Sie sind auf Seite 1von 3

ORDENANA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTALLACI DE CAIXERS AUTOMTICS EN LES FAANES DELS IMMOBLES AMB ACCS DIRECTE

DES DE LA VIA PBLICA

Aprovaci Ple: 8-11-2012 Publicaci BOP n310 de 29-12-2012 Entrada en vigor: 1-1-2013

I. NATURALESA I FONAMENT. Fent s de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituci, aix com per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Rgim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel que s'aprova el Text Refs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relaci amb el que disposa l'article 20 del mateix Text Legal, este Ajuntament establix la Taxa per Installaci de Caixers Automtics en les faanes dels immobles amb accs directe des de la via pblica. II. FET IMPOSABLE Article 1.- 1. Constitux el fet imposable de la Taxa l'aprofitament especial del domini pblic que comporta la installaci per les entitats bancries de caixers automtics i la resta d'aparells que se servixen les entitats financeres per a prestar els seus servicis en les faanes dels immobles, amb accs directe des de la via pblica. 2. L'obligaci de contribuir naix per l'atorgament de la concessi de la llicncia administrativa o des de que es realitze l'aprofitament si es fera sense la corresponent llicncia. III. SUBJECTES PASSIUS Article 2.- 1. Sn subjectes passius d'esta Taxa les persones fsiques o jurdiques i les entitats que s'assenyalen en l'article 35.4 de la Llei General Tributria al favor del qual s'atorguen les llicncies o els que es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autoritzaci i en tot cas, l'entitat financera titular del caixer automtic. 2. Tindran la condici de substituts del contribuent els propietaris dels edificis o locals on s'ubiquen els aparells o caixers objecte d'esta Taxa.

IV. RESPONSABLES Article 3.- Respondran solidria o subsidiriament de les obligacions tributries del subjecte passiu, les persones fsiques o jurdiques que es referixen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributria.

V. QUOTA TRIBUTRIA Article 4.- La quota tributria consistir en la quantitat resultant d'aplicar la tarifa segent: - Per la installaci o funcionament de caixers automtics en faanes per entitats de depsit o financeres: 450 anuals. VI. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS Article 5.- No es concedir exempci ni cap bonificaci en els imports de les quotes tributries regulades en la present ordenana. VII. GARANTIES D'S Article 6.- 1.- Quan la utilitzaci privativa o l'aprofitament especial comporte la destrucci o deteriorament del domini pblic local, el beneficiari, sense perju del pagament de la taxa a qu haguera lloc, estar obligat al reintegrament del cost total dels respectius gastos de reconstrucci o reparaci. 2.- Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament ser indemnitzat en quantia igual al valor dels bns destruts o l'import del deteriorament dels danyats. 3.- Les indemnitzacions i reintegraments a qu es referix el present article no podran ser condonats total ni parcialment. 4.- En qualsevol moment, podr l'administraci, si ho considera oport, per raons d'inters pblic local, exigir el depsit previ de les quantitats per a fer front al possible deteriorament o destrucci del domini pblic municipal. VIII. PERODE IMPOSITIU I MERITE Article 7.- 1.- El merite de la present taxa coincidir amb l'any natural excepte en el cas de primer aprofitament. En este cas el perode impositiu s'ajustar a la data en qu s'atorgue l'oportuna llicncia o a la data en qu s'inicie l'aprofitament si es va procedir sense la corresponent autoritzaci. 2.- L'impost es merita el primer dia del perode impositiu. 3.- L'import de la quota es prorratejar per trimestres naturals en casos d'alta i baixa una vegada iniciat l'any natural. El dit prorrateig inclour en tot cas, el

trimestre natural complet a qu corresponga el mes en qu es produsca l'inici o el cessament de l'aprofitament. IX. NORMES DE GESTI. Article 8.- 1.- Les persones o entitats interessades en la concessi dels aprofitaments regulats en la present ordenana hauran de sollicitar l'oportuna llicncia. 2.- Una vegada concedida la llicncia o es procedisca a l'aprofitament encara sense haver-se atorgat aquella, es notificar al subjecte passiu la liquidaci corresponent al primer aprofitament per al seu pagament en els terminis establits en l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de Desembre, General Tributria, sense que este fet pressupose la concessi de cap llicncia. 3.- En els successius exercicis, una vegada incloses les autoritzacions existents en el padr anual de la taxa elaborat per l'administraci, el pagament de les quotes anuals es realitzar en el perode de cobrament que anualment fixe l'Ajuntament, sent si no n'hi ha l'establit en l'article 62.3 de la Llei General Tributria, i ho anunciar per mitj d'edicte en el Butllet Oficial de la Provncia i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. 4.- Totes les autoritzacions incloses en el padr de la taxa s'entendran prorrogades exigint-se el cobrament de la taxa mentres no es presente la declaraci de baixa per l'interessat. La baixa es produir una vegada comprovat per l'Ajuntament que s'ha retirat el caixer corresponent. X. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTRIES Article 9. En tot el que es referix a la qualificaci d'infraccions tributries i sancions caldr ajustar-se al que disposen els articles 178 i segents de la Llei 58/2003, de 17 de Desembre, General Tributria i la resta de normativa aplicable. DISPOSICI TRANSITRIA Durant el primer any de vigncia de la present ordenana, a s, l'exercici 2013, l'administraci municipal realitzar d'ofici una llista cobradora inicial de la taxa i notificar als interessats les liquidacions corresponents. Per a successius exercicis s'inclouran en el padr anual procedint-se per al cobrament tal com establix el punt 3 de l'article 8. DISPOSICI FINAL La present Ordenana fiscal entrar en vigor l'endem de la seua publicaci en el Butllet Oficial de la Provncia, i s'aplicar a partir de l'1 de Gener del 2013, romanent en vigor fins a la seua modificaci o derogaci expressa.