Sie sind auf Seite 1von 1

HIGH PASS FILTER CIRCUIT:

15.00V
V2
15v
R4

R5

C5

U2
3
-127.6uV+

OS2

OUT

295.6uV
1u

1u

0V

V-

C6

1.6K
V+

1.6K

OS1

5
6
1

uA741

V1
1Vac
0Vdc

-108.3uV
V3

R3
15v
5.86k
-15.00V

R12
10k

OUTPUT WAVEFORM: