You are on page 1of 9

ORDENANA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Aprovaci Ple: 28-9-89 Publicaci en el BOP nm. 310, de 29-12-89 Entrada en vigor: 1-1-90

Modificacions: - Aprovaci ple: 30-12-91 Publicaci en el BOP nm. 65, de 17-3-92 Article 7

-. Aprovaci ple: 30-12-98 Article 7.1

- Aprovaci ple: 28-12-2000 Publicaci en el BOP nm. 79, de 3-4-01 Article 7

- Aprovaci ple: 2-10-2003 Publicaci en el BOP nm. 301, de 19-12-03 Article 3.2, 4.a), 5, 7, 8,10.g), 12 i 16.1

-. Aprovaci ple: 30-10-2008 Publicaci en el BOP nm 311 (sup 6) de 31-12-2008 Article 7

Ordenances fiscals de lAjuntament de Picanya

pgina 1 de 9

Captol 1: Fet imposable

Article 1.-1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment del valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es pose de manifest a conseqncia de la transmissi de la seua propietat per qualsevol ttol o de la constituci o transmissi de qualsevol dret real de gaudi, limitat del domini, sobre els referits bns.

2. El ttol al qual es refereix l'apartat anterior podr consistir en: a) Negoci jurdic mortis causa. b) Declaraci formal d'hereus ab intestato. c) Negoci jurdic inter vivos, siga de carcter oners o gratut. d) Alienanci en subhasta pblica. e) Expropiaci forosa.

Article 2.- Tindr la consideraci de terrenys de naturalesa urbana: el sol urb, el susceptible d'urbanitzaci, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en qu s'aprove un programa d'actuaci urbanstica; els terrenys que disposen de vies pavimentades o encintat de voreres i compten a ms amb clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elctrica i enllumenat pblic, i els ocupats per construccions de naturalesa urbana.

Article 3.- 1. No est subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la consideraci de rstic a efectes de l'impost sobre bns immobles. 2. No es produir la subjecci a l'impost en els supsits d'aportacions de bns i drets realitzades pels cnjuges a la societat de conjugal, adjudicacions que al seu favor i en paga d'elles es verifiquen i transmissions que es facen als cnjuges en paga dels seus havers comuns Tampoc es produir la subjecci a l'impost en els supsits de transmissions de bns immobles entre cnjuges o a favor dels fills, com a conseqncia del compliment de sentncies en els casos de nullitat, separaci o divorci matrimonial, siga quin siga el rgim econmic matrimonial

Ordenances fiscals de lAjuntament de Picanya

pgina 2 de 9

Captol II: Exempcions

Article 4.- Estaran exempts d'este impost els increments de valor que es manifesten com a conseqncia de la constituci i transmissi de drets de servitud. Article 5.- Aix mateix, estaran exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan l'obligaci de satisfer aquell recaiga sobre les segents persones o entitats locals. a) L'Estat, les Comunitats Autnomes i les entitats locals, a les que pertanga el municipi, aix com els Organismes autnoms de l'Estat i les entitats de dret pblic d'anleg carcter als Organismes autnoms de l'Estat. b) El municipi de la imposici i la resta d'entitats locals integrades o en les que s'integre el dit municipi, aix com les seues respectives entitats de dret pblic d'anleg carcter als Organismes autnoms de l'Estat. c) Les institucions que tinguen la qualificaci de benfiques o de beneficodocents. d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsi Social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenaci i Supervisi dels Assegurances Privats. e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a estes. f) La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o entitats al favor de les quals s'haja reconegut l'exempci en tractats o convenis internacionals .

Captol III: Subjectes passius

Article 6.- Tindran la condici de subjectes passius d'aquest impost: a) En les transmissions de terrenys o en la constituci de drets reals de gaudi limitatius del domini, a ttol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona en favor de la qual es constitusca o transmeta el dret real de qu es tracte. b) En les transmissions de terrenys o en la constituci o transmissi de drets reals de gaudi limitatius del domini, a ttol oners, el transmetent del terreny o la persona que constitusca o transmeta el dret reial de qu es tracte.

Captol IV: Base Imposable

Article 7.- 1. La base imposable d'este impost est constituda per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment del meritaci i experimentat al llarg d'un perode mxim de vint anys.
Ordenances fiscals de lAjuntament de Picanya pgina 3 de 9

2. Als efectes de la determinaci de la base imposable, haur de tindre's en compte el valor del terreny en el moment del meritaci.

3.- En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerar com a valor dels mateixos en el moment de meritaci el que tinguen determinat en el dit moment a efectes de l'Impost sobre Bns Immobles. Com a conseqncia de lentrada en vigor de nous valors cadastrals per a lexercici 2009, saplicaran las segents reduccions: . Exercici 2009................................60% . Exercici 2010................................60% . Exercici 2011................................50% . Exercici 2012................................50% . Exercici 2013................................40% Aquestes reduccions no saplicara als supostos en qu els valors cadastrals resultants del procediment de valoraci collectiva siguen inferiors als valors fins ara vigents.

4.- Sobre el valor del terreny en el moment del meritaci, s'aplicar el segent percentatge anual: a) Per als increments de valor generats en un perode de temps comprs entre un i cinc anys: 3,4%. b) Per als increments de valor generats en un perode de temps fins deu anys: 2,9%. c) Per als increments de valor generats en un perode de temps de fins a quinze anys: 2,7%. d) Per als increments de valor generats en un perode de temps fins a vint anys: 2,7%.

Article 8.- Per a determinar el percentatge, s'aplicaran les regles segents: 1.- L'increment del valor de cada operaci gravada per l'impost es determinar d'acord amb el percentatge anual fixat per al perode que comprenga el nombre d'anys al llarg dels quals s'haja posat de manifest el dit increment.

2.- El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el moment del meritaci ser el resultat de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d'anys al llarg dels quals s'haja posat de manifest l'increment de valor.

Ordenances fiscals de lAjuntament de Picanya

pgina 4 de 9

3.- Per a determinar el percentatge anual aplicable a cada operaci concreta i per a determinar el nombre d'anys per qu s'ha de multiplicar el dit percentatge anual, noms es consideraran els anys complets que integren el perode de posada de manifest de l'increment de valor, sense que a tals efectes puguen considerar-se les fraccions d'anys del dit perode. En cap cas el perode de generaci podr ser inferior a un any.

Article 9.- En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerar com a valor daquests en el temps de l'acreditaci d'aquest impost el que tinguen fixats en dit moment als efectes de l'impost sobre bns immobles.

Article 10. A) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal el seu valor equivaldr a un 2 per cent del valor cadastral del terreny por cada any de durada daquest, sense que puga excedir del 70 per cent de dit valor cadastral. B) Si l'usdefruit fos vitalici el seu valor, en el cas que l'usufructuari tinguera menys de vint anys, ser equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i es minorar aquesta quantitat en un 1 per cent per cada any que excedisca de dita edat, fins al lmit mnim del 10 per cent de lexpressat valor cadastral. C) Si lusdefruit sestableix a favor duna persona jurdica per un termini indefinit o superior a trenta anys es considerar com una transmissi de la propietat plena del terreny subjecta a condici resolutria, i el seu valor equivaldr al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat. D) Quan es transmeta un dret dusdefruit ja existent, els percentatges expressats en les lletres A), B) i C) anteriors, saplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps de dita transmissi. E) Quan es transmeta el dret duna propietat el seu valor ser igual a la diferencia entre el valor cadastral del terreny i el valor de lusdefruit, calculat aquest ltim segons les regles anteriors. F) El valor dels drets ds i habitaci ser el que resulte daplicar al 75 per cent del valor cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixen aquests drets les regles corresponents a la valoraci dels usdefruits temporals o vitalicis segons els casos. G) En la constituci i transmissi de drets reals de gaudi limitadors del domini, els percentatges anuals s'aplicaran sobre la part del valor cadastral a efectes de l'Impost sobre Bns Immobles que represente, respecte d'este, el valor dels referits drets calculat per mitj de l'aplicaci de les normes fixades a efectes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurdics Documentats.

Ordenances fiscals de lAjuntament de Picanya

pgina 5 de 9

Article 11.- En la constituci o transmissi del dret a elevar una o ms plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcci davall sl sense implicar lexistncia dun dret real de superfcie, el percentatge corresponent saplicar sobre la part del valor cadastral que represente, respecte daquest, el mdul de proporcionalitat fixat en lescriptura de transmissi o, en el seu defecte, el que resulte destablir la proporci entre la superfcie o volum de les plantes a construir en vol o en subsl i la total superfcie o volum edificats una vegada construdes aquelles.

Article 12.- En els supsits d'expropiacions foroses, els percentatges anuals s'aplicaran sobre la part del preu just que corresponga al valor del terreny, llevat que el valor cadastral fra inferior, en este cas prevaldr este ltim sobre el preu just.

Captol V: Deute tributari

Secci primera: Quota tributria

Article 13.- La quota daquest impost ser la resultant daplicar a la base imposable del tipus del 27 %.

Secci segona: Bonificacions en la quota

Article 14.- Gaudiran duna bonificaci fins al 99 per cent les quotes que sacrediten en les transmissions que es realitzen amb ocasi de les operacions de fusi o escissi dempreses a qu es refereix la llei 76/80, de 26 de desembre, sempre que aix sacorde per l'Ajuntament. Si els bns la transmissi dels quals dna lloc a la referida bonificaci foren alienades dins dels cinc anys segents a la data de la fusi o escissi, l'import de dita bonificaci haur de ser satisfet a lAjuntament respectiu, tot all sense perjudici del pagament de limpost que corresponga per la citada alienaci. Aquesta obligaci recaur sobre la persona o entitat que va adquirir els bns a conseqncia de loperaci de fusi o escissi.

Ordenances fiscals de lAjuntament de Picanya

pgina 6 de 9

Captol VI: Meritaci

Article 15.-I. Limpost shi merita: a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a ttol oners o gratut, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissi. b) Quan es constitusca o transmeta un dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en qu tinga lloc la constituci o transmissi.

2. Als efectes dall disposat en lapartat anterior es considerar com a data de la transmissi: a) En els actes o contractes entre vius la de latorgament del document pblic i, quan es tracte de documents privats, la de la seva incorporaci o inscripci en un Registre Pblic o la del seu lliurament a un funcionari pblic per ra del seu ofici. b) En les transmissions per causa de mort, la de la mort del causant.

Article 16.- 1.- Quan es declare o reconega judicialment o administrativa per resoluci ferma haver tingut lloc la nullitat, rescissi o resoluci de lacte o contracte determinant de la transmissi del terreny o de la constituci o transmissi del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindr dret a la devoluci de limpost satisfet, sempre que dit acte no li haguera produt efectes lucratius i que reclame la devoluci en el termini de quatre anys des que la resoluci qued ferma, entenent que existeix efecte lucratiu quan no es justifique que els interessats hagen defectuar les recproques devolucions a qu es refereix larticle 1.295 del Codi Civil. Encara que lacte o contracte no haja produt efectes lucratius, si la rescissi o resoluci es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de limpost, no hi haur lloc a cap devoluci.

2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants no procedir la devoluci de limpost satisfet i es considerar com un acte nou subjecte a tributaci. Com al mutu acord es considerar lavinena en acte de conciliaci i el simple ajornament a la demanda. 3. En els actes o contractes en qu mitjance alguna condici, la seva qualificaci es far dacord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fra suspesa, no es liquidar limpost fins que aquesta es complisca. Si la condici fra resolutria sexigir limpost, a reserva, quan la condici es complisca, de fer loportuna devoluci, segons la regla de lapartat 1 anterior. Captol VII: Gesti de limpost

Ordenances fiscals de lAjuntament de Picanya

pgina 7 de 9

Secci primera: Obligacions materials i formals

Article 17.- 1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant aquest Ajuntament una declaraci dacord al model determinat per aquest i haur de contenir els elements de la relaci tributria imprescindible per a practicar la liquidaci procedent. 2. Dita declaraci haur de ser presentada en els segents terminis, comptadors des de la data en qu es produsca la meritaci de l'impost: a) Quan es tracte dactes inter vius, el termini ser de trenta dies hbils. b) Quan es tracte dactes per causa de mort, el termini ser de sis mesos prorrogables fins un any a sol.licitud del subjecte passiu. 3. A la declaraci sacompanyaran els documents en qu consten els actes o contractes que originen la imposici.

Article 18.- Les liquidacions de limpost es notificaran ntegrament als subjectes passius amb indicaci del termini dingrs i expressi dels recursos procedents.

Article 19.- Amb independncia del disposat en lapartat primer de larticle 17 estan igualment obligats a comunicar a lAjuntament la realitzaci del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius: a) En els supsits contemplats en la lletra a) de larticle de la present ordenana, sempre que shagen produt per negoci jurdic entre vius, el donant o la persona que constitusca o transmeta el dret real de qu es tracte. b) En els supsits contemplats en la lletra b) de dit article, ladquirent o la persona a favor de la qual es constitusca o transmeta el dret real de qu es tracte.

Article 20.- Aix mateix, els notaris estaran obligats a remetre a lAjuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, llista o ndex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els quals es continguen fets, actes o negocis jurdics que posen de manifest la realitzaci del fet imposable daquest impost, amb excepci dels actes dltima voluntat. Tamb estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, llista dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurdics, que li hagen sigut presentats per a coneixement o legitimaci de signatures. El previst en aquest apartat sentn sense perjudici del deure general de collaboraci establert en la Llei General Tributria.

Ordenances fiscals de lAjuntament de Picanya

pgina 8 de 9

Secci segona: Inspecci i recaptaci

Article 21.- La inspecci i recaptaci de limpost es realitzar dacord amb el previst en la Llei General Tributria i en les altres lleis de lEstat reguladores de la matria, aix com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Secci tercera: Infraccions i sancions

Article 22.- En tot el relatiu a la qualificaci de les infraccions tributries aix com a la determinaci de les sancions que per aquestes corresponen en cada cas, saplicar el rgim regulat en la Llei General Tributria i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

Disposici final La present ordenana fiscal entrar en vigor el dia de la seva publicaci en el Butllet Oficial de la provncia i comenar a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2004, i hi romandr en vigor fins a la seua modificaci o derogaci expressa.

Ordenances fiscals de lAjuntament de Picanya

pgina 9 de 9