctus Iac ! p tasset pec "a& %uae pasce!at Rac)el& 'ilia La!an S4"i. et ait mi)i episc pus0 1in se#t milia"i est )inc l cus ipse iu#ta $icum& %ui 'uit tunc $illa La!an S4"i& sed cum $ lue"is i"e& imus tecum et stendimus ti!i& nam et multi m nac)i i!i sunt $alde sancti et ascites et sancta ecclesia est i!i2. 1/. illud etiam "e%uisi$i a sanct episc p & u!inam esset l cus ille C)aldae "um& u!i )a!ita$e"ant p"im T)a"a cum suis +c'. (en. 11& /5.. tunc ait mi)i ipse sanctus episc pus0 1l cus ille& 'ilia& %uem "e%ui"is& decima mansi ne est )inc intus in Pe"sida. nam )inc us%ue ad Nisi!in mansi nes sunt %uin%ue& et inde us%ue ad >u"& %uae 'uit ci$itas C)aldae "um& aliae mansi nes sunt %uin%ue6 sed m d i!i accessus R man "um n n est& t tum enim illud Pe"sae tenent. )aec autem pa"s specialite" "ientalis appellatu"& %uae est in c n'inium R man "um et Pe"sa"um $el C)aldae "um.2 1,. et cete"a plu"a "e'e""e di(natus est& sicut et cete"i sancti episc pi $el sancti m nac)i 'ace"e di(na!antu"& mnia tamen de sc"iptu"is Dei $el sanctis $i"is (esta& id est m nac)is& si$e %ui iam "ecesse"ant& %uae mi"a!ilia& 'ece"int& si$e etiam %ui ad)uc in c "p "e sunt& %uae c ttidie 'aciant& )i tamen& %ui sunt ascites. nam n l aestimet a''ecti $est"a m nac) "um ali%uand [ali%uand ] alias 'a!ulas esse nisi aut de sc"iptu"is Dei aut (esta m nac) "um mai "um.

capitulum DDI 1. p st !idu autem& %uam i!i 'ece"am& du#it n s episc pus ad puteum illum& u!i ada%ua$e"at santus Iac ! pec "a sanctae Rac)el +c'. (en. /3& /.& %ui puteus se#t milia"i est a C)a""is6 in cuius putei ) n "em 'a!"icata est i!i iu#ta sancta ecclesia in(ens $alde et pulc)"a. ad %uem puteum cum $enissemus& 'acta est a! episc p "ati & lectus etiam l cus ipse de Genesi& dictus etiam unus psalmus c mpetens l c at%ue ite"ata "ati ne !enedi#it n s episc pus. /. $idimus etiam l cum iu#ta puteum iacentem lapidem illum in'initum nimis& %uem m $e"at sanctus Iac ! a pute & %ui us%ue ) die stenditu" +c'. (en. /3& , et 1A.. ,. i!i autem ci"ca pute nulli alii c mmanent nisi cle"ici de ipsa ecclesia& %uae i!i est& et m nac)i )a!entes iu#ta m naste"ia sua& %u "um $itam sanctus episc pus n !is "etulit& sed $e"e inauditam. ac sic e"( 'acta "ati ne in ecclesia accessi cum episc p ad sanct s m nac) s pe" m naste"ia ips "um et De ("atias a(ens et ipsis& %ui di(nati sunt me pe" m naste"ia sua& u!icum%ue in("essa sum& li!enti anim suscipe"e et all %ui illis se"m ni!us& %u s di(num e"at de "e ill "um p" cede"e. nam et eul (ias di(nati sunt

Itinerarium Egeriae

pa(. /- di -3

da"e mi)i et mni!us& %ui mecum e"ant& sicut est c nsuetud m nac)is da"e& )is tamen& %u s li!enti anim suscipiunt in m nast"iis suis. -. et %u niam ipse l cus in camp ("andi est& de c nt"a stensus est mi)i a sanct episc p $icus in(ens satis ' "te ad %uin(ent s pass s de pute & pe" %uem $icum ite" )a!uimus. )ic autem $icus& %uantum episc pus dice!at& 'uit %u ndam $illa La!an S4"i& %ui $icus appellatu" Eadana. nam stensa est mi)i in ips $ic mem "ia La!an S4"i& s ce"i Iac !& stensus est etiam mi)i l cus& unde 'u"ata est Rac)el id la pat"is sui +c'. (en. ,1& 13 et ,A.. 9. ac sic e"( in n mine Dei pe"$isis mni!us 'aciens $ale sanct episc p et sanctis m nac)is& %ui n s us%ue ad illum l cum deduce"e di(nati 'ue"ant& "e("essi sumus pe" ite" $el mansi nes& %uas $ene"amus de Anti c)ia.

capitulum DDII 1. Anti c)ia autem cum 'uissem "e("essa& 'eci p stm dum septimana& %u us%ue ea& %uae necessa"ia e"ant itine"i& pa"a"entu". et sic p" 'iciscens de Anti c)ia 'aciens ite" pe" mansi nes ali%u t pe"$eni ad p" $inciam& %uae Cilicia appellatu"& %uae )a!et ci$itatem met" p lim T)a"s & u!i %uidem T)a"s et eund Ie"us limam iam 'ue"am. /. sed %u niam de T)a"s te"tia mansi ne& id est in Isau"ia& est ma"t4"ium sanctae T)eclae& ("atum 'uit satis& ut etiam illuc accede"em& p"aese"tim cum tam in p" #im esset.

capitulum DDIII 1. nam p" 'iciscens de T)a"s pe"$eni ad %uandam ci$itatem sup"a ma"e ad)uc Ciliciae& %uae appellatu" P mpei p lim. et inde& iam in("essa 'ines Isau"iae mansi in ci$itate& %uae appellatu" C "ic . ac te"tia die pe"$eni ad ci$itatem& %uae appellatu" Seleucia Isau"iae. u!i cum pe"$enissem& 'ui ad episc pum $e"e sanctum e# m nac) & $idi etiam i!i ecclesiam $alde pulc)"am in eadem ci$itate. /. et %u niam inde ad sanctam T)eclam& %ui l cus est ult"a ci$itatem in c lle sed plan & )a!e!at de ci$itate ' "sitan mille %uin(ent s passus& malui e"( pe"e#i"e illuc& ut stati$a& %uam 'actu"a e"am& i!i 'ace"em. i!i autem ad sanctam ecclesiam ni)il aliud est nisi m naste"ia sine nume" $i" "um ac mulie"um.

Itinerarium Egeriae

pa(. /9 di -3

,. nam in$eni i!i ali%uam amicissimam mi)i& et cui mnes in "iente testim nium 'e"e!ant $itae ipsius& sancta diac nissa n mine *a"t)ana& %uam e( apud Ie"us limam n $e"am& u!i illa ("atia "ati nis ascende"at6 )aec autem m naste"ia ap tactitum seu $i"(inum "e(e!at. %uae me cum $idisset& %u d (audium illius $el meum esse p tue"it& nun%uid $el sc"i!e"e p ssum< -. sed ut "edeam ad "em& m naste"ia e"( plu"ima sunt i!i pe" ipsum c llem et in medi mu"us in(ens& %ui includet ecclesiam& in %ua est ma"t4"ium& %u d ma"t4"ium satis pulc)"um est. p" pte"ea autem mu"us missus est ad cust diendam ecclesiam p" pte" Isau" s& %uia satis mali sunt et '"e%uente" lat"unculantu"& ne ' "te c nentu" ali%uid 'ace"e ci"ca m naste"ium& %u d i!i est deputatum. 9. i!i e"( cum $enissem in n mine Dei& 'acta "ati ne ad ma"t4"ium nec n n etiam et lect mnis actus sanctae T)eclae& ("atias C)"ist De n st" e(i in'initas& %ui mi)i di(natus est indi(nae et n n me"enti in mni!us deside"ia ss c mple"e. :. ac sic e"( 'act i!i !idu & $isis etiam sanctis m nac)is $el ap tactitis& tam $i"is %uam 'eminis& %ui i!i e"ant& et 'acta "ati ne et c mmuni ne "e$e"sa sum T)a"s ad ite" meum& u!i 'acta stati$a& t"iduana in n mine Dei p" 'ecta sum inde ite" meum. ac sic pe"$eniens eadem die ad mansi nem& %uae appellatu" *ans c"enas& %uae est su! m nte Tau" & i!i mansi. ;. et inde alia die su!iens m ntem Tau"um et 'aciens ite" iam n tum pe" sin(ulas p" $incias& %uas eund t"ansi$e"am& id est Cappad ciam& Galatiam et Bit)4niam& pe"$eni C)alced na& u!i p" pte" 'am sissimum ma"t4"ium ssnctite Eup)emiae a! lim mi)i n tum iam& %u d i!i est& mansi l c . 5. ac sic e"( alia die t"ansiens ma"e pe"$eni C nstantin p lim& a(ens C)"ist De n st" ("atias& %u d mi)i indi(nae et n n me"enti p"aesta"e di(natus est tantam ("atiam& id est& ut n n s lum $ luntatem eundi& sed et 'acultatem pe"am!ulandi& %uae deside"a!am& di(natus 'ue"at p"aesta"e et "e$e"tendi denu C nstantin p lim. 3. u!i cum $enissem& pe" sin(ulas ecclesias $el ap st l s nec n n et pe" sin(ula ma"t4"ia& %uae i!i plu"ima sunt& n n cessa!am De n st" Iesu ("atias a(e"e& %ui ita supe" me mise"ic "diam suam p"aesta"e di(natus 'ue"at. 1A. de %u l c & d minae& lumen meum& cum )aec ad $est"am a''ecti nem da"em& iam p" p siti e"at in n mine C)"isti Dei n st"i ad Asiam accedendi& id est Ep)esum& p" pte" ma"t4"ium sancti et !eati ap st li I )annis ("atia "ati nis. si autem et p st ) c in

Itinerarium Egeriae

pa(. /: di -3

c "p "e 'ue" & si %ua p"aete"ea l ca c (n sce"e p tue" & aut ipsa p"aesens& si Deus 'ue"it p"aesta"e di(natus& $est"ae a''ecti ni "e'e"am aut ce"te& si aliud anim sede"it& sc"iptis nuntia! . $ s tantum& d minae& lumen meum& mem "es mei esse di(namini& si$e in c "p "e si$e iam e#t"a c "pus 'ue" +c'. II C ". 1/& ,..

PARS SECUNDA DE OPERATIONE SINGGLIS DIEBGS IN LOCIS SANCTIS

capitulum DDI= aedi'icia G l( tana0 1 spelunca / Anastasis , at"ium ante c"ucem p st c"ucem 9 c"u# : ecclesia mai " $el ma"t4"ium ; %uintana 1. ut autem sci"et a''ecti $est"a& %uae pe"ati sin(ulis die!us c ttidie in l cis sanctis )a!eatu"& ce"tas $ s 'ace"e de!ui& sciens& %uia li!ente" )a!e"etis )aec c (n sce"e. nam sin(ulis die!us ante pull "um cantum ape"iuntu" mnia [)] stia Anastasis et descendent mnes m naH ntes et pa"t)ene& ut )ic dicunt& et n n s lum )ii& sed et laici p"aete"& $i"i aut mulie"es& %ui tamen $ lunt matu"ius $i(ila"e. et e# ea ) "a us%ue in luce dicuntu" 7)84mni et psalmi "esp nduntu"& similite" et antip) nae0 et cata sin(ul s 7)84mn s 'it "ati . nam p"es!4te"i !ini $el te"ni& similite" et diac nes& sin(ulis die!us $ices )a!ent simul cum m naH ntes& %ui cata sin(ul s 7)84mn s $el antip) nas "ati nes dicunt. /.

Itinerarium Egeriae

pa(. /; di -3

iam autem u!i c epe"it lucesce"e& tunc incipiunt matutin s 7)84mn s dice"e. ecce et supe"$enit episc pus cum cle" et statim in("editu" int" spelunca et de int" cancell s p"imum dicet "ati nem p" mni!us0 c mmem "at etiam ipse n mina& %u "um $ult& sic !enedicet cat)ecumin s. item dicet "ati nem et !enedicet 'ideles. et p st ) c e#eunte episc p de int" cancell s mnes ad manum ei accedunt& et ille e s un et un !enedicet e#iens iam& ac sic 'it missa iam luce. ,. item ) "a se#ta denu descendent mnes similite" ad Anastasim et dicuntu" psalmi et antip) nae& d nec c mm netu" episc pus6 similite" descendet et n n sedet& sed statim int"at int"a cancell s int"a Anastasim& id est int"a speluncam& u!i et matu"e& et inde similite" p"imum 'acit "ati nem& sic !enedicet 'ideles& et sic e#iens de 7int" 8 cancell s similite" ei ad manum acceditu". ita e"( et ) "a n na 'it sicuti et ad se#ta. -. ) "a autem decima& %u d appellant )ic l4cinic n& nam n s dicimus luce"na"e& similite" se mnis multitud c lli(et ad Anastasim& incenduntu" mnes candelae et ce"ei et 'it lumen in'initum. lumen autem de ' "is n n a''e"tu"& sed de spelunca inte"i "i eicitu"& u!i n ctu ac die sempe" luce"na lucet& id est de int" cancell s. dicuntu" etiam psalmi luce"na"es& sed et antip) nae diutius. ecce et c mm netu" episc pus et descendet et sedet susum& nec n n etiam et p"es!4te"i sedent l cis suis& dicuntu" 7)84mni $el antip) nae. 9. et ad u!i pe"dicti 'ue"int iu#ta c nsuetudinem& le$at se episc pus et stat ante cancellum& id est ante speluncam& et unus e# diac ni!us 'acit c mmem "ati nem sin(ul "um& sicut s let esse c nsuetud . et diac n dicente sin(ul "um n mina sempe" pisinni plu"imi stant "esp ndentes sempe"0 Iu"ie eleus n& %u d dicimus n s0 mise"e"e D mine& %u "um $ ces in'initae sunt. :. et at u!i diac nus pe"di#e"it mnia& %uae dice"e )a!et& dicet "ati nem p"imum episc pus et "at p" mni!us6 et sic "ant mnes& tam 'ideles %uam et cat)ecumini simul. item mittet $ cem diac nus& ut unus%uis%ue& %u m d stat& cat)ecuminus inclinet caput6 et sic dicet episc pus stans !enedicti nem supe" cat)ecumin s. item 'it "ati et denu mittet diac nus $ cem et c mm net& ut unus%uis%ue stans 'idelium inclinent capita sua6 item !enedicet 'ideles episc pus et sic 'it missa Anastasi. ;. et incipient episc p ad manum accede"e sin(uli. et p stm dum de Anastasim us%ue ad C"ucem 7cum8 7)84mnis ducitu" episc pus& simul et mnis p pulus $adet. u!i cum pe"$entum 'ue"it& p"imum 'acit "ati nem& item !enedicet cat)ecumin s6 item 'it alia "ati & item !enedicit 'ideles. et p st ) c denu tam episc pus %uam mnis tu"!a $adent denu p st C"ucem et i!i denu similite" 'it sicuti et ante C"ucem. et similite" ad manum episc p acceditu" sicut ad Anastasim& ita et ante C"ucem& ita et p st C"ucem. candelae autem $it"eae in(entes u!i%ue plu"imae pendent et ce"e 'ala plu"ima sunt tam ante Anastasim %uam etiam ante C"ucem& sed et p st C"ucem. 'iniuntu" e"( )aec mnia cum c"e!"is. )aec pe"ati c ttidie pe" dies se# ita )a!etu" ad C"ucem et ad Anastasim.

Itinerarium Egeriae

pa(. /5 di -3

5. septima autem die& id est d minica die& ante pull "um cantum c lli(et se mnis multitud & %uaecum%ue esse p test in e l c & ac si pe" pasc)a in !asilica& %uae est l c iu#ta Anastasim& ' "as tamen& u!i lumina"ia p" ) c ipsud pendent. dum enim $e"entu"& ne ad pull "um cantum n n ccu""ant& antecessus $eniunt et i!i sedent. et dicuntu" 7)84mni nec n n et antip) nae& et 'iunt "ati nes cata sin(ul s 7)84mn s $el antip) nas. nam et p"es!4te"i et diac nes sempe" pa"ati sunt in e l c ad $i(ilias p" pte" multitudinem& %uae se c lli(et. c nsuetud enim talis est& ut ante pull "um cantum l ca sancta n n ape"iantu". 3. m # autem p"imus pullus canta$e"it& statim descendet episc pus et int"at int" speluncam ad Anastasim. ape"iuntu" [)] stia mnia et int"at mnis multitud ad Anastasim& u!i iam lumina"ia in'inita lucent& et %uemadm dum in("essus 'ue"it p pulus& dicet psalmum %uicum%ue de p"es!4te"is et "esp ndent mnes6 p st ) c 'it "ati . item dicit psalmum %uicum%ue de diac ni!us& similite" 'it "ati & dicitu" et te"tius psalmus a %u cum%ue cle"ic & 'it et te"ti "ati et c mmem "ati mnium. 1A. dictis e"( )is t"i!us psalmis et 'actis "ati ni!us t"i!us ecce etiam t)4miata"ia in'e"untu" int" spelunca Anastasis& ut t ta !asilica Anastasis "epleatu" d "i!us. et tunc u!i stat episc pus int" cancell s& p"endet e$an(elium et accedet ad [)] stium et le(et "esu""ecti nem D mini episc pus ipse. %u d cum c epe"it le(i& tantus "u(itus et mu(itus 'it mnium ) minum et tantae lac"imae& ut %uam$is du"issimus p ssit m $e"i in lac"imis D minum p" n !is tanta sustinuisse. 11. lect e"( e$an(eli e#it episc pus et ducitu" cum 7)84mnis ad C"ucem et mnis p pulus cum ill . i!i denu dicitu" unus psalmus et 'it "ati . item !enedicit 'ideles et 'it missa. et e#eunte episc p mnes ad manum accedunt. 1/. m # autem "ecipit se episc pus in d mum suam& et iam e# illa ) "a "e$e"tuntu" mnes m naH ntes ad Anastasim et psalmi dicuntu" et antip) nae us%ue ad lucem et cata sin(ul s psalm s $el antip) nas 'it "ati 0 $ici!us enim %u tidie p"es!4te"i et diac nes $i(ilant ad Anastasim cum p pul . de laicis etiam& $i"is aut mulie"i!us& si %ui $ lunt& us%ue ad lucem l c sunt& si %ui n lunt& "e$e"tuntu" in d m s suas et "ep nent se d "mit .

capitulum DD= 1. cum luce autem& %uia d minica dies est& et p" ceditu" in ecclesia mai "e& %uam 'ecit C nstantinus& %uae ecclesia in G l( t)a est p st C"ucem& et 'iunt mnia secundum c nsuetudinem& %ua et u!i%ue 'it die d minica. sane %uia )ic c nsuetud sic est& ut de

Itinerarium Egeriae

pa(. /3 di -3

mni!us p"es!4te"is& %ui sedent& %uanti $ lunt& p"aedicent& et p st ill s mnes episc pus p"aedicat& %uae p"aedicati nes p" pte"ea sempe" d minicis die!us 'iunt& ut sempe" e"udiatu" p pulus in sc"iptu"is et in Dei dilecti ne0 %uae p"aedicati nes dum dicuntu"& ("andis m "a 'it& ut 'iat missa ecclesiae& et ide ante %ua"tam ) "am aut ' "te %uintam missa 7n n8 'it. /. at u!i autem missa 'acta 'ue"it ecclesiae iu#ta c nsuetudinem& %ua et u!i%ue 'it& tunc de ecclesia m naH ntes cum 7)84mnis ducunt episc pum us%ue ad Anastasim. cum autem c epe"it episc pus $eni"e cum 7)84mnis& ape"iuntu" mnia [)] stia de !asilica Anastasis& int"at mnis p pulus& 'idelis tamen& nam cat)ecumini n n. ,. et at u!i int"a$e"it p pulus& int"at episc pus et statim in("editu" int"a cancell s Fma"t4"ii speluncaeF. p"imum a(untu" ("atiae De & et sic 'it "ati nem p" mni!us6 p stm dum mittet $ cem diac nus& ut inclinent capita sua mnes& %u m d stant& et sic !enedicet e s episc pus stans int"a cancell s inte"i "es et p stm dum e(editu". -. e("edienti autem episc p %uintam aut se#tam ) "am c nsuetudinem c ttidianam. cust ditu"& e#ceptis die!us ann ta$imus. mnes ad manum accedent. ac sic est& ut p" pe us%ue ad p" t"aitu" missa. item et ad luce"na"e similite" 'it iu#ta )aec e"( c nsuetud sin(ulis die!us ita pe" t tum annum s llemni!us& %ui!us et ipsis %uemadm dum 'iat in'"a

9. ) c autem inte" mnia satis p"aecipuum est& %u d 'aciunt& ut psalmi $el antip) nae apti sempe" dicantu"& tam %ui n cte dicuntu"& tam %ui c nt"a matu"e& tam etiam %ui pe" diem $el se#ta aut n na $el ad luce"na"e sempe" ita apti et ita "ati na!iles& ut ad ipsam "em pe"tineant& %uae a(itu". :. et cum t t ann sempe" d minica die in ecclesia mai "e p" cedatu"& id est %uae in G l( t)a est& id est p st C"ucem& %uam 'ecit C nstantinus& una tantum die d minica& id est %uin%ua(esima"um pe" pentec sten& in Si n p" ceditu"& sicut in'"a ann tatum in$enietis& sic tamen in Si n& ut& ante%uam sit ) "a te"tia& illuc eatu"& 'iat p"imum missa in ecclesiam mai "em * * * [deest unum ' lium.] 1!enedictus& %ui $enit in n mine D mine2 +c'. *att). /1& 3. et cete"a& %uae secuntu". et %u niam p" m naH ntes& %ui pedi!us $adent& necesse est lenius i"i0 ac sic pe"$enitu" in Ie"us lima ea ) "a& %ua incipit ) m ) minem p sse c (n sce"e& id est p" pe luce& ante tamen %uam lu# 'iat. ;. u!i cum pe"$entum 'ue"it& statim sic in Anastase in("editu" episc pus et mnes cum e & u!i lumina"ia iam sup"a m d lucent. dicitu" e"( i!i unus psalmus& 'it "ati &

Itinerarium Egeriae

pa(. ,A di -3

!enedicuntu" a! episc p p"imum cat)ecumini& item 'ideles. "ecipit se episc pus et $adent se unus%uis%ue ad ) spitium suum& ut se "esumant. m naH ntes autem us%ue ad lucem i!i sunt et 7)84mn s dicunt. 5. at u!i autem "esumpse"it se p pulus& ) "a incipiente secunda c lli(ent se mnes in ecclesia mai "e& %uae est in G l( t)a. %ui autem "natus sit illa die ecclesiae $el Anastasis aut C"ucis aut in Bet)leem& supe"'luum 'uit sc"i!i. u!i e#t"a au"um et (emmas aut si"ic ni)il aliud $ides6 nam et si $ela $ides& au" cla$a lese"ica sunt& si c "tinas $ides& similite" au" cla$ae lese"icae sunt. ministe"ium autem mne (enus au"eum (emmatum p" 'e"tu" illa die. nume"us autem $el p nde"ati de ce"i 'alis $el cicindelis aut luce"nis $el di$e"s ministe"i nun%uid $el e#istima"i aut sc"i!i p test< 3. nam %uid dicam de "natu 'a!"icae ipsius& %uam C nstantinus su! p"aesentia mat"is suae& in %uantum $i"es "e(ni sui )a!uit& ) n "a$it au" & musi$ et ma"m "e p"eti s & tam ecclesiam mai "em %uam Anastasim $el ad C"ucem $el cete"a l ca sancta in Ie"us lima< 1A. sed ut "edeamus ad "em& 'it e"( p"ima die missa in ecclesia mai "e& %uae est in G l( t)a. et %u niam dum p"aedicant $el le(ent sin(ulas lecti nes $el dicunt 7)84mn s& mnia tamen apta ipsi diei& et inde p stm dum cum missa ecclesiae 'acta 'ue"it& itu" cum 7)84mnis ad Anastasim iu#ta c nsuetudinem0 ac sic 'it missa ' "sitan se#ta ) "a. 11. ipsa autem die similite" et ad luce"na"e iu#ta c nsuetudinem c ttidianam 'it. alia denu die similite" in ipsa ecclesia p" ceditu" in G l( t)a& ) c idem et te"tia die. pe" t"idu e"( )aec mnis laetitia in ecclesia& %uam 'ecit C nstantinus& cele!"atu" us%ue ad se#tam. %ua"ta die in Ele na& id est in ecclesia& %uae est in m nte Oli$eti& pulc)"a satis& similite" mnia ita "nantu" et ita cele!"antu" i!i& %uinta die in LaHa"iu& %u d est a! Ie"us lima ' "sitan ad mille %uin(ent s passus& se#ta die in Si n& septima die in Anastase& cta$a die ad C"ucem. ac sic e"( pe" ct dies )aec mnis laetitia et is "natus cele!"atu" in mni!us l cis sanctis& %u s supe"ius n mina$i. 1/. in Bet)leem autem pe" t t s ct dies c ttidie is "natus est et ipsa laetitia cele!"atu" a p"es!4te"is et a! mni cle" ipsius l ci et a m naH ntes& %ui in ips l c deputati sunt. nam et illa ) "a& %ua mnes n cte in Ie"us lima "e$e"tuntu" cum episc p & tunc l ci ipsius m nac)i& %uicum%ue sunt& us%ue ad lucem in ecclesia in Bet)leem pe"$i(ilant 7)84mn s seu antip) nas dicentes& %uia episc pum necesse est ) s dies sempe" in Ie"us lima tene"e. p" s llemnitate autem et laetitia ipsius diei in'inite tu"!ae se undi%ue c lli(ent in Ie"us lima& n n s lum m naH ntes& sed et laici& $i"i aut mulie"es.

Itinerarium Egeriae

pa(. ,1 di -3

capitulum DD=I sane %uad"a(esimae de epip)ania $alde cum summ ) n "e )ic cele!"antu". nam eadem die p" cessi est in Anastase& et mnes p" cedunt et "dine su a(untu" mnia cum summa laetitia ac si pe" pasc)a. p"aedicant etiam mnes p"es!4te"i et sic episc pus sempe" de e l c t"actantes e$an(elii& u!i %uad"a(esima die tule"unt D minum in templ I sep) et *a"ia et $ide"unt eum Sime n $el Anna p" p)etissa& 'ilia Eanu)el +c'. Luc. /& //?,:.& et de $e"!is e "um& %uae di#e"unt $is D min & $el de !lati ne ipsa& %ua ptule"unt pa"entes. et p stm dum cele!"atis mni!us pe" "dinem& %uae c nsuetudinis sunt& a(untu" sac"amenta et sic 'it missa.

capitulum DD=II 1. item dies pasc)ales cum $ene"int& cele!"antu" sic. nam sicut apud n s %uad"a(esimae ante pasc)a attenduntu"& ita )ic ct septimanas attenduntu" ante pasc)a. p" pte"ea autem ct septimanae attenduntu"& %uia d minicis die!us et sa!!at n n ieiunantu" e#cepta una die sa!!ati& %ua $i(iliae pasc)ales sunt et necesse est ieiuna"i6 e#t"a ipsum e"( diem penitus nun%uam )ic t t ann sa!!at ieiunatu". ac sic e"( de ct septimanis deductis ct die!us d minicis et septem sa!!atis& %uia necesse est una sa!!ati ieiuna"i& ut supe"ius di#i& "emanent dies %uad"a(inta et unum& %ui ieiunantu"& %u d )ic appellant e "tae& id est %uad"a(esimas. /. sin(uli autem dies sin(ula"um )e!d mada"um a(untu" sic& id est ut die d minica de pull p"im le(at episc pus int"a Anastase l cum "esu""ecti nis D mini de e$an(eli & sicut et t t ann d minicis die!us 'it& et similite" us%ue ad lucem a(untu" ad Anastasem et ad C"ucem& %uae et t t ann d minicis die!us 'iunt. ,. p stm dum mane sicut et sempe" d minica die p" ceditu" et a(untu"& %uae d minicis die!us c nsuetud est a(i& in ecclesia mai "e& %uae appellatu" *a"t4"i & %uae est in G l( t)a p st C"ucem. et similite" missa de ecclesia 'acta ad Anastase itu" cum 7)84mnis& sicut sempe" d minicis die!us 'it. )aec e"( dum a(untu"& 'acit se ) "a %uinta6 luce"na"e ) c idem ) "a sua 'it sicut sempe" ad Anastasem et ad C"ucem& sicut et sin(ulis l cis sanctis 'it0 d minica enim die n na 7n n8 'it. -. item secunda 'e"ia similite" de pull p"im ad Anastasem itu" sicut et t t ann & et a(untu" us%ue ad mane& %uae sempe". denu ad te"tia itu" ad Anastasim et a(untu"& %uae t t ann ad se#tam s lent a(i& %u niam in die!us %uad"a(esima"um et ) c additu"& ut et ad te"tiam eatu". item ad se#tam et n nam et luce"na"e ita a(untu"& sicut c nsuetud est pe" t tum annum a(i sempe" in ipsis l cis sanctis.

Itinerarium Egeriae

pa(. ,/ di -3

9. similite" et te"tia 'e"ia similite" mnia a(untu" sicut et secunda 'e"ia. %ua"ta 'e"ia autem similite" itu" de n ctu ad Anastase et a(untu" ea& %uae sempe"& us%ue ad mane6 similite" et ad te"tiam et ad se#ta6 ad n nam autem& %uia c nsuetud est sempe"& id est t t ann & %ua"ta 'e"ia et se#ta 'e"ia ad n na in Si n p" cedi& %u niam in istis l cis& e#cept si ma"t4" "um dies e$ene"it& sempe" %ua"ta et se#ta 'e"ia etiam et a cat)ecuminis ieiunatu"0 et ide ad n nam in Si n p" ceditu". nam si ' "tuit in %uad"a(esimis ma"t4" "um dies e$ene"it %ua"ta 'e"ia aut se#ta 'e"ia& Fat%ueF ad n na in Si n p" ceditu". :. die!us $e" %uad"a(esima"um& ut supe"ius di#i& %ua"ta 'e"ia ad n na in Si n p" ceditu" iu#ta c nsuetudinem t tius anni et mnia a(untu"& %uae c nsuetud est ad n nam a(i& p"aete" !lati . nam ut sempe" p pulus discat le(em& et episc pus et p"es!4te" p"aedicant assidue. cum autem 'acta 'ue"it missa& inde cum 7)84mnis p pulus deducet episc pum us%ue ad Anastasem6 inde sic $enitu"& ut& cum int"atu" in Anastase& iam et ) "a luce"na"i sit6 sic dicuntu" 7)84mni et antip) nae& 'iunt "ati nes et 'it missa luce"na"is in Anastase et ad C"ucem. ;. missa autem luce"na"i in isdem die!us& id est %uad"a(esima"um& se"ius 'it sempe" %uam pe" t t ann . %uinta 'e"ia autem similite" mnia a(untu" sicut secunda 'e"ia et te"tia 'e"ia. se#ta 'e"ia autem similite" mnia a(untu" sicut %ua"ta 'e"ia& et similite" ad n nam in Si n itu" et similite" inde cum 7)84mnis us%ue ad Anastase adducetu" episc pus. sed se#ta 'e"ia $i(iliae in Anastase cele!"antu" a! ea ) "a& %ua de Si n $entum 'ue"it cum 7)84mnis& us%ue in mane& id est de ) "a luce"na"ii& %uemadm dum int"atum 'ue"it in alia die mane& id est sa!!at . 'it autem !lati in Anastase matu"ius& ita ut 'iat missa ante s lem. 5. t ta autem n cte $ici!us dicuntu" psalmi "esp ns "ii& $ici!us antip) nae& $ici!us lecti nes di$e"sae& %uae mnia us%ue in mane p" t"a)untu". missa autem& %uae 'it sa!!at ad Anastase& ante s lem 'it& ) c est !lati & ut ea ) "a& %ua incipit s l p" cede"e& et missa in Anastase 'acta sit. sic e"( sin(ulae septimanae cele!"antu" %uad"a(esima"um. 3. %u d autem di#i& matu"ius 'it missa sa!!at & id est ante s lem& p" pte"ea 'it& ut citius a!s l$ant )i& %u s dicunt )ic )e!d mada"i s. nam talis c nsuetud est )ic ieiuni "um in %uad"a(esimis& ut )i& %u s appellant )e!d mada"i s& id est %ui 'aciunt septimanas& d minica die& %uia ) "a %uinta 'it missa& ut manducent. et %uemadm dum p"andide"int d minica die& iam n n manducant nisi sa!!at mane& m # c mmunica$e"int in Anastase. p" pte" ips s e"( & ut citius a!s l$ant& ante s le 'it missa in Anastase sa!!at . %u d autem di#i& p" pte" ill s 'it missa mane& n n %u d illi s li c mmunicent& sed mnes c mmunicant& %ui $ lunt eadem die in Anastase c mmunica"e.

Itinerarium Egeriae

pa(. ,, di -3

capitulum DD=III 1. ieiuni "um enim c nsuetud )ic talis est in %uad"a(esimis& ut alii& %uemadm dum manduca$e"int d minica die p st missa& id est ) "a %uinta aut se#ta& iam n n manducent pe" t ta septimana nisi sa!!at $eniente p st missa Anastasis )i& %ui 'aciunt )e!d madas. /. sa!!at autem %u d manduca$e"int mane& iam nec se"a manducant& sed ad aliam diem& id est d minica& p"andent p st missa ecclesiae ) "a %uinta $el plus et p stea iam n n manducant nisi sa!!at $eniente& sicut supe"ius di#i. ,. c nsuetud enim )ic talis est& ut mnes& %ui sunt& ut )ic dicunt& aputactitae& $i"i $el 'eminae& n n s lum die!us %uad"a(esima"um& sed et t t ann & %ua manducant& semel in die manducant. si %ui autem sunt de ipsis aputactitis& %ui n n p ssunt 'ace"e inte("as septimanas ieiuni "um& sicut supe"ius di#imus& in t tis %uad"a(esimis in medi %uinta 'e"ia cenant. %ui autem nec ) c p test& !iduanas 'acit pe" t tas %uad"a(esimas6 %ui autem nec ipsud& de se"a ad se"am manducant. -. nem autem e#i(it& %uantum de!eat 'ace"e& sed unus%uis%ue ut p test id 'acit6 nec ille laudatu"& %ui satis 'ece"it& nec ille $itupe"atu"& %ui minus. talis est enim )ic c nsuetud . esca autem e "um %uad"a(esima"um die!us )aec est& ut nec panem& %ui deli!a"i n n p test& nec leum (ustent& nec ali%uid& %u d de a"! "i!us est& sed tantum a%ua et s "!iti ne m dica de 'a"ina. %uad"a(esima"um sic 'it& ut di#imus.

capitulum DDID 1. et c mplet ea"um septimana"um $i(iliae in Anastase sunt de ) "a luce"na"ii se#ta 'e"ia& %ua de Si n $enitu" cum psalmis& us%ue in mane sa!!at & %ua !lat 'it in Anastase. item secunda septimana et te"tia et %ua"ta et %uinta et se#ta similite" 'iunt ut p"ima de %uad"a(esimis. /. septima autem septimana cum $ene"it& id est %uand iam duae supe"ant cum ipsa& ut pasc)a sit& sin(ulis die!us mnia %uidem sic a(untu" sicut et cete"is septimanis %uae t"ansie"unt6 tantumm d %u d $i(iliae& %uae in illis se# septimanis in Anastase 'actae sunt& septima autem septimana& id est se#ta 'e"ia& in Si n 'iunt $i(iliae iu#ta c nsuetudinem ea& %ua in Anastase 'actae sunt pe" se# septimanas. dicuntu" autem t tis $i(iliis apti psalmi sempe" $el antip) nae tam l c %uam diei.

Itinerarium Egeriae

pa(. ,- di -3

,. at u!i autem c epe"it se mane 'ace"e sa!!at illucescente& ''e"et episc pus et 'acit !lati nem mane sa!!at . iam ut 'iat missa& mittit $ cem a"c)idiac nus et dicit0 1 mnes ) die ) "a septima in LaHa"i pa"ati simus2. ac sic e"( cum c epe"it se ) "a septima 'ace"e& mnes ad LaHa"ium $eniunt. LaHa"ium autem& id est Bet)ania& est ' "sitan secund milia"i a ci$itate. -. eunti!us autem de Ie"us lima in LaHa"ium ' "sitan ad %uin(ent s passus de e dem l c ecclesia est in st"ata in e l c & in %u ccu""it D min *a"ia& s " " LaHa"i. i!i e"( cum $ene"it episc pus& ccu""ent illi mnes m nac)i& et p pulus i!i in("editu"& dicitu" unus 7)84mnus et una antip) na et le(itu" ipse l cus de e$an(eli & u!i ccu""it s " " LaHa"i D min +c'. I ). 11& /3.. et sic 'acta "ati ne et !enedictis mni!us inde iam us%ue ad LaHa"ium cum 7)84mnis itu". 9. in LaHa"i autem cum $entum 'ue"it& ita se mnis multitud c lli(it& ut n n s lum ipse l cus& sed et campi mnes in (i" pleni sint ) mini!us. dicuntu" 7)84mni etiam et antip) nae apti ipsi diei et l c 6 similite" et lecti nes aptae diei& %uaecum%ue le(untu". iam autem& ut 'iat missa& denuntiatu" pasc)a& id est su!it p"es!4te" in alti "i l c et le(et illum l cum& %ui sc"iptus est in e$an(eli 0 1cum $enisset Iesus in Bet)ania ante se# dies pasc)ae2 et cete"a +c'. I ). 1/& 1.. lect e"( e l c et annuntiata pasc)a 'it missa. :. p" pte"ea autem ea die ) c a(itu"& %u niam& sicut in e$an(eli sc"iptum est& ante se# dies pasc)ae 'actum ) c 'uisset in Bet)ania6 de sa!!at enim us%ue in %uinta 'e"ia& %ua p st cena n ctu c mp"e)enditu" D minus& se# dies sunt. "e$e"tuntu" e"( mnes ad ci$itatem "ectus ad Anastase et 'it luce"na"e iu#ta c nsuetudinem.

capitulum DDD 1. alia e"( die& id est d minica& %ua int"atu" in septimana pasc)ale& %uam )ic appellant septimana mai "& cele!"atis de pull "um cantu )is& %uae c nsuetudinis sunt in Anastase $el ad C"ucem us%ue ad mane a(i0 die e"( d minica mane p" ceditu" iu#ta c nsuetudinem in ecclesia mai "e& %uae appellatu" *a"t4"ium. p" pte"ea autem *a"t4"ium appellatu"& %uia in G l( t)a est& id est p st C"ucem& u!i D minus passus est& et ide *a"t4"i . /. cum e"( cele!"ata 'ue"int mnia iu#ta c nsuetudinem in ecclesia mai "e& et ante%uam 'iat missa& mittet $ cem a"c)idiac nus et dicit p"imum0 1ista septimana mne& id est 7de8 die c"astin & ) "a n na mnes ad *a"t4"ium c n$eniamus& id est in ecclesia

Itinerarium Egeriae

pa(. ,9 di -3

mai "e2. item mittet $ cem alte"am et dicet0 1) die mnes ) "a septima in Ele na pa"ati simus2. ,. 'acta e"( missa in ecclesia mai "e& id est ad *a"t4"ium& deducitu" episc pus cum 7)84mnis ad Anastase& et i!i c mpletis& %uae c nsuetud est die!us d minicis 'ie"i in Anastase p st missa *a"t4"ii& et iam unus%uis%ue iens ad d mum suam 'estinat manduca"e& ut ) "a in%u ante septima mnes in ecclesia pa"ati sint& %uae est in Ele na& id est in m nte Oli$eti& u!i est spelunca illa& in %ua d ce!at D minus.

capitulum DDDI 1. ) "a e"( septima mnis p pulus ascendet in m nte Oli$eti& id est in Ele na& in ecclesia6 sedet episc pus& dicuntu" 7)84mni et antip) nae aptae diei ipsi $el l c & lecti nes etiam similite". et cum c epe"it se 'ace"e ) "a n na& su!itu" cum 7)84mnis in Im! m n& id est in e l c & de %u ascendit D minus in caelis& et i!i seditu"6 nam mnis p pulus sempe" p"aesente episc p iu!etu" sede"e& tantum %u d diac nes s li stant sempe". dicuntu" et i!i 7)84mni $el antip) nae aptae l c aut diei0 similite" et lecti nes inte"p sitae et "ati nes. /. et iam cum c epe"it esse ) "a undecima& le(itu" ille l cus de e$an(eli & u!i in'antes cum "amis $el palmis ccu""e"unt D min dicentes0 1!enedictus& %ui $enit in n mine D mini2 +c'. *att). /1& 3.. et statim le$at se episc pus et mnis p pulus& p "" inde de summ m nte Oli$eti t tum pedi!us itu". nam t tus p pulus ante ipsum cum 7)84mnis $el antip) nis "esp ndentes sempe"0 1!enedictus& %ui $enit in n mine D mini2. ,. et %u t%u t sunt in'antes in )isdem l cis& us%ue etiam %ui pedi!us am!ula"e n n p ssunt& %uia tene"i sunt& in c ll ill s pa"entes sui tenent& mnes "am s tenentes alii palma"um& alii li$a"um +c'. *att). /1& 5.6 et sic deducetu" episc pus in e t4p & %u tunc D minus deductus est. -. et de summ m nte us%ue ad ci$itatem et inde ad Anastase pe" t tam ci$itatem t tum pedi!us mnes& sed et si %uae mat" nae sunt aut si %ui d mini& sic deducunt episc pum "esp ndentes et sic lente et lente& ne lassetu" p pulus& p "" iam se"a pe"$enitu" ad Anastase. u!i cum $entum 'ue"it& %uamli!et se" sit& tamen 'it luce"na"e& 'it denu "ati ad C"ucem et dimittitu" p pulus.

capitulum DDDII

Itinerarium Egeriae

pa(. ,: di -3

1. item alia die& id est secunda 'e"ia& a(untu"& %uae c nsuetudinis sunt de pull p"im a(i us%ue ad mane ad Anastase& similite" et ad te"tia et ad se#ta a(untu" ea& %uae t tis %uad"a(esimis. ad n na autem mnes in ecclesia mai "e& id est ad *a"t4"ium& c lli(ent se et i!i us%ue ad ) "am p"imam n ctis sempe" 7)84mni et antip) nae dicuntu"6 lecti nes etiam aptae diei et l c le(untu"6 inte"p sitae sempe" "ati nes. /. luce"na"ium etiam a(itu" i!i& cum c epe"it ) "a esse6 sic est e"( & ut n cte etiam 'iat missa ad *a"t4"ium. u!i cum 'actum 'ue"it missa& inde cum 7)84mnis ad Anastase ducitu" episc pus. in %u autem in("essus 'ue"it in Anastase& dicitu" unus 7)84mnus& 'it "ati & !enedicuntu" cat)ecumini& item 'ideles& et 'it missa.

capitulum DDDIII 1. item te"tia 'e"ia similite" mnia 'iunt sicut secunda 'e"ia. illud s lum additu" te"tia 'e"ia& %u d n cte se"a& p stea%uam missa 'acta 'ue"it ad *a"t4"ium et itum 'ue"it ad Anastase et denu in Anastase missa 'acta 'ue"it& mnes illa ) "a n ctu $adent in ecclesia& %uae est in m nte Ele na. /. in %ua ecclesia cum $entum 'ue"it& int"at episc pus int"a spelunca& in %ua spelunca s le!at D minus d ce"e discipul s& et accipit c dicem e$an(elii& et stans ipse episc pus le(et $e"!a D mini& %uae sc"ipta sunt in e$an(eli in cata *att)e & id est u!i dicit0 1$idete& ne %uis $ s seducat2 +c'. *att). /-& -.. Et mnem ipsam all cuti nem pe"le(et episc pus. at u!i autem illa pe"le(e"it& 'it "ati & !enedicuntu" cat)ecumini& item et 'ideles& 'it missa et "e$e"tuntu" a m nte unus%uis%ue ad d mum suam satis se"a iam n cte.

capitulum DDDI= item %ua"ta 'e"ia a(untu" mnia pe" t ta die a pull p"im sicut secunda 'e"ia et te"tia 'e"ia& sed p stea%uam missa 'acta 'ue"it n cte ad *a"t4"ium et deductus 'ue"it episc pus cum 7)84mnis ad Anastase& statim int"at episc pus in spelunca& %uae est in Anastase& et stat int"a cancell s6 p"es!4te" autem ante cancellum stat et accipit e$an(elium et le(it illum l cum& u!i Iudas Sca"i t)es i$it ad Iude s& de'ini$it& %uid ei da"ent& ut t"ade"et D minum +c'. *att). /:& 1-.. %ui l cus at u!i lectus 'ue"it& tantus "u(itus et mu(itus est t tius p puli& ut nullus sit& %ui m $e"i n n p ssit in lac"imis in ea ) "a. p stm dum 'it "ati & !enedicuntu" cat)ecumini& p stm dum 'ideles& et 'it missa.

Itinerarium Egeriae

pa(. ,; di -3

capitulum DDD= 1. item %uinta 'e"ia a(untu" ea de pull p"im & %uae c nsuetudinis est us%ue ad mane ad Anastase6 similite" ad te"tia et ad se#ta. cta$a autem ) "a iu#ta c nsuetudinem ad *a"t4"ium c lli(et se mnis p pulus& p" pte"ea autem temp "ius %uam cete"is die!us& %uia citius missa 'ie"i necesse est. ita%ue e"( c llect mni p pul a(untu"& %uae a(enda sunt6 'it ipsa die !lati ad *a"t4"ium et 'acitu" missa ) "a ' "sitan decima i!idem. antea autem %uam 'iat missa& mittet $ cem a"c)idiac nus et dicet0 1) "a p"ima n ctis mnes in ecclesia& %uae est in Ele na& c n$eniamus& %u niam ma#imus la! " n !is instat ) die n cte ista2. /. 'acta e"( missa *a"t4"ii $enitu" p st C"ucem& dicitu" i!i unus 7)84mnus tantum& 'it "ati et ''e"et episc pus i!i !lati nem et c mmunicant mnes. e#cepta enim ipsa die una pe" t tum annum nun%uam ''e"itu" p st C"ucem nisi ipsa die tantum. 'acta e"( et i!i missa itu" ad Anastase& 'it "ati & !enedicuntu" iu#ta c nsuetudinem cat)ecumini et sic 'ideles et 'it missa. et sic unus%uis%ue 'estinat "e$e"ti in d mum suam& ut manducet& %uia statim ut manduca$e"int& mnes $adent in Ele na inecclesia ea& in %ua est spelunca& in %ua ipsa die D minus cum ap st lis 'uit. ,. et i!i us%ue ad ) "a n ctis ' "sitan %uinta sempe" aut 7)84mni aut antip) nae aptae diei et l c & similite" et lecti nes dicuntu"6 inte"p sitae "ati nes 'iunt6 l ca etiam ea de e$an(eli le(untu"& in %ui!us D minus all cutus est discipul s eadem die sedens in eadem spelunca& %uae in ipsa ecclesia est. -. et inde iam ) "a n ctis ' "sitan se#ta itu" susu in Im! m n cum 7)84mnis in e l c & unde ascendit D minus in caelis. et i!i denu similite" lecti nes et 7)84mni et antip) nae aptae diei dicuntu"6 "ati nes etiam ipsae %uaecum%ue 'iunt& %uas dicet episc pus& sempe" et diei et l c aptas dicet.

capitulum DDD=I 1. ac sic e"( cum c epe"it esse pull "um cantus& descenditu" de Im! m n cum 7)84mnis et acceditu" e dem l c & u!i "a$it D minus& sicut sc"iptum est in e$an(eli 0 1et accessit %uantum iactum lapidis et "a$it2 et cete"a +c'. Luc. //& -1.. in e enim l c ecclesia est ele(ans. in("editu" i!i episc pus et mnis p pulus& dicitu" i!i "ati apta l c et diei& dicitu" etiam unus 7)84mnus aptus et le(itu" ipse l cus de e$an(eli & u!i

Itinerarium Egeriae

pa(. ,5 di -3

di#it discipulis suis0 1$i(ilate& ne int"etis in temptati nem2 +*att). /:& -1 et *a"c. 1-& ,5.. et mnis ipse l cus pe"le(itu" i!i et 'it denu "ati . /. etiam inde cum 7)84mnis us%ue ad minimus in'ans in Gessemani pedi!us cum episc p descendent& u!i p"ae iam ma(na tu"!a multitudinis et 'ati(ati de $i(iliis et ieiuniis c ttidianis lassi& %uia tam ma(num m ntem necesse )a!ent descende"e& lente et lente cum 7)84mnis $enitu" in Gessemani. candelae autem ecclesiasticae supe" ducente pa"atae sunt p" pte" lumen mni p pul . ,. cum e"( pe"$entum 'ue"it in Gessemani& 'it p"imum "ati apta& sic dicitu" 7)84mnus6 item le(itu" ille l cus de e$an(eli & u!i c mp"e)ensus est D minus. %ui l cus ad %u d lectus 'ue"it& tantus "u(itus et mu(itus t tius p puli est cum 'ietu& ut ' "sitan p "" ad ci$itatem (emitus p puli mnis auditus sit. et iam e# illa ) "a itu" ad ci$itatem pedi!us cum 7)84mnis& pe"$enitu" ad p "tam ea ) "a& %ua incipit %uasi ) m ) minem c (n sce"e6 inde t tum pe" mediam ci$itatem mnes us%ue ad unum& mai "es at%ue min "es& di$ites& paupe"es& t ti i!i pa"ati& specialite" illa die nullus "ecedit a $i(iliis us%ue in mane. sic deducitu" episc pus a Gessemani us%ue ad p "tam et inde pe" t tam ci$itate us%ue ad C"ucem. -. ante C"ucem autem at u!i $entum 'ue"it& iam lu# %uasi cla"a incipit esse. i!i denu le(itu" ille l cus de e$an(eli & u!i adducitu" D minus ad Pilatum +c'. *att). /;& / et *a"c. 19& 1.& et mnia& %uaecum%ue sc"ipta sunt Pilatum ad D minum di#isse aut ad Iude s& t tum le(itu". 9. p stm dum autem all %uitu" episc pus p pulum c n' "tans e s& %u niam et t ta n cte la! "a$e"int et ad)uc la! "atu"i sint ipsa die& ut n n lassentu"& sed )a!eant spem in De & %ui eis p" e la! "e mai "em me"cedem "edditu"us sit. et sic c n' "tans e s& ut p test ipse& all %uens dicit eis0 1ite inte"im nunc unus%uis%ue ad d mum cellas $est"as& sedete $ !is et m dic & et ad ) "am p" pe secundam diei mnes pa"ati est te )ic& ut de ea ) "a us%ue ad se#tam sanctum li(num c"ucis p ssitis $ide"e ad salutem si!i unus%uis%ue n st"um c"edens p" 'utu"um. de ) "a enim se#ta denu necesse )a!emus )ic mnes c n$eni"e in ist l c & id est ante C"ucem& ut lecti ni!us et "ati ni!us us%ue ad n ctem pe"am demus2.

capitulum DDD=II 1. p st ) c e"( missa 'acta de C"uce& id est ante%uam s l p" cedat& statim unus%uis%ue anim si $adent in Si n "a"e ad c lumnam illam& ad %uem 'la(ellatus est D minus. inde "e$e"si sedent m dice in d mi!us suis et statim t ti pa"ati sunt. et sic p nitu" cat)ed"a episc p in G l( t)a p st C"ucem& %uae stat nunc6 "esidet episc pus in cat)ed"a6

Itinerarium Egeriae

pa(. ,3 di -3

p nitu" ante eum mensa su!linteata6 stant in (i" mensa diac nes et a''e"tu" l culus a"(enteus deau"atus& in %u est li(num sanctum c"ucis& ape"itu" et p" 'e"tu"& p nitu" in mensa tam li(num c"ucis %uam titulus. /. cum e"( p situm 'ue"it in mensa& episc pus sedens de mani!us suis summitates de li(n sanct p"emet& diac nes autem& %ui in (i" stant& cust dent. ) c autem p" pte"ea sic cust ditu"& %uia c nsuetud est& ut unus et unus mnis p pulus $eniens& tam 'ideles %uam cat)ecumini& acclinantes se ad mensam sculentu" sanctum li(num et pe"t"anseant. et %u niam nesci %uand dicitu" %uidam 'i#isse m "sum et 'u"asse de sanct li(n & ide nunc a diac ni!us& %ui in (i" stant& sic cust ditu"& ne %ui $eniens audeat denu sic 'ace"e. ,. ac sic e"( mnis p pulus t"ansit unus et unus t ti acclinantes se& p"imum de '" nte& sic de culis tan(entes c"ucem et titulum& et sic sculantes c"ucem pe"t"anseunt& manum autem nem mittit ad tan(endum. at u!i autem sculati 'ue"int c"ucem& pe"t"ansie"int& stat diac nus& tenet anulum Sal m nis et c "nu illud& de %u "e(es un(ue!antu". sculantu" et c "nu& attendunt et anulum [lac. DII litt.] minus secunda [lac. =II litt.] us%ue ad ) "am se#tam mnis p pulus t"ansit& pe" unum stium int"ans& pe" alte"um [pe" alte"um] pe"e#iens& %u niam ) c in e l c 'it& in %u p"idie& id est %uinta 'e"ia& !lati 'acta est. -. at u!i autem se#ta ) "a se 'ece"it& sic itu" ante C"ucem& si$e plu$ia si$e aestus sit& %uia ipse l cus su!di$anus est& id est %uasi at"ium $alde ("andem et pulc)"um satis& %u d est inte" C"uce et Anastase. i!i e"( mnis p pulus se c lli(et& ita ut nec ape"i"i p ssit. 9. episc p autem cat)ed"a p nitu" ante C"uce& et de se#ta us%ue ad n na aliud ni)il 'it nisi le(untu" lecti nes sic0 id est ita le(itu" p"imum de psalmis& u!icum%ue de passi ne di#it6 le(itu" et de ap st l si$e de epist lis ap st l "um $el de acti ni!us& u!icum%ue de passi ne D mini di#e"unt0 nec n n et de e$an(eliis le(untu" l ca& u!i patitu"6 item le(itu" de p" p)etis& u!i passu"um D minum di#e"unt6 item le(itu" de e$an(eliis& u!i passi nem dicit. :. ac sic a! ) "a se#ta us%ue ad ) "am n nam sempe" sic le(untu" lecti nes aut dicuntu" 7)84mni& ut stendatu" mni p pul & %uia& %uic%uid di#e"unt p" p)etae 'utu"um de passi ne D mini& stendatu" tam pe" e$an(elia %uam etiam pe" ap st l "um sc"iptu"as 'actum esse. et sic pe" illas t"es ) "as d cetu" p pulus mnis ni)il 'actum esse& %u d n n p"ius dictum sit& et ni)il dictum esse& %u d n n t tum c mpletum sit. sempe" autem inte"p nuntu" "ati nes& %uae "ati nes et ipsae aptae diei sunt. ;. ad sin(ulas autem lecti nes et "ati nes tantus a''ectus et (emitus t tius p puli est& ut mi"um sit6 nam nullus est ne%ue mai " ne%ue min "& %ui n n illa die illis t"i!us ) "is tantum pl "et& %uantum nec e#istima"i p test& D minum p" n !is ea passum 'uisse.

Itinerarium Egeriae

pa(. -A di -3

p st ) c cum c epe"it se iam ) "a n na 'ace"e& le(itu" iam ille l cus de e$an(eli cata I )annem& u!i "eddidit spi"itum +c'. I ). 13& ,A.6 %u lect iam 'it "ati et missa. 5. at u!i autem missa 'acta 'ue"it de ante C"uce& statim mnes in ecclesia mai "e ad *a"t4"ium 7p" cedunt et8 a(untu" ea& %uae pe" ipsas septimana de ) "a n na& %ua ad *a"t4"ium c n$enitu"& c nsue$e"unt a(i us%ue ad se" pe" ipsa septimana. missa autem 'acta de *a"t4"ium $enitu" ad Anastase. et i!i cum $entum 'ue"it& le(itu" ille l cus de e$an(eli & u!i petit c "pus D mini I sep) a Pilat & p net illud in sepulc" n $ +c'. I ). 13& ,5.. ) c autem lect 'it "ati & !enedicuntu" cat)ecumini& sic 7'ideles ac sic8 'it missa. 3. ipsa autem die n n mittitu" $ #& ut pe"$i(iletu" ad Anastase& %u niam scit p pulum 'ati(atum esse6 sed c nsuetud est& ut pe"$i(iletu" i!i. ac sic %ui $ult de p pul & imm %ui p ssunt& $i(ilant6 %ui autem n n p ssunt& n n $i(ilant i!i us%ue in mane& cle"ici autem $i(ilant i!i& id est %ui aut ' "ti "es sunt aut iu$eni "es6 et t ta n cte dicuntu" i!i 7)84mni et antip) nae us%ue ad mane. ma#ima autem tu"!a pe"$i(ilant& alii de se"a& alii de media n cte& %ui ut p ssunt.

capitulum DDD=III 1. sa!!at autem alia die iu#ta c nsuetudinem 'it ad te"tia& item 'it ad se#ta6 ad n nam autem iam n n 'it sa!!at & sed pa"antu" $i(iliae pasc)ales in ecclesia mai "e& id est in *a"t4"ium. $i(iliae autem pasc)ales sic 'iunt& %uemadm dum ad n s6 ) c s lum )ic amplius 'it& %u d in'antes& cum !aptidiati 'ue"int et $estiti& %uemadm dum e#ient de ' nte& simul cum episc p p"imum ad Anastase ducuntu". /. int"at episc pus int" cancell s Anastasis& dicutu" unus 7)84mnus& et sic 'acit "ati nem episc pus p" eis& et sic $enit ad ecclesiam mai "em cum eis& u!i iu#ta c nsuetudinem mnis p pulus $i(ilat. a(untu" i!i& %uae c nsuetudinis est etiam et apud n s& et 'acta !lati ne 'it missa. et p st 'acta missa $i(ilia"um in ecclesia mai "e statim cum 7)84mnis $enitu" ad Anastase et i!i denu le(itu" ille l cus e$an(elii "esu""ecti nis& 'it "ati et denu i!i ''e"et episc pus6 sed t tum ad m mentum 'it p" pte" p pulum& ne diutius ta"detu"& et sic iam dimittetu" p pulus. ea autem ) "a 'it missa $i(ilia"um ipsa die& %ua ) "a et apud n s.

capitulum DDDID

Itinerarium Egeriae

pa(. -1 di -3

1. ct autem illi dies pasc)ales sic attenduntu"& %uemadm dum et ad n s& et "dine su 'iunt missae pe" ct dies pasc)ales& sicut et u!i%ue 'it pe" pasc)a us%ue ad cta$as. )ic autem ipse "natus est et ipsa c mp siti et pe" ct dies pasc)ae& %uae et pe" epip)ania& tam in ecclesia mai "e %uam ad Anastase aut ad C"ucem $el in Ele na& sed et in Bet)leem nec n n etiam in LaHa"iu $el u!i%ue& %uia dies pasc)ales sunt. /. p" ceditu" autem ipsa die d minica p"ima in ecclesia mai "e& id est ad *a"t4"ium& et secunda 'e"ia et te"tia 'e"ia& u!i ita tamen ut sempe" missa 'acta de *a"t4"i ad Anastase $eniatu" cum 7)84mnis. %ua"ta 'e"ia autem in Ele na p" ceditu"& %uinta 'e"ia ad Anastase& se#ta 'e"ia in Si n& sa!!at ante C"uce& d minica autem die& id est cta$is& denu in ecclesia mai "e& id est ad *a"t4"ium. ,. ipsis autem ct die!us pasc)ali!us c ttidie p st p"andium episc pus cum mni cle" et mni!us in'anti!us& id est %ui !aptidiati 'ue"int& et mni!us& %ui aputactitae sunt $i"i ac 'eminae& nec n n etiam et de ple!e %uanti $ lunt& in Ele na ascendent. dicuntu" 7)84mni& 'iunt "ati nes tam in ecclesia& %uae in Ele na est& in %ua est spelunca& in %ua d ce!at Iesus discipul s& tam etiam in Im! m n& id est in e l c & de %u D minus ascendit in caelis. -. et p stea%uam dicti 'ue"int psalmi et "ati 'acta 'ue"it& inde us%ue ad Anastase cum 7)84mnis descenditu" ) "a luce"nae0 ) c pe" t t s ct dies 'it. sane d minica die pe" pasc)a p st missa luce"na"ii& id est de Anastase& mnis p pulus episc pum cum 7)84mnis in Si n ducet. 9. u!i cum $entum 'ue"it& dicuntu" 7)84mni apti diei et l c & 'it "ati et le(itu" ille l cus de e$an(eli +c'. I ). /A& 13?/9.& u!i eadem die D minus in e dem l c & u!i ipsa ecclesia nunc in Si n est& clausis stiis in("essus est discipulis& id est %uand tunc unus e# discipulis i!i n n e"at& id est T) mas& %ua "e$e"sus est et dicenti!us ei aliis ap st lis& %uia D minum $idissent& ille di#it0 1n n c"ed & nisi $ide" 2 +c'. I ). /A& /9.. ) c lect 'it denu "ati & !enedicuntu" cat)ecumini& item 'ideles& et "e$e"tuntu" unus%uis%ue ad d mum suam se"a ) "a ' "sitan n ctis secunda.

capitulum DL 1. item cta$is pasc)ae& id est die d minica& statim p st se#ta mnis p pulus cum episc p ad Ele na ascendit6 p"imum in ecclesia& %uae i!i est& ali%uandiu sedetu"6 dicuntu" 7)84mni& dicuntu" antip) nae aptae diei et l c & 'iunt "ati nes similite" aptae diei et l c . denu inde cum 7)84mnis itu" in Im! m n susu& similite" et i!i ea a(untu"& %uae et illic. et cum c epe"it ) "a esse& iam mnis p pulus et mnes aputactitae deducunt

Itinerarium Egeriae

pa(. -/ di -3

episc pum cum 7)84mnis us%ue ad Anastase. ea autem ) "a pe"$enitu" ad Anastase& %ua luce"na"ium 'ie"i s let. /. 'it e"( luce"na"ium tam ad Anastase %uam ad C"ucem& et inde mnis p pulus us%ue ad unum cum 7)84mnis ducunt episc pum us%ue ad Si n. u!i cum $entum 'ue"it& similite" dicuntu" 7)84mni apti l c et diei& le(itu" denu et ille l cus de e$an(eli & u!i cta$is pasc)ae in("essus est D minus& u!i e"ant discipuli& et a"(uet T) mam& %ua"e inc"edulus 'uisset +c'. I ). /A& /:?/3.. et tunc mnis ipsa lecti pe"le(itu"6 p stm dum 'it "ati 6 !enedictis cat)ecuminis %uam 'ideli!us iu#ta c nsuetudinem "e$e"tuntu" unus%uis%ue ad d mum suam similite" ut die d minica pasc)ae ) "a n ctis secunda.

capitulum DLI a pasc)a autem us%ue ad %uin%ua(esima& id est pentec sten& )ic penitus nem ieiunat& nec ipsi aputactitae %ui sunt. nam sempe" ips s dies sicut t t ann ita ad Anastase de pull p"im us%ue ad mane c nsuetudina"ia a(untu"& similite" et ad se#ta et ad luce"na"e. d minicis autem die!us sempe" in *a"t4"i & id est in ecclesia mai "e& p" ceditu" iu#ta c nsuetudinem et inde itu" ad Anastase cum 7)84mnis. %ua"ta 'e"ia autem et se#ta 'e"ia& %u niam ipsis die!us penitus nem ieiunat& in Si n p" ceditu"& sed mane6 'it missa "dine su .

capitulum DLII die autem %uad"a(esima"um p st pasc)a& id est %uinta 'e"ia& p"idie mnes p st se#ta& id est %ua"ta 'e"ia& in Bet)leem $adunt p" pte" $i(ilias cele!"andas. 'iunt autem $i(iliae in ecclesia in Bet)leem& in %ua ecclesia spelunca est& u!i natus est D minus. alia die autem& id est %uinta 'e"ia %uad"a(esima"um& cele!"atu" missa "dine su & ita ut et p"es!4te"i et episc pus p"aedicent dicentes aptae diei et l c 6 et p stm dum se"a "e$e"tuntu" unus%uis%ue in Ie"us lima.

capitulum DLIII 1. %uin%ua(esima"um autem die& id est d minica& %ua die ma#imus la! " est p pul & a(untu" mnia sic de pull %uidem p"im iu#ta c nsuetudinem0 $i(ilatu" in Anastase& ut le(at episc pus l cum illum e$an(elii& %ui sempe" d minica die le(itu"& id est "esu""ecti nem D mini6 et p stm dum sic ea a(untu" in Anastase& %uae c nsuetudina"ia sunt& sicut t t ann .

Itinerarium Egeriae

pa(. -, di -3

/. cum autem mane 'actum 'ue"it& p" cedit mnis p pulus in ecclesia mai "e& id est ad *a"t4"ium& a(untu" etiam mnia& %uae c nsuetudina"ia sunt a(i6 p"aedicant p"es!4te"i& p stm dum episc pus& a(untu" mnia le(itima& id est ''e"tu" iu#ta c nsuetudinem& %ua d minica die c nsue$it 'ie"i6 sed eadem adcele"atu" missa in *a"t4"ium& ut ante ) "a te"tia 'iat. %uemadm dum enim missa 'acta 'ue"it ad *a"t4"ium& mnis p pulus us%ue ad unum cum 7)84mnis ducent episc pum in Si n& sed 7ut8 ) "a te"tia plena in Si n sint. ,. u!i cum $entum 'ue"it& le(itu" ille l cus de actus ap st l "um& u!i descendit spi"itus& ut mnes lin(uae intelle(e"ent& %uae dice!antu" +c'. act. ap. /& 1?1/.6 p stm dum 'it "dine su missa. nam p"es!4te"i de ) c ipsud& %u d lectum est& %uia ipse est l cus in Si n& alia m d ecclesia est& u!i %u ndam p st passi nem D mini c llecta e"at multitud cum ap st lis& %ua ) c 'actum est& ut supe"ius di#imus& le(unt i!i de acti!us ap st l "um. p stm dum 'it "dine su missa& ''e"tu" et i!i& et iam ut dimittatu" p pulus& mittit $ cem a"c)idiac nus et dicet0 1) die statim p st se#ta mnes in Ele na pa"ati simus 7in8 Im! m n2. -. "e$e"titu" e"( mnis p pulus unus%uis%ue in d mum suam "esume"e se& et statim p st p"andium ascenditu" m ns Oli$eti& id est in Ele na& unus%uis%ue %u m d p test& ita ut nullus C)"istianus "emaneat in ci$itate& %ui n n mnes $adent. 9. %uemadm dum e"( su!itum 'ue"it in m nte Oli$eti& id est in Ele na& p"imum itu" in Im! m n& id est in e l c & unde ascendit D minus in caelis& et i!i sedet episc pus et p"es!4te"i& sed et mnis p pulus& le(untu" i!i lecti nes& dicuntu" inte"p site 7)84mni& dicuntu" et antip) nae aptae diei ipsi et l c 6 "ati nes etiam& %uae inte"p nuntu"& sempe" tales p" nuntiati nes )a!ent& ut et diei et l c c n$eniunt. le(itu" etiam et ille l cus de e$an(eli & u!i dicit de ascensu D mini +c'. *a"c 1:& 13 et Luc. /-& 9A?91.6 le(itu" et denu de actus ap st l "um& u!i dicit de ascensu D mini in caelis p st "esu""ecti nem +c'. act. ap. 1& 3?11.. :. cum autem ) c 'actum 'ue"it& !enedicuntu" cat)ecumini& sic 'ideles& et ) "a iam n na descenditu" inde et cum 7)84mnis itu" ad illam ecclesiam& %uae et ipsa in Ele na est& id est in %ua spelunca sedens d ce!at D minus ap st l s. i!i autem cum $entum 'ue"it& iam est ) "a plus decima6 'it i!i luce"na"e& 'it "ati & !enedicuntu" cat)ecumini et sic 'ideles. et iam inde descenditu" cum 7)84mnis& mnis p pulus us%ue ad unum t ti cum episc p 7)84mn s dicentes $el antip) nas aptas diei ipsi6 sic $enitu" lente et lente us%ue ad *a"t4"ium. ;. cum autem pe"$enitu" ad p "tam ci$itatis& iam n # est et ccu""ent candelae ecclesiasticae $el ducente p" pte" p pul . de p "ta autem& %u niam satis est us%ue ad ecclesia mai "e id est ad *a"t4"ium& p "" ) "a n ctis ' "sitan secunda pe"$enitu"& %uia

Itinerarium Egeriae

pa(. -- di -3

lente et lente itu" t tum p" p pul & ne 'ati(entu" pedi!us. et ape"tis $al$is mai "i!us& %uae sunt de %uintana pa"te& mnis p pulus int"at in *a"t4"ium cum 7)84mnis et episc p . in("essi autem in ecclesia dicuntu" 7)84mni& 'it "ati & !enedicuntu" cat)ecumini et sic 'ideles6 et inde denu cum 7)84mnis itu" ad Anastase. 5. similite" ad Anastase cum $entum 'ue"it& dicuntu" 7)84mni seu antip) nae& 'it "ati & !enedicuntu" cat)ecumini& sic 'ideles6 similite" 'it et ad C"ucem. et denu inde mnis p pulus C)"istianus us%ue ad unum cum 7)84mnis ducunt episc pum us%ue ad Si n. 3. u!i cum $entum 'ue"it& le(untu" lecti nes aptae& dicuntu" psalmi $el antip) nae& 'it "ati & !enedicuntu" cat)ecumini et sic 'ideles& et 'it missa. missa autem 'acta accedunt mnes ad manum episc pi et sic "e$e"tuntu" unus%uis%ue ad d mum suam ) "a n ctis ' "sitan media. ac sic e"( ma#imus la! " in ea die su''e"tu"& %u niam de pull p"im $i(ilatum est ad Anastase et inde pe" t ta die nun%uam cessatum est6 et sic mnia& %uae cele!"antu"& p" t"a)untu"& ut n cte media p st missa& %uae 'acta 'ue"it in Si n& mnes ad d m s suas "e$e"tantu".

capitulum DLI= 1. iam autem de alia die %uin%ua(esima"um mnes ieiunant iu#ta c nsuetudinem sicut t t ann & %ui p" ut p test& e#cepta die sa!!ati et d minica& %ua nun%uam ieiunatu" in )isdem l cis. etiam p stm dum cete"is die!us ita sin(ula a(untu" ut t t ann & id est sempe" de pull p"im ad Anastase $i(iletu". /. nam si d minica dies est& p"imum le(et de pull p"im episc pus e$an(elium iu#ta c nsuetudinem int" Anastase l cum "esu""ecti nis D mini& %ui sempe" d minica die le(itu"& et p stm dum 7)84mni seu antip) nae us%ue ad lucem dicuntu" in Anastase. si autem d minica dies n n est& tantum %u d 7)84mni $el antip) nae similite" de pull p"im us%ue ad lucem dicuntu" in Anastase. ,. aputactitae mnes $adent& de ple!e autem %ui %u m d p ssunt $adent& cle"ici autem c ttidie $ici!us $adent de pull p"im 6 episc pus autem al!escente $adet sempe"& ut missa 'iat matutina& cum mni!us cle"icis e#cepta d minica die& %uia necesse est illum de pull p"im i"e& ut e$an(elium le(at in Anastase. denu ad ) "am se#tam a(untu"& %uae c nsuetudina"ia sunt& in Anastase& similite" et ad n na& similite" et ad luce"na"e iu#ta c nsuetudinem& %uam c nsue$it t t ann 'ie"i. %ua"ta autem et se#ta 'e"ia sempe" n na in Si n 'it iu#ta c nsuetudinem.

Itinerarium Egeriae

pa(. -9 di -3

capitulum DL= 1. et illud etiam sc"i!e"e de!ui& %uemadm dum d centu" )i& %ui !aptidiantu" pe" pasc)a. nam %ui dat n men suum& ante diem %uad"a(esima"um dat& et mnium n mina ann tat p"es!4te"& ) c est ante illas ct septimanas& %ui!us di#i )ic attendi %uad"a(esimas. /. cum autem ann ta$e"it mnium n mina p"es!4te"& p stm dum alia die de %uad"a(esimis& id est %ua inc) antu" ct )e!d madae& p nitu" episc p cat)ed"a media ecclesia mai "e& id est ad *a"t4"ium& sedent )inc et inde p"es!4te"i in cat)ed"is et stant cle"ici mnes. et sic adducuntu" unus et unus c npetens6 si $i"i sunt& cum pat"i!us suis $eniunt& si autem 'eminae& cum mat"i!us suis. ,. et sic sin(ula"ite" inte"" (at episc pus $icin s eius& %ui int"a$it& dicens0 1si ! nae $itae est )ic& si pa"enti!us de'e"et& si e!"iacus n n est aut $anus<2 et sin(ula $itia& %uae sunt tamen ("a$i "a in ) mine& "e%ui"et. -. et si p" !a$e"it sine "ep"e)ensi ne esse de )is mni!us& %ui!us "e%uisi$it p"aesenti!us testi!us& ann tat ipse manu sua n men illius. si autem in ali%u accusatu"& iu!et illum ' "as e#i"e dicens0 1emendet se et& cum emenda$e"it se& tunc accedet ad la$ac"um2. sic de $i"is& sic de mulie"i!us "e%ui"ens dicit. si %uis autem pe"e("inus est& nisi testim nia )a!ue"it& %ui eum n $e"int& n n tam 'acile accedet ad !aptismum.

capitulum DL=I 1. ) c autem& d minae s " "es& ne e#istima"etis sine "ati ne 'ie"i& sc"i!e"e de!ui. c nsuetud est enim )ic talis& ut %ui accedunt ad !aptismum pe" ips s dies %uad"a(inta& %ui!us ieiunatu"& p"imum matu"e a cle"icis e# "ciHentu"& m # missa 'acta 'ue"it de Anastase matutina. et statim p nitu" cat)ed"a episc p ad *a"t4"ium in ecclesia mai "e& et sedent mnes in (i" p" pe episc p & %ui !aptidiandi sunt tam $i"i %uam mulie"es& stant etiam l c pat"es $el mat"es& nec n n etiam %ui $ lunt audi"e de ple!e mnes int"ant et sedent& sed 'ideles. /. cat)ecuminus autem i!i n n int"at tunc& %ua episc pus d cet ill s le(em& id est sic0 inc) ans a Genese pe" ill s dies %uad"a(inta pe"cu""et mnes sc"iptu"as& p"imum e#p nens ca"nalite" et sic illud s l$ens spi"itualite". nec n n etiam et de "esu""ecti ne& similite" et de 'ide mnia d centu" pe" ill s dies6 ) c autem cat)ecisis appellatu". ,.

Itinerarium Egeriae

pa(. -: di -3

et iam %uand c mpletae 'ue"int septimanae %uin%ue& a %u d centu"& tunc accipient s4m! lum6 cuius s4m! li "ati nem similite" sicut mnium sc"iptu"a"um "ati ne e#p net eis sin(ul "um se"m num p"imum ca"nalite" et sic spi"itualite"& ita et s4m! lum e#p net. ac sic est& ut in )isdem l cis mnes 'ideles se%uantu" sc"iptu"as& %uand le(untu" in ecclesia& %uia mnes d centu" pe" ill s dies %uad"a(inta& id est a! ) "a p"ima us%ue ad ) "am te"tiam& %u niam pe" t"es ) "as 'it cat)ecisin. -. Deus autem scit& d minae s " "es& %u niam mai "es $ ces sunt 'idelium& %ui ad audiendum int"ant in cat)ecisen& ad ea& %uae dicuntu" $el e#p nuntu" pe" episc pum& %uam %uand sedet et p"aedicat in ecclesia ad sin(ula& %uae talite" e#p nuntu". missa autem 'acta cat)ecisis ) "a iam te"tia statim inde cum 7)84mnis ducitu" episc pus ad Anastase et 'it missa ad te"tia6 ac sic t"i!us ) "is d centu" ad die pe" septimanas septem. cta$a enim septimana %uad"a(esima"um& id est %uae appellatu" septimana mai "& iam n n $acat e s d ce"i& ut impleantu" ea& %uae supe"ius 7dicta8 sunt. 9. cum autem iam t"ansie"int septem septimanae& supe"at illa una septimana pasc)alis& %uam )ic appellant septimana mai "& iam tunc $enit episc pus mane in ecclesia mai "e ad *a"t4"ium. "et" in a!sida p st alta"ium p nitu" cat)ed"a episc p & et i!i unus et unus $adet& $i"i cum pat"e su aut mulie" cum mat"e sua& et "eddet s4m! lum episc p . :. "eddit autem s4m! l episc p all %uitu" mnes episc pus et dicet0 1pe" istas septem septimanas le(em mnem ed cti estis sc"iptu"a"um nec n n etiam de 'ide audistis6 audistis etiam et de "esu""ecti ne ca"nis& sed et s4m! li mnem "ati nem& ut p tuistis tamen ad)uc cat)ecumini audi"e0 $e"!a autem& %uae sunt m4ste"ii alti "is& id est ipsius !aptismi& %uia ad)uc cat)ecumini& audi"e n n p testis. et ne e#istimetis ali%uid sine "ati ne 'ie"i& cum in n mine Dei !aptidiati 'ue"itis& pe" ct dies pasc)ales p st missa 'acta de ecclesia in Anastase audietis0 %uia ad)uc cat)ecumini estis& m4ste"ia Dei sec"eti "a dici $ !is n n p ssunt2.

capitulum DL=II 1. p st autem $ene"int dies pasc)ae& pe" ill s ct dies& id est a pasc)a us%ue ad cta$as& %uemadm dum missa 'acta 'ue"it de ecclesia& et itu" cum 7)84mnis ad Anastase& m # 'it "ati & !enedicuntu" 'ideles& et stat episc pus incum!ens in cancell inte"i "e& %ui est in spelunca Anastasis& et e#p net mnia& %uae a(untu" in !aptism . /. illa enim ) "a cat)ecuminus nullus accedet ad Anastase6 tantum ne p)4ti et 'ideles& %ui $ lunt audi"e m4ste"ia& in Anastase int"ant. clauduntu" autem stia& ne %ui cat)ecuminus se di"i(at. disputante autem episc p sin(ula et na""ante tante $ ces sunt c llaudantium&

Itinerarium Egeriae

pa(. -; di -3

ut p "" ' "as ecclesia audiantu" $ ces e "um. $e"e enim ita m4ste"ia mnia a!s l$et& ut nullus n n p ssit c mm $e"i ad ea& %uae audit sic e#p ni. ,. et %u niam in ea p" $incia pa"s p puli et G"aece et S4"iste n $it& pa"s etiam alia pe" se G"aece& ali%ua etiam pa"s tantum S4"iste& ita%ue %u niam episc pus& licet S4"iste n $e"it& tamen sempe" G"aece l %uitu" et nun%uam S4"iste0 ita%ue e"( stat sempe" p"es!4te"& %ui episc p G"aece dicente S4"iste inte"p"etatu"& ut mnes audiant [ut mnes audiant] %uae e#p nuntu". -. lecti nes etiam& %uaecum%ue in ecclesia le(untu"& %uia necesse est G"aece le(i& sempe" stat& %ui S4"iste inte"p"etatu" p" pte" p pulum& ut sempe" discant. sane %uicum%ue )ic Latini sunt& id est %ui nec S4"iste nec G"aece n $e"unt& ne c nt"istentu"& et ipsis e#p nitu" eis& %uia sunt alii '"at"es et s " "es G"aec latini& %ui Latine e#p nunt eis. 9. illud autem )ic ante mnia $alde ("atum 'it et $alde admi"a!ile& ut sempe" tam 7)84mni %uam antip) nae et lecti nes nec n n etiam et "ati nes& %uas dicet episc pus& tales p" nuntiati nes )a!eant& ut et diei& %ui cele!"atu"& et l c & in %u a(itu"& aptae et c n$enientes sint sempe".

capitulum DL=III 1. item dies encenia"um appellantu"& %uand sancta ecclesia& %uae in G l( t)a est& %uam *a"t4"ium $ cant& c nsec"ata est De 6 sed et sancta ecclesia& %uae est ad Anastase& id est in e l c & u!i D minus "esu""e#it p st passi nem& ea die et ipsa c nsec"ata est De . )a"um e"( ecclesia"um sancta"um encenia cum summ ) n "e cele!"antu" %u niam c"u# D mini in$enta est ipsa die. /. et ide p" pte" ) c ita "dinatum est& ut %uand p"imum sanctae ecclesiae sup"a sc"iptae c nsec"a!antu"& ea dies esset& %ua c"u# D mini 'ue"at in$enta& ut simul mni laetitia eadem die cele!"a"entu". et ) c pe" sc"iptu"as sanctas in$enitu"& %u d ea dies sit encenia"um& %ua et sanctus Sal m n c nsummata d m Dei& %uam aedi'ica$e"at& stete"it ante alta"ium Dei et "a$e"it& sicut sc"iptum est in li!"is Pa"alip men n +c'. pa" II& ;& 5..

capitulum DLID

Itinerarium Egeriae

pa(. -5 di -3

1. )i e"( dies encenia"um cum $ene"int& ct die!us attenduntu". nam ante plu"im s dies incipiunt se undi%ue c lli(e"e tu"!ae n n s lum m nac) "um $el aputactitum de di$e"sis p" $inciis& id est tam de *es p tamia $el S4"ia $el de Ae(4pt aut T)e!aida& u!i plu"imi m naH ntes sunt& sed et de di$e"sis mni!us l cis $el p" $inciis6 nullus est enim& %ui n n se eadem die in Ie"us lima tendat ad tantam laetitiam et tam ) n "a!iles dies6 saecula"es autem tam $i"i %uam 'eminae 'ideli anim p" pte" diem sanctum similite" se de mni!us p" $inciis isdem die!us Ie"us lima c lli(unt. /. episc pi autem& %uand pa"$i 'ue"int& )isdem die!us Ie"us lima plus %uad"a(inta aut %uin%ua(inta sunt6 et cum illis $eniunt multi cle"ici sui. et +%uid plu"a<. putat se ma#imum peccatum incu""isse& %ui in )isdem die!us tante s llennitati inte" n n 'ue"it& si tamen nulla necessitas c nt"a"ia 'ue"it& %uae ) minem a ! n p" p sit "etinet. ,. )is e"( die!us encenia"um ipse "natus mnium ecclesia"um est& %ui et pe" pasc)a $el pe" epip)ania& et ita pe" sin(ul s dies di$e"sis l cis sanctis p" ceditu" ut pe" pasc)a $el epip)ania. nam p"ima et secunda die in ecclesia mai "e& %uae appellatu" *a"t4"ium& p" ceditu". item te"tia die in Ele na& id est in ecclesia& %uae est in ips m nte& a %u ascendit D minus in caelis p st passi nem& int"a %ua ecclesia est spelunca illa& in %ua d ce!at D minus ap st l s in m nte Oli$eti. %ua"ta autem die * * * ["eli%ua desunt.]

Itinerarium Egeriae

pa(. -3 di -3