Sie sind auf Seite 1von 2

ouo/ 0ouotIV en Metaph.

Metaph 981b.14 ou ItouoI 1o Io 1I EtpI outVo, oI oV Io 1I 0tpoV


1o Eup, oIIo oVoV o1I 0tpoV. 1o tV ouV Epm 1oV tI xo 1oV
oEoIoVouV tupoV1o 1tVV Eopo 1o xoIVo oI o0otI 0ouoto0oI
uEo 1mV oV0pmEmV oVoV Io 1o poIoV tI VoI 1I 1mV
tupt0tV1mV oII m oooV xoI IotpoV1o 1m V
Metaph 982b.12 xV: xoI op 1oo0oV xoI 1o ou t Vtxo tV 1mV
oI1ImV to1IV. 1I ou EoI1Ix, IoV xoI tx 1m V Epm1mV
IIoooooV1mV: Io op 1o 0ouotIV oI oV0pmEoI xoI VuV xoI 1o
Epm 1oV poV1o IIoootIV, t op tV 1o EpotIpo 1mV o1oEmV
0ouoooV1t, tI 1o xo1o IxpoV ou1m EpoIoV1t
Metaph 982b.14 ooV1mV: Io op 1o 0ouotIV oI oV0pmEoI xoI VuV
xoI 1o Epm1oV poV1o IIoootIV, t op tV 1o EpotIpo 1m V
o1oEmV 0ouoooV1t, tI1o xo1o IxpoV ou1m EpoIoV1t xoI EtpI 1mV
tIoVmV IoEopooV1t, oI oV EtpI 1t 1m V 1 otIV Eo0o1mV
xoI 1mV EtpI 1oV IIoV xoI oo1po
Metaph 982b.17 xoI EtpI 1mV tIoVmV IoEopooV1t, oI oV EtpI 1t
1mV 1 otIV Eo0o1mV xoI 1mV EtpI 1oV IIoV xoI oo1po xoI
EtpI 1 1ou EoV1o tVtotm. o oEopmV xoI 0ouomV oI t1oI
oVotI V Io xoI o IIou0o IIoooo Em t o1IV: o op u0o
ouxtI1oI tx 0ouooImV: mo1 tI Etp Io
Metaph 982b.19 xoI EtpI 1 1ou EoV1o tVtotm. o oEopmV xoI
0ouomV oI t1oI oVotI V Io xoI o IIou0o IIoooo Em t o1IV:
o op u0o ouxtI1oI tx 0ouooImV: mo1 tI Etp Io 1o tutIV 1V
oVoIoV tIIoooooV, oVtpoV o1I Io 1o tI tVoI 1o tEIo1oo0oI
tImxoV xoI ou potm 1IVo t VtxtV.
Metaph 983a.13 otIVmV outIo. -tI tV1oI Em xo1oo1VoI 1V
x1oIV ou1 tI 1ouVoV1IoV IV 1mV t op 1otmV. opoV1oI
tV op, moEtp tI EotV, oEo 1ou 0ouotIV EoV1t tI ou1m t tI,
xo0oEtp <EtpI> 1mV 0ouo1mV 1ou1oo1o [1oI Em 1t0tmpxooI
1V oI 1IoV| EtpI 1o 1ou IIou 1poEo 1V 1
Metaph 983a.14 ou1 tI 1ouVoV1IoV I V 1mV t op 1otmV.
opoV1oI tV op, moEtp tI EotV, oEo 1ou 0ouotIV EoV1t tI ou1m
ttI, xo0oEtp <EtpI> 1mV 0ouo1mV 1ou1oo1o [1oI Em
1t0tmpxooI 1V oI 1IoV| EtpI 1o 1ou IIou 1poEo 1V 1
Iot1pou oout1pIoV 0ouoo1oV op tIVoI oxtI EooI <1oI
Metaph 983a.16 ttI, xo0oEtp <EtpI> 1m V 0ouo1mV 1ou1oo1o [1oI
Em 1t0tmpxooI 1V oI 1IoV| EtpI 1o 1ou IIou 1poEo 1V
1 Iot1pou oout1pIoV 0ouoo1oV op tI VoI oxtI EooI <1oI
Em 1t0tmpxooI 1V oI 1IoV> tI 1I 1q tIoIo1q t1ptI 1oI: tI
t tI 1ouVoV1IoV xoI 1o otIVoV xo1o 1V EopoIIoV oEo
Metaph 983a.20 tI t tI 1ouVoV1IoV xoI 1o otIVoV xo1o 1V
EopoIIoV oEo1tItu1ooI, xo0oEtp xoI tV 1ou1oI o1oV o0moIV:
ou0tV op oV ou1m 0ouootItV oVp tmt1pIxo m tI tVoI1o
Iot1po t1p1. 1I tV ouV uoI 1 tEIo1 1
1outV, tIp1oI, xoI 1I o oxoEo ou tI 1uoVtIV 1V 1oIV
xoI
Metaph 993a.1 <xoI> I opIomV tI op t mV o opIoo
EpotItVoI xoI tIVoI VmpIo: ooI m t xoI I tEom. oIIo
V tI xoI 1uoVoI ouu1o ouoo, 0ouoo1oV Em IoV0oVotV
toV1t 1V xpo1Io1V 1mV tEIo1mV. t1I Em 1I VmpItI tx 1IVmV
to1I, xoI Em to1oI IoV; xoI op 1ou1 ttI
Metaph 1010b.4 oI0t, Epm1oV tV o1I ou <tI > oIo0oI <>
ytu 1ou t I Iou to1IV, oII oV1ooIo ou 1ou1oV 1 oI o0otI.
tI 1 oIoV 0ouoooI tI 1ou1 oEopouoI, Eo1tpoV 1IIxou1o to1I 1o
tt0 xoI 1o pmo1o 1oIou1o oI o 1oI oEm0tV oI- Vt1oI oI o
1oI t u0tV, xoI Eo1tpoV oI o 1oI uIoIVouoIV
Metaph 1063a.36 tIo uotm tV 1oI oI o01oI oII otI EoomV
xIVoutVmV xoI ptouomV. t1I tI tV oIIoIout0o otI xoI tEo1t
IotVotV oI ou1oI, 1I xoI 0ouoo1oV tI tEo0 I V 1ou1o
oIVt1oI xo0oEtp 1oI xoVouoIV xoI op 1ou1oI Io 1o ooIm
IoxtI o0oI 1V tIV xoI o0 uIoIVoV,
Metaph 1072b.25 tmV, mo1 txtIVou oIIoV 1ou1o o oxtI o Vou
0tIoV ttIV, xoI 0tmpIo 1o Io1oV xoI opIo1oV. tI ouV ou1m tu
ttI, m tI Eo1t , o 0to otI, 0ouoo1oV: tI t oIIoV, t1I
0ouooIm1tpoV. ttI t mt. xoI m t t uEoptI: op Vou
tVtptIo m, txtI Vo t tVtptIo: tVtptIo t
Metaph 1072b.26 xoI 0tmpIo 1o Io1oV xoI opIo1oV. tI ouV ou1m
tu ttI, m tI Eo1t, o 0to otI, 0ouoo1oV: tI t oIIoV, t1I
0ouooIm1tpoV. ttI t mt. xoI m t t uEoptI: op Vou
tVtptIo m, txtI Vo t tVtptIo: tVtptIo t xo0 ou1V
txtIVou m opIo1 xoI oIIo. otV 1oV
Metaph 1082b.21 EoV: oI ou1m It oV1t out 1o oVoo. tI1t
t to1I EItImV opI0o o 1 1pIoo ou1 o 1 uoo,
0ouoo1oV: tI1t to1I EItImV, IoV o1I xoI I oo tVto1I 1 uoI,
mo1t ou1o oIoopo ou1 1 uoI. oII oux tVtt1oI, tI Epm 1o
1I to1IV opI0o xoI tu1tpo. out
Metaph 1091b.16 ou1o 1o tV 1o oo0oV ou1o tI VoI: ouoIoV tV1oI 1o
tV ou1ou qoV1o tIVoI oIIo1o. - tV ouV oEopIo ou1, Eo1tpm tI
IttIV: 0ouoo1oV tI 1q Epm1q xoI oI Iq xoI ou1opxto1o1q 1ou1
ou1o Epm 1oV ou m oo0oV uEoptI, 1o ou1opxt xoI om1pIo.
oIIo V ou I oIIo 1I o0op.. .. ..