You are on page 1of 15

REA ECONMICA

ORDENANA REGULADORA DE L'IMPOST DE BNS IMMOBLES

Aprobaci Ple: 28-9-89 Publicaci en el BOP nm. 310, de 29-12-89 Entrada en vigor: 1-1-90

Modificacions:

- Aprovaci ple: 10-1-91 Publicaci en el BOP nm. 108, de 8-5-91 Article 2

- Aprovaci ple: 1-12-94 Publicaci en el BOP nm. 59, de 10-3-95 Article 2

- Aprovaci ple: 28-9-95 Publicaci en el BOP nm. 250, de 20-10-95 Article 2

- Aprovaci ple: 14-11-96 Publicaci en el BOP nm. 311, de 31-12-96 Article 2 - Aprovaci ple: 2-10-03 Publicaci en el BOP nm. 301, de 19-12-03 Article 3 i 4

-. Aprovaci ple: 30-10-08 Publicaci en el BOP nm 311 (sup 6), de 31-12-2008

areaeconomica@picanya.org IBI 1/15

REA ECONMICA

-. Aprovaci ple: 29-10-09 Publicaci BOP nm 297 de 15-12-2009 Article 7

.- Aprovaci ple: 17-11-10 Publicaci BOP nm 308 de 29-12-2010 Article 7

.- Aprovaci ple: 4-10-12 Publicaci BOP nm 299 de 15-12-2012 Article 7

areaeconomica@picanya.org IBI 2/15

REA ECONMICA

Article 1. FET IMPOSABLE

1. El fet imposable de l'Impost sobre bns Immobles est constitut per la titularitat dels segents drets sobre els bns immobles rstics, urbans i de caracterstiques especials : a) D'una concessi administrativa sobre els mateixos immobles o sobre els serveis pblics als quals estiguen afectes. b) D'un dret real de superfcie. c) D'un dret real d'usdefruit. d) Del dret de propietat. 2. La realitzaci del fet imposable que corresponga, d'entre els definits en l'apartat anterior per l'ordre que s'hi establix, determinar la no subjecci de l'immoble a les restants modalitats previstes en este apartat. 3. El carcter urb o rstic dels immobles depn de la naturalesa del sl, segons el disposat en la normativa vigent. S'exceptua de la consideraci de sl de naturalesa urbana aquell integrat en els bns immobles de caracterstiques especials. 4. No sn subjectes a aquest impost: a) Les carreteres, camins , altres vies terrestres i els bns del domini pblic martim-terrestre i hidrulic, sempre que siguen d'aprofitament pblic i gratut. b) Els bns immobles segents propietat d'aquest Ajuntament : - Els de domini pblic afectes a l's pblic. - Els de domini pblic afectes a un servei pblic gestionat directament per l'Ajuntament, excepte quan es tracte d'immobles cedits a tercers per mitj de contraprestaci. - Els bns patrimonials d'aquest Ajuntament, excepte els cedits a tercers per mitj de contraprestaci.

areaeconomica@picanya.org IBI 3/15

REA ECONMICA

Article 2. EXEMPCIONS 1. N'estan exempts els bns segents : a) Els que, tot i ser propietat de l'Estat , de les comunitats autnomes o de les entitats locals, estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris. b) Els bns comunals i la forest venal de mancom. c) Els de l'esglsia catlica, en els termes que preveu l'acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu, i els de les associacions confessionals no catliques legalment reconegudes, en els termes establits en els respectius acords de cooperaci subscrits. d) Els de la Creu Roja Espanyola. e) Els immobles als quals siga aplicable l'exempci en virtut de convenis internacionals en vigor i a condici de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seua representaci diplomtica, consular o als seus organismes oficials. f) La superfcie de la forest poblada amb espcies de creixement lent reglamentriament determinades, el principal aprofitament de la qual siga la fusta o el suro, sempre que la densitat de la forest siga la normal de l'espcie de qu es tracte. g) Els terrenys ocupats per lnies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a l'explotaci de les esmentades lnies.

2. Aix mateix, estaran exempts, prvia sollicitud: a) Els bns immobles que es destinen a l'ensenyana per centres docents acollits, totalment o parcialment, al rgim de concert educatiu, quant a la superfcie afectada a l'ensenyana concertada, sempre que el titular cadastral coincidisca amb el titular de l'activitat. b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jard histric d'inters cultural, d'acord amb la normativa vigent en el moment de la meritaci de l'impost.

areaeconomica@picanya.org IBI 4/15

REA ECONMICA

c) La superfcies de la forest en qu es realitzen repoblacions forestals o regeneraci de masses arbolades subjectes a projectes d'ordenaci o plans tcnics aprovats per l'Administraci forestal. Aquesta exempci tindr una duraci de 15 anys, comptadors a partir del perode impositiu segent a aquells en qu se sollicite. 3. Els bns immobles dels quals siguen titulars centres sanitaris de titularitat pblica, sempre que estiguen directament afectes al compliment dels fins especfics dels esmentats centres. 4. Per criteris d'eficincia i economia en la gesti recaptatria del tribut, estaran exempts els immobles rstics i urbans la quota lquida dels quals, siga inferior o igual a 3. En el cas dels immobles rstics, aquesta quota lquida ser l'agrupada segons all previst a l'article 77.2 del text refs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 3. SUBJECTE PASSIU

1. Sn subjectes passius, a ttol de contribuents, les persones fsiques i jurdiques aix com les herncies jacents, les comunitats de bns i altres entitats que, sense personalitat jurdica, constitusquen una unitat econmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposici, que tinguen la titularitat d'un dret constitutiu del fet imposable de l'impost. En el cas de concurrncia de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de caracterstiques especials, ser substitut del contribuent el que haja de satisfer el cnon ms elevat. 2. Els contribuents o els substituts del contribuents poden repercutir la crrega tributria suportada d'acord amb les normes de dret com. Ara b, els elements de l'obligaci tributria no poden ser alterats per actes o convenis dels particulars, que no produiran efectes davant de

l'Administraci, sense perju de les conseqncies juridicoprivades.

areaeconomica@picanya.org IBI 5/15

REA ECONMICA

Article 4. SUCCESSORS I RESPONSABLES

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislaci civil, respecte a l'adquisici de l'herncia. Podrans transmetre's els deutes meritats en la data de mort del causant, encara que no estiguen liquidats. No es transmetran les sancions. 2. Les obligacions tributries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurdica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartcips o cotitulars, que quedaran obligats solidriament segons la normativa vigent. Podrans transmetre's els deutes meritats en la data d'extinci de la personalitat jurdica de la societat o entitat, encara que no estiguen liquidats. 3. Les obligacions tributries pendents de les societats mercantils, en casos d'extinci o dissoluci sense liquidaci, es transmetran a les persones o entitats que succesquen, o siguen beneficiaris de l'operaci. 4. Les obligacions tributries pendents de les fundacions, o entitats a qu es referix l'article 35.4 de la Llei General Tributria, en cas de dissoluci, es transmetran als destinataris dels bns i drets de les fundacions, o als partcips o cotitulars de les esmentades entitats. 5. Les sancions que corresponguen per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es referixen els apartats 2, 3 i 4 d'aquest article s'exigiran als successors d'aquelles. 6. La responsabilitat s'exigir en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst en la Llei General Tributria. 7. En els casos de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constituxen el fet imposable de l'impost, els bns immobles objecte d'aquestos drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributria que es trobe pendent de pagament en la data de transmissi del dret, en els termes que preveu l'article 64 del Text refs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

areaeconomica@picanya.org IBI 6/15

REA ECONMICA

Les quotes exigibles a l'adquirent sn les corresponents als exercicis no prescrits. S'entendr que no han prescrit per al nou titular, com a successor de l'anterior subjecte passiu, els deutes de l'IBI que tampoc hagen prescrit per a aquest ltim. 8. La responsabilitat s'exigir en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst en la Llei General Tributria.

Article 5. BASE IMPOSABLE

La base imposable d'aquest impost est constituda pel valor cadastral dels immobles, que es determinar, notificar i ser susceptible d'impugnaci conforme a all disposat en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

Article 6. BASE LIQUIDABLE

1. La base liquidable s el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment s'establisquen. 2. En les construccions urbanes en sl rstic el coeficient per a establir el valor base que ha de servir per al clcul de la base liquidable s del 0,5. 3. La determinaci de la base liquidable, en els procediments de valoraci collectiva, s competncia de la Gerncia Regional del Cadastre, i ser recurrible davant del Tribunal econmic-administratiu competent. 4. Ens els immobles el valor cadastral dels quals s'haja incrementat com a conseqncia de procediments de valoraci collectiva de carcter general, la reducci s'aplicar durant nou anys comptadors des de l'entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els apartats segents. Esta reducci s'aplicar d'ofici sense que siga necessari que els subjectes passius de l'impost la solliciten.

areaeconomica@picanya.org IBI 7/15

REA ECONMICA

5. La quantia de la reducci, que decreixer anualment, s el resultat d'aplicar un coeficient reductor, nic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de la reducci calculat per a cada immoble. El coeficient reductor tindr el valor de 0,9 el primer any de la seua aplicaci i anir disminuint un 0,1 anualment, fins a la seua desaparici. El component individual de la reducci ser la diferncia positiva entre el nou valor cadastral assignat a l'immoble i el seu valor base. 6. El valor base es calcula segons all disposat al Text refs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 7. TIPUS DE GRAVAMEN

1. El tipus de gravamen aplicable als bns de naturalesa urbana queda fixat en el 0,64%. 2. El tipus de gravamen aplicable als bns de naturalesa rstica queda fixat en el 0'90%. 3. El tipus de gravamen aplicable als bns de caracterstiques especials queda fixat en el 0,6%.

Article 8. QUOTA NTEGRA I QUOTA LQUIDA

1. La quota ntegra de l'impost s el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 2. La quota lquida s'obtindr minorant la quota ntegra en l'import de les bonificacions previstes en la llei o b en aquesta ordenana.

areaeconomica@picanya.org IBI 8/15

REA ECONMICA

Article 9. BONIFICACIONS

1. Tindran dret a una bonificaci del 50% en la quota de l'impost els immobles que constitusquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanitzaci, construcci i promoci immobiliria tant d'obra nova com de rehabilitaci que siga equiparable a aquesta, sempre que l'immoble no figure entre els bns de l'immobilitzat. Per a beneficiar-se de l'esmentada bonificaci, els interessats han d'aportar la documentaci segent: Sollicitud de llicncia d'obres i autoliquidaci pagada. Acreditar la titularitat, si aquesta no fora coincident amb el padr de l'impost. ltim balan presentat davant l'AEAT, a l'efecte de l'Impost sobre societats. Certificat de l'administrador de l'empresa com que aquest immoble no forma part de l'immobilitzat de l'empresa. sser al corrent de les obligacions tributries, per a la seua comprovaci caldr autoritzar a l'Ajuntament per a obtindre aquestes dades de manera telemtica de les entitats corresponents. Una vegada iniciades les obres, els interessats han d'aportar el certificat de la seua data d'inici, ems per la direcci d'obra amb el visat del Collegi Profesional corresponent. Aix com qualsevol altra documentaci que puga ser pertinent.

El termini d'aplicaci d'aquesta bonificacin comprendr des del perode impositiu segent a aquell en qu s'inicien les obres fins el posterior a la seua finalitzaci, sempre que durant eixe temps es facen obres d'urbanitzaci o construcci efectiva, i sense que, en cap cas, puga excedir de tres perodes impositius. Aquesta bonificaci no tindr carcter retroactiu i caldr demanar-la abans de l'inici de les obres. Una vegada concedida i per tal de gaudir d'ella la resta del perode, caldr aportar
areaeconomica@picanya.org IBI 9/15

REA ECONMICA

certificat de l'execuci efectiva de les obres, per tcnic competent i visat pel Collegi Profesional corresponent. 2. Els habitatges de protecci oficial i les que resulten equiparables a aquestes d'acord amb la normativa de la Generalitat Valenciana, tindran una bonificaci del 50% durant el termini de tres anys, comptadors des de l'exercici segent al d'atorgament de la qualificaci definitiva. La bonificaci es concedir a petici de l'interessat, i podr realitzar-se en qualsevol moment anterior a l'acabament del perode de duraci d'aquesta i produir efectes, si s el cas, des del perode impositiu segent a aquell en qu se sollicite.

3. Tindran dret a una bonificaci del 95% de la quota integra, els bns rstics de les cooperatives agrries i d'explotaci comunitria de la terra, en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Rgim Fiscal de les Cooperatives.

4. S'aplicar una bonificaci del 50% de la quota integra de l'impost a favor dels titulars dels bns immobles que ostenten la condici de familia nombrosa, prvia sollicitud, i aportant el carnet de familia nombrosa. Aquesta bonificaci s'aplicar, als bns immobles que constitusquen l'habitatge habitual de la unitat familiar, la qual cosa caldr acreditar mitjanant certificat d'empadronament familiar per un perode no inferior al considerat com habitatge habitual per la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Fsiques, vigent. Els beneficiaris d'aquesta bonificaci seran els titulars d'aquestos habitatges, cas de no coincidir amb el padr de l'impost caldr acreditar aquesta titularitat. Per a gaudir d'aquesta bonificaci els ingressos anuals de la unitat familiar no superaran 27.531,57 , quantia revisable anualment segons l'IPC, per a la qual cosa caldr autoritzar a l'Ajuntament per a obtindre aquestes dades de manera telemtica de les entitats corresponents.

areaeconomica@picanya.org IBI 10/15

REA ECONMICA

Els ingressos anuals de la unitat familiar s'obtindran per agregaci de les rendes de cadascun dels membres computables de la unitat familiar que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, calculats segons la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Fsiques. En el cas d'haver presentat declaraci o sollicitud de devoluci de l'IRPF, es tindr en compte la renda disponible del perode, sumant la part general de la base imposable amb la base liquidable especial, prvies a l'aplicaci del mnim personal i familiar en ambds casos. Cas de no haver presentat declaraci, per no sser obligats, ni haver sollicitat devoluci, se sumaran els ingressos ntegres obtinguts minorats en 3610 , quantia revisable anualment segons l'IPC. Per tal de tindre dret a aquesta bonificaci, caldr que el valor cadastral de l'habitatge no supere 90.000 . Aquesta bonificaci no tindr carcter retroactiu, i tindr validesa per a un perode impositiu. Caldr demanar-la des de l'1 de gener fins al 30 d'abril de cada any.

5. Les bonificacions reconegudes en aquest article sn incompatibles entre si, de manera que la concessi duna exclou el possible gaudi i concessi daltres.

Article 10. MERITACI I PERODE IMPOSITIU 1. L'impost es merita el primer dia del perode impositiu. El perode impositiu s l'any natural. 2. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaraci o comunicaci davant el cadastre immobiliari tindran efectivitat en l'exercici immediat segent a aquell en qu es van produir, amb independncia del moment en qu es notifiquen.

areaeconomica@picanya.org IBI 11/15

REA ECONMICA

3. Quan l'Ajuntament conega una modificaci de valor cadastral respecte al que figura en el seu padr, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, liquidar l'IBI, si s procedent, en la data en qu la Gerncia Regional del Cadastre notifique el seu valor cadastral. Aquesta liquidaci de l'impost comprendr la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent per tals els compresos entre el segent a l'exercici en qu t lloc la modificaci cadastral i l'exercici en qu es liquide. 4. En els procediments de valoraci collectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat el dia 1 de gener de l'any segent a aquell en qu es produsca la notificaci.

Article 11. GESTI TRIBUTRIA DE L'IMPOST

1. La liquidaci i recaptaci, aix com la revisi dels actes dictats en via de gesti tributria d'aquest impost, seran competncia exclusiva dels ajuntaments i comprendran les funcions de reconeixement i denegaci d'exempcions i bonificacions, realitzaci de les liquidacions conduents a la determinaci dels deutes tributaris, emissi dels documents de cobrament, resoluci dels expedients de devoluci d'ingressos, resoluci dels recursos que s'interposen contra aquestos actes i actuacions per a l'assistncia i informaci al contribuent referides a les matries compreses en aquest apartat.

2. Anualment s'elaborar un padr a partir de la informaci continguda en el padr cadastral confeccionat per la Direcci General del Cadastre. El padr s'exposar al pblic per mitj d'anuncis en el Butllet Oficial de la Provncia i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini de quinze dies a l'efecte que els interessats puguen examinar-ho i, si s el cas, formular les reclamacions que consideren oportunes. L'exposici al pblic

areaeconomica@picanya.org IBI 12/15

REA ECONMICA

del padr produir els efectes de notificaci de la liquidaci a cada un dels subjectes passius.

3. Terminis per al pagament de liquidacions individuals no peridiques, d'acord amb l'article 62 de LGT ser per a les notificacions rebudes: a) Entre l'1 i el 15 de cada mes, des de la data de recepci de la notificaci fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fora hbil, fins l'immediat hbil segent. b) Entre els dies 16 i ltim de cada mes, des de la data de recepci de la notificaci fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fora hbil, fins l'immediat hbil segent.

4. La recaptaci en perode voluntari dels deutes tributaris notificats collectivament o peridicament corresponents als bns immobles de naturalesa rstica es realitzar del 15 de setembre al 15 de novembre de cada any, ambds inclosos. Per als bns immobles de naturalesa urbana, el pagament es realitzar en 2 terminis: el 50% del deute tributari, de l'1 de juny al 31 de juliol; l'altre 50%, de l'1 d'octubre fins al 30 de novembre.

5. Domiciliaci del pagament L'obligat al pagament podr ordenar la domiciliaci dels rebuts en el seu compte. El termini per a realitzar aquesta domiciliaci finalitzar el dia abans de l'inici del perode de cobrament voluntari, posteriorment a dita data les sollicituds de domiciliaci sortiran efecte a partir de l'exercici segent a la domiciliaci.

Article 12. IMPUGNACI DELS ACTES DE GESTI DE L'IMPOST

1. Els actes dictats pel cadastre objecte de notificaci ser recorreguts en via econmica-administrativa, sense que la interposici de la reclamaci

areaeconomica@picanya.org IBI 13/15

REA ECONMICA

suspenga la seua executivitat, llevat que excepcionalment el tribunal economicoadministratiu competent n'acorde la suspensi, quan aix ho sollicite l'interessat i justifique que la seua execuci poguera causar perju d'impossible o difcil reparaci.

2. Contra els actes de gesti tributria, competncia de l'Ajuntament, els interessats poden formular un recurs de reposici, prviament al contencis administratiu, en el termini d'un mes comptador des de l'endem de la notificaci expressa o de la finalitzaci del perode d'exposici pblica dels padrons corresponents.

3. La interposici del recurs de reposici davant de l'Ajuntament no suspn l'acci administrativa per al cobrament, llevat que, dins del termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sollicite la suspensi de l'execuci de l'acte impugnat i aporte la garantia pel total del deute tributari. No obstant aix, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensi del procediment, sense prestaci de garantia, qual el recurrent justifique la impossibilitat de prestar-ne alguna, o b demostre fefaentment l'existncia d'errors materials en la liquidaci que s'impugna.

4. Si el motiu d'oposici es referix a errors en la fixaci del valor cadastral, imputables al cadastre, no se suspendr en cap cas, per este fet, el cobrament de la liquidaci impugnada. Sense perju que, una vegada hi haja una resoluci ferma en matria censal i esta afectara la liquidaci abonada, es faa la corresponent devoluci d'ingressos indeguts.

5. Contra la denegaci del recurs de reposici pot interposar-se un recurs contencis administratiu en els terminis segents: a) Si la resoluci ha sigut expressa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endem de la notificaci de l'acord resolutori del recurs de reposici.

areaeconomica@picanya.org IBI 14/15

REA ECONMICA

b) Si no hi ha resoluci expressa, en el termini de sis mesos comptadors des de l'endem a aquell en qu haja d'entendre's desestimat el recurs de reposici.

Disposici final

La present ordenana fiscal entrar en vigor el dia de la seua publicaci en el Butllet Oficial de la Provncia, comenar a aplicar-se el primer de gener de 2004, i hi romandr en vigor fins la seua modificaci o derogaci expressa.

areaeconomica@picanya.org IBI 15/15