You are on page 1of 21

Pančevo

Lokacija Pančeva
• Na samom jugu Vojvodine, na ušću reke Tamiš u Dunav, na samo 17km od glavnog grada Srbije - Beograda, nalazi se grad Pančevo, ekonomsko, kulturno i administrativno sedište Juţnobanatskog okruga. • Opštine sa kojima se Pančevo graniči su: Kovačica, Alibunar, Kovin i grad Beograd, kao i juţna granica na Dunavu (prema beogradskoj opštini Grocka). • Nalazi se u neposrednoj blizini KORIDORA 10 (Salcburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Nis – Skoplje - Solun), sa kracima od Beograda do Horgoša i od Niša do Dimitrovgrada. • Nalazi se i na KORIDORU 7 (Dunavska transferzala) koja direktno povezuje Pančevo sa centralnom i jugoistočnom Evropom. Ovaj koridor predstavlja ţilu kucavicu rečnog saobraćaja Evrope i plovni deo Save (Severno more-RajnaMajna-Dunav-Crno more-dalje ka istoku).

Poloţaj Pančeva u AP Vojvodini, Republici Srbiji, Evropi

•Pančevo je četvrti grad u Vojvodini po broju stanovnika. •Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Pančevu ţivi 76.203 stanovnika, a na teritoriji grada Pančeva 123.414 stanovnika •Prosečna starost stanovništva iznosi 41,5 godina (40,0 kod muškaraca i 42,8 kod ţena). •Ovo naselje je uglavnom naseljeno Srbima, a primećen je pad u broju stanovnika.

Naseljena mesta
• • • • • • • • • • Pančevo (76.203) Starčevo (7.473) Kačarevo (7.100) Banatsko Novo Selo (6.686) Omoljica (6.309) Jabuka (6.181) Dolovo (6.146) Banatski Brestovac (3.251) Glogonj (3.012) Ivanovo (1.053)

Drţava:Srbija Pokrajina:Vojvodina Okrug:Juţnobanatski okrug

STANOVNIŠTVO: Broj stanovnika:76.203 Aglomeracija:123.414 Gustina stanovništva:512 st/km²
GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE: Koordinate:44°54′ N i 20°40′E Vremenska zona:UTC+1, leti UTC+2 Nadmorska visina:77 m Površina:148,8 km²

• Teritorija Pančeva se smatra jednom od najtoplijih područja Vojvodine, sa prosečnom godišnjom temperaturom od 11,3 stepeni Celzijusa i sa više od 100 sunčanih sata tokom godine. • Prosečna godišnja vrednost za relativnu vlaţnost vazduha je 77%. Padavine su najveće na kraju proleća, početkom leta, krajem jeseni i početkom zime. Prosečna količina padavina tokom godine iznosi oko 643mm. • Pančevo pripada prostoru umereno kontinentalne klime, sa četiri godišnja doba, koju karakterišu duga i topla leta i jeseni, blage zime i kratka proleća. Posebnu specifičnost klime predstavlja košava, jak i suv vetar koji traje i do tri nedelje. Pored košave, dosta su zastupljeni i jugozapadni, zapadni i severni vetrovi. Broj vetrovitih dana tokom godine je 45, a najveća vlaţnost vazduha je tokom meseci sa najniţom temperaturom (novembar, decembar, januar i februar).

Uspenska crkva

Mesne zajednice Pančeva

Privreda do 1919. godine: • Stanovništvo Pančeva bavi se preteţno ratarstvom, ali je vrlo lepo zastupljen zanat i trgovina, naročito stokom i hranom. Industrija je takođe znatna, naročito svilarska. • U Pančevu su dve pravoslavne crkve; starija (Vaznesenska) i nova (Uspenska) u vizantijskom stilu. • U Pančevu ima gimnazija, trgovačka akademija, muška i ţenska građanska škola i aerodrom internacionalnog društva za vazdušni saobraćaj. Privreda od 1920. do danas: •Nakon Prvog svetskog rata, pančevačka industrija doţivljava svoju drugu mladost i postaje jedan od industrijskih giganata bivših Jugoslavija. Otvaraju se mnogobrojne fabrike koje zapošljavaju na desetine hiljada radnika iz Pančeva, Beograda i okolnih mesta iz skoro celog juţnog Banata. •U gradu Pančevu su razvijene sve privredne oblasti: industrija, poljoprivreda, građevinarstvo, industrija građevniskog materijala, trgovina, ugostiteljstvo, saobraćaj i veze, stambeno-komunalna delatnost, kao i finansijske i druge usluge. •Nosioci privrednog razvoja Pančeva su industrija i poljoprivreda.

Najvažnije kompanije
• Rafinerija nafte −(RNP) Počela da radi 1968. • Azotara − Fabrika za proizvodnju veštačkog đubriva. Počela da radi1962. • Petrohemija − Fabrika za preradu sirovog benzina i proizvodnju plastičnih masa. Počela da radi 1977. • Utva − Fabrika za proizvodnju lakih aviona, kamiona i prikolica za kamione, delova za motorna vozila i servisiranje i opravka motornih vozila. Osnovana 1937. godine • Pivara - Osnovana 1722. godine • ISP Staklara − fabrika za proizvodnju svih vrsta stakla, osnovana1932. godine • Tesla − Fabrika sijalica, osnovana 1931. godine • JRB Brodoremont − Bavilo se popravkom brodova, šlepova i svime što plovi po vodi • Luka Dunav − Osnovan 1947. godine • PIK Tamiš − Poljoprivredni kombinat sa širokim asortimanom proizvoda za prehranu • ATP − Preduzeće za prevoz putnika i robe • Privredna Banka Pančevo − Osnovana 1869. godine i mnoge druge • Na teritoriji Pančeva se nalaze 11 osnovnih i 9 srednjih drţavnih škola.

• Pančevo

predstavlja „kapiju” na putnom pravcu sever i jug Banata, odnosno vezu sa ostatkom Srbije. Postoji razgranata mreţa puteva koji Pančevo povezuje sa mnogim gradovima i naseljima: drţavni put prvog reda 1.9 (E-70): Beograd - Pančevo - Vršac - Rumunija i drţavni put prvog reda 24: Kovin - Pančevo - Kovačica. •Pančevo u ţelezničkom saobraćaju predstavlja veoma vaţno čvorište. Povezan je sa Rumunijom ţelezničkim koridorom Beograd - Pančevo Vršac - Rumunija, kao i sa Kikindom ţelezničkim koridorom Pančevo Zrenjanin - Kikinda. •Pančevo je sastavni deo gradske ţeleznice Beograda - Beovoz, sa svoje četiri stanice, Pančevo Vojlovica, Pančevo Strelište, Pančevo Varoš i Pančevo Glavna stanica. •Od aerodroma „Nikola Tesla” u Beogradu, udaljeno je 40km. U severnom delu Pančeva se nalazi sportski aerodrom koji je ušao u istoriju svetskog vazduhoplovstva, pošto se 25. marta 1932. godine dogodio prvi noćni let na relaciji Pančevo - Bukurešt, sa linije Pariz Istanbul.

Pančevo – crna ekološka tačka
• UGROŢENA POPULACIJA: 130.000 • VEROVATNI IZVOR ZAGAĐENJA: Prema detaljnoj studiji koju je grad Pančevo realizovao pre dve godine u saradnji sa Vladom Italije, izvor zagađenja je dominantno Juţna industrijska zona sa fabrikama NIS Rafinerije nafte Pančevo, HIP Petrohemije i Azotare. • VRSTA ZAGAĐENJA: Dominantno uočeno aerozagađenje, ali je prisutno i zagađenje zemljišta i voda. • ZAGAĐUJUĆE MATERIJE: Benzen i razni drugi ugljovodonici, vodonik-sulfid, amonijak, suspendovane čestice.

Štetni gasovi koji truju stanovnike Rafinerija

Korzo u Pančevu

Zgrada skupštine grada

Zgrada starog gradskog jezgra

Bolnica

Kule svetionici na Tamišu

Reka Tamiš

Radile: Mina Lazić Sanja Aničić III3