Sie sind auf Seite 1von 176

Acynska latgalu bdreibys biblioteka

III
LATGALU-latvu-krvu
sarunu vuordineica
Latgalieu-LATVIEU-krievu
sarunvrdnca
Harrantcxo-nartmcxo-PYCCKHH
pasronopnnx
Vyss, kas gruomot, stypruokam tyltam
ci koc laipai storp myusu meilajim i draugim
Latvej, Latgol, Krivej, Sibiri, cytur pasauli
Acynskys Reiga
2008
UDK 811.174282=161.1
An 285
Sarunu vuordineicys sagataveionu i izdonu pabasteja
Recenzente
Dr. philol. I e va Zui c e na
Maketu veiduojs
Dr. philol. Al e ks e j s Andr onovs
Andronovs A., Leikuma L.
An 285 Latgalu-latvu-krvu sarunu vuordineica Latgalieu-lat-
vieu-krievu sarunvardnca Aa1rantcxo-na1mmcxo-pyccxnn
pasronopnnx / Krasnojarskys nvoda regionaluo sabdriskuo orga-
nizaceja Latgalu kulturys centrs (POO HHK KK); Latvu vo-
ldys apgivis vasts agentura (LVAVA), Acynskys; Reiga, 2008.
176 pl. [Acynska latgalu bdreibys biblioteka, III.] Teksts
latgalu, latvu, krvu vol.
Izdavums ir kasdnys sazin vairuok izplateits temu, sarunu fragmentu,
leksikys, atseviku izasacejumu kruojums latgalu, latvu i krvu vold. Dialo-
gu i situaceju modeliejumi pamat basteiti Latgolys i Sibira latgalu runys at-
veiduojums. Latgalu tekstim dta pylna transkripceja, latvu pmrs
puorprtams burtu (e, e, o) izruna, krvu voldys vuords paruodeiti uzsvori.
Vuordineicys golvonais adresats ir Sibira latgali, koc gruomotu var ltuot kot-
rys, kam interesej ituos voldys.
POO HHK KK, 2008
ISBN 978-9984-815-22-0 LVAVA, 2008
Prkvuordi
Latgalu-latvu-krvu sarunu vuordineica roduss, vysupyrmom kuortom
guodojt par Sibirejis latgalu vajadzeibom. Kai rkysgruomotu j var izmontuot
plots ltuotuoju lks vysi latgaliski, latviski i krviski runoj, its voldu apgivieji.
Sarunu vuordineicys tematiskais strukturiejums ir tradicionals, materiala iz-
kuortuojuma pamat ir A. Butkus i A. Sarkana Lietuvi-latvi kalb vadovas
=
Lie-
tuvieu-latvieu valodu cevedis (1987, 1996
2
, 2002
3
). Lt lyktys i cytys sarunu
vuordineicys, gruomot piec vajadzeibys struodojt jaunu materialu apsaverams si-
tuaceju lka leluokai daudzveideibai.
Sarunu vuordineic atrnamys kasdnys sazin vairuok izplateituos temys, lek-
sika, frazeologeja, pduovuots sarunu paraugus var dareit pylnuokus piec vajadzei-
bys. Pistys vid dominej Reiga, lauku apstuoks Latgola, kontekst t padaudz
sibirismu. Vna tra sarunu vuordineicas leksema var ruodeits arhaiska voi kaid
cyt zin kptys voldys normom napmruota. Itaidi nu voldys kulturys vdka
navlami, a sarunu vold (seviki Sibira latgalu run) bi ltuoti vuordi gruomot
raksteiti sleipim burtim (pojezds vicns), nveciejuajim dalykta kristena zeime
(

kudzies jaunkungs).
Dialogu i situaceju modeliejums par golvon turta latgalu ltuotuo leksika i
frazeologeja, teikumu konstrukcejis, puorejais tam pakuortuots. Latvu i krvu vol-
d dt tulkuojumi nav burtiski, bet tik kontekstuali paeji.
Vuordineicys materials kuortuots cetruos ails: pyrmaj dti latgalu rokstu
voldys pmri, tr ruodeita js izruna, tre i catrt ail atrnams tys pats teksts
latvu i krvu vold. Latgalu voldys izruna ruodeita ar kirilisk transkripceju,
kam pamat ir krvu voldys raksteibys pryncypi. Tai krvu voldys muoctuojs var
adekvatuok puorskaiteit (leidza ar t pineiguok i precizuok vuiceits) latgalisk
materialu. Itei transkripceja ndereiga i poim latgalim, part ka tam raudzeits
jimt tuos izrunys niansis, kurs tradicionaluo latgalu raksteiba pineib naparuoda
(vysupyrma, leidzskanu meikstynuojums, plotuo [], [

] i auruo [e], [e] ltuoona).


Transkripcejis lasejums ir intuitivi posaprtams, vajag v tik nazcik komen-
taru par natradicionalim pajiemnim latgalu skanu precizuokai atveiduoonai
*
.
Patskanu garums transkripcej apzeimuots ar garuma zeimi: dn ou ua.
trys diftongu komponents apzeimuots ar voi v (sal. ar boltkrvu burtu):
meita +ma, atej! am!, draugs opayec, tovs moyc.
Patskanu burti izmontuoti kai krvu vold, veidojt puorus: a, o, i, o, y ,
e, u, , m (atbylst patskani kp ar prkej j voi leidzskana meikstynuoju-
mu). Plot prkejuos ryndys patskani [] i [

], kur aiz j voi meiksts leidz-


skanu transkripcej apzeimuoti ar i (jai a, kuojea ryoau, mle
+a.a), latgalu vold truopuos i cytuos pozicejuos, i transkripcej j apzei-
muoti ar burtim c i c (sal. ar ukrainu burtu, koc pou ukrainu vold jam ir cyta
skaniskuo nzeime): vuorda suokum (es cci, ejte! cm!), piec patskana
(naejte! uacm!) voi piec r, , , c, d, kurs latgalu literaraj izrun

*
Juopzeist, ka latgalu rokstu voldys izruna nagona normta i sarunu vuordineic struoduotuos
rekomendacejis ir vns nu pyrms raudzejumu skanu izrunu paruodeit pineiguok.
3
gondrei nameikstynoj (redz pcosi, pareizi napcsu, turt mypcmi,
e! uc!, puce ny:c).
Pozicionaluos leidzskanu puormainis transkripcej nateik ruodeitys: golds
eo.c, izsegt usocemi, pudinis nyuou uuci (izjmuma kuort ruodeitys
afrikatys, kuruos veidojs vuorda beiguos aiz n i : muns +yuu, vijcis
eu.iu uiuo, moze +osuiuo). Transkripcej nateik ruodeiti i beigu naba-
seig leidzskani, kurs latgalu vold, leidzeigi kai krvu vold (bet atki-
reigi nu latvu literaruos voldys), izrunoj nabaseigi: kod [kot] ro, lau
[lau] .avx.
Sarunu vuordineicys ltuotuojim, kurs kasdnys sazinis volda ir krvu, byutu
svareigi naaizmierst, ka latgalu vold meikst leidzskani [t ] i [d ] teik izru-
nuoti bez svipuos pskanis atkireib nu paejajom krvu voldys skanom
(sal. latgalu vold [byut ] i krvu vold [oim
c
] byut). Krvu voldys ru-
nuotuojim gryuteibys roda atkireiba storp [t ] i [c ], [d ] i [dz ], kurei styngri
juovroj latgalu vold, sal.: tik i cik, dina i dzisme. Atkireib nu krvu
voldys, latgalu rokstu vold c var apzeimuot na tik ct (cyts uimc,
prica npu ua, brauc opavu (jis) brauc), a i meikst skanu (cits uu mc,
vace eau, brauc opavuo (tu) brauc), sovukuort c vysod ir cts (brauu
opavuy, ko rou).
Krvu voldys runuotuojim ir svareigi naaizmierst i tuo, ka latgalu i latvu
vold ie i uo runojami vn zib: sies (na si-es), bruojs (na bru-ojs).
Latgalu rokstu vold, taipat kai latvu literaraj vold, vuordu uzsvors pa-
rosti ir pyrmaj zib, part latgalu i latvu pmrs ruodeits tik napyrmuos zibis
uzsvors (ar vertikalu streipenu (') uzsvrtuos zibis prk). Krvu vold, kur uzsvors
ir breivs, jis apzeimuots vyss vuords (piec tradicejis ar akutu viers patskana,
izjamt , kurs vysod ir uzsvrts). Latvu voldys pmrs metodisks nlyuks iz-
montuota modificta raksteiba, kurei satur specialus burtus oe i oe plots prkejuos
ryndys patskanu apzeimuoonai i kir o, i uo.
Izvlis varianti tekst atdaleiti ar sleipu streipi (/); gramatisk varianti (vn-
skaitlis ~ daudzskaitlis, veiru dzimte ~ svu dzimte) ir savnuoti ar tidi; sinonimi
ruodeiti ar identiskuma zeimi (), fakultativi elementi jimti opolajuos kovuos: (Voi
Ci) Tu runoj ~ Jius runojat latgaliski / latviski / kriviski? Opolajuos kovuos mo-
zuokim burtim vtom dalyktys pzeimis par izasacejuma saturu, ltuojumu.
Jiusu prk ir pyrmais itaida tipa vuordineicys paraugs. J gatavejt, autori sa-
sadyurui ar daudzim naatrysynuotim latgalu rokstu voldys praksis vaicuojumim, i
varbyut na vysi tekst struoduot pjmumi vuordineicys ltuotuojim ruodeiss lobi.
Gruomot vartu byut palykuys i kaidys napineibys, part byusim ci pateiceigi par
vysim aizruodejumim i sacejumim, kurs var syuteit iz adresu:
latgalistica@gmail.com.
Par manuskripta ryupeigu puorskaiteionu i ltprateigim sacejumim lels padis
kolegom Mikitai Supruncukam (Minska) i Pteram Vanagam (Reiga)!
Lai niu pateikama vuiceionuos vysim!
*

*
Skaitit i internet Acynska latgalu bdreibys stys lop: http://www.latgalec-ru.narod.ru.
4
Priekvardi
Latgalieu-latvieu-krievu sarunvrdnca radusies, vispirmm krtm gdjot
par Sibrijas latgalieu vajadzbm, bet k rokasgrmatu to var izmantot plas lieto-
tju loks visi latgaliski, latviski un krieviski runjoie, o valodu apguvji.
Sarunvrdncas tematiskais strukturjums ir tradicionls, materila izkrtojuma
pamat ir A. Butkus un A. Sarkana Lietuvi-latvi kalb vadovas
=
Lietuvieu-lat-
vieu valodu cevedis (1987, 1996
2
, 2002
3
). Izmantotas ar citas sarunvrdncas, gr-
mat pc vajadzbas ievieot jaunu materilu apskatmo situciju loka lielkai daudz-
veidbai.
Sarunvrdnc ietvertas ikdienas sazin vairk izplatts tmas, leksika, pie-
dvtos sarunu paraugus var izvrst pc vajadzbas. Pilstas vid domin Rga, lauku
apstkos Latgale, kontekst ienk padaudz sibrismu. Daa sarunvrdncas leks-
ma var likties arhaiska vai kd cit zin koptas valodas normm neatbilstoa. di
no valodas kultras viedoka nevlami, bet sarunvalod (pai Sibrijas latgalieu ru-
n) biei lietoti vrdi grmat rakstti slpiem burtiem (pojezds vilciens), novecoju-
iem pievienota krustina zme (

kudzies jaunkungs).
Dialogu un situciju modeljumos par galveno uzskatta latgalieu lietot lek-
sika un frazeologija, teikumu konstrukcijas, prjais tam pakrtots. Latvieu un
krievu valod sniegtie tulkojumi nav burtiski, bet tikai kontekstuli atbilstgi.
Vrdncas materils krtots cetrs ails: pirmaj sniegti latgalieu rakstu valo-
das piemri, otraj rdta to izruna, treaj un ceturtaj ail seko tas pats teksts lat-
vieu un krievu valod. Latgalieu valodas izruna rdta ar kirilisko transkripciju,
kam pamat ir krievu valodas rakstbas principi. Tdjdi krievu valodas pratjs var
adekvtk izlast (ldz ar to pilngk un preczk apgt) latgalisko materilu.
transkripcija ir noderga ar paiem latgalieiem, jo taj mgints ietvert ts izrunas
nianses, ko tradicionl latgalieu rakstba pilnb neatspoguo (vispirms, ldzskanu
mkstinjums, plato [], [

] un auro [e], [e] lietoana).


Transkripcijas lasjums ir intuitvi pasaprotams, nepiecieami tikai dai komen-
tri par netradicionliem panmieniem latgalieu skanu preczkai atspoguoanai
*
.
Patskanu garums transkripcij apzmts ar garumzmi: dn ou ua dien.
Otrais diftongu komponents apzmts ar vai v (sal. baltkrievu burtu): meita
+ma, atej! am! atnc!, draugs opayec, tovs moyc tavs.
Patskanu burti izmantoti k krievu valod, veidojot prus: a, o, i, o, y , e,
u, , m (atbilstoie patskani kop ar iepriekjo j vai ldzskana mkstinjumu).
Platie priekjs rindas patskani [] un [

], kas aiz j vai mkstiem ldzskaniem


transkripcij apzmti ar un (jai a vinai, kuojea ryoau kjina,
mle +a.a mle; valoda), latgalieu valod sastopami ar cits pozcijs,
un transkripcij tie ir apzmti ar burtiem c un c (sal. ukrainu burtu, kam gan
pau ukrainu valod ir cita skanisk nozme): vrda skum (es cci, ejte!
cm! ejiet!), pc patskana (naejte! uacm neejiet!) vai pc r, , , c, d,
kas latgalieu literraj izrun gandrz netiek mkstinti (redz pcosi, pareizi
napcsu, turt mypcmi, e! uc! nem!, puce ny:c puke).

*
Jatzst, ka latgalieu rakstu valodas izruna nav pietiekami normta un sarunvrdnc ietverts
rekomendcijas ir viens no pirmajiem mginjumiem to atspoguot pilngk.
5
Pozicionls ldzskanu prmainas transkripcij netiek atspoguotas: golds
eo.c galds; dlis, izsegt usocemi uzsegt, pudinis nyuou uuci pus-
dienas (iznmuma krt rdtas afriktas, kas veidojas vrda beigs aiz n un :
muns +yuu mans, vijcis eu.iu uiuo vilciens, moze +osuiuo
mazin). Transkripcij netiek rdti ar beigu nebalsgie ldzskani, ko latgalie-
u valod, ldzgi k krievu valod (bet atkirb no latvieu literrs valodas),
izrun nebalsgi: kod [kot] ro kad, lau [lau] .avx.
Sarunvrdncas lietotjiem, kuru ikdienas sazinas valoda ir krievu, btu svargi
atcerties, ka latgalieu valod mkstie ldzskani [t ] un [d ] tiek izrunti bez
svelpjos pieskanas atkirb no atbilstoajm krievu valodas skanm (sal.
latgalieu valod [byut ] bt un krievu valod [oim
c
] bt). Krievu valodas
runtjiem grtbas rada atkirba starp [t ] un [c ], [d ] un [dz ], kas stingri
jievro latgalieu valod, sal.: tik un cik, dina diena un dzisme dziesma.
Atkirb no krievu valodas, latgalieu rakstu valod c var apzmt ne tikai
cieto (cyts uimc cits, prica npu ua prieks, brauc opavu (vin)
brauc), bet ar mksto skanu (cits uu mc ciets, vace eau aymxa,
brauc opavuo (tu) brauc), savukrt c vienmr ir ciets (brauu opavuy
braucu (pagtne), ko rou kaut).
Krievu valodas runtjiem btu jatceras ar, ka latgalieu un latvieu valod ie
un uo izrun vien zilb: sies (nevis si-es) sne, bruojs (nevis bru-ojs)
brlis.
Latgalieu rakstu valod, tpat k latvieu literraj valod, vrdu uzsvars pa-
rasti ir pirmaj zilb, tpc latgalieu un latvieu piemros rdts tikai nepirms zilbes
uzsvars (ar vertiklu svtrinu (') pirms uzsvrts zilbes). Krievu valod, kur uzsvars ir
brvs, tas apzmts visos vrdos (atbilstoi tradcijai ar aktu virs patskana). Latvieu
valodas piemros metodiskos nolkos izmantota modificta rakstba, kas ietver spe-
cilus burtus oe un oe plato priekjs rindas patskanu apzmanai un kir o, un uo.
Izvles varianti tekst atdalti ar slpsvtru (/); gramatiskie varianti (vienskaitlis
~ daudzskaitlis, vrieu dzimte ~ sievieu dzimte) ir vienoti ar tildi; sinonmi rdti ar
identiskuma zmi (), fakultatvi elementi iekauti apaajs iekavs: (Voi Ci) Tu
runoj ~ Jius runojat latgaliski / latviski / kriviski? Vai tu ~ js runjat latgaliski / lat-
viski / krieviski?. Apaajs iekavs mazkiem burtiem dakrt pievienotas piezmes
par izteikuma saturu, lietojumu.
Jsu priek ir pirmais da tipa vrdncas mginjums. To gatavojot, autori
saskruies ar daudziem neatrisintiem latgalieu rakstu valodas prakses jautjumiem,
un varbt ne visi tekst iestrdtie pienmumi vrdncas lietotjiem liksies labi.
Grmat vartu bt palikuas ar kdas nepilnbas, tpc bsim oti pateicgi par
visiem aizrdjumiem un ieteikumiem, ko var stt uz adresi:
latgalistica@gmail.com.
Par manuskripta rpgu iepazanu un lietpratgiem ieteikumiem liels paldies
kolgm Mikitam Supruncukam (Minska) un Pterim Vanagam (Rga)!
Lai nu patkama mcans visiem!
*

*
Lasiet ar internet Acinskas latgalieu biedrbas mjas lap: http://www.latgalec-ru.narod.ru.
6
Hpencnonne
Harrantcxo-nartmcxo-pyccxn pasronopnnx cosan n nepnym ouepet
nx yonnernopennx norpenocre narrantnen Cnnpn, no xax yuenoe nocone
ero moxer ncnontsonart mnpoxn xpyr unrarene nce ronopxmne na narrant-
cxom, nartmcxom n pyccxom, a raxxe nsyuammne +rn xstxn.
Temarnuecxax crpyxrypa pasronopnnxa rpannnonna, n ocnone pacnonoxe-
nnx marepnana nnroncxo-nartmcxn pasronopnnx A. Fyrxyca n A. Capxannca
(Lietuvi-latvi kalb vadovas
=
Lietuvieu-latvieu valodu cevedis (1987, 1996
2
,
2002
3
)). Hcnontsonant n pyrne pasronopnnxn, no neoxonmocrn nneen nont
marepnan nx ontmero pasnoopasnx ocnemaemtx cnryann.
Pasronopnnx nxnmuaer remt, nexcnxy, neoxonmte n exenennom ome-
nnn, npenoxennte opasnt nanoron moryr trt pacmnpent no neoxonmo-
crn. Iopocxax cpea opnenrnponana na Pnry, centcxax na Harrannm, npe-
cranneno raxxe nemano peann, cnxsanntx c Cnnptm. Hexoropte nexcemt n
pasronopnnxe moryr noxasartcx ycrapentmn nnn no xaxnm-nno pyrnm npnun-
nam necoornercrnymmnmn nopmam nnreparypnoro xstxa. Taxne nexenarentnte c
rouxn spennx xyntrypt peun, no uacro ncnontsyemte n pasronopno peun (oco-
enno n peun narrantnen Cnnpn) cnona n xnnre napant xypcnnom (pojezds no-
es), ycrapente cnona ormeuent xpecrnxom (

kudzies monoo uenonex).


Hpn moennponannn nanoron n cnryann ncxono tna narrantcxax
nexcnxa n ]paseonornx, crpoenne ]past, nartmcxn n pyccxn napnanrt nm
nounnent. Btnpancx ne yxnantnt, a nanonee noxoxmn no xonrexcry
nepeno na nartmcxn n pyccxn xstxn.
Marepnan pasronopnnxa oprannsonan n uertpe cronna: n nepnom ant
npnmept narrantcxoro nnreparypnoro xstxa, no nropom noxasano nx nponsno-
menne, n rpertem n uerneprom npnneen ror xe rexcr na nartmcxom n pyccxom
xstxe. Hponsnomenne narrantcxoro xstxa noxasano npn nomomn xnpnnnnuecxo
rpancxpnnnnn, n ocnone xoropo npnnnnnt pyccxoro nnctma. Taxnm opasom,
nnaemmne pyccxnm xstxom cmoryr onee aexnarno npounrart (a snaunr n non-
nee, rounee ocnonrt) narrantcxn marepnan. 3ra rpancxpnnnnx nonesna n nx ca-
mnx narrantnen, noromy uro n ne orpaxent raxxe re nmanct nponsnomennx, xo-
ropte ne nonnocrtm nepeaer rpannnonnax narrantcxax op]orpa]nx (n nepnym
ouepet, mxrxocrt cornacntx, ynorpenenne mnpoxnx [], [

] n ysxnx [e], [e]).


urenne rpancxpnnnnn n ocnonnom nonxrno camo no cee, neoxonmt
nnmt nexoropte xommenrapnn ornocnrentno menee rpannnonntx npnemon ne-
peaun narrantcxnx snyxon
*
.
onrora rnacntx n rpancxpnnnnn oosnauena ropnsonrantno uepro: dn
ou ua n ent; n ne.
Bropo xomnonenr n]ronron oosnauen yxnamn nnn v (cp. enopyc-
cxym yxny): meita +ma out, atej! am! npnxon!, draugs
opayec pyr, tovs moyc rno.

*
Cneyer ormernrt, uro nponsnomenne narrantcxoro nnreparypnoro xstxa neocrarouno nop-
mnponano n pexomenannn, npecrannennte n pasronopnnxe, xnnxmrcx ono ns nepntx no-
ntrox orpasnrt ero cxontxo-nnyt nopono.
7
Inacnte yxnt ncnontsonant xax n pyccxom xstxe onn opasymr napt:
a, o, i, o, y , e, u, , m (re xe snyxn n couerannn c npemecrnymmnm j
nnn mxrxocrtm npemecrnymmero cornacnoro). Bnpoxne rnacnte ne-
penero pxa [] n [

], xoropte nocne j nnn mxrxnx cornacntx n rpan-


cxpnnnnn oosnauent yxnamn n (jai a e, kuojea ryoau
noxxa, mle +a. xstx), n narrantcxom xstxe ncrpeuamrcx n n py-
rnx nosnnnxx, rora n rpancxpnnnnn onn oosnauamrcx yxnamn c n c (cp.
yxpanncxym yxny, nmemmym, npana, n yxpanncxom xstxe pyroe snyxo-
noe snauenne): n nauane cnona (es cci x, ejte! cm! nnre!), nocne
rnacnoro (naejte! uacm ne xonre!) nnn nocne r, , , c, d, xoropte n
narrantcxom nnreparypnom nponsnomennn nourn ne cmxruamrcx (redz
pcosi nnnr, pareizi napcsu npannntno, turt mypcmi epxart,
e! uc! na!, puce ny:c nnerox).
Hosnnnonnte nsmenennx cornacntx n rpancxpnnnnn ne orpaxamrcx: golds
eo.c cron; ocxa, izsegt usocemi noxptrt, pudinis nyuou uuci
oe (n nopxxe ncxnmuennx noxasant a]]pnxart, opasymmnecx na
xonne cnona nocne n n : muns +yuu mo, vijcis eu.iu uiuo noes,
moze +osuiuo manentxn). B rpancxpnnnnn ne noxastnaercx n or-
nymenne cornacntx na xonne cnona, xapaxrepnoe nx narrantcxoro n pyc-
cxoro xstxon (n ornnune or nartmcxoro): kod [kot] ro xora, lau
[lau] .avx nomaer.
Tem unrarenxm, utnm ocnonntm xstxom xnnxercx pyccxn, naxno nomnnrt,
uro n narrantcxom xstxe mxrxne cornacnte [t ] n [d ] nponsnocxrcx es
cnncrxmero npnsnyxa, n ornnune or coornercrnymmnx pyccxnx snyxon (cp.
narrantcxoe [byut ] trt n pyccxoe [oim
c
]). Y ronopxmnx na pyccxom
xstxe rpynocrn ntstnaer pasnnuenne [t ] n [c ], [d ] n [dz ], xoropoe
neoxonmo crporo conmart n narrantcxom xstxe, cp.: tik crontxo n
cik cxontxo, dina ent n dzisme necnx. B ornnune or pyccxoro xstxa, n
narrantcxom c moxer oosnauart ne rontxo rnept (cyts uimc py-
ro, prica npu ua paocrt, brauc opavu eer), no n mxrxn snyx
(cits uu mc rnept, vace eau aymxa, brauc opavuo eemt),
a c ncera xnnxercx rneptm (brauu opavuy (x) exan, ko rou
xort).
Pyccxoronopxmnm unrarenxm cneyer nomnnrt raxxe, uro n narrantcxom n
nartmcxom xstxax ie n uo nponsnocxrcx n onn cnor: sies (ne si-es)
rpn, bruojs (ne bru-ojs) par.
B narrantcxom nnreparypnom xstxe, raxxe xax n n nartmcxom nnreparyp-
nom xstxe, cnonecnoe yapenne otuno naaer na nepnt cnor, no+romy n nar-
rantcxnx n nartmcxnx npnmepax noxasano rontxo yapenne na nenepnom cnore
(npn nomomn neprnxantno ueprouxn (') nepe yapntm cnorom). B pyccxom
xstxe, re yapenne cnoonoe, ono ormeueno no ncex cnonax (n coornercrnnn c
rpannne snaxom axyra na yapntm rnacntm). B nartmcxnx npnmepax ns
meronuecxnx coopaxenn ncnontsonana mon]nnnponannax rpa]nxa, nxnmua-
mmax yxnt oe n oe nx oosnauennx mnpoxnx rnacntx nepenero pxa n pasnn-
uammax o, n uo.
8
Coepxarentnte napnanrt n rexcre pasenent xoco uepro (/); rpamma-
rnuecxne napnanrt (e. u. ~ mn. u., m. p. ~ x. p.) oennent rnnto; cnnonnmt
noxasant npn nomomn snaxa coornercrnnx (), ]axyntrarnnnte +nemenrt sa-
xnmuent n xpyrnte cxoxn: (Voi Ci) Tu runoj ~ Jius runojat latgaliski / latviski /
kriviski? Tt ronopnmt ~ Bt ronopnre no-narrantcxn / no-nartmcxn / no-
pyccxn?. B xpyrntx cxoxax menxnm mpn]rom nnora amrcx yrounennx
snauennx ntpaxenn, yxasannx na nx ynorpenenne.
Hepe namn nepnt ontr pasronopnnxa raxoro rnna. Hpn ero nororonxe
anropt cronxnynnct co mnornmn nepemenntmn nonpocamn nopmt narrantcxoro
xstxa, n, moxer trt, ne nce npenaraemte n rexcre pexomenannn noxaxyrcx
unrarenxm npnemnemtmn. Bepoxrno, xnnra ne nnmena neocrarxon, no+romy an-
ropt yyr ouent naroapnt sa sameuannx n conert, xoropte npocnm nanpan-
nxrt no apecy: latgalistica@gmail.com.
3a nnnmarentnoe npourenne pyxonncn n nennte conert ontmoe cnacno
xonneram Hnxnre Bnxroponnuy Cynpynuyxy (Mnncx) n Herepncy Banarcy (Pnra)!
Hpnxrnoro yuennx!
*

*
unrare raxxe n nnrepnere na omamne crpannne Aunncxoro narrantcxoro omecrna:
http://www.latgalec-ru.narod.ru.
9
Kotrai =

Sevkurai =
Knai dnai
Ko1pan =

Cnxypan
= Ka xua n nan
Ikdienas
izteicieni
Honcennnme
qpsm
Kai kuram saceit Kan xypau canen1t Uzrunaana Opamnne
tu ~ jius ry ~ nc tu ~ js rt ~ nt
Muos(a)! Bruo! Myoc(a)! Fpyont! Ms(a)! Brl(i)! Cecrp! Fpar!
Muosen! Bruoleit! Myocxnt! Fpyonert! Msin! Brlt(i)! Cecrpenxa! Fparn mxa!
Meit! Dls! Mxr! anc! Meit! Dls! out! Ctn!
Meiten! Doceit!
Dielen!
Mxrxnt! ouert!
nenxnt!
Meitin!
Dlin!
u(ent)xa!
Ctnx!
Meitin! / Meitineit!
Puiseit!
Mxrnnt! / Mxrnnert!
Hycert!
Meitin! / Meitent!
Puist!
nouxa!
Mntunx!
Meitys!

Mrgys! Puii! Mxrtc!

Maprtc! Hymn! Meitas! Puii! Z ni! nymxn! enura! Pexra!


Hpnn! Myxnxn !
Brns! Brni! Fapnn! Fapnn! B rns! B rni! Peenox! rn!
Biernen! Bierneni! Fnepnxnt! Fnepnxnn! Brnin! Brnini! Mant m! rouxa! Mantmn
Pexrxn! rxn!
ern mxn!
Muot! Tv(s)! Myort! Ta(c)! Mt! T v! Mart! Orn!
Mam(a)! Tt! Mam(a)! Txrt! Mamm(u)! Tti! Mm(a)! Hn(a)!
Mamen ~ Mmin! Tieteit! Mamxnt! Ma+uu! Tnerert! Mmin! Ttin Ttt! Mmouxa! Hnouxa!
Baba! Vace! Dzed! Vacik! Faa! Banx! se! Bannx! Vcuomt! Vc(uo)t v! F(ymx)a! e!
Baben! Vaceit! Dzeden! Faxnt! Banert! sexnt! Vecmmin! Vecttin! Fymxa! ymxa!
Buob(a)! Sva!

Dd!
Veirs!
Fyo(a)! Cnna!

a
Bepc!
Siev(a)! Vrs! ena! Cynpra!
Myx! Cynpr!
Buoben! Sven!

Dden!
Veiren!
Fyoxnt! Cnnxnt!

axnt!
Bepcnt!
Sievin! Vrin! enymxa! Myxenex!
Meil(eig)uo! Meil(eig)ais! Men(er)yo! Men(er)ac! M! Mais! Mn nax! Hmn max!
Mn nt! Hmn mt!
1
0
Cjoc(e)! Dzjadz(e)! Hent! Henx!
sxst! sxsx!
Tante! T vuoc(i)! Onkul(i)! Terx! xx!
Cjoceit! Dzjadzeit! Henert! sxsert! Tantt! Tantin!
T vuoct! Onkult!
Tereuxa! xeuxa!
Draudzine! Draugs! pasnnx! parc! Draudzene! Draugs! Hopra! pyr!
Draudzineit! Draudzen! pasnnert! pasxnt! Draudzent! Draudzin! Hopxxa! pyxx!
Meiluo draudzine!
Meilais draugs!
Menyo pasnnx!
Menxc parc!
M draudzene!
Mais draugs!
Mn nax nopra!
Mn nt pyr!
Duorg draugi! yoprn parn! Drgie draugi! oporn e pystx!
Muni meil / duorg! Mynn menn / yoprn! Mani mie / drgie! Mon mn nte / oporn e!
Duorg vsi gosti gasteni
cmeni!
yoprn nncn roctrn
ractrxnn nnmxnn!
Drgie viesi ciemini! oporn e rcrn!
Mrga! Jauniki Jaunic! Mapra! Xnnxn Xnnu! Lgava! Lgavaini! Hencra! enn x!
Svuoc(a)! / Svuocen! Svuot /
Svuoten!
Cnyou(a)! / Cnyoucnt! Cnyor!
/ Cnyorxnt!
Vedjmt! Vedjt v! Cnrtx! / Cnrtmmxa! Cnar! /
Cnrymxa!
Vadakla! / Vedeklen! Znt! /
Znten!
Baaxna! / Beexnxnt! 3nyr!
/ 3nyrxnt!
Vdkla! / Vedeklin! Znuot! /
Znuotin!
Hencrxa! / Hencrymxa!
3xrt! / 3xrex!
Meil radeni! Rodn muni! Menn paxnn! Potnn
mynn!
Mie radini! Mani drgie! Mn nte pcrnennnxn!
Pont e mon !
Kaiminn! Siebrineic!
Kaimin! Sbri!
Kamnnnnt! Cnepnnen!
Kamnnt! Capn!
Kaiminien! Kaimin! Cocxa! Coc!
Kundze / Kundzeit! Kungs /
Kundzen!
Kyntsx / Kyntsert! Kynrc
/ Kyntsxnt!
Kundze / Kundzt! Kungs /
Kundzin!
Iocnox!

Cyptnx!
Iocnon n!

Capt!
Kundzis i kungi! Kyntsnct n xynrn! Dmas un kungi! mt n rocno!
Jrda kundze! R

pxa xyntsx! Jrda kundze! Iocnox R

pxa!
gaina kungs! Y

ranx xynrc! gaina kungs! Iocnon n Y

rant!
Jaunkundz(e)! Jaunkungs!

Kundzie!
Xnxyntst! Xnxyntsx!
Xnxynrc!

Kyntsnem!
Jaunkundz(e)! Jaunkungs! nymxa!

Fptmnx!
Mono uenonx!
Muorys jaunkundz(e)! Myoptc xnxyntst
xnxyntsx!
Mras jaunkundz(e)! Iocnox Mopa!
1
1
Juona jaun(s)kungs! Ronx xn(c)xynrc! Jna jaunkungs! Iocnon n R

ont!
Direktor! / Direktora kungs! npexrop! / npexropa
xynrc!
Direktr! / Direktra kungs! npxrop! / Iocnon n
npxrop!
Vadeituoja! Vadeituoj! Baeryox! Baeryo! Vadtja! Vadtj! Pyxonon rentnnna!
Pyxonon rent!
Profesore! / Profesoris
kundze!
Hpo]ecopc! / Hpo]ecopnct
xyntsx!
Profesre! / Profesres
kundze!
Hpo]ccop! / Iocnox
npo]ccop!
Profesor! / Profesora kungs! Hpo]ecop! / Hpo]ecopa
xynrc!
Profesr! / Profesra kungs! Hpo]ccop! / Iocnon n
npo]ccop!
Studenti! Cryentrn! Studenti! Crynrt!
koluotuoj! Bxonyoryo! Skuoluotj! Yun rentnnna! Yun rent!
kolni! Bxonann! Skuol ni! Yuennxn Bxntnnxn!
Myusu meil audziekni! Mtcy menn asnexnn! Msu mie audzkni! Hmn oporn e
nocnn rannnxn!
Cnejam pedagogi! Hnnexmn nearorn! Cienjamie pedaggi! Ynaxemte nearrn!
Gdojam vuiceibu spki
doctuoji!
Iyoxmn nyney cnaxn
onaryon!
Guodjamie mcbsp ki
doc tji!
Ynaxemte npenoanrenn!
Kolegys! Konertc! Kolgas! (x. n m. p.)
Kolges! (x. p.) Kolgi! (m. p.)
Konnrn!
opereit! Bonepert! ofert! Bo]ep!
Policist! / Policista kungs! Honnnncr! / Honnnncra
xynrc!
Policist! / Policista kungs! Honnncxn! / Iocnon n
nonnncxn!
Doktercen! Dokterkys
Uorstis kundze!
oxrepnxnt! oxrepxtc
Yopctrnct xyntsx!
Daktert! Dakteres rstes
kundze!
Bpau! Iocnox npau!
Doktereit! Doktera Uorsta
kungs!
oxrepert! oxrepa
yopcra xynrc!
Daktera rsta kungs! Bpau! Iocnon n npau!
Bazneickungs! /
Bazneickundzen!
Fastnenxynrc! /
Fastnenxyntsxnt!
Mctj! / Mctja kungs!
Sv to t v!
Cnxmnnnx! (Cnxr)
Orn!
Gduotuo! Gdojamuo!
Cneituo! Cnejamuo!
Iyyoryo! Iyoxmyo!
Hnneryo! Hnnexmyo!
Guodt! Guodjam!
Cient! Cienjam!
Ynaxemax!
1
2
Gduotais! Gdojamais!
Cneitais! Cnejamais!
Iyyorac! Iyoxmac!
Hnnerac! Hnnexmac!
Guodtais! Guodjamais!
Cientais! Cienjamais!
Ynaxemt!
Gdojam pisni! Iyoxmn nnntcynn! Guodjamie pilsuoni! Ynaxemte rpxane!
Augsti gduotuo prezidentis
kundze / prksdtuojis
kundze!
Arctrn ryyoryo npesn-
entrnct xyntsx / npnmx-
caaryonct xyntsx!
Augsti guodt prezidentes
kundze / prieks d tjas
kundze!
Inyoxoynaxemax rocnox
npesnnr / rocnox
npecerent!
Augsti gduotais prezidenta
kungs / prksdtuoja
kungs!
Arctrn ryyorac
npesnenra xynrc /
npnmxcaaryox xynrc!
Augsti guodtais prezidenta
kungs / prieks d tja
kungs!
Inyoxoynaxemt
rocnon n npesnnr /
rocnon n npecerent!
Sasaprasona.
Voluda = Mle
Cacanpacmona.
Bonya = Mnnn
Sapraanas.
Valuoda
Honnunne.
Rsm x
(Voi Ci) Tu runoj ~ Jius
runojat latgaliski / latviski /
krviski?
(Bo Hn) Ty pyno ~ Hnc
pynoxr narrannctxn /
nartnnctxn / xpnnnctxn?
Vai tu run ~ js runjat
latgaliski / latviski /
krieviski?
Tt ronopn mt ~ Bt ronopn re
no-narrntcxn / no-
nart mcxn / no-pccxn?
Nui, drupeiti. Hy, pynern. J, maz'liet. a, nemnro.
Ni'cik narunoju Pa'vysam
namuoku.
Hn'nnx napynom Ha'ntcam
namyoxy.
Nerunju vispr Nemku
ne'maz.
Concm ne ronopm Bnce
ne ymm.
Te kurs na'vin runoj latgaliski? Tx xypc na'nnnt pyno
narrannctxn?
Vai eit kds run latgaliski? 3ect xr-nnyt ronopn r
no-narrntcxn?
Es muoku angu voldu
mli.
Cct myoxy anrnm nonyy
mx nn.
Es pruotu angu valuodu. X snm anrnn cxn xst x.
Tu saprti ~ Jius saprtat
pliski?
Ty canpyrn ~ Hnc canpyrar
nynnctxn?
Vai tu sapruoti ~ js sapruotat
puoliski?
Tt nonnmemt ~ Bt
nonnmere no-nntcxn?
Es saprtu / nasaprtu. Cct canpyry / nacanpyry. Es sapruotu / nesapruotu. X nonnmm / ne nonnmm.
Ka narunoj dreii, es drupeiti
saprtu.
Ka napyno pexn, cct
pynern canpyry.
Ja nerun tri, es mazliet
sapruotu.
cnn ronopxr ne t crpo, x
nemnro nonnmm.
Latgalu voldu es savuiceju
pats ~ poa pate / nu
gruomotu.
Harrannmy nonyy cct
ncanynem nartct ~ noma
nam / ny rpyomory.
Latgalieu valuodu es
iemcjuos pats ~ pati / nuo
grmatm.
Harrntcxn xst x x nt yunn
cam ~ nt yunna cam / ns
xnnr.
1
3
Es runoju nac pareizi /
napareizi.
Cct pynom nannm napcsn /
nanapcsn.
Es runju ne visai pareizi /
nepareizi.
X ronopm ne uent
npnnntno / nenpnnntno.
Mun run daudz krvu
vuordu.
Myna pyna ast xpnny
nyopy.
Man run daudz krievu
vrdu.
B mo pun mnro pccxnx
cnon.
Man ir moz / datryukst /
nagon(a) vuordu.
Mant np mos / arptxcr /
naron(a) nyopy.
Man ir par maz / pietrkst /
nepietiek vrdu.
Y menx ne xnarer cnon.
Man ir Es doru daudz / moz
klaidu.
Mant np Cci oopy ast /
mos xnay.
Man ir Es pieauju daudz /
maz kdu.
Y menx X nam mnro /
mno omn ox.
Ni'kuo, vys kai sarunuosim! Hn'xyo, ntc xa capynyocnm! Ne'kas, gan jau sapratsimies! Hnuer, xx-nnyt
oronopn mcx!
Es jau vysu aizmiersu. Cct x ntcy astmnepcy. Es jau visu aizmirsu. X yx nce sat n ~ sat na.
Sen naasmu runuojs ~ runuo-
juse runovs ~ runovuse
latgaliski / pa sovam.
Cent naacmy pynyoct ~
pynyomcx pynoct ~
pynonycx narrannctxn / na
conam.
Sen nesmu runjis ~ runjusi
latgaliski / sav valuod.
ann ne ronopn n ~ ne
ronopn na no-narrntcxn /
na cnoem xstx.
Es vysu saprtu, tik namuoku /
navaru atsaceit pa sovam.
Cct ntcy canpyry, rnx
namyoxy / nanapy
arcanert na conam.
Es visu sapruotu, tikai nemku
/ nevaru atbildt sav
valuod.
X nce nonnmm, rntxo ne
ymm / ne mor ornrnrt
na cnoem xstx.
Man ir vgli runuot sov ml
pa sovam.
Mant np nnrnn pynyort cona
mxnx na conam.
Man ir viegli runt sav
valuod.
Mne nerx ronopn rt na
cnoem xstx.
(Voi) es it vuordu soku
pareizi?
(Bo) cct nry nyopy coxy
napcsn?
Vai es uo vrdu saku pareizi? X npnnntno nponsnom +ro
cnno?
Kai it pasaceit pa myusejam
pa myusim / latgaliski?
Ka nry nacanert na
mtcexm na mtcnm /
narrannctxn?
K uo pateikt msu valuod /
latgaliski?
Kax +ro cxasrt no-nmemy /
no-narrntcxn?
Te vysi runoj krviski. Tx ntcn pyno xpnnnctxn. Te visi run krieviski. Tyr nce ronopxr no-pccxn.
Kai kur izdzierssi, ka runoj
pa sovam, tai labi palk
teik / tai prceigi ap sirdi!
Ka xypy nstsnepctcn, xa
pyno na conam, ra nan
nannx rex / ra
npnnern an cnpn!
Ja kdu izdzirdsi, ka run
msu valuod, tik labi kst
/ tik priecgi ap sirdi!
Kax ycnt mnmt, uro xr-
nnyt no-nmemy
ronopn r, rax xopom / rax
pocrno na ym!
1
4
Tu runoj ~ Jius runojat tai'pat
kai mes.
Ty pyno ~ Hnc pynoxr
ra'nart xa mxct.
Tu run ~ Js runjat t'pat k
ms.
Tt ronopn mt ~ Bt ronopn re
rax xe, xax mt.
Tu mani saprti ~ Jius
saprtat? Niule es runoju
latgaliski.
Ty mann canpyrn ~ Hnc
canpyrar? Hnnx cct
pynom narrannctxn.
Vai tu mani sapruoti ~ js
sapruotat? Tagad es runju
latgaliski.
Tt menx nonnmemt ~ Bt
nonnmere? Tenpt x
ronopm no-narrntcxn.
Saprtu na vysu / moz k. Canpyry na ntcy / mos xy. Sapruotu ne visu / maz kuo. Honnmm ne nce / mno uer.
Tik'pat kai ni'kuo nasaprtu. Tnx'nart xa nn'xyo
nacanpyry.
Tik'pat k ne'kuo nesapruotu. Hourn nnuer ne nonnmm.
Tu runoj ~ Jius runojat nac
skaidri / puoruok dreii.
Ty pyno ~ Hnc pynoxr
nannm cxapn / nyopyox
pexn.
Tu run ~ Js runjat ne visai
skaidri / prk tri.
Tt ronopn mt ~ Bt ronopn re
ne uent paspunno
xcno / cnn mxom t crpo.
K tu saceji ~ jius sacejot? Ky ry canen ~ nc caneer? Kuo tu teici ~ js teict? uro rt cxasn ~ cxasna ~ nt
cxasnn?
Pasoki ~ Pasokit v reizi! Hacoxn ~ Hacoxnrt nxnt
pcsn!
Pasaki ~ Pasakiet vlreiz! Honropn ~ Honropn re eme
pas!
Nasoki ~ Nasokit ni'kam /
ni'vnam!
Hacoxn ~ Hacoxnrt nn'xam /
nn'nnnam!
Nesaki ~ nesakiet ne'vienam! He ronopn ~ He ronopn re
nnxom!
Runoj ~ Runojit drupeiti
lnuok / dreiuok / cuok /
klusuok!
Pyno ~ Pynonrt pynern
nanyox / pexyox /
nnmyox / xnycyox!
Run ~ Runjiet mazliet l nk
/ trk / skak / klusk!
Ionopn ~ Ionopn re uyrt
nomnennee / notcrpe /
norpmue / norn me!
Kod tu runoj ~ jius runojat
lnai, es vysu saprtu.
Ko ry pyno ~ nc pynoxr
nana, cct ntcy canpyry.
Kad tu run ~ js runjat l ni,
es visu sapruotu.
Kor rt ronopn mt ~ nt
ronopn re mnenno, x nce
nonnmm.
K jis ~ jei ~ j ~ juos soka? Ky nc ~ e ~ n ~ moc coxa? Kuo vin ~ vina ~ vini ~ vinas
saka?
uro on ~ on ronopn r ~ onn
ronopxr?
Nazk nveikst / nburk pi
sevi. Tai i nasaprtu, saprt
jis mani ci nasaprt.
Hasxy nymn+xctrt /
nyypxm nn cenn. Ta n
nacanpyry, canpyr nc
mann nn nacanpyr.
Kaut kuo nuocukst /
nuoburkk pie sevis. T ar
nesapruotu, vai sapruot vin
mani vai nesapruot.
ur-ro menner / npoopm-
uer ce no noc. Tax n ne
nonnmm, nonnmer on
menx n nn ner.
K zeimoj itys vuords? Ky semo nrtc nyopc? Kuo nuozm is vrds? uro snunr +ro cnno?
1
5
Kai skaita / roksta it vuordu? Ka cxara / poxcra nry
nyopy?
K lasms / rakstms is
vrds?
Kax unrercx / nn mercx +ro
cnno?
Ite vyss praksteits latgaliski /
latviski / krviski / vuociski
/ angliski.
Hrx ntcc nnpaxctrerc
narrannctxn / nartnnctxn /
xpnnnctxn / nyonnctxn /
anrnnctxn.
eit viss uzrakstts latgaliski /
latviski / krieviski / vciski /
angliski.
3ect nce nann cano no-
narrntcxn / no-nart mcxn
/ no-pccxn / no-nemnxn /
no-anrnn cxn.
Puortulkoj Puorved it
krviski!
Hyoprynxo Hyopeoi nry
xpnnnctxn!
Prtulkuo uo krieviski! Hepenen +ro na pccxn!
Puortulkojit Puorvedit,
lyudzu!
Hyoprynxonrt
Hyopeoumi, ntsy!
Prtulkuojiet, ldzu! Hepenen re, noxnycra!
Skaiteit es varu, a runuot man
gryui. Jau atjiuku nu sovys
mlis.
Cxarert cct napy, a
pynyort mant rptmn. X
artnxy ny contc
mxnnct.
Last es varu, bet runt man
(ir) grti. Jau smu
atradinjies ~ atradinjusies
nuo savas valuodas.
unrrt x mor, no ronopn rt
mne rpno. Yx ornt x ~
ornt xna or cnoer xstx.
Es muoku skaiteit / raksteit tik
(ar) krvu burtim bukvom.
Cct myoxy cxarert /
paxctrert rnx (ap) xpnny
yprnm oyreo+.
Es pruotu last / rakstt tikai
krievu burtiem.
X ymm unrrt / nncrt
rntxo pccxnmn xnamn.
Runuosim krviski! Pynyocnm xpnnnctxn! Runsim krieviski! anre ronopn rt no-pccxn!
N, lobuok latgaliski! Ha, noyox narrannctxn! N, labk latgaliski! Her, nume no-narrntcxn!
Sasavasaluoona.
Apsavaicuoona
Cacanacanyomona.
Ancanannyomona
Sasveicinaanas.
Apjautaanas
Hpnn1c1nne.
Ocneounnne
Vasals! Vasala! Bacanc! Bacana! Sveiks! Sveika! Cau! 3pncrny! Hpnnr!
Vasali Vasaly! Vasalys! Bacann Baca.i! Bacantc! Sveiki! Sveikas! Sveicinti! 3pncrnyre!
Lobs reits! Hoc perc! Lab'rt! poe rpo!
Loba dna! Hoa nna! Lab'dien! pt ent!
Lobs vokors! Hoc noxopc! Lab'vakar! pt nuep!
Lai ir slaveits (Kungs) Jezus
Kristus! Myueigi
myuam!
Ha np cnanerc (Kynrc)
Esyc Kpncryc!
Mtxern mtxam!
Lai ir slav ts (Kungs) Jzus
Kristus! Mgi mam!
(katoticgo sveiciens)
Cnna Hnccy Xpncr! Bo
nxn nexn! (npnnercrnne
xaronnxon)
1
6
Dvs, gaus! / Dvs, svietej!
Ar gausu! / Ar svieteibu! /
Padis!
n()c, rac! / n()c, ctnne-
re! Ap racy! / Ap
ctnnerey! / Hantnct!
Dievs, gausini! / Dievs, svt!
Ar gausu! / Ar svtbu! /
Pal'dies! (labas stgribas vljumi)
Hpnxrnoro annern ra!
Cnacn o!
Lyudzu, ejit ejte vyd /
tuouok / dziuok!
Htsy, cnrt crx nta /
ryonmox / snnmox!
Ldzu, nciet ejiet iek /
tlk / dzik!
3axon re, noxnycra!
Hpoxon re ntme!
Nsavecit i sstits! Hycanxntnnrt n cxctrnrxct! Nuogrbieties un sdieties! Pasenrect n can rect!
Ssts tyvuok pi cepleia pi
myusu solts!
Cxctrnct rtnyox nn nenne-
ma nn mtcy conrc!
Sdies tuvk krsnij pie
mums ir auksti!
Can ct nn xe x nuxe y
nac xnono.
Pasdit vni, man drupeiti
vajag izt / es drusku izu.
Hacxnrt nnnn, mant
pynern naxr nsnrt / cct
pyctxy nsnmy.
Pasdiet vieni (pai), man uz
brdi ir jiziet / es mazliet
izieu.
Hocnn re onn , mne nxno
na mnnrxy nt rn.
Pagaidit, tiu'len byuu atpaka. Haranrt, rn'nent tmy
arnaxant.
Pagaidiet, es tlt bu atpaka
/ atgriezuos.
Hooxn re, x ceuc
nepnct.
Kai jums te t? Ka mmc rx nr? K jums te kljas? Kax en?
Ci vysi dzeivi, vasali? Hn ntcn senn, nacann? Vai visi dzvi, vsli? Bce nn xn nt-sopnt?
Padis par apsavaicuoonu,
vysi dzeivi, vasali.
Hantnct nap ancananyomo-
ny, ntcn senn, nacann.
Pal'dies par apvaicanuos,
visi dzvi, vsli.
Cnacn o (uro cnpocn nn), nce
xn nt-sopnt.
K lobu pasaceisi ~
pasaceisit?
Ky noy nacanecn ~
nacanecnrt nactnecn ~
nactnecnrt?
Kuo labu teiksi ~ teiksit? uro cxxemt ~ cxxere
(xopmero)?
Gribieju pavaicuot /
apsarunuot / papraseit.
Ipnnem nananyort /
ancapynyort / nanpacert.
Gribju pavaict / aprunties /
palgt.
Xorn ~ Xorna cnpocn rt /
noronopn rt / nonpocn rt.
Ssts, parunuosim! Cxctrnct, napynyocnm! Sdies, aprunsimies! Can ct, noronopn m!
Kuo atguoji ~ atguojot? Kyo arryon ~ arryoer? Kd atnci ~ atnct? 3aum npnmen ~ npnmn ~
npnmnn ?
Atguoju cm gosts. Arryom nnma rocryc. Atncu ciemuos. Hpnmen ~ Hpnmn n rcrn.
Atbraucu da krystamuotis. Arpauy a xptcramyornct. Atbraucu pie krustmtes. Hpnxan ~ Hpnxana x
xpecrno.
Nu kurnis tu atguoji ~ jius
atguojot?
Hy xypnnnct ry arryon ~
nc arryoer?
Nuo kurienes tu atnci ~ js
atnct?
Orxa rt npnmen ~ npnmn
~ nt npnmnn ?
1
7
Nu tnis / Nu leluo cea / Nu
trakta / Nu dzeraunis pusis.
Hy rnnnct / Hy nenyo nenx /
Hy rpaxra / Hy sepannct
nycnct.
Nuo turienes / Nuo lielcea /
Nuo trakta / Nuo sdas
puses.
Orra / C ontmax / C
rpxra / Co cropont
epnnn.
Beju me / taig / pi upis. Fem mexa / rara / nn ynnct. Biju me / taig / pie upes. Ftn n nec / n rar / y pxn.
Nu tuolnis atbrauci ~
atbraucet?
Hy ryonnnnct arpann ~
arpanxrt?
Vai tu atbrauci ~ js atbrauct
nuo tlienes?
Tt npnxan ~ npnxana ~ Bt
npnxann nsanex?
Nu Latvejis / Nu Reigys / Nu
Sibira / Nu Acynska.
Hy Hartnenct / Hy Pertc /
Hy Cnnpa / Hy Autncxa.
Nuo Latvijas / Nuo Rgas / Nuo
Sibrijas / Nuo Acinskas.
Hs Hrnnn / Hs Pn rn / Hs
Cnn pn / Hs unncxa.
Kod tu atbrauci ~ jius
atbraucet?
Ko ry arpann ~ nc
arpanxrt?
Kad tu atbrauci ~ js
atbrauct?
Kor rt npnxan ~
npnxana ~ nt npnxann?
reit / Vakar / Jau aizvakar. Bypert / Baxap / X
asnaxap.
uort / Vakar / Jau aizvakar. Cernx rpom / Buep / Yx
nosanuep.
Kur tu paliksi ~ jius paliksit
par nakti?
Kyp ry nannxcn ~ nc
nannxcnrt nap naxrn?
Kur tu paliksi ~ js paliksit pa
nakti?
Ie rt ocrnemtcx ~ nt
ocrnerect nouenrt?
Kur tu dzeivuosi ~ jius
dzeivuosit?
Kyp ry senyocn ~ nc
senyocnrt?
Kur tu dzvuosi ~ js
dzvuosit?
Ie rt emt ~ nt ere
xnrt?
Dzeivuou kol / internat /
vsneic gas'cinic / pi
saimineicys.
senyomy mxona / nntrep-
nara / nnctnena eaci'u-
uua / nn camnnentc.
Dzvuou skuol / internt /
viesnc / pie saimnieces.
Fy xnrt n mxne / n
nnrepnre / rocrn nnne / y
xosxxn.
Pi kuo tu paliksi ~ jius
paliksit?
Hn xyo ry nannxcn ~ nc
nannxcnrt?
Pie k tu paliksi ~ js paliksit? Y xor rt ocrannnmtcx ~
nt ocrannnrect?
Paliku pi drauga. Hannxmy nn para. Paliku pie drauga. Ocranonnm ct y pra.
V nazynu. Bxnt nastny. Vl nezinu. Eme ne snm.
Cik garai tu te byusi ~ jius te
byusit?
Hnx rapa ry rx tcn ~
nc rx tcnrt?
Cik ilgi tu eit bsi ~ js eit
bsit?
Kax nro rt sect emt ~
nt sect ere?
Nazcik dnu / Puors nedeu /
Vysu mienesi.
Hastnnx nny / Hyopc
neenm / Btcy mnenecn.
Daas dienas / Pris nedu /
Visu mnesi.
Hcxontxo ne / Hpy
nent / Bect mcxn.
Palic ~ Palicit pi mani! Vtys
tiks vysim.
Hannnt ~ Hannnnrt nn
mann! Bnrtc rnxct ntcnm!
Paliec ~ Palieciet pie manis!
Vietas pietiks visiem.
Ocrancx ~ Ocranrect y
menx! Mcra ncem xnrnr.
Prca tevi ~ jius redzt! Hpnna renn ~ nc pcsxrt! Priecjuos tevi ~ js redzt! Pa ~ pa rex ~ nac nn ert!
1
8
Cik labi, ka tu atbrauci ~ jius
atbraucet!
Hnx nan, xa ry arpann ~
nc arpanxrt!
Cik labi, ka tu atbrauci ~ js
atbrauct!
Kax xopom, uro rt npnxan
~ npnxana ~ nt npnxann!
Cmoj ~ Cmojit pi mani, cik
garai gribi ~ gribit / da
rudina / koc vysu zmu!
Hnmo ~ Hnmonrt nn mann,
nnx rapa rpnn ~ rpnnrt
/ a pynnx / xou ntcy
snmy!
Ciemuojies ~ Ciemuojieties
pie manis, cik ilgi gribi ~
gribat / ldz rudenim / kaut
vai visu ziemu!
Iocrn ~ Iocrn re y menx,
cxntxo xuemt ~ xorn re /
o cenn / xort ncm sn my!
Kod v atbrauksi ~
atbrauksit?
Ko nxnt arpaxcn ~
arpaxcnrt?
Kad tu ~ js atkal atbrauksi ~
atbrauksit?
Kor onxrt npnemt ~
npnere?
Niule v nazynu, tik atbrauk-
u nteikti.
Hnnx nxnt nastny, rnx ar-
paxmy nyrxxrn.
Pat'laban vl nezinu, tikai
nuoteikti atbrauku.
Hox eme ne snm, no
npny oxsrentno.
Sasapazeiona Cacanasenmona Iepazanas 3naxuc1no
Kai Tovs vuords? Ka roc nyopc? Kds tavs vrds? Kax rnoe n mx?
Kai tevi ~ jiusu sauc saukt? Ka renn ~ ncy can
caxrt?
K tevi ~ js sauc saukt? Kax rex ~ nac sonr snart?
Mani sauc Pters. Mani (par)
Pteri saukt.
Mann can Hnrepc. Mann
(nap) Hnrepn caxrt.
Mani sauc Pteris. Mani sauc
par Pteri.
Menx sonr Hn rep. Menx
sonyr Hn repom.
Es (asmu) Juons. Cct (acmy) Rontnt. Es smu Jnis. X R

ont.
A tevi? Kaids tev vuords? A renn? Kac rx nyopc? Un tevi? Kds ir tavs vrds? A rex? Kax rnoe n mx?
Es Mavina. Cct Mantnnna. Es smu Malvne. X Mantnn na.
Kuo tu dls / meita Kuo dls
/ meita tu esi?
Kyo ry anc / mxra Kyo
anc / mxra ry +cn?
K d ls / meita tu esi? ue rt ctn / utx rt out?
Kaids tev tovs uzvuords /
Kaida tova pavuorde

palame pamileja?
Kac rx roc ysnyopc /
Kaa rona nanyopx

nanamx na+u.e?
Kds ir tavs uzvrds? Kax rnox ]amn nnx?
Juo sauc Jezups. Jis ir Jezups. Ro can Esync. Hnc np
Esync.
Vinu sauc Jezups. Vin ir
Jezups.
Er sonr syn. On syn.
Es j zynu / Es zynu juo tvu
ar muoti.
Cct m stny / Cct stny mo
rany ap myorn.
Es vinu zinu / Es zinu vina
vckus.
X er snm / X snm er
pon rene.
Es juo ~ juos napazeistu. Cct mo ~ moc nanasecry. Es vinu nepazstu. X er ~ ee ne snm.
1
9
Itei muna draudzine Anna.
Itys muns draugs
Ontons.
Hre myna pasnnx
Anna. Hrtc mynn
parc Onronn.
T ir mana draudzene Anna.
Tas ir mans draugs
Antuons.
3

ro mox nopra nna. 3

ro
mo pyr nron.
Ataunit stuodeits stateits
prk!
Arnxnnrt cryoernct
crarernct npnmxa!
Ataujiet stdties priek! Hosnntre npecrnnrtcx!
Mes jau pazeistami / (v)
naasam pazeistami.
Mxct x nasecramn / (nxnt)
naacam nasecramn.
Ms jau sam / (vl) nesam
pazstami.
Mt yxe snaxmt / (eme) ne
snaxmt.
Mums vajadztu sasapazeit. Mymc naxsary cacanasert. Mums vajadz tu iepazties. Ham no t nosnaxmnrtcx.
Atlaidit, asmu damierss
aizmierss jiusu uzvuordu
pamileju.
Arnanrt, acmy amnepctct
astmnepctct ncy
ysnyopy na+u.em.
Pieduodiet, es smu piemirsis
aizmirsis jsu uzvrdu.
Hpocrn re, x sat n nmy
]amn nnm.
Lobu pruotu sasapazeiu ar j
/ Ar leluok prcu!
Hoy npyory cacanasemy ap
m / Ap nenyoxy npnny!
Labprt iepazuos ar vinu / Ar
lielkuo prieku!
C yonntcrnnem nosnaxm-
nmct c nnm / c nm / C
ontm pocrtm!
Byusim pazeistami!
Sasapazeisim!
Ftcnm nasecramn!
Cacanasecnm!
Bsim pazstami!
Iepazsimies!
Fem snaxmt! anre
snaxmnrtcx!
Es tevi ~ jius koc kur asmu
redziejs ~ redziejuse.
Cct renn ~ nc xou xyp ac-
my pesnect ~ pesnemcx.
Es tevi ~ js kaut kur smu
redzjis ~ redzjusi.
X rex ~ nac r-ro nn en ~
nn ena.
Man ruods, ka asam koc kur
tykus.
Mant pyonct, xa acam xou
xyp rtxymnct.
Man liekas, ka sam kaut kur
tikuies.
Mne xxercx, uro mt r-ro
ncrpeunnct.
C(i) labi, ka satyku tevi ~
jius.
Hnm(n) nan, xa cartxy renn
~ nc.
Juoti jauki, ka satiku tevi ~
js.
uent spono, uro x
ncrprnn rex ~ nac.
Labi, ka atbrauci ~ atbraucet. Han, xa arpann ~
arpanxrt.
Labi, ka atbrauci ~ atbrauct. Xopom, uro npnxan ~
npnxana ~ npnxann.
Padis, ka naaizmierstat
myusu!
Hantnct, xa naastmnepcrar
mtcy!
Pal'dies, ka neaizmirstat ms! Cnacn o, uro ne satnere
nac!
C(i) pateikami. Hnm(n) narexamn. Juoti patkami. uent npnxrno.
Kai es tevi ~ jiusu napazynu
da am!
Ka cct renn ~ ncy
nanastny a mam!
K es tevi ~ js nepazinu ldz
im!
Kax x pntme rex ~ nac ne
snan!
2
0
Es grybtu(m) tevi ~ jius
sapazeistynuot ar sovu
draugu / draudzini.
Cct rpnary(m) renn ~ nc
canasecrtnyort ap cony
pary / pasnnn.
Es grib tu tevi ~ js
iepazstint ar savu draugu /
draudzeni.
X xorn t nosnaxmnrt
rex ~ nac c mon m prom /
mo nopro.
Itys muns dls / mozdls
unuks (v)inuks / veirs.
Hrtc mynn anc / mosanc
ynyxc (e)uuyrc / nepc.
Tas ir mans d ls / mazd ls /
vrs.
3

ro mo ctn / nnyx / myx.


Itei ir muna meita / mozmeita
unucka (v)inucka / sva.
Hre np myna mxra /
mosmxra ynyuxa
(e)uuy:ra / cnna.
T ir mana meita / mazmeita /
sieva.
3

ro mox out / nnuxa /


xen.
Tu ~ Jius pi myusu pyrm
reizi?
Ty ~ Hnc nn mtcy ntpmy
pcsn?
Vai tu ~ js pie mums (esi ~
esat) pirmuoreiz?
Tt ~ Bt y nac nnepnt e?
Reig asmu jau bejs ~ bejuse,
a Latgol pyrmreiz.
Pera acmy x ect ~ emcx,
a Harrona ntpmypcst.
Rg smu jau bijis ~ bijusi,
bet Latgal smu
pirmuoreiz.
B Pn re x yx tnn ~
tnna, a n Harrnnn
nnepnt e.
Es jau tre reizi Latvej. Cct x rpemy pcsn Hartnex. Latvij smu jau treuoreiz. B Hrnnn x yx n rprn pas.
Ite / Pi jiusu asmu bejs jau
vairuok reiu.
Hrx / Hn ncy acmy ect
x napyox pcxy.
eit / Pie jums smu bijis jau
vairkkrt.
3ect / Y nac x tnn yx
ncxontxo pas.
Asmu atbraucs ar studentu
grupu / koru / etnografisk
ansambli / volejbola
komandu.
Acmy arpantct ap
cryenry rpyny / xopy /
+rnorpa]ncxy ancamnn /
noneona xomany.
smu atbraucis ar studentu
grupu / kuori /
etnogrfiskuo ansambli /
volejbola komandu.
X npnxan c rpnno cry-
nron / c xpom / c +rno-
rpa]n uecxnm ancmnem /
nonentno xomno.
Ataunit jius apsveikt myusu
grupys / ansamba /
kolektiva / delegacejis
vuord.
Arnxnnrt nc anctnxxrt
mtcy rpyntc / ancamnx /
xonexrnna / eneranenct
nyopa.
Ataujiet js sveikt msu
grupas / ansamba /
kolektva / delegcijas
vrd.
Hosnntre nac nospnnrt or
n menn nme rpnnt /
ancmnx / xonnexrn na /
enernnn.
Sveicynoju / Apsveicu jius
vysus bdreibys / klasis /
grupys / koluotuoju
vuord!
Ctnxntnom / Anctnxny
nc ntcyc npetc /
xnacnct / rpyntc /
mxonyoryom nyopa!
Sveicu / Apsveicu js visus
biedrbas / klases / grupas /
skuoluotju vrd!
Hpnnrcrnym / Hospannxm
nac ncex or n menn
mecrna / xncca /
rpnnt / yunren!
Loba vieliejumi nu myusu
vysu!
Hoa nnennemmn ny mtcy
ntcy!
Laba vljumi nuo mums
visiem!
Hannumne noxennnx or
ncex nac!
2
1
lyugums.
Kuo na'vin sarunuoona
breivajam laikam
H

nmryuc.
Kyo na'nnnt capynyomona
pennanu nanxau
Ielugums.
Vienuoanas par brva laika
pavadanu
Hpnrnamnne.
Heu sann1tcn n cnonoe
npun
Atej ~ Atejit udin da myusu! Arx ~ Arxnrt mynnt a
mtcy!
Atnc ~ Atnciet uodien pie
mums!
Hpnxon ~ Hpnxon re
cernx x nam!
Kod lobuok nu reita voi
ci zam vokora?
Ko noyox ny pera no
nn sam noxopa?
Kad btu labk nuo rta vai
pievakar?
Kor nume rpom n nn
no nuep?
Vys'leidza! Byuu st vysu
dnu.
Btc'nesa! Ftmy cara
ntcy nny.
Vien'alga! Bu mjs visu
dienu.
Bce pann! Fy ma nect
ent.
Atej ~ Atejit / Atbrauc ~
Atbraucit svtdin!
Arx ~ Arxnrt / Arpant
~ Arpannrt cnannt!
Atnc ~ Atnciet / Atbrauc ~
Atbrauciet svtdien!
Hpnxon ~ Hpnxon re /
Hpnesx ~ Hpnesxre n
nocxpecnte!
Atej ~ Atejit iz bazneicu
dvakolpuojums septens!
Arx ~ Arxnrt ns
astneny
nnaxonnyommc cenrenm c!
Atnc ~ Atnciet uz bazncu
dievkalpuojums
septinuos!
Hpnxon ~ Hpnxon re n
xocren orocnyxnne n
cemt!
Padis, nteikti atu ~ atsim! Hantnct, nyrxxrn arnmy ~
arncnm!
Pal'dies, nuoteikti atnku ~
atnksim!
Cnacn o, (x) oxsrentno
npn ~ (mt) npnem!
Prosu jiusu vysu da seve
sevi!
Hpocy ncy ntcy a cxnx
cenn!
Es ieldzu js visus pie sevis! Hpnrnamm nac ncex x ce!
Atejit da mani ~ da myusu! Arxnrt a mann ~ a mtcy! Nciet pie manis ~ pie mums! Hpnxon re xo mne ~ x nam!
Apcmojit mani ~ myus / cjoci
Juli / dzjadzi Stasi!
Annnmonrt mann ~ mtc /
nenn Rnn / sxsn Cracn!
Apciemuojiet mani ~ ms /
tanti Juu / t vuoci Stasi!
Hanecrn re menx ~ nac / rerm
R

nm / xm Crcx!
Atejit iz caja / kopejis / iz
vakarieonys

suprtku / iz
bala!
Arxnrt ns uax / ns xonenct
/ ns naxapnemontc

cynparxy / ns ana!
Atnciet uz tju / kafiju / uz
vakaranu / uz balli!
Hpnxon re na ua / na x]e /
na neuepn nxy / na an.
Padis par papraseionu
lyugumu!
Hantnct nap nanpacemony
nntrymy!
Pal'dies par ielgumu! Cnacn o sa npnrnamnne!
K mes dareisim vysu
vokoru?
Ky mxct apecnm ntcy
noxopy?
Kuo ms darsim visu vakaru? uro mt em nart nect
nuep?
2
2
Parunuosim, padzduosim,
padoncuosim.
Hapynyocnm, nasnyocnm,
naonnyocnm.
Parunsim, padziedsim,
padejuosim.
Horonopn m Hoecyem,
nonoem, norannem.
Pasaviersim kartenu mes
vosor bejom Latvej /
sabraukuojom iz Dvinku.
Hacannepcnm xaprxnm
mxct nocopa eem Hartnex
/ capaxyoem ns tnnnxy.
Paskatsimies fotogrfijas
ms vasar bijm Latvij /
izbraucm Dvinku.
Hocmrpnm ]ororp]nn
mt nrom t nn n Hrnnn /
csnnn n nn nxy.
Pasaklauseisim Matvejna /
Borowa MC jaun disku
nasen atsyuteja.
Hacaxnacecnm Martnexna /
Fopona +m cn xny ncxy
nacent arctrex.
Paklaussimies Matvejna /
Borowa MC jaunuo disku
nesen atstja.
Hocnmaem nnt ncx
Mrnexna / Fpona MC
(+m cn ) mne ~ nam
nenno npncnnn.
Byus v puors draugu vysa
cylvki sei.
Ftct nxnt nyopc pary
ntca ntnnaxn cemn.
Bs vl pris draugu kuop
cilv ki sei.
Fer eme ncxontxo pys
ncer uenonx mecrt.
Ats muna muosa / muns
bruos ar svu / dls ar
vadaklu.
Arnct myna myoca / mynn
pyontc ap cnny / anc ap
naaxny.
Atnks mana msa / mans
brlis ar sievu / d ls ar
vdklu.
Hpner mox cecrp / mo
par c xen / ctn c
nencrxo.
Vajadzja pasaceit, kab Juons
ar garmani garmoku
attu. Jis i ats!
Baxsxx nacanert, xa
Rontnt ap ntcy rapmann
eap+oury arnry. Hnc
n arnct!
Vajadzja pateikt, lai Jnis ar
rmniku atnk. Vin ar
nks!
Ho t no cxasrt, urt
R

ont c rapmmxo
npnmen. On n rax
npner (c ne)!
Byunit Esit kai st! Ftnnrt 3cnrt xa cara! Jtieties k mjs! Ftre xax ma!
Lyudzu, da golda! Htsy, a rona! Ldzu, pie galda! Hpom x cron!
Man ir loba muzyka / jaunys
kasetis / diski.
Mant np noa mystxa /
xntc xacernct / ncxn.
Man ir laba mzika / jaunas
kasetes / diski.
Y menx ecrt xopmax mstxa
/ nnte xaccrt / n cxn.
Man pateik latgalu / latvu
tautys dzsmis i
ieleiguos, i prceiguos.
Mant narex narrannmy /
nartnnmy rartc snct-
mnct n xneneryoc, n
npnneryoc.
Man patk latgalieu / latvieu
tautasdziesmas gan
skumjs, gan priecgs.
Mne npnxrcx narrntcxne /
nart mcxne napnte
ncnn n rpcrnte
neuntnte, n necente.
K jums izlikt pasaklauseit? Ky mmc nstnnxrt
nacaxnacert?
Kuo jums uzlikt paklausties? uro nam nocrnnrt
nocnmart?
Vys'leidza, tik kab nabyutu
vys bols c(i).
Btc'nesa, rnx xa natry
ntca onca nnm(n).
Jeb'kuo, lai tikai nebtu skai
uoti stipri.
Bce pann, nnmt t n tno
rpmxo.
2
3
Nazkod pats beju garmanists. Hasxo nant em
rapmanncrc.
Kdreiz pats splju
rmniku.
Kor-ro (x) cam tn
rapmonn crom
Izlicit kai pa senejam vasu,
poku ci krakavjaku,
padoncuosim!
Hstnnnnrt xa na cenexm
nantcy, nontxy nn xpaxa-
nxxy, naonnyocnm!
Uzlieciet k agrk valsi,
polku vai krakovjaku,
padejuosim!
Hocrntre xax n crapnn
nantc, nntxy n nn
xpaxonxx, norannem!
Jaunajim roks da reps, a man
pateik nptnuo muzyka.
Xnanm poxc a penc, a
mant narex nynnrnyo
mystxa.
Jaunieiem ka tikai roks vai
reps, bet man patk
nuopietn mzika.
Monot m nnmt t pox a
p+n, a mne npnnrcx
ceptesnax mstxa.
Nspieojit mums k na'vin iz
klavru / akordeona / bajana
/ vejlis / cytrys ceitera /
gitarys!
Hyctnnenenrt mymc xy na-
'nnnt ns xnannpy / axope-
ona / axna / nem nnct / ntr-
ptc nerepa / rnraptc.
Nuospljiet mums kaut kuo
uz klavierm / akordena /
bajna / vijuoles / ctaras /
gitras.
Ctrpre nam ur-nnyt na
nnann no / axxopene /
axne / cxpn nxe / nn rpe /
rnrpe.
Varbyut sadoncuosim? Baptrt caonnyocnm? Varbt padejuosim? Mxer trt, norannem?
Prosu Lyudzu tevi ~ jius iz
danca iz dejis!
Hpocy Htsy renn ~ nc
ns antua ns enct!
Ldzu tevi ~ js uz deju! Hpnrnamm rex ~ nac na
rnen!
Es namuoku jauns dancu, es
tik vacs duorzenus zynu.
Cct namyoxy xnyc antuy,
cct rnx nanyc yopsxnmc
stny.
Es nemku jauns dejas, zinu
tikai vcs ruotaas.
X ne ymm rannenrt conpe-
mnnte rnnt, x snm
rntxo rpannnnnte
xopont.
sim vysi duorzens! H

cnm ntcn yopsxnm c! Ejam visi ruotas! Hoemre non rt xopon!


Padzdit kaidu na'vin dzsmi! Hasnnrt xay na'nnnt
snctmn!
Nuodziediet kdu dziesmu! Cnre xaxm-nnyt
ncnm!
Man c(i) pateik, kai jius
dzat. Jums lobi bolsi.
Mant nnm(n) narex, xa
nc snxar. Rmc non
oncn.
Man uoti patk, k js dziedat.
Jums ir labas balsis.
Mne uent npnnrcx, xax nt
noere. Y nac xopmne
ronoc.
Jius zinit kaidys na'vin vacuos
dzsmis? Padzdit, mes
pasaklauseisim!
Hnc snnnrt xatc na'nnnt
nanyoc snctmnct? Hasn-
nrt, mxct nacaxnacecnm!
Vai js zint kdas sns
dziesmas? Padziediet, ms
paklaussimies!
Bt snere xaxn e-nnyt
crpte ncnn? Cnre, mt
nocnmaem!
Nazkod zynuoju zynovu,
niule aizmiersu.
Hasxo stnyom stnony,
nnnx astmnepcy.
Kdreiz zinju, tagad
aizmirsu.
Kor-ro snan ~ snna,
renpt sat n ~ sat na.
2
4
Es zynu tik svtuos /
Bazneicys dzsmis.
Cct stny rnx cnaryoc /
Fastnentc snctmnct.
Es zinu tikai gargs dziesmas. X snam rntxo nepxnnte
ncnn.
Varbyut sim pastaiguot? Baptrt ncnm nacraryort? Varbt iesim pastaigties? Mxer, noem norynxem?
sim kp! H

cnm xyna! Iesim kuop! Hoem nmcre!


mam vysi! Taids sylts
vokors!
H

mam ntcn! Tac ctnrc


noxopc!
Ejam visi! Tds silts vakars! Hoemre nce! Tax rennt
nuep!
Lobuok nasim, uor leits /
viejs / tymss!
Hoyox nancnm, yopa nerc /
nnect / rtmcc!
Labk neiesim, r lauk
lietus / vj / tums!
Hume ne noem, na nnne
oxt / nrep / remn!
sim gultu gult! H

cnm rynary rynxrt! Iesim gult! Hem cnart!


K tu dori ~ jius dorot
vokor?
Ky ry opn ~ nc opor
mynoxop?
Kuo tu dari ~ js dart
uovakar?
uro rt naemt ~ nt naere
cernx nuepom?
(Voi Ci) udin tev ~ jums
breivs vokors?
(Bo Hn) Bynnt rx ~
mmc pe()c noxopc?
Vai uodien tev ~ jums vakars
ir brvs?
Y rex ~ y nac cernx nuep
cnoen?
Varbyut nsim iz kaida
koncerta / kaidys kinys /
teatra izruodis?
Baptrt nyncnm ns xaa
xonnepra / xatc xnntc /
rearpa nspyonct?
Varbt aiziesim uz kdu
koncrtu / filmu / tetra
izrdi?
Mxer, cxnm na xax-
nnyt xonnpr / ]nntm /
cnexrxnt?
Varbyut gribit redzt kaidu
na'vin izstuodi ci muzeju?
Baptrt rpnnrt pcsxrt
xay na'nnnt nscryon nn
mysem?
Varbt gribat apskatt kdu
izstdi vai muzeju?
Xorn re norn na nt cranxy
n nn xonnpr?
Ar prcu / Lobu pruotu! Ap npnny / Hoy npyory! Ar prieku / Lab'prt! C pocrtm / Oxrno!
Es grybtu(m) pastaiguot pa
Vacreigu. Kuojom.
Cct rptary(m) nacraryort
na Banpery. Kyoem.
Es grib tu pastaigt pa
Vcrgu. Kjm.
X t xorn ~ xorna
norynxrt no Crpo Pn re.
Hemxm.
Kai es grybtu(m) patikt
Latgol!
Ka cct rptary(m) narnxrt
Harrona!
K es grib tu nuokt
Latgal!
Kax x xorn ~ xorna t
noncrt n Harrnnm!
Ci , ka navaru t ar jums
man jau sarunuots cyt
vt / kas cyts.
Hnmn xant, xa nanapy nrt ap
mmc mant x capynyorc
ntra nnra / xac ntrc.
Juoti l, ka nevaru iet jums
ldzi man jau sarunts
cit viet / kas cits.
uent xant, uro x ne mor
norn c nmn x yx
oronopn ncx ~
oronopn nact n pyrm
mcre / o pyrm.
2
5
nede man laika a ni / nav
breiva laika / asmu ci
aizjimts ~ aizjimta.
Byneent mant naxa a nn /
na pena naxa / acmy nn-
mn astnmrc ~ astnmra.
uoned man nav (brva)
laika ne'cik / smu uoti
aiznmts ~ aiznmta.
Ha +ro nene y menx ner nn
mnnrt cnonoro npme-
nn / x uent snxr ~ sanxr.
Sasatiksim, kai tik man byus
breivs vokors.
Cacarnxcnm, xa rnx mant
tct pe()c noxopc.
Satiksimies, tikkuo man bs
brvs vakars.
Bcrprnmcx, xax rntxo y me-
nx er cnont nuep.
Ci vokoram jau koc kas
izdmuots?
Hn mynoxopam x xou xac
nsymyorc?
Vai uovakaram jau ir kas
izduomts?
Ha cernxmnn nuep yx
ur-ro samano?
Ci asat jau koc k planuojs ~
planuojuse planovs ~
planovuse reit vokoram?
Hn acar x xou xy
nnnanyoct ~ nnnanyomcx
nnnanoct ~ nnnanonycx
per noxopam?
Vai sat jau kaut kuo
ieplnuojis ~ ieplnuojusi
rtvakaram?
Bt ur-nnyt yx
sannann ponann
na snrpamnn nuep?
N, reit vokors man v breivs. Ha, per noxopc mant nxnt
pe()c.
N, rtvakars man vl ir brvs. Her, snrpamnn nuep y
menx eme cnoen.
Tlaik, saceisim, ostonuos
stunds vokor.
Tynax, canecnm, ocronmoc
cryntxct noxopa.
Tad, teiksim, pulksten
astuonuos vakar.
Tor, cxxem, n ncemt
uacn nuepa.
Kur teikoms? Kai jiusu
atrast?
Kyp rexomxct? Ka ncy
arpactrt?
Kur tiekamies? K lai js
atruod?
Ie ncrpeuemcx? Kax nac
narn ?
Tiu'len sarunuosim! Tik naej ~
naejit naejte ni'kur tuoli!
Tn'nent capynyocnm! Tnx
na+ ~ nacnrt nacrx
nn'xyp ryonn!
Tlt vienuosimies! Tikai
neaizej ~neaizejiet ne'kur
tlu!
Ceuc oronopn mcx! Tntxo
ne yxon ~ ne yxon re
anex!
Es gaideiu jiusu ite'pat, labi? Cct raemy ncy
nrx'nart, nan?
Es gaidu js te'pat, labi? X y xart nac sect xe,
xopom?
Nu, tlaik redzsims reit. Da
reita!
Hy, rynax pcsxcnmxct
per. a pera!
Nu tad redzsimies rt. Ldz
rtam!
Hy, ror ynn nmcx snrpa.
o snrpa!
Var'byut apsamaineisim (ar)
adresim?
Bap'trt ancamanecnm
(ap) apecnm?
Varbt apmainsimies
adresm?
Mxer, omenxemcx
apecmn?
Nteikti! Tiu'len praksteiu
sovu adresu i telefona
numeri. I jiusej
aizraksteiu!
Hyrxxrn! Tn'nent
nnpaxctremy cony apecy
n rene]ona nymepn. H
ncem aspaxctremy!
Nuoteikti! Tlt uzrakstu
savu adresi un telefna
numuru. Ar jsjuo
pierakstu!
Oxsrentno! Ceuc
nannm cno pec n
nmep rene]na. H nam
sannm!
2
6
Es jums raksteiu latgaliski, a
jius man latviski.
Cct mmc paxctremy
narrannctxn, a nc mant
nartnnctxn.
Es jums rakstu latgaliski, bet
js man latviski.
X nam y nncrt no-
narrntcxn, a nt mne no-
nart mcxn.
Es lobuok raksteiu krviski,
var tai?
Cct noyox paxctremy
xpnnnctxn, nap ra?
Es labk rakstu krieviski, t
var?
X nume y nncrt no-
pccxn, mxno?
Var, var, saprasu vys'leidza! Bap, nap, canpacmy
ntc'nesa!
Var, var, tik un t sapratu! Mxno, mxno, nom nce
pann!
Apcmuojums.
Nasatyktuo meklieona.
Atsavasaluoona
Annnuyomuc.
Haca1mx1yo unxnnemona.
A1canacanyomona
Apciemuojums.
Nesatikta meklana.
Atvadanas
Hocemnne.
Hncx o1c1c1nymmero.
Hpomnne
Kod tu byusi ~ jius byusit
st?
Ko ry tcn ~ nc
tcnrt cara?
Kad tu bsi ~ js bsit mjs? Kor rt emt ~ nt
ere ma?
Cik stunds? Hnx cryntxct? Cikuos? Bo cxntxo?
Vasali! Pters st? Bacann! Hnrepc cara? Sveicinti! Vai Pteris (ir)
mjs?
3pncrnyre! Hn rep ma?
Vasals! A kam tev juo? Bacanc! A xam rx mo? Sveiks! Bet kam tev vinu
(vajag)?
3pncrny! A saum on
re?
Gribieju ar j parunuot. Ipnnem ap m napynyort. Es gribju ar vinu parunt. X xorn c nnm noronopn rt.
Nav juo. Nazkur nguoja. Ha mo. Hasxyp nyryox. Nav vina. Kaut kur ir izgjis. Her er. Ymen xy-ro.
Vns pats nguoja? Vns /
Divejs / Ses.
Bnnn nartct nyryox?
Bnnn / nnem c / Cemyc.
Viens pats aizgja? Viens /
Divat / Seat.
On n ymen? On n /
Bnoem / Bmecrepm.
Kod jis vartu byut atpaka?
Nasaceja, kod ats?
Ko nc napary trt
arnaxant? Hacanex
Hactnex, xo arnct?
Kad vin var tu bt atpaka?
Neteica, kad atgriezsies?
Bo cxntxo (npnmpno) on
nepnercx? He ronopn n,
xor nepnercx?
Atej ~ Atejit piec treju stunu! Arx ~ Arxnrt nnent rpem
cryntxy!
Atnc ~ Atnciet pc trim
stundm!
Hpnxon ~ Hpnxon re upes
rpn uac!
Labi, atu. Padis! Han, arnmy. Hantnct! Labi, atnku. Pal'dies! Xopom, npn. Cnacn o!
Lobs reits! Es grybtu(m)
parunuot ar Geli.
Hoc perc! Cct rptary(m)
napynyort ap Ienn.
Lab'rt! Es grib tu parunt ar
Geu.
poe rpo! X t xorn
noronopn rt c Ine.
2
7
Juos nav. Nbrauce iz pistu
gorodu ar reita autobusu.
Roc na. Hypanx ns
nnntcary ropoy ap
pera aroycy.
Vinas nav. Aizbrauca uz
pils tu ar rta autobusu.
Ee ner. Yxana n rpo na
rpennem anryce.
Kuo tik drei(i)? Saceja
jaunnede brauks.
Kyo rnx pex(n)? Canex
xnneent paxct.
Kpc tik tri? Teica
jaunned brauks.
uro rax cxpo? Ionopn na
na cnymme nene
noer.
Atguoja zina nu kolys, ka
vajag braukt.
Arryox snnx ny mxontc, xa
naxr paxrt.
Pienca zina nuo skuolas, ka
jbrauc.
Hpnmn coomnne ns
mxnt, uro no xart.
Labi, padis! Meklieu
Vaicuou Acynsk.
Han, nantnct! Mxxnnemy
Banyomy Autncxa.
Labi, pal'dies! Meklu
Acinsk.
Hno, cnacn o! Fy ncxrt
n unncxe.
Jaunit man puort! Palaidit
garum!
Hxnnrt mant nyopnrt!
Hananrt rapym!
Jaujiet man paiet garm!
Palaidiet garm!
Paspemn re mne nporn !
Hponycrn re!
Kur te studenti lk eksamenus? Kyp rx cryentrn nnx
+xcamenyc?
Kur eit studenti liek
eksmenus?
Ie sect crynrt cam r
+xsment?
traj stuov pa lobai rkai
pa labi / pa kreisai kairai
rkai pa kreisi.
Y

rpax cryona na noa pyxa


na nan / na xpcca
xapa pyxa na xpccn.
Uotraj stv pa labi / pa
kreisi.
Ha nropm +rax nanpno /
nanno.
Kur es vartu(m) atrast
koluotuoju kutnu?
Kyp cct napary(m) arpactrt
mxonyoryom Bxyrany?
Kur es var tu atrast
skuoluotju kutnu?
Mor x ronopn rt c yun renem,
Bxran(c)om?
Juo kabinets koridora gol. Iz
durovu praksteits.
Ro xannerc xopnopa rona.
Hs ypony nnpaxctrerc.
Vina kabinets ir koridra gal.
Uz durvm uzrakstts.
Er xannr n xonn xopn-
pa. Ha nepxx nann cano.
Padis, niule atrasu. Hantnct, nnnx arpacmy. Pal'dies, tagad atradu. Cnacn o, renpt na.
Lyudzu, drusku pagaidi ~
pagaidit! Jis ~ Jei tiu'len
ats.
Htsy, pyctxy naran ~
naranrt! Hnc ~ E
rn'nent arnct.
Ldzu, mazliet uzgaidi ~
uzgaidiet! Vin ~ Vina tlt
(at)nks.
Hooxn ~ Hooxn re,
noxnycra, nemnro! On
~ On ceuc npner.
Kur te var gaideit? Kyp rx nap raert? Kur te drkst gaidt? Ie ryr mxno nooxrt?
Kur gribi ~ gribit. Eckur, sls! Kyp rpnn ~ rpnnrt. 3nxyp,
cync!
Kur vlies ~ v laties. Re, kur
(ir) suols!
Ie xuemt ~ xorn re. Bon
ram cxamtx!
Vari ~ Varit atsasst, t ir
breivi sli.
Bapn ~ Bapnrt arcacxctrt, rn
np penn cynt.
Vari ~ Varat apssties, tur ir
brvi suoli.
Mxemt ~ Mxere npnccrt,
ram ecrt cnonte cxamtn .
2
8
Es jums namaisu? Cct mmc namacy? Vai es jums netraucju? X nam ne memm?
N, ni'cik. Ha, nn'nnx. N, nepa'visam. Bnce ner.
Paej ~ Paejit Paejte, lyudzu,
tuouok!
Hac ~ Hacnrt Hacrx,
ntsy, ryonmox!
Paej ~ Paejiet, ldzu, tlk! Hpon ~ Hpon re,
noxnycra, ntme!
Nastuovi ~ Nastuovit pi
durovu / durovuos!
Hacryonn ~ Hacryonnrt nn
ypony / yponyoc!
Nestvi ~ Nestviet pie
durvm / durvs!
He cro ~ He crre y
nep / n nepxx!
Padis, naguodojit par mani
vaira! Es dreii u pa'celi.
Hantnct, naryoonrt nap
mann napa! Cct pexn
nmy na'nenn.
Pal'dies, nerpjieties vairs par
mani! Es drz duouos
pruom.
He ecnoxrect ntme n s-
sa menx. X cxpo y.
Jau laiks t pa'celi. X naxc nrt na'nenn. Jau ir laiks iet pruo(j)m. Yx nop yxon rt.
Cik labi, ka sasatykom! Hnx nan, xa cacartxom! Cik labi, ka satikmies! Kax xopom, uro mt
ncrprnnnct!
Padis, ka pagaideji ~
pagaidejot!
Hantnct, xa naraen ~
naraeer!
Pal'dies, ka pagaidji ~
pagaidjt!
Cnacn o, uro nooxn ~
nooxan ~ nooxnn!
Jau vlai, man juot. X nana, mant monr! Ir jau v ls, man jiet. Yx nsno, mne no nrn .
Kur tu tai skrn ~ jius skrnat /
steidzs ~ steidzats?
Kyp ry ra cxpnnt ~ nc
cxpnnart / ctrxsnct ~
ctrxsarxct?
Kur Kurp tu t skrien ~
skrienat / steidzies ~
steidzaties?
Ky rt rax exn mt ~ nt
exn re / ropnnmtcx ~
ropnnrect?
Pabyun ~ Pabyunit garuok! Hatnt ~ Hatnnrt
rapyox!
Paliec ~ Palieciet ilgk! Hot ~ Hotre
nontme!
Pasiedi ~ Pasiedit ar mani v,
parunuosim!
Hacnen ~ Hacnenrt ap
mann nxnt, napynyocnm!
Pasdi ~ Pasdiet ar mani vl,
parunsim!
Hocnn ~ Hocnn re co mno
eme, noronopn m!
Man gorod pist daudzi
kuo dareit.
Mant ropoa nnntcara
asn xyo apert.
Man pils t daudz daranu. Y menx n rpoe mnro en.
Dvam navaru palikt garuok
muns vicns / autobuss
izt seuos stunds.
nnamxant nanapy nannxrt
rapyox mynn
nnntnnntnt / aroycc
nsnr cemyoc cryntxct.
Diem l, nevaru palikt ilgk
mans vilciens / autobuss
atiet pulksten seuos.
K coxannnm, ne mor
ntme ocranrtcx mo
anryc orxnr n mecrt
uacn.
Lels padis tev ~ jums par
breineig vokoru!
Henc nantnct rx ~ mmc
nap penery noxopy!
Liels paldies tev ~ jums par
brnikguo vakaru!
Fontme cnacn o re ~ nam
sa uycnt nuep!
2
9
Atlaid ~ Atlaidit, ka aizkavieju
tik garai / da vla / da
naktis!
Arnat ~ Arnanrt, xa
asxannem rnx rapa / a
nana / a naxrnct!
Pieduod ~ Pieduodiet, ka
aizkavju tik ilgi / ldz
v lam / ldz naktij!
Hsnnnn ~ Hsnnnn re, uro
saepxn rax nro /
onosn / noun!
Es tevi ~ jius drupeiti palaisu
jau tymss.
Cct renn ~ nc pynern
nanacmy x rtmcc.
Es tevi ~ js mazliet(in)
pavadu ir jau tums.
X rex ~ nac nemnro
nponox yx remn.
Kod mes otkon redzsims? Ko mxct orxon
pcsxcnmxct?
Kad ms atkal redzsimies? Kor mt cnna ynn nmcx?
Naaizmiersti ~ Naaizmierstit
myusu!
Haastmnepctrn ~
Haastmnepctrnrt mtcy!
Neaizmirsti ~ Neaizmirstiet
ms!
He satn ~ He satnre
nac!
Palic vasals ~ Palicit vasali! Hannnt nacanc ~ Hannnnrt
nacann!
Paliec sveiks ~ Palieciet
sveiki!
Cuacrnn no (re ~ nam)
ocranrtcx!
Dzeivoj vasals ~ Dzeivojit
vasali!
seno nacanc ~
senonrt nacann!
Dzvuo sveiks ~ Dzvuojiet
sveiki!
Fyt sopn ~ Ftre
sopnt!
Braucit laimeigi! Fpannrt namern! Brauciet laimgi! Cuacrnn no oxart
oprtcx!
I kab jums vyss byutu labi! H xa mmc ntcc try nan! Lai ar jums viss btu labi! H urt y nac rxe nce t no
xopom!
Ar Dvu! Ap nny! Ar'dievu! C From!
Laimeigu ceu! Hamery nenm! Laimgu ceu! Cuacrnn noro nyrn !
Laimeigu atsagrzonu st! Hamery arcarpnsmony
cara!
Laimgu atgrieanuos mjs! Cuacrnn noro nosnpamnnx
om!
I laimeigi v atbraukt! H namern nxnt arpaxrt! Un laimgi atkal atbraukt! H cuacrnn no cnna npnxart!
Sirsneigi sveicni vysim
myusu draugim!
Cnpctnern ctnennnn
ntcnm mtcy parnm!
Sirsngi sveicieni visiem msu
draugiem!
Cepunte npnnrt ncem
nmnm pystxm!
Sveicynoj ~ Sveicynojit sovus
stys auds sietinkus!
Ctnxntno ~ Ctnxnt-
nonrt conyc cartc
nxtct cnernnnxyc!
Pasveicini ~ Pasveiciniet
savus mjas audis
mjiniekus!
Hepe ~ Hepeanre
npnnr cnon m ommnnm!
Sirsneigs sveicns tovai muotei
/ svai / muosai / meitai!
Cnpctnerc ctnennntnt
rona myorx / cnna /
myoca / mxra!
Sirsngs sveiciens tavai mtei /
sievai / msai / meitai!
Cepunt npnnr rno
mme / xen / cecrp /
uepn!
3
0
Pasveicynoj tvu / veiru / dlu
/ bruoli!
Hactnxntno rany / nepy /
any / pyonn!
Sveicini t vu / vru / d lu /
brli!
Hepe npnnr orn / mxy
/ ct ny / pry!
Padis! Nteikti
pasveicynuou vysus!
Hantnct! Hyrxxrn
nactnxntnyomy ntcyc!
Pal'dies! Nuoteikti sveicinu
visus!
Cnacn o! Oxsrentno ncem
nepem npnnrt!
Nddit

paklonus sveicnus
krystamuotei /
bazneickungam!
Hyynrt

naxnonyc
ctnennnmc xptcramyorx
/ astnenxynram!
Nuoduodiet sveicienus
krustmtei / mctjam!
Hepere npnnrt
xpecrno / cnxmnnnxy!
Gaidu zinu nu tevi ~ nu jiusu. Iay snnm ny renn ~ ny
ncy.
Gaidu kdas zinas nuo tevis ~
nuo jums.
y necr or rex ~ or nac.
C(i) gaideiu tevi ~ jiusu
otkon!
Hnm(n) raemy renn ~
ncy orxon!
Juoti gaidu tevi ~ js atkal! uent y rex ~ nac xart
cnna!
Atroksti ~ Atrokstit, kai tik
nbrauksit!
Arpoxctrn ~ Arpoxctrnrt,
xa rnx nypaxcnrt!
Atraksti ~ Atrakstiet, kad bsit
gal!
Hannmn ~ Hannmn re, xax
rntxo npnere!
Pzvoni ~ Pzvonit Pazvoni ~
Pazvonit, kai guoja!
Hnsnonn ~ Hnsnonnrt
Hasnonn ~ Hasnonnrt, xa
ryox!
Piezvani ~ Piezvaniet, k gja! Hosnonn ~ Hosnonn re, xax
npomn!
Roksti ~ Rokstit / Zvoni ~
Zvonit buok castuok!
Poxctrn ~ Poxctrnrt / 3nonn
~ 3nonnrt nxyox
:acmyor!
Raksti ~ Rakstiet / Zvani ~
Zvaniet biek!
Hnmn ~ Hnmn re / 3nonn ~
3nonn re (no)ume!
Braucit cm iz Jaunagods /
cytagods!
Fpannrt nnma ns Xnaroc /
ntraroc!
Brauciet ciemuos uz Jaungadu
/ nkamgad!
Hpnesxre n rcrn na H-
nt ro / na ymn ro!
Turs ~ Turits! Typnct ~ Typnrxct! Turies ~ Turieties! epxn ct ~ epxn rect!
Vysu lobu! Vysa'kuo loba
vysim jums!
Btcy noy! Btca'xyo noa
ntcnm mmc!
Visu labu jums visiem! Bcer xopmero poro
ncem nam!
Iz (dreizu) sasaredzieonu! Hs (pesy) cacapesnemony! Uz (drzu) saredzanuos! o (cxporo) cnnnnx!
Sveikona. Sveicni svatkus.
Leidza jusona
Ctnnnxmona. Ctnennnnn
cna1xyc. Aensa mcmona
Nuovljumi. Sveicieni.
Ldzjutba
Hoaennnn. Hospannnnn.
Counc1nne
Sveicu ~ Sveicam svtks! Ctnxny ~ Ctnxnam
cnarxyc!
Sveicu ~ Sveicam sv tkuos! Hospannxm ~ Hospannxem
c npsnnxom!
3
1
Apsveicu ~ Apsveicam! Anctnxny ~ Anctnxnam! Apsveicu ~ Apsveicam! Hospannxm ~ Hospannxem!
Apsveicam ar jaun vuiceibu
godu! Sveicam koluotuoju
dn!
Anctnxnam ap xny
nyney roy! Ctnxnam
Bxonyoryom nna!
Sveicam jaunaj mcbu gad!
Sveicam Skuoluotju dien!
Hospannxem c nntm yu-
ntm rom! Hospannxem
c nem yun renx!
Voi varu tevi ~ jius jau
apsveikt?
Bo napy renn ~ nc x
anctnxxrt?
Vai varu tevi ~ js jau
apsveikt?
Yx mxno rex ~ nac
nospnnrt?
Cikom kas Kuo kas
Pagaidom nav ar k.
Hnxom xac Kyont xac
Haraom na ap xy.
Pagaidm nav ar kuo. Hox n c uem.
Sveicam ar dla / meitys /
mozdla unuka (v)inuka
/ mozmeitys unuckys
(v)inuckys pdzimonu!
Ctnxnam ap ana / mxrtc /
mosana ynyxa (e)uuyra
/ mosmxrtc ynyuxtc
(e)uuy:ric nnsnmmony!
Sveicam ar d la / meitas /
mazd la / mazmeitas
piedzimanu!
Hospannxem c poxnnem
ct na / uepn / nnxa /
nnuxn!
Sveicam Pylngadeibys
svtks!
Ctnxnam Htnnraetc
cnarxyc!
Sveicam Pilngadbas
sv tkuos!
Hospannxem c Hpsnnxom
conepmennonrnx!
Lai sadd vyss, kas lobs i t
nu sirds!
Ha ncay ntcc, xac noc n
nr ny cnptct!
Lai izduodas viss, kas labs un
nk nuo sirds!
Hycrt ycrcx nce xopmee n
nmee or cpna!
Lobys dnys vysim, k
pazeistu!
Hotc nntc ntcnm, xy
nasecry!
Labas dienas visiem, kuo
pazstu!
Hpnnr ncem, xor snm!
Grybu tev ~ jums nvielt
vysu, vysu lobu!
Ipty rx ~ mmc nynnenxrt
ntcy, ntcy noy!
Gribu tev ~ jums nuovlt
visu, visu labu!
Xou re ~ nam noxenrt
ncer, ncer xopmero!
Vysa loba vieliejumi vysai
tovai ~ jiusu saimei!
Btca noa nnennemmn ntca
rona ~ ncy camx!
Visa laba vljumi visai tavai
~ jsu gimenei!
Hannumne noxennnx nce
rno ~ nme cemt!
Sirsneigi sveicu! Sveicu nu
vysys sirds!
Cnpctnern ctnxny! Ctnx-
ny ny ntctc cnptct!
Sirsngi sveicu! Sveicu nuo
sirds!
Cepuno nospannxm! Ho-
spannxm or ncer cpna!
Poi lobuok vieliejumi dzym-
t(aj) dzimonys dn!
Homn noyoxn nnennemmn
stmrax stmra
snmmontc nna!
Vislabkie vljumi
dzimanas dien!
Hannumne noxennnx n
ent poxnnx!
Laimeigu Jaun godu! Hamery Xny roy! Laimgu Jaunuo gadu! Cuacrnn noro Hnoro ra!
Prceigus Zmyssvtkus!
Gaius Svtkus!
Hpnneryc 3nmtccnarxyc!
Iamyc Cnarxyc!
Priecgus Ziemsv tkus!
Gaius Sv tkus!
Cuacrnn noro Poxecrn!
Cnrnoro Hpsnnxa!
3
2
Lai mrs viers zemis i lobs
pruots cylvkim!
Ha mnpc nnepc sxmnct n
noc npyorc ntnnaxnm!
Lai miers virs zemes un
cilv kiem labs prts!
Hycrt er mnp na semn n
pax nnx n uenonxe!
Dva ielesteibom boguotu
Jaun godu!
nna xnenectreom
oryory Xny roy!
Dieva lastbm bagtu
Jaunuo gadu!
Fxte mn nocrtm orroro
Hnoro ra!
Dva mrs lai ir ar tevi / ar
jums / ar mums vysim!
nna mnpc na np ap renn /
ap mmc / ap mymc ntcnm!
Dieva miers lai ir ar tevi / ar
jums / ar mums visiem!
Mnp a (npe)er c ro /
c nmn / co ncmn nmn!
Daudz gaiuma, syltuma,
meileibys mlesteibys
vysa goda garum!
ast ramyma, ctnryma,
menetc mnnectre-
tc ntca roa rapyma!
Daudz gaiuma, siltuma,
mlestbas visa gada
garum!
Mnro cnra, renn, nmnn
na nect ro!
Lai nagaist ticeiba, cereiba,
meileiba mlesteiba!
Ha naracr rnnea,
nepea, menea
mnnectrea!
Lai nezd ticba, cerba,
mlestba!
Hcrt ne yracer npa,
naxa, nmnt!
Lai lobs (Jaunais) gods! Ha noc (Xnac) roc! Lai labs (Jaunais) gads! Hcrt er xopmnm
(Hnt) ro!
Padis! I tev ~ jums tai'pat! Hantnct! H rx ~ mmc
ra'nart!
Pal'dies! Ar tev ~ jums t'pat! Cnacn o! H re ~ nam ror
xe!
Prceigu Leldni Lendini! Hpnnery Hennnn Heuou uu! Priecgas Lieldienas! Pocrnoro npsnnxa Hcxn!
Prceigus Vosorys svtkus
Prceigu Troicu!
Hpnneryc Bocoptc cnarxyc
Hpnnery Tpouy!
Priecgus Vasarsv tkus! Pocrno Tpnnt!
Lobu veseleibu! Byun Byusi
vasals ~ vasala ~ Byunit
Byusit vasali!
Hoy neceney! Ftnt
Ftcn nacanc ~ nacana ~
Ftnnrt Ftcnrt nacann!
Labu veselbu! Esi vsls ~
vsla ~ Esiet vsli! Uz
veselbm!
poro sopntx! Fyt
sopn ~ sopna! ~
Ftre sopnt!
Dzer vasals ~ Dzerit vasali!
Da dybyna dybuna!
sxp nacanc ~ sxpnrt naca-
nn! a ttna oioyua!
Dzer uz veselbu ~ Dzeriet uz
veselbm! Ldz dibnam!
He ~ Hre na sopnte! o
na!
Iz saiminka / saimineicys
veseleibys!
Hs camnnnxa / camnne-
ntc necenetc!
Uz saimnieka mjast va /
saimnieces namamtes
veselbm!
3a sopnte xosxnna /
xosxxn!
Kai tev ~ jums ar veseleibu? Ka rx ~ mmc ap neceney? K tev ~ jums (ir) ar veselbu?
K tu jties ~ js jtaties?
Kax rnoe ~ nme sopnte?
Kax rt ~ nt cex
uncrnyemt ~ uncrnyere?
3
3
Padis, jau (daudz) lobuok! Hantnct, x (ast)
noyox!
Pal'dies, jau (daudz) labk! Cnacn o, yx (ropso)
nume!
Jau man teiri labi. Jau es
spraunuoks.
X mant repn nan. X cct
cnpanyoxc.
Man jau ir tri labi. Jau es
mundrks.
Mne yx nourn xopmo. X
yx ope.
Na c (labi), suop vysa'kas,
navaru aizmigt.
Ha nnm (nan), cyont nt-
ca'xac, nanapy astmnrrt.
Ne visai (labi), viss kas sp,
nevaru aizmigt.
He uent (xopom), nce
onn r, ne mor sacnrt.
Kai tovs tvs, kai muote? V
koc cik stypri? Kai jim ar
veseleibu?
Ka roc ra()c, xa myorx?
Bxnt xou nnx crtnpn? Ka
nm ap neceney?
K (jtas) Tavs t vs, mte?
Vai ir vl kaut cik stipri? K
viniem ir ar veselbu?
Kax (uncrnyer cex) rno
orn, mart? Eme pxarcx?
Kax y nnx co sopntem?
Padis, v turs obeji
aba'div! Kuo Cikom
divejs, i turs.
Hantnct, nxnt rypnct oen
aa'n! Kyont Hnxom
nnem c, n rypnct.
Pal'dies, vl turas abi (divi)!
Kam r divat, tikm r turas.
Cnacn o, eme pxarcx a!
Hox a pxarcx.
Jau jis ~ jei st nu slimineicys
bajnicys bojnicys?
X nc ~ e cara ny
ctnnmnnentc
oa.iuuic oo.iuuic?
Vai vin ~ vina jau ir mjs
nuo slimncas?
On ~ On yx ma ncne
ontnn nt?
St. Padis Dvam, niule vyss
t iz lob pusi!
Cara. Hantnct nnam, nn-
nx ntcc nr ns noy nycn!
Mjs. Paldies Dievam, tagad
viss iet uz labuo pusi!
a, ma. Cnna Fry, renpt
nce ner x numemy!
Kai tev t? Tai sev, ni'kuo
loba. Vartu byut i lobuok.
Ka rx nr? Ta cx,
nn'xyo noa. Bapary trt
n noyox.
K tev iet? Ne visai, ne'k
laba. Var tu bt ar labk.
Kax en? Tax ce,
nnuer xopmero. Morn
t trt nume.
Man ir c skumeigi /
muorkotnai.
Mant np nnm cxymern /
myopxorna.
Man ir uoti skumji / bdgi. Mne uent rpcrno /
rxrocrno (na ym).
Nav juo ~ juos vaira, nmyra. Ha mo ~ moc napa,
nymtpa.
Nav vina ~ vinas vairk,
nuomira.
Her er ~ ee ntme. Y

mep ~
Ymepn.
Niule mes buorini. Hnnx mxct yopnnn. Tagad ms breni. Tenpt mt cnprt /
Ocnpornn mt.
Jis ~ Jei jau tym pasaul jau
myueib.
Hnc ~ E x rtma nacann /
x mtxea.
Vin ~ Vina ir jau taisaul
vin saul mb.
On cxonuncx ~ On
cxonunact Er ~ Ee yx
ner n xnnt x.
Nasen beja bris. Hacent ex xpnct. Nesen bija bres. Henno t nn nxopont.
3
4
Atlaidit! Nazynuoju
nazynovu.
Arnanrt! Hastnyom. Atvainuojiet Pieduodiet! Es
nezinju.
Hsnnnn re Hpocrn re! He
snan ~ He snna.
Ni'kur rimt rdys rast. Hn'xyp pnmrt patc
pactrt.
Nevaru nuomierinties
Ne'kur nevaru mieru rast.
He mor ycnoxnrtcx
Hoxx ce ne naxox.
Man c z, ka tai. Jiutu
leidza. Muna vys'dziuokuo
leidza jusona!
Mant nnm xant, xa ra. Hn-
ry nesa. Myna ntc'sn-
nmoxyo nesa mcmona!
Man ir uoti l. Jtu ldzi.
Mana vis'dzik ldzjtba.
Mne uent xant. Coun-
crnym. Mon rnyoumne
coonsnonannx.
Ataunit izsaceit jums
vys'dziuok leidzjiuteibu!
Arnxnnrt nscanert mmc
ntc'snnmoxy
nesnrey!
Ataujiet izteikt jums
vis'dzikuo ldzjtbu!
Hosnntre nt pasnrt nam
rnyoumne
coonsnonannx!
Asam ar tevi ~ ar jums.
Skumstam leidza ar jums.
Acam ap renn ~ ap mmc.
Cxymcram nesa ap mmc.
sam ar tevi ~ ar jums.
Skumstam ldzi ar jums.
Mt c ro ~ c nmn.
Ipycrn m nmcre c nmn.
Saprtu, kai tys suop. Jiutu jim
leidza.
Canpyry, xa rtc cyont.
Hnry nm nesa.
Es sapruotu, k tas sp. Jtu
viniem ldzi.
X nonnmm, xax +ro ntno.
Councrnym nm.
Navaru ntict, ka juo ~ juos
vaira nav.
Hanapy nyrnnxrt, xa mo ~
moc napa na.
Es nevaru nuotict, ka vina ~
vinas vairs nav.
He mor nonpnrt, uro er ~
ee ntme ner.
Naraudi, muosen, dzeivajam
vajag dzeivuot!
Hapan, myocxnt, senaxm
naxr senyort!
Neraudi, m, dzvajam ir
jdzvuo (tlk)!
He nnaut, mn nax, no xnrt
ntme!
Raudi, cik gribi. Nmyrua
naatrauduot i napcet.
Pan, nnx rpnn.
Hymtpyma naarpayort
n nannnxntrt.
Raudi, cik gribi. Nuo
miruajiem nepiecelsi.
Hnaut, cxntxo yrno
ymmero ne nocxpecn rt.
Patursim j gai pmin. Harypccnm m rama nnmnnx. Patursim vinu gai piemin. Coxpann m cnrnym nmxrt o
nem ~ o ne.
Myueigu dusieonu! Mtxery ycnemony! Mgu dusanu / Dusi saldi! Bunt nox!
Lyugsims! Htrcnmxct! Ldzamies! Lgsimies! Homnnmcx!
Kuo na'vin praseiona.
Gribieona
Kyo na'nnnt npacenmona.
Ipnnemona
Lugums.
Vlanas
Hpcta.
ennne
Es varu praseit tova ~ jiusu
paleiga?
Cct napy npacert rona ~
ncy nanera?
Vai drkstu lgt tavu ~ jsu
paldzbu?
Mor nonpocn rt rex ~ nac o
nmomn?
3
5
Ka varieu, paleidzieu. Ka napnemy, nanesnemy. Ja varu, paldzu. cnn cmor, nomor.
Cik varieu, tik dareiu. Hnx napnemy, rnx apemy. Cik varu, tik daru. Cnam, uro cmor.
Voi Ci varu vaicuot? Bo Hn napy nanyort? Vai drkstu jautt? Mxno cnpocn rt?
Najem ~ Najemit aun! Haxmt ~ Haxmnrt nxna! Nenem ~ Nenemiet aun! He onxcx ~ He
onxrect!
Pagaidi mani, lyu'dzams ~
lyu'dzama!
Haran mann, nt'samc ~
nt'sama!
Pagaidi mani, ldzu! Hooxn menx, noxnycra!
Pagaidit mani, lyu'dzami ~
lyu'dzamys!
Haranrt mann, nt'samn
~ nt'samtc!
Pagaidiet mani, ldzu! Hooxn re menx
noxnycra!
Drupeiti pagaidit tiu'len
atnesu!
pynern naranrt
rn'nent arnecmy!
Mazliet pagaidiet t'lt
atnesu!
Hooxn re uyrt-urt
ceuc npnnec.
Tiu'len jis ~ j ats. Tn'nent nc ~ n arnct. T'lt vin ~ vini nks. Ceuc on npner ~ onn
npnr.
Mozu mierklenu! Tik vnu
atenu strceiti!
Mosy mnepxnxnm! Tnx nnny
mantrxnm crpcuern!
(Vienu) Acumirkli! Tikai
vienu mirklti brtinu!
(On) Mnnry! Tntxo
on n momnr!
Pagaidi ~ Pagaidit, es tiu'len! Haran ~ Haranrt, cct
rn'nent!
Pagaidi ~ Pagaidiet, es t'lt! Hooxn ~ Hooxn re, x
ceuc!
Atej ~ Atejit man pretim! Arx ~ Arxnrt mant
npernm!
Atnc ~ Atnciet man pret! Bcrpert ~ Bcrprtre menx!
Esi tik lobs ~ loba
Esit tik lobi ~ lobys!
3cn rnx noc ~ noa!
3cnrt rnx non ~ notc!
Esi tik labs ~ laba!
Esiet tik labi ~ labas!
Fyt rax op ~ op!
Ftre rax opt !
Voi Ci varu t? Bo Hn napy nnrt? Vai drkstu ienkt? Mxno norn ?
Ite / Pi jiusu var peipt
kureit?
Hrx / Hn ncy nap nenxrt
rypcmi?
Vai eit / Pie jums drkst
smkt ppt?
3ect / Y nac mxno xypn rt?
Voi varu papraseit cygaretys /
aizpeipuot?
Bo napy nanpacert ntra-
pertc / astnenyort?
Vai varu palgt cigareti /
aizppt?
Mxno nonpocn rt cnrapry /
saxypn rt / npnxypn rt?
Lyudzu, ddit man padzert! Htsy, nynrt mant
nasxprt!
Ldzu, ieduodiet man
padzerties!
Hoxnycra, re mne not
/ nonn rt!
Kai Ar k varu ~ varim
paleidzt?
Ka Ap xy napy ~ napnm
nanesxrt?
K Ar kuo varu ~ varam
paldzt?
Kax uem mor ~ mxem
nomut?
3
6
Kai tu saceji ~ jius sacejot? Ka ry canen ~ nc
caneer?
K tu teici ~ js teict? Kax rt cxasn ~ cxasna ~ nt
cxasnn?
Pasoki v reizi! Hacoxn nxnt pcsn! Pasaki vlreiz! Atkrtuo! Honropn , noxnycra!
Kuo tu gribi ~ jius gribit? Kuo
tev ~ jums vajag?
Kyo ry rpnn ~ nc
rpnnrt? Kyo rx ~ mmc
naxr?
Kuo tu gribi ~ js gribat / tu
vlies ~ js v laties? Kuo
tev ~ jums vajag?
uer uro rt xuemt ~ nt
xorn re / rt xenemt ~ nt
xenere? uro uer re
~ nam no?
Kuo jius grybtu(met) iz vysa
vaira?
Kyo nc rptary(mxrt) ns
ntca napa?
Kuo js vis'vairk v l tuos? uer t nt ntme ncer
xornn?
Kai man atrast Skryndu lu
neicu / veikalu / tiergu /
sta(n)ceju?
Ka mant arpactrt Cxptny
nny yntneny / nexany /
rnepry / cra(nt)nem?
K lai es atruodu Skrindu ielu
/ veikalu / tirgu / staciju?
Kax mne narn nnny
Cxptn / marasn n / pt nox
/ crnnnm noxsn?
Es grybtu(m) apsavrt pistu
i nbraukt iz Jiurmolu.
Cct rptary(m) ancanxprt
nnntcary n nypaxrt ns
Hnpmony.
Es grib tu apskatt pils tu un
aizbraukt uz Jrmalu.
X t xorn ocmorprt rpo
n csnrt n R

pmany.
Man vajag koc k npierkt par
pminu nu Latvejis.
Mant naxr xou xy nynnepxrt
nap nnmnnm ny
Hartnenct.
Man vajag kaut kuo nuopirkt
pieminai nuo Latvijas.
Mne no ur-nnyt xynn rt
na nmxrt o Hrnnn.
Vajadztu apcmuot Juoni. Baxsary annnmyort Ronn. Vajadz tu apciemuot Jni. Ho t nanecrn rt R

onx.
Jius grybtu(met) nbraukt iz
Siguldu? Es c grybtu(m).
Hnc rptary(mxrt)
nypaxrt ns Cnryny?
Cct nnm rptary(m).
Vai js grib tu aizbraukt uz
Siguldu? Es uoti grib tu.
Bt xornn t csnrt n
Cn ryny? X t uent
xorn ~ xorna.
Es grybtu(m) pacmuot pi
vys.
Cct rptary(m) nannmyort
nn H

ntc.
Es grib tu paciemuoties pie
Ievas.
X t xorn norocrn rt y H

nt.
stuostit man ceu, pats ~ poa
atrasu!
H

cryoctrnrt mant nenm,


nartct ~ noma arpacmy!
Izststiet man ceu, pats ~ pati
atradu!
Paccxaxn re mne, xax nporn ,
cam ~ cam na!
Izstuostit, kai var nbraukt da
Daugovpia!
Hscryoctrnrt, xa nap
nypaxrt a aronnnx!
Izststiet, k var aizbraukt uz
Daugavpili!
Paccxaxn re, xax oxart o
yrannnnca!
Lyu'dzami, paejit iz prku! Ht'samn, nacnrt ns
npnmxy!
Ldzu, paejiet uz prieku! Hoxnycra, npon re
nnepe!
3
7
Lyudzu, lyudzu, jius man
ni'cik namaisot!
Htsy, ntsy, nc mant
nn'nnx namacor!
Ldzu, ldzu, js mani ne'maz
netraucjat!
Hoxnycra, noxnycra, nt
mne nncxntxo ne memere!
Ej ~ Ejte Ejit ur! C ~ Crx Cnrt myp! Nc ~ Nciet urp! Hn ~ Hn re cm!
Ej ~ Ejte Ejit lnuok, es
navaru danuokt dadzeit!
C ~ Crx Cnrt nanyox,
cct nanapy anyoxrt
asert!
Ej ~ Ejiet l nk, es nevaru
pankt!
Hn ~ Hn re nomnennee, x
ne ycnenm (sa ro ~ sa
nmn).
Nasasteidzit naskubynojit
natarapejit nastrpojit,
gona laika!
Hacactrxsnrt nacxyt-
nonrt uamapaneumi
nacrpanonrt, rona naxa!
Nesteidzieties, laika pietiek! He roponn rect He
cnemn re, npmenn
ocrrouno.
Kur jius (t) tik garai? Kyp nc (rn) rnx rapa? Kur js (tur) tik ilgi? Ie nt (ram) rax nro?
Lnuok! Dreiuok! Hanyox! pexyox! L nk! trk! Mnennee! Ftcrpe!
Nasasyrdi ~ Nasasyrdit iz
mani!
Hacactpn ~ Hacactpnrt
ns mann!
Nedusmuojies ~
Nedusmuojieties uz mani!
He cepn ct ~ He cepn rect
na menx!
Paleidzit, lob auds! Hanesnrt, non nxtct! Paldziet, labie audis! Homorn re, nm n pte!
Paleidzi, lyu'dzams! Hanesn, nt'samc! Paldzi, ldzu! Homorn , noxnycra!
Atej, Dven, par paleigu! Arx, nnxnt, nap nanery! Paldzi, Dievin! Icnon, nomorn !
Padis Dvam, ka vyss labi
izguoja / ka tai!
Hantnct nnam, xa ntcc
nan nsryox / xa ra!
Paldies Dievam, ka viss labi
beidzs / ka t!
Cnna Fry, uro nce xopom
xnunnoct / uro rax!
Byuona vna pruota.
Saskaneigums
Bmmona nnna npyo1a.
Cacxanenryuc
Apgalvuojums.
Piekriana
Y1nepanne.
Corncne
Nui! Tai! Hy! Ta! J! T! a! Tax!
Tai, tai, muosen, taini tai! Ta, ra, myocxnt, ramnn
ra!
T, t, msin, taisni t! Tax, rax, cecrpn uxa, runo
rax!
Labi. Ci labi! Taini labi! Han. Hnmn nan! Tamnn
nan!
Labi. Juoti labi! Tiei labi! Xopom Hno! uent
xopom! Bor n xopom!
Breineigi! Fpenern! Jauki! Lieliski! Brnikgi! Ornn uno! Hpexpcno!
uycno!
Napa'dmuotai! I dmuodams
naizdmuosi!
Hana'ymyora! H ymyo-
amc nansymyocn!
Pat duomdams neizduomsi! H ne nomaemt!
3
8
Eistyn! Nu'di! 3crtn! Hy'n! Pa'tiem. Tiem. Nu'dien! Hpna! ecrnn rentno!
Itai, itai, tu vysu pareizi
saproti.
Hra, nra, ry ntcy napcsn
canporn.
T, t, tu visu saprati pareizi. Tax, rax, rt nce npnnntno
nnxn ~ nonxn.
Jius vysu saprotot par reizi!
Tai i beja dmuots.
Hnc ntcy canporor nap
pcsn! Ta n ex ymyorc.
Js visu sapratt uz'reiz! T ar
bija duomts.
Bt nce cpsy nnxnn! Tax n
npenonarnoct t no
samano.
Lai niu byutu! Lai tai byutu!
Lai nteik!
Ha nn try! Ha ra
try! Ha nyrex!
Lai ir! Lai t btu! Lai
nuotiek!
Hycrt! Hycrt er (rax)!
Sarunuots! Capynyorc! Nuorunts! oronopn nnct!
Tikai tai! Taini tai i na
cytaii!
Tnxa ra! Tamnn ra n na
ntraxn!
Tikai t! Taisni t un ne citdi! Tntxo rax! H

menno rax, a ne
nnue!
Zynoms! Prtama lta!
Skaidrys.
3tnomc! Hpyrama nnra!
Cxaptc.
Zinms! Pruotams! Skaidrs. Konuno! Cam co
pasymercx! Honxrno!
X

cno. X

cnoe no!
Ni'kuo naturu preteim. Ni'kuo
nav pret it / t.
Hn'xyo narypy nperema.
Hn'xyo na npert nry / ry.
Man ne'kas nav pret. Nesmu
pret uo / tuo.
X nnuer ne nmm nprnn. X
ne nprnn +roro / ror.
Zynu. Saprtu. 3tny. Canpyry. Zinu. Sapruotu. 3nm. Honnmm.
Pareizi. Es dmoju tai'pat. Hapcsn. Cct ymom
ra'nart.
Pareizi. Es duomju t'pat. Hpnnntno. X rxe rax
mam.
A k es (vysu laiku) soku!? I
es t'pat soku.
A xy cct (ntcy naxy) coxy!?
H cct ry'nart coxy.
Un kuo es (visu laiku) saku!?
Es ar tuo pau saku.
A uro x (nce npmx) ronopm !?
H x ro xe cmoe ronopm .
Lyu'dzami, nticit! Ht'samn, nyrnnnrt! Ldzu, nuoticiet! Hoxnycra, nonptre!
Atsaddit iz mani! Arcaynrt ns mann! Paaujieties uz mani! Honoxn rect na menx!
Zynuou iz prku. Cytureiz
zynuou. Jimu vr.
3tnyomy ns npnmxy.
Htrypcst stnyomy.
Hnmmy napa.
Turpmk zinu. Citreiz
zinu. Nemu v r.
Bnpt y snart. B pyr
pas y snart. Yur.
Atsasaceiona.
Aizalgona
A1cacanenmona.
Ansannrmona
Atteikanas.
Nuoliegums
O1xs.
O1pnnnne
N! Ni'kaid zin! Ha! Hn'xaa snnx! N! Ne'kd zin! Her! Hnxnm pasom!
3
9
Ni'kaid gadn (navaru)! Hn'xaa rannn (nanapy)! Ne'kd gadjum (nevaru)! (He mor) Hn n xem cnuae!
Ni'kai navaru! Hn'xa nanapy! Ne'kdi nevaru! Hnxx ne mor!
Tai / Tuo navar byut! Ta / Tyo nanap trt! T nevar bt! Tas nav
iespjams!
Tax ne mxer t rt! 3

ro
nenosmxno!
Navaru, naspieju. Hanapy, nactnnem. Nevaru, nespju. X ne mor, ne n cn nax.
Navaru i navarieu. Hanapy n nanapnemy. Nevaru un nevaru. He mor n ne cmor.
Natycu a ni! Hartny a nn! Ne'maz neticu! Concm ne npm!
Nipar'k, nipar'k! Hnnap'xy, nnnap'xy! Nepar'kuo, nepar'kuo! Hn sa uro, nn sa uro!
Ni'kod, a ni'kod! Hn'xo, a nn'xo! Ne'kad, ne'kad! Hnxor, nnxor!
Ni myuam! Hn mtxam! Ne'mam! Hnxor n xn snn!
A nu ni'kai nagrib, sit koc
zem!
A ny nn'xa narpnt, cnrt
xou sxmx!
Nu ne'k negrib! Negrib ne
sitams!
Hn n xaxm ne xuer, xort
y!
Pasorgi, Dvs! Hacoprn, n()c! Pasargi, Dievs! Fxe ynacn !
Kai jam tict jau kur reizi
apmuona! Nu reita tai, a vo-
kor jau pa'vysam kas cyts.
Ka xm rnnxrt x xypy
pcsn anmyona! Hy pera
ra, a noxopa na'ntcam xac
ntrc.
K lai vinam tic jau kuruo
reizi piemna! Rt saka
vienu, vakar jau pa'visam
kuo citu.
Kax em npnrt yx n
xorpt pas omntnaer!
C yrp ronopn r on, a n-
uepom yx concm pyre.
Taini traii! Tamnn yrpaxn! Tiei uotrdi! Kax pas naoopr!
Ituo navar byut! Natycu! Hryo nanap trt! Hartny! Tas nevar bt! Es neticu! 3

roro ne mxer trt! X ne


npm!
Natycu es itam vysam. Hartny cct nram ntcam. Neticu es tam visam. He npm x ncem +romy.
Ci , tik itreiz ir juoatsoka
/ juoatsasoka.
Hnmn xant, rnx nrypcst np
moarcoxa / moarcacoxa.
Juoti l, tikai uoreiz ir
jatsaka / jatsaks.
uent xant, no na +ror pas
npnercx orxasrt /
orxasrtcx.
Dvam ni'kai navaru
paleidzt, koc i grybtu(m).
nnamxant nn'xa nanapy na-
nesxrt, xou n rptary(m).
Diem l ne'kuo nevaru ldzt,
kaut ar grib tu.
K coxannnm, nnxx ne mor
nomut, xort n xorn t.
Vy'sod beju i byuu pret it. Bt'co em n tmy npert
nry.
Vien'm r biju un bu pret
tuo.
X ncer tn n y nprnn
+roro.
Napateik man itys vyss, na pa
munam pruotam.
Hanarex mant nrtc ntcc,
na na mynam npyoram.
Nepatk man tas viss, nav pa
manam prtam.
He npnnrcx mne nce +ro, ne
no ym.
4
0
Par it es na vna pruota ar
jums.
Hap nry cct na nnna npyora
ap mmc.
Par tuo es nesmu vienis
prtis ar jums.
Ornocn rentno +roro x c nmn
ne corncen.
Es dmoju na tai / pa'vysam
cytaii.
Cct ymom na ra / na'ntcam
ntraxn.
Es duomju ne t / pa'visam
citdi.
X mam no-pyrmy /
concm nnue.
Ni'kuo par it nazynu. Hn'xyo nap nry nastny. Ne'kuo par tuo nezinu. Hnuer o +rom ne snm.
Teicit poi gol vaira na
mozi brni!
Tennrt nomn rona napa
na mosn apnn!
Tieciet pai gal vairs ne
mazinie!
Pasnprect cmn yx ne
mnentxne!
Na muna dzela! Es t vaira
nasamaisu.
Ha myna sena! Cct rn napa
nacamacy.
Nav ne mana darana! Es
tur vairs nemaisuos.
He moe no! X ry ntme
ne nmmnnamct.
Pa[deiona.
Praseiona atlaisonys.
Nualuoona
Hantenmona.
Hpacenmona a1nancmonmc.
Hyaanyomona
Pateicba.
Atvainuoanas.
Nuo la
Bnaropnoc1t.
Hsnnnnne.
Coaannne
Padis! Hantnct! Pal'dies! Pateicuos! Cnacn o! Fnaroapm !
Padis i padis! Lelu lelais
padis! Ci lels padis!
Hantnct n nantnct! Heny
nenac nantnct! Hnmn
nenc nantnct!
Lielais paldies! Lielu lielais
paldies! Juoti liels paldies!
Fontme(-npeontme) cna-
cn o! Orpmnoe cnacn o!
Sirsneigs padis! Padis nu
sirds!
Cnpctnerc nantnct!
Hantnct ny cnptct!
Sirsngs paldies! Pal'dies nuo
sirds!
Cepunoe cnacn o!
Cnacn o or ncer cpna!
Padis jums par vysu, es ituo
ni'kod naaizmiersu.
Hantnct mmc nap ntcy, cct
nryo nn'xo
naastmnepcmy.
Pal'dies jums par visu, es tuo
ne'kad neaizmirsu.
Cnacn o nam sa nce, x +roro
nnxor ne say.
Nav par k. Ha nap xy. Nav par kuo. H sa uro.
Padis, ka atguojot / atbraucet! Hantnct, xa arryoer /
arpanxrt!
Pal'dies, ka atnct / atbrauct! Cnacn o, uro npnmnn /
npnxann!
Palku jiusu poruodnks. Hannxy ncy nopyonnxc. Palieku jums pateicbu pard. Ocram ct y nac n onr.
Dven aizmoksuos. nnxntu asmoxcyoct. Pateicba nks nuo Dieva. For nosnarpan r noscr.
Dvam par gdu! nnam nap ryy! Viss Dieva lielkam
guodam!
Bo cnny Fxnm!
4
1
Padis tev ~ jums par
gruomotu viestuli
lyugumu
dorbu
paleigu
duovonu
padmu
pavuiceionu
uzmaneibu
prcu
paskaidruojumu
breineig vokoru!
Hantnct rx ~ mmc nap
rpyomory nnecrynn
nntrymy
opy
nanery
yonony
naymy
nanynemony
ysmaney
npany
nacxapyommy
penery noxopy!
Pal'dies tev ~ jums par
v stuli
ielgumu
darbu
paldzbu
dvanu
paduomu
pamcanu
uzmanbu
plm
paskaidruojumu
lieliskuo vakaru!
Cnacn o re ~ nam sa
nnctm
npnrnamnne
pary
nmomt
nopox
conr
naxy
nnnmnne
rpy
oxcnnne
npexpcnt nuep!
Atlaid ~ Atlaidit! Pdd ~
Pddit!
Arnat ~ Arnanrt!
Hnyt ~ Hnynrt!
Pieduod ~ Pieduodiet!
Atvainuo ~ Atvainuojiet!
Hpocrn ~ Hpocrn re! Hsnnnn
~ Hsnnnn re!
Atlaidit, ka nkavieju
nvlynuoju nvlynovu!
Arnanrt, xa nyxannem
nynantnyom nynantnony!
Atvainuojiet, ka nuokavju! Hsnnnn re, uro onosn ~
onosna!
Pddit, ka dasaguoja gaideit. Hnynrt, xa acaryox
raert.
Pieduodiet, ka ncs gaidt. Hsnnnn re, uro npnmnct
xart.
Ni'kuo, ni'kuo, vysim goduos! Hn'xyo, nn'xyo, ntcnm
royoc!
Ne'kas, ne'kas, katram gads! Hnuer, nnuer, y ncex
tner!
Atlaidit, apsazynu! Arnanrt, ancastny! Pieduodiet, es prskatjuos! Hsnnnn re, x oosnncx ~
oosnnact!
Atlaidit, es sajaucu ustobys /
numerus.
Arnanrt, cct caxuy
ycrotc / nymepyc.
Atvainuojiet, smu sajaucis ~
sajaukusi istabas / numurus.
Hsnnnn re, x nepenran ~
nepenrana xmnart /
nomep.
Najemit aun, ka jius
puortraucu / aizkaveju!
Haxmnrt nxna, xa nc
nyoprpany / asxanxm!
Nenemiet aun, ka es js
prtraucu / aizkavju!
He cepn rect, uro x nac
nepennm / sapxnnam!
Nav par k praseit atlaisonys. Ha nap xy npacert
arnacmontc.
Nav par kuo atvainuoties. H sa uro nsnnnxrtcx.
Ni'kuo. Nki. Hn'xyo. Hnxn. Ne'kas. Skumi. Hnuer. Mnoun.
4
2
C(i) , ka tai saguoja. Hnm(n) xant, xa ra caryox. Juoti l, ka t sanca. uent xant, uro rax
nonyun noct.
Atlaidit, nagribieju jiusu
aizsirdeit / apbiuot
apvainuot!
Arnanrt, narpnnem
ncy astcnpert /
annxyort annanyort!
Pieduodiet, es negribju js
sadusmuot / apvainuot
apbiuot!
Hpocrn re, x ne xorn nac
paccepn rt / on ert!
Nabeja tai dmuots. Haex ra ymyorc. Nebija t duomts. 3

ro ne napuno.
Atlaidit, es nasaprtu /
narunoju latviski.
Arnanrt, cct nacanpyry /
napynom nartnnctxn.
Pieduodiet, es nesapruotu /
nerunju latviski.
Hsnnnn re, x ne nonnmm / ne
ronopm no-nart mcxn.
Dvam latgaliski / latviski
namuoku.
nnamxant narrannctxn /
nartnnctxn namyoxy.
Diem' l es latgaliski /
latviski nemku.
K coxannnm, x no-
narrntcxn / no-nart mcxn
ne ymm.
Cik ! Ci . Hnx xant! Hnmn xant. Cik l! Juoti l. Kax xant! uent xant.
Nasalic i prast! Vyss labi. Hacannnt n npactrt! Btcc
nan.
Neliecies zinis! Viss (tacu) ir
krtb.
He opam nnnmnnx! Bce
(net) n nopxxe.
uorbys. Breinums.
Sirds
myopmc. Bpennyuc.
Cnptct
aubas. Izbrns.
Dusmas
Counnne. Ynnnnne.
Inen
Var'byut Moe Moeit.
Vyss var byut. Laikam.
Bap'trt Moueui
Mouemi. Btcc nap
trt. Haxam.
Var'bt. Viss var bt. Laikam. Mxer trt. Bce mxer
trt. Hanpnoe
Hoxny.
Dvs j zyna. Kas zyna. n()c m stna. Kac stna. Dievs vien zina. Kas zina. For (er) sner. Kro sner.
Na'zy. Ha'st. Nez vai. Bpx nn.
Ruods, tai. Pyonct, ra. kiet, ka t. Kxercx, (uro) rax.
V nav zynoms. Bxnt nana stnomc. Vl nav zinms. Eme nensncrno.
Eistyn? Pa eistam? 3crtn? Ha +cram? (Vai) Tiem? Hpna?
Paga, paga, tuo / tai navar
byut!
Hara, nara, ryo / ra nanap
trt!
Pag, pag, t nevar bt! Hooxn ~ Hooxn re
Horon ~ Horon re, rax-
ro / rax ne mxer trt!
Na'zy voi ci tai. Ha'st no nn ra. Nez vai t. Hanpx nn.
Nazynu, k dareit. Hastny, xy apert. Nezinu, kuo dart. He snm, uro nart.
4
3
Varama lta. Bapama nnra. Iespjams. Bosmxno.
Tai navar byut. Ni'kai navaru
ituo dmuot / sadmuot.
Ta nanap trt. Hn'xa
nanapy nryo nymyort /
ncaymyort.
T nevar bt. Ne'maz nevaru
tuo ieduomties.
Tax 3

roro ne mxer trt.


Conepmnno ne mor
+roro (ce) npecrnnrt.
Nu kai tai var! Hy xa ra nap! K gan t var! Hy xax rax mxno!
Kas jis troks?! Kac nc rpoxc?! Vai vin traks, vai? On ypn, uro-nn? On uro
cymacmmn?
I napa'dmuot! H nana'ymyort! Pat ne ieduomties! H n rnony ne npner!
Man ruods redzs. Mant pyonct pcsnct. Man liekas kiet. Mne xxercx.
Kai gribit, man vys'leidza. Ka rpnnrt, mant
ntc'nesa.
K jums tk, man vien'alga. Kax xorn re, mne nce pann.
Koc kas nadzierdts! Tuo
ni'kod navar byut!
Kou xac nasneparc! Tyo
nn'xo nanap trt!
Kaut kas nedzird ts! T
ne'kad nevar bt!
uro-ro necnt xannoe! 3

roro
nnxor ne mxer trt!
K tu soki ~ jius sokot!? Ky ry coxn ~ nc coxor!? Kuo tu saki ~ js sakt!? uro rt ronopn mt ~ nt
ronopn re!?
Piec kuo tys izaver! Nu ni piec
kuo!
Hnent xyo rtc nsanep! Hy nn
nnent xyo!
Pc k tas izskats! Nu galgi
ne pc k!
Ha uro +ro noxxe! a nn na
uro!
Naizdmoj, kuo iz pasaua
nav!
Hansymo, xyo ns nacanx
na!
Neizduom, k pasaul
vispr nav!
He npnmtna, uer ner
ne tner (na cnre)!
Sovaii! Kas t byutu dmuojs
dmovs!
Conaxn! Kac ry try
ymyoct ymoct!
Savdi! Kas tuo btu
duomjis!
Crpnno! Kr t mor
nomart!
I v kai! H nxnt xa! Un k vl! Eme xax!
Nazynuoju ~ Nazynovu. I ni
pruot, ka tai vartu byut /
var izt.
Hastnyom Hastnony. H nn
npyora, xa ra napary
trt / nap nsnrt.
Nezinju. Pat ne prt
(neienca), ka t var tu bt
/ var sankt.
X ne snan ~ ne snna. (Mne)
H n rnony ne npnmn, uro
rax morn t trt / mxer
cnyun rtcx.
Ot, ite to jaunums! Or, nrx ro xnymc! Tas gan ir jaunums! Bor +ro nnocrt!
K tu soki! Ky ry coxn! Kuo tu saki! uro rt ronopn mt!
Tovu breinumu! Dva
breinumi!
Tony penymy! nna
penymn!
Tavu brnumu! Dieva brnumi! uyec!
4
4
Dven meilais! nnxnt menac! Dievin muo! Fxe mn nocrnnt!
Nazkas pa'vysam nadzierdts /
naradzts!
Hasxac na'ntcam
nasneparc / napasarc!
Tas ir kas nedzird ts /
nerdz ts!
3

ro ur-ro concm necnt xan-


noe / nenn annoe!
Tai ni'kod nav bejs! Ta nn'xo na ect! T ne'kad nav bijis! Taxro nnxor ne tnno!
Kai man itys napateik! Ka mant nrtc nanarex! K man tas nepatk! Kax mne +ro ne npnnrcx!
Atbuods vyss (iz pasaua). Aryotct ntcc (ns nacanx). Apnicis viss. Haono nce (na cnre).
Kas ite taids? Kac nrx rac? Kas tas tds? 3

ro uro raxe?
Kai ituo saprast? K tys (vyss)
zeimoj?
Ka nryo canpactrt? Ky rtc
(ntcc) semo?
K tuo saprast? Kuo tas (viss)
nuozm?
Kax +ro nonnmrt? uro (nce)
+ro snunr?
Kaida tova ~ jiusu daa
dareiona!?
Kaa rona ~ ncy anx
apemona!?
Kda tev ~ jums daa tava ~
jsu darana!?
Kaxe rnoe re ~ nme
nam no!?
Nabuoz sova daguna sovys
nuoss, kur navajag!
Hayost cona aryna contc
nyoctct, xyp nanaxr!
Nebz savu dgunu, kur
nevajag!
He cy cno noc, xy ne
no!
Itaidu kaunu! Nakaunis! Hray xany! Haxannct! Kds kauns! Bezkaunas! Kax crt! Feccrt nnxn!
Ni kauna, ni gda! Hn xana, nn rya! Ne kauna, ne guoda! Hn crt, nn cnecrn!
Kauna ni'vn ac! Kana nn'nnna ann! Kauna ne'cik ne'maz! Crt nn n onm rnas!
Brsmeigi! Fpnctmern! Briesmgi! Yxcno!
Nu pruota var nt! Pruot var
sajukt!
Hy npyora nap nynrt!
Hpyora nap camxrt!
Prt var sajukt! Var prtu
zaudt!
C ym mxno corn !
Tuo vaira navar cst / izturt! Tyo napa nanap nnctrt /
nsrypcrt!
Tas vairs nav pacieams /
izturams!
3

roro ntme nenosmxno


repnrt / 3

ro ntme
nentnocn mo!
Es tam navaru ntict. Cct ram nanapy nyrnnxrt. Es nevaru tam nuotict. He mor +romy nonpnrt.
Tuo navar byut! Natycu! Tyo nanap trt! Hartny! Tas nevar bt! Neticu! 3

roro ne mxer t rt! He


npm!
Kuo tik tu naizdmoj! Kyo rnx ry nansymo! Kuo tikai tu neizduom! uer rt rntxo ne
npnmaemt!
V kuo! Bxnt xyo! Vl kuo! Eme uer!
Puorstuoj! Beidzit jkus! Te
na da smkla!
Hyopcryo! Fxsnrt m xyc!
Tx na a ctmnxna!
Beidz! Izbeidziet juokus! Tas
vairs nav smieklgi!
Fpoct! He myrn re! 3

ro yx
ne cmemn!
4
5
Lic ~ Licit man mru! Hnn ~ Hnnnrt mant mnpy! Liec ~ Lieciet mani mier! Ocrnt ~ Ocrntre menx n
noxe!
Atsasn tu ~ Atsasnit jius nu
mani!
Arcacnnt ry ~ Arcacnnnrt
nc ny mann!
Atstjies ~ Atstjieties nuo
manis!
Orcrnt (rt) ~ Orcrntre
(nt) or menx!
Vaine Bannn Vaina Bnn
Es c, c vaineigs. Cct nnm, nnm nanerc. smu uoti, uoti vaings. X uent, uent nnnonr.
Muna vaine. Myna nanx. Mana vaina. Mox nnn.
Zynu / Saprtu sovu vaini. 3tny / Canpyry cony nann. Es apzinuos savu vainu. X cosnam cnom nnn.
Es t ni pi kuo naasmu
vaineigs. Man t ni'kaidys
dareionys.
Cct rn nn nn xyo naacmy
nanerc. Mant rn
nn'xatc apemontc.
Es tur ne pie k nesmu
vaings. Man tur nav
ne'kdas daranas.
X nn n uem ne nnnonr. X ram
nn npn uem.
Nasajiutu vaineigs. Hacanry nanerc. Es nejtuos vaings. X ne uncrnym cex
nnnonrtm.
K es na tai / vaki padareju? Ky cct na ra / mnaxn
naapem?
Kuo es ne t / sliktu izdarju? uro x ne rax / nnoxro
cnan ~ cnana?
Man nav par k / iz kuo
luots / nav kuo vainuot
vinavuot.
Mant na nap xy / ns xyo
xanyornct / na xyo
nanyort euuaeyomi.
Man nav par kuo / uz k
luoties / nav kuo vainuot.
Mne n o uem / n na uro
xnonartcx / nxoro
nnnn rt.
Vyss da laika. Btcc a naxa. Visam savs laiks. Bcem cnoe npmx.
Tik es pi vysa vaineigs ~
vaineiga.
Tnx cct nn ntca nanerc ~
nanera.
Tikai es pie visa smu vaings
~ vainga.
Tntxo x no ncem nnnonr ~
nnnonra.
Ni'kaidys luoonuos! Hn'xatc xanyomonyoc! Ne'kdas loans! Hnxaxn x xno!
Kai j muote zeme nosoj! Ka m myorx sxmx noco! K vinu zeme tur! Kax er semnx ncnr!
Kungs, esi ieleigs! Kynrc, +cn xnenerc! Kungs, esi lgs! Hpocrn , Icnon!
Naguoja pruot
Napadmuoju, ka tai izs.
Hanryox npyora
Hanaymyom, xa ra
nsnct.
Neienca prt
Nepaduomju, ka t sanks.
Mne ne npnmn n rnony X
ne noman ~ ne noma-
na, uro rx nonunrcx.
Ni'kuo slykta ni'vnam
nagribieju.
Hn'xyo cntxra nn'nnnam
narpnnem.
Ne'k slikta ne'vienam
negribju.
X nnuer nnoxro nnxom ne
xorn ~ ne xorna.
4
6
Es tik pasasmieju, a tu jau
aizasirdeji.
Cct rnx nacactmnem, a ry x
asacnpen.
Es tikai pajuokuoju, bet tu jau
apvainuojies.
X rntxo nomyrn n ~
nomyrn na, a rt yx
on encx ~ on enact.
Gondarejums. Prca Ionapemuc. Hpnna Apmierinatba. Prieks Yonne1nopnne. Poc1t
Breineigi! Fpenern! Lieliski! Apbrnuojami!
Brnikgi!
Ornn uno! Ynnn rentno!
uycno! Hpexpcno!
Padis Dvam! Hantnct nnam! Paldies Dievam! Cnna Fry!
Man udin taida prca
dls atguoja nu armejis
meita cm gosts
atbrauce
gruomotu viestuli
sajiemu
iz Latveju brauku!
Mant mynnt raa npnna
anc arryox ny apmenct
mxra nnma rocryc
arpanx
rpyomory nnecrynn
canemy
ns Hartnem paxmy!
Man uodien tds prieks
d ls prnca nuo armijas
meita atbrauca ciemuos
v stuli sanmu
brauku uz Latviju!
X cernx rax pa ~ pa
ctn npnmen ns pmnn
out n rcrn npnxana
nnctm nonyun n ~
nonyun na
n Hrnnm noy!
Cik tu jau lels izaudzs ~ lela
izauguse!
Hnx ry x nenc nsastct ~
nena nsarycx!
Cik tu jau esi liels izaudzis ~
liela izaugusi!
Kax rt ontm nt poc ~
Kaxx rt ontmx
nt pocna!
Asmu laimeigs ~ laimeiga tevi
~ jius redzt.
Acmy namerc ~ namera
renn ~ nc pcsxrt.
smu laimgs ~ laimga tevi ~
js redzt.
X pa ~ pa rex ~ nac
nn ert.
Man pateik(ami) it dzierdt /
stuosteit.
Mant narex(amn) nry
snepxrt / cryoctrert.
Man ir patkami tuo dzirdt /
ststt.
Mne npnxrno +ro cnt mart /
paccxstnart.
Kai man tys pateik! Ka mant rtc narex! K man tas patk! Kax mne +ro npnnrcx!
Cik labi tevi ~ jius satikt / ar
tevi ~ jums sasatikt!
Hnx nan renn ~ nc
carnxrt / ap renn ~ mmc
cacarnxrt!
Cik labi tevi ~ js sastapt / ar
tevi ~ ar jums satikties!
Kax xopom rex ~ nac
ncrprnrt / c ro ~ c
nmn ncrprnrtcx!
Kaida laime, ka tu ~ jius te! Kaa namx, xa ry ~ nc
rx!
Kda laime, ka tu ~ js eit! Kaxe cucrte, uro rt ~ nt
sect!
Man ite tik labi! Ci labi. Mant nrx rnx nan! Hnmn
nan.
Man eit ir tik labi! Juoti labi. Mne sect rax xopom!
uent xopom.
4
7
Muna tu prca! Myna ry npnna! Tu mans prieks! Tt mox pocrt!
Sauleite muna! Ocu
gaiumen! Muns vacuma
dnu prcen!
Canerx myna! Ony
ramymxntu! Mynn
nanyma nny npnnxntu!
Saulte mana! Acuraugs! Mans
vcumdienu prieks!
Cnntmxo moe! Cner ou
mon x Cner n oxmxe! P-
ocrt mox na cxnne ner!
Cik labi, ka tu esi iz pasaua! Hnx nan, xa ry +cn ns
nacanx!
Cik labi, ka tu esi uz pasaules! Kax xopom, uro rt ecrt na
cnre!
Jis ~ Jei man i zvona, i roksta. Hnc ~ E mant n snona, n
poxcra.
Vin ~ Vina man gan zvana,
gan raksta.
On ~ On mne n snonn r, n
nn mer.
Sajamu apsveikumus vyss
svtks.
Caxmy anctnxxymyc ntcyc
cnarxyc.
Sanmu apsveikumus visuos
sv tkuos.
X nonyum nospannnnx co
ncmn npsnnxamn.
Vyss ir, kai tam vajag byut
gdam kuorteib!
Btcc np, xa ram naxr trt
ryam xyoprea!
Viss ir, k tam jbt guodam
krtb!
Bce xax nonarercx xax
no uecrt no ucrn n
nopxxe!
Ar braucni asmu c
apmrynuots ~ apmrynuota.
Tik daudzi vysa'kuo jauna!
Ap pannnn acmy nnm anmn-
ptnyorc ~ anmnptnyora.
Tnx asn ntca'xyo xna!
Ar braucienu smu uoti
apmierints ~ apmierinta.
Tik daudz k jauna!
X uent onnen ~ onntna
nosxo. Tax mnro ncer
nnoro!
Asmu kai sapyn / apbrts ~
apbrta!
Acmy xa cantna / anyprc ~
anypra!
Es smu k sapn / apburts ~
apburta!
X cnnno no cne / ouapnan ~
ouapnana!
Jius man darejot lelu prcu. Hnc mant apeer neny
npnny.
Js mani uoti iepriecinjt. Bt menx uent oponann.
Loba dma! Kai Tev tys
guoja pruot?!
Hoa yma! Ka rx rtc
nryox npyora?!
Laba duoma! K tev tas ienca
prt?!
Xopmax mt cnt! Kax re
+ro npnmn n rnony?!
Gudrinks Gudreits tu muns!
Gaiuo gavena!
Iypnnnxc Iypertct ry
mynn! Iamyo rantnxnx!
Gudrinieks Gudrtis tu mans!
Gai galvina! Prtnieks!
Ymnnna rt mox! Cnernax
ronona!
Myueigais skaistums! Mtxerac cxacrymc! Bezgalgs krnums! Kpacor-ro xaxx!
Kpacorn ma!
Staigoj, ka kuojis zemis naker. Craro, xa xyonct
sxm(n)ct naxxp.
Staig k pa mkuoniem. Kax na xpt ntxx nerer.
Ot, ituo to nagaideju! Or, nryo ro naraem! Tuo gan es negaidju! Bor +roro-ro x ne oxnn ~
oxnna!
4
8
Es kai dabass! Cct xa aacyc! smu k debess! X xax na neecx!
Ak vai, cik labi! Ax na, nnx nan! Ak vai, cik labi! Ax, xax xopom!
I brni leli, i poi v spk /
stypri kai nasaprcuot!
H apnn nenn, n nomn nxnt
cnaxa / crtnpn xa
nacanpnnyort!
Gan b rni jau lieli, gan pai
vl stipri k lai
nepriecjas!
H rn yx ontmn e, n cmn
eme xpnxne xax ne
ponartcx!
Padums.
Puor(sa)sorguoona
Hayuc.
Hyop(ca)copryomona
Paduoms.
Brdinajums
Con1.
Hpeoc1epeaenne
Kai byutu iz vysa lobuok? Ka try ns ntca noyox? K btu vis'labk? Kax t no t nume ncer?
K man dareit? Ky mant apert? Kuo man dart? uro mne nart?
Kai niu byut / K niu(le)? Ka nn trt / Ky nn(nx)? K tad tagad / Kuo tagad? Kax xe renpt trt / uro
renpt?
K jius man sokot? Ky nc mant ncoxor? Kuo js man iesakt? uro nt mne (no)conryere?
K tu dareitu dareitim ~ jius
dareitu(met) mun vt?
Ky ry apery apernm ~
nc apery(mxrt) myna
nnra?
Kuo tu ~ js dartu man
viet?
uro t rt nan ~ nana ~
nt nann na moem mcre?
Es itai nadareitu(m). Cct nra naapery(m). Es t nedartu. X t rax ne nan.
Pa munam, Ha mynam, Pc manm duomm,
Manuprt,
Ho-memy,
Dmoju, ka ymom, xa Duomju, ka X mam, uro
Man ruods, ka Mant pyonct, xa Man liekas kiet, ka Mne xxercx, uro
Zini, tu lobuok 3nnn, ry noyox Zini, labk tu 3nemt, rt nume
Es jau (jums) saceju, ka tai
byus.
Cct x (mmc) canem, xa ra
tct.
Es jau (jums) teicu, ka t bs. X xe (nam) ronopn n ~
ronopn na, uro rax er.
A k es saceju! A xy cct canem! Un kuo es teicu! A uro x ronopn n ~ ronopn na!
Sorgs ~ Sorgits! Coprnct ~ Coprnrxct! Sargies ~ Sargieties! Fepern ct ~ Fepern rect!
Esi uzmaneigs ~ Esit
uzmaneigi!
3cn ysmanerc ~ 3cnrt
ysmanern!
Esi uzmangs ~ Esiet
uzmangi!
Fyt nnnmrenen ~ Ftre
nnnmrentnt!
Pmini ~ Pminit munus
vuordus!
Hnmnnn ~ Hnmnnnrt mynyc
nyopyc!
Atceries ~ Atcerieties manus
vrdus!
3anmnn ~ 3anmnnre mon
cnon!
4
9
Vaira par it ni vuorda! Bapa nap nry nn nyopa! Vairk par tuo ne vrda! Fntme o +rom nn cnna!
Napminsim, kas bejs! Kas
beja, tys beja puorguoja ~
proguoja!
Hannmnnxcnm, xac ect!
Kac ex, rtc ex
nyopryox ~ npoeyo!
Nepieminsim, kas bijis! Kas
bijis, bijis! Kas bjis, tas
pagjis!
He em ncnomnnrt o
npmnom! uro t no, ro
t no npomn!
Jemit vr, ka Emnrt napa, xa Iev ruojiet, ka Nemiet
v r, ka
Yurn re, uro
Licit aiz auss! Hnnnrt as actct! Lieciet aiz auss! Morre Hamrtnare na
yc!
Naaizmierstit, ka Haastmnepctrnrt, xa Neaizmirstiet, ka He satre, uro
Kas dzierds pa audim? Kac snepnct na nxnm? Kas dzirdams pa audm? uro cnt mno n nape?
K auds soka? Ky nxtct coxa? Kuo audis run? uro nm n ronopxr?
Na t vin v izdzierssi! Ha ry nnnt nxnt
nstsnepctcn!
Ne tuo vien vl (iz)dzirdsi! H ne ro eme ycnt mnmt!
Beists, ka ni'kuo (nu ituo)
naizs.
Fecryc, xa nn'xyo (ny nryo)
nansnct.
Baiduos, ka ne'kas (nuo t)
neiznks.
Fom ct, uro nnuer (ns +roro)
ne nonunrcx.
Lyu'dzami, ituo nasokit
ni'kam!
Ht'samn, nryo nacoxnrt
nn'xam!
Ldzu, tuo nesakiet
ne'vienam!
Hoxnycra, ne ronopn re
+roro nnxom!
Tik nasoki tvam / muotei /
tvam ar muoti!
Tnx nacoxn ranam / myorx /
ranam ap myorn!
Tikai nesaki t vam / mtei /
vckiem!
Tntxo ne ronopn orn /
mrepn / pon renxm!
Padmoj, pyrma dori! Haymo, ntpma opn! Paduom, pirms dari! Homa, npxe uem
nart!
Turi vuordu! Typn nyopy! Turi vrdu! epxn cnno!
Turs (pi) sovu auu! Typnct (nn) cony nxxy! Turies pie saviem audm! epxn ct cnon x!
Nadori cytam tuo, kuo
nagribietim, kab tev kurs
dareitu!
Haopn ntram ryo, xyo
narpnnernm, xa rx xypc
apery!
Nedari uotram tuo, kuo
negrib tu, lai tev kds dara!
He na pyrmy ror, uer
ce ne xenemt!
Sorgs pats, i Dvs tevi
sorguos!
Coprnct nartct, n n()c
renn copryoct!
Sargies pats, un Dievs tevi
sargs!
Fepexenoro For epexer!
5
0
Buok aizdut
vaicuojumi
Bnayox ansy1n
nannyomun
Biei uzduoti
jautajumi
Hc1o saanaeume
nonpcm
Kas? Kuo?
Kam? Ku?
Kac? Kyo?
Kau? Ky?
Kas? Ka?
Kam? Kuo?
K1o / H1o? Kor / Her?
Kou / Heu? Kor / H1o?
Kas itys? Kac nrtc? Kas tas? Kro +ro? uro +ro?
Kas tu taids ~ taida? Kac ry rac ~ raa? Kas tu (tds ~ tda) esi? Kro rt rax ~ raxx?
Kas tys taids? Kac rtc rac? Kas tas tds? uro +ro raxe?
Kas ite? Kac nrx? Kur (tiei)? Kas eit (ir)? Kro (n menno)? Kro sect?
Kas jauns? Kac xnn? Kas jauns? uro nnoro?
Kas beja? Kac ex? Kas bija / nuotika / ir nuoticis? uro raxe / cnyun noct?
Kas ntyka? Kas jam ~ jai
ntics?
Kac nyrtxa? Kac xm ~ x
nyrnntct?
Kas nuoticis? Kas vinam ~
vinai ir nuoticis?
uro cnyun noct nponsomn?
uro c nnm ~ c ne y ner
~ y nee cnyun noct
nponsomn?
Kuo tu gribi ~ jius gribit? Kyo ry rpnn ~ nc
rpnnrt?
Kuo tu gribi ~ js gribat? uer rt xuemt ~ nt
xorn re?
Kuo tev ~ jums vajag? Kyo rx ~ mmc naxr? Kuo tev ~ jums vajag? uer re ~ nam no?
Kuo tu meklej ~ jius meklejat
~ meklejte?
Kyo ry mxxnx ~ nc
mxxnxxr ~ mxxnxrx?
Kuo tu mekl ~ js mekljat? uro rt n memt ~ nt n mere?
Kuo tu gaidi ~ jius gaidot? Kyo ry ran ~ nc raor? Kuo tu gaidi ~ js gaidt? uer rt xemt ~ nt xere?
Kuo itei sta? Kuo Kam
ituos muojis?
Kyo nre cara? Kyo Kam
nryoc myonct?
Kam (piedr ir) s mjas? ue +ro om? Kom
npnnanexn r +ror om?
Kuo tei mayna? Kyo re mamtna? Kam piedr t (auto)mana? Kom npnnanexn r ra
mamn na?
Kuo itei gruomota? Kyo nre rpyomora? Kam piedr grmata? utx +ro xnn ra?
Kuo tu dls / meita? Kyo ry anc / mxra? K d ls / meita tu esi? Tt ue ctn / utx out?
Kam itys? Kam nrtc? Kam tas pardz ts / duomts? nx uer +ro?
Kam atdt? Kam aryrt? Kam (tuo) atduot? Kom (+ro) orrt?
5
1
Kam tu it atnesi ~ jius it
atneset?
Kam ry nry artnecn ~ nc
nry artnecxrt?
Kam tu tuo atnesi ~ js tuo
atnest?
3aum rt +ro npnnec ~ nt
+ro npnnecnn ?
Kam man juo? Kam mant mo? Kam man tas vajadzgs? 3aum mne +ro nxno?
Kam tu jam ~ jai saceji? Kam ry xm ~ x canen? Kpc tu vinam ~ vinai
(pa)teici?
3aum rt em ~ e cxasn ~
cxasna?
K tu dori? Ky ry opn? Kuo tu dari? uro rt naemt?
K tys zeimoj? Ky rtc semo? Kuo tas nuozm? uro +ro snunr?
K tu dmoj ~ jius dmojat? Ky ry ymo ~ nc ymoxr? Kuo tu duom ~ js duomjat? uro rt maemt ~ nt
maere?
K tu soki ~ jius sokot? Ky ry coxn ~ nc coxor? Kuo tu saki ~ js sakt? uro rt ronopn mt ~ nt
ronopn re?
K jis ~ jei soka? Ky nc ~ e coxa? Kuo vin ~ vina saka? uro on ~ on ronopn r?
Ar k es runoju ~ jius runojat? Ap xy cct pynom ~ nc
pynoxr?
Ar kuo es runju ~ js runjat? C xem x ronopm ~ nt
ronopn re?
Ar k tu brauksi ~ jius
brauksit?
Ap xy ry paxcn ~ nc
paxcnrt?
Ar kuo tu brauksi ~ js
brauksit?
Ha uem rt noemt ~ nt
noere?
Par k tu stuosti ~ jius
stuostat?
Hap xy ry cryoctrn ~ nc
cryocrar?
Par kuo tu ststi ~ js ststt? O uem rt paccxstnaemt ~
nt paccxstnaere?
Par k jis ~ jei dmoj
guodoj?
Hap xy nc ~ e ymo
ryoo?
Par kuo vin ~ vina duom? O uem on ~ on maer?
Par k j ~ juos struodoj
dora?
Hap xy n ~ moc crpyoo
opa?
Par kuo vini ~ vinas strd? Kem onn paramr?
Par'ku? De['kuo? Hap'xy? ent'xyo? Kapc? Kad[? Houeu? H

s-sa uer?
Par'k tu naatbrauci ~ jius
naatbraucet / tu naatguoji ~
jius naatguojot?
Hap'xy ry naarpann ~ nc
naarpanxrt / ry
naarryon ~ nc
naarryoer?
Kpc tu neatbrauci ~ js
neatbrauct / tu neatnci ~
js neatnct?
Houem rt ne npnxan ~ ne
npnxana ~ nt ne npnxa-
nn / rt ne npnmen ~ ne
npnmn ~ nt ne npnmnn ?
Par'k jis ~ jei meklej vaicoj
cyta dorba?
Hap'xy nc ~ e mxxnx
nano ntra opa?
Kpc vin ~ vina mekl citu
darbu?
Houem on ~ on n mer
pyrm pary?
5
2
De'kuo tu tai dareji ~ jius tai
darejot?
ent'xyo ry ra apen ~
nc ra apeer?
Kd tu t darji ~ js t
darjt?
H

s-sa uero rt rax nocrynn n ~


nocrynn na ~ nt rax
nocrynn nn?
De'kuo itys (vyss)? ent'xyo nrtc (ntcc)? Kam tas (viss)? nx uer K uem +ro (nce)?
Par'k tu vysu laiku smejs ~
jius smejats?
Hap'xy ry ntcy naxy ctmx-
nct ~ nc ctmxxrxct?
Kpc tu visu laiku smejies ~
js smejaties?
Houem rt nce npmx
cmeemcx ~ nt cmeerect?
Kur?
Nu kurnis? Iz kurni?
Kyp?
Hy xypnnnct? Hs xypnnn?
Kur?
Nuo kurienes? Uz kurieni?
Ie?
O1xa? Ky?
Kur tu ej ~ jius ejat? Kyp ry c ~ nc cxr? Kur tu ej ~ js ejat? Ky rt nemt ~ nt nere?
Kur tu si ~ jius sit? Kyp ry ncn ~ nc ncnrt? Kur tu iesi ~ js iesit? Ky rt noemt ~ nt
noere?
Kur tu dzeivoj ~ jius
dzeivojat?
Kyp ry seno ~ nc
senoxr?
Kur tu dzvuo ~ js dzvuojat? Ie rt xnnemt ~ nt xnnere?
Kur ir tova ~ jiusu tva sta
muojis?
Kyp np rona ~ ncy rana
cara myonct?
Kur ir tavas ~ jsu t va mjas
dzimts mjas dzimt
s ta?
Ie rno ~ nam pon
run om?
Kur tu vuics ~ jius vuicots? Kyp ry nynnc ~ nc
nynorxct?
Kur tu mcies ~ js mcties? Ie rt unmtcx ~ nt
unrect?
Kur tu tik garai ilgi beji? Kur
jius tik garai ilgi bejot?
Kyp ry rnx rapa nnrn
en? Kyp nc rnx rapa
nnrn eer?
Kur tu tik ilgi biji? Kur js tik
ilgi bijt?
Ie rt rax nro tn ~ tn?
Ie nt rax nro t nn?
Kur tu palyki? Kyp ry nantxn? Kur tu paliki? Ie rt saepxncx ~
saepxnact?
Kur jis likss dss?! Kyp nc nnxcnct xcnct?! Kur vin liksies paliks?! Ky on nercx?!
Kur tu jiemi ~ jius jiemet? Kyp ry nemn ~ nc
nemxrt?
Kur tu nmi ~ js nmt? Ie rt nsxn ~ nsxn ~ nt
nsxnn?
Kur ir tova pase? Kur tovi
dokumenti?
Kyp np rona nacx? Kyp ronn
oxymentrn?
Kur ir tava pase? Kur ir tavi
dokumenti?
Ie rno ncnopr? Ie rnon
oxymnrt?
Nu kurnis tu ~ jius? Hy xypnnnct ry ~ nc? Nuo kurienes tu ~ js? Orxa rt ~ nt?
5
3
Iz kurni tu niule dds ~ jius
ddats?
Hs xypnnn ry nnnx ynct ~
nc yarxct?
Kurp tu tagad duodies ~ js
duodaties?
Ky rt (nanpannxemtcx) ~
nt (nanpannxerect)?
Cik? Hnx? Cik? Cxntxo?
Cik stunu? Kurei stunde? Hnx cryntxy? Kype
cryntx?
Cik ir pulkstenis? Cxntxo npmenn? Korpt
uac?
Cik stunds izt autobuss /
vicns pojezds iz
Krasnojarsku?
Hnx cryntxct nsnr aroycc
/ nnntnnntnt noesoc ns
Kpacnoxpcxy?
Cikuos atiet autobuss /
vilciens uz Krasnojarsku?
Bo cxntxo orxnr
ornpannxercx anryc /
nes n na Kpacnoxpcx?
Cik stunds att Moskovys /
Reigys vicns?
Hnx cryntxct arnr Mocx(o)-
ntc / Pertc nnntnnntnt?
Cikuos pienk Maskavas /
Rgas vilciens?
Bo cxntxo npntner moc-
xncxn / pn xcxn nes?
Cik ilgi garai gaideit? Hnx nnrn rapa raert? Cik ilgi gaidt? Kax nro xart?
Cik stunds attaisa veikalu
magazinu?
Hnx cryntxct arraca
nexany +aeasuuy?
Cikuos attaisa veikalu? Bo cxntxo orxptnercx
marasn n?
Cik tys moksoj stuov? Hnx rtc moxco cmyov? Cik tas maks? Cxntxo +ro crnr?
Cik daudz? Hnx ast? Cik daudz? Kax mnro?
Cik sen? Hnx cent? Cik sen? Kax ann?
Cik tu vari ~ jius varit dt? Hnx ry napn ~ nc napnrt
yrt?
Cik tu vari ~ js varat duot? Cxntxo rt mxemt ~ nt
mxere art?
Nu kura laika? Hy xypa naxa? Nuo Kuop kura laika? C xaxro npmenn C xaxn x
nop?
Da kura laika Da kuram
laikam?
a xypa naxa a xypam
naxam?
Ldz kuram laikam? o xaxro npmenn?
Da cik stunu? a nnx cryntxy? Ldz cikiem? o cxontxn ?
Kai? Kan? Ka? Kax?
Kai tys byus? Ka rtc tct? K tas bs? Kax +ro er?
Kai tev ~ jums t? Ka rx ~ mmc nr? K tev ~ jums kljas? Kax y rex ~ y nac en?
Kai tu dzeivoj ~ jius
dzeivojat?
Ka ry seno ~ nc
senoxr?
K tu dzvuo ~ js dzvuojat? Kax rt xnnemt ~ nt
xnnere?
5
4
Kai atbrauci ~ atbraucet? Ka arpann ~ arpanxrt? K tu atbrauci ~ js atbrauct? Kax rt oxan ~ oxana ~
nt oxann?
Kai tu dmoj ~ jius dmojat? Ka ry ymo ~ nc
ymoxr?
K tu duom ~ js duomjat? Kax rt maemt ~ nt
maere?
Kai tev ~ jums pateik? Ka rx ~ mmc narex nn
mtcy?
K tev ~ jums patk? Kax re ~ nam npnnrcx y
nac?
Kai patikt sta(n)cej? Ka narnxrt cra(nt)nex? K nuokt stacij? Kax noncrt na crnnnm?
Kai t pasaceit? Ka ry nacanert? K tuo pateikt? Kax +ro cxasrt?
Kai tu zini ~ jius zinit? Ka ry snnn ~ nc snnnrt? K tu zini ~ js zint? Orxa rt snemt ~ nt
snere?
Kai Pa kam es j pazeiu?
Pa capurei / Rkuos byus
rze / Vys kai saprassi.
Ka Ha xam cct m
nasemy? Ha nanypc /
Pyxyoc tct pysx / Btc
xa canpactcn.
K Pc k es vinu pazu?
Pc cpures / Ruoks bs
ruoze / Gan jau k sapratsi.
Kax Ho uem x er ~ ee
ysnm? Ho mnxe / B
pyxx er posa / Kx-
nnyt nomemt.
Kai man t vtu atrast?
Zamok / Viers byus
praksteits.
Ka mant ry nnry arpactrt?
3amomxa / Bnepca
tct nnpaxctrerc.
K man tuo vietu atrast?
Apak / Aug bs
uzrakstts.
Kax mne +ro mcro narn ?
Hanepx / Bnns er
nann cano.
Kas i kai, vy'sod var audim
pavaicuot.
Kac n xa, nt'co nap nxnm
nananyort.
Kas un k, var vienm r citiem
pajautt.
uro n xax, ncer mxno y
nm cnpocn rt.
Kod? Ko? Kad? Kor?
Kod tu esi dzims ~ dzymuse?
Kod ir tova dzimonys
dzymta dna?
Ko ry +cn snmtct ~
stmycx? Ko np rona
snmmontc stmra
nna?
Kad tu esi dzimis ~ dzimusi?
Kad ir tava dzimanas
diena?
Kor rt pon ncx ~
ponnct? Kor rno
ent poxnnx ent
rnoer poxnnx?
Kod suokss zma /
atvalynuojums / breivlaiks?
Ko cyoxcnct snma /
arnantnyommc /
pe()naxc?
Kad sksies ziema /
atvainjums / brvlaiks?
Kor naunercx snm /
rnycx ~ naunrcx
xann xynt?
Kod tys byus? Ko rtc tct? Kad tas bs? Kor +ro er?
Kod jis ~ jei ats? Ko nc ~ e arnct? Kad vin ~ vina atnks? Kor on ~ on npner?
5
5
Kod puors leits? Ko nyopnct nerc? Kad pries beigsies lietus? Kor npoer nepecrner
xnunrcx oxt?
Kod ats autobuss? Ko arnct aroycc? Kad pienks autobuss? Kor npner anryc?
Piec cik gara laika / stunu /
dnu / godu?
Hnent nnx rapa naxa /
cryntxy / nny / roy?
Pc cik ilga laika / stundm /
dienm / gadiem?
upes cxntxo npmenn /
uacn / ne / ner?
Voi? = Ci? Bon? = Hn? Vai? An? (omnn nonpoc)
Voi Ci tai beja? Bo Hn ra ex? Vai t bija? Tax t no?
Voi Ci tu t labi zini? Bo Hn ry ry nan snnn? Vai tu tuo labi zini? Tt +ro xopom runo
snemt?
Voi Ci jis ~ jei namaloj? Bo Hn nc ~ e namano? Vai vin ~ vina nemluo? (A) On ~ On ne nper?
Voi Ci brauksi ~ brauksit ar
mums?
Bo Hn paxcn ~
paxcnrt ap mymc?
Vai brauksi ~ brauksit ar
mums?
Hoemt ~ Hoere c namn?
Voi Ci paliksi ~ paliksit par
nakti?
Bo Hn nannxcn ~
nannxcnrt nap naxrn?
Vai paliksi ~ paliksit pa nakti? Ocrnemtcx ~ Ocrnerect
nouenrt?
Voi Ci labi gulieji ~
guliejot?
Bo Hn nan rynnen ~
rynneer?
Vai tu ~ js labi gulji ~
guljt?
Tt cnan ~ cnan ~ nt cnnn
xopom ?
Voi Ci jums te sylts? Bo Hn mmc rx ctnrc? Vai jums te ir silti? Y nac ryr renn?
Pi jiusu zm() sylts voi ci
solts?
Hn ncy snm(a) ctnrc no
nn conrc?
Vai pie jums ziem ir silti vai
auksti?
Y nac snm renn nnn
xnono?
(Voi Ci) kolai jau vyss
sapierkts?
(Bo Hn) Bxona x ntcc
cannepxrc?
Vai skuolai jau viss sapirkts? nx mxnt K mxne yx
nce xnneno?
Aizarunojam i mes Ansapynonu n unct Iesaistamies saruna Bc1yneu n ecy
Klauss ~ Klausits
Pasaklausi Pasaklausit,
Knacnct ~ Knacnrxct
Hacaxnacn ~
Hacaxnacnrt,
Klausies ~ Klausieties
Paklausies ~
Paklausieties,
(Ho)cnma ~
(Ho)cnmare,
Zini ~ Zinit k 3nnn ~ 3nnnrt xy Zini ~ Zint kuo 3nemt ~ 3nere uro.
Labi zynu, ka Han stny, xa Labi zinu, ka X xopom snm, uro
Nazynu, cik Hastny, nnx Nezinu, cik He snm, cxntxo
5
6
Cik zynu, Hnx stny, Cik es zinu Cik man
zinms,
Hacxntxo x snm Ha-
cxntxo mne nsncrno,
Vajadztu Baxsary Basary Vajadz tu Ho t
(V) Grybts, kab (Bxnt) Iptaryc, xa (Vl) Grib tuos, lai (Eme) Xornoct, urt
Taisneibu sokt ka pa
praudai
Tactney coxyrt xa na
npaa
Taisnbu patiesbu sakuot, Hpny Ho npne
ronopx,
Pa munam, Ha mynam, Manuprt, Ho-memy,
Labi byutu, ka Han try, xa Labi btu, ja Ft no t xopom, urt
cnn t
(Es) Nazynu, nu (Cct) Hastny, ny (Es) Nezinu, bet (X) He snm, no
(Es) Dmoju, ka (Cct) ymom, xa (Es) Duomju, ka (X) mam, uro
Man ruods redzs, Mant pyonct pcsnct, Man liekas kiet, Mne xxercx Hoxxe,
Vers ~ Verits Bxpnct ~ Bxpnrxct Skaties ~ Skatieties Cmrpn ~ Cmorpn re
Es jau Cct x Es jau X yx
Atlaidit, ka samaisu Arnanrt, xa ncamacy Pieduodiet, ka iejaucuos Hsnnnn re, uro nmmnnamct
Navaru dasaguoduot, nu Hanapy acaryoyort, ny Nevaru atcerties, bet He mor ncnmnnrt, no
Nikai nasatic, ka Hnxa nacarnnt, xa Negribas tict, ka He xuercx npnrt, uro
Labai napminu, tik Haa nannmnnm, rnx sti neatcruos, bet Tnxom ne nmnm, no
Pa auu golam dzierdieju Ha amy ronam snepnem Pa ausu galam dzirdju X cnt man ~ cnt mana
Da k tu runoj! a xy ry pyno! Kuo tu saki! a uro rt ronopn mt!
A k es saceju!? A xy cct canem!? Bet kuo es teicu!? A uro x ronopn n ~ ronopn na!?
Es gribieju pavaicuot /
papraseit
Cct rpnnem nananyort /
nanpacert
Es gribju pajautt / palgt X xorn cnpocn rt /
nonpocn rt
Pasokit man, kur / kas / kai Hacoxnrt mant, xyp / xac /
xa
Pasakiet man, kur / kas / k Cxaxn re mne, re / xro ~ uro
/ xax
Aizmiersu pasaceit, ka Astmnepcy nac(a)nert,
xa
Aizmirsu pateikt, ka 3at n ~ 3at na cxasrt,
uro
Ka jau tai, tlaik Ka x ra, rynax Ja jau t, tad Pas yx rax, ror
Ar (vnu) vuordu sokt, Ap (nnny) nyopy coxyrt, Ar (vienu) vrdu sakuot, Onn m cnnom (ronopx),
Kai pasaceit Ka nacanert nactnert K saka Kax cxasrt
5
7
Tai sokt, Ta coxyrt, T sakuot, Tax cxasrt
Vyspuor Btcnyop Vispr Boom
Ka tai labi padmuot, Ka ra nan naymyort, Ja t labi paduom, cnn xopom nomart,
Na muna lta Na muna dzela
Na muna dareiona, nu
Ha myna nnra Ha myna
sena Ha myna
apemona, ny
Nav mana darana, bet He moe no, no
Kai muns tvs saceja, Ka mynn ra()c canex, K mans t vs teica, Kax mo orn ronopn n,
Vac (auds) nazkod
smiejuos
Bann (nxtct) nasxo
ctmnemoc
Vcie (audis) kdreiz
smjs
Crapnxn xor-ro
cmexnnct
Breidynuojumam
i de[
informacejis
Bpenmnyomuau
n ent
nnqopuanennct
Brdinajuma
un informacijas
uzraksti
Hpeynpeammne
n nnqopuannnnme
nnncn
Dze[ace[a
i autobusu sta(n)ceja
sentaanenn
n a1oycy c1a(nt)nen
Dzelzce[a stacija
un autouosta
Ha aenesnoopanou
n an1ycnou noxsne
eja. Izeja H

ex. Hsex Ieeja. Izeja Bxo. Bt xo


eja aizlgta Cea nav! H

ex astnnrra Henx na! Ieeja aizliegta! Bxa ner!


Beletu kase Fenery xacx Bieu kase Fnnrnax xcca
Vierzns Iz kur pusi braukt Bnepsnntnt Hs xypy nycn
paxrt
Virziens Hanpannnne
Perons. Ce Heponn. Hentm Perns. Ce Heppn. Hyrt
Vicnu Pojezdu / Autobusu
saroksts
Bnntnnnm Hoesoy /
Aroycy capoxcrc
Vilcienu / Autobusu saraksts Pacnncnne noesn /
anrycon
Ekspress 3xcnpectct Ekspresis 3xcnpcc
Dreizais / Elektryskais vicns
pojezds
pesac / 3nexrptcxac
nnntnnntnt noesoc
trvilciens / Elektrovilciens Cxpt nes / 3nexrpo-
nes 3nexrpn uxa
Ppistys / Storppistu
autobuss
Hnnnntcartc /
Cropnnnntcary aroycc
Piepils tas / Starppils tu
autobuss
Hpn ropont /
Mexyropnn anryc
5
8
Vtejuo satiksme Bnremo carnxctmx Vietj satiksme Mcrnoe coomnne
Bagays globuotive Faraxtc rnoyornnx Bagas glabtava Kmepa xpannnx
Info / Informacejis birojs Hn]o / Hn]opmanenct
npoct
Inf / Informcijas birojs Hn]opmnnx / Hn]opma-
nnnnoe mp / Cnpnxa
Muita Myra Muita Tamxnx
Kioskys. Prese. Avzis
Gazetys
Knocxtc. Hpecx. Annsnct
Iasemic
Kiosks. Prese. Avzes Kncx. Hpcca. Iasrt
Bistro. Lido. Fncrpo. Hno. Bistr. Lid. Fncrp. Hn o.
Bufets. Bars Fy]erc. Fapc Bufete. Brs Fy]r. Fap
Valutys Vautys maina Banyrtc Banmrtc manx Valtas maina Omn nanm rt
Posts Pocta Hocrc Ho:ma Pasts Hura
Uzgaidomuo telpa Vta, kur
pagaideit
Ysraomyo renna Bnra,
xyp naraert
Uzgaidm tlpa 3an oxnnnx
Atpyutys telpa ustoba Arntrtc renna ycroa Atptas tlpa Kmnara rtxa
Peipt aizlgts! Navar peipt
kureit!
Henxrt astnnrrc! Hanap
nenxrt rypemi!
Smkt aizliegts! Nedrkst
smkt ppt!
Kypn rt sanpemercx! He
xypn rt!
Tualets Ateja.
V(eiru) / S(vu)
Tyanerc Arex.
B(epnmy) / C(nnnmy)
Tualete.
V(rieu) / S(ievieu)
Tyanr.
M(yxcx) / (ncxn)
Izeja iz pistu / iz vicnu / iz
autobusu
Hsex ns nnntcary / ns
nnntnnnm / ns aroycy
Izeja uz pils tu / uz
vilcieniem / uz autobusiem
Bt xo n rpo / x noesm /
x anrycam
Iz u[neicys i ce[a Hs yntnennmc n nenn Uz ielas un ce[a Ha nnne n n opre
Ptura Hnrypa Pietura Ocrannxa
Iz pprasejuma Hs nnnpacemma Uz pieprasjuma Ho rponannm
Uzmaneibu! Uzmaneigi! Ysmaney! Ysmanern! Uzmanbu! Uzmangi! Bnnmnne!
Apleikce Antnexnentm Apvdce Os
Krystcelis Kptcnennct Ceu krustuojums / Krustceles Hepexpecrox
Cea remonts Henx pemonrc Cea remonts Pemnr oprn
braukt aizlgts! H

paxrt astnnrrc! Iebraukt aizliegts! Bes sanpemen!


Iz Daugovpili / Iz Rzekni Hs aronnnn / Hs Pcsxxnn Uz Daugavpili / Uz Rzekni B yrannnnc / B Psexne
5
9
(Pagrzns) Pa lobai rkai / pa
kairai rkai
(Harpnsnntnt) Ha noa
pyxa / na xapa pyxa
(Pagrieziens) Pa labi / pa
kreisi
(Honopr) Hanpno / nanno
Jiurmolys pagrzns Hnpmontc narpnsnntnt Jrmalas pagrieziens Honopr na R

pmany
Reigys vierzns Pertc nnepsnntnt Rgas virziens Pn xcxoe nnpannenne
Pi[sata =

Msts = Gorods Hnntca1a =

Mnc1c = Iopoc Pils ta Ipo


Muzejs. Atdareits nu da Mysect. Araperc ny
a
Muzejs. Atv rts nuo ldz Mys. Orxpt r c o
Viesturis
Dobys
Breivdobys
Kara
Teatra
Literaturys i muokslys
muzejs
Bnecrypnct
otc
Fpe()otc
Kapa
Tearpa
Hnreparyptc n myoxcntc
mysect
V stures
Dabas
Brvdabas
Kara
Tetra
Literatras un mkslas
muzejs
Mys
ncrpnn
npnpt
no orxpt rtm nom
nont
rerpa
nnreparpt n ncxccrna
Nvodpietnceibys muzejs Hynonnertnnnetc
mysect
Nuovadptniecbas muzejs Kpaenuecxn mys
Izstuode. Izstuou zale zals Hscryox. Hscryoxy sanx
sanc
Izstde. Izstu zle Bt cranxa. Bt cranount san
Cyrks Htpxc Cirks Hnpx
Zoologiskais Zvieru duorzs 3oonorncxac 3tnnepy
yopsc
Zoolgiskais Zv ru drzs 3oonorn uecxn ca
3oonpx
Banka Fanxa Banka Fanx
Samaineit naudu Camanert nay Samaint naudu Homenxrt ntrn
Vsneica. Kpmtne Bnctnena. Kynmnrtnx Viesnca. Kuopmtne Iocrn nnna. Omexn rne
Aizsaceit / Dabuot ustobu
iz treju dnu
iz nedelis
iz mienea.
Ascanert / ayort ycroy
ns rpem nny
ns neennct
ns mnenema.
Pastt / Dabt istabu
uz trim dienm
uz nedu
uz mnesi.
3axasrt / Honyun rt xmnary
na rpn nx
na nenm
na mcxn.
6
0
Posts Pocta. Telefons.
Telegrafs. Internets
Hocrc Ho:ma. Tene]onn.
Tenerpa]c. Hntrepnerc
Pasts. Telefns. Telegrfs.
Internets
Hura. Tene]n. Tenerp].
Hnrepnr
Telefona budkena / kabina Tene]ona yxxnx / xanna Telefna bdina / kabne Tene]nnax xa / xan na
Sadiejums Ma'royna Cantnemmc Ma'po+iua Saldjums Mopxenoe
Veikals. Kioskys Bexanc. Knocxtc Veikals. Kiosks Marasn n. Kncx
Puortyka. Bakaleja Hyoprtxa. Faxanex Prtika. Bakaleja Hpoxrt (nnrnnx). Faxanx
Maize Masx Maize Xne
Pns. Gaa. Dasys Kilbasys Hnnn. Ianx. actc
Knnactc
Piens. Gaa. Dsas Monox. Mxco. Konac
Augli i duorzini Arnn n yopsnnn Augi un drzeni upxrt n nomn
Saimisteibys precis Camnctretc npennct Saimniecbas preces Xosxcrnennte ronpt
Xosronpt
Ryupnceibys precis. Ptnnnnetc npennct Rpniecbas preces Hpomt mnennte ronpt
Hpomronpt
Sporta precis Cnopra npennct Sporta preces Cnoprn nnte ronpt
Cnoprronpt
Universalveikals Ynnnepcannexanc Universlveikals Ynnnepmr
Tiergs Tneprc Tirgus Pt nox
Pucis Pukis. Zdi Hyunct Hyxnct. 3nn Pukes. Ziedi Hnert
Duovonys. Suveniri yonontc. Cynennpn Dvanas. Suvenri Hopxn. Cynenn pt
Kosmetika. Parfimereja Kocmernxa. Hap]nmepex Kosmtika. Parfimrija Kocmrnxa. Hap]mmpnx
Juveliru izstruoduojumi Rnennpy nscrpyoyommn Juvelierizstrdjumi Rnenn pnte nsnnx
Tabaka. Tabakys
izstruoduojumi
Taaxa. Taaxtc
nscrpyoyommn
Tabaka. Tabakas izstrdjumi Tax. Taunte nsnnx
Dzierni snepnnn Dzrieni Hann rxn
Aptka. Dnnakts aptka.
Zuolis
Anrnxa. nnnaxrtct anrnxa.
3yonnct
Aptieka. Diennakts aptieka.
Zles
Anrxa. Kpyrnocrounax
anrxa. Hexpcrna
Slimineica Bajnica
Bojnica. Poliklinika
Ctnnmnnena Ba.iuua
Bo.iuua. Honnxnnnnxa
Slimnca. Poliklnika Fontnn na. Honnxnn nnxa
Kafejneica. Restorans Ka]enena. Pecropann Kafejnca. Restorns Ka]. Pecropn
6
1
Iedineica = Sta'lovuo Hennena = Cma'.oeyo dnca Cronnax
Friztive. Manikirs. Pedikirs upnsarnnx. Mannxnpc.
Henxnpc
Friztava. Manikrs. Pedikrs Hapnxmxepcxax. Mannxm p.
Henxm p
Apovu / Stundinku lobuoona Anony / Cryntnnnxy
noyomona
Apavu / Pulkstenu labuoana Pemnr ynn / uacn
la neica. Aleja. Buvars H

na Y

ntnena. Anex.
Fyntnapc
Iela. Aleja. Bulvris Y

nnna. Annx. Fyntnp


Krostmola Kpocrmona Krastmala Hepexnax
Laukums. Skvers Haxymc. Cxnepc Laukums. Skvrs Hnmat. Cxnep
Parks. Duorzs Hapxc. yopsc Parks. Drzs Hapx. Ca
Stadions. Sporta manea.
Sporta pis
Cranonn. Cnopra manexa.
Cnopra nnntct
Stadins. Sporta mana.
Sporta pils
Crann. Cnoprn nnt
manx. nopn cnpra
Baseins. Pludmale.
Mauduoonuos vta
Facenn. Hnymanx.
Mayomonyoc nnra
Baseins. Pludmale. Pldvieta Faccn. Hnxx. Mcro nx
xynnnx
Pierts. Sauna Hneprtct. Cana Pirts. Sauna Fnx. Cyna
Skaiteiona
i miereiona
Cxan1nemona
n unepenmona
Skait[i
un m ri
Cu1
n nsuepnne
Skaiteiona Cxan1enmona Skaitana Cu1
Cik? Hnx? Cik? Cxntxo?
nulle nynnx nulle nont
vns ~ vna nnnn ~ nnna viens ~ viena on n ~ on ~ on
div(i) ~ divejis n nnn ~ nnenct divi ~ divas na ~ ne
treis rpect trs rpn
cetri ~ cetrys uerpn ~ uerptc cetri ~ cetras uert pe
pci ~ pcys nnnn ~ nnntc pieci ~ piecas nxrt
sei ~ seys cemn ~ cemtc sei ~ seas mecrt
6
2
septeni ~ septenis cenrenn ~ cenrennct septini ~ septinas cemt
ostoni ~ ostonis ocronn ~ ocronnct astuoni ~ astuonas ncemt
deveni ~ devenis enenn ~ enennct devini ~ devinas nxrt
desmit / desmite ectmnrt / ectmnrx desmit / desmits cxrt / ecxrox
vnpadsmit nnnnatctmnrt vienpadsmit on nnanart
divpadsmit nnatctmnrt divpadsmit nennart
treispadsmit rpectnatctmnrt trspadsmit rpnnnart
cetr(a)padsmit uerp(a)natctmnrt cetrpadsmit uert pnanart
pcpadsmit nnnnatctmnrt piecpadsmit nxrnnart
sepadsmit cemnatctmnrt sepadsmit mecrnnart
septenpadsmit cenrentnatctmnrt septinpadsmit cemnnart
ostonpadsmit ocrontnatctmnrt astuonpadsmit nocemnnart
devenpadsmit enentnatctmnrt devinpadsmit enxrnnart
divdesmit nectmnrt divdesmit nnart
divdesmit vns ~ vna nectmnrt nnnn ~ nnna divdesmit viens ~ viena nnart on n ~ on ~ on
treisdesmit rpectectmnrt trsdesmit rpn nart
cetradesmit uerpaectmnrt cetrdesmit cpox
pcdesmit nnntectmnrt piecdesmit nxrtecxr
sedesmit cemectmnrt sedesmit mecrtecxr
septendesmit cenrentectmnrt septindesmit cmtecxr
ostondesmit ocrontectmnrt astuondesmit ncemtecxr
devendesmit enentectmnrt devindesmit enxncro
symts ctmrc simt(s) cro
symtu vns ~ vna ctmry nnnn ~ nnna simt viens ~ viena cro on n ~ on ~ on
symtu pcdesmit sei ~ seys ctmry nnntectmnrt cemn ~
cemtc
simt piecdesmit sei ~ seas cro nxrtecxr mecrt
div / divi symti n nnn ctmrn divi simti ncrn
treis symti rpect ctmrn trs simti rpn cra
pcisymti nnnn ctmrn pieci simti nxrtcr
tyuksta rtxcryma tkstuo tkstuotis rt cxua
6
3
divejis tyukstys nnenct rtxcrymtc divi tkstuoi ne rt cxun
treis tyukstys septeni symti
cetradesmit septeni ~
septenis
rpect rtxcrymtc cenrenn
ctmrn uerpaectmnrt
cenrenn ~ cenrennct
trs tkstuoi septini simti
cetrdesmit septini ~ septinas
rpn rt cxun cemtcr cpox
cemt
desmit tyukstu ectmnrt rtxcrymy desmit tkstuou cxrt rt cxu
divpadsmit tyukstu sei
symti sedesmit div / divi ~
divejis
nnatctmnrt rtxcrymy
cemn ctmrn cemectmnrt
n nnn ~ nnenct
divpadsmit tkstuou sei
simti sedesmit divi ~ divas
nennart rt cxu mecrtcr
mecrtecxr na ~ ne
mijons mnntenn miljns mnnnnn
mijards mnntxpc miljards mnnnnp
Kurs piec kuortys? Kypc nnent xyop1mc? Kur pc kartas? Ko1pmn no cu1y?
kurs ~ kurei kuruo xypc ~ xype xypyo kur ~ kura xorpt ~ xorpax
nullis nynnnct nulles nynen
pyrmais ~ pyrmuo ntpmac ~ ntpmyo pirmais ~ pirm npnt ~ npnax
trais trys ~ truo tra
trei
yrpac yrptc ~ yrpyo
yrpa yrpe
uotrais ~ uotr nrop ~ nropx
tre(ai)s ~ treuo trea rpem(a)c ~ rpemyo rpema treais ~ tre rprn ~ rprtx
catrt(ai)s ~ catrtuo catrta narypr(a)c ~ narypryo
narypra
cturtais ~ cturt uerneprt ~ uerneprax
pkt(ai)s ~ pktuo pkta nnxr(a)c ~ nnxryo nnxra piektais ~ piekt nxrt ~ nxrax
sast(ai)s ~ sastuo sasta cacr(a)c ~ cacryo cacra sstais ~ sst mecr ~ mecrx
septeit(ai)s ~ septeituo
septeita
cenrer(a)c ~ cenreryo
cenrera
septtais ~ septt cetm ~ cetmx
ostoit(ai)s ~ ostoituo ostoita ocror(a)c ~ ocroryo
ocrora
astuotais ~ astuot noctm ~ noctmx
deveit(ai)s ~ deveituo
deveita
ener(a)c ~ eneryo
enera
devtais ~ devt enxrt ~ enxrax
dasmyt(ai)s ~ dasmytuo
dasmyta
acmtr(a)c ~ acmtryo
acmtra
desmitais ~ desmit ecxrt ~ ecxrax
6
4
vnpadsmyt(ai)s ~ vnpads-
mytuo vnpadsmyta
nnnnacmtr(a)c ~ nnnnac-
mtryo nnnnacmtra
vienpadsmitais ~ vienpadsmit on nnanart ~
on nnanarax
devenpadsmyt(ai)s ~
devenpadsmytuo
devenpadsmyta
enentnacmtr(a)c ~
enentnacmtryo
enentnacmtra
devinpadsmitais ~
devinpadsmit
enxrnnart ~
enxrnnarax
divdasmyt(ai)s ~ divdasmytuo
divdasmyta
nacmtr(a)c ~ nacmt-
ryo nacmtra
divdesmitais ~ divdesmit nanrt ~ nanrax
divdesmit pyrmais ~ pyrmuo nectmnrt ntpmac ~
ntpmyo
divdesmit pirmais ~ pirm nnart npnt ~ npnax
divdesmit deveit(ai)s ~
deveituo deveita
nectmnrt ener(a)c ~
eneryo enera
divdesmit devtais ~ devt nnart enxrt ~ enxrax
treisdasmyt(ai)s ~ treisdasmy-
tuo treisdasmyta
rpectacmtr(a)c ~ rpect-
acmtryo rpectacmtra
trsdesmitais ~ trsdesmit rpnnrt ~ rpnnrax
cetradasmyt(ai)s ~ cetra-
dasmytuo cetradasmyta
uerpaacmtr(a)c ~ uerpa-
acmtryo uerpaacmtra
cetrdesmitais ~ cetrdesmit copoxon ~ copoxonx
symtais ~ symtuo ctmrac ~ ctmryo simtais ~ simt crt ~ crax
tyukstais ~ tyukstuo rtxcrymac ~ rtxcrymyo tkstuoais ~ tkstuo rt cxunt ~ rt cxunax
mijonais ~ mijonuo mnntenac ~ mnntenyo miljnais ~ miljn mnnnnnnt ~ mnnnnnnax
1918. g. tyuksta deveni
symti ostonpadsmyt(aj)
god
rtxcryma enenn ctmrn
ocrontnacmtrax
ocrontnacmtra roa
1918. g. tkstuo devini
simti astuonpadsmitaj gad
B 1918 r. n rt cxua
enxrtcr nocemnnarom
ro
2008. g. div(i) tyukstys
ostoit(ai)s gods
n nnn rtxcrymtc
ocror(a)c roc
2008. g. divi tkstuoi
astuotais gads
2008 r. ne rt cxun
noctm ro
Dalis annct Da[as Hc1n
puse nycx puse nononn na
pus'tra ~ pus'trys nyct'yrpa ~ nyct'yrptc pus'uotra ~ pus'uotras nonrop ~ nonropt
div(i) ar pusi n nnn ap nycn divi ar pusi na c nononn no
trea treuo daa rpema rpemyo anx tredaa rpert
catrta catrtuo daa narypra narypryo anx cturtdaa urneprt
6
5
pkta pktuo daa nnxra nnxryo anx piektdaa nxrax uacrt
div i treis dasmytuos dalis n n rpect acmtryoc
annct
divi un trs desmitdaas na n rpn ecxrtx (ucrn)
divejs nnem c divat nnoem
trejs rpem c trijat nrpoem
cetrs uerpyc cetrat nuernepm
Cik reiu? Hnx pcnay? Cik reiu? Cxntxo pas?
bi ceki nxn :ecru biei ucro
ratai rei para pemn rti pxo
cytureiz cytu reizi ntrypcst ntry pcsn citreiz dareiz dakrt (n) pyr pas nnor
reiz(i) pcst pcsn (vien)reiz onxt
daudz(i) reiu ast asn pcxy daudzreiz daudzkrt mnro pas mnoroxprno
vairuok nazcik reiu napyox nastnnx pcxy vairkkrt ncxontxo pas
neonoxprno
pyrm reizi pyrmreiz ntpmy pcsn ntpmypcst pirmuo reizi pirmuoreiz (n) npnt pas
tru reizi trureiz yrpy pcsn yrpypcst uotruo reizi uotrreiz (no) nrpo pas
tre reizi trereiz rpemy pcsn rpemypcst treuo reizi treuoreiz (n) rprn pas
reizi god pcsn roa reizi vienreiz gad (on n) pas n ro
par dnu div reizis nap nny n pcsnct divreiz dien na psa n ent
vaira iz treju reiu par treis
reizis vairuok
napa ns rpem pcxy nap
rpect pcsnct napyox
trsreiz vairk n rpn psa ntme
Latvej asmu pyrm reizi. Hartnex acmy ntpmy pcsn. Latvij es smu pirmuo reizi. B Hrnnn x (n) npnt pas.
Ite asmu jau trureiz. Hrx acmy x yrpypcst. smu eit jau uotruo reizi. X sect yx nrop pas.
Cik reiu tu esi liduojs
lidovs ar lidmaynu liecs
iz samajota?
Hnx pcxy ry +cn nnyoct
nnoct ap nnmamtny
.ueici us ca+a.ma?
Cik reizes tu esi liduojis ar
lidmanu?
Cxntxo pas rt nern ~
nerna na camonere?
Ni reizis! Hn pcsnct! Ne reizes! Hn psy!
6
6
Miereiona Mnepenmona M ri Hsuepnne
Garums, augums.
Plateiba, lelums
Iapyuc, aryuc.
Hna1ena, nenyuc
Garums, augums.
Platba, lielums
nnn, poc1.
Hnmat, pasup
gars / eiss rapc / ecc gar / ss nn nnt / ntcxn,
xoprxn / nn sxn
gars puiss rapc nyctct gar puisis ntcxn npent
gars golds rapc ronc gar galds / dlis nn nnt cron / nn nnax
ocx
eiss ce ces ecc nentm nentct ss ce xoprxn nyrt
augsts / zams arcrc / samc augsts / zms ntcxn / nn sxn
augsta prde / zama egle arcra npnx / sama crnx augsta priede / zma egle ntcxax cocn / nn sxax ent
plots / aurs nnorc / mapc plats / aurs mnpxn / sxn
ploti placi / auri vuorti nnorn nnann / mapn nyoprn plati plci / auri vrti mnpxne nnun / sxne nopra
bzs / pluons nsc / nnyonn biezs / plns rncrt / rnxn
bzys zecis zekis / pluonys
lyupys
nstc sxunct sxxnct /
nnyontc ntntc
biezas zekes / plnas lpas rncrte nocxn / rnxne rt
Juo augums div metri.
Uoble uobeneica
diveju metru garuma
garum.
Ro arymc n merpn.
Yoxnx yoentnena
nnem merpy rapyma
rapyma.
Vina augums divi metri.
bele divu metru
garuma garum.
Er pocr na mrpa.
X

nonx na mrpa
ntcor pcrom.
Divi metri gars ~ gara. nnn merpn rapc ~ rapa. Divi metri gar ~ gara. nnn (n) na mrpa.
Plota brde lenta
vnpadsmit centimetru
sacimetru plotuma.
Plotum vnpadsmit
centimetru (11 cm).
Hnora ypx nenra nnn-
natctmnrt nentrnmerpy
cauiu+empy nnoryma.
Hnoryma nnn-
natctmnrt nentrnmerpy.
Plata lente bante
vienpadsmit centimetru
platuma. Platum
vienpadsmit centimetru
(11 cm).
Bnpxax nnra mnpnn
(n) on nnanart canrnmr-
pon. On nnanart canrn-
mrpon (11 cm) n mnpnn.
Iz seu kleinu izt ploti
lyndraki brunci.
Hs cemy xnenm nsnr nnorn
ntnpaxn pyntun.
Ar seiem ielaidumiem iznk
plati svrki brunci

lindraki.
C mecrtm xnn ntxmn
ncrnxamn nonyuercx
mnpxax m xa.
6
7
Kartona bzums pci
milimetri (5 mm).
Kaprona nsymc nnnn
mnnnmerpn.
Kartna biezums pieci
milimetri (5 mm).
Tonmnn xaprna nxrt
mnnnnmrpon (5 mm).
Lads iz diveju pierstu. Hac ns nnem nnepcry. Ldus ir divu pirkstu biezum. He ronmnn n na nntna.
Kolnu augstums var byut da
devenu kilometru (9 km).
Konny arcrymc nap trt
a enenm xnnomerpy.
Kalnu augstums var bt ldz
deviniem kilometriem
(9 km).
Btcor rop moxr trt o
ocrnrrt enxrn
xnnomrpon (9 xm).
Latgolys augstuokais kolns ir
Lelais Lpukolns vairuok
kai div symti ostondesmit
deveni metri (289 m) viers
jiurys leimina.
Harrontc arcryoxac xonnn
np Henac Hnnyxonnn
napyox xa n ctmrn
ocrontecmnrt enenn
merpn nnepc nptc
nemnnx.
Latgales augstkais kalns ir
Lielais Liepukalns vairk
nek divi simti
astuondesmit devini metri
(289 m) virs jras lmena.
Cmax ntcxax rop
Harrnnn +ro Hnac
Hn nyxonnc nee
nyxcr noctmn ecxrn
enxrn mrpon (289 m) na
ponnem mpx.
Lubuona videjais dziums ir
vns komats sei metri
(1,6 m).
Hyyona nnexc snnmmc
np nnnn xomarc cemn
merpn.
Lubna vidjais dziums ir
viens komats sei metri
(1,6 m).
Cpnxx rnynn sepa
Hanc on n n mcrt
ecxrtx mrpa (1,6 m).
Batejis dziuokais azars
atsarn Kruoslovys rajon.
Dreidza leluokais dziums
ap sedesmit treis metri
(63 m).
Fantrenct snnmxac
asapc arcapyn Kpyocnontc
paena. pesa nenyoxac
snnmmc an
cemectmnrt rpect
merpn.
Baltijas dzikais zrs
atruodas Krslavas rajuon.
Drda Dreidza lielkais
dziums ir ap sedesmit trim
metriem (63 m).
Cmoe rnyxoe sepo Hpn-
nrnxn naxnrcx n Kpc-
nancxom pane. Inynn
pn snca ps(nc)a
ocrnrer mecrn ecxrn
rpex mrpon (63 m).
Cik augsts itys trns? Hnx arcrc nrtc rypntnt? Cik augsts ir is tuornis? Kax ntcort +ra mnx?
Zami grsti Zama viersejuo
greida golva mats.
3amn rpnctrn 3ama nnepce-
mo rpea ronna marac.
Zmi griesti galva atduras
(tajuos).
Hn sxn noronx ronon
ynnpercx.
Asam nbraukui jau symtu
kilometru.
Acam nypaxymn x ctmry
xnnomerpy.
sam nuobraukui jau simt
kilometru.
Mt npoxann yx cro
xnnomrpon.
Da upis treis kilometri, a t
v kaidi cetri.
a ynnct rpect xnnomerpn,
a rn nxnt xan uerpn.
Ldz upei ir trs kilometri, bet
tur vl kdi cetri.
o pexn rpn xnnomrpa, a
ram eme xaxn x uert pe.
Cik kilometru ir nu
Krasnojarskys da Reigai?
Hnx xnnomerpy np ny
Kpacnoxpcxtc a Pera?
Cik kilometru ir nuo
Krasnojarskas ldz Rgai?
Cxntxo xnnomrpon or
Kpacnoxpcxa o Pn rn?
6
8
Ci tuoli da Moskovys? Hn ryonn a Mocx(o)ntc? Vai ldz Maskavai ir tlu? o Mocxnt anex?
anex nn o Mocxnt ?
Cik lela ir jiusu ustoba? Hnx nena np ncy ycroa? Cik liela ir jsu istaba? Kaxro pasmpa nma
xmnara?
Nacik lela, nu vtys gona! Hannx nena, ny nnrtc rona! Liela nav, bet vietas pietiek! Heontmx, no mcra
xnarer!
Plateiba pcpadsmit
kvadratmetru (15 m
2
).
Hnarea nnnnatctmnrt
xnaparmerpy.
Platba piecpadsmit
kvadrtmetru (15 m
2
).
Hnmat nxrnnart
xnaprntx mrpon (15 m
2
).
Jaunais dzeivklis
ostondesmit ar pusi
kvadratmetru (80,5 m
2
).
Xnac senyxnnct
ocrontectmnrt ap nycn
xnaparmerpy.
Jaunais dzvuoklis ir astuon-
padsmit ar pusi kvadrt-
metrus liels (80,5 m
2
).
Hnax xnaprn pa ncemt-
ecxr c nononn no xna-
prntx mrpon (80,5 m
2
).
Jim puoruok aurs koridors
kalidors.
Hnm nyopyox mapc
xopnopc ra.uoopc.
Viniem ir prk aurs
koridrs.
Y nnx cnn mxom sxn
xopnp.
Dreizums = Uotrums pensyuc = Yo1pyuc Atrums Cxpoc1t
dreizs / lns pesc / nann trs / l ns t crpt, mnennt
dreizs puiss / lna vecineite pesc nyctct / nana
nennnerx
trs puisis / l na vecente t crpt npent / mnennax
crapmxa
Jis niule pa'vysam nadreizs
cut tik valks.
Hnc nnnx na'ntcam
napesc uyrt rnx
nanxac.
Vin tagad pa'visam l ns
tikkuo kustas.
n renpt cran concm
mnenntm ne
nepennrercx.
Beju dreiza, a palyku nadreiza. Fem pesa, a nantxy
napesa.
Biju tra veikla, paliku l na. Ftn (x) mcrpax
nponopnax, a crna
mnenno.
Uotrums devendesmit
kilometru stund (90 km/h).
Yorpymc enentectmnrt
xnnomerpy cryntx.
trums devindesmit
kilometri stund (90 km/h).
Cxpocrt enxncro xnno-
mrpon n uac (90 xm/u).
Ar jaunajom maynom iz
jauns maynu jaun druo
da symta cetradesmit
(stund).
Ap xnaem mamtnom xnn
pyox a ctmra
uerpaectmnrt (cryntx).
Ar jaunajm manm jaunie
dras ldz simt cetrdesmit
kilometriem (stund).
Ha nntx mamn nax monot e
necrcx o cra copox
xnnomrpon (n uac).
6
9
Lelums, tylpums Aenyuc, 1mnnyuc Tilpums, apjuoms Osu, nuec1n 1entnoc1t
plots / lels / aurs nnorc / nenc / mapc plas / ietilpgs / aurs npocrpnt / nmecrn rent-
nt / sxn, rcnt
plota skaline kerze / plots
grzs
nnora cxannnx xxpsx /
nnorc rpysc
plats gruozs mnpxax xopsn na
plotys rogovys / auri roti nnortc porontc / mapn
porn
platas ragavas / auri rati mnpxne cnn / sxax renra
butele garu, auru koklu yrenx rapy, mapy xoxny pudele garu, auru kaklu yrt nxa c nn nntm, sxnm
rpnom
litrys /

garcs nnrptc /

rapntct litrs /

garnica nnrp /

rpnen
puslitra burcena mads mada nyctnnrpa ypnxnx mac
maa
puslitra burcina mdus nonnnrpnax nxa c meom
treju litru burka krynka gu rpem nnrpy ypxa rpiura
yry
trs litru burka uogu rpexnnrpnax nxa xro

garcs auzu

rapntct asy

garnica auzu

rpnen onc
pa treis

garci ols na rpect

rapun onc pa trim

garnicm alus no rpn

rpnna nn na
desmit kubikmetru
kubametru (10 m
3
) molkys
ectmnrt xynxmerpy
ryoa+empy monxtc
desmit kubikmetru (10 m
3
)
malkas
cxrt xyomrpon (10 m
3
)
pon
seu spanu ols buca cemy cnanm onc yna seu spainu alus muca mecrnneepnax nnnnax uxa
Cik moksoj stuov litrys
litris benzina?
Hnx moxco cmyov nnrptc
nnrpnct entsnna?
Cik maks litrs benzna? Cxntxo crnr Houem nnrp
ensn na?
Man vajag treisdesmit litru
(30 l).
Mant naxr rpectectmnrt
nnrpy.
Man vajag trsdesmit litrus
(30 l).
Mne no rpn nart nn rpon
(30 n).
Svors Cnopc Svars. Masa Bec. Mcca
gryuts / vglys rptrc / nnrntc smags / viegls rxxent / nerxn
vgla sma sumka nnrna cyma cy+ra viegla suoma nerxax cmxa
grams puvera rpamc nyntnepa grams pulvera rpamm nopomx
muorcena svsta myopnxnx ctnncra mrcina sviesta ]ynr mcna
7
0
kilograms cukra xnnorpamc nyxpa kilograms cukura xnnorpmm cxapa
puds suoa nyc cyonx puds sls ny cnn
centners zyvu nentrnepc stny centners zivju nnrnep pt t
tonna gryudu maizis ronna rpty masnct tonna graudu rnna sepn
Ci tys maiss gryuts? Hn rtc macc rptrc? Vai tas maiss ir smags? 3

ror memx rxxent?


Itys na gryuts. A paraugit kurs
pacet malej!
Hrtc na rptrc. A napa-
rnrt xypc nanxntrt manem !
is nav smags. Bet raugiet
kds pacelt maljuo!
3

ror(-ro) ne rxxent. A
nonpyre xr-nnyt
nonxrt xpnn!
Man, lyudzu, treis symti
gramu (300 g) Gtenu!
Mant, ntsy, rpect ctmrn
rpamy Iyrxnm!
Man, ldzu, trssimt gramus
(300 g) Guotinu!
Mne, noxnycra, rpn cra
rpmmon (300 r) Kopnxn!
Cik sver gryuts itys pacen /
itys syutejums?
Hnx ctnep rptrc nrtc
nanxntu / nrtc ctremmc?
Cik sver smaga pacina /
is stjums?
Cxntxo ncnr +ror naxr /
+ra noct nxa?
Pcus kilogramus (5 kg). Hnnyc xnnorpamyc. Piecus kilogramus (5 kg). Hxrt xnnorpmmon (5 xr).
Tys skaituos gryuts ci vglys?
Cik datiks moksuot par
syuteionu?
Ttc cxaryoc rptrc nn nnr-
ntc? Hnx arnxct mox-
cyort nap ctremony?
Vai tas ir skaits smags vai
viegls? Cik bs jmaks /
nksies makst par stanu?
3ro cunrercx mnro n nn
mno? Cxntxo no er
nnarn rt sa nepect nxy?
Pdzyma Radejuos mozen, i
treju kilogramu nasvre. A
niule, vei, kaids izaudzs
izastps!
Hnstma Paoemoc mosxntu,
n rpem xnnorpamy nactnx-
pc. A nnnx, ne, xac
nsastct nsactrnntct!
Piedzima mazin, ne trs
kilogramus nesvra. Bet,
rau, kds tagad izaudzis
izstiepies!
Pon ncx mnentnn, n rpex
xnnorpmmon ne ncnn. A
nor xax renpt nt maxan
nt rxnyncx!
Kab pazeit cylvku, vajag ar
j pudu suoa apst.
Ka nasert ntnnaxy, naxr
ap m nyy cyonx anxctrt.
Lai iepaztu cilv ku, vajaguot
kuop pudu sls apst.
urt ysnrt uennexa, no
c nnm ny cnn ccrt.
Laiks Aanxc Laiks Bpun
Voi Ci jums ir laika? Bo Hn mmc np naxa? Vai jums ir laiks? Y nac ecrt npmx?
udin man (galeigi) nav laika. Bynnt mant (ranern) na
naxa.
uodien man (galgi) nav
laika.
Cernx y menx (concm) ner
npmenn.
Mums palk moz laika. Mymc nannx mos naxa. Mums paliek maz laika. Y nac ocraercx mno
npmenn.
7
1
Jau laiks t. X naxc nrt. Jau laiks iet. Yx nop nrn .
Pagaidit drupeiti! Haranrt pynern! Pagaidiet maz'liet! Hooxn re uyrt-urt!
Jis tikk izguoja. Hnc rnxy nsryox. Vin tikkuo izgja. On rntxo uro nt men.
Tiu'len atu. Tn'nent arnmy. T'lt atgriezuos. Ceuc nepnct.
Cik garai ilgi jius te byusit? Hnx rapa nnrn nc rx
tcnrt?
Cik ilgi js eit paliksit? Kax (na)nro nt sect
ocrnerect?
Nagarai, kaidu stundi. Harapa, xay cryntn. Ilgi ne, kdu stundu. Henro, xono uca.
Nav laika, nav laika! Tai tev i
nmiert nabyus kod!
Ha naxa, na naxa! Ta rx
n nymneprt natct xo!
Nav laika, nav laika! T tev i
nuomirt nebs kad!
Hxora, nxora! Tax re n
ymeprt er nxora!
It to vys kai paspieu! Hry ro ntc xa
nactnnemy!
Lk, tuo gan kaut k
pagu!
Hy, nor +ro yx xx-nnyt
a ycnm!..
Kod? Cik stunds? Ko? Hnx c1yntnct? Kad? Cikuos? Kor? Bo cxntxo?
Kod tu atbrauksi ~ jius
atbrauksit?
Ko ry arpaxcn ~ nc
arpaxcnrt?
Kad tu atbrauksi ~ js
atbrauksit?
Kor rt npnemt ~ nt
npnere?
Kod / Cik stunds tu atsi ~
jius atsit / (mes) losoms?
Ko / Hnx cryntxct ry
arncn ~ nc arncnrt /
(mxct) nocomxct?
Kad / Cikuos tu atnksi ~ js
atnksit / (ms)
pulcjamies?
Kor / Bo cxntxo rt
npnemt ~ nt npnere /
(mt) conpemcx?
Cesims agri / vlai vieli. Hentcnmxct arpn / nana
nnenn.
Celsimies agri / v lu. Fem ncranrt pno /
nsno.
Tik naej ~ naejit naejte agri!
Mes gulim da stunu
ostonu!
Tnx na+ ~ nacnrt nacrx
arpn! Mxct rynnm a
cryntxy ocronm!
Tikai nenc ~ nenciet agri!
Ms guam ldz kdiem
(pulksten) astuoniem.
Tntxo ne npnxon ~ ne
npnxon re pno! Mt cnnm
uacn o noctmn .
Nu dzeiv eisti mkuoni
garadski pisietnki /
dacnki / reidzuoni!
Hy senn +ctrn
mnmxyonn eapaocru
nnntcnernnxn / aunnxn /
pesyonn!
Nu gatavie sti pilstnieki /
vasarnieki / rdzinieki!
Hy nacroxmne ropoxne
ropocxn e / unnxn /
pnxne!
agruok / vluok viejuok arpyox / nanyox eue.mor agrk / v lk pntme / nsxe
Atejit laiceigi / agruok!
Varsit t paleig.
Arxnrt nanern / arpyox!
Bapccnrt nrt nanera!
Atnciet laikus / agrk!
Varsit nkt palg.
Hpnxon re nnpemx / (no)-
pntme! Cmxere nomut.
7
2
aiz laika / pyrmuok laika as naxa / ntpmyox naxa savlaicgi / prieklaicgi sapnee sanaronpmenno /
pntme npmenn
npexenpmenno
Jau aiz laika apsadorom. X as naxa ancaopom. Visu padarm savlaicgi. Bce cnaem sapnee.
Pyrmuok laika pdzyma
radejuos, ale ni'kuo.
Htpmyox naxa nnstma
paoemoc, anx nn'xyo.
Piedzima pirms laika
prieklaicgi, bet ne'kas.
Pon ncx ~ Ponnct pntme
npmenn neonmenntm
~ neonmenno, no
nnuer.
par agru / par vlu nap arpy / nap nany par agru / par v lu cnn mxom pno / cnn mxom
nsno
(na)daudz par vlu (na)ast nap nany (ne)daudz par v lu nosnonro / c onosnnem
nasen / napasen / pasen vys
sen
nacent / nanacent / nacent
ntca cent
nesen / necik sen ne visai sen
/ pasen visai diezgan sen
nenno / ne rax ann /
onntno ann
Voi Ci paspiesim laik? Beja
saceits iz vokora seu.
Bo Hn nactnnecnm naxa?
Fex canerc ns noxopa
cemy.
Vai pagsim laik? Bija teikts
uz pulksten seiem vakar.
Mt ycnem nnpemx? Ft no
cxsano x mecrn nuepa.
Eist Po laik atguojot. 3cra Homa naxa arryoer. st Pa laik atnct. B cmoe npmx Bnpemx
npn mnn.
Garai Ilgi (i)tuo gaideju. Iapa Hnrn (n)ryo raem. Ilgi es tuo gaidju. X nro +roro ror xan ~
xan.
nu tuo laika ny ryo naxa kuop t laika c rex nop
da uo laika da am laikam a myo naxa a mam
naxam
ldz im laikam o cnx nop
laiku pa laikam od tod
kod nakod atim olpom
naxy na naxam mo ro
xo naxo mantrnm
onnom
laiku pa laikam ad tad
briem pabrdim reizm
reireizm
npemenmn npmx or
npmenn nop
vy'sod / ni'kod nt'co / nn'xo vienm r / ne'kad ncer / nnxor
vysod vn laik ntco nnna naxa vienm r vien un tai pa
laik
ncer n on n ro xe npmx
7
3
Gvi slaucam seuos stunds. Iynn cnanam cemyoc
cryntxct.
Guovi slaucam pulksten
seuos.
Kopny nm n mecrt uacn.
Vysa navar zynuot ni'kod. Btca nanap stnyort nn'xo. Visu ne'kad nevar zint. Bcer nnxor nenosmxno
snart.
kotr

sevkur laik xorpa

cxxypa naxa katr laik n nme npmx


pa it / t laiku na nry / ry naxy pa uo / tuo laiku n +ro npmx rem npmenem /
n ro npmx
Pa itim godim vysa'kuo ir bejs. Ha nrnm ronm ntca'xyo np
ect.
Pa uo laiku viss kas ir bijis. 3a +ro npmx ncer t no.
Kod es beju jauns ~ jauna, Ko cct em xnn ~ xna, Kad es biju jauns ~ jauna, Kor x tn mno mono-
monot m ~ tn
mono(x) mono,
Kod palyku vacs ~ vaca / Kod
daguoja vacums,
Ko nantxy nanc ~ nana /
Ko aryox nanymc,
Kad paliku kuvu vcs ~
vca / Kad pienca
vcums,
Kor x nocrapn cran
crptm ~ nocrapna
crna crpo / Kor
npnmn crpocrt,
munuos jaunuos dnuos
mun jauneib
mynyoc xnyoc nnyoc
myna xnea
man jaunb n mo mnoocrn
Stundis C1yntnct Pulkstenis Hacm
stunde / pusstunde cryntx / nyctcryntx stunda / pusstunda uac, nonuac
minuta / sekunde mnnyra / cexyntx minte / sekunde mnnra, cexna
pcpadsmit minutu nnnnatctmnrt mnnyry piecpadsmit mintes minu nxrnnart mnnr
Sokit, lyudzu, cik (niule)
stunu? Kurei tagad tn
stunde?
Coxnrt, ntsy, nnx (nnnx)
cryntxy? Kype rara
mau cryntx?
Sakiet, ldzu, cik (ir)
pulkstenis?
Cxaxn re, noxnycra,
xorpt uac / cr.iro
ep+euu?
Niule desmit stunu. Hnnx ectmnrt cryntxy. Palaik ir desmit / Pulkstenis ir
desmit.
Ceuc cxrt uacn.
puse devenu pus'deveni nycx enenm nyct'enenn pus'devini nonenxroro
Bez desmit (minutu) cetri Fes ectmnrt (mnnyry) uerpn Bez desmit (mintm) cetri Fes ecxrn (mnnr) uert pe
7
4
Bez pcu (minutu) septeni Fes nnny (mnnyry) cenrenn Bez piecm (mintm) septini Fes nxrn (mnnr) cemt
Stunde i pcpadsmit minutu Cryntx n nnnnatctmnrt
mnnyry
Viens un piecpadsmit mintes uac nxrnnart (mnnr)
Vnpadsmit i divdesmit
minutu Divdesmit puori
vnpadsmit
Bnnnatctmnrt n nect-
mnrt mnnyry nect-
mnrt nyopn nnnnatctmnrt
Vienpadsmit un divdesmit
mintes Divdesmit pri
vienpadsmitiem
On nnanart uacn nnart
(mnnr) nnart mnnr
nennaroro
Pcys minutys puori trejim Hnntc mnnyrtc nyopn
rpenm
Piecas mintes pri trim
trijiem
Hxrt mnnr uerneproro
Div(i) i divdesmit pcys
minutys
n / nnn n nectmnrt
nnntc mnnyrtc
Divi un divdesmit piecas
mintes
na uac nnart nxrt
mnnr
Jau vaira kai stunde X napa xa cryntx Jau pri vieniem Yx ntme uca
Taini divpadsmit Tamnn nnatctmnrt Tiei divpadsmit Pnno nennart
V tikai deveni Bxnt rnxa enenn Vl tikai devini Eme rntxo nxrt
Voi Ci jiusu stundinks
ruoda pareizi?
Bo Hn ncy cryntnnnxc
pyoa napcsn?
Vai jsu pulkstenis rda
pareizi / ir pareizs?
Bmn uact nr npnnntno
npno runo?
Muns stundinks ir par pcom
minutom dreizuoks / kavej
par pcom minutom.
Mynn cryntnnnxc np nap nn-
nom mnnyrom pesyoxc /
xanx nap nnnom mnnyrom
Mans pulkstenis ir piecas
mintes trks / v lks.
Mon uact cnemr /
onstnamr na nxrt
mnnr.
Cik stunds sasateikam /
tiksims?
Hnx cryntxct cacarexam /
rnxcnmxct?
Cikuos tiekamies /
satiksimies?
Bo cxntxo ncrpeuemcx /
ncrprnmcx?
Trejuos (stunds) Tpemoc (cryntxct) (Pulksten) Trijuos B rpn (uac)
Pyrma divpadsmit Htpma nnatctmnrt Pirms divpadsmitiem Hpe nennartm
Ap ostonim Ap ostonom
stundem
An ocronnm An ocronem
cryntxm
Ap astuoniem xono noctmn
Storp divejim i trejim Cropn nnenm n rpenm Starp diviem un trijiem Mxy nymx n rpemx
Nu ciku / Da cikim? Hy nnxy / a nnxnm? Nuo cikiem / Ldz cikiem? Co cxontxn / o cxontxn ?
Byuu t nu treju da cetru. Ftmy rn ny rpem a uerpy. Bu tur nuo trim ldz cetriem. X y ram c rpex o
uertpex.
Piec cik stunu tu byusi breivs
~ breiva?
Hnent nnx cryntxy ry tcn
pe()c ~ pena?
Pc cik stundm tu bsi brvs
~ brva?
upes cxntxo uacn rt -
emt cnoen ~ cnona?
7
5
Atu / Atsagrzu piec
pus'stundis.
Arnmy / Arcarpnsmy nnent
nyct'cryntnct.
Atnku / Atgriezuos pc
pusstundas.
Hpn / Bepnct upes
nonuac.
Piec seu Hnent cemy Pc seiem Hcne mecrn
Vicns izt pus'devens
vokor.
Bnntnnntnt nsnr
nyct'enenm c noxopa.
Vilciens atiet pus'devinuos
vakar.
Hes ornpannxercx n
nonenxroro nuepom n
nononn ne enxroro nuepa.
Mums ir v pcpadsmit
minutu (laika).
Mymc np nxnt nnnnat-
ctmnrt mnnyry (naxa).
Mums ir vl piecpadsmit
minu (laika).
Y nac (ecrt) eme nxrnnart
mnnr (npmenn).
Cik stunds izbrauksim? Hnx cryntxct nspaxcnm? Cikuos izbraucam? Bo cxntxo ntesxem?
Cik stunds attaisa muzeju? Hnx cryntxct arraca
mysem?
Cikuos atver muzeju? Bo cxntxo orxptnercx
mys?
Da cik stunu struodoj dora
veikals?
a nnx cryntxy crpyoo
opa nexanc?
Ldz cikiem strd veikals? o cxontxn o xorporo
uca paraer marasn n?
Dnnakts = Sutkys nnnax1tct = Cymrmc Diennakts C1xn
dna / nakts nna / naxrtct diena / nakts ent / nout
reits / reit perc / per rts / rt rpo / snrpa
da pudnu / piec pudnu a nymnnm / nnent nymnnm priekpusdien / pcpusdien o oa / ncne oa
zam pudnu sam nymnnm pirms pusdienm npe oom
pudnis / pudnu laiks nymnnnct / nymnnm naxc pusdienas laiks pusdienlaiks nnent
vokors / vakar noxopc / naxap vakars / vakar nuep / nuep
Darejom nu saulis da saulei. apeem ny cannct a canx. Strdjm nuo saules ldz
saulei.
Parann or sapn o sapn .
pavakar pvakar zam
vokora
nanaxapc nnnaxapc sam
noxopa
pavakar pievakar no nuep
Mes atsim zam vokora. Mxct arncnm sam noxopa. Ms atnksim pievakar. Mt npnem no nuep.
reit / vokor mypert / mynoxop uort / uovakar cernx rpom / cernx
nuepom
Atbraucu iz vnys dnnakts iz
vinu sutku.
Arpauy nst nnntc nn-
naxrtct usi euuy cymry.
Atbraucu uz vienu diennakti. X npnxan ~ npnxana na
onn crxn.
7
6
Atu da jiusu vokor. Arnmy a ncy mynoxop. Atnku pie jums uovakar. (X) Hpn x nam cernx.
punakts nymnaxrtct pusnakts nnnout
Piec punaku jau c tymss. Hnent nymnaxmy x nnm
rtmcc.
Pc pusnakts jau ir uoti
tums.
Hcne nonnoun yx uent
remn.
Voi Ci navartu agruok? Bo Hn nanapary arpyox? Vai nevar tu agrk? Hentsx nn nopntme?
V par agru / Jau par vlu. Bxnt nap arpy / X nap nany. Vl par agru / Jau par v lu. Eme pno / Yx nsno.
vlai vokor vl vokor nana noxopa nana noxopa v lu vakar v l vakar nsno nuepom nsnnm
nuepom
Vokor mes vysu gaidom. Boxopa mxct ntcy raom. Vakar ms visus gaidm. Buepom ncex xem.
vysu dnu / nakti Btcy nny / naxrn visu dienu / nakti Bect ent / ncm nout
puordnom puordnem nyopnnom nyopnnxm prdienm upes ent
Gons guojom puordnom
vnu dnu jis, tru es.
Ionyc ryoem nyopnnom
nnny nny nc, yrpy cct.
Ganuos gjm prdienm
vienu dienu vin, uotru es.
Hacrn xon nn upes ent
nn ent on, pyr x.
Piec diveju dnu Hnent nnem nny Pc divm dienm upes na nx
Pyrma diveju nedeu Div
nedelis atpakaj
Htpma nnem neenm uv
ueoe.uci amnara.i
Pirms divm nedm ne nenn nas
vinudn / vinunakt nnnmnn / nnnmnaxrt vindien / vinnakt na nxx / npmno nutm
Vinunakt nazkas sytuos pi
lga.
Bnnmnaxrt nasxac ctryoc nn
nyra.
Vinnakt kds dauzjs
klauvja pie luoga.
Hpmno nutm xr-ro
cryun n oxn.
cytudn / cytunakt ntrynn / ntrynaxrt citudien / citunakt n pyr ent / pyrm nout
Cytudn pabyuu garuok. Htrynn natmy rapyox. Citudien pabu ilgk. B pyr pas noy
nontme.
Reit ap it laiku. Per an nry naxy. Rt ap uo laiku. 3nrpa n +ro npmx.
Pareit / Aizpareit. Haper / Asnaper. Part / Aizpart. Hocnesnrpa / Hcne
nocnesnrpa.
Kalendars Kanenapc Kalendars Kanenpt
Nedelis dnys Heennct nnmc Ned[as dienas nn nenn
Pyrmdne Htpmynnx Pirmdiena Honentnnx
7
7
tardne tarniks Y

rapnnx V

mapuurc Uotrdiena Brpnnx


Tredne Tpemnnx Trediena Cpe
Catrtdne Catrgs Harypnnx Hamypec Cturtdiena uernpr
Pktdne Hnxnnx Piektdiena Hxrnnna
Sastdne Cactnnx Sestdiena Cyra
Svtdne Cnannx Svtdiena Bocxpecnte
Dorba dna opa nna Darb(a)diena Paun Fnn ent
Breivuo dna Breivdna Fpenyo nna Fpe()nna Brvdiena Btxon ent
Svtku dna. Svtki Cnarxy nna. Cnarxn Sv tku diena. Sv tki Hpsnnunt ent.
Hpsnnx
Kas udin par dnu? Kac mynnt nap nny? Kas uodien par dienu? Kax cernx ent?
udin sastdne. Bynnt cactnnx. uodien ir sestdiena. Cernx cyra.
Kod sim da Juona? Ko ncnm a Ronx? Kad iesim pie Jna? Kor noem x R

onm?
Iz cytys pktdnis. Hs ntrtc nnxnnnct. Nkampiektdien. B cnymmym nxrnnny.
Vys'leidza, kuram dn kuru
dn, tik na sastdin.
Btc'nesa, xypama nna
xypy nn, rnx na cactnnt.
Vien'alga, kur dien kuru
dienu, iznmuot sestdienu.
Bce pann, n xax ent,
xpme cyrt.
Sastdin sabrauks unuki,
kurynuosim pierti.
Cactnnt capaxct ynyxn,
xyptnyocnm nneprn.
Sestdien sabrauks mazb rni,
kurinsim pirti.
B cyry npnyr nnxn,
em ronn rt nm.
Pagaideisim da trednis. Haraecnm a rpemnnnct. Pagaidsim ldz tredienai. Hooxem o cpet .
Sasatiksim tardin. Cacarnxcnm yrapnnt. Satiksimies uotrdien. Bcrprnmcx no nrpnnx.
Lobuok piec nedelis. Hoyox nnent neennct. Labk pc nedas. Hume upes nenm.
Jaunnede otkon tiksims. Xnneent orxon rnxcnmxct. Nkamned atkal tiksimies. Ha cnymme nene cnna
ncrprnmcx.
Gaideiu tevi tredin piec
pudnu.
Iaemy renn rpemnnt
nnent nymnnm.
Gaidu tevi tredien pc
pusdienm.
Fy xart rex n cpy
ncne oa.
Svtdin sim iz bazneicu. Cnannt ncnm ns astneny. Svtdien iesim uz bazncu. B nocxpecnte noem n
xocren.
Par nedeu zam Leldnis ir
Pyuplu svtdne.
Hap neenm sam Hennnnct
np Htnyny cnanne.
Nedu pirms Lieldienm ir
Ppuolu svtdiena.
3a nenm o Hcxn
Bpnoe nocxpcente
Bpnnna.
7
8
Jaunnede Iz cytys nedelis /
Paguojuaj nede.
Xnneent Hs ntrtc nee-
nnct / Haryommax neenx.
Jaunned Nkamaj ned /
Pagjuaj ned.
Ha cnymme nene / Ha
npmno nene.
Lelais gaviens ir septenis
nedelis.
Henac rannentnt np
cenrennct neennct.
Lielais gavnis ir ilgst
septinas nedas.
Benn xn nocr (npoonxer-
cx) cemt nent.
Mienei Mnenemn Mnei Mcnnm
Janvars Xnnapc Janvris Xnnpt
Februars Febrajs uepyapc 4eopa.ici Februris uenpnt
Marts Maprc Marts Mapr
Apres Anpentct Aprlis Anpnt
Majs Mact Maijs Ma
Juns Rntnt Jnijs Hm nt
Jus Rntct Jlijs Hm nt
Augusts Arycrc Augusts nrycr
Septembris Cenrempnct Septembris Cenrxpt
Oktobris Okcebris Oxropnct Oropuci Oktbris Oxrxpt
Novembris Nojabris Honempnct Hoopuci Novembris Hoxpt
Decembris Dekabris enempnct eraopuci Decembris expt
Kod tys beja? Ko rtc ex? Kad tas bija? Kor +ro t no?
Tys beja ntyka
jul
novembra suokum
suokuos
septembra vyd
oktobra beiguos
itmienes itam mienes.
Ttc ex nyrtxa
mnn
nonempa cyoxyma
cyoxyoc
cenrempa nta
oxropa xryoc
nrymnenect nrama
mnenecn.
Tas bija nuotika
jlij
novembra skum
septembra vid
oktbra beigs
uomnes / aj mnes.
3

ro t no cnyun noct
n nm ne
n naune noxpx
n cepen ne cenrxpx
n xonn oxrxpx
n +rom mcxne.
Pyrma mienea mienesi tam
atpakaj / Pyrma diveju
mieneu
Htpma mnenema +ueuecu
ma+ amnara.i / Htpma
nnem mnenemy
Pirms mnea / diviem
mneiem
Mcxn / na mcxna nas
7
9
Mienea / Diveju mieneu
laik
Mnenema / nnem mnenemy
naxa
Mnea / Divu mneu laik B reunne mcxna / nyx
mcxnen
prkvokor npnmxnoxopa priekvakar naxanne
Gods Ioc Gads Io
Kuram god jis dzyma
radejuos?
Kypama roa nc stma
paoemoc?
Kur gad vin ir dzimis? B xaxm ro on pon ncx?
Tys beja ntyka tyuksta
deveni symti devendesmit
pktaj god (1995. g.).
Ttc ex nyrtxa rtxcryma
enenn ctmrn
enentectmnrt nnxrax
nnxra roa.
Tas bija nuotika tkstuo
devini simti devindesmit
piektaj gad (1995. g.).
3

ro t no cnunnoct n
rt cxua enxrtcr
enxncro nxrom ro
(1995 r.).
god Byro uogad B +rom ro
Prnejais Paguojuais gods Hapnexc Haryommac roc P rnais Pagjuais gads Hpmnt ro
Paguojuaj god Prn Haryommax roa Hapnt Pagjuaj gad P rn B npmnom ro
Vinugod Bnnmro Vingad B rom npmnom ro
Vinupavasar / Vinuvosor /
Vinurudin / Vinuzm
Bnnmnanacap / Bnnmnocop /
Bnnmpynnt / Bnnmsnm
Vinpavasar / Vinvasar /
Vinruden / Vinziem
B ro npmnoe nro / B ry
npmnym necn / cent /
sn my
Iz cyta gods Cytugod /
Aizcytugod
Hs ntra roc Htryro /
Asntryro
Nkuoaj gad Nkuogad /
Aiznkamgad
Ha ymn ro B
ymem ro / upes ro
Cyts Nuokuais gods Htrc Hyoxymac roc Nkamais gads Fymn ro
Puorguoja (vns) gods Hyopryox (nnnn) roc Pagja (viens) gads Hpomen (on n) ro
Piec pusgoda Hnent nyctroa Pc pusgada upes nonra
Piec diveju voi treju godu Hnent nnem no rpem roy Pc diviem vai trim gadiem upes na n nn rpn ra
Pcu / Symts godu laik tys
vyss.
Hnny / Ctmrc roy naxa
rtc ntcc.
Piecu / Simt gadu laik tas
viss.
3a nxrt / cro ner B reunne
nxrn / cra ner +ro nce.
Vysu Vasalu Clu godu
gaideju.
Btcy Bacany Ha.y roy
raem.
Visu Vslu gadu gaidju. Bect Hnt ro xan ~
xan.
Pyrms goda gods tam
atpakaj
Htpmc roa eooc ma+
amnara.i
Pirms gada Io nas
8
0
Itym / Puorguojuaj godu
symt
Hrtma / Hyopryommax roy
ctmra
aj / Pagjuaj gadsimt B +rom / npmnom nxe
Godu symta suokum
suokuos / beiguos
Ioy ctmra cyoxyma
cyoxyoc / xryoc
Gadsimta skum / beigs B naune / xonn nxa
Pyrma Kristus (pdzimonys).
Pyrma myusu erys
Htpma Kpncryc (nnsnmmo-
ntc) Htpma mtcy +ptc
Pirms Kristus (dzimanas)
Pirms msu ras
o Poxecrn Xpncrna o
nme nno +pt
Godsdalis = Godalaiki,
svatki
Iocannct = Ioananxn,
cna1xn
Gadalaiki,
sv tki
Bpeuen ra,
npsnnxn
Pavasars. Pavasar Pavasar Hanacapc. Hanacapn
Hanacap
Pavasaris. Pavasar Becn. Becn
Vosora. Vosor Vosor Bocopa. Bocopa Bocop Vasara. Vasar Hro. Hrom
Rudins. Rudin Rudin Pynntn. Pynnn Pynnt Rudens. Ruden cent. centm
Zma. Zm Zm 3nma. 3nma 3nm Ziema. Ziem 3nm. 3nm
Atvosora Arnocopa Atvasara Fte nro
Vysi Svt Vysu Svts dna Btcn Cnarn Btcy Cnaryc
nna
Visu Sv tuo diena ent Bcx Cnxrt x
(xaronnuecxn npasnnx 1 noxpx)
Dvieseu dna tnnecxnm nna Dvseu diena (miruo pieminas
diena katoiem)
ent nomnnonnnx ycnmnx
(xaronnuecxn npasnnx 2 noxpx)
Zmys svtki. Svtki 3nmtc cnarxn. Cnarxn Ziem(as)sv tki Poxecrn (Xpncrno)
(y xaronnxon n nmrepan 25 exapx)
Pyrm, tr i tre Zmyssvtki Htpmn, yrpn n rpemn
3nmtccnarxn.
Pirmie, uotrie un treie
Ziem(as)sv tki
Hpnt, nrop n rprn
ent poxcrnencxnx
npsnnxon
Zmyssvtks lau kaladys.
Vysa saime rauga byut
kp.
3nmtccnarxyc nax xanatc.
Btca camx para trt
xyna.
Ziemsv tkuos lau
dievmaiztes. Visa gimene
cenas bt kuop.
Ha Poxecrn npenomnxmr
(Pxecrnencxn) xne.
Bcx cemtx crapercx trt
nmcre.
Kcu vokors Kyuy noxopc Ziemassv tku vakars Countnnx (24 exapx)
Jaunais gods Jaunsgods Xnac roc Xnnroc Jaungads Hnt ro
8
1
Aizgaviens Asrannentnt Meteni / Vastlvji Mcnennna
Leldne Hennnx Lieldienas Hcxa
Juona dna Ronx nna Lguo sv tki / Jni Hnnon ent (y nartme n
narrantnen 24 nmnx)
Zam Juona dnys 3am Ronx nntc Pirms Jniem Ho Hnnon ent
Ap Ptera dnu Petrini An Hnrepa nny Hxrpnnn Ap Pterdienu Pteriem xono Herpna nx (y nartme
n narrantnen 29 nmnx)
Zmys svtks / Leldn /
Jaunaj god
3nmtc cnarxyc / Hennnx /
Xnax roa
Ziem(as)sv tkuos / Lieldiens
/ Jaungad
Ha Poxecrn / na Hcxy / na
Hnt ro
Piec Zmys svtku / Leldnis /
Jaunuo goda
Hnent 3nmtc cnarxy /
Hennnnct / Xnyo roa
Pc Ziem(as)sv tkiem /
Lieldienm / Jaungada
Hcne Poxecrn / Hcxn /
Hnoro ra
Prnejais Paguojuuo goda Hapnexc Haryommyo roa P rnais Pagju gada Hpomnornn
Prnej rudin Hapnex pynnn P rn gada ruden p rnruden Hpmno centm
god pavasar Byro nanacapn uogad pavasar B +rom ro necn
Iz cytys vosorys Hs ntrtc nocoptc Nkamvasar citvasar Cnymmnm nrom
Da pavasara / vosorys a nanacapa / nocoptc Ldz pavasarim / vasarai o necnt / nra
Datums a1yuc Datums 1a
Kaids udin datums cyslys? Kac mynnt arymc
:ic.ic?
Kds uodien datums? Kaxe cernx uncn?
udin ir
pktais februars Agatys
dna
devenpadsmytais marts
Jezupa dna
divdesmit sastais jus
Anis dna.
Bynnt np
nnxrac ]epyapc
Arartc nna
enentnacmtrac
maprc Esyna nna
nectmnrt cacrac
mntc Annct nna.
uodien ir
piektais februris
Agates diena
devinpadsmitais marts
Jzepa diena
divdesmit sstais jlijs
Annas diena.
Cernx
nxroe ]enpanx ent
cnxr Arrt
enxrnnaroe mpra
ent cnxrro Hcn]a
nnart mecre nm nx
ent cnxr nnt.
Bdreiba nsadybynuoja n-
sadybynova div tyukstys
sastuo goda devenpadsmy-
taj jul (2006. g. 19. VII).
Fnpea nycattnyox
nycattnona n
rtxcrymtc cacryo roa
enentnacmtrax mnn.
Biedrba nuodibinjs
divtkstuo sst gada
devinpadsmitaj jlij
(2006. g. 19. VII).
mecrno oprannsonnoct
enxrnnaroro nm nx ne
rt cxun mecrro ra
(19 nm nx 2006 r.).
8
2
Tyuksta deveni symti catr-
tuo goda divdesmit treais
apres (1904. g. 23. apres
1904. g. 23. IV 23.04.1904)
Ttxcryma enenn ctmrn
narypryo roa
nectmnrt rpemac
anpentct
Tkstuo devini simti cturt
gada divdesmit treais
aprlis (1904. g. 23. aprlis
1904. g. 23. IV
23.04.1904)
nnart rprte anpnx rt -
cxua enxrtcr uerneproro
ra (23 anpnx 1904 r.
23.04.1904 23/IV 1904)
Kod ir Treju Kienenu dna?
Sast(aj) janvar.
Ko np Tpem Knenxnm nna?
Cacra Cacrax xnnapn.
Kad ir Zvaigznes Trijkungu
diena? Sstaj janvr.
Kor ent Foroxnnnnx
noxnonnnx nonxnn
npsnnx rpex xopon
nap? Becrro xnnapx.
Datumi mainuos Leldnei i
Vosorys svtkim.
arymn manyoc Hennnx n
Bocoptc cnarxnm.
Datumi mains Lieldienm un
Vasarsv tkiem.
rt menxmrcx y Hcxn n
Tpnnt.
K Latgol svietej
pcpadsmytaj august?
Aglyunys Muorys dnu
Vysusvtuokuos Jaunovys
Marejis Dabass
uzjimonys svtkus.
Ky Harrona ctnnere
nnnnacmtrax arycra?
Arntntc Myoptc nny
Btcycnaryoxyoc Xnontc
Mapenct aacyc
ysnmmontc cnarxyc.
Kuo Latgal svin
piecpadsmitaj august?
Agluonas Mras dienu
Vissv tks Jaunavas
Marijas Debess
uznemanas sv tkus.
uro n Harrnnn npsnymr
nxrnnaroro nrycra?
nt Arnncxo Mopt
Hpsnnx Ycnnnx
Hpecnxr Foropnnt.
Vysi Svt ir pyrmaj
novembr, a Dvieseu dna
traj.
Btcn Cnarn np ntpmax
nonempn, a tnnecxnm
nna yrpax.
Visu Sv tuo diena ir pirmaj
novembr, bet Dvseu
diena uotraj.
Bce Cnxrt e npnoro nox-
px, a ent nomnnonnnx
ycnmnx nropro.
Kod ir Latvejis naatkareibys
svtki?
Ko np Hartnenct
naarxapetc cnarxn?
Kad ir Latvijas neatkarbas
sv tki?
Kor npsnnx
nesann cnmocrn Hrnnn?
It svtki ir ostonpadsmytaj
novembr.
Hrn cnarxn np ocront-
nacmtrax nonempn.
ie sv tki ir astuonpadsmitaj
novembr.
3

ror npsnnx
nocemnnaroro noxpx.
Klimats. Laiks Knnua1. Horoa Klimats. Laiks Knn ua1. Hora
Kaids udin laiks? Kac mynnt naxc? Kds uodien laiks? Kaxx cernx nora?
udin ir lobs / nalobs slykts
vaks laiks.
Bynnt np noc / nanoc
cntxrc mnaxc naxc.
uodien ir labs / slikts vaks
laiks.
Cernx xopmax / nnoxx
nora.
8
3
Pi myusu pagoda. Hn mtcy naroa. Pie mums ir labs laiks. Y nac xopmax nora.
Vss reits. Bacc perc. V ss rts. Hpoxnnoe rpo.
Solts. Korsts. Sylts. Conrc. Kopcrc. Ctnrc. Auksts Auksti. Karsts
Karsti. Silts Silti.
Xnono. pxo. Tenn.
A kaidu laiku sla dnom iz
prku?
A xay naxy cyna nnom ns
npnmxy?
Bet kdu laiku suola
turpmkm dienm?
A xaxm nory oemmr na
cnymmne nn?
Ruods, byus leits. Pyonct, tct nerc. Laikam bs lietus. Kxercx, er oxt.
Naaizmierstit leitasorga
udin var byut izt leits!
Haastmnepctrnrt
neracopra mynnt nap
trt nsnrt nerc!
Neaizmirstiet leitussargu
uodien var bt uznkt
lietus!
He satre snrnx
cernx mxer trt
oxt!
Ducynoj, i muokni muokuli
valks byus prkiuns ar
leitu.
yntno, n myoxynn
myoxynn nanxac tct
napxnntnt ap nery.
Ducina, un mkuoni savlkas
bs p rkuona negaiss ar
lietu.
Ipemn r, n run conpmrcx
er rpos c oxem.
Voi Ci uor lej? Bo Hn yopa ne? Vai (r) lst? Ha nnne nop (ner)
oxt?
Vys v lej. Btc nxnt ne. Vl juo'pruojm lst. Bce eme (ner) oxt.
Jemit leidza gumejis
zuobokus!
Emnrt nesa rymenct
syooxyc!
Nemiet ldzi gumijas zbakus! Fepn re c co pesn nonte
canorn !
Guo kai nu spana viedra. Iyox xa ny cnanx eueopa. G k nuo spaina. Hter xax ns nep.
Izmiercs da pdejuos veileitis.
Slapnis kai pele.
Hstmnepntct a naemoc
nenernct. Cnannnct xa
nxnx.
Izmircis ldz pdjai vltei.
Slapj k urka.
Hpomx o nn rxn. Mxpt
xax mtmt.
Vaira nalej. Leits jau
puorguoja proguoja.
Bapa nane. Herc x
nyopryox npoeyo.
Vairs nelst. Lietus jau ir
prgjis.
oxx ntme ner. oxt
yx xnunncx.
Vakar beja sylts / solts. Baxap ex ctnrc / conrc. Vakar bija silts / auksts. Buep t no renn / xnono.
Aizvakar vysu dnu leja. Asnaxap ntcy nny nex. Aizvakar visu dienu lija. Hosanuep nect ent men
oxt.
Suteigs. Sutynoj. Cyrerc. Cyrtno. Tveicgs. Tveic. 3no. Hpnr.
Korstums, ka navar cst. Kopcrymc, xa nanap nnctrt. Nepansams karstums. Hentnocn max xap.
Palk vsuoks. Hannx nacyoxc. Kst v sks. Crannnrcx npoxnne
8
4
Psajam soltums. Hncaxm conrymc. Pienmas aukstums. Mopsnr.
Palyka lab'tik soltuoks. Hantxa na'rnx conryoxc. Kuva krietni aukstks. Crno ropso xonone.
Pastuoja leli soltumi morzi. Hacryox nenn conrymn
+opysu.
Iestjs neparasts aukstums. Hacrynn nn cn ntnte mopst.
Sng. I vakar vysu dnu snyga. Ctnnr. H naxap ntcy nny
cntra.
Snieg. Ar vakar visu dienu
sniga.
Her cner. H nuep nect ent
men cner.
Putins. Putynoj jau nu reita. Hyrnntnt. Hyrtno x ny
pera.
Putenis. Putina jau nuo rta. Mernt. Mernt Merer yx
c yrp.
Izguoja viejputnis, cea
nasaredz a ni.
Hsryox nnenyrtnnct, nenx
nacapcst a nn.
Uznca sniegputenis, ceu
ne'maz nerdz.
Hauanct mernt, oprn
concm ne nn no.
Druobli leits ar sngu. pyonn nerc ap ctnnry. Slapjdrankis lietus ar
sniegu.
Cnxxort cnr c oxem
mxpt cner.
Taid laik lobs saiminks i
suna uor nadzan.
Taa naxa noc camnnnxc
n cynx yopa nasan.
Td laik labs saimnieks pat
suni nedzn lauk.
B raxm nory pt
xosxnn n coxn sa nopra
ne nt ronnr.
Nakt pasola, niule ir plyksas. Haxrn nacona, nnnx np
nntxcantct.
Nakt uzsala, tagad ir kailsals. Hutm nomopsnno, renpt
ronone rononnna.
Sngs lais. Ctnnrc naxac. Sniegs kst. Cner rer.
udin slydons slydnys. Bynnt cntonn cntntc. uodien ir slidns. Cernx cxntsxo.
(Voi) ce nav aiznasts
aizputynuots?
(Bo) nentm na asnacrc
asnyrtnyorc?
(Vai) ce nav aizputints? opry ne sanecn?
N, v redzs! Ha, nxnt pcsnct! N, vl rdz! Her, eme nnn!
Snga punis koponys da
poa jumta
Ctnnra nymnnct xonontc
a noma mmra.
Sniega kupnas ldz paam
jumtam.
Cyrpt o cmtx xptm.
Vysu nakti gauduoja
gaudova viejs. V niule nav
rims.
Btcy naxrn rayox
raona nnect. Bxnt
nnnx na pnmtct.
Visu nakti gauduoja vj. Vl
tagad nav rimis.
Bcm nout ntn nrep. Eme n
renpt ne yrn x.
Nu kurys pusis (pyu) viejs?
Kaids viejs pyu?
Hy xyptc nycnct (ntm)
nnect? Kac nnect
ntm?
Nuo kuras puses (p) vj?
Kds vj p?
C xax cropont (er)
nrep? Kax nrep er?
8
5
udin ir dnavydu / zmeu
pstumu / rtumu vokoru /
austrumu reitu viejs.
Bynnt np nnanty /
snmenm nycrymy /
pnrymy noxopy /
acrpymy pery nnect.
uodien ir dienvidu / ziemeu /
rietumu / austrumu vj.
Cernx m xnt / cnepnt /
snant / nocrunt
nrep.
Nu reitu pusis suoc muokts
muokuuot.
Hy pery nycnct cyon
myoxrnct myoxynmort.
Nuo austrumu puses sk
savilkties mkuoni.
Ha nocrxe conpmrcx
run.
Pyu sylts dnvydrtumu viejs,
byus leits.
Htm ctnrc nnntpnrymy
nnect, tct nerc.
P silts dienvidrietumu vj,
bs lietus.
er rennt mro-snant
nrep, er oxt.
Byus lela vtra. Ftct nena narpa. Bs liela v tra. Fer ontmx px.
Dabasi ir apsamuokui /
skaidri.
aacn np ancamyoxymn /
cxapn.
Debesis ir apmkus /
skaidras.
Ho ncmypnoe / xcnoe.
Cik gradu gradusu ruoda
udin?
Hnx rpay epaoycy pyoa
mynnt?
Cik grdus rda uodien? Cxntxo rpycon cernx
noxstnaer?
Treisdesmit gradu saul /
pakriesl.
Tpectectmnrt rpay canx
/ naxpnectnn.
Trsdesmit grdu saul / n. Tpn nart rpycon na
cnnne / n renn .
Uor c tymss. Rudin agri
satymst.
Yopa nnm rtmcc. Pynnt
arpn cartmcr.
Lauk uoti tums. Ruden agri
satumst.
Ha nnne nop uent rem-
n. centm pno remner.
Tymss, koc ac durams! Ttmcc, xou ann ypamc! Tums vai ac durams Tik
tums, ka acis var izdurt!
Temn, xort rnas nt xonn!
Hn srn ne nn no!
Tik bza mygla, ka par puors
su ni'kuo nasaredz.
Tnx nsa mtrna, xa nap
nyopc cynm nn'xyo
nacapcst.
Tik bieza migla, ka pris suou
attlum ne'kuo nerdz.
Tax rycr rymn, uro n
nyx marx nnuer ne
nn no.
Myglta dna. Mtrnyra nna. Miglaina diena. Tymnnt ent.
Mikrieslis Siermuo stunde.
Palnom tymst, dreii byus
nakts.
Mnxpnectnnct Cnepmyo
cryntx. Hananom rtmcr,
pexn tct naxrtct.
Kr sla mijkrslis. L nm
tumst, drz bs nakts.
Cmepxn. Honemnry
remner cmepxercx,
cxpo nacrnnr nout.
Rosa kreit. Poca xper. Rasa krt. Btnaer poc.
Jums nav solts? Rmc na conrc? Vai jums nav auksti? Bam ne xnono?
Es jau sasas ~ sasoluse. Man
auss atsola.
Cct x cacantc ~ caconycx.
Mant actct arcona.
smu jau nuosalis ~ nuosalu-
si. Man ir nuosaluas ausis.
X yx sameps ~ samepsna. Y
menx samepsnn mn.
8
6
Sa rkys i kuojis, sim ustob! Cant pyxtc n xyonct, ncnm
ycroa!
Salst ruokas un kjas, iesim
istab!
Mepsnyr pxn n nrn,
noemre n xmnary!
Man ir sylts. Mant np ctnrc. Man ir silti. Mne renn.
Sarunys par
personeigom ltom
Capynmc nap
nepconenrou nn 1ou
Sarunas par
prsoniskam tmam
Pasronpm na
nn unme 1um
Cylvaks pats,
juo izskots, raksturs
Hmnnaxc na1tct,
mo nscxo1c, paxc1ypc
Cilv ks, vina izskats,
raksturs
Henonx, er nnmnnn nn,
xapx1ep
Kaids jis ir? A kaida jei? Kac nc np? A xaa e? Kds vin ir? Un kda ir vina? Kaxn on? A on xaxx?
Saprateiga vyss dorbs /
Muoka vysa'k.
Canparera ntcyc opyc /
Myoxa ntca'xy.
Prasmga visuos darbuos /
Mk visu kuo.
Cmernn nax no ncx parax /
Bce ymer.
Meistars Mascers iz vysu
rku.
Mecrapc Mactnepc ns
ntcy pyxy.
Meistars uz visu kuo. Mcrep na nce pxn.
Nptna svte buoba /
Nptnys veirts puiss.
Hynnrna cnnnrx yoa /
Hynnrntc nepnrtct
nyctct.
Nuopietna sieviete / Nuopietns
vrietis.
Ceptesnax xnmnna /
Ceptesnt myxun na.
Jei labi izaver. E nan nsanep. Vina labi izskats. On xopom nt rnxnr.
Jei ir skaista gleita prya. E np cxacra rnera
nptma.
Vina ir skaista glta. On xpacn nax.
Gleita Prya iz mutis, gara
auguma.
Inera Hptma ns myrnct,
rapa aryma.
Glta seja, slaids augums. Kpacn noe nnn, crpnax
]nrpa.
Vysod labi apsavylkuse, vysur
ar smaidu.
Btco nan ancantnxycx,
ntcyp ap cmay.
Vienm r labi g rbusies, visur
ar smaidu.
Bcer xopom ora, nes
c ynt xo.
Jei ar vysim draudzeiga. E ap ntcnm pasera. Vina ar visiem ir draudzga. On co ncmn npnnrnnna.
Stypruokais solys dzeraunis
puiss.
Crtnpyoxac contc
sepannct nyctct.
Stiprkais ciema puisis. Cmt cn ntnt myxun na /
npent n epnne.
Struodeigs nu mozu dnu / nu
brna kuojis.
Crpyoerc ny mosy nny /
ny apna xyonct.
Strdgs nuo mazm dienm /
nuo b rna kjas.
Paorxmn Tpyxra c
pnnnx ner / c rcrna.
8
7
Jis izaver vacuoks / jaunuoks
par sovim godim.
Hnc nsanep nanyoxc /
xnyoxc nap connm ronm.
Vin izskats vcks / jaunks
par saviem gadiem.
On nt rnxnr crpme /
mnme cnon x ner.
Vacs kai mozs. Olpom sarunoj
kai brns.
Banc xa mosc. Onnom
capyno xa apnn.
Vcs tikpat k mazs. Reizm
run k mazs b rns.
Crpt xax uro mnt.
Bpemenmn Hop
ronopn r xax nrx.
Viteigs kai lopsa. Bnntrerc xa nonca. Viltgs k lapsa. Xn rpt xax nnc.
Ar jim ~ jom vgli struoduot
dareit kp.
Ap nm ~ em nnrnn crpyo-
yort apert xyna.
Ar viniem ~ vinm ir viegli
strdt kuop.
C nn mn nerx nmcre
parart.
Tam cylvkam ir raksturs /
nav rakstura.
Tam ntnnaxam np paxcrypc /
na paxcrypa.
Tam cilv kam ir raksturs /
nav rakstura.
3

ro uenonx c xapxrepom /
es xapxrepa.
Jis kai buoba vysim vysu
izpak izstuosta.
Hnc xa yoa, ntcy ntcnm
nsnnxxm nscryocra.
Vin k ppga sieviete vi-
su visiem izpp izststa.
On xax a nce ncem pas-
onrer paccxstnaer.
Jis vysim ruods lobs /
sirsneigs.
Hnc ntcnm pyonct noc /
cnpctnerc.
Vin visiem kiet liekas labs
/ sirsngs.
On ncem xxercx xopmnm /
cepuntm.
Atjkoj Atcudej vysu
vokoru.
Artm xo Am:yoe ntcy
noxopy.
Spjgs juokuot visu vakaru. Mxer Cnocen myrn rt
nect nuep.
Nu juo i vuorda naizmgsi. Hy mo n nyopa nanstmnrcn. Nu vina ne vrda neizdabsi. Hs ner n cnna ne
nt rxnemt.
Dmoj tik par sevi. ymo rnx nap cenn. Duom tikai par sevi. maer rntxo o ce.
Ar j ir gryui satikt / k
na'vin sarunuot.
Ap m np rptmn carnxrt / xy
na'nnnt capynyort.
Ar vinu ir grti satikt
saprasties / vienuoties.
C nnm rpno nonnrt /
oronopn rtcx.
Jai vgla golva, jis
gryuta pruota.
X nnrna ronna, nc
rptra npyora.
Vinai ir viegla galva, vinam
grta.
Y nee cnrnax ronon, a on
ryrom.
Jai laikam pa'vysam nav
kauna. Nakauna!
X naxam na'ntcam na
xana. Haxanx!
Vinai laikam pa'visam nav
kauna. Bezkauna!
Y nee, xxercx, concm
crt ner. Feccrt nnna!
Munam kaiminam sbram
vy'sod slykts gora
stuovklis ni'kod nav
na'stroja.
Mynam xamnnxm capam
nt'co cntxrc ropa
cryonyxnnct uu'roo uav
ua'cmpo.
Manam kaiminam vienm r
(ir) slikts garastvuoklis
ne'kad nav (labas) uomas.
Y moer coca ncer
nnoxe nacrponne
nnxor ner nacrponnx.
Mo coc ncer ne n
nacrponnn.
8
8
Reits vokors staigoj sasa'knps
vysu laiku kas na pa
pruotam.
Perc noxopc craro
caca'xnnntct ntcy
naxy xac na na npyoram.
Staig saviebies rts vai vakars
visu laiku kaut kas nav
pa prtam.
Xnr xn cnt c yrp o
nuepa nce npmx ur-ro
ne no ym.
Smaida kai maja sauleite. Cmaa xa max canerx. Smaida k maija saulte. Yntercx xax mcxoe
cnntmxo.
Vacums. Saime.
Rodi = Radne
Banyuc. Canun.
Pon = Patnn
Vcums. imene.
Radinieki
Bspac1. Ceutn.
Pc1nennnxn
Kod tu esi ~ jius asat dzims ~
dzymuse?
Ko nc acar snmtct ~
stmycx?
Kad tu esi ~ js sat dzimis ~
dzimusi?
Kor rt pon ncx ~
ponnct ~ nt ponnn ct?
Cik tev ~ jums godu? Cik tu
esi vacs ~ vaca? Cik jius
asat vaci ~ vacys?
Hnx rx ~ mmc roy? Hnx ry
ecn nanc ~ nana? Hnx nc
acar nann ~ nantc?
Cik tev ~ jums (ir) gadu? Cik
tu esi vcs ~ vca? Cik js
sat vci ~ vcas?
Cxntxo re ~ nam ner?
Mes vna vacuma vnu
godu. Mes vna gods.
Mxct nnna nanyma nnny
roy. Mxct nnna roc.
Ms sam viena vcuma.
Ms sam viengadnieces.
Mt onor nspacra ra.
Mt onorxn
poncnnxn.
Es na jauna, man jau treis
unuki mozbrni.
Cct na xna, mant x rpect
ynyxn mosapnn.
Nesmu ne'maz tik jauna,
man ir jau trs mazb rni.
X ne rax yx n mono, y menx
yx rpn nnxa.
Voi Ci tu esi ~ jius asat
practs ants eneits /
practa izguojuse?
Bo Hn ry +cn ~ nc acar
npanarc +auamc
+euemc / npanara
nsryomcx?
Vai tu esi ~ js sat precjies /
precjusies?
Tt xenr ~ Bt xenrt /
smyxem?
Asmu atraits / atraite. Acmy arpartct / arparx. smu atraitnis / atraitne. X nonn / non.
Cik lela ir tova saime? Hnx nena np rona camx? Cik liela ir tava saime? Y rex ontmx cemtx?
Voi Ci tev ir bruoli, muosys? Bo Hn rx np pyonn,
myoctc?
Vai tev ir bri un msas? Y rex ecrt prtx n nn
cecrpt?
Mes tvam ar muoti bejom
ostoni, izaugom sei. Div
nmyra mozeni.
Mxct ranam ap myorn eem
ocronn, nsarom cemn.
n nymtpa mosxnn.
T vam ar mti ms bijm
astuoni, izaugm sei. Divi
nuomira mazi.
Y pon rene nac t no
ncemt, nt pocnn mcrepo.
ne mepnn mnentxnmn
mnannamn.
8
9
Voi Ci jums ir brni? Bo Hn mmc np apnn? Vai jums ir b rni? Y nac ecrt rn?
Man poai (ir) sei brni
treis puikys i treis meitinis.
Mant noma (np) cemn
apnn rpect nyxtc n
rpect mxrnnnct.
Man paai ir sei b rni trs
z ni puikas un trs
meitenes.
Y menx cam mcrepo er
rpn mntunxa n rpn
nouxn.
Cik j vaci? Cik godu jiusu
brnim?
Hnx n nann? Hnx roy
ncy apnnm?
Cik vci ir jsu b rni? Cik
gadu (ir) jsu b rniem?
Cxntxo ner nmnm rxm?
Vacuokajam dlam jau
sepadsmit, jaunuokajai
meitai tik gaden.
Banyoxaxm anam x cem-
natctmnrt, xnyoxax
mxra rnx raxntu.
Vckajam d lam jau
sepadsmit, jaunkajai
meitai tikai gadin.
Crpmemy ct ny yx
mecrnnart, mnme
uxe rntxo rnx.
Dls c leidzeigs tvam /
paejs pat iz vacuotva.
anc nnm neserc ranam /
na+mmc nanr ns nanyorana.
D ls ir uoti ldzgs t vam /
izskats pc vct va.
Ctn uent noxx na orn /
na ymxy.
Meila muote / vadakla /
veiramuote svjakrovka
Mena myorx / naaxna /
nepamyorx cierpovra
Ma mte / vdkla /
vramte
Mn nax mart / nencrxa /
cnexpnt
Lobs tvs / znts / veiratvs
svjokrys
Hoc ra()c / snyrc /
nepara()c cierpici
Labs t vs / znuots / vrat vs Xopmn orn / sxrt / cnexop
Gudra babena vace / Gudrys
vaciks
Iypa axnx nanx /
Iyptc nannxc
Gudra vcmte / Gudrs
vct vs
Y

mnax ymxa / Y

mnt
ymxa
Muns svystvs cests muoka
vysa'k.
Mynn cnntcra()c ecimi
myoxa ntca'xy.
Mans sievast vs mk visu. Mo recrt ymer nce.
Iz Juona dnys jis dora lobu
stys olu.
Hs Ronx nntc nc opa
noy cartc ony.
Uz Jniem vin brv labu
mjas alu.
Ha Hnnon ent on npnr
xopmee ommnee nn no.
Tova svysmuote cjoca
daudz oda?
Tona cnnycmyorx u:a
ast oa?
Vai tava sievasmte daudz ada? Tnox rema mnro nxxer?
C(i) daudz. Apoda vysu sovu
saimi i munu.
Hnm(n) ast. Anoa ntcy
cony camn n myny.
Juoti daudz. Apada visu savu
gimeni un ar manjuo.
uent mnro. Hanxxer ncer
nx cno cemtn n nx
mo.
A muna svysmuote cap
gordus peirgus.
A myna cnnycmyorx nan
ropyc neparyc.
Bet mana sievasmte cp
gardus gargus prgus.
A mox rema neuer nxcnte
nnporn .
Kod dlam / meitai byus
kuozys?
Ko anam / mxra tct
xyostc?
Kad d lam / meitai bs kzas? Kor y ct na / uepn
(er) cnta?
9
0
Tik jaunuokuo meita v
naguojuse.
Tnx xnyoxyo mxra nxnt
naryomcx.
Tikai jaunk meita vl nav
izgjusi pie vra.
Tntxo mnmax out eme ne
smyxem.
Cjoce ar dzjadzi atbrauks
jaunnede.
Henx ap sxn arpaxct
xnneent.
Tante ar onkuli t vuoci
atbrauks jaunned.
Terx c xe npnyr na
cnymme nene.
Krysttvam ar krystamuoti
dreii zalta kuozys.
Kptcranam ap xptcramyorn
pexn sanra xyostc.
Krustt vam ar krustmti drz
bs zlta kzas.
Y xpecrnoro n xpecrno
cxpo sonorx cnta.
Muosys meitai pleminneicai
nmyra veirs. Palyka ar
mozu brnu iz rku.
Myoctc mxra nnemnnt-
nena nymtpa nepc. Ha-
ntxa ap mosy apny ns pyxy.
Msas meitai nuomira vrs.
Palika ar mazu b rnu uz
ruokm.
Y nnemxnnnnt mep myx.
Ocrnact c mnentxnm
peenxom na pyxx.
Lai nabdoj! Izaudzsim par
vysim.
Ha naao! Hsasxcnm
nap ntcnm.
Lai neb d! Par visiem
izaudzsim lielu.
Hycrt ne ropm er! Bt pacrnm
nce nmcre.
Kas jius asat?
Ku jius dorot?
Kac nnc aca1?
Ky nnc opo1?
Kas jus sat?
Kuo jus darat?
K1o nm?
Heu nm sannue1ect?
Naradzta vna gaka. Kas
tu taida (esi)?
Hapasara nnmnx ramxa.
Kac ry raa (+cn)?
Nerdz ta viena. Kas tu tda
(esi)?
Hesnaxmax rcrtx. Tt xro
(raxx)?
Es jiusu jaunuo koluotuoja.
Byusim pazeistamys!
Cct ncy xnyo mxonyoryox.
Ftcnm nasecramtc!
Es smu jsu jaun skuoluo-
tja. Bsim pazstamas!
X nma nnax yun rentnnna.
Fem snaxmt!
Tu gribieji saceit munu
brnu vuiceituoja?
Ty rpnnen canert
myny apny nyneryox?
Tu gribji teikt manu
b rnu skuoluotja?
Tt xorna cxasrt
yun rentnnna mon x er?
Nui! Muns uzvuords ir
Grodna, a kai jiusu sauc?
Hy! Mynn ysnyopc np
Ipotnx, a xa ncy can?
J! Mans uzvrds ir Grodna,
bet k js sauc?
a! Mox ]amn nnx Ipnx, a
xax nac sonr?
Mani sauc Genupe. Pa
metrykim es Gu'nefa. A tai
mes Patmanki.
Mann can Ienmnx. Ha
merptxnm cct Iy'n+]a. A
ra mxct Harmantnnxn.
Mani sauc Genupe. Pc
metrikas smu Gu'nefa. Bet
t ms sam Patmanki.
Menx sonr Inmnx. Ho
mrpnxam x Iyn+]a. A rax
mt Hrmantnnxn.
Vuiceionuos,
izgleiteiba
Bynnenmonyoc,
nstrnen1ena
Macbas,
izgltba
Yua,
opasonnne
Asmu students / studente. Acmy cryenrc / cryentrx. Es smu students / studente. X crynr / crynrxa.
Kur tu vuics? Kyp ry nynnc? Kur tu mcies? Ie rt unmtcx?
9
1
Es vuics Latvejis
Universitat.
Cct nynyc Hartnenct
Ynnnepcnrarx.
Es mcuos Latvijas
Universitt.
X yuct n Harnn cxom
ynnnepcnrre.
I muns bruos vuicuos ite'pat. H mynn pyontct nynyoc
nrx'nart.
Ar mans brlis mcs te'pat. H mo par unrcx sect xe.
Vuics pyrmaj kurs. Bynyc nypmax xypca. Mcuos pirmaj kurs. X yuct na npnom xpce.
Kur tu dzeivoj ~ jius
dzeivojat?
Kyp ry seno ~ nc
senoxr?
Kur tu dzvuo ~ js dzvuojat? Ie rt xnnemt ~ nt xnnere?
Es dzeivoju kpmtn / pi tva
ar muoti / pi draugu / pi
pazeistams.
Cct senom xynmnrtnx / nn
rana ap myorn / nn
nasecramyc.
Es dzvuoju kuopmtn /
pie vckiem / pie
draugiem / pie pazinm.
X xnn n omexn rnn / y
pon rene / y snaxmtx.
Man ir sovs dzeivklis. Man ir
sova sta.
Mant np coc senyxnnct.
Mant np cona cara.
Man ir savs dzvuoklis. Man ir
privtmja.
Y menx cnox xnaprn pa. Y
menx cno ucrnt om.
Es reju ustobu / dzeivkli. Cct npem ycroy /
senyxnn.
Es rju istabu / dzvuokli. X cnnmm xmnary /
xnaprn py.
Ci sajamat stipendeju? Cik jei
lela?
Hn caxmar ctrnnentem?
Hnx e nena?
Vai sanmat stipendiju? Cik
t ir liela?
Bt nonyuere crnnnnm?
Kaxx on?
Man moza stipendeja, a cytim
ir leluoka. Pi myusu var
dabuot vysaidys stipendejis.
Mant mosa ctrnnentex, a
ntrnm np nenyoxa. Hn
mtcy nap ayort ntca-
tc ctrnnentenct.
Man ir maza stipendija, bet
citiem ir lielka. Pie mums
var sanemt dadas
stipendijas.
Y menx mnentxax crnnnnx,
no y pyrn x tner no-
ntme. Y nac mxno no-
nyurt psnte crnnnnn.
Es dasapeneju ar tulkuoonu
puorvesonu. Olpom
pastruodoju par gidu.
Cct acanentnem ap rynxyo-
mony nyopeecuouy. On-
nom nacrpyoom nap rny.
Es pieplnuos ar tulkuoanu.
Reizm pastrdju par gidu.
X nopartnam
nepenamn. Hnor
param +xcxypconom.
Muna draudzine struodoj
Makdonad / par
puordevieju / par deurantu
teatr / par povuoru
virieju.
Myna pasnnx crpyoo
Maxonanta / nap
nyopennem / nap
exypanry rearpn / nap
nonyopy nnpnem.
Mana draudzene strd
Makdonald / par
prdevju / par deuranti
tetr / par pavri.
Mox nopra paraer n
Maxnantc(e) /
npoannm / expntm n
rerpe / nnapom.
Kaidu kolu tu jau esi beidzs ~
beiguse?
Kay mxony ry x +cn
xstct ~ xrycx?
Kdu skuolu tu jau esi beidzis
~ beigusi?
Kaxm mxny rt yx
(o)xnunn ~ (o)xnunna?
9
2
Asmu beidzs ~ beiguse
Rzeknis Augstkolu
muokslys akademeju
pedagogisk koledu
tierdzeibys tehnikumu
muzykys kolu.
Acmy xstct ~ xrycx
Pcsxxnnct Arcrmxony
myoxcntc axaemem
nearorncxy xonexy
rnepsetc rexnnxymy
mystxtc mxony.
smu beidzis ~ beigusi
Rzeknes Augstskuolu
mkslas akadmiju
pedaggiskuo koledu
tirdzniecbas tehnikumu
mzikas skuolu.
X (o)xnunn ~ (o)xnunna
Psexnencxym nt cmym
mxny
axamnm xyxecrn
nearorn uecxn xnnex
roprnt rxnnxym
mystxntnym mxny.
Man to tik cetrys klasis cetri
klasi.
Mant ro rnx uerptc xnacnct
:empu r.acu.
Man gan ir tikai cetru klau
izgltba.
A y menx rntxo uert pe
xncca.
Tvam ar muoti nabeja
naudys, par k kol laist.
Tanam ap myorn naex na-
tc, nap xy mxona nactrt.
Vckiem nebija naudas, par
kuo skuoluot.
Y pon rene n tno ner,
urt n mxny nocnrt.
K jius studejat? Ky nc cryxxr? Kuo js studjat? uro nt nsyuere?
Es studeju tsltys /
datorzineibys / ekonomiku /
medicinu / voldys.
Cct cryxm rncnnrtc / a-
ropsnnetc / +xonomnxy /
mennnny / nonytc.
Es studju tieslietas /
datrzintni / ekonmiku /
medicnu / valuodas.
X nsyum npno /
xomntm rept / +xonmnxy /
mennn ny / xstxn .
Dls vuicuos medicinys
institut / konservatorej /
tehnikum.
anc nynyoc mennnntc
nntctrnryra / xoncepnaro-
pex / rexnnxyma.
D ls mcs medicnas
institt / konservatrij /
tehnikum.
Ctn unrcx n mennn ncxom
nncrnrre / n xoncepnar-
pnn / n rxnnxyme.
Kaida ir jiusu izgleiteiba? Kaa np ncy nstrnerea? Kda ir jsu izgltba? Kaxoe y nac opasonnne?
Man ir augstuokuo / videjuo
izgleiteiba.
Mant np arcryoxyo /
nnemo nstrnerea.
Man ir augstk / vidj
izgltba.
Y menx nt cmee / cpnee
opasonnne.
A es ni'kur nasavuicu. A cct nn'xyp nacanyny. Bet es ne'kur nemcuos. A x nnr ne yuct.
Tys nav labi kuo cikom
jauns, vajag vuiceits!
Ttc na nan xyont nn-
xom xnn, naxr nynernct!
Tas nav labi kam r jauns,
ir jmcs!
3

ro nnxo nox mno,


no yun rtcx!
Dorbs, profeseja opc, npoqecen Darbs, profesija Pa1a, npoqccnn
Kaida ir tova ~ jiusu profeseja
/ specialitate?
Kaa np rona ~ ncy
npo]ecex / ctnennannrarx?
Kda ir tava ~ jsu profesija /
specialitte?
Kaxx y rex ~ nac npo]c-
cnx / cnennntnocrt?
Par k tu struodoj ~ jius
struodojat?
Hap xy ry crpyoo ~ nc
crpyooxr?
Par kuo tu strd ~ js
strdjat?
Kem rt paraemt ~ nt
paraere?
9
3
Par oferi / koluotuoju /
sekretari.
Hap mo]epn / mxonyoryom /
cexperapn.
Par oferi / skuoluotju /
sekretri.
Bo]epom / yun renem ~ yun -
rentnnne / cexperapem.
Kur tu struodoj ~ jius
struodojat?
Kyp ry crpyoo ~ nc
crpyooxr?
Kur tu strd / js strdjat? Ie rt paraemt ~ nt
paraere?
Es remonteju pruovu
maynys, a sva struodoj
tierdz(nc)eib.
Cct pemontrxm npyony
mamtntc, a cnna crpyoo
rneps(nnn)ea.
Es remontju manas, bet
sieva strd tirdzniecb.
X pemonrn pym unnm
mamn nt, a xen paraer
n roprnne.
Kaids ir juo omots? Jis ir
iviejs driebnks

skraucs skrders.
Kac np mo omorc? Hnc
np mnnnect pnennxc

cxpantct cxpyepc.
Kds ir vina amats? Vin ir
uvjs drbnieks
skruoderis.
Kaxx y ner npo]ccnx?
On noprn.
Kaids ir juos omots? Jei
loba saimineica, taisa
goldus kuozom.
Kac np moc omorc? E
noa camnnena, raca
ronyc xyosom.
Kds ir vinas amats? Vina
ir laba saimniece, taisa kzu
galdus.
Kaxx y nee npo]ccnx?
On xopmax xosxxa,
naer cnente cront .
Kaids ir juo jamamais omots?
Jis ir ndalis vadeituojs.
Kac np mo nxmamac
omorc? Hnc np
nyannct naeryoct.
Kds ir vina ienmamais
amats? Vin ir nuodaas
vadtjs.
Kaxx y ner nxnocrt?
On pyxonon rent
orennnx.
Kaidu omotu jei jam?
Niule jei jau golvonuo
gruomotvede bugalcers.
Kay omory e nxm?
Hnnx e x ronnonyo
rpyomornex oyea.epc.
Kdu amatu vina ienm?
Pat'laban vina ir jau
galvn grmatvede.
Kaxm nxnocrt on
sannmer? Tenpt on
yx rnnnt yxrnrep.
Lauks / Dzeraun ir lels
bezdorbs.
Haxyc / sepanx np nenc
esopc.
Laukuos / Sds ir liels
bezdarbs.
Ha cen / B epnne ontmx
esparnna.
Kai var lauks byut
bezdorbs?! Turi lpus,
audzej, k gribi, i vysod
byusi paieds!
Ka nap naxyc trt
esopc?! Typn nynyc,
asx, xy rpnn, n ntco
tcn nanetct!
K var laukuos bt bezdarbs?!
Turi luopus, audz, kuo
gribi, un vienm r bsi
padis!
Kax mxer n epnne trt
esparnna? epxn cxor,
ntpmnna, uro xuemt
n ncer emt ctr!
Es gribieju saceit, ka tim, kas
dzeivoj lauks, nav vasts
dorba. Par't gryut(s)
gryui ar naudu.
Cct rpnnem canert, xa
rnm, xac seno naxyc,
na nantctrtct opa.
Hap'ry rptr(c) rptmn
ap nay.
Es gribju teikt, ka tiem, kas
dzvuo laukuos, nav valsts
darba. Tpc ir grti ar
naudu.
X xorn cxasrt, uro y rex,
xro xnner n epnne, ner
rocypcrnenno part.
Ho+romy rpno c
entrmn.
9
4
Tei jau cyta runa! Te x ntra pyna! T jau cita runa! 3

ro pyre no!
Kur jius nddat pnu, gali,
cytak, kuo poim navajag?
Kyp nc nyyar nnny,
rann, ntraxy, xyo nomnm
nanaxr?
Kur js nuoduodat pienu, gau,
citu kuo, k paiem
nevajag?
Ky nt caere monox,
mxco, pyre nce, uer
camn m ne no?
Myusu saimei ir privats
veikals magazins i
kafejneicau.
Mtcy camx np npnnarc
nexanc +aeasuu n
xa]enena.
Msu gimenei ir privts
veikals un kafejnca.
Y nme cemtn ucrnt
marasn n n xa].
Man ir sova firma, sovs
bizness.
Mant np cona ]npma, coc
nsnecc nsnecc.
Man ir sava firma, savs
bizness.
Y menx cnox ]n pma, cno
n snec.
Es turu sovu darbneicu i
benzina tanku.
Cct rypy cony apneny n
entsnna ranxy.
Man piedr sava darbnca un
benzntanks.
X nmm cnom macrepcxm n
ensosanpnxy.
Es struodoju ryupneic
zavod / kol / firm.
Cct crpyoom ptnnena
saeooa / mxona / ]npma.
Es strdju rpnc / skuol /
firm.
X param na sane / n
mxne / n ]n pme.
Struodoju mainuos / treis
dnys nede.
Crpyoom manmoc / rpect
nntc neenx.
Strdju mains / trs dienas
ned.
X param nocmnno / rpn
nx n nenm.
Struodoju pussldz / Man ir
pus'trys sldzis staukys.
Crpyoom nyctcnysx /
Mant np nyc'yrptc
cnysnct cmavric.
Strdju pussluodz / Man ir
pus'uotras sluodzes.
X param na noncrnxn / Y
menx nonropt crnxn.
(Niule) es bez dorba / Asmu
bezdarbnks / bezdarbneica.
(Hnnx) cct es opa / Acmy
esapnnxc /
esapnena.
(Palaik) man nav (pastvga)
darba / smu bezdarbnieks
/ bezdarbniece.
(Ceuc) y menx ner (nocro-
xnno) part / X espa-
rnt / esparnax.
Bruos izdd gruomotys
nsadorboj ar izdevieja
darbeibu. Jim ir sova
izdevnceiba i tipografeja.
Fpyontct nsy rpyomortc
nycaopo ap nstennex
apey. Hnm np cona
nstennnea n
rnnorpa]ex.
Brlis izduod grmatas
nuodarbuojas ar
izdevjdarbbu. Viniem ir
sava izdevniecba un
tipogrfija.
Fpar nsaer xnn rn
sannmercx nsrentcxo
xrentnocrtm. Y nnx
ecrt cnoe nsrentcrno n
rnnorp]nx.
Tiergoju ar syltuos molys
auglim i duorzinim. Munai
svai ir pucu puku veikals.
Tneprom ap ctnryoc montc
arnnm n yopsnnnm.
Myna cnna np nyuy
nyxm nexanc.
Es tirguojuos ar dienvidu
augiem un drzeniem.
Manai sievai ir puku
veikals.
X roprm m xntmn
]pxramn n onommn. Y
mo xent nnerunt
marasn n.
9
5
Kaidys niule ir tierga cenys
Reig? Kai kam.
Katc nnnx np rnepra
n+ntc Pera? Ka xam.
Kdas palaik ir tirgus cnas
Rg? K kurai precei.
Kaxn e ceuc nnt na pt nxe
n Pn re? Cmorpx na uro.
Cik leli ir ndkli? Var
cst!
Hnx nenn np nyyxnn?
Bap nnctrt!
Cik lieli ir nuoduoki?
Pacieami!
Hanrn ontmn e?
Tepnn mo!
Mafeja namaisa? A de kuo
tlaik policeja!
Ma]ex namaca? A ent
xyo rynax nonnnex!
Vai mafija netrauc? Kam
tad nez btu policija!
M]nx ne memer? A
nonn nnx na uro!
Pasau[a redziejums,
uzskoti
Hacann pesnemuc,
yscxo1n
Uzskati Mnponosspnne,
nsrnnm
Bazneica,
ticeibys vaicuojumi
Bastnenna,
1nnenmc nannyomun
Baznca,
ticbas jautajumi
Hpxont,
nonpcm npm
Kam tu tici ~ jius ticit tu
virej ~ jius virejat?
Kam ry rnnn ~ nc rnnnrt
ry eupe ~ nc eupem?
Kam tu tici ~ js ticat? Bo ur rt npnmt ~ nt
npnre?
Kaidys tu ~ jius ticeibys? Katc ry ~ nc rnnetc? Kdas ticbas tu esi ~ js sat? Kax rt ~ nt npt?
Asmu kristeigs cylvks /
nakrykuons / poguons.
Naasmu kristeits ~ kristeita.
Acmy xpnctrerc ntnnaxc /
naxpnmxyonn / noryonn.
Haacmy xpnctrerc ~
xpnctrera.
Es smu kristietis /
nekristtais / pagns. Es
nesmu kristts ~ kristta.
X xpncrnnnn / nexpement
nxpncrt / xst unnx. X ne
xpement ~ ne xpemenax.
Asmu katuos, i sva katuolte.
Mes te vysi katuoli
kataliki.
Acmy xaryontc, n cnna
xaryonnrx. Mxct rx ntcn
xaryonn rama.uru.
smu katuolis, un ar sieva ir
katuoliete. Ms eit visi
sam katuoticgie.
X xarnnx, n xen rxe
xaronn uxa. Mt sect nce
xarnnxn.
Poi asam kristeiti, i brni vysi
nkristeiti.
Homn acam xpnctrern, n
apnn ntcn nyxpnctrern.
Pai sam kristti, un ar b rni
visi ir kristti.
Cmn xpemente, n rn nce
xpemente.
Mes utari luterani. Mxct nmrapn nyrepann. Ms sam luterni. Mt nmrepne.
Latgol ir daudz staraveru
j skaituos vacuos krvu
ticeibys auds.
Harrona np ast crapanepy
n cxaryoc nanyoc
xpnny rnnetc nxtct.
Latgal ir daudz vcticbnieku
vini skaits vcs krievu
ticbas prstvji.
B Harrnnn mnro crapon-
pon crapoopxnen
onn cunrmrcx
npecrann renxmn crpo
pccxo npt.
9
6
A kur j lyudzs?
Staraverim ir sovys
ma'lennuos.
A xyp n ntsac?
Crapanepnm np contc
ma'nennyoc.
Bet kur vini ldz Dievu?
Vcticbniekiem ir savi
lganu nami.
A re onn mnxrcx? Y
craponpon ecrt cnon
monntnte om.
Muns kaimins sbris ir
pareizticeigais, j t staigoj
iz pareizticeigs bazneicu.
Mynn xamnntnt capnct
np napcstrnnerac, n
nr cmaeo ns napcst-
rnneryc astneny.
Mans kaimin ir pareizticgais,
vini apmekl pareizticguo
bazncu.
Mo coc npanocnnnt,
onn xxr n npanocnnnym
npxont.
Latvej bez katuou, utaru,
pareizticeigs i staraveru ir
v baptisti.
Hartnex es xaryonm,
nmrapy, napcstrnneryc
n crapanepy np nxnt
anrnctrn.
Latvij bez katuoiem,
luterniem, pareizticgajiem
un vcticbniekiem ir vl
baptisti.
B Hrnnn xpme xarnnxon,
nmrepn, npanocnnntx n
craponpon ecrt eme
anrn crt.
A kaida ir ydu ticeiba? J
tic Moizea Mozus
muoceibai.
A xaa np xty rnnea?
Hn rnnt Mosema
Mosyc myonea.
Bet kda ir ebreju ticba?
Vini tic Mzus mcbai.
A y enpen xaxx npa?
Onn cnymr yunnm
Moncx.
Ni Dvam, ni valnam natic
ateisti, j ir bezdvi
bez'boniki.
Hn nnam, nn nannam narnnt
arenctrn, n np estnnn
oes'oo+uuru.
Ne Dievam, ne vlnam netic
ateisti, vini ir bezdievji.
Hn n Fra, nn n uepra ne
npxr aren crt, onn
esxnnxn.
Pistuos Gorods ir krinaiti
i v cytu ticeibu auds.
Hnntcaryoc Iopoyc np
xpnmnanrn n nxnt ntry
rnney nxtct.
Pils ts ir krinati un vl citu
ticbu audis.
B ropox crt xpnmnan rt n
nm n (eme) pyrn x
penn rn.
Muns tvs ar muoti ir katuoli, i
es katuos.
Mynn ra()c ap myorn np
xaryonn, n cct xaryontc.
Mani vcki ir katuoi, un es
smu katuolis.
Mon pon renn xarnnxn, n x
xarnnx.
Tev ir kaids pazeistams
bazneickungs?
Tx np xac nasecramc
astnenxynrc?
Vai tev ir kds pazstams
mctjs?
Y rex ecrt (xax-nnyt)
snaxmt cnxmnnnx?
Muns kolys draugs vuicuos
goreigaj seminar.
Mynn mxontc parc ny-
nyoc roperax cemnnapa.
Mans skuolas draugs mcs
gargaj seminr.
Mo mxntnt pyr unrcx
n yxnno cemnnpnn.
Muns bruolns srodnais
bruojs ir dominikanu mks.
Aglyun jim ir klsters
kjators.
Mynn pyonann cpoouac
opyo.ici np omnnnxanm
myxc. Arntna nm np
xnyctrepc r.umopc.
Mans brl ns ir dominiknu
mks. Agluon viniem ir
kluosteris.
Mo nom pont par
monx-omnnnxnen. B
Arnne y nnx monacrt pt.
9
7
Jius bi ejat ejte iz
bazneicu?
Hnc nxn cxr crx ns
astneny?
Vai js biei ejat baznc? Bt ucro xnre n npxont /
xocren?
Dnys nav, kod es t
nabyutu(m) bejs. Bazneic
man teik vgluok.
nntc na, xo cct rn na-
try(m) ect. Fastne-
na mant rex nnrnyox.
Nav tdas dienas, kad es tur
nebtu bijis. Baznc man
kst vieglk.
H nx ner, uro x ram ne
tn. B npxnn / xocrene
mne crannnrcx nrue.
Mums ir ci lobs
bazneickungs.
Mymc np nnmn noc
astnenxynrc.
Mums ir uoti labs mctjs. Y nac uent xopmn
cnxmnnnx.
Myusu bazneickungs jau vacs,
i juo dmuoona vaca.
Mtcy astnenxynrc x
nanc, n mo ymyomona
nana.
Msu mctjs ir jau vcs, un
ar vina duomana ir
nuovcuojusi.
Ham cnxmnnnx yx crpt,
n er mtmnnne ycrapno.
Es mu eimu idu staigoju
tik iz svtdnu
dvakolpuojumu.
Cct nmy +my uoy
cmaeom rnx ns cnannm
nnaxonnyommy.
Es apmeklju tikai svtdienas
dievkalpuojumus.
X xox rntxo na
nocxpcnte
orocnyxnnx.
Svtdns bazneic daudz
auu, a man pateik klusums
i mrs.
Cnannxct astnena ast
nxxy, a mant narex
xnycymc n mnpc.
Svtdiens baznc ir daudz
auu, bet man patk
klusums un miers.
B nocxpecnte n npxnn
mnro napa, a mne
npnnrcx rnmnn n nox.
Iz bazneicu es mu vokors. Pi
myusu mise septenuos
stunds.
Hs astneny cct nmy
noxopyc. Hn mtcy mncx
cenrenmoc cryntxct.
Uz bazncu es eju vakaruos.
Pie mums mise ir pulksten
septinuos.
B xocren x xox no neuepm.
Cnxrx mcca y nac n cemt
uacn.
Man pateik varganu muzyka i
bazneicys dzsmis, voska
svecu i vyroka smuords.
Mant narex napranm
mystxa n astnentc
snctmnct, nocxa ctnxuy n
ntpoxa cmyopc.
Man patk rgemzika un
bazncas dziesmas, vaska
svecu un vraka smara.
Mne npnnrcx oprnnax
mstxa n nepxnnte
ncnn, snax nocxont x
cnue n nana.
Reizi mienes mu pi grku
syudzieonys.
Pcsn mnenecn nmy nn rpaxy
ctsnemontc.
Reizi mnes eju pie
gr ksdzes.
Pas n mcxn x xox na
n cnonet.
Voi (pi) jiusu kol ir ticeibys
muoceibys stundis?
Niule ir.
Bo (nn) ncy mxona np
rnnetc myonetc
cryntnct? Hnnx np.
Vai pie jums / jsu skuol ir
ticbas mcbas stundas?
Tagad ir.
Y nac n mxne ecrt ypxn
npt? Tenpt ecrt.
Ci daudzi brnu t iz js? Iz
js vysim vajag t?
Hn asn apny nr ns m c?
Hs m c ntcnm naxr nrt?
Vai daudz b rnu ts apmekl?
Vai ts ir obligtas visiem?
Mnro er na nnx xnr?
Onn nx ncex oxsrentnt?
9
8
Ticeibys muoceibys vt var t
iz etikys stunu.
Tnnetc myonetc nnra
nap nrt ns +rnxtc cryntxy.
Ticbas mcbas viet var
apmeklt tikas stundas.
Bmcro ypxon npt mxno
nocemrt sanxrnx no +rnxe.
Politika Honn1nxa Politika Honn 1nxa
Cik Latvej ir (politisks)
parteju?
Hnx Hartnex np
(nonnrncxyc) naprem?
Cik Latvij ir (politiskuo)
partiju?
Cxntxo n Hrnnn
(nonnrn uecxnx) nprn?
Nazynu, cik, tik zynu, ka c
daudz.
Hastny, nnx, rnx stny, xa
nnm ast.
Nezinu, cik, tikai zinu, ka uoti
daudz.
He snm, cxntxo, snm
rntxo, uro uent mnro.
Kur partej tu esi ~ jius asat? Kypa naprex ry +cn ~ nc
acar?
Kur partij tu esi ~ js sat? B xax rt ~ nt nprnn?
Naasmu ni'vn i nasataisu
stuots.
Haacmy nn'nnna n nacaracy
cryornct.
Nesmu ne'vien un netaisuos
stties.
Hn n xax, n ncrynrt ne
conpmct.
Parteju programuos moz kuo
konkreta. Vysys tik k
na'vin sla.
Haprem nporpamyoc mos xyo
xonxpera. Btctc rnx xy
na'nnnt cyna.
Partiju programms ir maz k
konkrta. Visas tikai kaut
kuo suola.
B nporpmmax nprn mno
xonxprnoro. Bce rntxo
ur-nnyt oemmr.
K tyvuok vielieonom, t
vairuok slejumu.
Ky rtnyox nnennemonom, ry
napyox cynemmy.
Juo tuvk vlanm, juo
vairk suoljumu.
uem nn xe x nt opam, rem
ntme oemnn.
Myusu vasts politikim gryuts
byut vnuotim.
Mtcy nantctrtct
nonnrnxnm rptrc trt
nnnyornm.
Msu valsts politikiem ir grti
bt vienuotiem.
Honn rnxam nme crpnt
rpno trt en ntmn.
Man pateik / napateik myusu
vadeibys politika.
Mant narex / nanarex
mtcy nantetc
nonnrnxa.
Man patk / nepatk msu
valdbas politika.
Mne npnnrcx / ne npnnrcx
nonn rnxa nmero
npann rentcrna.
Vadeiba par daudzi vers iz
Austrumu / Rtumu.
Bantea nap asn nepac
ns Acrpymy / Pnrymy.
Valdba prk daudz skats uz
Austrumiem / Rietumiem.
Hpann rentcrno cnn mxom
mnro cmrpnr na Bocrx /
na 3na.
Myusu ekonomika beja c
atkareiga nu Krvejis, niule
nu Eiropys Savneibys.
Mtcy +xonomnxa ex nnm
arxapera ny Kpnnenct,
nnnx ny 3pontc
Cannnetc.
Msu ekonmika bija uoti
atkarga nuo Krievijas,
tagad nuo Eirpas
Savienbas.
Hma +xonmnxa uent sann -
cena or Poccn n, renpt
or Enponcxoro Com sa
Enpocom sa.
9
9
Labi, ka mes Eiropys
Savneib niule myusu
ni'vns nakaruos!
Han, xa mxct 3pontc Ca-
nnnea nnnx mtcy
nn'nnnn nanxapyoct!
Labi, ka ms sam Eirpas
Savienb tagad ms
ne'viens neiekaruos!
Xopom, uro mt n
Enpocom se renpt nac
nnxr ne sanom er!
Atbuodui mums t sa'juzi
tik vns beidzs, jau tr
vyd!
Aryoymn mymc rn ca'msn
rnx nnnn xsnct, x
yrpa nta!
Apnikuas mums ts
savienbas tikkuo nuo
vienas lauk, t uotr iek!
Haonn nam +rn com st
rntxo ns onor nt mnn,
cpsy n pyr!
Vadeiba moz guodoj par
lauku audim i pensionarim.
Bantea mos ryoo nap
naxy nxnm n
nentcnonapnm.
Valdba par maz rpjas par
lauku audm un
pensionriem.
Hpann rentcrno mno
sarnrcx o cntcxnx
xn renxx n nencnonpax.
Latvejis lauks tik'pat kai nav
lobu ceu.
Hartnenct naxyc rnx'nart
xa na noy nenm.
Latvijas laukuos tik'pat k nav
labu ceu.
B epnne n Hrnnn nourn
ner xopmnx opr.
Vysi mei izgrzti i puordti. Btcn mexn nsrpnstrn n
nyopyrn.
Visi mei izzg ti un
prduoti.
Bce nec nt pynent n
npant.
Vac auds pistuos gorods
dzeivoj gryutu dzeivi /
gryuts apstuoks.
Bann nxtct nnntcaryoc ro-
poyc seno rptry se-
nn / rptryc ancryoxnm c.
Vcie audis pils ts dzvuo
grtu dzvi / grtuos
apstkuos.
Crpte nm n n ropox
xnnr rpno / n rpntx
ycnnnxx.
Jaun brauc pa'celi iz Ireju,
Angleju ci v kur na'vin.
Xnn pan na'nenn ns
Hpem, Anrnem nn nxnt
xyp na'nnnt.
Jaunie brauc pruom uz
riju, Angliju vai vl uz kaut
kurieni.
Monot e yesxmr n
Hpnnnm, nrnnm nnn
eme xy-nnyt.
Par k jius bolsuojot
paguojuajuos Saeimys
vielieonuos?
Hap xy nc oncyoer
naryommamoc Ca+mtc
nnennemonyoc?
Par kuo js balsuojt
pagjuajs Saeimas
vlans?
3a xor nt ronoconnn na
npmntx nt opax n
Cem?
Pi myusu tai navaicoj. Tei
kotra poa pryvata lta.
Hn mtcy ra nanano. Te
xorpa noma npnnara nnra.
Pie mums t nejaut. T ir
katra privta lieta.
Y nac +roro ne cnpmnnamr.
3

ro nn unoe no xxoro.
K jius vieliejot par
prezidentu?
Ky nc nnnenneer nap
npesnenry?
Kuo js ievljt par
prezidentu?
Kor nt nt pann n
npesnnrt?
Latvej prezidentu vielej
Saeima.
Hartnex npesnenry nnenx
Ca+ma.
Latvij prezidentu vl
Saeima.
B Hrnnn npesnnra
ntnper Cem.
Pi myusu prezidents niule
puiss.
Hn mtcy npesnenrc nnnx
nyctct.
Mums prezidents tagad ir
vrietis.
Y nac npesnnr renpt
myxun na.
1
0
0
K jius vieliejot povadeib? Ky nc nnnenneer
nomnantea?
Kuo js ievljt pavaldb? Kor nt nt pann n
camoynpannnne?
Par laimi, itreiz vysus
sovejs. Jauds, kur te'pat
dzeivoj i vysu labi zyna par
mums.
Hap namn, nrypcst ntcyc
conem c. Hxtct, xypn
rx'nart seno n ntcy
nan stna nap mymc.
Par laimi, uoreiz visus
savjuos. Jaudis, kuri te'pat
dzvuo un visu labi zina par
mums.
K cucrtm, n +ror pas ncex
cnon x. Hm, xorpte
sect xe xnnr n nce
xopom snmr o nac.
Es naguoju bolsuot, man
politika ir atbuoduse.
Cct naryom oncyort, mant
nonnrnxa np aryoycx.
Es negju balsuot, man
politika ir apnikusi.
X ne xon n ~ ne xon na
ronoconrt, mne nonn rnxa
naona.
Man tai'pat. Tik vielieonuos
es psadolu vys'leidza.
Mant ra'nart. Tnx
nnennemonyoc cct
nncaony ntc'nesa.
Man t'pat. Tikai vlans es
piedaluos tik un t.
Mne rxe. Ho n nt opax x
yucrnym nce pann.
Vys jau kod das i lobuoki
laiki.
Btc x xo anct n noyoxn
naxn.
Gan jau kaut kad pienks ar
labki laiki.
Hpnr xor-nnyt n
numne npemen.
Dzeivuosim redzsim. A ka
n, myusu brni redzs.
senyocnm pcsxcnm. A
xa na, mtcy apnn
pcsxct.
Dzvuosim redzsim. Bet ja
ne, msu b rni redzs.
Hoxnnem ynn nm. A cnn
ner, nmn rn ynn xr.
Vysam sovs laiks. Niule
kai ir, tai juodzeivoj.
Btcam coc naxc. Hnnx
xa np, ra moseno.
Visam savs laiks. Tagad k
ir, t jdzvuo.
Bcem cnoe npmx. Tenpt
xax crt, rax n xnnn .
Ce[uojums Henmomuc Ce[uojums Hy1emc1nne
Vyspuoreiga rakstura
izasacejumi
Bmcnyopenra paxc1ypa
nsacanemun
Vispargas
frazes
mne
qpsm
Braucu iz Sibiri / Latveju. Fpany ns Cnnpn / Hartnem. Braucu uz Sibriju / Latviju. X y n Cnn pt / n Hrnnm.
Kod tu brauc ~ jius braucat? Ko ry pant ~ nc
panar?
Kad tu brauc ~ js braucat? Kor rt emt ~ nt ere?
Es izbraucu reit ap pudnem /
trednis vokor.
Cct nspany per an nymn
nxm / rpemnnnct noxopa.
Es izbraucu rt pusdienlaik /
tredienas vakar.
X y snrpa n nnent / n
cpy nuepom.
1
0
1
Iz cik gara laika tu brauc ~ jius
braucat?
Hs nnx rapa naxa ry pant
~ nc panar?
Uz cik ilgu laiku tu brauc ~ js
braucat?
Kax nanro rt emt ~ nt
ere?
Iz nedelis / Iz desmit dnu / Iz
mienea.
Hs neennct / Hs ectmnrt
nny / Hs mnenema.
Uz nedu / Uz desmit dienm
/ Uz mnesi.
Ha nenm / Ha cxrt ne /
Ha mcxn.
Voi jius brauksit ar vicni
pojezdu?
Bo nc paxcnrt ap
nnntnnnn noesoy?
Vai js brauksit ar vilcienu? Bt noere na nese?
Nui, es brauku ar vicni. Hy, cct paxmy ap
nnntnnnn.
J, es brauku ar vilcienu. a, x noy na nese.
Ka byutu nauda, liduotu(m),
tik kur j jimt?
Ka try naa, nnyory(m),
rnx xyp m nmrt?
Ja btu nauda, es liduotu, tikai
kur tuo nemt?
Ft nn t ntrn, nern ~ ne-
rna t, no re nx nsxrt?
Kod jius atsagrzsit
grizsites?
Ko nc arcarpnstcnrt
epusicumci?
Kad js atgriezsities? Kor nt nepnerect?
Piec diveju nedeu / Piec
pus'tra mienea.
Hnent nnem neenm /
Hnent nyct'yrpa mnenema.
Pc divm nedm / Pc
pus'uotra mnea.
upes ne nenn / upes
nonrop mcxna.
Man vajag salikt smu
sumku ceam.
Mant naxr cannxrt cymy
cy+ry nenxm.
Man vajag sakravt suomu
ceam.
Mne no ynoxn rt cmxy n
opry.
Ci beletus jau npierkot? Hn eneryc x nynnepxor? Vai bietes jau nuopirkt? Fnnrt yx xynn nn?
V n. V ir laika. Bxnt na. Bxnt np naxa. Vl ne. Vl ir laiks. Eme ner. Eme ecrt npmx.
Nui, jau sen vyss sapierkts. Hy, x cent ntcc cannepxrc. J, jau sen viss sapirkts /
iegdts.
a, yx ann nce xnneno.
Beja garum garuo rynda, a
izstuoviejom.
Fex rapym rapyo ptna, a
nscryonneem.
Bija gargar rinda, bet
izstvjm.
Ftn nn nnax uepet, no
nt croxnn.
Nabeja ni'kaidys ryndys. Haex nn'xatc ptntc. Nebija ne'kdas rindas. H tno nnxax uepen.
Beletus var npierkt i
autobus.
Feneryc nap nynnepxrt n
aroyca.
Bietes var nuopirkt ar
autobus.
Fnnrt mxno xynn rt n n
anryce.
V lobuok internet. Naesi
raudzejs ~ raudzejuse?
Bxnt noyox nntrepnera!
Ha+cn pasect ~
pasemcx?
Vl labk internet! Neesi
mginjis ~ mginjusi?
Eme nume n nnrepnre!
Hponan ~ nponana
(xor-nnyt)?
Mums vajag pasasteigt
paskubynuot.
Mymc naxr nacactrxrrt
nacxytnyort.
Mums ir jpasteidzas. Ham no noroponn rtcx.
1
0
2
Pavadeiu Palaisu tevi ~
jius iz sta(n)ceju / iz
autobusu pstuotni / lidstu.
Hanaemy Hanacmy renn
~ nc ns cra(nt)nem / ns
aroycy nncryortnn /
nnycry.
Pavadu tevi ~ js uz staciju /
uz autobusu pieturu /
liduostu.
X nponox rex ~ nac na
crnnnm / na anrycnym
ocrannxy / n a+ponpr.
Atu tevi sagaideit, tikai
pasoki, kod.
Arnmy renn caraert,
rnxa nacoxn, xo.
Atnku tevi sagaidt, tikai
pasaki, kad.
X npn rex ncrprnrt,
rntxo cxaxn , xor.
Gribim jiusu sagaideit nu
vicna / nu autobusa.
Ipnnm ncy caraert ny
nnntnnnx / ny aroyca.
Gribam js sagaidt nuo
vilciena / nuo autobusa.
Xorn m nac ncrprnrt c
nesa / c anryca.
Lyudzu, iz sta(n)ceju / iz
lidstu / iz pstuotni!
Htsy, ns cra(nt)nem / ns
nnycry / ns nncryortnn!
Ldzu, uz staciju / uz liduostu
/ uz piesttni!
Hoxnycra, na crnnnm / n
a+ponpr / na npn crant!
Suocs pasairu kuopona! Cyonac nacaxnpy
nxyonmona!
Skas pasaieru iekpana! Haunnercx nocxa
naccaxn pon!
Laimeigu ceu! Hamery nenm! Laimgu ceu! Cuacrnn noro nyrn !
Iz (dreizu) sasaredzieonu! Hs (pesy) cacapesnemony! Uz (drzu) redzanuos! o (cxporo) cnnnnx!
Viestnceiba Bnect1tnn nena Vstniecba B nocntc1ne
Grybu nbraukt sabraukuot
iz Latveju. Reit suoku
kuortuot dokumentus.
Ipty nypaxrt
caopavryomi ns Hartnem.
Per cyoxmy xyopryort
oxymenryc.
Gribu aizbraukt uz Latviju. Rt
sku krtuot dokumentus.
Xou csnrt n Hrnnm.
3nrpa naun o]opmnxrt
oxymnrt.
Kuo vajag, kab dabuot vizys? Kyo naxr, xa ayort
nnstc?
Kuo vajag (iesniegt), lai
dabtu vzu?
uro nxno, urt nonyun rt
nn sy?
Vajag salaseit vysus
dokumentus, kuo
viestnceiba prosa, sngt
nformieonai i gaideit.
Baxr canacert ntcyc oxy-
menryc, xyo nnectrtnnne-
a npoca, nctnxrrt ny]op-
mnemona n raert.
Vajag savkt visus
dokumentus, kuo
vstniecba prasa, iesniegt
nuoformanai un gaidt.
Ho coprt nce oxymn-
rt, xorpte rpyer
nocntcrno, nort na
o]opmnnne n xart.
Kur atsarn Latvejis
viestnceiba Moskov?
Kyp arcapyn Hartnenct
nnectrtnnnea Mocx(o)na?
Kur atruodas Latvijas
vstniecba Maskav?
Ie naxnrcx nocntcrno
Hrnnn n Mocxn?
Ca'plygina neic treis. Ha'nntrnna yntnena rpect. Ca'pligina iel trs. Ha nnne uannt rnna rpn.
Kai da tnnis tikt? Ka a rnnnnnct rnxrt? K uz turieni tikt? Kax ry oprtcx?
1
0
3
Vajag braukt ar metro da
sta(n)cejai Cystyje Pru'dy.
Baxr paxrt ap merpo a
cra(nt)nex utcrte
Hpy't.
Vajag braukt ar metr ldz
pieturai Cistije Pru'di.
Ho xart na merp o
crnnnn un crte Hpyt .
Kur t var padt sngt
dokumentus de vizys?
Kyp rn nap nayrt nctnxrrt
oxymenryc ent nnstc?
Kur tur var iesniegt
dokumentus vzai?
Ie ram mxno nort
oxymnrt nx nn st?
eja viestnceibys Konsularaj
da ir nu krsneicys.
Krviski nu Bo'oj
Hari'tonjevskij.
H

ex nnectrtnnnetc
Koncynapax anx np ny
mxapcyntnentc.
Kpnnnctxn ny Font'mo
Xapn'rontecxn.
Ieeja vstniecbas Konsulraj
da ir nuo k rsielas.
Krieviski nuo Bo'oj
Hari'tonjevskij.
Bxo n Kncyntcxn orn
nocntcrna co cropont
nepenxa. C Fontmro
Xapnrntencxoro.
Kod t pjam dokumentus? Ci
kotru dnu pjam? Kod jim
pudnis?
Ko rn nnxm oxymenryc?
Hn xorpy nny nnxm? Ko
nm nymnnnct?
Kad tur pienm dokumentus?
Vai katru dienu pienm?
Kad viniem ir pusdienu
prtraukums?
Kor ram npnnnmmr
oxymnrt? Kxt ent
npnnnmmr? Kor y nnx
oennt nepept n?
Viestnceiba dokumentus
pjam nu devenu da
divpadsmit (9:0012:00) i
nu stundis da diveju (13:00
14:00). Sastdns nastruodoj
nadora.
Bnectrtnnnea oxymenryc
nnxm ny enenm a
nnatctmnrt n ny
cryntnct a nnem.
Cactnnxct nacrpyoo
naopa.
Vstniecba dokumentus
pienm nuo deviniem ldz
divpadsmitiem (9:00
12:00) un no vieniem ldz
diviem (13:0014:00).
Sestdiens nestrd.
Hocntcrno npnnnmer
oxymnrt c enxrn o
nennarn (9:0012:00) n
c ucy o nx (13:00
14:00). Ho cyram ne
paraer.
Cik dnu laik vizu nformej?
Cik (garai) vajag gaideit?
Hnx nny naxa nnsy
ny]opmx? Hnx (rapa)
naxr raert?
Cik dienu laik vzu
nuoform? Cik (ilgi) vajag
gaidt?
B reunne cxntxnx ne
o]opmnxmr nn sy? Kax
nro no xart?
Kai kuram. Ka kurs brauc nu
Sibira, tam sataisa jau iz
trys dnys. Cytureiz
tam pat dn.
Ka xypam. Ka xypc pan ny
Cnnpa, ram caraca x ns
yrptc nntc. Htrypcst
rama nart nna.
K kuram. Ja kds brauc nuo
Sibrijas, tam sataisa /
nuoform jau uz nkamuo
dienu. Dareiz taj pa
dien.
Kom xax. cnn xr-nnyt
er ns Cnn pn, rom
o]opmnxmr yx na
cnymmn ent. Hnor
n ror xe ent.
Kaidu dokumentu vajag de
vizys?
Kay oxymenry naxr ent
nnstc?
Kdus dokumentus vajag
vzai?
Kaxn e oxymnrt nyxnt
nx nn st?
1
0
4
Pats golvonais pareizi
aizpideit anketu ar zinom
par sevi. J ndd reiz ar
pasi.
Hartct ronnonac napcsn
astnnntert anxery ap
snnem nap cenn. R

nyy
pcsx ap nacn.
Pats galvnais pareizi
aizpildt anketu ar zinm
par sevi. Tuo nuoduod reiz
ar pasi.
Cmoe rnnnoe npnnntno
sannnnrt anxry co cn-
ennxmn o ce. Ee oram r
nmcre c ncnoprom.
Krvejis pasi? Kpnnenct nacn? Vai Krievijas pasi? Poccn cxnm ncnoprom?
N, uorzemu! Vajag taidu
sataiseit jau sov dzeivis
vt.
Ha, yopsemy! Baxr ray
caracert x cona
sennct nnra.
N, rzemju! Tdu vajag
sagatavuot jau sav
dzvesviet.
Her, c nnocrpnntm! Er
no o]pmnrt eme no
mcry xn rentcrna.
I tys vyss? H rtc ntcc? Un tas ir viss? H +ro nce?
N, v vajag diveju kartenu
treis ar pusi reiz cetri ar pusi
centimetru (3,5 4,5 cm)
lelum i veseleibys
apdrsynuoonys polisis.
Ha, nxnt naxr nnem xaprxnm
rpect ap nycn pcst
uerpn ap nycn nentrn-
merpy nenyma n necene-
tc anpyctnyomontc
nonncnct.
N, vl vajag divu fotogrfiju
trsarpus reiz cetri ar pusi
centimetru (3,5 4,5 cm)
formt un veselbas
apdruoinanas polisi.
Her, eme no ne
]ororp]nn pasmpom rpn
c nononn no na uert pe c
nononn no canrnmrpa
(3,5 4,5 cm) n nnnc me-
nnn ncxoro crpaxonnnx.
Kartenu vajag kruosains voi
var byut malniboltuos?
Kaprxnm naxr xpyocanyc
no nap trt
mannnonryoc?
Vai fotogrfijm jbt
krsainm vai var bt ar
mlnbalts?
uororp]nn onxnt trt
nnernt e n nn mryr trt n
uepno-nte?
Var taidys i taidys. Bap ratc n ratc. Var bt gan vienas, gan uotras. Mryr trt raxn e n raxn e.
A kur var dabuot polisis? A xyp nap ayort nonncnct? Bet kur var dabt polisi? A re mxno o]pmnrt
nnnc?
Pi viestnceibys struodoj
nazcik firmu, juos vysu
dreii sataisa nformej.
Hn nnectrtnnnetc
crpyoo nastnnx ]npmy,
moc ntcy pexn caraca
ny]opmx.
Pie vstniecbas strd
vairkas firmas, ts visu tri
sataisa nuoform.
Pxom c nocntcrnom
paramr ncxontxo
]npm, onn nce t crpo
namr o]opmnxmr.
Duorga tei polise? yopra re nonncx? Vai t polise ir drga? opor +ror nnnc?
K vacuoks brauciejs, t
vairuok moksuot.
Ky nanyoxc pannect, ry
napyox moxcyort.
Juo vcks braucjs, juo
vairk jmaks.
uem crpme nyremcrnennnx,
rem ntme no nnarn rt.
Cik vajag moksuot par vizu? Hnx naxr moxcyort nap nnsy? Cik ir jmaks par vzu? Cxntxo no nnarn rt sa
nn sy?
1
0
5
Ka tu etniskais latvts, ni'cik
navajag!
Ka ry +rtnncxac nartnnrtct,
nn'nnx nanaxr!
Ja tu esi etniskais latvietis,
ne'cik nav jmaks!
cnn rt +rnn uecxn nart m,
nncxntxo ne no nnarn rt.
Ot, tys to labi! Tik man pas /
metriks raksteits, ka es
latgalts.
Or, rtc ro nan! Tnx mant
nacx / merpnxyc paxctrerc,
xa cct narrannrtct.
Tas gan ir labi! Tikai man
pas / metrik rakstts, ka es
smu latgalietis.
Bor +ro xopom! Tntxo y me-
nx n ncnopre / n mrpnxe
nann cano, uro x narrnen.
Latgalts tai'pat ir latvts,
viestnceib j t vysu zyna.
Harrannrtct ra'nart np
nartnnrtct, nnectrtnnne-
a n ry ntcy stna.
Ar latgalietis ir latvietis,
vstniecb vini tuo visu
zina.
Harrnen rxe nart m, n
nocntcrne onn nce +ro
snmr.
A ka pas es pa veiram
Fjodorova? Niule Krvej
tauteibys vaira naroksta. J
tics, ka es latvte?
A xa nacx cct na nepam
ueopona? Hnnx Kpnnex
raretc napa napoxcra.
Hn rnnxct, xa cct
nartnnrx?
Bet ja pas man ir vra uzvrds
Fjodorova? Tagad Krievij
tautbu vairs neraksta. Vai
vini tics, ka es smu
latviete?
A cnn n ncnopre x no mxy
ueopona? Tenpt n
Poccn n nannonntnocrt
ntme ne nn myr. Onn
nonpxr, uro x nart mxa?
Vajag pajimt leidza lauleibys
aplceibu ar vac uzvuordu.
Baxr nanmrt nesa
nanetc annnney ap
nany ysnyopy.
Vajag nemt ldzi laulbas
apliecbu ar vcuo uzvrdu.
Ho nsxrt c co
cnnrentcrno o pxe co
crpo ]amn nne.
Ok! Kai man tys poai
naguoja pruot? Padis par
padmu!
Ox! Ka mant rtc noma
nanryox npyora? Hantnct
nap naymy!
Ak! K man tas paai neienca
prt? Pal'dies par
paduomu!
Ax! Kax +ro mne cam n
rnony ne npnmn?
Cnacn o sa conr!
Lyudzu, te muni dokumenti! Htsy, rx mynn oxymenrn! Ldzu, te ir mani dokumenti! Hoxnycra, nor mon
oxymnrt!
Jiusu personys anketa nav
aizpideita pareizi.
Hncy nepcontc anxera na
astnnntera napcsn.
Jsu prsnas anketa nav
aizpildta pareizi.
Bma nn unax anxra
sannnena nenpnnntno.
Atlaidit, kas anket nav
pareizi?
Arnanrt, xac anxera na
napcsn?
Atvainuojiet, kas anket nav
pareizi?
Hsnnnn re, uro n anxre
nenpnnntno?
Vairuokuos ails tryukst
praseits zinu ite, ite i
v ite!
Bapyoxyoc anxct rptxcr
npaceryc snnm nrx,
nrx n nxnt nrx!
Vairks ails trkst
vajadzguo zinu eit, eit
un ar eit!
B ncxontxnx rp]ax ne
xnarer neoxon mtx
cnenn sect, sect n
eme sect!
1
0
6
Padis, tik na vysur zynu, k
raksteit. Saceisim, caur
kaidu vtu mes braucam
Latvej?
Hantnct, rnx na ntcyp stny,
xy npaxctrert. Canecnm,
na()p xay nnry mxct
npanam Hartnex?
Pal'dies, tikai ne visur zinu,
kuo ierakstt. Teiksim, cauri
kdai vietai ms iebraucam
Latvij?
Cnacn o, rntxo ne nes
snm, uro nnncrt. Cx-
xem, upes xaxe mcro mt
nsxaem n Hrnnm?
Caur Sebeu. Ka brauktu(met)
nu Pterburgys,
brauktu(met) caur
Ptuolovu Py'talovu.
Ha()p Ceexy. Ka paxry-
(mxrt) ny Hnrepyprtc,
npaxry(mxrt) na()p
Hnryonony Ht'ranony.
Cauri Sebeai. Ja js brauktu
nuo Pterburgas, iebrauktu
cauri Pi'talovai.
upes Cex. cnn t nt
xann ns Hereppra,
nesxnn t upes
Htrnono.
Lels padis par paleigu! Niule
vyss?
Henc nantnct nap nanery!
Hnnx ntcc?
Liels paldies par paldzbu!
Vai tagad ir viss?
Fontme cnacn o sa
nmomt! Tenpt nce?
Niule vyss. Jemit zeimeiti, te
praksteits, kod i iz kurni t
piec pasis!
Hnnx ntcc. Emnrt seme-
rn, rx nnpaxctrerc, xo n
ns xypnnn nrt nnent
nacnct!
Tagad viss. Nemiet zmti, te
uzrakstts, kad un uz kurieni
nkt pc pases.
Tenpt nce. Bostmn re
nncruex, sect nann cano,
xor n xy npnxon rt sa
ncnoprom.
Lels padis v reizi! Henc nantnct nxnt pcsn! Vlreiz liels paldies! Eme pas ontme cnacn o!
Vi[cns Bnntnn ntnt Vilciens Hes
Cik stunds izt vicns iz
Reigu?
Hnx cryntxct nsnr
nnntnnntnt ns Pery?
Cikuos atiet vilciens uz Rgu? Bo cxntxo ornpannxercx
nes n Pn ry?
Lyudzu, pasokit v reizi! Htsy, nacoxnrt nxnt
pcsn!
Ldzu, atkrtuojiet! Honropn re, noxnycra!
Cik stunds vicns ir Reig? Hnx cryntxct nnntnnntnt
np Pera?
Cikuos vilciens pienk Rg? Bo cxntxo nes er n
Pn re?
Voi Ci Moskov vajag
puorsasst?
Bo Hn Mocx(o)na naxr
nyopcacxctrt?
Vai Maskav ir jprsas? B Mocxn no nart
nepecxy?
Nui, Moskov vajag
puorsasst cyt vicn.
Pyrma tuo vajag puorbraukt
da cytai sta(n)cejai.
Hy, Mocx(o)na naxr nyopca-
cxctrt ntra nnntnnnn.
Htpma ryo naxr
nyoppaxrt a ntra
cra(nt)nex.
J, Maskav ir jprsas cit
vilcien. Bet vispirms vajag
prbraukt uz citu staciju.
a, n Mocxn no nepecrt
na pyr nes. Ho
cnauna no nepexart na
pyr noxsn.
1
0
7
Cik garai t juogaida? Da
vokora.
Hnx rapa rn moraa? a
noxopa.
Cik ilgi tur jgaida? Ldz
vakaram.
Kax nro ram no xart?
o nuepa.
Voi vicns stuojs ptur
Rzekn?
Bo nnntnnntnt cryoxc
nnryp Pcsxxnx?
Vai vilciens pietur Rzekn? Hes ocrannnnnaercx n
Psexne?
Kur var npierkt beletus? Kur
ir beletu kasis?
Kyp nap nynnepxrt eneryc?
Kyp np enery xacnct?
Kur var nuopirkt bietes? Kur
ir bieu kases?
Ie mxno xynn rt nnrt?
Ie nnrnte xcct?
Man, lyudzu, vnu beletu da
Daugovpia!
Mant, ntsy, nnny enery
a aronnnx!
Man, ldzu, vienu bieti ldz
Daugavpilij!
Mne, nxanycra, on n
nnr o yrannnnca.
Div beletus kupej i treis vtys
kartis plackartis!
n eneryc xynex n rpect
nnrtc xaprnct
n.arapmuci!
Divas bietes kupej un trs
vietas kartes plackartes!
na nnra n xynnom n rpn
n nnanxprnom narne!
Cik vajag moksuot ir
juomoksoj?
Hnx naxr moxcyort np
momoxco?
Cik (man) ir jmaks? Cxntxo (mne) no nnarn rt?
Cik tys moksuoj stuov? Hnx rtc moxco cmyov? Cik tas maks? Cxntxo +ro crnr?
Kur sta(n)cej ir / atsarn
bagays globuotive
kafejneica / iedineica /
bufets
uzgaidomuo telpa
tualets ateja
avu kioskys?
Kyp cra(nt)nex np arcapyn
araxtc rnoyornnx
xa]enena / nennena
/ y]erc
ysraomyo renna
ryanerc arex
annxy xnocxtc?
Kur stacij ir / atruodas
bagas glabtuve
kafejnca / dnca / bufete
uzgaidm tlpa
tualete ateja
avu kiosks?
Ie na noxsne (naxon rcx)
xmepa xpannnx
xa] / cronnax / y]r
san oxnnnx
ryanr ypnax
rasrnt xncx?
Kur ir sta(n)cejis deurants?
Kur var atrast sta(n)cejis
deurantu?
Kyp np cra(nt)nenct exy-
panrc? Kyp nap arpactrt
cra(nt)nenct exypanry?
Kur ir stacijas deurants? Kur
var atrast stacijas
deurantu?
Ie expnt no noxsny?
Ie mxno narn
expnoro no noxsny?
Juo ustoba ir pyrmaj stuov
pa lobai rkai nu beletu
kasu.
Ro ycroa np ntpmax
cryona na noa pyxa ny
enery xacy.
Vina istaba ir pirmaj stv pa
labi nuo bieu kasm.
Ero xmnara na npnom
+rax cnpna or nnrntx
xacc.
Es nkavieju vicni! Mani
apzoga! Man nzoga pasi i
naudu!
Cct nyxannem nnntnnnn!
Mann ansora! Mant nysora
nacn n nay!
Es nuokavju vilcienu! Mani
apzaga! Man nuozaga pasi
un naudu!
X onosn na nes! Menx
ooxpnn! Y menx yxpnn
ncnopr n ntrn!
1
0
8
Nu kurnis te var pzvaneit? Hy xypnnnct rx nap
nnsnanert?
Nuo kurienes eit var
piezvant?
Orxa sect mxno
nosnonn rt?
Uzmaneibu! Vicns ar numeri
treisdesmit ostoni iz
Sanktpterburgu izt nu
pyrmuo perona dasmytuo
cea!
Ysmaney! Bnntnnntnt ap
nymepn rpectectmnrt
ocronn ns Canxrnnrepyp-
ry nsnr ny ntpmyo nepona
acmtryo nenx!
Uzmanbu! Vilciens numurs
trsdesmit astuoni uz
Sanktpterburgu atiet nuo
pirm perna desmit cea!
Bnnmnne! Hes nmep
rpn nart ncemt n Canxr-
Hereppr ornpannxercx
or npnoro neppna c
ecxroro nyrn .
Iz kuruo cea atsarn
Moskovys vicns? Kur
stuov myusu vicns?
Hs xypyo nenx arcapyn Moc-
x(o)ntc nnntnnntnt? Kyp
cryo mtcy nnntnnntnt?
Uz kura cea atruodas
Maskavas vilciens? Kur
stv msu vilciens?
Ha xaxm nyrn naxnrcx
mocxncxn nes? Ie
cron r nam nes?
Kur stuov vicns iz Ventspili?
Kai da juo puort?
Kyp cryo nnntnnntnt ns
Bentrtctnnnn? Ka a mo
nyopnrt?
Kur stv vilciens uz Vnts-
pili? K uz tuo priet?
Ie cron r nes n Bnrc-
nnnc? Kax x nem nporn ?
Vicns ar numeri treis
Moskova Reiga kavej
par divdesmit minutom.
Bnntnnntnt ap nymepn
rpect Mocx(o)na Pera
xanx nap nectmnrt
mnnyrom.
Vilciens numurs trs Maskava
Rga kav divdesmit
mintes.
Hes nmep rpn Mocxn
Pn ra onstnaer na
nnart mnnr.
Itys vicns t caur Rzekni? Hrtc nnntnnntnt nr na()p
Pcsxxnn?
Vai is vilciens brauc caur
Rzekni?
3

ror nes ner upes


Psexne?
Iz pyrmuo perona dasmytuo
cea teik padts vicns
Reiga Moskova. Esit
uzmaneigi i nastuovit tyvai
pi perona molys! Sorgits,
krsuodami guojieju
puorejis!
Hs ntpmyo nepona acmtryo
nenx rex nayrc
nnntnnntnt Pera
Mocx(o)na. 3cnrt
ysmanern n nacryonnrt
rtna nn nepona montc!
Coprnrxct, mxapcyoamn
ryonem nyopenct!
Uz pirm perna desmit cea
tiek paduots vilciens Rga
Maskava. Esiet uzmangi
un nestviet tuvu perna
malai! Esiet piesardzgi,
k rsuodami gjju prejas!
Ha npnt nyrt ecxroro
neppna noaercx nes
Pn ra Mocxn. Ftre
nnnmrentnt n ne crre
y xpx nnar]pmt! Ftre
ocropxnt, nepecexx
nemexnte nepext!
Man vajag nesieja! Mant naxr necnex! Man ir vajadzgs nesjs! Mne nxen nocn ntmnx!
Pajemit maln cumadanu i
ituos treis smys!
Haxmnrt manny uymaany n
nryoc rpect cymtc!
Panemiet mlnuo cemodnu
un s trs suomas!
Bostmn re uepnt uemon n
+rn rpn cmxn!
1
0
9
Suocs pasayru kuopona!
Vagonu numeraceja nu
sastuova suokuma.
Cyonac nacaxtpy nxyonmo-
na! Barony nymepanex
ny cacryona cyoxyma.
Skas pasaieru iekpana!
Vaguonu numercija nuo
sastva skuma.
Haunnercx nocxa nacca-
xn pon! Hymepnnx nar-
non c ronont cocrna.
Dagaidejom! Tiu'len jau
brauksim!
araeem! Tn'nent x
paxcnm!
Sagaidjm! Tlt brauksim! oxann ct! Ceuc noem!
Kur ir myusu vagons? ,
eckur!
Kyp np mtcy naronn? A

,
+nxyp!
Kur ir msu vaguons? Lk,
kur!
Ie nam narn! Bon re!
Daboj pasis, pavodns js
prosa nu vysu!
ao nacnct, nanoyntnt
m c npoca ny ntcy!
Iznem pasi, pavaduonis tuo
prasa visiem!
ocrnt ncnopr, npononn x
nx rpyer y ncex.
Sokit, voi itei vta ir breiva? Coxnrt, no nre nnra np
pena?
Sakiet, vai vieta ir brva? Cxaxn re, +ro mcro
cnono?
Atlaidit, itei ir muna vta!
Puorbaudit, lyudzu, piec
beleta, kurs ir jiusu numers!
Arnanrt, nre np myna
nnra! Hyopanrt,
ntsy, nnent enera,
xypc np ncy nymepc!
Atvainuojiet, ir mana vieta!
Prbaudiet, ldzu, pc
bietes, kur ir jsu numurs!
Hsnnnn re, +ro moe mcro!
Hponptre, noxnycra,
no nnry, xax y nac
nmep.
Ui, muna vta eistyn ir cyta! Y, myna nnra +crtn np
ntra!
Vai, mana vieta tik tiem ir
cita!
O, y menx ecrnn rentno
pyre mcro!
Voi tev ~ jums tai ir labi?
Man ir c labi!
Bo rx ~ mmc ra np nan?
Mant np nnm nan!
Vai tev ~ jums t ir rti?
Man ir uoti labi!
Te ~ Bam rax yno?
Mne uent xopom!
Es varu ite likt sovu smu
sumku?
Cct napy nrx nnxrt cony
cymy cy+ry?
Vai drkstu eit nuolikt savu
suomu?
Mxno sect nocrnnrt mom
cmxy?
Lic ~ Licit dri, man
namaiseis!
Hnnt ~ Hnnnrt pymn, mant
namacect!
Liec ~ Lieciet druoi, man
netraucs!
Crant ~ Crntre cmno, mne
ne er memrt!
Ite c korsts / nav gaisa! Hrx nnm xopcrc / na raca! eit ir uoti karsts / trkst
gaisa!
3ect uent xpxo / ner
nsyxa!
Varbyut attaiseisim
atdareisim lgu?
Baptrt arracecnm
arapecnm nyry?
Varbt attaissim atvrsim
luogu?
Mxer trt, orxpem oxn?
Jums nav solts? Pa munam, nu
nazkurnis valk (viejs).
Rmc na conrc? Ha mynam,
ny nasxypnnnct nanx
(nnect).
Vai jums nav auksti?
Manuprt, nuo kaut
kurienes vlk (vj).
Bam ne xnono? Ho-memy,
orxa-ro er (nrep).
1
1
0
Es kuo kas izu koridor. Cct xyont xac nsnmy
xopnopa.
Es pagaidm izieu koridr. X nox nt y n xopnp.
Ite lels caurviejs. Hrx nenc napnnect. eit ir stiprs caurvj. 3ect cn ntnt cxnosnxx.
Man ir drupeiti vss.
Apsavec k na'vin!
Mant np pynern nacc.
Ancanxntnt xy na'nnnt!
Man ir mazliet v si.
Uzvelc kaut kuo!
Mne nemnro npoxnno.
Hant ur-nnyt!
Cik stunds mes byusim gol? Hnx cryntxct mxct tcnm
rona?
Cikuos bsim gal? Bo cxntxo mt npnem?
Pavaicuosim nu vagona pavo-
dna vagona pavodnam!
Hananyocnm ny narona nano-
ynx narona nanoynxm!
Pajautsim vaguona
pavaduonim!
Cnpcnm y npononnx
(narna).
Var apsavrt sarokst. Bap ancanxprt capoxcra. Var apskatties sarakst. Mxno nocmorprt n
pacnncnnn.
Nazy kaida ite sta(n)ceja? Cik
tuoli jau asam?
Hast xaa nrx cra(nt)nex?
Hnx ryonn x acam?
Nez kda eit stacija? Cik tlu
jau sam (atbraukui)?
Hnrepcno, xaxx +ro crn-
nnx? Kax mt yx anex?
Cik garai vicns te stuovs?
Cik mes stuovsim?
Hnx rapa nnntnnntnt rx
cryonxct? Hnx mxct
cryonxcnm?
Cik ilgi vilciens eit stvs?
Cik (ilgi) ms (eit)
stvsim?
Kax nro nes er sect
croxrt? Cxntxo npmenn
mt sect em croxrt?
Cik (garai) v juobrauc
vajag braukt?
Hnx (rapa) nxnt mopan
naxr paxrt?
Cik (ilgi) vl ir jbrauc? Cxntxo eme xart?
Lyudzu, atnesit caja! Htsy, artnxcnrt uax! Ldzu, atnesiet tju! Hoxnycra, npnnecn re um!
Es gultys driebu najimu. Man
ir leidza guammaiss.
Cct rynrtc pney
nanmmy. Mant np nesa
rynxmmacc.
Es gultasveu nenemu. Man
ldzi ir guammaiss.
X nocrntnoe ente part ne
y. Y menx c co
cnntnt memx.
Jius laikam nu tuolnis.
Latvejis vicns gultys
drbis jau ir beleta cen.
Hnc naxam ny ryonnnnct.
Hartnenct nnntnnnm c
rynrtc pcnct x np
enera nena.
Js laikam nuo tlienes.
Latvijas vilcienuos
gultasvea jau ir bietes
cn.
Bt, nn nmo, ns anex. B
Hrnnn n noesx
nocrntnoe ente nxnr
yx n crnmocrt nnra.
Ddit man, lyudzu, gultys
drbis! Kur var dabuot
spylvynu paduku i sagu
adzielu?
ynrt mant, ntsy,
rynrtc pcnct! Kyp nap
ayort cntnntny
naoyury n cary aosue.y?
Duodiet man, ldzu,
gultasveu! Kur var dabt
spilvnu un sgu?
re mne, noxnycra,
nocrntnoe ente. Ie
mxno nsxrt nomxy n
oexno?
1
1
1
T'pat iz viersejuos laktenis
iz viersejuo plaukta!
Tn'nart ns nnepcemoc
naxrxnnct ns nnepcemo
nnaxra!
Tur'pat uz augj plaukta! Tam xe na npxne nnxe.
Pamdynojit Pacelit mani,
lyudzu, septenuos stunds!
Hamytnonrt Hanxnnrt
mann, ntsy, cenrenmoc
cryntxct!
Pamuodiniet mani, ldzu,
pulksten septinuos!
Pasyn re menx,
noxnycra, n cemt uacn.
Autobuss A1oycc Autobuss An1yc
Varim braukt ar autobusu. Bapnm paxrt ap aroycy. Varam braukt ar autobusu. Mxem xart na anryce.
Kur te tyvuokuo autobusu
ptura?
Kyp rx rtnyoxyo aroycy
nnrypa?
Kur te ir tuvk autobusu
pietura?
Ie sect nnxmax
anrycnax ocrannxa?
Iz kurni t itys autobuss? Hs xypnnn nr nrtc aroycc? Uz kurieni brauc is autobuss? Ky ner +ror anryc?
Ar kaidu autobusu man vajag
braukt juobrauc?
Ap xay aroycy naxr
paxrt mopan?
Ar kdu autobusu man ir
jbrauc?
Ha xaxm anryce no
xart?
Voi Ci vajadzs puorsasst? Bo Hn naxsxct
nyopcacxctrt?
Vai vajadzs prssties bs
jprsas?
Ho nn er
nepecxnnartcx?
Cik stunds t pdejais
autobuss?
Hnx cryntxct nr naexc
aroycc?
Cikuos iet pdjais autobuss? Bo cxntxo ner nocnnn
anryc?
Kur var npierkt beletus? Kyp nap nynnepxrt eneryc? Kur var nuopirkt bietes? Ie mxno xynn rt nnrt?
Cik vajag moksuot? Hnx naxr moxcyort? Cik (man) ir jmaks? Cxntxo (mne) no nnarn rt?
Sstits vysi piec beleta vtu! Cxctrnrxct ntcn nnent
enera nnry!
Sdieties visi pc biet
nuordtajm vietm!
Can rect nce no mecrm,
yxsanntm n nnrax!
Attaisit / aiztaisit lgu! Arracnrt / Asracnrt
nyry!
Atveriet / aizveriet luogu! Orxpre / 3axpre oxn!
Man korsts! A man pyu
viers!
Mant xopcrc! A mant
ntm nnepca!
Man ir karsti! Bet man p
virs!
Mne xpxo! A mne er!
Vnam korsts, tram pyu,
tres saceis, ka pakal krota.
Siedit vysi mreigi!
Bnnam xopcrc, yrpam ntm,
rpemc canect, xa naxann
xpora. Cnenrt ntcn
mnpern!
Vienam karsti, uotram p
(virs), treais teiks, ka
aizmugur krata. Sdiet visi
miergi!
Onom xpxo, pyrmy
er, rprn cxxer, uro
csn rpxcer. Cnn re nce
cmn pno!
1
1
2
Es kuopu uor! Kurei ir
nuokuuo ptura?
Cct xyonmy yopa! Kype np
nyoxymyo nnrypa?
Es kpu r! Kura ir nkam
pietura?
X ntxox! Kaxx cnymmax
ocrannxa?
Pasaceisi ~ Pasaceisit, kod
man vajadzs kuopt (uor)?
Pasaceiu, pasaceiu!
Hacanecn ~ Hacanecnrt,
xo mant naxsxct xyonrt
(yopa)? Hacanemy,
nacanemy!
Pateiksi ~ Pateiksit, kad man
vajadzs izkpt?
Pateiku, pateiku!
Cxxemt ~ Cxxere, xor
mne no er ntxon rt?
Cxax, cxax!
Palaidit mani, lyudzu, puort
proit!
Hananrt mann, ntsy,
nyopnrt npoumi!
Jaujiet man, ldzu, paiet
garm!
Hosnntre mne, noxnycra,
nporn ! Hponycrn re
noxnycra!
Jius kuopsit jau itam ptur? Hnc xyoncnrt x nrama
nnrypa?
Vai js izkpsit jau aj
pietur?
Bt ntxnre yx na +ro
ocrannxe?
Sagatavejit beletus kontrolei! Cararanenrt eneryc
xonrponx!
Sagatavuojiet bietes
kontrlei!
Hpnrorntre nnrt nx
xonrpnx.
Atbraucem Asam atbraukui.
Kuopsim kuopam uor!
Arpanxm Acam
arpaxymn. Kyoncnm
kyonam yopa!
sam atbraukui. Kpsim
kpjam r lauk!
Hpnxann. Btxnm
ntnesem!
Mayna Mammna Automana Mamn na
Kurs ce t iz Ludzu? Pa kur
ceu braukt iz Ludzu?
Kypc nentm nr ns Hysy? Ha
xypy nenm paxrt ns
Hysy?
Kur ce vd / ir uz Ludzu?
Pa kuru ceu braukt uz
Ludzu?
Korpax opra (neer) n
Hsy? Ho xax opre
xart n Hsy?
Mes pareizi braucam? Itys ce
ir iz Daugovpili?
Mxct napcsn panam? Hrtc
nentm np ns aronnnn?
Vai ms pareizi braucam? is
ce ir uz Daugavpili?
Mt npnnntno em? 3

ra
opra n yrannnnc?
Nac pareizi. Puorbrauksit
kilometru desmit i grzit pa
labi! T byus cea
ruodeituojs, iz kurni
Daugovpis.
Hannm napcsn. Hyoppax-
cnrt xnnomerpy ectmnrt
n rpnsnrt na nan! Tn
tct nenx pyoeryoct,
ns xypnnn aronnntct.
Ne visai pareizi. Pabrauksit
kilometrus desmit un
grieziet pa labi! Tur bs
cea rdtjs, uz kuru pusi ir
Daugavpils.
Heconcm npnnntno. Hpo-
ere xnnomrpon cxrt n
nonopunnare nanpno.
Tam er yxasrent, n xa-
xm crpony yrannnnc.
Jums vajag grzt atpaka!
Grzit atpaka!
Rmc naxr rpnstrt arnaxant!
Ipnsnrt arnaxant!
Jums jgrieas atpaka!
Grieziet atpaka!
Bam no nosnpamrtcx o-
prno. Pasnopunnarect!
1
1
3
Uzmaneibu! Stuovt aizlgts!
braukt aizlgts! Cea
remonts.
Ysmaney! Cryonxrt
astnnrrc! H

paxrt
astnnrrc! Henx pemonrc.
Uzmanbu! Stvt aizliegts!
Iebraukt aizliegts! Cea
remonts.
Bnnmnne! Croxnxa
sanpemen! Bes
sanpemen! Pemnr oprn
opxnte part.
Apstuosim ite pi upis, drupeiti
atsapyussim.
Ancryocnm nrx nn ynnct,
pynern arcantccnm.
Apstsimies eit pie upes,
mazliet atptsimies.
Ocrannnmcx sect y pexn ,
nemnro oroxnem.
Kur pi jiusu tyvuokuo benzina
sta(n)ceja benzaka'lonka?
Kyp nn ncy rtnyoxyo
entsnna cra(nt)nex
oeusara'.oura?
Kur pie jums ir tuvk
dgvielas (uzpildes)
stacija?
Ie y nac nnxmax
ensoxonnxa?
Kai mums tikt da servisa? Kur
te taids ir?
Ka mymc rnxrt a cepnnca?
Kyp rx rac np?
K mums tikt uz servisu? Kur
te tds ir?
Kax nam oprtcx o
cpnnca? Ie on sect?
Itym apvyd ni'kaida servisa
nav maynys vysi dzan
da Juona.
Hrtma annta nn'xaa
cepnnca na mamtntc
ntcn san a Ronx.
ai apkaim ne'kda servisa
nav manas labuot visi
dzn Jnim.
Tyr n oxpre nnxaxro
cpnnca ner mamn nt
unnn rt nce nesr x R

onm.
A kai t Juoni atrast? Izstuostit
koc ceu!
A xa ry Ronn arpactrt?
Hscryoctrnrt xou nenm!
Bet k tuo Jni atrast? Vismaz
ceu izststiet!
A xax +roro R

onx narn ?
Paccxaxn re xort opry!
Pabrauksit kilometri treis, t da
juo sagr celen. Pa lobai
rkai.
Hapaxcnrt xnnomerpn
rpect, rn a mo ncarpnx
nenxntu. Ha noa pyxa.
Pabrauksit kilometrus trs, tur
pie vina iegrieas celin. Pa
labi.
Hpoere xnnomrpa rpn,
ram x R

onm nonopunnaer
opra. Hanpno.
Ceu te, ui-ui! Mes
nasagrzsim cyt?
Henm rx, y-y! Mxct
nancarpnstcnm ntra?
Ceu te netrkst. Vai ms
neiegriezsimies cit?
opr sect xort orannx!
Mt na pyrm ne
nonepnem?
Kai azars beidzs, tai i
nsagrzit. Var pasavaicuot
Juoni te zyna vysi.
Ka asapc xsac, ra n
nycarpnsnrt. Bap
nacananyort Ronn rx
stna ntcn.
Tikkuo zrs beidzas, t ar
nuogriezieties. Var jautt
Jni te zina visi.
Kax rntxo sepo saxn-
unrcx, rax n nonopunna-
re. Mxno cnpocn rt
R

onx sect nce snmr.


Jius vartu(met) apsavrt,
kaida vaine motoram?
Hnc napary(mxrt) ancanxprt,
xaa nanx moropam?
Vai js var tu paskatties,
kda vaina ir motram?
Bt ne mornn t nocmorprt,
uro cnyun noct c morpom?
Puorbaudit bremzis
tormazus!
Hyopanrt pemsnct
mop+asyc!
Prbaudiet bremzes! Hponptre ropmos!
1
1
4
Kas ntics? K vajag
pruoveit?
Kac nyrnntct? Ky naxr
npyonert?
Kas ir nuoticis? Kuo vajag
labuot?
uro cnyun noct? uro no
unnn rt?
Pakalis skrytuam gaiss
izguoja. Jius varit
ppumpt? Kaida runa!
Vysu varim!
Haxannct cxptrynxm racc
nsryox. Hnc napnrt
nnnymnxrt? Kaa
pyna! Btcy napnm!
Pakajam ritenim gaiss
izgjis. Vai js varat
uzpumpt? Kda runa!
Visu varam!
3nee xonec cnycrn no. Bt
mxere naxaurt?
Kax pasronp! Bce
mxem!
Motor nazkas klab. Moropa nasxac xnat. Motr kaut kas klab. B morpe ur-ro cryun r.
Maynai suons lkts. Mamtna cyontn nnnxrc. Manai sns iebukt ts. Y mamn nt nomxr ox.
T avareja. Vgluo
(mayna) nskriejuse nu
cea i apsaguozuse.
Tn anapex. Bnrnyo
(mamtna) nycxpnemcx ny
nenx n ancaryosycx.
Tur (nuotikusi) avrija. Viegl
(automana) nuoskrjusi
nuo cea un apgzusies.
Tam (cnyun nact) anpnx.
Herxonx mamn na cxana
c oprn n nepenepnnact.
Mayna skrieja gruov / kk
/ saguoze up.
Mamtna ncxpnex rpyonn /
xyxa / ncaryosx ynx.
Mana ieskrja grv / kuok /
iegzs up.
Mamn na nonna n xanny /
naxana na peno /
cnann nact n pxy.
Vai ci kurs ir vainuots
rneits?
Bo Hn xypc np nnanyorc
panerc?
Vai kds ir ievainuots? Kr-nnyt pnen?
Vajag izsaukt sorkonuo krysta
uotrs i policeju.
Baxr nscaxrt copxonyo xpt-
cra yorpyc n nonnnem.
Vajag izsaukt truo paldzbu
un policiju.
Ho nt snart cxpym
(nmomt) n nonn nnm.
Kuram ir mobilais? Kypam np monnac? Kuram ir mobilais (tlrunis)? Y xor ecrt mon ntnt
cront (rene]n)?
Pi rubea. Muita Hn pyeaa. Myn1a Ruobea. Muita Ipann na. Tauann
Vasts rbea kontrole. Bantctrtct pyexa
xonrponx.
Valsts ruobekontrle. Iocypcrnennt
norpann unt xonrpnt.
Pau puorbaude. Hamy nyopax. Pasu prbaude. Hponpxa nacnoprn.
Lyudzu, jiusu pasis! Htsy, ncy nacnct! Ldzu, uzrdiet savas pases! Hoxnycra, nmn nacnopr!
Lyudzu! Itei muna pase, a ite
tseibys vadeituoja
aplceiba i maynys
tehniskuo pase.
Htsy! Hre myna nacx, a
nrx rncetc
naeryox annnnea n
mamtntc rexnncxyo nacx.
Ldzu! T ir mana pase, bet
eit vadtja apliecba un
(auto)manas tehnisk
pase.
Hoxnycra! Bor mo nc-
nopr, a +ro (non rent-
cxne) npan n rexnn uecxn
ncnopr mamn nt.
1
1
5
Paruodit apdrsynuoonys
aplceibu!
Hapyonrt anpyctnyomo-
ntc annnney!
Uzrdiet apdruoinanas
apliecbu!
Hoxaxn re crpaxone
cnnrentcrno!
Muna mayna registrta
Krvej.
Myna mamtna perncrpara
Kpnnex.
Mana (auto)mana ir
registr ta Krievij.
Mox mamn na saperncrpn po-
nana n Poccn n.
Tuouok brauku iz Leitovu i
Boltkrveju.
Tyonmox paxmy ns
Herony n Fonrxpnnem.
Tlk es brauku uz Lietuvu
un Baltkrieviju.
ntme x noy n Hnrn n
Fenopccnm.
Latvej byuu divejis dnys. Hartnex tmy nnenct
nntc.
Latvij bu divas dienas. B Hrnnn x y na nx.
Ar mani brauc sva / veirs i
meita ar dlu.
Ap mann pan cnna / nepc n
mxra ap any.
(Kuop) Ar mani brauc sieva /
vrs un meita ar d lu.
(Bmcre) Co mno er xen
/ myx n out c ct nom.
Brnu dokumentus, lyudzu! Fapny oxymenryc, ntsy! B rnu dokumentus, ldzu! oxymnrt er,
noxnycra!
Bagays kontrole. Faraxtc xonrponx. Bagas kontrle. Hponpxa arax.
K vadat? Ky naar? Kuo vdat? uro nesere?
Attaisit, lyudzu, baganku! Arracnrt, ntsy,
araxnnxy!
Atveriet, ldzu, bagnieku! Orxpre, noxnycra,
arxnnx!
Attaisit it smu sumku! Arracnrt nry cymy cy+ry! Attaisiet uo suomu! Orpre +ry cmxy!
Tei na muna sma. Te na myna cyma. T nav mana suoma. 3

ro ne mox cmxa.
Kuo itys lelais cumadans? Kyo nrtc nenac uymaann? Kam piedr is lielais
cemodns?
ue +ror ontm uemon?
I tys na muns! H rtc na mynn! Ar tas nav mans! On rxe ne mo!
Ite tik personeiguos ltys.
Daudzi brnu driebeiu.
Suveniri, duovonys.
Hrx rnx nepconeryoc nnrtc.
asn apny pneemy.
Cynennpn, yonontc.
eit ir tikai prsongs lietas.
Daudz b rnu drbu.
Suvenri, dvanas.
Tyr rntxo nn unte nmn.
Mnro rcxo oxt.
Cynenn pt, nopxn.
Muitys kontrole! Voi ci
gribit k deklart?
Myrtc xonrponx! Bo Hn
rpnnrt xy exnapcrt?
Muitas kontrle! Vai gribat
kuo deklart?
Tamxennt xonrpnt!
enere nn ur-nnyt
(sa)exnapn ponart?
Dmoju, ka n. ymom, xa na. Duomju, ka n. mam, uro ner.
Ni'kuo taida nav / navadam. Hn'xyo raa na / nanaam. Ne'k tda nav / nevdam. Hnuer raxro ner / ne nesem.
A kuo navar vest? A xyo nanap nnxctrt? Bet kuo nedrkst ievest? A uer nentsx nnosn rt?
1
1
6
Tabakys izstruoduojumu i
alkohola lel daudzum.
rcu. Narkotiku. Antikvaru
ltu.
Taaxtc nscrpyoyommy n
anxoxona nena asyma.
H

pyuy. Hapxornxy.
Antrnxnapy nnry.
Tabakas izstrdjumus un
alkohlu liel vairum.
Ieruocus. Narktikas.
Antikvras lietas.
Taunte nsnnx n anxo-
rntnte nann rxn n ont-
mm xonn uecrne. Opxne.
Hapxrnxn. Anrnxnapnr.
Nav ni'kuo taida, kuo navartu
vest.
Ha nn'xyo raa, xyo
nanapary nnxctrt.
Nav ne'k tda, kuo
nedrkst tu ievest.
Her nnuer raxro, uro
nentsx t no t nnosn rt.
Man nav kuo deklart. Mant na xyo exnapcrt. Man nav kuo deklart. Mne nuero exnapn ponart.
Paleidzit, lyudzu, saraksteit
aizpideit (muitys)
deklaraceju!
Hanesnrt, ntsy, capax-
ctrert astnnntert
(myrtc) exnapanem!
Paldziet, ldzu, sarakstit
aizpildt (muitas)
deklarciju!
Homorn re, noxnycra, uanu-
cami sannnnrt (ram-
xennym) exnapnnm!
Cik man juomoksoj par
vesonu?
Hnx mant momoxco nap
nnecmony?
Cik man ir jmaks par
ieveanu?
Cxntxo x nxen nnarn rt sa
nnos?
K var vest bez muitys? Ky nap nnxctrt es myrtc? Kuo drkst ievest bez muitas? uro mxno nnesrn es
nmnnnt?
Man nav skaidrys naudys. Mant na cxaptc natc. Man nav skaidras naudas. Y menx ner nann untx ner.
K niule dareisim? Ky nnnx apecnm? Kuo tagad darsim? uro renpt em nart?
Jums vajadzs izkuopt! Rmc naxsxct nsxyonrt! Jums bs jizkpj! Bam npnercx corn (c
nesa).
Es varu moksuot Krvejis
rubs?
Cct napy moxcyort
Kpnnenct pynm c?
Vai (es) drkstu makst
Krievijas rubuos?
Mxno nnarn rt n
poccn cxnx pynxx?
Ite var kur na'vin pamaineit
naudu / eiro / Amerykys
dolarus?
Hrx nap xyp na'nnnt
namanert nay / +po /
Ameptxtc onapyc?
Vai eit var kaut kur samaint
naudu / eir / Amerikas
dolrus?
3ect r-nnyt mxno
nomenxrt ntrn / npo /
amepnxncxne nnapt?
Pi[satys transports Hnntca1mc 1pancnop1c Pils tas transports Iopocxn 1pncnop1
Kai vys'dreiuok var patikt
vacpist?
Ka ntc'pexyox nap
narnxrt nannnntcara?
K vis'trk var nuokt
vcpils t?
Kax tcrpe ncer noncrt n
crpt rpo?
Var t kuojom, var braukt ar
tramvaju.
Bap nrt xyoem, nap paxrt
ap rpamnam.
Var iet kjm, var braukt ar
tramvaju.
Mxno nrn nemxm, mxno
xart na rpamne.
Kai na'zy byutu lobuok? Ka na'st try noyox? Nez k btu labk? Hnrepcno, xax nume?
1
1
7
Ar k var nbraukt da Operys
teatra?
Ap xy nap nypaxrt a
Oneptc rearpa?
Ar kuo var aizbraukt ldz
peras tetrim?
Ha uem mxno oxart o
nepnoro rerpa?
Itys tramvajs t iz centru? Hrtc rpamnact nr ns
nenrpy?
Vai is tramvajs iet uz centru? 3

ror rpamn ner n nenrp?


Braucit ar tre autobusu ci
septenpadsmyt trolejbusu!
Fpannrt ap rpemy aroycy
nn cenrentnacmtry
rponeycy!
Brauciet ar treuo autobusu
vai septinpadsmituo
trolejbusu!
Hoesxre na rprtem
anryce n nn cemnnarom
rponnyce.
Lobuok braucit ar (marruta)
taksometru taksi!
Hoyox pannrt ap (mapm-
pyra) raxcomerpy marcu!
Labk brauciet ar (marruta)
taksometru taksi mikriu!
Hume noesxre na mapm-
prnom raxcn mapmprxe.
Ar kaidu autobusu var
nbraukt da Breivdobys
muzeja?
Ap xay aroycy nap
nypaxrt a
Fpe()otc mysex?
Ar kdu autobusu var
aizbraukt uz Brvdabas
muzeju?
Ha xaxm anryce mxno
oxart o (3rnorpa]n ue-
cxoro) mysx no
orxpt rtm nom?
Itys trolejbuss davad t da
dzeacea sta(n)cejis?
Hrtc rponeycc ana nr
a sentxanenx
cra(nt)nenct?
Vai is trolejbuss aizvd iet
ldz dzelzcea stacijai?
3

ror anryc ner o


xenesnoopxno
crnnnn noxsna?
Kur ir tyvuokuo tramvaja
ptura ~ asta'novka?
Kyp np rtnyoxyo rpamnax
nnrypa ~ acma'uovra?
Kur ir tuvk tramvaja
pietura?
Ie nnxmax ocrannxa
rpamnx?
Kur var npierkt autobusa /
trolejbusa / tramvaja
beletus?
Kyp nap nynnepxrt aroyca
/ rponeyca / rpamnax
eneryc?
Kur var nuopirkt autobusa /
trolejbusa / tramvaja
bietes?
Ie mxno xynn rt anryc-
nte / rponnycnte /
rpamnnte nnrt?
Pi vadeituoja. Tik lobuok
pierkt kur kiosk ltuok
izt.
Hn naeryox. Tnx noyox
nnepxrt xyp xnocxa
naryox nsnr.
Pie vadtja. Tikai labk pirkt
kd kiosk iznk l tk.
Y non renx. Tntxo nume
noxynrt r-nnyt n
xncxe ram emnne.
Jius pasaceisit, kur man
izkuopt?
Hnc nacanecnrt, xyp mant
nsxyonrt?
(Vai) Js pateiksit, kur man ir
jizkpj?
Bt cxxere, re mne nt rn?
Kuram ptur man lobuok
puorsasst?
Kypama nnrypa mant noyox
nyopcacxctrt?
Kur pietur man vislabk
prssties?
Ha xax ocrannxe mne
nume nepeccrt?
Kompostrejit, lyudzu, munu
beletu / talonu!
Komnocrpcnrt, ntsy,
myny enery / ranony!
Kompostrjiet, ldzu, manu
bieti / talnu!
Hpoxomnocrn pyre, nox-
nycra, mo nnr / rann.
1
1
8
I munu nmdzit pi reizis! H myny nymnsnrt nn
pcsnct!
Un manjuo ar nuospiediet
pie reizes!
H mo rxe npore
saon.
Lyudzu, paejit iz prku! Htsy, nacnrt ns npnmxy! Ldzu, paejiet uz prieku! Hoxnycra, npon re
nnepe.
Kaida ir nuokuuo ptura? Kaa np nyoxymyo nnrypa? Kda ir nkam pietura? Kaxx cnymmax ocrannxa?
Tys jau tiergs? Ttc x rneprc? Vai tas ir jau tirgus? 3

ro yx pt nox?
Cik v pturu da tierga? Hnx nxnt nnrypy a rnepra? Cik pieturu vl ir ldz tirgum? Cxntxo eme ocrannox o
pt nxa?
Jius nuokuaj (ptur)
izkuopsit?
Hnc nyoxymax (nnrypa)
nsxyoncnrt?
Vai js nkamaj (pietur)
izkpsit?
Bt na cnymme
(ocrannxe) ntxnre?
Ataunit pat garum! Arnxnnrt nanrt rapym! Ataujiet paiet garm! Paspemn re nporn !
Smu Sumku vajag njimt nu
placu jei vysim maisa.
Cymy Cy+ry naxr nynmrt ny
nnany e ntcnm maca.
Suoma ir jnuonm nuo
plciem t visiem trauc.
Cmxy no cnnmrt c nneu
on ncem memer.
Jaunit kurs atsasst vacam
cylvkam!
Hxnnrt xypc arcacxctrt
nanam ntnnaxam!
Jaujiet kds apssties vcam
cilv kam!
Hosnntre xr-nnyt cecrt
noxnnmy uenonxy.
Kur te taksometru ptura /
stuov taksometri taki?
Kyp rx raxcomerpy nnrypa /
cryo raxcomerpn maruu?
Kur te ir taksometru stvvieta /
stv taksometri taki?
Ie sect ocrannxa raxcn /
croxr raxcn ?
Ci jius asat breivs / niule varit
braukt?
Hn nc acar pe()c /
nnnx napnrt paxrt?
Vai js sat brvs / tagad varat
braukt?
Bt cnont / mxere
ceuc xart?
Da kurnei vajag? a xypnnx naxr? Uz kurieni (jums) vajag? Ky nam no?
Man, lyudzu, iz Slkys
neicu treisdesmit septeni!
Tys ir Puordaugav.
Mant, ntsy, ns Cnyxtc ynt-
neny rpectectmnrt cen-
renn! Ttc np Hyoparana.
Man, ldzu, uz Sluokas ielu
trsdesmit septini! Tas ir
Prdaugav.
Ha nnny Cnxac rpn nart
cmt, noxnycra! 3

ro sa
yrano n 3ann nte.
Es c steidzs skubynoju
tarapejs. Lyudzu, (braucit)
dreiuok!
Cct nnm ctrxsyc cxyt-
nom mapanem c. Htsy,
(pannrt) pexyox!
Es uoti steidzuos. Ldzu,
(brauciet) trk!
X uent cnem roponnm ct.
Hoxnycra, noesxre,
tcrpe.
Apturit! Anrypnrt! Apturiet! Ocranonn re!
Navaru itam vt. Te navar
stuots / stuovt!
Hanapy nrama nnra. Tx nanap
cryornct / cryonxrt!
Nevaru ai viet. Te nedrkst
apstties / stvt!
He mor n +rom mcre. 3ct
nentsx ocrannnnnartcx /
croxrt.
1
1
9
Atsastuou, kur varieu. Arcacryomy, xyp napnemy. Apstuos, kur varu /
drkstu.
Ocranonnm ct, re mxno.
Pagaidit mani, es tiu'len
atsagrzu! Man vajag skrt
veikal.
Haranrt mann, cct rn'nent
arcarpnsmy! Mant naxr
ncxpnrt nexana.
Pagaidiet mani, es t'lt
atgriezuos! Man ir
jieskrien veikal.
Hooxn re menx, x ceuc
nepnct. Mne no
saexrt n marasn n.
Es pabrauku iz prku.
Gaideiu jiusu t tuouok aiz
styura.
Cct napaxmy ns npnmxy.
Iaemy ncy rn
ryonmox as crtpa.
Es pabrauku uz prieku.
Gaidu js tur tlk aiz
stra.
X npoy (nemnro) nnepe.
Fy xart nac ram
ntme, sa yrnm.
Sarunuots! Padis! Capynyorc! Hantnct! Nuorunts! Pal'dies! oronopn nnct! Cnacn o!
Pi[sata.
Iz u[neicys = lys
Hnntca 1a .
Hs yntnennmc = n nmc
Pils ta.
Uz ielas
B rpoe.
Ha nnne
Mes grybtu(mem) apsavrt
pistu gorodu

mstu.
Mxct rptary(mxm)
ancanxprt nnntcary
ropoy

mncry.
Ms grib tu v l tuos
apskatt pils tu.
Mt xornn t ocmorprt
rpo.
Man vajadztu pistys plana. Mant naxsary nnntcartc
nnana.
Man vajadz tu pils tas plnu. Mne nxen nnan rpoa.
Itei Breiveibys neica la? Hre Fpenetc yntnena
nna?
Vai t ir Brvbas iela? 3

ro nnna Fpn nnac?


Nui! Redzit? Tuouok ir
Breiveibys pmineklis
pametniks!
Hy! Pesnrt? Tyonmox np
Fpenetc nnmnnexnnct
na+emiuurc!
J! Rdzat? Tlk ir Brvbas
piemineklis!
a! Bn nre? Bnepen
nmxrnnx Cnot!
Pa it neicu es tiku da
Svtuo Jkuba katedralis?
Ha nry yntneny cct rnxmy
a Cnaryo X

xya
xarepannct?
Pa uo ielu es tiku uz Sv t
J kaba katedrli?
Ho +ro nnne x o o
Copa cnxrro X

xona?
Tys pa'vysam iz cytu pusi /
te'pat natuoli / (na vys)
tuoli.
Ttc np na'ntcam ns ntry
nycn / rx'nart naryonn /
(na ntca) ryonn.
Tas ir pa'visam uz citu pusi /
te'pat netlu / (ne visai) tlu.
3

ro concm n pyrm
crpony / ryr neanxo /
(ne uent) anex.
1
2
0
Atlaidit, kai patikt da
(pistys) centra /
universalveikala / kinoteatra
Reiga?
Arnanrt, xa narnxrt a
(nnntcartc) nenrpa /
ynnnepcannexana /
xnnorearpa Pera?
Atvainuojiet, k nuokt ldz
(pils tas) centram /
universlveikalam /
kinotetrim Rga?
Hsnnnn re, xax noncrt n
nenrp (rpoa) /
ynnnepmr / xnnorerp
Pn ra?
Ejit ejte taini / iz tru pusi /
pa lobai rkai pa labi / pa
kairai rkai pa kreisi!
Cnrt Crx ramnn / ns
yrpy nycn / na noa
pyxa na nan / na
xapa pyxa na xpccn!
Ejiet taisni / uz uotru pusi / pa
labi / pa kreisi!
Hn re npxmo / oprno /
nanpno / nanno!
Kai patikt Dma laukum? Ka narnxrt yma naxyma? K nuokt Duoma laukum? Kax noncrt na mcxym
nnmat?
Vacreiga man c pateik! Banpera mant nnm narex! Vcrga man uoti patk! Crpax Pn ra mne uent
npnnrcx!
Sokit, lyudzu, itei ir Marejis
neica la /
Vnpadsmytuo novembra
krostmola? Itys Raina
buvars / Herdera laukums?
Coxnrt, ntsy, nre np
Mapenct yntnena nna /
Bnnnacmtryo nonempa
xpocrmona? Hrtc Panx
yntnapc / Xepepa
naxymc?
Sakiet, ldzu, vai t ir Marijas
iela / Vienpadsmit
novembra krastmala? Vai
tas ir Raina bulvris /
Hrdera laukums?
Cxaxn re, noxnycra, +ro
nnna Mpnxc /
nepexnax
On nnanaroro noxpx?
3

ro yntnp Pnnca /
nnmat Ipepa?
Jius ejat mat na iz t pusi! Hnc cxr nmar na ns ry
nycn!
Js ejat ne uz tuo pusi! Bt nere ne n ry crpony!
Jius ejat mat iz tru pusi /
pretej vierzn. Dasit da
krslys i grzit pa kreisai
rkai!
Hnc cxr nmar ns yrpy nycn
/ nperex nnepsnnn.
ancnrt a mxapcnntc n
rpnsnrt na xpcca pyxa!
Js ejat uz uotru pusi / pretj
virzien. Tiksit ldz
k rsielai un griezieties pa
kreisi!
Bt nere n pyrm crpony /
n npornnononxnom
nanpannnnn. oere o
nepenxa n nonopunnare
nanno.
Jius vartu(met) izstuosteit /
paruodeit iz kartis plan,
kai lobuok atrast Nacional
teatri?
Hnc napary(mxrt) nscryo-
ctrert / napyoert ns
xaprnct n.aua, xa
noyox arpactrt
Hannonany rearpn?
Vai js var tu izststt /
pardt kart, k rtk atrast
Nacionluo tetri?
Bt mornn t paccxasrt /
noxasrt na xpre, xax
nume narn
Hannonntnt rerp?
1
2
1
Pa'prku teicit da Basteja
kolna, a tlaik kam na'vin
pavaicojit!
Ha'npnmxy rennrt a
Factrex xonna, a rynax
xam na'nnnt nananonrt!
Vis'pirms tieciet ldz
Bastejkalnam, pc tam
kdam pajautjiet!
Cnauna on re o
Facrnnno rpxn, a ram y
xor-nnyt cnpocn re.
It rajonu moz pazeistu / Ituo
rajona (galeigi) napazeistu.
Hry paeny mos nasecry /
Hryo paena (ranern)
nanasecry.
uo rajnu maz pazstu /
(pa'visam) nepazstu.
3

ror pan x nnxo snm /


3

roro pana x (concm)


ne snm.
Asmu aizbldejs ~
aizbldejuse.
Acmy asnyect ~
asnyemcx.
smu apmaldjies ~
apmaldjusies.
X sanyn ncx ~ sanyn nact.
Itei neica izt iz Daugovys? Hre yntnena nsnr ns
arontc?
Vai iela iziet uz Daugavu? 3

ra nnna ntxnr x
yrane?
Tys tuoli ci tyvai? Ttc ryonn nn rtna? Vai tas ir tlu vai tuvu? 3

ro anex n nn nn sxo?
Itamuos neicuos ni'kuo
nasaprtu.
Hramyoc yntnenyoc nn'xyo
nacanpyry.
ajs iels ne'kuo nesapruotu. X n +rnx nnnax nnuer ne
nonnmm.
Cikom kas Vacreig vaki
orientejs.
Hnxom xac Banpera mnaxn
opnentrxm c.
Pagaidm Vcrg es slikti
orientjuos. (i-e 2 cnora)
Hox x n Crpo Pn re nnxo
opnenrn pymct.
Leidz Dma laukumam te
minutus pcys (kuo t).
Hes yma naxymam rx
mnnyrtc nnntc (xyo nrt).
Ldz Duoma laukumam te
mintes piecas (kuo iet).
o mcxo nnman sect
mnnr nxrt (nrn ).
Aiz styura jau redzss Dma
bazneica.
As crtpa x pesxcnct
yma astnena.
Aiz stra jau bs rdzama
Duoma baznca.
3a yrnm yx er nn en
mcxn cop.
T'pat natuoli (Marejis-)Mag-
dalenys bazneica.
Tn'nart naryonn (Mapenct-)
Maranentc astnena.
Tur'pat netlu (Marijas-)
Magdalnas baznca.
Tam nenoanexy n xocren
(Mapn n-)Marann nt.
Kaidys vtys jius saceitu
apsavrt cylvkam, kurs
Reig pyrm reizi?
Katc nnrtc nc ncanery
ancanxprt ntnnaxam, xypc
Pera ntpmy pcsn?
Kdas vietas js ieteiktu
apmeklt cilv kam, kur
Rg ir pirmuoreiz?
uro t nt noconronann
nocmorprt uenonxy,
xorpt n Pn re nnepnt e?
Nteikti izstaigojit Vacreigu! I
teicit iz kaida na'vin
varganu muzykys koncerta!
Hyrxxrn nscraronrt
Banpery! H rennrt ns
xaa na'nnnt napranm
mystxtc xonnepra!
Nuoteikti izstaigjiet Vcrgu!
Un tieciet uz kdu
rgemzikas koncrtu!
Oxsrentno noxon re no
crpo Pn re! H nocern re
xax-nnyt xonnpr
oprnno mstxn!
Padis par saceionu
padmu!
Hantnct nap ncanemony
naymy!
Pal'dies par ieteikumu
paduomu!
Cnacn o sa conr!
1
2
2
Kas itei par muoju? Kac nre nap myom? Kas par ku? uro +ro sa om?
Kam itys pmineklis
pametniks? Kod jis
pastateits calts?
Kam nrtc nnmnnexnnct
na+emuurc? Ko nc
nacrarerc nanrc?
Kam ir is piemineklis? Kad
tas clts?
Kom +ro nmxrnnx? Kor
on nocrnnen nocrpen?
Posts. Telefons.
Telegrafs
Hoc1c. Teneqonn.
Tenerpaqc
Pasts. Telefons.
Telegrafs
Hu1a. Teneqn.
Tenerpq
Es grybtu(m) pzvaneit iz
stu / sasazynuot ar
sovejim. Kab zynuotu, ka
laimeigi atbraucem.
Cct rptary(m) nnsnanert
ns cary / cacastnyort ap
conenm. Ka stnyory, xa
namern arpanxm.
Es grib tu piezvant uz mjm
/ sazinties ar savjiem. Lai
zintu, ka laimgi
atbraucm.
X t xorn ~ xorna
cnxsrtcx c pcrnennn-
xamn. uro snnn, uro
narononuno oxann.
Tlaik vajag meklt atrast
postu poctu.
Tynax naxr mxxnxrt
arpactrt nocry no:my!
Tad vajag (sa)meklt atrast
pastu!
Tor no ncxrt narn
nury.
Kur te ir tyvuokais posts
tyvuokuo pocta?
Kyp rx np rtnyoxac nocrc
mieyoryo no:ma?
Kur te ir tuvkais pasts? Ie sect nnxmax nura?
Golvonais posts niule t, kur
agruok beja Sakta. Aiz ts
muoju.
Ionnonac nocrc nnnx rn,
xyp arpyox ex Caxra.
As ryc myom.
Galvnais pasts tagad ir tur,
kur agrk bija Sakta. Aiz
tm mjm.
Innnax nura renpt ram,
re pntme tn Cxra.
3a rmn ommn.
Nu cik stunu posts struodoj
dora?
Hy nnx cryntxy nocrc
crpyoo opa?
Nuo cikiem pasts strd? C xorporo uca ~ Co
cxontxn nura paraer?
Da cik stunu posts ir attaiseits
va?
a nnx cryntxy nocrc np
arracerc nanx?
Ldz cikiem pasts ir va? o xorporo uca o
cxontxn nura orxpt ra?
Cik moksoj (raksteita)
viestule iz Krveju?
Hnx moxco (npaxctrera)
nnecrynx ns Kpnnem?
Cik maks (ierakstta) v stule
uz Krieviju?
Cxntxo crnr (saxasne)
nnctm n Poccn m?
Kur var dabuot aplksnis
kuverus i markys?
Kyp nap ayort annyxctnnct
ryeepyc n mapxtc?
Kur var dabt apluoksnes un
(past)markas?
Ie mxno narn xonnprt
n mpxn?
Lyudzu, cetrys aplksnis
cetrus kuverus bez marku i
markys iz Krveju!
Htsy, uerptc annyxctnnct
:empyc ryeepyc es map-
xy n mapxtc ns Kpnnem!
Ldzu, cetras apluoksnes bez
markm un markas uz
Krieviju!
Hoxnycra, uert pe
xonnpra es mpox n
mpxn n Poccn m.
1
2
3
Cik moksoj vna marka? Hnx moxco nnna mapxa? Cik maks viena (past)marka? Cxntxo crnr on mpxa?
Kur / Nu kurnis var nsyuteit
telegramu?
Kyp / Hy xypnnnct nap
nyctrert renerpamy?
Kur / Nuo kurienes var
nuostt telegrammu?
Ie / Orxa mxno nocnrt
renerpmmy?
Cik vajag moksuot par
telegramu?
Hnx naxr moxcyort nap
renerpamy?
Cik ir jmaks par
telegrammu?
Cxntxo nxno nnarn rt sa
renerpmmy?
Kur var dazynuot posta
indeksus?
Kyp nap astnyort nocra
nn+xcyc?
Kur var uzzint pasta
indeksus?
Ie mxno ysnrt nournt
n nexc?
ekur indeksu gruomota!
Verits piec alfabeta!
Bcxyp nnexcy rpyomora!
Bxpnrxct nnent an]aera!
Rekur, indeksu grmata!
Skatieties alfabta secb!
Bor xnn ra n nexcon.
Cmorpn re no an]ann ry.
Kur te atrast kaidu taksofonu? Kyp rx arpactrt xay
raxco]ony?
Kur eit (var) atrast kdu
taksofnu?
Ie sect narn (xax-
nnyt) raxc]on?
Kai var pzvaneit pazvaneit
iz Bolvim?
Ka nap nnsnanert nasea-
uemi ns Fonnnm?
K var piezvant pazvanit uz
Balviem?
Kax (mxno) nosnonn rt n
Fnnn?
Iz vysa lobuok npierkt
telefona taksofona karti.
Hs ntca noyox
nynnepxrt rene]ona
raxco]ona xaprn.
Vislabk nuopirkt telefna
taksofna karti.
Hume ncer xynn rt
rene]nnym
raxco]nnym xpry.
Kur var npierkt telefona
kartis / SIM karti de
mobiluo telefona?
Kyp nap nynnepxrt rene]ona
xaprnct / cnm xaprn ent
monnyo rene]ona?
Kur var nuopirkt telefna
kartes / SIM karti
mobilajam telefnam?
Ie mxno xynn rt rene]n-
nte xprt / SIM-xpry nx
mon ntnoro rene]na?
Vysuos posta ndauos i avu
kiosks.
Btcyoc nocra nyanmoc n
annxy xnocxyc.
Viss pasta nuodas un avu
kioskuos.
Bo ncex nourntx oren-
nnxx n rasrntx xncxax.
Kur te ir telefona abonentu
telefonu gruomota?
Kyp rx np rene]ona aonen-
ry rene]ony rpyomora?
Kur te ir telefna abonentu
telefnu grmata?
Ie sect rene]nnax xnn ra?
Vysys vajadzeiguos stuodis
atrassit ite.
Btctc naxseryoc
ncryonct arpactcnrt nrx.
Visas vajadzgs iestdes
atradsit eit.
Bce nxnte yupexnnx
naere ryr.
Voi Cakula kungs (ir) st
muojuos?
Bo Haxyna xynrc (np) cara
myomoc?
Vai Cakula kungs (ir) mjs? Iocnon n Hxync ma?
Ha'lo A'o, es jius slikti
dzieru / jiusu nadzieru!
Xa'no A'ne, cct nc cnnxrn
snepxy / ncy
nasnepxy!
Hall, es js slikti dzirdu /
nedzirdu!
Ann Ane, x nac nnxo
cnt my / ne cnt my!
1
2
4
Lyudzu, runojit cuok /
klausul!
Htsy, pynonrt nnmyox /
xnacynx!
Ldzu, runjiet skak /
klausul!
Hoxnycra, ronopn re
rpmue / n rpxy!
Ar k es, lyudzu, runoju? Ap xy cct, ntsy, pynom? Ar kuo es, ldzu, runju? C xem, npocrn re, x ronopm ?
Ni'vns narunoj / ni'kuo
naatsoka naatbid.
Hn'nnnn napyno / nn'xyo
naarcoxa naarnntt.
Ne'viens nerun / (ne'kuo)
neatbild.
Hnxr ne orneuer / (Hnuer)
ne orneumr.
Ruoda, ka numers aizjimts. Pyoa, xa nymepc astnmrc. Rda, ka numurs (ir) aiznmts. Koprxne ryxn nmep
snxr.
Myus napareizi savnuoja
savnova.
Mtc nanapcsn cannnyox
cannnona.
Ms nepareizi savienuoja. Hac nenpnnntno coennn nn.
Saruna puortryuka. Capyna nyoprptxa. Saruna prtrka. Pasronp npepnncx.
Atlaidit, myus puortrauce. Arnanrt, mtc nyoprpanx. Atvainuojiet, ms prtrauca. Hsnnnn re, nac npepnnn.
Aparats nastruodoj /
sasamaituojs sasamaitovs.
Anaparc nacrpyoo / caca-
maryoct cacamaroct.
Aparts nestrd / ir
sabuojjies.
Annapr ne paraer /
ncnpuen.
Banka.
Valutys maineiona
Banxa. Bany1mc
uannenmona
Banka.
Valutas maina
Banx.
Oun nanm 1m
Kur te kaida / ir banka? Kyp rx xaa / np anxa? Kur te ir (kda) banka? Ie sect anx?
Da cik stunu struodoj banka? a nnx cryntxy crpyoo
anxa?
Ldz cikiem strd banka? o xorporo uca o
cxontxn paraer anx?
Es grybtu(m) attaiseit kontu. Cct rptary(m) arracert
xonry.
Es grib tu atvrt kontu. X xorn t orxpt rt cuer.
Puorbaudit, lyudzu, cik mun
kont ir naudys!
Hyopanrt, ntsy, nnx
myna xonra np natc!
Prbaudiet, ldzu, cik man
kont ir naudas!
Hponptre, noxnycra,
cxntxo na moem cuer
ner.
Es grybtu(m) puorskaiteit
naudu iz ituo konta.
Cct rptary(m) nyopcxa-
rert nay ns nryo xonra.
Es grib tu prskaitt naudu uz
uo kontu.
X xorn t nepenecrn ntrn
na +ror cuer.
Kuram bank maina Krvejis
rubus iz latu / pret latim?
Kypama anxa mana
Kpnnenct pynmc ns nary
/ npert narnm?
Kur bank maina Krievijas
rubus uz latiem / pret
latiem?
B xaxm nxe menxmr
poccn cxne pynn na
nrt?
1
2
5
Naudu var samaineit i mainis
punkts.
Hay nap camanert n
mannct nynxryc.
Naudu var samaint ar mainas
punktuos.
ntrn mxno nomenxrt n n
omnntx nnxrax.
Ka baile nu vyltuoonys,
meklejit bankys!
Ka anx ny ntnryomontc,
mxxnxnrt anxtc!
Ja ir bail nuo viltuoanas,
mekljiet banku!
cnn on rect nonxn,
nmn re anx.
Kur var redzt / apsavrt
valutu kursus?
Kyp nap pcsxrt / ancanxprt
nanyry xypcyc?
Kur var redzt / apskatties
valtu kursus?
Ie mxno nocmorprt
xpct nanm r?
Kaids ir dolara kurss pret latu? Kac np onapa xypcc npert
nary?
Kds ir dolra kurss pret latu? Kax xypc nnapa x nry?
Es grybtu(m) pamaineit
dolarus / eiro pret latim.
Cct rptary(m) namanert
onapyc / epo npert narnm.
Es grib tu apmaint dolrus /
eir pret latiem.
X xorn t nomenxrt
nnapt / npo na nrt.
Cik duorgs ir lats,
saleidzynojt ar Krvejis
rublim?
Hnx yoprc np narc,
canestnom rt ap
Kpnnenct pynnm?
Kda ir lata vrtba
saldzinjum ar Krievijas
rubiem?
Hacxntxo por nr no
cpannnnm c poccn cxnmn
pynxmn?
Pamainit, lyudzu, tyukstu
Krvejis rubu pret latim!
Hamannrt, ntsy,
rtxcrymy Kpnnenct
pynm npert narnm!
Samainiet, ldzu, tkstuoti
Krievijas rubu uz latiem!
Homenxre, noxnycra,
rt cxuy poccn cxx pyn
na nrt.
Tlaik jums byus ap divdesmit
latu.
Tynax mmc tct an
nectmnrt nary.
Tad jums bs ap divdesmit
latu.
Tor y nac er npnmpno
nnart nron.
Es grybu samaineit pcys
tyukstys.
Cct rpty camanert
nnntc rtxcrymtc.
Es gribu samaint piecus
tkstuous.
X xou nomenxrt nxrt rt cxu.
Jums byus ap symts ap
symta latu.
Rmc tct an ctmrc an
ctmra nary.
Jums bs ap simt latiem. Y nac er npnmpno cro
nron xono cra nron.
Maineit lel naud / leluos
banknots ci smolkuok?
Manert nena naa /
nenyoc anxnorxct nn
cmonxyox?
Maint liel naud / liels
banknots vai skk?
Menxrt ontmn mn entrmn
/ xpnntmn anxnramn
xynm pamn n nn nomntue?
Var tai i tai. Bap ra n ra. Var gan t, gan t. Mxno n rax n rax.
Itei naudys zeime ir saplsta /
plsta / nateira / c
samaidzeita. Lyudzu, ddit
cytu!
Hre natc semx np ca-
nnacra / nnnacra / narepa
/ nnm camasera.
Htsy, ynrt ntry!
naudaszme ir sapl sta /
iepl sta / netra / stipri
saburzta. Ldzu, duodiet
citu!
3

ra anxnra npnana /
napnana / rpxsnax /
cn ntno nomxra. re,
noxnycra, pyrm!
1
2
6
Restorans. Kafejneica.
Iedineica
Pec1opann. Kaqen-
nenna. Hennenna
Restorans. Kafejnca.
dnca
Pec1opn. Kaq.
C1onnan
Gribs st i apsarunuot
vajadztu.
Ipnnct cctrt n ancapynyort
naxsary.
Gribas st un aprunties
vajadz tu.
Xuercx ecrt n noronopn rt
no t.
Jius vartu(met) saceit kaidu
lobu restoranu?
Hnc napary(mxrt) ncanert
xay noy pecropany?
Vai js var tu ieteikt kdu
labu restornu?
Bt mornn t noconronart
xax-nnyt xopmn
pecropn?
Mums poim pateik
Staburags, tik es nazynu,
voi jius t tiksit vyd.
Mymc nomnm narex Cray-
parc, rnx cct nastny, no
nc rn rnxcnrt nta.
Mums paiem patk
Staburags, tikai es nezinu,
vai js tur tiksit iek.
Ham npnnrcx Cryparc,
rntxo x ne snm,
nonaere nn nt ry.
Pi jiusu byutu breivs gaden
cetrom personom?
Hn nncy try pe()c
rantxntu uerpom
nepconom?
Vai pie jums btu brvs
galdin cetrm prsnm?
Y nac naercx cnont
crnnx na uernept x?
Niule breivu vtu nav.
Var'byut ap stundem
cetrom. Pi myusu vtys
aizsoka aiz laika.
Hnnx peny nnry na.
Bap'trt an cryntxm
uerpom. Hn mtcy nnrtc
ascoxa as naxa.
Pat'laban brvu vietu nav.
Varbt ap pulksten cetriem.
Pie mums vietas pasta
iepriek.
Ceuc cnontx mecr ner.
Mxer trt, yr uac n
uert pe. Y nac mecr
saxstnamr sapnee.
Kur mes vartu(mem)
parunuot, kab ni'vns
namaiseitu? Varbyut kaid
kafejneic?
Kyp mxct napary(mxm)
napynyort, xa nn'nnnn
namacery? Baptrt
xaa xa]enena?
Kur ms var tu netrauc ti
parunties? Varbt kd
kafejnc?
Ie mt mornn t
noronopn rt, urt nnxr
ne memn? Mxer trt, n
xaxm-nnyt xa]?
Iz kurni lobuok t? Hs xypnnn noyox nrt? Uz kurieni labk aiziet? Ky nume norn ?
Kur var dreii i ltai past! Kyp nap pexn n nara
naxctrt?
Kur var tri un l ti past! Ie mxno t crpo n emeno
nocrt?
Dreii var past vyss Lido
krdzens.
pexn nap naxctrt ntcyc
Hno xpysxnm c.
tri var past visuos Lid
kruodzinuos.
Ft crpo mxno nocrt no
ncex pecropnax Hn o.
Itam kafejneic udin tik
zyvu / pna / vegetaru
iedni.
Hrama xa]enena mynnt
rnx stny / nnna /
nererapnmy nennn.
aj kafejnc uodien tikai
zivju / piena / vegetrieu
dieni.
B +rom xa] cernx rntxo
pt nte / monunte /
nererapnncxne nm a.
1
2
7
sim mam iz restoranu
itaida sasatikona na kotru
na kn dn!
H

cnm H

mam ns pecropany
nraa cacarnxmona na
xorpy ua ra+uy nn!
Iesim Ejam uz restornu
da tikans nav katru
dienu!
Hoem Hem n pecropn
raxn e ncrpun ne
xxt ent (tnmr)!
Restoran byus na drei. sim
ite'pat, te loba kafejneica.
Pecropana tct na pex.
H

ncnm nrx'nart, rx noa


xa]enena.
Restorn nebs tri. Ieiesim
te'pat, te laba kafejnca.
B pecropne ne er t cr-
po. Hoem ryr pxom,
sect xopmee xa].
Ite breivs? Ituos vtys breivys? Hrx pe()c? Hryoc nnrtc
pentc?
Vai eit ir brvs? Vai s vietas
ir brvas?
3ect cnono? 3

rn mecr
cnont?
Grybts izdzert kuo sylta. Iptaryc nstsxprt xyo
ctnra.
Grib tuos iedzert kuo siltu. Xornoct t nt nnrt uer-
nnyt ropxuero.
Lyudzu, vnu kofeju / taseiti
kofejis!
Htsy, nnny xo]em /
racern xo]enct!
Ldzu, vienu kafiju / tasti
kafijas!
Hoxnycra, umxy x]e!
A man caja! Ka ir, zauo! A mant uax! Ka np, sanmo! Bet man tju! Ja ir, zauo! A mne um! cnn ecrt,
senenoro.
Jius gribsit k na'vin st? Hnc rpnxcnrt xy na'nnnt
xctrt?
Vai js gribsit kuo damu? Bt xorn re ur-nnyt
nocrt?
Vys jau gribsim. Atnesit
mums, lyudzu, iednu karti!
Btc x rpnxcnm. Arnxcnrt
mymc, ntsy, nennm
xaprn!
Laikam jau gribsim. Atnesiet
mums, ldzu, dienkarti!
Hoxny, a. Hpnncnre
nam, noxnycra, menm !
K varu jums pduovuot? Ky napy mmc nnyonyort? Kuo varu jums piedvt? uro mor nam npenxnrt?
Mes v naasam izalasejui.
Atejit, lyudzu, drupeiti
vluok!
Mxct nxnt naacam
nsanacemmn. Arxnrt,
ntsy, pynern nanyox!
Ms vl nesam izvljuies.
Pienciet, ldzu, brtinu
v lk / pc brtina!
Mt eme ne nt pann.
Hoon re, noxnycra,
nemnxxo (no)nsxe!
Atnesit mums kaidus na'vin
salatus! Kaidi jums ir?
Artnxcnrt mymc xayc
na'nnnt canaryc! Kan
mmc np?
Atnesiet mums kdus saltus!
Kdi jums ir?
Hpnnecn re nam xax-
nnyt canr! Kaxn e y nac
ecrt?
Esit Byunit tik laipnys, man,
lyudzu, its galis / sra /
duorzinu salatus!
3cnrt Ftnnrt rnx
nanntc, mant, ntsy,
nryc rannct / cnpa /
yopsnnm canaryc!
Esiet tik laipns, man, ldzu,
uos gaas / siera / drzenu
saltus!
Fytre nmsnt, mne,
noxnycra, +ror mxcn /
ct pnt / onomn canr.
1
2
8
Ilgi Garai byus juogaida?
Mums moz laika.
Hnrn Iapa tct mora-
a? Mymc mos naxa.
Vai ilgi bs jgaida? Mums ir
maz laika.
nro no er xart? Y
nac mno npmenn.
Raudzeisim (apkolpuot) kai na
dreiuok. Jiutits kai st
muojuos!
Pasecnm (anxonnyort)
xa na pexyox. Hnrn-
rxct xa cara myomoc!
Raudzsim (apkalpuot)
iespjami tri. Jtieties k
mjs!
Hocrapemcx (ocnyxn rt)
xax mxno tcrpe.
uncrnyre cex xax ma!
Paddit man, lyudzu, gabalenu
maizis / suoli / sinepis
gar'cycu!
Haynrt mant, ntsy,
raanxnm masnct / cyonn
/ cnnxnnct eap':iy!
Paduodiet man, ldzu,
gabalinu maizes / sli /
sinepes!
Hore Hepere mne,
noxnycra, xycuex
xna / cont / ropun ny.
Man gabalenu torta i v
vnu taseiti skryuzeiti
krukeu kofejis / vnu
kofeju!
Mant raanxnm ropra n
nxnt nnny racern
cxptsern rpy+rum
xo]enct / nnny xo]em!
Man gabalinu tortes un vl
vienu tasti kafijas / vienu
kafiju!
Mne xycuex rpra n eme
on umeuxy x]e / on n
x]e!
Kuo jums atnest nu dzerams:
veina, likera,

brandna
naba vodkys?
Kyo mmc artnxctrt ny
sepamyc: nena, nnxepa,

pantnnx mnxa
eooric?
Kuo jums atnest nuo
dzeramajiem: vnu, likieri,
dgvnu abi?
uro nam npnnecrn ns
nann rxon: nnn, nnxepa,
nxn?
Padis, navajag! Hantnct, nanaxr! Pal'dies, nevajag! Cnacn o, ne no!
Jius ni'kuo ni dat, ni dzerat! Hnc nn'xyo nn aar, nn
separ!
Js ne'k ne dat, ne dzerat! Bt nnuer ne en re n ne
ntere!
Man nasagrib. Mums dorb
loba iedineica, nasen beju
pudns.
Mant nacarpnt. Mymc
opa noa nennena,
nacent em nymnnxct.
Man negribas. Mums darb ir
laba dnca, nesen biju
pusdiens.
Mne ne xuercx. Y nac na
pare xopmax cronnax,
x nenno nooan.
Vyss c(i) gords! Btcc nnm(n) ropc! Viss ir uoti gargs! Bce uent nxcno!
Man v vnu porceju salatu! Mant nxnt nnny nopnem
canary!
Man vl vienu porciju saltu! Mne eme on npnnm
canra!
Oficiant, lyudzu, riekinu! O]nnnanr, ntsy, pnexnny! Oficiant, ldzu, rkinu! O]nnnnr, noxnycra, cuer!
Cik juomoksoj vajag
moksuot?
Hnx momoxco naxr
moxcyort?
Cik ir jmaks? Cxntxo c menx ~ c nac?
Es udin moksoju par vysim! Cct mynnt moxcom nap
ntcnm!
Es uodien maksju par visiem!
Es uodien visiem uzsaucu!
X cernx nnau sa ncex X
cernx ncex yromm.
1
2
9
Atlykuma navajag! Arntxyma nanaxr! Atlikumu (izduot) nevajag! Cun ne no!
Kur tu tik boguots palics, ka
svaids ar naudu?!
Kyp ry rnx oryorc
nannntct, xa ra cnanct
ap nay?!
Kur tu tik bagts palicis, ka t
m tjies svaidies ar
naudu?!
Orxa y rex ntrn, uro
n mn rax xnemtcx?!
Tys tik udin! Goda beiguos
mums dorb vy'sod ir
premejis.
Ttc rnx mynnt! Ioa
xryoc mymc opa
nt'co np npemenct.
Tas tikai uodien! Gada beigs
mums darb vienm r ir
prmijas.
3

ro rntxo cernx! B xonn


ra y nac na pare
ncer npmnn.
Byutu man tai'pat! Ftry mant ra'nart! Btu man t'pat! Mne t rax!
sapierkona.
Pierkumi
H

cannepxmona.
Hnepxyun
Iepirkanas.
Pirkumi
Hoxnxn
Veikali Benxann Veikali Marasn nm
Pasokit, lyudzu, kur ir
(veikals) Brnu pasaus!
Hacoxnrt, ntsy, xyp np
(nexanc) Fapny
nacantct!
Pasakiet, ldzu, kur ir
(veikals) B rnu pasaule!
Cxaxn re, noxnycra, re
(marasn n) rcxn mnp!
Voi pi jiusu ir? Bo nn ncy np? Vai jums ir? Y nac ecrt?
Kur te kaida gruomatneica /
Kur te var npierkt
gruomotys?
Kyp rx xaa rpyomarnena /
Kyp rx nap nynnepxrt
rpyomortc?
Kur eit ir kda grmatnca /
Kur eit var nuopirkt
grmatas?
Ie sect xax-nnyt
xnn xnt marasn n / Ie
ryr mxno xynn rt xnn rn?
Atlaidit, kur te ir
apovu
audaklu
driebu apgierbu
dziernu
duovonu
pucu puku zdu
sporta pdarumu
veikals?
Arnanrt, xyp rx np
anony
aaxny
pney anrnepy
snepnnm
yonony
nyuy nyxm sny
cnopra nnapymy
nexanc?
Atvainuojiet, kur te ir
apavu
audumu
drbju apg rbu
dzrienu
dvanu
puku ziedu
sporta piederumu
veikals?
Hsnnnn re, re sect marasn n
ynn
rxne
oxt
nann rxon
nopxon
nnern
cnoprronpon?
1
3
0
Duorzinu
puortykys (precu)
galis
zyvu
pna produktu
saimisteibys (precu)
juveliru izstruoduojumu
veikals ir aiz styura.
yopsnnm
nyoprtxtc (npeuy)
rannct
stny
nnna npoyxry
camnctretc (npeuy)
mnennpy nscrpyoyommy
nexanc np as crtpa.
Drzenu
prtikas (precu)
gaas
zivju
piena produktu
saimniecbas (precu)
juvelierizstrdjumu
veikals ir aiz stra.
Onomn
npoyxrnt
mxcn
pt nt
monunt
xosxcrnennt
mnenn pnt
marsnn sa yrnm.
Maizis
konditorejis
kulinarejis
veikals udin nastruodoj / ir
ci.
Masnct
xonnropenct
xynnnapenct
nexanc mynnt
nacrpyoo / np nnmn.
Maizes
konditorijas
kulinrijas
veikals uodien nestrd / ir
ciet.
Fnounax
xonn repcxax
xynnnpnx
cernx ne paraer /
saxpt ra.
Lyudzu! Kuo jius
grybtu(met)?
Htsy! Kyo nc
rptary(mxrt)?
Ldzu! Kuo js v laties? Hoxnycra! uro nt
xenere?
Es grybtu(m) / Man
vajadztu
Cct rptary(m) / Mant
naxsary
Es grib tu / Man
vajadz tu
X xorn ~ xorna t / Mne
nxno t
Voi var apsavrt? Bo nap ancanxprt? Vai drkst apskatt? Mxno nocmorprt?
Ci varu pamiereit? Hn napy namnepert? Vai drkstu uzlaikuot? Mor npnmpnrt?
Paruodit man cytu! T, kas
suonim spluok rd.
Hapyonrt mant ntry! Ty,
xac cyonnm cynnyox
paoa.
Pardiet man citu! Tuo, kas
blakus.
Hoxaxn re mne pyr ~
pyrm ~ proe. Tor ~ ry
~ ro, uro pxom.
Itei kruosa man napateik /
napstuov.
Hre xpyoca mant nanarex /
nanncryo.
krsa man nepatk /
nepiestv.
3

ror nner mne ne npnnrcx /


ne ner.
Cik tys moksoj stuov?
Desmit latu? Oi, cik duorgi
/ tys na duorgi / tys ni'kas!
Hnx rtc moxco cmyov?
ectmnrt nary? O, nnx
yoprn / rtc na yoprn /
rtc nn'xac!
Cik tas maks? Desmit latus?
Vai, cik drgi / tas nav drgi
/ tas ne'kas!
Cxntxo +ro crnr? cxrt
nron? O, xax poro /
+ro ne poro / ny nnuer!
Es jimu! Izrokstit, lyudzu,
ceku!
Cct nmmy! Hspoxctrnrt,
ntsy, uexy!
Es nemu! Izrakstiet, ldzu,
ceku!
X nostm. Bt nnmnre,
noxnycra, uex.
1
3
1
Kur moksuot? Kuram kas
kas moksuot?
Kyp moxcyort? Kypama xacx
raca moxcyort?
Kur ir jmaks? Kur kas
makst?
Ie nnarn rt? B xax xcce
nnarn rt?
Voi Ci varu vysu teit / likt
kp?
Bo Hn napy ntcy rert /
nnxrt xyna?
Vai varu visu tt / sainuot
kop?
Mxno nce sanepnrt /
ynaxonrt nmcre?
N, it, lyudzu, tinit / licit
atseviki!
Ha, nry, ntsy, nrnnnrt /
nnnnrt artcennmxn!
N, uo, ldzu, ietiniet / iesai-
nuojiet / lieciet atseviki!
Her, +ro, noxnycra, sanep-
nn re / nonoxn re orntno.
Puortyka Hyop1mxa Partika Hpox1m nn1nnn
Puordeviejs / Puordevieja
puordd maizi / pnu.
Hyopennect / Hyopennex
nyopy masn / nnny.
Prdevjs / Prdevja
prduod maizi / pienu.
Hpoann / Hpoanmn na
npoaer xne / monox.
Pierciejs / Piercieja
pierk sru / svstu.
Hnepnnect / Hnepnnex
nnepx cnpy / ctnncry.
Pircjs / Pircja
p rk sieru / sviestu.
Hoxynrent / Hoxynrentnn-
na noxyner ctp / mcno.
Voi Ci itei cyukys / tea /
vystys gaa ir svaiga
sviea

svena?
Bo Hn nre ntxtc / renx
/ ntcrtc ranx np cnara
cieue+a

ctnexnx?
Vai ckgaa / tea gaa /
vistas gaa ir svaiga?
3

ra cnnnn na / renxrnna /
xpa cnxax?
Ddit, lyudzu, treis symti
gramu dasys!
ynrt, ntsy, rpect
ctmrn rpamy actc!
Duodiet, ldzu, trssimt gramu
dsas!
are, noxnycra, rpn cra
rpmmon xonact .
Pajimsim kukuli malnuos
maizis i pus'kukua
soldonskuobuos

sitnka!
Boltuo mums ir, i capumi
biskveti v ir.
Hanmcnm xyxynn mannyoc
masnct n nyct'xyxynx con-
oncxyoyoc

cnrtnnxa!
Fonryo mymc np, n nanymn
ncxnern nxnt np.
Panemsim klaipu rupjmaizes
un puskukuli saldskbs!
Baltmaize mums ir, un ar
cpumi vl ir.
Bostmem yxnxy uepnoro
xna n nonyxnxn
xn cno-cnxoro! Fnt
xne y nac eme ecrt, n
neunte ecrt.
Naaizmiersti brnim npierkt
sulys voi kvasa!
Haastmnepctrn apnnm ny-
nnepxrt cyntc no xnaca!
Neaizmirsti b rniem nuopirkt
sulu vai kvasu!
He sayt rxm xynn rt cox
n nn xnac.
Kurs srs pi jiusu pats
gorduokais?
Kypc cnpc nn ncy nartct
ropyoxac?
Kur siers pie jums (ir) pats
gardkais?
Kax ctp y nac cmt
nxcnt?
Kai kuram. Cytam pateik
Krvejis, cytam
Holandis, a man poai
Azaida sri.
Ka xypam. Htram narex
Kpnnenct, ntram
Xonantnct, a mant
noma Asaa cnpn.
K kuram. Citam garuo
Krievijas, citam
Holandes, bet man paai
Azaida sieri.
Kom xax. Onn m npnnrcx
Poccn cxn, pyrn m
Ionnncxn, a mne
cam ctp sac.
1
3
2
Kaidi jums ir lauku sri? Kan mmc np naxy cnpn? Kdi jums ir lauku sieri? Kaxn e y nac ommnne ctpt ?
Man pus'kilograma Trykatys
sra i div pacenus svsta!
Mant nyct'xnnorpama
Tptxartc cnpa n n
nanxnmc ctnncra!
Man puskilogramu Triktas
siera un divas pacinas
sviesta!
Mne nonxnn ct pa
Tpn xarac n ne nuxn
mcna.
A man, lyudzu, litri litru
kefira!
A mant, ntsy, nnrpn
nnrpy xe]npa!
Bet man, ldzu, litru kefra! A mne, noxanycra, nnrp
xe]npa.
Pucis / Zdi Hyunct / 3nn Pukes / Ziedi Hne1m
Es grybtu(m) rzis par diveji
lati gobol. Ci varu pats
izalaseit?
Cct rptary(m) pysnct nap
nnen narn roona. Hn
napy nartct nsanacert?
Es grib tu ruozes par diviem
latiem gabal. Vai drkstu
izvlties?
X xorn t pst no na nra
(sa mrxy). Mxno mne
camom nt part?
Cik daudzi gribit? Ruodit,
kuruos!
Hnx asn rpnnrt?
Pyonrt, xypyoc!
Cik daudz js gribat? Rdiet,
kuras!
Cxntxo nt xorn re?
Hoxstnare, xaxn e.
sim mam lobuok iz tiergu
t niule tik daudz vysaidu
zdu!
H

cnm H

mam noyox ns
rnepry rn nnnx rnx
ast ntcay sny!
Ejam Iesim labk uz tirgu
tur tagad tik daudz visdu
ziedu!
Hoem Hem nume na
asp pt nox, ram renpt
rax mnro psntx nnern!
Zam pyrmuo septembra
vys'lobuok redzs, kas kura
duorz izaudzs.
3am ntpmyo cenrempa
ntc'noyox pcsnct, xac
xypa yopsa nsastct.
Tuvuojuoties pirmajam
septembrim, vislabk rdz,
kas kura drz ir izaudzis.
Ho npnoe cenrxpx nume
ncer nn no, uro y xor n
ca nt pocno.
Cyt kruos nav? Jums tik
boltys?
Htra xpyoca na? Rmc rnx
onrtc?
Vai nav cit krs? Vai jums ir
tikai baltas?
pyrro nnra ner? Y nac
rntxo nte?
Ituos jau tik boltuos vin ir,
cyt kruos nazd!
Hryoc x rnx onryoc nnnt
np, ntra xpyoca nasnt!
s jau tikai balts vien ir, cit
krs nezied!
Onn rntxo nte tnmr,
pyrn m nnrom ne nnerr.
Cik moksoj ituos dzaltonuos
tulpis? A ituos ar
buorkstenom?
Hnx moxco nryoc
sanronyoc rynnnct? A
nryoc ap yopxctrxnem?
Cik maks s dzltns
tulpes? Bet s ar
brkstinm?
Cxntxo crxr +rn xenrte
rmntnnt? A +rn c
axpom?
Varbyut pierksim narcisis
tik labi smuordej
smuordoj! Eistyna pavasara
puce!
Baptrt nnepxcnm
napnncnct rnx nan
cmope cmyopo!
3crtna nanacapa nyuc!
Varbt pirksim narcises tik
labi smaruo! sta pavasara
puke!
Mxer trt, xnnm
napnn ccon rax xopom
nxnyr! Hacroxmn
necnnn nnerx!
1
3
3
Ddit man pcpadsmit bolts
narciseiu!
ynrt mant nnnnatctmnrt
onryc napnncemy!
Duodiet man piecpadsmit
baltuo narcisu!
re mne nxrnnart ntx
napnn con.
Munai draudzinei c pateik
gerberys, varu praseit its
pcu?
Myna pasnnx nnm
narex repeptc, napy
npacert nryc nnny?
Manai draudzenei uoti patk
gerberas, vai varu lgt s
piecas?
Mo nopre uent
npnxrcx reppt, mxno
nonpocn rt nxrt +rnx?
Drbis = Apgierbs pcnct = Anrnepc Apg rbi Oaa
Es grybtu(m) npierkt
cetradesmit sastuo leluma
izmra sukni kleitu /
kopku blzi / zamej
snuotini lyndrakus.
Cct rptary(m) nynnepxrt
uerpaectmnrt cacryo
nenyma nsmapa cyxnn
xnery / xonxy nysn /
samem cnyornnn
ntnpaxyc.
Es grib tu nuopirkt cetrdesmit
sst izm ra kleitu / blzi /
apaksvrkus.
X xorn ~ xorna t xynn rt
nnrte / nsxy / nn xnmm
m xy cpox mecrro
pasmpa.
Mums taini jauns pvadums!
Apsaverit ituos, varbyut
kurei byus pa pruotam!
Mymc ramnn xnn
nnnaymc! Ancanxpnrt
nryoc, naptrt xype
tct na npyoram!
Mums taisni ir jauns
pievdums! Apskatieties
s, varbt kda bs pa
prtam!
Y nac xax pas nnt npnns /
sans! Hocmorpn re +rn,
mxer trt, ur-nnyt
nonpnnrcx.
Kur es vartu(m) pamiereit? Kyp cct napary(m)
namnepert?
Kur es var tu uzlaikuot? Ie x mor npnmpnrt?
Eckur, dziuok mums treis
kabinys! Varit pamiereit /
pasavrt pi spgea.
3nxyp, snnmox mymc rpect
xanntc! Bapnrt
namnepert / nacanxprt nn
ctnnrenx.
Rau, tur dzik mums trs
(pielaikuoanas) kabnes!
Varat uzlaikuot / paskatties
(k izskats) pie spuogua.
Bon ram, n rnynn, y nac
rpn (npnmpountx) xan -
nt. Mxere npnmpnrt /
nocmorprt y spxana.
Itei sukne kleita man par
auru / plotu / mozu / lelu.
Leluoka / Mozuoka izmra
jums nav?
Hre cyxnx xnera mant
nap mapy / nnory / mosy /
neny. Henyoxa / Mosyoxa
nsmapa mmc na?
kleita man par auru / platu
/ mazu / lielu. Vai lielka /
mazka izm ra jums nav?
3

ro nnrte mne cnn mxom


sxo / mnpox / man /
nennx. Fntmero / Mnt-
mero pasmpa y nac ner?
Ira vysa'kuo, tik vaicojit! Hpa ntca'xyo, rnx
nanonrt!
Ir viss kas, tikai jautjiet! Mnro uer ecrt
cnpmnnare!
1
3
4
Apovi = Abave Anonn = Aaee Apavi ynt
Jums Pi jiusu ir treisdesmit
septeituo numera zuoboki /
zuobaceni puszuoboki /
rudina krpis?
Rmc Hn ncy np
rpectectmnrt cenreryo
nymepa syooxn /
syoanxnn nyctsyooxn /
pynnx xypnnct?
Vai jums ir trsdesmit septt
izm ra zbaki / zbacini
puszbaki / rudens kurpes?
Y nac ecrt canorn /
(nony)canxxn / ocnnne
r]nn rpn nart cetmro
pasmpa?
Jums iz augsta ci zama papa
papiea?
Rmc ns arcra nn sama
nannxa nannexa?
Vai jums (vajag) uz augsta vai
zma papa?
Bam na ntcxom n nn na
nn sxom xanyx?
Iz puspapa puspapiea! Hs nyctnannxa
nyctnannexa!
Uz puspapa! Ha cpnem (xanyx).
It zuoboki man drupeiti par
mozu. Mdz.
Hrn syooxn mant pynern
nap mosy. Mns.
ie zbaki man mazliet par
mazu / knapu. Spie.
3

rn canrn mne uyrt-urt


manonrt. myr.
Ituos krpis par daudz lelys.
Sleid nu kuojis.
Hryoc xypnnct nap ast
nentc. Ctnet ny xyonct.
s kurpes ir par lielu. Sld nuo
kjas.
3

rn r]nn nennxn . Cnamr


c norn .
Juos ar pynom rem, var
sast cuok styngruok.
Roc ap ntnom uum pc+,
nap cacnrt nnmyox
crtnrpyox.
Ts ir ar auklm uorem,
var sasiet stingrk.
Onn co mnypxmn, mxno
sanxsrt norxe.
Ddit man par vnu izmru
leluokus / mozuokus
zuobacenus!
ynrt mant nap nnny
nsmapy nenyoxyc /
mosyoxyc syoanxnmc!
Duodiet man vienu izm ru
lielkus / mazkus
(pus)zbacinus!
re mne canxxn /
orn nxn na on n pasmp
(no)ntme / (no)mntme.
Sylts voi parosts? Mums ir
taidi i taidi. Nasen beja
(precu) pvadums.
Ctnryc no napocryc? Mymc
np ran n ran. Hacent
ex (npeuy) nnnaymc.
Siltuos vai parastuos? Mums ir
gan tdi, gan tdi. Nesen
bija (precu) pievdums.
Tennte n nn npocrt e? Y nac
ecrt n raxn e n raxn e.
Henno tn npnns /
sans (ronpon).
Audakli Aaxnm Audumi Txnn
Ci jums ir zeida ylka /
vylnys / lynu audakli?
Hn mmc np sea ui.ra /
ntnntc / ntny aaxnt?
Vai jums ir zda / vilnas / linu
audumi?
Y nac ecrt menxonte / mep-
crxnt e / ntnxnt e rxnn?
Cik vajag de perkaa sukneitis
kleitenis?
Hnx naxr ent n+pxanx
cyxnernct xnerxnnct?
Cik (auduma) vajag katna
kleitinai?
Cxntxo (rxnn) no na
cn rnenoe nnrte?
1
3
5
Kurs audaklys byutu iz vysa
lobuoks de pata mietea?
Kypc aaxntc try ns
ntca noyoxc ent nantra
mnerenx?
Kur nuo audumiem btu pats
labkais mtelim?
Kaxx rxant nume ncer
noxnr nx nantr?
Paruodit man, lyudzu, t ar
gadenim!
Hapyonrt mant, ntsy, ry
ap rantxnnm!
Pardiet man, ldzu, tuo
rtainuo!
Hoxaxn re mne, noxnycra,
ry, n xnrouxy.
A man it ar pukeitem
puceitem!
A mant nry ap nyxerxm
nyucrxm!
Bet man uo ar puktm! A mne +ry c nneruxamn!
Cik plota itei drbe? Hnx nnora nre pcx? Cik plata ir drna? Kax mnpnnt +ra rxant?
Cik daudzi taidys drbis
vajadztu pusgarajam
lyndrakam bruncam?
Hnx asn ratc pcnct
naxsary nyctrapaxm
ntnpaxam pyntuam?
Cik daudz tdas drbes
vajadz tu pusgarajiem
svrkiem brunciem?
Cxntxo raxro marepnna
no na m xy cpne
nnnt ?
Cik moksoj metr? Hnx moxco merpa? Cik maks metr? Cxntxo crnr merp?
Ddit / Ngrzit man treis
metrus!
ynrt / Hyrpnsnrt mant
rpect merpyc!
Duodiet / Nuogrieziet man trs
metrus!
re / Orpxtre mne rpn
mrpa!
Gruomotys Ipyouo1mc Gramatas Knn rn
Voi ci jums ir kaidys
gruomotys par latvu
etnografeju?
Bo mmc nn ncy np
xatc rpyomortc nap
nartnnmy +rnorpa]em?
Vai jums ir kdas grmatas par
latvieu etnogrfiju?
Y nac ecrt xaxn e-nnyt
xnn rn no nart mcxo
+rnorp]nn?
Pi jiusu var npierkt
gruomotys latgaliski?
Hn ncy nap nynnepxrt
rpyomortc narrannctxn?
Vai pie jums var nuopirkt
grmatas latgaliski?
Y nac mxno xynn rt xnn rn
no-narrntcxn?
Man vajag, kur byutu koc kas
praksteits kas par Latgolu /
Krzemi / Vydzemi!
Mant naxr, xyp try xou
xac nnpaxctrerc nap Har-
rony / Kypsxmn / Btsxmn!
Man vajag, kur btu kas
rakstts par Latgali /
Kurzemi / Vidzemi!
Mne no, re t no t ur-
nnyt nann cano o Harr-
nnn / Kpseme / Bn seme!
Cik moksoj itys muokslys
albums?
Hnx moxco nrtc myoxcntc
anymc?
Cik maks is mkslas
albums?
Cxntxo crnr +ror
xyxecrnennt antm?
Es grybtu(m) npierkt koc k
skaistu par Latveju /
Latgolu.
Cct rptary(m) nynnepxrt
xou xy cxacry nap
Hartnem / Harrony.
Es grib tu nuopirkt kaut kuo
skaistu par Latviju / Latgali.
X xorn ~ xorna t xynn rt
ur-nnyt xpacn noe o
Hrnnn / Harrnnn.
Taini k? Tamnn xy? Tiei kuo? uro n menno?
1
3
6
Kaidu viesturis voi geografejis
cevedi / kaidu
rkysgruomotu, kur daudz
zinu par vtom / vysaidim
objektim.
Kay nnecrypnct no
reorpa]enct nentnen /
xay pyxtcrpyomory, xyp
ast snnm nap nnrom /
ntcanm oexrnm.
Kdu v stures vai geogrfijas
cevedi / kdu
ruokasgrmatu, kur daudz
zinu par (dadm) vietm /
visdiem objektiem.
Kax-nnyt ncropn uecxn
n nn reorpa]n uecxn
nyrenon rent / xax-
nnyt cnpnounnx, re
mnro cnenn o psntx
mecrx / o oxrax.
Kas jums ir nu jaunuokuos
latvu dzejis / prozys?
Kac mmc np ny xnyoxyoc
nartnnmy senct /
npostc?
Kas jums ir nuo jaunks
latvieu dzejas / przas?
uro y nac ecrt ns nno
nart mcxo no+snn /
npst?
Jius tiergojat ar gruomotom
svevolduos? Kaiduos?
Hnc rneproxr ap rpyomorom
ctnemnonyyoc? Kayoc?
Vai js prdodat tirguojat
grmatas svevaluods?
Kds?
Bt roprere xnn ramn na
nnocrpnntx xstxx? Ha
xaxn x?
Par k ir itei gruomota? Kas j
sarakstejs? Jei tulkuojums
ci latvu autora dorbs?
Hap xy np nre rpyomora?
Kac m capaxctrect? E
rynxyommc nn nartnnmy
aropa opc?
Par kuo ir grmata? Kas ir
ts autrs? Vai t ir
tulkuojums vai latvieu
autra darbs?
O uem +ra xnn ra? Kro ee
nrop? 3

ro nepen n nn
nponsnenne nart mcxoro
nropa?
Kur var npierkt Latvejis ceu
kartis planus?
Kyp nap nynnepxrt
Hartnenct nenm xaprnct
n.auyc?
Kur var iegdties / nuopirkt
Latvijas ceu kartes?
Ie mxno xynn rt / npno-
pecrn anroopxnym
xpry Hrnnn?
Iz vysa lobuok
Juonastys veikals.
Hs ntca noyox
Ronxcartc nexanyc.
Vis'labk Jnas tas
veikaluos.
Hume ncer n marasn nax
X

nxcera.
Jums / Pi jiusu ir kaids
kriminalstuosts / romans par
meileibu? Gribs k
paskaiteit pa ceam.
Rmc / Hn ncy np xac
xpnmnnancryocrc / pomann
nap meney? Ipnnct xy
nacxarert na nenxm.
Vai jums ir kds detektvs /
romns par mlestbu?
Gribas kuo palast pa ceam.
Y nac ecrt xax-nnyt
erexrn n / pomn o nmnn ?
Xuercx ur-nnyt
nounrrt n opre.
Kur ir dailliteraturys /
zynuotniskuos literaturys
ndaa? Kur te meklt
gruomotys par
voldnceibu?
Kyp np annnreparyptc /
stnyortnncxyoc
nnreparyptc nyanx? Kyp
rx mxxnxrt rpyomortc nap
nonytnnney?
Kur ir dailiteratras /
zintnisks literatras
nuodaa? Kur eit meklt
grmatas par
valuodniecbu?
Ie orn xyxecrnenno /
nauno nnreparpt? Ie
ryr ncxrt xnn rn no
xstxosnnnm?
1
3
7
Es mekleju vaicoju vysaidu
vuordineicu.
Cct mxxnxm nanom
ntcay nyopnneny.
Es meklju dadas vrdncas. X nm cnonapn .
Aptka. Optika An1nxa. On1nxa Aptieka. Optika An1xa. n1nxa
Atlaidit, kur te byutu tyvuokuo
aptka aptyka?
Arnanrt, xyp rx try rt-
nyoxyo anrnxa anrtxa?
Atvainuojiet, kur te btu
tuvk aptieka?
Hsnnnn re, re sect
nnxmax anrxa?
Jums ir ituos zuolis? Rmc np nryoc syonnct? Vai jums ir s zles? Y nac ecrt +ro nexpcrno?
Te byus recepts recepte! Tx tct penenrc penenrx! Te bs recepte! Bor pennr.
Kai ituos zuolis dzert ltuot? Ka nryoc syonnct sxprt
nnryort?
K s zles lietuojamas? Kax npnnnmrt +ro
nexpcrno?
Pa vnai tabletei treis reizis
dn.
Ha nnna ranerx rpect
pcsnct nna.
Pa vienai tabletei trsreiz
dien.
Ho on ranrxe rpn psa
n ent.
Zam iesonys ci piec? 3am necmontc nn nnent? Pirms vai pc anas? Hpe o n nn ncne et ?
Pa divejom pdzenom Pa div
pdzenis reit i vokor, i tai
vysu nedeu!
Ha nneem nysxnem Ha
n nysxnnct pera n no-
xopa, n ra ntcy neenm!
Pa divm tabletm rt un
vakar, un t visu nedu!
Ho ne ranrxn rpom n
nuepom, n rax ncm
nenm.
Pa vnai damajai lizeikai treis
reizis dn pyrmuok zam
iesonys.
Ha nnna aama nnsexa
rpect pcsnct nna
ntpmyox sam necmontc.
Pa vienai damkaruotei trs
reizes dien pirms anas.
Ho on cronno nxxe
rpn psa n ent npe
e.
Man, lyudzu, koc k pret
puorsaonu pasaonu
kuosu
snu
zbu / golvys suopieonu
grypu
bezmgu!
Mant, ntsy, xou xy npert
nyopcantmony
nacantmony
xyocy
ncny
syy / ronntc
cyonnemony
rptny
estmnry!
Man, ldzu, kaut kuo pret
saaukstanuos
klpu
iesnm
zuobu / galvas spm
gripu
bezmiegu!
Mne, noxnycra, ur-
nnyt nprnn
npocrt
xmnx
ncmopxa
syn / rononn nn
rpn nna
eccnnnnt!
Jemit ituos tabletis pdzenis,
c lobys!
Emnrt nryoc ranernct
nysxnnct, nnm notc!
Nemiet s tabletes, uoti labas
/ iedarbgas!
Bostmn re +rn ranrxn, uent
xopmne / crnennte!
1
3
8
Man vajag okuleru briu,
kab lobuok radzts tyvum
/ tuolum. De tyvredzeibys
/ tuoredzeibys.
Mant naxr oxynepy pnnt-
nm, xa noyox pasaryc
rtnyma / ryonyma. ent
rtpesetc /
ryontpesetc.
Man vajag brilles, lai labk
redz tu tuvum / tlum.
Pret tuvredzbu / tlredzbu.
Mne nyxnt ouxn or nnso-
pxocrn nx nnsopxnx
/ or antnospxocrn nx
antnospxnx?
Man saduza sasasyta /
izkryta (vns) okuleru
stiklen! Varit likt jaunu?
Mant caysa cacactra /
nsxptra (nnnn) oxynepy
ctrnxnxntu! Bapnrt
nnnxrt xny?
Man saplsa sasits / izkrita
viens briu stiklin. Vai
varat ielikt jaunu?
Y menx pasn noct
pacxonnoct / nt nano
on crexn n ouxx. Bt
mxere ncrnnrt nnoe?
Man sapleisa okuleri. Mant canneca oxynepn. Man saplsa brilles. Y menx pasn nnct ouxn .
Sasytu saulis brilis. Cactry cannct pnntnnct. Sasitu saulesbrilles. X pasn n ~ pasn na
cnneunte remnte ouxn .
Lyudzu, licit jaunus styklus! Htsy, nnnnnrt xnyc
crtxnyc!
Ldzu, ielieciet jaunus stiklus! Hoxnycra, ncrntre nnte
crexna!
It okuleri par daudz stypri /
vuoji. Paruodit cytus!
Hrn oxynepn nap ast
crtnpn / nyon.
Hapyonrt ntryc!
s brilles ir prk stipras /
vjas. Pardiet citas!
3rn ouxn cnn mxom cn ntnte /
cnte. Hoxaxn re pyrn e.
Atlyuza vna kuojena. Arntsa nnna xyoxnx. Atlza viena (briu) kjina. Ornomnact on xxa.
Sataisit, lyudzu, okuleru
ramenu!
Caracnrt, ntsy, oxynepy
pamxnm!
Salabuojiet, ldzu, (briu)
rmti!
Hounnn re, noxnycra
onpny.
Pi doktera = uorsta Hn ox1epa = yopc1a Pie arsta Y npau
Kaidi uorsti dokteri niule
pjam poliklinik?
Kan yopctrn oxrepn
nnnx nnxm nonnxnnnnxa?
Kdi rsti palaik pienm
poliklnik?
Kaxn e npaun oxrop
ceuc npnnnmmr n
nonnxnn nnxe?
Pjam vysi, tik vajag saimis
uorsta nreikuojuma.
Hnxm ntcn, rnx naxr camnct
yopcra nypexyomma.
Pienm visi, tikai vajag
gimenes rsta
nuorkuojumu.
Hpnnnmmr nce, rntxo
nxno nanpannnne or
cemnoro npau.
1
3
9
Es grybtu(m) aizaraksteit pi
terapeita / ocu uorsta
okulista.
Cct rptary(m) asapax-
ctrert nn repanera / ony
yopcra oxynncra.
Es grib tu pierakstties pie
terapeita / acu rsta
okulista.
X xorn ~ xorna t sann-
crtcx x repannry / rnas-
nmy npau oxynn cry.
Kur kabinet pjam kirurgs
kirulgs / svu uorsts
ginekologs / zbu uorsts?
Kypa xannera nnxm xnpyprc
rupy.ec / cnnnmy yopcrc
rnnexonorc / syy yopcrc?
Kur kabinet pienm kirurgs
/ ginekolgs / zuobrsts?
B xaxm xannre npnnnmer
xnppr / rnnexnor /
syn npau?
Kur var atrast deurej
uorstu / medicinys muosu
muosenu?
Kyp nap arpactrt exype-
m my yopcry / mennnntc
myocy myocxnm?
Kur var atrast derrstu /
deurjuouo medicnas
msu medmsu?
Ie mxno narn expnoro
npau / expnym mennn n-
cxym cecrp mececrp?
Niule jei treaj stuov. Hnnx e rpemax cryona. Pat'laban vina ir treaj stv. Ceuc on na rprtem +rax.
Uorsts ir sov kabinet. Yopcrc np cona xannera. rsts ir sav kabinet. Bpau n cnoem xannre.
Es grybtu(m) aizraksteit sovu
dlu pi brnu uorsta.
Cct rptary(m)
aspaxctrert cony any
nn apny yopcra.
Es grib tu pierakstt savu
d lu pie b rnu rsta.
X xorn ~ xorna t
sanncrt cnoer ct na x
rcxomy npau.
Jau trea dna kai stypri c
kuosej.
X rpema nna xa crtnpn
nnm xyocx.
Jau treuo dienu stipri klpuo. Yx rprn ent cn ntno
xmnxer.
Kaidys zuolis jam asat davui /
jau devet?
Katc syonnct xm acar
anymn / x xnxrt?
Kdas zles vinam sat
dvui / jau devt?
Kaxe nexpcrno nt em
nn / yx annn?
Doktereit / Muosen, kas ir ar
mani / kas ar mani ntyka?
oxrepert / Myocxnt, xac
np ap mann / xac ap mann
nyrtxa?
Daktert / Msin, kas man kai
/ kas ar mani nuotika?
xrop / Cecrp, uro co mno
(cnyun noct)?
Kur na'vin krytot /
sasadauzejot? Jius kas
na'vin sasyta?
Kyp na'nnnt xptror /
cacaaseer? Hnc xac
na'nnnt cactra?
Vai kaut kur kritt /
sadauzjties? Js kds
sasita?
Bt r-ro ynnn /
ymn nnct? Bac xr-ro
non n?
Vysa vydspuse suop. Laikam
k nalobu apieu.
Btca ntcnycx cyont.
Haxam xy nanoy annexy.
Visa iekpuse sp. Laikam kuo
nelabu apdu.
Bnyrpn nce onn r. Hanpno,
ur-ro nexopmee cen ~
cna.
Kod pdej reizi bejot iz
rentgena?
Ko naem pcsn eer ns
penrena?
Kad js beidzamuo reizi bijt
uz rentgena prbaudi?
Kor nt n nocnnn pas
nann penrrn?
Par k lojats? Hap xy xanoxrxct? Par kuo js sdzaties? Ha uro xnyerect?
1
4
0
Kas jums? Kas suop? Kac mmc? Kac cyont? Kas jums kai? Kas sp? uro c nmn? uro onn r?
Man
dadzynoj kungi muogu
lela sna
dur suon / psird
tyukt lceitivis
satyuka piersts
kaisa / tuktoj auss
lau kaulus
nadzeist rna
nz vysa uoda
lela temperatura
pierk acs
suop reikle gerkle
pauku karstins
(mats) raibs gar acim
nazkaids sluobums
suop / reibst golva
lels kuoss.
Mant
astno xyntrn myory
nena ncna
yp cyona / nncnpn
rtxmr nynernnnct
cartxma nnepcrc
nxaca / ryxro actct
nax xanyc
nasecr pana
nnst ntca yoa
nena remneparypa
nnepxm antct
cyont pexnx rxpxnx
nnxxmy xapctrnntnt
(marac) pac rap annm
nasxac cnyoymc
cyont / pccr ronna
nenc xyocc.
Man
dedzina kungi
(ir) lielas iesnas
dur sn / sirds apvid
pampst luoctavas
uztka pirksts
iekaisa / pulsjuoi sp
auss
lau kaulus
nedzst brce
niez visa da
(ir) paaugstinta
temperatra
srst acis
sp rkle
(ir) plauu karsuonis
(mtas) raibs gar acm
kaut kds vjums
sp / reibst galva
(ir) stiprs klpus.
Y menx
nsxra
cn ntnt ncmopx
xner n ox / cpne
nxnyr cycrnt
pacnx nnen
nocnann noct xo /
crpenxer n xe
nmnr xcrn
ne saxnner pna
umercx ncx xxa
nont mennax
remneparpa
cxo n rnasx
onn r rpno
nocnannne nerxnx
pxn r n rnasx
xaxx-ro cnocrt
onn r / xpxnrcx ronon
cn ntnt xment.
Es krytu. Sasytu rku i golvu /
sadauzeju suonu i mugoru.
Cct xptry. Cactry pyxy n
ronny / caasem cyony n
myropy.
Es kritu. Sasitu ruoku un galvu
/ sadauzju snu un muguru.
X ynn ~ ynna. Ymn ~
ymn na pxy n rnony /
pasn n ~ pasn na ox n
cnn ny.
Sastpu / Izmigeju / Sagryuu
kuoju.
Cactrnny / Hstmnrxem /
Carptxy xyom.
Sastiepu / Izmegju / Sagrdu
kju.
Pacrxnn ~ Pacrxnna /
Bt nnxnyn ~ Bt nnxnyna /
Ymn ~ Ymn na nry.
gru pierst / sadyuru
pierstu.
H

rpnxy nnepcra / catpy


nnepcry.
Iegriezu pirkst / sadru
pirkstu.
Hopsan ~ nopsana / yxonn
~ yxonna nnen.
1
4
1
vaki radzu kai caur
myglu.
Bnaxn pasy xa na()p
mtrny.
Es slikti rdzu k caur
miglu.
Hnxo nn xy xax n rymne.
Man kde lapsine / (troks)
suns / ierce.
Mant nxyx nancnnx /
(rpoxc) cyntnt / nepnx.
Man iekuoda lapsene / (traks)
suns / rce.
Menx yxycn na oc /
(menax) coxa / yxycn n
xnem.
Kacs Kakis saplse rku. Kauc Kaxnct cannxcx pyxy. Kakis saskrpja ruoku. Kmxa nonapnana pxy.
Asmu navasals ~ navasala /
pa'vysam slyms ~ slyma.
Acmy nanacanc ~ nanacana /
na'ntcam cntmc ~ cntma.
Nesmu vsls ~ vsla /
smu uoti slims ~ slima.
X nesopn ~ nesopna /
X uent nen ~ ontn.
Suop vysys molys. Nav taidys
vtys, kurei nasuoptu.
Cyont ntctc montc. Ha
ratc nnrtc, xype
nacyonary.
Sp visas malas. Nav tdas
vietas, kas nesp tu.
Bce onn r. Her raxro mcra,
xorpoe ne onno t.
Sli meiba zynoma vacums.
Pret t zuou nav.
Ctnnmea stnoma na-
nymc. Hpert ry syonm na.
Slimba zinma vcums.
Pret tuo zu nav.
Fonsnt xcnax crpocrt.
Hprnn nee nexpcrna ner.
Apsabre msa / Izasyta
sunagle / pyutiele.
Ancaxpc mnca / Hsactra
cynarnx / ntrnenx.
Uz kermena rads izsitumi /
Pardjs sun(a)nagla
furunkuls / pte.
Ha rne ctnt / Hoxnn ncx
un pe ]ypnxyn /
Bt cxounn npt m(nx).
Nazkaids nalobums. Vysu
laiku gies d.
Hasxac nanoymc. Btcy
naxy rnentct a.
Kaut kds nelabums. Visu
laiku nk gr mas.
Kx-ro nexopom. Bce npmx
orpt xxa.
Varbyut jius asat gryutum
stuovkl?
Baptr nc acar rptryma
cryonyxnn?
Varbt jums iestjusies grt-
niecba js sat stvuokl?
Mxer trt nt epmennt
n nonoxnnn?
Vajadztu puorsabaudeit. Baxsary nyopcaaert. Btu jiziet prbaude. Ho t nponpnrtcx.
Izrokstit, lyudzu,
nreikuojumu!
Hspoxctrnrt, ntsy,
nypexyommy!
Izrakstiet, ldzu,
nuorkuojumu!
Bt nnmnre, noxnycra,
nanpannnne!
Policeja Honnnen Policija B nonn nnn
Kur te policeja / tyvuokuo
policejis ndaa?
Kyp rx nonnnex / rtnyoxyo
nonnnenct nyanx?
Kur te ir policija / tuvk
policijas nuodaa?
Ie sect nonn nnx / nnx-
mee orennne nonn nnn?
Kas ntics? Kac nyrnntct? Kas nuoticis? uro cnyun noct?
Dlam nzoga maynu! anam nysora mamtny! D lam nuozaga (auto)manu! Y ct na yxpnn mamn ny!
1
4
2
Kur stuovja mayna? Kyp cryonxx mamtna? Kur stvja mana? Ie croxna mamn na?
Pogolm / Pi durovu / Aiz
styura / T'pat natuoli.
Horonma / Hn ypony / As
crtpa / Tn'nart naryonn.
Pagalm / Pie durvm / Aiz
stra / Tur'pat netlu.
Bo nop / Y nep / 3a
yrnm / Tyr neanex.
Kod jius sovu maynu redzjot
pdej reizi?
Ko nc cony mamtny
pcsxer naem pcsn?
Kad js savu manu redzjt
pdjuoreiz?
Kor nt nn enn cnom
mamn ny nocnnn pas?
Man izvylka naudu /
dokumentus / atslgus / pasi
/ vadeituoja aplceibu
tseibys.
Mant nsntnxa nay /
oxymenryc / arcnaryc /
nacn / naeryox
annnney rncetc.
Man izvilka naudu /
dokumentus / atsl gas /
pasi / vadtja apliecbu
tiesibas.
Y menx nt ramnnn ntrn /
oxymnrt / xnmun /
ncnopr / non rentcxoe
yocronepnne npan.
salauze mun dzeivkl /
vasarneic / gara.
H

canasx myna senyxnn /


nacapnena / rapaxa.
Ielauzs man dzvuokl /
vasarnc / gar.
Bnsnn n mom xnaprn py /
uy / rapx.
Mani
apmuoneja
apzoga
raudzeja izvaruot
sasyta
sadyure.
Mann
anmyonex
ansora
pasex nsnapyort
cactra
catpc.
Mani
piekrpa
apzaga
mginja izvaruot
piekva
sadra.
Menx
omannn
ooxpnn
ntrnnct nsnacn nonart
nsn nn
nopnnnn noxm.
J ntrce mayna, a
vadeituojs nbga. Minutu
desmit atpaka.
R

nyrpnnx mamtna, a nae-


ryoct nyara. Mnnyry
ectmnrt arnaxant.
Vinu nuotrieca mana, bet
vadtjs aizbga. Pirms
mintm desmit.
Er ~ Ee cn na mamn na, a no-
n rent cxpt ncx cexn.
Mnnr cxrt nas.
Padis, ka pzvanejot! Hantnct, xa nnsnaneer! Pal'dies, ka piezvanjt! Cnacn o, uro nosnonn nn!
Naredziejot, kaids beja
maynys numers? Kaid
kruos beja mayna?
Hapcsneer, xac ex
mamtntc nymepc? Kaa
xpyoca ex mamtna?
Vai redzjt, kds bija manas
numurs? Kd krs bija
(auto)mana?
Bt nn enn, xax tn nmep
mamn nt? Kaxro nnra
tn mamn na?
Beja jau tymss. Kruosa
gaia.
Fex x rtmcc. Kpyoca
rama.
Bija jau tums. Krsa gaia. Ft no yx remn. Hner
cnrnt.
Kaidys markys beja mayna? Katc mapxtc ex
mamtna?
Kdas markas bija
(auto)mana?
Kax mpxn tn mamn na?
Es ituo nasaprtu / napazeistu
maynu marku.
Cct nryo nacanpyry / nana-
secry mamtny mapxy.
Es taj neorientjuos / neatki-
ru (auto)manu markas.
X n +rom ne pasnpmct / ne
pasnnum mpxn mamn n.
1
4
3
Jius myusu pist brauciejs /
braucieja?
Hnc mtcy nnntcara
npannect / npannex?
Vai js msu pils t sat
iebraucjs / iebraucja?
Bt n nmem rpoe
npnsxn / npnsxax?
Nu kurnis jius atbraucet? Hy xypnnnct nc
arpanxrt?
Nuo kurienes js atbrauct? Orxa nt npnxann?
(Kaids ir) jiusu adress? (Kac np) ncy apecc? (Kda ir) jsu adrese? Kax y nac pec? Bam
pec?
Kod jius pamanejot zagus? Ko nc namaneer sarnmc? Kad js iev ruojt zagus? Kor nt samrnnn nopn?
Kod i kur tys ntyka beja? Ko n xyp rtc nyrtxa ex? Kad un kur tas nuotika bija? Kor n re +ro cnyun noct
t no?
Vakar vokor / reit / Ap
pudnem / Stundi tam
atpaka Pyrms stundis.
Baxap noxopa / Bypert / An
nymnnxm / Cryntn ram
arnaxant Htpmc
cryntnct.
Vakar vakar / uort / Ap
pusdienlaiku / Pirms
stundas.
Buep nuepom / Cernx
rpom / xono nonnx /
uac nas.
Kai izavre uzbruciejs? Ka nsanxpc yspynnect? K izskatjs uzbrucjs? Kax nt rnxen nananmn?
Gara auguma, tvs, godu
septenpadsmit (vacs),
gaiim motim.
Iapa aryma, rnc, roy
cenrentnatctmnrt (nanc),
ramnm mornm.
Gara auguma, tievs, gadus
septinpadsmit vcs, gaiiem
matiem.
Btcxoro pcra, xy, ner
cemnnarn,
cnernononct.
Mozs i rasnys, plotim placim,
godu tai ap cetradesmit,
malnim, gradzynuotim
motim, krviski runuoja
runova ar akcentu.
Mosc n pacntc, nnornm nna-
nnm, roy an uerpaect-
mnrt, mannnm, rpastnyo-
rnm mornm, xpnnnctxn py-
nyox pynona ap axnenry.
Mazs un drukns, plecgs, gadu
t ap cetrdesmit, mlniem,
spruogainiem matiem,
krieviski runja ar akcentu.
Mnentxn n rncrt, mnpo-
xonnun, ner xono copo-
x, c uepntmn, xypxntmn
nonocmn, no-pccxn
ronopn n c axnnrom.
Videja auguma veirts, jau
gods, ar plyku pleu, c
smirdja piec alkohola i
tabakys.
Bnex aryma nepnrtct, x
royc, ap nntxy nnemy,
nnm ctmnpxx nnent
anxoxona n raaxtc.
Vidja auguma vrietis, jau
gaduos, ar pliku pakausi,
stipri uoda pc alkohla un
tabakas.
Myxun na cpnero pcra,
yx noxnn, nnemn nt,
cn ntno nx(nyn)
anxornem n raaxm.
Pajauns puiss ar buorzdu i
garim motim, nateirs.
Lomuojuos Lomovuos
(pa) krviski.
Haxnn nyctct ap yopsy
n rapnm mornm, narepc.
Homyomoc Homonyoc
(na) xpnnnctxn.
Pajauns vrietis ar brdu un
gariem matiem, netrs.
Lamjs krieviski.
Mono npent c opo n
nn nntmn nonocmn, rpxs-
nt. Pyrncx no-pccxn.
1
4
4
Zaglis nbga. Jis nu nazkuo
nsabeja.
3arnnct nyara. Hnc ny
nasxyo nycaex.
Zaglis aizbga. Vin nuo kaut
k nuobijs.
Bop yexn. On uer-ro
ncnyrncx.
Kai jis beja apsavics? Ka nc ex ancannntntct? K vin bija grbies? Kax on tn or?
Ar zylu / bryunu / malnu jaku
kurtku.
Ap stny / ptny / manny
xxy rypmry.
Zil / Brn / Mln jak
kurtk.
B cn nmm / xopn unenym /
uepnym xprxy.
Ar garu patu mieteli, zyls
dynss, tymsai zyl krakl.
Ap rapy nantry mnerenn,
stnyc xtncyc, rtmca
stna xpaxna.
Gar mtel, ziluos dinsuos,
tumzil krkl.
B nn nnom nantr, cn nnx
xn ncax, remno-cn ne
pymxe.
Jam beja kaidys na'vin
sevikys pazeimis?
Xm ex xatc na'nnnt
cennmxtc nasemnct?
Vai vinam bija kdas paas
pazmes?
Y nro t nn xaxn e-nnyt
ocennte npnmrt?
keibs, saplacynuots daguns /
nbruozta pre.
Bxec, cannantnyorc
arynn / nypyosra nnpc.
kbs, saplacints dguns /
nuobrzta piere.
Kpnn, npnnnm cnyrt noc /
onapnannt no.
Nav lobuos / kreisuos rkys
eika.
Ha noyoc / xpccyoc pyxtc
exma.
Nav labs / kreiss ruokas
kka.
Her ontmro nntna na
npno / nno pyx.
Iz plauksts / placa tetoviejums.
Buoba ar zivs asti.
Hs nnaxctrtct / nnana
reronnemmc. Fyoa ap
snct actrn.
Uz plaukstas / plca
tetovjums. Nra.
Ha xn crn / nneu rarynpnxa.
Pycnxa.
Zam lobuos acs beja lels
zylums.
3am noyoc antct ex nenc
stnymc.
Zem labs acs bija liels
zilums.
Ho npntm rnsom tn
ontm cnnxx.
Iz lobuos / kreisuos izacs plota
rna.
Hs noyoc / xpccyoc
nsantct nnora pana.
Virs labs / kreiss uzacs plata
r ta.
Ha npno / nno pntm
mnpxn mpam.
Iz daguna lela kuorpa. Hs aryna nena xyopna. Uz dguna liela krpa. Ha noc ontmx oponxa.
Iz prys puns. Hs nnpnct nynn. Pier puns. Ha ny mn mxa.
Iz piersta beja gradzyns ar
zylu / zau / sorkonu actenu.
Hs nnepcra ex rpastnn ap
stny / sanm / copxony
antrxnm.
Pirkst bija grdzns ar zilu /
zau / sarkanu actinu.
Ha nntne t no xontn c
cn nnm / senentm / xpc-
ntm rnasxm xmnem.
1
4
5
Sadzeivis
pakolpuojumi
Casennnct
naxonnyomun
Sadzves
pakalpuojumi
Bm1onm e
ycnrn
Frizativ mpnsa1nnn Friz tava B napnxuxepcxon
Kurs te (ir) pdejais? Kypc rx (np) naexc? Kur te ir pdjais? Kro sect nocnnn?
Kuram niule kuorta? Kypam nnnx xyopra? Kuram tagad (ir) krta? utx renpt uepet?
Mes vysi asam piec proksta.
Jums datiks ilgi garai
gaideit.
Mxct ntcn acam nnent
nnpoxcra. Rmc arnxct
nnrn rapa raert.
Ms visi sam pc pieraksta.
Jums nksies ilgi gaidt.
Mt nce no snncn. Bam
npnercx nro xart.
Vaicuou frizrem, varbyut
kurei ir breiva.
Banyomy ]pnsnpcm,
naptrt xype np pena.
Jautu frizierm, varbt kda
ir brva.
Cnpom y napnxmxepon,
mxer trt, xr-nnyt
cnoen.
Pajemit mani uorpus kuortys
bez ryndys!
Haxmnrt mann yopnyct
xyoprtc es ptntc!
Panemiet mani rpus krtas
bez rindas!
Bostmn re menx es nne
uepen.
K jius gribit? Ky nc rpnnrt? Kuo js gribat? uro nt xorn re?
Ngrzit man motus! Tik na
pa'vysam eisus!
Hyrpnsnrt mant moryc! Tnx
na na'ntcam ecyc!
Nuogrieziet man matus! Tikai
ne pa'visam sus!
Hocrpnrn re mne nnoct.
Tntxo ne uent xporxo.
Motus mozguosim? Moryc mosryocnm? Vai matus mazgsim? Bnoct mtrt em?
Laikam vajag. Vakar nu reita
kai mozguoti.
Haxam naxr. Baxap ny pera
xa mosryorn.
Laikam vajag. Vakar nuo rta
k mazgti.
Hanpnoe, no. Buep rpom
rntxo mt n ~ mt na.
licit man, lyudzu, ilgvinus! H

nnnnrt mant, ntsy,


nnrnnntnmc!
Ielieciet man, ldzu, ilgvinus! Cnare mne, noxnycra,
mecrnmcxunym sann nxy.
Man, lyudzu, sataisit vokora
fryzuru!
Mant, ntsy, caracnrt
noxopa ]ptsypy!
Man, ldzu, sataisiet vakara
frizru!
Mne, noxnycra, cnare
neupnmm npnuecxy.
Paleidzynojit man izacs! Hanestnonrt mant
nsantct!
Pieldziniet man uzacis! Hoponnxre mne pnn.
Ndzenit buorzdu i
daleidzynojit sys!
Hysxnnrt yopsy n
anestnonrt yctc!
Nuodzeniet brdu un
pieldziniet sas!
Cpre poy n
noponnxre yct .
Es grybtu(m) nsaskust /
ndzeit buorzdu.
Cct rptary(m) nycacxyctrt
/ nysert yopsy.
Es grib tu nuoskties /
nuodzt brdu.
X xorn t nopn rtcx /
cpnrt poy.
1
4
6
Iztaisit man manikiru! Tlaik
nlakojit nogus sudobra
kruos!
Hsracnrt mant mannxnpy!
Tynax nynaxonrt noryc
cyopa xpyoca!
Uztaisiet man manikru! Pc
tam nuolakuojiet nagus
sudrabkrs!
Cnare mne mannxm p. A
norm noxpctre nrrn
ceppxntm nnrom.
Es grybu gars nogus. Cct rpty rapyc noryc. Es gribu garuos nagus. X xou nn nnte nrrn.
Man, lyudzu, pedikiru! Mant, ntsy, nenxnpy! Man, ldzu, pedikru! Mne, noxnycra, nenxm p.
Kur moksuot jums voi
kas?
Kyp moxcyort mmc no
xacx?
Kur jmaks jums vai
kas?
Ie nnarn rt nam n nn n
xccy?
Cik vajag moksuot Cik es
jums poruod?
Hnx naxr moxcyort Hnx cct
mmc nopyoa?
Cik ir jmaks Cik (daudz)
smu jums pard?
Cxntxo c menx? Cxntxo x
nam nxen ~ onxn?
A ite jums par dorbu! A nrx mmc nap opy! Bet eit jums par darbu! A +ro nam sa pary.
Foto (darbneica) mo1o (apnenna) Foto (darbnca) mo1oa1ent
Voi Ci varit atteisteit ituos
filmenis da reit reita?
Bo Hn napnrt
arrectrert nryoc
]nnmxnnct a per pera?
Vai varat attstt s filminas
ldz rtrtam?
Bt mxere npoxnn rt +rn
nnenxn x snrpamnemy
yrp?
Vajadzs damoksuot par
uotrumu.
Baxsxct amoxcyort nap
yorpymy.
Bs jpiemaks par trumu. Ho er onnarn rt sa
cpunocrt.
Voi Ci varu reiz pasyuteit i
kartenis?
Bo Hn napy pcsx
nactrert n xaprxnnct?
Vai varu reiz pastt ar
fotogrfijas bildes?
Mxno cpsy saxasrt n
]ororp]nn?
Nu kotra kadra, kurs byus
izguojs, pa vnai!
Hy xorpa xapa, xypc tct
nsryoct, na nnna!
Nuo katra kadra, kur bs
sancis, pa vienai!
C xxoro xpomero xpa
no on.
Es grybtu(m) kartenis nu its
diapozitivu!
Cct rptary(m) xaprxnnct ny
nryc nanosnrnny!
Es grib tu fotogrfijas nuo
iem diapozitviem!
X xorn ~ xorna t ]ororp-
]nn c +rnx nanosnrn non.
Kvalitate nu diapozitivu byus
slyktuoka / vakuoka.
Knannrarx ny nanosnrnny
tct cntxryoxa /
mnaxyoxa.
Kvalitte nuo diapozitviem
bs sliktka.
Kuecrno c nanosnrn non
er xxe.
Lai ir! Man tei vys'leidza
(byus) duorga pmina.
Ha np! Mant re ntc'nesa
(tct) yopra nnmnnx.
Lai ir! Man t tik un t (bs)
drga piemina.
Hnuer! Mne n rax +ro er
oporx nmxrt.
Cik lelys / Kaida formata jius
gribit?
Hnx nentc / Kaa ]opmara
nc rpnnrt?
Cik lielas / Kda formta js
gribat?
Kaxro pasmpa ]opmra
nt xorn re?
1
4
7
Ituos ostonis desmit reiz
pcpadsmit, a ituos cetrys
pcpadsmit reiz
divdesmit viens!
Hryoc ocronnct ectmnrt
pcst nnnnatctmnrt, a
nryoc uerptc
nnnnatctmnrt pcst
nectmnrt nnnn!
s astuonas desmit reiz
piecpadsmit, bet s cetras
piecpadsmit reiz
divdesmit viens!
3rn ncemt cxrt na
nxrnnart, a +rn uert pe
nxrnnart na nnart
on n.
Mattys voi ci glanctys? Marartc no nn
rnannartc?
Mat tas vai glanc tas? Mronte n nn rnxnnente?
Es grybtu(m) nsafotograft
pasei pasportam.
Cct rptary(m)
nyca]ororpa]xrt nacx
nacnopma+.
Es grib tu nuofotografties
pasei.
X xou c]ororpa]n ponartcx
na ncnopr.
Man, lyudzu, seys kartenis
treis reiz cetri!
Mant, ntsy, cemtc xaprx-
nnct rpect pcst uerpn!
Man, ldzu, seas fotogrfijas
bildites trs reiz cetri!
Mne, noxnycra, mecrt ]o-
rorp]n rpn na uert pe!
Cik byus juomoksoj par seom
kartenom?
Htx tct momoxco nap
cemom xaprxnem?
Cik bs jmaks par sem
fotogrfijm?
Cxntxo yr crnrt mecrt
]ororp]n?
Uzmaneibu! Nasakustit!
Verits iz mani!
Ysmaney! Hacaxyctrnrt!
Bxpnrxct ns mann!
Uzmanbu! Nekustieties!
Skatieties uz mani!
Bnnmnne! He nn rarect!
Cmorpn re na menx!
Nu digitaluo fotoaparata
kartenis var pasyuteit
internet.
Hy nrnranyo ]oroanapara
xaprxnnct nap nactrert
nntrepnera.
Nuo digitl fotoaparta
fotogrfijas bildes var
pastt internet.
C nn]ponro ]oroannapra
]ororp]nn mxno
saxasrt n nnrepnre.
Beju dzierdiejs ~ dzierdiejuse,
tik naasmu v raudzejs ~
raudzejuse.
Fem snepnect ~ snep-
nemcx, rnx naacmy nxnt
pasect ~ pasemcx.
Biju dzirdjis ~ dzirdjusi,
tikai nesmu vl mginjis
~ mginjusi.
Cnt man ~ cnt mana, no eme
ne nponan ~ nponana.
Nu sirds soku! Es niule mu
jau piec gotovu.
Hy cnptct ncoxy! Cct nnnx
nmy x nnent rorony.
Nuo sirds iesaku! Es tagad eju
jau pc gatavm.
uent conrym! X n
ceuc yx sa rorntmn.
Apovu remonts Anony peuon1c Apavu remonts Peun1 ynn
Voi ci pi jiusu var sataiseit
salobuot krpis?
Hn ncy nap caracert
canoyort xypnnct?
Vai pie jums var salabuot
sataisit kurpes?
Y nc mxno nounnn rt
r]nn?
Kas ntics? Kac nyrnntct? Kas nuoticis? uro cnyun noct?
Ruoviejs sapleisa. Pyonnect canneca. Rvj(sldzj)s sabuojjs. Mnnnx ncnprnnact.
1
4
8
Papds Papieds nlyuza. Hanntct Hannetct
nyntsa.
Papdis nuolza. Kanx cnomncx.
Pazle Padmjotka atkryta. Hasynx Hao+mra arxptra. Pazuole atkrita. Homerxa oropnanct.
Dasitit (man) jaunus papus
papieus!
acnrnrt (mant) xnyc
nannxyc nannexyc!
Piesitiet (man) jaunus
papus!
Hpnre (mne) nnte
xanyxn .
yunit jaunu ruovieju! H

mtnnrt xny pyonnem! Ieujiet jaunu rvj(sldzj)u! Bmre nnym mnnnm.


Nmainit pazli padmjotku! Hymannrt nasynn
nao+mry!
Nuomainiet pazuoli! Homenxre nomerxy.
Man vajag c dreii nav ar
k staiguot.
Mant naxr nnm pexn
na ap xy craryort.
Man vajag uoti tri nav ar
kuo staigt.
Mne no uent t crpo
n n uem xon rt.
Tlaik jums juomeklej dreizais
apovu remonts.
Tynax mmc momxxnx
pesac anony pemonrc.
Td gadjum jums jmekl
trais apavu remonts.
Tor nam no ncxrt
cpunt pemnr ynn.
Da reitam sataiseisit
salobuosit?
a peram caracecnrt
canoyocnrt?
Vai ldz rtdienai salabuosit
sataisisit?
o snrpa cnaere
noun nnre?
Raudzeisim. Tik na agruok
desmit stunu!
Pasecnm. Tnx na arpyox
ectmnrt cryntxy!
Mginsim. Tikai ne agrk par
pulksten desmitiem!
Honpyem. Tntxo ne
pntme ecxrn uacn.
Stundinku remonts C1yntnnnxy peuon1c Pulkstenu remonts Peun1 uacn
Kur te pruovej loboj
stundinkus?
Kyp rx npyone noo
cryntnnnxyc?
Kur eit labuo pulkstenus? Ie sect un nxr uact ?
Pi myusu. Ruodit, kaids jums
stundinks! Kas jam vainis
ntics?
Hn mtcy. Pyonrt, xac
mmc cryntnnnxc! Kac xm
nannct nyrnntct?
Pie mums. Rdiet, kds tas
jsu pulkstenis (ir)! Kas tam
par vainu nuoticis?
Y nac. Hoxaxn re, xaxn e
(ram) y nac uact ? uro c
nn mn cnyun noct?
Nazkuo sasamaituoja
sasamaitova, napareizi
ruoda laiku.
Hasxyo cacamaryox
cacamarona, nanapcsn
pyoa naxy.
Diez kpc sabuojjs,
nepareizi rda laiku.
Houem-ro cnomnnct, nenp-
nnntno noxstnamr npmx.
Nkryta zem i vaira nat. Hyxptra sxmx n napa nanr. Nuokrita zem un vairs neiet. Ynnn na smnm n ntme ne
nr.
C atpalk. Dn par stundis
pus'trys!
Hnm arnannx. nna nap
cryntnct nyct'yrptc!
Juoti atpaliek. Dien par
stundu pus'uotru!
uent orcram r. 3a ent
uac na nonrop.
1
4
9
Izkryta stiklen. Hsxptra ctrnxnxntu. Izkrita stiklin. Bt nano crexn.
Stundinka vaira navar pgrzt,
vysu laiku t apleik.
Cryntnnnxa napa nanap
nnrpnstrt, ntcy naxy nr
annex.
Pulksteni vairs nevar uzvilkt,
visu laiku iet apkrt.
uact ntme ne sanxrcx,
(san) nce npmx xpyrn rcx
na mcre.
A snys stundinkus jius taisot
pruovot lobojat?
A cnntc cryntnnnxyc nc
racor npyonor nooxr?
Bet vai sienas pulkstenus js
taist labuojat?
A crennt e uact nt un nnre?
Nkryta garais (ciparu cyfru)
ruodeituojs garuo strelka.
Hyxptra rapac (nnnapy
iqpy) pyoeryoct
eapyo cmpe.ra.
Nuokrita garais (ciparu)
rdtjs.
Ornann nact mnnrnax
crpnxa.
Voi varit sataiseit sapruoveit
salobuot itaidu
mdynuotuoju
bu'dzijniku?
Bo napnrt caracert
canpyonert canoyort
nray mytnyoryom
oy'osu.iuury?
Vai varat salabuot sataisit
du muodintju?
Bt mxere nounnn rt rax
yn ntnnx?
Kaidu tik naasam taisejui
lobuojui!
Kay rnx naacam racemmn
noyommn!
Kdus tikai nesam taisijui
labuojui!
Kaxn e rntxo ne unnn nn!
Jiusu stundinks naruoda
pareizi / c skrn / atpalk.
Hncy cryntnnnxc napyoa
napcsn / nnm cxpnn /
arnannx.
Jsu pulkstenis nerda pareizi
/ stipri steidzas / atpaliek.
Bmn uact noxstnamr
nenpnnntno / uent
cnemr / orcram r.
Otkon juonas iz remonta!
Labi, ka jam v nav
beiguss garanteja
garantejis laiks!
Orxon monac ns pemonra!
Han, xa xm nxnt na
xrycxct rapantrex
rapantrenct naxc!
Atkal jnes uz remontu! Labi,
ka tam ir vl garantijas
laiks!
Onxrt no necrn n pemnr!
Xopom, uro y nnx eme ne
saxnunnact rapnrnx ne
saxnunncx cpox rapnrnn
rapanrn nt cpox.
Cik taids moksoj? Na
duorgi.
Hnx rac moxco? Ha
yoprn.
Cik tds maks? Nav drgi. Cxntxo rax crnr?
Heporo.
Es grybtu(m) iz stundinka
vuocena gravt uzrokstu.
Ci pi jiusu var? Var i it.
Cct rptary(m) ns
cryntnnnxa nyonxnx
nrpanxrt yspoxcry. Hn nn
ncy nap? Bap n nry.
Es grib tu uz pulkstena
vcina iegravt uzrakstu.
Vai pie jums tas ir
iespjams? Var ar tuo.
X xorn ~ xorna t na
xpt mxe uacn
nt rpannponart nnnct. Y
nac mxno +ro cnart?
Mxno n +ro.
1
5
0
Kultura.
Valis breii
Kyn1ypa.
Bannct penan
Kultura.
Va[asbri
Kynt1pa.
Cnonoe npun
Teatrys. Kina. Koncerts Tea1pmct. Knna. Konnep1c Teatris. Kino. Koncrts Te1p. Knn. Konnp1
Es grybtu(m) redzt
nsavrt kaidu na'vin teatra
izruodi.
Cct rptary(m) pcsxrt
nycanxprt xay na'nnnt
rearpa nspyon.
Es grib tu redzt
nuoskatties kdu tetra
izrdi.
X xoren ~ xorena t
nocmorprt xaxm-nnyt
rearpntnym nocrannxy.
Varbyut sim kp? Jaunnede
es byuu breivuoks.
Baptrt ncnm xyna?
Xnneent cct tmy
penyoxc.
Varbt iesim kuop?
Jaunned es bu brvks.
Mxer trt, noem
nmcre? Ha cnymme
nene x y cnonee.
Lobu pruotu! Kod tikai tu
vari!
Hoy npyory! Ko rnxa ry
napn!
Lab'prt! Kad tikai tu vari! C yonntcrnnem! Kax
rntxo (rt) cmxemt!
Devenpadsmytaj aprel
Nacionalaj teatr
pyrmizruode. studta
Cehova komedeja Dzjadze
Vana.
enentnacmtrax anpenn
Hannonanax rearpn
ntpmnspyox. H

cryara
uexona xomeex sxsx
Banx.
Devinpadsmitaj aprl
Nacionlaj tetr
pirmizrde. Iestud ta
Cehova komdija
T vuocis Vana.
enxrnnaroro anpnx n
Hannonntnom rerpe
npemtpa. Hocrnnena
xomnx uxona xx
Bnx.
Kurs tloj golvon lmu? Kas
cytuos?
Kac rano ronnony nymy?
Kac ntryoc?
Kas t luo galvnuo luomu?
Kas cits?
Kro ncnonnxer rnnnym
pont? Kro n pyrn x?
Nazynu, ci jums izruode
patiks, tik atsauksmis par j
lobys.
Hastny, nn mmc nspyox
narnxct, rnx arcaxctmnct
nap m notc.
Nezinu, vai jums izrde patiks,
bet atsauksmes par tuo ir
labas.
He snm, nonpnnrcx nn nam
cnexrxnt, no rstnt o
nem xopmne.
Beletus jau npierki? Feneryc x nynnepxn? Vai bietes jau nuopirki? Fnnrt yx xynn n ~ xynn na?
Vysi beleti puordti / pi mani. Btcn enern nyopyrn / nn
mann.
Visas bietes ir prduotas / pie
manis.
Bce nnrt npant / y
menx.
Pajiemu pdejs. Vtys nac
lobys, a redzt vars.
Hanemy naem c. Bnrtc
nannm notc, a pcsxrt
napcct.
Panmu pdjs. Vietas ne
seviki labas, bet redzt
vars.
Bsxn ~ nsxn nocnnne. Mec-
r ne ocenno xopmne,
no nn no er.
1
5
1
Puortraukum nsim iz
bufetu?
Hyoprpaxyma nyncnm ns
y]ery?
Vai starpbrd aiziesim uz
bufeti?
B anrpxre cxnm n y]r?
Nazkuo nasagrib. Asmu seits
paieds. A tu?
Hasxyo nacarpnt. Acmy
cerc nanetct. A ry?
Kaut k negribas. smu
padis. Bet tu?
ur-ro ne xuercx. X ctr. A
rt?
I es tai'pat. Tlaik tai'pat
pastaiguosim, izlceisim
kuojis!
H cct ra'nart. Tynax
ra'nart nacraryocnm,
nsnynecnm xyonct!
Ar es t'pat! Tad pastaigsim
t'pat, izluocsim kjas!
H x rxe. Tor npcro
noxnm, pasomnem nrn!
Man patyka itei izruode, padis
par beletu!
Mant nartxa nre nspyox,
nantnct nap enery!
Man patika izrde, pal'dies
par bieti!
Mne nonpnnnact +ra nocra-
nnxa, cnacn o sa nnr!
Nsim v iz kaida koncerta! Hyncnm nxnt ns xaa
xonnepra!
Aiziesim vl uz kdu
koncrtu!
Cxnm eme na xax-
nnyt xonnpr!
Iz kaida tu lobuok gribietim
grybtu estradis ci
simfoniskuo? A var'byut iz
varganu muzykys?
Hs xaa ry noyox rpnne-
rnm rptary +crpa-
nct nn cnm]onncxyo? A
nap'trt ns napranm
mystxtc?
Uz kdu tu labk grib tu
estrdes vai simfniskuo?
Bet var'bt uz
rgemzikas?
Ha xax rt ntme xren ~
xorna t na +crp-
nt n nn cnm]onn uecxn?
A mxer trt na xonnpr
oprnno mstxn?
Es grybtu(m) pasazeit ar
latvu tautys dzsmem i
dancim.
Cct rptary(m) nnacasert
ap nartnnmy rartc
snctmxm n antunm.
Es grib tu iepazties ar
latvieu tautasdziesmm un
dejm.
X xorn ~ xorna t
nosnaxmnrtcx c
nart mcxnmn napntmn
ncnxmn n rnnamn.
Dreii byus ansamba Pruota
vtra koncerts ar jaunu
programu.
pexn tct ancamnx
Hpyora narpa xonneprc
ap xny nporpamy.
Drz bs ansamba Prta
v tra koncrts ar jaunu
programmu.
Cxpo er xonnpr
ancmnx Hpra nrpa c
nno nporpmmo.
Kod byus jauni latvu Dzmu
i deju dancu svtki?
Ko tct xnn nartnnmy
snmmy n em antuy
cnarxn?
Kad bs nkamie latvieu
Dziesmu un deju sv tki?
Kor er cnymmn
Bcenarnn cxn npsnnx
ncnn n rnna?
Niule j tik piec treju godu. Hnnx n rnx nnent rpem
roy.
Tagad tie tikai pc trim
gadiem.
Tenpt on rntxo upes rpn
ra.
Es lobu pruotu ntu iz kinys. Cct noy npyory nynry(m) ns
xnntc.
Es lab'prt aizietu uz kin. X c yonntcrnem cxon n ~
cxon na t n xnn.
1
5
2
sim iz vokora seansa! H

cnm ns noxopa ceanca! Iesim uz vakara seansu! Hoem na neupnn cenc!


Kas tevi interesej vairuok
muokslys, dokumentaluos,
var'byut multiplikacejis
filmys?
Kac renn nntrepecx napyox
myoxcntc,
oxymenranyoc, nap'trt
myntrnnnnxanenct
]nnmtc?
Kas tevi interes vairk
mkslas, dokumentls,
var'bt multiplikcijas
filmas?
uro rex nnrepecer ntme
xyxecrnennte,
oxymenrntnte, a mxer
trt, myntrnnnnxannn-
nte ]n ntmt?
Kaidu filmu tu gribietim ~ jius
grybtumet tu ~ jius
grybtu redzt?
Kay ]nnmy ry rpnnernm
~ nc rptarymxrt ry ~
nc rptary pcsxrt?
Kdu filmu tu ~ js grib tu
redzt?
Kax ]nntm rt xorn ~
xorna t ~ nt xornn t
ynn ert?
Koc k klasisku. Kou xy xnacncxy. Kaut kuo klasisku. ur-nnyt xnaccn uecxoe.
Tlaik vajag pasavrt Pyut,
viejen!, Azara sonati,
Cylvka brnu voi ci k
tam leidzeigu.
Tynax naxr nacanxprt
Htrt, nnexnt!, Asapa
conarn, Htnnaxa apny
no nn xy ram nesery.
Tad jnuoskats Pt, vjini!,
zra sonte, Cilv ka
b rns vai kas tamldzgs.
Tor nao nocmorprt Be,
nerepx!, Conra na
sepom, nrx uenonxa
n nn ur-nnyt nonoe.
Muzejs. Izstuode Mysenct. Hsc1yon Muzejs. Izstade Mysn. Bm c1anxa
Nsim iz izstuou zali zalu
Arsenals!
Hyncnm ns nscryoxy sann
sany Apcenanc!
Aiziesim uz izstu zli
Arsenls!
Cxnm n nt cranount sn
Apcenn!
Kaidys izstuodis niule ir
Latvejis Viesturis muzej?
Katc nscryonct nnnx np
Hartnenct Bnecrypnct
mysex?
Kdas izstdes tagad ir
Latvijas V stures muzej?
Kaxn e nt cranxn ceuc n
Harnn cxom ncropn uecxom
myse?
Pasavrsim iz vtys. Jau sen t
naasmu bejs, vyss byus
jauns.
Hacanxpcnm ns nnrtc. X
cent rn naacmy ect,
ntcc tct xnn.
Paskatsimies uz vietas. Jau
sen tur nesmu bijis, viss
bs jauns.
Hocmrpnm na mcre. Yx
ann ram n tn ~ ne t-
n, nce er no-nnomy.
Nbrauksim kuru dn iz
Breivdobys muzeju!
Hypaxcnm xypy nn ns
Bpe()otc mysem!
Aizbrauksim kdu dienu uz
Brvdabas muzeju!
Csnm xx-nnyt n Mys
no orxpt rtm nom!
Kotr zin Abi'zacejna! I
izstaiguosim vysu nu vna
gola da tra.
Korpa snnx Aou'sae.iua!
H nscraryocnm ntcy ny
nnna rona a yrpa.
Nuoteikti Katr zin! Un
izstaigsim visu nuo viena
gala ldz uotram.
Oxsrentno! H ncxnm
nect ns xonn n xonn.
Voi Ci mums byus gids? Bo Hn mymc tct rnc? Vai mums bs gids? Y nac er +xcxypcon?
1
5
3
Kai gribsim! Ka rpnxcnm! K gribsim! Kax saxorn m.
Es grybtu(m) nt iz
Latvejis Nacional
muokslys muzeju
Uorzemu muokslys
muzeju
Latvejis Dobys muzeju
Reigys viesturis i
kugnceibys muzeju
Rakstnceibys, teatra i
muzykys muzeju
Latvejis Fotografejis
muzeju
Latvejis Kara muzeju.
Cct rptary(m) nynrt ns
Hartnenct Hannonany
myoxcntc mysem
Yopsemy myoxcntc
mysem
Hartnenct otc
mysem
Pertc nnecrypnct n
xyrnnnetc mysem
Paxcrnnnetc, rearpa n
mystxtc mysem
Hartnenct
uororpa]enct mysem
Hartnenct Kapa mysem.
Es grib tu aiziet uz
Latvijas Nacionluo
mkslas muzeju
rzemju mkslas muzeju
Latvijas Dabas muzeju
Rgas v stures un
kugniecbas muzeju
Rakstniecbas, tetra un
mzikas muzeju
Latvijas Fotogrfijas
muzeju
Latvijas Kara muzeju.
X xorn ~ xorna t cxon rt
n
Harnn cxn
Hannonntnt
xyxecrnennt mys
Mys sapyxnoro
ncxccrna
Harnn cxn mys
npnpt
Mys ncrpnn Pn rn n
mopexcrna
Mys nnreparpt,
rerpa n mstxn
Harnn cxn mys
]ororp]nn
Harnn cxn nonnt
mys.
Te var fotograft? Tx nap ]ororpa]xrt? Vai te drkst fotograft? Tyr mxno ]ororpa]n ponart?
Lyudzu, ka gribit! Varim
pduovuot i itaidu
prospektu, jim byus vyss
golvonais.
Htsy, xa rpnnrt! Bapnm
nnyonyort n nray
npoctnexry, nma tct
ntcc ronnonac.
Ldzu, ja v laties! Vl varam
piedvt du prospektu,
taj atradsit visu
svargkuo.
Hoxnycra, cnn xorn re! A
ro mxem npenoxn rt nor
rax npocnxr, n nem nt
naere nce rnnnoe.
Radeja. Televizeja Paen. Tenennsen Radio. Televzija Pno. Tenenn enne
K udin ruoda pa pyrm
programu pa pyrmajai
programai? Apsavieri?
Ky mynnt pyoa na ntpmy
nporpamy na ntpmax
nporpama? Ancannepn?
Kuo uodien rda pirm
programma? Vai
apskatjies?
uro cernx noxstnamr no
npno nporpmme? Tt
nocmorpn ~ nocmorpna?
Vokor byus kina filma,
tlaik slgsim!
Boxopa tct xnna ]nnma,
rynax nctnxrcnm!
Vakar bs filma, tad ar
ieslgsim.
Buepom er ]nntm, ror
n nxnmun m.
1
5
4
Pa kur kanalu? Pa pyrm? Ha xypy xanany? Ha ntpmy? Pa kuru kanlu? Pa pirmuo? Ho xaxmy xanny? Ho
npnomy?
Panoramys nasavrsim? Hanopamtc nacanxpcnm? Vai Panormu
neskatsimies?
Hanopmy ne em
cmorprt?
Vrsims, par'k n! Niule
pasaklauseisim, kas jauns
pa radeju.
Bxpcnmxct, nap'xy na? Hnnx
nacaxnacecnm, xac xnn
na paem.
Skatsimies, k gan ne! Tagad
paklaussimies, kas jauns pa
radi.
Fem, xax xe ne em!
Ceuc nocnmaem, uro
nnoro no pno.
sldz pyrm programu! H

ctnxst ntpmy nporpamy! Iesldz pirmuo programmu! Bxnmun npnym nporpmmy.


Labi. Piec zinu puorslgsim iz
truos, t lobys dzsmis.
Han. Hnent snnm
nyopctnxrcnm ns yrpyoc,
rn notc snctmnct.
Labi. Pc zinm prslgsim uz
uotruo, tur labas dziesmas.
Xopom. Hcne nonocr
nepexnmun m na nropm,
ram xopmne ncnn.
Kur ir radejis (raidejumu) /
televizejis programa?
Kyp np paenct (paemmy)
/ renennsenct nporpama?
Kur ir radio radiraidjumu /
televzijas programma?
Ie nporpmma pno(nepe-
u) / renenn ennx
renennsnnnax nporpmma.
Pagrz klusuok brns gu! Harpnst xnycyox apnn
rynt!
Nuogriez klusk b rns gu! Cna norn me peenox
cnnr.
Pagrz cuok ni'kuo
nasadzierd!
Harpnst nnmyox nn'xyo
nacasnept!
Uzgriez skak ne'kuo
nedzird!
Cna norpmue nnuer
ne cnt mno.
Pameklej cytys stacejis cyta
kanala!
Hamxxnx ntrtc cranenct
ntra xanana!
Pamekl citu staciju kanlu! Honmn pyrm crnnnm
pyr xann.
Daboj muzykys! ao mystxtc! Dab / atruodi mziku! Han mstxy.
Puorsldz iz cytys programys! Hyopctnxst ns ntrtc
nporpamtc!
Prsldz uz citu programmu! Hepexnmun na pyrm
nporpmmy.
Kas tys par raidejumu? Kac rtc nap paemmy? Kas tas par raidjumu? uro +ro sa nepeua?
Nazkas par dzeivinkim.
Pasavrsim?
Hasxac nap sennnnxnm.
Hacanxpcnm?
Kaut kas par dzvniekiem. Vai
skatsimies?
ur-ro o xnnrntx.
Hocmrpnm?
Pagrz tymsuok / gaiuok! Harpnst rtmcyox / ramyox! Pagriez tumk / gaik! Cna noremne / nocnerne.
Puoruok tymss / gais. Hyopyox rtmcc / ramc. Prk tums / gais. Cnn mxom remn / cnern.
Sldz uor! Ctnxst yopa! Sldz r! Btxnmu.
1
5
5
Paga, var'byut byus kas lobs! Hara, nap'trt tct xac
noc!
Paga, varbt bs kas labs! Horon , mxer er ur-
nnyt xopmee.
Esi byun tik lobs i izsldz! 3cn Ftnt rnx noc n
nstctnnest!
Esi tik labs un izsldz! Fyt rax op, nt xnmun.
Labi, labi. I radeju izslgt? Han, nan. H paem
nstctnxrrt?
Labi, labi. Ar radi izslgt? Hno, nno. Pno rxe
nt xnmunrt?
Radeja var palikt. Paex nap nannxrt. Radi var palikt. Pno mxno ocrnnrt.
Kod byus kas nu Latgolys
Radejis, pagrz cuok,
labi?
Ko tct xac ny Harrontc
Paenct, narpnst
nnmyox, nan?
Kad kaut kuo prraids
Latgales Radi, pagriez
skak, labi?
Kor yr nepeanrt ur-
nnyt no Harrntcxomy
Pno, cna norpmue,
xopom?
Cik programu Latvej var
vrts?
Hnx nporpamy Hartnex nap
nxprnct?
Cik programmas Latvij var
skatties?
Cxntxo nporpmm mxno
cmorprt n Hrnnn?
Kai kur vt. Ka xypa nnra. K kur viet. Cmorpx n xaxm mcre.
Latgolys Radeju vys
Latvej dzierd? I Latgol
na vysur dzierd, kur v
cytur Latvej! A internet
var klauseits vys pasaul.
Harrontc Paem ntca
Hartnex snept? H
Harrona na ntcyp snept,
xyp nxnt ntryp Hartnex!
A nntrepnera nap
xnacernct ntca nacann.
Vai Latgales Radi dzird
vis Latvij? Ar Latgal
ne visur dzird, kuo tur par
prjuo Latviju! Bet
internet var klausties vis
pasaul.
Harrntcxoe Pno no nce
Hrnnn cnt mno? H n
Harrnnn-ro ne nes
cnt mno, re yx n
ocrantn Hrnnn! Ho n
nnrepnre mxno cnmart
no ncem mn pe.
Dators a1opc Dators Kountm 1ep
Kaids tev pi tevi dators? Kac rx nn renn aropc? Kds tev ir datrs? Kax y rex xomntm rep?
Pi myusu vysu ir IBM (ai bi
em). Moz pi kuruo
Makintos.
Hn mtcy ntcy np a n +m.
Mos nn xypyo Maxnnromc.
Mums visiem ir IBM (ai b
em). Reti kuram (ir)
Makintos.
Y nac ncex IBM (a n +m).
Mno y xor Maxnnrm.
Kaida ir tova datora jauda /
Cik dreizs tovs dators?
Kaa np rona aropa xa /
Hnx pesc roc aropc?
Kda ir tava datra jauda / Cik
trs ir tavs datrs?
Kaxx mmnocrt / Kaxe
tcrpocrnne y rnoer
xomntm repa?
1
5
6
Niule jau dreizuoks, nasen
apmaineju pamaineju
nmaineju procesoru.
Hnnx x pesyoxc, nacent
anmanem namanem
nymanem nponecopy.
Tagad ir trks, nesen
nuomainju procesru.
Tenpt yx notcrpe, x
nenno nomenxn ~
nomenxna nponccop.
Datora atminu asmu padarejs
leluoku.
aropa artmnnm acmy
naapect nenyoxy.
smu palielinjis datra
atminu.
X ynenn unn ~ ynenn unna
nmxrt xomntm repa.
Es vakar npierku jaunu
drukuotuoju, niule varieu
taiseit lobys kruosainuos
kartenis bidis, vysaidus
attlus.
Cct naxap nynnepxy xny
pyxyoryom, nnnx
napnemy racert notc
xpyocanyoc xaprxnnct,
ntcayc arranyc.
Es vakar nuopirku jaunu
druktju printeri, tagad
varu taist labas krsains
fotogrfijas bildes,
visdus att lus.
X nuep xynn n ~ xynn na
nnt npn nrep, renpt
cmor nart xopmne
nnernt e ]ororp]nn,
ncxxne nsopaxnnx.
Ar datoru struodoju kas'dnys,
gryui sadmuot, ka man
juo nabyutu.
Ap aropy crpyoom
xact'nntc, rptmn
ncaymyort, xa mant mo
natry.
Ar datru es strdju ikdien,
grti ieduomties, ka man t
nebtu.
Ha xomntm repe x param
xxt ent, rpno
npecrnnrt, urt y menx
er n tno.
Tev ir interneta pslgums st
muojuos?
Tx np nntrepnera
nncnarymc cara myomoc?
Vai tev ir interneta
piesl gums mjs?
Y rex ecrt noxnmunne x
nnrepnry ma?
Man internets ir dorb, st
muojuos es atsapyuu nu
datora.
Mant nntrepnerc np opa,
cara myomoc cct
arcantmy ny aropa.
Man internets ir darb, mjs
es atpuos nuo datra.
Y menx nnrepnr na pare,
ma x ortxm or
xomntm repa.
Pi interneta es dasasldzu caur
modemu.
Hn nntrepnera cct
acacnasy na()p moemy.
Pie interneta es piesl dzuos
caur modemu.
K nnrepnry x noxnmumct
upes mom.
Munim brnim c pateik
datora splis.
Mynnm apnnm nnm narex
aropa ctnxnnct.
Maniem b rniem uoti patk
datrsples.
Mon m rxm uent npnxrcx
xomntm repnte n rpt.
Muns dators bi kars. Mynn aropc nxn xapac. Mans datrs biei karas. Mo xomntm rep ucro
sanncer.
Buok sagloboj vysu! Fnxyox carnoo ntcy! Biek saglab visu! ume coxpanx nce.
Niule man ir i kliepa dators
varu struoduot, kur grybu i
kod grybu.
Hnnx mant np n xnnena a-
ropc napy crpyoyort,
xyp rpty n xo rpty.
Tagad man ir ar klpjdatrs
varu strdt, kur gribu un
kad gribu.
Tenpt y menx noprarn nnt
xomntm rep mor pa-
rart, re xou n xor xou.
1
5
7
Tu muoki taiseit interneta
stys (pus)lopys? V
namuoku, nu vuics.
Ty myoxn racert nntrepne-
ra cartc (nyct)nontc?
Bxnt namyoxy, ny nynyc.
Tu mki pruoti mki taist
interneta mjas lapas?
Vl nemku, bet mcuos.
Tt ymemt nart nnrepnr-
crpann nt? Eme ne
ymm, no yuct.
Audiokasetis.
Skanuplatis.
Kompaktdiski
Anoxace1nct.
Cxanmnna1nct.
Kounax1ncxn
Audiokasetes.
Skanuplates.
Kompaktdiski
Aynoxacc1m.
Ipaunnac1n nxn.
Kounx1-n cxn
Kaids pi tevi tev (ir)
magnetofons?
Kac nn renn rx (np)
marnero]onn?
Kds tev ir magnetofns? Kax y rex marnnro]n?
Man ir pavacs kaseu
magnetofons kasetnks.
Mant np nananc xacemy
marnero]onn
xacertnnxc.
Man ir pavcs kaseu
magnetofns kasetnieks.
Y menx yx crpentxn
xaccrnt marnnro]n
xaccrnnx.
A muns magnetofons jau sen
sasamaituojs sasamaitovs.
A mynn marnero]onn x cent
cacamaryoct
cacamaroct.
Bet mans magnetofns jau sen
ir sabuojjies.
A mo marnnro]n yx
ann cnomncx.
Mums daudz lobu skanu plau,
tik nav vaira ar k js
atskanuot.
Mymc ast noy cxanm
nnamy, rnx na napa ap
xy m c arcxanmort.
Mums (ir) daudz labu
skanuplau, tikai nav vairs
ar kuo ts atskanuot.
Y nac mnro xopmnx
(rpam)nnacrn nox, rntxo
ntme n na uem nx
npon rptnart.
Dreii vysa tehnika byus
mainejuss! Nazkai c
dreii vyss nteik.
pexn ntca rexnnxa tct
manemcxct! Hasxa nnm
pexn ntcc nyrex.
Drz visa tehnika bs
mainjusies! Kaut k uoti
tri viss nuotiek.
Cxpo ncx rxnnxa
nsmnnrcx. Kx-ro uent
t crpo nce nponcxnr.
Tev ir DVD atskanuotuojs? Tx np n nn n
arcxanmoryoct?
Vai tev ir DVD (d v d)
atskanuotjs?
Y rex ecrt DVD (n nn n )
npon rptnarent?
Man ir tik kompaktdisku
atskanuotuojs.
Mant np rnx xomnaxrncxy
arcxanmoryoct.
Man ir tikai kompaktdisku
atskanuotjs.
Y menx rntxo npon rptna-
rent xomnxr-n cxon.
Mes dreii pierksim jaunu
muzykys centru, tlaik
varieu vysa'k klauseits.
Mxct pexn nnepxcnm xny
mystxtc nenrpy, rynax
napnemy ntca'xy
xnacernct.
Ms drz pirksim jaunu
mzikas centru, tad varu
visu kuo klausties.
Mt cxpo xnnm nnt
mystxntnt nenrp, ror
x cmor nce cnmart.
1
5
8
Pasaklauseisim ituo ansamba! Hacaxnacecnm nryo
ancamnx!
Paklaussimies uo ansambli! Hocnmaem +ror ancmnt!
Kaidi roksti tev ir v? Kan npoxctrn rx np nxnt? Kdi ieraksti tev ir vl? Kaxn e snncn y rex eme ecrt?
Ir vysaida rokmuzyka i lela
kantri muzykys kolekceja.
Hp ntcaa poxmystxa n
nena xanrpn mystxtc
xonexnex.
Ir dada rokmzika un liela
kantri mzikas kolekcija.
Ecrt psnax px-mstxa n
ontmx xonnxnnx
xnrpn-mstxn.
Man lobuok pateik latvu
folklora!
Mant noyox narex
nartnnmy ]onxnopa!
Man labk patk latvieu
folklra!
Mne ntme npnnrcx
nart mcxn ]ontxnp.
A Latgolys jaunu ansambli? A Harrontc xnnmy
ancamnn?
Bet Latgales jaunieu
ansambi?
A monoexnte ancmnn
Harrnnn?
Tys pats par sevi! Ttc nartct nap cenn! Tas pats par sevi! 3

ro cam co!
Danci. Diskoteka antun. ncxo1exa Dejas. Diskotka Tnnm. ncxo1xa
Jums pateik doncuot? Rmc narex onnyort? Vai jums patk dejuot? Bam npnnrcx rannenrt?
Var'byut nsim iz kaidu
dancu?
Bap'trt nyncnm ns xay
antuy?
Var'bt aiziesim uz kdm
dejm?
Mxer trt, cxnm xy-
nnyt na rnnt?
Pi myusu bi nteik
diskotekys, par't ka daudzi
jauns.
Hn mtcy nxn nyrex
ncxorextc, nap'ry xa
asn xnyc.
Pie mums biei nuotiek
diskotkas, tpc ka ir
daudz jaunieu.
Y nac ucro nponcxxr
ncxorxn, norom uro
mnro monot x.
Voi Ci varu jius (lyugt)? Bo Hn napy nc
(ntrrt)?
Vai drkstu js (lgt)? Mor x Mxno nac
(npnrnacn rt)?
Man c , iz ituos dejis
asmu jau izlyugta.
Mant nnm xant, ns nryoc
enct acmy x nsntrra.
Man uoti l, (bet) uz uo
deju smu jau uzlgta.
Mne uent xant, (no) na +ror
rnen x yx npnrnamen.
Padis, es nadoncoju. Hantnct, cct naonnom. Pateicuos, es nedejuoju. Cnacn o, x ne rannm.
Es jau pkusu, grybu
atsapyust.
Cct x nnxycy, rpty
arcantctrt.
Es jau piekusu, gribu
atpsties.
X yx ycrna, xou
oroxnrt.
Es vaks doncuotuojs. Cct mnaxc onnyoryoct. smu slikts dejuotjs. X nnox rannp.
Taini traii jius doncojat
breineigi / ar jums vgli
doncuot!
Tamnn yrpaxn nc
onnyoxr penern / ap
mmc nnrnn onnyort!
Tiei uotrdi js dejuojat
lieliski / ar jums viegli
dejuot!
Haoopr nt rannere
npexpcno / c nmn nerx
rannenrt!
1
5
9
Jius nagrybtu(met)
padoncuot?
Hnc narptary(mxrt)
naonnyort?
Vai js negrib tu padejuot? Bt ne xornn t
norannenrt?
Kaidys dejis / kaidi danci jums
pateik iz vysa lobuok?
Katc enct / xan
antun mmc narex ns
ntca noyox?
Kdas dejas jums patk
vis'labk?
Kaxn e rnnt nam npnxrcx
ntme ncer?
Kai man pateik tango! Tik pats
~ poa pate namuoku.
Ka mant narex ranro! Tnx
nartct ~ noma nam
namyoxy.
K man patk tang! Tikai pats
~ pati nemku.
Kax mne npnnrcx rnro!
Tntxo cam ~ cam x ne
ymm.
Vnu laiku te vysi doncuoja
doncova lam'badu. I t
vajag muoct!
Bnny naxy rx ntcn onnyox
onnona nam'ay. H ry
naxr myonxrt?
Vienu laiku kdu laiku te
visi dejuoja lambadu. Bet
ar t ir jmk!
On npmx sect nce
rannennn namy. Ho n
+ro no ymrt!
vokor loba muzyka. Bynoxop noa mystxa. uovakar (ir) laba mzika. Cernx nuepom xopmax
mstxa.
Man lobuok pateik dzeivuo
muzyka. Nazkod lauks
daudzi spieuoja spieova
spielja iz kaida na'vin
instrumenta.
Mant noyox narex senyo
mystxa. Hasxo naxyc
asn ctnnenmox ctnne-
nena ctnnenxx ns xaa
na'nnnt nncrpymenra.
Man labk patk dzv mzika.
Kdreiz laukuos daudzi
splja kdu instrumentu.
Mne ntme npnnrcx xnnx
mstxa. Pntme n epnne
mnrne nrpnn na xaxn x-
nnyt nncrpymnrax.
Man apreiba golva, u iz stu
muojom.
Mant anpca ronna, nmy ns
cary myoem.
Man sareiba galva, ieu uz
mjm.
Y menx saxpyxn nact ronon,
no om.
Voi Ci (varu) jius pavadeit
palaist?
Bo Hn (napy) nc
nanaert nanactrt?
Vai (drkstu) js pavadt? Mxno, x nac nponox?
Varbyut tevi ~ jius pavadeit
palaist?
Bap'trt nc nanaert
nanactrt?
Var'bt tevi ~ js pavadt? Mxer trt, nac nponon rt?
Byutu pateikami. Ftry narexamn. Btu patkami. Ft no t npnxrno.
Valis prki Bannct npnxn Va[asprieks. Hobijs Xn
K tu dori ~ jius dorot breivaj
laik?
Ky ry opn ~ nc opor
penax naxa?
Kuo tu dari ~ js dart brvaj
laik?
uro rt naemt nt naere
n cnonoe npmx?
Es daudz skaitu losu. Cct ast cxary nocy. Es daudz lasu. X mnro unrm.
1
6
0
Man pateik vysa'k izdmuot. Mant narex ntca'xy
nsymyort.
Man patk visu kuo izduomt. Mne npnnrcx nce ur-
nnyt npnmtnart.
Mes vosor ceojam. Jau pusi
Eiropys byusim apbraukui!
Mxct nocop nenexm. X nycn
3pontc tcnm
anpaxymn!
Ms vasar ceuojam. Jau pusi
Eirpas bsim apbraukui!
Mt nrom nyremcrnyem.
Yx non-Enpnt,
nanpnoe, oxann.
Atsazeiu es vuics
spieuot spielt iz gitarys.
Jau tre mienesi!
Arcasemy cct nynyc
ctnnenmort ctnnenxrt
ns rnraptc. X rpemy
mnenecn!
Atzuos es mcuos splt
gitru. Jau treuo mnesi!
Hpnsnmct x yuct nrprt
na rnrpe. Yx rprn
mcxn!
Nu i kai? Koc kas jau suoc
izt.
Hy n xa? Kou xac x cyon
nsnrt.
Nu un k? Kaut kas jau sk
sankt.
Hy n xax? Ke-uro yx
nonyuercx.
Man pateik spieuot spielt i
iz akordeona, i bajana, i
garmanis garmokys. Tai i
gaidu kuozu!
Mant narex ctnnenmort
ctnnenxrt n ns axopeona,
n axna, n rapmannct
eap+ouric. Ta n ray
xyosy!
Man patk splt gan
akordenu, gan bajnu, gan
rmnikas. T vien gaidu,
kad kdam bs kzas!
Mne npnnrcx nrprt n na
axxopene, n na axne, n
na rapmmxe. Tax n xy,
xor y xor cnta.
Es lels medinks. Cct nenc mennnxc. smu kaislgs mednieks. X uent nmnm oxrnrtcx.
Kai man pateik giut zivs
mokoruot nu laivys i
tai'pat nu krosta!
Ka mant narex rnrt snct
moxmopyort ny na-
ntc n ra'nart ny xpocra!
K man patk kert zivis
makkert gan nuo
laivas, gan t'pat nuo krasta!
Mne rax npnnrcx nonn rt
yn rt pt y n c nxn, n
c pera!
A k tev pateik dareit, kod
navajag byut dorb?
A xy rx narex apert, xo
nanaxr trt opa?
Bet kuo tev patk dart, kad
nav jbt darb?
A ur re npnnrcx nart,
xor rt ne na pare?
Ap stu dorbs atsarn vy'sod.
Zm vairuok pa ustobu.
An cary opc arcapyn
nt'co. 3nm napyox na
ycroy.
Pa mjm darbs vien'm r ir.
Ziem vairk pa istabu.
Ho xosxcrny part
cxntxo yrno. 3nm
ntme n me.
Kaidi ir jiusu valis prki? Kan np ncy nannct
npnxn?
Kdi ir jsu vaasprieki? Kaxn e y nac xn?
Es losu vac naudu i
papeira, i monetys.
Cct nocy nany nay n
nanepa, n monertc.
Es kolekcionju krju vcuo
naudu gan papra, gan
montas.
X xonnexnnonn pym
conpm crpte ntrn
n anxnrt, n monrt.
1
6
1
Muns bruos losa markys. Mynn pyontc noca mapxtc. Mans brlis krj (past)markas. Mo par conper
(nournte) mpxn.
A muna muosa losa vysu, kas
tik kur praksteits par
ansambli Bez PVN.
A myna myoca noca ntcy, xac
rnx xyp nnpaxctrerc nap
ancamnn Fes n+ n+ +n.
Bet mana msa krj visu, kas
tikai kaut kur ir public ts
par ansambli Bez PVN.
A mox cecrp conper nce,
uro rntxo naneurano o
ancmne Bez PVN (Fes
n+ n+ +n).
Jis reits vokors sd pi
televizora.
Hnc perc noxopc cxt nn
renennsopa.
Vin rts vai vakars s pie
televizra.
On c yrp o nuepa cnn r y
renenn sopa.
Es nu reita skrnu. Cct ny pera cxpnny. Es nuo rtiem skrienu. X no yrpm ram.
Svtdns vysa saime braucam
iz baseinu.
Cnannxct ntca camx
panam ns aceny.
Svtdiens visa gimene
braucam uz baseinu.
Ho nocxpecntxm mt nce
cemte snm n accn.
A mes braucam sienu laseitu! A mxct panam cnenm
nacery!
Bet ms braucam snuot! A mt snm sa rpnmn!
I mes mam iz meu voi ci
kur braucam.
H mxct nmam ns mexy no
nn xyp panam.
Ar ms ejam uz meu vai
kaut kur braucam.
Mt rxe nem n nec n nn
xy-nnyt em.
Myusu saime to t iz bazneicu.
Varbyut par't, ka mes
katuoli. A varbyut i par't,
ka ar mums babena dzeivoj.
Mtcy camx ro nr ns
astneny. Baptrt
nap'ry, xa mxct xaryonn. A
naptrt nap'ry, xa ap
mymc axnx seno.
Msu gimene gan iet uz
bazncu. Varbt tpc, ka
ms sam katuoi. Bet
varbt ar tpc, ka ar mums
dzvuo vcmmina.
A nma cemtx xnr n xoc-
ren. Mxer trt, norom,
uro mt xarnnxn. A mxer
trt, norom, uro c nmn
xnner ymxa.
Babena nu tva voi ci muotis
pusis?
Faxnx ny rana no nn
myornct nycnct?
Vcmmina nuo t va vai
mtes puses?
Fymxa no nn nnn orn n nn
mrepn?
Pa tvam. Jei c(i) ticeiga
dvabaileiga.
Ha ranam. E nnm(n) rnnera
nnaanera.
Nuo t va. Vina ir uoti ticga
dievbijga.
Ho ornncxo. On rnyox
npymmax.
Tlaik jau tys vyss pi jiusu ir
nptni.
Tynax x rtc ntcc nn
ncy np nynnrtnn.
Tad jau tas viss pie jums ir
nuopietni.
Tor +ro nce y nac ceptesno.
Nui. Niule jau i mani pou
valk iz bazneicu. Mums
loba draudze, daudz jauns.
Hy. Hnnx x n mann nomy
nanx ns astneny. Mymc
noa pasx, ast
xnyc.
J. Tagad jau ar mani pau
vlk uz bazncu. Mums ir
laba draudze, daudz
jaunieu.
a. Tenpt n menx camor ~
cam rxner n npxont. Y
nac xopmn npnx,
mnro monoexn.
1
6
2
Sports. Turysms Cnop1c. Typmcuc Sports. Turisms Cnop1. Typn su
Kur nteik sacenseibys? Kyp nyrex canentcetc? Kur nuotiek sackstes? Ie nponcxxr
copennonnnx?
Kas ir komandys treners? Kac np xomantc rpenepc? Kas ir komandas treneris? Kro rpnep xomnt?
Kur j trenejs? Kyp n rpenexc? Kur vini trenjas? Ie onn rpennpmrcx?
Es grybtu(m) redzt ituos
sacenseibys. Kas jamuos
psadola?
Cct rptary(m) pcsxrt
nryoc canentcetc. Kac
xmyoc nncaona?
Es grib tu redzt s
sacensbas. Kas tajs
piedals?
X xorn ~ xorna t nn ert
+rn copennonnnx. Kro n
nnx yucrnyer?
Ruods redzs, tei byus osa
sple!
Pyonct pcsnct, re tct
oca ctnxnx.
Liekas kiet, t bs asa
sple!
Kxercx, +ro er crpax
nrp!
Ciks / Cik stunds suocs
hokejs?
Hnxyc / Hnx cryntxct
cyonac xoxect?
(Pulksten) cikuos skas
hokejs?
Bo cxntxo naunnercx
xoxx?
Kurai komandai ir dzalton
krekleni?
Kypa xomana np sanronn
xpexnxnn?
Kurai komandai ir dzltnie
kreklini?
Y xax xomnt xenrte
]yrnxn?
Kaids rezultats rezutats ir
niule?
Kac pesyn(t)rarc np
nnnx?
Kds rezultts ir pat'laban? Kax ceuc pesyntrr?
Kas izvarja pyrmaj puslaik
/ set?
Kac nsnapcx ntpmax
nyctnaxa / cera?
Kas uzvarja pirmaj puslaik
/ set?
Kr noen n n npnom
nonynepn oe / nt nrpan
npnt cer?
Kuo kas bez rezultata
rezutata / naizkierts / treis
pret treis.
Kyont xac es pesyn(t)rara /
nansmxneprc / rpect
npert rpect.
Pagaidm bez rezultta /
neizkirts / trs pret trs.
Hox es pesyntrra / nnutx /
rpn rpn.
Kai sple beidzs? Ka ctnxnx xsxct? K sple beidzs? Kax xnunnact nrp?
Kod suokss basketbols /
futbols?
Ko cyoxcnct acxeronc /
]yronc?
Kad sksies basketbola /
futbola sple?
Kor naunercx
acxerntnt /
]yrntnt maru?
sim ~ mam paspielt (golda)
tenisu / badmintonu / gofu!
H

cnm ~ H

mam nactnnenxrt
(rona) renncy /
atmnnrony / ront]y!
Iesim ~ Ejam uzsplt (galda)
tenisu / badmintonu / golfu!
Hoem ctrpem n
(nacrntnt) rnnnc /
amnnrn / ront]!
1
6
3
Varbyut sarausim kaidu aha
parteju? Voi Ci lobuok
dambreti?
Baptrt capacnm xay
maxa naprem? Bo Hn
noyox ampern?
Varbt uzrausim kdu aha
partiju? Vai labk dambreti?
Mxer, ctrpem nprnm n
mxmart? H

nn nume n
mmxn?
Tu muoki maut? A nyrkuot
muoki?
Ty myoxn mart? A
ntpxyort myoxn?
Vai tu pruoti peldt? Bet nirt
mki?
Tt ymemt nnnart? A
ntpxrt ymemt?
Jei breineigi maun i iz
mugorys muoka.
E penern man n ns
myroptc myoxa.
Vina lieliski pld un mk ar
uz muguras.
On ornn uno nnnaer, ymer
n na cnnn.
Braucam iz azaru / upi! Fpanam ns asapy / ynn! Braucam uz zru / upi! Hoxann na sepo / n pexy!
Pasavyzynuosim! Man ir sova
laiva. Ka gribsim,
pamokoruosim.
Hacantstnyocnm! Mant np
cona nana. Ka rpnxcnm,
namoxmopyocnm.
Pavizinsimies! Man ir sava
laiva. Ja gribsim,
pamakkersim.
Hoxaremcx! Y menx cnox
nxa. cnn saxorn m
nonnnm pt y (ouxo).
Jius bi

ceki castai
braucat iz lyu sliepu
sleiu?
Hnc nxn

nemxn
:acma panar ns ntxy
ctnneny ctnexy?
Vai js biei braucat ar slpm
/ sl puojat?
Bt ucro xarerect na
nt xax?
Niule jau taidys zmys pi
myusu, ka snga nav
navaida.
Hnnx x ratc snmtc nn
mtcy, xa ctnnra na
nanaa.
Tagad jau tdas ziemas pie
mums, ka nav sniega.
Tenpt y nac raxn e sn mt,
uro ner cnra.
Kod lads, slidinejam bez kaidu
slydu konaku.
Ko nac, ctnnnnxxm es
xay cnty xonxxy.
Kad ir ldus, slidinmies bez
kdm slidm.
Kor ecrt ne, mt xaremcx
es ncxxnx xontxn.
Pavielis.
Psacejumi
Hannennct.
Hn canemun
Pavles Hpnxsm
Ej! Ej ur! C! C myp! Ej! Nc ur(p)! Hn ! Hn cm!
Ej pa'celi pa'ceu! C na'nenn na'nenm! Ej pruom! Yxon !
(At)dd ~ (At)ddit!
Dd ~ Ddit ur!
(Ar)yt ~ (Ar)ynrt!
yt ~ ynrt myp!
(At)duod ~ (At)duodiet!
Duod ~ Duodiet urp!
(Or) ~ (Or)re!
a ~ re cm!
Jem ~ Jemit! Xmt ~ Xmnrt! Nem ~ Nemiet! Fepn ~ Fepn re!
e! Bc! e! Nem! Ha!
Atnes ~ Atnesit! Artnxct ~ Artnxcnrt! Atnes ~ Atnesiet! Hpnnecn ~ Hpnnecn re!
1
6
4
Nnes ~ Nnesit! Hynxct ~ Hynxcnrt! Aiznes ~ Aiznesiet! Ynecn ~ Ynecn re!
Ssts ~ Sstits! Sds ~
Sdits!
Cxctrnct ~ Cxctrnrxct!
Cxnct ~ Cxnrxct!
Ssties ~ Sstieties! Sdies ~
Sdieties!
Can ct ~ Can rect!
Siedi ~ Siedit! Cnen ~ Cnenrt! Sdi ~ Sdiet! Cnn ~ Cnn re!
Stuovi ~ Stuovit! Cryonn ~ Cryonnrt! Stvi ~ Stviet! Cro ~ Crre!
Svd ~ Svdit! Ctnnt ~ Ctnnnrt! Svied ~ Sviediet! Fpoc ~ Fpocre!
Turi ~ Turit! Typn ~ Typnrt! Turi ~ Turiet! epxn ~ epxn re!
(Pa)laid ~ (Pa)laidit!
(At)laid ~ (At)laidit!
(Ha)nat ~ (Ha)nanrt!
(Ar)nat ~ (Ar)nanrt!
(Pa)laid ~ (Pa)laidiet!
(At)laid ~ (At)laidiet!
(Or)nycrn ~ (Or)nycrn re!
Skrn! Bdz! Cxpnnt! Fxst! Skrien! Bdz! Fern ! Yer!
Stuoj(s) ~ Stuojit(s)!
Puorstuoj ~ Puorstuojit!
Apsastuoj ~ Apsastuojit!
Cryo(nct) ~ Cryonrt
Cryonrxct! Ancacryo ~
Ancacryonrt! Hyopcryo
~ Hyopcryonrt!
Apstjies ~ Apstjieties!
Prstj ~ Prstjiet!
Cro ~ Crre! Ocranonn ct
~ Ocranonn rect! He-
pecrnt ~ Hepecrntre!
Ker ~ Kerit! Kxp ~ Kxpnrt! Ker ~ Keriet! Honn ~ Honn re!
Sit ~ Sitit! Cnrt ~ Cnrnrt! Sit ~ Sitiet! Fe ~ Fre!
Suoc ~ Suocit! Cyont ~ Cyonnrt! Sc ~ Sciet! Haunn ~ Haunnre!
Beidz ~ Beidzit! Fxst ~ Fxsnrt! Beidz ~ Beidziet! Konu ~ Konure!
Globojs ~ Globojits! Inoonct ~ Inoonrxct! Slpies ~ Slpieties! Hpxutcx ~ Hpxutrect!
Klauss ~ Klausits! Knacnct ~ Knacnrxct! Klausies ~ Klausieties! Cnma ~ Cnmare!
Klau! Kna! Klau(sies)! Paklau! Hocnma!
Dzie! sne! Dzirdi! Cntmt!
Pas! Pai! Hac! Ha! Skat! Inxnt!
Vers ~ Verits! Bxpnct ~ Bxpnrxct! Skaties ~ Skatieties! Cmorpn ~ Cmorpn re!
Klus ~ Klusit! Klusej ~
Klusejit!
Knyct ~ Knycnrt! Knycx ~
Knycxnrt!
Stvi ~ Stviet klusu! Klus
~ Klusjiet!
Monun ~ Monun re!
Naaizmiersti ~ Naaizmierstit! Haastmnepctrn ~
Haastmnepctrnrt!
Neaizmirsti ~ Neaizmirstiet! He sat ~ He satre!
He satn ~ He
satnre!
(Pa)soki ~ (Pa)sokit! (Ha)coxn ~ (Ha)coxnrt! (Pa)saki ~ (Pa)sakiet! Cxaxn ~ Cxaxn re!
1
6
5
Nasoki ~ Nasokit! Hacoxn ~ Hacoxnrt! Nesaki ~ Nesakiet! He ronopn ~ He ronopn re!
Dmoj ~ Dmojit! Padmoj ~
Padmojit (labi)!
ymo ~ ymonrt!
Haymo ~ Haymonrt
(nan)!
Duom ~ Duomjiet!
Paduom ~ Paduomjiet
(labi)!
ma ~ mare! Homa
~ Homare (xopom
xopomntxo)!
Dd uod! yt yoa! Saduod vinam! H-xa a em!
Atsa'sn (tu nu mani) ~
Atsa'snit (jius nu mani)!
Arca'cnnt (ry ny mann) ~
Arca'cnnnrt (nc ny
mann)!
Atstjies (tu nuo manis) ~
Atstjieties (js nuo manis)!
Orcrnt (rt or menx) ~
Orcrntre (nt or menx)!
Ornxxn ct (rt or menx) ~
Ornxxn rect (nt or menx)!
Mrs! Mnpc! Miers! Tn xo!
Esi byun tik lobs ~ loba ~
Esit byunit tik lobi ~
lobys!
3cn Ftnt rnx noc ~
noa! 3cnrt Ftnnrt
rnx non ~ notc!
Esi tik labs ~ laba ~ Esiet tik
labi ~ labas!
Fyt rax op ~ op ~
Ftre rax opt !
Najem ~ Najemit aun! Haxmt ~ Haxmnrt nxna! Nenem ~ Nenemiet aun! He onxcx ~ He
onxrect!
Lyu'dzams, nasasyrdi! Ht'samc, nacactpn! Ldzu, nedusmuojies! Hoxnycra, ne cepn ct!
Nasasyrdit Naturit siru iz
mani ~ iz myusu!
Hacactpnrt Harypnrt
cnpxy ns mann ~ ns
mtcy!
Nedusmuojieties
Neaunuojieties uz mani ~
uz mums!
He cepn rect He epxn re
sna na menx ~ na nac!
Izsaucni Hscann nn Izsaucieni Bocxnnnnnn
Padis Dvam! Hantnct nnam! Paldies Dievam! Cnna Fry!
Atej, Dven, par paleigu! Arx, nnxnt, nap nanery! Atnc, Dievin, par palgu! Fxe, nomorn !
Nadd, Dvs! Hayt, n()c! Neduod, Dievs! He a For!
Dvs, sorg Pasorgi, Dvs! n()c, copr Hacoprn,
n()c!
Dievs, sargi Pasargi, Dievs! Fxe, coxpann !
Sorgoj nu grka! Copro ny rpaxa! Pasargi nuo gr ka! Ynacn or rpex!
Lai Dvs (ir) ieleigs! Ha n()c (np) xnenerc! Lai Dievs (ir) lgs! Fxe mn nocrnnt!
Dven-tieten tieteit! nnxnt-rnerxnt rnerert! Dievin-ttin ttt! Fxe mo!
1
6
6
Ai, Dven! A, nnxnt! Vai, Dievin! O Fxe!
Ak, Dvs! Ax, n()c! Ak, Dievs! O Icnon!
Ak, Kungs, ak, Kungs! Ax, Kynrc, ax, Kynrc! Ak, Dievs! Ak, Kungs! O Icnon-Fxe (mo)!
Jezus-Mareja! Es(s)yc-Mapex! Jzus (un) Marija! syc-Mapn x! (nocxnnnanne
xaronnxon)
Jezu, ratavoj! Esy, parano! Glb mani, Jzu! Cnacn , Icnon!
Mareja-Dva muote! Mapex-nna myorx! Marija-Dievmte! Mrept Fxtx!
Paleig! Hanera! Palg! Ha nmomt!
Jauteni, ratavojit gluobit! Hxrxnn, paranonrt
rnyonrt!
Jautini, glbiet! Hm n, nomorn re! Kapan!
Atpestej tu mani nu auna! Artnectre ry mann ny
nxna!
Pasarg mani nuo auna! Hsnt menx or sna!
Ak, itai! Ak, ytai! Ax, nra! Ax, mtra! Ak, t! Ak, it! Ax rax! Ax nor xax!
A jeta, jeta! A jeja, jeja! A era, era! A ex, ex! Ak vai, ak vai! O-o-!
A jeta manis! A era mannct! Ak vai! O-!
A vui! A vui je! A ny! A ny e! Ai un vai! O-o-!
A ni! A nn! Ne'cik! Ne'maz! Hncxntxo! Bnce ner!
Nu labi! Hy nan! Nu labi! Hy nno!
Lai niu byutu! Ha nn try! Lai nu btu! Hycrt er!
K t daudz! Ky rn ast! Kuo tur daudz! uer ram!
Kai byus, (tai) byus! Ka tct, (ra) tct! K bs, (t) bs! Fyt uro er!
, kur tu ln? 3

, xyp ry nnnt? , kur tu lien? 3-+, xy rt nsemt?


--ei! Jius t krli vysi
(palykui) ci kai?
3

-+-+! Hnc rn xypnn ntcn


(nantxymn) nn xa?
-e-ei! Js tur kurli visi
(palikui) vai k?
3-re-r! Bt ram nce
ornxnn uro nn?
Edz, kur j saleidui! 3st, xyp n caneymn! Re, kur js saldui! Bor xy sapann ct!
C-s-s-s! mozais gu! H-c-c-c! mosac rynt! C-s-s-s! mazais gu! Tc-c-c! peenox cnnr!
U- kur jius (vysi)? Y-y xyp nc (ntcn)? U- kur js (visi)? A-! Ie nt nce?
Par ausi jam! Hap acn xm! Pa ausm vinam! Ho ymm emy!
Dd uod rupucam! yt yoa pynyuam! Saduod labi krietni tam
rupucim!
3a-xa em rpenxy!
1
6
7
Valna rupuci! Banna pynyun! Vlna rupuci! uepront xt!
Ot, valns! Or, nannn! Va, vlls! Vlluos! O, uepr!
Malnum malns! Mannym mannn! Vlns, vlns, vlns! Tt cxua uepr!
Bess j ruovs! Fecc m pyoct! Jupis Juods vinu rvis! Fec ero noepn !
Valns ar j! Bannn ap m ! Vlns ar vinu! uepr c nnm!
Valns j raun! Bannn m pan! (Lai) vlns vinu rauj / Vlns
vinu rvis!
uepr ero (no)epn !
Nakaunis! Haxannct! Nekaunas Bezkaunas
Bezguoi!
Feccnecrnte
Feccrt nnxn!
Poguoni Nakrykuoni
Antakrysti!
Horyonn Haxptmxyonn
Anraxptctrn!
Pagni Nekristtie
Antikristi!
Hxpncrn Anrn xpncrt!
Aizlgumi. Jauna vie-
liejumi = Nuluodieona
Anstnn ryun.
Hynyonemona
Aizliegumi.
Nuoladjumi
3anp1m.
Hpoxnn1tn
Ej i aizmiersti ceu iz enni! C n astmnepctrn nenm ns
mcnnnn!
Ej un aizmirsti ceu uz ejieni! Yxon n ntme cm nn
nor!
Kab tevi te vaira naredzt! Ka renn rx napa napcsxrt! Lai tevi te vairk neredz tu! uro x rex sect ntme ne
nn en!
Kab munys acs tevi te vaira
naradztu!
Ka myntc antct renn rx
napa napasary!
Lai manas acis tevi te vairs
neredz tu!
uro mon rnas rex sect
ntme ne nn enn!
Kab sovu ocu te vaira
naruodeitim!
Ka cony ony rx napa
napyoernm!
Lai ne acu te vairs nerdtu! He cme cm ntme rns
noxstnart!
Kab sovys kuojis te naspertim! Ka contc xyonct rx
nactnxprnm!
Lai ne suoli te nesprtu! Cm nn nor!
Kab tu sapeltim saskuobtim
izputtim!
Ka ry canxnxrnm
cacxyornm nsnyrxrnm!
Kaut tu izput tu! Hponan rt npnaom!
Kab nu tovys rkys i suns
maizis najimtu!
Ka ny rontc pyxtc n
cyntnt masnct nanmry!
Lai nuo tavm ruokm pat
suns maizi nenmtu!
uro ns rnon x pyx n coxa
ne na!
1
6
8
Kab tevi prkiuns nspartu! Ka renn napxnntnt
nycnapry!
Kaut tevi p rkuons
nuosprtu!
Paspasn rex rpom!
Kab tu zylom gunim sadagtu! Ka ry stnom rynnm caarry! Kaut tu zilm ugunm sadgtu! Iopn rt cn nnm nnmenem!
Kab tu caur zemem
puorkristim prokristim!
Ka ry na()p sxmxm nyop-
xpnctrnm nporpucimu+!
Kaut tu caur zemi izkristu! Hponann ct rt cxnost smnm!
a nponann ct rt!
Saisteiti izasacejumi.
Frazeologeja
Canct1en1n nsaca-
nemun. mpaseonoren
Saistti izteicieni.
Frazeologija
Yc1nunnme nmpa-
annn. mpaseonrnn
Klauss ar auss, vers ar acs! Knacnct ap actct, nxpnct
ap antct!
Klausies ar ausm, skaties ar
acm!
Cnma n a, spn n rpn!
Loba acs Hoa antct Laba acs Bpnt rnas
Nu ocu nlaseit Hy ony nynacert Nuo acm nuolast Ho rnasm nonxrt
Pajem acs rk! Haxmt antct pyxa! Panem acis ruok! Pas rnas!
Kai bez ocu Ka es ony Tds k bez acm Kax es rns
Stuovt / Turt ocu prk Cryonxrt / Typcrt ony
npnmxa
Stvt / Turt acu priek Croxrt / epxrt npe
rnasmn
Vrts sovom / nasovom /
cytom / syltom lobom
acim
Bxprnct conom / naconom /
ntrom / ctnrom noom
annm
Skatties savm / svem /
citm / siltm labm acm
Cmorprt cnon mn / uyxn mn /
pyrn mn rnasmn / ptm
nsrnxom
Pasvst acs Hactnnctrt antct Uzmest acis Fpcnrt nsrnx
Mga / Kauna ni'vn ac Mnra / Kana nn'nnna ann Miega / Kauna ne'vien ac Cna / Crt nn n onm
rnas
Maloj, acs vrdams Mano, annct napamnct Mluo, acs skatdamies Bper n rnas Bper n rnsom
ne moprner
Runoj taini acs / aiz ocu Pyno ramnn annct / as
ony
Run tiei acs / aiz acm Ionopn r npxmo n rnas / sa
rnas
Nabeja st, kod (Dvs) kaunu
daleja
Haex cara, xo (n()c)
xany anex
Nebija mjs, kad (Dievs)
kaunu dalja
H tno ma, xor For
cnecrt pasann enn n
xor cnecrt pasannn
1
6
9
Naredz ocu gol Hapcst ony rona Neierdz ne acu gal Ha yx ne nepencnr
Nazyna, kur acs likt Hastna, xyp antct nnxrt Nezina, kur acis likt He sner, xy rnas enrt
Croper co crt
Baile / Kauns audim acs
vrts
Fanx / Kann nxnm annct
nxprnct
Bailes / Kauns audm acs
skatties
Fxsno / Crt no nm xm n
rnas cmorprt
Ni kauna, ni lobys dnys Hn xana, nn notc nntc Ne kauna, ne labas dienas Hn crt, nn cnecrn
Nadzen Dva me! Hasxnt nna mexa! Nedzen Dievu me! He rnenn Fra!
Pi js ni Dva, ni valna Hn m c nn nna, nn nanna Ne viniem Dieva, ne vlna He npxr nn n Fra, nn n
uepra
Ej dziuok, to suns kss. C snnmox, ro cyntnt
nxyctct.
Ej dzik, citdi suns iekuods. He cr na nopre! 3axon ,
rcrem emt!
Gaidi geidi gda! Ian eeou rya! Gaidi, kad kds lgs! 3n cn uepe!
Najem ~ Najemit golv! Haxmt ~ Haxmnrt ronna! Nenem ~ Nenemiet galv! He epn ~ He epn re n
rnony n ym!
Napraseitam gostam ni krsla,
ni lizeikys!
Hanpaceram rocram nn
xpacna, nn nnsextc!
Nelgtam viesim ne kr sla, ne
karuotes!
Hesnnomy rcrm nn crna,
nn nxxn!
Kai ar maisu systs! Ka ap macy ctcrc! K ar maisu sists! Kax (nt ntntm) memxm (n s-
sa yrn) ypennt
Kod mtu ts iz golvys! Ko mnry rxct ns ronntc! Kaut mietu ts uz galvas! Xort xon na ronon remn !
Ni capts, ni vyrts. Hn nanrc, nn ntprc. Ne cpts, ne vrts Hn ro, nn ce
Ni pna, ni galis Hn nnna, nn rannct Ne is, ne tas Hn pt a, nn mxco
Kai byus, tai byus Ka tct, ra tct K bs, t bs uro er, ro er Ft,
uro er
Kas byus, t i kristeisim Kac tct, ry n xpnctrecnm Kas bs, tuo ar krustsim Kro pon rcx, ror n
noxpcrnm
Uoda da kauli Yoa a xant Kauli un da Kxa a xcrn
Uozi lupt plst Yosn nynrt nnxctrt zi drt (vemt) xart n Pn ry (pnart)
Na tovu kozu tiergoj tierg
vad!
Ha rony xosy rnepro
rnepra na!
Ne tavu kazu kds tirguo! Tex ne cnpmnnamr!
Pyln mut runuot Htnna myrx pynyort Piln vis bals runt Ionopn rt no nct rnoc
1
7
0
Klgt nalob nasov bols Knnrrt nanoa nacona
onca
Kliegt nelab ne sav bals Kpnurt ypnt m ne cnon m
rnocom
Klgt vys golv Knnrrt ntca ronna Kliegt vis galv Kpnurt no nce rpno
Suna dorbs Cynx opc Suna darbs Coutx para
Suna dzeive Cynx senx Suna dzve Coutx xn snt
Suna siens Cynx cnentnt Sunu snes Hornxn
Suns zyna, k ieds Cyntnt stna, xy netct Suns zin(a), kuo dis 3ner xmxa, ute mxco cna
Pazeist kai raibu suni Hasecr xa pay cynn Pazst k raibu suni 3nmr xax onnnennoro
(Dzeivoj) Kai suns ar kaci
kaki.
(seno) Ka cyntnt ap
xaun xaxn
(Dzvuo) K suns ar kaki (nnr) Kax xmxa c
coxo
Sunam suna (i) smierts! Cynxm cynx (n) ctmneprtct! Sunim suna gals! Coxe coutx cmeprt!
Tik acs napylnys Tnx antct nantnntc Vien acis nav pilnas Pxn sarpemne, rnas
sann ymne
Dven bars nnxntu apac Dievin baras Hntx-npopx cpnrcx
Aizlikt sli par kaidu Astnnxrt cynn nap xay Aizlikt suoli par kdu Hoparart sa xor-ro
Aug kai iz mu Ar xa ns mnnm Aug k uz rauga Pacrer xax na poxxx
Dareit par padis apert nap nantnct Strdt par pliku paldies nart sa cnacn o
Kai var kuruo
pasaukt
Kan nap xypyo
nacax1t
Ka kuru var
nuosaukt
Kax xor
nasn1t
Bauka Fnxxa Baustklis Kpnxn
Cacarka Hanapxa Mkstcaulis Hxenxa
Droiska pocxa Draiskulis Osopnn x Hpoxsnnx
Klouga Paka Puopa Knora Hnxxma Hnmona Ppa Balamute Tarkkis Fonrn Hycromnx
Fananxa Tpemrxa
Gruobas Ipyoantct Grbkis Bop
Napraka Hanpamxa Nepraa Mua Henxa Heorena
Natiklis Harnxnnct Slinkis Henrx
1
7
1
Pasaua pluovs Hacanx nnyoc Klainuotjs Pasaules gjjs
Klaiduonis
Cxnrnen Fpoxra
Hepexarn -nne
Pics Hnntntct Luteklis Fnonent Hmn munx
Reima Pema Rma Ra Oxpa
Sbru Solys slta Capy Contc cnyra Ppukule Cnnrnnx
Skpdierka Cxynnepmxa Skuopulis Skstulis nna Cxynepx
Snauka Cnaxxa Snaudulis Cnx
Sovvanks Conantnnxc Savvanieks Resgalis
Delveris
Copnann
Suopus Cyonyntct Vrgais Heorpra
ema Bentma Palaidnis Prgalvis
Draiskulis Blndaris
Osopnn x Copnann
pla Bnnna Smjjs Xoxorn Xoxormxa
Tpa Tnnma Tiepa Ynpxmen
Tyula uova Ttna yona Ta va Gar diena Konma Pxnx Poros
Vpla Bxnna Gaisagrbslis Vjagrbslis Berporn Hycrosnn
Vgla dna Bnrna nna Viegla diena Orpa Yrmenne na
cxnne ner
Saleidzynuojumi Canensmnyomun Saldzinajumi Cpannnnn
Actenis kai pdzenis Antrxnnct xa nysxnnct Actinas k puodzinas Insxn (xax) cnnxn
Baileigs kai zacs zakis Fanerc xa sauc saxnct Bailgs k zakis Tpycnn nt xax sxn
Ber kai pupys Fep xa nyntc Ber k pupas Crpoun r xax ns nynemera
Bolts kai sngs Fonrc xa ctnnrc Balts k sniegs Fnt xax cner
Golva kai pds Ionna xa nyc Galva k puods Ionon uro ropmx
Kladzynoj kai vysta Knastno xa ntcra Kladzina k vista Kyxuer xax xpnna
Vasals kai rutkys Bacanc xa pyrxtc Vsls k rutks 3opn xax tx
Malns kai valns Mannn xa nannn Mlns k vlns uepnt xax uepr
Mute kai vuorti Myrx xa nyoprn Mute k laidara vrti Por napacnmxy
1
7
2
Solts kai vardive Conrc xa napnnx Auksts k varde Xonnt xax nxrmxa
Styprys kai zuls Crtnptc xa ysync Stiprs k uozuols Cn ntnt xax nmat
Vaidzeni byudeni kai
dzenis
Basxnn Ftxnn xa
ysxnnct
Vaidzini k uodzinas Beuxn (xax) xroxn /
xnouxn
Bg kai valns nu krysta Far xa nannn ny xptcra B g k vlns nuo krusta Fexn r xax uepr or xpecr
Dreb kai apss lopa pct xa anctct nona Trc k apses lapa poxn r xax ocn nont nncr
Lns kai vuka Hann xa nymxa L ns k aita Mnennt xax uepenxa
Mms kai zivs Mamc xa snct M ms k zivs Hem xax pt a
Tpeigs kai uozs Tnnerc xa yostct Tiepgs k zis Ynpxmt xax ocen
Sorkons kai viezs Copxonn xa nnestct Sarkans k vzis Kpcnt xax pax
Stuov kai mts Cryon(t) xa mnrc Stv k miets Cron r xax cron
1
7
3
Satura ruodeituojs Satura radtajs Coepaanne
Prkvuordi ........................................................................................................................3
Priekvardi.........................................................................................................................5
Hpencnonne.....................................................................................................................7
Kotrai =

Sevkurai = Knai dnai Ikdienas izteicieni Honcenennme


qpasm...........................................................................................................................10
Kai kuram saceit Uzrunana Opamenne.............................................................10
Sasaprasona. Volda Mle Sapraans. Valoda Honnmanne. Xstx .................13
Sasavasaluoona. Apsavaicuoona Sasveicinans. Apjautans
Hpnnercrnne. Ocneomnenne......................................................................................16
Sasapazeiona Iepazans 3naxomcrno.................................................................19
lyugums. Kuo na'vin sarunuoona breivajam laikam Ielgums. Vienuoans
par brv laika pavadanu Hpnrnamenne. uem sanxrtcx n cnoonoe
npemx ............................................................................................................................22
Apcmuojums. Nasatyktuo meklieona. Atsavasaluoona Apciemojums.
Nesatikt meklana. Atvadans Hocemenne. Honcx orcyrcrnymmero.
Hpomanne.....................................................................................................................27
Sveikona. Sveicni svtks. Leidza jusona Novljumi. Sveicieni.
Ldzjtba Hoxenannx. Hospannennx. Couyncrnne ............................................31
Kuo na'vin praseiona. Gribieona Lgums. Vlans Hpocta. enanne ........35
Byuona vn pruot. Saskaneigums Apgalvojums. Piekriana
Yrnepxenne. Cornacne..............................................................................................38
Atsasaceiona. Aizalgona Atteikans. Noliegums Orxas. Orpnnanne .............39
Padeiona. Praseiona atlaisonys. Nluoona Pateicba. Atvainoans.
Nola Fnaroapnocrt. Hsnnnenne. Coxanenne ..................................................41
uorbys. Breinums. Sirds aubas. Izbrns. Dusmas Comnenne.
Ynnnenne. Inen .........................................................................................................43
Vaine Vaina Bnna...................................................................................................46
Gondarejums. Prca Apmierintba. Prieks Yonnernopenne. Paocrt................47
Padms. Puor(sa)sorguoona Padoms. Brdinjums Coner.
Hpeocrepexenne........................................................................................................49
Buok aizdt vaicuojumi Biei uzdoti jautjumi uacro saanaemte
nonpoct........................................................................................................................51
Kas? Kuo? Kam? K? Kas? K? Kam? Ko? Kro / uro? Koro / uero?
Komy / uemy? Koro / uro? ......................................................................................51
Par'k? De'kuo? Kpc? Kd? Houemy? Hs-sa uero? ...................................52
Kur? Nu kurnis? Iz kurni? Kur? No kurienes? Uz kurieni? Ie?
Orxya? Kya?.........................................................................................................53
Cik? Cik? Cxontxo?...........................................................................................54
Kai? K? Kax? ....................................................................................................54
Kod? Kad? Kora? .............................................................................................55
Voi? Ci? Vai? Hn? (omn nonpoc) .....................................................................56
Aizarunojam i mes Iesaistmies sarun Bcrynaem n ecey.................................56
Breidynuojumam i de[ informacejis Brdinajuma un informacijas
uzraksti Hpeynpeaammne n nnqopuannonnme nanncn ..........................58
174
Dzeacea i autobusu sta(n)cej Dzelzcea stacij un autoost Ha
xenesnoopoxnom n anroycnom noxsane.................................................................58
Iz neicys i ce Uz ielas un ce Ha ynnne n n opore........................................59
Pista

Msts Gorods Pilsta Iopo.................................................................60


Skaiteiona i miereiona Skait[i un mri Cu1 n nsuepenne ...........................62
Skaiteiona Skaitana Cuer ...................................................................................62
Cik? Cik? Cxontxo?...........................................................................................62
Kurs piec kuortys? Kur pc krtas? Koropt no cuery?.................................64
Dalis Daas uacrn...............................................................................................65
Cik reiu? Cik reiu? Cxontxo pas? ..................................................................66
Miereiona Mri Hsmepenne..................................................................................67
Garums, augums. Plateiba, lelums Garums, augums. Platba, lielums
nnna, pocr. Hnomat, pasmep ..............................................................................67
Dreizums Uotrums trums Cxopocrt.............................................................69
Lelums, tylpums Tilpums, apjoms Oem, nmecrnrentnocrt ..........................70
Svors Svars. Masa Bec. Macca...........................................................................70
Laiks Laiks Bpeun................................................................................................71
Kod? Cik stunds? Kad? Cikos? Kora? Bo cxontxo?..........................................72
Stundis Pulkstenis uact.........................................................................................74
Dnnakts Sutkys Diennakts Cyrxn .......................................................................76
Kalendars Kalendrs Kanenapt............................................................................77
Nedelis dnys Nedas dienas nn neenn ........................................................77
Mienei Mnei Mecxnt....................................................................................79
Gods Gads Io ...................................................................................................80
Godsdalis Godalaiki, svtki Gadalaiki, svtki Bpemena roa,
npasnnxn ................................................................................................................81
Datums Datums ara .........................................................................................82
Klimats. Laiks Klimats. Laiks Knnua1. Horoa...............................................83
Sarunys par personeigom ltom Sarunas par personiskam tmam
Pasronopm na nnunme 1eum....................................................................................87
Cylvks pats, juo izskots, raksturs Cilvks, vina izskats, raksturs uenonex,
ero nnemnn nn, xapaxrep ........................................................................................87
Vacums. Saime. Rodi Radne Vecums. imene. Radinieki Bospacr.
Cemtx. Pocrnennnxn..................................................................................................89
Kas jius asat? K jius dorot? Kas js esat? Ko js dart? Kro nt? uro nt
enaere?........................................................................................................................91
Vuiceionuos, izgleiteiba Mcbas, izgltba Yuea, opasonanne ...................91
Dorbs, profeseja Darbs, profesija Paora, npo]eccnx ......................................93
Pasaua redziejums, uzskoti Uzskati Mnponosspenne, nsrnxt ...........................96
Bazneica, ticeibys vaicuojumi Baznca, ticbas jautjumi Hepxont,
nonpoct nept..........................................................................................................96
Politika Politika Honnrnxa.................................................................................99
Ce[uojums Ce[ojums Hy1emec1nne..................................................................101
Vyspuoreiga rakstura izasacejumi Visprgas frzes Omne ]past...................101
Viestnceib Vstniecb B nocontcrne...............................................................103
Vicns Vilciens Hoes .........................................................................................107
175
Autobuss Autobuss Anroyc................................................................................112
Mayna Automana Mamnna..............................................................................113
Pi rbea. Muita Robea. Muita Ipannna. Tamoxnx ..........................................115
Pistys transports Pilstas transports Iopocxo rpancnopr .............................117
Pi[sata. Iz u[neicys = lys Pilsta. Uz ielas B ropoe. Ha ynnne ......................120
Posts. Telefons. Telegrafs Pasts. Telefons. Telegrafs Hou1a. Teneqon.
Tenerpaq...................................................................................................................123
Banka. Valutys maineiona Banka. Valutas maina Banx. Ouen
nanm1m......................................................................................................................125
Restorans. Kafejneica. Iedineica Restorans. Kafejnca. dnca
Pec1opan. Kaqe. C1ononan.....................................................................................127
sapierkona. Pierkumi Iepirkanas. Pirkumi Hoxynxn................................130
Veikali Veikali Marasnnt....................................................................................130
Puortyka Prtika Hpoyxrt nnrannx ..............................................................132
Pucis / Zdi Pukes / Ziedi Hnert......................................................................133
Drbis Apgierbs Apgrbi Oexa.................................................................134
Apovi Abave Apavi Oynt............................................................................135
Audakli Audumi Txann....................................................................................135
Gruomotys Grmatas Knnrn............................................................................136
Aptka. Optika Aptieka. Optika Anrexa. Onrnxa................................................138
Pi doktera = uorsta Pie arsta Y npaua ..............................................................139
Policeja Policija B nonnnnn...............................................................................142
Sadzeivis pakolpuojumi Sadzves pakalpojumi Bm1onme ycnyrn................146
Friztiv Friztav B napnxmaxepcxo................................................................146
Foto (darbneica) Fot (darbnca) uoroarente .....................................................147
Apovu remonts Apavu remonts Pemonr oynn ...................................................148
Stundinku remonts Pulkstenu remonts Pemonr uacon ........................................149
Kultura. Valis breii Kultura. Va[asbri Kynt1ypa. Cnoonoe
npeun .........................................................................................................................151
Teatris. Kina. Koncerts Tetris. Kin. Koncerts Tearp. Knno. Konnepr ............151
Muzejs. Izstuode Muzejs. Izstde Myse. Btcranxa ..........................................153
Radeja. Televizeja Radi. Televzija Pano. Tenennenne.................................154
Dators Datrs Komntmrep ...................................................................................156
Audiokasetis. Skanuplatis. Kompaktdiski Audiokasetes. Skanuplates.
Kompaktdiski Aynoxaccert. Ipamnnacrnnxn. Komnaxr-ncxn......................158
Danci. Diskoteka Dejas. Diskotka Tannt. ncxorexa ......................................159
Valis prki Vaasprieks. Hobijs Xon.................................................................160
Sports. Turysms Sports. Turisms Cnop1. Typnsu..........................................163
Pavielis. Psacejumi Pavles Hpnxasm.............................................................164
Izsaucni Izsaucieni Bocxnnnannn....................................................................166
Aizlgumi. Jauna vieliejumi = Nuluodieona Aizliegumi. Noladjumi
3anpe1m. Hpoxnn1tn ..............................................................................................168
Saisteiti izasacejumi. Frazeologeja Saistti izteicieni. Frazeologija
Yc1onunnme nmpaaennn. mpaseonornn..............................................................169
Kai var kuruo pasaukt Ka kuru var nosaukt Kax xoro nasna1t..................171
Saleidzynuojumi Saldzinajumi Cpannennn....................................................172