Sie sind auf Seite 1von 32

KRALj

NIKOLA

ANEGDOTAMA udar% jer je

Car junaka u duhovnoj anegdotskoj utak !"! je o#re$an% s !ren ! ravno#ravan s drug! a

Anegdota, kratka i saeta pria o nekom zanimljivom dogaaju, najee iz ivota istaknutih linosti, drutvene ili nacionalne grupe, odvajkada je omiljena knjievna vrsta. Tvorcem ove knjievne vrste u Grkoj smatra se erodot. !d njega naovamo anegdota je stalno njegovana, usavravala se, "ogatila novim temama i motivima. Taj #sitan zlatni prah koji iz se"e rasipaju veliki duhovi$, kako je %olter okarakterisao anegdotu, vie je prisutan u naoj usmenoj nego u pisanoj knjievnosti. &rnogorska anegdota oso"ena je kao duhovni proizvod i kao nauni materijal. !na sadri "ogat materijal za socioloka, psiholoka i kulturno'istorijska istraivanja. (smjerena je ne samo na izuzetne linosti i dogaaje nego i na o"ine dogodovtine i linosti, uvijek vezana za odreeni postupak ili situaciju. !svjetljava ona karakter i pro)il linosti u datoj situaciji. !na je eho narodnog ivota, njegov zgusnut izraz iskriavi. *avreno ona projektuje psihu i mentalitet &rnogoraca i njihovih duhovnih snaga dominantnih u razvoju drutvene zajednice i kao takva je klju za razumijevanje vie pojava iz ivota &rnogoraca. ( crnogorskoj drutvenoj zajednici domiljatost i elokventnost se cijene iznad svega. !tuda stalno nadmetanje ko e pametnije i ljepe iskazati misao. +a to ih postie njihov gospodar ' kralj +ikola. !n u &rnogorcima trai iskre mudrosti. +a duhovnu izviiskru svaki &rnogorac ima pravo kao i kralj +ikola. +admudrivanje ' makar sadralo i ironiju ' ostaje "ez kraljevog sanacionisanja. !vaj #car junaka$, koji je mirno mogao zaspati na ruci "ilo kod &rnogorca, nagrauje domiljatost, hra"rost, humanost, igoe surevnjivost, zavidljivost, udar na ast koja dovodi do strahovitih potresa. ( ovom crnogorskom drutvu potpune jednakosti u duhovnom nadmetanju i idealne slo"ode vaga ojstva je veoma osjetljiva. ,na to kralj +ikola, pa u duhovnoj utakmici, u nadmudrivanju zadrava najee oprez, smirenost ' ak i onda kada ga pogodi strkotina "ezo"zirnosti pojedinaca. Anegdota o kralju +ikoli ima puno. *toga sam nastojao da oda"erem one koje naj"olje karakteriu kralja kao vladara i ovjeka. !ve anegdote su preuzete iz raznih pu"likacija koje posjeduje &+- #.ure &rnojevi$ na &etinju. +ekim anegdotama dati su adekvatniji naslovi. Takoe, "ilo je izvjesnih intervencija da "i se odstranile suvinosti i nejasnoe, ali je sauvana u potpunosti njihova izvornost, autentinost.

&ravo Crnogor"! o

na te'!n!

!$v!!skru (e )je

Sjedio kralj Nikola pod Brijestom kao obino, okruen glavarima i narodom. itajui novine, neto je mislio i smijao se. Upita ga jedan vojvoda: olim te, gospodare, kai nam ta je to toliko smijeno u te novine. ! "ako to, ljudi, kad eto su i#raunali koliko je $emlja teka. %ok je "ralj o tome ra#govarao i objanjavao, upade mu u rije jedan seljak: &ala, gospodare,

mogu vjerovati u pisanje novina, eto, one, 'ala Bogu svata piu. &jerujem i u kilograme, ali se udim koliki je bio taj kantar, a jo mi je #a vie udo, od ega ga je objesio kad je $emlju mjerio(

Kra)jeva

k)etva

)edan *rnogora+ je bio toliko dodijao kralju, da ga je jednog dana prokleo: ! Bog ti dao najbolje dvore i najgore susjede( )edan od dvorjana #amoli kralja da mu to rastumai. ,ada e mu "ralj: ! -d r.ava susjeda ne mili se ivjeti ovjeku, a takve dvore nije u stanju niko da kupi.

I$ved!

o*adva

U poetku svjetskog rata doao itar artinovi, +rnogorski ministar rata, "ralju Nikoli, i #apitao ga: ! /oemo li svu artileriju na 0oven, 1ospodaru2 -vo gospodaru bi milo, pa se osme3nu na knja#a 4etra i upitae 0uku: ! 4o#naje li ti, 0uka, ovog gospodina2 ! Ne vaistinu, gospodaru, samo to vidim da je neki sojlija i junakovi. 1ospodar se osmje3nu pa ree: ! -vo je "ara.or.ev unuk, a na #et. ! Neka bude srean i neka bude ka "ara.or.e, pa ja boljeg ne traim. 4oslije ovi3 rijei oba knja#a darivae 0uku. 5 knja# e mu rei da ide na *etinje i da tamo ostane, na njegov raun, jedan mjese+ dana. "ad je prolo dva mjese+a, 0uka ode i pristupi knja#u, da bi mu #a3valio na uinjenom dobru. im ga knja# vi.e upita ga: ! "ako je to, 0uka, ti osta na *etinju dva mjese+a, a ja sam ti rekao samo mjese+ dana. ! 6vo kako, gospodaru ! odgovori 0uka ! osta3 mjese+ dana kako si ti rekao, a mjese+ dana osta3, jer raunam ta unuk "ara.or.ev bi se naljutio da mu ne budem mjese+ dana gost kao i tebi. "nja# se nasmija, i dariva 0uki jo dva napoleona.

Knja$

N!ko)a

serdar

Muj!+!,

Serdar ujii i# -putne 7udine bio je po#nat kao vrlo du3ovit i pametan ovjek, a naroito je volio alu i priu. Na jednom skupu *rnogora+a na *etinju knja# Nikola e rei serdaru: !Serdare, dobar si ovjek( Boja ti vjera( i mio si mi i #na ta, namislio sam ti darivati jedan itluk nasred 1a+ka. 81a+ko je tada bilo pod 5ustrijom9. ! oe mi darivati i Be, gospodaru(! !,i se, serdare, kanda sa mnom ruga( ree knja#. ! : ti, gospodare, sa mnom, ree serdar, a ja jo nikada nijesam vidio da se kroji koa na ivom me.edu. "nja# i#vadi sat da vidi koja je ura, a serdar ga upita: !"oja je ura, gospodaru2 !%eset manje deset, ree gospodar. !4a to je do .avolje, gospodaru. -tada osta poslovi+a: ;avolja ura kao u serdara ujiia.

U !o Kra)j

*!h N!ko)a

se !

! Marko

ja

s#rdat M!)janov

&ojvoda arko jaao <5rnauta= preko &rani+ki3 Njiva, vraajui se i# Nikia. Srete ga kralj Nikola, #austavi karo+u i upita ga: ! "ako bjee uji+a %ragov, vojvodo2 ! %obro, gospodare. ! 5!da li je bolji uji+a ili iljan2 ! Boga mi, gospodare, uji+a, ka> uji+a, iljan ka> iljan, a arko ! #na svatko( "ralj be# rijei ra#minu. ,ako se preporijeae kralj Nikola i vojvoda arko, kojemu nije nita smetalo da #asijeni slavom sve sinove kuke gore od vojvode 7adonje!naovamo ! iako je bio sin iljanov, a #et ujiin ! ni serdarevi, ni kapetanovi(

Knja$

N!ko)a

Nov!"a

Cerov!,

$avladala teka nerodna godina u %robnjaku. Novi+a *erovi se krene pravo na *etinje da se poali knja#u na nerodi+u i na naplatu pore#a, koja je bila propisana poslije prvog premjera #emljita. im se sastao sa knja#om Nikolom, rei e Novi+a da su prilike u %robnjaku vrlo teke, da je nerodna godina, a jo, pored toga, doli neki te premjerili one kre i goleti #a da+iju. Narod nema im platiti ni tu da+iju, pa kada bi sve prodao. ! 6, bane, kad ti kaem, onda u ja narediti da se pore#a smanji #a jednu treinu. ! Ne #nam ja, gospodaru, ta ti je treina nego ako moe da se oprosti +ijela ili polovina. ! 6, onda neka se umanji #a polovinu!odgovori knja# Nikola i na tome se svri.

-a

svoj!

ka eno

$e )jo

ili+a, ki "ralja Nikole, supruga velikog kne#a Nikolaja Nikolajevia, kada je jedne prilike dola i# 7usije i posjetila *rnu 1oru, u#ela je sa *areva 0a#a jedan kamiak, a i# manastira -stroga jedan grumen #emlje. ! ?ta e ti to, ili+e2 ! upita je ota+. ! -vo u da uvam kao amajliju, jer elim da mi je *rna 1ora uvijek bli#u sr+a. 4oslije sloma 7usije i kapitula+ije *rne 1ore kralj Nikola i njegova ki nala#e se u i#gnanstvu, u @ran+uskoj. "ralj na samrti. 4ri#va ili+u i upita je: ! )e li ti iv jo onaj kamen sa *areva 0a#a i onaj grumen #emlje i# -stroga2 ! )a se od nji3 i ne ra#dvajam. ! %aj mi da sa njim #ajedno umrem, poto ne mogu nikad vie da vidim *rnu 1oru. %ala mu je. "ralj Nikola je jedno i drugo grevito stiskao u desnoj ru+i. Umro je. Na samrtnom odru lijeva mu je ruka bila opruena, a desta stisnuta. Blagota artinovi, komandir +rnogorske vojske, koji je bio prisutan pogrebu, upitao je kralji+u ili+u, #ato je kralju desna ruka grevito stisnuta. -na mu je objasnila i gorko #aje+ala.

Drago

-#asojev

!n!str! a

"ralj Nikola imao je naviku da u svom dobrom raspoloenju #adirkuje pojedine *rnogor+e, koji ne uivaju njegovu vladarsku milost. )ednog dana na.e se pred njegovim dvorom %rago Spasov, koji je esto puta traio od kralja da ga postavi #a komandira rudinskog. "ralj primijeti %raga, pa mu se obrati: ! %rago, rijeili smo ja i parlament, da te postavimo #a komandira. $najui da mu kralj nije 3tio dati komandirstvo ni u onom vremenu kad je bio u milosti kod njega, %rago se odma3 prisjeti kud +ilja kralj, pa e on br#o kralju: ! )a ne #nam to si rijeio ti i parlament, 1ospodaru, ali #nam, da bi ti ljepe bilo, da se ne sprda sa mnom, jer i ja bi3 se umiro sprdat, samo kad bi3 smio. 5, da ti neto kaem 1ospodaru: <,i si davao to komandirstvo mnogo gr.im od mene, pa se ja nijesam ljutio na tebe, no sam ti ostao vjeran i rad bi3 ti svako dobro. 5 vidi te oko tebe, poka#ujui na nekoliko ministara, koji staja3u oko kralja, kad bi im malo potkinuo platu, uinjeli bi, kad bi mogli, da ti najdonji kam od te kue bude najgornji. 4oslije ovakvog odgovora %ragovog kralj skrenu ra#govor na drugu stranu.

-erdar

Muj!+!,

Crnogor"!

4rilikom jednog #asijedanja pod brijestom na *etinju knja# Nikola uini probu sa *rnogor+ima, pa e rei: ! *rnogor+i, vidite li onu orluinu to se vije vie nas2 )edan veliki broj nji3, koji su trebali da odgovore, ree: ! &idimo, 1ospodaru. ,ada e knja#: ! a, vidite li, *rnogor+i, da li je krsta ili blagajlija, meni se ini da je krsta2 -ni isti koji su rekli da vide orla potvrdie da je #aista krsta. Samo je utao serdar ,odor ujii i# 7udina. Bio je obuen u narodnoj nonji, suknenoj bijeloj 3aljini i irokim gaamaA sa suknenom kabana+om na ramenimaA glavu #apoio +rvenim sarukom, #a kolanom mu srebrna ledeni+a i 3and#ar. 4ui na ibuk, ali nita ne besjedi. "nja# Nikola se malo poosvrnu, pa e rei: ! Serdare ,odore2 ! $apovijedaj, 1ospodaru, odgovori serdar. ! &idi li ti, oe, onoga orla i#nad nas, koga ja vi.u2 Serdar stavi ruku na elo, pogleda lijevo i desno, pa e rei: ! )a ga, 1ospodaru, ne vi.u. %ue mi, mislim da ga ni ti ne vidiA jer ja vi.u oima dobro, pa mi ne bi umakao pred oima. 1ospodar se malo pribra, pa e dodati: ! :ma pravo, serdare, orla #aista nema vie nas, nego sam samo probao *rnogor+e, kako su mi vjerni i da li po ajatru #bore.

-u)a

Radov

kra)j

N!ko)a

4oslije po#natog odgovora Sulina knja#u %anilu da <ako kameni+a moe ponijeti brod ! moe i ondanja *rna 1ora podnijeti njegovu knjaevsku krunu=, Sula je i#gubio knjaevsku milost do smrti. %olaskom na presto knja#a Nikole njegov poloaj ostao je isti. Stari 'ilo#o' ! seljak i dalje je utao #aboravljen, kod svoje kue u "omanima. 5li, jednog dana, knja#, obila#ei plemena, naiao je kro# "omane. e.u narodom koji je i#aao

da srete knja#a nala#io se i Sula. No, to ne bjee oni stari Sula. -davno je bio pao u bijedu. Umjesto toka, dolame i sablje o pojasu, stari dvorski savjetnik stajao je pred knja#om u i#drtoj +rnogorskoj kapi+i, kro# koju mu je i perin probijaoA be# koulje u poderanom d#amadanu i gaama. Uro.eni osjeaj pakosti nije ni ovdje i#ostao i knja# e rei #adravi pogled na golim mu rutavim prstima: ! )e li Sula2 5 .e si nabavio te toke i jesu li te mnogo kotale2 ! : nji3 i sve to vidi na meni ! nabavio sam u pokojnog ti stri+a. Nije me mnogo kotalo, jer sam sve dobio #a jednu rije, 1ospodaru, odgovori mu Sula. 4oslije ovoga susreta knja# je i#mijenio svoje dranje prema Suli, esto ga pri#ivao i ra#govarao se sa njime.

.r!gad!r

Drag!/a

*!)jega

-kupili se jednom prilikom *rnogor+i na &eljoj livadi i ga.aju biljegu. "ako je biljega bila podaleko, to je nije mogao niko da pogodi. Naj#ad do.e red na brigadira %ragiu edeni+u, koji se primae bilje#i mimo ostale i pogodi nasred nje. ! Ne broji ti se, brigadire( ! ree mu knja# Nikola. ,i si se primakao bilje#i i suvie bli#u. ! Broji, 1ospodare( ! odgovori brigadir %ragia ! jer se ja ovako primiem i ,ur+ima, pa mi ni jedan ne promakne.

Kra)j

N!ko)a

e0u

0e"o

%oao kralj Nikola u 4odgori+u, u#ja3ao bijeloga 3ata i sam, be# pratnje, jae kro# podgorike uli+e. Narod ga sa svi3 strana po#dravlja, skida kape i duboko se klanja. Neki pristali, idu #a njim, a naroito .a+i koji u taj as bija3u i#ali i# kola. "od obale Nemanjine, kralj stade. Narod ga opkoli. ! Uite li kako, .e+o2 ! Uimo dobro, gospodaru( ! #agrajae .a+i sa svi3 strana. "raljev 3at nema mira, pomie se tamo amo a narod se uvija i ini mu mjesto. ! 5 da, to vie volite: pare ili kolu2 ! &ie volimo kolu( ! u se nekoliko glasova. "ralj #avue ruku u d#ep od dolame, i#vue pregrt srebrni3 perpera i prosu i3 me.u .e+om. Nasta vrisak i jagma #a nov+em. "ralj se smije, a smiju se i ostali. U toliko kralj namjerno ispusti bijelu rukavi+u i# ruke, koja pade konju me.u noge. Niko se ne sjeti u taj as da je pridigne. )edan .eti kao munja provue se i#me.u konjski3 nogu, do3vati rukavi+u i prui je kralju. ! iji si ti, mali2 ! :vanovi, i# "ua. ! Boga mi ! odgovori kralj ! ne #nam kakav e biti trgova+, ali, i#gleda, dobar ovjek i junak ! i prui mu #latni napoleon.

1o,eva

'e)ja

7a#govarali *rnogor+i o kralju Nikoli dok je bio u i#gnanstvu i pretresali njegove mane i vrline. %ojadilo jednom i# druine i ree: ! 5jde more ga odnijelo. ! %a Bog, pa ga i i#nijelo, pri3vati ?ako ?o, jedan od njegovi3 veliki3 pristali+a.

! !

5 akar

.e,

pod

?ako2

Bar.

-uv!/no

)askanje

Novi+a )evtov Nikoli BCDE. godine tampa u +etinjskom <1lasniku= jednu vrlo laskavu pjesmu posveenu knja#u Nikoli. 4oslije nekog vremena Novi+a, #bog svoji3 privatni3 poslova, po.e na *etinje da pristupi knja#u. 4oto je poljubio knja#a u ruku i sa njim #avrio ra#govor, knja# ga i#nenadi pitanjem: ! Novi+a, bi li ono tvoja pjesma koja i#a.e u +etinjskom <1lasniku=2 ! )este, 1ospodare. ! Sluaj, Novi+a ! rei e mu knja# ! meni je mio miris tamjana, ali mr#im kada mi se kadioni+a podnese pod nos. -vo mu je knja# preba+io #ato to mu je Novi+a u svakoj pjesmi suvie laskao.

O#anak Kra)j N!ko)a

! !

+!$ a Lje/njan!

"ralj Nikola u <Novim kolim= opjevao je svako pleme i na3iju. e.utim prema 0jenjanima kralj Nikola bio je vrlo opor i dirnuo je 0jenjane i nji3ovo junatvo. U posljednjim ratovima 0jenjani su odluili da opovrgnu rije gospodaru, pa makar svi i#ginuli. U borbama oko Skadra i#ginu i3 veliki broj. "ralj Nikola ree tada komandiru 0jeanskog bataljona arku 7adunoviu: ! ?to iskopa 0jenjane, arko2 ! Nijesam ja nego ti, 1ospodaru ! odgovori komandir.

Luka

M!trov

kra)j

N!ko)a

4o.e jednom prilikom na *etinje da pristupi knja#u Nikoli, ve tada u dubokim godinama 0uka itrov Boovi i# 4ipera. ,orbu o ramenu pa preko 0jeanske na3ije pravo na *etinje. "ad je bio kod "oela, sretne knja#a Nikolu u drutvu sa knja#om 4etrom "ara.or.eviem, i drugom svitom. "nja# Nikola videi 0uku odma3 e rei: ! 4omaga ti bog, 0uka itrov( ! %obra ti srea, gospodaru, odgovori 0uka. "nja# ga upita kako je i najedanput odjau svi konje i posjedaju. ,ada e knja# rei: ! :de li ti 0uka u Srbiju, i koliko ostade tamo2 ! Bio sam tri godine, odgovori 0uka. ! 5 da 0uka, u toliko vremena gleda li "ara.or.a, i kakav bjee2 Upita ga knja#. ! 1ledao sam "ara.or.a, gospodaru, kao to gledam tebe sad, i nijesam mu nigdje ravna moga nai do tvog o+a pokojnog velikog vojvode irka. 5 oni se dva slia3u kao da su dva brata. -vo gospodaru bi milo, pa se osmje3nu na knja#a 4etra i upitae 0uku: ! 4o#naje li ti, 0uka, ovog godpodina2 !Ne vaistinu, gospodaru, samo to vidim da je neki sojlija i junakovi. 1ospodar se osmje3nu pa ree:

! -vo je "ara.or.ev unuk, a na #et. ! Neka bude srean i neka bude ka "ara.or.e, pa ja boljeg ne traim. 4oslije ovi3 rijei oba knja#a darivae 0uku. 5 knja# e mu rei da ide na *etinje i da tamo ostane, na njegov raun, jedan mjese+ dana. "ad je prolo dva mjese+a, 0uka ode i pristupi knja#u, da bi mu #a3valio na uinjenom dobru. im ga knja# vi.e upita ga: ! "ako je to, 0uka, ti osta na *etinju dva mjese+a, a ja sam ti rekao samo mjese+ dana. ! 6vo kako, gospodaru ! odgovori 0uka ! osta3 mjese+ dana kako si ti rekao, a mjese+ dana osta3, jer raunam ta unuk "ara.or.ev bi se naljutio da mu ne budem mjese+ dana gost kao i tebi. "nja# se nasmija, i dariva 0uki jo dva napoleona.

Cr n!+an!

kra)j

N!ko)a

4rilikom jednog skupa *rmniana na &iru desio se i kralj Nikola. "ralju se pro3tjelo da vidi bistrinu i dovitljivost ovi3, pa je i#miljao nain #a i#vrenje namjere. 4rilikom etnje sa pratnjom, najedanput je napustio i poao me.u gomilu, koja ga je okruivala. Stupio je odma3 u ra#govor sa nekim *rmnianom, te mu je stao na nogu, pravei se kao da ga ne vidi. "ako su na ovome bili opan+i, to ga je dobro #aboljelo, te e onako u ra#govoru rei kralju: ! -prostite, 1ospodaru, to sam turio moju nogu pod vau i#mu, stra> me je e e &as #aboljeti. "ralj se gro3otom nasmijao i po3vali bistrinu *rmniana.

Da

je

kra)j

N!ko)a

2asojev!,

)edan Stijovi na Suovske, kod 5ndrijevi+e, prilikom nekog veselja, na#drvi: ! U#dravlje vojvodo iljana, popa aana, 4anta *emova, $arije Bakia, $arije 4rotia i ira %edovia( 4oto je jo nare.ao neke glavare i na#dravio svim &asojeviima rei e: ! Ne #aboravi, Boo, i onog, na *etinju 8mislei na kralja Nikolu9, veliki je ovjek samo da je &asojevi jo bolji bi bio.

Kra)j

N!ko)a

#erjan!k

%ola i# svijeta neka gospoda na konjima preko Njegua pa pravo u dvor. e.u njima je bilo i ena. "ad su se #austavili pred dvorom, potre perjani+i i po3vataju konje pod njima. )ednom perjaniku dopadne sluajno da dri konja pod jednom enom. ! Neu, ta mi obra# ne po+rnio, ja pod enama drati konje, govorae on. ,o vidi i kralj, pa ree: ! ?to ne uvati konja pod onom2 ! Bogami, onaj neo ! neko odgovori. ! 5nu mi ga #ovi ovamo. Sluga potri i #ovnu perjanika. ! ?to ne pridri onog konja2 ! )a, je li gospodaru2 ! 6, ti, ti( ! 6, nije ga ovi pod enama dra, ne nee ni sad(

! 5jde br#o, kad ti ja velim( ! 6, neu, gospodaru, ja pod tijem svje+kijoma vu+uljama konja drati da bi me ovoga kotalo, i do3vati se #a grb. "ralj se nasmija i oprosti mu.

I &odgor!+k!

$)u #jesn!k !

u kra)j

do*ru N!ko)a

)edan podgoriki pjesnik, musliman, napisao ovakvu molbani+u kralju Nikoli( )a sam unuk -sman!kapetana, ,raim od vas ona svoja prava, Spram #asluga i dananjeg stanja, Bar da budem glavar na sto glava, %a vidite novog pameara "ako slui svojega vladara. "ralj je odgovorio na ovoj molbani+i: ! Ne bestijaj, beno(

Toko

&ejov

kra)j

N!ko)a

Naiao kralj Nikola jendom prilikom preko "osova 0uga, pa vidjevi nekoliko seljaka gdje rade, otpoine. Selja+i se skupe oko 1ospodara i ponu ra#govarati. &idjevi kralj ,oka 4ejova, kao stara ovjeka rei e: ! 5nu, momadi, da nam ovaj stari neto pria. "olika si posjekao, ,urina, stari, upitae kralj. ! )a, bogme, .avoljega, odgovori ,oko. ! "ako u#oas, nijesi imao gdje i kad, dodae kralj. ! 5 .e u #li as mene koji ne posjee, 1ospodare(... "ralj se nasmija i produi putovanje.

Ivan

(a!nov!,

kra)j

N!ko)a

Barjaktar :van $ainovi i# Spia do.e jednog dana kod kralja Nikole u dvor na ,opoli+i. "ralj naredi da i3 uslue ka'om. 4oto :vanova ena popi ka'u, primijeti da joj osta u vilFanu mnogo to#a sa eerom, pa e odma3 ostatak prstom oli#ati. -vo bi teko :vanu da sav po+rvenje do uiju. "ad pro.e neko vrijeme, kralj e upitati: ! -dakle ti je, :vo, ena2 ! -d vaije3, gospodaru ! odgovori :vo, koliko toliko utjeen. )a sam brat kralja Nikole 4oerao jedan Njegu sto kila duvana da ga proda u "otor. 5li, na njegovu nesreu u3vati ga poli+ija. "ada se Njegu na.e na mu+i, okrene se poli+iji, pa e: ! 4ustite me, ljudi, ja sam brat kralja Nikole i ovo nam je #ajedno. "ako je ovaj bio lijepo obuen, poli+ija povjeruje i odma3 javi komesarijatuA a komesarijat kralju Nikoli. "ralj Nikola naljuen do krajnosti naredi da mu odma3 dovedu Njegua, pa e mu kad ovaj do.e:

! "ako ti r.o jedna da kae da si ti moj brat i da nam je #ajedniki oni duvan ! kako ti to pade na pamet. ! )adi ga #nali 1ospodare, kad bijasmo na &uji do pa ti govorae <a moja brao, mi smo braa, nama je #ajedniko #lo i dobro=, te ja po tome ono ka#a3 u "otoru, mislei da je sve onako kako ti ree. "ralj se na ovo samo nasmije.

Knja$

N!ko)a

d!#)o ata

)edan strani diplomata na kraju svoje posjete *rnoj 1ori u ra#govoru sa knja#om Nikolom i#nosi svoje impresije i, pored ostalog, kae: ! &elianstvo, lijepa vam je ova #emlja, samo kad bi bila malo bogatija, kad bi imala ta da i#vo#i. "nja# je bio #ateen ovakvom opaskom, ali se br#o snaao i odgovorio: ! %a, gospodine, ali vi nemate u vidu moje eri. "nja# Nikola je imao devet erki, sve su bile naoite i obra#ovane i nekoliko nji3 se udalo na evropske dvorove.

(drav!"e
U knjaevoj odakliji, gdje su *rnogor+i dola#ili na ra#govor, a esto i na daviju 8da se ale na nekoga ili neto9, okupilo se jednom prilikom dosta ugledni3 *rnogora+a, me.u njima i jedan "u. "nja# ponudi kavu i rakiju. &eina, moda i svi, trae rakiju, a "u e ka'u, ne #najui vjerovatno ni o kakvom se piu radi. "ad su poslueni, "u mjerka to e uraditi ostali. $au se odjednom i# vie glasova: Givio, 1ospodaru( 5 "u nee da #aostaje #a ostalima, pa #aelivi 1ospodaru dobro #dravlje, ispije ka'u <na eks=. "a'a ga dobro opari, ali on to nekako otrpi. "nja# ponudio jo jedno pie. -ni koji su pili rakiju ponudu pri3vate. 1ospodar se okrene "uu i kae: ! -li ti jo jednu kavu2 5 "u e na to: ! Ne, 1ospodaru, nema brata *rnogor+a koji bi popio jo jednu.

-erdar

3o)e

knja$

N!ko)a

4resudi knja# Nikola 4uniu 4ajia, 4ipera, radi neki3 krivi+a. 4iperi i#vijeste serdara )ola koji je bio u /er+egovini, te on ubr#a povratak. "ada )ole do.e na *etinje, upita knja#: ! :ma li to novo s ti3 strana, )ole2 ! Nema nita, gospodare. ! 5 kod nas ima, ree knja#. ! ?ta to, gospodare2 ! Sjutra emo da strijeljamo 4uniu 4ajia. ! 4a, sreno bilo, gospodare, ako je #amirita. Samo, vala, jedno ne mogu prealiti. ! ?ta, )ole2 ! $apjevat e od radosti Spu i 4odgori+a kad on pogine. 8-ba grada tada pripada3u ,ur+ima9. ! $ar je on takav junak2 ! -n je bolji, vaistinu, od kojega oe, ree )ole.

! 5 bi li on mogao namiriti krv da ga ne utremo2 ! Bi, kako ne, gospodare, ree )ole. 4unia 4aji bio je bogat, a i sami 4iperi ga pomogae da i#miri krv, te je ostao u ivotu da i dalje gro#i neprijatelju.

Doktor% M!,unova

ne

veter!nar o)*a

$a velike kao i #a male stvari *rnogor+i su pisali molbeni+e knja#u Nikoli. Najee su pisane molbeni+e #a postavljanje u slubu i unapre.enja. %anas se jedan veliki broj ti3 molbeni+a uva u 5r3ivu na *etinje. )edna takva je i iuna 4avievia. 4oto je due vremena ostao kao sekretar -blasne uprave, iun 4avievi se rijei da trai poloaj oblasnog upravitelja, pa pie molbeni+u ove sadrine: 1ospodaru, sluio te vjerno moj .ed, moj ota+ i jaA prema #aslugama ,ebi, ,vom domu i *rnoj 1ori ostao sam #apostavljenA najmanje #asluni ljudi dobijaju najvee poloje u draviA moje #asluge ostae nenagra.eneA uinjena mi je nepravda i ve toliko vremena #au#imam poloaj sekretara inistarstvaA kad se sve i#mjeri niko prije mene danas ne moe #au#eti poloaj oblasnog upravitelja i td. iun je #atim u molbeni+i navodio silu #asluga na svim poljima #a *rnu 1oru. Na +ijelu ovu <knjievnu raspravu= knja# je Nikola lino svojom rukom napisao sa druge strane samo ove rijei <%osta( o iune=.

&o#

La$ar

M!ju/kov!,

knja$

N!ko)a

"ad je Sulejman paa sa velikom vojskom krenuo na *rnu 1oru knja# Nikola naredi da njegova vojska napusti stari logor a da se povlai i#a -stroga. Stojei #ajedno s popom 0a#arom, gledali su kako sila turska nastupa kro# 4oviju i pali kue. ,ada e knja# popu 0a#aru: ! 6to ti i#gore kua, popo. ,ada mu pop 0a#ar odgovori: ! %a Bog da, 1ospodaru, i#gorjela i ona tvoja. 1ospodar ga tjeae govorei. ! Nemoj tako, popo, pa u ti ja dati najljepu kuu u Nikiu. ! : ja tebi, 1ospodaru, dvije da bira u Skadru!dovri pop 0a#ar.

3e4to

M!)et!n

knja$

N!ko)a

)evto iletin Nikoli imao je jevtiku, te je stalno kalju+ao. )ednom uoi Nove godine skupili se bili glavari u oFakliji kod gospodara da ekaju Novu godinu. Bio tu i )e'to, pa toliko kaljao, da e 1ospodar rei: ! a ne mogu ja uti ljude koji kalju. 5 )e'to e: ! ,ee je meni kaljati no tebi sluati gospodaru, pa opet moram trpjeti. arko iljanov i kralj Nikola ! $ato si postao toliki materijalista2 Upitao je jednom prilikom knja# Nikola vojvodu arka iljanova. &ojvoda, +iljajui na samoga gospodara, odvrati:

$ato,

jer

sam

ja

punoljetan,

gospodaru.

3ovo

&ejov!,

kra)j

N!ko)a

&over!te "enu $a svak! s)u"aj na htt#56677784a"e9u*ook8"o

)ovo je tada ivio na *etinju, uio je neto malo gimna#ije, ali je bio veoma bistar i pismen. "ako je bio siromanoga stanja, latio se i pisao albe *rnogor+ima koji su se alili 1ospodaru. Bila je i jedna alba koju je "ralj be# ikakvog komentara vratio. )ovo se naljutio, jer je molitelju laskao da e ga kralj #adovoljiti. Stoga napie drugu tako, da je u njoj svu svoju vjetinu i stil upotrijebio, da se i sam 1ospodar #audio. 5li je "ralj ostao pri svome i na istoj albi napisao ove sti3ove: <-tro pero, vjeta ruka, $aludu ti, )ovo, muka= ?abota /er+egova+ i kralj Nikola U Nikiu je bilo jedno veliko drvo javorovo, u ijem je 3ladu knja# Nikola, kad bi ljeti doao u Niki, esto 3ladovao. )ednoga dana tako sjedei, knja# spa#i ?abotu, 3er+egovakog muslimana, dobra ovjeka i junaka, da se put njega uputio. Bilo mu je udno jer je ?abota bio veliki 'anatik. )o vie se #audio kad je ?abota kliknuo i# svega glasa: ! -, javore( ! ?to je, ?abota, da li si ti pri svijesti kad do#iva jednu mrtvu stvar2( ! "njae 3ou da pitam ovaj javor, da mi pravo kae: je li igda, u njegovom 3ladu 3ladovao vei ovjek od tebe(

:enera) Gvo$denov!, ! kra)j N!ko)a


;eneral 5nto 1vo#denovi, koji je jo u mladosti napustio ljekarski po#iv i odao se vojs+i i politi+i, bio je od BDBB. godine pa sve do kraja lini savjetnik kralja Nikole. -n se bavio i knjievnou, a imao je i odlini3 po#nanstava sa najpo#natijim svjetskim pis+ima, te je vaio kao dobar strunjak #a knjievnost i umjetnika pitanja. "ralj Nikola je imao obiaj da se esto s njim ali, pa e jedanput da ga preko obiaja oslovi sa doktore, a ne kako ga je obino #vao: .enerale. Bila je rije o jednom +rnogorskom pjesniku, koji se i suvie udvarao kralju. ,ada e kralj: ! ,i si, doktore, stari knjievnik i ljubitelj mu#a, pa e mi najbolje moi rei kakav je pjesnik ovaj na pjeivaki -mir2 ! 1ospodaru, oprostite, ja nijesam veterinar nego ljekar( Bolje da se potrai strunija osoba(

Kra)j N!ko)a u Cet!njskoj g! na$!j!


"ad je kralj Nikola stupio u 1imna#iju, naao je pro'esore da sude jednome .aku 1imna#ije koji se naspram pro'esora nepristojno ponaao. "ada je "ralj do#nao u emu je stvar, odma3 je naredio te su mu doveli istoga .aka. "ada je ovaj

i#aao pred "ralja, jednako je bio uporan. "ralj se naljuti, istjera ga i to proprati sti3om i3 <1orskog vijen+a= <U 'ukare oi od splaine(= ;ak i#a.e i# sobe i kad je proao pored pro#ora, #apjeva da ga kralj uje: <"ome pravda lei u topu#i, tragovi mu smrde neovjetvom(= "ralj se gro3otom nasmijao kad je ovakav odgovor uo, pa e pro'esorima. ! )a mu opratam, pa vas molim da mu i vi oprostite. : onda su naredili da se povrati. Bilo mu je milo

1uto Roganov ! kra)j N!ko)a


%oao ?uto na *etinje kod kralja da ga se od elje nagleda. ! :ma li kojega sina ?uto2 ! :mam jednoga, ali je mali, gospodaru. ! ,erako, ?uto, im odraste, primiu ga da se koluje, o mom troku. ! Ne dam ga, gospodare, #anago. "ralj se #audi takvome odgovoru, pa e upitati: ! $ato, ?uto2 $na li ti to e to rei nauan ovjek2 ! : pored toga, vaistinu, ne dam. ! "ai, ?uto, #ato, ali pravo, tako ti Bog pomogao( ! $ato, gospodare, jer #nam, im se naui, odma3 e poeti da te psuje.

Knja$ N!ko)a ! 1a*ota


%oao ?abota!beg 5vdi, sa 4lane kod knja#a Nikole, pa e mu knja#: ! <&ala, ?abota, ja uredi3 ovu moju dravu, i# nje istjera3 pijune, lupee, ostali su mi samo poteni *rnogor+i( <-stalo je, gospodare, jo jedno veliko #lo, koje ni Bog ne moe istjerati sa ovoga svijeta=. <"oje je to #lo, bee2= upita knja#. <5ma ovo prokleto mito, pred kojim se svaka vrata sama otvaraju, a u knjige paragra' ispravi=, odgovori ?abota.

Kra)j N!ko)a ! njegova

ajka

Nikad kralj Nikola nije mogao ni sanjati da e postati vladar, a njegova majka jo manje. ,o su bila ona mirna doba kad se u *rnoj 1ori ivjelo, to se ono kae, o <su3oj kori 3ljeba=. $ar nije bilo koji put kada je mati #aprijetila malome Nikoli+i da ikne jarad u pau i da i3 priuava, a ona da po.e na batinu da prai urmetin. 4oto je mali Nikoli+a postao veliki vladar, dolo je doba i njegovoj maj+i da poine i sve brige da odagna od sebe. )ednoga jutra knja# je poao u batu da se proeta, kad tamo: njegova majka sadi #elje. "ad je knja# vidio, od sr+a se nasmijao i rekao: <5jde da Bog ! da ti se #elje osuilo(=. ajka to nije u#ela u ob#ir, ali knja# nije 3tio mirovati, ve uvee, poto je stari+a veerala i pola na spavanje, naredi perjaniku da dobro #agrije jednu koliinu vode i da polije #asa.eno #elje.

4oslije nekoliko dana pola je stari+a da pregleda svoj rad, kad ima ta vi.eti ! #elje usa3nulo( Stara se prekrstila od uda i rekla: <6, eto i Bog slua moga Nikolu(=

(a)aganje ;!)!#a &ejov!,a $a kra)ja N!ko)u


1odinu dana poto je 5ustrija okupirala 4odgori+u, a kako u svakoj peni+i ima kukolja, tako se i me.u podgorikim muslimanima naao jedan, koji #apjeva: ! <"ralj Nikola ukra vola, pa uteka preko mora=( u to, sad ve po. @ilip 4ejovi, dravni majstor, inae vrlo estit ovjek, pa poao kod #apovjednika vojske, ka#ao mu to je uo, i#vadio kesu s nov+em i rekao: ! 1ospodine, ja sam doao da platim toga vola i &as da #amolim da naredite da se vie ta pjesma ne pjeva. :, #aista, odnosna pjesma, priaju, nije se vie nikad #apjevala.

.ratono'!,! ! kra)j N!ko)a


"ralj Nikola je dosta esto odlikovao Bratonoki bataljon. )ednom prilikom rei e kralj Nikola jednom bratonokom vite#u: < :li e BHH +ekina, ili BHH ova+a, ili jaram volova2= Bratonoi be# mnogo predomiljaja ree: ! )a, vaistinu, 1ospodaru, volio bi3 da mi kupi oba troje. "ralj #adovoljan odgovorom, darova Bratonoiu sva tri dara.

&o$drav)ja

te% s!nje

ore888

?etao kralj jednoga ranog jutra pored obale mora, negdje bli#u svoga dvor+a ,opoli+e, pa opa#i nekog djeaka kako kupi suvarke pored same obale i neto pjevui. Bilo je tmurno vrijeme i vali su se pribliavali postepeno obali. 1otovo kao #aas udarili su u obalu divljom snagom. -vaj se djeak, mislei da je sam, nekako okurai, pope se na jednu stijenu, die desnu ruku uvis i jakim glasom poe da re+ituje: 4o#dravljam te sinje more, ,i dolino tena ravna : velika prostorijo ! Geljo naa preodavna( uvi ove svoje sti3ove i# usta jednog seljaneta, kralj se ra#draga i pri.e djeaku. ! ;e naui tu pjesmu, mome2 ! 5 #ar ju ti ne #na2 ! "o bi #nao sve pjesme, bolan2 ! "o ovu pjesmu ne #na, taj neka se ne broji u *rnogor+e i ne vrijedi da mu se ka#uje( ! ore .etiu, ne ijedi se, ja sam *rnogora+, pa ne #nam tu pjesmu( ! %a su takvi *rnogor+i bili, ta pjesma nebi nikada bila ispjevana( 7ekavi to, mladi se okrene da kupi drva i ne oba#irui se na kralja. "ralj ga po#va ponovo i ree mu ko je. ladi se onda #a+rvenio od stida i ka#a da ga je bilo sramota da ree da je to pjesma kralja Nikole, jer bi tu pjesmu morao #nati

svaki *rnogora+, kojemu je drago more. "ralj ga je obdario, jer mu je #aista priinio jedno rijetko #adovoljstvo, kakvi3 je on uistinu bio eljan. Fioka je prazna

Cu"a ! kra)j N!ko)a


4oto je kralj Nikola spjevao <Balkansku +ari+u=, mislio je da je ona mnogo bolje djelo nego <1orski vijena+= Njegoev. $najui #a nekog star+a "rivokapia, *u+u, koji je onda vaio kao veoma bistar ovjek i koji bi o knji#i mogao dati sud, po#ove ga i dadne mu svoju knjigu na o+jenu i u# napomenu svoga miljenja. 4oslije nekoliko dana *u+a se prijavio knja#u, predao mu obje knjige i i#rekao ovakav sud: <&alaj, 1ospodare, nadvisio si &ladiku taman kao vrana sokola(=

&e"!ja &etrov!, ! kra)j N!ko)a


/rvatski knjievnik 4e+ija 4etrovi bio je #a vrijeme jubileja BDBH. na *etinju. ,om prilikom bude primljen od kralja na ra#govor. :#me.u dva knjievnika ra#vi se ra#govor o knjievnosti i knjievni+i. 4e+ija e, i#me.u ostaloga, rei kralju: ! %a nemate <1orskog vijen+a=, prvo mjesto u naoj knjievnosti prolog vijeka #au#eo bi spjev 3rvatskog bana aurania <Smrt Smail age engia=. "ralj se nasmija, pa be# premiljaja odgovori: ! 5 da nije bilo +rnogorske borbe #a slobodu, aurani ne bi svoje djelo nikad napisao kao god ni Njego. %ok smo mi, *rnogor+i, velika djela stvarali i proivljavali, vi ste i3 samo na papir biljeili, pa #ar to biljeenje moe biti #namenitije od onoga to je opjevano i opisano u njima2 ! &elianstvo, vi kao da pot+jenjujete poe#iju, a sami ste pjesnik2 ! Nikad ja ne bi3 napisao ni rije o onome to ne bi3 doivio i bio kadar uiniti, pa #ato drim da je vanije ono o emu se pjeva, nego sama pjesma, jer ona kakva god da je ! nije ni bli#u onome to je njena stvarnost. ! :mate pravo, &elianstvo, promrmlja 4e+ija da prekrati ovu polemiku.

:uro .arov ! knja$ N!ko)a


;uro Barov bio je od dobra bratstva i dobar junak. 5li, godine BCIJ. nije uestvovao u ratu sa ,urskom, jer je bio u inostranstvu. "ad se poslije nekoliko vremena vratio u *rnu 1oru i kad je doao na *etinje da po#dravi knja#a, gospodar ga prekori to nije doao da uestvuje u ratu sa ,ur+ima. 5 ;uro e mu: ! &aistinu, 1ospodare, nemoj se 3valiti, jer kad sam doao vidio sam da su grani+e na isto mjesto .e su i prije bile.

<oketa ! kra)j N!ko)a


)ednom prilikom kralj se postarao da dade na ra#ne #anate nekoliko +rnogorske omladine. %a *rnogora+ ije kao ena, da kuje kao +iganin, sa tim se nije bilo lako pomiriti. Stoga se kralj i potrudio ne bi li kako taj led probio. : uspio je kod mnogi3, ali je najveu vatru ogri#ao od okete, kojega je 3tio da dade +revljaru da ga ui. Nee okota pa nee( 5li, kralj mu je najposlije doskoio. )ednoga

dana pri3vatio ga je #a ruku, pa s oketom pravo kod +revljara. "ralj #atrai mjesto, +revlju, drveni3 blokova i eki. $atim je sio i radio, onda rekao oketi: <"ad mene nije sramota da +revlje radim!nije, valjda, oe, ni tebe=( $atim je pri3vatio oketu i sio na svoje mjesto. okota je poslije bio dobar majstor i bogato ivio.

(aja

tra'! vra,anje

4etar je bio dvorski miljenik, pa je esto posjeivao dvor. Bio je dobar i uvijek veseo. )ednoga dana kada je doao pred kralja, nije bio veseo kao obino, ve ljut kao ris. "ralj ga po#ove i upita #a u#rok. 4etar nije 3tio da mu kae. "ralj je navaljivao na njega i najposlije mu 4etar ree da je nudevan #a 3iljadu 'ijorina. ! %obro, 4etre, ! ree kralj i naredi te mu dadoe nova+. 4oslije nekoliko dana 4etar vrati #ajam. "ralj ga ne primi, ve naredi 4etru da ga stavi u jednu 'ijoku od astala. "asnije 4etar ponovo #atrai #ajam, a kralj ga uputi na 'ijoku. 4etar se tako posluio nekoliko puta, a da kralj na to nije obraao panju. 5li, jednoga dana 4etar ponovo #atrai od kralja #ajam. ! 6to, 4etre, 'ijoka, pa u#mi, ! ree kralj. ! @ijoka je pra#na, ! ree 4etar. ! $ato2 ! )er nijesam vratio( ! 6, 4etre, stoga se kae: <Nije poginuo #ajam no vraanje=. ,ako 4etar po.e pra#ni3 aka.

(a/to se $ove ( aj
$a vrijeme boravka $maja )ovana )ovanovia na *etinju, gdje je bio gost knja#a Nikole, koji ga je veoma +ijenio, #apita knja#a jedan *rnogora+ u povjerenju. ! 5 #ato se, 1ospodaru, ovaj ovjeuljak na#iva $majem, kad ba ni po emu ne lii na kakvog otresitog junaka a kamoli na #maja2 "nja# se nasmija rado#nalosti ovog dobroudnog *rnogor+a, pa da ga nebi ra#oarao, odgovori mu: ! -n ti je dobar ovjek ka da je ro.en na Njeguima, ali na alost, ro.en ti je tamo daleko u jednoj naoj #emlji, pod tu.inom. %a je ro.en u *rnoj 1ori, takav ovjek #vao bi se samo *rnogora+, a kada je ro.en tamo, ne moe drugo biti nego da se na#ove $majem. *rnogor+i su #majevi po ro.enju, a Srbi naknadno postaju #majevi. *rnogora+ se #adovoljni ovim objanjenjem i bio je veoma ponosam to se i lino po#navao sa $majem, makar mu je 1ospodar objasnio da je taj naknadno postao #majem i da se mora to ba naroito uvijek naglasiti kada mu se ime pomene, a kod *rnogora+a se to podra#umijeva samo po sebi. Tumaenje ustava

M!,a -#asojev ! Gos#odar


ia Spasojev "oljeni, komandir i po#nati junak i# Sretnje, #amjerio se neto 1ospodaru i ovaj ga po#vao na *etinje. 4reba+ivao mu 1ospodar, malo ga grdio, ali ia kao pametan ovjek nije 3tio nita da protivrjei 1ospodaru. :pak, bilo

mu je ao, jer nije bio nita kriv. "ada je doao na %ebeljak 8brdo udaljeno oko K. km. od *etinja, pa e glasno: <6 nije ti istina, 1ospodaru= 4one da grdi 1ospodara do mile volje. 4itali ga kad je doao u Sretnju: <"ako bi kod 1ospodara, ia=2 <&aistinu, dobro=, odgovori on, najprije i#grdi 1ospodar mene i ni rijei mu nijesam odgovorio, a onda i#grdi3 ja 1ospodara i ni rijei mi ne odgovori.

Radoje Roganov!, ! kra)j N!ko)a


7adoje 7oganovi bio je divan ovjek. 7adio je i na knjievnom polju. )ednom prilikom nestalo 7adoju nov+a #a troak. %a ite kralju Nikoli nije se mogao usuditi. Najposlije se predomisli i rijei da napie kralju jednu +edulji+u, koju mu poalje po perjaniku. "ralj mu po istom perjaniku poalje nova+, a na obratnoj strani +edulji+e ispie: <"akve pare, metal obrljati, Be#obra#ni, to se tamo!amo 4o svijetu snuje #a nesreu : #a nemir on se kuje=.

Ustav ! kra)j N!ko)a


"ralj Nikola BDHK. na Nikoljdan *rnoj 1ori dao je i Ustav. %a bi uvjerio predstavnike veliki3 sila na *etinju, da *rnogor+i nijesu #reli #a gra.anske slobode, namjestio Nika %ubovianina da pred njima ra#govara o Ustavu. ! Niko, re+i mi ta je to ustav2 ! Ustav je, 1ospodaru, kad neko ore, pa kad 3oe volove da #austavi, veli: <US,5&: S6, mrkonja, ustavi se, aronja=. 5 neki opet misle, 1ospodaru, da 3oe, da ustavi *rnogor+e da ne idu u 5meriku. "ralj se oduevljeno nasmije, a i diplomate se nasmijee. "nja# irko, 1ospodarev sin, u pratnji doktora 4era#ia, dvorskog ljekara, po.e istog dana kod Nika, da im nastavi priu o ustavu. ! ?ta je to ustav, Niko, upita ga knja# irko. ! -i moje 8njegova stalna u#rei+a9, ustav je da ne bi smio initi to ini. $atim se obrati doktoru 4era#iu i nastavi: <$a tebe je ustav da ne prima na pravdi Boga velikoga pet 3iljada 'iorina na mjese+, poto bi #a tu platu pet takvi3 nabavio i# Bea=.

Du'a no Markova sa*)ja


! ,voja e dua u raj ! ree knja#u Nikoli ?uto 7adovanov. ! : ja sam tako mislio, kad sam napunio trideset godina, a sad vie ne mislim. ! $ato ne, 1ospodaru2 ! -tetie me glavari, 3aram 8proklet9 im bio moj 3ljeb( Ne ka#ivae mi pravo i istinito, pa sam po nji3ovim odka#ima mnogo *rnogora+a na pravdi Boga u#eo #a vrat i moja dua nee gledati rajsko blaenstvo. ! 5 .e ti je bila toljaga, 1ospodaru2 ! ,a toljaga trebala bi da bude dua no arkova sablja ! odgovori "nja#.

(a *r!janje sto na#o)eona


"ada je knja# Nikola prvi put poao u *arigrad da posjeti sultana /amida, u pratnji mu bio je 4ero )okaev 4ejovi. "nja# s pratnjom svrati u jednu berberni+u da se obrije. Berber nije #nao koga je brijao. 4oto je brijanje bilo #avreno, knja# ree: ! 4lati, 4ero( 4ero i#vadi nova+ kojim su raspolagali ! stotinu #latni3 napoleona ! i dade berberu. Berber se i#nenadi i stane raspitivati ko je taj veliki ovjek #a ije se brijanje daje stotinu napoleona. %o#nao je da je to knja# +rnogorski. "ad su i#ali i# berberni+e, knja# upita 4era: ! ?ta uinje, te ostasmo be# troka2 ! ue sada. 4oslije dva sata +io je *arigrad #nao #a dola#ak +rnogorskog knja#a. Sve su turske i strane novine objavile njegovu posjetu sultanu /amidu.

1a*ota Avd!, ! kra)j N!ko)a


"nja# Nikola i ?abota 5vdi, uveni barjaktar i# 1a+ka, sastali se na *etinju i ra#govaraju o starom i mladom narataju. 1ospodar: ! ?abota, ja mislim da smo mi mla.i, na kraju krajeva, bolji no vi stariji. ?abota: ! 4a, jeste, 1ospodaru, ueniji ste, pametniji ste, ali ima jedna stvar, .e se mi stariji mnogo ra#likujemo od vas mla.i3. 1ospodar: ! "oja to, ?abota2 ?abota: ! ;e nas je ovjek ostavio uvee mogao nas je nai ujutru, a vas mla.e ! dae Bog, 1ospodaru.

1uto Radovanov ! knja$ N!ko)a


4itao knja# Nikola ?uta 7adovanova: ! Striko ?uto, due ti, pravo mi kai koji je najbolji "u od %rekala naovamo. ?uto nije 3tio da uvrijedi knja#a, iako je u sebi mislio da je najbolji "u arko iljanov, pa ree: ! )a, 1ospodaru, ne #nam, a da te ne naljutim, bogami je najbolji arko. ! Striko ?uto, bolji je bio &uki 4opov. ! Nijesu oni, gospodaru, ivjeli u isto vrijeme. U ono vrijeme &uki je bio najbolji, a u ovo arko. 5 kako ja, 1ospodaru, umijem misliti o ljudima, da je sa iijom enom koji od sveta+a imao posla, bi3 mislio da je neki nainio sina u enu iljana )ankova 8o+a arkova9.

.a"ovo vojvodstvo
Sokol Ba+o, arbanaki prvak, bio je +rnogorski podanik i komandir narodne vojske nad 5rbanasima koji su, poslije #au#ea 4odgori+e, pripali *rnoj 1ori. :

lijep i pametan ovjek. Nosio je uvijek narodno arnautsko odijelo i ivio u 4odgori+i. "ada je godine BDBE. #au#et Skadar, kralj Nikola po3ita i postavi Ba+a #a vojvodu i brigadira u Skadru. %ola#e prijatelji i estitaju mu. Ba+o i3 prijekorno pogleda i ree: ! "o ne vidi kro# reeto, oi mu ispale( Kapica na glavi

Ne a tu n!+esove sra ote


Stevan -brenov i# /er+egovine do.e na *etinje da se poali knja#u Nikoli na sudove #bog neke davije. Nikada prije nije dola#io. "nja#a nije po#navao. 7ano i#jutra uputi se %voru i do.e pod brijest, da eka knja#a. "ad je knja# vidio /er+egov+a da sam sjedi, uputio se pravo k njemu. ! ?to si doao na *etinje!upita ga knja#. ! %oao sam, brate, da se poalim 1ospodaru na ove njegove sudove, koji me ni kriva ni duna bestregae. ! :spria itavu svoju daviju, pa naposljetku #apita knja#a: ! -kle si ti i koga ima2 ! )a sam s *etinja. :mam tri sina i est .evojaka. "ad knja# pomenu .evojke, strana+ /er+egova+ u#da3ne i ree: ! Neka su ti ivi ti .etii, a .evojke ti +rkavi+a pokosila( ! Nemoj tako, stari, meni su ove .evojke sretnije od .etia. ! Neka to tebe no mi re+i, molim te, ko je 1ospodar i kad i#la#i2 ! Sad emo poi onamo pred %vor u onoj gomili ljudi to stoje, pa ra#gledaj po narodu i koga vidi s kapi+om na glavu, to je 1ospodar. "ad se 1ospodar sa /er+egov+em primakao bli#u ljudi, svi su kao po komandi skinuli svoje kapi+e, osim 1ospodara i /er+egov+a. "ad to /er+egova+ vidi, uspla3ireno stade i ree: ! 53, lele mene sramotnome, ta uradi32 "nja# ga potapa po ramenu i ree: ! Nema tu niesove sramote.

(ak)etva
%oli +rnogorski glavari uoi Nove godine, po obiaju, na estitku knja#u Nikoli. 7ano ujutro uli u %vor i estitali. "nja# im ree: ! Neu vam dati ni ai+u rakije dok prije ne po.emo svi #ajedniki u manastir Sv. 4etra da se #akunemo, svaki #a sebe, da nijesmo nikada imali posla sa tu.om enom. 1lavari se upute ka manastiru, a pred njima knja#. "ad je doao pred manastir, okrene se i ne ugleda od glavara nijednoga, osim vojvode iljana &ukovia. ! ?to ovo bi, iljane2 "amo oni ljudi2 ! upita knja#. ! 6vo, to bi, 1ospodaru: ti i#ba+i neesovu rije, a mladi ljudi grijeili, pa nee da se kunu. ! 5 #ar ti nijesi, iljane2 ! 6to, 1ospodaru: ostao sam i smijem, da se #akunem. ! Nijesam ni ja, Boga mi ! ree 1ospodar. ! Boga mi, 1ospodaru, koliko te ja po#najem, jesi.

! ,e i jesam.

iljane. Boga mi, i neu se kleti.

Naj*o)j! rod
"nja# Nikola volio je da ra#govara s ljudima i# naroda, naroito s onima koji su vaili kao du3oviti. Bio je vie nego #adovoljan ako je takve ljude mogao nadmudriti. )ednom prilikom, idui u Niki, sretne na Bogetiima po#natog aljivinu ?uta 7oganovia i upita ga: ! /ajde, re+i mi, ?uto, ka si ti pametan ovjek, koji je najbolji rod2 ! &aistinu boju, 1ospodaru, nema boljega roda, no kad ovjeku dobro rodi vamelja. "nja# uuta, jer ga ?utov odgovor duboko #abolio, poto mu je tim odgovorom prigovorio da se i#rodio.

1,e#anova do !/)janost
?epan &ujadinov )ovanovi i# 0iverovia bavio se narodnim poslom na *etinju. ,u mu ugine dorat %orgut kojega je neobino volio i pa#io. Naredi te ga prenesu i#van varoi, iskopaju propisnu raku i #akopaju. -biljee grob kamenom. Uvee u ka'ani ude se njegovi #nan+i. ! Nemojte se uditi( ,oliko mi je ao %orguta, da sam ga sa3ranio bolje no ijedan *rnogora+ o+a ro.enoga( uje to knja# Nikola, po#ove ga i upita je li istina da je to rekao. ! :stina je, 1ospodaru( ! $na li ti da sam i ja *rnogora+. ! Nijesi ti, 1ospodaru, *rnogora+, ve 6r+egova+... ! i#vue se ?epan i# ne#gode napominjui knja#u da su njegovi stari i# /er+egovine.

Ne#!s en! #o#


4op Nikola Simovi u to vrijeme dobro je stajao kod knja#a Nikole. Neprijatelji i #li ljudi doaptali 1ospodaru da on ne #na ni da pie ni da ita. 1ospodaru nemilo, ali ga po#va na *etinje i upita: ! "ako ti, pope Nikola, krtava i vjenava narod2 ! )a ka najbolje, 1ospodaru( ! "ako ka najbolje, kad ne #na itati ni pisati2( 4op Nikola, videi da su ga *rnogor+i <potprigali=, be# mnogo pravdanja, odgovori: ! "oga sam vjena, nije se ra#vjena, a koga sam krstio, nije se poturio.

;!nta *ata)ja
%oao u etnji koro+om knja# Nikola s *etinja do Ganjeva %ola i 3ana N.0. sa Njegua. ,oga dana vreni su manevri austrijske 'lote u Boki "otorskoj. :#a.e 1ospodar i# karu+a kod parapeta i pogleda put mora: ! ?to je ono te pu+aju oni topovi s mora, ili negdje tamo dalje2 ! -no je 'inta batalja, jor 4rin+ipe, ivio te Bog( odgovori mu 3and#ija. ! u, pogani, a to ne govori naki2 8@inta batalja #nai manevri9.

Dobar inovnik

Ne a do*ru v!/tu
4rilikom vjebe u ga.anju stojee vojske na *etinju, doao je knja# Nikola da posmatra. 4u+ao jedan vojnik, ali se njegovo #rno nije nikako moglo opa#iti bli#u biljega. 4rimae mu se 1ospodar i #kapita ga: ! ?to je tebe, jadan, te ne poga.a biljegu .avoljom2 ! Nemam dobru vitu, jor 1ospodaru. ! &idi, poganska sina, kako #bori, a okle si ti, jadove2 ! )a i# Njegua, 1ospodaru, pa sam stoja dvanaest godina u ?kaljarima kod "otora. ! &u+i se otolen, pa daj drugome da ga.a.

:urova du'nost
,ada je bila u *rnoj 1ori u prometu austrijska moneta novii 8dvije pare9. arka #a obino pismo stajala je novi, a #a preporueno novi i po. ;uro ?o bio je po#nat kao savjestan potanski inovnik, ali je bilo sluajeva, da on ipak nije mogao biti do krajnosti ispravan sa publikom, jer nije imao uvijek sitnine, da vrati kusur od pola novia, onima koji su davali na potu preporuena pisma. %a ga ne bi gri#la savjest i, on je svakodnevno sraunavao i na stranu ostavljao koliko je na taj nain od publike vie primio. Skupila se vrijednost od dvanaest #latni3 napoleona. 4o.e knja#u Nikoli: ! 6vo ti ovo, 1ospodaru, da ti preda u dravnu kasu, jer ovo nije ni moja ni tvoja #amuka no sirotinjska muka. ,ebe nee niko ni pitati odakle su ti nov+i kad i3 preda u dravnu kasu a mene bi ni kriva ni duna u#eli na odgovornost. ! :ma li jo koliko takvije3 inovnika u *rnoj 1ori, ;uro( ! :ma barem tri etvrtine, 1ospodaru. ! 6, dokle imam takvije3 inovnika, ja nemam malu no veliku dravu.

.!o s vojvodo

&etro

4oslije prvoga rata BCLI. i BCLL. godine knja# Nikola, po#najui dobro Blagotu &ukotia sa eva, ree mu: ! ,i nijesi, Blagota, ovoga rata nita valjao. ! 1ospodaru, ja nijesam mogao valjati, poto sam sve bio sa vojvodom 4etrom &ukotiem, tvojim tastom.

Ru'e *e$

!r!sa

5rso Neov i# 4odgori+e optuio kod knja#a Nikole svoje sinove. 1ospodar i3 po#va, pa kako su bili dosta naoiti, okrene se 5rsu i ree: ! 5 #ato, jadan, da se sudi sa svoja dva sina, koji su kao dvije rue2 ! )esu rue, 1ospodaru, ali koje ne miriu.

Kr"un% ka#etan od va#ora


;u#a ;urakovi, brat "r+unov, sluio je kao a.utant kod knja#a Nikole. "r+un mu je esto prigovarao, to njemu ne na.e kakvu slubu kod knja#a. -vaj mu je

odgovarao, da nema nikakvoga mjesta #a njega, kao prosta ovjeka i seljaka. "r+un po.e knja#u Nikoli i #atrai od njega slubu. "nja# mu odgovori u sprdnji: ! Nema, "r+une, slube, nako e te postaviti kapetanom od vapora 8broda9. "r+un to s3vatio o#biljno i ree: ! Bog te ivio, 1ospodaru( )a u se primiti i #a kapetana od vapora. 1ospodar nije imao kuda, ve ga poalje na svoj parabrod =%ani+u=, kojim je rukovao mainist "arlo -iek. "r+un se o#biljno #aglavario i i#daje naredbe mainisti, kako e rukovati parabrodom. -vaj se naao u udu, jer je slabo #nao srpski. )ednog dana do.e 1ospodar da se proeta Skadarskim je#erom na svojoj =%ani+i=. %a bi se "r+un poka#ao sposoban, i#daje #apovijest na talijanskom je#iku: ! Sinjor "arlo ! tuta 'orsa( 1ospodar: ! 1ospodine kapetane, doma smo, #apovijedaj naki( "r+un promijeni talijanski je#ik, koji nije ni po#navao, pa ree: ! 1ospodine "arlo ! svom silom(

-u)!n! unu"!
%oveo Sula 7adov i# "omana unuka na *etinje da bi mu ga knja# Nikola primio u kolu. "ad je doao kod knja#a, ovaj ga upita: ! :ma li jo junaka, Sula, i kakvi i#gledaju2 ! :mam, 1ospodaru, ali mi i#gleda da e svi biti pipli+e 8kokoke9, a ovaj, te 8kojega9 sam ga doveo, ini mi se, da se rodio sa malo uvora, pa te molim da primi u kolu, kako ne bi uvao pasulj u "omane od aba i #eeva.

L!je# je Lov,en
7a#govarao knja# Nikola sa ?utom 7adonjinim o ljepoti 0ovena, pa e mu rei: ! 0ijep je 0oven, striko ?uto( ! 0ijep, 1ospodaru, kao da je dragim kamenom pokriven. ! :ma i drugi3 planina, ljepi3 od 0ovena. ! :ma, 1ospodaru, ali kao 0ovena nema. ! $ato2 ! $ato to 0oven ima odlinu 'amiliju, a 'amilija kuu stvara i podie. Sve se sa ljudima ra.a. ;e nji3 nema, nema ni ljepote. 8-vo se odnosi na grobni+u vladike 7ada, koja je na 0ovenu9.

( aj 3ovan ! knja'ev #erjan!k


$maj )ovan )ovanovi doao prvi put na *etinju i poinuo u <0okandu=. "nja# Nikola posla perjanika #a njega, rano i# jutra. 4erjanik mislio da je to pravi #maj, u#me puku i 'ieke i po.e u =0okandu=. "ae mu $majevu sobu i on #aku+a na vrata. Skoi $maj i# postelje, onako malen, te otvori vrata. ! )esi li ti $maj )ovan )ovanovi2 ! )esam, ta e2 4erjanik se #asti.e od ega se bio prepao i nosio napunjenu puku, pa mu ree: ! >5jde, #ove te 1ospodar.

Koji nijesu sjekli

Kra)j N!ko)a ! &!#er


%oao knja# Nikola BCCJ. godine u Bar. -kupili se *rnogor+i oko njega. ,ada e jedan 4iper i# gomile: ! 1ospodaru, tako mi svetog 4etra, mili> si mi od moje glave. ! a jesam li, oe2 ! )esi, Bog ti i Boja vjera. ! %obro, kad je tako, ajde, pa skoi u more i udavi se, da mi i dokae, da me ne lae. ! -u, 1ospodaru. : nesretni 4iper #aleti se to ga noge slue pravo k moru. 0judi se pogledae ispod oiju. "nja# Nikola primijeti i dadne mig perjani+ima, te 4ipera u3vatie na obalu samoga mora i spasie od oevidne smrti.

Ne

$na

ka+a ak

$a

Gos#odara

4oveo 1ospodar vojvodu 4etra &ukotia u Niki. Nudio mu je sobu u %vore, ali on je elio biti u svoju kui+i, u starom gradu. : odma3 je naredio momku, da mu priredi kaamak #a veeru. ,aman kaamak poeo da krklja, a 1ospodar do.e. omak se i#makne. &ojvoda ra#govara sa 1ospodarom, a sve pogleduje kotli sa kaamakom. &idei da e kaamak pregorjeti, #ovne momka, pa e ga upitati: ! 5 kome ostavi ovaj kaamak2 ! eni teko bi pred 1ospodarem...

ne

#na

kaamak

#a

1ospodara,

nevoljo

Boja,

nego

ga

muti.

Ivo

grad!%

Gos#odar

=ran!

:vo &rana u svojoj mladosti napravio je bio nekoj djevoj+i ne#akonito dijete. %oao on i pogreeni+a u &eliki sud na *etinje, kome je toga dana, po svakidanjem obiaju, predsjedavao sam knja# Nikola. "ada je knja# uo to je bilo, ree: ! ;evojko, ne moe ti sud nita. :vo je lud. No, drava e i# svoje kase davati pomo #a i#dravanje toga djeteta. :vo ree: ! /vala Bogu( :vo gradi, a 1ospodar rani. "nja# je tada naredio da :va #atvore u tamni+u. 4oslije i#vjesnog vremena, knja# do.e pred ondanju tamni+u #vanu < edovina=, i po obiaju oslobodi nekoliko tamniara. "ad :vo vi.e da o njemu niko ne vodi rauna, glasnu se, da ga svi uju: ! U ovoj #emlji pravde nema. ! $ato ne, :vo, upita 1ospodar. ! $ato, 1ospodaru, ubi> vojnika, u tamni+u, napravi vojnika, opet u tamni+u. "nja# se nasmija i naredi kljuaru te :va puste na slobodu.

&od!je)!o

kao

.og

%olo ito i# 7usije #a poklon *rnogor+ima. )edan dio od toga ita dao je knja# Nikola Suli 7adovu i# "omana da ga podijeli siromanom narodu u svojoj kapetaniji i rekao mu da tu podjelu i#vri pravo kao Bog. ! -u, 1ospodaru, ba kao Bog. Sula je diobu ovoga ita i#vrio veinom me.u bogatijim selja+ima. Sirotinja se protiv ovoga poalila 1ospodaru i on je po#vao Sulu na odgovornost. ! Sula, ja ti reko3 da podijeli ito pravo. ! )esam, 1ospodaru, taman kao Bog. ! "ako kao Bog2 ! ,ako. "ojima je on dao, i ja sam im dao a kojima on nije dao, nijesam im dao ni ja.

N!

#je/ke

n!

vo$o

4oli kralj Nikola i vojvoda 4etar &ukoti s *etinja na 7ijeku. "rsto uov ;ukanovi, #vani Beo, sluga vojvode 4etra, doao kasnije #a njima i donio neke stvari vojvodine. 1ospodar e rei: ! Beo, ili si doao pjeke, ili vo#om2 ! )a bos, 1ospodaru, kao va#da.

&osjekao

h!)jadu

/est

stot!na

g)ava

4oslije boja na @undini, skupili se glavari na 7ije+i *rnojevia, kod knja#a Nikole, na sjedni+i i nadugo i iroko ra#govarali o ljutom boju na @undini. "nja# se obrnuo serdaru ?krnju "usov+u i upita ga: ! "oliko si posjekao glava na @undini2

! )a dvije. ! 5 ti, pope ;oko 4ejoviu2 ! )a 3iljadu i est stotina, 1ospodaru. ! "ako to2 ! ,ako, *eklinski bataleon, kojim sam ja komandovao, posjekao je na @undini tano jednu 3iljadu i est stotina glava.

Gos#odar

Tr!#ko

To !,

%oli mnogi *rnogor+i i# ra#ni3 na3ija da pristupe 1ospodaru, pod Brijestom, traei medalje i istiui svoja junatva. 1ospodar ugleda ,ripka ,omia i# %robnjaka, pa upita: ! )e si li, ,ripko, posjekao koju tursku glavu2 ! Nijesam ni jednu 1ospodaru. ! 5ko mi #nade ka#ati jo kojeg *rnogor+a koji nije posjekao nijednu glavu, odlikovau te 3rabrom medaljom. ! $nam, 1ospodaru, jednog *rnogor+a i on je sad ov.e. ! "oji je taj2 ! ,i, 1ospodaru, rei e ,ripko. ! )a i ti nijesmo dosad sjekli. 1ospodaru se dopadne odgovor i odlikova ,ripka medaljom #a 3rabrost. Vika-sve do pravde

3aje

sa

so)ju

najs)a0e

4rvog dana vladavine knja#a Nikole doao i Sula 7adov, inae uveni narodni mudra+, da pristupi 1ospodaru. Bio je Uskrs. 4oslije pristupanja, poveli su *rnogor+i ra#govor o tome ta je najsla.e najprije na Uskrst pojesti. Sula ree: <)aje sa solju= i odnese pobjedu. 4oslije godinu dana, opet po Uskrsu, Sula do.e na *etinje, pristupi 1ospodaru, koji ga i#nebu3a pred ostalom publikom upita: ! Sa im, Sula2 ! Sa solju, 1ospodaru. "nja# se obradova Sulinoj du3ovitosti i pamenju.

Da

ostave

rak!ju

U ratu godine BCLL. #bog nekog neuspje3a, knja# Nikola se naljutio na komandire i o'i+ire narodne vojske. -nako ljut, poao u gra3ovski bataljon, pa s konja: ! )a bi3 da 1ra3ovljani ostave rakiju( ! /oemo, 1ospodaru, odma3, im je ostave Njegui i evljani, jer na toj poljani oni nijesu gori od nas.

Ivo

2oj!nov

kra)j

N!ko)a

Naijedio neto :vo &ojinov kralja Nikolu. &idei sebe u neprili+i, :vo ree: ! 6, 1ospodaru, da sam ja drugi, ne bi ti to inio sa mnom. 6, 1ospodaru, ko umijo pisat, pjate li#at, lagavat i pijat, ta e kod tebe dobro pasovat, a ja to ne umijem, pa ti je lako sa mnom.

Knja$

N!ko)a

Os an>#a/a

7a#govarali knja# Nikola i -sman paa u 4ari#u o ratu. -sman paa je rekao knja#u, da je najbolje udariti vojs+i ispred #ore. No, kad su bili na &ujem %olu, *rnogor+i su udarili na ,urke ispred #ore i do noge i3 potukli. -sman pau su u3vatili iva i doveli kod knja#a. ! 6to, vidi da je bolje udariti vojs+i ispred #ore, ree mu sa smije3om knja# Nikola. $atim se poljubie li+e u li+e.

?etna

3ovov!,

2e)!ko

sudu

4arniila se Metna sa jednim susjedom #bog nekakvog komuna, pa joj sudovi nepovoljno presudili, te Metna pravo u &eliki sud. ,u se pridesio i knja# Nikola. 4ria Metna, a pria i njen susjed. Najedanput Metna toliko #agalami, da je knja# #atisnuo ui rukama. 4oto niko nije smio da je opomene, rei e joj knja#: ! Metna, ne vii toliko, ako Boga #na( ! )a, je li2 5 uj me, 1ospodare, bogami u toliko vikati dok ne do.em do pravde, da e tigle na krovu skakati.

Kra)j

N!ko)a

'ena

"ad je knja# Nikola naila#io jednom preko $agaraa, i#nijela mu je na put kabli mlijeka ena potkomandijera S. . #a koju je i knja# bio uo da je kao #anemarila svoga mua. 4a e joj prigovoriti: ! 4ripa#i ga, jadna ne bila, -n je to #asluio, pa da si tri puta mla.a. ! 4a#i, ti, 1ospodaru, kako e u#eti od ,uraka Spu i 4odgori+u, a ne brini kako u ja uvati mua!odgovori ova ra#borita ena.

Odgovor!

naj)je#/e

/to

$na/

"ad je kralj Nikola u#eo titulu kraljevskoga visoanstva, ree Givku %ragoviu da uobiajnim nainom odgovori na po#dravne depee strani3 suverena i vlada. ! 5ko bi se dvoumio!proitaj mi je. Sve je ilo u redu, dok do.e na red depea i# Srbije, koja bjee dosta #akasnila, osjetljivo 3ladna i kratka, te je Givko proitao knja#u, da uje kako on misli. ! 6, jadni+i( Ne umiju bolje!odgovori im najljepe to #na(

Uskoga,e
4o svretku potansko!tele'onske kole u Beogradu, doli na *etinje 4. . i .%. "ao i svi *rnogor+i, koji do.u i# svijeta, pristupe 1ospodaru pred pala+: ! -kle ste vi, momadi, i .e ste bili do sad2 ! )a sam, 1ospodaru, i# Bjeli+a, ree 4. ! 5 ja s 0jubotinja, dopuni ga %. ! a ne rekoste mi g.e ste bili2 ! i u Srbiju. Skoi mu onaj madir me.u oi i ljutito ree: ! 4a kad ste doli doma i# Biograda i ,era#ija, to ne miete sa sebe to la+mansko o.elo. 5jte sa ove stope, svu+ite to.

! Bismo, 1ospodaru, ali nemamo para #a nake 3aljine. ! )e li koji tunako!#agrmi knja#. 4ritrae perjani+i i oekuju naredbu. ! $ovite mi gospodina Boa, da odma3 do.e( %ola#i i# Biljarde predsjednik &lade Boo 4etrovi, skida kapu i oekuje #apovijest: ! Sluaj, Boo( S ove stope naredi telegra'ino onome "omaninu, u 4odgori+u, da ne smije vie nositi uske 3aljine. 4oslije toga uputi jednu okruni+u u +ijelu *rnu 1oru, ko go. nosi la+mansko o.elo, da e ga knja# katigat.

Gos#odar

Dan!)o

Gata)o

4oslije emigriranja i pomilovanja, %anilo 1atalo, bivi ministar vojni, vratio se i# Srbije na *etinje. im je doao, poao da pristupi 1ospodaru u od#akliju. Ula#ei, jo s vrata uputi dubok poklon 1ospodaru i sunu da mu poljubi ruku. 1ospodar mu dade #nak rukom da stane, pa mu ree: ! )e si li se dobro nalajao po Biogradu i po ,era#ijama, protivu mene i protivu ovo svetinje2 ! Ne ja, 1ospodaru, ni da Bog( -dgovori 1atalo dosta uspla3ireno. ! 5jde pristupi, pruajui mu desnu ruku, pa u ja, Boga mi, isto narediti da ti se neto pljunjiva i ako si se nalajalo, pa si opet doao na moj leb... )e li tako, popo2 okrenu se popu :liji 4lamen+u. ! )est, 1ospodaru, Bog te ivio i lijepo mu je. Odgovor na telegram

Na

)ju*av!

naroda

$a vrijeme emigra+ije nala#io se u bli#ini kralj Nikola ;or.e 1eni, biv. ministar "raljevine Srbije. &eini je bio #agonetan taj njegov boravak, kada se #nalo da Srbija u prvom redu tei ka jedinstvu *rne 1ore sa njom. 4rije nego je i#bila revolu+ija u 7usiji, kralj Nikola pripovijeda 1eniu, da s ob#irom na njegove srodnike ve#e sa 7usijom, *rna 1ora ne moe i#gubiti svoju ne#avisnost. ! Bolje da ste #idali svoju sudbinu na ljubavi svoga naroda, nego na 7usiju, doba+i mu 1eni. ! Nije *rna 1ora djevojka, pa da se tako lako moe osvojiti. ! :ako nije devojka, ali ne #aboravite na onu narodnu: <"o pre devoj+i njegova devojka=.

<!j!

je

#r!jesto

;oko 0ukaevi, na povratku sa trgovakoga puta po Srbiji, imao je obiaj, da svrati kod knja#a Nikole. )ednom prilikom upita ga knja#: ! ?to misli ;oko, koga bi Srbijan+i #a kralja: mene ili "ara.or.evia2 ! ,ebe, 1ospodaru. "ad ga poslije upitae kako mu moga tako rei kad tako ne misli, odgovori stari ;oko: ! Na ma3nita pitanja ne moe pametno govoriti(

2jeran%

#a

nevjeran

"ad je u 0ondonu, supruga Sveto#ara 1rgina, ljekara, ka#ala nekom 6ngle#u, ekeleru, da je 5ndrija 7adovi ostavio kralja Nikolu i da trai ujedinjenje *rne 1ore sa Srbijom, ovaj je odgovorio da u to i#a onoga to je 7adovi u 0ondonu radio i govorio ne moe vjerovati: ! Nako, ako je poludio pa ne #na ta je prije 3tio i radio... :li nako je pokvaren kao muak...

1uto

Radovanov

ratu

-r*a

.ugara

Upita ?uto 7adovanov knja#a Nikolu: ! $na li se, 1ospodaru, kakve glasove o Srbijan+ima i Bugarima sa Slivni+e2 ! Bilo je sa obadvije strane oko est 3iljada mrtvi3 i umirili su se. No, re+i mi, da li bi tebi milije bilo da su pobijedili Srbi ili Bugari2 ! 1ospodaru, blia je koulja no gunjina. Srbi su mi braa, pa bi3 bio radiji da su oni dobili. 5, bogami, ao bi mi bilo i #a Bugare, jer su i oni Slaveni.

;!)!#ovo

)e)ekanje

Stari *rnogor+i nijesu se nikako lako mogli pomiriti i #aboraviti kralja Nikolu. 6lem, jednog sveanog dana BDJH. godine obavljala se sveta sluba u +rkvi na *eklinu. e.u ostalim starijim *rnogor+ima doao u +rkvu i @ilip ,omov )ankovi. 4rilikom slube ue @ilip da svetenik pominje kralja 4etra, pa e odma3 upitati: ! "oga ovo spominju, jedan2 ! 6no, uje kralja 4etra ! odgovori mu najblii. ,ada @ilip i#a.e pred +rkvu, pa e #alelekat i# svega glasa: ! 0ele mene, 1ospodaru( 0ele mene siraku be# ni.e nikoga(

Kra)j

N!ko)a

austr!jsk!

d!#)o ata

4oslije osvojenja Nikia, knja# Nikola i#dao javnu #apovijest da se vojska rasputa i ide kuama. e.utim, pri#vao je komandire i naredio tajno, da #a tri dana sa vojskom budu na 7ije+i *rnojevia, radi #au#imanja Bara. -vo manevrisanje knja# je uinio da bi nesmetano od 5ustrije mogao #au#eti Bar. Svaki njegov korak #a vrijeme rata pratio je austrijski poslanik na *etinju ! ,emel. im je knja# i#dao javnu #apovijest, da se vojska rasputa, on je istoga dana i#vijestio vladu u Beu da *rnogor+i nee ni pokuati #au#eti Bar. 4oslije nekoliko dana Be i#vjetava svog i#aslanika da je Bar #au#et od *rnogora+a i opo#ove ga s *etinja.

(et #r!#a)juje "!garetu tastu


Ni gubi ni dobija

&o#

I)!ja

Monte>Kar)u

4oveo knja# Nikola sobom, jednom prilikom, popa :liju 4lamen+a u inostranstvo. 4ri povratku svrate u onte!"arlo.

"nja#, po#navajui popa :liju kao velikoga tvrdi+u, i da bi vidio kako e se umjeti snai, ree mu: ! 4opo, treba i ti da igra. ! Ne umijem, 1ospodaru. ! :ma i drugi3, koji slabo umiju, pa igraju. 1lavno je imati tali3. ! 5 ti me puti da pregledam sve ove igre, pa koja mi se svidi, kad veli, poigrau na nju. ! %obro. 4op :lija paljivo ra#gleda sve vrste igara i uoi jednu, gdje uvijek, koliko jedna ko+ka gubi, toliko, jednovremeno, druga dobija 8ko+ke su bile +rna i +rvena9. Uloi na ovu igru svega deset 'ranaka: pet na +rnu, a pet na +rvenu ko+ku. ,ako je do svanua: pet gubio, a pet dobijao. %akle, svagda na glavne. ! "oliko dobi, ili i#gubi, noas +ijelu no, popo2 ! )a na glavne, 1ospodaru, i ispria mu kako je bilo.

;ev$!>#a/a

kra)j

N!ko)a

e.u delega+ijama koje su i# svi3 evropski3 drava dola#ile na *etinje da po#drave kralja Nikolu i estitaju mu pedesetogodinji+u vladanja i kraljevstvo bila je i turska delega+ija, na elu sa @ev#i!paom, turskim ministrom vojnim. @ev#i!paa je bio pravi gospodin, isti -smanlija po porijeklu, po vaspitanju i manirima pravi 6vropeja+, miljenik sultanov, a potovala+ kralja Nikole. "ralj je Nikola bio vrlo paljiv prema njemu #a sve vrijeme njegovog boravka na *etinju, ali se ipak #amjerio i @ev#i!pai i sultanu, i to dobro ba tom prilikom. 5 evo #ato. "ralj Nikola je trebalo jednog dana da sretne @erdinanda i oekivao ga pred dvorom, etajui i#me.u postrojene tu poasne ete i velikodostojnika i naroda. U to je doao i @ev#i!paa i stao kretati se ispred kralja Nikole u prav+u od kuda e @erdinand doi. "ralj je vidio namjeru painu, a ta je da 3oe prvi da presretne @erdinanda kao turskog va#ala, pa je 3tio da ukloni @ev#i!pau #bog sebe lino, a i #bog @erdinanda, ali mu to nije polo #a rukom na lijep, diplomatski nain. "ad to nije mogao, a opa#ivi da se @erdinand pojavljuje na vr3u uli+e, on naredi perjani+ima te ga skrajnue u kuu naspram dvora, mislim u kuu knja#a 4etra. ,ada kralj Nikola presrete @erdinanda i ovaj ga poljubi i ruku, #nak velikog potovanja i #a ovu uinjenu mu uslugu.

Kra)j

N!ko)a

#o#

N!ko)a

)ednoga dana sjedio je kralj Nikola na morskoj obali u Baru i ra#gledao more i la.e koje po njemu krstare, pa onako #aneen rei e pratnji <6j ljudi, da se kako moe, pa da sve tri vjere budu u jednu mislim, da bi se tako mnogo bolje ivjelo=. Na to e pop Nikola Simovi i# Bratonoia, koji se u toj pratnji nala#io, rei: <&aistinu 1ospodare, sve to moe da bude i to vrlo lako=. ! 5 kako pope, re+i i oveseli nas2 ! 6vo kako 1ospodare: da svi postimo kao katoli+i, da se svi enimo kao ,ur+i, a u bogomolju da idemo kao mi pravoslavne vjere(

Car

austr!jsk!

knja$

"rnogorsk!

%avno je to bilo kad je @ran+ )o#e' doao da obi.e Boku "otorsku. ,om prilikom doao je u "otor knja# +rnogorski Nikola 4etrovi da po#dravi svoga komiju. 4oto su i#mijenili po#drave *ar, da bi #adovoljio "nja#a, rei e mu veselo: ! &elianstvo, &i mnogo stojite na visini( ,o mi se mnogo dopada...( ,a to je u samo nebo( ! &elianstvo!odvratio je "nja# Nikola, veoma o#biljno ! poto su mi ,ur+i oteli #emlje a ,alijani more ! mene nije nita drugo ostalo ve da ivim u va#du3u( Kralj Nikola i !rvati prava"i

4rilikom odlaska u posjete bekom dvoru kralj Nikola je proao sa svitom kro# $agreb. U $agrebu su mu priredili svean doek pravaki studenti #agrebakog univer#iteta. "ako je ideolog pravatva dr 5nte Starevi, #astupao te#u da ne postoje Srbi, nego da su to pravoslavni /rvati, neko se i# "raljeve svite #audi ovako sveanome doeku u $agrebu, pa #apita "ralja kako to da ga tako doekaju oni koji ne pri#naju da postoje Srbi. "ralj veseo #bog takvog doeka nasmija se i odgovori: ! &aistinu, do .avolje tete to misle da smo i mi /rvati kad nas ovako vole i doekuju( ! 5li, nije pravo da nas pola+mane, 1ospodaru( ! a, mi ono to jesmo to emo i ostati, pa makar to oni mislili o nama, i #ato to oni misle da smo jedno s njima ljube nas kao brau. 6, kud e bolje, oe, od toga2 Bolje je da nas smatraju *rvenim /rvatima, pa da nas doekaju kao pravu brau, nego da nas dre #a brau, a doekuju kao neprijatelja, kao to neki drugi ine, ne ula mi se rije2 ?ta bi na to rekao vladika 7ade, 1ospodaru2 ! -no to sam ja rekao u ovim sti3ovima i# <Balkanske +ari+e=: ! <%a je Srbin Bugarinu kao svome bratu reka: 6vo moja Srbija je, a Bugarska tebi neka. 5 /rvate, brate mili, tebi tvoje, meni moje. 5 spram tvoga dumanina, ka /rvati Srbi tvoje( ,i obadva kad bi Srbu rekli: Srbe, daj nam ruku( S tobom emo podnositi dragovoljno svaku muku, ! druge pti+e bi pjevale od -limpa pa do %rave, u naravi pobrkane bi sijale misle #drave=.

&etar

2ukot!,

kra)j

N!ko)a

)ednoga dana si.eli su u od#akliji kralj Nikola i vojvoda 4etar &ukoti. "ralj Nikola je itao novine. 4oto je proitao jedan lanak, rei e kralj: ! &ala, 4etre, #aista ima pravo narod kad kae da novine mnogo lau. ! &aistinu, i mi se dobro svetimo!odvrati vojvoda 4etar smijui se.

Kra)j

N!ko)a

Ivo

2rana

)ednoga dana poao kralj Nikola poslije ruka da se malo proeta pored dvora. alo podalje opa#i kako su perjani+i u3vatili :va &ranu i 3oe da ga protjeraju i# varoi, a on se opire. "ralj podie ruku i na taj #nak dotri odma3 jedan perjanik, kojemu kralj naredi da mu dovedu :va. "ad :vo do.e, upita ga kralj: ! )esi li to ruao, :vo2 :vo mu odgovori: <1ospodaru, samo jedan rua u *rnoj 1ori, dvoji+a!troji+a se obli#uju, a mi svi drugi gladujemo=.

&os)an!k

kra)ja

N!ko)e

,.-. je bio perjanik kojega je kralj poslao u &asojevie da i#vidi neku parni+u. %alek je to put. "ako je bilo #imnje doba, #amrkne u jednoj kolibi kod jednoga siromaka. U jedno doba rei e perjanik: ! :ma li to #a veeru2 ! Nita osim vareni3 krtola, odgovori siroma3. 4erjanik se uutao, ali duboko u noi +rijeva perjanikova stadoe protestirati. ! %aj, kumim te Bogom, +rko3 od gladi( : #aista je bio mnogo gladan, jer nijednu krtolu nije gulio ve onako s korom jeo. ! 1ospodine, rei e domain, #ato ne gulite krtole2 ! $ato to je tako 1ospodar naredio( 4oslije, poto se perjanika malo #asitio, stao je da guli krtole. 5 domain e mu: ! 1ospodine, #ato sad guli krtole2 ! $bilja, odgovori perjanik, #aboravi3 ti ka#ati: poslije je 1ospodar naredio da se jedu oguljene krtole.

-r*!jansk!

#ukovn!k

na

Cet!nju

$a doba vojvode irka, o+a knja#a Nikole, do.e stari pen#ionisani pukovni3 i# Srbije, da prvi put obi.e *rnu 1oru, koju je samo #nao i# pjesama i istorije. *rnom 1orom vladao je tada knja# Nikola. Sekretar mu je bio neki :liji, sa kojim se pukovnik, im je doao na *etinje upo#nao. olio da mu i#radi audijen+iju kod knja#a. :liji mu saopti, da se knja# nala#i privremeno na 7ijeku *rnojevia, pa ako mu je volja moe ui kod njegova o+a, vojvode irka, predsjednika Senata. 4ukovnik pristade i sa :lijiem po.e kod &ojvode. im je uao, &ojvoda ga, puei u dugi areni ibuk, doeka sa velike visine i s pre#renjem, iako je #nao odakle je: ! -kle si ti2 ! )a i# Srbije, 1ospodine 4redsjednie. ! 5 je su li vi dobro rodili eludi ove godine2 : kako su vi prasad u ?umadiju podnijela, oe, ka ste vi od toga, lie ojstva i junatva, bogati, i imate da dosta kusate2 ! )a nisam doao u ovu srpsku #emlju, koju sam eleo da vidim pre smrti, da se sa takvim pitanjima i porugama bavim, a najmanje sa o+em gospodara ove #emlje. ! &u+i se otolen, poganski sine, ere bi3 ti, #a nita, danas udario dvadeset ibuka po rten+i.

Ta)!jansk!

ku,!,

:sprosi &iktor 6manuel prin+e#u +rnogorsku )elenu. 4oslije doeka na *etinju, doveo ga knja# Nikola na Njegue, da mu pokae svoje rodno mjesto i ro.ake. Skupili se 4etrovii. "nja# Nikola im predstavlja #eta i pita, po starom +rnogorskom obiaju, bratstvenike: ! /oemo li mu dat> .evojku, #ar, to velite2 ! Neka je sretno da Bog da, odgovaraju svi. ! 5 to si se ti barjaktaru uutao, upita "ralj staroga alajbarjaktara $eka 4etrovia. ! -bra#a mi, gospodaru, gledam dobrosrenog #eta, neto je malen, premalen,

ma poto je kui neka vodi .evojku i neka mu je sreno(