Sie sind auf Seite 1von 1

Registre dentrada

c/ Ramn y Cajal, 1 46900 TORRENT Tel.: 96 111 11 11 Fax: 96 111 18 10 www.torrent.es / info@torrent.es CIF: P-4624600E

ESTD-015
Nom i cognoms En representaci de Correu electrnic Domicili

BSTIES CONCENTRADES EN ENTORN ESPECIAL


DNI/CIF DNI/CIF Fax Localitat Tel. Tel. mbil C. Postal

DADES PERSONALS (*)

Autoritze que menvien notificacions i comunicacions a esta adrea de correu electrnic o al telfon mbil per SMS, nicament a efectes informatius.

SI

NO

EXPOSA En relaci amb les bsties concentrades del nucli urb: ___________________________________ _______________________________________________________________________________

SOLLICITA

DOCUMENTS QUE SADJUNTEN A LA SOLLICITUD

SIGNATURA PERSONA SOLLICITANT

Torrent,
ESTD-015 Rev.0 - 20130625

de/d

201

(*) Segons la Llei Orgnica 15/1999 de Protecci de Dades de Carcter Personal, l'informem que l'Ajuntament de Torrent incorporar les seues dades a fitxers, que s'utilitzaran per als fins d'esta sollicitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions pbliques que siguen les destinatries del tractament. Addicionalment autoritza l'Ajuntament de Torrent a comprovar i completar les dades necessries per a esta sollicitud, consultant tant els seus propis arxius com els d'altres administracions pbliques que siguen necessaris. Per a exercir els seus drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici sha de dirigir per escrit a l'Ajuntament a l'adrea que veur en la capalera, i adjuntar-hi una fotocpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent.

SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE LAJUNTAMENT DE TORRENT