You are on page 1of 14

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI

IME I PREZIME BROJ INDEKSA

UVOD

Banke su specijalizovane finansijske institucije ija je osnovna funkcija da osiguraju adekvatno funkcionisanje privrede, snabdjevanjem potrebnom koliinom novca. Prvom bankom u historiji bankarstva smatra se ''Casa di Sant Giorgio'' osnovana 1407.godine u enovi, Italija. Prema poloaju i ulozi banke u obavljanju razliitih poslova, bankarske poslove moemo klasifikovati na aktivne, pasivne, neutralne i vlastite bankarske poslove.

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI

Aktivni bankarski poslovi ili kreditni poslovi su svi oni bankarski poslovi u kojima se banka pojavljuje kao kreditor. Bankarsko kreditiranje se dijeli na dvije osnovne grupe kreditiranja kratkorono kreditiranje i dugorono kreditiranje. S obzirom na funkcije i ulogu kredita gdje kreditni odnosi proimaju cjelokupnu materijalnu sferu drutvenog ivota, razumljivo je to je pri regulisanju bankarskih poslova najvie panje posveeno kreditnim poslovima.

VRSTE BANKARSKIH KREDITA

Po ronosti: kratkoroni, srednjoroni, dugoroni Prema upotrebi: potroaki, proizvoaki (krediti za obrtna sredstva i investicije) Prema izvorima kreditnih resursa: krediti za povremena obrtna sredstva, trajna strana sredstva, stalna obrtna sredstva Prema nainu osiguranja: lini i otvoreni krediti Po obliku: eskontni, lombardni, hipotekarni, krediti po tekuem raunu...

KARAKTERISTIKE KRATKORONIH KREDITE

Kratkoroni bankarski krediti predstavljaju jedan od vanijih izvora finansiranja privrednih tokova i jedan od najvanijih aktivnih bankarskih poslova. Kratkorone kredite banke odobravaju za zadovoljavanje kratkoronih potreba korisnika u obrtnim sredstvima. Bankarski plasmani kratkoronih sredstava u obliku kratkoronih bankarskih kredita razvrstavaju se u iroku lepezu raznovrsnih poslova koje banke obavljaju u zavisnosti od drutveno ekonomskog i kreditnog sistema, zavisno od naina odobravanja i koritenja kratkoronih kredita, od datog pokria i tehnike odobravanja kratkoronih kredita u savremenoj praksi.

KREDIT NA TEKUI RAUN I KREDITNE LINIJE

Kredit na tekui raun (kontokorentni kredit) koriste ona preduzea koja imaju vrste veze i uzajamno povjerenje sa bankom. Oba partnera uivaju obostrani bonitet i kredibilitet. Kreditne linije predstavljaju specijalni i efikasni metod finansiranja preduzea koji se ogleda u fleksibilnom napajanju preduzea svjeim finansijskim resursima u momentima formiranja novanih deficita na podruju tekueg poslovanja.

ESKONTNI I LOMBARDNI KREDIT

Eskontni kredit predstavlja posebnu vrstu bankarskih kredita povezanih direktno sa robno prometnim transakcijama. To je ustvari monetizovanje ugovorenih robnih ili komercijalnih kredita preduzea, zamjena jednog kredita drugim kreditom mobilizacija potraivanja. Lombardni kredit je kratkoroni bankarski kredit koji preduzee, moe dobiti na bazi zaloenih pokretnih realnih vrijednosti kao to je zlato i druge dragocjenosti, vrijednosnih papira, trgovaka roba i druga pokretna dobra koja su lako i brzo utriva kotiraju se na finansijskom tritu.

RAMBURSNI I AKCEPTNI KREDIT

Rambursni kredit je vrsta kratkoronog kredita kojeg preduzea koriste iskljuivo u meunarodnoj razmjeni kako pri izvozu tako i pri uvozu. Kredit kojim se vri plaanje prekomorskog uvoza ili izvoza putem bankarskog akcepta, osiguranog robnim dokumentima. Akceptni kredit je posebna vrsta kratkoronog kredita, jedna vrsta garantnog kredita kojim banka ne odobrava svom komitentu neposredno novani iznos ve mu akceptira mjenicu i svojim potpisom na mjenici poveava joj bonitet i kvalitet to potpomae preduzeu sigurnije i bre dobijanje eskontnog kredita druge domae ili strane banke.

AVALNI KREDIT I OSTALI OBLICI KREDITIRANJA

Avalni kredit spada u grupu vrlo esto i vrlo rado koritenih kredita u naoj poslovnoj praksi. Od onog momenta kad je zakonski regulisano plaanje izmeu preduzea kad je mjenica s avalom postala instrument obezbjeenja plaanja, avalni kredit postaje svakodnevna stvarnost. Ostali oblici kratkoronog kreditiranja su u stvari izvedeni iz osnovnih vrsta kredita. Tu su najrasprostranjeniji faktoring poslovi opsluivanje preduzea i esto je mnogo iri poslovni odnos od tipinog kratkoronog finansiranja.

PRIMJERI

Kreditna ponuda ove banke sastoji se od: - Brzi Hypo krediti, - Krediti na 24 za 24 - Nenamjenski krediti - Namjenski stambeni krediti - Krediti za investicijska ulaganja - Krediti za kupovinu iroke potronje - Krediti po osnovi police ivotnog osigaranja Grawe osiguranje d.d. - Krediti za kupovinu automobile - Studenski krediti - Hypo business - Lombardni krediti

Hypo Alpe Adria Bank

Intesa SanPaulo Bank nudi: - Auto krediti, - Nenamjenski krediti, - Nenamjenski krediti za penzionere - Stambeni krediti - Hipotekarni krediti - Kredit za obrtna sredstva - Dozvoljeno prekoraenje po transakcijskom raunu (Overdraft) - Revolving - finansijski proizvod koji predstavlja oblik ugovaranja planiranog obima poslovanja izmeu klijenta i Banke unutar definiranog perioda.

Intesa SanPaolo Bank

NLB Tuzlanska banka

- NLB Tuzlanska banka u svojoj kreditnoj ponudi graanima ima veoma irok spektar kredita: nenamjenski, stambeni, hipotekarni i krediti za kupovinu vozila, kratkoroni krediti i kratkoroni revolving krediti, kratkoroni krediti za otkup poljoprivrednih proizvoda na podruju TK, krediti po tekuem raunu, potroaki krediti, krediti za renoviranje i adaptaciju, potroaki krediti osigurani depozitom te stambeni krediti.

Raiffeisen Bank
- NENAMJENSKI KREDITI - nenamjenski kredit sa jemcima, nenamjenski kredit na osnovu tednje, zamjenski kredit, kredit plus. - NAMJENSKI KREDITI - kredit za posebne namjene, studentski kredit, krediti za nabavku vozila, kredit za individualne poljoprivredne proizvoae, kredit za posebne namjene - energetska efikasnost, kredit za posebne namjene Specijalna ponuda za kreditiranje usluge uvanja matinih elija. - HIPOTEKARNI KREDITI - stambeni kredit / Kredit za izgradnju stambenog objekta, stambeni kredit za kupovinu stambene jedinice u izgradnji u zgradi UNIPROMET, nenamjenski hipotekarni kredit, kredit za poslovni prostor sa hipotekom. - ROBNI KREDIT - robni kredit, robni kredit za energetsku efikasnost. - KRATKORONI KREDITI kredit za finansiranje proizvodnje, kredit za finansiranje pripreme izvoza, kredit za finansiranje izvoza roba i usluga, kredit za finansiranje uvoza repromaterijala za proizvodnju i usluge, kredit za finansiranje uvoza roba za trgoivinu, kredit na otplatni plan za obrtna sredstva, revolving kredit za obrtna sredstva, revolving kredit za finansiranje obrtnih ciklusa, kredit o dospijeu za obrtna sredstva, overdraft dozvoljeno prekoraenje po transakcijskom raunu, lombardni kredit.

ZAKLJUAK

Aktivni bankarski poslovi ili kreditni poslovi su svi oni bankarski poslovi u kojima se banka pojavljuje kao kreditor. Kratkoroni bankarski krediti predstavljaju jedan od vanijih izvora finansiranja privrednih tokova, realizovanja monetarno kreditne politike makro sistema i znaajnu komponentu u strukturi aktive i plasmana banaka. Bankarski plasmani kratkoronih sredstava u obliku kratkoronih bankarskih kredita razvrstavaju se u iroku lepezu raznovrsnih poslova koje banke obavljaju.