You are on page 1of 1

Nadlenost

Nadlenost se pojmovno odreuje dvojako: u objektivnom i subjektivnom smislu. U objektivnom smislu, nadlenost je djelokrug poslova jednog suda. U subjektivnom smislu, nadlenost se moe posmatrati sa aspekta suda i sa aspekta stranaka. Sa aspekta suda, nadlenost se ispoljava kao pravo i dunost odreenog suda da postupa u odreenoj pravnoj stvari. Sa aspekta stranke, nadlenost se odreuje kao pravo kao pravo da joj sudi zakonom odreeni nadleni sud.1 U funkcionalno procesnom smislu, nadlenost sudova se dijeli na apsolutnu i relativnu. !elativna nadlenost se zatim dijeli na stvarnu, funkcionalnu i mjesnu.

"riva, S., #ika, $. %&''(). *raansko parni+no procesno pravo, Narodne novine, ,agreb.